KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. terancang dan dapat 6 . Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. Kemudian pada tahun 1993. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. Bermula pada tahun 1986. Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. Pada tahun 2003. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. v. ii. Perancangan dan penggubalan 7 .memenuhi keperluan murid semasa. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. fizikal dan kreativiti dan estetika. iii. iv. vi. kerohanian dan moral. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. perkembangan kognitif. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. sosioemosi. Komunikasi Kerohanian.

Walau bagaimanapun. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. Justeru. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). kurikulum. Oleh itu. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. cadangan bahan kurikulum. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Selain itu. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. objektif. matlamat. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . Bagi menjelaskan perkara di atas. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan.

Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12.30 petang. berketrampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.00 tengah hari sehingga 3.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8.00 pagi sehingga 11. berakhlak mulia. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. emosi. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan.30 pagi. rohani. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. vii. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. intelek dan rohani sperti berikut: i. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. ix. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. v. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. vi. Mempunyai kematangan emosi. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. iii. viii. iv. emosi dan social. 10 . OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. ii. Membina kecergasan badan. Mempunyai tubuh badan yang sihat. kreatif dan bermakna. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik.selamat.

Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xix. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Mengamalkan nilai murni. xiv. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. xvi. xviii. yang dan berpusatkan kanak-kanak. xiii. xi. xii. xvii. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 .x. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. xv.

REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. A. belajar melalui bermain. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . bertema. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu.bersepadu. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti.

Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Ia merangkumi aspek pengetahuan. i. Pendidikan Moral. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. bahagian atau unit ini dinamakan modul. Bahasa Inggeris. kritis 13 . Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. B. Bahasa Tamil). Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Dua jenis modul yang diwujudkan. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. kemahiran dan nilai. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Bahasa Cina. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. ii.berkualiti. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Permainan Luar dan Matematik. Pendidikan Islam.

pengetahuan sains. Kerohanian. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Sikap dan Nilai. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. bakat dan apreasiasi. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. penyelesaisan masalah. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. Untuk tujuan kesinambungan. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. ICT. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. Kemanusiaan. negara & global. bahasa Inggeris. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. Pemupukan daya imaginasi. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). 14 INSAN SEIMBAN G . kreativiti. Sains dan Teknologi. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Pengetahuan dan kemahiran matematik. bahasa Malaysia. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang.dan inovatif. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. Kemahiran berbahasa. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan.

manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. kemahiran bertutur. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. 15 . Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak.

melakukan pergerakan solat. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Tunjang Kerohanian. Pada masa yang sama. ii. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. meneroka dan bermain. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. aktiviti handson. Rukun Islam. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. simulasi. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. berwuduk. menyanyi. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. i.B. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. bernasyid. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. baik 16 .

berdikari dan berdisiplin. 17 . berterima kasih. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. kerajinan.hati. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. kasih sayang. kesederhanaa. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. keberanian. hemah tinggi. D. keadilan. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. kerjasama. toleransi. semasa rehat. pencapaian emosi yang positif. C. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. kejujuran. hormat menghormati. bertanggungjawab.

aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Perkembangan Kreativiti 18 . kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. ii. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. menyambut objek. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka.i. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. penglibatan dalam aktiviti sukan. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka.

Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. menari dan membuat gerakan secara kreatif. berlakon. matematik dan lainlain. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. dan apresiasi muzik. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. 19 . Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. ekspresi kreatif dan apreasiasi. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. pengalaman awal untuk memainkan perkusi.

awal matematik. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. 20 . Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. i. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. air. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Dalam proses penerokaan ini. haiwan). cuaca). Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. mengukur menggunakan unit bukan piawai. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. sistematik dan teliti akan terbentuk. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Semasa proses penerokaan ini.E.

Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. ii. rakan. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. F. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. bentuk dan ruang. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. nombor. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. konsep waktu. nilai wang.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. operasi nombor yang mudah. komuniti dan alam sekitar.

menulis. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Pendidikan Islam. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. 22 . Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. matematik dan Permainan Luar. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. mengira. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Bahasa Inggeris. A. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. menaakul). Pendidikan Moral.

pendidikan moral dan matematik. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. ii. iv. B. kritis dan inovatif. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. iii. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. 23 . tetapi pada akhir tahun. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah.

adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni. modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 .Pada awal tahun. keperluan setempat dan keperluan semasa. peratus masa perlu dinaikkan. Walaubagaimanapun.

Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat). iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas.C. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). perbualan pagi. Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. 2. PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. refleksi sebelum balik. 3. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. membaca doa dan makan semasa rehat. 25 .

sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 5. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam.4. 8. 7. 6. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. 26 . Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam.

Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 . Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .

menulis. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 . maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca.

31 . Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. makan. berbaris. menyambut bola. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. main bebas (free play). PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. 15 dan 16. tanda kedatangan. menyanyikan lagu. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri.Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. dan lain-lain Main pasir. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian. gosok gigi. gelongsor. doa. main pondok Berlari. main air. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14.

Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 .

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

berbaris. matematik.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. kemanusiaan. doa. perkembangan sosioemosi. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. sains. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . menyanyikan lagu. seni visual. tanda kehadiran. muzik.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

2010/2011. Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM.Buku Panduan Prasekolah Malaysia.KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam. • • 2003 . 1986 . 36 .

A. iv. v. vi. III. iii. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri.Dalam konteks transformasi kurikulum. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. II.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah. ii. kemahiran dan maklumat 37 .

inovasi. daya kepimpinan. semangat patriotik. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. yakin diri. IV. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. kreativiti dan keusahawanan. II. pegangan teguh kepada ajaran agama. 38 .IV. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. V. berkomunikasi. beretika. VI. III. jati diri. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1.

VII. 39 . Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. kreatif dan bermakna. emosi. emosi dan social. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . Mempunyai sifat peribadi. rohani. intelek dan rohani sperti berikut: i. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. ii. Membina kecergasan badan. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran.

Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. iv. Mengamalkan nilai murni. Mempunyai kemahiran kognitif. xv. viii. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v. xiii. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. vi. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. vi.iii. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan . bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. vii. x. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal xiv. Mempunyai kematangan emosi. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. v. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. ix. xii.Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. xi.

xvi. Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 .budaya. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah.

Inkuiri penemuan IV. Keupayaan kognitif b. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a. Keinginan untuk meneroka c.melibatkan: a. Kehidupan murid b. Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Pendekatan bertema. Pembelajaran secara kontekstual VII. Kemahiran motor kasar dan halus d. Hands-on learning II. Pembelajaran luar bilik darjah VI. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 . Kesepaduan antara komponen b.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. Pembelajaran berasaskan projek V. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Tempat d.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Pendekatan bermain sambil belajar.bersesuaian dengan: a. Pendekatan bersepadu. Pembelajaran melalui bermain III. Masa c. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. kritis dan kreatif e. Kemahiran inovatif. III.

d. Bahasa Inggeris. c. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Teknologi maklumat. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan.digunakan untuk: a. Merangkumi Bahasa Melayu. b. Modul Bertema 44 . Kelas: a. b. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. Matematik dan Permainan Luar. II. c. Kumpulan: a. menulis. d. Memperolehi maklumat c. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. Bahasa Tamil. Pendidikan Islam. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. Pendidikan Moral. mengira dan menaakul). Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Bahasa Cina. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca.

b. pendidikan moral dan matematik. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. III. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. Kemampuan Kandungan Kurikulum III. Keperluan II. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah. Individu: a. keperluan setempat dan keperluan semasa. b. c. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. Penentuan tema mengikut keperluan murid. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. Komponen Bahasa dan Komunikasi a. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.untuk memperolehi hasil yang sama. c. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. kemahiran.

pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II.II. Murid belajar mengikut kadar sendiri V. Perbezaan individu dibenarkan IV. Murid membina pengetahuan sendiri. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat . Komponen Kerohanian dan Moral IV. Komponen Perkembangan Kognitif III. Modul Teras Asas b. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III.

Senarai semak b. Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. Anekdot 47 . • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. II. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah.

• Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Hari Keluarga. • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. 48 . Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. lawatan dan program keibubapaan. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan.c. Gotong Royong.

49 .• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. • Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

prihatin .KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Hal ini kerana. Selain itu. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. rohani. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. berketrampilan. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. emosi. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu.

Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). sains dan teknologi. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. Matematik dan Permainan Luar.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. berkeyakinan dan berdisiplin. Pendidikan Moral. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. Pendidikan Islam. sikap dan nilai. Oleh itu. kemanusiaan. kerohanian. berakhlak mulia. kemahiran berfikir. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. beretika. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Bahasa Inggeris.

interaksi serta hasil kerja murid. kritis dan inovatif. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. perbualan. Walau bagaimanapun. Oleh itu. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. afektif dan psikomotor. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. . menulis. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. Penguasaan literasi asas 4M (membaca.Tunjang dan juga unsur kreatif. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan.

2010 daripada http://dukeamienerev. Prasekolah . [On-line].html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.blogspot.com/.Tadika . Bahagian Pembangunan Kurikulum.Tabika Sejarah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.html . Mohd Rezal Hussin. (2003). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.com/prasekolahmpks/id5. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan.. Diperoleh pada September 23.RUJUKAN Azizah Lebai Nordin. (2009).blogspot. Kerajaan Persekutuan (1961).html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). (2009). 2010 daripada http://misskhan0.Sekolah .com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika. Duke Amiene Rev (September 9.tripod./kursusorientasi-kurikulum-standard. Diperoleh pada September 2.. Norkhamidah Mohd Bandi. 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. Akta Pelajaran 1961. (2004). [On-line]. Akta Pendidikan 1996. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. Rusni Che Adnan. et al. 2008). Noor Haris Dzulkilfi. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Rosilah Ahmad. Che Tom Shaari. [On-line]. Diperoleh pada Ogos 30.

(2003). Undang-undang Malaysia (2004). Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9). Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. Ensiklopedia Bebas.org/wiki/ Prasekolah .blogspot .html. Diperoleh pada September 8.com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. Wikipedia Bahasa Melayu. [On-line]. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn.Rohaty Mohd Majzub. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009).wikipedia. Diperoleh pada September 23. 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti. 2010 daripada http://ms. 2010. Prasekolah. (5 April 2010). Bhd. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. [On-line].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful