KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

Pada tahun 2003. terancang dan dapat 6 . Kemudian pada tahun 1993. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. Bermula pada tahun 1986.

v. vi. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. iii. kerohanian dan moral. fizikal dan kreativiti dan estetika. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. ii. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i.memenuhi keperluan murid semasa. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. Komunikasi Kerohanian. Perancangan dan penggubalan 7 . Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. perkembangan kognitif. iv. sosioemosi.

Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. Walau bagaimanapun. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Oleh itu. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Bagi menjelaskan perkara di atas. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Selain itu. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . objektif. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. matlamat. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. cadangan bahan kurikulum. kurikulum. Justeru. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. komponen-komponen pengajaran pembelajaran.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.00 tengah hari sehingga 3.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 . Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12.00 pagi sehingga 11. emosi. berakhlak mulia. rohani. rohani. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.30 petang. berketrampilan.30 pagi. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

intelek dan rohani sperti berikut: i. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. viii. Membina kecergasan badan. iii. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. emosi dan social. v.selamat. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. ii. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Mempunyai kematangan emosi. 10 . Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. ix. Mempunyai tubuh badan yang sihat. kreatif dan bermakna. iv. vi. vii. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.

xi. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. xvi. xix. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.x. xviii. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . xiv. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. xiii. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. xii. xvii. Mengamalkan nilai murni. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. yang dan berpusatkan kanak-kanak. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. xv.

Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. A. bertema. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. belajar melalui bermain. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti.bersepadu.

Ia merangkumi aspek pengetahuan. Pendidikan Moral. kemahiran dan nilai. Bahasa Tamil). Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Pendidikan Islam.berkualiti. ii. Bahasa Inggeris. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Bahasa Cina. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. kritis 13 . Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. B. Dua jenis modul yang diwujudkan. bahagian atau unit ini dinamakan modul. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. i. Permainan Luar dan Matematik.

Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. Kerohanian. Untuk tujuan kesinambungan. bahasa Malaysia. 14 INSAN SEIMBAN G . sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Sikap dan Nilai. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. bahasa Inggeris. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). negara & global. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. pengetahuan sains. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. bakat dan apreasiasi. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. Pengetahuan dan kemahiran matematik. Kemahiran berbahasa. kreativiti. ICT. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. Pemupukan daya imaginasi. penyelesaisan masalah. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Kemanusiaan. Sains dan Teknologi. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri.dan inovatif. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi.

Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Bahasa Inggeris. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. kemahiran bertutur. 15 . manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. kemahiran membaca dan kemahiran menulis.

Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Tunjang Kerohanian. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. i. Pada masa yang sama. ii. meneroka dan bermain. Rukun Islam. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. aktiviti handson. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. bernasyid. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. baik 16 . melakukan pergerakan solat. berwuduk. simulasi. menyanyi.B. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah.

Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. kerajinan. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. kejujuran. keadilan. berterima kasih. bertanggungjawab. semasa rehat. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. pencapaian emosi yang positif. toleransi. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. C. D. hormat menghormati. hemah tinggi. kasih sayang.hati. berdikari dan berdisiplin. keberanian. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. kesederhanaa. 17 . Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. kerjasama.

aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. menyambut objek. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. penglibatan dalam aktiviti sukan. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Perkembangan Kreativiti 18 . Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. ii.i. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka.

pengalaman awal untuk memainkan perkusi. 19 . dan apresiasi muzik. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. berlakon. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. menari dan membuat gerakan secara kreatif. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. ekspresi kreatif dan apreasiasi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. matematik dan lainlain. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain.

Semasa proses penerokaan ini.E. i. Dalam proses penerokaan ini. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. sistematik dan teliti akan terbentuk. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. air. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. haiwan). Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. 20 . Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. mengukur menggunakan unit bukan piawai. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. cuaca). awal matematik.

komuniti dan alam sekitar. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. konsep waktu. rakan. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. nombor. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. operasi nombor yang mudah. nilai wang. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . bentuk dan ruang. F. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. ii.

Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. A. mengira. 22 . menaakul). Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Bahasa Inggeris. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). menulis.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Pendidikan Islam. matematik dan Permainan Luar. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Pendidikan Moral.

pendidikan moral dan matematik. ii. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. iii. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri. B. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. kritis dan inovatif. tetapi pada akhir tahun. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. 23 . Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. iv.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai.

Pada awal tahun. Walaubagaimanapun. keperluan setempat dan keperluan semasa. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. peratus masa perlu dinaikkan. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni. modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun.

3. iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. membaca doa dan makan semasa rehat. 2. Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat). PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 25 .C. perbualan pagi. refleksi sebelum balik. iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 8. 5. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. 26 . Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 6. 7.4.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 .dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.

4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .

mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 .Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. menulis. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid.

menyambut bola. doa. gosok gigi. 31 . dan lain-lain Main pasir. menyanyikan lagu. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. tanda kedatangan. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri. main bebas (free play).Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. 15 dan 16. makan. main pondok Berlari. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. gelongsor. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. main air. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. berbaris.

Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 . Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil.

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

matematik. berbaris. doa. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. tanda kehadiran. sains. menyanyikan lagu. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. seni visual. perkembangan sosioemosi. kemanusiaan. muzik. pendidikan moral dan perkembangan fizikal.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

Buku Panduan Prasekolah Malaysia.10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam. 2010/2011. 1986 . 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK). Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). • • 2003 . 36 .

A. kemahiran dan maklumat 37 . iv. vi. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu. ii. III. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. iii. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i. II.Dalam konteks transformasi kurikulum. v.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y.

Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. pegangan teguh kepada ajaran agama. berkomunikasi. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. VI. jati diri.IV. 38 . tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. III. rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. IV. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. inovasi. V. II. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. daya kepimpinan. kreativiti dan keusahawanan. beretika. semangat patriotik. yakin diri.

39 . Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.VII.

perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. intelek dan rohani sperti berikut: i. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. emosi dan social. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Membina kecergasan badan. ii. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . Mempunyai sifat peribadi. kreatif dan bermakna. Mempunyai tubuh badan yang sihat. rohani. emosi. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat.

xv. Mempunyai kematangan emosi. v. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. iv. xiii. Mengamalkan nilai murni. viii. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. vi.Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. xii. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. vii. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. vi. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal xiv. x. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Mempunyai kemahiran kognitif. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xi. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. ix.iii. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan .

Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 . Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. xvi.budaya.

III. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a. Masa c. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. Pendekatan bertema. Pembelajaran melalui bermain III. Inkuiri penemuan IV. Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan. Tempat d. Kemahiran inovatif. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 .Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. Pembelajaran berasaskan projek V. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Kehidupan murid b. Keinginan untuk meneroka c. Pembelajaran secara kontekstual VII.melibatkan: a. kritis dan kreatif e. Kemahiran motor kasar dan halus d. Keupayaan kognitif b.bersesuaian dengan: a. Pembelajaran luar bilik darjah VI. Hands-on learning II. Pendekatan bersepadu. Pendekatan bermain sambil belajar.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Kesepaduan antara komponen b.

Bahasa Inggeris. Pendidikan Moral. Merangkumi Bahasa Melayu. c. Teknologi maklumat. Kumpulan: a. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Bahasa Tamil. Memperolehi maklumat c. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d.digunakan untuk: a. d. b. Kelas: a. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. menulis.d. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. Matematik dan Permainan Luar. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. b. mengira dan menaakul). II. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Pendidikan Islam. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. Bahasa Cina. c. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. Modul Bertema 44 .

pendidikan moral dan matematik. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.untuk memperolehi hasil yang sama. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. c. kemahiran. Individu: a.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. b. keperluan setempat dan keperluan semasa. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Komponen Bahasa dan Komunikasi a. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. III. b. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. kemahiran dan nilai. c. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. Keperluan II. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah. Kemampuan Kandungan Kurikulum III. Penentuan tema mengikut keperluan murid. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran.

Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. Komponen Kerohanian dan Moral IV. Murid membina pengetahuan sendiri. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. Modul Teras Asas b. Perbezaan individu dibenarkan IV. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI. Komponen Perkembangan Kognitif III. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. Murid belajar mengikut kadar sendiri V.II. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat .

II. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Senarai semak b. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. Anekdot 47 . Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan. • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

• Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid.c. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. • Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Hari Keluarga. Gotong Royong. 48 . sekurang-sekurangnya dua kali setahun. lawatan dan program keibubapaan.

• Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. 49 .• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.

rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. prihatin . kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. emosi. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. berketrampilan. berakhlak mulia. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Hal ini kerana. Selain itu.

Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. kerohanian. Oleh itu. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Bahasa Inggeris. Pendidikan Islam. berkeyakinan dan berdisiplin. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). berakhlak mulia. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). sikap dan nilai.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Pendidikan Moral. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. kemanusiaan. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. Matematik dan Permainan Luar. sains dan teknologi. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. beretika. kemahiran berfikir. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul.

Oleh itu. perbualan. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. . Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. interaksi serta hasil kerja murid. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. kritis dan inovatif. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. afektif dan psikomotor. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. Penguasaan literasi asas 4M (membaca.Tunjang dan juga unsur kreatif. menulis. Walau bagaimanapun.

Mohd Rezal Hussin. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kerajaan Persekutuan (1961). Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Akta Pelajaran 1961. [On-line]. Diperoleh pada September 23.. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.blogspot.Sekolah .blogspot. 2010 daripada http://dukeamienerev.com/. Rosilah Ahmad. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional.html ./kursusorientasi-kurikulum-standard. Duke Amiene Rev (September 9. 2008). Noor Haris Dzulkilfi. Norkhamidah Mohd Bandi. et al. Akta Pendidikan 1996.com/prasekolahmpks/id5. (2003). Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.tripod. 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Prasekolah .html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. 2010 daripada http://misskhan0.Tabika Sejarah..com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.Tadika . Diperoleh pada Ogos 30. Che Tom Shaari. Diperoleh pada September 2. (2009). [On-line].RUJUKAN Azizah Lebai Nordin. Rusni Che Adnan.html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan. (2004). [On-line]. (2009).

[On-line].wikipedia. 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. (2003). Wikipedia Bahasa Melayu. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). Diperoleh pada September 8. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn.Rohaty Mohd Majzub. Diperoleh pada September 23. Undang-undang Malaysia (2004). Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti. Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9). Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. [On-line]. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 2010 daripada http://ms.html. 2010.com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan.blogspot . (5 April 2010). Bhd. Ensiklopedia Bebas.org/wiki/ Prasekolah . Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Prasekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful