KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Pada tahun 2003. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. terancang dan dapat 6 . Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Bermula pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1993.

perkembangan kognitif. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. kerohanian dan moral. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. vi. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. Perancangan dan penggubalan 7 . Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. v. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. fizikal dan kreativiti dan estetika. Komunikasi Kerohanian. iv. sosioemosi. ii. iii.memenuhi keperluan murid semasa.

Bagi menjelaskan perkara di atas. cadangan bahan kurikulum. Oleh itu. pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. objektif. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Justeru.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. kurikulum. Walau bagaimanapun. Selain itu. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. matlamat.

00 pagi sehingga 11. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketrampilan.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.30 pagi. emosi. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12. rohani. berakhlak mulia.00 tengah hari sehingga 3. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 .30 petang. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

Membina kecergasan badan. viii. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. kreatif dan bermakna. ii. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. intelek dan rohani sperti berikut: i. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. vii. vi. Mempunyai tubuh badan yang sihat. emosi dan social. Mempunyai kematangan emosi. ix. iv.selamat. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. iii. v. 10 . Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

Mengamalkan nilai murni. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. xiv.x. yang dan berpusatkan kanak-kanak. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. xvii. xv. xiii. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. xii. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xix. xi. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. xviii. xvi. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan.

Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. belajar melalui bermain. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. A. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. bertema.bersepadu. REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.

Bahasa Inggeris. kemahiran dan nilai. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Pendidikan Islam. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Bahasa Cina. kritis 13 . Pendidikan Moral. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan.berkualiti. Bahasa Tamil). Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. ii. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. B. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Permainan Luar dan Matematik. Ia merangkumi aspek pengetahuan. bahagian atau unit ini dinamakan modul. i. Dua jenis modul yang diwujudkan. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan.

negara & global. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Pengetahuan dan kemahiran matematik. bakat dan apreasiasi. Kemahiran berbahasa. Sikap dan Nilai. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Kerohanian. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. kreativiti. Sains dan Teknologi. Kemanusiaan. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. pengetahuan sains. ICT. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. 14 INSAN SEIMBAN G . Untuk tujuan kesinambungan. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. penyelesaisan masalah.dan inovatif. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. bahasa Malaysia. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. bahasa Inggeris. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. Pemupukan daya imaginasi. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan.

Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. 15 . Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. kemahiran bertutur.

melakukan pergerakan solat. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. ii. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Tunjang Kerohanian. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran.B. Pada masa yang sama. berwuduk. aktiviti handson. bernasyid. baik 16 . Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. i. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. menyanyi. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. simulasi. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. Rukun Islam. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. meneroka dan bermain.

hemah tinggi. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti.hati. toleransi. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. C. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. D. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. kerajinan. 17 . kasih sayang. berdikari dan berdisiplin. bertanggungjawab. keberanian. semasa rehat. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. berterima kasih. keadilan. pencapaian emosi yang positif. kerjasama. kesederhanaa. hormat menghormati. kejujuran. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain.

penglibatan dalam aktiviti sukan. ii. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus.i. Perkembangan Kreativiti 18 . Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. menyambut objek. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap.

Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. berlakon. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. dan apresiasi muzik. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. menari dan membuat gerakan secara kreatif. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. 19 .Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. ekspresi kreatif dan apreasiasi. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. matematik dan lainlain. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya.

haiwan). Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. i. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Dalam proses penerokaan ini. cuaca). magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Semasa proses penerokaan ini. sistematik dan teliti akan terbentuk. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. awal matematik. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. mengukur menggunakan unit bukan piawai. air. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. 20 . Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains.E. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah.

Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. F.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. rakan. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. ii. komuniti dan alam sekitar. nilai wang. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . nombor. operasi nombor yang mudah. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. bentuk dan ruang. konsep waktu. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan.

Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. A. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. menulis. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. mengira. 22 . menaakul). matematik dan Permainan Luar. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Pendidikan Moral.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Pendidikan Islam.bahagian atau unit ini dinamakan modul.

23 .Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. iv. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. B. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. ii. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. pendidikan moral dan matematik. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. kritis dan inovatif. tetapi pada akhir tahun. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. iii.

Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. peratus masa perlu dinaikkan. modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . Walaubagaimanapun.Pada awal tahun. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni. keperluan setempat dan keperluan semasa.

2. membaca doa dan makan semasa rehat. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas.C. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. refleksi sebelum balik. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. 25 . iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. perbualan pagi. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat). 3. PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah.

6. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. 8. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 5. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. 26 . Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 7. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.4. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 . Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. menulis. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 .

Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. main bebas (free play). Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. makan. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. tanda kedatangan. dan lain-lain Main pasir. main air. menyambut bola. main pondok Berlari. berbaris. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. doa. gosok gigi. menyanyikan lagu. gelongsor. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri. 15 dan 16. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. 31 .

Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 . Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

doa. muzik. menyanyikan lagu. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . kemanusiaan. sains. berbaris. tanda kehadiran. seni visual. perkembangan sosioemosi. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. matematik.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

2010/2011. 1986 .10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK). • • 2003 .KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). 36 .Buku Panduan Prasekolah Malaysia. Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .

iii. vi.A. v.Dalam konteks transformasi kurikulum. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu. kemahiran dan maklumat 37 . Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah. II. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i. ii. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. III. iv.

jati diri. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. pegangan teguh kepada ajaran agama. berkomunikasi. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. daya kepimpinan. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. yakin diri. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. V. VI. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. beretika. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. II. kreativiti dan keusahawanan. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. inovasi. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 38 .IV. IV. semangat patriotik. III. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah.

Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.VII. 39 .

menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. Mempunyai tubuh badan yang sihat.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. emosi dan social. Membina kecergasan badan. rohani. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Mempunyai sifat peribadi. kreatif dan bermakna. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. intelek dan rohani sperti berikut: i. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. emosi. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . ii.

Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. xii.Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. vi. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri.iii. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. Mempunyai kematangan emosi. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. xi. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. v. xv. Mengamalkan nilai murni. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. vii. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v. x. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. viii. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan . Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal xiv. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. xiii. vi. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. iv. Mempunyai kemahiran kognitif. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. ix.

Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 . xvi. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah.budaya.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. Kemahiran inovatif. Kemahiran motor kasar dan halus d. Hands-on learning II. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I.bersesuaian dengan: a. Pendekatan bersepadu. Kehidupan murid b. Keinginan untuk meneroka c. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Pembelajaran luar bilik darjah VI. Kesepaduan antara komponen b. kritis dan kreatif e. Pendekatan bermain sambil belajar. Pembelajaran secara kontekstual VII. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 .melibatkan: a. Keupayaan kognitif b. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. III. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a. Masa c.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. Pembelajaran berasaskan projek V. Inkuiri penemuan IV. Tempat d. Pembelajaran melalui bermain III. Pendekatan bertema.

Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. Kelas: a. d. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. II. Bahasa Inggeris. Memperolehi maklumat c. Bahasa Cina. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Teknologi maklumat. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. b.d. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. c. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. c. Pendidikan Moral. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Bahasa Tamil. Kumpulan: a. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Pendidikan Islam. Merangkumi Bahasa Melayu. mengira dan menaakul). menulis.digunakan untuk: a. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. b. Matematik dan Permainan Luar. Modul Bertema 44 .

keperluan setempat dan keperluan semasa. Individu: a. c. III. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. kemahiran dan nilai. kemahiran. pendidikan moral dan matematik. Minat murid • Menyatakan pengetahuan.untuk memperolehi hasil yang sama. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. b. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. Penentuan tema mengikut keperluan murid. c. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Komponen Bahasa dan Komunikasi a. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. b. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . Keperluan II. Kemampuan Kandungan Kurikulum III.

• Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat . Murid belajar mengikut kadar sendiri V. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. Murid membina pengetahuan sendiri. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II.II. Perbezaan individu dibenarkan IV. Komponen Kerohanian dan Moral IV. Komponen Perkembangan Kognitif III. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. Modul Teras Asas b. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III.

Anekdot 47 . • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. II. Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. Senarai semak b. Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I.

c. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Gotong Royong. Hari Keluarga. • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. lawatan dan program keibubapaan. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. • Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. 48 . • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan.

• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. • Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. 49 .

berketrampilan. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. berakhlak mulia. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. rohani. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. emosi. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Selain itu. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. prihatin . Hal ini kerana.

Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Pendidikan Islam. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. berakhlak mulia. sikap dan nilai.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. kerohanian. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. beretika. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. Bahasa Inggeris. Pendidikan Moral. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). kemahiran berfikir. kemanusiaan. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Matematik dan Permainan Luar. Oleh itu. sains dan teknologi. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . berkeyakinan dan berdisiplin.

menulis. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku.Tunjang dan juga unsur kreatif. interaksi serta hasil kerja murid. afektif dan psikomotor. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. . kritis dan inovatif. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. perbualan. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Walau bagaimanapun. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. Oleh itu.

Che Tom Shaari. Rusni Che Adnan.com/. Duke Amiene Rev (September 9. Norkhamidah Mohd Bandi. Bahagian Pembangunan Kurikulum.RUJUKAN Azizah Lebai Nordin.com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika.html . 2010 daripada http://dukeamienerev.Sekolah . (2009). Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan. Rosilah Ahmad. [On-line]. 2008).. Kerajaan Persekutuan (1961). 2010 daripada http://misskhan0. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali. (2003). Diperoleh pada Ogos 30.tripod. Mohd Rezal Hussin.com/prasekolahmpks/id5. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan./kursusorientasi-kurikulum-standard. Diperoleh pada September 2. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. et al.html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.. Akta Pelajaran 1961. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. [On-line]. Noor Haris Dzulkilfi.blogspot. Diperoleh pada September 23.html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). (2004). Akta Pendidikan 1996. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.Tadika . Prasekolah .Tabika Sejarah. [On-line].blogspot. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. (2009).

2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana.html. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. (5 April 2010). Undang-undang Malaysia (2004). Diperoleh pada September 23. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti.wikipedia. 2010. [On-line]. Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. (2003).blogspot . Wikipedia Bahasa Melayu.Rohaty Mohd Majzub. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). Diperoleh pada September 8. 2010 daripada http://ms. [On-line]. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9).org/wiki/ Prasekolah . Ensiklopedia Bebas. Prasekolah. Bhd.com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful