Konsep Tadika Dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kumpulan 2

KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Pada tahun 2003. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Bermula pada tahun 1986. Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Kemudian pada tahun 1993. terancang dan dapat 6 . Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Perancangan dan penggubalan 7 . Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan.memenuhi keperluan murid semasa. iv. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. kerohanian dan moral. vi. fizikal dan kreativiti dan estetika. sosioemosi. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. Komunikasi Kerohanian. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. iii. perkembangan kognitif. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. v. ii.

teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. kurikulum. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. cadangan bahan kurikulum.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. Selain itu. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. Bagi menjelaskan perkara di atas. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Oleh itu. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. objektif. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Justeru. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. matlamat. Walau bagaimanapun.

intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.00 tengah hari sehingga 3. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan. emosi. berketrampilan. rohani.30 pagi.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani.00 pagi sehingga 11. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.30 petang.

Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. iii. Membina kecergasan badan. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. 10 . ii. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. iv. Mempunyai kematangan emosi. kreatif dan bermakna.selamat. vi. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Mempunyai tubuh badan yang sihat. viii. v. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. vii. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. intelek dan rohani sperti berikut: i. emosi dan social. ix. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani.

Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. xv. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. yang dan berpusatkan kanak-kanak. xiii. xiv. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya.x. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. xi. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. xviii. Mengamalkan nilai murni. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . xvii. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xvi. xix. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. xii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

belajar melalui bermain. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.bersepadu. bertema. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. A. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu.

kemahiran dan nilai. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. kritis 13 . Permainan Luar dan Matematik. i.berkualiti. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. bahagian atau unit ini dinamakan modul. B. Pendidikan Islam. Bahasa Tamil). ii. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Pendidikan Moral. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Bahasa Cina. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Bahasa Inggeris. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Dua jenis modul yang diwujudkan. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.

Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Kemanusiaan. bahasa Inggeris. Kemahiran berbahasa. ICT. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. Sains dan Teknologi. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). 14 INSAN SEIMBAN G .dan inovatif. penyelesaisan masalah. Untuk tujuan kesinambungan. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. Pemupukan daya imaginasi. Sikap dan Nilai. Pengetahuan dan kemahiran matematik. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. bakat dan apreasiasi. negara & global. Kerohanian. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. kreativiti. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. bahasa Malaysia. pengetahuan sains.

Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. Bahasa Inggeris. kemahiran bertutur. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. 15 . Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia.

simulasi. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. berwuduk. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. Rukun Islam. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. meneroka dan bermain. aktiviti handson. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah.B. Pada masa yang sama. melakukan pergerakan solat. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. menyanyi. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. baik 16 . Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. i. bernasyid. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. ii. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Tunjang Kerohanian. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu.

ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. kejujuran. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. hormat menghormati. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. bertanggungjawab. pencapaian emosi yang positif. semasa rehat. 17 . Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. kerajinan. kerjasama. toleransi. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. berterima kasih. keberanian. kasih sayang. D. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial.hati. kesederhanaa. keadilan. hemah tinggi. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. C. berdikari dan berdisiplin.

Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. menyambut objek. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. penglibatan dalam aktiviti sukan. ii. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus.i. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Perkembangan Kreativiti 18 . kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat.

Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. ekspresi kreatif dan apreasiasi. matematik dan lainlain. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. berlakon. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. 19 . Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. dan apresiasi muzik.

Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. awal matematik. air. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Dalam proses penerokaan ini. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. i. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains.E. haiwan). cuaca). 20 . sistematik dan teliti akan terbentuk. mengukur menggunakan unit bukan piawai. Semasa proses penerokaan ini. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul.

F. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. komuniti dan alam sekitar. nombor. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. ii. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. operasi nombor yang mudah. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. nilai wang. bentuk dan ruang. rakan. konsep waktu. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor.

mengira. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia.bahagian atau unit ini dinamakan modul. A.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. 22 . Pendidikan Moral. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. menulis. menaakul). Pendidikan Islam. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Bahasa Inggeris. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. matematik dan Permainan Luar.

iii. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. pendidikan moral dan matematik. kritis dan inovatif. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. 23 . tetapi pada akhir tahun. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. iv.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. ii. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. B. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.

kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. peratus masa perlu dinaikkan.Pada awal tahun. Walaubagaimanapun. Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. keperluan setempat dan keperluan semasa. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni.

perbualan pagi. Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. refleksi sebelum balik. iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas.C. membaca doa dan makan semasa rehat. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. 2. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. 3. 25 . Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat). PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat).

6. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 5. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid.4. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 8. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 7. 26 .

Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .

Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina.dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 .

4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .

peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 . Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. menulis. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. maka pendekatan bertema adalah digalakkan.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca.

dan lain-lain Main pasir. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. menyambut bola. makan. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. gelongsor. tanda kedatangan. main pondok Berlari. main bebas (free play). Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. 15 dan 16. doa. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. menyanyikan lagu. berbaris. 31 .Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. main air. gosok gigi.

Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 .Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

seni visual.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. sains. tanda kehadiran. muzik. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. perkembangan sosioemosi. menyanyikan lagu. doa. berbaris. kemanusiaan. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. matematik. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 .

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). • • 2003 . 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM. 1986 .Buku Panduan Prasekolah Malaysia. 2010/2011.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK). 36 .KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam.10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.

kemahiran dan maklumat 37 . v. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri.Dalam konteks transformasi kurikulum.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah. III. vi. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. iii. II. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i.A. iv. ii.

Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. III. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. inovasi. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. IV. yakin diri. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. 38 . rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pegangan teguh kepada ajaran agama. berkomunikasi. jati diri. kreativiti dan keusahawanan. beretika. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. semangat patriotik. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan.IV. V. daya kepimpinan. VI. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. II.

VII. 39 . Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

• Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. ii. Membina kecergasan badan. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. rohani. Mempunyai sifat peribadi. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. emosi dan social. intelek dan rohani sperti berikut: i. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi .Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. emosi. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. kreatif dan bermakna. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Mempunyai tubuh badan yang sihat.

Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. Mengamalkan nilai murni. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii. vi. xii. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan . Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mempunyai kematangan emosi. Mempunyai kemahiran kognitif. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.iii. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. iv. xi. x. viii. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. xiii. v. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal xiv. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. vii. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. ix. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. xv. sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v.Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. vi.

Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 . xvi. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah.budaya.

Pembelajaran secara konstruktivisme VIII.bersesuaian dengan: a.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. Pendekatan bermain sambil belajar. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 . Pendekatan bersepadu. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a. III. Keupayaan kognitif b. Inkuiri penemuan IV. Pembelajaran melalui bermain III.melibatkan: a. Pendekatan bertema. Kemahiran motor kasar dan halus d. Hands-on learning II. Kehidupan murid b. Pembelajaran luar bilik darjah VI. Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. kritis dan kreatif e. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. Masa c.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Pembelajaran secara kontekstual VII. Kemahiran inovatif. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan. Pembelajaran berasaskan projek V. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Tempat d. Kesepaduan antara komponen b. Keinginan untuk meneroka c.

Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. Merangkumi Bahasa Melayu. Memperolehi maklumat c. Teknologi maklumat. Modul Bertema 44 . Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Bahasa Inggeris.digunakan untuk: a. II. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. mengira dan menaakul). c. Kumpulan: a. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. Bahasa Tamil. Kelas: a. Matematik dan Permainan Luar.d. Pendidikan Moral. Bahasa Cina. Pendidikan Islam. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. b. d. menulis. b. c.

kemahiran dan nilai. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. kemahiran. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. c. Komponen Bahasa dan Komunikasi a. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I.untuk memperolehi hasil yang sama. Penentuan tema mengikut keperluan murid. pendidikan moral dan matematik. b. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. keperluan setempat dan keperluan semasa. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. Kemampuan Kandungan Kurikulum III. Individu: a. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. b. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. III. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. Keperluan II. c.

Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat .II. Perbezaan individu dibenarkan IV. Komponen Kerohanian dan Moral IV. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. Komponen Perkembangan Kognitif III. Murid membina pengetahuan sendiri. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. Modul Teras Asas b. Murid belajar mengikut kadar sendiri V.

Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. II. Anekdot 47 . • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Senarai semak b.

Hari Keluarga. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II. • Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. lawatan dan program keibubapaan. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara.c. • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Gotong Royong. 48 . • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid.

• Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. 49 .• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.

emosi. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. berakhlak mulia. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Hal ini kerana. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. prihatin . guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza. Selain itu. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. berketrampilan. rohani. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

sikap dan nilai. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. sains dan teknologi. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Pendidikan Moral. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. kemanusiaan.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . Oleh itu. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. berakhlak mulia. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Matematik dan Permainan Luar. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. Pendidikan Islam. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). kerohanian. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. beretika. Bahasa Inggeris. berkeyakinan dan berdisiplin. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. kemahiran berfikir.

menulis. interaksi serta hasil kerja murid. . Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. afektif dan psikomotor. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. Oleh itu. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. Walau bagaimanapun. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. perbualan. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. kritis dan inovatif.Tunjang dan juga unsur kreatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Diperoleh pada September 2.blogspot. Duke Amiene Rev (September 9. Prasekolah .. (2009).com/prasekolahmpks/id5. Norkhamidah Mohd Bandi. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan. et al. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. [On-line]. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali. (2009).html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.blogspot. 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. Akta Pelajaran 1961. Che Tom Shaari. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 2008). Kuala Lumpur: Percetakan Nasional.RUJUKAN Azizah Lebai Nordin. Mohd Rezal Hussin.com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika. Rusni Che Adnan.tripod. Rosilah Ahmad. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Tabika Sejarah. Kerajaan Persekutuan (1961)../kursusorientasi-kurikulum-standard. (2004). [On-line]. 2010 daripada http://dukeamienerev. Diperoleh pada Ogos 30.com/. 2010 daripada http://misskhan0.html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). (2003). [On-line]. Noor Haris Dzulkilfi.Sekolah . Diperoleh pada September 23. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.html . Akta Pendidikan 1996.Tadika .

Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Diperoleh pada September 8. 2010 daripada http://ms. Ensiklopedia Bebas. (5 April 2010). [On-line]. Diperoleh pada September 23. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.wikipedia. Prasekolah. Bhd. Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9).blogspot .html. Undang-undang Malaysia (2004).org/wiki/ Prasekolah . [On-line].Rohaty Mohd Majzub. 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. 2010. Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti.com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). Wikipedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. (2003).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful