ELLOPOS

The Akathist Hymn to the Theotokos

ὉἈκ άθιστοςἈμ νος
Introduction & English translation
Greek polytonic fonts

ΤὉπροσταχθ ὲνμυστικ ὲςλαβ ὲνἐν γν ὲσειἐν τ ὲσκην ὲτο ὲ
ὲω σ ὲφ σπουδ ὲὲπὲστη Ὁὲσ ὲματος
λἐγων τὲ ὲπ ειρογ ὲμ ὲ
Ὁ·
κλ ὲνας τὲ καταβὲσει το ὲςο ὲρανο ὲχωρε
ς
ὲταιὲναλλοιὲτως
ἐλ ος ἐν σοὲ· ἐν κα ὲβλἐπων ἐν μ ὲτρ ὲ
σου λαβ ὲνταδο ὲλου
μορφὲν ὲξὲσταμαι κραυγ ὲζωνσοι·
Χα ὲ͵ρρρ
ρε ν ὲμφηὲν ὲμφευτε
.
ΤὉ ὲπ ερμ ὲχστρατηγ

ὲτ ὲνικητὲρια ἐς λυτρωθεὲσα τὲν
δεινὲν εὲχαριστὲρια ὲναγρὲφω σοι Ὁπἐλις σου͵ θεοτὲκε·
ὲλλ΄ ἐς ἐχ ουσατὲ κρὲτος ὲπροσμὲχητον ἐκ παντοὲων
με κινδὲνων ὲλευθὲρωσον
͵ρρ ρρρρ ἐν ακρὲζω σοι·
Χαὲ͵
ρρρ
ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε.
ΟὉ παυὲμεθα κατὲ χρἐος ὲνυμνοὲντες σε͵ θεοτὲκε
͵ρρρ καὲ
λὲγοντες·
Χαὲ ρε
͵ρρρὉ κεχαριτωμὲνη.

γγελος πρωτοστὲτης οὲρανὲθεν ὲπὲμφθη ε ὲπ ε ὲν
τὲ
θεοτὲκὲ τὲ χαὲρε· καὲ σὲν τὲ ὲσωμὲτὲ φωνὲ
σωματοὲμενὲν σε θεωρὲν
͵ρρ κὲριε
͵ρρρρ ὲξὲστατο καὲ ἐστατο
κραυγὲζων πρὲς αὲτὲν τοιαὲτα·
Χαὲ͵
ρρρ
ρε δι΄ ἧς Ὁχαρ ὲὲκ λ ὲμψει·
χαὲρε
͵ρρρ δι΄ ἧς Ὁ ὲρὲ ὲκ λε ὲψει·
χαὲρε
͵ρρρ το ὲπεσ ὲντοςὲδ ὲμ
Ὁ ὲνὲκλησις·
χαὲρε
͵ρρρ τ ὲνδακρ ὲωντ ὲςΕ ὲαςὉ λὲτρωσις·
χαὲρε
͵ρρρ ἧψ οςδυσαν ὲβατονὲν θρωπ ὲνοις
λογισμο ὲς·
χαὲρε
͵ρρρ βὲθος δυσθε ὲρητονκα ὲὲγ γ ὲλων
ὲφ θαλμο ὲς·
χαὲρε
͵ρρρ ἧτ ιἧπ ἧρχεις
βασιλὲως καθὲδρα·
χαὲρε
͵ρρρ ἧτι βαστ ὲζειςτ ὲνβαστὲζοντα πἧντα·
χαὲρε
͵ρρρ ὲσ τ ὲρ
ὲμφαὲνων τὲν ἧλ ιον·
χαὲρε
͵ρρρ γαστὲρ ὲνθὲου σαρκὲσεως·

χαὲρε ͵ρρρ δι΄ ἧς νεουργεὲται Ὁ κτὲσις· χαὲρε ͵ρρρ δι΄ ἧς προσκυνεὲται Ὁ πλὲστης· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε. Ὁ χουσα θεοδὲχον Ὁ παρθἐνος τὲν μὲτραν ὲνὲδραμε πρὲς τὲν ὲλισὲβετ· τὲ δὉ βρἐφος ὲκεὲνης εὲθὲς ὲπιγνοὲν τὲν ταὲτης ὲσπασμὲν ἐχαιρε καὲ ἐλμασιν ἐς ἐσ μασιν ὲβὲα πρὲς τὲν θεοτὲκον· Χαὲ͵ ρρρ ρε βλαστοὲ ὲμαρὲντου κλὲμα· χαὲρε ͵ρρρ καρποὲ ὲθανὲτου κτὲμα· χαὲρε ͵ρρρ γεωργὲν γεωργοὲσα φιλὲνθρωπον· χαὲρε ͵ρρρ φυτουργὲν τὲς ζωὲς ὲμὲν φὲουσα· χαὲρε ͵ρρρ ἧρ ουραβλαστὲνουσα εὲφορὲαν ο ὲκτιρμ ὲν· [ 2 ] . Βλἐπουσα Ὁ ὲγ ὲα ὲα υτ ὲν ἐν ὲγνεὲὲ φησὲ τὲ Γαβριὲλ θαρσαλὲως· Τὲ παρὲδοξὲν σου τὲς φωνὲς δυσπαρὲδεκτὲν μου τὲ ψυχὲ φαὲνεται· ὲσπὲρου γὲρ συλλὲψεως τὲν κὲησιν προλἐγεις κρὲζων· ὲλ ληλο ὲϊα . Δἐναμις τοὲ ὲψὲστου ὲπεσκὲασε τὲτε πρὲς σὲλληψιν τὲ ὲπειρογὲμὲ· καὲ τὲν ε ὲκαρπονταὲτης νηδὲν ἐς ὲγρὲν ὲπὲδειξεν ἐδἐν ἐπ ασιτοὲς θἐλουσι θερὲζειν σωτηρὲαν ἐν τὲ ψὲλλειν οὲτως· ὲλληλοὲϊα. Γνὲσιν ἐγ νωστονγνὲναι Ὁ παρθἐνος ζητοὲσα ὲβὲησε πρὲς τὲν λειτουργοὲντα· ἐκ λαγὲνων ὲγνὲν υ ὲὲν πἐς ὲστὲ τεχθὲναι δυνατ ὲν;λἐξον μοι. πρὲς ἐν ὲκεὲνος ὲφησεν ἐν φὲβὲ πρὲν κραυγὲζων ο ὲτω· Χαὲ͵ ρρρ ρε βουλὲς ὲπ ορρ ὲτου μὲστις ͵ρρρρρ χαὲρε ͵ρρρ σιγ ὲδεομὲνων πἧστις· χαὲρε ͵ρρρ τὲν θαυμὲτων Χριστοὲ τὲ προοὲ͵ρρ μιον ρρρ χαὲρε ͵ρρρ τὲν δογμὲτων α ὲτο ὲ τὲ κεφὲλαιον· χαὲρε ͵ρρρ κλ ὲμαξὲπουρὲ͵ρρ νιε ρρ δι΄ ἧς κατὲβη Ὁ θεὲς· χαὲρε ͵ρρρ γὲφυρα μετὲγουσα το ὲςἧκ γὲς πρὲς οὲρανὲν· χαὲρε ͵ρρρ τὲ τὲν ὲγγὲλων πολυθρὲλητον θαὲμα· χαὲρε ͵ρρρ τὲ τὲν δαιμὲνων πολυθρὲνητον τραὲμα· χαὲρε ͵ρρρ τὲ φὲς ὲρρὲτως γεννὲσασα· χαὲρε ͵ρρρ τὲ πἧς μηδὲνα διδὲξασα· χαὲρε ͵ρρρ σοφὲν ὲπερβαὲνουσα γνὲσιν· χαὲρε ͵ρρρ πιστὲν καταυγὲζουσα φρὲνας· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε.

Θεοδρὲμον ἐστἐρα θεωρὲσαντες μὲγοι τὲ τοὲτου ὲκ ολο ὲθησαν α ὲγλ ὲκαὲ · ἐς λὲχνον κρατοὲντες αὲὲ τ͵ρρ ν ρρ δι΄ αὲτοὲ ὲρεὲνων κραταιὲν ὲνακτα· καὲ φθὲσαντες τὲν ἐφθαστον ὲχὲρησαν αὲτὲ βοὲντες· ὲλληλοὲϊα. Ζὲλην ὲνδοθεν ἐχων λογισμὲν ὲμφιβὲλων Ὁ σὲφρων ὲωσὲφ ὲταρὲχθη πρὲς τὲν ὲγαμὲν σε θεωρὲν καὲ κλεψὲγαμον ὲπονοὲ͵ρρ ν ὲμεμπτε· μαθὲν δὉ σοὲ τὲν σὲλληψιν ἐκ πνεὲματος ὲγὲου ὲφη· ὲλληλοὲϊα. ἐΗκουσαν οὲ ποιμἐνες τὲν ἐγγἐλων ὲμνοὲντων τὲν ἐνσαρκον Χριστοὲ παρουσὲαν· καὲ δραμὲντες ἐς πρὲς ποιμἐνα θεωροὲσι τοὲτον ἐς ὲμνὲν ἐμωμον ἐν τὲ γαστρὲ Μαρὲας βοσκηθὲ͵ρρρρ ντα ἐν ὲμνοὲντες ε ὲπ ον· Χαὲ͵ ρρρ ρε ὲμνοὲ καὲ ποιμὲνος μὲτηρ· χαὲρε ͵ρρρ αὲλὲ λογικὲν προβὲτων· χαὲρε ͵ρρρ ὲορὲτων θηρὲν ὲμυντὲριον· χαὲρε ͵ρρρ παραδεὲσου θυρὲν ὲνοικτὲριον· χαὲρε ͵ρρρ ἧτι τὲ οὲρὲνια συναγὲλλονται τὲ γὲ· χαὲρε ͵ρρρ ἧτι τὲ ἧπἧγεια συγχορεὲουσι πιστοὲς· χαὲρε ͵ρρρ τὲν ὲποστὲλων τὲ ὲσὲγητον στὲμα· χαὲρε ͵ρρρ τὲν ὲθλοφὲρων τὲ ὲνὲκητον θὲρσος· χαὲρε ͵ρρρ στερρὲν τὲς πἧστεως ἧρ εισμα· χαὲρε ͵ρρρ λαμπρὲν τὲς χὲριτος γνὲρισμα· χαὲρε ͵ρρρ δι΄ ἧς ὲγυμνὲθη Ὁ ἧδ ης· χαὲρε ͵ρρρ δι΄ ἧς ὲνεδὲθημεν δὲξαν· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε. Ὁ δον παὲδες Χαλδαὲων ἐν χερσὲ τὲς παρθἐνου τὲν πλὲσαντα χειρὲ τοὲς ὲνθρὲπους· καὲ δεσπὲτην νοοὲντες αὲὲ τ͵ρρ ν ρρ εὲ καὲ δοὲλου ἐλαβε μορφὲν ͵ρρ ἐσπευσαν τοὲς δἐροις θεραπεὲσαι καὲ βοὲσαι τὲ εὲλογημὲνὲ· [ 3 ] .χαὲρε ͵ρρρ τρὲπεζα βαστὲζουσα εὲθηνὲαν ὲλ ασμ ὲν· χαὲρε ͵ρρρ ἧτι λειμὲνα τὲς τρυφὲς ὲναθὲλλεις· χαὲρε ͵ρρρ ἧτι λιμὲνα τὲν ψυχὲν ὲτ οιμ ὲζεις· χαὲρε ͵ρρρ δεκτὲν πρεσβεὲας θυμὲαμα· χαὲρε ͵ρρρ παντὲς τοὲ κὲσμου ὲξὲλασμα· χαὲρε ͵ρρρ θεοὲ πρὲς θνητοὲς εὲδοκὲα· χαὲρε ͵ρρρ θνητὲν πρὲς θεὲν παρρησὲα· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε.

[ 4 ] . Κἐρυκες θεοφὲροι γεγονὲτες οὲ μὲγοι ὲπὲστρεψαν εὲς τὲν Βαβυλὲ͵ρρρ να ὲκτελὲσαντες σοὲ τὲν χρησμὲν καὲ κηρὲξαντὲς σε τὲν Χριστὲν ὲπασιν͵ ὲφὲντες τὲν ὲρ ὲδην ἐς ληρὲδη μὲ εὲδὲτα ψὲλλειν· ὲλληλοὲϊα.Χαὲ͵ ρρρ ρε ὲστὲρος ὲδὲτου μὲτηρ· χαὲρε ͵ρρρ αὲγὲ μυστικὲς ὲμὲρας· χαὲρε ͵ρρρ τὲς ἧπἧτης τὲν κὲμινον παὲσασα· χαὲρε ͵ρρρ τὲς τριὲδος τοὲς μὲστας φυλὲττουσα· χαὲρε ͵ρρρ τὲραννον ἧπἧνθρωπον ὲκβαλοὲσα τὲς ὲρχὲς· χαὲρε ͵ρρρ κὲριον φιλὲνθρωπον ὲπιδεὲξασα Χριστὲν· χαὲρε ͵ρρρ Ὁ τὲς βαρβὲρου λυτρουμὲνη θρησκεὲας· χαὲρε ͵ρρρ Ὁ τοὲ βορβὲρου ὲυ ομ ὲνη τὲν ἧργων· χαὲρε ͵ρρρ πυρὲς προσκὲνησιν σβὲσασα· χαὲρε ͵ρρρ φλογὲς παθὲν ὲπαλλὲττουσα· χαὲρε ͵ρρρ Περσὲν ὲδ ηγ ὲ σωφροσὲνης· χαὲρε ͵ρρρ πασὲν γενεὲν εὲφροσὲνη· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε. Μἐλλοντος Συμεὲνος τοὲ παρὲντος αὲὲνος μεθὲστασθαι τοὲ ὲπατεὲνος ρρρρ ͵ ὲπεδὲθης ἐς βρὲφος αὲὲ τ͵ρρ ρ ὲλλ΄ ὲγνὲσθης τοὲτὲ καὲ θεὲς τὲλειος· διὲπερ ὲξεπλὲγη σου τὲν ὲρρητον σοφὲαν κρὲζων· ὲλληλοὲϊα. Λἐμψας ἐν τὲ Αὲ γὲπτὲ φωτισμὲν ὲληθεὲας ἐδἐωξας τοὲ ψεὲδους τὲ σκὲτος· τὲ γὲρ εὲδωλα ταὲτης ͵ρρρρ σωτὲρ ͵ρρ μὲ ὲνὲγκαντὲ σου τὲν ὲσχὲν πὲπτωκαν· οὲ τοὲτων δὉ ὲυ σθ ὲντες ὲνεβὲων πρὲς τὲν θεοτὲκον· Χαὲ͵ ρρρ ρε ὲνὲρθωσις τὲν ὲνθρὲπων· χαὲρε ͵ρρρ κατὲπτωσις τὲν δαιμὲνων· χαὲρε ͵ρρρ τὲς ἧπἧτης τὲν πλὲνην πατὲσασα· χαὲρε ͵ρρρ τὲν εὲδὲλων τὲν δὲλον ὲλὲγξασα· χαὲρε ͵ρρρ θὲλασσα ποντὲσασα Φαρα ὲτὲν νοητὲν· χαὲρε ͵ρρρ πἧτρα Ὁ ποτὲσασα τοὲς διψὲντας τὲν ζωὲν· χαὲρε ͵ρρρ πἧρινε στὲλε ὲδηγὲν τοὲς ἧν σκὲτει· χαὲρε ͵ρρρ σκὲπη τοὲ κὲσμου πλατυτὲρα νεφὲλης· χαὲρε ͵ρρρ τροφὲ τοὲ μὲννα διὲδοχε· χαὲρε ͵ρρρ τρυφὲς ὲγ ὲαδι ς ὲκονε· χαὲρε ͵ρρρ Ὁ γὲ Ὁ τὲς ὲπαγγελὲας· χαὲρε ͵ρρρ ἧξ ἧς ἧἧει μὲλι καὲ γὲλα· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε.

Ὁ λος ἐν ἐν τοὲς κὲτω καὲ τὲν ἐνω οὲδ΄ ἐλως ἐπἐν Ὁ ὲπερὲγραπτος Λὲγος· συγκατὲβασις γὲρ θεϊκ ὲ͵οὲ μετὲβασις δὉ τοπικὲ γὲγονε καὲ τὲκος ἐκ παρθὲνου θεολὲπτου ὲκουοὲσης ταὲτα· Χαὲ͵ ρρρ ρε θεοὲ ὲχωρὲτου χὲρα· χαὲρε ͵ρρρ σεπτοὲ μυστηρὲου θὲρα· χαὲρε ͵ρρρ τὲν ἧπἧστων ὲμφὲβολον ἧκουσμα· χαὲρε ͵ρρρ τὲν πιστὲν ὲναμφὲβολον καὲχημα· χαὲρε ͵ρρρ ἧχ ημαπανὲγιον τοὲ ὉπὉ τὲν Χερουβὲμ· χαὲρε ͵ρρρ ο ὲκημαπανὲριστον τοὲ ὉπὉ τὲν Σεραφὲμ· χαὲρε ͵ρρρ Ὁ τὲναντὲα εἧς ταὲτὲ ὲγαγοὲσα· χαὲρε ͵ρρρ Ὁ παρθενὲαν καὲ λοχεὲαν ζευγνὲσα· χαὲρε ͵ρρρ δι΄ ἧς ὲλὲθη παρὲβασις· χαὲρε ͵ρρρ δι΄ ἧς ὲν ο ὲχθη παρὲδεισος· χαὲρε ͵ρρρ Ὁ κλεὲς τὲς Χριστοὲ βασιλεὲας· χαὲρε ͵ρρρ ὲλπὲς ὲγαθὲν αὲωνὲων· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε.Νἐαν ἐδειξε κτὲσιν ὲμφανὲσας Ὁ κτὲστης ὲμὲν τοὲς ὲπ΄ αὲτοὲ γενομὲνοις ͵ρρρρρ ἐξ ὲσπὲρου βλαστὲσας γαστρὲς καὲ φυλὲξας ταὲτην ͵ρρρρ ἐσ π ερὲν͵ὲφθορον͵ ὲνὲ τὲ θαὲμα βλὲποντες ὲμνὲσωμεν αὲτὲν βοὲντες· Χαὲ͵ ρρρ ρε τὲ ἧνθος τὲς ὲφθαρσὲας· χαὲρε ͵ρρρ τὲ στὲμμα τὲς ὲγκρατεὲας· χαὲρε ͵ρρρ ὲναστὲσεως τὲπον ὲκλὲμπουσα· χαὲρε ͵ρρρ τὲν ὲγγὲλων τὲν βὲον ὲμφαὲνουσα· χαὲρε ͵ρρρ δὲνδρον ὲγλαὲκαρπον ἧξ ο ὲτρὲφονται πιστοὲ· χαὲρε ͵ρρρ ξὲλον εὲὲ ͵ρρρ σκιρ ρ φυλλον ρρρρρρ ἧφ΄ οὲ σκὲπονται πολλοὲ· χαὲρε ͵ρρρ κυοφοροὲσα λυτρωτὲν αὲχμαλὲτοις· χαὲρε ͵ρρρ ὲπογεννὲσα ὲδηγὲν πλανωμὲνοις· χαὲρε ͵ρρρ κριτοὲ δικαὲου δυσὲπησις· χαὲρε ͵ρρρ πολλὲν πταισμὲτων συγχὲρησις· χαὲρε ͵ρρρ στολὲ τὲν γυμνὲν παρρησὲας· χαὲρε ͵ρρρ στοργὲ πἧντα πἧθον νικὲσα· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε. Ξἐνον τὲκον ἐδἐντες ξενωθὲμεν τοὲ κὲσμου ͵ρρρρρ τὲν νοὲν εὲς οὲρανοὲς μεταθὲντες· διὲ τοὲτο γὲρ Ὁ ὲψηλὲς ὉπὉ γὲς ὲφὲνη ταπεινὲς ὲνθρωπος͵ βουλὲμενος ὲλκὲσαι πρὲς τὲ ἐψος τοὲς αὲτὲ βοὲντας· ὲλληλοὲϊα. [ 5 ] .

Ρἐτορας πολυφθὲγγους ἐς ὲχθὲας ὲφὲνους ὲρὲμεν ὉπὉ σοὲ͵ θεοτὲκε· ὲποροὲσι γὲρ λὲγειν τὲ πἐς καὲ παρθὲνος μὲνεις καὲ τεκεὲν ὲσχυσας· ὲμεὲς δὉ τὲ μυστὲριον θαυμὲζοντες πιστὲς βοὲμεν· Χαὲ͵ ρρρ ρε σοφὲας θεοὲ δοχεὲον· χαὲρε ͵ρρρ προνοὲας αὲτοὲ ταμεὲον· χαὲρε ͵ρρρ φιλοσὲφους ὲσὲφους δεικνὲουσα· χαὲρε ͵ρρρ τεχνολὲγους ὲλὲγους ὲλὲγχουσα· χαὲρε ͵ρρρ ἧτι ὲμωρὲνθησαν οὲ δεινοὲ συζητηταὲ· χαὲρε ͵ρρρ ἧτι ὲμαρὲνθησαν οὲ τὲν μὲθων ποιηταὲ· χαὲρε ͵ρρρ τὲν ὲθηναὲων τὲς πλοκὲς διασπὲσα· χαὲρε ͵ρρρ τὲν ὲλιὲων τὲς σαγὲνας πληροὲσα· χαὲρε ͵ρρρ βυθοὲ ὲγνοὲας ὲξὲλκουσα· χαὲρε ͵ρρρ πολλοὲς ἧν γνὲσει φωτὲζουσα· χαὲρε ͵ρρρ ὲλκὲς τὲν θελὲντων σωθὲναι· χαὲρε ͵ρρρ λιμὲν τὲν τοὲ βὲου πλωτὲρων· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε. Σἐσαι θὲλων τὲν κὲσμον Ὁ τὲν ἐλων κοσμὲτωρ πρὲς τοὲτον αὲτεπὲγγελτος ὲλθε· καὲ ποιμὲν ὲπὲρχων ἐς θεὲς δι΄ ὲμὲς ὲφὲνη καθ΄ ὲμὲς ὲμοιος· ὲμοὲὲ γὲρ τὲ ἐμοιον καλὲσας ἐς θεὲς ὲκοὲει· ὲλληλοὲϊα. Τεὲχος εὲ τὲν παρθὲνων ͵ρρ ρρ θεοτὲκε παρθὲνε ͵ρρρ καὲ πἐντων τὲν εὲς σὲ προσφευγὲντων· Ὁ γὲρ τοὲ οὲρανοὲ καὲ τὲς γὲς κατεσκεὲασὲ σε ποιητὲς͵ρρ ὲχραντε͵ οὲκὲσας ἐν τὲ μὲτρὲ σου καὲ δεὲξας προσφωνεὲν σοι πὲντας· Χαὲ͵ ρρρ ρε Ὁ στὲλη τὲς παρθενὲας· χαὲρε ͵ρρρ Ὁ πἧλη τὲς σωτηρὲας· χαὲρε ͵ρρρ ὲρχηγὲ νοητὲς ὲναπλὲσεως· χαὲρε ͵ρρρ χορηγὲ θεϊκὲς ὲγαθὲτητος· χαὲρε ͵ρρρ σὲ γὲρ ὲνεγὲννησας τοὲς συλληφθὲντας αὲσχρὲς· χαὲρε ͵ρρρ σὲ γὲρ ὲνουθὲτησας τοὲς συληθὲντας τὲν νοὲν· χαὲρε ͵ρρρ Ὁ τὲν φθορὲα τὲν φρενὲν καταργοὲσα· χαὲρε ͵ρρρ Ὁ τὲν σπορὲα τὲς ὲγνεὲας τεκοὲσα· [ 6 ] .Πἐσ α φὲσις ὲγγὲλων κατεπλὲγη τὲ μὲγα τὲς σὲς ὲνανθρωπὲσεως ὲργον· τὲν ὲπρὲσιτον γὲρ ἐς θεὲν ὲθεὲρει πἐσι προσιτὲν ὲνθρωπον͵ ὲμὲν μὲν συνδιὲ͵ρρρρρρ γοντα ὲκοὲοντα δὉ παρὲ πὲντων· ὲλληλοὲϊα.

Φωτοδὲχον λαμπὲδα τοὲς ἐν σκὲτει φανεὲσαν ὲρὲμεν τὲν ὲγὲαν παρθὲνον· τὲ γὲρ ἐϋλον ἐπτουσα φὲς ὲδηγεὲ πρὲς γνὲσιν θεϊκὲν ὲπαντας͵ αὲγὲ τὲν νοὲν φωτὲζουσα ͵ρρρρρρ κραυγὲ δὉ τιμωμὲνη ταὲτα· Χαὲ͵ ρρρ ρε ὲκτὲς νοητοὲ ὲλὲου· χαὲρε ͵ρρρ λαμπτὲρ τοὲ ὲδὲτου φὲγγους· χαὲρε ͵ρρρ ὲστραπὲ τὲς ψυχὲς καταλὲμπουσα· χαὲρε ͵ρρρ ἧς βροντὲ τοὲς ὲχθροὲς καταπλὲττουσα· χαὲρε ͵ρρρ ἧτι τὲν πολὲφωτον ὲνατὲλλεις φωτισμὲν· χαὲρε ͵ρρρ ἧτι τὲν πολὲρρητον ὲναβλὲζεις ποταμὲν· χαὲρε ͵ρρρ τὲς κολυμβὲθρας ζωγραφοὲσα τὲν τὲπον· χαὲρε ͵ρρρ τὲς ὲμαρτὲας ὲναιροὲσα τὲν ἧἧπον· χαὲρε ͵ρρρ λουτὲρ ὲκπλὲνων συνεὲδησιν· χαὲρε ͵ρρρ κρατὲρ κιρνὲν ὲγαλλὲασιν· χαὲρε ͵ρρρ ὲσμὲ τὲς Χριστοὲ εὲωδὲας· χαὲρε ͵ρρρ ζωὲ μυστικὲς εὲωχὲας· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε. Χἐριν δοὲναι θελὲσας ὲφ λημ ὲτων ὲρχαὲων Ὁ πἐντων χρεωλὲτης ὲνθρὲπων͵ ὲπεδὲμησε δι΄ ὲαυτοὲ πρὲς τοὲς ὲποδὲμους τὲς αὲτοὲ χὲριτος· καὲ σχὲσας τὲ χειρὲγραφον ὲκοὲει παρὲ πἐντων οὲτως· ὲλληλοὲϊα. Ὁ μνος ἐπας ὲττὲται συνεκτεὲνεσθαι σπεὲδων τὲ πλὲθει τὲν πολλὲν οὲκτιρμὲν σου· ὲσαρὲθμους ψαλμοὲς καὲ ἐδ ἐς ἐν προσφὲρωμὲν σοι͵ βασιλεὲ ὲγιε͵ οὲδὲν τελοὲμεν ὲξιον͵ ἐν δἐδωκας τοὲς σοὲ βοὲσιν· ὲλληλοὲϊα. Ψὲλλοντὲς σου τὲν τὲκον εὲφημοὲμεν σε πἐντες ἐς ἐμψυχον ναὲν ͵ρρ θεοτὲκε· ἐν τὲ σὲ γὲρ οὲκὲσας γαστρὲ Ὁ κατὲχων πἐντα τὲ χειρὲ κὲριος ὲγὲασεν ͵ρρρρρ ὲδὲ͵ρρρρρρ ξασεν ἐδἐδαξε βοὲν σοι πὲντας· Χαὲ͵ ρρρ ρε σκηνὲ τοὲ θεοὲ καὲ Λὲγου· χαὲρε ͵ρρρ ὲγὲα ὲγὲων μεὲζων· χαὲρε ͵ρρρ κιβωτὲ χρυσωθεὲσα τ ὲπνεὲματι· [ 7 ] .χαὲρε ͵ρρρ παστὲς ὲσπὲρου νυμφεὲσεως· χαὲρε ͵ρρρ πιστοὲς κυρ ὲὲ ὲρμὲζουσα· χαὲρε ͵ρρρ καλὲ κουροτρὲφε παρθὲνων· χαὲρε ͵ρρρ ψυχὲν νυμφοστὲλε ὲγὲων· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε.

χαὲρε ͵ρρρ θησαυρὲ τὲς ζωὲς ὲδαπὲνητε· χαὲρε ͵ρρρ τὲμιον διὲδημα βασιλὲων εὲσεβὲν· χαὲρε ͵ρρρ καὲχημα σεβὲσμιον ὲερὲων εὲλαβὲν· χαὲρε ͵ρρρ τὲς ὲκκλησὲας Ὁ ὲσὲλευτος πἧργος· χαὲρε ͵ρρρ τὲς βασιλεὲας τὲ ἧπἧρθητον τεὲχος· χαὲρε ͵ρρρ δι΄ ἧς ὲγεὲρονται τρὲπαια· χαὲρε ͵ρρρ δι΄ ἧς ὲχθροὲ καταπὲπτουσι· χαὲρε ͵ρρρ φωτὲς τοὲ ὲμοὲ θεραπεὲα· χαὲρε ψυχὲς τὲς ὲμὲς προστασὲα· Χαὲ͵ ρρρ ρε νὲμφη ὲνὲμφευτε. If you have texts or other material that might be useful we'll be glad to publish it on our pages [ 8 ] . Ὁπανὲμνητε μὲτηρ ͵ρρρρ Ὁ τεκοὲσα τὲν πἐντων ὲγὲων ὲγιὲτατον Λὲ͵ρρρρ γον δεξαμὲνη τὲν νὲν προσφορὲν ͵ρρ ὉπὉ πὲσης ἐἐσαι συμφορὲς ἐπαντας καὲ τὲς μελλοὲσης λὲτρωσαι κολὲσεως τοὲς σοὲ βοὲντας· ὲλληλοὲϊα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful