KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. Pada tahun 2003. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Bermula pada tahun 1986. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. Kemudian pada tahun 1993. Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. terancang dan dapat 6 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. Komunikasi Kerohanian. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. kerohanian dan moral. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. iv. ii. Perancangan dan penggubalan 7 . sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. perkembangan kognitif.memenuhi keperluan murid semasa. fizikal dan kreativiti dan estetika. sosioemosi. vi. iii. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. v.

kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. Oleh itu. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. matlamat. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. Justeru. objektif. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . Bagi menjelaskan perkara di atas. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. kurikulum. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Walau bagaimanapun. pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. cadangan bahan kurikulum. Selain itu.

Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12. emosi. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8. rohani.00 tengah hari sehingga 3. berakhlak mulia. berketrampilan. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 .30 petang. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan.00 pagi sehingga 11.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.30 pagi. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

ix. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Membina kecergasan badan. viii. emosi dan social. iv. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.selamat. v. intelek dan rohani sperti berikut: i. iii. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. 10 . Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. ii. vii. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. kreatif dan bermakna. vi. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Mempunyai kematangan emosi.

bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xii. xv. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. xiv. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan.x. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. Mengamalkan nilai murni. xvii. xi. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. xviii. xvi. xix. xiii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. yang dan berpusatkan kanak-kanak. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan.

Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.bersepadu. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. bertema. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. A. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. belajar melalui bermain. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 .

Dua jenis modul yang diwujudkan. Bahasa Cina. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. i. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.berkualiti. Pendidikan Islam. Ia merangkumi aspek pengetahuan. B. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. bahagian atau unit ini dinamakan modul. kritis 13 . ii. Bahasa Inggeris. Bahasa Tamil). kemahiran dan nilai. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Permainan Luar dan Matematik. Pendidikan Moral.

Sikap dan Nilai. negara & global. pengetahuan sains. Pemupukan daya imaginasi. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. Kerohanian. penyelesaisan masalah. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. kreativiti.dan inovatif. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Kemanusiaan. Pengetahuan dan kemahiran matematik. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. Sains dan Teknologi. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. bakat dan apreasiasi. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. Untuk tujuan kesinambungan. bahasa Inggeris. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. ICT. bahasa Malaysia. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. 14 INSAN SEIMBAN G . Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. Kemahiran berbahasa.

15 . Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. Bahasa Inggeris. kemahiran bertutur. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia.

Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. berwuduk. Tunjang Kerohanian. Rukun Islam. simulasi. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. bernasyid. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. menyanyi. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. i. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. ii. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. meneroka dan bermain.B. aktiviti handson. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. baik 16 . Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Pada masa yang sama. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. melakukan pergerakan solat. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu.

Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. kasih sayang. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. bertanggungjawab. keadilan. kerajinan. kesederhanaa. pencapaian emosi yang positif. 17 . ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. D. semasa rehat.hati. berdikari dan berdisiplin. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. berterima kasih. hemah tinggi. toleransi. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. keberanian. kerjasama. kejujuran. hormat menghormati. C.

Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. ii. Perkembangan Kreativiti 18 . membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. menyambut objek. penglibatan dalam aktiviti sukan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri.i. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis.

Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. dan apresiasi muzik. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. berlakon. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. 19 . menari dan membuat gerakan secara kreatif. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. matematik dan lainlain. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. ekspresi kreatif dan apreasiasi. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan.

mengukur menggunakan unit bukan piawai. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Semasa proses penerokaan ini. i. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. cuaca). kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Dalam proses penerokaan ini.E. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. haiwan). magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. awal matematik. 20 . air. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. sistematik dan teliti akan terbentuk. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung.

Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . nilai wang. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. komuniti dan alam sekitar. operasi nombor yang mudah. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. F. rakan. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. ii. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. konsep waktu. bentuk dan ruang. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. nombor. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu.

Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Bahasa Inggeris. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Pendidikan Islam.bahagian atau unit ini dinamakan modul. matematik dan Permainan Luar. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Pendidikan Moral. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. A. mengira.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. menaakul). Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. menulis. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). 22 .

Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. 23 . iii. iv. pendidikan moral dan matematik. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. kritis dan inovatif. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. ii. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. B. tetapi pada akhir tahun. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar.

adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni.Pada awal tahun. peratus masa perlu dinaikkan. Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Walaubagaimanapun. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . keperluan setempat dan keperluan semasa.

Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. 2. 25 . Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. perbualan pagi. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.C. membaca doa dan makan semasa rehat. PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. 3. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat). iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas. refleksi sebelum balik.

5. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. 26 . 8. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu.4. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 7. 6. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 .

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 . peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. menulis. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca.

tanda kedatangan. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. gosok gigi. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. main bebas (free play). makan. menyanyikan lagu. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. menyambut bola. 15 dan 16. berbaris. doa. 31 . main air. gelongsor. dan lain-lain Main pasir. main pondok Berlari. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian.Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna.

Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 . Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

doa. kemanusiaan. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. tanda kehadiran. berbaris. seni visual. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. perkembangan sosioemosi. sains. muzik. menyanyikan lagu. matematik.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an . 2010/2011. 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM.Buku Panduan Prasekolah Malaysia.KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK).10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. 1986 . • • 2003 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). 36 .

Dalam konteks transformasi kurikulum. kemahiran dan maklumat 37 . iv. III. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu.A. v. iii. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. II. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. ii. vi.

daya kepimpinan. jati diri. kreativiti dan keusahawanan. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. 38 . Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. semangat patriotik.IV. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. IV. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. pegangan teguh kepada ajaran agama. V. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. inovasi. III. yakin diri. berkomunikasi. beretika. II. VI. rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik.

Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada. 39 .VII.

emosi dan social. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. rohani. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. intelek dan rohani sperti berikut: i. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. emosi. Mempunyai sifat peribadi. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Membina kecergasan badan. kreatif dan bermakna. ii. Mempunyai tubuh badan yang sihat.

Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mengamalkan nilai murni. xiii. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v.iii. v. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. ix. x. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. vi. xv. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii. iv. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan . vii. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. vi. sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. Mempunyai kematangan emosi. xi. xii. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal xiv. Mempunyai kemahiran kognitif. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. viii. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri.

budaya. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 . xvi.

bersesuaian dengan: a.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Pembelajaran melalui bermain III. Kesepaduan antara komponen b. Masa c. Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Pembelajaran berasaskan projek V. Tempat d. Kehidupan murid b. Pendekatan bertema. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. Keupayaan kognitif b. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan. Kemahiran motor kasar dan halus d. Hands-on learning II. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 . Pendekatan bermain sambil belajar. Keinginan untuk meneroka c. III. Pembelajaran luar bilik darjah VI. Kemahiran inovatif.melibatkan: a. Pendekatan bersepadu. kritis dan kreatif e. Inkuiri penemuan IV. Pembelajaran secara kontekstual VII.

digunakan untuk: a. Matematik dan Permainan Luar. b. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. Bahasa Inggeris. Pendidikan Moral. c. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. c. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Memperolehi maklumat c. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. menulis. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. Kelas: a. b. II.d. Kumpulan: a. Pendidikan Islam. Modul Bertema 44 . Bahasa Tamil. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Merangkumi Bahasa Melayu. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. Teknologi maklumat. mengira dan menaakul). Bahasa Cina. d.

Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. keperluan setempat dan keperluan semasa. Komponen Bahasa dan Komunikasi a. pendidikan moral dan matematik. Keperluan II. III. b. Kemampuan Kandungan Kurikulum III. c.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. Individu: a. Penentuan tema mengikut keperluan murid. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. kemahiran dan nilai. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. kemahiran. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. b. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah.untuk memperolehi hasil yang sama. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. c. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa.

Modul Teras Asas b. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. Murid belajar mengikut kadar sendiri V. Murid membina pengetahuan sendiri.II. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat . Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Perbezaan individu dibenarkan IV. Komponen Kerohanian dan Moral IV. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. Komponen Perkembangan Kognitif III.

interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. Anekdot 47 . Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan. Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. Senarai semak b. • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. II.

• Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Gotong Royong. • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. 48 . • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Hari Keluarga. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II.c. lawatan dan program keibubapaan.

• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. 49 . • Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Selain itu. berakhlak mulia. prihatin . rohani. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. berketrampilan. Hal ini kerana. emosi.

kemahiran berfikir. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. Bahasa Inggeris. kerohanian. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Pendidikan Islam. berkeyakinan dan berdisiplin. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. sikap dan nilai. berakhlak mulia. beretika. Oleh itu. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. sains dan teknologi. kemanusiaan. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Matematik dan Permainan Luar. Pendidikan Moral. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu.

ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. . Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. perbualan. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. kritis dan inovatif. Oleh itu. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. Walau bagaimanapun.Tunjang dan juga unsur kreatif. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. afektif dan psikomotor. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. menulis. interaksi serta hasil kerja murid.

[On-line]. [On-line]. Diperoleh pada Ogos 30.Tabika Sejarah. 2008).. 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.blogspot. (2009).com/. (2009).blogspot. Prasekolah . Rosilah Ahmad. Diperoleh pada September 23.com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika.Sekolah . 2010 daripada http://misskhan0. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali.. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. Che Tom Shaari. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Rusni Che Adnan. (2004).com/prasekolahmpks/id5. Diperoleh pada September 2. Akta Pendidikan 1996. Akta Pelajaran 1961. [On-line]. et al.Tadika .html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). Norkhamidah Mohd Bandi. (2003). Duke Amiene Rev (September 9. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan. Mohd Rezal Hussin. Kerajaan Persekutuan (1961).RUJUKAN Azizah Lebai Nordin./kursusorientasi-kurikulum-standard. Noor Haris Dzulkilfi.tripod.html . 2010 daripada http://dukeamienerev. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti. (2003).com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn.blogspot .Rohaty Mohd Majzub. (5 April 2010). 2010 daripada http://ms. Bhd.html. Wikipedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia Bebas. Undang-undang Malaysia (2004). 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.org/wiki/ Prasekolah . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). [On-line]. Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9). Diperoleh pada September 23. [On-line]. Diperoleh pada September 8.wikipedia. Prasekolah. 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful