P. 1
8 TEMA

8 TEMA

|Views: 6|Likes:
Published by Maja Dojcinova

More info:

Published by: Maja Dojcinova on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2012

pdf

text

original

СТРУКТУРА НА СРЕДНОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА

ТЕМАТСКО-ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ

Наставен предмет: Англиски јазик
Одделение: V
Тема 8 : НА ЛЕКАРВреме на реализација: април/мај
Цели на тема бр. 8: На лекар

1. Ученикот да го разбере значењето на лексичките единици, да ги репродуцира и да ги употребува во соодветни говорни
ситуации (видови болести и искажување болка)
2. да може да води едноставна комуникација – да знае да искажува болка и да дава совети
3. да знае да искажува дозволи и забрани

Се
дм
иц
а:
Лексички
единици:
Граматичк
и
структури:
Јазични
функции:
Слушање со
разбирање:
Говорење: Читање: Пишување:
1
a sore
throat, a
headache,a
stomachach
e, cold
Искажување
болки: I've
got a sore
throat и
давање
совети: You
should take
an aspirin
 да може да го
разбере
значењето на
лексичките
единици за видови
болести и
искажување болка
 да може да
разбере
едноставни куси
искази;
• да може да ги
Правилно да ги
изговара
и соодветно да ги
приме-
нува лексичките
единици
во едноставни куси
искази


Ученикот/ученич
ката:
• да ги
препознава и
чита фо-
нетските
симболи;
• да ги воочува
разликите
меѓу писмото и
изговорот на
почесто
Ученикот/учен
ичката:
• правилно да
ги пишува збо-
ровите што
претходно
биле
усвоени за
изговор и
читање;
• да пишува
правилно
2 a
temperature,
a medicine,
Must/mustn'
t
Искажување
дозволи и
забрани:
hurt, chest,
jumper
You must be
quiet. You
mustn't take
photos!
раз-
бира основните
намери на својот
соговорник.
употребуваните
збо-
рови;
• да се оспособи
да чита со
разбирање куси
реченици, ди-
јалози и куси
текстови;
• да чита и
разбира
упатства,
инструкции,
натписи и по-
раки;
• да го
препознава и
разбира
значењето на
инерпункци-
јата;
• читање со
идентификувањ
е
на конкретни
информации во
даден текст
едно-
ставни
реченици,
пораки и сл.
од аспект на
структура и
ин-
терпункција
(точка,
запирка,
прашалник и
извичник).
3
4

Неопходни наставни средства и помагала: учебник, цеде, постер, флеш-карти
Форми и методи на работа: фронтална, индивидуална, во групи, во парови, комуникативен, аудиолингвален
Форми, методи, техники и инструменти на оценување: усни одговори на прашања од наставник, меѓусебни разговори на
учениците, усна повратна информација, самооценување, чек-листа
Оценка за реализација од темата:
NASTAVNA CELINA: На лекар ~as
br.
1. Презентирање на вокабулар за видови на болести и за искажување
болка
85.
2. Обработка на комуникативен дијалог I've got a sore throat 86.
3 Искажување болка и давање совети 87.
4. Проширување на вокабуларот за видови болести 88.
5. Увежбување на вокабуларот и лексичките единици за искажување
болка
89.
6. Презентирање на глаголот must/mustn't за искажување на должности
и забрани
90.
7. Вежби со искажување дозволи и забрани 91.
8. Вежби со читање и слушање со разбирање 92.
9. Пишување писмо до болно другарче 93.
10. Обработка на песничка What's the matter 94.
11. Повторување на темата 95.
12. Обработка на вокабулар за Велигден 96.
13. Обичаи за Велигден 97.
МЕ
СЕ
Ц/
СЕ
ДМ
ИЦ
А
ЧА
С
БР.
ЛЕКСИЧКИ
ЕДИНИЦИ
ГРАМАТИЧКИ
СТРУКТУРИ
ЈАЗИЧНИ
ФУНКЦИИ
СЛУШАЊЕ СО
РАЗБИРАЊЕ
ГОВОРЕЊЕ ЧИТАЊЕ ПИШУВАЊЕ УТВРДУВАЊ
Е
А
п
р
и
л


85. Презентирање на
вокабулар за
видови на болести
и за искажување
болка

А
п
р
и
л

86. Обработка на
комуникативен
дијалог I've got
a sore throat

А
п
р
и
л

87. Искажување
болка и давање
совети

А
п
р
и
л

88. Проширување на
вокабуларот за
видови болести

А
п
р
и
л

89. Увежбување на
вокабуларот и
лексичките
единици за
искажување
болка

А
п
р
и
л

90. Презентирање на
глаголот
must/mustn't за
искажување на
должности и
забрани

А
п
р
и
л

91. Вежби со
искажување
дозволи и
забрани

А
п
р
и
л

92. Вежби со читање
и слушање со
разбирање

А
п
р
и
л

93. Пишување
писмо до болно
другарче

А
п
р
и
л

94. Обработка на
песничка What's
the matterА
п
р
и
л

95. Повторување
на темата
М
а
ј


96. Обработка на
вокабулар за
Велигден

М
а
ј


97. Обичаи за
Велигден

• читање со идентификувањ е на конкретни информации во даден текст едноставни реченици. натписи и пораки. инструкции. Неопходни наставни средства и помагала: учебник. jumper You must be quiet.hurt. комуникативен. • да се оспособи да чита со разбирање куси реченици. аудиолингвален . постер. пораки и сл. chest. во групи. цеде. индивидуална. • да го препознава и разбира значењето на инерпункцијата. од аспект на структура и интерпункција (точка. You mustn't take photos! разбира основните намери на својот соговорник. запирка. во парови. дијалози и куси текстови. прашалник и извичник). • да чита и разбира упатства. 3 4 употребуваните зборови. флеш-карти Форми и методи на работа: фронтална.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->