KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Kemudian pada tahun 1993. Pada tahun 2003. Bermula pada tahun 1986. Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. terancang dan dapat 6 . Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah).

Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. fizikal dan kreativiti dan estetika. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. iv.memenuhi keperluan murid semasa. sosioemosi. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. ii. v. perkembangan kognitif. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. vi. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. Perancangan dan penggubalan 7 . kerohanian dan moral. Komunikasi Kerohanian. iii.

matlamat. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Walau bagaimanapun. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. kurikulum. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. Oleh itu. objektif. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Bagi menjelaskan perkara di atas. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). Selain itu. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . cadangan bahan kurikulum. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. Justeru.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak.

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.30 petang.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan. berketrampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. emosi.00 pagi sehingga 11. berakhlak mulia.30 pagi.00 tengah hari sehingga 3. rohani.

OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.selamat. viii. intelek dan rohani sperti berikut: i. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. vii. Mempunyai tubuh badan yang sihat. emosi dan social. vi. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mempunyai kematangan emosi. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. ii. iii. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Membina kecergasan badan. iv. ix. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. v. 10 . menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. kreatif dan bermakna. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri.

kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. xii. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . xviii. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. Mengamalkan nilai murni. yang dan berpusatkan kanak-kanak. xiii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. xvi. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. xi. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan.x. xvii. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xix. xiv. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. xv. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.

A. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. belajar melalui bermain. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 .bersepadu. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. bertema.

iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. kritis 13 . Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. bahagian atau unit ini dinamakan modul.berkualiti. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Permainan Luar dan Matematik. i. Bahasa Tamil). Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Ia merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai. Dua jenis modul yang diwujudkan. Pendidikan Islam. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. ii. Bahasa Inggeris. Bahasa Cina. Pendidikan Moral. B. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan.

Kemahiran berbahasa. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. penyelesaisan masalah. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. kreativiti. bahasa Malaysia. 14 INSAN SEIMBAN G . PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. bahasa Inggeris. Pengetahuan dan kemahiran matematik. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Pemupukan daya imaginasi. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. ICT. pengetahuan sains. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. Sains dan Teknologi. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. Kerohanian. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. bakat dan apreasiasi. Kemanusiaan. negara & global. Sikap dan Nilai. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi.dan inovatif. Untuk tujuan kesinambungan. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum.

Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. 15 . Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. kemahiran bertutur.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris.

Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. baik 16 . Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. bernasyid. berwuduk.B. melakukan pergerakan solat. i. ii. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. simulasi. meneroka dan bermain. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Rukun Islam. Pada masa yang sama. Tunjang Kerohanian. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. menyanyi. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. aktiviti handson. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian.

hati. keberanian. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. 17 . pencapaian emosi yang positif. kerajinan. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. berdikari dan berdisiplin. kerjasama. hemah tinggi. bertanggungjawab. kejujuran. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. toleransi. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. kesederhanaa. berterima kasih. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. C. D. semasa rehat. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. hormat menghormati. keadilan. kasih sayang.

kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Perkembangan Kreativiti 18 . ii. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. penglibatan dalam aktiviti sukan. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan.i. menyambut objek. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka.

Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. matematik dan lainlain. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. 19 . Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. berlakon. ekspresi kreatif dan apreasiasi. menari dan membuat gerakan secara kreatif. dan apresiasi muzik. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. pengalaman awal untuk memainkan perkusi.

Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. i. mengukur menggunakan unit bukan piawai. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi.E. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. haiwan). membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Dalam proses penerokaan ini. awal matematik. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Semasa proses penerokaan ini. 20 . cuaca). air. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. sistematik dan teliti akan terbentuk.

Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. operasi nombor yang mudah. F.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. komuniti dan alam sekitar. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. nilai wang. konsep waktu. bentuk dan ruang. rakan. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . ii. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. nombor. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja.

menaakul). Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Pendidikan Moral.bahagian atau unit ini dinamakan modul.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. matematik dan Permainan Luar. 22 . Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). menulis. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Pendidikan Islam. mengira. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Bahasa Inggeris. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. A. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah.

peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. 23 . Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. ii. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. tetapi pada akhir tahun. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. pendidikan moral dan matematik. B. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri. iii. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. iv. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah.

kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. Walaubagaimanapun.Pada awal tahun. modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni. peratus masa perlu dinaikkan. keperluan setempat dan keperluan semasa.

Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. perbualan pagi. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat).C. 2. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas. Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. membaca doa dan makan semasa rehat. 25 . Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. 3. refleksi sebelum balik. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 26 . Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. 5. 7. 8. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 6. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah.4.

Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 . Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina.dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. menulis. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 .

main bebas (free play). gosok gigi.Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. gelongsor. tanda kedatangan. 15 dan 16. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. main pondok Berlari. menyambut bola. menyanyikan lagu. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. main air. 31 . Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. doa. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. makan. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri. dan lain-lain Main pasir. berbaris. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian.

Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 . Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil.

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

perkembangan sosioemosi. matematik. doa. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . kemanusiaan. menyanyikan lagu. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. pendidikan moral dan perkembangan fizikal.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. tanda kehadiran. muzik. seni visual. berbaris. sains.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

• • 2003 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.Buku Panduan Prasekolah Malaysia. 2010/2011.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK).KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam. 1986 . 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM. Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an . 36 .

v. vi. iv. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah.A. kemahiran dan maklumat 37 . ii.Dalam konteks transformasi kurikulum. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. iii. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. II. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i. III.

Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. V. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. jati diri. VI. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. berkomunikasi. IV.IV. II. rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. daya kepimpinan. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. 38 . beretika. III. yakin diri. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. inovasi. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. kreativiti dan keusahawanan. semangat patriotik. pegangan teguh kepada ajaran agama.

Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada. 39 .VII.

ii. Membina kecergasan badan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. kreatif dan bermakna. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . Mempunyai sifat peribadi. emosi dan social. emosi. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. rohani. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. intelek dan rohani sperti berikut: i. Mempunyai tubuh badan yang sihat. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan.

Mempunyai kematangan emosi. xii. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal xiv. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. iv. vi. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. xv. sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. ix. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan . Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii. xi. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. vi. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. v. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain.iii. Mengamalkan nilai murni. viii. Mempunyai kemahiran kognitif. vii. x. xiii.

Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 .budaya. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. xvi.

Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Kehidupan murid b. Pendekatan bersepadu. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 . Keupayaan kognitif b. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Kemahiran motor kasar dan halus d. Tempat d. Hands-on learning II. Pembelajaran melalui bermain III. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. III. Pendekatan bermain sambil belajar. Kesepaduan antara komponen b. Pembelajaran luar bilik darjah VI. kritis dan kreatif e.melibatkan: a. Kemahiran inovatif. Pembelajaran berasaskan projek V. Inkuiri penemuan IV. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. Pendekatan bertema. Pembelajaran secara kontekstual VII. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Keinginan untuk meneroka c. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a.bersesuaian dengan: a. Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Masa c.

Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. Pendidikan Islam. d. Memperolehi maklumat c. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Kelas: a.d. c. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. Matematik dan Permainan Luar. menulis.digunakan untuk: a. Bahasa Inggeris. b. c. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Pendidikan Moral. II. Bahasa Tamil. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Bahasa Cina. Modul Bertema 44 . Merangkumi Bahasa Melayu. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. b. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. Kumpulan: a. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. Teknologi maklumat. mengira dan menaakul). Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil.

III. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. b. Kemampuan Kandungan Kurikulum III. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. kemahiran dan nilai. c. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Komponen Bahasa dan Komunikasi a. Keperluan II. Penentuan tema mengikut keperluan murid.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. b. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. c. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. Individu: a. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah.untuk memperolehi hasil yang sama. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. kemahiran. keperluan setempat dan keperluan semasa. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Komponen Kerohanian dan Moral IV. Murid membina pengetahuan sendiri. Perbezaan individu dibenarkan IV. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. Murid belajar mengikut kadar sendiri V. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. Modul Teras Asas b. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. Komponen Perkembangan Kognitif III. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat .II. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II.

Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan. Anekdot 47 . Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. II. Senarai semak b. Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Gotong Royong. lawatan dan program keibubapaan. • Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Hari Keluarga. • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid.c. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. 48 . • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II.

49 . • Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Selain itu. emosi. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. prihatin . rohani. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. berketrampilan. Hal ini kerana. berakhlak mulia. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi.

Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. kemahiran berfikir. sikap dan nilai. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . kemanusiaan. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). Pendidikan Islam. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. sains dan teknologi. Oleh itu. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. berakhlak mulia. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). berkeyakinan dan berdisiplin. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. Pendidikan Moral. Matematik dan Permainan Luar. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. beretika. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. kerohanian.

menulis. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. Oleh itu. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. perbualan. kritis dan inovatif. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. afektif dan psikomotor. . Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. interaksi serta hasil kerja murid.Tunjang dan juga unsur kreatif. Walau bagaimanapun. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku.

html .html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996)./kursusorientasi-kurikulum-standard.Tadika . Diperoleh pada September 2. (2004). Kerajaan Persekutuan (1961). Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. et al. [On-line]. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Norkhamidah Mohd Bandi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Rusni Che Adnan.Tabika Sejarah. [On-line].RUJUKAN Azizah Lebai Nordin. (2009). (2009). Akta Pendidikan 1996. Diperoleh pada Ogos 30. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.. Noor Haris Dzulkilfi. Duke Amiene Rev (September 9. 2010 daripada http://misskhan0.html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. 2008). 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang.com/prasekolahmpks/id5. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan.Sekolah .blogspot. 2010 daripada http://dukeamienerev. [On-line]. Akta Pelajaran 1961. Mohd Rezal Hussin. Che Tom Shaari.com/. Rosilah Ahmad. (2003).com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali.tripod. Prasekolah . Diperoleh pada September 23.blogspot..

Prasekolah. Diperoleh pada September 23.html.blogspot .wikipedia. [On-line]. 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. Ensiklopedia Bebas.com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan.org/wiki/ Prasekolah .Rohaty Mohd Majzub. 2010. Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9). Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Wikipedia Bahasa Melayu. Undang-undang Malaysia (2004). Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. [On-line]. Diperoleh pada September 8. 2010 daripada http://ms. (2003). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). (5 April 2010). Bhd. Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.