RAMONA RĂDUŢ-TACIU

MARIA AŞTILEAN

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMNANE.
DOCUMENTE OPERAŢIONALE ALE DIRECTORULUI INSTITUŢIEI PREŞCOLARE

CALITATE

Colecţia „Univers preşcolar” este coordonată de Ramona Răduţ-Taciu 6

Coperta: Patricia Puşcaş

© autorii, 2011 978-606-17-0000-4

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României RĂDUŢ-TACIU, RAMONA Managementul resurselor umane în învăţământul preşcolar / Ramona Răduţ-Taciu, Maria Aştilean. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011 Bibliogr. ISBN 978-973-133-961-0 I. Aştilean, Mariana 65.012.4:658.3:373.24

RAMONA RĂDUŢ-TACIU

MARIA AŞTILEAN

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMNANE.
DOCUMENTE OPERAŢIONALE ALE DIRECTORULUI INSTITUŢIEI PREŞCOLARE

CALITATE

Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. 2011 4 .

.

.......... Sistemul naţional de management şi asigurare a calităţii...........16 1..7............Conceptul de calitate a educaţiei........................22 1......................19 1.............. Asigurarea calităţii în educaţie conform ARACIP.....................................37 6 .......11 Asigurarea calităţii în instituţia preşcolară................34 1......................... 18 1........... Proceduri operaţionale..1.....2..... Procedura de optimizare a proiectului de dezvoltare instituţională........................2........1..........................34 1...............3.......5......2............. Procedura organizaţională documentată „controlul documentelor”....28 1........................ asigurarea calităţii şi managementul calităţii........2......... Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea calităţii (CEAC)..4................. Autoevaluarea în cadrul spiralei calităţii............... Procesele interne de asigurare a calităţii educaţiei..................... Procedura de autoevaluare instituţională..8...9..................................9....9.....CUPRINS Argument .....29 1....14 1...36 1..................................13 1........9........................ Relaţia dintre controlul calităţii....................31 1..........2...1...9................... Proceduri de management al calităţii..4.............................. Standardele de referinţă ARACIP şi domeniile de calitate ale instituţiei preşcolare......... Procedura în managementul instituţiei preşcolare.3..............6.....................13 1............................9......... Procedura de optimizare a ofertei educaţionale........2.......................26 1...............35 1..........................................................9.9 Lista de abrevieri.2.........

....2.................. Proceduri privind aplicarea Regulamentului intern.9.9.2........4...................1...45 1....................... Procedură pentru efectuarea exerciţiului comun privind PSI şi situaţii de urgenţă........44 1.9...4..... Spectrul decizional în grădiniţă...................7.... Procedura de stabilire a competenţei comisiei metodice şi a altor comisii..................................2...9..4. Procedura de optimizării a utilizării auxiliarelor şi a softurilor educaţionale............ stabilirea grupelor şi repartizarea cadrelor didactice la grupe...42 1...............................42 1...1....9.......9...................................... Procedura de optimizare a accesului la resursele educaţionale .......................... Proceduri privind completarea documentelor şcolare.7...9......9..............9.................43 1...........47 1.....................................3...47 1............8.........2.... Procedură privind colectarea sistematică a feed-back-ului...................................................46 1...........44 1..9............. Procedura de optimizare a evaluării învăţării.........9..........9..50 1...2..... Proceduri privind comunicarea în grădiniţă..46 1........44 1............................ a serbărilor şi parteneriatelor....9...50 1.............9.........2..1............3.... Procedură privind evidenţa activităţilor extracurriculare.3.....................2...........................9..4..............1. 38 1... 40 1.......6...1.. Proceduri pentru situaţii de urgenţă.....9...................64 7 .....3...........48 1.........6..4.3.......2................1.....................6................................ Procedura privind completarea documentelor ........6.......................5. Procedura de evaluare periodică a calităţii personalului..39 1. Procedură privind desfăşurarea şedinţelor cu părinţii... 49 1....................9.......... Procedura de promovare a ofertei educaţionale şi a imaginii grădiniţei. Procedură privind suplinirea cadrelor didactice ..56 Anexe .9...5.......41 1.................9................Proceduri privind organizarea grădiniţei.......... Procedură privind intervenţia în cazul în care unui copil i se face rău sau a suferit un accident..................9.........51 Concluzii şi contribuţii originale...........................................5....38 1.... Proceduri din domeniul educativ.................7............. a proiectelor educaţionale.......................6.......54 Glosar de termeni.. Procedură privind măsurile de prevenire şi limitarea extinderii îmbolnăvirii prin diverşi viruşi...9................

...................................................Bibliografie.66 8 ......................

Pentru a răspunde acestor solicitări într-o manieră cât mai eficientă. iese în evidenţă prin personalitatea complexă a managerului. au determinat ca activitatea de conducere. Întreaga sa conduită. analizate de cei din jur şi de cele mai multe ori imitate. fie să ajungă în vârful ierarhiei devenind un bun manager. utilizând strategii de management. structuri şi interacţiuni. toate activităţile sunt receptate. deoarece performanţele şcolare ale elevilor/ preşcolarilor. 9 . reprezintă o activitate socială structurată printr-un set de norme şi modele de comportamente recunoscute. Organizaţia reprezintă acea colecţie structurată de resurse umane şi non-umane dirijate spre atingerea unor finalităţi posibile. prin responsabilitate şi autoritate decizională. Am optat pentru o astfel de temă. precum şi performanţele metodologice şi profesionale ale dascălilor sunt influenţate în mare parte de activitatea globală a managerului acelei instituţii. Managerul educaţional reprezintă un model. în esenţă constă. trebuie să conducă organizaţia în vederea atingerii obiectivelor propuse. La un prim contact. cât şi capacităţi diverse.ARGUMENT Provocările tot mai numeroase şi dinamica instituţiilor de învăţământ. fie să rămână un practician desăvârşit. din scopuri. o organizaţie instituţională/unitate de învăţământ/grădiniţă. statutul şi rolul managerului şcolar să fie tot mai complexe. extensia de la aptitudini la competenţe) poate să-l motiveze pe cel care o exercită. acceptate şi urmate. managerul este cel care. fiind conştientă de rolul şi importanţa pe care managementul o are în domeniul educaţiei. mă îndreptăţeşte să afirm că această profesie (care pretinde celui care o exercită atât calităţi. Importanţa deosebită pe care o are dascălul în sistemul educaţional. o simbioză între profesor/educatoare şi manager fiind posibilă.

De ce documente operaţionale ale directorului/ managerului? Pentru a răspunde la această provocare. nu se reduce doar la a urmării şi controla activitatea din instituţie. cu finalităţi realiste ce pot fi îndeplinite pentru obţinerea performanţelor şi standardelor. fişe de intereasistenţă. în lucrarea de faţă „Managementul resurselor umane. complexitatea muncii decurge în primul rând ca urmare a numeroaselor funcţii manageriale pe care acesta le îndeplineşte dar şi a modului cum este capabil să elaboreze documente clare. documentare şi relevanţă cu privire la gestionarea şi managementul resurselor umane. aduc un plus de informaţii. un pedagog şi un vizionar. fişe de asistenţă/ observaţii ale activităţii didactice. dar şi ţintite cu precădere pe motivarea şi aprecierea corectă a muncii depuse de angajaţi în vederea înlăturării disensiunilor şi conflictelor. proactiv şi pozitiv. logice. Prin structura sa. managerul/directorul de grădiniţă rămâne înainte de toate un dascăl. Activitatea unui manager/director. Documentele/componentele operaţionale elaborate de către director şi echipa managerială : contracte de muncă. Documente operaţionale ale directorului instituţiei preşcolare” precum şi rezultatele obţinute sunt cele care mă determină să afirm că implementarea componentelor operaţionale specifice unei instituţii preşcolare. ale diferitelor categorii de personal. fişe de evaluare ale performanţelor – în vederea obţinerii calificativelor anuale. Afirmaţia poate fi susţinută şi argumentată din perspectiva funcţiilor manageriale operative. chestionare. proceduri. un educator. prezentate în lucrarea de faţă sunt rezultatul aplicării în practică a unui management eficient.Această simbioză se realizează în momentul în care cunoştinţele profesionale ale dascălului sunt întregite de informaţii şi cunoştinţe privind ştiinţa şi arta conducerii. 10 . responsabil. prezentate în lucrare. fişe ale postului.

LISTA DE ABREVIERI ARACIP – Agenţia Romana pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar CA – Consiliul de Administraţie CDS – Curriculum la Decizia Şcolii CEAC – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CP – Consiliul Profesoral ISO – International Organization For Standardization/ Organizaţia Internaţională pentru Standardizare MC – Manualul Calităţii MECTS – Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului MEdC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării RU – Resurse umane SMC – Sistemul de Management al Calităţii SWOT – Strengths Weaknesses Opportunities Threats/ Puncte tari. Oportunităţi. Ameninţări 11 . Puncte slabe.

.

sau dimpotrivă una absolută dacă ne referim la un anumit produs sau serviciu. în majoritatea sistemelor de educaţie sunt separate de cele de asigurarea calităţii. organizatoric şi funcţional) care îi permite acesteia posibilitatea de a satisface nevoile de educaţie ale unui 13 . Calitatea poate fi definită ca ansamblul de caracteristici şi particularităţi ale unui produs sau serviciu care răspunde satisfacţiei exprimate explicit de către beneficiarii acestora. ale clientului. calitatea înseamnă perfecţiune. Deci o şcoală de calitate este cea care primeşte şi educă elevi capabili de performanţe după o anumită selecţie.1. centrat pe nevoile şi aşteptările beneficiarilor. Prin urmare calitatea activităţii educaţionale din grădiniţă desemnează ansamblul de caracteristici ale unităţii preşcolare (atât în plan structural. standarde înalte. Ar însemna de fapt educaţia elitelor. standardele şi indicatorii de calitate au început să fie tot mai mult separaţi de criteriile. este cel care răspunde acestor cerinţe. managementul clasei/grupei sunt indicatori propriu-zişi de calitate. a auxiliarelor.Conceptul de calitate a educaţiei Conceptul nou de calitate a educaţiei. Cel din urmă concept s-a impus şi răspunde în contemporaneitate fiind adecvat societăţilor democratice. Prin urmare procedurile de acreditare şi certificare. standardele şi indicatorii de funcţionare. Exemplul următor contribuie la elucidarea acestui aspect: existenţa manualelor.ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIA PREŞCOLARĂ 1. Calitatea poate fi abordată ca o caracteristică relativă. Relativitatea calităţii ar viza adecvarea demersului educaţional atât scopului pentru care a fost creat. prin urmare criteriile. implicite şi explicite. La modul absolut. cât şi nevoilor. precum şi a profesorilor calificaţi ţine de funcţionarea şcolii iar utilizarea efectivă a acestor resurse sau a altora.

indiferent de metoda aleasă. pot să realizeze calitatea.segment important. proba practică. să o menţină. Răspunsurile s-au regăsit atât în transparenţa acestui demers cât şi în eficienţa şi eficacitatea în ceea ce priveşte evaluarea corectă şi complexă a activităţii specifice desfăşurată de către cadrele didactice în grădiniţă. operare. 1. şi care nu urmăreşte decât să constate care dintre elevi se ridică la standardele curriculare prestabilite. Fişa de monitorizare/evaluare a calităţii actului didactic prezentată în (anexa 14) se constituie în rezultatul unei preocupări de acest tip iar conceperea Fişei de asistenţă/observaţie a activităţii didactice precum şi a Fişei de observaţie a activităţilor extracurriculare prezentate în (anexele 12. Preocuparea în acest sens a constat în a elabora un set de instrumente/componente operaţionale eficiente care să răspundă acestui deziderat şi care să vizeze în principal actul didactic. măsuri corective pentru a identifica şi elimina produsele/serviciile care nu respectă specificaţiile prestabilite. inspecţie. Prin urmare utilizarea doar a unei fişe de asistenţă/observaţie a activităţii nu acoperă întreaga gamă a acestora. Cercetarea a scos în evidenţă în ce măsură anumite instrumente de management operaţional răspund asigurării calităţii actului didactic din grădiniţă. Autoevaluarea este activitatea prin care atât grădiniţa cât şi cei care deservesc actul didactic. proba scrisă. Relaţia dintre controlul calităţii. În educaţie un astfel de sistem de control al calităţii este examinarea. care poate fi interviul. Dacă nu este atins baremul înseamnă echivalentul rebutului ca produs. 13) confirmă eficienţa acestora. asigurarea calităţii şi managementul calităţii Controlul calităţii se referă atât la măsurile luate cât şi la procedurile aplicate la nivel de planificare. să o îmbunătăţească dar în acelaşi timp să o disemineze ca modalitate de bune practici. a altor categorii de personal prin rezultatele obţinute de către elevi la 14 .2. Controlul calităţii este utilizat şi în cazul cadrelor didactice. preşcolarii iar unul din procesele importante prin care se realizează aceasta la nivelul unităţii este autoevaluarea.

materiale didactice. Managementul calităţii în educaţie reprezintă un nivel superior controlului şi asigurării calităţii şi le include. asigurarea calităţii este legată de încredere. Cuprinde toate acţiunile planificate şi sistematic realizate care asigură încrederea că un anumit produs sau serviciile educaţionale vor satisface cerinţele de calitate. (SMC) care cuprinde toate nivelele manageriale. a calificării ulterioare. . alţi actori sau grupuri neavând nici un cuvânt de spus. În evaluarea instituţională. organizarea. Managementul calităţii se realizează prin sistemul de management al calităţii. indiferent de condiţiile în care profesează cadrul didactic şi respectiv.încurajarea sistematică pentru dezvoltarea personală a personalului. a experienţei.concursuri. auxiliare curriculare. Presupune definirea. utilizând ca instrumente privilegiate sistemele de proiectare şi monitorizare. . a eficienţei. proiectarea. mobilier. Asigurarea calităţii în educaţie.asigurarea în bune condiţii cu manuale. fiind un atribut exclusiv al acestuia. Acest deziderat se poate realiza prin: . Controlul calităţii se referă exclusiv la modul în care este realizat produsul/serviciul respectiv de către producător. olimpiade. .utilizarea criteriilor severe de selecţie în privinţa formării iniţiale. . accentul cade pe procentul de promovabilitate. Încrederea poate fi privită din perspectiva organizaţiei şcolare cît şi din perspectiva beneficiarilor direcţi şi indirecţi. . funcţionează unitatea şcolară. În accepţiunea ISO. evaluarea şi revizuirea sistemelor şi a procedurilor de asigurare a calităţii la nivelul unităţii de învăţământ.angajarea prin concurs a cadrelor didactice performante. se referă în primul rând la prevenirea apariţiei produselor/serviciilor care nu respectă specificaţiile. 15 . ofertantul de servicii. implementarea.aplicarea cu regularitate a măsurilor de remediere.diversificarea modalităţilor de evaluare.

16 .G.01.H.07. . Sistemul naţional de management şi asigurare a calităţii Sistemul naţional de management şi asigurarea calităţii reprezintă totalitatea structurilor instituţionale.G.2006.H. cu modificările ulterioare.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare. părinţi. . 21/18.04. evaluare şi revizuire/îmbunătăţire a calităţii la nivelul sistemului de învăţământ. 87/13. .îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din unitatea şcolară.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cadre didactice. 75/12.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.1. aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. normele. 22/25. implementare.asigurarea informării şi evaluării satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării.revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul organizaţiei şcolare. Obiectivele sistemului de management şi asigurare a calităţii se referă la: . comunitate locală).H. . acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.G. nr. nr. .01. 1258/18.Cadrul legislativ actual privind calitatea educaţiei este constituit din următoarele documente: .10. de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar. procedurile şi activităţile concrete de proiectare. al subsistemelor şi al unităţilor şcolare. precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.3. . nr.

demnitatea.respectarea celorlalţi.patriotismul.ghiduri. . nr. strategii.legi.activităţi specifice . .reuniuni. programe. decizii etc. Sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii cuprinde: .G.2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. . . . Acestea sunt: . . liste de verificare.documente normative stabilite la nivel naţional. manuale şi proceduri.instrumente de evaluare . analize şi rapoarte etc. judeţean şi local . dacă acestea le respectă la rândul lor pe ale altora. interviuri individuale şi de grup etc.respectarea modurilor de viaţă. Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii (CEAC) la nivel local. fişe de evaluare.11.local (la decizia autorităţilor centrale şi locale). opiniilor şi ideilor diferite de cele proprii. .pluralismul educaţional.respectarea tradiţiei şi identităţii naţionale. fişe de observare a activităţii. alte structuri care pot fi stabilite la nivel naţional.cinstea şi respect pentru justiţie şi pentru drepturile celorlalţi. 17 - . 1534/25.H.structuri instituţionale .ARACIP la nivel naţional. hotărâri de guvern. metodologii. planuri. judeţean şi . .documente reglatoare . regulamente. ghiduri de interviu. . . . fişe de analiză a documentelor etc. Sistemul naţional de management al asigurării calităţii se constituie pe baza actelor normative menţionate anterior şi a valorilor fundamentale ale educaţiei din România şi din Europa. asistenţe la activităţi educaţionale.chestionare. proiecte. ordine de ministru.toleranţa.

decenţă; angajarea în promovarea proceselor democratice; preocupare pentru bunăstarea proprie, a altor persoane şi a societăţii. În accepţiunea ARACIP, educaţia de calitate are următoarele trăsături: - este centrată pe clienţii şi beneficiarii serviciilor educaţionale; - este oferită de instituţii responsabile; - este orientată spre rezultate; - respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia instituţională; - este promovată de lideri educaţionali; - asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane; - se realizează în dialog şi prin parteneriat; - se bazează pe inovaţie şi pe diversitate; - abordează procesul educaţional unitar, în mod sistematic; - are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor; - înţelege interdependenţa între furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta educaţională. Scopul declarat de ARACIP al Sistemului naţional de management şi de asigurare a calităţii este acela de îmbunătăţire al calităţii educaţiei definită ca ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

-

1.4. Asigurarea calităţii în educaţie conform ARACIP
Calitatea educaţiei este asigurată prin procese interne şi procese externe organizaţiei şcolare. Procesele interne sunt: - planificarea şi realizarea efectivă a activităţilor de învăţare (curriculare şi extracurriculare);
18

-

asigurarea resurselor pentru desfăşurarea activităţilor; managementul strategic şi operaţional al organizaţiei şcolare; - asigurarea comunicării cu toţi factorii educaţionali implicaţi; - monitorizarea rezultatelor; - evaluarea internă a rezultatelor (autoevaluarea) şi aplicarea măsurilor reglatoare/corective dacă este cazul. Procesele externe: Evaluarea externă a rezultatelor.

1.5. Procesele interne de asigurare a calităţii educaţiei
Planificarea şi realizarea efectivă a activităţilor de învăţare (curriculare şi extracurriculare) sunt realizate de: - cadrele didactice împreună cu preşcolarii cu implicarea părinţilor, parteneri egali în educaţia copiilor, autorităţile locale, inspectoratului şcolar, alte părţi interesate; - responsabilii comisiei metodice; - conducerea grădiniţei. Planificarea rezultatelor aşteptate ale învăţării se face la început de ciclu de proiectare şi al anului şcolar. Obţinerea efectivă a rezultatelor proiectate se produce pe parcursul derulării activităţilor. Planificarea şi realizarea presupune: - proiectarea, elaborarea, aplicarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea documentelor proiective; - derularea activităţii conform planificării. Asigurarea resurselor şi utilizarea lor eficientă este realizată la nivelul de vârf al managementului dar şi la nivelele intermediare. Managementul strategic şi operaţional trebuie centrat pe îmbunătăţirea calităţii în toate domeniile organizaţiei. Asigurarea comunicării cu toţi factorii educaţionali implicaţi presupune existenţa unor instrumente de comunicare în ambele sensuri cu elevii, părinţii, cadrele didactice, dar şi cu întreaga comunitate. Organigrama este cea care scoate în evidenţă modul de
19

comunicare. Monitorizarea rezultatelor este realizată de către: - cadrele didactice; - părinţi; - responsabilii comisiilor metodice; - comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din grădiniţă; - conducerea grădiniţei. Monitorizarea se face permanent, pe tot parcursul anului şcolar, pe baza unor proceduri comune, cunoscute, aplicate de către fiecare cadru didactic şi la nivelul fiecărei comisii. Modelele expuse în continuare se constituie în câteva sugestii de monitorizare a rezultatelor activităţii în domeniile specifice cu privire la resurselor umane: A. Plan de măsuri ameliorative/corective
Domeniul_________________ Criteriul_____________________

Tabel nr. 1. Plan de măsuri ameliorative/corective
Aspecte Obiective Activităţi/ Termen/ Respon- Moni- Indicatori Termen/ negative propuse acţiuni perioadă sabilităţi torizar de realizare perioadă constatate ameliorative de e a de propuse realizare obiectivului prezentare a produselor obţinute în timpul acţiunilor proiectate

Pentru monitorizarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice am conceput o fişă care să urmărească pe parcursul a trei, patru ani întreaga activitate a acestei arii de cuprindere. Este foarte important să existe o bază de date relevantă cu privire la resursa umană din grădiniţă. Directorul este cel care coordonează şi realizează această bază pentru a monitoriza atât activitatea din unitate depusă cât şi
20

Fişa de progres a educatoarei/prof înv.programe rea ulare lum Grade didactice: Anul în care a solicitat înscrierea: Cursuri de formare continuă: Competenţe dobândite: Calificative obţinute în ultimii 3 ani: Activitatea desfăşurată în anul şcolar în curs: B. primar şi preşcolar Numele şi prenumele______________ Studii______________________ Vechime________________________ Funcţia îndeplinită__________________ A. Activităţi Parte.Proiecte extracurricu. Constatările făcute în urma monitorizării. B.Califi. An şcolar În CA În În În În Respons Responsabil Lider CEAC comisia comisia Comisia abil cu cu activităţi sindical Metodic de proiecte şi Forma extracurric ă curricu. Tot ca o componentă operaţională am realizat această fişă de progres pentru toate cadrele didactice.Activităţ Festi.Serbăr Activi.Con. Informaţiile culese sunt utile şi contribuie la buna gestionare a resursei umane. evaluării vor fi supuse analizei şi li se va aplica un plan de ameliorare/corecţie după caz.competenţele dobândite şi utilizarea lor în diverse situaţii de către cei care le-au dobândit.Simpozi. 21 . scopul propus.neriat i cu valur cursu i tate oane cări la educalare e părinţii i ri metoasistenţ ţionale dică e Această fişă poate suferi modificări în funcţie de obiectivele.

U.să fie deschis. Este singura comisie care este constituită şi funcţionează pe baza unei legi. ai minorităţilor. Baza legală o constituie Legea nr.să fie bine pregătit profesional şi să aibă cel puţin gradul II. CEAC funcţionează în baza unui Regulament de organizare şi funcţionare . flexibil la schimbare. comunicativ. spre analiză şi aprobare un raport de autoevaluare a activităţii în şedinţa Consiliului Profesoral. reprezentantul sindicatului ceea ce demonstrează faptul că atât beneficiarii direcţi şi indirecţi. Cadrele didactice care doresc să facă parte din CEAC vor depune la începutul anului şcolar.să fie bun organizator. .să fie empatic. reprezentanţi ai părinţilor. Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea calităţii (CEAC) În fiecare grădiniţă. .să aibă o bună reputaţie în grădiniţă.să fie ataşat de copii. ca de altfel în fiecare unitate de învăţământ preuniversitar funcţionează. nonconflictual. NR. 22 . Această evaluare se realizează cel puţin o dată la cinci ani pentru unităţile de învăţământ acreditate. 1. de aici rezultă şi importanţa acesteia.6. Componenţa acestei comisii este alcătuită din 1-3 cadre didactice. înfiinţate legal şi acreditate de către MECTS.G. .să aibă o ţinută morală impecabilă.Evaluarea externă a unităţii este realizată de către ARACIP. 87/2006 pentru aprobarea O. ca fiind instituţia publică de evaluare externă. . precum şi de cătree alte agenţii private. . ai autorităţilor locale. conform prevederilor legale o comisie care răspunde de evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei – CEAC.75/2005 privind asigurarea calităţii. angajaţii fac parte din aceasta. . la nou. Condiţiile sunt următoarele: . conform metodologiei în vigoare.

raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare şi publicare. consensul tuturor purtătorilor de interese – preşcolari. angajatori.să evalueze impactul tuturor proceselor – mai ales cel de învăţământ – al activităţilor desfăşurate în grădiniţă asupra calităţii educaţiei oferite şi să raporteze în faţa autorităţilor şi a comunităţii. . cadre didactice.să propună măsuri de optimizare/creştere/ dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de grădiniţă.elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în grădiniţă. Atribuţiile CEAC sunt: . principiile şi indicatorii calităţii.să elaboreze un plan operaţional derivat din strategia grădiniţei. administraţie locală. principiile. valorile. care revizuieşte.să formuleze un plan de îmbunătăţire pe care să-l înainteze spre aprobare CA. în mod explicit. a valorilor.coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluarea internă) instituţională privind calitatea educaţiei.membrii CEAC realizează activităţile stabilite pentru evaluarea şi asigurarea calităţii conform planificării. în ceea ce priveşte valorile. în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare. monitorizează şi evaluează modul de realizare a acestor activităţi. 23 . aprobate de conducerea organizaţiei conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege. prin participare şi dezbatere. părinţi. cuprinzând proceduri. . . activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii pe care-l înaintează spre aprobare CA.să construiască. indicatorii de calitate. . la nivelul standardelor de calitate.formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.realizează raportul anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar până la data stabilită şi îl înaintează CA.să urmărească respectarea. . la începutul anului şcolar. modul în care a fost asigurată calitatea.să definească. tuturor celor interesaţi de asigurarea calităţii în educaţie. . indicatorilor conveniţi. . dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea instituţiei. principiilor. alţi reprezentanţi ai comunităţii.Obiectivele CEAC sunt: . . . . .

comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii în grădiniţă. Semnează documente. cu alte instituţii . . . consilierea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza judeţului. . ISJ Cluj. cu respectarea legislaţiei. sau la nevoie. cu persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate. cu celelalte autorităţi publice. după caz.documentele programatice şi strategiile de dezvoltare. în cadrul Consiliului Reprezentativ al părinţilor. hotărâri. . CA şi directorul unităţii asupra procedurilor urmărite şi a activităţilor de evaluare efectuate. .îndeplineşte conform legii alte atribuţii şi sarcini stabilite de către ISJ. . . . CA. se afişează la avizierul grădiniţei. organisme interesate de domeniul de activitate al comisiei.informează în CP personalul şi alte părţi interesate asupra procedurilor şi rezultatelor acestora.reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea grădiniţei. adrese. Atribuţiile coordonatorului sunt: .realizează informări privind monitorizarea. cadrelor didactice. .face publică partea a III-a din raportul anual.numeşte secretarul comisiei în condiţiile regulamentului. Coordonatorul asigură conducerea executivă a CEAC prin emiterea de note de sarcini. CP privind inspecţia şcolară.în cadrul grădiniţei CEAC are obligaţia de a informa lunar. MECTS. Ministerul de resort. Calitatea de membru al acestei comisii este pe durata unui an şcolar iar pierderea sau încetarea acestei calităţi are loc în anumite condiţii: 24 . ARACIP. .informează conducerea unităţii cu privire la activităţile şi rezultatele obţinute. se publică pe pagina grădiniţei.elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării. este adus la cunoştinţa părinţilor. CEAC îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei directorului care poate numi din rândul cadrelor didactice un coordonator. prin prezentarea în CP. precum şi a rezultatelor acestora.elaborează sinteze anuale de autoevaluare pe care le aduce la cunoştinţa conducerii. ARACIP. propune măsuri ameliorative.stabileşte atribuţiile membrilor comisiei.

dosar cu rapoarte: Raportul anual de autoevaluare.regulamentul comisiei.pensionare/transfer/ numirea în funcţie. părinţilor.Comisia metodică. . . . Cele cu caracter permanent sunt: . . . estetizare. sancţionarea în urma abaterilor acestor norme.dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice. Comisiile care asigură buna funcţionare a activităţii sunt fie permanente fie cu caracter periodic. Documentele care fac parte din portofoliul Comisiei pentru asigurarea şi evaluarea calităţii sunt: . .dosar cu fişele de observaţii ale activităţilor. sarcinilor în cadrul CEAC. cercetarea de către organele de justiţie şi condamnarea penală. Cele cu caracter periodic sunt: . abateri de la normele etice. . .dosar cu procesele verbale de la întâlnirile comisiei.neîndeplinirea atribuţiilor. .Comisia de curriculum.Comisia de disciplină. . 25 - . morale.Comisia de PSI. .manualul calităţii. .Comisia web. . .Comisia de revizuire a PDI.Comisia pentru inventariere şi casare.diverse alte documente.Comisia pentru concursuri şi activităţi extracurriculare. .Responsabil cu formarea.planul operaţional al comisiei care cuprinde componenţa comisiei şi atribuţiile membrilor. . deontologice.legislaţia. . .CEAC.Comisia pentru proiecte şi programe .planificarea calendaristică a activităţilor. . Plan de corecţie/îmbunătăţire. personalului.dosar cu chestionare aplicate cadrelor didactice. cerere personală de renunţare la această calitate.

7. a unor anchete pe baza unor chestionare sau interviuri. Etapele autoevaluării. autoevaluarea este modalitatea esenţială de asigurare a calităţii prin care organizaţia îşi evaluează. .Diagnoza nivelului de realizare pentru fiecare dintre temele selectate. Autoevaluarea va cuprinde şi analiza documentelor.Selectarea domeniului/temei/temelor supuse procedurilor de autoevaluare. Autoevaluarea la nivelul grădiniţei este realizată de către CEAC. .1. ea însăşi.1. aceasta se poate face pe baza unui ghid de observare. sunt următoarele: . bun. reprezentate în Figura nr.Stabilirea nivelului de realizare: satisfăcător. Autoevaluarea în cadrul spiralei calităţii Conform ARACIP. foarte bun. 26 . performanţa.

măsurare. acţiuni (3) Crearea grupului de lucru şi dezbater ea rezultatel or Reflecţi e asupra rezultat elor şi acţiune corectiv ă (1) Selecta rea Dezbaterea asupra domeni calităţii ului Implemen Valori tare Principii Concepte Metodologii Control. .Modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate. strategii. pentru a evidenţia 27 . scopuri. optimizar e. a ameninţărilor şi oportunităţilor.Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/ optimizare/ remediere. 1.(4) Modificarea şi optimizarea proiectului de dezvoltare şi aplanurilor operaţionale Misiune. planuri. remedier e Următorul ciclu de autoevaluare Figura nr. Spirala calităţii .Formarea unui grup de lucru pentru iniţierea şi aplicarea măsurilor de remediere/dezvoltare. slabe. . programe. . cu implicarea tuturor celor interesaşi. respectiv analiza SWOT. evaluare (2) Diagnoza nivelului de realizare Stabilirea nivelului Analiza SWOT (6) Reaplicarea instrumentului de autoevaluare pentru evidenţierea progresului (5) Desfăşur area activităţil or de dezvoltar e. Din acest grup vor face parte şi beneficiarii.Reaplicarea instrumentului de evaluare. .Identificarea punctelor tari.

Domeniile calităţii în educaţia preşcolară sunt: Capacitatea instituţională. ARACIP recomandă un interval de trei luni între cele două autoevaluări. indicatori de performanţă şi descriptori de performanţă. accesibilitate şi transparenţă.activitatea de cercetare ştiinţifică. Ca urmare. Indicatorul este un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi. Standardul reprezintă descrierea cerinţelor. în standardele de referinţă. descrierea cerinţelor care definesc nivelul optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie. Managementul calităţii. Aceşti descriptori. structuri. Pentru fiecare indicator au fost formulaţi descriptori de nivel. care se referă la structură.progresul realizat.8. criterii. În cadrul standardelor de referinţă. în viitor standarde de excelenţă. standarde. indicatorii (definiţi în standarde de funcţionare) devin. definesc un nivel al performanţei educaţionale pentru indicatori. respectiv indicatori şi indicatori de performanţă. sistem informaţional. formulate în termeni de regulă sau rezultate. fiecărui domeniu îi corespund subdomenii. 1. care cuprinde programele de studiu. metodică şi financiară. rezultatele învăţării. Standardul de referinţă. care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie. management şi resurse. proceduri. Standardele de referinţă ARACIP şi domeniile de calitate ale instituţiei preşcolare Metodologia asigurării calităţii prevede aplicarea de criterii. care constă în strategii. În acest moment evaluarea se realizează după două tipuri de 28 . Eficacitatea educaţională. asociaţi standardelor de referinţă. standarde de referinţă. Atât aotoevaluarea cât şi evaluarea externă a unei organizaţii preşcolare se face cu ajutorul aceloraşi standarde. indicatori de performanţă. numit şi standard de calitate reprezintă.

Comisia de asigurare şi evaluarea a calităţii coordonează aplicarea procedurilor numai pentru evaluarea şi asigurarea calităţii aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie/grădiniţă. eficienţa aplicării).standarde astfel: . cine o aplică (persoana/persoanele. 1. are mai degrabă înţeles juridic dar a intrat de curând şi în limbajul acţional al organizaţiilor şcolare existenţa acestora ca document a devenit indispensabilă. cine coordonează aplicarea ei. să fie cunoscut de către toţi angajaţii. să fie aprobat în Consiliul de Administraţie şi evident să fie datat şi să fie respectat şi aplicat de cei cărora li se adresează.compartimentul care trebuie să aplice procedura respectivă). . eficientizării şi atingerii unor performanţe. La nivelul grădiniţei există şi alte proceduri care se referă la activităţile organizaţiei. Acestea sunt anexe înscrise la planul operaţional al comisiei pe anul în curs. o cale dar şi paşi de urmat în vederea optimizării. Analiza din punct de vedere al managementului educaţional şi al calităţii procedura reprezintă o modalitate.9. Structura unei proceduri este următoarea: denumire (titlul. rezultate-evaluare (procentul de aplicare. perioada de aplicare. Procedura în managementul instituţiei preşcolare Din punct de vedere terminologic procedura. cine elaborează procedura.standardele de acreditare şi evaluarea periodică pentru evaluarea în vederea stabilirii îndeplinirii condiţiilor minime pentru desfăşurarea unei activităţi de educaţie.standardele de referinţă care reprezintă nivelul optimal de realizare a unei activităţi de către organizaţia preşcolară. scop. să fie adresat grupului ţintă cu specificaţii clare. paşii necesari. Fiind un act juridic acesta trebuie să conţină toate detaliile: să fie conceput în concordanţă cu legislaţia. un mijloc. Numărul procedurilor nu este limitat. Fiecare compartiment poate elabora proceduri care se aprobă de către Consiliul de Administraţie după care se fac 29 . normele în vigoare. la ce se referă conţinutul procedurii).

sunt înlăturate dacă nu sunt eficiente. planificarea evaluărilor finale. Documentele în acest caz sunt: programele de activităţi. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă . ordonanţe de guvern. note de control. profesorul. Acest ciclu se aplică acolo unde este nevoie şi de câte ori este nevoie iar procedurile utilizate trebuie să fie eficiente. se îmbunătăţesc sau. şeful comisiei metodice. Ciclul „planifică-implementează-verifică şi evalueazăcorectează şi îmbunătăţeşte” stă la baza revizuirii oricărei proceduri. se evaluează şi se corectează.) şi conţin cerinţele legale cum ar fi legi. În cadrul grădiniţei poate fi educatoarea.documente emise de către o autoritate de reglementare (Inspectoratul pentru Protecţia Muncii. Sistemul de management al calităţii SMC presupune controlul unor documente conform standardului ISO 9001/2008 şi prin urmare trebuie să existe aşa numitele proceduri de sistem care controlează documentele ce conţin cerinţe.cunoscute. directorul. Exemple de astfel de 30 . inspectorat şcolar etc.documente emise de terţi şi acceptate de organizaţia preşcolară şi care conţin alte cerinţe. . Documente externe sunt emise de o autoritate din afara instituţiei. planul managerial al directorului etc. . guvern. planul managerial al comisiilor. Implicarea CEAC în coordonarea aplicării procedurilor este concretizată în elaborarea chestionarelor. adrese ale inspectoratului şcolar.documente interne care sunt emise de către managerul unei organizaţii sau altă persoană care are autoritatea de a stabilii cerinţe. planificarea curriculumu-lui. consiliul local. deciziile directorului. procedurile documentate ale calităţii. face propuneri pentru corecţii şi îmbunătăţiri a activităţii evaluată prin procedură. decizii ale autorităţii respective. . În urma evaluării pentru remedierea neconformităţilor depistate apare ca o consecinţă obligatorie planul de corecţie. Acestea sunt de trei tipuri: . se aplică. regulamentul intern. formularea concluziilor cu privire la aplicarea chestionarelor. fişele de post.documente emise de către o autoritate legală(parlament. decizii ale consiliului local. culegerea şi prelucrarea datelor. primărie. documente care conţin reglementări specifice. Aceste documente sunt.

proceduri de sistem şi proceduri operaţionale. cu biblioteca. Revizii 31 . sistemul de management al calităţii. parteneriate încheiate cu alte instituţii de profil. Dintre cele de sistem am conceput procedura organizaţională documentată cea a controlului documentelor. cu biserica. Pentru exemplificare am optat pentru două modalităţi de expunere a procedurilor: unul tabelar fiind mai uşor lizibil şi altul descriptiv. Procedurile expuse în continuare sunt structurate pe. cu şcoala etc. Toate vizează SMC.9. standardele ISO etc. Documente rezultate din înţelegerea cu terţi sunt acele documente emise de clienţi. Ele conţin cerinţele clienţilor sau altele şi sunt respectate de organizaţie. parteneri şi sunt emise prin negociere cu aceştia. Denumirea procedurii: Procedura sistem privind controlul documentelor 2. Exemple: contractele încheiate cu părinţii.documente: standardele de referinţă emise de ARACIP. Procedura organizaţională documentată „controlul documentelor” GRĂDINIŢA „CURCUBEU” PROCEDURĂ SISTEM COD: PS 01 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 1. cerinţe ale părinţilor incluse în Regulamentul intern. Responsabilităţi privind elaborarea.1. verificarea şi aprobarea procedurii Domeniul de responsabilitate Elaborat Verificat Aprobat Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura director 3. 1.

stabilirea modului în care se ţine evidenţa documentelor. . aprobării şi difuzării lor.documentele interne care cuprind: manualul de management al calităţii. declaraţia angajament a managementului referitoare la calitate. Documentele controlate de procedură sunt: .asigurarea faptului că documentele de provenienţă internă/externă sunt identificabile iar distribuţia lor este controlată. verificării. procedurile de sistem (conform ISO 9001: 2208). revizie Data Pagini cu modificări (se consemnează toate paginile cu modificări Semnături autorizate Modificat Verificat Aprobat 4. 5. procedurile operaţionale care prezintă modul cum se desfăşoară şi se ţin sub control procesul de asigurare a resurselor. .evidenţa actualizărilor periodice şi distribuirea ediţiilor în vigoare ale documentelor.reglementarea elaborării.Nr. 32 . procesele suport. . .prevenirea utilizării neintenţionate şi aplicării neadecvate a documentelor perimate păstrate indiferent în ce scop. analiză şi îmbunătăţire şi procesul general de management al calităţii. . ca documente doveditoare. procesul de măsurare. procesul didactic.retragerea documentelor care nu mai sunt în vigoare şi păstrarea lor conform normelor legale. formularele cu documente interne tipizate şi folosite în activităţile curente de management al calităţii. instrucţiunile de lucru. Scopul procedurii: Procedura are ca scop stabilirea documentelor de sistem specifice grădiniţei şi reglementează modul în care acestea sunt ţinute sub control prin: .

inspectorat şcolar. înregistrările referitoare la calitate. . . planuri manageriale. norme. 7.documentele externe sunt cele emise de o autoritate din afara instituţiei cum ar fi parlament. documentele de evidenţă a angajaţilor şi a atribuţiilor lor.hotărârea de guvern nr. ordine de ministru de resort. rapoarte. contractele de muncă.legea educaţiei.manualul calităţii.regulamentul privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar aprobat prin ordinul MECTS nr. ordonanţe de guvern. fişele de post aferente. 6. adrese ale inspectoratului şcolar. documentele privind evidenţa preşcolarilor şi rezultatele de la activităţi.regulamentul intern al GRĂDINIŢEI CURCUBEU. . fişele de evaluare. 3502/2005.elaborarea. altele. primărie. guvern. referate şi memorii. . . registrele proceselor verbale a şedinţelor CA. domeniul de aplicare a procedurii: la toate documentele atât interne cât şi externe şi la toţi angajaţii care au atribuţii privind documentele 8. 1534/2008 privind aprobarea standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. decizii ale consiliului local. . procesele verbale de inspecţie. Ele se referă la legi. note de serviciu. dosare personale.documentele aferente procesului didactic şi metodic. decizii. verificare şi aprobarea documentelor. planuri operaţionale. . consiliul local.standardul ISO 9001: 2008. documente de referinţă: . . 33 .identificarea documentelor. procedura propriu-zisă cuprinde: . ale CP.stabilirea necesarului de documente şi iniţierea elaborării lor.

2. Ele constituie succesiuni de instrucţiuni.2. Proceduri operaţionale Aceste proceduri descriu modul de desfăşurare a diverselor activităţi din grădiniţă.. 1534/2008 privind Standardele de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi 34 . 75/2005. .Hotărârea de Guvern nr. 1. .controlul utilizării şi retragerii documentelor. Proceduri de management al calităţii Baza legală a procedurilor de management al calităţii este următoarea: . 9.difuzarea şi arhivarea documentelor.9.1. care trebuie urmate pentru a asigura calitatea proceselor ce se desfăşoară şi calitatea produsului obţinut. Procedurile prezentate în continuare sunt cele care sunt solicitate de către ARACIP.2.9. responsabilităţile privind activităţile aferente procedurii se consemnează în tabelul următor Tabel nr.Legea nr.revizia documentelor. . .controlul stadiului reviziilor în vigoare. Responsabilităţi aferente procedurii Responsabilitatea Planificarea Organizarea Coordonarea Efectuarea Evaluarea Cine răspunde Responsabilul desemnat de CEAC Responsabilul desemnat de CEAC Responsabilul desemnat de CEAC Responsabilul comisiei metodice Responsabilul desemnat de CEAC Observaţii 1. 87/2006 pentru Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

chestionare.. Stabilirea echipei de autoevaluare 4.Ed.asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.9. Desemnarea persoanei care va coordona autoevaluarea domeniului vizat 3. nr. Elaborarea instrumentelor de autoevaluare pe baza standardelor ARACIP de către echipă – ghiduri. .. Realizarea autoevaluării şi înregistrarea datelor 7. 1. 4925/2005 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. activitatea unei comisii sau a unui compartiment funcţional al grădiniţei. Stabilirea domeniului vizat de autoevaluare 2.. compartimente funcţionale 1. responsabilii de comisii. până la Stabilirea nivelului de calitate la care se află domeniile grădiniţei.. foarte bun conform normativelor ARACIP şi întocmirea raportului de autoevaluare pe domeniul vizat 8... Elaborarea proiectului de plan de îmbunătăţire în 35 . planificarea îmbunătăţirii calităţii acestora şi implementarea acestui plan Toate domeniile grădiniţei Director.C.. coordonator CEAC.. fişe 5..M..O.. Procedura de autoevaluare instituţională Această procedură poate viza un domeniu prevăzut de ARACIP.. .. bun... Toate procedurile acestui domeniu se înscriu în strategia grădiniţei în domeniul de management al calităţii. Fixarea perioadei de autoevaluare şi anunţarea tuturor celor implicaţi 6.2.Regulamentul Intern al grădiniţei.2.. Prelucrarea datelor înregistrate şi stabilirea nivelului de realizare: satisfăcător.. Procedură de autoevaluare instituţională Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Aria de cuprindere Responsabilităţi Procedura Director Director De la. CEAC conform L 87/2006 grădiniţa întocmeşte anual un raport de autoevaluare care vizează toate domeniile prevăzute de această lege.

. 2.3. până la Îmbunătăţirea calităţii ofertei educaţionale Oferta opţionalelor. Consiliul pentru curriculum. reprezentantul CL.. extinderile. Înaintarea raportului de autoevaluare şi a proiectului de plan de îmbunătăţire CA 10. Procedura de optimizare a ofertei educaţionale Oferta educaţională se îmbunătăţeşte anual.. responsabil comisia metodică.. 3.. extracurricularele. Extinderile sunt aduse la cunoştinţa părinţilor şi aprobate de CA. Sunt incluse opţionalele. pe baza propunerii şi stabilirea concretă a sarcinilor 4. reprezentantul Consiliului local 1. Conform RI aceasta este formată din membrii ai CC. cadrelor didactice.termeni operaţionali 9. până cel târziu la data înscrierii preşcolarilor pentru anul şcolar viitor în urma sondării opiniei părinţilor.. Ele se desfăşoară de către cadrul didactic de la grupă. Stabilirea calendarului activităţilor pentru anul şcolar în curs.. activităţilor extracurriculare. 5.. Comisia elaborează chestionare pentru părinţi şi cadre didactice privind opţionalele..... educatoare.. Reprezentantul CEAC constituie echipa de lucru.2. Numirea prin decizie internă de către director a membrilor comisiei... un reprezentant al părinţilor.9. extinderile. proiectelor educaţionale... extinderilor Director. Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Aria de cuprindere Responsabilităţi Director Director De la. Desemnarea persoanei care va face parte din comisia de optimizare a ofertei. Consiliul reprezentativ al părinţilor. CA dezbate şi aprobă varianta finală a raportului şi planului de îmbunătăţire şi fixează data evaluării aplicării lui după cel puţin trei luni de la implementare 11. 6. Activităţile opţionale sunt analizate în CA şi aprobate iar apoi avizate de către ISJ. de către coordonatorul CEAC. coordonator CEAC. concursurilor. Aplicarea chestionarelor părinţilor şi cadrelor Procedura 36 . Implementarea planului de îmbunătăţire 1.

afişare la avizier. în copie tuturor comisiilor din grădiniţă.. până la Îmbunătăţirea calităţii Proiectului de dezvoltare instituţională Proiectul de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale aferente acestuia Director.. pentru anul şcolar viitor prin pliante.. concursurilor pentru anul şcolar în curs... concursurilor. responsabilii de comisii 1.9. note de prezentare. prelucrarea datelor înregistrarea lor... Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Aria de cuprindere Responsabilităţi Procedura Director Director De la. extinderilor .. publicarea pe site-ul grădiniţei. etracurricularelor. Înaintarea PDI avizat de CP spre dezbatere şi aprobare în CA. Înaintarea spre avizare ISJ –ului. alte situaţii care ţin de mediul intern sau extern.. elaborarea noilor planuri operaţionale. 7. aprobarea în CP şi CA. 1. extinderilor. solicitarea elaborării ofertei de opţionale şi activităţi extracurriculare. coordonator CEAC.. apar noi oportunităţi de dezvoltare. fluturaşi. proiecte educaţionale.. 9.didactice. Procedura de optimizare a proiectului de dezvoltare instituţională Revizuire PDI se face în cazurile în care într-un anumit domeniu se elaborează un plan de investiţii (mansardare) . Elaborarea şi promovarea ofertei opţionalelor.. intervin schimbări majore în politica educaţională sau domeniul legislativ. Propunerea noului PDI începe PRIN dezbatere şi avizare..2.4.. discutarea. Analiza de către comisie a factorilor care impun modificarea PDI sau a planurilor operaţionale 3. ţintele strategice şi opţiunile nu mai corespund noilor condiţii în care evaluează organizaţia. Înaintarea raportului. Întocmirea proiectelor. 10. 37 . Propunerea de către comisie a modificărilor necesare şi implementarea lor în noul plan. 4. se descoperă noi resurse... Numirea de către director a comisiei de revizuire a PDI 2. 5. 8..

mass-media locală. 3. Comunicare în mass-media.. fluturaşi.6..9.. note de serviciu şi decizii ale directorului..2.5. responsabilii de comisii 1. 5. Distribuirea materialelor la grupurile ţintă conform calendarului. Diseminarea PDI în grădiniţă şi implementarea lui prin delegări. 2..... până la Promovarea ofertei educaţionale şi imaginii în rândul părinţilor... pagina web. Procedura de promovare a ofertei educaţionale şi a imaginii grădiniţei Din comisia de promovare a ofertei educaţionale şi a imaginii grădiniţei vor face parte obligatoriu conform RI şi regulamentului CEAC directorul grădiniţei. Aplicarea unor chestionare de satisfacţie beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 1. 6. afişe. Procedura de evaluare periodică a calităţii personalului Criteriile de performanţă privind evaluarea cadrelor didactice 38 . comunităţii Comunitatea din vecinătatea grădiniţei. Elaborarea unui plan de promovare cu stabilirea perioadei. pliante. Stabilirea grupurilor ţintă pentru acţiunile de promovare a ofertei şi a modalităţilor de promovare.. 7. Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Aria de cuprindere Responsabilităţi Procedura Director Director De la... coordonatorul de proiecte şi programe educative..Autoevaluarea şi întocmirea unui raport.. 4.9.2. coordonator CEAC. internetul Director. Numirea de către director prin decizie internă a comisiei. 1. un reprezentant al CEAC reprezentantul părinţilor. Realizarea materialelor de promovare.6... 8.

.evaluarea colegială: completarea fişei fiecărui cadru didactic de către şeful ierarhic superior.. Numirea comisiei pentru elaborarea fişelor de evaluare pe baza documentelor legale O...2. Se elaborează un plan de îmbunătăţire a calităţii activităţii fiecărui cadru didactic şi se specifică necesitatea eventualelor formării de către CEAC.din învăţământul preuniversitar sunt stipulate în O. Etapa IV Evaluarea de către director în şedinţa CA cu argumentările de rigoare.. Etapa III Evaluarea CA: în şedinţă se analizează. Declanşarea la sfârşitul anului şcolar a procedurii de evaluare: Etapa I . nota. se face media.3860 din 10... 1. pentru anul şcolar în curs. responsabilii de comisii 1.. Informarea cadrelor didactic la începutul anului şcolar cu privire la modul de evaluare.. Planul se înaintează CA spre dezbatere şi aprobare urmând includerea în planul de îmbunătăţire a calităţii. 2. Etapa II . 39 .. 3. Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Aria de cuprindere Responsabilităţi Procedura Director Director De la... Procedura de optimizare a evaluării învăţării La nivelul fiecărei grupe se efectuează evaluări sumative. 1. Rezultatele evaluării se aprobă în CA. se face medierea. 2. Rezultatul se comunică şi se argumentează în şedinţă a CP. se acordă punctaj.....2011 cel mai recent document emis. şeful comisiei metodice. până la Îmbunătăţirea calităţii personalului Toate cadrele didactice ale grădiniţei Director.M.9.7. coordonator CEAC. 3.autoevaluarea: completarea fişei de către fiecare cadru didactic şi întocmirea raportului de autoevaluare în care se motivează punctajele acordate precum şi notele.M.03. nr. Elaborarea fişelor de către comisie şi înaintarea lor spre aprobare în CA. 4..

8.. toate educatoarele.. 3.. seful comisiei de curriculum Procedura 1.. Mijloacele didactice utilizate vor fi consemnate în registru special de către fiecare cadru didactic.. 1. excepţia consilierii şi logopediei Responsabilităţi Director. finale. 4. Consemnarea în CAIETUL EDUCATOAREI la rubrica specială a rezultatelor evaluării finale. Verificarea şi avizarea planificărilor de către director. realizarea rapoartelor de către fiecare cadru didactic şi analiza acestuia în CP. sumative şi finale pentru fiecare grupă. integrat.9. Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Director Director De la.. 8. Stabilirea proiectării pe baza rezultatelor evaluării iniţiale. Realizarea în comisia metodică a unui plan de remediere după caz... Stabilirea conţinuturilor evaluării sumative... până la Asigurarea evaluării ritmice în raport cu standardele curriculare Aria de cuprindere Toţi preşcolarii din toate grupele. Procedura de optimizare a accesului la resursele educaţionale Cadrul de aplicare a procedurii: 1.2. 2. 4. alte spaţii didactice vor fi utilizate conform orarului.... realizarea raportului şi înscrierea în caietul educatoarei.. 7.Stabilirea perioadelor de realizare a evaluărilor iniţiale. 6.. 2. 5. Activităţile opţionale desfăşurate de către terţi – alte cadre didactice cu respectarea orarului. 3. Toate resursele grădiniţei vor fi utilizate cu prioritate în activităţile cu preşcolarii. Cabinetul didactic. 40 .finale conform Regulamentului Intern... Aplicarea măsurilor de ameliorare. Stabilirea de către fiecare cadru didactic a modalităţilor de evaluare iniţială.

.... administrator...9. În CP şi comisia metodică se dezbat eventualele inconveniente.. va alege auxiliarul eficient la începutul anului şcolar Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Director Director De la... activităţi opţionale. Fiecare educatoare realizează un CD pentru serbări. 1. 6. Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Director Director De la. părinţii Procedura 1... Procedura de optimizării a utilizării auxiliarelor şi a soft-urilor educaţionale Fiecare cadru didactic va consulta şi analiza auxiliarele propuse...... parteneriatului. proiecte educaţionale. toate cadrele didactice. Diplomele obţinute se depun în copie la responsabilul de proiecte şi programe care face un raport şi-l înaintează CEAC. locul de desfăşurare a opţionalului de către educatoarea respectivă. Se negociază taxa cu părinţii după caz.9.2. extracurriculare. Directorul aprobă cererile.... Cadrele didactice răspund de starea şi buna funcţionare a aparaturii din dotare.. 7. proiectului educaţional. toate grupele 41 .. 3. 5. serbărilor.... 2. 6... Se însoţesc preşcolarii de către cadrul didactic după caz la concursuri şi festivaluri.. Se înaintează la registratură cererile pentru aprobarea extracurricularului. parteneriate şi-l înaintează CEAC. Se stabileşte orarul fiecărei GRUPE... până la Îmbunătăţirea şi eficientizarea utilizării auxiliarelor şi soft-urilor didactice Aria de cuprindere Toate cadrele didactice. 4.... până la Îmbunătăţirea gradului de utilizare a mijloacelor didactice din dotare Aria de cuprindere Toate grupele Responsabilităţi Director...5.

toate educatoarele 1... 2... Evaluarea utilităţii diferitelor auxiliare la sfârşitul anului şcolar. 4.. toate opţionalele Director.. Aprobarea de către ISJ a proiectului încadrării 1. 3.. Prezentarea proiectului încadrării în CP conform metodologiei de mişcare a cadrelor didactice 6...... până la Constituirea grupelor Toate grupele . repartizarea la grupe a cadrelor didactice..9.. auxiliare de către fiecare cadru didactic.3. stabilirea grupelor şi repartizarea cadrelor didactice la grupe Cadrele didactice vor fi repartizate la grupe respectându-se continuitatea Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Aria de cuprindere Responsabilităţi Procedura Director Director De la. toate educatoarele şi colaboratorii pentru opţionale 1.... Elaborarea necesarului de auxiliare didactice şi achitarea lor prin colaborare cu părinţii.9.3.1.......Proceduri privind organizarea grădiniţei. Transmiterea proiectului încadrării către ISJ în vederea aprobării 7. Avizarea proiectului încadrării în CA 5... comisia de curriculum.. Procedura de stabilire a competenţei comisiei metodice şi a altor comisii Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Director Director De la... secretar.. 1.. Înregistrarea soft-ului utilizat.. Realizarea proiectului încadrării 4.Responsabilităţi Procedura Comisia metodică.. până la 42 .Studierea registrului de înscriere a copiilor şi stabilirea grupelor. 3... Elaborarea necesarului de soft.

3. Aprobarea în CA a componenţei comisiilor 4..Stabilirea comisiilor cu respectarea metodologiei în vigoare.Elaborarea deciziilor.. Cadrele didactice confirmarea primirii documentelor... Formarea echipelor conform deciziilor 8. Stabilirea de către director în urma consultării cu membrii comisiilor a şefilor comisiilor 5. coordonator CEAC. 2. 43 . responsabilii de comisii...9...... informarea cadrelor didactice asupra funcţiilor în comisii 6. Procedura 1. Stabilirea componenţei fiecărei comisii 3. Distribuirea deciziilor 7..2. Secretara va informa personalul privind activităţile prin utilizarea unui convocator. Cadrele didactice vor consulta pagina ISJ şi e-mailul grădiniţei. secretar..Se stabileşte locul de corespondenţă şi afişaj pentru anunţuri.. până la Asigurarea comunicării la nivelul grădiniţei pe verticală şi orizontală Aria de cuprindere Toate cadrele didactice şi angajaţii Responsabilităţi Director. Procedura 1....Scop Constituirea la nivelul grădiniţei a comisiilor cu caracter permanent Aria de cuprindere Toate cadrele didactice şi angajaţii Responsabilităţi Director. 4. Proceduri privind comunicarea în grădiniţă Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Director Director De la. respectarea opţiunilor fiecărui cadru didactic 2. avizarea documentelor în CA 1.3. Realizarea planurilor de către fiecare comisie.

Procedură privind evidenţa activităţilor extracurriculare. proiectelor educaţionale.4. serbărilor... proiectelor educaţionale..4.1/2.4. din standardul de acreditare Scop: măsurarea satisfacţiei beneficiarilor direcţi şi indirecţi 44 .9.parteneriatelor la nivelul grădiniţei Aria de cuprindere Activitatea educativă extracurriculară desfăşurată la fiecare grupă.. Proceduri din domeniul educativ 1. Consemnarea în dosarul comun a activităţilor.3..1.... Raportarea semestrial şi la finele anului a activităţilor desfăşurate prin email 6.. fiecare cadru didactic Procedura 1.1.. Nominalizarea prin decizie internă a coordonatorului de proiecte şi programe 2. serbărilor. parteneriatelor Responsabilităţi Coordonatorul de proiecte şi programe.2. planuri.. Procedură privind colectarea sistematică a feedback-ului Grădiniţa _______________ PROCEDURĂ în vederea colectării regulate a feed-back-ului din partea părinţilor şi a altor factori interesaţi.... Descriptorul: C/2/2. a serbărilor şi parteneriatelor Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Director Director De la... Stabilirea unui plan de măsuri ameliorative ale acestor activităţi 1. proiecte. Obligativitatea raportării activităţilor de către fiecare cadru didactic 4.9. până la Asigurarea evidenţei activităţilor extracurriculare. programe 3.9. a proiectelor educaţionale.. Monitorizarea desfăşurării activităţilor de către director 5.1.

4. 7. 3. 4. Sunt colectate şi prelucrate chestionarele de către H. 2.educatoarele .Cine aplică procedura: . Procedură privind desfăşurarea şedinţelor cu părinţii Grădiniţa_______ Nr___________ din____________/ PROCEDURĂ privind desfăşurarea şedinţelor COMITETELOR DE PĂRINŢI pe grupe Scop: organizarea şi desfăşurarea activităţii cu părinţii în vederea 45 . impresii.3.la sfârşit de an Cine elaborează procedura: Consiliul de Administraţie Cine coordonează aplicarea procedurii: CEAC Paşi necesari: 1. Se planifică şedinţele cu părinţii. şi a colecta propuneri. Educatoarele sunt instruite de către conducere pentru colectarea feed-back-ului. 5. întâlniri pentru discutarea şi aplicarea chestionarelor. Se elaborează chestionarele ce urmează a fi aplicate grupurilor de interes. sunt făcute cunoscute conducerii grădiniţei.conducerea grădiniţei prin director Perioada de aplicare: . părinţilor. sugestii. Se convoacă şedinţa cu personalul didactic ce urmează a aplica chestionarele.E 6. Se aplică măsuri de corecţie/îmbunătăţire după caz prin aplicarea ciclului PDCA. Rezultatele sunt consemnate în registrul de procese verbale.la început de an . 1.9.

... realizarea feedback-lui.5. Evaluare: revizuirea procedurii Director.. 3.. 10. 4.unei colaborări eficiente Cine aplică procedura: educatoarele de la grupă Cine elaborează procedura: Consiliul de Administraţie Cine coordonează procedura: fiecare educatoare.. directorul comunică în şedinţa CP datele. 7...1.... Proceduri privind aplicarea Regulamentului intern 1. ameliorative. măsuri corective. 1.9. 5. depunerea unei copii la secretariat. după caz. consemnarea în procesele verbale a problemelor dezbătute. instruirea educatoarelor cu privire la desfăşurarea şedinţelor.5.. secretara Perioada de aplicare: luna octombrie.. 2. analiza chestionarelor. analiza în CA şi CP a problemelor dezbătute.. până la Asigurarea suplinirilor în cazul în care cadrul didactic lipseşte Aria de cuprindere Toate cadrele didactice ale grădiniţei 46 . îndosarierea tuturor actelor.. 8. 6.9.. orele de desfăşurare a şedinţelor. 9. fiecare educatoare depune cerere la secretariat pentru avizarea desfăşurării şedinţei. Procedură privind suplinirea cadrelor didactice Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Director Director De la.. în fiecare lună conform graficelor Paşi necesari: 1.

.1. Cadrul didactic va anunţa telefonic sau messenger secretariatul grădiniţei în cel mai scurt timp de la apariţia evenimentului neprevăzut. 2.6... În perioada în care lipseşte directorul va cere suplinire de la ISJ dacă nu se poate asigura suplinirea. Procedură privind intervenţia în cazul în care unui copil i se face rău sau a suferit un accident Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Director Director De la. B. Se anunţă secretariatul şcolii imediat după constatarea îmbolnăvirii.9. Învoirea 1.. La revenirea în grădiniţă cadrul didactic va depune o scrisoare de motivare la secretariatul şcolii C. 47 . Persoana care preia mesajul va anunţa directorul despre acest eveniment. 2. 3.9. toate îngrijitoarele Procedura 1. Cadrul didactic va anunţa numărul de zile de concediul medical şi va depune documentul conform legii în termen de 48 de ore...6. iar dacă va fi posibil va fi izolat. 1. Suplinirea se va asigura prin împărţirea copiilor din grupă la restul grupelor 4.. Concediul medical 1. Copilului i se va asigura o poziţie care să nu i agraveze starea. Cadrul didactic solicită învoirea prin cerere scrisă adresată conducerii grădiniţei cu cel puţi două zile înainte.. toate cadrele didactice... Proceduri pentru situaţii de urgenţă 1... până la Intervenţia pentru acordarea corectă a primului ajutor în cazul în care un copil suferă un accident sau i se face rău Aria de cuprindere Toţi preşcolarii din grădiniţă. Cadrul didactic va specifica în cerere numele cadrului didactic care îl va suplini precum şi data la care îl va suplini la rândul său. Persoana care preia mesajul va anunţa directorul şi copr fi împărţiţi la restul colegilor..... Absenţa neprevăzută 1. 2. toate cadrele didactice şi îngrijitoarele Responsabilităţi Director..Responsabilităţi Procedura Director. secretar A. 3.

acesta va fi însoţit de către educatoare sau îngrijitoare.. Nr. părinţii după caz..2. 48 ..din . în cabinetul desemnat de la parter până la sosirea părinţilor. 1..2. 4... medicul arondat Perioada de aplicare: zilnic pe toată durata anului şcolar Paşi necesari: 1.9. 3. Dacă nu poate fi deplasat va rămâne sub supravegherea educatoarei.. 5. restul grupei fiind supravegheată de către îngrijitoare.. izolează copilul... Dacă starea copilului o impune se va apela la telefonul de urgenţă 112 şi va fi solicitat ajutor medical de urgenţă. îngrijitoarele Cine elaborează procedura: Consiliul de Administraţie Cine coordonează procedura: administratorul.. Dacă părinţii nu sosesc în timp util şi copilul trebuie transportat la spital. fiecare educatoare face triajul copiilor prezenţi după algoritmul anunţat de către medic. Procedură privind măsurile de prevenire şi limitarea extinderii îmbolnăvirii prin diverşi viruşi Grădiniţa___________ An şc..6. 2... răspunde îngrijitoarea din tură.... În cel mai scurt timp va fi anunţat directorul grădiniţei../ PROCEDURĂ Privind măsurile de prevenire şi limitarea extinderii îmbolnăvirilor prin A(H1N1) în grădiniţă Scopul procedurii: respectarea normativelor cu privire la prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor în colectivitate a preşcolarilor prin A(H1N1) Cine aplică procedura: toate cadrele didactice din unitate.

9.Educatoarea/îngrijitoarea/ desemnaţi . 1. Procedură pentru efectuarea exerciţiului comun privind PSI şi situaţii de urgenţă Grădiniţa An şc. Exerciţiu comun GRĂDINIŢA CURCUBEU/ALBINUŢA Scop: respectarea normelor privind evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu Cine aplică procedura: . anunţă grădiniţa dacă e caz confirmat de gripă.3. 4. 5. comitetul de gripă. părintele este informat de ceea ce trebuie să facă/ duce copilul la medicul de familie. Nr. directorul iau măsurile ce se impun.6. 6._______din_________/ PROCEDURĂ În vederea efectuării exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu. Pentru copiii care vin din străinătate se sugerează să rămână acasă sub supraveghere 7 zile.Administratorul Perioada de aplicare: . educatoarea anunţă părintele/modalitate de a supraveghea grupa. directorului cazul. Director.3. Notă: în cazul în care se confirmă 3 cazuri de gripă în grupe diferite se închide grădiniţa 7 zile.periodic conform graficului Cine elaborează procedura: Consiliul de Administraţie Cine coordonează aplicarea procedurii: administratorul Paşi necesari: 49 . aduce la cunoştinţa administratorului.

7.. 1..9. toţi copiii rămân sub supravegherea responsabilului în curte.. 9... întrerupe curentul. GRĂDINIŢA ALBINUŢA.. educatoarele se întorc şi verifică clasa.. Proceduri privind completarea documentelor şcolare 1. Procedura privind completarea documentelor Aprobat Verificat Elaborat Valabilitate Scop Director Director De la.1. 4.1. Procedura se aplică pentru completarea condicii de prezenţă. Director. 7. 6. propune după caz soluţii pentru îmbunătăţirea exerciţiului conform normelor.. consilii ale 50 ... Director. toate educatoarele evacuează copiii din grupe şi se adună la locul stabilit în curte. 5. a registrului cu procese verbale de la comisii. dă semnalul sonor/clopoţel şi anunţă evacuarea/cronometrează timpul. până la Completarea corectă şi la timp a documentelor şcolare Aria de cuprindere Toate cadrele didactice ale grădiniţei. toţi copiii vor intra în curtea acesteia. holurile să nu rămână copii. educatoarea/administratorul. responsabilul notează timpul efectuării exerciţiului precum şi numărul copiilor . 8.9. îngrijitoarele/educatoarele desemnate utilizează/simulează stingătoarele din dotare .7.. anunţă directorul.. îngrijitoarele din tură evacuează bunurile în funcţie de condiţii. persoana desemnată conform 2... a cataloagelor.. persoana desemnată/administratoarea/îngrijitoarea deschide poarta grădiniţei vecine CURCUBEU/ALBINUŢA. graficului/responsabilul. GRĂDINIŢA CURCUBEU.. îngrijitoarea desemnată/din tură sună la 112. întocmeşte un raport. 3.persoanelor adulte care au participat la exerciţiu..

toate cadrele didactice A. Catalogul grupei 1. Înscrierea copiilor în catalog se va face în ordine alfabetică cu datele din certificatul de naştere. 1. Personalul se va semna. 3. Cel care are dreptul legal de a emite şi semna decizia este directorul/managerul.Directorul va corecta documentul şi va propune ameliorări care vor fi discutate în Comisia de curriculum şi în Comisia metodică. Spectrul decizional în grădiniţă Decizia reprezintă actul prin care autoritatea dispune asupra unui aspect definitiv care trebuie rezolvat. Condica de prezenţă 1. 51 . secretar. în condică la sosire şi plecare. 2. Registrele de procese verbale 1. Se vor numi prin decizie secretarul CA. CAIETUL EDUCATOAREI 1. Fiecare cadru didactic va face prezenţa zilnic conform indicaţiilor scrise cu respectarea rubricilor. soluţionat. completat. B. 2. zilnic. Fiecare cadru didactic va completa corect CAIETUL EDUCATOAREI respectând indicaţiile din Scrisoarea metodică la toate rubricile. Responsabilul comisiei metodice va verifica o dată pe săptămână acest document. Catalogul va fi predat la sfârşitul anului şcolar secretarei. al Comisiei metodice care vor consemna evenimentele conform planificării cu respectarea legislaţiei.Responsabilităţi Procedura CAIETULUI EDUCATOAREI Director. Directorul va verifica toate registrele C. Toate deciziile se analizează şi se iau în CA al instituţiei. 3. Fiecare cadru didactic va răspunde de registru proceselor verbale de la şedinţele cu părinţii.4. 2. al Consiliului de Curriculum. secretarul CP. B. 2. Secretara va nota zilele de concediu medical sau concediu de odihnă cu roşu. 3. Directorul va verifica zilnic condica de prezenţă.

în baza hotărârii Consiliului de Administraţie din data de _______ DECIDE Art. Prezenta decizie a fost întocmită în două exemplare. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează compartimentul salarizare.de atribuire a unor sarcini în comisii. Grădiniţa______________ Decizia nr.. 3. Art. 2.de numire....______.. 3. Se numeşte doamna/domnul___________________ funcţia________ coordonator al comisiei CEAC în anul şcolar 20102011.______. Art. Toate deciziile emise se înregistrează în registrul special cu număr şi dată.1.25 normă secretar în 0. cu specificarea adresantului.. .___________________ Directorul grădiniţei____________________________ numit prin Decizia ISJ nr. . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează 52 . Transformarea a 0. Atribuţiile ce revin acestei funcţii sunt stabilite prin L 84/2006 şi regulamentul comisiei CEAC. în baza hotărârii Consiliului de Administraţie din data de _______ DISPUNE Art. Exemplific câteva modele de decizii: Datele de identificare ale unităţii. 1.25 normă îngrijitoare începând cu data de_______ Art.2.Deciziile sunt: . Decizia nr_____________ Directorul grădiniţei____________________________ numit prin Decizia ISJ nr. Art.administrative.

compartimentul secretariat. Art.4. Prezenta decizie a fost întocmită în două exemplare 53 .

. prin disponibilitatea de a învăţa asumată integral. Provocările numeroase şi incitante ale societăţii postmoderne conduc spre un comportament proactiv. . pregătirea şi formarea continuă. responsabil şi irevocabil mai ales în cazul dascălilor şi al managerilor. . 54 .sfera pârghiilor legale în ceea ce priveşte recompensarea materială a angajaţilor din instituţia preşcolară este redusă. realizare şi desfăşurare a activităţii instructiv-educative dar şi a managementului instituţional aparte.dificultatea crescută în a căuta alte surse de recompensare a muncii înafara salariului care este redus în situaţia actuală de criză. dăruire şi mai ales receptivitate la schimbare. motivarea prin diverse modalităţi nu mai este posibilă în contextul noii legislaţii în sensul că 2% şi salarul de merit nu mai pot fi utilizate ca factori mobilizatori şi motivanţi în a presta munca de calitate. privind recrutarea. contribuie la reformarea învăţământului preuniversitar românesc. Grădiniţa prin modul specific de organizare. chiar inexistentă. motivarea pentru succes. Activitatea educaţională este una complexă şi cere din partea dascălilor şi a managerilor competenţă.politica în domeniul resurselor umane este orientată doar spre performanţa acesteia. directorul nu mai poate utiliza aceste pârghii.managementul resurselor umane implică o abordare transformaţională. monitorizarea performanţei.CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII ORIGINALE Documentaţia efectuată asupra documentelor operaţionale ale directorului privind resursele umane m-au condus la următoarele concluzii: .

să clădeşti. învăţăm cu părinţii ai căror copii îi educăm. învăţăm cu copiii pe care-i educăm. satisfacţie. Am convingerea că prin intermediul acestei lucrări am reuşit să exprim şi să împărtăşesc o parte din gândurile. Esenţa activităţii manageriale este a şti să-i inspiri. să susţii o cultură organizaţională sunt principalele coordonate pe care un manager/director de grădiniţă trebuie să le promoveze. pentru director fie el printre cei mai buni. De aceea sunt convinsă de faptul că: a şti să construieşti echipe.Toţi învăţăm împreună. 55 . Conducerea zilnică. Într-o lume complexă a exercita funcţia de manager/director de grădiniţă reprezintă o sarcină colosală mai ales că managerul este susţinătorul şi generatorul progresului. experienţele trăite şi acumulate. să-i ajuţi pe angajaţi pentru a contribui la ţelurile majore ale organizaţiei/grădiniţei. învăţăm până la transformarea culturii organizaţionale din punct de vedere al managementului educaţional şi toate acestea prin renunţare la improvizaţii şi promovarea creativităţii. Multitudinea documentelor pe care le concepe şi elaborează un director au menirea de a obţine performanţă. A fi un manager modern înseamnă a trata cu respect şi a aprecia corect munca angajaţilor. preocupările. calitate. stările . A conduce înseamnă planificare şi organizare. a şti să motivezi şi să inspiri. fiecare transformându-se într-o cheie a succesului. învăţăm instituţional pentru a forma cultura organizaţională. a utiliza formele concrete prin care se pot evalua performanţele individuale ale personalului cât mai obiectiv pentru a reduce disconfortul şi nemulţumirea în rândul acestora. monitorizarea şi motivarea oamenilor reprezintă o provocare majoră şi universală. înseamnă identificarea stilului de muncă al fiecărui angajat în vederea dezvoltării şi realizării calităţii. a şti să stimulezi. să tratezi pozitiv şi proactiv angajaţii privind performanţele. De aceea aptitudinile manageriale dobândite atât prin educaţia formală cât şi prin experienţa personală sunt de un real folos.

implicând organizarea adecvată sarcinii concrete. iscusinţă. Excursii. tehnicoştiinţifice). Activitate integrată – demers didactic global. Activităţi extracurriculare – activităţi desfăşurate cu copiii în afara orarului normal al grădiniţei (ex. întărirea şi dezvoltarea capacităţilor şi a atitudinilor propuse prin obiective. dibăcie. la un echilibru mai stabil. în care graniţele dintre categoriile de activităţi dispar. Adaptare – ansamblu de procese şi activităţi prin care se trece de la un echilibru mai puţin stabil. îndemânare. Activităţi de învăţare – suită de demersuri aflate în relaţie nemijlocită cu domenii care conduc la învăţarea. acesta este considerat ca fiind adaptat. dacă aceste schimburi favorizează funcţionarea normală a organismului. rapiditatea. calitatea superioară şi precizia cu care omul desfăşoară anumite activităţi. activitatea desfăşurându-se după 56 . între organism şi mediu. Activitate – modalitate specific umană de adaptare la mediu şi de adaptare a mediului la condiţia socio-umană. Adaptare socială – potrivirea unei persoane cu mediul.GLOSAR DE TERMENI Abilitate – însuşire sinonimă cu pricepere. Adaptarea socială este procesul prin care o persoană sau un grup social devin capabili să trăiască într-un nou mediu social. sportive. vizite. dexteritate. construite pornind de la experienţa concretă a copilului şi utilizând strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare. funcţionarea organismului prin înglobarea schimburilor dintre el şi mediu. artistice. activităţii culturale. adaptare suplă. echilibru între asimilare şi acomodare socială. acord între conduita personală şi modelele de conduită caracteristice ambianţei. concursuri şcolare. evidenţiind uşurinţa. eficientă. ajustându-şi comportamentul după cerinţele mediului.

care au în comun anumite obiective de formare. cât şi pentru beneficiarii acesteia din sistem. . . procese şi resurse necesare pentru implementarea managementului calităţii. Centru tematic – locul unde expunem materiale legate de tema unui 57 . servicii. în scopul investigării unei teme. . competenţe profesionale.sistemul calităţii – structuri organizatorice.un scenariu unitar. proceduri. . atât pentru organizaţie. precum şi standardele de calitate. modele de gândire şi comportamentale. studii şi cercetări etc. Asigurarea calităţii – parte a managementului calităţii concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite Calitate – ansamblu de caracteristici ale unui produs/serviciu care îndeplineşte cerinţele declarate şi satisface nevoile utilizatorilor.îmbunătăţirea calităţii – set de acţiuni întreprinse de întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei.managementul calităţii – procesul de identificare şi administrare a activităţilor necesare pentru realizarea obiectivelor de calitate ale unei organizaţii.asigurarea calităţii – efortul conceptual şi de realizare a obiectivelor „educaţionale generice”(produse.) în conformitate cu un sistem valoric pentru a satisface într-o cât mai mare măsură cerinţele beneficiarilor educaţiei. . prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor. respectiv tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la asigurarea calităţii. Aria curriculară – un grupaj de discipline.controlul calităţii – totalitatea proceselor menite a stabili măsura în care se răspunde la standardele de calitate. Calitatea educaţiei – ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia. .planificarea calităţii – set de activităţi care stabilesc obiectivele şi condiţiile referitoare la aplicarea elementelor sistemului calităţii.

produse sau procurate de ei. prin planul cadru de învăţământ. în general (J. reprezintă 70% din curriculumul maximal. să difuzeze documentele în organizaţie pentru a fi cunoscute şi utilizate de către întregul personal al acesteia.proiect/tema săptămânii în aşa fel încât copiii să le poată privi. Creativitate – capacitatea psihică a indivizilor umani de a genera noul. dar şi aptitudine spirituală de a crea. Definit în calitate de curriculum de bază (core curriculum) sau trunchi comun. originale. Este partea din curriculumul maximal avizată de Ministerul Educaţiei. completa cu altele noi. Criteriu – aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de educaţie. de a imagina etc. Deontologie – doctrină a moralei profesionale. astfel încât să se acopere numărul maxim de ore prevăzute la acea disciplină. inedite. mânui. cuprinzând ansamblul normelor şi obligaţiilor etice specifice activităţii respective. Controlul calităţii – parte a managementului calităţii focalizată pe satisfacerea cerinţelor de calitate. Evaluarea calităţii – examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. eficacitatea educaţională şi managementul calităţii. Implementarea SMC – organizaţiile să elaboreze documentele aferente SMC. Domeniile calităţii – în cazul unei organizaţii şcolare sunt capacitatea instituţională. 58 . despre originea. Curriculum aprofundat – presupune parcurgerea segmentului obligatoriu din programa disciplinei prin diversificarea şi aprofundarea activităţilor de învăţare. Teorie despre datorie. de a releva aspecte deosebite. constituind unicul sistem de referinţă pentru toate tipurile de evaluare şi de examinare. Bentham). caracterul şi normele morale. Curriculum Naţional – document reglator care consemnează ansamblul experienţelor de învăţare pe care şcoala urmează să le ofere elevilor.

adoptarea de decizii care să slujească maximal obiectivele propuse. de procedee. testare sau verificare. Management – metodă de gestiune raţională. vizând dezvoltarea şi coordonarea optimă a tuturor factorilor implicaţi în activitate. materiale etc. Etosul grădiniţei – o serie de factori de ordin curricular. Instituţie – organism care îndeplineşte un ansamblu de servicii. cultural. p 153). etos. Interdisciplinaritate – „Interacţiune existentă între două sau mai multe discipline. de metodologie. Informal – caracteristică a relaţiilor grupărilor şi organizărilor. având în competenţa sa desfăşurarea unei anumite activităţi sociale. ambiental etc. de a îndeplini. Presupune informarea completă şi promptă. de date. relaţionar. Ideal educaţional – formularea în termeni de generalitate maximă a modelului de personalitate umană ce se doreşte a fi format prin procesul de educaţie instituţionalizată. bazată pe selectarea celor mai adecvate proceduri şi adoptarea lor. care reflectă valorile grădiniţei şi creează spiritul ei distinctiv. situaţie sau experienţă care pot ajuta la dezvoltarea aptitudinilor şi atitudinilor cognitive şi afective. 1979. care poate merge de la simpla comunicare de idei până la integrarea reciprocă de concepţie de bază în epistemologie. formale. material educativ.Dezvoltare de curriculum – activitatea complexă de elaborare a unui program de pregătire. constând în absenţa determinărilor şi a cadrelor instituţionale oficiale. de a aplica. de orientări în cercetare” (OCDE citat din Landsheere. Îmbunătăţirea calităţii – evaluare. 59 . Dezvoltarea şcolii – îmbunătăţirea activităţii şcolii sub toate aspectele: curriculum. analiză şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei. acompaniate dacă e cazul de măsurare. Implementare – acţiunea de a pune în funcţiune. Elemente curriculare – orice obiect de studiu. Inspecţia calităţii – evaluarea conformităţii prin observare şi analiză.

contracte sau acorduri între o unitate şi un grup sau grupuri de angajaţi. în loc să îi fie impusă” (Vocabulaire de l’education. Education et sciences de l education. dirijare şi gestiune a resurselor care foloseşte unele elemente de raţionalizare ştiinţifică. Multidisciplinaritate – juxtapunere de discipline diferite. un program după care se reglează acţiunile practice şi intelectuale în vederea atingerii unui scop. 1979). cu privire la ansamblul condiţiilor de muncă şi de salarizare sau la o serie de garanţii sociale. fie că metoda este anticipată. Milaret G. comportamente ce ar trebui 60 . Negociere – proces de încheiere a unor conversaţii. Obiective cadru – obiective pedagogice specifice diferitelor arii curriculare. a cărei articulare şi compoziţie poate să varieze în funcţia de viteza de învăţare şi de efectele acesteia la nivel individual sau şi în funcţie de un anumit obiectiv special” (Lansheere. având un grad ridicat de generalitate. adesea fără raport aparent între ele. efectuate în scopul orientării şi menţinerii sub control a unei organizaţii în ceea ce priveşte calitatea. 23. p. administrare. 1979. Metodă – originar – cercetare apoi cale şi sistem de proceduri prin care se ajunge la un rezultat.Termen utilizat pentru a desemna activitatea de conducere. Paris. Metode active – „metode pedagogice prin care se urmăreşte ca elevul să devină artizanalul propriei cunoaşteri. Modul – în sens pedagogic general: „unitatea de învăţare într-un ansamblu. Metoda este structura de ordine. – comunicare dialogală cu finalitate tranzacţională. Obiective de referinţă – obiective pedagogice aparţinând diferitelor arii curriculare care descriu comportamente ale elevilor în termeni de performanţă optimală. unele dintre ele aflânduşi finalizarea la sfârşitul ciclului liceal sau chiar mai târziu. de lungă durată. Managementul calităţii – ansamblu de activităţi coordonate.. adică să descopere el însuşi cunoaşterea. a căror atingere este un proces complex. fie că se constată retoactiv.

a unui sistem. sau specific unei activităţi.formate până la sfârşitul anului de studiu. Obiective operaţionale – obiective pedagogice ale lecţiilor. Ele se subsumează obiectivelor cadru. Planificare – categorie ce exprimă programarea. a etapelor evoluţiei unei societăţi. Ofertă educaţională – oferta de şcolarizare implicată în structura organizatorică a reţelei şcolare şi în curriculum specific. Organigramă – distribuţia responsabilităţilor. a autorităţilor şi a relaţiilor dintre ele. Proiect tematic – o extindere. respectând ritmul propriu. descriind comportamente observabile şi măsurabile ce se doresc a fi formate printr-o unitate educaţională. generate de interacţiunea componentelor acestuia. Procedură – reguli de formalităţi care trebuie executate într-un proces. Procedură documentată – procedură scrisă Procedură operaţională – procedură care descrie modul de realizare a unui proces specific unui anumit domeniu. Plan cadru de învăţământ – este un plan de învăţământ generativ. Procedură de sistem – procedură care descrie un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor organizaţiei (procedură organizaţională). cuprinzând descrierea condiţiilor de evaluare şi criteriul de acceptare a succesului minimal. a unui fenomen. enunţate de profesor. Politică – o declaraţie amplă care stabileşte ceea ce organizaţia va realiza în fiecare domeniu al său. organizarea. Proces – totalitatea schimbărilor care se produc într-un sistem. desfăşurat de un grup mic. o investigare a unui subiect către care copilul îşi îndreaptă întreaga atenţie şi energie. în scopul 61 . succesiunea stadiilor. de întreaga grupă sau chiar de către un singur copil. în condiţiile reformei educaţiei naţionale din perioada 1997-2000. coordonarea şi conducerea pe bază de plan a activităţii.

reorganizare cu caracter limitat sau structural. financiare. standardele 62 . – stabilirea sistematică a modului în care se intenţionează să se atingă anumite obiective. Standarde educaţionale – seturi de criterii în raport cu care se poate face evaluarea calităţii procesului de învăţământ . după caz. necesare desfăşurării activităţii extracurriculare. Standarde ocupaţionale – documente care identifică în mod clar harta competenţelor şi nivelurilor de performanţă. – ţintă fixată conştient şi anticipând o acţiune. Reformă – transformare. care poate sau nu poate să fie evaluabilă. norme sau ansamblu de norme care se referă la cerinţele de calitate ale unui proces/produs. Spirala calităţii – un model conceputual al activităţilor interdependente care îşi exercită influenţa lor asupra calităţii unui produs sau serviciu în întreaga desfăşurare a fazelor începând cu identificarea nevoilor până la evaluarea satisfacerii lor. umane. Scop – afirmaţie largă. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat (ISO). de un organism naţional de standardizare şi pus la dispoziţia celor interesaţi. exprimând o ţintă pe termen lung. Sistemul de management al calităţii – sistem de management care coordonează şi controlează o organizaţie cu privire la calitate. cerute pentru practicarea unei profesii.atingerii unor obiective determinate în prealabil. Standard – document realizat prin consens şi aprobat de un organism care stabileşte pentru utilizări comune şi repetate prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor. o reprezentare anticipată a rezultatelor acţiunii umane. Ca elemente de referinţă în aprecierea rezultatelor. Standard de performanţă – nivel dorit al performanţelor. Resurse extracurriculare – un set de resurse materiale. Standardul naţional – este elaborat şi aprobat/adoptat.

ci denotă mai mult o direcţie de acţiune.permit evidenţierea gradului în care au fost îndeplinite activităţile. Ţintă – anticiparea exactă.. Tolman a generalizat acest punct de vedere. efectul anticipat în mare în urma unei trebuinţe sau a unei motivări. fie că este conştientă sau inconştientă. Ţel – mai general decât ţintă şi decât scop. termenul (engl. iar E. Mc. precis delimitată a unui rezultat sau efect (engl.-end). politic. social. având în vedere resursele şi mediul economic.goal). Strategie – ansamblu de decizii şi acţiuni referitoare la alegerea mijloacelor pentru a atinge obiectivele. W. Ţinta este una din condiţiile ţelului. C. acţiuni sau serii de acţiuni. Prin ţel se ghidează o tendinţă. Prin standardele de performanţă se stabileşte ce trebuie să facă o persoană şi cât de bine. Nu este obligatoriu conştient (atunci e scop) şi nu este fix (asemenea ţintei). 63 . desemnează obiectivul unei reacţii. iar prin conştientizarea lor (care nu e obligatorie) se defineşte în chip specific scopul. punct de convergenţă a oricărei acţiuni. un mod de a obţine satisfacţia. Prin ţintă se reglează satisfacerea credinţei. Dougall a arătat că organismele au tendinţa de urmărire a unei ţinte.

1: „Cum apreciaţi activitatea dumneavoastră?” Întrebarea nr. 7: „Lucraţi bine împreună cu colegele dumneavoastră?” Întrebarea nr.Mă ascultă cu atenţie atunci când am ceva de spus Mă sprijină Oferă activităţii mele atenţia cuvenită Întrebarea nr.ANEXE Anexa 1 CHESTIONAR APLICAT PERSONALULUI DIN GRĂDINIŢA CURCUBEU (studiu de caz) Întrebarea nr. 4: „Aveţi sentimentul că obiectivele dumneavoastră pot fi atinse în totalitate prin munca pe care o desfăşuraţi?” Întrebarea nr. 10: „În ce măsură vă afectează nereuşita unei activităţii?” Întrebarea nr. 3: „Care sunt obiectivele dumneavoastră în dezvoltarea carierei?” Întrebarea nr. 11: „În ce măsură vă afectează neimplicarea directorului în dezvoltarea dumneavoastră personală?” 64 . 9: „În ce categorie de vârstă vă situaţi?” Întrebarea nr. 8: „Cât de mulţumit sunteţi de organizarea climatului la locul dumneavoastră de muncă?” Întrebarea nr. 6: „Cum apreciaţi modul în care sunteţi remunerat pentru munca dumneavoastră? Întrebarea nr. 5: „Apreciere pozitivă asupra directorului” Directorul este deschis ideilor mele Este corect atunci când laudă sau critică . 2: „Consideraţi că abilităţile şi competenţele dumneavoastră sunt folosite pe un post corespunzător?” Întrebarea nr.

complex şi util de fişă pentru evaluarea cadrelor didactice. foarte relevantă utilitatea: 1 de loc utilă 2. 65 . complexă permite o autoevaluare reală : 1 deloc 2.Anexa 2 Chestionar pentru directori 1. 5. 3. 5. 3. Menţionaţi tipul de fişă de asistenţă utilizat fişă elaborată de către d-voastră modele de fişă împrumutat nu 3.(nivelul atins de educatoare şi copii)indici calitative. Specificitatea dată de: specificul activităţii din grădiniţă. indici cantitativi. 5. Consideraţi relevantă fişa de asistenţă a activităţii cadrului didactic în acordarea calificativelor? da 2. pentru evaluarea activităţilor? 1 de loc 2 mai puţin 3 mediu 4 mai mult 5 foarte mult 5. 3. 3. foarte utilă complexitatea: 1 simplă 2. 4 . Pe o scală de la 1 la 5 evaluaţi fişa de asistenţă utilizată în prezent de către dvoastră relevanţa: 1 de loc relevantă 2. foarte mult 4. Având în vedere complexitatea activităţilor susţinute de către educatoare consideraţi utilă şi relevantă o singură fişă de asistenţă la activităţi.necesitatea unei fişe standard complexă şi relevantă pentru acordarea calificativelor cadrelor conceperea fişei: specifică. multitudinea aspectelor şi diversitatea. descriptivi şi explicativi ai activităţii educatoarei şi copiilor. 4. 4. Da nu CONCLUZII Datele culese au scos în evidenţă: . 5. Consideraţi necesar elaborarea unui model standard. flexibilitatea activităţilor. 4.

Sibişteanu. Polirom. Chiş. Fundaţii pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Jinga. Bucureşti. G. Comportamentul uman – o abordare economică. 8. (1999). M.(2006).. Gh. M. (2003). (1998). Ed. Bucureşti. All.(2003). Boboc.. Iaşi. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.. Ghidul directorului de şcoală (Pledoarie pentru managementul de calitate în şcoli).. 14. Dumitrescu. 13.. 66 . Managementul organizaţiei şcolare.. Bucureşti. Managementul învăţământului. M. Bucureşti. D. Suporturi teoretice şi metodologice. Management educaţional: profesorul . Bucureşti. (2001). Bocoş. Adirondack.. 9. 10. Casei Corpului Didactic. Bucureşti.. 2. Ed. Cluj-Napoca. Piteşti. Eurounion. Cercetarea pedagogică. Editura Presa Universitară Clujeană. (2002)..). (1995). Managementul pur şi simplu. L. S. Zaharia. 5.(2005). (coord. Ed.. Georgescu. Suporturi pentru formarea profesorilor. Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ. Abăcioaie. Ed. Iorga.. Cristea. ediţia a III-a. Reforma învăţământului . Andrei. Bucureşti. M.... 12. 3. Corint. Ed. Bocoş. Elemente de management strategic şi proiectare. Psihosociologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional. 15. „Curriculum şcolar. S.BIBLIOGRAFIE 1. Joiţa. 16. de mentalitate. (2003). EDP. (2000). Ş. D. Conţinutul învăţământului”. 6. în Ionescu... Aldin. V. Ghidul practic al directorului unităţii de învăţământ preuniversitar. Ed. Cluj-Napoca. M. Iosifescu. Codecs. Pedagogie. Ed. Oradea. Bacău. Ed. Armstrong. D. (2003). Ed. Bucureşti. 4. Ed. (2001). (2000). Cluj-Napoca. Trei. Introducere în management şi management general.o şansă pentru schimbarea 11. I. Schimbări paradigmatice în instrucţie şi educaţie. Managementul resurselor umane – manual de practică. Beker.. „Paralela 45”. 7. E. M. Eikon. Ionescu. E. A. (2001).. Ed. Iosifescu. Ş.manager: roluri şi metodologie. EDP.. (2000).

Comisia Europeană. II. ProGnosis. Alternative. *** Analiza Politicilor Naţionale în Domeniul Educaţiei. O.Reţeaua Europeană de informare în domeniul educaţiei. (1993). Bucureşti. Învăţământul preuniversitar particular în România. Modrescu. 21. *** (1999).E. 29. Ed. Tribuna Economică 20. (1999). MEC-CNEAIP. Bucureşti.. EURYDICE . Ed. 32. I. Ed. Hyperion. Cluj-Napoca. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi echivalarea diplomelor. 30. *** (1999). 67 . 54/1975 privind repartizarea în producţie a absolvenţilor de învăţământ superior Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ. 19. 33. Bucureşti. Raport anual. Bucureşti. organizare şi administraţie. A. Bucureşti. Anii reformei: 1997-2000 cu o listă a reglementărilor învăţământului. Bucureşti. 168/1999). Managementul resurselor umane. Bucureşti. Marga. OECD. Consilii consultative şi alte forme de participare socială în sistemele educaţionale ale Uniunii Europene.. *** Legea nr. Prezentare şi explicitări. *** 27. (2000).87/2006 privind calitatea. PROSPER-ASE. Bucureşti. Sistemul Educaţional în România. M. Metodologii Manageriale. *** Legea privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. 36.. trad. (1994). 24. *** Legea nr. Structuri. Bucureşti. *** 26. cap. (2001). Memorandum privind învăţarea permanentă.Cartea Albă a Reformei Învăţământului.17. *** Legea nr. 23. *** Legea 71/1995 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal. (2004). Management general. All.. 35. Bucureşti. *** Legea Învăţământului Educaţiei 31. Învăţământul secundar în ţările Uniunii Europene. Editura Ceres. Ed. *** Legea privind soluţionarea conflictelor de muncă (Legea nr. 116/2002). 28. Trei. Decretul nr. H. (2009). 37. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar – Finanţarea şi administrarea descentralizată a învăţământului. *** (1998). *** 25. Ed. 18. 34. secţiunea IV – accesul la educaţie (Legea nr. 22. Fundaţia de Studii Europene. Nicolescu. *** (1999). Didactica Publishing House. Bucureşti .C. (2000).. Ed. EURYDICE. Pitariu. Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Petrescu. A. *** (2000).. Bucureşti. postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţământul de stat.

*** www edu. profesor gimnaziu/liceu. *** 41.2007). 68 .2005).38.09. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (OMEdC 4925/08. (1999).03. EURYDICE. Un deceniu de reforme ale învăţământului obligatoriu în Uniunea 44.11. Agenţia Socrates. (2002). Standardele ocupaţionale pentru: educator. Bucureşti. *** (1998). *** 40. 43. *** 42. Ed. învăţător. Regulamentul privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar (OMEdC nr. *** 39. Sistemul Educaţional în România.2005). Bucureşti. Trei. Europeană (1984-1994). 3502/03.ro. director de unitate de învăţământ. *** Metodologia de mişcare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (OMECT 2572 /09. pagina web a MECI – Reforma învăţământului obligatoriu în România. Bucureşti. MEC.

6-8 . B-dul Eroilor nr.A.Casa Cărţii de Ştiinţă Director: Mircea Trifu Fondator: dr. Codreanu Tehnoredactare computerizată: Czégely Erika Tiparul executat la Casa Cărţii de Ştiinţă 400129 Cluj-Napoca. T.

/fax: 0264-431920 www.Tel.ro 70 .casacartii. e-mail: editura@casacartii.ro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful