© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢
„±ïÚ¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

²ï çÜU¼¢Ï¢
}¢ïæ }¢æबं�„éÏ-¢©ÜUÚ¼¢
ãéæ प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
स्प् : नक़ल
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
©„ ¥…Gè}¢ ¥¢H}¢è ……GÏ¢ï ÜUï Ý¢}¢, ©„ ÜUïçÈU²¼ ÜUï Ý¢}¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPYç…„ï
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं� -…G©Ï¢¢Ý
स्प् }¢ï
¥¢}¢
æ प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Œ²¢Ú

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜUïã¼ï ãñæ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

…¢ï }¢¢ïãÏÏ¢¼ Ýãèæ ÜUÚ¼ï,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT ±¢ï
COPY
- © SPRAT
…è¼ï
Ýãèæ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

I dedicate this book

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

to that grand, universal emotion, that spirit,

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

is COPY
commonly
referred
as - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRATwhich
: DO NOT
- © SPRAT
: DO NOTtoCOPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� -LOVE
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं� that
- © स्पdon’t
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
् : नक़ल
Those
love
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

don’t live

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

NAYA SAVERA

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

An Appeal for Muslim Introspection and Reform

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

What is a morning, if not the end of the
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
night?

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
M Hasan Jowher
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Hindi
transliteration
the प्र�त
author’s
book
नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� - © स्प् :of
बं� recent
- © स्प्Urdu
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
KHITAB-E-NAU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Published by:
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

SPRAT
© SPRAT : DO
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�तबfor
ं� Promoting
- © स्प् : नक़ल
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Society
Rationality
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © SPRATNarayan
: DO NOTNagar
COPY -Road,
© SPRAT
: DOAhmedabad
NOT COPY - ©380007
SPRAT : DO NOT COPY
Rajnagar
Complex,
Paldi,
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� - ©
स्प्55: नक़ल
Tel:
079-266
236
/ 66 / प्र�त
77 बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
NOT COPY
- © SPRAT : DOWeb:
NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
E-mail:
khitab@sprat.in
www.sprat.in

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ïÚ¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

}¢é„H}¢¢Ý¢ïæÜUï çH²ï …¢»…G¢,
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल§SH¢ã
प्र�तबं�
¥¢ñ- ©Ú स्प
¼¢'}¢èÚ
ÜUèप्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÐéÚÎÎü ¥ÐèH
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

±¢ï „éÏã v²¢ …¢ï Ú¢¼ ÜU¢ ¶G¢y}¢¢ Ý¢ ÜUÚï!

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

}¢¢ï. ã„Ý …G¢ñãÚ

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

}¢é„çó¢ÈU ÜUè ã¢çH²¢ ©Îêü çÜU¼¢Ï¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

綼¢Ï¢-»-ݱ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़लÜU¢
प्र�त
बं�Hèçв¢‹¼Ú
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çã‹Îè

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़लÐíप्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢à¢ÜU:

© SPRAT : DO SÐí
NOT
© SPRAT
NOTÚïàCOPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ïÅ -COPY
„¢ï„-¢²Åè
ÈU¢ïÚ Ðí: ¢DO
ï}¢¢ïôÅx¢
¢Ý¢çHÅè

© स्प् : नक़लÚ¢…Ýx¢Ú
प्र�तबं�
© ÿस्प
प्र�त
- © स्प¥ã}¢ÎÏ¢¢Îप्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
: नक़लÝx¢Ú
् : नक़ल 380007
ÜU¢ï-}ŒHï
¢, ्Ý¢Ú¢²Ý
Ú¢ïÇबं�
, ТHÇè,

© SPRAT : DO ÅïNOT
SPRAT 236
: DO55/
NOT66COPY
/ 77 - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
HèÈU¢ïCOPY
Ý Ýæ.-: ©079-266

khitab@sprat.in
±ïÏ¢प्र�त
www.sprat.in
-}¢ïH:बं�
© स्प् : नक़ल§üप्र�त
- © स्प् : नक़ल
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUè}¢¼
` 150
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
3000
ÜUéH ¼ï΢Î
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„¢Hï §à¢¢¥¼
2012
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं�Ðí-Ü©U¢à¢ÜU
स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© 2012

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜU¢ïÐèÚ¢§üŠݢïçÅ„

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�त
© स्प…्G : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„¢Úï ãéबं�
ÜUêÜU- }¢ãÈUé

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÐíÜU¢à¢ÜU ÜUè ¼ïãÚèÚè (Hï綼) §…¢…G¼ ÜUï Ï¢x¢ñÚ, §ü„ çÜU¼¢Ï¢ ÜU¢ ÜU¢ï§ü |¢è
çãS„¢, çÜU„è |¢è ¼Úã ¥¢ñÚ çÜU„è …GÚè²ï „ï (ÈU¢ïÅ¢ïÜU¢ïÐè, çÇ…èÅH, SÜUïôÝx¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„}¢ï¼) ÝÜUH, ¼Ï¢ÎèH ²¢ ¼Ú„èH Ýãèæ çÜU²¢ …¢ „ÜU¼¢J }¢x¢Ú ¼¢’Hè}¢è,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼à¢ãèÚè }¢ÜU¢ç„Î, ¥¢ñÚ çÚòé ÜUï çH²ï ¼èÝ ÐïÚïx¢í¢ÈU ¼ÜU ÐéÚï ã±¢Hï ÜUï „¢ƒ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÝÜUH ÜUÚÝï ÜUè §…¢…G¼ ãñJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Price
` 150
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
No. of
Copies
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं�
- © स्प् : नक़ल प्र�त3000
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
Year
of Publication
2012- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं�978-81-921062-1-2
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ISBN:
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© 2012 Publisher
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
COPYRIGHT
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्पNOTICE:
् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
All COPY
rights - ©
reserved.
No NOT
partCOPY
of this
book : may
be COPY
reproduced
or : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
SPRAT : DO
- © SPRAT
DO NOT
- © SPRAT

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

transmitted in any form or by any means (including photographying,
recording, or information storage, and retrieval) without written
© SPRAT : DO NOT
COPY - ©ofSPRAT
: DO NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY
- © SPRAT
permission
the Publisher.
However,
no permission
is required
to : DO NOT COPY
reproduce,
acknowledgement,
threeप्र�त
paragraphs
for्the
: नक़ल
् :toनक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - ©with
स्प्due
प्र�तबं� - © स्पup
बं� - © स्प
purpose of citation and review.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

²ï çÜU¼¢Ï¢ Ÿ¢è}¢¼è ¼¢Ú¢ Ï¢ïÝ ÝÅ±Ú H¢H x¢¢ñÚ ¥¢ñÚ }¢¢ïã¼Ú}¢¢ Ï¢à¢èÚÝ Ï¢ïÝ ÜUï
¼¥¢±éÝ „ï À¢Ðè x¢§üJ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

çÎÏ¢¢™¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

¥…Gè…G ÜU¢Ú§üÝ,

नक़ल¥¢ñप्र�त
् : ÀÐè
नक़ल©Îêप्र�त
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प
- © स्प
ÜU§ü -„¢H
ÜUè् :çÈURU
Ú ÜU§üबं�
}¢¢ã- ©
ÜUèस्पx¢ïã्Úè: नक़ल
çÚ„™ü प्र�त
ÜUï Ï¢¢Îबं�
çÐÀHï
„¢H
ü बं�

NOT COPY
© SPRAT :ÜU¢ï
DO|¢¢Ú¼
NOT COPY
NOTã}¢¢Úï
COPY©Îê- ü©ÝSPRAT
© SPRAT : DO
çÜU¼¢Ï¢
``ç¶G¼-¢Ï¢-»-ݱ''
|¢Ú }¢ï-æ ©
ЄæSPRAT
Î çÜU²¢: DOx¢²¢J
…¢ÝÝï: DO
±¢HïNOT COPY

x¢é…प्र�त
Ú¢¼è ब΢ïं�
S¼¢ï-æ ©ÜUèस्पÈUÚ}¢¢§ü
ࢠÐÚप्र�त
``ç¶Gबं�
¼¢Ï¢-»-ݱ''
x¢é…प्र�त
Ú¢¼è बÚS}¢é
(çHÐè²¢‹¼Ú)
् : नक़ल
नक़ल
् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
- © स्प् : ÜU¢ï
ं�H-¶G
©¼स्प

}¢ïæ ``ݱéæ Ðí|¢¢¼'' ÜUï Ý¢}¢ „ï À¢Ð¢ x¢²¢J §ü„è ΢ñÚ¢Ý ¥¢æ¶ ÜUè …x¢ã ÜU¢Ý „ï ÐÉGÝï ±¢H¢ïæ ÜUï
çH» ``ç¶G¼¢Ï¢-»-ݱ'' ÜU¢ï Khitab-E-Nau 2010 Audio MP3 CD ÜUè à¢vH }¢ïæ …¢Úè çÜU²¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
x¢²¢J
DO NOT
COPY
- © SPRAT
DO ¼¢'ÚèÈU
NOT COPY
SPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY
|¢¢Ú¼- ©
ÜUï SPRAT
¥Hx¢ :¥Hx¢
çãS„¢ï
æ }¢ïæ …ã¢æ
çÜU¼¢Ï¢: ÜUè
„éÝ -Ýï©ÜU¢ï
ç}¢Hè: DO
±ãèæNOT
æ COPY
© स्प् : नक़ल
स्पæ ्çÜU¼¢Ï¢
प्र�त
बं�¼¢ï- ©™H¢
स्प्Hï: çनक़ल
स्प् ƒï
: नक़ल ÜU¢
: नक़ल
ÜUéÀप्र�त
H¢ïxब¢¢ïं�
æ Ýï- ©
ç…Ýãï
м¢
ÜUÝ …¢ïप्र�त
©Îêबü ं�
Ýãèæ- ©…¢Ý¼ï
©ÝÜUèप्र�तबं�
çà¢ÜU¢²¼
|¢è „é- Ý©èJSPRAT
¼Ï¢ çÜU¼¢Ï¢
ÜU¢ï Єæ
Î ÜUÚÝï
±¢Hï ÜUé: ÀDOH¢ïNOT
x¢ ¥¢x¢ï
Ú §ü„: DO
¼ÚãNOT COPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
COPY¥¢»
- © ¥¢ñ
SPRAT
§ü

ÜU¢
çã‹Îè
ÚS}¢é
H
¶G
¼
``ݲ¢
㱕
Ú
¢''
ÜUè
à¢ÜUH
}¢ï
æ
¥¢ÐÜUï
㢃¢ï
æ
}¢ï
æ
ãñ
J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ú„}¢éH¶G¼ Ï¢ÎHÝ¢ (çHÐè²¢‹¼Ú) ¶G¢„¢ Ðï™è΢ §üË}¢è ™ïHï‹… ãñ ¥¢ñÚ §ü„ ÐÚ »ÜU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„ï …G¢§üÎ Ú¢²ï }¢¢ñ…êÎ ãñæJ ‫ ﺽ‬ÁG±¢Î, ‫ ﻉ‬¥ñÝ, ‫¶ ﺥ‬Gï, ‫ ﻕ‬ÜUG¢ÈU …ñ„ï ãéLÈU ÜU¢ï çH¶Ý¢ ã¢ï ²¢ ‫ﺽ‬,
: नक़ल
: नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
स्पG ्ڶݢ
© स्प्¥Hx¢
प्र�त
बं� -…¢¼è
© स्पãñ्æJ : ÐÉG
Ï¢è™- ©ÈUÜUü
ã¢ï प्र�त
¼¢ï §üब„ं�
ÜUè- ¥Hx¢
¼ÜUèü
Ï¢ïæ Ï¢¼¢§ü
Ýï }¢ïप्र�त
æ बं�
‫ﻅ‬, ‫ﺯ‬,
‫ ﺫ‬ÜUïबं�
¥¢„¢Ýè
|¢è ã¢ï- ©¥¢ñSPRAT
Ú ©Îêü :ÜU¢
¥ÐÝï - „ãè
}¢¢'Ý¢ï: æ DO
}¢ïæ NOT
¥¢Ð COPY
¼ÜU Ðã¢ï
ï §üÝÜUï: DO
Ï¢è™NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
DO Hz…G
NOT COPY
© SPRAT
- ©æ™SPRAT
¼±¢…G
é
Ý
Ϣݢ»
Ú¶Ýï
ÜUè
ÜU¢ï
ç
à¢à¢
ÜUè
x¢§ü
ãñ
J
ÜU§ü
…x¢ã
©Îê
ü
Hz…G
ÜU¢ï
çã‹Îè
Hz…G
„ï
Ï¢ÎH
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çβ¢ x¢²¢ ãñ ¼¢ï Îèx¢Ú …x¢ã¢ïæ ÐÚ çã‹Îè }¢¢'Ýè Ï¢¼¢» x¢» ãñæJ ±ñ„ï }¢éçàÜUH ©Îêü ¥ËÈU¢…G ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢'}¢ …GÏ¢¢Ý }¢ïæ çã‹Îè }¢¢'Ýè, xH¢ï„Úè (Glossary) ÜUè à¢vH }¢ïæ çÜU¼¢Ï¢ ÜUï ¥¢ç¶GÚ }¢ïæ …¢ïÇïG
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
|¢è x¢²ï ãñæJ
© SPRAT}¢„'H¢
: DO NOT
COPY
© SPRAT
DO NOT
SPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY
»ÜU -çÎH™SÐ
²ï Úã¢
ÜUï -çÜU¼¢Ï¢
ÜUè :ÜUè}¢¼
v²¢COPY
Ú¶è- ©
…¢»J
…¢Ýï: DO
}¢¢ÝïNOT COPY
ÐçÏHࢄü
¥¢ñÚ- ©çÇSÅî
„ü ÜUï प्र�त
…GÚè»बं�
çÜU¼¢Ï¢
ÈUñH
¼¢ï ÜU}¢
ÜU}¢- ©¼èÝ
x¢¢ïæ ÜU¢प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
स्पè्ϲé:Åनक़ल
- © स्प
् ¢»æ
: नक़ल
प्र�त„ïबं�
स्प्H¢ï
: नक़ल
ÜU}¢èà¢Ý
…¢ï
Ç
G
ÜUÚ
çÜU¼¢Ï¢
ÜUè
ÜUè}¢¼
뢕
x¢é
Ý
è
ã¢ï
…¢¼èJ
¶é
Î
G
ã}¢
§ü

ÜU¢ï
ࢢ»
ÜUÚï
æ
¼¢ï
…ã¢æNOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
ÜUè}¢¼
ÜUG
¢
좎
}¢ï
æ
Úãï
x
¢è
±ãèæ
§ü

ï
Îï
à
¢
ÜUï
ÜU¢ï
Ý
ï
ÜU¢ï
Ý
ï
}¢ï
æ
Ðã¢ï
æ

¢Ýï
}¢ï
æ
좂G
è
}¢ï
ã
ݼ
ÜUÚÝè
ÐÇG
ïx¢èJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢ç¶GÚ }¢ïæ §ü„ wG±¢çãࢠ„ï ÜUï x¢GÚèÏ¢ §ü‹„¢Ý |¢è §ü„ï ¶GÚèÎ „ÜUïæ ã}¢Ýï Îê„Úè ±¢Hè ¼ÚÜUèÏ¢
© SPRAT : DO
NOTJCOPY
SPRAT
: DO
¥ÐÝ¢§ü
¥Ï¢ ²ï- ©¥¢Ð
ÐÚ ãñ: DO
ÜUï ÜUñNOT
„ï §üCOPY
„ÜU¢ï Îé-„©Ú¢ïSPRAT
æ ¼ÜU Ðã¢ï
晢»æNOT
J COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
स्प्¥¢ñ
© 50
स्प्ÈUè„Î
बं� -§ü©
: नक़ल
: नक़ल
30 -„ï
¼ÜUप्र�त
ÜUç}¢à¢Ý
„ स्प
çH»् :Îèनक़ल
…¢¼èप्र�तबं�
„ïË„- ©
»…‹Å
Ú çÚÅïHप्र�त
„ü ÜU¢ïबं�
ãñ NOT
ÜUï ±¢ïCOPY
§ü„ï ãÚ
„H}¢¢Ý: DO¼ÜUNOT
Ðã¢ïCOPY
晢Ýï -}¢ï©æ çÎH™SÐè
HïæJ NOT
¥¢ÐCOPY
|¢è ݱ…±¢Ý¢ï
æ ÜU¢ï: DO
§ü„NOT COPY
© SPRAT : DO
- ©}¢éSPRAT
SPRAT : DO
- © SPRAT
ÜU¢}¢
ÜUè
΢'±¼
Îï
æ
J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
v²¢ ¥Ï¢ |¢è ²ï Ï¢¼¢Ýï ÜUè …GLÚ¼ ãñ ÜUï ``ݲ¢ „±ïÚ¢'' »ÜU ¼ïã…GèÏ¢è }¢é„H}¢¢Ý ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÎH ÜUè ¼ÇGÐ ãñJ x¢ïãÚè „¢ï™ ¥¢ñÚ »ÜU ÐéÚè Åè}¢ ÜUè ¼ïãÜUGèÜUG ¥¢ñÚ çÈURU ÜU¢ ݼ腢 ãñJ
© स्प् : नक़ल
- © ãñस्प¼¢ï् Ï¢„
बं� - ©
स्प्}¢¢ñ
प्र�तबं�
- © ÜUÚ
स्प्§ü‹:„¢çݲ¼
: नक़ल
: नक़ल
नक़ल प्र�तबं�
¥x¢Úप्र�त
ÜU¢ï§बं�
ü ¼}¢ó¢¢
²ï ÜUïप्र�त
}¢é„H}¢¢Ý
¥ÐÝè
…é΢ çx¢Ú¢±Å
„ï ©|¢Ú
© SPRAT : DO
NOT ÜUÚï
COPY
: DO NOT
COPY -ÜU¢
© SPRAT
}¢ïæ NOT
¥ÐÝ¢COPY
…¢»…G- ©©æ™SPRAT
¢ }¢ÜUG¢:}¢DOã¢ç„H
æ ¥¢ñ-Ú©§ü„SPRAT
¼Úã ¼}¢¢}¢
§ü‹„¢çݲ¼
|¢H¢ ÜUÚï: DO
æJ NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

…ݱÚè 2012

}¢¢ïã}}¢Î ã„Ý …¢ñãÚ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÐïࢠHz…G

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOTPREFACE
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„Ýì 2002 }¢ïæ }¢¢™ü ÜUè »ÜU ΢ïÐãÚ »ÜU ÐéÚ¢Ýè }¢…G¢Ú ÐÚ »ÜU ¼èÝ „¢H¢
DOÜNOT
COPY
COPYæ„- ï ©»ÜU
SPRAT
: DO ç}¢Ý¢Ú
NOT COPY
SPRAT
© SPRAT :HÇG
U¢, ²¢ÜUê
Ï¢, - ÜUé©ÀSPRAT
ÐyƒÚ: DO
¥¢ñÚNOT
ÆèÜUÚè²¢ï
݋㢄¢
ϢݢÝï- ©ÜUè
}¢¢'„é: DO
}¢ NOT COPY

: नक़ल
: नक़लï प्र�त
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� çζ¢§ü
- © स्प्çβ¢J
बं� æ - ƒèæ
©Jस्प
ÜU¢ïçà¢à¢
ÜUÚ¼¢
©„प्र�त
…ñ„बèं�
ÜU¢ï-§©ü ΢ïस्प„्¢ñ-¼èÝ„¢ñ
¥¢ñÚ ÜUÏ¢Úï
™¢Ú
¼¢ïÇG¢ प्र�तबं�

© SPRAT :ÜUçÏ¢í
DO SNOT
SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
COPY
: DO NOT COPY
¼¢Ý}¢ïCOPY
æ …¢ï -x¢é©…Ú¢¼
ÜUï :ÝÚ„æ
ã¢Ú ÜUïCOPY
çà¢ÜU¢Ú
H¢ïx¢¢ïæÜUï: DO
çH²ïNOT
Ϣݢ»
x¢»- ©„ñæÜSPRAT
UÇ¢ïæ Ú¢ã¼

© स्प् : नक़ल
बं�
स्पÏ्¢ :ÜUïनक़ल
प्र�त
प्र�त
बं�
© स्प
नक़लæ प्र�तबं�
ÜUï}Тïæप्र�त
㕠ȆU
ƒ¢J- ©²¢ÜUê
¥ÈUÚ¢Îï
¶¢æबं�
΢Ý- ©
„}¢ïस्प
¼ ्ÜU¢ï: §नक़ल
ü À ã…G
¢Ú H¢ï
x¢ §ü- „
ÜUçÏ¢í्S:¼¢Ý}¢ï

Hï NOT
¥¢„}¢¢Ý
§ü{: DO
Ú ©{Ú
ƒïJ ô…G:ÎDO
¢ H¢ïNOT
x¢¢ïæÜCOPY
Uï çãS„ï- ©}¢ïSPRAT
æ ÈUè ÜU„
DO
COPY ÜUï
- ©Ýè™ï
SPRAT
NOTçÏ¢¶Úï
COPY ÐÇG
- ©ï SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :¶é

(Ðíç¼Ã²çQU)
…G}¢èÝ
}¢éÜU¢çÏ¢H
ÜU}¢
Т¶¢Ýïप्र�त
ÜUï बÝ¢}¢
Ýï }¢ïæ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
- ©H¢à¢¢ï
स्प् æ : ÜUï
प्र�तबÏ¢ã¢ï
ं�¼- ©
स्पƒèJ
ं� -„ï©»ÜU
स्प्ÜU¢ï
नक़ल
् : नक़ल
: नक़ल

ï ÜUè ™¢ÎÚ
çα¢Úè
è ÜUÚ
Îè -x¢§ü
ƒèJ Ï¢ÎÏ¢ê
¥¢ñNOT
Ú x¢æÎCOPY
x¢è ÜU¢- ©¥¢H}¢
²ï :ƒ¢
© SPRAT :ÜUÐÇG
DO NOT
COPY ÜUè
- © ™¢Ú
SPRAT
: DO¶ÇG
NOT
COPY
© SPRAT
: DO
SPRAT
DO NOT COPY

ÜUï Ï¢²¢Ý
ã¢ïJ- çÜU¼Ý¢ï
…Gw}¢¢ïप्र�त
æ ÐÚ बÐç^²¢æ
{è्ƒèæ
J §üH¢…
¼¢ïबं�
ÎêÚ -©Ýãï
æ Éæx्¢ :„ïनक़ल
ÐñÚ प्र�तबं�
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तÝबं�
© स्प्æ ÜUï
ं� - ©Ï¢æस्प
प्र�त
© स्प

H¢ÝïNOT
ÜUèCOPY
„ãéH-¼©¼ÜU
Ý ƒèJ
좂GCOPY
è |¢èÇ- }¢ï©æ SPRAT
ÜU§ü ¥¢ñ:Ú¼ïDOæ, HÇçÜU²¢æ
, Ï¢é-…©Géx¢üSPRAT
¥¢ñÚ Ï¢Ó™ï
SPRAT
: DO§ü„
NOT
NOT COPY
: DO NOT COPY
© SPRAT :ÈUñDO

§ü¼Ýï x¢ñÚ¼}¢æÎ ƒï ÜUï ¶¢Ý¢ ¥¢ñÚ ÜUÐÇ¢ Ï¢¢æÅÝï ÜUè ÜU¼¢Ú¢ïæ }¢ïæ ¶Çï ã¢ï¼ï à¢}¢¢ü¼ï ¥¢ñÚ
¥ÜU„Ú |¢é¶ï |¢è Úïã …¢¼ïJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢ñæ ©Ý}¢ïæ „ï »ÜU ƒ¢ …¢ï ©Ý }¢…Ï¢êÚ¢ïæ ÜUï çH» ÜUéÀ }¢ÎÎ Ðã¢ï晢Ýï ÜU¢ „ϢϢ Ï¢ÝïJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü„ „Îè ¥¢ñÚ §ü„ }¢éËÜU }¢ïæ }¢¢'„ê}¢ §ü‹„¢Ý¢ïæ ÜU¢ ²ï ã¢H }¢éÛ¢„ï Îﶢ Ý …¢¼¢ ƒ¢J }¢x¢Ú
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§ü‹¼ï㢧ü x¢éS„ï ¥¢ñÚ Îé:¶ ÜUï ¥¢H}¢ }¢ïæ |¢è Ú¢ï…G …¢Ý¢ ÐǼ¢ ƒ¢J »Ü ¼ÚÈU ©Ý à¢ñ¼¢Ýè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼¢ÜU¼¢ïæ ÐÚ Ï¢ã¢ï¼ x¢éS„¢ ¥¢¼¢ ƒ¢ ç…Ýã¢ïæÝï §üÝ }¢¢'„ê}¢¢ïæ ÜUï „¢ƒ Ï¢Úãï}¢ „éHêÜU çÜU²¢
DO ¼¢ï
NOTÎé„
COPY
- © SPRAT
: DO}¢èNOT
- ©¼SPRAT
: DO
© SPRAT :ƒ¢,
Úè ¼ÚÈU
±¢ï Ï¢ÎÝ…G
¥¢ñÚCOPY
çx¢H¢…G
Îﶼ¢: DO
Ģ NOT
…¢ï ²ïCOPY
}¢¢'„ê- ©}¢ SPRAT
¶éÎ, ¥¢ñ
Ú NOT COPY
© स्प् : नक़ल
: नक़ल
प्र�त
© स्प²¢
् :Îéनक़ल
प्र�त
बं� ¼ÚèÜUï
- © स्प§ü्S¼ï: ’नक़ल
Ϣﱅãप्र�त
ÈUñHब¢ं�
Úãï -ƒï©J स्प
…¢ï्©Ý}¢ï
æ ‘ÅÈU'
ƒï,बं�
…G¢ïÚ-ï Ï¢¢…é
„Úï Ý¢}¢é
Ý¢ç„Ï¢
}¢¢H प्र�तबं�
© SPRAT :ÜUÚ
DOТ¼ï
NOT©Ýãï
COPY
COPY™HÝ
- © SPRAT
NOT
COPY
SPRAT
DO NOT COPY
æ „Ï¢- ©ÜUéSPRAT
À }¢éãñ²: ¢DO
ã¢ï¼NOT
¢J ¥ÓÀï
±¢Hï H¢ï: DO
x¢ ©Ý
}¢…Hé
}¢¢ïæÜ- ©
Uè |¢èÇG
}¢ïæ :|¢è
© स्प् : नक़ल
बं� - ãé
©»स्प
: नक़ल
…GéË}¢ प्र�त
ÜU¢ çà¢ÜU¢Ú
…¢् Úãï
ƒïJ प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT }¢ñ
COPY
SPRAT±ãè
: DOÐéÚNOT
COPY -Ðé©
- ©Ðã¢ï
SPRAT
DO NOT COPY
æ ¥ÐÝï- ©¥¢Ð„ï
¢Ýï „±¢H
ÀÝïSPRAT
Hx¢¢,: §üDO
Ý NOT
H¢ïx¢¢ïCOPY
æ ÜUï ²ã¢æ
æ™Ýï :ÜUè
±…é㢼प्र�त
v²¢बं�
ƒèæ-?©v²¢ï
ã¢LÝप्र�त
Úà¢èÎ,
¥¢ñ्Ú :ࢢã…ã¢æ
ÜUï ब±¢çÚ„
ã¢H
ÜU¢ï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
स्पæ ्ÜUÚ
बं�Ï¢¢Ï¢Ú
- © स्प
ं� - ©§ü„
स्प्
: नक़ल
नक़ल प्र�त
: नक़ल
ï? v²¢
²ï ç„ÈUü
}¢éçSH}¢: DO
Îééà}¢ÝèÜUï
çà¢ÜU¢Ú
? v²¢ : §üDO
Ý ¼ÜUHèÈU
Îïã- ©
ã¢H¢¼
}¢ïæ :|¢è
© SPRAT :Ðã¢ï
DOæ™NOT
COPY
- © SPRAT
NOT COPY
- ©ƒïSPRAT
NOT COPY
SPRAT
DO NOT COPY
§ü

¢
„ï
좕
ã
¼Ú
ç…²¢
…¢
„ÜU¼¢
Ģ?
Îèx¢Ú
}¢…G
H
ê
}
¢
ÜU¢ñ
}
¢¢ï
æ
Ý
ï
¥ñ

ï
ã¢H¢¼
ÐÚ
ÜUñ

ï
ÜU¢Ï¢ê
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ƒ¢ ¥¢ñ
Ú çÜU„
©|¢Ú: DO
ÜUÚNOT
çÈUÚ COPY
„ï §üÁ…G- ©
¼ÜUè
ç…GÎx¢è
çÏ¢¼¢Ýï
Hx¢ï ƒï-?© SPRAT : DO NOT COPY
DO NOT
COPY
- ©¼Úã
SPRAT
SPRAT
: DO
NOT COPY
© SPRAT :Т²¢
§üÝबं�…ñ„- ©
ï ÜU§ü
„±¢H¢¼
, §üब‹ं�
„¢Ýè- ©¼¢Úè¶
„ ¼Úãप्र�त
ÜUï ¥æ
{è²¢Úï
΢ñÚ्ÜUï: नक़ल
¥¢ñÚ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
स्प्
प्र�त
स्प् :§üनक़ल
बं�
- © स्प
: नक़ल ÜU¢ï
ÜU§ü Ðó¢ï HïÜUÚ }¢ïæ ¥Hx¢-¥Hx¢ à¢ãïÚ ¥¢ñÚ x¢¢æ± …¢Ýï Hx¢¢J Î…üÝ¢ïæ, „ñæÜUÇ¢ïæ ¥¢ñÚ ÜU|¢è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU|¢è ã…G¢Ú¢ïæ H¢ïx¢¢ïæÜUè ç}¢Åèæx¢¢ïæ „ï ç¶G¼¢Ï¢ ÜU¢ }¢¢ñÜU¢ ã¢ç„H ã饢J ç}¢Åèæx¢¢ïæ ÜUï Ï¢¢Î
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢ã¢ï¼¢ïæ„ï x¢Hï |¢è ç}¢H¼¢ ¥¢ñÚ ÜU§ü Ú¢ï |¢è ÐÇG¼ïJ çÈUÚ ™æÎ „æ…è΢ ¥¢ñÚ Ï¢¢çã}}¢¼ H¢ïx¢¢ïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜUï „¢ƒ ¶¢Ýx¢è, À¢ïÅè „è ç}¢Åèæx„ ã¢ï¼èJ ¥¢ñÚ Ï¢ã¢ï¼ ÜUéÀ ©‹¢„ï „éݼ¢, „趼¢ ¥¢ñÚ
¶²¢H¢¼ ÜU¢ ¥ÎH-Ï¢ÎH ã¢ï¼¢, ¥ñ„è Î…üÝ¢ïæ ç}¢Åèæx¢¢ïæ „ï ã¢ç„H ÜUè x¢§ü Ï¢¢¼¢ïæ, ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU§ü }¢ãèÝ¢ïæÜUè ÐéÀÐÚÀ ÜUï Ï¢¢Î »ÜU Ï¢¢ÜUG¢²Î¢ ¥¢ïDz¢ï Ðíï…Gï‹Åïà¢Ý ‘綼¢Ï¢-»-ݱ' ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ý¢}¢„ï Î¢ï »ÜU „¢H Ï¢¢Î §ü„ çH²ï ࢢ» çÜU²¢ x¢²¢ ƒ¢ ÜUï ÎêÚ ÎêÚ ¼ÜU §ü„ Îé:¶ |¢Úè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUã¢Ýè ¥¢ñÚ §üS„ï ©|¢Úï „Ï¢ÜU ÈUñHïæJ (§S¢ÜUè »}¢.Ðè. ƒíè ÈU¢§üHïæ SÐíïÅ ÜUè ±ïÏ¢„¢§üÅ „ï
NOT COPY
© SPRAT
: DOãñNOT
COPY§ü-S©
NOT ²¢
COPY
- © ÜUè
SPRAT
© SPRAT : DO
Ç¢©ÝH¢ï
Ç |¢è -ÜUè
…¢ „ÜU¼è
æJ) }¢x¢Ú
¢ÜUèSPRAT
¼ïãÚèÚè: DOà¢ÜUH
À¢ÐÝï
}¢¢æx:¢ DO
ȆUNOT COPY
् : ÜUé
नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं�Ú-è ©
प्र�तÏ¢¢Î
बं�§ü-„©}¢¢ï
स्प…्Gé¥: नक़ल
- © ‘ݧü
स्प् „é
}¢égप्र�त
¼ „ï ब¥{é
ãèस्पÚãèJ
À ¥Ú„ï
(籯²)प्र�त
ÐÚ,बं�
HïçÜUÝ
Ï¢ã' ÜUïप्र�तबं�
© SPRAT : DO
: DO NOT
© SPRAT
: DOx¢ïNOT
- © SPRAT
20 çÜUS¼¢ï
æ}¢ïæ ࢢ»: DO
ÜUèNOT COPY
Ý¢}¢NOT
„ï COPY
¥æx¢íï…-Gè ©}¢ïæSPRAT
»ÜU ç„Úè…G
çH¶èCOPY
…¢ï -çÎÌèÜUï
ç}¢Ìè
…GïÅÝïCOPY
© स्प् : नक़ल
स्प्„ï: नक़ल
प्र�तबं� -Lã
© स्प
: नक़ल
प्र�त
् : नक़ल
¥¢ñÚप्र�त
¥Ï¢बं�
©Îêü -}¢ï©æ çÈUÚ
§ü„è 綼¢Ï¢ÜUè
ÜU¢ï् ¼¢…G
¢ ÜUÚÝï
ÜUèबं�ÜU¢ï-ç©
à¢à¢स्पÜUÚ
Ú㢠ãéæJप्र�तबं�
ÜU¢ïNOT
çà¢à¢COPY
ÜUè ãñ-, ©ÜUïSPRAT
ÇïÅ¢ ¥¢ñ
Ú ã±¢Hï
¼¢…G¢ -¼ÚèÝ
ã¢ïæJ x¢é: DO
…Ú¢¼NOT
}¢ïæ COPY
§ü¼Ýï -Hæ©Ï¢ï SPRAT
±QU Úïã:ÝïDOÜUïNOT COPY
: DO
NOT COPY
© SPRAT
© SPRAT : DO
Ï¢¢Îप्र�त
}¢ïÚèबं�
©Îêü - çH¶¢±Å
¥¢ñÚ प्र�त
¼ÜUÚèÚबं�
΢ïÝ- ©
¢ïæãèस्पÏ¢Çè
¼Ï¢ÎèH
ãé§बüं�
ãñæJ - ¥ï
Hï ्¥ÎÏ¢
ÜUèप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
©ãस्प
् : नक़ल
: नक़ल
ç¶Î}¢¼
}¢ïæ Ðïà-¢x¢è
}¢¢ÈUè ã¢ç…G
ãñJ COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
© SPRAT
: DO ÚNOT
ã}¢¢Úè- ©çx¢Ú¢±Å
ÜUè ÜUã¢Ýè
©¼Ýè- ©ãèस्पÏ¢ï्ÈU¢²Î¢
¼è ç…¼Ýè
‘çÐÎÚ}¢
„é˼¢Ýप्र�तबं�
: नक़लã¢ïप्र�त
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
बं� - ©
स्प् : नक़ल
Ï¢êÎNOT
' (ã}¢¢Úï
±¢çHÎ
„é˼¢Ý: DO
ĕ) NOT
ÜUè ÜUã¢Ýè,
§ü„ „ï: DO
¥ÐÝï
±¢Hï- ©Î¢ñSPRAT
Ú ÜU¢ï ¼¢’}¢èÚ
COPY
- © SPRAT
COPY - ¥x¢Ú
© SPRAT
NOT¥¢Ýï
COPY
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
ÜUÚÝï
ÜU¢
ÜU¢ï
§
ü
Ú¢S¼¢
Ý
„é
Û
¢¢
ã¢ï
¼
¢,
}¢x¢Ú
(à¢ï
'
Ú:)
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
‘…GÚ¢ Ý}¢ ã¢ï ¼¢ï ²ï ç}¢^è Ï¢Çè …GÚ¶ñ…G ãñ „¢ÜUGè'
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
²ï ©}¢èΠϢÉG¢Ýï ±¢H¢ Ðñx¢¢}¢ ÀéТ ãñ ÜUï ÜU}¢è ãñ ¼¢ï ÜUéÀ Ý}¢è ÜUèJ ‘¥x¢Ú
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§üSH¢}¢ ç…Gæ΢ ã¢ï¼¢ ãñ ãÚ ÜUÚÏ¢H¢ ÜUï Ï¢¢Î' ÜU¢ }¢¼HÏ¢ ²ï ãñ ÜUï }¢é„H}¢¢Ý Ï¢ïÎ¢Ú ã¢ï¼¢ ãñ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÜU„è Ï¢ÇGè Åîï…ïÇè ÜUï Ï¢¢Î, ¼¢ï v²¢ ¥ñ„¢ ¥Ï¢ |¢è ã¢ï Ýãèæ ™éÜU¢? }¢¢'„ê}¢ ²¢ÜUêGÏ¢ Ýï ã}¢ïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢ÚÏ¢¢Îè „ï ¥¢Ï¢¢Îè ÜUï ÜUéÎÚ¼è ¼ÚèÜUï ÜU¢ …¢ï „Ï¢ÜU ²¢Î çÎH¢²¢ ãï v²¢ ã}¢ ©„ï …G¢»
© SPRAT : DO
ÜUÚNOT
Îïæx¢ï?COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
स्प्ÜU¢ï
: नक़ल
बं� -ÜUè
© स्प
- ©ÜUè
स्प्¥¢±¢…G
: नक़ल}¢ïप्र�त
§ü„ -¼ï©ãÚèÚ
¥¢ïDz¢ïप्र�त
„è.Çè.
„éÚ्¼}¢ï: नक़ल
æ |¢è ¶éप्र�त
Î }¢éब„ं�
ó¢èÈU
æ बं�
© SPRAT : DO
COPYx¢²¢
- © SPRAT
SPRAT
SPRAT
ÚïÜU¢ïNOT
Çü çÜU²¢
ãñJ ¼¢ÜUï: DO²ï NOT
Ðñx¢G¢}¢COPY
¥¢æ¶- ©ÜUè
…x¢ã: DO
ÜU¢ÝNOT„ï COPY
"ÐÉÝï-"©±¢H¢ï
æ ¼ÜU: DO|¢èNOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं�
- © स्प
- © स्प
प्र�त
बं� - Úã¢
© स्प
: नक़ल
: नक़ल
: नक़ल
Ðã¢ïप्र�त
æ™ „ÜUï
J ©Ý„ï
²ï ्¥…ü
G ÜUÚÝ¢प्र�त
ãñ बÜUïं�¥x¢Ú
}¢ïÚ¢् ÎÎï
ü ÜUH}¢
Ý¢ÜU¢}¢
¼¢ï् À¢ï
Åè „èप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOTãñCOPY
DO NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
©}¢èÎ
ÜUï ÎÎï-ü ©
…GÏSPRAT
¢¢æ ÜUéÀ :¥„Ú
çζ¢»x¢¢J
x¢Ú ÜUé- ©
Ï¢éHस्पã¢ï् :¼¢ïनक़ल
}¢ïÚè प्र�त
¶éà¢Ý„èÏ¢è!
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢¢ïã-}¢}¢Î
ã„Ý :…¢ñ
ãÚNOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
DO
¥ï
ã
}¢Î¢Ï¢¢Î,
焼}Ï¢Ú
2010
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ý¢ïÅNOT
: ©ÎêCOPY
ü çÜU¼¢Ï¢
}¢ïæ çH¶è
™¢Ú }¢¢ã: DO
Ï¢¢ÎNOT
À¢Ðè
x¢§üJ- ©
¥¢ñSPRAT
Ú §ü„ çÜU¼¢Ï¢
- ©ç„¼}Ï¢Ú
SPRAT :2010
DO NOT
COPY ¥¢ñ
- ©Ú SPRAT
COPY
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
2011 }¢ïæ À¢Ð¢ x¢²¢J
ÜU¢
x¢é

Ú¢¼è
ÚS}¢é
H
¶G
¼
(çHÐè²¢‹¼Ú)
ݱé
æ
Ðí
|
¢¢¼
ÜUï
Ý¢}¢
„ï
焼}Ï¢Ú
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÈUïãçÚS¼ï }¢…G¢}¢èÝ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Table of Contents

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ýæ:

}¢…G}¢êÝ / 籯²

„ÈUã¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…………………
çÎÏ¢¢™¢
1
7
© स्प् : नक़ल प्र�तबÐïं�
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
à
¢
Hz…G
2
8
…………………
© SPRAT : DO NOT
- ©}¢…G
SPRAT
COPY - © SPRAT11
: DO NOT COPY
ÈUïãçÚS¼ï
¢}¢èÝ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
3 COPY
…………………
L¥¢¼
16 प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल 4प्र�तबà¢éं�
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल
…………………
¼¢’LÈUï ¶¼èÏ¢
5
17
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
…………………
¥¢Î¢Ï¢ï }¢é¼¢H¢'
20
6
…………………
© स्प् : नक़ल 7प्र�तब„H¢}¢
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल
22 प्र�तबं�

ã}¢¢Ú¢ ã¢H

© SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT25
: DO NOT COPY
…………
8 COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT

…………………
, ã}¢¢Ú¢
çÚ༢ प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
26 प्र�तबं�
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल 9प्र�तबã}¢¢Ú¢
ं� - ãÜUG
© स्प
बं� - © स्प् : नक़ल
…………………
좕
ã
¼ÚèÝ
»ÜU¢§ü
²
¢æ
10
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT27
…………………
§ü…¢Î¢¼ ¥¢ñÚ }¢¢ï'ç…Î
11
30
© स्प् : नक़ल12
प्र�तबÐñं�
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल
…………………
΢±¢Ú
33 प्र�तबं�
…………………
ç}¢Hè²Ý
Ú çÏ¢Hè²Ý
© SPRAT : DO 13
NOT COPY
- ©¥¢ñ
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT36
: DO NOT COPY
…………………
Ý¢ï
Ï
¢H
§ü
Ý
¢'}¢¢¼:
ã}¢
¥¢ñ
Ú
²ãê
Î
è
42
14
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
ã}¢¢Úè ¥ÐÝè Ï¢S¼è ÜU¢ ã¢H
46
15
© SPRAT : DO 16
NOT COPY
©
SPRAT
:
DO
NOT
COPY
©
SPRAT
:
DO
NOT
COPY - © SPRAT50
: DO NOT COPY
…………………
…ݢϢ }¢ã¢ç¼Ú }¢¢ïã}}¢Î ÜUè ¼ÜUGÚèÚ
…………………
् :Ú नक़ल
© स्प् : नक़ल17
प्र�तबÎéं�
प्र�त
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
‹²±è- ©
©Héस्प
}¢ ¥¢ñ
»ãÎï ±S¼¢
ÜUïबं�
}¢é„H}¢¢Ý
56 प्र�तबं�
…………………
çÐÎÚ}¢
„é
Ë
¼¢Ý
좎
Î
18
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT60
…………………
}¢¢ïãç„ÝèÝï x¢é…Ú¢¼
62
19
© स्प् : नक़ल प्र�तबà¢ÚèÜUï
ं� - ©
स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
Ý΢}¢¼
64
20
…………………
© SPRAT : DO 21
NOT COPY
SPRAT
COPY - © SPRAT68
: DO NOT COPY
„}¢¢ü²-¢»©çx¢Ú¢æ
ÜUÎí : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT

© स्प् : नक़ल22
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल
…………
71 प्र�तबं�

çx¢Ú¢±Å ÜUï ¥„Ï¢¢Ï¢

…………………
ãéÜUéÜUéH
© SPRAT : DO 23
NOT COPY
- ©§Ï¢¢Î„ï
SPRATx¢zH¼
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT72
: DO NOT COPY
…………………
}¢…G
ã
Ï¢
¥¢ñ
Ú
¼ï
ã
…G
è
Ï¢
24
73
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
Lãï §SH¢}¢ Ï¢Úç¶H¢ÜU ÚS}¢ï §SH¢}¢
25
81
© SPRAT : DO 26
NOT COPY
©
SPRAT
:
DO
NOT
COPY
©
SPRAT
:
DO
NOT
COPY - © SPRAT81
: DO NOT COPY
…………………
}¢ÜUü…èG ¥¢ñÚ …é…G±è
…………………
ТϢæस्पÎè् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
83 प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल27
प्र�तब±QUÜUè
ं� - ©
…………………
„ÈU¢§ü
28
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT84
…………………
§Ë}¢
84
29
© स्प् : नक़ल30
प्र�तबãÜU
ं�x¢¢ï

बं� - © स्प् : नक़ल
: नक़ल
…………………
§ü, स्प
ãÜU्Єæ
Îè प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
85 प्र�तबं�
…………………
ݢР¼¢ï
H SPRAT
ÜUï Ðñ}¢¢Ýï: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
© SPRAT : DO 31
NOT COPY

COPY - © SPRAT87
: DO NOT COPY
…………………
¥Îì
}
¢
Ï¢Ú΢à¼,
Ý¢Ú±¢Î¢Úè
91
32
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
¼¥¢S„éÏ¢
92
33
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ýæ:

}¢…G}¢êÝ / 籯²

„ÈUã¢

COPYÚ - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO…………………
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT¼à¢vÜUé
34
93
© स्प् : नक़ल
बं� ¥¢ñ
- ©Ú स्प
प्र�तबं� - © स्प् :95
् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल…………………
नक़ल प्र�तबं�
„¢Îx¢è
}¢„¢±¢¼
35 प्र�त
…………………
„¶¢±¼
97 : DO NOT COPY
36NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
© SPRAT : DO
…………………
ÜGUéÏ¢¢üÝè
99
37
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल…………………
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ñH¢ï ÈU'H}¢ïæ ¼ÈU¢±é¼ - ΢ïx¢H¢ÐÝ
100
38
COPY
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO…………………
NOT COPY - © SPRAT
© SPRAT : DO
Ï¢¢æ ¥¢ñ- ©
Ú¢ïæÜSPRAT
Uï!
39NOTçx¢Úï
100: DO NOT COPY
…………………
¥¢'}¢
¢ ् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् 103
40 प्र�त
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�§Ë…¢G
- ©}स्प
…………………
§}¢¢Ý΢Úè ¥¢ñÚ }¢é„H}¢¢Ý
108
41
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO…………………
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§}¢¢}¢¢ïæ ÜU¢ }¢ñ²¢Úï ç…GæÎx¢è
114
42
© स्प् : नक़ल
स्प् :ÜUèनक़ल
प्र�त
प्र�तबं� - © स्प् 118
: नक़ल प्र�तबं�
…}¢éबं�
Î, ²¢- ©Ï¢ÎH¢±
}¢é¶¢Hï
ÈU¼ बं� - © स्प् : नक़ल…………………
43 प्र�त
…………………
}¢Ý„é
Ï¢¢Ï¢æÎ:è DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
118: DO NOT COPY
44NOT¶¢Ý΢Ýè
COPY - ©
SPRAT
© SPRAT : DO
…………………
„ê
Î
,
çÚÏ¢¢,
x¢ÚèÏ¢è,
…é
}
¢ü
45
120
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल…………………
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„¢²‹„ ¥¢ñÚ }¢x¢GçÚÏ¢²¼ÜUè ç}¢Ý…é}¢H¢ }¢é¶¢HïÈU¼
46
122
© SPRAT : DO
COPY ÜUè
- ©Ï¢éSPRAT
NOT COPY - © SPRAT
Ú¢§²¢æ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO…………………
124: DO NOT COPY
47NOT}¢x¢çÚÏ¢

„¢²‹„
„¢ç…G²प्र�त
¢æ बं� - © स्प् : नक़ल…………………
48 प्र�त
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� -ÜUè©ÜUçÚà}¢¢
स्प् : नक़ल
प्र�तबं� - © स्प् 126
…………………
wG
±
¢¼èÝ
„ï
„é
H
ê
Ü
U
130
49
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…………………
¼ÜUÎèÚ¢ï ¼ÎÏ¢èÚ – Ý„èÏ¢ ÐÚ §‹¢ãï„¢Úï ÜUéH (ÐêÚ¢
133
50
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
ं� -HèÇÚçà¢ÐÜUè
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं� - © स्प् 136
}¢éçबSH}¢
ÜU}¢…¢ïप्र�त
GÚè²¢æ बं� - © स्प् : नक़ल…………………
51 प्र�त

ãÝé}SPRAT
¢¢§ü : DO NOT COPY - © SPRAT : DO…………………
52NOT焲¢„è
137: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
COPY -Úï©
NOT COPY - © SPRAT
…………………
Ï¢¢Ï¢Úè
}¢çS…ÎÜUè
¼Ï¢¢ãè
53
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् 138
: नक़ल प्र�तबं�
…………………
Ï¢íïÝ ÇîïÝ
142
54
© SPRAT : DO
COPY
© SPRAT
NOT COPY - © SPRAT
ÎéÎ -(¥¢¼æ
ÜU) : DO NOT COPY - © SPRAT : DO…………………
144: DO NOT COPY
55NOT¼à¢Îì
…………………
¥¢ïब„ं�
¢}¢¢,- ©¥HÜU¢²Î¢
¥¢ñÚ ¥¢Ð
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
स्प् : नक़ल
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् 145
56 प्र�त
…………………
Ðí
¢
ï
Ð
ï
x
¢æ
Ç
¢
¥¢ñ
Ú
¼Ï¢Hèx¢G
57
146
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…………………
¥¢H}¢çx¢Úè²¼ ¥¢ñÚ ã}¢
58
147
© स्प् : नक़ल
प्र�त

ं�
©
स्प

:
नक़ल
प्र�त

ं�
©
स्प

:
नक़ल
प्र�तबं� - © स्प् 148
: नक़ल प्र�तबं�
…………………
}¢…GãÏ¢è ÚïãÝé}¢¢§ü
59
…………………
çࢲH- ©
HèÇÚçà¢Ð
© SPRAT : DO
COPY
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
149: DO NOT COPY
60NOT㢕
…………………
…ñ

è
Ðí

¢
±ñ

¢
Ú¢…¢
61
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् 150
: नक़ल प्र�तबं�

}¢ÈUL…G¢¼ ± ¼¢ñ…Gè㢼

62NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO…………
153: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT COPY - © SPRAT
…………………
ã}¢¢Úè
}¢é
w
¼
G
çHÈU
çà¢Ý¢w¼ï
æ
154
63
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
Ï¢¢H¢ÎèÝè }¢é¥¢}¢H¢¼ (x¢ñÚÎèÝè }¢é¥¢}¢H¢¼)
64
157
© SPRAT : DO
COPY
SPRAT
NOT COPY - © SPRAT
„ïv-²é©HçÚ…G
}¢ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO…………………
65NOTçã‹Îê
158: DO NOT COPY
…………………
}¢x¢Gबं�
çÚÏ¢ ÜUè
(ÝÜGUH)प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् 159
66 प्र�त
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
- ©¼ÜUHèÎ
स्प् : नक़ल
…………………
Îé
à
}¢Ý,
Îé
à
}¢Ý
162
67
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…………………
ãÜU Ï¢ãÜGÎ¢Ú Ú„èÎ
164
68
© स्प् : नक़ल
प्र�त

ं�
©
स्प
प्र�त

ं�
©
स्प
प्र�तबं� - © स्प् 165

:
नक़ल

:
नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
…………………
§üË}¢, §üË}¢, §üË}¢
69
§üË}¢ïSPRAT
…ÎèÎ :ÜUè
çݲ¢ÎCOPY - © SPRAT : DO…………………
70NOT„¢²‹„
169: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
COPY - ©
DO좎NOT
NOT COPY - © SPRAT
…………………
x¢ñ
Ú
„¢²‹„è
x¢G
H
¼
ÈUï
ã
ç}¢²¢æ
71
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् 171
: नक़ल प्र�तबं�
…………………
§ü‹„¢Ýè ÜU¢ÚÝ¢}¢ï
174
72
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ýæ:

}¢…G}¢êÝ / 籯²

„ÈUã¢

© SPRAT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
…………………
…}¢ãêÚ-è²¼
ÜUï ¼ÜUG¢:…GDO
ï NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
73
178
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त

ं�
©
स्प
प्र�तबं�

:
नक़ल
…………

74

¥}¢Hè §üÜU΢}¢¢¼

185

© SPRAT : DO 75
NOT COPY
COPY - © SPRAT186
: DO NOT COPY
…………………
¼ãzÈUé-…©¢ï SPRAT
„éÜUêÝ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT

…………………
à¢}¢æ्Î:è नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
189 प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल76
प्र�तब焲¢„è
ं� - ©ã¢ïस्प
बं� - © स्प् : नक़ल
…………………
ÜU¢ñ
}
¢è
„¼ï
ã
ÜUï
}¢„¢§ü
H
190
77
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…………………
}¢éÜU¢}¢è „¼ïã ÜUï }¢¢„¢§üH
191
78
© स्प् : नक़ल79
प्र�तब§üं�
स्प}्
प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल
…………………
Ë}¢„ï- ©
…¢Ý¢ï
¢¢H: नक़ल
ÜU¢ ¼ãzÈUé
…G बं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
192 प्र�तबं�
…………………
§üQUï„¢Îè
© SPRAT : DO 80
NOT COPY
- ©¼ÚPUè
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT196
: DO NOT COPY
…………………
çÀݼè
Ú¢ï

G
è
198
81
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
Ðí¢ïÈUïàÝ¢çH…G}¢ - Professionalism
201
82
NOT COPY
- ©§üSPRAT
COPY - © SPRAT205
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO 83
…………………
¼¢’Hè}¢è
‹ÜUH¢Ï¢ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
…………………
§œ¢ïस्प
H¢¥¢¼
© स्प् : नक़ल84
प्र�तब}¢ÜUü
ं�…-Gï ©
बं� - © स्प् : नक़ल
् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
206 प्र�तबं�
…………………
©}Îx¢è- ©
Excellence
© SPRAT : DO 85
NOT COPY
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT209
: DO NOT COPY
…………………
ÜU¢ç}¢²¢Ï¢è ÜU¢ Ú¢…G
86
210
© स्प् : नक़ल87
प्र�तब„ïं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल
…………………
ã¼ï -¥¢}}¢¢
213 प्र�तबं�
…………………
NOT COPY
- © SPRAT
: DO
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT217
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO 88
}¢é¼ÈU<ÚÜU
¥ã}¢ }¢é¥
¢}¢H¢¼
…………………
ãé
Ï
좎
H
±¼Ýè
218
89
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
x¢¢² ÜUè ÜUéÏ¢¢üÝè
223
90
© SPRAT : DO NOT COPY
©
SPRAT
:
DO
NOT
COPY
©
SPRAT
:
DO
NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…………………
H¢©Ç SÐèÜUÚ
91
224
…………………
© स्प् : नक़ल92
प्र�तबç}¢ËHè
ं� - ©
स्प्
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल
}¢„¢§ü
H}¢ï: æ नक़ल
§ü„H¢ã¢¼
224 प्र�तबं�
…………………
ç}¢SÅÚ
¥¢ñ
Ú
}¢¢ñ
H
±è
¼¥¢±é
Ý
ï
§ü
à
¼ï
Ú
¢ÜU
93
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT226
: DO NOT COPY
…………………
ç}¢Åèæx¢ ÜUï çH» ±QU
228
94
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
}¢¢Hè ç¶GÎ}¢¼
229
95
…………………
NOT COPY

COPY - © SPRAT232
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO 96
¥ñï¼ïÚ¢…G
„ï SPRAT
çÝ}¢ÅÝ¢: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
…………………
¥ãÎÝ¢}¢¢
97
238
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
§ü…Gã¢Úï ¼à¢PUéÚ
98
242
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

99

…G}¢è}¢ï

…………

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : 244
नक़ल प्र�तबं�
…………………
244
100 SÐíïÅ ÜU¢ ¼¥¢LÈU
© SPRAT : DO101
NOT COPY
- © SPRAT
: DOÜU¢ÚÝ¢}¢ï
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT253
: DO NOT COPY
…………………
§ü‹„¢çݲ¼
ÜUï ã¢çH²¢
…………………
© स्प् : नक़ल102
प्र�तब§üं�
- ©ãéÜस्प
बं� - © स्प् : नक़ल
: नक़ल
‹„¢Ýè
UêÜ्U ÜU¢
¥¢H}¢èप्र�त
}¢‹à¢êबÚं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
260 प्र�तबं�
…………………
¥¢ï
.
¥¢§ü
.
„è.
}¢é
}
¢¢çHÜU
ÜUï
¥ã}¢
»Î¢Î¢ï
à¢é
}
¢¢Ú
103
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT268
: DO NOT COPY
…………………
104 }¢é„H}¢¢Ý ¥¢ñÚ §üË}¢
270
् :U नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तब»ÜU
ं�H¢²ÜUï
- © स्पçÈURG
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
ÏH¢ïx¢ प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
105
272
…………………
NOT COPY
- ©¥¢ñ
SPRAT
: DOæ ÜUè
NOTÈUïCOPY
COPY - © SPRAT274
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO106
§ü…¢Î¢¼
Ú ÎÚ²¢ÈU¼¢ï
ãçÚS¼ - © SPRAT : DO NOT
…………………
xH¢ï

Úè
283
107
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…………………
290
108 Ý¢ïÅ„
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

OF -FIGURES
DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT :TABLE
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT :Figure
DO NOT1 COPY
- © SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT :32
DO NOT COPY
- Taleem-E-Balighan
.................................................................

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Figure 2 - Aabadi Aur College Ki Taleem Ka Tanasub ........................... 33
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Figure 3 - GDP Amounts ......................................................................... 34
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- Bijli-Aur
Internet
Istemal
© SPRAT :Figure
DO NOT4 COPY
© SPRAT
: DOKa
NOT
COPY -.....................................................
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT :38
DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त
स्प् ...............................................................................
: नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
Figure
5 -बं�
HDI- ©
Ranks
39 प्र�तबं�
DO NOT6 COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT :39
DO NOT COPY
© SPRAT :Figure
- Kul -Israf
...................................................................................

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Figure 7 - Nobel Inaamat ......................................................................... 44
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Figure 8 - Bachche Fee Maan ................................................................. 97
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- Sehat
Sahoolaten
DO NOT9 COPY
- ©Ki
SPRAT
: DO NOT.............................................................
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT111
: DO NOT COPY
© SPRAT :Figure
नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © स्प् :Aur
प्र�तब..........................................................
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
Figure
10बं�
- Mazaheb
Aabadi
119 प्र�तबं�
© SPRAT :Figure
DO NOT11COPY
- © SPRAT
: DOas
NOT
COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT163
: DO NOT COPY
- Military
Kharch
DGP
Percent
.........................................

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Figure 12 - GDP Ka Feesad Kharch...................................................... 168
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Figure 13 - Freedom Index .................................................................... 179
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- OIC
AurNOT
Jamhuri
DO NOT14COPY
- ©Mumalik
SPRAT : DO
COPY -Azadiyan
© SPRAT :...................................
DO NOT COPY - © SPRAT180
: DO NOT COPY
© SPRAT :Figure

Figure
15बं�
- Kul
Aandani
Feekas
196 प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- ©Qaumi
स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� - ©................................................
स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
© SPRAT :Figure
DO NOT16COPY
- © SPRAT
NOT COPY
- © ..............................................
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT214
: DO NOT COPY
- Paidaish
Wa: DO
Amwat
Wa Umr

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

NOT COPYOF
- ©TABLES
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DOTABLE
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT 1:
COPY
SPRAT
: DOAmadani
NOT COPY..........................................................
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
Table
Fee- ©
Kas
Qaumi
35NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Table 2: Lakh Aur Karod Ka Tanasub ..................................................... 36
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Table 3: Bijli aur Internet ka Istemal ........................................................ 37
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Table
Unit
Panch
Idare
46NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT 4:
COPY
- ©Ke
SPRAT
: DOBehtarin
NOT COPY
- © ...................................................
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © स्प्Aur
: नक़ल
प्र�त.................................................................
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
Table
5:बं�
Mazaheb
Aabadi
61प्र�तबं�
NOT 6:
COPY
- © SPRATof
: DO
NOT COPY
- © SPRATInstitutions
: DO NOT COPY
- © SPRAT : DO
© SPRAT : DO
Table
A Selection
Technical
Standards
........................
89NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Table 7: Muntakhab OIC Mumalik Ka Taqabul ....................................... 96
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Table 8: Haj Ke Dauran Hadesaat ........................................................ 113
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Table
Countries
And
GDP
NOT 9:
COPY
- © SPRAT
: DO
NOT.................................................................
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : 161
DO NOT COPY
© SPRAT : DO
: नक़ल प्र�त
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�Size
- © स्प
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
Table
10:
Ka्Andaza
.....................................................................
175प्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT 11:
COPY
- © SPRAT
: DO Wa
NOTJamhuriyat
COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : 219
DO NOT COPY
Table
Shehri
Huqooq
.............................................

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Table 12: Dehshat Dahendagi Ke Waqiat ............................................. 220
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ú¢ COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : 16
: DO㱕
NOT
DO NOT COPY
© SPRATݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

à¢éL¥¢¼

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
INTRODUCTORY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

¥…Gè…G ÐÉGÝï ±¢H¢ïæ, ¥S„H}¢¢ï ¥H²ÜUé}¢
}¢¢ïã}}¢Î ã„Ý …¢ñãÚ „¢ãÏ¢ ÜUï §ü„ à¢w„è 綼¢Ï¢ ÜU¢ï ¥¢ÐÜUï „¢}¢Ýï Ðïà¢
© SPRAT :ÜUÚ¼ï
DO NOT
© SPRAT-: DO
NOT COPY
- © SPRAT : Rationality
DO NOT COPY
- © SPRAT
DO NOT COPY
ãé» COPY
SÐíïÅ (-SPRAT
Society
for Promoting
) ¥ÐÝï
¥¢Ð :ÜU¢ï
© स्प् : नक़ल
प्र�तब„}¢Û¢¼è
ं� - © स्प
प्र�त
बं� - ©
् : नक़ल
- © स्प
¶éà¢Ý„èÏ¢
ãñJ् ²ï: नक़ल
}¢éÎÌH
綼¢Ï¢
}¢éÜस्प
U}}¢H
¶éHê„प्र�त
ÜUè ब…Gं�
}¢¢Ý¼
Îï¼्¢ : ãñनक़ल
J ²ï प्र�तबं�
DO NOT}¢ïCOPY
NOT§üSCOPY
: DO ÜUè
NOTçÜUÚÝï
COPY
- © SPRAT
© SPRAT :¥¢x¢¢…G
æ ÎÎü Hï- ©ÜUÚSPRAT
¥¢²¢: DO
ãñ ¼¢ï
¢ÜUè §ü-‹©
¼ïãSPRAT
¢ „ï ©}¢èÎ
æ çÝÜUH¼è
ãñæJ: DO
²ï NOT COPY
© स्प् : नक़ल
- ©ÜUè
स्प्Ðé:Üनक़ल
- © स्प²¢ÈU¼¢
प्र�तबं�
© स्प¼Ï¢ÜUï
् : नक़ल
् : नक़ल
綼¢Ï¢प्र�त
©„बं�
à¢w„
U¢Ú ãñ…प्र�त
¢ï »ÜUबं�
¼¢'Hè}¢
}¢éy¢±S„¼
}¢éç-SH}¢
ÜU¢ प्र�तबं�
© SPRAT :ÝéDO
- © SPRAT
: DO ÜUï
NOT
SPRAT
: DOÈU„¢Î¢¼
NOT COPY
© SPRAT
x¢é…COPY
Ú¢¼ -ÜUï© ¶¢ñ
ÈUÝ¢ÜU
ÜUè - x¢±¢ãè
Îè : ãñDO
J NOT COPY
}¢¢§üNOT
‹Î¢ COPY
ãñ ç…„Ýï
„Ýì 2002
् : नक़लÜUïप्र�त
नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
© स्प¥¢x¢¢…G
बं� -ÈUº
© स्प΢ñ्Ú : ÜUè
बं�ÜUÚ¼¢
- © स्पãñ् ±ãèæ
綼¢Ï¢प्र�त
…ã¢æबं�}¢éç-SH}¢
ÜU¢çÏ¢Hï
Ýé}प्र�त
¢¢§ü‹Îx¢è
²ï प्र�तबं�
DO èNOT
COPY
- ©¥
SPRAT
NOT|¢è
COPY
- © „¢}¢Ýï
SPRAT Ðï
: DO
NOTÚã¢
COPY
DO NOT COPY
© SPRAT :}¢¢…G
ÜUÚèÏ¢
ÜUï „Ï¢í
¢…G}¢¢ :΢ñDOÚ ÜU¢ï
¥¢ÐÜUï
ࢠÜUÚ
ãñJ -}¢¢ñ©…SPRAT
é΢ ΢ñÚ: ÜUï
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� -©}}¢¼
© स्प्ÜUï: नक़ल
प्र�त©ËÛ¢Ýï
बं� - ©
- © स्प्¥¢ÐÜU¢ï
ç…„Ýïप्र�त
}¢éçSH}¢
çH²ï ÜU§ü
ÐñÎस्प
¢ ्ÜUè: नक़ल
ãñæ ©S„ïप्र�त
|¢èबं�
²ï 綼¢Ï¢
±¢çÜÈU
ÜUÚ¢²ï
x
¢¢J
¥¢ñ
Ú
©„
뢖
Ú
ÜUè
çÝࢢÝÎãè
|¢è
ÜUÚï
x
¢¢,
ç…„Ýï
çÈUH±QU
ã}¢
ç„ÈUü
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT »ÜU
: DO NOT COPY

æ
{

}¢é
S
¼ÜUçÏ¢H
ãè
ÜUï
ã
„ÜU¼ï
ãñ
æ
J
§ü
S
¢ÜUï
ÜUé
À
ãÜUG
¢
§ü
Ü
U
G
¥¢ÐÜUï
…G
ã
ï
Ý
ÜU¢ï
çãH¢
Îï
æ
x
¢ï
¼¢ï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
À NOT
¥¢ÐÜUïCOPY
çÎH¢ï- ©
æ ÜU¢ïSPRAT
x¢Ú}¢¢»æ
x¢ïJ NOT
¥¢ñÚ COPY
}¢é}¢çÜUÝ
ÜUï ¥x¢Hï
Π͢æCOPY
Å¢ïæÜUï }¢é- ©
¼¢'Hï
ÜUï Ï¢¢Î
© SPRAT :ÜUéDO
: DO
- ©ãñSPRAT
: DO™æNOT
SPRAT
: DO NOT COPY
¥¢Ð
¥ÐÝï
¥¢Ð}¢ï
æ
ȆU
ç…G
}
}¢ï
Î
¢Ú¢Ý¢
¼Ï¢ÎèHè
Т»æ
x
¢ï
J

ç
ÜUÝ
ࢼü
²ï
ãñ
ÜUï
¥¢Ð
§ü

ï
Ðé
Úè प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
ÐÉïæ, COPY
™¢ãï -Ï¢è™}¢ï
æ ¥¢ÐÜU¢ï
ãè -Ï¢é©Ú¢ SPRAT
Hx¢ïJ ¥x¢Ú
¥¢Ð COPY
§üS¢ÜUï- ©Ï¢è™
„ï ÜUé: DO
À NOT COPY
DO NOT
© SPRAT
: DO çÜU¼Ý¢
NOT COPY
: DO NOT
SPRAT
© SPRAT :¼Úã
çãS„¢प्र�त
ÐÉïæ ¼¢ï
x¢é}¢Ú¢ã
²¢बं�
Ϣ΅G- Ý© ã¢ï
çH²ï प्र�त
}¢¢ï¥gïबं�
Ï¢¢Ý¢- ©x¢é…स्पG¢çÚà¢
ãñ ÜUï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�}¢é-}¢ÜUèÝ
© स्प्ãñ :ÜUïनक़ल
प्र�त
स्पæJ्§ü:„नक़ल
् : नक़ल
綼¢Ï¢ ÜU¢ï ÐéÚè „æ…èÎx¢è „ï ¥¢ñÚ }¢éÜU}}¢H ¼¢ñÚ ÐÚ ÐÉGè» …¢ï ÜUï ²ÜUèÝÝ ¥¢ÐÜUï Ï¢Çï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÈU¢²Îï }¢ïæ ãñJ ã}¢ïæ ²ÜUèÝ ãñ ÜUï §ü„ 綼¢Ï¢ ÜUè „Ó™¢§ü ¥¢ÐÜU¢ï ¥ÐÝè }¢¢ñ…ê΢ ãñ„è²¼
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢
ãÜUèÜU¼ ЄæÎè „ï …¢²…G¢ HïÝï ÐÚ }¢…Ï¢êÚ ÜUÚïx¢è ¥¢ñÚ »ÜU „¢ï™ ¥¢ÐÜU¢ï ÅÅ¢ïHïx¢è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢ñÚ ÐéÚ¢Ýï, Ðï™è΢ }¢„¢§üH ÜUï ݲï ãH ¶¢ï…Ýï ÐÚ }¢…Ï¢êÚ ÜUÚïx¢èJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
綼¢Ï¢ }¢ïæ Î…ïü …GïH ™¢Ú çãS„ï ࢢç}¢H ãñæJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
1.
ã}¢¢Ú¢ ã¢H, ãÜUèÜU¼ïæ (Our Present - Fact Sheet)
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
2.
¥„Ï¢¢Ï¢ ²¢ }¢é㢄ïÏ¢¢, ¼à¢¶Gè„ ²¢ …¢»…G¢ (Assumptions, Preconditions,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Recognitions)
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
3.
}¢„¢§üH ÜUè „ãè „}¢Û¢, }¢ÈUL…G¢¼ ²¢ ¼¢ñ…è㢼 (Diagnosis, Analysis) ¥¢ñÚ
© SPRAT :4.DO NOT }¢æ
COPY
NOT
„êÏ¢¢ -Ï¢æ©ÎèSPRAT
(Action: DO
Plan
) COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं�
© स्प
बं� ã¢ï

: नक़ल„ïप्र�त
¥¢§ü
²ï -¥Ï¢
ã}¢् ¶¼èÏ¢
±¢ÜUèÈU
HïæJस्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
17 NOT
- à¢éLCOPY
¥¢¼ - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¼¢’LÈUï ¶G¼èÏ¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

}¢¢ïã}}¢Î ã„Ý …¢ñãÚ „¢ãÏ¢ »ÜU ãS„¢„ ¼Ï¢è²¼ Ú¶Ýï±¢Hè ¥ñ„è à¢çw„²¼ ãñæ
…¢ï ¥ÐÝè §ü‹„¢Ýè çÏ¢Ú¢ÎÚè ÜUï Î΢ïüÜGUÏ¢ü„ï ã}¢ïæࢢ }¢é¼¢'çS„Ú Úãï ãñæJ ±¢ï Ý…G}¢¢ï-ÝSÜU,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§ü‹¼ï…G¢}¢è²¢ (management), Ï¢ï‹ÜUèæx¢ ¥¢ñÚ ¥¢§ü.Åè. „ï …éÇïG ÜU§ü §ü΢ڢïæ}¢ïæ »…G¢…Gè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢ïã΢ïæ ÐÚ ÈU¢§ü…G Úïã ™éÜUï ãñæJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼ÜU„è}¢ï çã‹Î „ï }¢é¼¢'çS„Ú ãñÎڢϢ¢Î ÜUï }¢é¼±çS„¼ ¼Ï¢ÜUï ÜUï »ÜU }¢éãçÁG…GÏ¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¶G¢Ý΢Ý}¢ïæ Ðñ΢ …¢ñãÚ „¢ãÏ¢ ÜUè ¼ÚçÏ¢²¼ ÜUÚÝ¢ÅÜU ÜUï çà¢}¢¢Hè ç…GH¢ïæ }¢ïæ ãé§üJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢éH¢…Gï}¢¼ ÜUï ç„Hç„Hï }¢ïæ ÜUïÚ¢H¢ „ï ÜUà¢}¢èÚ ¼ÜU Ï¢ã¢ï¼„ï à¢ïãÚ¢ïæ }¢ïæ ¥¢ñÚ }¢éwG¼HèÈU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Î…¢ïZ„ï x¢é…GÚ ÜUÚ ¥ïã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ïæ …¢ñãÚ „¢ãÏ¢ »ÜU À¢ïÅï „ï Ï¢ï‹ÜU ÜUï „è.§ü.¥¢ï. Ï¢ÝïJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
™¢Hè„ „¢H ÜUè ©}¢í }¢ïæ ©Ýã¢ïæÝï }¢éH¢…Gï}¢¼ À¢ïÇ ÜUÚÜUï ²ãèææ »ÜU }¢ïÝï…}¢ï‹Å ¥¢§ü.Åè. ÜUè
© स्प् : नक़ल
प्र�त
© स्प
प्र�तबं�
© स्प्»ÜU
् : नक़ल
: नक़ल
„H¢ã
¥¢ñबं�
Ú Åî-ïôÝx¢
ÜUè् :ÜUæनक़ल
ÐÝè ÜU¢²}¢
ÜUèJ- ©±¢ïस्प¥ÐÝè
ÜUæÐÝèप्र�त
ÜUèबं�
»ÜU- ࢢ¶
¼ÚPUèप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT COPY
SPRAT
COPY -çÚ㢧ü
© SPRAT
DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
²¢ÈU¼¢
}¢éËÜU -}¢ï©æ ¶¢ï
H ÜUÚ: DO
±ãèæNOT
æ }¢éS¼çÜUH
ࢠ§üç:w¼²¢Ú
ÜUÚÝï
ãè ±¢Hï
ƒï ÜUï x¢¢ï
{Ú¢NOT COPY
नक़ल
नक़ल प्र�तबं�
नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� - ã¢Î„¢
© स्प्ãé:¥
ं� ÎÏ¢è
- © स्प
ÜU¢ प्र�त
¶¼ÚÝ¢ÜU
¢J x¢é…प्र�त
Ú¢¼ बÜUè
ÎÏ¢è् :çÈUÚÜU¢±¢Ú¢Ý¢
…GãïÝ- ©
è²¼स्पÝï् :…Ï¢
„Ýìप्र�तबं�
NOT}¢ïCOPY
- © SPRAT
- ©„éSPRAT
DO NOT
SPRAT
© SPRAT : DO
2002
æ ¥™¢ÝÜU
ÝSH ÜUé: DO
à¢è NOT
(ÝÚ„æCOPY
ã¢Ú) ÜUè
Ú¼ §üw:¼è²¢Ú
ÜUÚ COPY
Hè ¼Ï¢- ©…ݢϢ
…¢ñ:ãDO
Ú ÝïNOT COPY
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त¥ÐÝï
बं� - ÜU¢Ú¢ï
© स्प
प्र�त
स्प्Ï¢„¢ï
Ý ç„ÈUü
Ï¢¢Úè
}¢æ„êÏ¢ï ÚÎì
ÜUÚबं�
çβï- ©Ï¢ËÜUï
ZÜUè }¢ïप्र�त
ãݼ ब„ïं�¼ñ²- ©
¢Ú स्प
ÜUè्ãé:§नक़ल
ü ¥ÐÝèप्र�तबं�
© SPRAT : DO
COPY
© SPRAT
NOT COPY
© SPRATç¶Î}¢¼
: DO NOT
- © ã¢H¢æ
SPRAT
ÜUæÐNOT
Ýè ¼ÜU
„ï -çÜUÝ¢Ú¢
ÜUà¢: DO
(¥Hx¢)
ã¢ïÜUÚ -¥±¢}¢ÜUè
}¢ïæ COPY
…éÇ ã»,
ÜUï :…GDO
¢¼èNOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं� - ÜU¢ï
© §स्प
बं� -Ýé©
स्प्Ýãèæ
् : नक़ल
: नक़ल
¼¢ñÚप्र�त
ÐÚ ©ÝÜU¢
ü ¶¢„
…¢Ýèप्र�त
²¢ }¢¢Hè
v„¢Ý
ã饢प्र�त
ƒ¢. बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…¢ñãÚ- ©„¢ãÏ¢
ÜUï :ÐéDO
Ú¢ÝïNOT
…¢ÝÜU¢Ú
¢è …¢Ý¼ï: DOãñæ NOT
ÜUï ©Ýã¢ï
æÝï -¥ÐÝè
ÜU¢ñ}¢: DO
¥¢ñÚNOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
SPRAT
COPY Ï¢¶ê
- ©ÏSPRAT
COPY
© SPRAT
¥ÐÝï
}¢é¥
¢à¢Úï- ©ÜUèस्पç¶Î}¢¼
çH²ïबं�v²¢
Ï¢¢üÝè²¢æप्र�त
Îè बãñं�
æJ }¢¢Hè,
¥¢ñÚप्र�तबं�
् : नक़लÜUïप्र�त
: नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�
- ©v²¢
स्प् ÜUé
- © स्प्…G¢:¼è
……G
Ï
¢¢¼èJ
…ݢϢ
…G
¢
ñ
ã
Ú
ȆU
¥ÓÀï
}¢é

çó¢ÈU,
}¢é
Ü
U<ÚÚ
¥¢ñ
Ú
©Îê
ü
¥æ
x
¢í
ï

è
G
ÜUï
ࢢ²Ú
ãè
Ýãèæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
»ÜUप्र�त
ã¢ïà¢}¢æ
Î }¢é- È©UçPUÚ
Ú Î¢çÝEÚ
ãñæJ- „¢ƒãè
»ÜU Ï¢¢¥„Ú
}¢ïÝ-ï…©Ú|¢è
ãñæJ: Ýनक़ल
ç„ÈUüप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�
स्प्¥¢ñ
: नक़ल
प्र�त|¢è
बं�
© स्प्±¢ï
: नक़ल
प्र�तबं�
स्प्
±¢ï NOT
Ú¢¼ COPY
ÜUè ¼¢ÚèÜUè²¢ï
æ „ï: DO
¶êÏNOT
¢ ±¢ÜUèÈU
æ ¥¢ñ
Ú „éÝ:ïãDO
Úï w±¢Ï¢
Îﶼï- ©ãñæ SPRAT
Ï¢ËÜUï ©ÝÜUè
© SPRAT : DO
- © SPRAT
COPY ãñ

SPRAT
NOT COPY
: DO NOT COPY
¼¢'Ï¢èÚ¢¼
ÜUï
çH²ï
¥}¢Hè
ÜUÎ}¢¢ï
æ
ÜUè
H¢…G
}
¢è
¥ãï
}
¢è²¼
…¢Ý¼ï
¥¢ñ
Ú
©„
ÐÚ
Ðé
Ú
è
¼Úãप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
ÜU¢ÚÏ¢æ
Î COPY
|¢è Úïã¼ï- ©ãñæJSPRAT
¥Ì¢}¢¢: DO
§üÜNOT
UÏ¢¢HÝïCOPY
v²¢- ¶ê
¢ ÜU㢠ãñ: DO
J (à¢ïNOT
'Ú:) COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT
©ÏSPRAT
²ÜUèæ }¢¢ïãÜU}¢, ¥}¢H Ðïã}¢, }¢¢ïãÏÏ¢¼ ÈU¢¼ãï ¥¢H}¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ç…ã¢Îï ô…GÎx¢¢Ýè }¢ïæ ²ï ãñ }¢Î¢ïZ ÜUè à¢}¢à¢èÚïæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã¢H¢æ
Ü

SÐí
ï
Å
²¢'Ýè (SPRAT - Society for Promoting Rational
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Thinking) ç…S¢ÜU¢ Ý¢}¢ Ï¢¢Î}¢ïæ Ï¢ÎH ÜUÚ SPRAT - Society for Promoting
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Rationality Úw¶¢ x¢²¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…¢ñãÚ „¢ãÏ¢ ÜUè ÜUæÐÝè ÜUè „}¢¢…è ç¶Î}¢¢¼ ÜUï ࢢñÏ¢» CSR ÜUè ãñ„è²¼ „ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜUéÀ ¥„ïü „ï }¢¢'}¢éHè „}¢¢…è ç¶Î}¢¢¼ ¥æ…¢}¢ Îï Úãè ƒèJ HïçÜUÝ x¢¢ï{Ú¢ ÜUï ã¢Î„ï ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢¢Î §ü„ÜU¢ï ©Ýã¢ïæÝï Ú…èSÅÚ ÜUÚ±¢²¢J ©ÝÜUï „¢ƒ SÐíïÅ ÜUï Ï¢¢ïÇü ¥¢ñÈU x¢±Ýü„ü ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY -à¢é©LSPRAT
¥¢¼ - :18DO NOT COPY
DO NOT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

»Ç±¢§ü…GÚè Ï¢¢ïÇü ÐÚ }¢éËÜU ÜUè ÜUéÀ Ý¢}¢è çã‹Îê ¥¢ñÚ }¢éçSH}¢ à¢w„è²¼ïæ ࢢç}¢H ãé§üæJ
¥¢… SÐíïÅÜUï x¢±Ýü„ü ¥¢ñÚ »Ç±¢§ü…G„ü }¢ïæ |¢¢Ú¼ „ÚÜU¢Ú ÜUï „¢çÏ¢ÜU ±…GèÚ, „ÈUèÚ ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ç„Ýè²Ú ¥¢ïãÎï΢ڢïæ ÜUï ¥H¢±¢ }¢à¢ãéÚ IIM ÜUï Ðí¢ïÈUï„„ü, x¢¢æ{è²Ý, }¢à¢ãéÚ ÈUÝÜU¢Ú¢ïæ ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢¢çãÚèÝï ¼¢'Hè}¢ ÜUï „¢ƒ „¢ƒ ÈU¢ç…GH ©Ë¢}¢¢-»-§üSH¢}¢ |¢è ࢢç}¢H ãñæJ SÐíïÅ ÜU¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼¢'LÈU §ü„ çÜU¼¢Ï¢ ÜUï §üw¼ï¼¢}¢}¢ïæ ã}¢Ýï ÐïࢠçÜU²¢ ãñ ç…S¢„ï ¥¢ÐÜU¢ï »ã„¢„ ã¢ïx¢¢ ÜUï
DO NOT
NOT COPY
- ©è SPRAT
© SPRAT :…ݢϢ
…¢ñãCOPY
Ú Ï¢¢¼¢ï- ©
æãè SPRAT
ÜUï Ýãèæ: DO
çÜUÚ΢ÚÜUï
|¢è x¢¢…G
ãñæJ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
नक़ल ¼¢ñ
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
स्प् :à¢w„è
प्र�त
- © स्प
बं�
स्प्}¢é:çनक़ल
SÐíबं�
ïÅ ÜUï- ©¥H¢±¢
Ú ÐÚबं�
…ݢϢï
…¢ñã्Ú: »ÜU
„æ…प्र�त
è΢ ¥¢ñ
Ú Ðé- ©
Ú¥„Ú
SH}¢ प्र�तबं�
© SPRAT :…¢²ï
DO …
NOT
- ©Ï¢Ý¢}¢ï
SPRAT"ݧü
: DO„éNOT
: DO NOT
Gï ÜUèCOPY
¼ïãÚèÜU
좋" COPY
™H¢¼ï- ©
¥¢»SPRAT
ãñæJ ç…„ÜUï
¼ã¼COPY
}¢éËÜU- ©|¢ÚSPRAT
}¢ïæ Î…ü:ÝDO
¢ïæ NOT COPY
© स्प् : नक़ल
् : }¢¶G
नक़ल
- ©æÜU¢ïस्पÀé
् :Hïनक़ल
ç}¢çÅæxप्र�त
„ ãé§बüæJं�§ü„- }¢ï©æ स्प
¥ÐÝï
„ê„प्र�त
¥¢ñÚबं�
çÎH¢ï
Ýï ±¢Hïप्र�त
¥æÎबं�
¢…G}¢ï-æ ©±¢ïस्प™¢ñ्æÜ:U¢नक़ल
ÎïÝï प्र�तबं�
DO NOT
- ©ã…G
SPRAT
NOTæ COPY
- © SPRAT
: DO
NOT
SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :±¢Hï
ÇïÅ¢ COPY
ÜUï „¢ƒ
¢Ú¢ïæ }¢é: „DOH}¢¢Ý¢ï
ÜU¢ï ¥ÐÝï
çx¢ÚïÏ¢¢Ý}¢ï
æ Û¢¢æ
ÜUÝïCOPY
ÜUè Ðé- ©
Ú¥„Ú
΢'±¼
© स्प् : नक़ल
प्र�तãñबæJं�
- © स्प©ÝÜU¢
ं� -¥æ©Î¢…G
स्प्}¢ï:æ नक़ल
प्र�तबçÜU²¢J
ं� - ©ç…Ý
स्प्}¢é: Üनक़ल
् : नक़ल
Îï¼ï ¥¢»
¥±¢}¢Ýï
Ï¢ÇïG प्र�त
……GÏब¢¢¼è
¶ñÚ}¢ÜUÎ}¢
U¢}¢è प्र�तबं�
© SPRAT :¼æDO
NOT
- © SPRAT
: DO
- © SPRAT
COPY
: DO
…Gè}¢¢ï
æ ÝïCOPY
§üÝ ¥±¢}¢è
…Ë„¢ï
æÜU¢NOT
좾뢕COPY
Ï¢S¼ çÜU²¢
©Ýã¢ïæ:ÝDO
ï ©ÝNOT
¼ÜUÚèÚ¢ï
æÜUè- ©¥¢ïSPRAT
Dz¢ï ¥¢ï
ñÚ NOT COPY
ç±Çè²¢ïप्र�त
ÚïÜU¢ïबं�
=Çx¢- |¢è
ÜUÚ±¢§ü
J çÈUÚप्र�त
©„è बं�
}¢±¢ÎÐÚ
}¢éà्¼ç}¢H
}¢éÝबÁ…G
¥¢ñस्प
Ú çÎH¢ï
æ ÜU¢ï प्र�तबं�
् : नक़ल
: नक़ल»ÜU
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
© स्प
- © स्प
प्र�त
ं�}¢- ©
Àé

Ý
ï
±¢Hï
ç¶G
¼
¢Ï¢ÜUè
ȆU
¥¢ï
ç
Dz¢ï
„è.Çè.
‘綼¢Ï¢-»-ݱ'
ÜUï
Ý¢}¢
„ï
…¢Úè
ÜUè
J NOT COPY
: DO
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRATx¢§ü
©ÝÜUè
MP3 प्र�त
ÈU¢§üHबं�
ïæ Ç¢©ÝH¢ï
Ç्ÜUÚÜUï
„éÝप्र�त
è …¢बं�
„ÜU¼è
æJ)्ã}¢
©Ý प्र�तबं�
(www.sprat.in
् : नक़ल
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं� - „ï
© स्प
- © स्प
- © ãñस्प
¼æ…COPY
Gè}¢¢ïæ ÜUï- ©à¢éRSPRAT
Ux¢é…G¢Ú: ãñDO
æ ç…Ýã¢ï
ï ã}¢ïæ -§ü©„ SPRAT
„è.Çè.: ÜUïDOçH²ï
ÜU¢ï=Çx¢„
© SPRAT :¼}¢¢}¢
DO NOT
NOT æÝ
COPY
NOTÚïCOPY
- © ÈUÚ¢ã}¢
SPRAT :ÜUè
DO NOT COPY
ƒèæ
J
çÈUÚ
¥æ
x
¢í
ï

è
G
…¢ÝÜU¢Ú
¼Ï¢ÜUï
ÜUè
ÈUÚ}¢¢§ü
à
¢
ÐÚ
çÐÀHï
„¢H
§ü

¢ÜèU
çH¶è
20
çÜUS¼¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़लæ प्र�तबं�
ÜUï Ý¢}¢„ï
çÎÌè ÜUï
Milli
Gazette
æ ÀÐèJ :§üDO
Ý NOT COPY
ȆU COPY
¥æx¢íï…-Gè ©ç„Úè…G
© SPRAT :±¢Hè
DO NOT
SPRATNai
: DOSubh
NOT COPY
- © SPRAT
: DO
NOT
COPY - ©}¢ïSPRAT
΢ïÝ¢ïæ प्र�त
ÎS¼¢±ïबं�
…G¢ïæÜ-U¢ï©Ï¢éस्प
çݲ¢Î
Ϣݢ प्र�त
ÜUÚ Ý§ü
ÜUèÜU¢¼
¼ÈU¼èà¢
Ï¢¢Î- ©…¢ïस्प}¢é् Ü: U}}¢H
् : नक़ल
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�¼ï-ã©
स्प् : ±नक़ल
प्र�तÜUï
बं�
}¢±¢Î
¼ñ
²
¢Ú
çÜU²¢
x¢²¢
©S¢ÜU¢
Ý虢ï
Ç
G
§ü

çÜU¼¢Ï¢
ÜUè
à¢vH
}¢ï
æ
¥¢ÐÜUï
㢃¢ï
æ
}¢ï
æ
ãñ
æ
J
ã}¢ïæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¶é
à
¢è
ãñ
ÜUï
…¢ñ
ã
Ú
„¢ãÏ¢Ýï
¶é
Î
¥ÐÝè
¥¢±¢…G
}¢ï
æ
§ü

ÜUè
|¢è
¥¢ï
Ç
²¢ï
Úï
Ü
U¢ï
=
Çx¢
ÜUÚ±¢§ü
ãñ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…¢ï »ÜU ¥Hx¢ „è.Çè. ‘綼¢Ï¢-»-ݱ' 2010 ÜUï Ý¢}¢ „ï ã}¢ ÐïࢠÜUÚ Úãï ãñæJ §ü„è }¢¢ã
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢ Î¢ï ¥¢ñÚ Ý§ü çÜU¼¢Ï¢ïæ, …¢ñãÚ „¢ãÏ¢ ãè ÜUè, À¢ÐÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ Úãï ãñæJ »ÜU ¼¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
‘ݧü „éÏ¢ã' ãè ÜUï Ý¢}¢„ï ¥æx¢íï…Gè }¢ïæ çH¶è x¢§ü ãñ ç…S¢ÜU¢ ¼¢'LÈU Lord Bhikhu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Parekh Ýï çH¶¢ ãñJ ¥¢ñÚ Îé„Úè ÜUéÀ ©„ ÐÚ ¥¢ñÚ ÜUéÀ §ü„ ©Îêü çÜU¼¢Ï¢ ÐÚ }¢Ï¢Ýè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
(¥¢{¢çÚ¼) »ÜU ¥¢ñÚ çÜU¼¢Ï¢ x¢é…Ú¢¼è }¢ïæ ‘Ý±éæ Ðí|¢¢¼' ÜUï Ý¢}¢ „ï çHÐè²¢æ¼Ú
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
(transliterate) ÜUè x¢§ü ãñJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…ã¢æ …ݢϢ …¢ñãÚ Ýï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ï çx¢ÚïÏ¢¢Ý }¢ïæ Û¢¢æÜUÝï ÜUè ΢'±¼ Îè, ±ãèæ
DO NOT
COPY
SPRATÐÚS¼
: DO çã‹Îé
NOT¥COPY
SPRAT ȆU
: DO NOT COPY
© SPRAT :©‹¢ã¢ï
æÝï »ïCOPY
H¢Ýè²¢- ©}¢éSPRAT
¼¢'ç„Ï¢: DO
(ÜU¢ñNOT
}¢±¢Î)
¥¢ñ- Ú© çÈUÜU¢ü
¢ïæ ÜUï - ©
ç¶H¢ÈU
© स्प् : नक़ल
प्र�त¥Î}¢
बं� -¼à¢gé
© स्प
स्प् : ãñनक़ल
प्र�त
बं�Î- ©
: नक़ल प्र�त
: नक़ल प्र�तबं�
}¢é„H„H
Î ्(¥ôã„ÜU)
…æx¢ बं�
|¢è Àï- ©
Ç Úw¶è
J ±¢ï ¥ï
„ï ¼à¢gé
Єæस्प
Î ्(ôã„ÜU)
© SPRAT :¥Ý¢ç„Ú
DO NOTÜUïCOPY
- © SPRAT
: DO
SPRAT
SPRAT
: DO NOT COPY
ÜU¢ç¼H¢Ý¢
ã}¢H¢ï
æ „ïNOT
¶éÎ COPY
΢ï Ï¢¢Ú- ©Ï¢¢H
Ï¢¢H: DO
Ï¢™ NOT
|¢è ™éCOPY
ÜUï ãñæJ- ²ï© …æ
x¢ …ݢϢ
© स्प् : नक़ल
बं�¼ÜU
- © स्प
प्र�तबं�
- ©¼ÜU
स्प्}¢…G
ं� - © Ýãèæ
स्प्ç}¢H¼¢
नक़ल ™¢ã¼ï
: नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
…¢ñãÚ प्र�त
©„ ±QU
…¢Úè् :ڶݢ
ãñæ …Ï¢
Hé}¢èÝप्र�त
ÜU¢ï ब§‹„¢ÈU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
19 NOT
- à¢éLCOPY
¥¢¼ - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢ñÚ …Ï¢ ¼ÜU Rule of Law x¢é…Ú¢¼ }¢ïæ 㢱è Ýãèæ ã¢ï …¢¼¢J ±¢ï ¥HH »ïH¢Ý ÜUïã¼ï ãñæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÜUï ¥¢…G¢Î ôãÎ}¢ïæ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUï „¢ƒ ¥¢… |¢è …GÏ¢ÚÎS¼ |¢ïÎ|¢¢± …¢Úè ãñJ ¶G¢„ ¼¢ñÚ ÐÚ
x¢é…Ú¢¼ …ñ„ï ࢢñ'Ï¢¢ïæ }¢ïæ çã‹Î饢ïæ „ï ¥¢ñÚ ãéÜUê}¢¼ „ï |¢è ©Ýãïæ à¢ÎèÎ çà¢ÜU¢²¼ ãñæJ §ü„
© SPRAT : DO
SPRAT
: DOæ NOT
}¢¢ñNOT
…Gé¥ COPY
(籯²)- ©ÐÚSPRAT
±¢ï ¶é:ÌDO
}¢ NOT
¶éÌ¢COPY
¥¢ñÚ -}¢é©¥S„Ú
¼ÜUÚèÚï
ÜUÚ¼ï COPY
ãñæ ¥¢ñ-Ú ©ÜU¢ñSPRAT
}¢è „¼ï: ãDOÜUïNOT COPY
नक़लHप्र�त
नक़ल प्र�तबं�ÐÚ
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� - © स्प
बं� - ©|¢èस्पãñ्æJ :(www.sprat.in
- ©©ÝÜUï
स्प् }¢…G
¢}¢èÝप्र�तबं�
¥æx¢íप्र�त
ï…Gè ¥¶Ï¢¢Ú¢¼
¥¢ñ्Ú: Ú„¢§ü
}¢ïæ çH¶¼ï
: DO ãÜG
NOT
COPY
- © SPRAT
: DOÜUÚÝï
NOT±¢Hï
COPY
- © SPRAT
© SPRAT : DO
땦NOT
ï …¢COPY
„ÜU¼ï- ãñ©æ) SPRAT
Îé„Úè ¼ÚÈU
U ¥¢ñ
Ú „™ÜUè
¼ÚÈU΢Úè
, …ݢϢ
…¢ñãÚ :²ïDO|¢èNOT COPY
नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
स्प् : æ नक़ल
प्र�तबं�
- © ©ÝÜUï
स्प् : ¥æ
…¢Ý¼ï
ãñबæ ं�
ÜUï }¢é- ©„H}¢¢Ý¢ï
ÜU¢ ¥„Hè
Îéà}¢Ý
ÎÚãè प्र�त
çÀТबं�
Ï¢ñÆ-¢ ©ãñ,स्प…¢ñ्ã:Úनक़ल
„¢ãÏ¢प्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © Ðñ
SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
NOT COPY
¥ÐÝ¢
ÎÎü |¢Ú¢
x¢G¢}¢ :¥ÐÝï
§ü„COPY
綼¢Ï¢
ÜUï …GÚ:è²ïDO¥ÐÝï
¶¢„- ©¥æÎSPRAT
¢…G }¢ï:æ DO
ÐéÚèNOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं�„¢ƒ
- © स्प
: नक़ल
ç…G}प्र�त
}¢ï΢ÚèÜUï
Ðïà¢् ÜUÚ
Úãï ãñप्र�त
æJ बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- © SPRAT
: DO
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
±¢ï ¼SHè}¢
ÜUÚ¼ï: DO
ãñæ ÜUïNOT
çã‹ÎéCOPY
, ²ãê-Ω
è, SPRAT
§ü„¢§ü ¥¢ñ
Ú Ï¢¢ñNOT
h¢ïæ COPY
ÜU¢ï |¢è- ©Ï¢ÇGSPRAT
ï Ï¢ÇïG }¢„'Hï
ÎÚÐïप्र�त
ࢠãñæJबं�
HïçÜUÝ
²ï ्ç¶G: ¼नक़ल
¢Ï¢ »ÜUप्र�त
}¢é„बं�
H}¢¢ÝÜUè
„ï çã‹Îé
S¼¢Ýè
H}¢¢Ý¢ï
çH²ïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
- © स्प
- © स्प¼ÚÈU
प्र�त
बं�}¢é-„©
स्प् æ : ÜUï
् : नक़ल
नक़ल
΢'±¼ï
-}¢éçSH}¢
Ï¢ïHï‹„à¢èÅ
J …¢ñãÚ: DO
„¢ãÏ¢
„¢ÈU
¥¢ñ-Ú©„éSPRAT
ƒÚè ©Îê:ü DO
¥¢ñÚNOT COPY
© SPRAT : DO
NOT çÈURU
COPYãñ-,©çã‹Îé
SPRAT
: DO NOT
COPY -Ýãèæ
© SPRAT
NOT
COPY
¥æx¢íप्र�त
ï…Gè ÜUïबं�
ã¼ï -¥¢ñ
çH¶¼ï
ãñæJ प्र�त
¥¢ñÚ »ÜU}¢ï
¥¢}¢
¼¢ñ:Úनक़ल
ÐÚ Îéप्र�त
„Úè …Gबं�
Ï¢¢ÝÜUè
ç}¢H¢±Å
Ýãèæप्र�तबं�
् : नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
©Úस्प
बं� -æ ©
स्प्
- © स्प
ÜUÚ¼ï
J }¢x¢Ú
§ü„- ©ç¶GSPRAT
¼¢Ï¢ ÜU¢ï
ÐéÚNOT
¥„Ú,COPY
¥¢„¢Ý
Ú }¢ÜUÏ¢ê
Hï NOT
¥¢}¢COPY
ϢݢÝï- ©
ÜUï SPRAT
çH²ï ©‹¢ã¢ï
ï COPY
NOT
COPY
: DO
- © ¥¢ñ
SPRAT
: DO
: DOæÝNOT
© SPRAT : DO
Ý ç„ÈUü
§üS¼ïप्र�त
’}¢¢Hबं�
ÜUè -ãñ©Ï¢ËÜUï
x¢íï…Gè ¥¢ñ
Ú çã‹Îè
§üS्¼ï’:}¢¢H
्Ï¢¢Ý
: नक़ल
: नक़ल
नक़ल|¢èप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबçã‹Îé
ं� S-¼¢Ýè
© स्प…G
स्प् ¥æ
प्र�त
बं� -ÜU¢
© स्प
¶éH
ï çÎH
„ï -çÜU²¢
ãñJ Ï¢ËÜUï
ÁG²¢Î¢¼Ú
ï ¥æx¢íï…:GèDOãèNOT
}¢ïæ ÝÜUH
x¢» ãñ:æJ DO
§ü„NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT
COPY
© SPRAT
: DO NOT
COPY¥¢æ

©UÇGSPRAT
COPY çÜU²ï
- © SPRAT
) ¥¢ñ
}¢¥¢à¢Ú¼è
Cultural
) ्ã±¢H¢ï
æ ÜUïप्र�तबं�
çÜU¼¢Ï¢
æ „¢§ü- ©‹„è,
„¢Îè, प्र�त
(Economics
© स्प् : नक़ल
प्र�त}¢ïबं�
स्प्§üQ: Uïनक़ल
बं� - © स्प
प्र�तब(ं�
- © स्प
् :Ú नक़ल
: नक़ल
¥H¢±¢
ÜUé
¥
¢ü
Ý
è
¥¢²¢¼
¥¢ñ
Ú
¥ã¢Îè„
ÜUï
ã±¢Hï
|¢è
ÝÜUH
çÜU²ï
x¢»
ãñ
æ
J

ç
ÜUÝ
ã}¢¢Úè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÐéÚ…G¢ïÚ ¥ÐèH ²ï ãñ ÜUï ²ï Ý "Îﶢï ÜUï ÜU¢ñÝ ÜUïã Ú㢠ãñ Ý ãè ²ï ÜUï ÜUñ„ï - ã¢æ, ²ï x¢¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUÚ¢ï ÜUï v²¢ ÜUïã Ú㢠ãñ" ¥Ï¢ §ü„„ï v²¢ ÈUÜUü ÐÇG¼¢ ãñ ÜUï ¶¼èÏ¢ ÜU¢ñÝ ãñ? }¢¢ïã}}¢Î
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã„Ý …¢ñãÚ ²¢ }¢¢ïãÝ ãÚè …¢Î± ²¢ }¢¢§üÜUH ãïÝÚè …éÝè²Ú?
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢ñÚ¢ïæÜUè ¼Úã …¢ñãÚ „¢ãÏ¢ |¢è }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUè ࢢÝÎ¢Ú ç±Ú¢„¼ ÜUï ã±¢Hï Îï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜUÚ ÈUº }¢ïã„é„ ÜUÚ¢ „ÜU¼ï ƒï ÜUï ‘çÐÎÚ}¢ „é˼¢Ý Ï¢êÎ' (}¢ïÚï ±¢çHÎ „é˼¢Ý ƒï). }¢x¢Ú
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢… ±¢ï ¥¢ÐÜUï çÎH¢ïæÜU¢ï ôÛ¢Û¢¢ïÇG ÜUÚ ©ÝÜUè x¢ïãÚ¢§ü ¼ÜU Ðã¢ï晢ݢ ™¢ã¼ï ãñæJ ©ÝÜUè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ï¢¢¼ïæ …ã¢æ ¥¢ÐÜU¢ï ÜUÇG±è Hx¢ïæx¢è ±ãèæ çÏ¢ËÜUéH „Ó™è |¢èJ v²¢ ã}¢ „Ó™¢§ü „ï ç„ÈUü §ü„
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çH²ï }¢éæã }¢¢ïÇGïæx¢ï ÜUï ±¢ï ÜUÇG±è ãñæ? ¥Ì¢}¢¢ §üÜUÏ¢¢HÝï v²¢ ¶êÏ¢ ÜU㢠ãñJ (à¢ï'Ú:)
© SPRAT : DO NOT
SPRAT
COPY --© SPRAT
NOT
: DO NOT COPY
ãñ ±ãèCOPY
¼ïÚï …G- ©}¢¢Ýï
ÜU¢ §ü: }DO
¢¢}¢ïNOT
Ï¢Ú ãÜUG
…¢ï ¼é:ÛDO
¢ï ã¢ç…G
Ú¢ï COPY
}¢¢ñ…êÎ- ©
„ï SPRAT
Ï¢ï…G¢Ú ÜUÚï
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- ©æÝस्प
बं�Ï¢¢Ýè
- © स्प
© स्प्©}¢ÇG
ç…Ýã¢ï
ï …Ý¢Ï¢
…¢ñãÚप्र�त
ÜU¢ï Ï¢…G
„éÝ्¢ :ãñनक़ल
©ÝÜUèप्र�त
¥¢æ¶बं�
ïæ Ï¢ï„- ¢¶¼¢
¥¢§üप्र�तबं�
NOT
© USPRAT
: DO
© SPRAT : DO
ãñæJ NOT
…ã¢æ COPY
Ï¢ã¢ï¼-„¢ï© ÝïSPRAT
…¢ñãÚ: DO
„¢ãÏ¢
ÜUèCOPY
ÜUãè -ãÜG
èÜUG¼¢ïæ ÜU¢
»¼ïNOT
Ú¢ÈU COPY
çÜU²¢ -ãñ©¼¢ïSPRAT
ÜUéÀÝï: DO
™æÎNOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�
स्प् : æ नक़ल
प्र�त|¢è
बं�
- © स्प
प्र�तबं�
नक़ल
¼Ë¶
(ÜUÇG
±è)- ©
ãÜUèÜU¼¢ï
„ï §ü‹ÜU¢Ú
çÜU²¢
ãñJ ्Hï:çनक़ल
ÜUÝ çÜU„èÝï
©ÝÜUï- ©¶éस्प
Hê„् :ÐÚ
à¢ÜUप्र�तबं�
© SPRAT : DO
COPYÝ -ãè
© SPRAT
: DOç¶G
NOT
SPRAT
ÝãèæNOT
çÜU²¢J
ÜU¢ï§ü ©ÝÜUï
¼¢Ï¢COPY
„ï }¢é-¼©¢'çS„Ú
ãé»: DO
Ï¢x¢ñNOT
Ú Úã¢COPY
ãñJ ¥¢ñ- Ú©Ý¢SPRAT
ãè ²ï: DO
ã饢NOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं� - ©ÜU¢ïस्प„é्ó¢ï: नक़ल
स्प् : नक़ल
ं� - |¢è
© स्प
: नक़ल प्र�तबं�
ÜUï …¢ñ
ãÚ ब„¢ãÏ¢
ÜUï Ï¢¢Îप्र�त
©Ý}¢ïबæं�
ÜU¢ï§- ü ©¼Ï¢ÎèHè
Ý ¥¢§üप्र�त
ã¢ïJ ब¥¢Ð
§ü„् çÜU¼¢Ï¢ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY -à¢é©L¥¢¼
DO NOT
SPRAT- 20
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÐÉGÝï ÜUï ™æΠ͢æÅ¢ïæ ÜUï Ï¢¢Î¥ÐÝè à¢çw„²¼}¢ïæ ÜU¢ÈUè ¶éH¢ÐÝ Ð¢»æx¢ïJ „¢ƒãè §ü„ÜUï Ï¢¢Î
¥¢Ð ÜU¢ï Hx¢ïx¢¢ ÜUï ¥Ï¢ |¢è ©}¢èÎ ÜUè çÜUÚÝïæ Ú¢ñà¢Ý ãñæJ ¥Ï¢ |¢è Ï¢¢ÎH ÀÅ „ÜU¼ï ãñæJ ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢„}¢¢Ý ÜUè Ï¢éHæÎè²¢ïæÜU¢ï ¥Ï¢ |¢è Àé±¢ …¢ „ÜU¼¢ ãñJ ¥Ï¢ |¢è ²ï }¢é}¢çÜUÝ ãñ ÜUï ¥ÐÝï
© SPRAT :¥}¢H
DO NOT
COPY
SPRATÜU¢ï
: DO
NOT COPY

COPYÎï-æ, ©Ï¢à¢¼ï
SPRAT
DO NOT COPY
„ï Ú¢¼
ÜUè- ©
¼¢ÚèÜUè
„éÏ¢ã-Ý¢ñ
(ݧü „é
좋)SPRAT
ÜUè Ú¢ñ: àDO
¢ÝèNOT
}¢ïæ Ï¢ÎH
ü ÜUï :ã}¢
: æ:नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तबÝèæ
ं�
स्प् : नक़ल
ं�¥ãï
- ©}¢è²¼
स्प् Îï
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
x¢ÈUH¼ÜUè
Î -ÐÚ©ãÜUèÜU¼
ÜUè Ï¢ïप्र�त
΢Úè बÜU¢ï
(à¢ï'Ú:)
: DO NOT
- © SPRAT
: DOãñæ NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT焲¢ã
Ú¢¼ COPY
ÜUè ¼Ý㢧ü
²¢æ x¢±¢Ú¢
नक़लÝप्र�त
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प्…¢ï: नक़ल
बं� -Îï©„éस्प
ã¢ï „ÜUïप्र�त
¼¢ï „ãÚ
ÝãÚï् :w±¢Ï¢
Îï बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प
् : नक़ल
प्र�त¢)बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
(ÐÉÝï
ÜU¢ ¼ÚèÜUG

¥¢Î¢Ï¢ï }¢é¼¢H¢'

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÜU¢Ú§üÝï çÜUÚ¢}¢, ²ï ÜU¢ï§ü çÎH¶GéࢠÜUÚÝï ±¢Hè ¼ïãÚèÚ Ýãèæ ãñ Ï¢ËÜUï »ÜU „æ…è΢,

© स्प् : नक़ल
- © स्प
प्र�त
- © स्प
बं�²ï- ©
् :æÜनक़ल
् : नक़ल
: नक़ल
ÎÎü}¢æÎप्र�त
¥¢ñबÚं�
¥¢ÐÜUï
çÎH¢ï
U¢ï LH¢Ýï
¥¢ñबं�
Ú x¢Ú}¢¢Ýï
±¢H¢
Ï¢²¢Ýप्र�त
ãñJ ࢼü
ãñ स्प
ÜUï ्¥¢Ð
|¢è प्र�तबं�

© SPRAT :¼ñDO
COPY
© SPRATæ :ÜU¢ï
DO„}¢Û¢Ýï
NOT COPY
SPRATÜU¢ï
: DO
COPY -ÜUÚÝï
© SPRAT
: DO
²¢ÚNOT
ã¢ïæ Ú¢¼
ÜUè- ¼¢ÚèÜUè²¢ï
¥¢ñÚ -„é©Ï¢ã-Ý¢ñ
¶éàNOT
¢ ¥¢}¢ÎèÎ
ÜUï çH²ï
J NOT COPY

नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं� - © स्प् : ÜU¢ï
प्र�त
§üS¢ÜUï प्र�त
çH²ï ब綼¢Ï¢-»-ݱ
ÐÉÝï
ÜU¢बं�
»ÜU -¥æ©Îस्प
¢…G्|¢è: नक़ल
±¢…Ï¢èप्र�त
ãñJ ²ïबं�
|¢è- Ðï©à¢स्पãñ्J Ï¢ÜU¢ñ
Hï प्र�तबं�

DO NOT
© SPRAT :ࢢ²ÚJ
(à¢ïCOPY
'Ú:) - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

नक़ल प्र�त
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प
प्र�तxब¢¢ं�
ãé्SÝ: नक़ल
¶éÎ çÝÜUHï
Ï¢ïã-Úï©…éस्प
S¼é्…ê: çα¢Ý¢
±¢Ú बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã¢æ, }¢…G
¢ÜUïNOT
§üàÜUCOPY
}¢ïæ ƒ¢ï- Ç©Gè SPRAT
„è x¢ñÚ¼: DO
™¢çã²ï

© स्प् : नक़ल प्र�त
- © स्प
बं� -ÜU¢ï
© स्प
प्र�त„ïबं�
् : नक़ल
: नक़ल
ã}¢ïबं�
æ ©}¢èÎ
ãñ ्ÜUï: नक़ल
¥¢Ð §üप्र�त
„ çÜU¼¢Ï¢
ÜU}¢¢Hï
„æ…èÎx¢è
ÐÉï-æx¢ï©J }¢éस्प¼्¢H'»
ÜUï प्र�तबं�

Ú¢ÝNOT
¥¢ÐCOPY
…¢²…G
|¢è Hï¼: DO
ï ÚãïNOT
¥ÐÝïCOPY
ã¢H¢¼
± ¥ÐÝï
¥¼Ú¢ÈUÜU¢J
© SPRAT :΢ñ
DO
- ©¢ SPRAT
- © SPRAT
: DO
NOT COPY}¢ãï
- ©ÚÏ¢¢Ýè
SPRATÜUÚÜUï
: DO NOT COPY

}¢é¼¢H'»
ÜUïबं�
±QU- »ÜU
Ðï्Ý :²¢नक़ल
Ðïç‹„H
„¢ƒ
ã¢à¢è²ïप्र�त
}¢ïæ Ý¢ïबं�
Å ÜUÚ¼ï
…¢§ü्»:J नक़ल
¥ñ„ï प्र�तबं�
् Ú: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
© स्प
प्र�त
बं�Ú¶è²ï
- © स्प¥¢ñ
- © स्प

ÜU¢¼NOT
ç…ÝCOPY
ÐÚ -¥¢ÐÜU¢ï
}¢…G: èDO
Î x¢ïNOT
ãÚ¢§üCOPY
„ï x¢G¢ñÚ- ©
ÜUÚÝ¢
}¢ÜU„ê
Î ã¢ï
J ¥¢ñCOPY
Ú ©Ýãï- ©|¢èSPRAT
ç…Ý :ÐÚ
© SPRAT
SPRAT
: DO
NOT
DO NOT COPY
© SPRAT :ÝéDO

ÈU¢ñÚÝप्र�त
¥}¢Hबं�
ÜUÚÝ¢
§ü„è ¼Úã
ÜU¢ï्§:ü „±¢H
}¢…GèÎबं�
¼ÈU¼èà¢
© स्प् : नक़ल
- © ™¢ãï
स्प्æx¢ï:Jनक़ल
प्र�त…ã¢æ
बं� ¥¢Ð
- © स्प
नक़ल प्र�त
- © स्पÜUï् H¢²ÜU
: नक़ल प्र�तबं�

¼¢ï ã¢çࢲï
Å¢ „¢: DO
Ý¢ïÅNOT
HïæJCOPY
ÜUéÀ -Ï¢¢¼ï
æ ¥ñ„è :|¢èDOÝ…G
Ú ¥¢»æ
x¢è- ç…‹¢ÜU¢
U NOT COPY
© SPRAT :Т»æ
DO NOT
COPY -}¢ï©æ À¢ï
SPRAT
© SPRAT
NOT
COPY
© SPRATç…G: R
DO

¥¢Ð प्र�त
¥ÐÝï बं�
΢ïS¼¢ï- ©æ, Ï¢éस्प…्Géx¢¢ï:Z नक़ल
¥¢ñÚ çÚà¼ï
΢ڢï
æ„ï -ÜUÚÝ¢
æx¢ïJ §ü‹¢ÜUï
ã¢çࢲï
|¢è्çÝࢢÝ
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�
© स्प™¢ãï
प्र�त
बं� - ÐÚ
© स्प
् : नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�

æJ §üÁCOPY
¼ï}¢¢§ü- ©¼¢ñSPRAT
Ú ÐÚ :x¢íDO
錄}¢ïNOT
æ |¢èCOPY
ÐÉGïæ, - ©
HïçSPRAT
ÜUÝ §üS: ¢„ï
ÐïãHïCOPY
}¢éÜU}}¢H
„éÜUêÝ: DO
± NOT COPY
© SPRAT :ϢݢHï
DO NOT
DO NOT
- © SPRAT

„æ…èÎx¢è „ï ©„ï ¥ÜUïHï »ÜU Ï¢¢Ú …GéLÚ }¢é¼¢H'¥¢ ÜUÚïæJ ¥x¢Ú ¥¢ÐÜU¢ï §ü„ çÜU¼¢Ï¢ }¢ïæ ÜU¢ï§ü
Ï¢¢¼ x¢GH¼ Hx¢ï ¼¢ï ã}¢¢Úï §üË}¢ }¢ïæ …LÚ H¢»æJ ¥¢ñÚ „ãèã v²¢ ãñ ©S¢ÜU¢ ã±¢H¢ |¢è …GLÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Îï
æJ ¥¢Ð ÜUï Ý¢ïÅì„ ÜUï çH²ï ÜUéÀ „ÈU㢼 ¥¢ç¶Ú}¢ïæ …¢ïÇGï …¢ Úãï ãñæJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
HïçÜUÝ ¥…Gè…G ÜU¢Ú§üÝï çÜUÚ¢}¢ ç„ÈUü §ü„ ±…ã „ï ÜUï …¢ñãÚ „¢ãÏ¢ ÜUè ÜU¢ï§ü
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ï¢¢¼ ¥¢ÐÜU¢ï ¼Ë¶ (ÜUÇG±è) Hx¢ï, ²¢ ¥¢ÐÜUï ç}¢…¢…G „Uï }¢é¼¢çÏ¢ÜU¼ Ý Ú¶¼è ã¢ï ±¢ï Ï¢¢¼
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
x¢H¼ ãñ, ²ï Ý¢ }¢¢Ý Hïæ, v²¢ïæ ÜUï §ü„ ¼Úã ¼¢ï ÜU¢ï§ü ݧü Ï¢¢¼ Ï¢Ýïx¢è ãè ÝãèæJ §üÝ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ãÜUèÜU¼¢ïæ „ï §ü‹ÜU¢Ú ÜUÚÝ¢ çÜU„è |¢è „}¢Û¢Î¢Ú à¢w„ ÜUï çH²ï Îéà±¢Ú ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ ç„ÈUü
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü„ ±…ã „ï ¥¢Ð …¢ñãÚ „¢ãÏ¢ ÜUï ¶éHê„ ± çÏ¢Ú¢Îڢݢ ã}¢ÎÎèü ÐÚ à¢ÜU Ýãèæ ÜUÚ „ÜU¼ï,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
21 NOT
- à¢éLCOPY
¥¢¼ - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

²ï „¢Úè }¢ïãݼ ¥¢ñÚ ÜU¢ïçà¢à¢ ç„ÈUü ¥¢ÐÜUï …GÚè²ï „ï ¥±¢}¢ ¼ÜU ãÜUG Ï¢¢¼ Ðã¢ï晢Ýï ÜUï
çH²ïãè ¼¢ï ÜUè x¢§ü ãñJ §ü‹¢ÜU¢ ¥ÓÀè Ï¢¢¼¢ïæ ÐÚ ¥}¢H ÐñÚ¢ ã¢ïÝ¢ ¥¢ñÚ »và¢Ý ŒH¢Ý ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
SÅîïÅï…è Ϣݢݢ ãè §ü„ ÜUH¢}¢ÜUè ¥¢ñÚ ¥¢ÐÜUï ¼¢'±éÝ ÜUè ÜU¢ç}¢²¢Ï¢è ÜUè ÎHèH ãñJ
© SPRAT : DO
- © ¥¢ñ
SPRAT
SPRAT : DO
- © SPRAT
„æ…NOT
èÎx¢èCOPY
»ï¼ï}¢¢Î
Ú à¢¢ñ:ÜDO
U „ï NOT
¥¢x¢ïCOPY
Ï¢Éè²ï-J ©ÜU¢ç}¢²¢Ï¢è
ÜU¢ NOT
²ï ÐïãCOPY
H¢ ÜUÎ}¢
ã¢ïx¢¢J : DO NOT COPY
् : नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
प्र�त
स्प् : नक़ल
बं� - ã驧ü स्प
™êæÜUï- ©
²ï स्प
çÜU¼¢Ï¢
Ï¢éçÝ¢Îè
¼¢ñबं�
Ú ÐÚ- ©¼ÜUÚèÚè
„êÚ¼}¢ïप्र�त
æ ¼¶HèÜU
»ÜU् : ¥¢ï
Çè²¢ïप्र�तबं�
NOT COPY
SPRAT
DO NOT COPY
- © SPRAT
SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT : DO
„è.Çè.
„ï „¢æ™- ©è x¢§ü
ãñ, :ÜUH¢}¢ÜUè
Ï¢ï Hx¢¢±
¥¢ñÚ ¶é: DO
Hê„NOT
ÜU¢ï COPY
Ï¢ÚÜUÚ¢Ú- ©Ú¶Ýï
ÜUï : çH²ï
् : नक़ल
नक़ल
् : ãñनक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प¥„Hè
प्र�तब(}¢é
ं�
स्प् : ¥æ
बं�Úw¶¢
- © स्प
§ü„प्र�त
ÜUè ¼ïबãं�
ÚèÚ -}¢ï©æ |¢è
¼ÜUÚèÚè
¶-¢¼ï©Ï¢¼ÜU¢)
΢…G प्र�त
Ï¢ÚÜUÚ¢Ú
x¢²¢
J §ü„èप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT
©¶
SPRAT
NOT‘ݧü
COPY
COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
çH²ï
}¢é„COPY
çó¢ÈU - (Hï
ÜU) Ýï: DO
¥ÐÝè
„éÏ-¢ã'© SPRAT
}¢éçã}¢ÜUè: DO
§ü„NOT
à¢vH
ÜU¢ï - "ç¶G
¼¢Ï¢-»-ݱ"
© स्प् : नक़ल
ं� - ãñ©J स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ प्र�त
Ý¢}¢ बçβ¢
© SPRAT
NOT
- © SPRAT
NOTãñCOPY
- © SPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY
²ã¢æ -»ÜU
±…¢ã¼: DOÜU¢Ýé
Ýè COPY
ÝéÜU¼-»-Ý…G
Ú „ï: DO
±¢…Ï¢è
J ²ï 綼¢Ï¢
ÐêÚè: DO
¼ÚãNOT COPY
…ݢϢ
…¢ñबं�
ãÚ -ÜUè
…G¢्¼è: नक़ल
Ðïà¢ÜUà¢
ãñJबं�
§üS¢„ï
¼¢'±éÝप्र�त
…GéLबं�
Ú çÜU²¢
ãñ ्Hï: çनक़ल
ÜUÝ ²ïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
© स्प
प्र�त
- ©SÐí
स्पïÅ् Ýï
- © स्प
: नक़ल
H¢…G
}¢è COPY
Ýãèæ ãñ- ©
ÜUï SPRAT
±¢ï §ü„ :ÜUïDOãÚNOT
Hz…G
„ï §ü- œ©¢ïÈSPRAT
U¢ÜU |¢è: ÜUÚï
© SPRAT : DO
NOT
COPY
DOJ NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢§ü-²©ï ã}¢
ã}¢¢Úï प्र�त
¶G¼èÏ¢,
…ݢϢ
}¢¢ï्ã}}¢Î
ã„Ý
…¢ñबãं�
Ú „¢ãÏ¢,
् : नक़ल
: नक़ल
् :綼¢Ï¢,
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
स्प„Ï¢
बं�
- © स्प
प्र�त
- © स्पÜU¢
¥…G

¼ï
ã
ÚèÚ
„}¢¢¥¼
ÜUÚï
æ
J
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ï¢„Î- ©
à¢éçSPRAT
RU²¢! : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY

Åè}¢ SÐíïÅ

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ú¢ COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : 22
: DO㱕
NOT
DO NOT COPY
© SPRATݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„H¢}¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
SALAAM
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„H¢}¢ï …¢ñãÚ!

© SPRAT : DO NOT ¥S„H¢}¢¢ï
COPY - © SPRAT
NOTÏ¢Ó™¢ï
COPYæ, -Ϣә貢ï
© SPRAT
SPRAT…¢ñ: ãDO
¥H²ÜUé: é}DO
¢, Œ²¢Úï
æ, ΢ï: SDO
¼¢ïæ NOT
¥¢ñÚ COPY
Ï¢é…Géx¢¢ï-Z, ©„H¢}¢ï
Ú NOT COPY

© स्प् : नक़ल
बं�
ÜUéÏ¢êHप्र�त
ÈUÚ}¢¢§ü
²ïJ- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

COPY
- © SPRAT
: DO NOT
- ©æ ÜU¢ï
SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT }¢ï
Ú¢ „H¢}¢
Ï¢¼¢ñÚï ¶¢„
©Ý ΢ïCOPY
ã…G¢-Ú©„ïSPRAT
…G¢§üÎ :Ï¢ïDO
ÜUé„NOT
êÚ }¢é„COPY
H}¢¢Ý¢ï
…¢ï ¥Ï¢

© स्प् : नक़ल
बं� -Ýãèæ
© स्प
प्र�त
ं�¥¢ñ

- © ÜUï
स्पÈU„¢Î¢¼
: नक़ल
् : नक़ल प्र�तबं�
ã}¢¢Úï प्र�त
ÎÚç}¢²¢Ý
ãñæ,्ç…Ýãï
æ Ï¢Çè
Ï¢ïÎबÎèü
Ú Ï¢ïस्प
Úïã्}¢è: नक़ल
„ï x¢é…प्र�त
Ú¢¼ ÜUïबं�
2002

© SPRAT :}¢ïDO
NOTÜUÚ
COPY
SPRAT
NOTÜU¢ñ
COPY
© SPRAT…G:çDO
COPY
æ ÜUyH
çβ¢- ©x¢²¢J
}¢ïÚ¢: DO
„H¢}¢
„Ú, -çÏ¢ËÜUè„,
ÜU²¢NOT
…¢ÈUÚè
¥¢ñ- Ú©…GSPRAT
ãèÚ¢ …ñ:„DO
è NOT COPY

नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
स्प्}¢ï:æ नक़ल
- ©„¢}¢Ýï
स्प् : ©ÝÜUï
Î…üÝ¢ïप्र�त
æ Ï¢ïãÝ¢ïबं�
æ ÜU¢ï- ©ç…‹¢
„ï ÜU§üप्र�त
²¢ïæÜUèबं�
Ï¢ï§-ü…©Gì…G¼स्पè ्ÜUè: नक़ल
x¢§ü ¼¢ïप्र�त
ÜU§üबं�
²¢ïæ ÜUï

DO NOT
SPRAT
: DO
SPRATç…„
: DO NOT COPY
© SPRAT :™ãè¼¢ï
æ ÜU¢ïCOPY
Í¢„èÅ- ©ÜUÚSPRAT
ãH¢ÜU: DO
ÜUÚNOT
çβ¢COPY
x¢²¢J- ©©Ý}¢ï
æ „ï ÜUé
À ÝïNOT
±¢ï COPY
çã}}¢¼- ©çζ¢§ü

ÐÚ ã}¢प्र�त
¥¢ñÚबं�
¥¢Ð- ©ÈUº
„ÜU¼ïप्र�त
ãñæJ „H¢}¢
©ÝÜUè
çã}}¢¼प्र�त
ÐÚ बç…„ï
±¢ï स्प
§ü‹„¢ÈU
ÜUè प्र�तबं�
: नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प्ÜUÚ
बं� - ©
स्प्©„
ं� - ©

8 „¢H
|¢è: HÇG
Úãè ãñCOPY
æ ÉïÚ „¢Úï
¼Ú¢¼ :„ïDO
ã¼ïNOT
ãé»J COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT :HÇG
DO¢§üNOT
COPYÏ¢¢Î
- ©¥¢…
SPRAT
DO NOT
- © ¶G
SPRAT

}¢ïबÚं�
¢ „H¢}¢
„H}¢¢Ý¢ï
æ ÜU¢ï
}¢ïæ, प्र�त
¥ÈUÍ¢¢çÝS¼¢Ý,
Ýè²¢ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
- © स्प©Ý
प्र�त
बं�…¢ï
- ©çÈUHS¼èÝ
स्प् : नक़ल
बं� - © स्प™ï
् : }¢é
नक़ल
्™
: नक़ल

Ú NOT
§üÚ¢ÜUGCOPY
}¢ïæ ãÚ- çÎÝ
ÈU¢ñ¼ :ã¢ïDO
¼ï ãñNOT
æ §ü‹„¢ÈU
΢ڢïæ -ÜU¢ï
±ã¢æ ÜU¢}¢
© SPRAT :¥¢ñ
DO
© SPRAT
COPYÜUè
- ©¶¢ç¼ÚJ
SPRAT ©Ý
: DOÜU¢Ú¶¢Ýï
NOT COPY
©,SPRAT
: DO NOT COPY

ÜUÚÝï प्र�त
±¢Hï ब}¢…G
¢ïæ ÜU¢ï
Ú ©Ý प्र�त
ÐÚ }¢éबÝं�
ãç„Ú
¶¢Ý΢Ý
©Ý् :x¢¢ÇG
è, प्र�तबं�
: नक़ल
नक़ल प्र�त
नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं�Î-êÚ©
स्प्¥¢ñ
- ©çÎx¢Ú
स्प् :¥ÈUÚ¢Îï
बं� -ÜU¢ï
©,स्प

ÜU¢ÝïNOT
æ, ã¢ïCOPY
ÅHïæ, Úï-S©
Å¢ïÚSPRAT
‹Å„, H¢çÚ²¢æ
, çÚvࢢ
Ú Ï¢æSPRAT
æçDz¢æ :™H¢Ýï
±¢H¢ï
æ ÜU¢ï- …¢ï
Ú¢ï…Gè Ú¢ï: ÅDO
è NOT COPY
: DO NOT
COPY¥¢ñ

DO NOT
COPY
© SPRAT
© SPRAT :ÎéDO

ÜU}¢¢¼ïप्र�त
ãñæ }¢ïबãं�
ݼ- ÜUÚÜUï
Ú ¥ñ„प्र�त
ï ã¢H¢¼
©Ýस्प¥¢}¢
„ï ÜU¢}¢¢ï
æ }¢ïबæ ं�
|¢è -Éï©
Ú „¢Úï
© स्प् : नक़ल
© स्प,्¥¢ñ
: नक़ल
बं�}¢ï-æ, ©
् : नक़ल
प्र�त
स्प्¶¼Ú¢¼
: नक़ल प्र�तबं�

ÜU¢ï Û¢ïH¼ï ãñæJ ¼ËÏ¢¢ ÜU¢ï }¢ïÚ¢ „H¢}¢ …¢ï §ü¼Ýè ÜU}¢ ©}¢Úè }¢ïæ ¼¢'Hè}¢ ÜUï çH²ï Í¢Ú¢ïæ „ï ÎêÚ
Úïã ÜUÚ „æx¢èÝ ¶G¼Ú¢¼ ©Æ¢¼ï ãñæJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢ïÚ¢ „H¢}¢ Ý ç„ÈUü ©Ý x¢ÚèÏ¢¢ïæ ÜU¢ï ç…Ýãïæ Î¢ï ±QU ÜUè Ú¢ï…Gè ÜU}¢¢Ýï ÜUï çH²ï ÉïÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„¢Úï ¶G¼Ú¢¼ Û¢ïHÝï ÐÇG¼ï ãñæ, Ï¢ËÜUï „H¢}¢ ©Ý }¢¢H΢ڢïæ ÜU¢ï |¢è ç…‹¢ÜUè çÝx¢¢ã¢ïæÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„¢}¢Ýï ©ÝÜUè „¢H¢ïæÜUè }¢ïãݼ ç}¢‹Å¢ïæ}¢ïæ ¼Ï¢¢ã ÜUÚ Îè x¢§üJ }¢ïÚ¢ „H¢}¢ ©Ý ¥}¢èÚ¢ïæ ÜU¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ç…‹¢ãïæ çÚE¼ ÎïÝè ÐÇGè ТïHè„ ÜU¢ï ç„ÈUü §ü„ çH²ï ÜUï ©Ýãïæ ©Ý ÜUï Í¢Ú „ï çÜU„è }¢ïãÈUê…G
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢éÜU¢}¢ ÐÚ }¢é‹¼çÜUH ÜUÚÝï ÜUè „ãéH¼ Îè …¢»J çÎH „ï çÝÜUH¢ ã饢 }¢ïÚ¢ „H¢}¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU¢ñ}¢ÜUï ©Ý ç¶Î}¢¼x¢¢Ú¢ïæ, çÚHèÈU ÜUï}Є ÜUï }¢é‹¼…G}¢èÝÜU¢ï ç…Ýã¢ïæÝï Ï¢Çè }¢ïãݼ „ï ©Ý
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUï}Тïæ ÜU¢ §ü‹¼ï…G¢}¢ „æ|¢¢H¢, ©ÝÜUè }¢ï…GÏ¢¢Ýè ÜUèJ }¢…GãÏ¢è …}¢¢¥¼¢ïæÜU¢ï „H¢}¢ }¢ïÚ¢,
© SPRAT :}¢¢ñ
DO
NOTæ COPY
- © SPRAT
COPY -Úïã©Ï¢Ú¢ï
SPRAT
: DO NOT
COPY -…G
©ÎSPRAT
H±è²¢ï
ÜU¢ï, ã}¢¢Úï
§ü}¢¢}¢¢ï: æ DO
ÜU¢ïNOT
, 焲¢„è
æÜU¢ï ç…‹¢ã¢ï
æ Ýï ÈU„¢Î
¢ H¢ïx¢¢ï:æÜDO
Uè NOT COPY
© स्प् : नक़ल
ं� - ©
बं� ©Ý
- © „ã¢ÈUèÝ
स्प् : नक़ल
प्र�तæ)बं�
स्प् ÜUH}¢,
नक़ल æÝप्र�त
: नक़ल प्र�तबं�
}¢ÎÎ प्र�त
ÜUèJ ब©ÝÜUï
Ï¢¢Úïस्प}¢ï्æ :ç…Ýã¢ï
ï çH¶¢
(Ð~¢ÜU¢Ú¢ï
ÜU¢ï-,©»ãHï

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
23 NOT
- „H¢}¢
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü‹„¢Ýè ãéÜUêÜU ÜUï ¥H}¢Ï¢Ú΢ڢïæ Human Right Activists ÜU¢ï x¢ñÚ„ÚÜU¢Úè ¼æ…Gè}¢¢ïæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
NGOs ÜU¢ï ç}¢Çè²¢ÜUï ©Ý çx¢Ú¢æÜUÎí „ã¢ÈUè²¢ïæ ÜU¢ïç…Ýã¢ïæÝï §ü„ …GéË}¢ ÜUï ç¶H¢ÈU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¥¢±¢…G ©Æ¢§ü ¥¢ñÚ ã}¢¢Ú¢ „¢ƒ çβ¢: ©Ý ã…G¢Ú¢ïæ H¢¶¢ïæ ¶¢}¢¢ïࢠÜU¢}¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ïæ ÜU¢ï

© SPRAT : DO
NOT
- ©ãñSPRAT
- © Îï
SPRAT
NOT
© SPRAT
: DO NOT COPY
ç…Ý
ÜUèCOPY
çÈU¼Ú¼
ãÜUG ¥¢ñ: DO
Ú §ü‹NOT
„¢ÈUCOPY
ÜU¢ „¢ƒ
Ýï ÜUè,: DO
©ÝÜU¢ï
}¢ïÚCOPY
¢ }¢¢ïã-ÏÏ¢¼
|¢Ú¢ „H¢}¢:

् : नक़ल
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�©Ý- ©}¢ïस्प
प्र�तæÝ
बं�
- © स्प
प्र�तब„ï
ं�}¢é-¼©
}¢ïÚ¢प्र�त
„H¢}¢
…GÏ¢¢Ý¢ï
æ ÜU¢ï ç…Ýã¢ï
ï ¥ÐÝï
¼æx¢्Í¢Ú¢ï
æ }¢ïæ ÈU„¢Î
¢S„ïस्पÚ¢्H¢ï
x¢¢ïæ ÜU¢ïप्र�तबं�

NOTæ ¼ÜU
COPY}¢ï-ã©
: DO
COPY¼ÜUHèÈU
- © SPRAT
COPY
- © SPRAT
© SPRAT : DO
}¢ãèÝ¢ï
}¢¢ÝSPRAT
Úw¶¢,
ÜU}¢NOT¶¢²¢,
„ï :„¢ïDO»,NOT
HïçÜUÝ
¥ÐÝè
}¢ï…GÏ¢¢Ýè: DOÜUèNOT COPY

नक़ल प्र�त
© स्प् : नक़ल
प्र�तबçÚ±¢²¢¼
ं� - © स्प
बं�}¢ï-Ú©
स्प् : नक़ल
- © स्प
ࢢÝ΢Ú
ÜU¢ï् :Ï¢ÚÜUÚ¢Ú
Úw¶¢J
¢ „H¢}¢
ÈU„¢Îप्र�त
„ï ब}¢éं�
¼¢'ç„Ú
©Ý् :H¢ïनक़ल
x¢¢ïæÜU¢ïप्र�तबं�

© SPRAT : DO
NOT
COPY
- ©æ SPRAT
: DO NOT
© SPRAT
: DO
COPY
- ©x¢¢ïSPRAT
: DO NOT COPY
ç…‹¢ãï
æ ÜUçÏ¢í
S¼¢Ý¢ï
ÜU¢ï çÚHèÈU
ÜUï}Ð COPY
Ϣݢ -ÜUÚ
ÚïãÝ¢ ÐÇG
¢: NOT
©Ý ç…G
æ΢ H¢ï
æ ÜU¢ï ç…ÝÜUï

© स्प् : नक़ल
प्र�त
स्प्…G: }नक़ल
प्र�तƒè
बं�
- © स्पÜUï् :}¢éनक़ल
: नक़ल
çãS„ï
}¢ïæ बं�
©„ -„ï©ÜU}¢
¢èÝ ¥¢§ü
ç…¼Ýè
Îïü ÜU¢ï प्र�त
Ý„èÏ¢बं�ƒèJ- ©}¢ïस्प
Ú¢ ्„H¢}¢
©Ýप्र�तबं�

- ©æ ÜU¢ï
SPRAT
: DO
NOT COPY
: DOæ NOT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
x¢ñÚNOT
¼}¢æÎ COPY
}¢¢ïç}¢Ý¢ï
ç…‹¢ãï
æ Ï¢ã¢H¼ï
}¢…Ï¢ê-Ú©
è HæSPRAT
Ï¢è ÜU¼¢Ú¢ï
}¢ïæ ¶ÇGCOPY
ï ã¢ïÜ-UÚ©x¢ñSPRAT
Ú }¢éçSH}¢èÝ

ÜUï Ðéप्र�त
Ú¢Ýï ब…êं�
¼ï -¥¢ñ©Úस्प
ÜUÐÇG
HïÝï ÐÇï
J ²ïबं�
ÜUÐÇG- ï ©¥¢ñस्प
Ú ्…ê¼: ïनक़ल
©ÝÜUï प्र�त
|¢ï…ï ãéबं�
ï ƒï -ç…Ý}¢ï
ÜU¢ïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
© स्पæ ्„ï: ÜU§ü
् : ï नक़ल
नक़ल

²ï NOT
"ÜU¢çÈUÚ"
ÜUÚ¼ï ƒï:JDO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
COPY}¢¢Ý¢
- © SPRAT

Ú¢ -Œ²¢Ú
}¢¢ïãÏÏ¢¼प्र�त
|¢Ú¢बं�
„H¢}¢
©Ý् ã…G
¢Ú¢ïæ Ï¢Ó™¢ï
æ ÜU¢ï
Ï¢ ¥¢ñÚप्र�तबं�
् Ú: नक़ल
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तब}¢ï
ं�
© स्प¥¢ñ
- © स्प
प्र�त
बं�(ç…Ý}¢ï
- © स्पæ ्²¢Üê

²¢S}¢èÝ
|¢è ࢢç}¢H
ãñæ) : ç…ÝÜUè
ࢼ - …G
¢ ¥¢æ¶: ïæ DO
}¢ïÚNOT
ï §ü„COPY
Ðñx¢G¢}¢- ©ÜU¢ïSPRAT
¥¢Ð: DO
¼ÜUNOT COPY
NOT COPY
- © SPRAT
DO NOT ±ãï
COPY
©ÎSPRAT
© SPRAT : DO

Ðã¢ïप्र�त
晢Ýï बं�
ÜU¢ -„ϢϢ
J Îé¶प्र�त
|¢Ú¢ बं�
„H¢}¢
Ú¢् ©Ý
¼¢ç…Ú¢ï
æ (ò¢Ð¢Úè²¢ï
æ) ्ÜU¢ï: ,नक़ल
}¢¢ïÅÚप्र�तबं�
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
© स्पÏ¢Ýèæ
- © }¢ï
स्प
प्र�त
बं� - © स्प

çÚvࢢ
Ú ã¢ƒH¢Úè
™H¢Ýï
ç…‹¢ãï- ©æ çã‹Îê
Ï¢S¼è²¢ï
æ …¢¼ïCOPY
ãé» -§ü©
¼ÝïSPRAT
¶¼Ú¢¼: DOÜU¢NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT¥¢ñ
COPY
- © SPRAT
: DO±¢H¢ï
NOTæÜU¢ïCOPY
SPRAT
: DOæ }¢ïNOT

„¢}¢Ý¢
ã„ê„- ©ã¢ïस्प
¼¢ ्ƒ¢: नक़ल
ÜUï ±¢ï प्र�त
çSÅÜUÚबं�Hx¢¢
ƒï प्र�त
çã‹Îê बÎïं�
±è-Îï
±¼¢¥¢ï
, ¥¢ñÚप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त}¢ïबं�
- ©çH²¢
स्प् :ÜUÚ¼ï

स्प् æ :ÜUï
नक़ल
नक़ल

΢ÉGè |¢è }¢éæDZ¢ çH²¢ ÜUÚ¼ï ƒï ¥ÐÝè Ðïã™¢Ý ÜU¢ï çÀТÝï ÜUï çH²ïJ }¢ïÚ¢ „H¢}¢ ©Ý
ã…G¢Ú¢ïæ }¢ê„H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ï …¢ï ©Ýãè ¼Úã ÜUï ã¢H¢¼ „ï Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú Î¢ï™¢Ú ã¢ï¼ï Úïã¼ï ãñæJ ç|¢±æÇè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢ñÚ }¢ïÚÆ }¢ïæ, |¢¢x¢HÐéÚ ¥¢ñÚ }¢éڢ΢Ϣ¢Î }¢ïæ, ¥Hèx¢É, }¢é}Ï¢§ü ¥¢ñÚ ãñÎڢϢ¢Î }¢ïæ, ¥¢ñÚ …¢Ýï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÜU¼Ýè ¥ñ„è …x¢ã¢ïæ ÐÚ, …ã¢æ ÝÈUÚ¼ ÜUï, …GãïÚ ÜUï Ï¢è… }¢é„H„H Ï¢¢ïï» …¢ Úãï ãñæJ ©Ý
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
"Ðí±è‡¢ ¼¢ïx¢ÇGè²¢¥¢ïæ" ¥¢ñÚ ©Ý "ÝÚï‹Îí }¢¢ïÎè²¢ïæ" ÜUï …GÚè²ï ç…Ýãïæ ™SÜU¢ Hx¢ x¢²¢ ãñ §ü„
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„êÎ}¢æÎ ÈU„H ÜUï ÜU¢ÅÝï ÜU¢J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
HïçÜUÝ }¢ïÚ¢ „Ï¢ „ï ÐéÚ…G¢ïÚ „H¢}¢ ¥¢}¢ }¢é„H}¢¢Ý }¢Îü ± ¥¢ñÚ¼ÜUï çH²ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ç…Ýã¢ïæÝï ¼² ÜUÚ Úw¶¢ ãñ ÜUï çã‹ÎéS¼¢Ý ÜUï ©Ýãè ã¢H¢¼}¢ïæ §üÁ…G¼ ± ¥¢Ï¢L ÜUï „¢ƒ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
©Ýãïæ …èÝ¢ ãñ ¥¢ñÚ ±¢ï ©S¢„ï Ï¢Ú¢Ï¢Ú Û¢éÛ¢ Úãï ãñæJ x¢é…Ú¢¼ ÜUè Åîï…ïÇè »ÜU ¼Úã „ï |¢¢Ú¼ÜUï
© SPRAT : DO
COPY
DO NOT
- © SPRAT
: DO„ïNOT COPY
}¢é„NOT
H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUè- ©Åîï…SPRAT
ïÇè ãñ : Ï¢ËÜUï
„¢ÚèCOPY
©}}¢¼ÜUè
Åîï…ïÇè: DO
ãñJ NOT
¥ñ„è COPY
©}}¢¼- ©
…¢ïSPRAT
ãÜUGèÜU¼
नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
© स्प
प्र�त
- ©²ïस्प¥¢ÐÜUè
Û¢éÛप्र�त
¢Ýï ÜUèबं�
ÜU¢ïç-à¢à¢
ÜUÚ् :Úãè
ãñJ ¥…G
è…Gबं�
ÜU¢Úè,
¥¢ñप्र�त
Ú }¢ïÚèबं�
Åîï…ïÇ- è©ãñस्प
J ् : नक़ल प्र�तबं�
- ©ÜUñSPRAT
NOTÜUéCOPY
- © ±…ê
SPRAT
DO §üNOT
© SPRAT : DO NOT COPY
HïçÜUÝ
„ï ãé¥:¢ DO
²ï „Ï¢
À? v²¢
㢼: ƒè
ÝÜUè?COPY
}¢ïÚï -…G©ãÝSPRAT
}¢ïæ …¢ï: DO
Ï¢ÇGèNOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं� - ©ãñस्प
प्र�त
©æÜस्प
- © स्प् ΢ݢï
: नक़ल
: नक़ल
±…êप्र�त
㢼 ©|¢Ú¼è
æ §üÝ्}¢ï: æ नक़ल
ࢢç}¢H
ãñæ बãéं�
ÜUê}-¢¼¢ï
Uè ्ÜU}¢…G
¢ïÚè,प्र�त
çã‹Îêबyं�
± 焲¢„¼
æ ÜUèप्र�तबं�
© SPRAT : DO
- © ¥ÈU„Ú
SPRAT : ࢢãè
DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
}¢éçNOT
SH}¢ COPY
Îéà}¢Ýè,
ÜU¢COPY
}¢éÜU}}¢H
çÝÜU}}¢¢ÐÝ,
ÜU§üCOPY
x¢é…Ú¢¼è
çã‹Îé¥:¢ïæDOÜUèNOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं�
© स्पÝ्è :¥¢ñ
बं� -„Ï¢
© स्प
प्र�त
- © }¢ï
स्प
नक़ल
नक़ल
् : नक़ल
}¢é„प्र�त
H}¢¢Ý¢ï
æ „ï- Ϣ΅G
Ú „Ï¢प्र�त
„ï Ï¢Çè,
„ï ्„æ:x¢èÝ
±…ã
…¢ïबं�
„}¢Û¢
æ ¥¢¼è
ãñ ±¢ïप्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©„H¢}¢
DO NOT
SPRAT- :24
DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãñ ¶éÎ }¢éçSH}¢ ©}}¢¼ ÜUè impoverishment ²¢ ÜU}¢…G¢ïÚèJ Îé„Úè ¼}¢¢}¢ ±…ê㢼 ÜU¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

}¢é¥¢}¢H¢ ã}¢ ÜUãèæ ¥¢ñÚ ©Æ¢ Úãï ãñæJ ²ã¢æ, §ü„ çÜU¼¢Ï¢}¢ïæ, ã}¢ ç„ÈUü ã}¢¢Úè ¥ÐÝè
ÜU¢ï¼¢çã²¢æ ÅÅ¢ïH Úãï ãñæJ ²éæ|¢è ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü »ÜU §üçw¼²¢Ú ã}¢ïæ ãñ ¼¢ï ±¢ï ãñ Ï¢„ ¥ÐÝï ¥¢Ð
© SPRAT :ÐÚJ
DO çÈUÚ
NOT v²¢ï
COPY
DO¥¢x¢G
NOT¢…G
COPY
DO NOT COPY
æ Ý¢- ©ã}¢SPRAT
§ü„è: „ï
ÜUÚïæ?- ©¼¢ïSPRAT
¥¢§ü²:ï DO
ÐïãHïNOTã}¢COPY
©}}¢¼ï- ©}¢éSPRAT
SHï}¢¢æ :ÜUè
© स्प् : नक़ल
© स्प¢्Hï: æJनक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢ïHï‹„प्र�त
à¢èÅबं�
ÜU¢ -…¢»…G
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
25 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ï¢¢Ï¢ï ¥Ã±H

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ã}¢¢Ú¢ ã¢H

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
PRESENT
: DO NOT
COPY - ©- FACT
SPRAT :SHEET
DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRATOUR
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãÜUGèÜU¼ ÐÚ }¢Ï¢Ýè »Î¢Î¢ï à¢é}¢¢Ú (¥¢æÜUÇï, Data, Statistics) ÜUï …GÚè²ï ¥¢§ü²ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ã}¢ ©}}¢¼ ÜU¢ï ÎÚÐïࢠ}¢„¢§üH ÜU¢ ç…GRU ÜUÚïæJ ÜU¢ñ}¢ ÜUè }¢¢ñ…ê΢ ã¢H¼ÜU¢ …¢²ï…G¢ HïæJ §ü„
ç„Hç„Hï }¢ïæ ã}¢ïæ §ü…¢…G¼ Îïæ ÜUï ã}¢ ÜUéÀ „±¢H¢¼ |¢è ©Æ¢»æJ Ï¢ã¢ï¼ „¢Úï „±¢H¢¼ ¥ÐÝï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢Ð „ï ÐêÀïæJ ²ÜUèÝÝ ©Ý „±¢H¢¼ãè }¢ïæ ÜUãèæ …±¢Ï¢¢¼ |¢è çÀÐï ãñæJ ã¢æ, ¥¢x¢ï ™HÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUéÀ }¢à¢±Úï ã}¢ ÐïࢠÜUÚÝï …¢ Úãï ãñæJ ¥¢ñÚ çÈUÚ »ÜU ¥}¢Hè }¢‹¢„éÏ¢¢ |¢è ÐïࢠÜUÚÝïÜUè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çã}}¢¼ ã}¢ ÜUÚïæx¢ïJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
²ï Ï¢¢¼ „™ ãñ ÜUï ã}¢ïæ Ï¢ã¢ï¼ „ï „±¢H¢¼ ÐêÀÝï ãñæ Îé„Úè ÜU¢ñ}¢¢ïæ „ï |¢è, x¢ñÚ
NOT
COPY
SPRAT ã}¢ï
: DO
NOT
: DO NOT
DO NOT COPY
© SPRAT : DO
}¢éçSH}¢¢ïæ „ï |¢èJ- ©²ÜUèÝÝ
æ Ï¢ã¢ï
¼ COPY
ÜUéÀ Ðê-À©Ý¢SPRAT
ãñJ ±è.»™.Ðè
„ï,COPY
Ï¢…Úæx-¢©ÎHSPRAT
¥¢ñÚ :çࢱ: नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं� - ã}¢ï
© स्प
- © स्प
प्र�तबं�
स्प्ãñæ?: नक़ल
„ïÝप्र�त
¢ „ïJ बÏ¢ËÜUï
æ ¼¢ï्²ï: नक़ल
|¢è ÐêÀप्र�त
Ý¢ ãñबं�
ÜUï v²¢
±¢ï ्ç„ÈUü
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUï -Îé©à}¢Ý
ã}¢ïæ ¼¢ïप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOTãñCOPY
- © SPRAT
„ï ÐêÀ: DO
Ý¢ ãñNOT
ÜUï COPY
v²¢ ±¢ï- ©}¢éSPRAT
„H}¢¢Ý¢ï: DO
æ ÜU¢ïNOT COPY
Hx¢¼¢
±¢ï Ðê-Ú©
è §üSPRAT
‹„çݲ¼: DOÜUï NOT
Îéà}¢ÝCOPY
ãñæJ RSS
© स्प् : नक़ल
© स्प¥¢ñ
प्र�त
- ©}¢¢Ý¼è
स्प् : नक़ल
बं�
- ©Åü„
स्प}¢ï
् :Ú नक़ल
्æ,: }¢é
नक़ल
çã‹Îéप्र�त
S¼¢Ýबं�
ÜUï -¥ÅH
}¢éÜU}}¢H
à¢ïबãं�
Úè |¢è
ãñæ? }¢éwप्र�त
¼çHÈU
çÚТï
S¼ÝÎप्र�तबं�
© SPRAT : DO
COPY
SPRAT
: DO NOT
COPY
© SPRAT
- ©Ï¢¢Ú
SPRAT
DO NOT COPY
¥¢ñNOT
Ú Ï¢¢±ÜUG
¢Ú ¼æ- …©Gè}¢¢ï
æ ÜUè ¼ÚÈU
„ï …¢Úè
ÜUè- x¢§ü
çÚТïÅü„: DO
}¢ïæ,NOT
ȆU COPY
Ýãèæ Ï¢¢Ú
Î…ü :çÜU²¢
् : नक़ल
् : नक़ल
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
- © स्प
प्र�त
बं� - © स्पç…Ýãï
स्प्Î :(ôã„ÜU)
x¢²¢प्र�त
ãñ ÜUïबं�
²ï çã‹Îé
y±±¢Îè,
Hindu
extremists
æ ¥¢Ðप्र�त
çã‹Îêबं�
¼à¢gé- ©
ΠЄæ
ÜUïãNOT
„ÜU¼ï
ãñæ, - (ç…Ý}¢ï
æ ²ï :„Ï¢
ࢢç}¢H
ãñæ: -Ï¢…Úæ
x¢ ÎH,: DO
çࢱ„ï
Ý¢,COPY
±è.»™.Ðè,
Ú¢}¢: DO
„ïÝ¢NOT COPY
COPY
© SPRAT
DO NOT
COPY
© SPRAT
NOT
- © SPRAT
© SPRAT : DO
±x¢ñप्र�त
Úã) ²ïबं�
}¢é„-H}¢¢Ý¢ï
ÜUyHÜUïप्र�त
ç…G}ब}¢ïं�
΢Ú- ©ãñæJस्प©Ý}¢ï
„ï ÜU§üप्र�त
ÜUï 㢃
êÚ ्}¢é„: नक़ल
H}¢¢Ý¢ïप्र�त
æ बं�
© स्प् : नक़ल
© स्प्æ ÜUï
: नक़ल
् :æ नक़ल
बं� Ï¢ï- Ü©Ué„स्प
ÜUï
¶ê
Ý
„ï
Úæ
x
¢ï
ãé
»
ãñ
æ
J
}¢é

H}¢¢Ý
좕
ã
Ý¢ï
æ
Ü

§ü
Á
…G
¼
±
¥¢Ï¢L

Å
Ýï
Ü

ç͢ݢï
Ý
¢
…é
}
¢ü
§ü
Ý
„ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„Ú…Gप्र�त
Î ãé¥
¢ ãñ-J©}¢éस्प
„H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUè प्र�त
…¢ÝÜUï
¥H¢±¢
¢¢Ú }¢¢H
ÜUï बÝéं�
ÜUࢢÝ
ÜUï ्²ï: नक़ल
}¢é¼üÜUÏ¢प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�
बं�
- © स्पÏ¢ï्à¢é:}नक़ल
प्र�त
- © स्प
् : नक़ल
ãé»NOT
ãñæJ COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
¥¢ïबæÜं�
Uè ç¶Î}¢¼
ÜUÚ¼èप्र�त
ãñJ बं�
¥¢H¢}¢¢ï
æ }¢ïप्र�त
æ बं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबRSS
ं� - ©ÜU}¢„ï
स्प् : ÜU}¢
प्र�त
- © स्प् ¼¢ï
- © स्प}¢é्„:èÏ¢¼¢ï
नक़लçã‹Îé
: नक़ल
नक़ल
©ÝÜU¢
Îï¼SPRAT
è ãñæJ }¢x¢Ú
Ï¢¢ÜUè
Îé„-Úè© …}¢¢'¼ï
æ Hx¢¼¢
ÜUï SPRAT
ç„ÈUü ÝÈUÚ¼
© SPRAT : DO
NOT„¢ƒ
COPY¼¢ï- ©
: DO ²ïNOT
COPY
SPRATæ :¼¢ï
DOã}¢ï
NOT
COPYãñ- ©
: DO NOT COPY
ÈUñ
H
¢¼è
ãñ
æ
¥¢ñ
Ú
±¢ï
¼¢ï
çã‹Îé
§
ü

}
G
¢
¥¢ñ
Ú
çã‹Îé
¥
¢ï
æ
Ü

|¢è
ç¶Î}¢¼
Ýãèæ
ÜUÚ¼èJ
ã}¢
ꢾ
Å
¢ï
æ Ï¢¼¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„ÜU¼ï ãñæ ÜUï ã}¢ïæ v²¢ çà¢ÜU¢²¢¼ ãñæ ¥ñ„ïçã‹Îê ¼à¢géΠЄæÎ (ôã„ÜU) ¥Ý¢ç„Ú „ïJ }¢éËÜU „ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢ïæ v²¢ çà¢ÜU¢²¼ï ãñæ ãéÜUé}¢¼ï çã‹Î „ï, ãéÜUé}¢¼ï x¢é…Ú¢¼ …ñ„è çÚ²¢„¼è ãéÜUé}¢¼¢ïæ „ï, ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
²ï çà¢ÜU¢²¢¼ ã}¢ ÜUÚ¼ï ãñæ ¥¢ñÚ ÜUÚ¼ï Úãïæx¢ïJ HïçÜUÝ ¥¢… ²ï çÜU¼¢Ï¢ çã‹Îê ÜU¢ñ}¢ „ï Ýãèæ ãñJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢… ã}¢ }¢é¶¢ç¼Ï¢ ãñæ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ „ï, ¥ÐÝï ¥¢Ð „ï, Ï¢ËÜUï }¢ñæ ¶GéÎ ¥ÐÝè …G¢¼ „ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :26DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

}¢é¶¢ç¼Ï¢ ãéæJ …¢ï „±¢H ã}¢ ©Æ¢ Úãï ãñæ ¥¢ñÚ ç…ÝÜUï …±¢Ï¢ ã}¢ïæ ÎïÝï ãñæ, ã}¢ …¢Ý¼ï ãñæ ÜUï
±¢ï Ï¢Çï ¼Ë¶G ¥¢ñÚ ÜUÇG±ï ãñæJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã}¢ ™¢ãïæ ¼¢ï ²ï Ú¢² Îï „ÜU¼ï ãñæ ÜUï ²ï ã}¢¢Úè çÜUS}¢¼ ãñ, ²ï ã}¢¢Ú¢ Ý„èÏ¢ ãñ ²¢
© SPRAT :ã}¢
DOÎéNOT
COPY
COPY{Úï- ©
: DO ¥ñ
NOT
SPRATÜUé
: DO
„Úï ÜU¢ï
ÜU¢ï-„©¼ï SPRAT
Úãïæ ¥¢ñ:Ú DO
㢃NOT
Ðï 㢃
Ï¢ñÆSPRAT
ï ÚãïæJ }¢x¢Ú
„¢ COPY
ÜUÚÝï „ï- ©ã¢ç„H
À NOT COPY
नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
स्प् :¥¢ñ
प्र�तã¢ï
बं�
© æ स्प
प्र�त
बं� ™¢ãÝï
- © स्प±¢H¢ï
Ýãèæ ã¢ï
x¢¢J बं�
Ï¢ËÜUï- ©ã¢H¢¼
Ú Ï¢Î¼Ú
æx¢ïJ -ã}¢ï
ÜU§ü् :¶ñनक़ल
Úw±¢ã¢ï
æ (|¢H¢
æ) Ýï प्र�तबं�
DO NOT
DO NOTà¢vH}¢ï
COPY æ -Ý©çH¶¢ï
SPRATJ :§üDO
© SPRAT :Ú¢ïDO
ÜU¢,NOT
ÜUã¢COPY
ÜUï §ü-¼©ÝèSPRAT
„æx¢èÝ: Ï¢¢¼ï
æ ¼é}¢ COPY
¶éH ÜUï- ©ÝSPRAT
ÜUã¢ï, :çÜU¼¢Ï¢è
„ NOT COPY
नक़ल ÜU}¢…G
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�ÜUï- ©
स्पæ}्¢ïæ :ã}¢¢Úè
प्र�त¢बïÚं�
© स्प
प्र�त
बं� - ã}¢
© स्प
„ï ±è.»™.Ðè.
㢃¢ï
è²¢æ - Ðã¢ï
æ™ ्…¢²ï
æx¢èJ ÜUñ
„ï Ï¢¼¢»æ
©Ý् :Ï¢ïनक़ल
™¢Ú¢ïæ प्र�तबं�
© SPRAT :ÜU¢ï
DOÜUïNOT
COPY - ©
- © SPRAT
NOT
COPY
SPRAT :ã}¢ï
DO
±è.»™.Ðè.
¥¢ñSPRAT
Ú Ï¢…Úæx:¢DO
ÎHNOT
ÜU¢ï COPY
¼¢ï ã}¢¢Úè
¥ñ„è ¥ñ:„DO
è Ï¢¢¼ï
æ }¢¢'Hé
}¢ -ãñ©æ ç…ÝÜU¢
æ NOT COPY
© स्प् : नक़ल
स्प्æ :„ïनक़ल
प्र�त
बं� x¢G

स्प् :¥¢ñ
नक़ल
- © स्प
¥æ΢…Gप्र�त
¢ ¼ÜUबं�
Ýãèæ-,©ç…Ý}¢ï
ÉïÚ „¢Úè
ÜU¼§ü
ñÚ±¢…Ï¢è
Ú x¢GHप्र�त
¼ ãñæJबं�
HïçÜUÝ
©Ýãï्æ :…Gनक़ल
LÚ¼ प्र�तबं�
DO NOT
© SPRAT
DOÏ¢ã¢ï
NOT
: DO
© SPRAT :Ýãèæ
ã}¢ „ïCOPY
ã}¢¢Úï- ©Ú¢…GSPRAT
™éÚ¢Ýï: DO
ÜUèJNOT
©ÝÜUïCOPY
²ã¢æ -ã}¢¢Úï
ç¶GH:¢ÈU
¼ COPY
„¢Ú¢ Ðí- ¢©ïÐïxSPRAT
¢æÇ¢ }¢¢ñ…
êÎ NOT COPY
ãñJ ©ÝÜUè
¢„¢§ü- Å©ÐÚ
„Ï¢ ÜUéप्र�त
À ¼¢ïबं�
|¢Ú¢- ÐÇG
¢ ãñ्J : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त±ïबÏं�
स्प²ãè
© स्प
् : नक़ल
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ã}¢¢Ú¢ ãÜUG, ã}¢¢Ú¢ çÚ༢

COPY
- ©²ïSPRAT
: DO NOT
- © ãÜUG
SPRAT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT ã¢æ
, ¥¢Ð
ÐêÀ „ÜU¼ï
ãæ ÜUï COPY
ã}¢ïæ v²¢
ãñ ¥ñ: DO
„ï „æNOT
x¢èÝCOPY
„±¢H¢¼
©Æ¢Ýï ÜU¢?

: नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�ÜUÚÝï
- © स्प
बं�
प्र�तबãñं�
¥¢ÐÜU¢ï
Îé:¶è
ÜU¢?् :}¢ñनक़ल
Ýï ¥…üप्र�त
G çÜU²¢
ƒ¢- ©
ÜUï स्प
}¢ïÚ्¢ ãÜUG
²êæ Ϣݼ¢
ÜUï- }¢ñ©Ýस्प
ï |¢è् ¥¢ÐÜUï

© SPRAT :„¢ƒ
DO NOT
NOT COPY
© SPRAT
© SPRAT
: DO
¥¢æ„COPY
ê Ϣ㢻,- ©}¢ïÚSPRAT
¢ çÚ༢: DO
ãñ ¥¢ÐÜUï
„¢ƒ -ÎÎü
ÜU¢, }¢ñÝ: DO
ï |¢èNOT
ÜUéÀ COPY
ÜUéÏ¢¢üÝ-è²¢æ
Îè ãñæ ¥¢ñ
Ú NOT COPY

© स्प् : नक़ल
- © स्प्Ýãèæ
ं� - © }¢é
स्प
: नक़ल
् : नक़ल
Îï Úã¢प्र�त
ãéæJ बं�
}¢ñÝï - x¢é©…स्प
Ú¢¼् :„ïनक़ल
Ú¢ãï प्र�त
ÈUÚ¢Úबं�
§üçw¼²¢Ú
ÜUè प्र�त
¥¢ñÚ बç…¼Ýè
}¢ÜUèÝ
ã¢ï प्र�तबं�

Ï¢¢üÝNOT
è²¢æ COPY
Îèæ, ¥¢ñ- ©
Ú ÎïSPRAT
Ú㢠ãé: æJDO²ï NOT
çÚ༢COPY
ãñ }¢ï-Ú©
¢ ¥¢Ð
„ï: ÜUï
Ýï ¥¢ÐÜUï
ç}¢H :ÜUÚ
© SPRAT :ÜUéDO
SPRAT
DO}¢ñNOT
COPY -„¢ƒ
© SPRAT
DO NOT COPY

¥ÐÝï प्र�त
ÈU„¢Îबं�„ï- }¢é©¼स्प
¢'çS„Ú
|¢¢§ü प्र�त
Ï¢ïãÝ¢ïबæ ं�
ÜUï ¥¢æ
ê Тï्æÀ: Ýïनक़ल
ÜUè प्र�त
ÜU¢ïçà¢à¢
ÜU}¢ प्र�तबं�
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
- ©„स्प
बं�ÜUèJ
- © ÜU}¢
स्प् „ï: नक़ल

¼Ý¢NOT
çÜU²¢
ÜUï -©ÝÜUï
„¢ƒ: DO
}¢ñÝï NOT
|¢è ¥¢æ
„ê Ϣ㢻J
¼¢ï }¢é: DO
Û¢ï ãÜUG
}¢ñÝï ÜUÇG
±ï NOT COPY
COPY
© SPRAT
COPY
- © SPRAT
NOT çÎ…è²ï
COPY - ÜUï
© SPRAT
: DO
© SPRAT :§üDO

„±¢Hप्र�त
¥ÐÝïबं�¥¢Ð
¥¢ñÚ प्र�त
¥¢ÐÜU¢ï
ࢢç}¢H
ÜULæJप्र�त
¥¢Ðबं�
²ï |¢è- ©Ðéस्प
À ्„ÜU¼ï
ãñæ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
- ©„ïस्प©Æ¢©æ
् : नक़ल
बं�©Ý}¢ï
- ©æ स्प
् : नक़ल
: नक़ल

}¢ñæCOPY
ÜU±¢HèÈU¢§ü
Ç ãéæ, : v²¢
}¢ïæ §ü„COPY
Ï¢¢¼- ©
ÜU¢SPRAT
¥ãH : ãêDO
æ ¥ñNOT
„ï „±¢H
ÜU¢? v²¢
© SPRAT :ÜUïDOv²¢
NOT
- © SPRAT
DO NOT
COPYÐé-À
©ÝïSPRAT
: DO NOT COPY

}¢ïæ ¶éÎप्र�त
}¢éÜबU}}¢H
§ü‹„¢Ý
æJ ÜU¼§üप्र�त
Ýãèæब,ं�
¥x¢Ú
„् }¢¢ñ
H±è²¢Ý¢
΢…G- ©
„ï स्प
…¢æ्™¢: नक़ल
…¢² प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
ं� - ©
स्प् :ãêनक़ल
- ©Æ¢ï
स्प
प्र�त¥æबं�
: नक़ल

„ï }¢ñæ ²ï- ©Ï¢¢¼
ÜUïã :Úã¢
æ? ²ï COPY
„±¢H- ©Æ¢
Ú㢠ãéæ?: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT :¼¢ï
DOçÈUÚ
NOTÜUñCOPY
SPRAT
DOãéNOT
© SPRAT
}¢ïÚ¢ ¥…üG ÜUÚÝ¢ ²ï ãñ ÜUï }¢ñæ ¥ÐÝï ¥¢ÐÜU¢ï }¢é„H}¢¢Ý ÜUïã¼¢ ãêæ ¥¢ñÚ }¢éÛ¢ï Ý¢…G

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãñ §ü„ Heritage ÐÚ, §ü„ ç±Ú¢„¼ ÐÚ ç…„ÜU¢ï ã}¢ Indo-Islamic Cultural Heritage
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÜUïã „ÜU¼ï ãñæJ çã‹Î §üSH¢}¢è ¼ïã…GèÏ¢è ç±Ú¢„¼, }¢éÛ¢ï Ý¢…G ãñ à¢ïÚ à¢¢ã „êÚè …ñ„ï ŒH¢ÝÚ
ÐÚ ç…„Ýï çã‹ÎéS¼¢Ý ÜUè „Ï¢ „ï ÐïãHè x¢í¢‹Å ÅîæÜU Ú¢ïÇ Ï¢Ý¢§üJ }¢éÛ¢ï Ý¢…G ãñ ¥ÜUÏ¢Ú ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…H¢H ¥¢ñÚ …ã¢æx¢èÚ ÜUï §ü‹„¢ÈU ÐÚ, }¢g¢ã ãêæ }¢ñæ x¢G¢çHÏ¢ ¥¢ñÚ §üÜGUÏ¢¢HÜUè ࢢ²Úè ÜU¢J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢éÛ¢ï Ý¢…G ãñ ÜUé¼éÏ¢ ç}¢Ý¢Ú ÐÚ, ¼¢… }¢ãH ¥¢ñÚ x¢¢ïH x¢é}ϢΠÐÚJ ¥¢ñÚ ÈUº ãñ çã‹ÎéS¼¢Ý
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU¢ï }¢é„H}¢¢Ý¢ï ÜUï çβï ãé» §üÝ ¼¢ïãÈU¢ïæ ÐÚ, à¢H±¢Ú ÐÚ, à¢ïÚ±¢Ýè ÐÚ, à¢Ú¢Úï ¥¢ñÚ x¢GÚ¢Úï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÐÚ, çÏ¢Ú²¢Ýè ¥¢ñÚ x¢…GH ÐÚ, ÜUñ¢Hè ¥¢ñÚ ©Îêü ÐÚJ „éÈUè²¢» çÜUÚ¢}¢ ¥¢ñÚ ©Ë¢}¢¢-»© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
27 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

çÜUÚ¢}¢ ÜUï Îè» ãé» ÈUñ…G¢Ý ÐÚ, ©ÝÜUè ¼¢’Hè}¢¢¼ ÐÚ, ç…ÝÜUè ±…ã „ï ¥¢… çã‹ÎéS¼¢Ý
»ÜU ࢢÝ΢Ú, Úæx¢¢Úæx¢è }¢éËÜU ϢݢJ ¥¢ñÚ ™éæÜUï }¢ñæ §ü„ ç±Ú¢„¼ ÜU¢ çãS„ïÎ¢Ú ãêæ, §ü„ÜU¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
±¢çÚ„ ãêæ, §ü„è ÜUï ¼§üæ }¢éÛ¢ ÐÚ ÜUéÀ ÈU…üG |¢è ¥¢§üÎ ã¢ï¼ï ãñæJ ¥¢ñÚ §ü„è ÈU…üG ÜUï Ý¢¼ï }¢ñæ ²ï
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © ãé
SPRAT
© SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„±¢H¢¼
©Æ¢ Úã¢
æJ v²¢ :§üDO
„ÜU¢NOT
}¢éÛCOPY
¢ï ãÜUG -Ýãèæ
?
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प
प्र�तबं�
- © Îस्प
çÈUÚ - }¢é©Ûस्प
¢ „ï् : ÜU¢ï
§ü ²ïप्र�त
ÐéÀïबं�
ÜUï -v²¢
¼é}्¢ : Ú¢ïनक़ल
…G¢-Ý}¢¢…G
ÜUï ТϢæ
, ्²¢: नक़ल
¥}¢Hèप्र�तबं�
NOT COPY) -}¢é©„SPRAT
NOT COPY
© SPRAT
DO NOT
COPY
- © SPRAT
© SPRAT : DO
H}¢¢Ý :ã¢ïDO
? ¥x¢Ú
}¢ïæ §ü„- „±¢H
ÜU¢ : …±¢Ï¢
Îêæ ¼¢ï
¥x¢H¢
„±¢H :±¢ïDO²ïNOT COPY
(Practicing
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
© स्प²ï् |¢è
- © ãê
स्प
ÐéÀप्र�त
ïæx¢ï ÜUï बं�
v²¢- }¢ï©æ स्प
„éó¢è् :ãéनक़ल
æ ²¢ çࢲ¢'?
}¢ñæ -¥x¢Ú
Ï¢¼¢Îêप्र�त
æ ÜUï }¢ïबं�
æ ÈUH¢æ
æ, ्¼¢ï: नक़ल
çÈUÚ ²ïप्र�तबं�
© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
: DO
COPY -²¢
© SPRAT
: DO NOT COPY
ÐêÀNOT
¢ …¢²ï
x¢¢ ÜUï- ©ÎïSPRAT
±Ï¢æÎè ãê: æDO
²¢ NOT
Ï¢ÚïHCOPY
±è, ¼Ï¢Hèx¢G
è ãêæ ²¢
¥ïNOT
ãHï ãÎè¯,
„éÈUè }¢Ýà¢?
© स्प् : नक़ल
स्प् :ã¢ïनक़ल
प्र�तç„Hç„Hï
बं� - © स्प
् : §üनक़ल
¥¢ñÚप्र�त
¥x¢Úबं�
„êÈ-Uè©}¢Ýà¢
¼¢ï çÜU„
}¢ïæ ्Ï¢ñ':¼नक़ल
ã¢ï...?प्र�त
ÜUã¢æबं�
LÜUï-x©¢¢ स्प
…¢ÜUï
Ý „Ï¢प्र�तबं�
NOTæ COPY
- © SPRAT çÜUÚ΢Ú
: DO NOT
SPRAT : DO
SPRAT
© SPRAT : DO
„±¢H¢ï
ÜU¢ ç„Hç„H¢?
ÜUéàCOPY
¢è ÜU¢- ©
ç„Hç„H¢?
(좕NOT
™¢Úï …GCOPY
¢çÜUÚ- ©
Ý¢²ÜU
ÜU¢: DO
ã¢HNOT COPY
Îï¶प्र�त
çH…è²ï
æ Ýãèæ
¥Ï¢ बं�
}¢é„H}¢¢Ý
Ú çÈUÜU¢ï
æ Ï¢ÅÝï
Hx¢ï् ãñ: æ:नक़ल
©ÝÜUïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� ²ê

स्प्Hx¢¼¢
- © स्प΢ï
प्र�तZ ब}¢ïं�
- © स्प
: नक़लÜUïप्र�त
् : ¥¢ñ
नक़ल
çã}¢¢²¼è
¥¢ñÚ - ©ÝÜUï
}¢é¶¢çHÈU?)
¼¢ï SPRAT
¥¢Ð„ï: DO
²ï ÐêNOT
Àéæ ÜïCOPY
v²¢ -§ü©
S¢ SPRAT
„ï ÜUéÀ: DO
ÈUÜUüNOT COPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
© SPRAT
: DO NOTÏ¢ËÜUï
COPY}¢ñ-æ ©
ÐÇGïxप्र�त
¢¢ |¢èबं�
ÜUï }¢ñ- ©
æ ÜU¢ñस्पÝ ्ãé:æJ नक़ल
¥x¢Ú }¢ïप्र�त
æ }¢é„बH}¢¢Ý
¼¢, }¢¢ïप्र�त
ã}}¢Îबं�
ã„Ý
ãÚ् ÜUï: नक़ल
Ï¢…¢²ïप्र�तबं�
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं� - ©|¢è
स्पÝ् ã¢ï
- ©…¢ñ
स्प
}¢¢ïNOT
ãÝ ãÚè
…¢Î±
²¢ }¢¢§ü:ÜDO
UH NOT
ãïÝÚèCOPY
…éÝè²Ú
ã¢ï¼¢: DO
¼¢ï NOT
§ü„„ïCOPY
v²¢ -ÈUÜUü
ÐÇG¼¢?: DO
ã}¢ïNOT
æ COPY
COPY
- © SPRAT
- ©|¢è
SPRAT
© SPRAT
© SPRAT : DO
¥„Hè
ãÜUGèÜGप्र�त
U¼¢ïæ „ï
¢Ý¢स्पãñ्J©ÝÜU¢
ÜUÚÝ¢
J ्ã}¢ï: æ नक़ल
¥ÜUGHप्र�त
ï बं�
: नक़ल
: नक़ल„¢}¢Ý¢
© स्प् : नक़ल
प्र�त„±¢H¢ï
बं� - æ©„ïस्पx¢ï्ãÚè
बं�Û¢é-Û©
प्र�तबं�
- ©ãñस्प
„Hè}¢
S¼ï'}¢¢H
ãñæJSPRAT
(à¢ï'Ú:): DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT §üCOPY
- © ÜUÚÜUï
SPRAT©ÝÜUï
: DOãH
NOTçÝÜU¢HÝï
COPY - ©
ÜUãï ¼¢ï
„ï ÜUï
Úãï प्र�त
…ã¢æ बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : ÜU¢çÈUÚ
बं�ࢢñ- Ü©UG स्प
नक़ल प्र�त
् ã: ¼¢
नक़ल

ç
ÜUÝ
Ýãèæ
ÜUé
Ï
¢ê
H
x¢G
H
¼
Ðñ
Ú
±è
}¢é
Û¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢§ü²ï §ü„ 綼¢Ï¢ ÜUï ÐïãHï ΢ñÚ }¢ïæ ™Hïæ …ã¢æ ã}¢ ©}}¢¼ ÜUè }¢¢ñ…é΢ ã¢H¼ ÜU¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…¢²…G¢ Hïæx¢ï ãÜUG¢§üÜUG ÜUè Ú¢ñà¢Ýè }¢ïæJ ¥ÐÝï §ü„ ç¶G¼¢Ï¢ }¢ïæ …¢ï ã±¢Hï ã}¢ ÐïࢠÜUÚ Úãï ãñæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
²ï ã}¢¢Úè „}¢Û¢ }¢ïæ ÐêÚè ¼Úã „™ ãñæJ çÈUÚ |¢è ÜUãèæ ¥¢ÐÜU¢ï x¢GH¼è ÜU¢ §ü„}¢ïæ „¢²¢ |¢è
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã¢ï¼¢ï ÐïãHï¼¢ï ¥¢Ð …¢æ™ ÐǼ¢H ÜUÚHïæ ¥¢ñÚ çÈUÚ ¥x¢Ú ±¢ÜU§ü ÜU¢ï§ü x¢GH¼è Ý…GÚ ¥¢»
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼¢ï ©„ï ã}¢¢Úï §üË}¢ }¢ïæ H¢ÝïÜUè ¼ÜUHèÈU ©Æ¢»æJ ã¢ï „ÜUï ¼¢ï …¢ï „±¢H¢¼ ¥¢ÐÜU¢ï ¥ã}¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Hx¢ïæ ©ÝÜUï ã¢à¢è²ï }¢ïæ Ý¢ïÅ ÜUÚ çH…è²ïJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ï¢ïã¼ÚèÝ »ÜU¢§ü²¢æ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

„Ï¢„ï ÐïãHï ²ï ÐéÀèï²ï ÜUï ¥ñ„ï ÜU¢ñÝ „ï }¢éËÜU ãñæ ç…Ý}¢ïæ Î…ïü …GïH (Ýè™ï Îè ãé§ü)
¶é„ê„è²¼ïæ }¢¢ñ…êÎ ãñæ: (…¢ï ã¢ï „ÜUï ¼¢ï …±¢Ï¢ ÜUï „¢ƒ „¢ƒ ã¢çࢲï }¢ïæ çH¶¼ï …¢§ü²ïx¢¢)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥ñब„ं�
ï ÜU¢ñ
Ý„ïस्प्}¢éË: ÜUनक़ल
ãñæ …ã¢æ
ÜUÚ् Úï: ãनक़ल
Ý¢, Ï¢„Ý¢
™¢ã¼ï
æ? ्¥x¢Ú
ã}¢ïप्र�त
æ बं�
© स्प् : नक़ल•प्र�त

प्र�तबã}¢
ं� -…¢
© स्प
प्र�तबं�
- © ãñस्प
: नक़ल
}¢éæ¼çÜUHè ²¢ §ü}¢èx¢íïà¢ÝÜU¢ §üçw¼²¢Ú ç}¢H¢ï ¼¢ï ±¢ï ÜU¢ñÝ„ï Ð¢æ™ }¢é}¢¢çHÜU ãñæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ç…Ý}¢ïæ ã}¢ …¢ Ï¢„Ý¢ ™¢ãïæx¢ï?
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - 28
DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

• çÜUÝ }¢é}¢¢çHÜU ÜUï ÜU¢ÝéÝ, §ü‹„¢ÈU ÜUï Ðñ}¢¢Ýï „Ï¢„ï ¥ÓÀï ãñæ? çÜUÝ }¢é}¢¢çHÜU ÜUï

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…}¢ãêÚè ãéÜêÜUG (Democratic rights) „Ï¢ „ï ¥ÓÀï ãñæ? ¥¢…G¢Îè „Ï¢ „ï ÁG²¢Î¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜUã¢æ Ý„èÏ¢ ãñ à¢ïãÚè²¢ïæ ÜU¢ï?
• ÜUã¢æ ÜUè „ã¢ÈU¼, Ðíï„, ÜUã¢æ ÜUï H¢ò »‹Ç ¥¢ïÇüÚ, ÜUã¢æ ÜU¢ ¥ÎHè²¢ (§ü‹„¢ÈU)
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÐéÚè ¼Úã ¥¢…G¢Î ãñ, ²¢ ¥ñ„è ¥¢…G¢Îè ÜUï ÜUGÚèÏ¢ ãñ?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• प्र�त
ÜU¢ñÝबं�
„ï ±¢ï
™्}¢é:}नक़ल
¢¢çHÜUप्र�त
ãñæ …ã¢æ
ϢڢϢÚèÜUï
ãÜUबं�
ã¢ç„H
ãñæ?् : नक़ल प्र�तबं�
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
- ©Ð¢æस्प
बं�wG±- ¢¼èÝ
© स्पÜU¢ï
प्र�त
- © स्प
minorities
ãÏ¢NOT
ÐÚ,COPY
¥ÐÝï- ©}¢„HÜU
• NOT
…ã¢æCOPY
ÜUè - ©
¥ÜUçH²¼
© SPRAT : DO
SPRAT : DO
NOT COPYÜU¢ï
- ©¥ÐÝï
SPRAT}¢…G
: DO
SPRAT :ÐÚ
DO NOT COPY
™HÝïबं�
ÜUè -Ðê©Úè स्प
¥¢…G
ãñ, ¥ñ
„ï Тæबं�
™ }¢é- ©
}¢¢çHÜU
Ý¢}¢ प्र�त
çx¢Ý±¢§ü
²ïJ- © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
् :¢Îè
नक़ल
प्र�त
स्प् :ÜUïनक़ल
बं�
NOTÜUéCOPY
- © SPRAT
: DO NOT¥¢ñ
COPY
- © SPRAT
© SPRAT : DO
tolerance
Ú Ú±¢Î¢Úè
¥}¢H: DO
}¢ïæ NOT COPY
• NOT
±¢ï COPY
ÜU¢ñÝ„ï- ©}¢é}SPRAT
¢¢çHÜU : ãñDO
æ …ã¢æ
ñ¼ï Ï¢Ú΢à¼
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं�Îï-¼©
प्र�त
बं� - © स्प
् : नक़ल प्र�त
् : …¢¼¢
नक़ल प्र�तबं�
viewpoint
Ú¶Ýïब±ं�
¢H¢ï-æ ©
ÜU¢ïस्प„ã¢
çζ¢§ü
è ãñस्पÜUï् :Îêनक़ल
„Úè Ú¢²ï
æ, Opposing
ãñ?COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
् : नक़ल
नक़ल
् :Îनक़ल
© स्प् : नक़ल
ं�
स्प् :±ÜUü
प्र�त
© स्प
• प्र�त
±¢ï बÜU¢ñ
Ý„ï- ©}¢éस्प
}¢¢çHÜU
ãñæ प्र�त
…ã¢æ बÅîं�
ïÇ ²é- ©
Ýè²Ý,
„ü ¥¢ï
x¢ïüÝब¢§üं�…Gïà-¢Ý,
}¢…G
êÚ¢ïæÜUè प्र�तबं�
COPY ¼æ

- © SPRAT
© SPRAT : DO NOT
¥ÐÝè
…Gè}¢ïSPRAT
æ, Ú¢§ü: DO
Åì…G NOT
ÜUè,COPY
„ã¢ÈUè²¢ï
æÜUè, : DO
}¢é„NOT
ó¢ÈUèÝCOPYÜUè,- © SPRAT
}¢¢ï'¼Úï…: GèDO
Ý NOT COPY
् : नक़ल
नक़ल प्र�त
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प
(Dissenters
) ÜUè
¼æ…Gè}¢ïप्र�त
æ ϢݢÝïबं�
ÜUè- ©
§ü…स्प
¢…G्¼ :ã¢ç„H
ãñ? बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT ¥x¢Ú
COPY¥¢ÐÝï
- © SPRAT
NOT ÜUè
COPY
- © SPRAT
: DO NOT
© SPRAT
: DO NOT COPY
©Ý }¢é: DO
}¢¢çHÜU
çHSÅ
¼ñ²¢Ú ÜUÚHè
ãñ ¼¢ïCOPY
ã}¢ -¥¢Ð„ï
¥x¢H¢
„±¢Hप्र�त
ÜUÚïæ,बं�
ÜUï v²¢
¥¢ÐÜU¢ï
©Ý Тæ
™ Å¢ïबं�
Ð }¢é- }©¢¢çHÜU}¢ï
ÜUãèæ ÜU¢ï
§ü }¢éबं�
çSH}¢- ©}¢éस्प
ËÜU् çζ¢§ü
© स्प् : नक़ल
- © स्प
प्र�त
स्प् : æ नक़ल
प्र�त
् : नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
Îï
Úã¢
ãñ
?
v²¢
¥¢Ð
Т¼ï
ãñ
æ
ÜU¢ï
§
ü
}¢é
ç
SH}¢
}¢é
Ë
ÜU
©Ý
}¢é
}
¢¢çHÜU
}¢ï
æ
ç…Ýãï
æ
ã}¢
Îé
ç
ݲ¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : ÜUï
DO NOT COPY
immigration
ã}¢

Ý
¢
™¢ã¼ï
ãñ
æ
?
…ã¢æ
ã}¢
좕
ã
¼ÚèÝ
}¢é
Ë
ÜU
ÜUï
ã
¼ï
ãñ
æ
?
ç…ÝÜUè
à¢ï
ã
Úè²¼
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã}¢¢Úï COPY
Ï¢Ó™ï -Úïã©Ý¢,SPRAT
Ï¢„Ý¢: DO
™¢ã¼ï
DOÚ NOT
NOTãñæ?COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT :¥¢ñ
Ï¢ËÜUï
²ï :¥…ü
G ÜUÚïप्र�त
æ ÜUï ã}¢
„ï स्प
ÜU§ü् ÜU¢ï
™æÎ प्र�त
}¢éçSH}¢
}¢é}-¢¢çHÜU
Ý¢}¢ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं�ã}¢
- © ¼¢ï
स्प्
नक़ल
बं�}¢ï-æ ©
: नक़ल
बं�
© स्प्ÜUï: नक़ल
Ýãèæ COPY
}¢¢'Hé}-¢J© ã}¢Ýï
Ï¢¢Úï COPY
}¢ïæ „éÝ- ¢©¼ÜU
Ýãèæ: DOOrganization
Islamic
© SPRAT :¼ÜU
DO NOT
SPRAT©ÝÜUï
: DO NOT
SPRAT
NOT COPY - ©ofSPRAT
: DO NOT COPY
(
OIC
)
ȆU
¼æ

è
G

ãñ
ç…„ï
¥¢'}¢
¼¢ñ
Ú
ÐÚ
ã}¢
ÜUãï
æ
x
¢ï
}¢é
ç
SH}¢
¥ÜU„Úè²¼è
Conference
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
(majority) }¢é}¢¢çHÜU ÜUè ¼æ…Gè}¢J ã}¢ ©ÝÜUè »ÜU çHSÅ §ü„ çÜU¼¢Ï¢ ÜUï ¥¢ç¶GÚ }¢ïæ Ðïà¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜUÚïæx¢ïJ 57 ÜUï ÜUGÚèÏ¢ §üS¢}¢ï }¢éçSH}¢ ¥ÜU„Úè²¼è ¥¢Ï¢¢Îè ±¢Hï }¢é}¢¢çHÜU ࢢç}¢H ãñæJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü
„ÜUï ¥H¢±¢ ÜUéÀ ¥¢ïÏ¢…G±üÚ SÅïÅì„ (Observer Status) Ú¶Ýï ±¢Hï }¢éËÜU |¢è ãñæJ v²¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢ÐÝï Ý¢}¢ „éÝï ãñæ ¥HÏ¢¢çݲ¢, Ï¢ïçÝÝ, Ï¢é<ÜUÝ¢ÈU¢„é ÜUï? }¢¢ï…Gç}Ï¢ÜU ²¢ Ý¢§ü…èçÚ²¢ ÜUï?
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
v²¢ Ý¢}¢ „éÝï ãñæ ¥¢ÐÝï „ïçÝx¢¢H, „éÇG¢Ý, x¢¢ç}Ï¢²¢, „¢ï}¢¢çH²¢ ÜUï? ²ï „Ï¢ }¢éçSH}¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢é}¢¢çHÜU ãñæ }¢x¢Ú ã}¢ ²ã¢æ …¢Ý¢ Ýãèæ ™¢ã¼ï, ÚïãÝ¢ Ýãèæ ™¢ã¼ïJ ã}¢ ¼¢ï …¢Ý¢ ™¢ã¼ï ãñæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
‹²é…GèHï‹Ç ²¢ ¥¢ïSÅîïHè²¢ ¥x¢Ú USA, ÈUí¢‹„ ¥¢ñÚ UK Ý„èÏ¢ Ý ã¢ïJ §ü}¢¢Ý΢Úè „ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÐêçÀ²ï ÜUï v²¢ïæ ã}¢ §üSH¢}¢è }¢éËÜU¢ïæ ÜU¢ï À¢ïÇG ÜUÚ "Ï¢ÎÝ¢}¢" }¢x¢GçÚÏ¢è }¢é}¢¢çHÜU ÜU¢ï …¢Ý¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
™¢ã¼ï ãñæJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
29 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¥x¢H¢ „±¢H: ±¢ï ÜU¢ñÝ„è Ï¢ñÝéH¥ÜU±¢}¢è ¼æ…Gè}¢ïæ ãñæ ç…Ýã¢ïæÝï ¥¢H}¢ï
§ü‹„¢Ýè²¼ ÜU¢ï, ç…Ýã¢ïæÝï ã}¢¢Úè …G}¢èÝ ÜU¢ï, ã}¢¢Úè §ü„ Îéçݲ¢ ÜU¢ï Ï¢ïã¼ÚèÝ çÝ…G¢}¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çβï? „ïã¼ „ï ¼¢'ÌéÜU Ú¶¼è ãé§ü, §ü‹„¢ÈU „ï …éÇGè ãé§ü, ÜUG¢ÝêÝ ÜUï ࢢï'Ï¢ï }¢ïæ, ¼¢'Hè}¢ ÜUè
© SPRAT : DO
- © SPRAT
© SPRAT
NOTdisaster
COPY - ©relief
SPRAT
„ãêNOT
H¼ïæ COPY
ÎïÝï±¢Hè,
ç¼…¢Ú¼: DO
ÜUï NOT
ÈUÚ¢ïx¢GCOPY
ÜUè? - ¥¢ÈU¼¢ï
æ „ï: DO
Ï¢™¢Ýï
ÜUï: DO
çH»NOT COPY
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प् ¼ï: नक़ल
बं�„ï- ©
स्प्ÜUï: नक़ल
स्प् ÜUï
¥¢ñÚप्र�त
}¢ÎÎबं�¼ÜU- ©ÜUÚÝï
çH²ï,प्र�त
¼êÈU¢Ý
Ï¢™Ýï
çH²ï, प्र�त
Ï¢Ó™¢ïबं�
æ ÜUè- ©|¢H¢§ü
çH²ï,प्र�तबं�
NOT æÜ
COPY
- © SPRAT
COPY
- ©„…G
SPRAT
© SPRAT
© SPRAT : DO
…¢Ý±Ú¢ï
Uè |¢H¢§ü
ÜUï çH²ï: JDO…æxNOT
¢è …Ú¢§ü
}¢ ÜUè
¢ ÎïÝ: ï DO
ÜUï NOT
çH²ï,COPY
Тï˲é-à¢Ý
²¢ ¥¢Hê: DO
Îx¢èNOT COPY
नक़ल ¼¢ñ
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © स्प
प्र�त
- © स्प्ÜUè
ं� ?- ©
ÜUï ÜUæ
Åî¢ïHबं�
ÜUï çH²ï
¥¢ñ्Ú: ¥¢'}¢
Ú ÐÚबं�
§ü‹„¢Ýè²¼
ÈUH¢ãप्र�त
ÜUï बçH²ï
v²¢स्प§ü्Ý: नक़ल
¼æ…Gè}¢¢ïप्र�त
æ बं�
© SPRAT : DO
©èSPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
}¢ïæ NOT
„ï ÜU¢ïCOPY
§ü |¢è -Ï¢ÇG
¼æ…Gè}¢: }¢éDO„H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUè Ϣݢ§ü
ãé§ü ãñ:?DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबv²¢
ं� -Îé©
स्प्ÜUè
: नक़ल
प्र�त
ं� - © स्पæ ्}¢ïæ: ¥¢Ð
नक़ल}¢éप्र�त
- © स्प् :æ ÜUï
नक़ल
çݲ¢
Ï¢ïã¼ÚèÝ
²éçबݱ<„Åè²¢ï
çSH}¢बं�
²éçݱ<„Åè²¢ï
Ý¢}¢प्र�तबं�
NOT „ÜU¼ï
COPY ãñ- æ?© ¥¢Ð
SPRAT
: DO Oxford,
NOT COPY
- © SPRAT : MIT
DO NOT COPY
© SPRAT : DO
Harvard,
Cambridge,
çx¢Ý±¢
ÜU¢ï: DO
Ý¢}¢NOT
²¢ÎCOPY
¥¢¼ï -ã¢ï©æx¢ïSPRAT
ÜUïJ प्र�त
v²¢ बं�
©Ý}¢ï- ©
æ „ïस्प्ÜU¢ï:§नक़ल
ü }¢éçSH}¢
ËÜU - ©
}¢ïæ स्प}¢¢ñ्…:êÎनक़ल
ãñæ? प्र�त
Îéçݲ¢बं�ÜUï- ©Ï¢ïãस्प¼ÚèÝ
çÚ„™üप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त}¢é
बं�
् : नक़ल
HïÏNOT
¢¢ïÚïÅÚè…G
, »ç‹…Ýè²Úèæ
x¢ :ÜU¢ï
ï…è…G,COPY
}¢ïÝï…- }¢ï©‹ÅSPRAT
SÜUéË„: DO
ÜUã¢æNOT
ãñæ? COPY
v²¢ }¢é- ç©SH}¢
}¢é}¢¢çHÜU
© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
DOHNOT
SPRAT
: DO NOT COPY
}¢ï
æ
ãñ
æ
?
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Îéçݲ¢
Ï¢ïã¼ÚèÝ
¼ÈUÚèã
joy rides,
amusement
park : DO
…ñ„NOT
ï COPY
- © ÜUï
SPRAT
: DO NOT
COPYÍ¢Ú,
- © SPRAT
: DO NOT
COPY - © SPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY
²¢ प्र�त
„=ÈUx¢बं�water
or् wind
²¢ -Ï¢¢§ü
ÜU ्¥¢ñ: Úनक़ल
}¢¢ïÅÚप्र�तबं�
çÇ…Gप्र�त
ÝèHï‹बÇ,
: नक़लsurfing
© स्प् : नक़ल
ं�Disneyland
- © स्प् : नक़ल
- © स्प
प्र�तबं�
© स्प
΢ñÇNOT
ïGæ, ²ï COPY
„Ï¢ ™è…G
}¢éçSH}¢: DO
}¢é}¢¢çHÜU
}¢ïæ çÜU¼Ýè
ãñæ? ã¢æ: DO
ÎéÏ¢§üNOT
…ñ„COPY
ï }¢é}¢¢çHÜU
}¢ïæ ¥Ï¢: DO
ÜUéÀNOT COPY
© SPRAT : DO
- ©ïæ SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
- © SPRAT
ÜUéÀप्र�त
Ï¢Ýèबं�
ãñæJ Îé- ©
çݲ¢
Ï¢ïã¼ÚèÝ
¥¢Åü
ïÚè…Gस्प}²é
G²}¢, प्र�त
ÅêçÚSÅबं�
Úï„¢ï-Å©ü„,स्प焲¢ã¼
© स्प् : नक़ल
स्प्ÜUè: नक़ल
प्र�त
बं�x¢ï-H©
् :çG…
नक़ल
् : नक़लÍ¢Úप्र�तबं�
ÜUã¢æ
ç}¢Hï
æ
x
¢ï
¥¢ÐÜU¢ï
?
¥¢§ü
²
ï
ÜUé
À
¥¢ñ
Ú
„±¢H¢ï
æ
ÜU¢
„¢}¢Ý¢
ÜUÚï
æ
?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Îéçݲ¢ ÜUï §üË}¢ ÜUï ¶G…G¢Ýï ÜUã¢æ ãñæ? Ý¢ïHï… ÜUï ÎÚè²¢ ÜUã¢æ ãñæ? Ï¢ïã¼ÚèÝ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü‹„¢§üvH¢ïÐèçDz¢ ÜUã¢æ „ï çÝÜUH¼ï ãñæ? çÏ¢íÅïçÝÜU¢ ¥¢ñÚ »‹ÜU¢Å¢ü (Encyclopedia
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Britannica, Encyclopedia Encarta) ÜU¢ñÝ …¢Úè ÜUÚ¼ï ãñæ? ¥¢ÐÝï çÜU„è ÜU¢çÏ¢Hï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
»ï'¼ïÏ¢¢Ú }¢éçSH}¢ §ü‹„¢§üvH¢ïÐèçDz¢ ÜU¢ ç…GRU „éÝ¢ ãñ? ç…„}¢ïæ Î鋲±è ô…GÎx¢è ÜUï ¼¢'ÌéÜU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„ï |¢Ú¢ï„ï}¢æÎ }¢¢'Hé}¢¢¼ }¢¢ñ…êÎ ã¢ïæJ ¥¢ñÚ ç…„ÜU¢ï ¥¢Ð L…ê' (refer) ÜUÚ¼ï ã¢ïæ? Ï¢ËÜUï ã}¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼¢ï ¥…üG ÜUÚïæx¢ï ÜUï ¶éÎ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ …¢ÝÝï ÜUï çH²ï Ï¢ïã¼ÚèÝ §ü‹„¢§üvH¢ïÐèçDz¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ Ϣݢ²¢ ã饢 Ýãèæ ãñJ Ï¢ïã¼ÚèÝ ÐçÏHà¢èæx¢ 㢩„è„, „è.Çè. Ðí¢ïDz鄄ü,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢ÇGè-Ï¢ÇGè çÇ…èGÅH H¢§üÏ¢íïÚè…G ÜUã¢æ ãñæ? ÜU¢ñÝ ãñæ ±¢ï ¼æ…Gè}¢ïæ …¢ï ¥¢… ã}¢¢Úï standards
© SPRAT : DO
- © SPRAT
: DOHNOT
- © ÜUï
SPRAT
²¢ NOT
Ðñ}¢¢ÝïCOPY
Ϣݢ¼è
ãñæ, Ý¢Ð-¼¢ï
ÜUï COPY
¼¶G}¢èÝï
? ÜU¢ñ:ÝDO
„è NOT
¼æ…Gè}¢ïCOPY
æ ãñæ ±¢ï- ©¥¢ñSPRAT
Ú çÜU„: DO
ÜUèNOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त
Ϣݢ§ü
ãé§बü ं�
ãñæ? - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
SPRAT
SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
ÜUã¢æ - „ï© SPRAT
çÝÜUH¼ï: DO
ãñæ ÎéNOT
çݲ¢COPY
ÜUï Ï¢ï- 㩼ÚèÝ
¥¶G: DO
Ï¢¢ÚNOT
¥¢ñÚCOPY
çÚ„¢Hï- ©
? „Ï¢
„ï :¥ÓÀï
© स्प् : नक़ल
प्र�त
© स्प् :ÜU¢ñ
© स्प
बं�ãñ-æ,©v²¢
स्प्ã}¢: नक़ल
नक़ल
Åè.±è.
™ïबÝं�
Ë„- ¥¢ÐÜU¢ï
Ý „ï प्र�त
Hx¢¼ïबं�
ãñæ? -v²¢
ã}¢् :Ýïनक़ल
Ðí¢ïDzéप्र�त
„ çÜU²ï
™H¢¼ïप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT COPYÝï-à©
DO NOT
COPY
DO NOT
- ©„éSPRAT
DO NOT COPY
ãñæ çÇSÜU±Úè,
ÝHSPRAT
Á²¢ïx¢í:¢ÈUè,
Ýï™ÚH
çãSÅî- ©
è ™ïSPRAT
ÝË„? :Ï¢™ÐÝ
„ï COPY
ã}¢ „™
ÝÝï ÜUï: çH²ï
© स्प् : नक़ल
प्र�त
स्प् : ¥¢»
स्प्¥H-……G
- © स्प
नक़लãñप्र�त
: नक़ल प्र�त
: नक़ल प्र�तबं�
BBC
ÜU¢ïबं�Ųé-Ý© ÜUÚ¼ï
æJ ¥Ï¢बं�
…¢- ©
ÜUÚÜUï
èÚ¢ Ýïबं�
¥ÐÝ¢
Ï¢ñÝ्éË¥ÜU±¢}¢è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - 30
DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

}¢ÜU¢}¢ Ϣݢ²¢ ¥¢ñÚ ±¢ÜU§ü ÜU¢çÏ¢Hï ÜUÎí ÜU¢}¢ ©„Ýï çÜU²¢J HïçÜUÝ ÐéÚï ¼¢ñÚ ÐÚ ¥Ï¢ |¢è

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢ }¢…Ï¢êÚ ãñæ BBC, CNN ¥¢ñÚ §ü„ ¼Úã ÜUï Îèx¢Ú }¢x¢GçÚÏ¢è ™ïÝË„ ÜU¢ï Îï¶Ýï ÜUï çH²ïJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Îéçݲ¢ ÜUè Ï¢ïã¼ÚèÝ çÜU¼¢Ï¢ïæ …¢ï „¢§ü‹„ ¥¢ñÚ ÅïÜUÝ¢ïH¢ï…è ¥¢ñÚ }¢ïçÇ„è‹„ ÐÚ

© SPRAT :çH¶è
DO NOT
COPY
© SPRAT

SPRAT
: DOãñæ,NOT

DO NOT COPY
…¢¼è
ãñæ, - ²¢
…ÝÚH: DO
Ý¢ïHNOT
ï… ÜUïCOPY
§ü‹„¢§ü
vH¢ï
ÐèçDz¢
v²¢COPY
±¢ï ©Îê
ü, SPRAT
ÈU¢Ú„è : ²¢

: नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तब¥æ
ं�
प्र�तब}¢ï
ं�
¥ÚÏ¢èप्र�त
}¢ïæ }¢¢ñबं�
…êÎ -ãñ©æ? स्प
…è् Ýãèæ
, ¥¢ÐÜU¢ï
x¢íï…- Gè©, स्प
ÈUíï‹्™ : ¥¢ñ
Ú ÚçࢲÝ
æ Éé-æÉ©Ý¢स्पã¢ï्x¢¢J: नक़ल
…Ï¢ प्र�तबं�

DO NOT
NOT COPY
- © SPRAT
NOT ãñCOPY
: DO NOT COPY
© SPRAT :ã}¢¢Úï
΢ïS¼COPY
Ï¢è}¢¢Ú- ©ã¢ïSPRAT
¼ï ãñæ ¼¢ï: DO
Ï¢ïã¼ÚèÝ
¥Sм¢H
ã}¢ïæ ÜUã¢æ: DOç}¢H¼ï
æ? çÜUÝ- ©ÐÚSPRAT
}¢éÝãç„Ú

: नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
© स्प
प्र�त
- ©ãñस्प
- ©²¢æस्प(LSDs
)? प्र�तबं�
ãñæ ã}¢प्र�त
¥ÐÝïबं�§üH- ¢…
ÜUï्çH²ï
? ÜUã¢æ
„ïबं�
¥¢¼è
æ }¢¢ñ्¼: नक़ल
Å¢HÝïप्र�त
±¢Hèबं�
α¢§ü

© SPRAT :çÜU„Ýï
DO NOT
- ©„ÎÚÏ¢èÝ
SPRAT : (DO
NOT COPY -, ©
SPRAT
: DO
§ü…COPY
¢Î çÜU²ï
stethescope)
x-ray
MRI
? NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� ã}¢
- © SÐï
स्प„् :²¢नक़ल
प्र�त
ं� - ©
स्पæx्
: नक़ल
स्प्Ï¢Ú΢Ú?
: नक़ल प्र�तबं�
¥x¢Ú
¶H¢'
}¢ïæ ब…¢Ý¢
™¢ãï
¢ï ¼¢ï
ÜU¢ñÝप्र�त
ã¢ïæx¢ïबं�
ã}¢¢Úï- ©„ÈUÚ

DO
SPRAT
NOTãñCOPY
- ©ÜUè
SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT :ÜU¢ñ
Ý NOT
}¢éãñ²COPY
¢ ÜUÚïæx-¢ï©ã}¢ï
æ Ú¢ïÜUïÅ: DO
? ÜUã¢æ
Îéçݲ¢
Ï¢ïã¼ÚèÝ
Ú„Îx¢¢ãï
æ observatories

…ã¢æ प्र�त
„ï ã}¢बं�
„ñ²-¢Ú¢ï
焼¢Ú¢ï
æ ¥¢ñÚप्र�त
ÜUïãÜUࢢ¥¢ï
ÜU¢प्र�त
м¢बं�
™H¢»æ
Îéç्ݲ¢
ÜUè प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
©æ,स्प
बं� - ©æ galaxies
स्प् : नक़ल
- ©? स्प
् : नक़ल
: नक़ल

observatories
㕠ȆU
|¢è- ©
}¢éçSPRAT
SH}¢ }¢é:ËDO
ÜU }¢ïNOT
æ }¢¢ñCOPY
…êÎ Ýãèæ
J (HïçÜUÝ
ã¼ÚèÝ
© SPRAT :΄
DO 좕NOT
COPY
- © SPRAT : DO}¢ïæNOT
COPY
- © ãñSPRAT
: DO NOT COPY

ã}¢ïæ ²¢Î
¥¢¼¢
ÜUè „Ï¢
„ï बं�
ÐïãHè
SÐïÝ}¢ïप्र�त
æ }¢é„बH}¢¢Ý¢ï
: नक़ल
् : Ϣݢ§ü
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� ãñ
- ©ÜUïस्प²é्Ú¢ïÐ
प्र�त
- ©Ú„Îx¢¢ã
स्प् : नक़ल
ं� - ©æ Ýï
स्पãè

좂GCOPY
è ©}΢- ©
ďJSPRAT
ÜU㢠…¢¼¢
ãñ ÜUïCOPY
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
æ „ï ãéÜ: DO
ê}¢¼ NOT
çÀÝ COPY
…¢¼ï ÜUï
±ã¢æ: ÜUï
DO…¢ï
NOT
: DO NOT
- © SPRAT
- ©Ï¢¢Î
SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT :ƒè

Ý²ï §üप्र�त
„¢§ü बãéं�
ÜU}¢Ú¢Ý¢ï
æ ÜU¢ï
§ü¼Ý¢ प्र�त
§üË}¢|¢è
©S¢ÜU¢प्र�त
§üS¼ï'ब}¢¢H
ÜUñ„स्पï ्ÜUÚï: æ नक़ल
¥¢ñÚ प्र�तबं�
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © स्प
बं�Ýãèæ
- © ƒ¢
स्प्ÜUï: नक़ल
ं� - ©

æÝï ©„ïCOPY
Í¢¢ïÇ-¢ïæ ©ÜUïSPRAT
¥S¼Ï¢H
¥ñ„COPY
è çÜU„è
}¢ïæ :Ï¢ÎH
Ç¢H¢COPY
ƒ¢J)- ©ã}¢SPRAT
…¢Ý¼ï: DO
ãñæ NOT COPY
© SPRAT :©‹¢ã¢ï
DO NOT
: DO²¢NOT
- ©™è…G
SPRAT
DO NOT

ÜUï ã}¢¢Úï
²ï ब„±¢H
ï ÜUÇG
ï Hx¢ प्र�त
Úãï ãñæJबं�
HïçÜUÝ
Ú ¥¢ñÚप्र�त
Ï¢Ú΢S¼
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं� - ©Ï¢ÇG
स्प
- © ƒ¢ï
स्पÇ्Gè :Îïनक़ल
बं�ÜUÚHï
- © æJस्प् : नक़ल प्र�तबं�
् : ±नक़ल

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

§ü…¢Î¢¼ ¥¢ñÚ }¢¢ï'ç…Î

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¥¢§ü
©Æ¢§ü²: ï DO
ÜUH}¢
Ú çH¶è²ï
ÜU¢x¢G…: DO
G ÐÚ NOT
(²¢ COPY
…G}¢è}¢ï- ©
-Appendix
- NOT COPY
COPY
- ©²ï,SPRAT
NOT¥¢ñ
COPY
- © SPRAT
SPRAT : DO
© SPRAT : DO NOT ¥Ï¢

}¢ïæ çβïप्र�त
x¢»बं�
Ý¢ïÅ-ì„©}¢ïस्प
æ) ©Ý
H¢ïx¢¢ïæ प्र�त
ÜUï Ý¢}¢ç…Ýã¢ï
ï Ϣݢ§ü
ã}¢¢Úèप्र�त
Ú¢ï…बं�
G }¢Ú¢ü-ã©ÜUïस्प§ü्S¼ï: 'नक़ल
}¢¢H प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
् : नक़ल
बं� - © æÝ
स्प
् : नक़ल

΄COPY
Ï¢è„ -™è…G
ïæ …¢ï ã}¢
¶éNOT
Î §üS¼ïCOPY
'}¢¢H- ©
ÜUÚ¼ï
ãñæ …ñ:„DO
ï ÜU¢ïNOT
}Œ²éÅCOPY
Ú, Åè.±è.,
ÅïHèÈU¢ï: ÝDO
, NOT COPY
© SPRAT :ÜUè
DO±¢ï
NOT
© SPRAT
: DO
SPRAT
- © SPRAT

}¢¢§üRU¢ïप्र�त
ÈU¢ïÝब,ं�
ÚïÇ-è²¢ï
ÜUï्}¢ïÚ: ¢,नक़ल
ÅïÐ प्र�त
ÚïÜU¢ïÇबüÚं�
, Ðíïà- ¢Ú© स्प
ÜUéÜ्UÚ,: नक़ल
ç}¢và¢Úप्र�त
±x¢ñÚबं�
ãJ ã}¢
„्è :}¢…G
èÎ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
©,स्प
- © ¥ñ
स्प
नक़ल

§ü NOT
뢕 㢕COPY
™è…G-ïæ ©çx¢Ý¢
„ÜU¼ï
ãñæJNOT
Ï¢¢§üçCOPY
„ÜUH- ©
„ï SPRAT
HïÜUÚ SÜUé
ÅÚ NOT
¼ÜU, COPY
ÜU¢Ú, -ŒHï©ÝSPRAT
, ÅîïÝ ¥¢ñ
Ú NOT COPY
© SPRAT :ÜU¢ï
DO
SPRAT
: DO
: DO
: DO

…¢Ýï çÜU¼Ýè …¢ï ã}¢ ãÚ çÎÝ §üS¼ï'}¢¢H ÜUÚ¼ï ãñæJ Ï¢ÇGï ÜUG¢²Îï „ï ã}¢ Ýï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUï
Ú¢ï…G }¢Ú¢üã ÜUè §üS¼ï'}¢¢H ÜUè ÜU¢ï§ü Î¢ï „¢ï ™è…G¢ïæ ÜUè ÈUïãçÚS¼ Ϣݢ§ü, çÈUÚ |¢Ú¢ï„ï}¢æÎ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§ü‹„¢§üvH¢ïÐèçDz¢ ©Æ¢»æ ¥¢ñÚ Ð¼¢ Hx¢¢Ýï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUè ÜUï ²ï ™è…Gïæ çÜU„Ýï, ÜUã¢æ ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUÏ¢ Ϣݢ§ü? §üÝ}¢ïæ „ï »ÜU |¢è ™è…G }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUè Ϣݢ§ü ãé§ü Ýãèæ ãñæ! §üÝ}¢ïæ „ï »ÜU ÜU¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
|¢è §ü…¢Î ÜUÚÝï ±¢H¢ }¢é„H}¢¢Ý Ýãèæ ãñæ!! „ï™è²ï, ¥¢ÐÜU¢ï ¥x¢Ú ç„ÈUü ²ï „éÝÝ¢ Ý¢x¢±¢Ú
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
x¢é…GÚ Ú㢠ãñ ¼¢ï ã}¢ïæ ¼ïãÜUGèÜGU ÜUÚÜUï ²ï çH¶Ý¢ çÜU¼Ý¢ Ý¢x¢±¢Ú x¢é…GÚ¢ ã¢ïx¢¢? (à¢ï'Ú:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
²ï ÜUñ„ï ±¢…Ï¢è ãï ÜUï Ý Îïæ ã}¢ ÜUéÀ }¢x¢Ú „Ï¢ Hïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ç|¢ÜU¢Úè ¥¢ñÚ „¶Gè }¢ïæ ÈUÜUü ãñ Ï¢„ HïÝï ÎïÝï ÜU¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
31 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜUéÀ Ï¢¢¼ïæ }¢ã…G (ç„ÈUü) ࢢïÜU ²¢ Û¢ÅÜUï „ï ãè ÐêÚè x¢ïãÚ§ü „ï „}¢Û¢ }¢ïæ ¥¢¼è ãñæJ
ã}¢ ÜU¢Ú§üÝ „ï }¢¢'ÈUè ™¢ã¼ï ãé» §ü„ çÜU¼¢Ï¢ ÜUï ¥¢ç¶GÚ }¢ïæ …G}¢è}¢ï }¢ïæ »ÜU ÐêÚ¢ ÅïÏ¢H
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÝÜUH ÜUÚ Úãï ãñæ ΢ñÚï 㢅GÚ¢ ÜUè ¥ã}¢ §ü…¢Î¢¼ ¥¢ñÚ ÎÚ²¢z¼¢ïæ ÜU¢J ã}¢ ¥ÎÏ¢ „ï x¢é…G¢çÚà¢
© SPRAT : DO
SPRAT :„ïDOÐÉïNOT
: DO¥¢ñ
NOT
COPY
DO NOT COPY
ÜUÚïNOT
æx¢ï ÜUïCOPY
§ü„ÜU¢ï- ©¼±Á…¢ï
æG ¥¢ñCOPY
Ú ©„}¢ï- 橱¢ïSPRAT
§ü…¢Î¢¼
Ú Î²¢ü
ÈU¼ï-æ ©¶¢ïSPRAT
…ïæ …¢ï : ¥¢Ð
् : ¥ã}¢
नक़ल }¢¢Ý¼ï
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
प्र�तबं�
© स्प
प्र�तब(ࢢï
ं�{- ÜU)
© स्प
¥ÐÝè
ô…Gबं�
Îx¢è- ©
ÜUï स्प
çH²ï
ãñæJ -çÈUÚ
©ÝÜUï
}¢¢ñçÁ…ÎèÝ
ÜUï्Ý¢}¢
¥¢ñÚप्र�तबं�
NOT ÜU¢ñ
COPY
- ©…¢æ
SPRAT
NOT COPY
: DO NOT
COPY )- ©„ïSPRAT
© SPRAT : DO
¥æ΢…G: ¢DOã¢ïNOT COPY
©ÝÜUè
ç}¢²¼
™è²ïJ: DO
¥¢ÐÜU¢ï
ç„ÈUü -§ü©„ SPRAT
»ÜU }¢àÜUG
(Exercise
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © स्प
© स्प्
…¢²ïप्र�त
x¢¢ ÜUïबं�
ã}¢¢Úè
…¢ï्ã¢H¼
ãñ,प्र�त
v²¢ïæ बãñं�
? (§ü- ©„ स्प
ÈUïã्çÚS¼
ÜUè प्र�त
¼Ú¼èÏ¢बं�
}¢ïæ -ã}¢¢Ú¢
…GÚ:¢üनक़ल
ϢڢϢÚप्र�तबं�
© SPRAT : DO
COPY
: DO NOT
: DO NOT
|¢èNOT
çãS„¢
Ýãèæ- ©ãñJSPRAT
ÐéÚè ¼Úã„ï
ã}¢ COPY
}¢¢§üRU¢ï-„©¢ïzSPRAT
Å ÜUï »ã„¢Ý
}¢æÎCOPY
ãñæ §ü-„©ÜUïSPRAT
çH²ïJ): DO
™¢ãïNOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�तãè
बं�Ï¢™ÜU¢Ýè
- © स्प्Hx¢ï
: नक़ल
- © xस्प
प्र�त
- © स्प
् : नक़ल
çÜU¼Ýè
, ²ï प्र�त
}¢àÜUGबं�
çÜU…è²ï
¢¢ ्…G:Lनक़ल
ÚJ ÜU|¢è
»ÜUबं�H}¢ã¢
¥„Ú
¥æx¢ï…प्र�त
G बं�
COPY
© ïSPRAT
: DOÜUÚ
NOTÎï¼COPY
SPRAT
: DO¥¢ñ
NOT
SPRAT
© SPRAT : DO
ç…GNOT
æÎx¢è ÜUï
Ï¢ÇGï- Ï¢ÇG
Ú¢…G ÈU¢à¢
¢ ãñJ -¼¢ï© ²ã¢æ
Lçܲï
Ú …GCOPY
}¢è}¢ï }¢ï- æ©Hx¢è
çHSÅ: DO
ÜUèNOT COPY
…¢æ™प्र�त
çÜU…è²ï
© स्प् : नक़ल
बं�J- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
HïçÜUÝ
¥|¢èCOPY
¶Gy-}¢© Ýãèæ
Ý ãñCOPY
Îéçݲ¢
ÜUï Ï¢ïã:¼ÚèÝ
© SPRAT : DO NOT COPY
- © ã}¢¢Úï
SPRAT„±¢H
: DO NOT
SPRATãé»: JDOÜU¢ñ
NOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
»v„ÐÅü

?
©æ

ï
Т²ï
ÜUï
çÈU…G
ç
v„,
ÜUï
ç
}¢SÅî
è
¥¢ñ
Ú
}¢ï
ç
Ç„èÝ
ÜUï
}¢¢çãÚèÝ
¥¢H}¢è
„¼ã
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़लÜUïप्र�तबं�
ÜU¢ñNOT
Ý ãñæ?COPY
¶GH- ¢§ü
ÅïÜUÝ¢ïH: DO
¢ï…è,NOT
Ï¢¢²¢ï
ÅïÜ-UÝ¢ï
¢ï…è bio-technology
¥¢ñSPRAT
Ú Ú¢ïÏ¢¢ï:çÅv„
© SPRAT
COPY
©HSPRAT
: DO NOT COPY - ©
DO NOT COPY
© SPRAT : DO
robotics
}¢ï
æ
,
ç…Ýï
Å
èv„
genetics
}¢ï
æ
,
§ü
Ü
U¢ï
Ý
¢ï
ç
}¢v„
}¢ï
æ
,
çÈUH¢ï

¢ï
È

}¢ï
æ
?
Ï¢ËÜUï
ã}¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल¼¢ïप्र�तबं�
²ï NOT
|¢è ÐêCOPY
Àïæx¢ï -ÜUï©ÎéSPRAT
çݲ¢ :ÜUïDOÏ¢ïNOT
ã¼ÚèÝCOPY
ࢢ²Ú,
Ý¢ï±ïçHSÅ,
ç„ÜU¢Ú
¥¢ñÚNOT COPY
© SPRAT : DO
- © SPRAT
: DO}¢¢ñ
NOT
COPY(musician
- © SPRAT),: DO
}¢é„प्र�त
çÃ±Ú ÜU¢ñ
Ý -ãñ©æ? स्प
ÜU¢ñ्Ý :ãñनक़ल
æ ç…Ýã¢ï
æÝï Ï¢ïबं�
ãLHÜU¢çãH
Ú Ï¢ïãÚïप्र�त
¥¢ñvब²¢Ýê
© स्प् : नक़ल
बं�
प्र�त
- © स्प् ¥¢ñ
ं� „
- ©the
स्प्Pacific
: नक़ल
: नक़ल&प्र�तबं�
the Atlantic ÜUè x¢ïãÚ¢§ü²¢ïæ ÜU¢ï ݢТJ ÜU¢ñÝ ãñæ ±¢ï ç…Ýã¢ïæÝï }¢¢©‹Å »±ÚïSÅ ÜU¢ï Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÈU¼ïã çÜU²¢? çÜU¼Ýï }¢é„H}¢¢Ý Ý¢}¢ ¥¢ÐÜU¢ï ²¢Î ¥¢ Úãï ãñæ …¢ï ¶H¢' (space) }¢ïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ðã¢ïæ™ï? Ï¢ñÝéH ¥ÜU±¢}¢è „¼ïã ÐÚ …è¼Ýï ±¢Hï çÜU¼Ýï }¢éçSH}¢ ç¶H¢Çè²¢ïæ ÜUï Ý¢}¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢ÐÜU¢ï ²¢Î ¥¢ Úãï ãñæ? ã}¢ïæ |¢è ÜUéÀ ²¢Î ¥¢ Úãï ãñæJ ¥¢ÐÜU¢ï |¢è ²ÜUèÝÝ ÜUéÀ ²¢Î
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã¢ïæx¢ïJ }¢x¢Ú Ï¢ã¢ï¼ ãè ÜU}¢!
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢òSÜUÚ »±¢ïÇü …è¼Ýï ±¢Hï Ýãèæ ã¢ïæx¢ï ÁG²¢Î¢ }¢é„H}¢¢ÝJ ã}¢ïæ ©S¢ÜU¢ ¥ÈU„¢ï„
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
|¢è Ýãèæ ãñJ §ü‹ÅÚÝïàÝH }²éç…Gà¢è²Ý Ýãèæ ã¢ïæx¢ïJ ©S¢ÜU¢ |¢è ã}¢ïæ ¥ÈU„¢ï„ Ýãèæ ãñJ HïçÜUÝ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÚ²¢…Gè΢æ (mathematicians), }¢¢çãÚèÝï ¼çÏ¢²¢¼ physicists Ý ã¢ïæ, v²¢ §ü„ ÐÚ |¢è
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã}¢ïæ ¥ÈU„¢ï„ Ý ã¢ï?
© SPRAT : DO NOT COPY
DO NOT
NOT COPY
- © SPRAT : DO
academicians
¥¢ñÚNOT COPY
¥¢ñÚ - ÜUñ©„SPRAT
ï ã¢ïæx¢ï :çÚ²¢…G
è΢æ?COPY
ÜUñ„ï - ©
ã¢ïæxSPRAT
¢ï }¢¢çãÚï: DO¼¢'Hè}¢
् : नक़ल
: नक़ल प्र�तबं� - © Ðïस्प
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © स्प²ã¢æ
बं� - ©1स्प
çÈUH¢ï
„¢ïÈबं�
U„ü ã}¢¢Úï
Ðñ΢? प्र�त
ã}¢ Figure
- ्Taleem-E-Balighan
à¢्ÜUÚ
Úãï ãñप्र�त
æ बं�
NOT „¢}¢Ýï
COPY -™æ©Î SPRAT
: DO
NOTçHÅÚ„è
COPY - ©
: DO NOT
COPYÜUï

SPRAT100
: DO}¢ïNOT
© SPRAT : DO
¥¢ÐÜUï
Ï¢éçݲ¢Îè
»Î¢Î
ÚïÅSPRAT
ÜUï, Ï¢éçݲ¢Îè
¼¢'Hè}¢
, ²¢'Ýè
æ COPY
© स्प् : नक़ल
स्प्çH¶
प्र�तãñबæं�
बं� -(Îé©‹²±è
स्प् „¼ã
: नक़ल
् ç:ÚÜU¢
नक़ल}¢ïæप्र�त
: नक़लÐÚप्र�तबं�
99.5%
„ï प्र�त
çÜU¼Ýïबं�
H¢ï-x¢©ÐÉG
„ÜU¼ï
§ü„-ÜUï©: स्प
¥}¢ï
© SPRAT : DO
NOT ¥ÚÏ¢
COPYÜU¢
- ©¶¢„¢
SPRAT¥ÓÀ¢
: DO NOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
¥}¢ïNOT
çÚÜU¢COPY
ÜU¢ Ýæ- Ï©¢Ú SPRAT
39±¢æ ãñ: JDO
) „©Îè
ÚïÅ ãñCOPY
: 93.6%
¥¢ñÚ ±¢ï: 106
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :32DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
±ïæ ÝæÏ¢Ú ÐÚ ãñJ …Ï¢ ÜUï „éÇ¢Ý }¢ïæ 78% ¥¢ñÚ Ð¢çÜUS¼¢Ý }¢ïæ ç„ÈUü 65% H¢ïx¢ ÐÉG çH¶
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„ÜU¼ï ãñæJ x¢¢ï²¢ 35% ТçÜUS¼¢Ýè ç„Úï „ï ÐÉG çH¶ |¢è Ýãèæ „ÜU¼ï!
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¼¢Hè}¢ï Ï¢¢çHx¢¢Ý (ÈUè „Î)

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
90बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
80

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
70

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
60

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
50

© स्प् : नक़ल प्र�त
40बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT30
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
20बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त

COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT10
¼ÚPUè Ð…GèÚ
}¢é}¢¢çHÜU

çÐÀÇGï }¢é}¢¢çHÜU

„éÇ¢Ý

„©Îè ¥ÚÏ¢

ТçÜUS¼¢Ý

|¢¢Ú¼

ç}¢d

Ï¢æxH¢Îïà¢

¥ÈU{¢çÝS¼¢Ý

© स्प् : नक़ल प्र�त0बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Figure 1 - Taleem-E-Balighan
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

HïçÜUÝ }¢¢ïÅï ¼¢ñÚ ÐÚ ²ï ÜU㢠…¢ „ÜU¼¢ ãñ ÜUï Ï¢éçݲ¢Îè ¼¢'Hè}¢ ÜUï ç„Hç„Hï }¢ïæ
}¢éçSH}¢ }¢é}¢¢çHÜU ÜU¢ ã¢H ¶¢„¢ ¥ÓÀ¢ ãñJ ࢢ²Î ²ï ¶GéÏ¢è }¢Îí„¢ïæ ÜUè ±…ã „ï Ý„èÏ¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ãé§ü ãñJ ²¢ ࢢ²Î §ü„ çH²ï ÜUï ãÚ }¢é„H}¢¢Ý Ï¢éçݲ¢Îè ¼¢ñÚ ÐÚ ÜU饢üÝ ÐÉÝ¢ „è¶ ãè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Hï¼¢ ãñæJ }¢„'H¢ ÎÚ ãÜUGèÜUG¼ Ðï™è΢ ã¢ï¼¢ …¢¼¢ ãñ …ñ„ï ¥¢Ð ¼¢'Hè}¢ï Ï¢¢Hïx¢¢æ, ©æ™è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼¢'Hè}¢, ¥¢ñÚ ¶G¢„ ¼¢ñÚ ÐÚ „¢²‹„è ¼¢'Hè}¢ ÜU¢ ã¢H Îﶼï ãñæJ }¢„HÝ Figure 2 © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Aabadi Aur College Ki Taleem Ka Tanasub }¢ïæ Îè x¢§ü x¢í¢ÈU ÜUéÀ }¢éçSH}¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢é}¢¢çHÜU ÜUè ¥¢Ï¢¢Îè }¢ïæ ¼¢'Hè}¢ï Ï¢¢çHx¢¢æ ÜUè ÈUè„Î à¢Úã ÜU¢ }¢éÜU¢Ï¢H¢ Îéçݲ¢ ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„Ï¢„ï çÐÀÇGï }¢é}¢¢çHÜU ¥¢ñÚ ¼ÚPUè Ð…GèÚ }¢é}¢¢çHÜU „ï (΢²ïæ ÜUï ΢ï Ï¢¢Ú) ÜUÚ¼è ãñæJ ²¢Î
DO NOT
SPRAT
DO NOT
COPY - ¥¢ñ
© ÚSPRAT
© SPRAT :Ú¶è²ï
ã}¢COPY
¼ÚPUè- ©
²¢ÈU¼¢
}¢é}:¢¢çHÜU
ÜU¢COPY
ç…GRU- ©
ÝãèæSPRAT
ÜUÚ Úãï: DOãæJNOT
ТçÜUS¼¢Ý
Ï¢æxH¢Îï: DO
ࢠNOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं� - çÐÀÇG
© स्पï्}¢é:}नक़ल
स्प्ϢڢϢÚ
बं�ÜUï- ©
स्प् : नक़ल प्र�तबं�
: नक़ल
Îéçݲ¢प्र�त
ÜUï „Ï¢„ï
¢¢çHÜUप्र�त
ÜUï ÜUGबं�
ÚèÏ¢ -ÜUG©ÚèÏ¢
ãè प्र�त
ãñæJ …Ï¢
¥ÈUÍ¢¢çÝS¼¢Ý
© SPRAT :§üDO
© SPRAT
: DO NOT
COPY - © SPRAT
: DO좎NOT
COPY
- © SPRAT
S„ï NOT
¥¢{ïCOPY
ÜUï ÜUGÚ-èÏ¢J
x¢G¢ñÚ çÜUç…²ï
ÜUï ТçÜUS¼¢Ý
ÜU¢ ÈUè„Î
çݲ¢Îè
¼¢'Hè}¢
ÜUï 65: DO
„ï NOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� - Ï¢¢çHx¢¢æ
© स्प् :}¢ïनक़ल
बं�ÜUÚ
- ©61
स्पçÈU„ÎJ
् : नक़ल प्र�तबं�
x¢²¢बं�
…Ï¢- ©
ÜUï स्प
„éÇ्G¢Ý: नक़ल
ÜU¢ 78प्र�त
„ï çx¢Ú
çx¢Ú ÜUÚ
¼¢'Hè}¢ï
æ 55 ã¢ïप्र�त

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
33 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

¥¢Ï¢¢Îè ¥¢ñÚ ÜU¢ïHï… ÜUè ¼¢'Hè}¢ ÜU¢ ¼Ý¢„éÏ¢

- 2005
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - ©
स्प् : नक़ल प्र�तबं�

90 - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©
1,400,000
© SPRAT : DO NOT COPY
SPRAT : DO NOT COPY
80 - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
1,200,000
70
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©1,000,000
SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
60
50

800,000

40

600,000

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
30

SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©400,000
20

© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - ©200,000
स्प् : नक़ल प्र�तबं�
10
© SPRAT : DO NOT COPY
0 - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©
- SPRAT : DO NOT COPY
¥}¢ïçÚÜU¢

„éÇ¢Ý

„©Îè ¥ÚÏ¢

ТçÜUS¼¢Ý

§üd¢§üH

§ü‹Ç¢ïÝïçࢲ¢

|¢¢Ú¼

Èí¢æ„

™èÝ

Ï¢æxH¢Îïà¢

¥ÈU{¢çÝS¼¢Ý

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„ïÜU‹Çîè ¼¢Hè}¢
¥¢Ï¢¢Îè (ã…G¢Ú)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Figure 2 - Aabadi Aur College Ki Taleem Ka Tanasub
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

²ã¢æ Îè x¢§ü x¢í¢ÈU }¢é‹¼¶GÏ¢ }¢éçSH}¢ }¢é}¢¢çHÜU ¥¢ñÚ ¼ÚPUè ²¢ÈU¼¢ }¢é}¢¢çHÜU }¢ïæ
¥¢Ï¢¢Îè ÜU¢ ¼Ý¢„éÏ¢ (Çïࢠ±¢Hè H¢§üÝ, ΢²¢æ »v„ï„) ¥¢ñÚ ã¢²Ú „ïÜU‹ÇÚè SÜêH ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ïHï… }¢ïæ ΢¶GHï, ÅÚçà¢²Ú ¼¢'Hè}¢ (¶GÇï Ï¢¢Ú) ÜUè à¢Úã çζ¢¼è ãñJ }¢éH¢ãï…G¢ ÜUèç…²ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜUï ¥}¢ïçÚÜU¢, §üd¢§üH ¥¢ñÚ ÈUí¢‹„ …ñ„ï }¢é}¢¢çHÜU }¢ïæ »ÜU ¼ÚÈU ¥¢Ï¢¢Îè Ï¢ã¢ï¼ ÜU}¢ ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Îê„Úè ¼ÚÈU ¼¢'Hè}¢è à¢Úã Ï¢ã¢ï¼ ©}¢Î¢ ãñ, …Ï¢ÜUï ТçÜUS¼¢Ý, Ï¢æxH¢Îïà¢, „éÇ¢Ý ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥ÈU{¢çÝS¼¢Ý }¢ïæ Ï¢ã¢ï¼ ÜU}¢ H¢ïx¢ ²ï ÐÉG¢§ü ã¢ç„H ÜUÚ Ð¢¼ï ãñæJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Ðñ΢±¢Ú

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Gross Domestic Product ²¢ GDP ²¢'Ýè çÜU„è }¢éËÜU ÜUè ÜUéH ¶G¢}¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Ðñ΢±¢Ú, }¢¢ïÅï ¼¢ñÚ ÐÚ ©„ }¢éËÜU ÜUè }¢¢'à¢è ¼ÚPUè ÜU¢ »ÜU Ðñ}¢¢Ý¢ ãñJ ¼}¢¢}¢ ¥ÚÏ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢é}¢¢çHÜU ÜUè ÜUéH ç}¢H¢ÜUÚ GDP 1.7 çÅîHè²Ý (trillion) Ç¢ïHÚ „ï ÜU}¢ ãñJ …Ï¢ ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥ÜUïHï ¥}¢ïçÚÜU¢ ÜU¢ GDP 14 çÅîHè²Ý Ç¢ïHÚ ãñJ ¥}¢ïçÚÜU¢ ÜUè ¥¢Ï¢¢Îè ç„ÈUü ÜU¢ï§ü 302
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ç}¢Ìè²Ý ãñ ²¢ 30 ÜUÚ¢ïÇG ÜUï ÜUGÚèÏ¢J ¥ÜUïHï …}¢üÝèÜU¢ 2 çÅîHè²Ý Ç¢ïHÚ ÜUï ©ÐÚ ãñ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :34DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
GDPJ ÈUí¢‹„ ¥¢ñÚ ²é.ÜUï. ΢ïÝ¢ïæ Hx¢|¢x¢ 1.60 ÅîHè²Ý Ç¢ïHÚ ãñ ÈUÎüÝJ x¢¢ï²¢ ¥ÜUïH¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÈUí¢‹„ ²¢ ²é.ÜUï. §ü¼Ý¢ §üQUï„¢Îè ¼¢ñÚ „ï }¢…GÏ¢ê¼ economically productive ãñ,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

}¢¥¢à¢è ¼¢ñÚ ÐÚ §ü¼Ý¢ ¶éà¢ã¢H ãñ, Îéçݲ¢ ÜU¢ï §ü¼Ýè ΢ñH¼ ÈUÚ¢ã}¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ç…¼Ýè

© SPRAT :¼}¢¢}¢
DO NOT
- © SPRAT
COPY
© SPRAT
DO NOT COPY
¥ÚÏ¢COPY
}¢é}¢¢çHÜU
§üÜU_ï: DO
ç}¢HNOT
ÜUÚCOPY
ÜUÚ¼ï- ©
ãñæJ SPRAT
¥¢ñÚ ±¢ï: DO
|¢èNOT
¥ÐÝè
¶GéÎ- ¢Î¢Î
¼ïH :ÜUè

् : Ï¢Ú¥v„
नक़ल प्र�त
्Ú:¢ïÐनक़ल
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� -Ω
बं�…ñ-„©ï ÜUï
स्प²é
- © स्प
΢ñH¼प्र�त
ÜUï Ï¢¢±…ê
! §üस्प
„ÜUï
§üÅHè
ÜU¢ प्र�त
„Ï¢ „ïबं�
Ï¢è}¢¢Ú
}¢éË्ÜU: çx¢Ý¢

DO NOT
© SPRAT
: DO
COPY
COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :…¢¼¢
ãñJ §üCOPY
„ÜU¢ -¥ÐÝ¢
GDP
|¢èNOT
Hx¢|¢x¢
1.5- ©çÅîSPRAT
Hè²Ý :Ç¢ïDO
HÚNOT
ãñJ ¥ÜUï
Hï -|¢¢Ú¼
§ü„ ™¢Åü

नक़ल प्र�त
् : ÜUG
नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प्}¢é}:¢¢çHÜU
स्पÜUï
प्र�तब}¢¢H
ं� - Ϣݢ¼¢
© स्प्ãñ:Jनक़ल
}¢ïæ çβïप्र�त
x¢»बं�
À }¢é-ç©
SH}¢
ÜUè ÜUéबं�
H Ðñ-Ω¢±¢Ú
ÚèÏ¢ ¼Ýã¢
¥¢ñÚ प्र�तबं�

© SPRAT :ÈUíDO
: DO NOT
- ©ÎéSPRAT
: DO ÜUÚ
NOT¥}¢ï
COPY
DO NOT COPY
GDP :ÜU¢
¢‹„NOT
§ü„„ïCOPY
Îéx¢Ýï- ©„ïSPRAT
|¢è Á²¢Î¢J
„¢Úè COPY
}¢éçSH}¢
çݲ¢ ç}¢H
çÚÜU¢- ©ÜUïSPRAT

© स्प् : नक़ल
बं�
- © स्प
: नक़ल
- ©¥x¢Ú
स्प्»ÜU
: नक़ल
प्र�त
- ©…¢»
स्प्¼¢ï
: नक़ल
»ÜU À¢ïप्र�त
Å¢ „¢
çãS„¢
|¢è्Ýãèæ
Ðñ΢प्र�त
ÜUÚ¼ïबJं�
(çÈUÚ
WTC
çx¢Ú¢बं�
çβ¢
v²¢ प्र�तबं�

DO NOT
COPY
- ©ÜUÚ
SPRAT
DO NOT
- ©3 SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
© SPRAT :¼èÝ
Figure
- GDP: DO
Amounts
}¢ïæ ¥¢Î¢Î
ÜUè :§üDO
„ NOT COPY
Ý» ¶Çï
G Ýãèæ
çβï : …¢²ï
æx¢ï?) COPY

Ï¢Çè Úïप्र�त
‹… ÜU¢ïबं�
„}¢¢ï
Ýï स्प
ÜUï ्çH²ï
H¢ïx¢¢çÚƒ}¢èÜU
§ü्S¼ï:’}¢¢H
x¢§üबं�
ãñJ - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल

प्र�तबं� SÜUï
- ©Hस्प
प्र�त
: नक़ल
नक़लÜUè

© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
10,240
14093

© स्प् : नक़ल प्र�तबं�5,120
- © स्प् : नक़ल प्र�त
2857 बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

…è.Çè.Ðè.

4327
2,560
- © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY

çÏ¢Ìè²Ý ¥}¢ïçÚÜUÝ Ç¢ïHÚ

© स्प् : नक़ल प्र�तबं�1,280
- © स्प् : नक़ल 1159
प्र�तबं� 511
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
640

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
202
320

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� 160
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - ©469
स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
80

© SPRAT : DO NOT COPY -80© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : 165
DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� -40© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तब56
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
11

20

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
10

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - ©
5 स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¥ÈU{¢çÝS¼¢Ý

„éÇ¢Ý

Ï¢æxH¢Îïà¢

ТçÜUS¼¢Ý

§üd¢§üH

„©Îè ¥ÚÏ¢

§ü‹Ç¢ïÝïçࢲ¢

|¢¢Ú¼

Èí¢æ„

™èÝ

¥}¢ïçÚÜU¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Figure
GDP
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
प्र�त3ब-ं�
- ©Amounts
स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Per: DO
Capital
G.D.P.
ÈUè à¢ï: ãDO
Úè NOT
Ðñ΢±¢Ú
ÜUï -çㄢϢ
„ï Îï: ¶
Ý »Î¢Î
© SPRAT : DO NOT §üCOPY
- © ÜU¢ï
SPRAT
NOT COPY
- ©²¢SPRAT
COPY
© SPRAT
DOï NOT COPY

¼¢ï ²êæ प्र�त
Ϣݼ¢बं�
ãñ ÜUï- ©»ÜUस्प¥¢ñ
¼ ¥}¢ïप्र�त
çÚÜUè ब35,000
Ç¢ï्HÚ: नक़ल
ÜUè ¶¢}¢
ÐñÎबं�
¢±¢Ú- „¢H¢Ý¢
् :„नक़ल
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
ं� - © स्प
प्र�त
© स्प् : ÜUÚ¼¢
, ȆU
¥¢'}¢
ÜUè „¢H¢Ý¢
¶G¢}¢COPY
Ðñ΢±¢Ú
ÜUè çÜUæ}:¢¼,
H ÜUïCOPY
„¢ƒ- ©8,000
Ç¢ï:HDO
Ú NOT COPY
NOT
COPY„©Îè
- © SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
DO ¼ï
NOT
SPRAT
© SPRAT :ãñDO
ãñ ्¥¢ñ: Úनक़ल
Ϣڢप्र�त
„éÇब¢Ýè
370
HÚ प्र�तबं�
ãñJ …Ï¢ÜUï
ȆU
ÜUè 450
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�¥±„¼
- © स्पТçÜUS¼¢Ý
बं�Ç¢ï- H
©Úस्प
ं�ç„ÈUü
- © स्प
् : नक़ल प्र�त
् : Ç¢ï
नक़ल

΢±¢ÚCOPY
„ïJ Ï¢ËÜUï
²ï |¢è :ÜUãï
¥¢ïCOPY
.¥¢§ü.„è.
}¢¢çHÜU
}¢ïæ NOT
„ï ç„ÈUü
™¢Ú- ©}¢éËSPRAT
ÜU ¥ñ„: ï DO
ãñ NOT COPY
© SPRAT :ÜUè
DOÐñNOT
- © SPRAT
DOæ ÜUï
NOT
- © }¢é
SPRAT
: DO
COPY
10,000
„ï् ÁG:²नक़ल
¢Î¢ ãñप्र�त
J …Ï¢ÜUï
ËÜU् ¥ñ: नक़ल
„ï ãñ प्र�तबं�
ç…Ý}¢ïप्र�त
æ ÈUèÜU„
¢±¢Ú प्र�त
© स्प् : नक़ल
बं� „¢H¢Ý¢
- © स्प् Ðñ: Îनक़ल
बं�Ç¢ï- H
©Úस्प
बं�50
- ©}¢éस्प
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
35 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…ã¢æ ÈUè ÜU„ „¢H¢Ý¢ Ðñ΢±¢Ú 5000 Ç¢ïHÚ „ï ÜU}¢ ãñJ ¥¢ñÚ 45 }¢éËÜU ¥ñ„ï ãñ …ã¢æ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÈUèÜU„ „¢H¢Ý¢ Ðñ΢±¢Ú 1000 Ç¢ïHÚ „ï |¢è ÜU}¢ ãñJ 6 ¥¢ï.¥¢§ü.„è. }¢é}¢¢çHÜU ¼¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Îéçݲ¢ ÜUï x¢ÚèÏ¢ ¼ÚèÝ }¢éËÜU¢ï}¢ïæ çx¢Ýï …¢¼ï ãñæJ ÜU¢ñ}¢è ¥¢}¢ÎÝè ÜU¢ï ¥¢Ï¢¢Îè ÐÚ ¼v„è}¢

© SPRAT : DO
- © (ÈUè
SPRAT
DO ¥¢}¢ÎÝè
NOT COPY
NOT
COPY
SPRAT
DO NOT COPY
ÜUÚNOT
ÜUï §üCOPY
ÝÈUïÚ¢Îè
à¢ïã: Úè)
ÜU¢- ©¥æÎSPRAT
¢… |¢è: DO
çÜU²¢
…¢¼¢
ãñJ- ©
Table
1:: Fee

: नक़ल प्र�त
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� -Amadani
© स्प् : नक़ल
प्र�तबÏ¢ïं�
बं�National
- © स्प् Income
}¢ïæ ¥¢H}¢è
‹ÜU- ÜUï© स्प
Per् Capital
Gross
Kas
Qaumi

NOTÈUèÜU„
COPY -ÜUé
©HSPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
COPY - ÜUï
© SPRAT
© SPRAT : DO
²¢'Ýè
ÜU¢ñ}¢è: DO
¥¢}¢ÎÝè
ÜUï »Î¢Î
ÜUéÀ }¢éæ¼: DO
ç¶GÏNOT
¢ }¢é}¢¢çHÜU
çH²ï }¢¢ñ: DO
…é΢NOT COPY

् : नक़ल
नक़ल प्र�त
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं� - ©
स्प् :Parity
बं� -„ï©çζ¢§ü
स्प् : नक़ल
Power
ÜUï ¼ÚèÜUï
x¢§ü ãñJप्र�तबं�
¥}¢ïप्र�त
çÚÜUè बं�
Ç¢ïH-Ú©ÜUèस्पà¢Úã
}¢ïæ Purchasing

© SPRAT : DO
COPY
© SPRAT
: DO çãS„ï
NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT
좢ȾNOT
çãS„ï
ÜUï -»Î¢Î
ÜU¢ ΢»æ
ÜUï »Î¢Î
„ï }¢éÜU¢Ï¢H¢
ÜUÚÜUïCOPY
ã}¢ -ÜUé©ÀSPRAT
¥æ΢…G:¢DO
ÜUÚNOT COPY

© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © स्पÈUÜUü
् : G नक़ल
प्र�त¥¢ñ
बं�
: नक़ल}¢ïप्र�त
ं� æ -|¢è
© स्प
् : }¢é
नक़ल
„ÜU¼ï
ãñæ बÜUïं�çÜU¼Ý¢
ãñ }¢éçSH}¢
Ú §ü-„©¢§üस्प}¢é्}¢¢çHÜU
æJ ã¢æ ब©Ý}¢ï
x¢GÚèÏ¢
ËÜU ãñप्र�त
æ बं�

NOT
© ÚSPRAT
DO NOT
© SPRAT
DO NOT
SPRAT
© SPRAT : DO
}¢x¢Ú
ã}¢COPY
…ñ„ï -¥¢ñ
ã}¢¢Ú :ç…¼Ýï
}¢é}COPY
¢¢çHÜU- Ýãèæ
J ¥¢ñÚ : ©ÝÜUï
…ñ„COPY
è ΢ñH-¼©ã}¢¢Úï
à¢ãï: DO
Úè²¢ïNOT
æ COPY

ÜU¢ï प्र�त
Ý„èÏ¢बं�
Ýãèæ-J© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÈUè ÜU„ ÜUG¢ñ}¢è ¥¢}¢ÎÝè Ç¢ïHÚ

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

}¢éËÜU

¥¢}¢ÎÝè

}¢éËÜU

¥¢}¢ÎÝè

}¢éËÜU

¥¢}¢ÎÝè

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Ï¢¼¢üÝè²¢
36,240 ¼éÜUèü
13,420 ¥ÈU{¢çÝS¼¢Ý
1,100
ÇïÝ}¢¢ÜUü
37,530 „©Îè ¥ÚÏ¢
24,500 Ï¢æxH¢Îïà¢
1,450
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çS±ÇÝ
37,780 §üd¢§üH
27,450 „éÇ¢Ý
1,920
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çS±¼…Hïü‹Ç
39,210 ²éÝ¢Ý
28,300 ТçÜUS¼¢Ý
2,590
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ýï{Ú Hï‹Ç
40,620 §üÅHè
30,800 |¢¢Ú¼
2,930
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥}¢ïçÚÜU¢
46,790 SÐïÝ
30,830 §ü‹Ç¢ïÝïçࢲ¢
3,600
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ô„x¢¢Ð¢ïÚ
47,970 …¢Ð¢Ý
35,190 Ÿ¢èHæÜU¢
4,460
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…}¢üÝè
35,950 ™èÝ
6,010
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Table 1: Fee Kas Qaumi Amadani
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUéÀ §ü„ ¼Úã ÜU¢ ã¢H »ÿ¢Ð¢ïÅü ²¢ Ï¢Ú¥¢}¢Î¢¼ ÜU¢ ãñJ ¥ÜïHï ¥}¢ïçÚÜU¢ 780
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÏ¢Hè²Ý Ç¢ïHÚ ÜU¢ }¢¢H Ï¢Ú¥¢}¢Î ÜUÚ¼¢ ãñJ …Ï¢ÜUï „©Îè ¥ÚïϢ貢 ç„Èü Hx¢|¢x¢ 80
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çÏ¢Hè²Ý Ç¢ïHÚ ÜU¢, ТçÜUS¼¢Ý ÜU¢ ÜUéH Ï¢Ú¥¢}¢Î 9 çÏ¢Hè²Ý Ç¢ïHÚ ¥¢ñÚ „éÇ¢ÝÜU¢ ç„Èü
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
1 çÏ¢Hè²Ý Ç¢ïHÚ ãñJ „¢Úï ¥ÚÏ¢ }¢é}¢¢çHÜU ç}¢HÜUÚ »ÜU ²éÚ¢ïÐè }¢éËÜU „ï |¢è ÜU}¢ }¢¢H
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢Ú¥¢}¢Î ÜUÚ¼ï ãñæJ ¥¢ñÚ ¥ÜïHï ¼ïH ¼}¢¢}¢ OIC }¢é}¢¢çHÜU ÜUè Ï¢Ú¥¢}¢Î¢¼ ÜU¢ ¥¢ñ„¼Ý
COPY
- © Ϣݼ¢
SPRATãñ:JDO
COPY
© ÚSPRAT
DO NOT

DO NOT COPY
© SPRAT : DO
50NOT
çÈU„Î
çãS„¢
(ȆUNOT
Ýé}¢¢§ü
‹Î¢ -¥¢ñ
„Ï¢ÜUG :¥¢}¢¢ï
…G ¼ïCOPY
ãÚèÚ ÜU¢ï
§ü SPRAT
…ݢϢ :¼¢çãÚ

© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� - ©
© स्प
प्र�त
बं�x¢§ü
- ©ãñJस्प
ã¢ç}¢Î
„¢ãÏ¢ÜUï
ÏH¢ïस्पx¢्ÐÚ: नक़ल
çH¶èप्र�त
Îï¶èJबं�
…G}-¢è}¢ï
ÜUï ्¼¢ñ: Úनक़ल
ÐÚ ÝÜUG
H ÜUè
) ् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :36DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ç}¢Hè²Ý ¥¢ñÚ çÏ¢Hè²Ý

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

™êæÜUï §ü„ 綼¢Ï¢ }¢ïæ ²ï ç}¢Hè²Ý ¥¢ñÚ çÏ¢Hè²²Ý ±¢H¢ ¥}¢ïçÚÜUè ¥¢ñÚ
„¢²ç‹ÅçÈUÜU Ý¢ïÅïà¢Ý Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú §üS¼ï}¢¢'H ã¢ïx¢¢ §ü„ çH²ï §ü„ï ²ãèæ „}¢Û¢¢ ÎïæJ Ï¢¼¢ñÚï ¶G¢„
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§ü„ çH²ï |¢è ÜUï “ç}¢Hè²Ý” ÜUï }¢¢'Ýè ÜU§ü }¢é}¢¢çHÜU }¢ïæ ¥Hx¢ çH²ï …¢¼ï Table 2:
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Lakh Aur Karod Ka Tanasub ÜU¢ï „}¢Û¢Ýï }¢ïæ }¢ÎÎx¢G¢Ú „¢çÏ¢¼ ã¢ïx¢¢J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Table :2:DO
Lakh
Karod
Tanasub
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
NOTAur
COPY
- © Ka
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�त
ं� - ÜUè
© स्प
ं� ¥¢ñ
- ©Ú स्प
बं� - ©ÜU¢स्प§ü्S¼ï: 'नक़ल
: नक़ल
: नक़ल
§ü‹ब„¢Ý
Îé‹्²±è
¼ÚPUèप्र�त
ÜU¢ ब»ÜU
Ðñ}्¢¢Ý¢
ãñ ÜUïप्र�त
±¢ï çÏ¢…Hè
}¢¢H प्र�तबं�

±¢ïCOPY
§üS¼ï'-}¢¢H
ÜUÚ¼¢: DO
ãñJ NOT
©SÜU¢ïCOPY
¥„Ú¢ÈU
ÜUï Ðñ}:¢¢Ýï
© SPRAT :çÜU¼Ý¢
DO NOTÜUÚ¼¢
COPYãñ-J©çÜU¼Ýè
SPRAT çÏ¢…Hè
: DO NOT
© SPRAT
- © SPRAT
DO NOT COPY

Consumption
ÜUï प्र�त
¼¢ñÚ ÐÚ
¶्ïæÜUï: »ÜU
çÚÜUèबं�¥¢ñ-„©¼Ýस्प¼ÜUÚèÏ¢Ý
नक़ल¥}¢ï
् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं� -Parameter
© स्प् : नक़ल
बं�ã}¢
- ©Îïस्प
प्र�त
Åì ¥±„ü
) çÏ¢…Hè
¼ï'}¢¢H
ÜUÚ: DO
…¢¼¢
ãñJCOPY
ТçÜUS¼¢Ýè
500: DO
„ï NOT COPY
DO NOTçÜUH¢ï
COPY±¢ï

SPRAT(:kWh
DO NOT
COPY§ü-S©
SPRAT
NOT
- © SPRAT
© SPRAT :14000

ÜU}¢ çÜUH¢ï
Å -¥±„ü
§üS¼ïप्र�त
'}¢¢Hबं�
ÜUÚ¼¢
J „é् Ç: G¢नक़ल
Ýè çÏ¢™¢Úï
ç„ÈUü
ÜU}¢ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तब±¢ï
ं�
© स्पçÏ¢…Hè
- © ãñस्प
प्र�तÜU¢ï
बं�
- ©100
स्प् „ï
् : नक़ल
: नक़ल

񛋏COPY
¥±„ü- ©çÏ¢…Hè
ãñJ ¥¢§ü
.Åè.NOT
ÜU¢COPY
¥HÏ¢œ¢¢
ã¢H ÜUé: DO
À NOT COPY
© SPRAT :çÜUH¢ï
DO NOT
SPRAT :ÐÚ
DO„Ï¢í
NOTÜUÚÝ¢
COPYÐÇG
- ©¼¢SPRAT
: DO
- © SPRAT

Ï¢ïã¼Úप्र�त
ã饢बं�
ãñJ ã}¢¢Úè
U¢ï=ÇÎबं�
ÜUï -Ï¢¢Î
±¢Hï
Î „¢H¢ï
æ }¢ïबं�
æ, Ï¢¼¢ñ
¶G¢्„: नक़ल
¥ÚÏ¢ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
- © स्पçÐÀHè
© स्प
प्र�त
- ©Úï स्प
् : नक़लÚïÜप्र�त
् : ™æ
नक़ल

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
37 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

}¢é}¢¢çHÜU }¢ïæJ ¼¢ã}¢ ç„ÈUü »ÜU Î¢ï ¥ÈUڢΠ¥ñ„ï ãñæ „¢ï }¢ïæ ç…Ýãïæ ÜU¢ï}Œ²éÅÚ ÜU¢ §üS¼ï'}¢¢H
¥¢¼¢ ãñJ ¥¢ñÚ ™êæÜUè »ÜU ÜU¢ï}Œ²éÅÚ ÐÚ ÜU§ü H¢ïx¢ §ü‹ÅÚÝïÅ §üS¼ï'}¢¢H ÜUÚ „ÜU¼ï ãñæ §ü„
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çH²ï §ü„ ¼ï'΢Π}¢ïæ |¢è ÜUÎíï Ï¢ïã¼Úè ¥¢§ü ãñJ ¼¢ã}¢ ²éÚ¢ïÐè }¢é}¢¢çHÜU „ï ¥|¢è ã}¢ „¢H¢ïæ
© SPRAT : DO
- ©ÜUï
SPRAT
DO NOT
© SPRAT
: DO
NOT COPY
SPRAT
ÐèÀïNOTãñæJCOPY
²¢Î Úãï
¶GéÎ :ã}¢¢Úï
|¢¢Ú¼COPY
ÜU¢ -ã¢H
|¢è Ï¢ã¢ï
¼ ¥ÓÀ¢
Ýãèæ ãñ- ©
J ¥¢ñ
Ú »ÜU: DO
Ï¢ÇGèNOT COPY
: नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�ãñ- ©
स्प् : नक़ल
प्र�त
- © स्प
बं� -ka
© स्प
3:्Bijli
aurप्र�त
Internet
Istemal
¥¢ñÚप्र�तबं�
±…ãप्र�त
©S¢ÜUè
¥¢Ï¢¢ÎèJ
²ã¢æ çβï
x¢»बं�Table
- © SPRAT
: DO NOT
COPY
© SPRAT : DO
x¢í¢NOT
ÈU ²ï COPY
΢ïÝ¢ïæ ¼Úã
ÜUï ¥„Ú¢ÈU
çζ¢¼ï
ãñæJ - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

çÏ¢…Hè ¥¢ñÚ §ü‹ÅÚÝïÅ ÜU¢ §üS¼ï}¢¢H

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
ं� -çÏ¢…Hè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÈUè बÜU„

}¢éËÜU

§ü‹ÅÚÝïÅ x¢¢ãÜU -ÈUè „Î

±¢- ¥)
COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT (çÜU

144
© स्प् : नक़ल प्र�तबÏ¢æं�
- © स्प् : नक़ल प्र�तब0.35
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
xH¢Îï- ©
ࢠस्प् : नक़ल प्र�तबं�

2332- © SPRAT : DO NOT COPY
22.00 - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
™èÝ - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबÈíं�
- © स्प् : नक़ल प्र�त68.00
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
7772
¢æ„ - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY
542- © SPRAT : DO NOT COPY
4.54 - © SPRAT : DO NOT COPY
|¢¢Ú¼ - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तब§üं�
स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- © स्प् : नक़ल प्र�तब7.92
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
566
‹Ç¢ïÝ- ïç©à¢²¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
7002- © SPRAT : DO NOT COPY
48.00 - © SPRAT : DO NOT COPY

§üd¢§üH
ТçÜUS¼¢Ý
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
7247- © SPRAT : DO NOT COPY
31.00 - © SPRAT : DO NOT COPY
„©Îè ¥ÚÏ¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
90
10.00
„éÇ¢Ý
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
13652
76.00
¥}¢ïçÚÜU¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- © स्प् : नक़ल प्र�त11.00
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
474

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Table 3: Bijli aur Internet ka Istemal
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

4 ्- :Bijli
Aur
Internet
ÜUï Ï¢¢²ï
æ »v„ï
ÈUèÜU„प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबFigure
ं� - © स्प
प्र�त
बं� - ©Ka
स्प्Istemal
बं�
- ©„
स्पÐÚ
नक़ल
: नक़ल प्र�त
् : नक़ल

çÏ¢…HèÜU¢
§üS¼ï-'©
}¢¢H
çÜUH¢ï: DO
񛋏NOT
¥±„ü
}¢ïæ, -Ï¢¢Ú
„ï, ¥¢ñ:Ú DO
΢²ïNOT
æ »ÜU„ï
„ ÐÚ- ©çÈU„Î
§ü‹:ÅÚÝï
© SPRAT : DO
NOT COPY
SPRAT
COPY
© SPRAT
COPY
SPRAT
DOÅNOT COPY
§üS¼ïप्र�त
'}¢¢Hबं�
ÜUÚÝï- ±©¢Hïस्पHÜUèÚ
„ï, çζ¢²ï
x¢»- ©
ãñæJ स्प
…G¢्çãÚ: नक़ल
ãñ ÜUï …¢ï
Á²¢Î¢
ÅÚÝï
¼ï'}¢¢Hप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
प्र�त
बं� §ü
- ‹©
स्पÅ्§ü:Sनक़ल
् : नक़ल

ÜUÚNOT
„ÜU¼ï
ãñæ ±¢ï- ©Ï¢ïSPRAT
ã¼Ú ÐÉG: DO
„ÜU¼ï
æ, ç¼…¢Ú¼
ÜUÚ „ÜU¼ï
æ ¥¢ñÚCOPY
΢ñH¼- ©ÜU}¢¢
„ÜU¼ï
© SPRAT : DO
COPY
NOTãñCOPY
- © SPRAT
: DOãñNOT
SPRAT
: DOãñæJNOT COPY
©S¢ÜUï
Ï¢¢Îबं�
Figure
6्- :Kul
Israf
}¢ïæ बÜUé
H -¶™ü
}¢¢çHÜU
ÜU¢बं�
çζ¢²¢
x¢²¢
ãñ ¼¢ÜUïप्र�तबं�
नक़ल
नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © स्प
प्र�त
ं�
© स्प™æ्Î: }¢é
प्र�त
- © स्प

ã}¢NOT
©ÝÜUïCOPY
à¢ïãÚè²¢ï
æ ÜU¢ }¢¢'à¢è
}¢ñ²¢ÚïCOPY
ç…GæÎx¢è
„Üï:æJDO²ï NOT
Ï¢¼H¢¼è
ÜU¢ñÝ çÜU¼Ý¢
- © SPRAT
: DO NOT
- ©…¢Ý
SPRAT
COPYãñæ - ÜUï
© SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO

„¢H¢Ý¢ ¶™ü ÜUÚ Ð¢¼¢ ãñJ
x¢¢ñÚ çÜU…è²ï ÜUï ¥¢ñ„¼Ý »ÜU ²ãêÎè »ÜU ТçÜUS¼¢Ýè „ï ¥_¢§ü„ x¢éÝ¢ ÁG²¢Î¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ç¢ï
H
Ú
¶™ü
ÜUÚ¼¢ ãñJ ²¢ çÈUÚ ²ï ÜUï ¥Ü ïHï »ÜU ¥}¢ïçÚÜUè Hx¢|¢x¢ §ü¼Ý¢ ¶™ü ÜUÚ¼¢ ãñ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
煼ݢ ÜUï ãÚ }¢éçSH}¢ }¢éËÜU ÜU¢ »ÜU »ÜU à¢ïãÚè ç}¢H ÜUÚ ¶™ü ÜUÚ¼ï ã¢ïæJ §ü„è ¼Úã ÐéÀïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :38DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜUï ¼¢'Hè}¢ ÐÚ çÜU¼Ý¢ ¶™ü ©ÝÜUè ãéÜUê}¢¼ïæ ÜUÚ¼è ãñæ? ¥ÐÝï …è.Çè.Ðè. ÜU¢ çÜU¼Ý¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÈUè„Î ±¢ï ¼¢'Hè}¢ ÐÚ ¶™ü ÜUÚ¼è ãñæ? ¥}¢ïçÚÜU¢ ±¢Hï 5 ÈUè „Î ¥¢ñÚ Ð¢çÜUS¼¢Ýè 2
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÈUè„Î „éÇ¢Ýè 6 ÈUè„Î ¥ÐÝï …è.Çè.Ðè. ÜU¢J ²ï ¼¢ï ã}¢ïæ ²¢Î ãè ãñ ÜUï }¢éçSH}¢ }¢é}¢¢çHÜU
© SPRAT :ÜU¢
DO…è.Çè.Ðè.
NOT COPY²ê-æ ©
COPY
© æxSPRAT
|¢èSPRAT
§ü‹¼ï㢧ü: DO
ÜU}¢NOT
ãñJ COPY
™éÝ¢‹™ï- ©²ïSPRAT
»'΢Î: §üDO
¼ÝïNOT
ϢB'Ìé
ÜU -Hx¢ï
¢ï ÜUï x¢í:¢DO
ÈU NOT COPY

© स्प् : नक़ल
- © स्प
Ϣݢݢप्र�त
|¢è Ï¢ïबं�
}¢¢'Ýè
ãñJ ् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

çÏ¢…Hè ¥¢ñÚ §ü‹ÅÚÝïÅ ÜU¢ §üS¼ï'}¢¢H

© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©80SPRAT : DO NOT COPY
16000

© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - ©70
स्प् : नक़ल प्र�तबं�
14000

- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©60SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
12000

© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - ©50
स्प् : नक़ल प्र�तबं�
10000

© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©40SPRAT : DO NOT COPY
8000

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
6000

30

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
4000

20

2000

10

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
0

0

¥}¢ïçÚÜU¢

„éÇ¢Ý

„©Îè ¥ÚÏ¢

ТçÜUS¼¢Ý

§üd¢§üH

§ü‹Ç¢ïÝïçࢲ¢

|¢¢Ú¼

Èí¢æ„

™èÝ

Ï¢æxH¢Îïà¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜU„ NOT
(ÜUè.±¢.¥)
§ü‹ÅÚÝï: ÅDO
x¢¢ãÜU
ÈUèCOPY
„Î - © SPRAT : DO NOT COPY
COPY - © SPRAT
NOT
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRATÈUè: DO
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
- © SPRAT
DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Figure
4 -NOT
BijliCOPY
Aur Internet
Ka:Istemal
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

çݲ¢NOT
}¢ïæ COPY
§ü‹„¢Ý¢ï- æ ©ÜUèSPRAT
ÈUH¢ã: DO
± Ï¢ïNOT
ãÏ¢êÎ,COPY
©ÝÜUè- ©Ï¢ïãSPRAT
¼Úè, ©ÝÜUè
¼¢'Hè}¢
± -„ï©ã¼SPRAT
±x¢ñÚã: DO NOT COPY
© SPRAT :ÎéDO
: DO NOT
COPY
Index
²¢् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ ¥æप्र�त
΢…G¢ बHx¢¢Ýï
ÜU¢स्प»ÜU
}¢¢Ý¢बं�
ãñJ Human
© स्प् : नक़ल
ं� - ©
- © स्प् Development
- © स्प
् : ©}¢Î¢
नक़लÐñप्र�त
: नक़ल प्र�तबं�

. §ü„ÜUè
}¢ïæ ТçÜUS¼¢Ý
Ï¢éÏ¢êH :ãÜUG
ÜU¢çÏ¢Hï
çÜU²¢
© SPRAT :»™.Çè.¥¢§ü
DO NOT COPY
- © ¼à¢ÜUèH
SPRAT : DO
NOT COPYÜUï
- ©}¢ïã
SPRAT
DOÝïNOT
COPYÜUÎí
- ©ÜU¢}¢
SPRAT
: DO NOT COPY

ãñJ ©‹¢ã¢ï
æÝï ÜUã¢
ÜU¢प्र�त
}¢ÜUG„बं�
Î ãñ- ¥ñ
¢ }¢¢ã¢ï
H ¼à¢ÜèH
Ý¢ -ç…„„ï
x¢ प्र�तबं�
् : नक़ल
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� -ƒ¢
© ÜUï
स्प“¼ÚPUè
©„स्प
प्र�तबÎïं�
© स्प्H¢ï
¼±èH, „ïã¼}¢æÎ ¥¢ñÚ ¼¶GHèÜUè ç…GæÎçx¢²¢æ Ï¢„Ú ÜUÚ „ÜUïæJ”

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
39 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

»™.Çè.¥¢§ü
‹ÜUSPRAT
(}¢ÝÈUè)
NOT COPY. -Úï©
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - ©0 स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - ©0स्प् : नक़ल प्र�तबं�

20
40
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� -400
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - ©60
स्प् : नक़ल प्र�तबं�
80SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY 600
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©
100
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� -800
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
120
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©
SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY1000
140
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�1200
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - ©160
स्प् : नक़ल प्र�तबं�
180
© SPRAT : DO NOT COPY1400
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©
SPRAT : DO NOT COPY
200

- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY 200

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
बं�
- © स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
»™.Çè.¥¢§ü
. Úï‹ÜU
¥¢Ï¢¢Îè
(ç}¢Hè²Ý)

COPY
© SPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
Figure
5 - -HDI
Ranks: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Figure 6 - Kul Israf
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - 40
DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

煼ݢ ç…S¢ÜU¢ ÜU}¢ »™.Çè.¥¢§ü. §ü‹Çïÿ¢ ã¢ï ©¼Ý¢ ±¢ï }¢éËÜU ¶éà¢ã¢H, ±ã¢æ ÜUï
¥ÈUڢΠ©¼Ýï }¢¢HÎ¢Ú ¥¢ñÚ ¥¢…G¢Î }¢¢Ýï …¢¼ï ãñæJ …G¢çãÚ ãñ ÜUï 煼ݢ ¥ÎÎ À¢ïÅ¢ ©¼Ý¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Úï‹ÜU Ï¢ïã¼ÚJ §ü„}¢ïæ ç„ÈUü §üÜU¼ï„¢Îè ²¢ Economic Parameter Ýãèæ Ï¢ËÜUï ç„¢²„è
© SPRAT :¥¢…æ
DO NOT
- © SPRAT
- ©ÜUéSPRAT
NOT
© SPRAT
: DO NOT COPY
¢çβ¢æCOPY
, §ü‹„¢ÈU,
„ÇGÜUïæ,: DO
„ïãNOT
¼ ¥¢ñCOPY
Ú Îèx¢Ú
À Îé„:ÚèDO„ãê
H¼ïCOPY
æ, ©Ý -„Ï¢
ÜU¢ï ݢТ
: नक़ल 5प्र�त
: नक़ल
् : Ýæ
नक़ल
© स्प् : नक़ल

बं�Ranks
- © स्प्ÜU¢
- HDI
ã¢H प्र�त
²êæ ãñ:बं�
¥}¢ï-ç©
ÚÜU¢स्प13
Ï¢Ú, प्र�तबं�
…¢¼¢ प्र�त
ãñJ }¢¢ïबं�
Åï ¼¢ñ
Ú स्प
ÐÚ ्Figure
DO NOT
© SPRAT
DO NOT
SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT :„©Îè
¥ÚïCOPY
çÏ¢²Ý - 59
ÝæÏ¢Ú, : çã‹Îé
S¼¢ÝèCOPY
134- ©ÝæSPRAT
Ï¢Ú, (¶G: DO
¢„¢NOT
çx¢Ú¢COPY
ã饢- ©ã¢H
ãñ :ã}¢
् : नक़ल प्र�त
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�
बं�
© स्पãé्¥:¢ नक़ल
ं�ÝÏ¢Ú
- © ¥¢ñ
स्पÚ् „é
141 ब±¢æ
Ç¢Ýè प्र�तबं�
çã‹ÎéSप्र�त
¼¢Ýè²¢ï
æ ÜU¢- ©|¢è)स्पТçÜUS¼¢Ý
ÜU¢ }¢…G
èÎ -çx¢Ú¢
²¢'Ýèप्र�त
© SPRAT :ÜU¢
DO150
NOT±¢æ
COPY
DO NOT
- ©„Ï¢„ï
SPRAT
: DO¢ïÚNOT
COPY
- ©Index
SPRATç…Ý
: DO NOT COPY
ÝæÏ¢ÚJ- ©ÎéçSPRAT
ݲ¢ }¢ïæ: HDI
Úï‹ÜUCOPY
ç…ÝÜUè
ÜU}¢…G
, ²¢'Ýè
HDI
© स्प् : नक़ल
प्र�तÜU¢
बं�„Ï¢
- ©„ïस्पÁG्
: नक़ल
प्र�तबं�
- © स्प् :ãñनक़ल
प्र�त
् : नक़ल
}¢é}¢¢çHÜU
²¢Î¢
ãñ, ç…ÝÜUè
Ï¢ÎçÜUS}¢¼è
²ï, ©Ý}¢ï
æ }¢éबçं�
SH}¢- ©}¢éस्प
}¢¢çHÜU
ÜUè प्र�तबं�
DO NOT
© SPRAT :|¢Ú}¢¢Ú
ãñJ COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§ü„बं�x¢í-¢ÈU© स्प
}¢ïæ ्¥¢Ï¢¢Îè
„¢ƒ
¼¶Ï¢
¢¢çHÜUप्र�त
ÜUï „Ýì
HDI प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
प्र�त
बं�}¢é-‹©
स्प्}¢é: }नक़ल
बं� -2009
© स्प्ÜUï: नक़ल
: नक़ल ÜUï
çζH¢»
ãñæJ ¥¢Ï¢¢Îè
Ï¢¢²ïæCOPY
»ÜU„ï-„©ÐÚSPRAT
HÜUèÚ: DO
ÜUï NOT
…GÚè²ïCOPY
¥¢ñÚ -HDI
Úï‹ÜU :Ï¢¢Ú
© SPRAT :Index
DO NOT
COPY - x¢»
© SPRAT
: DO NOT
© SPRAT
DO NOT COPY
ÜUï
…G
Ú
è²ï
΢²ï
æ
»ÜU„ï

ÐÚ,
뢕
Ý
¢ï
æ
çx¢Ú¼è
ç}¢ÜU΢Ú}¢ï
æ
,
²¢'Ýè
Decreasing
Order
}¢ï
æ
Î…ü
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
x¢» ãñCOPY
æJ §ü„- ¼Úã
©Ýãïæ :„}¢Û¢Ýï
¥¢„¢Ýè
x¢èJ ç…„ÜUè
¥¢Ï¢¢Îè
ãñ ©S¢ÜUè
DO NOT
© SPRAT
DO NOT}¢ïæCOPY
- © ã¢ï
SPRAT
: DO NOT
COPYÁ²¢Î¢
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :çÜU²ï
HDI
Index
ϢǢG
²¢'Ýè
ÜU}¢…G
¢
ï
Ú
ãñ
©¼Ý¢
©S¢ÜU¢
HÜUG
è
Ú
©¼Ýè
Îê
Ú
ãñ
J
§ü

è
¼Úã
ç…„ÜU¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢¢ COPY
ãñJ ÁG²-¢Î¢
¶éà¢ã¢H
ËÜU ±¢ï
ç…SÜUè
¥¢Ï¢¢Îè: DO
|¢èNOT
ÜU}¢COPY
ã¢ï, ¥¢ñ
§ü‹Çïÿ¢ :|¢è
© SPRAT :Ï¢¢Ú
DO Hæ
NOT
© SPRAT
: DO}¢éNOT
COPY
- © SPRAT
- ©Ú SPRAT
DO NOT COPY
À¢ï
Å
¢,
…ñ

ï
ÈUí
¢
‹„J
}¢é
H
¢ãï

¢
G
çÜU…èï
²
ï
ÜUï
ÜUñ

ï
¥ÈUÍ¢¢çÝS¼¢Ý,
„é
Ç
¢Ý,
ТçÜUS¼¢Ý,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢æxH¢ÎïࢠÜUï H¢ïx¢ HDI ÜUï ¼ãï¼ ÜU}¢…G¢ïÚ ãñæ ÈUí¢‹„, ¥}¢ïçÚÜU¢ ¥¢ñÚ §üd¢§üH ÜUï H¢ïx¢¢ïæ ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢éÜU¢çÏ¢HJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢Ð „¢ï™¼ï ã¢ïæx¢ï ÜUï Îèx¢Ú }¢é„H}¢¢Ý |¢Hï ãè x¢ÚèÏ¢ ã¢ïæ, ¥ÚÏ¢ }¢é„H}¢¢Ý ÜU¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼¢ï ¼ïH ÜUè Ϣ΢ñH¼ ¥Ú…Gè …ó¢¼ Ý„èÏ¢ ãñJ ¥ÈU„¢ï„ ÜUï ²ï |¢è ÎéLS¼ ÝãèæJ ¥ÜU±¢}¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢éœ¢ïã΢ ÜUï Çï±ËÐ}¢ï‹Å Ðí¢ïx¢í¢}¢ (UNDP)ÜUè 2009 ÜUè çÚТïÅü ¥|¢è ¥|¢è ࢢ» ãé§ü ãñJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…GïH }¢ïæ ©„ÜUï ÜUéÀ §üQUïÏ¢¢„¢¼ ã}¢¢Úï ¼…éü}¢ï}¢ïæ ÝÜUH çÜU²ï …¢ Úãï ãñæJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
UNDP ÜUè ¥ÚÏ¢ sé}¢Ý Çï±ËÐ}¢ï‹ÅÜUè 2009 ÜUè çÚТïÅü„ „ï §üQUϢ¢¼
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
(excerpts)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT : DOReport
NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
Arab: DO
Human
Development
2009
Published
by
UNDP
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Refer: http:\www.arab-hdr.org/contentsindex.aspx?rid=5

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

‹„¢Ýèबं�¼ãÈUÈUé
…GÜ्Uè: ±„è'
GÚ}¢¢ñ…बं�
éÎx¢è- ©
Ýï स्प
ÜU§ü् ¥ÚÏ¢
}¢é}प्र�त
¢¢çHÜUÜUè
Ú¶è प्र�तबं�
1. §üप्र�त
© स्प् : नक़ल
- © स्प
प्र�त
बं� ¼ÚPUè
- © स्पÚ¢ï्Ü:U नक़ल
नक़ल x¢ñ
: नक़ल

ãñJ COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
2. Úïप्र�त
çx¢S¼¢Ý
΢ï-स्प
ç¼ã¢§ü
„ï Á²¢Î¢
…Gब}ं�
¢èÝè- ©
…x¢ã
ÜUÚ Úw¶è
ãñJ - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�Ýï- ©
प्र�त
स्प्ãÇÐ
प्र�तबं�
् : नक़ल
: नक़ल
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
41 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
3. ¥ÜU„Ú ¥ÚÏ¢ }¢é}¢¢çHÜU ¼…éü}¢¢Ýè ¥¢ñÚ Ýé}¢¢§ü‹Îx¢è ÜUï §ü΢Úï ϢݢÝï }¢ïæ Ý¢ÜU¢}¢ Úãï ãñæJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
4. ÜU§ü ¥ÚÏ¢ }¢é}¢¢çHÜU ¥¢…G¢Îè²¢ïæ ¥¢ñÚ §üÝÈUÚ¢Îè ãéÜGUéÜU ÜUï Т}¢¢HÜUè §ü…¢…G¼ Îï¼ï ãñæJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
5. ÁG²¢Î¢¼Ú ¥ÚÏ¢ ÜU§ü ¼Úã ÜUè ‘x¢ñÚ ¥¢…G¢Îè²¢ïæ’ }¢ïæ …è¼ï ãñæJ
© SPRAT : DO6.NOT
COPY¥ÚÏ¢
- © }¢é
SPRAT
COPY±ã¢æ
- © ÜUè
SPRAT
DOæÜNOT
© èSPRAT
DO NOT COPY
¼}¢¢}¢
}¢¢çHÜU: DO
ÜUèNOT
¥ÎçH²¢
ãéÜGU:é}¢¼¢ï
Uè ÎwGCOPY
H ¥æÎ- ¢…G
„ï }¢é¼:¢'ç„Ú

© स्प् : नक़ल प्र�त
ãñJ बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

SPRAT¥Ï¢
: DO|¢è
NOT
COPY
© SPRAT
COPY„ï- ©
© SPRAT : DO7.NOT
ÜU§üCOPY
¥ÚÏ¢- ©
w±¢¼èÝ
çÐÎÚè
¶G-¢Ý΢Ýè
çÝ…G: DO
¢}¢ NOT
ÜUè ±…ã
ÜUG¢SPRAT
ÝêÝè ¼¢ñ: ÚDOÐÚNOT COPY

: Úनक़ल
् :Ú नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
ं� - ©¥¢ñ
स्पÚ् x¢ñ
प्र�तबं�
- © स्प¥¢ñ
- © स्पx¢G्éH: ¢}¢è
Ý¢ बϢڢϢÚè
}¢„¢±¢¼ÜU¢
Ï¢Ú¼¢±,
}¢Î¢ïZÜप्र�त
Uè ¥¢ñबÚं�„}¢¢…è
ÜU¢प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT
COPYãñ-æJ © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çà¢ÜU¢Ú

© स्प् : नक़ल
बं�à¢ï- ã
©Úè²¢ï
स्पæ ्ÜUï: नक़ल
बं� -H¢ï
© xस्प
: नक़ल
प्र�त
बं�ÜU¢
- ©¼ãzÈUé
स्प् …
: नक़ल
8. प्र�त
¥„Hè
¥H¢±¢प्र�त
Á²¢Î¢¼Ú
¢¢ïæÜ्Uï çH²ï
çÜU„è
¼Úã
G }¢¢ñ…êÎप्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT
ÝãèæCOPY
ãñJ - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

9. प्र�त
Honour
Crimes
²¢ ¥¢Ï¢L
Ú¼¢ïæ ÜU¢ï
ãH¢ÜU
¥ÚÏ¢प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� - ©
स्प् : नक़ल
प्र�तबÜUè
ं� -¶G©¢ç¼Ú
स्प्¥¢ñ
प्र�त
बं� - ÜUÚÝ¢
© स्प्ÜU§ü
: नक़ल
: नक़ल

}¢é}COPY
¢¢çHÜU- ©
ÜU¢SPRAT
Ï¢ÎÝ¢}¢ï: DO
…G}¢¢Ý¢
…¢Úè :ãñDO
J NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
NOT ÜU¢}¢
COPY¥Ï¢|¢è
- © SPRAT
10.प्र�त
¥ÚÏ¢¢ï
æ ÜUè- ©¼ïस्प
H ्ÜUè: नक़ल
΢ñH¼प्र�त
±ã¢æबÜं�
Uè }¢¥¢à¢è
ÜUè »ÜU
è ¼S±èÚ
Ðïà¢प्र�तबं�
: नक़ल प्र�त
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�
- © स्प् „Ó™¢§ü
बं�çÏ¢x¢ÇG
- © स्प

ÜUÚ¼è
ãñJ- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
COPY
© SPRAT : DO NOT
11.प्र�त
1970
ÜU¢Ï¢Hï
}¢ïæ 2007
æ ¥ÚÏ¢
ÐéÚप्र�त
ï ¼¢ñÚ बÐÚ
् : नक़ल
् : नक़ल
: नक़लÜUïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�ÜUï- ©}¢éस्प
प्र�त}¢ï
बं�
- © }¢é
स्प}¢¢çHÜU
ं� „Ý¥¼è
- © स्प् ¼ÚPUè

»ï¼COPY
ïÏ¢¢Ú „ï- ©
ÐèÀïSPRAT
ãñæJ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
12.प्र�त
2005
»Î¢Î
„ï ¥ÚÏ¢¢ï
æ Ï¢ïस्प
Ú¢ï…्Gx¢¢Úè
¥¢H}¢è
ÜU¢Ï¢Hïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�ÜUï- ©
स्प्ÜUï: çㄢϢ
बं�æ }¢ï

प्र�त6.3
बं�ÈUè
- ©„Î
स्पÜUï
नक़ल प्र�त
: नक़ल
् :}¢éनक़ल

14.4 ÈUè „Î ¼ÜU Ï¢ÉG x¢§ü ãñJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
13. ¥ÚÏ¢S¼¢Ý }¢ïæ 6.5 ÜUÚ¢ïÇ H¢ïx¢ »ÜU }¢¢'Ýè }¢ïæ x¢ÚèÏ¢ ÜUïãH¢» …¢ „ÜU¼ï ãñæJ ©S¢ÜUè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ï¢ÇGè ±…ã ¥¢}¢ÎÝè ÜUè Ý¢ ϢڢϢÚè ãñJ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
14. ¥ÚÏ¢ ¥ÐÝè Ú¢ï…G}¢Ú¢üã ÜUè çx¢…G¢ ÜUï }¢¢'}¢Hï }¢ïæ ¥|¢è ¼ÜU ¶GéÎ ÜUÈUèH Ýãèæ ãé»J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
15. ¥¢}¢ ¥ÚÏ¢ à¢ïãÚè²¢ïæ ÜUè „ïã¼ ÜU¢ }¢ñ²¢Ú „Ý'¼è }¢é}¢¢çHÜU ÜUï à¢ãïÚè²¢ïæ ÜUï }¢ñ'²¢Ú „ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÐèÀï ãñJ

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
16. HIV/AIDS ¥ÚÏ¢ }¢é}¢¢çHÜU ÜUè »ÜU ÜUÇG±è ¥¢ñÚ ¥¢}¢ ¼¢ñÚ ÐÚ Ý ¼SHè}¢ ÜUè …¢Ýï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

±¢Hè ãÜUGèÜUG¼ ãñJ
¼¢ï v²¢ ã}¢ ²ï ÜUãïæ ÜUï ¶Gé΢ ÜU¢ ÜUãÚ ãñ ²ï? ²¢ ²ï ¶Gé΢Ýï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUï çãS„ï
© SPRAT : DO
NOT
COPY
- © ¥¢ñ
SPRAT
: DOàNOT
- © ¥¢Ð
SPRAT
- © SPRAT
DO NOT COPY
}¢ïæ ΢ñH¼¢ï ¥¢Ú¢}¢
Úï ¥¢„¢§ü
¢ ÝãèæCOPY
Úw¶è?
ÜU¢ï: DO
²¢ÎNOT
ã¢ïx¢¢COPY
ÜUï ç„ÈUü
„©Îè :¥ÚÏ¢,
नक़ल¥}¢¢Ú¢¼
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं�, - }¢é
©œ¢ïस्प
प्र�तबं�
- © 700
स्प् :çÏ¢Hè²Ý
§üÚ¢Ý,
§üÚब¢ÜUG
ã΢् :¥ÚÏ¢
¥¢ñ-Ú©ÜUéस्प
±ñ¼् :ÜUïनक़ल
ÜUÏ¢…Gप्र�त
ï }¢ïæ ब…éं�}¢H¢
COPY
- ©ÜUÏ¢…G
SPRAT
NOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT : DO
Ï¢ïÚNOT
Ë„ (ÐèÐï
) „ï- ©ÁG²SPRAT
¢Î¢ ¼ïH: DO
ÜUï NOT
¶G…G¢COPY
Ýï ©ÝÜUï
ï }¢ï:æ DO
ãñæJ ¥¢ñ
Ú ÎéCOPY
„Úè ¼ÚÈU
ÜU§ü }¢é:çSH}¢
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
स्प्ÜU¢
प्र�त
स्प्±ã¢æ
प्र�तबं�
: नक़ल
: नक़ल
}¢é}¢¢çHÜU
ÜUè -x¢é©ÚÏ¢¼
²ï ã¢H
ãñ बÜUïं�¥¢ñ- ©
„¼Ý
ÜUè ¥¢±¢}¢
ÜU¢ï- ©§ü¼स्प
Ý¢्|¢è: नक़ल
¶G¢Ý¢प्र�तबं�
© SPRAT : DO
COPY
: DO
SPRAT :ÐïDO
© SPRAT
: DO NOT COPY
Ý„èæNOT
Ï¢ Ýãèæ
, §ü-¼©Ýï SPRAT
Lвï |¢è
©ÝNOT
ÜUï COPY
¶¢Ýï Ðï- ©
, çHÏ¢¢„
, ÚïãNOT
Ýï ÐïCOPY
¶G™ü -Ýãèæ
ã¢ï¼ï ç…¼Ýï
© स्प् : नक़ल
बं�
- ©}¢ïस्प
प्र�त
© स्प¥ÐÝï
् : ã¢ï
नक़ल
् : नक़ल
¥ÜUïप्र�त
Hï Ï¢¼¢ü
çݲ¢
æ ÜUé्œ:¢¢ïनक़ल
æ ÜUï çH²ï
¼¢ïबं�
ãÈU¢ï-æ ©
ÐÚस्प
¶™ü
¼ï ãñæJप्र�त
Ï¢¼¢üबçं�
ݲ¢- ±¢Hï
ÜU霢¢ïप्र�त
æ बं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :42DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÐÚ „¢H¢Ý¢ ÜUÚèÏ¢Ý ™¢Ú çÏ¢Hè²Ý Ç¢ïHÚ ¶™ü ÜUÚ¼ï ãñæ, ç„ÈUü ¼¢ïãÈU¢ïæ ÐÚ, çx¢…G¢ ÐÚ
§ü„ÜUï ¥H¢±¢ ¥¢ñÚ ²ï Ï¢…Å ÜU§ü }¢éçSH}¢ }¢é}¢¢çHÜU ÜUï ÐêÚï }¢éËÜU ÜUè çx¢…G¢ ÜUï Ï¢…Å „ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
|¢è Á²¢Î¢ ãñJ §üÝ „±¢H¢ïæ ÜUï Ï¢è™ ¥¢ÐÜU¢ï ÜUãèæ ã}¢¢Úè çx¢Ú¢±Å ÜUè ±…ã |¢è Î趢§ü Îï
© SPRAT :Úãè
DOã¢ï
NOT
: DO NOT
DO ¥|¢è
NOT COPY
SPRAT²:ï DO
x¢èJ COPY
ã}¢ §ü-„©ÐÚSPRAT
ÐéÚè Ï¢ã„
ÜUéÀ COPY
ÎïÚ Ï¢¢Î- ©ÜUÚïSPRAT
æx¢ïJ Hïç:ÜUÝ
ç„ÈUü ²ï- ©Ï¢¼H¢§ü
ÜUï NOT COPY
् : |¢Ú
नक़ल
: नक़ल ¥¢æ
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
- © स्प
प्र�त
स्प्¥¢ÐÜUè
प्र�त
- © स्प् ãé: æ§नक़ल
v²¢ ¥¢ÐÜU¢
çÎH|¢è
¥Ï¢
¥¢²¢
ÜUïबं�
Ýãèæ-?©v²¢
¶Gïæ बं�
|¢è Ý}¢Ý¢ÜU
ü ²¢ प्र�तबं�
DO?NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT :Ýãèæ
नक़ल
नक़लã}¢
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - ©ÐÚS¼è
स्प् :¥¢ñ
प्र�तबं�
- © स्प
प्र�त
© स्प
¥SH¢ÈU
Ú “çÐÎÚ}¢
„é˼¢Ý
Ï¢êÎ्” :²¢'Ýè
„éËबं�
¼¢Ý- ÜUè
¥¢ñ्H:¢Îनक़ल
ãñæ, प्र�तबं�
© SPRAT :§üDO
NOT COPY
©¢ÈU
SPRAT
- ©çà¢Ï¢Hè
SPRAT Ý¢ï
: DO
NOTÝïCOPY
- © SPRAT
DO NOT COPY
„ ¥¢Î¼
ÜUï ç¶G- H
à¢}„é:HDO©HïNOT
}¢¢, COPY
¥Ì¢}¢¢
'}¢¢Ýè
…Ï¢ ¥Hèx¢ÉG
}¢ïæ :„Ú
© स्प् : नक़ल
् : नक़ल
बं�}¢ï-æ ©
नक़लãñप्र�त
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„ñ²Î प्र�त
ÜUï ΢ïबSं�
¼ ƒï-,©Ï¢ÇGस्पï ¥„Ú
¥æx¢ï…प्र�त
G ¥æ΢…G
²êæ स्प
ç…GR्U :çÜU²¢
J (à¢ï'बÚ:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

„ËÈUNOT
ÜU¢ ¼…G
çÜUÚ¢- …¢ï
çã}}¢¼¢ï :x¢GDO
ñÚ¼ ÜU¢
ãñ ¥ÈU„é
ãÜU}¢ïæ ±¢ï
„Ú}¢¢²»
w±¢Ï¢ï ÐÚï- ©
ࢢæ SPRAT
ãñ
COPY
© SPRAT
NOT
COPYæ -ã}¢¢Úï
© SPRAT
: DO
NOT COPY
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO

²ï ¥ÈU„¢Ýï
ÝèæÎप्र�त
ÜUè çà¢g¼
æ ¥ÐÝï
¥¢ñÚबं�
}¢Îã¢ï-à©
¢è ÜU¢
„¢}¢¢æ
ãñ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - Ϣɢ¼ï
© स्पãñ्æ ã}¢¢Úè
बं� - ²ï
©¥È„ê
स्प्æ ãÜU}¢ï
प्र�त
स्प्
: नक़ल
: नक़ल
: नक़ल

ã}¢ïæ »ã„¢„ ¼ÜU ã¢ï¼¢ Ýãèæ ¥ÐÝè ¼Ï¢¢ãè ÜU¢ ÜUï „Ï¢ Ðïà¢ï Ý…GÚ ¥„H¢ÈU ÜUè ±¢ï ࢢñÜU¼¢ï ࢢæ ãñ
ã}¢¢Úè ÜUéHÈU¼ïæ „Ï¢ ÎêÚ ã¢ï …¢¼è ãñæ ²ï „éÝ ÜUÚ ÜUï Îéçݲ¢ ¥¢… ¼ÜU §üSH¢}¢ ÜUè }¢}¢ÝéÝï »ã„¢æ ãñ
् : नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
© ²éस्प
प्र�तÜU¢बं�
© स्प
}¢…Gप्र�त
ï Hï¼ï बãñं�
æ ÐïãÚ¢ï- ©
æ ¼ÜUस्पçÜU„è
„ï …Ï¢प्र�त
²ï „éÝब¼ïं�
ãñæ - ÜUï
Ú¢ïÐ् ΢ñ
H¼ï ¥ÏÏ¢¢„
¥Ï¢- ¼ÜU
„Ý¢w±¢æ
ãñ प्र�तबं�
NOT
COPY
- ©Í¢ÚSPRAT
: DO
SPRAT
: DOãG}NOT
COPYx¢¢ãï
- ©ÚïãSPRAT
© SPRAT : DOÝãèæ
ÚïãÝ¢ï
ÜU¢ï ²¢æ
¼ÜU }¢x¢Ú
™™ïNOT
ü ²ï ÚïãCOPY
¼ï ãñæ -ÜU贈Ϣ
¼ÜU Üdï
¢Ú¢ çÜUÏ¢H¢
ݱÚ΢æ :ãñDO NOT COPY
ãñ
æ
¶G
é
Î
¥ÝÐÉ
}¢x¢Ú
§ü

…G
¢
ñ
'

}¢ï
æ
§ü
¼
Ú¢»
çÈUÚ¼ï
ãñ
æ
ÜUï
Îé
ç
ݲ¢}¢ï
æ
ã}¢èæ
„ï
ç…æ
Î
G
¢
¥Ï¢
¼ÜU
Ý¢}¢ï
¢æ ãñ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प्²é:Ýनक़ल
Ý…G
Ú
¥¢¼ï
ãñ
æ
ã}¢ÜU¢ï
ȕ
Ï
¢
¥ÐÝè
¶ê
Ï
¢è²¢æ
Ï¢Ý
ÜUÚ
ã}¢
¥ÐÝï
…ãH
ÜU¢ï
|¢è
²ï
„}¢Û¢¼ï
ãñ
æ
ÜUï
§ü
Ú
ÈU¢æ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : ãñDO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ý¢ïÏ¢H §üÝ¢'}¢¢¼: ã}¢ ¥¢ñÚ ²ãêÎè

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Ï¢ÇGबं�
¢ ¥ÈU„¢ï
ã¢ïx¢¢बं�
²ï -…¢Ý
ÜUï ¼}¢¢}¢
ÜUêH प्र�तबं�
नक़ल प्र�त
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
- © स्प„् :¥¢ÐÜU¢ï
© स्पÜUÚ
प्र�त¥ÚÏ¢
बं� -}¢é
©}¢¢çHÜU
स्प् : नक़ल

¥ÐÝï - ©
…è.Çè.Ðè.
ÜU¢ NOT
0.5COPY
ÈUè-„Î
²¢'Ýè: DO
ç„ÈUüNOT¥¢{¢
¥ÐÝï
DO NOT COPY
SPRAT : DO
- © SPRAT
COPY -ÈUè-„Î
© SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ç}¢H¢ÜUÚ

¼ïãÜUGèप्र�त
ÜUG¢¼èबं�
ÜU¢}¢¢ï
æ ²¢स्पçÚ„™ü
Çï±ËÐ}¢ï
‹Åबं�
ÐÚ -¶G©™स्प
ü ÜUÚ¼ï
ãñæ …¢ïप्र�त
ÜUï }¢x¢G
çÚÏ¢è
}¢¢çHÜU
ÜUï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल

् : नक़ल
प्र�त
् : नक़ल
बं�
- ©}¢éस्प
् : नक़ल

ÜU¢çÏ¢H
|¢è Ýãèæ
© SPRAT :}¢éDO
NOT çx¢ó¢ï
COPYH¢²ÜU
- © SPRAT
: DOãñJNOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

(§üब„
æ ã}¢ïæ Ï¢ÇG
è }¢„Úü
¼ -ãñ©ÜUïस्प¥}¢èÚï
ÎéÏ¢§üप्र�त
, …ݢϢ
© स्प् : नक़ल प्र�त
ं�ç„Hç„Hï
- © स्प् }¢ï
प्र�त
बं�
बं�}¢¢ï- ã©}}¢Î
स्प्çÏ¢Ý
: नक़ल
् : नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�

¥H}¢¶G
¶G }¢¢ï: ãDO
}}¢Î)
΄ çÏ¢Hè²Ý
Ç¢ïH: DO
Ú ÜU¢NOT
ÜU¢çÏ¢Hï
¼¢ïãÈU¢ : DO NOT COPY
© SPRAT :Ú¢çà¢Î
DO NOT
COPYÎ-ê}¢©(à¢ï
SPRAT
NOTÝï COPY
- © SPRAT
COPYÜUÎí
- © SPRAT

¼¢'Hè}¢è
ÜU¢}¢¢ï
¥¢§ü
²ï स्प
ã}¢् ©}¢èÎ
æ ÜUïबं�
§ü„ÜUï
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�æ -ÜUï© çH²ï
स्प् ¥'¼¢
प्र�तãñबJं�

प्र�त
- ©Ï¢¢Î
स्प्ÜU}¢
: नक़लçÜU²¢
: नक़ल ÜUÚï
: नक़ल प्र�तबं�

¥…G ÜU}¢ ¥ÚÏ¢S¼¢Ý }¢ïæ ¼¢'Hè}¢è ¥¢ñÚ ¼ïãÜUèÜU¢¼è ÜU¢}¢¢ïæ }¢ïæ }¢éÝ¢ç„Ï¢ ¼ÚPUè ã¢ïx¢èJ
}¢¢§üRU¢ï „¢ïzÅ çÏ¢H x¢ïÅì„ ¥¢ñÚ §ü‹ÈU¢ïç„„ ÜUï Ý¢Ú¢²Ý }¢é¼èü, §üÝ Î¢ïÝ¢ïæãè Ýï ¥±¢}¢ÜUè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ç¶GÎ}¢¼ ÜUï çH²ï ¥ÐÝï „éÝïãÚè ÜU¢Ú¢ïÏ¢¢Ú „ï „éÏ¢éÜUG΢ïà¢è §üçw¼²¢Ú ÜUè ¥¢ñÚ Ï¢ã¢ï¼
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¶éGÏ¢ ÜU¢}¢ ÜUÚ Úãï ãñæJ ¥}¢ïçÚÜU¢ ÜUï }¢à¢ãêÚ SÅ¢ïÜU Ï¢í¢ïÜUÚ ±¢òÚïÝ Ï¢éÈUï Ýï |¢è ¥ÐÝè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
΢ñH¼ §ü‹„¢Ýè ÈUH¢ã ÜUï çH²ï §ü„è ¼Úã ±ÜUÈU ÜUÚÎèJ)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
v²¢ ¥¢Ð ã}¢ïæ ÈU¢ñÚÝ ²ï Ý¢ïÏ¢H §üÝ¢}¢¢¼ Nobel Prize …è¼Ýï ±¢Hï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUï Ý¢}¢ ²¢Î ÜUÚ¢ „ÜU¼ï ãñæ? ¥¢Ð}¢ïæ „ï ¥ÜU„Ú ¼èÝ „ï ÁG²¢Î¢ Ý¢}¢ Ýãèæ çx¢Ý¢ Т»æx¢ïJ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
43 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

v²éæ ÜUï Ï¢ã¢ï¼ ÁG²¢Î¢ ãñæ |¢è ÝãèæJ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ã¢ï¼ï |¢è ¼¢ï ࢢ²Î ã}¢¢Úï çH²ï ±¢ï ¥ã}¢ Ý
ã¢ï¼ïJ ã}¢ ©ÝÜUè ¥ãïç}¢²¼ ÜU¢ï }¢ïã„ê„ ãè ÜUã¢æ ÜUÚ¼ï ãñæ? ç„ÈUü §ü¼Ý¢ ÇïÅ¢ ÜU¢ÈUè ãñ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çÜU„è ÜU¢ñ}¢ ÜU¢ï ôÛ¢Û¢¢ïÇGÝï ÜUï çH²ïJ ã}¢ ¥¢ÐÜU¢ï »ã„¢„ çÎH¢Îïæ ÜUï ÐêÚè }¢é„H}¢¢Ý
© SPRAT : DO
NOTÝïCOPY
© SPRAT
NOT
- © ãñSPRAT
NOT|¢Ú
COPY
SPRAT
: DO
©}}¢¼
ç}¢H -ÜUÚ
ç„ÈUü 9: DO
Ý¢ïÏ¢H
Ðí¢COPY
§ü…G …è¼ï
æJ ²¢'Ýè: DO
Îéçݲ¢
}¢ïæ Ðê- ©
Úï 100
„¢H¢ï
æ }¢ïNOT
æ COPY
: नक़लÝ¢}¢,
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © स्पæ ्
बं�
- © स्प
प्र�त}¢éबं�
- © स्प
9 ब}¢éं�
„H}¢¢Ý¢ï
ÜU¢ï: नक़ल
Ý¢ïÏ¢Hप्र�त
Ðí¢§ü…
G ç}¢Hï
ãñæJ ्ç…ÝÜUï
çËÜU²¼,
„¢H,
}¢ñ΢Ýïप्र�तबं�
ç„ÈUüप्र�त
© SPRAT : DO
…¢ñNOT
ãÚ Î…ïCOPY
ü …GïH- ©
ãñæJ SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
् Ï:¢H
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
- ©¥H-„¢Î¢¼
स्प् : नक़ल(§üप्र�त
प्र�त
ं� 1978
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
1. बं�
¥Ý±Ú
…è#)बं�
- - © स्पÝ¢ï
¥}¢Ý
§üÝब¢'}¢
© SPRAT : DO NOT2.COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
¥ÏÎéS-„H¢}¢
(ТçÜUS¼¢Ý)
- - © SPRAT
Ý¢ïÏ¢H: DO
Ðí¢§üNOT
…G §üÝCOPY
ÈUèç…G- v©„SPRAT
1979 : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�त
ं� - ©}¢ïस्प
नक़ल
् Ï:¢H
नक़ल
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
3. बÝx¢èÏ¢
ãÈUê्…:G (§ü
…è#)प्र�तबं�
- - © स्पÝ¢ï
¥ÎÏ¢प्र�त
1988
SPRAT :(çÈUHS¼èÝ)DO NOT COPY - © SPRAT
- © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT4.COPY
²¢ç„Ú- ©¥Ú¢ÈU¢¼
Ý¢ïÏ¢H: DO
¥}¢ÝNOT
§üÝCOPY
¢'}¢ 1994
5. ब¥ï
ã}¢Î
ï±¢§ü
(§ü…è#)
- - © स्पÝ¢ï
Ðí¢§üप्र�त
…G §üÝबं�
ÜUïç}¢SÅî
1999
© स्प् : नक़ल प्र�त
ं�
- ©…G
स्प
प्र�तबं�
- © èस्प
्H
: नक़ल
् Ï:¢H
नक़ल
् : नक़ल प्र�तबं�
à¢èÚèÝ- ©§üSPRAT
Ï¢¢Îè (§ü:ÚDO
¢Ý) NOT COPY
- - © SPRAT
Ý¢ïÏ¢H: DO
¥}¢Ý
§üÝCOPY
¢'}¢ 2003
© SPRAT : DO NOT6.COPY
NOT
- © SPRAT : DO NOT COPY
7.
}¢¢ï
ã
}}¢Î
¥H-Ï¢Ú¢Îè
(§ü

è#)Ý¢ï
Ï
¢H
¥}¢Ý
§ü
Ý
¢'}¢
2005
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢¢ïã}}¢Î
²éÝé„ (Ï¢æ
xH¢Îï
à¢) COPY
- - © SPRAT
Ý¢ïÏ¢H: DO
¥}¢Ý
§üÝCOPY
¢'}¢ 2006
- © SPRAT
: DO
NOT
NOT
- © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT8.COPY
9.
¥¢ï
Ú
ã¢Ý
Ð}¢é
Ü
U
(ÅÜUèü
)
Ý¢ï
Ï
¢H
¥ÎÏ¢
2006
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

x¢¢ñÚ - ¼HÏ¢
²ï प्र�त
ãñ ÜUï बं�
Ç¢ïÜ-UÅÚ
¥ÏÎé
ÜU¢ï बãéं�
ÜUéG}¢¼ï
ТçÜUS¼¢Ý
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प्Ï¢¢¼
© स्प
- © स्प
: नक़ल
् :S„H¢}¢
नक़ल प्र�त
् : नक़लÝïप्र�तबं�

ÜUG¢çβ¢Ýè ²¢ ¥ïã}¢Îè²¢ ÜUïã ÜUÚ }¢éçSH}¢ ÜU¢ñ}¢ „ï Ï¢¢ãÚ ÜUÚ çβ¢ ƒ¢J }¢ïãÈê…G ÜU¢ï
§üd¢§üH „ï ¥}¢ÝÜUè Ï¢¢¼ ÜUÚÝï ÐÚ ÀéÚ¢ Í¢¢ñæÐ çβ¢ x¢²¢ ƒ¢J §üÚ¢Ý ÜUè à¢èÚèÝ §üÏ¢¢Îè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢éËÜU „ï çÝÜU¢H Îè x¢§ü ƒèæJ ¥¢{ï ¼¢ï ¥}¢ïçÚÜU¢ ²¢ ²éÚ¢ïÐ }¢ïæ ¼¢'Hè}¢ Т²ï ãñæJ ¥¢ñÚ çÈUÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
|¢è ç„ÈUü ™¢Ú Ý¢ïÏ¢H ç}¢Hï ¼¢'Hè}¢è ç…Ýãïæ ã}¢Ýï ©ÐÚ Ýé}¢¢²¢æ çÜU²¢ ãñJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢é„H}¢Ý¢ïæ ÜU¢ï ç¼ÏÏ¢ì ²¢ }¢ïçÇ„èÝ ¥¢ñÚ §üQUï„¢Îè²¢¼ ²¢ §üÜU¢ïÝ¢ïçv„ }¢ïæ »ÜU |¢è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§üÝ¢'}¢ Ýãèæ ç}¢H¢J ÜUãèææ ²ï ãÜUGèÜUG¼ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUè Ï¢è}¢¢Úè ¥¢ñÚ x¢GéÚÏ¢¼ ÜUè ¼…éü}¢¢Ýè ¼¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ýãèæ ÜUÚ¼è? Ï¢ãïÚã¢H §ü„ »ï¼ïÏ¢¢Ú „ï 140 ÜUÚ¢ïÇG }¢é„H}¢¢Ý ¥¢Ï¢¢Îè ÐÚ Ý¢ïÏ¢H Ðí¢§ü…G
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ç±ÝÚ ÜU¢ï ¼ÜU„è}¢ ÜUÚÜUï ¥¢Ð }¢ïã„ê„ ÜUÚïæx¢ï ÜUï 16 ÜUÚ¢ïÇG }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ }¢ïæ »ÜU Ý¢ïÏ¢H
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ðí¢§ü…G ç±ÝÚ Ðñ΢ ã饢J
© SPRAT : DO NOT COPY
©RSPRAT
DO NOT
: DOãñNOT
¥¢§ü»- ©ã}¢SPRAT
ÜUéÀ :ÎéDO
„ÚèNOT
ÜU¢ñ}COPY
¢¢ïæ ÜU¢ -ç…G
U ÜUÚïæJ :©ÝÜU¢
v²¢COPY
ã¢H -ãñ©J SPRAT
ã}¢ …¢Ý¼ï
æ COPY
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� -æ ©
प्र�तबं�

ं�ÜUè
- ©¼ÚÈU
स्प् „ï
ÜUï प्र�त
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
ÐÚ,स्पã}¢¢Úï
çÈUçHS¼èÝè
|¢¢§ü
²¢ïस्प
æ ÐÚ् :ãéनक़ल
ÜUéG}¢¼ï प्र�त
§üd¢§üबH
Ï¢ã¢ï¼प्र�तबं�
COPY - ©
SPRAT
DO Ýãèæ
NOT, COPY
DO NOT COPY
© SPRAT : DO
좂GNOT
è …¢Úãè²¼
…¢Úè
ãñJ :¶éDO
H¢NOT
…GéË}¢COPY
…¢Úè- ©ãñJSPRAT
…éË}¢ : ãè
¼à¢géÎ- ©ãèSPRAT
Ýãèæ, : Ï¢ËÜUï
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
©¢§ü
स्प
: नक़ल
: नक़ल
नक़ल
Ï¢ÚÏ¢Úè²¼
…¢Úè- ©ãñJस्पHï्çÜUÝ
¥x¢Úप्र�त
ãéÜबGê}ं�
¢¼ï §ü- d
H्ÜU¢ï
¥Hx¢प्र�त
¥¢ñबÚं�
±ã¢æ- ©ÜUïस्प²ãê् Î: è²¢ï
æ ÜU¢ïप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT}¢¢Ý
COPYHï-æ,©²ãê
SPRAT
SPRAT
DO
¥Hx¢
Îè ÜU¢ñ:}DO
¢ ÜU¢ïNOT
ã}¢COPY
¥Hx¢- ©ÜUÚÜUï
§üd: ¢§ü
HNOT
è ãéÜê}COPY
¢¼ ÜUè- ©Ð¢ïSPRAT
Hè„è²¢ï: DO
æ ÜU¢ïNOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� -Îï©
- © ãÜUG
स्प्
प्र�त
बं� - ©ÜUéस्प
नक़ल
: नक़ल
¥Hx¢
ÜUÚÜUï
¶ïæस्प¼¢ï् :»ÜU
™¢ïप्र�त
æÜU¢ ÎïबÝं�
ï±¢Hè
èÜG:U¼नक़ल
„¢}¢Ýï
¥¢»x¢èJ
H ्ç}¢H¢
ÜUÚप्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :44DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
²ãêÎè²¢ïæ Ýï 180 Ý¢ïÏ¢H §üÝ¢'}¢ ã¢ç„H çÜU²ï ãñæJ ¥¢ñÚ ©ÝÜUè ¥¢Ï¢¢Îè çÜU¼Ýè ãñ? ç„ÈUü
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
150 H¢¶G ²¢'Ýè ÇïÉ ÜUÚ¢ïÇG „ï |¢è ÜU}¢J x¢¢ï²¢ ã}¢¢Úè ¥¢Ï¢¢Îè ÜU¢ ç„ÈUü 1 ÈUè „Î! ©Ý
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÇïÉG ÜUÚ¢ïÇG ²ãêÎè²¢ïæ Ýï ç}¢H ÜUÚ 180 Ý¢ïÏ¢H §üÝ¢'}¢ ã¢ç„H çÜU²ïJ ¥¢ñÚ ãÚ à¢¢ï'Ï¢ï }¢ïæ
© SPRAT :çÜU„è
DO NOT
COPY ²ãê
- ©ÎSPRAT
DO ã¢ç„H
NOT COPY
DO NOT²ãê
COPY
DO NOT COPY
Ý çÜU„è
è Ýï §üÝ:¢'}¢
çÜU²¢- ©ãñJSPRAT
x¢¢ï²¢ :83000
Îè²¢ï-æ }¢ï©æ SPRAT
»ÜU Ý¢ïÏ:¢H

् : ÜUè
नक़ल
् : नक़ल²¢
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
© स्प
प्र�तबÜU¢ï
ं�§ü - 300
© स्पç}¢Hè²Ý
प्र�त
स्प्çH…è²ï
30बं�
ÜUÚ¢ï-Ç©G }¢¢Ý
Ðí¢§ü…प्र�त
G ç±ÝÚबं�
ãñJ -¥}¢ï
çÚÜU¢
¥¢Ï¢¢Îè

DO
COPY æ - ÜUï
© SPRAT
DO NOT
- © çSPRAT
COPY
SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT :¥¢ñ
Ú NOT
¥}¢ïçÚÜUè²¢ï
Ý¢ïÏ¢H :ç±Ý…ü
G 314COPY
ãñæJ ¥}¢ï
ÚÜU¢ ÜU¢ï: DO
v²éNOT
æ Îéçݲ¢
}¢ïæ -§ü©¼Ýè
¥…G:}¢¼

् : नक़ल
नक़ल प्र�त
् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
© स्प
- ©Ï¢H
स्प्
बं� ¥¢ñ
- ©Ú स्प
„¢²‹„è„,
ã¢ç„Hप्र�त
ãñ?बं�
ȆU- 좂G
è ±…ã
ãñ §üËप्र�त
}¢: ÜUéबं�
H Ý¢ï
§üÝ: ¢'}¢¢¼
ÜUï 39%

© SPRAT :¥Îç±²¢¼
DO NOT COPY
- © SPRAT
NOT COPY
© SPRAT
: DO NOT
(medicine
) ¥¢ñ:ÚDO
}¢¢'çࢲ¢¼
ÜUï - 47%
§üÝ¢'}¢¢¼
¥}¢ïçCOPY
ÚÜUè²¢ï-æ ©ÜU¢ïSPRAT
ç}¢Hï : ãñDO
æJ NOT COPY

© स्प् : नक़ल
् : ÜUï
नक़ल
प्र�तô¶™
बं� -ô¶™
© स्पÜUÚ
् :±ã¢æ
नक़ल
(¥…Ï¢प्र�त
Ýãèæबं�
ÜUï Îé-ç©
ݲ¢स्प|¢Ú
¥¢Hè}¢
™Hïप्र�त
¥¢¼ïबं�
ãñæ!)- © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

COPY
SPRAT
DOÚNOT
SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT ²ãê
ȆU COPY
Ý¢ïÏ¢H,- ©¥}¢ï
çÚÜUè : à¢ãï
è²¢ïæ }¢ïCOPY
æ ΄- ©
H¢¶
}¢ïæ »ÜU
Îè²¢ï- æ ©}¢ïSPRAT
æ 83000: DO}¢ïæ NOT

¥¢ñÚ }¢éप्र�त
„H}¢¢Ý
æ 16
ÇG }¢ïæ प्र�त
»ÜU! बÝ¢ï
Ï¢H- ©§üस्प
Ý¢'}¢
H}¢è प्र�त
ÜU¢çÏ¢Hè²¼
¥¢ñÚ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� -}¢ï©
स्प्ÜUÚ¢ï
ं�
बं� - ©ÜUïस्पçH²ï
: नक़ल
् : §üनक़ल
् : नक़ल

ÈUñHCOPY
¢Ýï ÜUï- ©
çH²ïSPRAT
çβï : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT :¥}¢Ý
DO NOT

…¢¼ï प्र�त
ãñæJ ¥}¢Ý
Ý¢}¢¢¼
् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� -ÜU逸üस्प

ÜU¢ÚÝ¢}¢ï
Ï¢ËÜUï : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
DO NOT
COPY - Ýãèæ
© SPRAT
© SPRAT :¥ÜUHè

焲¢„è
Ýé}्¢¢²¢æ
: नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तÜU¢Ú㢲ï
बं� - © स्प

…¢¼ïCOPY
ãñæJ ™é-Ý©¢æ™SPRAT
ï ¥x¢Ú : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT :}¢¢Ýï
DO NOT

¥¢ÐÝïप्र�तबं�
¥}¢Ý- © स्प±¢Hï
© स्प् : नक़ल
् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

§üÝ¢'}¢¢¼ ãÅ¢ çÎ²ï ¼¢ï çÈUÚ
}¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUï §üÝ¢'}¢¢¼ ÜU¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼Ý¢„éÏ¢
v²¢
Ϣݢ!
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
35,00,00,000 }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢ïæ »ÜU §üÝ¢}¢! …è ã¢æ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…ݢϢ, Ðñæ¼è„ ÜUÚ¢ïÇG
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÐÚ »ÜU §üH}¢è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ý¢ïÏ¢HJ v²¢ ¥¢Ð ²ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢ïã„ê„ ÜUÚ Úãï ãñæ ÜUï ã}¢ çÜUÝ
7 -: Nobel
Inaamat
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - Figure
© SPRAT
DO NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÜUÇG±è ãÜUGèÜUG¼¢ïæ ÜU¢ „¢}¢Ý¢ ÜUÚ
Úãï ãñæ ²ã¢æ? Îéçݲ¢ ÜU¢ ãÚ Ð¢æ™±¢ §ü‹„¢Ý }¢é„H}¢¢Ý ãñ, …Ï¢ÜUï ²ãêÎè²¢ïæ ÜUè ¥¢Ï¢¢Îè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ç„ÈUü 0.22% ãñ ²¢'Ýè }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ ç„ÈUü 1% ã}¢¢Úï ÜUéH 9 ÜUï }¢éÜU¢Ï¢Hï ©ÝÜUï 180
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§üÝ¢'}¢ ç…¼Ýï ±¢Hï ãñæJ ²¢'Ýè 20 x¢éÝ¢ ÁG²¢Î¢J ¥¢ñÚ §üH'}¢è §üÝ¢'}¢¢¼ ã}¢¢Úï 4 ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢éÜUG¢Ï¢Hï ©ÝÜUï 172, ²¢'Ýè 43 x¢éÝ¢ ÁG²¢Î¢J §ü„ à¢Úã „ï 87200 ²ãéÎè²¢ïæ ÐÚ »ÜU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü'Ë}¢è Ý¢ïÏ¢H ç}¢H¢, ã}¢¢Úï Ðñæ¼è„ ÜUÚ¢ïÇ ÜUï }¢éÜUG¢çÏ¢HJ ¥Ï¢ ¥x¢Ú ¥¢Ð §üÝ Î¢ïÝ¢ïæ »Î¢Î
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
45 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ï ¥¢Ï¢¢Îè ÜUï ¼Ý¢„éÏ¢ }¢ïæ ²¢'Ýè 100 „ï …GÚÏ¢ Îïæ ¼¢ï ã¢ç„H ã饢 2000 x¢éÝ¢ ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
4300 x¢éÝ¢J Îé„Úï HÈU…G¢ïæ }¢ïæ §üË}¢è Ý¢ïÏ¢H §üÝ¢'}¢ ²ï ÜUïã Úãï ãñæ ÜUï ²ãêÎè ã}¢ „ï ÜU}¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¥…G ÜU}¢ ÜU¢ï§ü ™¢Ú ã…G¢Ú x¢éÝ¢ Á²¢Î¢ H¢²ÜU §ü‹„¢Ý ãñæ!

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Figure 7 - Nobel Inaamat ¥}¢ÝÜUï ¥H¢±¢ (²¢'Ýè §üË}¢ ÜUï çH²ï çβï x¢»)
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

§üÝãè Ý¢ïÏ¢H §üÝ¢'}¢¢¼ (¶ÇGï Ï¢¢Ú, ΢²¢æ »ÜU„ï„) ÜU¢ï ÜU¢ñ}¢¢ïæ ÜUè ¥¢Ï¢¢Îè (ç}¢Hè²Ý}¢ïæ,

NOTÜUè
COPY
DO NOT
COPY
SPRATçζ¢¼è
: DO NOT
- © SPRAT
DOÎèNOT COPY
© SPRAT : DO
HÜUèÚ
}¢ÎÎ- ©„ïSPRAT
, Ï¢¢²ïæ :»ÜU„ï
„ ÐÚ)
ÜUï -}¢é©ÜU¢çÏ¢H
ãñæJCOPY
x¢G¢ñÚ çÜU…è²ï
ÜUï :²ãê

् : नक़ल
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त¼…G
बं�H-èH
© स्प
बं� - ©
स्प्ÜU¢ï: §नक़ल
स्प् : ¥¢Ï¢¢Îè
ç…ÝÜUè
(¥Ð}¢¢Ý)
}¢ïæ प्र�त
ã}¢ïæ ࢢ²Î
ÜU|¢è
ü »ï¼ïÚप्र�त
¢…G ã¢ïब¼ं�
¢ ã¢ï- ©
, ©ÝÜUè

© SPRAT : DO
COPYãñ - ©
DO }¢ï
NOT
COPY -¼ÜU
© SPRAT
COPY ¥¢Ï¢¢Îè
- © SPRAT
DO NOT COPY
§ü¼NOT
Ýè ÜU}¢
ÜUï SPRAT
§ü„ x¢í:¢ÈU
æ çζ¢§ü
ÝÎï¼èJ: DO
™éÝNOT
¢æ™ï ã}¢Ýï
ÜUï : çH²ï

© स्प् : नक़ल
बं� -SÜUï
©H
स्पÜU¢
् : §ü
नक़ल
प्र�त
बं� ãñ- J©}¢éस्प
् : नक़ल
© स्प
H¢ïxप्र�त
¢¢çÚƒç}¢ÜU
S¼ï'}¢¢H
çÜU²¢
çSH}¢
Ý¢ïÏ¢Hप्र�त
²ãêÎबèं�
ãè -Ýãèæ
, §ü्„:¢§üनक़ल
ãè „ïप्र�तबं�

COPY

NOTçÎx¢Ú
COPY좂G

NOT COPY
© SPRAT
DO¼NOT COPY
© SPRAT : DO
ÝãèæNOT
, Ï¢ËÜUï
çã‹Îé
¥SPRAT
¢ïæï „ï ¥¢ñ:ÚDO¼}¢¢}¢
è SPRAT
¥ÜU±¢}¢: DO
„ï ¥¢Ï¢¢Îè
ÜUï -¼Ý¢„é
Ï¢ „ï :Ï¢ã¢ï

© स्प् : नक़ल
- © स्प्çã‹Îé
प्र�त
बं�§ü-Ý©
स्प्„|¢è
प्र�त
बं� -™¢Ú
© स्प
: नक़ल
: नक़ल
ãè प्र�त
ÜU}¢ बãñं�
æJ }¢„HÝ
¥¢ïæ ÜUï
„¢¼
¢'}¢,
§üË}¢è,
ã}¢¢Úï
ÜUï् }¢é: Üनक़ल
U¢çÏ¢Hप्र�तबं�

¥¢Ï¢¢Îè
ÜUï ¼Ý¢„é
ÐÚ Îéx:¢ÝïDO„ïNOT
|¢è ÁGCOPY
²¢Î¢ -ãé©»JSPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
- ©Ï¢SPRAT

¥ñ„¢- ©v²éस्प
æ ãé्¥:¢?नक़ल
ÜU}¢ प्र�त
„ï ÜU}¢बं�»ÜU- ©±…ã
…G¢çãÚप्र�त
ãñJ ¥¢'}¢
ã}¢¢Úïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
स्प्¼¢ï: नक़ल
बं� -¼¢'Hè}¢
© स्प् :ãèनक़ल

}¢¢çHÜU
æ 800: DO
ç}¢Hè²Ý
²¢'Ýè- ©ÜU¢ïSPRAT
§ü 80 :ÜUÚ¢ï
G COPY
²ã¢æNOT
Ï¢ã¢ïCOPY
¼ ÜU}¢- ©ãñSPRAT
J }¢„HÝ
: DOOIC
NOT }¢é
COPY
- © }¢ï
SPRAT
NOT COPY
DOÇNOT
© SPRAT : DO
Illiterate
ãñæ,: Ý¢
Ï¢HÎ
ãñæJ बçH¶Ýï
}¢¢'…Gप्र�त
êÚ ãñæJ ¥Ï¢
ÜU¢प्र�तबं�
}¢é„प्र�त
H}¢¢Ýबं�
नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © स्प्
प्र�त
ं� - ©ÐÉG
स्पÝ्ï „ï
बं� ¥¢H¢
- © स्प¼¢'Hè}¢

v²¢NOTã¢H
ãñ -|¢H¢J
3 H¢¶
„ï ÜU}¢
}¢é„- H}¢¢Ý¢ï
æ ÜU¢ï: DOã}¢NOT
Technically
'Scientist'
© SPRAT : DO
COPY
© SPRAT
: DO NOT
COPY
© SPRAT
COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY

„¢²‹„çÅSÅ
æJ „¢²ç‹ÅSÅ
çÜU„ï- ©ÜUïस्प
ã¼ï् ãñ: æ?नक़ल
±¢ï ç…ÝÜUè
„¢Ä¢‹„
ÜUè् Ï¢é: Ýनक़ल
è²¢Îèप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�ÜUï- ã© „ÜU¼ï
स्प् : ãñनक़ल
प्र�तबं�
प्र�तबं�
- © स्प

¼¢'Hè}¢
Ðè.…è.- ©HïSPRAT
±H ÜUè: DO
ã¢ï NOT
¥¢ñÚ COPY
»ÜU¢Î - çÚ„™ü
ÐïÐÚ: DO
©ÝÜU¢
J ¼¢ï: DO
¥ñ„NOT
ï COPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
© SPRAT
NOTÜU|¢è
COPYÀТ
- © ã¢ï
SPRAT
}¢é„H}¢¢Ý „¢²ç‹ÅSÅ 3 H¢¶ „ï ÜU}¢ ãñæJ 140 ÜUÚ¢ïÇG ÜUè }¢éçSH}¢ ¥¢Ï¢¢Îè }¢ïïæJ Îé„Úï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
HÈU…G
¢ï }¢ïæ 23 H¢¶ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÐÚ »ÜU „¢²ç‹ÅSÅ ãñJ §ü„ÜUï }¢éÜUG¢Ï¢Hï }¢ïæ ¥}¢ïçÚÜU¢ }¢ïæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
380 H¢ïx¢¢ïæ ÐÚ »ÜU „¢²ç‹ÅSÅ, …¢Ð¢Ý }¢ïæ 550 H¢ïx¢¢ïæ ÐÚ »ÜU „¢²ç‹ÅSÅ ãñJ çÈUÚ |¢H¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ý¢ïÏ¢H §üÝ¢'}¢ v²¢ïæ Ý ç}¢Hï ©Ýãïæ? ¥¢ñÚ ÜUñ„ï ç}¢Hï ã}¢ïæ?
Ï¢ËÜUï }¢…GèÎ ²ï |¢è …¢Ý Hïæ ÜUï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ Ýï ¥Îì±è²¢¼ ¥¢ñÚ }¢¢'à¢è²¢¼ }¢ïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU|¢è ÜU¢ï§ü Ý¢ïÏ¢H §üÝ¢'}¢ Ýãèæ …è¼¢ …Ï¢ÜUï ²ãêÎè²¢ïæ Ýï ÜU¢ï§ü ࢢï'Ï¢ï ÜU¢ï À¢ïÇG¢ Ýãèæ Ý¢ïÏ¢H
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§üÝ¢'}¢¢¼ …è¼Ýï }¢ïæ ã¢H¢æÜUï }¢é„H}¢¢Ý ¥¢Ï¢¢Îè }¢ïæ §üÝ„ï 100 x¢éÝ¢ Á²¢Î¢ ãñæJ ²ãè Ýãèæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢ËÜUï §ü‹ã¢ïæÝï 25% Kyoto Prize ÜUï ¥H¢±¢ 34% Wolf Foundation Prizes ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
38% US National Medal of Science §üÝ¢'}¢ |¢è …è¼ï ãñæJ }¢¢ïÅï ¼¢ñÚ ÐÚ ²ãéÎè²¢ïæ Ýï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢H}¢è „¼ïã ÐÚ ¼Ï¢è'²¢¼ ¥¢ñÚ §üË}¢éH ¥Îç±²¢¼ ÜUï »ÜU ™¢ñƒ¢§ü §üÝ¢'}¢ ¥ÜUïHï …è¼
SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT :çÚHï
DOÅNOT
SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
Ç¢HïNOT
J ÎéCOPY
çݲ¢ -ÜUï©„Ï¢
„ï H¢²ÜUï
¼¢'…G
è}¢ „¢²ç‹ÅSÅ,
èç±ÅèCOPY
ÜUï ¶G- ©
¢çHÜU,
¥¢HÏ¢Åü
© स्प् : नक़ल
© स्पÚ्²ãê
: नक़ल
¥¢§üप्र�त
‹„Å¢§üबं�
Ý, -¥¢ç¶G
Îè ãè प्र�त
¼¢ï ƒïब!ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
DO„¢²‹„è
NOT COPY
NOT±¢H¢ï
COPY
SPRAT
DO NOT COPY
ÜUéH -500
„ï ÁG²:¢Î¢
©Hê}-¢©ÜUïSPRAT
§üÝ¢'}¢: DO
…è¼Ýï
æ }¢ï-æ ©
ç„ÈUü
¥¢ñÚ : ç„ÈUü
© स्प् : नक़ल
बं� -ãñ©æJ स्प
प्र�त
© स्प्ÜUè: नक़ल
प्र�तब¼ÜUÚèÚ
ं� - ©„ïस्पç…„ï
: नक़ल
् : नक़ल
»ÜU ©}¢Î¢
Ï¢Ú¢ÜU¢प्र�तबं�
΢ï प्र�त
}¢é„H}¢¢Ý
(}¢éç्SH}¢
±ïÏ„¢§ü
Åì„बं�
ÐÚ -2009

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :46DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ï¢ï‹ÜU ÜUï çÜU„è …Ý¢Ï¢ ãÈUè…G }¢¢ïã}}¢Î ÜUï Ý¢}¢ „ï ࢢ»' çÜU²¢ x¢²¢ ãñ, ã}¢ ÜUéÀ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§üÜU¼ïÏ¢¢„ ²¢ appendix …G}¢è}¢ï ÜUï ¼¢ñÚ ÐÚ ÝÜUH ÜUÚ Úãï ãñæJ Ï¢Ú¢ÜU¢ Ï¢ï‹ÜU ÜUï }¢éÜU<ÚÚ ÜUè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¼ïãÜUGèÜUG Ý ã¢ï „ÜUè HïçÜUÝ }¢±¢Î ÜUè „ïã¼ ¥¢ñÚ Lã ÜUè ÜUéçH²¼Ý ¼„ÎèÜU ÜUÚ¼ï ãñæ)

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ã}¢¢Úè ¥ÐÝè Ï¢S¼è ÜU¢ ã¢H

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

¥x¢Hï }¢ÚãHï ÐÚ ã}¢ ¥ÐÝï ¥¼Ú¢ÈU (¥¢„ Т„) }¢ïæ Îï¶ïæx¢ï ¥ÐÝï ÐÇ¢ï„ }¢ïæ ã}¢
…¢²…G¢ Hïæx¢ï ¥ÐÝï ãè ÜUéÏ¢¢ïü …±¢Ú ÜU¢ }¢é㢄ïÏ¢¢ ÜUÚïæx¢ï ¥¢ÐÜUè ²éçÝÅ }¢éËÜU ã¢ï „ÜU¼¢ ãñ,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢ÐÜUè çÚ²¢„¼ ¥¢ñÚ ¥¢ÐÜU¢ à¢ãïÚ ²¢ ¥¢ÐÜU¢ x¢¢æ±J §ü„ÜU¢ï ¥¢Ð ¥ÐÝ¢ ²éçÝÅ }¢¢Ý
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çH…è»J ¥¢ñÚ ÜUGH}¢ ÜU¢x¢…G Hï ÜUï çH¶è» ©„ ²éçÝÅ ÜUè ÜUéH ¥¢Ï¢¢Îè çÜU¼Ýè ãñ ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
©„}¢ïæ }¢éçSH}¢ ÈUè „Î çÜU¼Ý¢ ãñJ çÈUÚ Ý¢}¢ çH¶è²ï ©„ ²éçÝÅ ÜUï Ð¢æ™ Ï¢ïã¼ÚèÝ 5
© स्प् : नक़ल
बं� - © æ स्प
- ©±ã¢æ
स्प्ÜUï: नक़ल
् : नक़ल
: नक़ल
ÜU¢ïHï…प्र�त
è„ ÜUïबं�
, 5- ©
Ï¢ïãस्प
¼ÚèÝ
SÜUéH¢ïæ प्र�त
ÜUï, ãSм¢H¢ï
ÜUï,् H¢§ü
Ï¢íïÚè„प्र�त
±x¢ñबÚं�
¢ã ÜUï
…ã¢æ प्र�तबं�
© SPRAT :ÜU¢
DOÈU¢²Î¢
NOT COPY
© SPRAT
© SPRAT
NOT™¢ãï
COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
¥¢Ð -¥ÐÝï
Ï¢Ó™¢ï: æDO
ÜUï NOT
çH²ï COPY
¥ÐÝï -¥¢ÐÜUï
çH²ï: DO
©Æ¢Ý¢
æx¢ïJ -çÈUÚ
¥¢Ð Ý¢}¢
् : नक़ल
: नक़ल प्र�त¥¢ñ
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं�5- ©Ï¢ïãस्प
प्र�त
बं� - ©
स्पÇ्ü »ÜU¢©‹Å‹Å„
बं�
© स्प्vÅ„
¼ÚèÝ
Ç¢ïÜUÅ„ü
, ±ÜUè±,
™¢Åü
Ú -¥¢<ÜUÅï
ÜUï प्र�तबं�
çH¶ïæ प्र�त
±ã¢æ बÜUï
DOÚNOT
COPY¼¢ï- ©ÜUéSPRAT
DO'좕NOT
© SPRAT¥Ï¢
: DO¥¢Ð
NOT¥¢Ï¢¢Îè
COPY - ÜUï
© SPRAT
© SPRAT :(¥¢ñ
…è ™¢ãï
À ¥¢ñÚ: ࢢñ
|¢è COPY
…¢ïÇG -çH…è»J)
¼Ý¢„éÏ¢: DO
„ï NOT COPY
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� ÜUï
- ©¥x¢Ú
स्प् }¢é
प्र�त
- © स्प§ü्
प्र�त
स्प्Ç¢ï: Üनक़ल
çㄢϢप्र�त
çÜU…è»
„H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUèबं�
¥¢Ï¢¢Îè
¼Ýï: नक़ल
ÈUè „Î
ãñ ब¼¢ïं�Ï¢ï-㩼ÚèÝ
UÅÚ¢ïæ प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

²éçÝÅ ÜUï Ï¢ïã¼ÚèÝ Ð¢æ™ §ü΢Úï / Ðïࢢ±Ú¢Ý

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÝæÏ¢Ú

¥æx¢íï…Gè Ðí¢²}¢Úè SÜUéH 㢧ü SÜUéH

ÜU¢ïHï…

ã¢ïçSÐÅH Ç¢ïÜUÅÚ ±ÜUèH „è.».

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
1

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
2

© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
3
© SPRAT : DO NOT
4 COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
5

© SPRAT : }¢éDO
çSH}¢NOT
çÜU¼ÝïCOPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल
}¢éçSH}¢प्र�त
% बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

²éçÝÅ- ÜUè
H ¥¢Ï¢¢Îè: DO NOT COPY
ÜUéH -}¢é©
çSH}¢SPRAT
¥¢Ï¢¢Îè : DO NOT COPY
¼Ý¢„éÏ¢ - © SPRAT
ÈUè „Î
© SPRAT : DO NOT COPY
© ÜUé
SPRAT
: DO NOT COPY
: नक़ल
् : नक़लIdare
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प्Table
बं�Panch
- © स्प
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
4: प्र�त
Unit Ke
Behtarin
NOT ÈUè„Î
COPY -ã¢ï
©ÝSPRAT
: DO NOT
COPYæ -}¢ï©
: DO NOT COPY
© SPRAT :}¢ïDO
æ çÜU¼Ýï
ï ™¢ãè»æ:JDO
Å¢ïÐNOT
ÜU¢ïCOPY
Hï…è„- }¢ï©æ SPRAT
§ü¼Ýï çÈU„Î,
ãSм¢H¢ï
æ §üSPRAT
¼Ýï çÈU„Î

© स्प् : नक़ल
स्प्Îï¶
प्र�त
- © स्प
: नक़ल
् : नक़ल
±x¢ñÚãJप्र�त
¥¢ñÚबं�
çÈUÚ- ©¥¢Ð
Hïæ ÜUï प्र�त
v²¢ ब„êं�Ú¼ï- ©
ã¢Hस्प„¢}¢Ýï
¥¢¼è
ãñJबं�
¥¢ÐÜUè
„ãé् H: ¼नक़ल
ÜUï प्र�तबं�

© SPRAT :çH²ï
DO NOT
COPY
© SPRAT
DOUnit
NOTKe
COPY
- © SPRAT
: DO Idare
NOT COPY
Table :4:
Panch
Behtarin
}¢ïæ Îï -Úãï© ãñSPRAT
æJ : DO NOT COPY
»ÜU Ý}¢é
Ý¢ -ã}¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
47 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

|¢¢Ú¼ ÜUï ÜU¢ï§ü ¥¢Æ-΄ ç…GHï}¢ïæ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUè çãS„ï΢Úè ²¢ ÎïÝ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
contribution, achievements ¥ÐÝï ¼Ý¢„éÏ¢ „ï, ¥ÐÝï Proportion „ï Ï¢ã¢ï¼ ÜU}¢ ãñJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ï¢ã¢ï¼ Á²¢Î¢ çx¢Ú¢ ã饢 ãñ ã¢H ã}¢¢Ú¢J ²ï ãÜUèÜU¼ ã}¢ Û¢éÅH¢ Ýãèæ „ÜU¼ïJ

© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT
SPRAT
¼¢’Hè}¢
academics
ÜU¢, COPY
¼ÈUÚèã- ©ÜU¢SPRAT
ã}¢ Ýï: DO
ã¢HNOT
땦COPY
¢J çÎÈU¢- ©ÜU¢,
ç„v²é: DO
çÚÅèNOT COPY

: नक़ल
् : नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं� -ãñ©
- © स्पÜUÚ¼ï
बं� - ©²¢
स्प„ã²é
çݲ¼,प्र�तबं�
ÜU¢ प्र�त
v²¢ बã¢H
? स्प
}¢é„्H}¢¢Ý
}¢éËप्र�त
ÜU …¢ïबं�
çà¢ÜU¢²¼
Úã¼ï प्र�त
ãñæ Zionism

COPY
: DO NOT COPY
- © SPRAT
NOT çÎÈU¢§ü
COPY - ©
SPRAT
© SPRAT : DO
„HïNOT
좏 ɾ
x¢…é±-¢ï©
æ ¥¢ñSPRAT
Ú Crusaders
ÜUè …¢Úèãè²¼
ÜU¢,: DO©ÝÜUè
¼¢ÜU¼
ÜU¢: DO
v²¢NOT COPY

् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © .स्प
ं� - ©æ स्प
ã¢Hप्र�त
ãñ? बं�
¥¢ï.¥¢§ü
„è.् }¢é: नक़ल
}¢¢çHÜUप्र�त
}¢ïæ ब„ïं�À- ©
}¢é}स्प
¢¢çHÜU
±¢ï ãñप्र�त
æ …¢ï बã烲¢Ú¢ï
ÜUï ्„Ï¢„ï
Ï¢Çïप्र�तबं�

© SPRAT : DO
NOT COPY
- © SPRAT
NOTÏ¢Çï
COPY
- © SPRAT
COPY
© SPRAT
DO NOT COPY
„Ï¢„ï
¶Úè΢Ú
}¢éËÜU¢ïæ :}¢ïDO
æ ÀNOT
}¢éçSH}¢
}¢é}-¢¢çHÜU
ãñ: :„©Îè
¶Úè΢Ú
ãñæJ ã烲¢Ú¢æ
ï ÜUï 15: DO

© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © स्प²é्.».§ü
: नक़ल
प्र�त
स्प्¥}¢¢Ú¢¼)
: नक़ल प्र�त
बं� - ©
¥ÚÏ¢,
¼éÜबं�
Uèü, ç}¢Ÿ¢,
. ²¢'Ýè
(}¢éबœं�
¢ãïÎ-¢ ©¥ÚÏ¢
ТçÜUS¼¢Ý
¥¢ñस्प
Ú ÜUé् ±: ñ¼नक़ल
J ¥¢ñÚप्र�तबं�

COPY
SPRAT
: DOã烲¢Ú
NOT COPY
NOT
- © }¢é
SPRAT
: DOãñJNOT COPY
© SPRAT : DO
15- ©
„Ï¢„ï
Á²¢Î¢
Ï¢ï™Ýï-±©
¢HïSPRAT
}¢éËÜU¢ïæ: }¢ïDOæ »ÜU
|¢èCOPY
}¢éçSH}¢
ËÜU Ýãèæ
Îé„NOT
Úè ¼ÚÈU

Îé„प्र�त
Úï HÈU…G
¢ï }¢ï- æ ©ã}¢स्पã烲¢Ú
¼ÜUप्र�त
¥ÐÝïबं�Îéà-}¢Ý¢ï
æ „ï्¶ÚèÎÝï
}¢…Ï¢ê
Ú ã¢ï
© स्प् : नक़ल
बं�
© स्प
प्र�त
बं�
- ©x¢»
स्पãñ
् : नक़ल
: नक़ल ÐÚ
्æ!: नक़ल प्र�तबं�

ÜU|¢è- ©ã}¢SPRAT
Îï¼ï ƒï: DO
J ΢¼¢
J ± -¼é©
§ü…SPRAT
Gì…Gé }¢Ý: DO
¼à¢¥¢ï
, COPY
± ¼éç…G- ©
Ìé SPRAT
}¢Ý ¼à¢¥¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY
NOTĕCOPY
NOT
: DO JNOT COPY

}¢¢ÝÝï
±¢Hï
ïæ ÜUïस्पv²¢ï
¥Ï¢ ²ïप्र�त
§ü…Gì…बं�
G¼ ã}¢¢Úï
çãS„ï
}¢ïæ Ýãèæप्र�त
Úãè?बं�¥Ï¢- ©ã}¢स्पHï्¼: ï नक़ल
ãñæ, Îï¼प्र�त
ï बं�
् : æ नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�Ðé-À©
- © स्प
ÝãèæNOT
J ã}¢COPY
ÜU|¢è- ©Ï¢¢§üSPRAT
„ï Úïã}¢¼
¥¢ñÚCOPY
¥Ï¢ -Ï¢¢§ü
„ï Úã}¢: DO
Ï¢Ý NOT
x¢» ãñCOPY
æJ ¼¢ï -Humiliation
²¢NOT COPY
: DOĕNOT
© SPRAT
© SPRAT : DO
© SPRAT : DO

Ï¢ï§üÁप्र�त
…G¼è ब¥Ï¢
çãS„¢
Ï¢Ýप्र�त
ÜUÚ Úïबं�
ã x¢§ü- ©ãñJस्प¼…G
èH, LS±¢§ü
Ï¢ÚÏ¢¢Îè
¥Ï¢् :²ïनक़ल
ã}¢¢Ú¢प्र�तबं�
: नक़ल
् :Hनक़ल
© स्प् : नक़ल
ं� -ã}¢¢Ú¢
© स्प्
प्र�त,बं�
- © स्प

Ý„èÏ¢
ÜUÚ-Úï©ã SPRAT
x¢» ãñæJ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
NOTÏ¢Ý
COPY

çÜU„è- ©¥…ÝÏ¢è
à¢ãÚ }¢ïप्र�त
æ Ðã¢ïबं�
™è²ï- ©
¥¢ñस्प
Ú Åï्v„è
HïÜUÚप्र�त
Çüब±ं�
Ú „ï- ©
ÜUãè²ï
¢ï à¢ãÚप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
स्प् : नक़ल
स्प्}¢é: Ûनक़ल
: नक़ल

Í¢é}¢¢¥¢ïJ à¢ãÚ |¢Ú Í¢é}¢ çH…è²ïJ ¥¢ÐÜU¢ï ¶éΠм¢ ™H …¢²ïx¢¢ }¢éçSH}¢ Ï¢çS¼²¢ïæ ÜU¢J
ÜUñ„ï? ¼æx¢ x¢Hè²¢ïæ „ï, ¶éHè ¶éHè Ý¢çH²¢ïæ „ï, Ýè}¢ Ï¢ÚãÝ¢ Ï¢Ó™¢ïæ „ï, …G¢ïÚ …G¢ïÚ „ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢…¼è ãé§ü }²éç…GÜU „ï, ƒÇü vH¢„ çÈUË}¢ ТïSÅ„ü „ï, x¢æÎè x¢Hè²¢ïæ „ï, Ϣ\èüÏ¢è „ï ТÜUü
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÜU²ï ãé» çÚvࢢ ¥¢ñÚ „¢§üÜUH¢ïæ „ï, ç}¢}¢Ý¢¼è Ï¢ÜUÚè²¢ïæ „ï, ࢢïÚ à¢Ú¢Ï¢ „ï, Û¢x¢Ç¢ïæ „ï,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Û¢x¢Ç¢ï ÜUè ¥¢±¢…G¢ï „ï, Ï¢ïãæx¢¢}¢è „ï, Ϣ\èüÏ¢è „ï, Ï¢ÎÝ…G}¢è „ïJ x¢…üG çϢݢ ÐéÀï ¥¢ÐÜU¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
м¢ ™H …¢»x¢¢ ÜUï ÈUH¢æ ¥¢ñÚ ÈUH¢æ }¢éçSH}¢ Ï¢S¼è ƒèJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü„ÜUï Ï¢Ú¥ÜU„ à¢ãïÚÜUè Ð¢æ™ ¶GéÏ¢„éÚ¼, ÜUGÚèÝï „ï Ϣݢ§ü ãé§ü Ï¢S¼è²¢ïæ ÜU¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…¢»…G¢ çH…è»J …ã¢æ }¢ÜU¢Ý Ï¢ÇGè ¼¼èüÏ¢ „ï, Ï¢¢ÜUG¢²Î¢ ¼ÚèÜUGï „ï Ϣݢ» x¢» ãñæJ ¶GéÏ¢„êÚ¼
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢ÜU¢Ý, à¢ÈGU¢ÈUG „ÇGÜUïæ, ©}¢Î¢ ТÜUü, ÜUGÚèÝï „ï ТÜUü ÜU ãé§ü x¢¢ÇGè²¢æ, …è |¢Ú ÜUï
© SPRAT : DO
NOT COPY
SPRAT
DO NOT
: DOã¢æ
NOT
: DO NOT COPY
ãçÚ²¢HèJJ
§üÝ-}¢ï©æ ÜU¢ï
§ü }¢éç:SH}¢
Ï¢S¼èCOPY
Ý…GÚ- ©ÝãèæSPRAT
¥¢»x¢èJ
, §üCOPY
PUï ÎéP-Uï ©}¢éçSPRAT
SH}¢ }¢ÜU¢Ý
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�Îï- æx©
बं� - ©
…GLप्र�त
Ú çζ¢§ü
¢ï, स्प
…¢ï्¥Ï¢
±ã¢æ प्र�त
„ï Ï¢¼ÎÚè…
¶Gस्प
¢Hè् ã¢ï: नक़ल
¼ï …¢ प्र�त
Úãï ãñæJबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- ©}¢ïSPRAT
- © çSPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY
Îéçݲ¢
æ »ÜU :|¢èDO}¢éNOT
ËÜU COPY
¥Ï¢ ¥ñ- „©¢ SPRAT
Ýãèæ ãñ: DO
…ã¢æNOT
}¢éçCOPY
SH}¢ ¥ÜUG
H²¼ :}¢ïDO
æ ã¢ïNOT
æ COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त©‹¢ÜUè
बं� -¥¢}¢ÎÝè
© स्प् : ±ã¢æ
बं� - ©„ï
स्पÏ¢ï्ã:¼Ú
प्र�तबं�
- ©ç…G
स्पæÎ्x¢è,
नक़लÜUèप्र�त
नक़ल
: नक़ल
HïçÜUÝ
¥ÜU„Úè²¼
ã¢ï (²¢'Ýè
©ÝÜUè
©ÝÜUèप्र�तबं�
© SPRAT : DO
: DO NOT COPY
- ©ã¢ï
SPRAT
: DO…éNOT
- © ÜUï
SPRAT
¶GéàNOT
¢ã¢HèCOPY
©„ -}¢é©ËÜUSPRAT
ÜUè ¥ÜU„Úè²¼
„ï Ï¢ïã¼Ú
) 焱¢»
ÝêÏ¢è COPY
¥¢ÈUíèÜU¢
J x¢¢ï²:¢ DO
ȆUNOT COPY
© स्प् : नक़ल
- ©}¢éस्प
प्र�त
बं�ÜUè- ©¥ÜU„çÚ²¼
स्प् : नक़ल
स्प् çÏ¢¼¢
: नक़ल
ÜUï प्र�त
焱¢»बं�
çÜU„è
ËÜU् :ÜUïनक़ल
}¢éçSH}¢
±ã¢æ
„ï प्र�त
Ï¢ïã¼Úबं�
ç…GæÎ-x¢è© Ýãèæ
Úãèप्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - 48
DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ãñJ HïçÜUÝ ²ï Ý „¢ï™ïæÜUï ãÚ }¢éËÜU }¢ïæ ¥ÜUHè²¼¢ïæÜU¢ ²ãè ã¢H ã¢ï¼¢ ãñJ ¶GéÎ ã}¢¢Úï }¢éËÜU
}¢ïæ …ñÝ, 然G, Ð¢Ú„è ±x¢ñÚ¢ ¥ÜU„çÚ²¼ „ï Ï¢ïã¼Ú ç…æGÎx¢è x¢é…G¢Ú Úãï ãñæJ ÈUè…è,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢¢ïÚïçࢲ„, ÜïUÝè²¢, }¢¢HÎè±…G, ±ã¢æ ÜUè çã‹Îê ¥ÜUçH²¼ ±ã¢æ ÜUè ¥ÜU„çÚ²¼ „ï Ï¢ïã¼Ú
© SPRAT :ô…G
DO
NOT
COPY
NOT COPY
©¢SPRAT
: DO çÜUG
NOT
COPY
Îx¢è
çÏ¢¼¢
Úãè- ©ãñJSPRAT
x¢GÚèÏ¢è: DO
}¢éS¢H}¢¢Ý¢ï
æ ÜU¢ - ¶G
„¢, ©ÝÜUè
„}¢¼
ã¢ï - ÜUï© SPRAT
Úïã x¢§ü : ãñDO
J NOT COPY
: नक़ल
: नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�}¢ï-æ ©
प्र�तबं�±ã¢æ
- © स्प
çã‹ÎéSप्र�त
¼¢Ý ãè
Ýãèæस्प्™èÝ
}¢ïæ Îïप्र�त
綻 बं�
±ã¢æ- ©
ÜUèस्प}¢é्çSH}¢
¥ÜU„çÚ²¼
ÜUè्¥±„¼
DO NOT„ïCOPY
© SPRAT
© SPRAT
© SPRAT :¥¢Ï¢¢Îè
ÁG²¢Î¢- ©x¢éSPRAT
Ï¢ü¼ ÜUè: DO
ô…GNOT
Îx¢è COPY
çÏ¢¼¢ -Úãè
ãñJ ã}¢ï:æ DO
ãÚ NOT
±QU COPY
¶G¼Ú¢ - Hx¢¢
ã¢ï¼¢: DO
ãñ NOT COPY
नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
- ©æ स्प
प्र�त
¥ÜU„çÚ²¼
„ïJ ã}¢ï
ãÚ ्}¢é:ËÜU
}¢ïæ ©Ý
¶Gब¼ं�
Ú¢¼- ©
ÜU¢स्प„¢}¢Ý¢
ÜUÚÝ¢प्र�त
ÐÇGबं�
Ú㢠-ãñ©, स्प
v²¢ï्æÜ:Uï नक़ल
ÜUãèæ प्र�तबं�
© SPRAT :ã}¢Ýï
DO NOT
- © SPRAT
SPRAT
NOT ²ïCOPY
SPRAT
DO NOT COPY
HÏÏ¢ñCOPY
ÜU ÜUã¢
ãñ x¢GÚèÏ¢è: DOÜU¢ïNOT
, }¢éCOPY
ÈUçH„è- ©ÜU¢ï
J ÜUãèæ: DOã}¢Ýï
}¢¢Ý- ©çH²¢
ãñ : ÜUï
© स्प् : नक़ल
प्र�त¥¢ñ
बं�
©,स्प
् : नक़ल
प्र�त
- © ã}¢Ýï
स्प् :²ïनक़ल
स्प् :…ó¢¼'
नक़ल प्र�तबं�
}¢é„H}¢¢Ý
Ú Îé- ¶
H¢ç…G
}¢¢ï }¢H…G
é}¢ बãñं�
æJ ÜUãèæ
}¢¢Ý प्र�त
çH²¢बं�
ãñ ÜUï- ©‘¥Ï¢Îè
NOT
© SPRAT
: DO}¢'NOT
COPY
SPRAT
DO NOT
COPY…èÝ¢
- © SPRAT
© SPRAT :ÜUïDOãé„
êH ÜUïCOPY
çH»- ‘¥¢Ú…G
è …ãó¢é
²¢'Ýè
§ü„- Îé©çݲ¢
ÜU¢ï : …ãó¢é
}¢ ϢݢÜUï
…GLÚè :ãñDO
J NOT COPY
±Ý¢ü
±…ã
ãñ ÜUï प्र�त
±ãè ब¼éं�
ÈU¢Ý,
H¢Ï¢, प्र�त
±ãè ब}¢¢'}¢é
¼Ï¢¢ãè
…¢ï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं�v²¢
- © स्प
- © ±ãè
स्प् „ñ
ं� -H©è स्प
् : नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल
Ú …¢Ð¢Ý
}¢ïæ Å¢§ü
ÈUéÝNOT
²¢ COPY
Å¢ïÝïüÇ¢ï- ©
Ï¢ÝÜUÚ
¥¢¼è
, §ü‹Ç¢ïCOPY
Ýïçࢲ¢,
ТçÜUS¼¢Ý
© SPRAT :¥}¢ï
DOçÚÜU¢
NOT ¥¢ñ
COPY
- © SPRAT
: DO
SPRAT
: DOãñNOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
¥¢ñ
Ú
좾
x
H¢Îï
à
¢
}¢ï
æ
±¢ï
¶G
¼
Ú¢
„¢§ü
v
H¢ï
Ý
Ï¢ÝÜUÚ
¶G
é
Ï
¢
¼Ï¢¢ãè
H¢¼è
ãñ
?
±ã¢æ
ÐÚ
ÜU¢ï
§ü प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
H¢ï-x¢©}¢Ú¼ï
ãñæ ¼¢ï
}¢éçNOT
SH}¢COPY
}¢é}¢¢çHÜU
}¢ïæ, ²¢: DO
çã‹ÎéNOT
S¼¢ÝCOPY
…ñ„ï -x¢G©ÚèÏ¢SPRAT
}¢éËÜU: DO
}¢ïæ NOT COPY
DO NOT COPY
SPRAT
: DO
- © SPRAT
© SPRAT :8,10,20,50
ã…G¢Ú¢ïप्र�त
æ, Ï¢ËÜUïबं�
ÜU|¢è
¢ïæÜUèप्र�त
¼ï'΢Î
}¢ïæ-H¢ï
¢ }¢Ú¼ï
ãñæJ प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
: नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
- ©ÜU|¢è
स्प् H¢¶G
बं�
© xस्प
ÜUï ÜUñ:„DO
ï ТçÜUS¼¢Ý
„ñHSPRAT
¢Ï¢ }¢ïæ: ΢ï
¢Ú COPY
„ï …G¢-§ü©Î SPRAT
H¢ïx¢ ÈU¢ñ: DO
¼ NOT COPY
© SPRAT : DO NOT ¥|¢è
COPYÎï-¶
©è»SPRAT
NOT COPYÜUï- ©
DO ã…G
NOT
ãé» ¥¢ñप्र�त
Ú ÜUÚ¢ï
ÇG¢ïæ - ÜUï
ÜUGÚ्èÏ¢: नक़ल
Ï¢ïÍ¢ÚJ प्र�त
ÜUGÚèÏ¢बं�
¼è„- ©H¢¶G
Ï¢Ó™ïप्र�त
ãñæ …¢ïबं�Ï¢ï -„Ú¢ï
„¢}¢¢Ýè
ÜUï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�
© स्प
स्प् ¼¢ï
© स्प
: नक़ल
् : नक़ल
¥¢'H}¢
}¢ï
æ
çÏ¢¶G
Ú
ï
ãé
»
ãñ
æ
J
¥¢ñ
Ú
¥Ï¢
…¢Ýï
}¢…G
è
Î
çÜU¼Ýï
Ï¢è}¢¢Úè²¢ï
æ
}¢ï
æ
ÈU¢ñ
¼
ã¢ï
æ
x
¢ï
J
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
v²¢ïæ ¥ñ„¢ ã¢ï¼¢ ÜUï …GH…GHï }¢ïæ §üÚ¢Ý, §ü‹Ç¢ïÝïçࢲ¢, }¢Ú¢çÜUࢠ²¢ ÜUà¢}¢èÚ }¢ïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã…G¢Ú¢ïæ H¢ïx¢ }¢Ú¼ï ãñæ ¼¢ï …¢Ð¢Ý, ô„x¢¢Ð¢ïÚ, ã¢ïæx¢ ÜU¢ïæx¢, ²ã¢æ ÐÚ Ï¢ã¢ï¼ ÜU}¢ H¢ïx¢ }¢Ú¼ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ãñæ? 2004 ÜUï „éÝ¢}¢è }¢ïæ »à¢è²¢ ÜUï ÜU¢ï§ü É¢§ü H¢¶G H¢ïx¢ ÈU¢ñ¼ ãé»J Ï¢ïãLHÜU¢çãH¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥±v²¢Ýé„ }¢ïæ ²ãè „éÝ¢}¢è Ï¢ã¢ï¼ ÜU}¢ ÝéÜU„¢Ý ÜUÚ¼è ãñJ v²¢ïæ? v²¢ïæ ÜUï ±ã¢æ Ðïà¢x¢è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼æÏ¢èã ÜUÚÝï ÜUè ÅïÜUÝ¢ïH¢ï…è }¢¢ñ…éÎ ãñJ …GH…GH¢ |¢è, ¼éÈU¢Ý |¢è, „ñH¢Ï¢ |¢è çÈU¼Ú¼ ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
²ï }¢„¢§üÏ¢ |¢è, v²¢ïæ ¼ÈUÚèÜU ÜUÚ¼ï ãñæ §ü‹„¢Ý¢ïæ }¢ïæ? v²¢ïæ ²ï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUï Ï¢¼¢ñÚï ¶G¢„
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
™éݼï ãñæ ¥ÐÝè ¼Ï¢¢ãè çζ¢Ýï ÜUï çH»? v²¢ïæ ÜUï }¢é„H}¢¢Ý x¢GÚèÏ¢ ãñæJ }¢é„H}¢¢Ý çÐÀÇGï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãñæJ }¢é„H}¢¢Ý x¢ÈUH¼ ÜUè ÝèæÎ „¢ï Úãï ãñæJ
© SPRAT : DO NOT Hï
COPY
© SPRAT
: DO²ïNOT
: DO NOTçRUÜUï
COPY
- ©§üSPRAT
çÜUÝ -ÆèÜU
…ñ„ï ã}¢
ãéLÈUCOPY
çH¶- ©ÚãïSPRAT
ãñæ, ТçÜUS¼¢Ý
Å ÜU¢
‹x¢Hï‹Ç: DO
}¢ïæ NOT COPY
: नक़ल प्र�त
नक़ल ãñप्र�त
© स्प् : नक़ल
प्र�तçÚE¼
बं� -²¢
© स्प
बं�
- ©„¢}¢Ýï
स्प् : ¥¢²¢
»ÜU Ý‹x¢¢
}¢ï™् çÈUôv„x¢
ÜU¢ SÜUï
‹ÇH
, ¥¢ñÚबं�
„¢Úï- ©ÜU}¢ïस्प‹Åï्ÅÚ: नक़ल
¶éHï प्र�तबं�
DO NOT
NOT COPY
- © SPRAT
: DO¥Åé
NOT
: DO NOT COPY
© SPRAT :¥¢}¢
²ï ÜUïCOPY
ã Úãï -ãñ©æ ÜUïSPRAT
²ï ¼¢ï: DO
ТçÜUS¼¢Ý
ÜUï ÜUË™Ú
ÜU¢ »ÜU
Å COPY
çãS„¢ - ãñ©J SPRAT
ТçÜUS¼¢Ý
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
: नक़ल
ÜU¢ ÜUË™Ú?
ÜUãèæ- ©²ï स्प
}¢éç्SH}¢
¼ïã…Gप्र�त
èÏ¢¼¢ïबं�
Ýãèæ- ©
ÜUïãस्पÚãï् :ãñनक़ल
æ? §ü…प्र�त
G¢ÈU¢: बं�
¥|¢è- ©ã}¢स्पÝï् ²ï: नक़ल
Ï¢¢Ï¢ प्र�तबं�
© SPRAT :»çÇÅ
DO NOT
- © SPRAT
- © SPRAT
: DO NOT COPY

: DO NOT COPY
|¢è COPY
Ýãèæ çÜU²¢
ƒ¢ ÜUï: DO΢ïNOT
¥¢ñÚCOPY
ÎÎüÝ¢ÜU
¶GÏ¢Úïæ ТçÜUS¼¢Ý
„ï ¥¢§ü
æ ãñSPRAT
æ: ÜUï ±ã¢æ
© स्प् : नक़ल
प्र�तÜUè
बं�¼¢§ü
- ©Îस्प
बं� - ©
स्प् :ÜUè
नक़ल
çÈUHS¼èÝ
}¢ïæ्}¢é:Ýनक़ल
'çÜUÎ प्र�त
»ÜU çࢲ¢'
¥ÈUÚ¢Î
ÚñHèप्र�त
ÐÚ Îïबं�
ãࢼ- ©Ð„æस्प΢ï्æ Ýï: नक़ल
¶GéÎ प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
49 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUࢠã}¢Hï ÜUÚÜUï ÜU¢ï§ü 76 Ï¢ïÜUé„êÚ H¢ïx¢ }¢¢Ú Ç¢Hï ¥¢ñÚ „ñæÜUÇ¢ïæ ÜU¢ï …wG}¢è ÜUÚ çβ¢J ²ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

„Ï¢ }¢é„H}¢¢Ý ƒïJ }¢ãèÝ¢ Ú}¢…G¢Ý ÜU¢ ™H Ú㢠ƒ¢J ‘Úïã}¢¼¢ïæ' ÜU¢J çÐÀHï ãè ãÈU¼ï ±ã¢æ
Î¢ï ¼èÝ à¢è²¢' }¢…}¢é¥¢ïæ ÐÚ §ü„è ¼Úã ÜUï ã}¢H¢ïæ }¢ïæ ÜU¢ï§ü ÐÓ™è„ Ï¢ïÜUé„êÚ H¢ïx¢ }¢¢Úï x¢»
© SPRAT : DO
DO NOT
© SPRAT
: DOH¢¶¢ï
NOTæ COPY
SPRAT
¥¢ñNOT
Ú „ñæÜCOPY
UÇG¢ïæ …G-w©}¢èJSPRAT
²¢Î : Ú網ï
ÜUï COPY
ÆèÜU -©„
±QU ±ã¢æ
H¢ïx¢ -„ñ©H¢Ï¢
ÜUè :…GDO
Î}¢ïNOT
æ COPY
् :ãñनक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�ÜUï- ©
स्प् :}¢ïनक़ल
प्र�त
बं�ÐÚ
- ©…è
स्पÚãï
ÜU„}¢
Єèü
¥¢'H}¢
æ ¥¢H}¢è
}¢ÎÎ
æJ ¥x¢Úप्र�त
¶GéÎब¢ं�
ÜU¢- ÜUG©ãस्प
Ú »ÜU
„Ó™¢§üप्र�तबं�
NOT±¢ïCOPY
- © SPRAT
: DOÜUïNOT
- ©…GSPRAT
: DO NOT
© SPRAT : DO
ãñ ¼¢ï
§ü„ ±QU
ТçÜUS¼¢Ý
à¢ïãCOPY
Úè²¢ïæ ÐÚ
Ï¢ÚÎS¼: DO
ÐÇ NOT
Ú㢠ãñCOPY
æ, ¥¢ñÚ- ©
¶GéÎSPRAT
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
æ COPY
© स्प् : नक़ल
बं�
ãè प्र�त
ÜUï 㢃¢ï
æ! - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY
- © ã}¢
SPRAT
COPYæÝ-ï ©
DOÚNOT COPY
¼¢ï v²¢
ã}¢ï:æࢢDO¥ñNOT
㕠ĕCOPY
? v²¢- ©
ã}¢SPRAT
ãè Ýãèæ: DO
ĕ NOT
±¢ï ç…Ýã¢ï
ȆUSPRAT
ã…G¢Ú: à¢ãï
© स्प् : नक़ल
प्र�तçÜU»?
बं� - ©
स्प्æÝ:ï नक़ल
- © स्पÏ¢¢x¢G
् :¢¼
नक़ल
प्र�त
ं� - Îèæ
©?स्प¼¢ï
् : v²¢
नक़ल±¢ïप्र�तबं�
¥¢Ï¢¢Î
ç…Ýã¢ï
Îéçݲ¢प्र�त
ÜU¢ï बं�
Ï¢ïã¼ÚèÝ
± H¢§ü
Ï¢íïçबÚ²¢æ
- © SPRAT
: DO ÜU¢ï
NOT²ïCOPY
- © ¥¢„¢§ü
SPRAT à: ¢DO
COPY -©Hé
© }SPRAT
DO
© SPRAT : DO
x¢éÝNOT
ïãx¢¢ÚCOPY
ƒï ç…Ýã¢ï
æÝï Îéçݲ¢
¥¢Ú¢}¢¢ï
}¢éãNOT
ï²¢ çÜU»?
¢ ÜUï ¶G: …
G¢ÝïNOT COPY
çλ?
v²¢बं�
±¢ï -„Ï¢
ÝïÜ्U :}¢éनक़ल
„H}¢¢Ý
Ýãèæबं�ƒï -ç…Ýã¢ï
æÝï :ÜUñनक़ल
„Ú¢ï ÜU„Ú¢
¢Ï¢é स्प
Т²¢?
©ÝÜU¢ïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
© स्प
प्र�त
© स्प्
प्र�तबÐÚ
ं�ÜUG

् : नक़ल
¶G…NOT
G¢Ý¢ïæ COPY
ÐÚ ãéÜ- Ué©
}¢¼SPRAT
ÜUè? v²¢
ÝïÜCOPY
U H¢ïx¢- Ýãèæ
ƒï? v²¢
ç}¢Ý¢Ú,: DO
™¢ÚNOT COPY
© SPRAT : DO
: DO±¢ï
NOT
© SPRAT
: DO¼¢…
NOT}¢ãH,
COPYÜUé

©éÏ¢SPRAT
ç}¢Ý¢Ú,
H x¢é- ©
æÏ¢Î,स्पçÝࢢ¼-±-ࢢHè}¢¢Ú
æ ÐÚ ã}¢
à¢<}¢æ
΢ -ãñ©? स्प
v²¢् :ã}¢नक़ल
©Ýãïप्र�त
æ बं�
् : नक़ल प्र�तबं�ϢݢÝï
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तx¢¢ï
बं�
- © स्प±¢H¢ï
प्र�त
बं�
¥ÐÝï
}¢¢Ý¼ï
? Á²¢Îã
v²¢„§ü
ÜU¢ ãñ ÜUï: DO
¥Ï¢NOT
ã}¢ COPY
§ü„ H¢²ÜU
Úãï ãè: DO
ÝãèæNOT COPY
NOTÏ¢¢Ð-΢΢
COPY - ©Ýãèæ
SPRAT
: DO
NOT COPY
- ©„SPRAT
- © SPRAT
© SPRAT : DO
ÜUï ±¢ï
ã}¢ïबæं�
¥ÐÝ¢
}¢¢Ýïæ! ࢢ²Úï
Ýï ÈUÚ}¢¢²¢
(à¢ïब'ं�
Ú:) - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
् : नक़लƒ¢:
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © ±¢çÚ„
स्प् : नक़ल
प्र�तब}¢à¢ÚèÜU
ं� - © स्प
प्र�त
}¢ãïæ ¥¢'Ï¢¢
¥ÐÝï
ÜU¢ï§- ü ©çÝSÏ¢¼
ÝãèæNOT
„ÜU¼è
© SPRAT : DO NOT COPY - ©¼éSPRAT
: DO„ïNOT
COPY
SPRATã¢ï: DO
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜUï
¼é
}
¢
x¢é
È
U¼¢Ú,
±¢ï
çÜUÚ΢Ú,
¼é
}
¢
„¢çÏ¢¼,
±¢ï
„ñ
²
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त¢Úã
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…¢ï
H¢ï
x
¢
¥¢Ð
„ï
²ï
ÜUï
ã
¼ï
ãñ
æ
ÜUï
x¢ÚèÏ¢è
}¢é

H}¢¢Ý
ÜUè
ࢢÝ
ãñ, }¢éÈUçH„è ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Îé¶ ÝïÜU }¢é„H}¢¢Ý ÜUè Ðïã™¢Ý ãñ, Ý „éÝè²ï ¥¢Ð ©Ýãïæ, Ý }¢¢Ýè²ï ©ÝÜUè Ï¢¢¼J ©Ý}¢ïæ „ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU§ü ¼¢ï ±¢ï H¢ïx¢ ãñæ ç…ÝÜUïï Ý„èÏ¢}¢ïæ, ç…ÝÜUè „H¢ãè²¼¢ïæ }¢ïæ ²ï ࢢ}¢çH ãè Ýãèæ ÜUï ±¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§ü„ „ï Ï¢ïã¼Ú ç…GæÎx¢è çÏ¢¼¢ „ÜUïæJ ¶^ï ¥æx¢éÚ ±¢H¢ çÜUS„¢ ãï ²ïJ ©Ý}¢ïæ„ï ÜU§ü ãñæ ¥ñ„ï …¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢ÐÜU¢ï }¢Ý¢' ÜUÚ¼ï ãñæ ô…GÎx¢è ÜUè ¥¢Ú¢§üࢢïæ ÜU¢ï ã¢ç„H ÜUÚÝï „ï HïçÜUÝ ¶GéÎ À¢ïÅè À¢ïÅè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢Ú¢§üࢢïæ ÐÚ çÏ¢ÜU …¢¼ï ãñæJ À¢ïÅï À¢ïÅï ç„Hï ÜUï çH» ±¢ï ¥ÐÝï …G}¢èÚ ÜU¢ï Ï¢ï™ Îï™ï ãñæJ Ý
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„éÝè» ©ÝÜUè Ï¢¢¼ …¢ï ²ï ÜUïã¼ï ãñæ ¼ï }¢é„H}¢¢ÝÜUè à¢¢Ý ãñ }¢éÈUçH„è, x¢GÚèÏ¢è, }¢…Ï¢êÚè,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…GéË}¢ „ïãÝ¢, ÜGUyH ã¢ïÝ¢, §üÁG…G¼ ÜU¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚ±¢Ý¢, Ý¢ }¢¢Ýè» ©ÝÜUè Ï¢¢¼J ¥¢ñÚ ç„ÈUü
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü„ çH» Ýãèæ ÜUï ã}¢ ²ï ÜUïã Úãï ãñæJ v²¢ ¥¢Ð Ýãèæ Îﶼï ÜUï ¥¢}¢ }¢é„H}¢¢Ý w±¢çãà¢
© SPRAT : DO
COPY
SPRAT
NOT COPY
SPRAT
NOT COPY
: DO NOT COPY
±ãèNOT
Ú¶¼¢
ãñ -…¢ï© ÜU¢ï
§ü Îé„: DO
Ú¢ ¥¢'}¢
§ü‹„¢Ý- ©Ú¶¼¢
ãñ?: }¢éDO„H}¢¢Ý
|¢è ¶G- ©
éࢠSPRAT
ÚïãÝ¢ ™¢ã¼¢
नक़ल प्र�त
नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प् : çÏ¢¼¢Ý¢
बं�ãñ-?©¼ãÈUÈUé
स्प् : …
प्र�तबं�
- © ãñस्प
ãñ? प्र�त
§üÁ…G¼बं�ÜUè- ©ô…Îx¢è
™¢ã¼¢
G „ï …èÝ¢
™¢ã¼¢
? ्}¢é:„नक़ल
H}¢¢Ýप्र�तबं�
COPY ãñ- æ?©}¢éSPRAT
: DO
DO…¢
NOT
©ÚSPRAT
© SPRAT : DO
ãæ„NOT
Ý¢ ™¢ã¼ï
„H}¢¢Ý
¶GNOT
ïHÝ¢ COPY
™¢ã¼ï- ãñ©æ? SPRAT
¼¢ï Îï¶: è²ï
ÜUïCOPY
}¢ïH¢ïæ -¥¢ñ
…H„¢ï:æ DO
}¢ïæ„NOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं� - © स्प
ं�}-¢¢©çƒ²ï
स्प्ÅÚ¢ï
प्र�त
बं�ãñ-æ ©
नक़ल प्र�त
: æनक़ल
् : नक़ल
©„¢ïप्र�त
Z }¢ïæ ÜUñ¢çH²¢ï
æ }¢ï्æ, :ࢢÎè²¢ï
æ }¢ïæ, बç„Ýï
}¢ïæJ v²¢ï
æ …¢¼ï
}¢é„स्पH}¢¢Ý
±ã¢æ?प्र�तबं�
© SPRAT : DO
: DOçÏ¢¶G
NOT
- © SPRAT
v²¢ïNOT
æ }¢é„COPY
H}¢¢Ý- ©©„üSPRAT
}¢ïæ …¢: DO
ÜUÚ NOT
ࢢïÚ COPY
}¢™¢¼ï- ©
ãñæ,SPRAT
Úæx¢èÝè²¢
ïÚ¼ïCOPY
ãñæ? Ï¢ËÜUï
}¢¢ïãÚü}¢: DO
…ñ„NOT
ï COPY
© स्प् : नक़ल
स्प|¢è
् : ÜU§ü
नक़ल}¢éÜप्र�त
् : नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
Îé¶प्र�त
G ¥¢§üबæÎं�}¢¢ñ-Ü©Uï ÐÚ
UG¢}¢¢¼बं�
ÐÚ -}¢é©„स्प
H}¢¢Ý
¥æ…¢Ýèप्र�त
¶Géàब¢èं�ÜU¢- ©…éस्प
Hê„् çÝÜU¢H¼ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :50DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ãñæJ v²¢ïæ ÜUï ¶Géà¢è²¢æ ©Ýãïæ |¢è ™¢ãè»æ, ¶Géà¢è²¢ïæ ÜUï ±¢ï |¢è }¢é¼H¢à¢è ãñæJ }¢x¢Ú ÜUñ„è? x¢Hè
ÜU院ïæ }¢ïæ, À¢ïÅï „ï ¼æx¢ }¢ñ΢ݢïæ }¢ïæ, x¢æÎx¢è²¢ïæ ÜUï Ï¢è™J ¥x¢Ú ¶éGçࢲ¢æ ã}¢ïæ ™¢ãè»æ ¼¢ï çÈUÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
v²¢ïæ Ýãèæ Ϣݢ¼ï ã}¢ ©}¢Î¢ ТÜUü? v²¢ïæ Ýãèæ ã}¢¢Úï Ý„èÏ¢ }¢ïæ …GïÚï „}¢æÎÚ x¢G¢ï¼¢ Ï¢¢…è,
© SPRAT :ã±¢§ü
DO NOT
© SPRAT
: DO
NOTãñCOPY
SPRAT
: DO NOT COPY
ÀH¢æCOPY
x¢ïæ, Ï¢æ-…©è SPRAT
…ææôÐx¢, : ÐïDO
Ú¢ NOT
xH¢§üCOPY
çÇæx¢? -çÜU„Ýï
}¢Ý¢'
çÜU²¢
ã}¢ïæ?- ©
§ü‹„¢Ý
¥¢'}¢
नक़लÜUÚ¼ï
: नक़लÝãèæ
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�™è…G
- ©¢स्प
प्र�तãñबæ,ं�
- ©æ स्प
प्र�त
स्पÚ् ã¢ç„H
¼¢ñÚ ÐÚप्र�त
©Ýãèæ
ïæ ÜU¢ï् :}¢Ý¢'
ç…Ýãï
±¢ï ्ã¢ç„H
ÜUÚबं�Т¼ï- ©J ¥¢ñ
NOT Ýãèæ
COPYÜUÚ
- ©Ð¢¼ï
SPRAT
- ©ÏSPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT :§üDO
„ çH»
v²¢ï:æ DO
ÜUï NOT
ã¢ç„HCOPY
ÜUÚÝï- ©ÜUïSPRAT
çH» :±¢ïDO}¢ïNOT
ãݼ,COPY
±¢ï }¢‹„é
¢¢ Ï¢æÎè :ÐÚ
् : ÜUï
नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं� Т¼ï
- © स्प
- © स्प
¥}¢Hप्र�त
Ýãèæ बÜUÚ
…¢ï्…G: Lनक़ल
Úè ãñæ §üप्र�त
Ý ÜU¢ïबं�
ã¢ç„H
ÜUÚÝï
çH»Jप्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

…ݢϢ }¢ã¢ç¼Ú }¢¢ïã}}¢Î ÜUè ¼ÜUGÚèÚ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

}¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUè ²ï ã¢H¼ï …G¢Ú (ÜU}¢…G¢ïÚè) ÜU¢ Ï¢²¢Ý ¥¢ÐÜU¢ï ã}¢¢Úè …GÏ¢¢Ý „ï

© स्प् : नक़ल
- ©ã}¢¢Úè
स्प् : ±ÜU'¼
बं�§ü„

प्र�तã¢ï
बं�
नक़ल प्र�त
् : À¢ï
नक़ल
् :»नक़ल
çx¢Ú¢æ प्र�त
x¢é…GÚ¢बं�
ã¢ïx¢¢J
¥¢ÐÜU¢ï
ÜUï स्प
çH»
Åè Hx¢è
x¢èJ- ©
¼¢ï स्प
¥¢§ü
ã}¢ प्र�तबं�

© SPRAT :ã±¢H¢
DO NOT
NOT
COPY - ©ÜU¢SPRAT
: DOãñNOT
- © ¥¢ñ
SPRAT
: DO NOT COPY
ÎïÝCOPY
ï …¢ -Úãï© ãñSPRAT
æ ©„ }¢é: DO
çSH}¢
à¢çw„²¼
ç…„ÜUè
焲¼COPY
¥¢ÐÜUï
Ú ã}¢¢Úï

नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प्¢Ú: नक़ल
बं�}¢ã¢ï
- ©}स्प
प्र�त„¢çÏ¢ÜUG
बं� - ©±…G
स्प
΢ïÝ¢ïæ प्र�त
ÜUï Ý…Gबं�
ÎèÜU- ©Ï¢¢±ÜUG
ãñJ Ç¢ò.प्र�त
}¢ã¢ç¼Ú
}¢Î,् :}¢Hï
çࢲ¢ÜUï
èÚï्¥¢…G
}¢ प्र�तबं�

DO
- © SPRAT
DOHNOT
COPY -±©ÚïSPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :¥¢ñ
Ú NOT
¥¢H}¢ïCOPY
§üSH¢}¢
ÜUï Ï¢ÇGï :SÜU¢ï
Ú, ¥¢çH}¢
ãÝé}¢¢ ãñ: æJDO±¢ïNOT
v²¢COPY
ÜUïã¼ï - ãñ©æ? SPRAT
ã}¢ ¥ÐÝï

© स्प् : नक़ल
स्प्ãñ:æJ नक़ल
ं�²¢
- ©ÜUH}¢¢¼
स्प् : नक़ल
²ï çx¢Ú¢æप्र�त
ç…GबRं�
U ÜU¢ï- ©ÜUéस्प
À ्ãè: नक़ल
ÎïÚ }¢ïæ प्र�त
¼}¢¢}¢बं�
ÜUÚÝï- ©±¢Hï
HïçÜUÝप्र�त
¶GéÎब¢Ú¢
Ç¢ò. प्र�तबं�

© SPRAT :}¢ã¢ç¼Ú
DO NOT}¢¢ïCOPY
: DO NOT
- ©ÝïSPRAT
NOT§üCOPY
ã}}¢Î- ©
ÜUï SPRAT
ÐÉG çH…è»J
Ç¢ò. COPY
}¢¢ïã}}¢Î
Ï¢¼¢²¢: DO
ÜUï …Ï¢
‹ÇçSÅî²- ©
H SPRAT
Úï±¢ï˲éà:¢ÝDO NOT COPY

© स्प् : नक़ल
प्र�तब§üं�
© स्प
बं� - ©
् : नक़ल प्र�त
् : ¼¢ï
नक़ल
: नक़ल
²¢ „Ý'¼è
‹ÜGH- ¢Ï¢
(Industrial
Revolution
) स्प
¥¢²¢
}¢é„प्र�त
H}¢¢Ýबं�
§ü„-„ï© Ðéस्पÚè्¼Úã
Ï¢ï प्र�तबं�

Ï¢ÚNOT
ÚãïJ COPY
±¢ï §üÝ-ãï©æ À¢ï
ÇG ÜUÚ: DO
¥¢x¢ïNOT
좃GCOPY
x¢²¢ -…¢ï© SPRAT
ÜU¢ÈUè ãÎ
Ϣݢ
© SPRAT :¶G
DO
SPRAT
: DO¼ÜU
NOT±…ã
COPY
- ©ã}¢¢Úè
SPRATÐS¼
: DO NOT COPY

ã¢Hè प्र�त
ÜU¢J ब±¢ïं�ÜUï- 㩼ïस्पãñæ ्ÜUï: नक़ल
ã}¢¢Úï प्र�त
ÜU§üÜबU}¢ं�„}¢Û¢
±¢Hï प्र�त
©'Hï}¢¢बं�Ýï - ÈU¼±ï
»ÜU प्र�तबं�
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © स्पÚ¶Ýï
© स्प्ÜU¢ï: नक़ल

çβ¢
æ ÐèïÀ: DO
ï Ú¶Ýï
¥¢ñ-Ú©ÜU§ü
Ï¢¢Ú §ü: „DO
ÜU¢NOT
x¢GHCOPY
¼ §üS¼ï-'©
}¢¢H
©‹¢ã¢ï: æDO
Ýï NOT COPY
DO NOTϢݢ
COPY
- © ã}¢ï
SPRAT
NOTÜU¢,
COPY
SPRAT
SPRAT
© SPRAT :ã烲¢Ú

çÜU²¢Jप्र�त
ç…„बं�
ÜUè- ©±…ã
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
x¢§üJ प्र�त
Ï¢ËÜUï ब²ïं�|¢è- ©ÜUïस्प{èÚï
{èÚï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
स्प्„ï: नक़ल
प्र�तæ बÜUè
ं� -¼ÚPUè
© स्पLÜU
् : नक़ल
् : नक़ल
„H}¢¢Ý
¼ÚPUè -ÜUï© ãè
ç¶GH: ¢ÈU
x¢»JCOPY
¼Ï¢ÎèHè
ãè ÜUï :ç¶G
¢ÈU ã¢ïCOPY
x¢»J- resistant
© SPRAT :}¢éDO
NOT COPY
SPRAT
DO ã¢ï
NOT
- © SPRAT
DOHNOT
© SPRAT :to
DO NOT COPY
²ã¢æ
çβ¢प्र�त
…¢Ýïबं�
Hx¢¢- ©}¢¢'}¢é
è ™è…Gबं�
¢ïæ ÜUï- ©
ç¶Gस्प
H¢ÈUJ
change
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�¼ÜU
- ©ÜUïस्पÈU¼±¢
स्पH
् : नक़ल
् è: }¢¢'}¢é
नक़लHप्र�त
् : नक़ल प्र�तबं�
v²¢
¥¢Ð
ãñ
Ú
¢Ý
Ýãèæ
ã¢ï
æ
x
¢ï
²ï
…¢Ý
ÜUÚ
ÜUï
çÏ¢…Hè
electricity
¼ÜU
ÜUï
ç¶GH:¢ÈUDO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT

ÈU¼±¢ çβ¢ x¢²¢ ƒ¢, ¥¢ñÚ çÏ¢…Hè ÜU¢ }¢çS…΢ïæ }¢ïæ §üS¼ï'}¢¢H Ý¢…¢²…G ÜUGÚ¢Ú çβ¢ x¢²¢
ƒ¢? ™éÝ¢æ™ï ÜU¢ï§ü ¼è„ „¢H ¼ÜU }¢„¢ç…Î }¢ïæ çÏ¢…Hè Ýãèæ ¥¢§ü …Ï¢ ÜUï ©ÝÜUï ¥¼Ú¢ÈU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÏ¢…Hè Ýï ÝêÚ çÏ¢¶GïÚ Úw¶¢ ƒ¢!
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çÈUÚ v²¢ ¥…Ï¢ ÜUï ¥¢'}¢ ¼¢ñÚ ÐÚ }¢éçSH}¢ }¢é}¢¢çHÜU }¢ïæ x¢GÚèÏ¢è, çÏ¢…Hè ÜUè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU}¢è ¥¢ñÚ §ü‹ÅÚÝïÅ ÜU¢ ÜU}¢ §üS¼ï'}¢¢H çζ¢²¢ x¢²¢ ãñJ „'©Îè ¥ÚÏ¢ …ñ„ï ™æÎ »ÜU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢é}¢¢çHÜU ÜU¢ï À¢ïÇG ÜUÚ Ï¢¢ÜUGè „¢Úï }¢éçSH}¢ }¢é}¢¢çHÜU ç}¢H ÜUÚ |¢è ¥ÜUïHï ¥}¢ïçÚÜU¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ç…¼Ýè çÏ¢…Hè ¥¢ñÚ §ü‹ÅÚÝïÅ §üS¼ï'}¢¢H Ýãèæ ÜUÚ Ð¢¼ïJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
51 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜUéÀ ÎïÚ }¢ã¢ç¼Ú }¢¢ïã}}¢Î ÜUè ¼ÜUGÚèÚ „ï ãÅ ÜUÚ ã}¢ïæ ²¢Î ¥¢ Ú㢠ãñ Ï¢™ÐÝ „ï
ã}¢ Ýï }¢éw¼çHÈU ç™…G¢ïæ ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ „éÝ¢ ÜUï ÈUH¢æ ¥¢ñÚ ÈUH¢æ ™è…G ÜUï ç¶GH¢ÈU ÈU¼±¢ ãñJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
²ï §üS¼ï'}¢¢H Ýãèæ ÜUè …¢ „ÜU¼èJ ¥¢ñÚ …Ï¢ |¢è ã}¢Ýï §üS¼ï'}¢¢H çÜU²¢ §üÝãïæ ¼¢ï »ÜU ÎÏ¢ï
© SPRAT : DO
COPYx¢é- Ý
©¢ãSPRAT
: DO§üNOT
COPYçÜU²¢,
- © SPRAT
NOT
SPRATç„Ýï
: DO
ÎÏ¢ïNOT
»ã„¢„ï
ÜUï „¢ƒ
S¼ï'}¢¢H
™¢ãï :±¢ïDOÈU¢ï
Å¢ïx¢íCOPY
¢ÈUè ã¢ï- ©, ™¢ãï
}¢¢NOT COPY
नक़ल
नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
© स्प्Îï: ¶
- © स्प
Îï¶प्र�त
Ý¢ ã¢ïबं�
²¢- Åè.±è.
Ý¢ ã¢ïप्र�त
²¢ बं�
ç}¢ÿ¢Ú- ©²¢स्पÚï्çÈUí: …
ÚïÅÚ प्र�त
ÜU¢ §üबSं�
¼ï'}¢¢H
ÜUÚÝ¢
ã¢ï ²¢प्र�तबं�
COPY
DOJ NOT
NOT
COPY
© SPRAT : DO
}¢¢ïNOT
ÅÚ „¢§ü
ÜUH- ©ÐÚSPRAT
Ï¢ñÆÝ¢ : ã¢ï
ÜU¢ï}Œ²éCOPY
ÅÚ ÜUï- ©ç¶GSPRAT
H¢ÈU, : §üDO
‹ÅÚÝï
Å ÜUï
ç¶G-H©¢ÈU,SPRAT
ࢢ²Î: DOãèNOT COPY
नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © æÜस्प
© स्पã¢ï्J : ã¢æ
स्प् :ãñनक़ल
ÜU¢ï§प्र�त
ü ™è…Gबं�ÈU¼±¢ï
Uè ्…G:Îनक़ल
(ÐÜUÇGप्र�त
) „ïबं�
Ï¢™ - Т§ü
¥x¢Úप्र�त
ã}¢बं�
§üÜUGÚ-¢Ú© ÜUÚ¼ï
æ ÜUï ²ïप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOTã}¢ï
COPY
: DO ÜUï
NOT
- © SPRAT
NOTÜUïCOPY
DOÀNOT COPY
à¢éL}¢ï- ©
æ Îï±SPRAT
Ï¢æÎ ÜUï: ÜUé
ÈU¼±ï
æࢢ Îï-±©Ï¢æÎSPRAT
²¢ Ýα¢
ÝãèæCOPY
ƒïJ }¢x¢Ú
v²¢ }¢§ü: DO2010
© स्प् : नक़ल
- © स्प
: नक़ल
प्र�तबं�}¢ïæ- ÜU¢}¢
© स्पÜUÚÝï
् : नक़ल
प्र�त
् : नक़ल
©Hïप्र�त
}¢¢ Ýï बं�
}¢éçSH}¢
wG±्¢¼èÝ
ÜUï ÎÈU¢ç¼Ú
ÜUï ç¶G
H¢ÈUबं�
¥¢ñ-Ú©}¢éस्प
„H}¢¢Ý¢ï
æ ÜU¢प्र�तबं�
NOT
- ©HSPRAT
: DO
NOTÝãèæ
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
Ï¢è}¢¢
HïCOPY
Ýï ÜUï ç¶G
¢ÈU ÈU¼±ï
…¢Úè
çÜU»?
w¼HèÈU,
}¢ïæ, }¢éप्र�त
w¼çHÈU
x¢¢ïæस्प
Ýï ्}¢é:wनक़ल
¼çHÈUप्र�त
ÈU¼±ïबं�
Îè»J- ©Hïस्प
çÜUÝ् :ÜUãèæ
Ý¢प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तब}¢é
ं�
- © स्प्±QG: Uनक़ल
बं�H¢ï

नक़ल
ÜUãèæNOT
, ÜU¢ïCOPY
§ü Ý¢- ©
ÜU¢ïSPRAT
§ü ¥ÐÝï: DO
¥¢ÐÜU¢ï
}¢éÈU¼è- ÜUï
¼¢ ã¢ï :¥ñDO
„¢NOT
ÈU¼±¢
Îï Úã¢
¥¢ñÚ: ÜUé
© SPRAT : DO
NOT COPY
©ãSPRAT
COPY
- © ƒ¢
SPRAT
DOÀNOT COPY
H¢ïxप्र�त
¢ ©„बं�
ÈU¼±ï- ©ÐÚस्प¥}¢H
ÜUÚप्र�त
Úãï ƒïबं�
J ¼¢ï- ©ÜU¢ñस्प
Ý ्ç…G: नक़ल
}}¢ïÎ¢Ú प्र�त
ãñ ©Ýबं�
H¢ï-x¢¢ï©æÜस्प
Uè ्¼Ï¢¢ãè
ÜU¢प्र�तबं�
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
ç…Ýã¢ï
ï ©Ý ‘}¢é
æ' ÜUè
Ýè? §ü-„© ÜUÏ¢èH
z¼è²¢ï
æ'ÜUè - Ï¢ï©çã„è
ÜUè: DO
ȆUNOT COPY
NOTæÝCOPY
- ©z¼è²¢ï
SPRAT
: DOÏ¢¢¼
NOT„éCOPY
SPRAT :ÜUïDO‘}¢éNOT
COPY
SPRAT
© SPRAT : DO
2001
x¢é…स्पÚ¢¼
æ »ÜUप्र�तबं�
ÎÎüÝप्र�त
¢ÜU बç}¢„¢H
æ ©„
±QU प्र�त
Îï¶GÝबं�
ï ÜU¢ï- ©ç}¢Hè
„Ýìप्र�त
: नक़ल
: नक़ल
् : }¢ï
नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं� - © ã}¢ï
स्प्
स्प् …Ï¢
बं�}¢ï-æ ©
|¢²¢ÝÜU
…GH…G-H©¢ SPRAT
¥¢²¢ ƒ¢J
¼ COPY
¼Ï¢¢ãè- ã驧üSPRAT
ƒè, Ï¢ã¢ï
¼„èNOT
}¢¢'„é
}¢ …¢Ýï
x¢§ü ƒèæJ: DO
ȆUNOT COPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
: DOÏ¢ã¢ï
NOT
: DO
COPY
- ©æ SPRAT
‘}¢ézप्र�त
¼è' „¢ãÏ¢
Ýï स्प
ÈUÚ}¢¢²¢
ÜUï ‘²ï
„¢Úè
΄¥SH
¶Gप्र�त
é΢ÜUè बं�
¼ÚÈU- ©„ï स्प
©Ý् H¢ï
x¢¢ïæ ÜUïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� - ©
प्र�त
बं�¼Ï¢¢ãè
- © स्प
् : नक़ल
् : नक़ल
: नक़ल
çH»
§Ï¢Ú¼
ÜU¢
}¢é
Ü
UG
¢

ď,
©ÝÜUï
x¢é
Ý
¢ã¢ï
æ
ÜUè
„…G
¢
ƒè!’¥x¢Ú
¥ñ

¢
Ģ
¼¢ï
Ðà¢
„¢çÏ¢¼
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã饢 ÜUï ±ã¢æ ÈU¢ñ¼ ã¢ïÝï ±¢Hï „|¢è H¢ïx¢ x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ƒï! }¢x¢Ú §ü¼Ýï „¢Úï x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ©ÜUnï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãé» v²¢ïæ? ¥¢ñÚ Ðéw¼¢ Ï¢æxH¢ïæ }¢ïæ ÚïãÝï ±¢Hï }¢à¢ãéÚï …G}¢¢Ý¢ }¢é…çÚ}¢ Ï¢™ï v²¢ïæ?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢ñÚ çÈUÚ …ã¢æ „éÝ¢}¢è, ¼éÈU¢Ý, ÜUGyHï ¥¢'}¢, ÜUã¼ ¥¢ñÚ „ñH¢Ï¢ ¼Ï¢¢ãè H¢¼ï ãñæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…G¢çãÚ ãñ ÜUï }¢¢ñH¢Ý¢ ÜUï }¢é¼¢çÏ¢ÜUG ²ï „Ï¢ ¶Gé΢ ÜU¢ ÜUãÚ ãñJ ¥¢ñÚ „Ï¢ ÜUï „Ï¢ H¢ïx¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
x¢éÝïãx¢¢Ú ãñæ? ²¢'Ýè x¢é…Ú¢¼ ÜUï }¢¢ïÎè, ¼¢ïx¢ÇGè²¢ Ýãèæ, ¶GéÎ }¢…GHé}¢èÝ ÜUï x¢éݢ㠩ÝÜUè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼Ï¢¢ãè ÜU¢ „ϢϢ Ï¢Ýï? çÈUÚ ã}¢ïæ ©Ý„ï ²ï |¢è ÐéÀÝ¢ ã¢ïx¢¢ ÜUï …Ý¢Ï¢ï ±¢H¢ ¼ÚPUè ²¢ÈU¼¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢é}¢¢çHÜU }¢ïïæ ¥ñ„è ¼Ï¢¢ãèÜéUÝ „êÚ¼¢ïæ }¢ïæ |¢è Ï¢ã¢ï¼ ÜU}¢ }¢Ú¼ï ãñæ ¼¢ï §ü„è çH» Ý¢ ÜUï ±¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çÝSÏ¢¼Ý ÝïÜU ãñïæ? Ï¢¢ïHè±éÇ ¥¢ñÚ ã¢ïçH±éÇ ÜUï SÅ¢„ü …¢ï „ïã¼}¢æÎ ¥¢ñÚ ¼±èH ©}¢í …è Hï¼ï
© SPRAT : DO
NOT„Ï¢
COPY
NOT
COPYÏ¢æÎ
- ï©ãñæ?SPRAT
: DO
ãñæ ±¢ï
¶éGÎ-¢ ©ÜUïSPRAT
Ï¢Úx¢é…Gè:΢DO(Єæ
Îè΢)
v²¢ ¶é
GÏ¢, NOT
…Gw}G¢COPY
¢ïæ ÐÚ ¼ï- ©
H SPRAT
çÀÇGÜUÝ¢: DO
¼¢ïNOT COPY
© स्प् : नक़ल
- ©!स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ï§प्र�त
ü §üÝ ब„ïं�„è¶ï
: DO NOT

SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
ÈU¼±ï- ©ÜU¢SPRAT
»ÜU ÜUÚèÏ¢è
ÜUç…GCOPY
Ý ãñ ‘Hï
Ï¢H'
Ï¢ï }¢¢'Ýè
ç„ÈU¼COPY
¼¢'ÚèÈU
²¢ ¶G¢ç„²¼
© स्प् : नक़ल
बं� - © स्प
प्र�तबं�
- © स्पHé
प्र�त
© स्प्»ÜU
् : „¢Îï
नक़ल¥HÈU¢…G
्x:¢G±नक़ल
: नक़ल
ÜUïJ प्र�त
(Definition)
„è{ï
}¢ïæ ¥ÐÝï
è }¢¢'Ý¢ï
æ „ïबं�
ÐÚï -¥ÐÝ¢
¶G¢„प्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT
COPY
SPRAT
}¢ÈUãé
}¢ COPY
ã¢ç„H- ©ÜUÚSPRAT
Hï¼ï ãñ:æ,DO
ÐãïNOT
Ý Hï¼COPY
ï ãñæJ ™é- ©
Ý¢æ™SPRAT
ï ¥¢'}¢: DO
x¢éÈNOT
U¼ïx¢é ¥¢ñ
Ú Ï¢¢ï-H©™¢H
}¢æï :x¢GDO
H¼NOT COPY
© स्प् : नक़ल
स्प् :ãñनक़ल
प्र�त
् : …Gनक़ल
ÈUïãप्र�त
ç}¢²¢æ बÐñं�
΢ -ã¢ï© …¢¼è
æJ ¥¢ñÚप्र�त
çÈU¼Ýïबं�
ϢТ- ©ã¢ïस्प
¼ï ्ãñæJ: §üनक़ल
Ýãè ÜU¢ï
…GÚबं�
¢ „¢- ©
ãÅस्प
ÜUÚ,
Ú¢ „¢प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPYã}¢¢Ú¢
ã¢H - :52DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¶éGHï …GãÝ „ï „¢ï™ïæ, ƒ¢ïïÇï „ï „±¢H¢¼ ÜUï „¢ƒ ÅÅ¢ïHïæ ¼¢ï Ï¢¢¼ ÜUéÀ ¥¢ñÚ çζG¢§ü
Îï„ÜU¼è ãñJ ç}¢„¢H ÜUï ¼¢ñÚ ÐÚ ²ï ÜUï ÈUH¢æ à¢wG„ Ï¢ã¢ï¼ ¥ÓÀ¢ ãñJ ‘¥ÓÀ¢' çÜU„ }¢¢'Ýè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢ïæ }¢éÜUG<ÚÚ Ýï §üS¼ï'}¢¢H çÜU²¢ ãñ ²ã¢æJ Ý}¢¢…Gè ãñ? ¥ÓÀ¢ ¥ÈU„Ú ²¢ ¼¢'çHÏ¢ï §üË}¢ ãñ?
© SPRAT :ÐyƒÚ
DO NOT
- © SPRAT
- © ¼ÜU
SPRAT
: DO NOT COPY
ÝãèæCOPY
}¢¢Ú¼¢?
‘¥ÓÀ¢': DO
ÜUñ„NOT
ï? §ü„COPY
ÜUè …Ï¢
±…G: ¢DO
ã¼ NOT
Ý ã¢ïCOPY
„ÜUï- ©§ü„SPRAT
ÜUï }¢¢'Ýè
© स्प् : नक़ल
- © स्प
बं� ÜUï
- ©}¢ÈUL…G
स्प् :¢नक़ल
प्र�तç}¢ó¢¼
बं� - ©
Ï¢¢ïHÝïप्र�त
±¢Hïबं�
ÜUï ¼S„±é
Ú¢¼् :ÜUïनक़ल
¥¢ñÚ प्र�त
„éó¢ï ±¢Hï
¼ ÜUï ÚãèÝï
ã¢ï स्प
ÜUÚ् Úï:ãनक़ल
x¢» प्र�तबं�
DO NOT
SPRAT
: DO NOT
COPY¥¢Ð
- © SPRAT
NOT ÜUÚ
COPY
: DO NOT COPY
© SPRAT :Ý¢?
}¢…GèÎCOPY
Ï¢Ú¥¢æ- ,©¥x¢Ú
‘¥ÓÀ¢'
ÜUï }¢¢'Ýè
‘ÜU}¢ Ï¢é: ÚDO
¢' Hx¢¢
Îï¶- ©
ïæ ¼¢ïSPRAT
ÜUñçÈU²¼
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� - ©
बं�‘ÜU}¢
- © ¥ÓÀ¢'
स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
© स्पÁ²¢Î¢
ÜUGÎÚï प्र�त
…é΢ çζ¢è
Îïxस्प
¢èJ ्§ü„: नक़ल
¼Úã Ï¢éप्र�त
Ú¢ ¥Ï¢
Ï¢Ý …¢»x¢¢J
§ü„ -¼ÚÏ¢
¼Ú प्र�तबं�
© SPRAT :„êDO
- © SPRAT
: DO
© SPRAT
: DO NOT COPY
Ú¼¢ïNOT
æ}¢ïæ ã}¢COPY
‘„ãèã'
¥¢ñÚ ‘x¢G
H¼'NOT
ÜUèCOPY
§üS¼ïH- ¢ã¢ï
æÜU¢ §üS¼ï: DO
'}¢¢HNOT±ã¢æCOPY
ÜUÚ¼ï- ©ãñæSPRAT
…ã¢æ ã}¢
© स्प् : नक़ल
प्र�तब¥¢ñ
ं�Ú -‘Ý¢
© स्प
: नक़ल„ïप्र�त
स्प् :ãñनक़ल
बं� - ©§ü„
स्पçH»
् : नक़ल
‘}¢éÝ¢ç„Ï¢'
}¢éÝ्¢ç„Ï¢'
ÜU¢}¢बं�
™H¢- ©„ÜU¼ï
æJ ¥ñ„प्र�त
è »ãç¼²¢¼
|¢è प्र�तबं�
: DO NOT
COPY}¢ï-æ ©
: DO NOT
© SPRAT :…GDO
LÚèNOT
ãñ ÜUïCOPY
§ü„ - ¼ï©…SPRAT
Gè „ï Ï¢ÎH¼è
Îéçݲ¢
ÜUHSPRAT
ÜUè }¢¢Ýè
ãé§ü COPY
„Ó™¢§ü-²©¢æ SPRAT
¥¢… Û¢é: DO
Å NOT COPY
„¢çÏ¢¼प्र�त
ã¢ï …¢¼è
„¢çÏ¢¼
à¢é΢ 烲¢ï
Å ्Úãè: नक़ल
ãñæJ çH㢅G
ã}¢ïæ -çÜU„è
ÜUï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� - ãñ©æJ स्प
प्र�तÚबè…G
ं�¼ÜU
- © Åéस्प
प्र�त¢बं�
© स्पà¢w„
् : नक़ल
् : नक़ल
}¢ïæ ¼„ñé
Ú -ÜUG©¢²}¢
ÜUÚ¼ï: DOãé»NOT
J ¥¢ñCOPY
Ú Ï¢¼¢ñ- ©
Úï ¶G
¢„, :Ï¢éDO
Ú¢JJNOT
¶G¢„COPY
»ãç¼²¢¼
Ï¢Ú¼Ýè
© SPRAT :Ï¢¢Úï
DO NOT
COPY
SPRAT
SPRAT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
value
judgement
„ï
§ü

¼ï
Ý
¢Ï¢
ÜUÚÝ¢
(Ï¢™Ý¢)
™¢ãè»J
™¢ãè»J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
. }¢ã¢ç¼Ú
}¢¢ïã}}¢ÎÜUè
}¢…GÜCOPY
UéÚ¢ Ï¢ÇG- è©ÐéSPRAT
ÚÎÎü ¼ÜUG
ÚèÚ NOT
2003COPY
}¢ïæ }¢Hï
}¢ïæ :ãéDO
§ü NOT COPY
COPY
- © SPRAT
: DO NOT
: DO
- ©à¢è²¢
SPRAT
© SPRAT : DO NOT Ç¢ò
ÜUï बं�
΄±ï-æ ©§ü…स्प
H¢„
}¢ïæ, §ü„प्र�त
ÜUï ™ïबÚं�
}¢ïÝ - ÜUè
ãñç्„²¼
„ï प्र�तबं�
»ÜU }¢à¢ãé
Ú ब¥¢H}¢è
ÜU¢ï्‹ÈUÚæ: नक़ल
„, OIC
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं� - © स्प
प्र�त
© स्प
æÝï }¢éCOPY
„H}¢¢Ý¢ï
ÜU¢ï }¢é¶: G¢DO
ç¼Ï¢NOT
ÜUÚ¼ïCOPY
ãé» - ÜUè
ƒèJ Á²¢Î¢
¼Ú }¢éCOPY
çSH}¢- ©ÚïãSPRAT
Ýé}¢¢ ±ã¢æ
© SPRAT :©Ýã¢ï
DO NOT
- ©æ SPRAT
© SPRAT
: DO NOT
: DO NOT COPY
}¢¢ñ

é
Î
ĕ
J
ÜU§ü
}¢é
}
¢¢çHÜU
ÜUï
„ÚÏ¢Ú¢ã
|¢è
ĕ
©Ý}¢ï
æ
,
²ï
±ãè
¼ÜUG
Ú
èÚ
ãñ
ç…„
}¢ï
æ
©Ýã¢ï
æÝï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
}¢x¢G
ç
ÚÏ¢
ÜU¢ï
¥¢ñ
Ú
„ã²é
Ý
è
¼¢ÜUG
¼
¢ï
æ
ÜU¢ï
¶G
é
Ï
¢
HHÜU¢Ú¢
ĢJ
}¢x¢Ú
²ï
±ãè
¼ÜUG
Ú
èÚ
|¢è
ãñ
ç…„
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ýï ÁG²¢Î¢¼Ú }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ï Ï¢ÇG¢ LH¢²¢ |¢è ƒ¢J ã}¢ ™è΢ ™è΢ §üQUïÏ¢¢„¢¼ ÐïࢠÜUÚ Úãï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãñæ §üw¼ï„¢Ú ÜUï „¢ƒJ çÎH ÐÚ ã¢ƒ Ú¶ ÜUÚ „éçÝ»J
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
©ÝÜU¢ ÈUÚ}¢¢Ý¢ ãñ ÜUï ÜU§ü ©'Hï}¢¢-»-çÜUÚ¢}¢ Ýï }¢…GãÏ¢ï §üSH¢}¢ ÜU¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü‹ÅÚçÐíÅèà¢Ý, §ü„ÜUè ¼…éü}¢¢Ýè ÜUéÀ §ü„ ¼Úã „ï ÜUè …¢ï „ãèã Ýãèæ ƒèJ »ÜU §üSH¢}¢ …¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜUÚÜUï ¥Ï¢ ã…G¢Ú ÎèÝ Ï¢Ý x¢», ²ã¢æ ¼ÜU ÜUï §ü„ÜUï Ý¢}¢ ÐÚ »ÜU }¢é„H}¢¢Ý Îé„Úï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢é„H}¢¢Ý ÜU¢ï }¢¢ÚÝï Hx¢¢J (ТçÜUS¼¢Ý ¥¢ñÚ §üÚ¢ÜUG ²¢Î ¥¢ Úãï ãñæ Ý ¥¢ÐÜU¢ï?)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ï ²ï ²¢Î ÜUÚ¢ çβ¢ x¢²¢ ÜUï x¢GÚèÏ¢è, }¢éÈUçH„è ã}¢¢Ú¢ ¶¢„¢ ãñ, ²ï ã}¢¢Úè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çÜUGS¢}¢¼ ãñ Ï¢ËÜUï §ü„}¢ïæ ã}¢¢Úè ÈUH¢ã ± Ï¢ïãÏ¢éÎ ãñJ §ü„ „ï çÝ}¢ÅÝï ÜUï çH» Ï¢„ ã}¢ïæ ÜUéÀ
© SPRAT :Ú„}¢ï
DO æ NOT
COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
ÐéÚè COPY
ÜUÚ HïÝ- ©
è ã¢ïSPRAT
æx¢èJ ÜUé:ÀDO¶GNOT
¢„ ¼Úã
ÜUï- ÜUÐÇG
ï ÐãïÝ: DO
HïÝïNOT
ã¢ïæx¢ïJCOPY
ƒ¢ïÇGè- ©
„èSPRAT
ÚS}¢ïæ ¥Î¢
् : नक़लÜUÚÝï
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © स्पperform
प्र�तã¢ï
बं�
- © …¢»x¢è
स्प् : नक़ल
ÜUÚÝèप्र�त
ã¢ïæx¢èबं�
²¢ ritual
æx¢ïJ -¥¢ñ©Úस्प
ã}¢¢Úè
Ï¢¢H¼प्र�त
²¢ ¼¢ïबं�Ï¢ÎH
¥¢ñÚ प्र�तबं�
DOÝãèæ
NOTÏ¢ÎHï
COPY¼¢ï- ©ã}¢¢Úè
SPRAT
COPYã}¢ï
- ©æ Ú¢…G
SPRAT
DO¢»NOT
: DO NOT COPY
© SPRAT :²¢
çÜUG: „DO}¢¼NOT
}¢¢ÝÜUÚ
è Ï¢ : Ú…G
§üHCOPY
¢ãè ¶G-éà©¢è SPRAT
¶Géà¢è ©„ï
© स्प् : नक़ल
- © स्प्Ç¢ò: .नक़ल
प्र�त
बं� -ÜUÚ¼ï
© स्पãñ्
बं� -(11
© स्प
) ् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUGéÏ¢éHप्र�त
ÜUÚ Hïबं�
Ý¢ ™¢ãè»J
}¢¢ïã}}¢Î
ÝÜUH
æ „é: Úनक़ल
: Ú'Î प्र�त
ÜUè ¥¢²¼
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
53 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ࢢ²Î §ü„è ÜUï }¢¼Ý ÜU¢ï ¥Ì¢}¢¢ §üÜUGÏ¢¢H Ýï §ü„ à¢ï'Ú ÜU¢ï ÜUGH}¢Ï¢æÎ çÜU²¢J (à¢ï'Ú:)
¶Gé΢ Ýï ¥¢… ¼ÜU ©„ ÜUG¢ñ}¢ ÜUè ã¢H¼ Ýãèæ Ï¢ÎHè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ý ã¢ï ç…„ÜU¢ï w²¢H ¥¢Ð ¥ÐÝè ã¢H¼ ÜUï Ï¢ÎHÝï ÜU¢
© SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
© SPRAT
NOT COPY
SPRAT
: DOè,NOT COPY
ã}¢ -ã±¢H¢
Îï :ÚãïDOãñNOT
æ Ç¢ò.COPY
}¢¢ïã-}}¢Î
ÜU¢ ™é: æÜDO
Uï ã}¢Ýï
„¢²‹„- ©¥¢ñ
Ú çÚ²¢…G
: नक़ल
् :ïÚनक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं� - ©ÜU¢ïस्प§ü्SH¢}¢
ं� ¥¢ñ
- ©Ú स्प
© स्प
mathematics
ÜUï प्र�त
ç¶GHब¢ÈU
¥¢¶G
¼ ÜUï प्र�त
çH» बÝéं�
ÜUG„-¢ÝÎï
ã ्}¢¢Ý
çH²¢प्र�तबं�
© SPRAT
: DOã烲¢Ú
NOT COPY
© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
§ü„NOT
„ï ²ïCOPY
ã饢- ÜUï
ã}¢ ¥ÐÝï
¼ÜU -ϢݢÝï
ÜUï H¢²ÜU
Ýãèæ COPY
ÚãïJ Ï¢ËÜUï
ã}¢ïæ ã烲¢H
नक़ल
् : नक़ल²¢प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� -Îé©
स्प्
प्र�तÐÇG
बं�
©¥स्प
प्र�त¼¢ñ
बं�
©HÅïप्र�त
¥ÐÝï
à}¢Ý¢ï
æ :„ïनक़ल
¶GÚèÎÝï
ï! - ÜUé
¢üÝ् :ÜUè
„ãèã
…Gèã- ©±स्प¼à¢Úèã
© SPRAT : DO
NOTÅCOPY
© SPRAT
NOTx¢ïCOPY
- © §SPRAT
COPY -Åèç™æ
© SPRAT
DO NOT COPY
§ü‹ÅÚçÐí
èà¢Ý -ÜUÚÜUï
ã}¢Ýï: DO
§ü„ÜUè
ãÚè }¢¢'Ýé
ü²¼ ¶¢ï: DOÎèJNOT
§üSH¢}¢è
x¢, §üS:H¢}¢è
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
© स्प्
प्र�तबं�
् :Çनक़ल
प्र�त§üबं�
© स्प् ²¢
: नक़ल
¼¢'Hè}¢¢¼
ÜUï -}¢±¢Î
ÜU¢ï: ,नक़ल
substance
ÜU¢ï- ©¼¢ïस्प
ÇG ÈU¢ï
G ÜUÚ ç„ÈUü
„ÜUï- çHÏ¢¢Îï
formप्र�तबं�
: DO
NOT COPY
- © SPRAT
: DO H
NOT
© SPRAT : DO
ÐÚNOT
ã}¢ÝïCOPY
§ÜU¼ï-È©U¢ SPRAT
ÜUÚHè ¥¢ñ
Ú Ï¢ÎH¼ï
ãé» ã¢H¢¼
„ï çÏ¢HÜUé
Ï¢ï¶COPY
GÏ¢Ú, §ü- „©„ïSPRAT
çÏ¢HÜUé: HDOÏ¢ïNOT COPY
¼¢'Ìé
ÜU »ÜU
§ü‹ÅÚçÐí
Åèà¢Ý
ã}¢Ýï
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�x¢G-ñÚ©±¢…Ï¢è
स्प् : ¼¢'±èH
बं�
- © स्प
नक़ल प्र�त
् : ÜUè
नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ç¢ò. }¢¢ï
ÜU¢: DO
ÜUïãNOT
Ý¢ ãñCOPY
ÜUï ã}¢ï- ©
æ §üSPRAT
SH¢}¢ ÜUè
ÜU¢ïCOPY
çÈUÚ -„ï© …¢Î±¢æ
© SPRAT : DO NOT COPY
- ©ã}}¢Î
SPRAT
: DOLã
NOT
SPRAT :ÜUÚÝ¢
DO NOT COPY
ã¢ï
x
¢¢J
©„ÜUè
fundamental
teachings
좎
ç
ݲ¢Îè
¼¢'Hè}¢¢¼
ÜU¢ï
뢕
Ï
¢¢Ú¢
„}¢Û¢Ý¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã¢ïxNOT
¢¢ ¥¢ñCOPY
Ú superficial
„¼ãè
¼à¢Úèã
ñÚÏ¢¢Î -ÜUï©ãÝ¢
ã¢ïx¢¢J: DO
§üÝNOT COPY
- © SPRATinterpretation
: DO NOT COPY²¢- ©
SPRAT
: DO ÜU¢ï
NOT¶GCOPY
SPRAT
© SPRAT : DO
ÜU¢ प्र�त
ÜUïãÝ¢बं�
ãñ ÜUï- ©¥¢…
SH}¢ ©}}¢¼
¼¢ñ्Ú: ÐÚ
„¢Úèप्र�त
Îéçݲ¢
ãÜUGस्प
¢Ú¼् :ÜUèनक़ल
Ý…GÚप्र�तबं�
नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प्}¢é: çनक़ल
प्र�तबÜU¢ï
ं�¥¢'}¢
- © स्प
बं�}¢ï-æ ©
„ï NOT
ÎﶢCOPY
…¢¼¢- ©
ãñJÏ¢ïSPRAT
§ü…Gì…G¼:èDOã¢ï¼NOT
è ãñ COPY
§ü„ÜUè,- ©ã}¢¢Úï
}¢…G: DO
ãÏ¢ NOT
ÜUè ¼…G
HèH- ©ã¢ïSPRAT
¼è ãñ, :ã}¢¢Úï
© SPRAT : DO
SPRAT
COPY
DO NOT COPY
}¢é
Ü
UG
g

}¢é
Ü
UG
¢
}¢¢¼
ÜU¢ï
ÝèS¼¢ï
ݢϢê
Î
çÜU²¢
…¢¼¢
ãñ
,
ã}¢¢Úè
…¢»Î¢Î,
ã}¢¢Úè
ç}¢ËÜU¼ï
æ
,
©Ýप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
ÐÚ
H¢ï
x
¢
ÜU¢çÏ¢…G
ã¢ï
…¢¼ï
ãñ
æ
J
ã}¢ï
æ
}¢¢Ú¢
…¢¼¢
ãñ
J
|¢é
Ü
UG
¢
Ú¶¢
…¢¼¢
ãñ
J
ã}¢
„ï
…¢Úã¢Ý¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥æ΢…G Ï¢Ú¼¢ …¢¼¢ ãñJ ã}¢ ÐÚ …GéË}¢ çÜU» …¢¼ï ãñæJ ©ÝÜU¢ ²ï |¢è ÜUïãÝ¢ ãñ ÜUï ã}¢ }¢ïæ „ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢ã¢ï¼ ÜU}¢ ãÜUGèÜUGè }¢¢'Ý¢ïæ }¢ïæ ¥¢…¢G΢ݢ ç…æGÎx¢è çÏ¢¼¢ Úãï ãñæJ ²éÚ¢ïÐè²¢ïæ ¥¢ñÚ ²ãéÎè²¢ïæ ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢…G¢çH}¢ ÜU¢ï ã}¢Ýï ¥ÐÝè çÜUS¢}¢¼ ãè }¢¢Ý çH²¢ ãñ, Ï¢ËÜUï Ï¢ã¢ï¼ „ï }¢é„H}¢¢Ý ¼¢ï ²ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
|¢è }¢¢ÝÝï Hx¢ï ãñæ ÜUï ²ãè ¥Ì¢ã ÜUè }¢…èüG ãñ ¥¢ñÚ ã}¢ïæ ¥Ï¢ §ü„è ¼Úã …èÝ¢ ãñJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ç¢ò. }¢¢ïã}}¢Î Ýï ²ï |¢è ÜU㢠ÜUï …ã¢æ §üd¢§üH ÜUè ²ï ТïçH„è…G }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ç¶GH¢ÈU ãñæ ±ãèæ „¢Úï ²ãéÎè ¥ñ„ï Ýãèæ ãñæJ Ï¢ËÜU¢ï Ï¢ã¢ï¼ „ï ²ãéÎè ¼¢ï ¥ñ„ï ãñæ ÜUï ç…Ýã¢ïæÝï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¶GéÎ §üd¢§üHè ãéÜUé}¢¼ ÜUè ТïçH„è ÜUï ç¶GH¢ÈU „΢» »ã¼ï…¢… Ï¢éHæÎ ÜUÚ Ú¶è ãñ, Ï¢ÇGè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢±¢…G ©Æ¢ Ú¶è ãñJ Ç¢ò. „¢ãÏ¢ ÜUè ¥ÐèH ãñ ÜUï ã}¢ ãÚ »ÜU ÜU¢ï ¥ÐÝ¢ Îéà}¢Ý Ý „}¢Û¢
© SPRAT : DO
SPRATÜUÚï
: DO
NOT COPY
SPRAT
DO NOT COPY
Ï¢ñÆNOT
ïæJ ã}¢COPY
™éÝ -™é©Ý SPRAT
ÜUÚ Î¢ï:S¼DO¥¢ñNOT
Ú ÎéCOPY
à}¢Ý }¢ï- ©
æ ¼}¢è…G
æJ ©ÝÜU¢
ÜUïãÝ¢- ãñ© ÜUï
ã}¢ :¥ÐÝï
् : नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © स्प
- ©çà¢à¢
स्प् ÜUÚï
प्र�त
}¢éÜप्र�त
UGgÚ ÜU¢ïबं�
¼¢'}¢èÚ
ÜUÚÝï
ÜUï çH»प्र�त
¶GéÎबं�
„ï ÜU¢ï
æJ }¢ïãݼ
ÜUÚïबं�
æJ ã}¢- ©§üस्प
SH¢}¢
ÜUè Lãप्र�तबं�
- © SPRAT
: DO
NOTÐéCOPY
NOT
- ©¥ÐÝè
SPRAT¼¢'}¢èÚ
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
ÜU¢ïNOT
çÈUÚCOPY
„ï ÎÚ²¢z¼
ÜUÚïæ ¥¢ñ
Ú »ÜU
Ú§üÁ…G¼- ©
, ¶GSPRAT
éÏ¢„êÚ¼,: DO
Ï¢¢±ÜUG
¢Ú,COPY
Îéçݲ¢
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�
© स्प
प्र�त然¢¼ï
बं� - © ÜUï
स्प²ãè
् :Úनक़ल
: नक़ल
् : नक़ल
ÜUÚïæJप्र�त
¥¢ñÚबं�
x¢éÚï…- G©ÜUÚïस्पæ ¥¢ñ
Ï¢™ïæ ¥ñ
„ï H¢ï
x¢¢ïæ- „ï
…¢ï्ã}¢ï
æ ²ï „Ï¢ÜUG
ã}¢¢Úèप्र�तबं�
© SPRAT : DO
: DO
: DO ¥¢ñ
NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
çÜUGNOT
„}¢¼COPY
ãñJ ¥¢ñ- ©
Ú ²ïSPRAT
ÜUï Îé¶
¥¢ñNOT
Ú }¢éÈCOPY
UçH„è- ©ãèSPRAT
}¢ïæ §üSH¢}¢
Ú }¢éCOPY
„H}¢¢ÝÝ¢ï
æ ÜUè |¢H¢§ü
© स्प् : नक़ल
ãñJ प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPYã}¢¢Ú¢
ã¢H - :54DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜU}¢¢ïÏ¢ïࢠ²ãè Ï¢¢¼ïæ ÐçÜUS¼¢Ý ÜUï „¢çÏ¢ÜUG „ÎÚ }¢éà¢ÚüÈU „¢ãÏ¢ Ýï ÜUãèæJ Ý¢H¢æ
(Ý¢Ú¢…G) ãñæ ±¢ï |¢è ±ã¢æ ÜUï ÜUéÀ ÈUæÇ¢}¢ï‹ÅçHSÅ ²¢ Ï¢éçݲ¢Î ÐÚS¼ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ „ï …¢ï §ü„
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼Úã ÜUè ¼¢'Hè}¢ Îïï¼ï ãñæJ Ï¢ËÜUï ©Ýã¢ïæÝï ¼¢ï ²ã¢æ ¼ÜU ÜU㢠ÜUï ТçÜUS¼¢Ý ¼Ï¢¢ãè ÜUï ΢ïÚ¢ãï
© SPRAT :ÐÚ
DO¶Ç¢
NOT ãñ
COPY
©xSPRAT
DO NOT

: DO„ïNOT
COPY
SPRAT ȆU
: DO NOT COPY
©Ý -H¢ï
¢¢ïæ ÜUè :±…ã
„ï, COPY
¥ñ„ï H¢ï
x¢¢ïSPRAT
æÜUè ±…ã
ç…Ýã¢ï
æÝï -§ü©
SH¢}¢ÜUè
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
- ©ü}¢¢Ýè
स्प्±: नक़ल
- © स्प्ÜUèJ
}¢…GãïÜप्र�त
U¢ ¶Gबï…ं�
G ¼…é
¼¢ñ…Gèãप्र�त
Ðïà¢बं�
ÜUè,- ©
¥¢ñस्प
Ú ©„}¢ï
æ çà¢g¼प्र�त
ЄæबÎं�
è ࢢç}¢H
ã}¢ प्र�तबं�
DO
- © ÐÚ
SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :¶G
éÎ NOT
|¢è §üCOPY
„ Ï¢¢¼
ãñÚ¼: DO
}¢ïãNOT
„é„ COPY
ÜUÚ¼ï -ãñ©æ ÜUïSPRAT
ã}¢¢Úï: DO
}¢é}NOT
¢¢çHÜUCOPY
…ã¢æ- ©ÜUïSPRAT
„ÚÏ¢Ú¢ã,
नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त¥}¢èÚ
बं� -¥¢ñ
© Úस्पà¢ï्¶: G नक़ल
बं� - ¼¢ñ
© Úस्प
Ï¢¢Îࢢã,
ãñæ, ±¢ïप्र�त
¼¢ï ¥¢'}¢
ÐÚ् :±ã¢æ
ÜUï प्र�त
ã¢H¢¼बं�„ï - }¢é©„स्प
H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUè प्र�तबं�
© SPRAT :ÜUñDO
NOT„ï
COPY
COPY - Ϣݼï
© SPRAT
çÈU²¼
Ú¢…G-è ©ãñ,SPRAT
…ã¢æ :ÜUïDOãéÜNOT
U}¢Ú¢æCOPY
H¢ïx¢¢ï-æ„©ï }¢éSPRAT
‹¼ç¶G:Ï¢DOã¢ïNOT
ÜUï „ÚÏ¢Ú¢ã
ãñæ, …ñ: DO
„ï NOT COPY
© स्प् : नक़ल
स्प्¼é:Üनक़ल
बं� ãé- Ü©U}¢Ú¢Ý¢ï
स्प् æÜ: U¢ïनक़ल
- © स्प
: नक़लæ प्र�तबं�
§ü‹Ç¢ïÝप्र�त
ïçࢲ¢,बं�
}¢Hï- ç©à¢²¢,
Uèü ±x¢ñÚप्र�त
ã, ©ÝÜUï
çÈURUप्र�त
ãñ ÜUïबं�
²ï ã¢H
}¢é„्H}¢¢Ý¢ï
DOv²¢ï
NOT
- © SPRAT
: DO
COPY ¥¶G
-©…
SPRAT
NOTç}¢H¼è
COPY -ãñ©? SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT :ÜU¢
æ ãéCOPY
¥¢? v²¢
§ü„„ï ã}¢ï
æ ÜUéNOT
À ݼ腢
G ÜUÚÝï: }¢ïDOæ }¢ÎÎ
ТçÜUS¼¢ÝÜUè
æ çÜU„बं�
}¢éæã- ©„ï स्प
ÜULæ् ?: नक़ल
²¢Î çÜU…è»
ÜUï -ТçÜUS¼¢Ý
±ãè प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प्¼¢'ÚèÈU
प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
: नक़ल}¢ïप्र�त
ËÜUNOT
ãñ …¢ï
¥æx¢í-ï…©G¢ïæÜSPRAT
Uè x¢GéH:¢}¢è
ã}¢¢Úï
ãè- ©
„¢ƒ
¥¢…G:¢DO
Î ãéNOT
¥¢J COPY
ã}¢¢Úï -ãè© SPRAT
…ñ„ï §ü„: ÜUï
© SPRAT :}¢éDO
COPY
DO „ï
NOT
COPY
SPRAT
DO NOT COPY
ã¢H¢¼
ĕ
J
ÜUã¢æ
Ðã¢ï
æ

x¢²¢
±¢ï
?
…Ï¢ÜUï
Ï¢…G
¢
çãÚ
©„
‘ТÜU'
„Ú…G
}
¢èÝ
ÜU¢ï
¥¢'H}¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
SH¢}¢
ÜU¢COPY
¼¢'±é-Ý©ã¢ç„H
Uï §ü„Ýï- ©¥ÐÝï
¥¢ÐÜU¢ï
§üSH¢}¢è
¢çHÜU¼
¢Ú NOT COPY
NOT
SPRAT :Ģ?
DO ã¢H¢æ
NOT ÜCOPY
SPRAT
: DO NOT
COPY}¢é-}©
SPRATÜUG:ÚDO
© SPRAT :§üDO
çβ¢ प्र�त
ƒ¢? ¥ÐÝï
΢ï स्प
ÅéÜ्UÇï: नक़ल
ÜUÚ±¢»प्र�त
§ü„Ýïबं�
J …¢ï- ©}¢éËस्प
ÜU्}¢…G
ãÏ¢ ÜUïप्र�त
Ý¢}¢बं�
ÐÚ -Ϣݢ
±ãè
ËÜU प्र�तबं�
: नक़ल
् : }¢é
नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� - ©
© स्प
}¢…GCOPY
ãÏ¢ ÜUï- Ï¢¢„è²¢ï
æ ÜU¢ï: DO…¢ïNOT
ÇG ÜUïCOPY
„¶ -Ýãèæ
Т²¢J : ç…„
}¢éËÜUCOPY
Ýï çÝ…G
}¢ï }¢éS¼é:ÈDO
U¢ NOT COPY
© SPRAT :¥ÐÝï
DO NOT
© SPRAT
© SPRAT
DO NOT
- ©¢SPRAT
²¢ ‘à¢Úè²¢'
ÜU¢ï -¥ÐÝ¢
çÝ…G
¢}¢ï ãéÜप्र�त
Ué}¢¼ बϢݢ²¢,
ãñ §üप्र�त
„ }¢éËबÜUं�ÜU¢?
Ï¢ÇG¢ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
© स्प्
ं� - © v²¢
स्प्ã¢H
- © çÜU¼Ý¢
स्प् : नक़ल
: नक़ल
: नक़ल
ÜU…ü
Î
G
¢Ú
ãñ
±¢ï
?
±ã¢æ
ÐÚ
ÜUÚŒà¢Ý
çÜU¼Ýè
ãñ
?
焲¢„¼
„ï

Ü

¶ï
H
-ÜUé
Î
}¢ï
æ
,
ç¼…¢Ú¼
„ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
HïÜUÚ Ú¢ã¼ ÜUï ÜU¢}¢¢ïæ }¢ïæ çÚE¼ ÜU¢ Ï¢¢ïH Ï¢¢H¢ ãñJ ÜU¢ñÝ „ï Ðñ}¢¢Ý¢ïæ ÐÚ ¥¢Ð ÜUãæïx¢ï ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ТçÜUS¼¢Ý çã‹ÎéS¼¢Ý „ï ¥¢x¢ï ãñ, Ï¢ïã¼Ú ãñ? çÜUÝ ±…ã¢ïæ ÜUè çϢݢ ÐÚ ¥¢Ð ²ï ÜUïã „ÜU¼ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ãñæ ÜUï ТçÜUS¼¢Ý ÜUè ãéÜUé}¢¼ Îéçݲ¢ ÜUè Ï¢ã¢ï¼ „è ãéÜUé}¢¼¢ïæ „ï Ï¢ïã¼Ú ãéÜUé}¢¼ ãñ? ²¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ТçÜUS¼¢Ý ÜUï H¢ïx¢ Ï¢ïã¼Ú ã¢H¼ }¢ïæ …è Úãï ãñæ §ü‹„¢ÈU, ¶Géà¢ã¢Hè, ¥…G¢Îè, „ïã¼,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼¢'Hè}¢, ¼ÈUÚèã, §ü}¢¢‹Î¢Úè, ¼ãzÈUé…G, }¢„¢±¢¼ ÜUï Ðñ}¢¢Ý¢ïæ ÐÚ?
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥|¢è ¥|¢è }¢à¢ãéÚ §ü‹ÅÚÝïÅ ÜUæÐÝè, x¢éx¢H, Ýï ¥ÐÝ¢ ‘„™ü ÇïÅ¢' ²¢ H¢ïx¢¢ïæ ÜUè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§ü‹ÅÚÝïÅ ÐÚ ÜUè x¢§ü ¼H¢à¢ ÜUï ©‹±¢Ý¢¼, ¥HÈU¢…G¢ï }¢ÜU¢ç„Î ÜUè }¢éËÜU ±¢Ú çHSÅ …G¢çãÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUèJ v²¢ ¥¢Ð ²ÜUGèÝ ÜUÚïæx¢ï ÜUï Îéçݲ¢ }¢ïæ ‘Ð¢ïÝü' ²¢ ç…‹„è ÈUã¢à¢è ÜUï ±ïÏ¢ „¢§üÅì„ ÜUè
© SPRAT :¼H¢à¢
DO NOT
SPRAT§ü:ÝDO
NOT COPY -æ ©Ýï SPRAT
© SPRAT
: DO NOT COPY
}¢ïæ COPY
„Ï¢ „ï- ©Á²¢Î¢
ãèТçÜUS¼¢Ýè²¢ï
ÜUèJ ±¢ï: DO|¢èNOT
Ý¢ï}COPY
¢üH „ïv- „
Ýãèæ Ï¢ËÜUï
् : नक़ल…ñप्र�त
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� ¢-ÜU© स्प
बं� - ©
§ü‹¼ï㢧ü
Ï¢Î}¢…G
ç…‹„è²¼,
„ï …¢Ý±Ú¢ï
æ ÜUïस्प„¢ƒ,
Ï¢Ó™¢ïप्र�त
æ ÜUï बं�
„¢ƒ- ©„ïस्प
v„् ±x¢ñ
ÚãJ प्र�तबं�
DO NOT
© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT :‘ТÜU'
„Ú…GCOPY
}¢èÝ -ÜU¢
çÝࢢÝ!: DO
}¢x¢ÚNOT
ã}¢COPY
²ã¢æ ¥ñ- ©
„ï SPRAT
ТçÜUS¼¢Ýè²¢ï
æ ÜUï COPY
ç…‹„è²¢¼è
…G¢ñÜU :ÐÚ
© स्प् : नक़ल
प्र�तब΢ï
ं�
स्प्ÐÚ: नक़ल
स्प्¼ÚÈU
स्प्ç…Î
: नक़ल
: नक़ल
Ýãèæ ©ÝÜUï
x¢Hï- ©ÐÝ
¼Ï¢„ïÚप्र�त
¢ ÜUÚ बं�
Úãï ãñ- æ!©»ÜU
çÝ…Gप्र�त
¢}¢ï }¢éबं�
S¼éÈ-U¢©ÜUè
¼¢ï प्र�तबं�
© SPRAT :ÎéDO
- ©SSPRAT
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„ÚèNOT
¼ÚÈUCOPY
x¢ñÚ „¢§ü
¼x¢è ÜU¢: DO
²ï ¥¢'H}¢!
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
55 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

™H¼ï ™H¼ï ¥¢ÐÜU¢ï ²ï |¢è Ï¢¼¢Îïæ ÜUï, …Ï¢ …Ï¢ ãéÜU}¢Ú¢Ý¢ïæ Ýï §ü‹„¢çݲ¼ ÜUï
çÈU¼Úè ¼ÜU¢…G¢ïæ ÐÚ …Ï¢ÚÝ Ð¢Ï¢æÎè Hx¢¢§ü ¼Ï¢ ¼Ï¢ ±ã¢æ §ü‹„¢Ýè çÈU¼Ú¼ Ýï ¥ÐÝï çH²ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Îé„Úï Ú¢S¼ï ÉéæÉ çH»J ¥¢ñÚ ¥ÜU„Ú }¢ÝÈUè ݼ¢§… ÜUï „¢ƒJ §ü„ çH» ã¢ïà¢}¢æΠ΢çÝࢱÚ
© SPRAT : DO
DO NOT
COPY
- © SPRAT :liberalization
DO NOT COPY ÜUè
- © Ï¢¢¼
SPRAT
: DOãñæJNOT COPY
§üË}¢NOT¥¢ñCOPY
Ú ¥¢…G- ©
¢ÎèSPRAT
ÜU¢ §ü}:¢ç¼…G
¢… ²¢
responsible
ÜUÚ¼ï
् :æ नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल
- ©}¢¢ï
स्प
प्र�तæ बं�

स्पÜ्U¢ï:æ ÜU¢
™¢ãïप्र�त
±¢ï }¢éबं�
çSH}¢
ãÌ¢ï
}¢ïæ HÇçÜU²¢ï
ÜUï ¼§ü
æ HÇG
„éHप्र�त
êÜU ã¢ïबं�
ÜUï ²é- ©
æ ™¢ïस्प
Úè ्Àé:Ðनक़ल
ï ÈUãà¢प्र�तबं�
NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT
COPY -¼ÜU¢…G
© SPRAT
COPY
© SPRAT : DO
çÝx¢¢Úè,
²ãè çÈU¼Ú¼
Û¢HÜU¼è
ãñJ çÈU¼Úè
¢ïæ ÐÚ: DO
}¢„ÝéNOT
§ü ТϢæ
Îè²¢æ- ©HæSPRAT
Ï¢ï ¥Ú„ï: DO
¼ÜUNOT COPY
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
स्प् …¢
प्र�त
बं�¥Hèx¢ÉG
- © स्प्ÜUï: नक़ल
प्र�त
स्प्¼ËÏ¢¢'
…GÏ¢ÚÎS¼è
ƒ¢ïÐ- è©Ýãèæ
„ÜU¼èæ
J v²¢
ã¢ïSÅH¢ï
æ }¢ïæ बं�
ÚïãÝï- ©±¢Hï
§ü„प्र�तबं�
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO ãñNOT
NOT
DO NOT COPY
ãÜUèGNOT
ÜUG¼COPY
„ï §ü‹-ÜU¢Ú
ÜUÚ „ÜU¼ï
æ? §ü„COPY
è ¼Úã- ©x¢éSPRAT
…Ú¢¼ }¢ï: æ DO
ÝࢢϢæ
ÎèCOPY
Ú¢§ü…- ãñ©, SPRAT
²¢'Ýè :à¢Ú¢Ï¢
© स्प् : नक़ल
नक़ल
बं� - ÁG©²¢Î¢¼Ú
स्प् : }¢é
नक़ल
ÜUè प्र�त
ÈUÚ¢ïwबG¼ं�ÐÚ- ©
ТϢæस्पÎ्èJ :Hïनक़ल
çÜUÝ प्र�त
ÜU¢ñÝ„èबं�Ï¢í¢-‹Ç©ãñस्प…¢ï् :²ã¢æ
Ýãèæप्र�त
ç}¢H¼è?
çSH}¢प्र�तबं�
- © SPRAT
SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
© SPRAT : DO
}¢é}NOT
¢¢çHÜUCOPY
}¢ïæ Ï¢¢ÜU¢²Î¢
ȆU: DO
}¢é¼NOT
±¢…GèCOPY
¼ïã…Gè-Ï¢©™H
Úãè : ãñDOç…„ÜU¢
‘„ÚÜU¢Úè'
¼¢ñÚ ÐÚ: DO
|¢HïNOT COPY
§ü‹ÜU¢Ú
çÜU²¢
Úãï्, :ãÜUG
èÜUG¼प्र�त
„Ï¢ बÐÚ
éHè ãé§प्र�त
ü) ãñJबं�
v²¢ -¥ÚÏ¢
¢Î¢ïæ ÜUïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� …¢¼¢
- © स्प
ं�¥¢à¢ÜU¢Ú
- © स्प्(¶G
© स्पà¢ï्ã:…Gनक़ल
नक़ल
: नक़ल
SÜUïNOT
‹ÇË„COPY
Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú
„éÝNOT
ï? COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
- © ã}¢Ýï
SPRATÝãèæ
: DO
Ï¢ã¢ïस्प¼्„ï: नक़ल
}¢éçSH}¢प्र�त
}¢é}¢¢çHÜU
ã¢H ãñप्र�त
¼¢ï çÈUÚ
΢Ú् :ÜU¢ñनक़ल
Ý ãñ?प्र�तबं�
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तब¥x¢Ú
ं� - ©
बं� - ©ÜU¢स्प²ãè
बं� ç…G
- ©}}¢ïस्प
ã}¢NOT
ÈU¢ñÚCOPY
Ý ¼ñ²-¢Ú©ã¢ïSPRAT
…¢²ïæx¢ï: DO
§ü„ NOT
ÜUè ç…G
}}¢ïÎ-¢Úè© „Ú}¢é
æÉÝï: DO
ÜU¢ï NOT
ÜUï }¢x¢G
çÚÏ¢ÜUï- ,©west
ã}¢NOT COPY
COPY
SPRAT
COPY
SPRATÜUï:JDO
© SPRAT : DO
ÜUãïप्र�त
æx¢ï ÜUï बं�
²ï ¥}¢ï
çH„è प्र�त
ãñJ §üdबं�
¢§üH- ©ÜUïस्प
»…‹Å„
ÜU¢ प्र�त
²ï ÜU¢}¢
¥¢ñÚप्र�तबं�
: नक़ल
् : नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल
- ©çÚÜUè
स्प्Тï
बं�ãñ-J ©„è.¥¢§ü
स्प् :.».
}¢¢ñNOT
„¢Î COPY
ã}¢¢Úï -…G©ãÝSPRAT
}¢ïæ ¥¢»æ
x¢ïJ NOT
}¢x¢ÚCOPY
ã}¢Úè- „}¢Û¢
}¢ïæ ²ï: DOÝãèæNOT
¥¢¼¢
ÜUï - ²ï© ¥}¢ï
çÚÜUÝ,
© SPRAT : DO
: DO
© SPRAT
COPY
SPRAT
: DO²ïNOT COPY
}¢x¢Gप्र�त
çÚÏ¢è ब¼¢ÜU¼ï
, ²ïस्प§ü्d:¢§üनक़ल
Hè, ²ïप्र�त
²ãéबÎं�
è ç„ÈUü
ã}¢ï्æ :ãèनक़ल
v²¢ïæप्र�त
ÐÚïࢢÝ
ãñæ?् :±¢ïनक़ल
ç„ÈUüप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
ं� - æ©
- © स्प
बं�ÜUÚ¼ï
- © स्प
}¢é

H}¢¢Ý¢ï
æ
ÜUï
ÐèÀï
ãè
v²¢ï
æ
ÐÇG
ï
ãñ
æ
?
¥¢ñ
Ú
v²¢ï
æ
ã}¢
©ÝÜUè
©æ
x
¢çH²¢ï
æ
ÐÚ
Ý¢™

¼
ï
ãñ
æJ ²¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÈUÚ v²¢ïæ ã}¢ ¥ÐÝè ãÚ §ü̼ÜU¢, ¥ÐÝè ãÚ Ï¢è}¢¢Úè, Ï¢ËÜUï çã‹ÎéS¼¢Ý ÜUï ãÚ }¢„'Hï ÜUè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ç…G}}¢ï΢Úè ISI ÜUï „Ú }¢æÉÎèJ 㜢¢ ÜUï x¢é…Ú¢¼ }¢ïæ …¢ï …GH…GH¢ ã饢 ƒ¢ ¼¢ï ²ã¢æ ÜUï ÜUéÀ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥Ý¢ç„Ú Ýï ²ï ÜU㢠ÜUï ²ï ТçÜUS¼¢Ýè²¢ïæ Ýï ÜUÚ±¢²¢! }¢…GãïÜU¢¶Gï…G §üË…G¢}¢ Ï¢¢…GèJ ¥x¢Ú
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü„„ï ã}¢ x¢éÚï…G Ý ÜUÚïæ ¼¢ï ã}¢ïæ ¥ÐÝè ÜU}¢…G¢ïçÚ²¢ïæ ÜU¢ м¢ ãè Ýãèæ ™Hïx¢¢J ¥ñ„¢ v²¢ïæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ýãèæ ã¢ï¼¢ ÜUï ²ãèæ „HïÏ¢è, ²ãè ²ãéÎè, …¢Ð¢Ý, „¢©ƒ ÜU¢ïçÚ²¢, ™èÝ, ¼¢§ü±¢Ý, ô„x¢¢Ð¢ïÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ï v²¢ïæ ãñÚ¢Ý Ýãèæ ÜUÚ¼ï? }¢éçSH}¢ ¼¢ÜUG¼¢ïæ ÜUï ÐèÀï ãè v²¢ïæ ãñæ? ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¥ñ„¢ ãñ ¼¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÐïãHï v²¢ïæ Ýãèæ ƒï? ÜU¢ñÝ ƒï ±¢ï }¢é„H}¢¢Ý ç…Ýã¢ïæÝï ¥¢{è Îéçݲ¢ ÐÚ ãéÜUé}¢¼ ÜUè ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÈU¼é㢼 Т§üæ, çݼ ݧü …G}¢èÝ¢ïæ ÐÚ „Ï…G ÐÚ™}¢ HïãÚ¢²¢? (à¢ï'Ú:)
© SPRAT : DO NOT
COPY
- © Í¢¢ï
SPRAT
: DO NOT COPY
Î༠COPY
¼¢ï Îà¼- ©ãñSPRAT
ÎçÚ²¢ :|¢èDOÝNOT
À¢ïÇCOPY
Gï ã}¢Ýï- ©- SPRAT
Ï¢ïãÚï …G:éHDO
}¢¢¼NOT
}¢ïæ ΢ñ
ÇG¢ çλ
ÇGï ã}¢Ýï
: नक़लÝãèæ
् : ƒï
नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबv²¢
ं� -±¢ï
© स्प
प्र�त
ं� ¼¢ç…Ú
- © स्प|¢è
प्र�त
- © स्प
}¢é„्H}¢¢Ý
ƒï ब…¢ï
, ÜU¢Ú¢ï
Ï¢¢Ú बं�
|¢è ÜUÚ¼ï
ƒï्¥¢ñ
Ú §üË}¢प्र�तबं�
COPY ±- ©Ï¢Ú¥¢}¢Î
SPRAT : |¢è
DO ÜUÚ¼ï
NOT COPY
- © …¢¼¢
SPRATãñ: DO
- ©Ý„è
SPRAT
© SPRAT : DO
ÜUèNOT
ÎÚ¥¢}¢Î
ƒï? ÜUã¢
ÜUï ²éNOT
Ý¢ÝCOPY
ÜUï „¢§ü
©Hé}:¢DO
ÜU¢ïNOT COPY
© स्प् : नक़ल
- © स्पÜUÚÜUï
बं� -±©¼Ú±è…
स्प् : ÜUÚÜUï
बं�Ðï-à©
स्प् ÜU¢
् : नक़ल
नक़ल²éप्र�त
: नक़ल
ݲïप्र�त
ç„Úï ब„ïं�ÎÚ²¢z¼
, §üÝ}¢ïप्र�त
æ ¼Ú}¢è}¢
Ú¢ïÐ ÜU¢ï
¢ ÜUÚÝï
„ïãÚ¢प्र�तबं�
© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
: DO æÝ
NOT
}¢é„NOT
H}¢¢Ý¢ï
æ ãè- ©ÜUïSPRAT
ç„Ú ãñ: JDO²ï NOT
±ãè COPY
}¢é„H}¢¢Ý
ƒï ç…Ýã¢ï
ï SÐïCOPY
Ý }¢ïæ -à¢ï©ãSPRAT
Úï ÜUé¼éüÏ:¢¢DO²¢NOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
- © स्प्astronomical
- © स्प् : नक़ल
नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
cordova
}¢ïæ -²é©Ú¢ïस्प
ÐÜUè् :„Ï¢
„ï प्र�त
ÐïãHèबं�„ÚÎx¢¢ã
observatory
Ϣݢ§üJप्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPYã}¢¢Ú¢
ã¢H - :56DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

…ã¢æ Îéçݲ¢ ÜUï ¶GéÏ¢„êÚ¼ ТÜUü, }¢¢HÎ¢Ú H¢§üÏ¢íïçÚ²¢æ, }¢¢ñ…éÎ ƒèæJ ²ï }¢ÜUü…G ã饢 ÜUÚ¼¢ ƒ¢
Î鋲±è ©Hé}¢ ÜU¢J ¶GéÎ ã}¢¢Úï }¢éËÜU }¢ïæ v²¢ ã}¢ |¢éH Т»æx¢ï }¢éx¢GH¢ïæ ÜU¢ï, ç…Ý ÜUï ΢ñÚ }¢ïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÎêÚ ÎêÚ „ï H¢ïx¢ „è¶Ýï, ÐÉGÝï, „}¢Û¢Ýï, ç…GæÎx¢è ¼ï Ú¢…G …¢ÝÝï ÜUï çH» çã‹ÎéS¼¢Ý ¥¢²¢
© SPRAT :ÜUÚ¼ï
DO NOT
ƒï? COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
नक़लÝ¢}¢è
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
- ©ãñस्पÜUï् :Ï¢èÎÚ
प्र�तÜUÚÝ¢ÅÜU
बं� - © स्प
बं� ¶æ

ã}¢ïबं�
æ ²¢Î
ÜUï ्»ÜU
ç…Hïप्र�त
}¢ïæ »ÜU
ÇÚस्प}¢¢ñ्…: éÎनक़ल
ãñ: प्र�तबं�
COPYÜU¢
- ©}¢ÎÚï
SPRAT
© SPRAT
NOT¥…G
COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :}¢ïDO
ã}¢éNOT
Î x¢¢Ý±¢æ
„¢J :²ïDO™¢ÚNOT
Тæ™COPY
„¢ï -„¢H
ÐéÚ¢Ýï :¶æDOÇÚÜUè
}¢¼- ¥¢…
|¢è ²¢Î
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं� ΢ñ

- © æ स्प
- © स्प
çÎH¢¼è
ãñ ब©„
Ú स्प
ÜUè ्…ã¢æ
}¢é„प्र�त
H}¢¢Ýबं�
}¢ÎÚ„¢ï
}¢ïæ,् ²é: çनक़ल
ݱ„èüप्र�त
Åè²¢ïæ ब}¢ïं�
æ ÐÉÝï
ÜUï ्çH²
ÎêÚ प्र�तबं�
© SPRAT :ÎêDO
- ©ÜUÚ¼ï
SPRATĕ:J DO
COPY
© SPRAT
NOT
: DO NOT COPY
Ú „ïNOT
H¢ïCOPY
x¢ ¥¢²¢
ÜUñ„NOT
ï ¥ÈU„¢ï
„ - ÜU¢
}¢éÜUG¢}¢: DO
ãñ ÜUï
…¢ïCOPY
ÜU|¢è- ©ÚïãSPRAT
}¢¼éHçHH
© स्प् : नक़ल
प्र�तÜUè
बं�
- © स्प
् : नक़ल
बं� -}}¢é
©çस्प
् : नक़ल
प्र�त
¥¢H}¢èÝ
©}}¢¼
ƒï ¥Ï¢
±¢ï Úïãप्र�त
}¢¼éHçHH
SH}¢èÝ
|¢è Ýãèæ
Ï¢Ýबं�
Т¼ï- !© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
©„SPRAT
DO NOTã}¢¢Úè
COPY}¢çS…Îï
- © SPRAT
: DOãñNOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT ²ïCOPY
ã¢H- ÜUñ
ï ã饢 :ã}¢¢Ú¢?
æ ¼¢ï ±ãèæ
…¢ï COPY
ÐïãHï ƒèJ
ÜU饢üÝ :|¢è
±ãè ãñप्र�त
…¢ï बÐïं�
ãHï- ©ƒ¢Jस्पv²¢
Ï¢ÎH¢?प्र�त
±¢ï ब}¢éं�„H}¢¢Ý
ÜU|¢è §üप्र�त
Ú¢Ý ब„ïं�§ü‹-Ç¢ï©Ýस्प
ïçࢲ¢
¼ÜU, प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
- © स्प…¢ï
् : नक़ल
् : नक़ल
् : नक़ल
Ý NOT
„ï „éCOPY
}¢¢~¢¢ ¼ÜU
ãéÜUé}¢¼: ÜUÚ¼ï
ĕ, COPY
ç…Ý ÜU¢
Ú¢¼¢NOT
Ģ,COPY
v²¢ -ã¢ï© x¢²¢
©Ýãï
æ? NOT COPY
© SPRAT :SÐï
DO
- © SPRAT
DO NOT
- ©ÐÚ™}¢
SPRATHï: ãDO
SPRAT
: DO
±¢ï …¢ïप्र�त
ÜU|¢èबं�
}¢çS…Îï
Ϣݢ¼ï
ƒï ¥Ðप्र�त
}¢çS…΢ï
Ï¢™¢् :¼ÜU
Ý प्र�त
„ÜUïJबं�
±¢ï …¢ï
¥¢üÝ प्र�तबं�
् : नक़ल
नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © æ स्प
बं�æ -ÜU¢ï
© स्प
- ©ÜU|¢è
स्प् UÜé
ࢢ¥¼COPY
ÜUÚ¼ï- ©ƒï,SPRAT
¥Ï¢ ±¢ï: DO
ÜUé¥NOT
¢üÝ ÜU¢
çÎÈU¢'
¼ÜU Ý :ÜUÚ
J ¥ÜUï
Hï -¥ï©ã}¢Î¢Ï¢¢Î
}¢ïæ NOT COPY
DO§üNOT
COPY
- © SPRAT
DO„ÜUï
NOT
COPY
SPRAT : DO
© SPRAT :ÜUè
75 „ïप्र�त
Á²¢Î¢
ÎÚx¢¢ãï
æ ²¢बं�
¼¢ï - à¢ãèÎ
}¢…Lãप्र�त
ÜUèबं�
x¢§üæJ- ©ç…Ý
±Hè प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�}¢çS…Îï
- © स्पæ ्¥¢ñ: Úनक़ल
प्र�त
© स्प्²¢: नक़ल
स्प्}¢ï:æ नक़ल
…Ú¢¼è
±Hè- ©ÎPUÝè)
¢Ú COPY
|¢è ࢢç}¢H
ãñJ ç…„
„ÇGCOPY
ÜU çÏ¢À¢
ÜUÚ ©S¢ÜU¢
© SPRAT :x¢éDO
NOT(²¢
COPY
SPRAT ÜU¢
: DO}¢…G
NOT
- © SPRAT
: DOÐÚ
NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
±…é
Î
¼ÜU
ç}¢Å¢²¢
x¢²¢J
Ðà¢
„¢çÏ¢¼
ãé
¥
¢
ÜUï
…ñ

ï
²ï
„™
ãñ
ÜUï
©æ

ï
}¢…G
ã
Ï¢,
©æ
™è प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
¥¢§ü
Ç
è²¢ï
H
¢ï

è,
©æ

è
çÜU¼¢Ï¢ÜUè
Ϣ΢ï
H
¼
UÜU¢ñ
}
¢ï
©L…
Т¼è
ãñ
æ
±ãèæ
²ï
|¢è
„™
ãñ
æ
ÜUï
¶é
Î
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
©æ™ï çÜUÚÎ¢Ú ÜUè ±…ã „ï ©ÝÜUè çÜU¼¢Ï¢¢ïæ ÜUè, ©ÝÜUï }¢…GãÏ¢è }¢éÜUG¢}¢¢¼ÜUè, ¥¢ñÚ ¶GéÎ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
©ÝÜUè ¼Úãè}¢¢ï ¼¢'…Gè}¢ ã¢ï¼è ãñæJ …¢ï ÜU¢ñ}¢ïæ ¥¢… ¼¢ÜUG¼±Ú ãñæ ©ÝÜUè ¥¢§üçDz¢ïH¢ï…è ©ÝÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ý…GçÚ²¢¼ |¢è ÈUñH Úãï ãñæJ ã}¢ ÐÚ ¥¢Ð ÐÚ ©ÝÜUè À¢Ð ÐÇ Úãè ãñJ ¼¢ï ±¢ï ÜU¢ñÝ„è ÜU¢ñ}¢ïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãñæ ç…Ý ÜUï Т„ ¼¢ÜUG¼ ãñ, „Ú±¼ ãñ, ΢ñH¼ ãñ, §üÁ…G¼ ãñ? §ü„¢§ü ãñæJ ²ãéÎè ãñæJ ÐéÀè²ï ©Ý
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢ïæ }¢éà¼çÚÜU Ï¢¢¼ v²¢ ãñJ ©ÝÜUï ²ã¢æ §üË}¢ ãñ, ΢ñÚï …ÎèÎ ÜU¢ §üË}¢J ±¢ï §üË}¢ ç…„ÜUè }¢¢æx¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãñ, ç…„ „ï ¥¢H}¢ï §ü‹„¢çݲ¼ ÜU¢ï ¼ÜUGç±²¼ ç}¢H¼è ãñ, ±¢ï ç…„ÜUï ãé„éH }¢ïæ ¥¢ÐÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢ñÚ ã}¢¢Úï Ï¢Ó™ï „Úx¢Ú΢æ ãñæ, Ý ÜUï ç„ÈUü ±¢ï ç…„ „ï ã}¢ïæ „±¢Ï¢ ç}¢H¼¢ ãñJ ã}¢¢Úï Т„ ²ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§üË}¢ Ýãèæ ãñJ HïçÜUÝ ã}¢ïæࢢ ¥ñ„¢ Ýãèæ ƒ¢J ÜU|¢è ã}¢ |¢è ¥¢çH}¢ï ÎèÝ ã¢ïÝï ÜUï „¢ƒ „¢ƒ
© SPRAT :¥¢çH}¢ï
DO NOTÎéçCOPY
- ©ã¢ïSPRAT
ݲ¢ |¢è
¼ï ƒïJ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Î鋲±è ©Hé}¢ ¥¢ñÚ »ãÎï ±S¼¢ ÜUï }¢é„H}¢¢Ý

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢à¢ãéÚ ÈUí¢ç‹„„è }¢¢çãÚï §ü‹„¢Ýè²¼ Ú¢ïÏ¢Åü Ï¢íïÈUé Robert Briffault (1876© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
1948) Ýï ¥ÐÝè }¢à¢ãéÚ çÜU¼¢Ï¢ The Making of Humanity }¢ïæ §ü„ Ï¢¢¼ ÜU¢ï ¼SHè}¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

çÜU²¢ ãñ ÜUï ¥ÚÏ¢¢ïæÜUè ±…ã „ï }¢éç}ÜUÝ ã¢ï „ÜU¢ ÜUï ²éÚ¢ïÐ }¢ïæ ݧü Ú¢ñà¢Ýè ÈUñHèJ ²éÚ¢ïÐè²Ý

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
57 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÚïçÝ„¢æ (¼…ÎèÎ, §ü‹ÜUH¢Ï¢) ±ã¢æ }¢éç}ÜUÝ ã¢ï „ÜU¢, v²¢ïæ ÜUï x¢íè„ (²éÝ¢Ý)U ÜUè „¢²‹„,
}¢çŸ¢ÜU ÜUï ©Hé}¢ …ñ„ï çã‹ÎéS¼¢Ý „ï ç„ÈUÚ ÜU¢ Ý…GÚè²¢ ²ï ±ã¢æ Ðã¢ï晢Ýï ±¢Hï ¥ÚÏ¢ ƒïJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
©Ýã¢ïæÝï ÜU㢠ÜUï ²éÚ¢ïÐ }¢ïæ §üÅHè „ï Ýãèæ, …ã¢æ Ú¢ï}¢ ±¢ÜUï ãñæ, …ã¢æ ±ïçÅÜUÝ ±¢ÜUï ãñæ, …ã¢æ
© SPRAT : DO
© SPRAT
ТïÐNOTÜU¢COPY
ãïÇ -ÜU±¢Åü
Ú }¢¢ñ…: DO
éÎ ãñNOT
±ã¢æCOPY
„ï Îé-‹©
²±èSPRAT
©Hé}¢: DO
ÝãèæNOT
ÈUñHCOPY
ïJ Ï¢ËÜUï- ©SÐïSPRAT
Ý „ï :ÈUñDOHï,NOT COPY
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�ÜUï- ©
© स्प
प्र�त
ं�„Îè
- © स्प
8±èæ „ï
10ब±èæ
}¢ïæ ्ÈUñ: Hनक़ल
ï, …Ï¢प्र�तबं�
}¢é„प्र�त
H}¢¢Ý¢ï
SÐñस्प
Ý ्„ï:J नक़ल
ÐæÎÚ±èæप्र�त
„Îèबं�
}¢ïæ -Ýãèæ
Ï¢ËÜUï
COPY
: DOĢJ
NOT
COPY
- © SSPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
}¢é„NOT
H}¢¢Ý¢ï
æ ÜU¢- ©Ï¢¢ïSPRAT
H Ï¢¢H¢
}¢à¢ãé
Ú çã‹Îé
¼¢Ýè Úï:àDO
¢Ý¢çHSÅ
»}¢.»Ý.Ú¢ï
² Ýï ¥ÐÝè
© स्प् : नक़ल
प्र�तThe
बं� Historical
- © स्प् : नक़ल
बं� - }¢ï
©æ स्प
- © स्प
Roleप्र�त
of Islam
|¢è ्ÜUé:Àनक़ल
ÎH¢§üप्र�त
H Ðïबàं�
¢ çÜU²ï
ãñæJ ्}¢é:„नक़ल
H}¢¢Ýप्र�तबं�
çÜU¼¢Ï¢
© SPRAT : DO
COPY
DO NOT
- ©}¢ÜUè
SPRAT
DO NOT
© SPRAT
: DO NOT COPY
„¢²æNOT
„΢ݢï
æ ÜUï- ©
Ý¢}¢SPRAT
©„ :±QU
ÜUï Îé‹COPY
²±è ©Hé
ÈUïã: çÚS¼
}¢ïæ ÝéCOPY
}¢¢²¢æ - ç}¢Hï
æx¢ïJ ¥¢ÐÜU¢ï
© स्प् : नक़ल
बं�
© स्प
प्र�त
ं� -©Hé
©}स्प
: नक़ल
प्र�त΄
बं�}¢¢ãÚèÝ
- © स्प(Experts)
् : नक़ल प्र�तबं�
7±èæप्र�त
„ï 13
±èæ -„Îè
§üS्±èæ: नक़ल
¼ÜU ÜU§ü
Îé‹ब²±è
¢ }¢ï्æ „Úï
ÈUïãçÚS¼
COPY
: DO …G
NOT
© SPRAT : DO
}¢ïæ NOT
²ÜUèÝÝ
ÜU§ü- ©}¢éSPRAT
çSH}¢ Ý¢}¢
LÚ COPY
çζ¢§ü- ©ÎïæxSPRAT
¢ïJ Ï¢ËÜUï: DO
ÜU§ü NOT
©Hé}¢COPY
}¢ïæ ¼¢ï- ©}¢é„SPRAT
H}¢¢Ý¢ï: DO
æ ÜUèNOT COPY
x¢¢ï²प्र�त
¢ §ü…ब¢Ú¢Î¢Úè
ïÜUï: प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
ं� - ©ƒè,
स्प्…ñ:„नक़ल
© SPRAT : DO •
NOTAstronomy
COPY - © SPRAT
NOT COPY }¢ï

SPRAT
: DO ¥ÏÎé
NOTÚïüã
COPY
SPRAT
: DO NOT COPY
²¢ §ü:ËDO
}¢ï ÈUHçÜU²¢¼
æ ¥Ï¢é
H ã„Ý,
}¢¢Ý -„é©ÈUè,
Ýç„LÎèÝ
् : नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
- ©Úãस्पÜUèJ
© स्प
बं� ÜU¢
- © स्प
¼éब„ं�
è ±x¢ñ
¥ÏÎéHप्र�त
ã„Ýबं�
ÜU¢ï- ¼¢ï
ÅïH्èSÜU¢ï
Ð ²¢प्र�त
ÎêÚÏ¢èÝ
Ï¢¢Ýè|¢è
}¢¢Ý¢प्र�तबं�
COPYãñ-J© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT…¢¼¢
: नक़ल
: नक़ल प्र�त
: नक़लofप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल•प्र�त
बं�Ú -çÚ²¢…G
© स्पè्΢Ý
- © स्प
स्प्Tower
}¢à¢ãé
…¢çÏ¢Úप्र�त
§üÏÝïबं�
¥çÈU²¢
ÜUè् çÝx¢Ú¢Ýè
}¢ïæ SÐïबं�
Ý }¢ï-æ ©The
© SPRAT : DO NOTServille
COPY - ©„Ýì
SPRAT
: DO}¢ïNOT
COPY
DO NOT COPY„ï- ©
SPRAT : DO
1190
æ Ϣݢ§ü
x¢§ü- ©ƒèJSPRAT
§ü„ :observatory
ÈUHçÜU²¢¼
ÜU¢NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�त
- © स्पÈUñ्H:¼¢
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
नक़ल
् æ :Ýïनक़ल
§üËबं�
}¢ Ðɼ¢,
Úã¢,प्र�त
Ï¢¢Î}¢ïबं�
æ §ü„-ï ©
SÐïस्प
Ýè²¢ï
©…¢Çप्र�त
çβ¢J
© SPRAT : DO •
NOTçÚ²¢…G
COPYè- ÜUï
© SPRAT

SPRAT
ÈUÝ ± :§üDO
Ë}¢ NOT
}¢ïæ }¢é„COPY
H}¢¢Ý¢ï
æ ÝïSPRAT
Ï¢Çï …é:ÚDO
¢'¼ NOT
}¢æ΢ݢCOPY
¼…é-Ï¢ï©
ü çÜU²ï
J ¥¢ñ:ÚDO
Ï¢ÇïNOT COPY
् : नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
© स्प
प्र�त
ं� Ðã¢ï
- © æ™
स्प
प्र�त
© स्प
©æ™बं�
ï }¢éÜ- U¢}¢
ÐÚ् :§üनक़ल
Ë}¢ï çÚ²¢…G
è बÜU¢ï
¢²¢J
¥Hç…Ï¢í
¢ ÜUèबं�
RUïç-ÇÅ,
©S¢ÜU¢
„ïãÚ¢प्र�तबं�
COPYÚ¢S¼
- © SPRAT
: DOæÜU¢ï
NOT
COPY
© SPRAT : DO NOTÏ¢Ú¢ãï
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
…¢¼¢
ãñJ - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
• Spherical Trigonometry, Discovery of the Tangents,
© SPRAT : DO NOTTrigonometrical
COPY - © SPRAT : calculations,
DO NOT COPY Sine
- © SPRAT
: DO
COPY
© SPRAT
DO NOT COPY
}¢é„NOT
H}¢¢Ý¢ï
æ ãè -ÜUè
¼¢ï ÎñÝ :}¢¢Ýè
of Arc
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� ãñ- æJ© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…¢¼è
© SPRAT : DO •
NOTç„ÈUÚ
COPY -²¢
© SPRAT
© SPRAT
NOT
- ©æ Ýï
SPRAT
: DO NOT COPY
"0" ÜU¢ï: DO
²éÚ¢ïNOT
Ð }¢ïæ COPY
çã‹ÎéS-¼¢Ý
„ï Hï : DO
…¢ÜUÚ
}¢é„COPY
H}¢¢Ý¢ï
}¢é¼¢¥LÈU
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - ©
बं�à¢é-‹©
प्र�त
् : नक़ल
् : ÜUï
नक़ल
ÜUÚ¢²¢J
±¢ï स्प
ࢢ²Î
çã‹ÎéSप्र�त
¼¢Ý ÜU¢
² स्प
¥ÚÏ¢è
ç„ÈUÚ
„ï बं�
ã¢ï¼¢- ©ãé±स्प
¢, ्¥æ:x¢íनक़ल
ï…è ÜU¢प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOTcipher
COPY - ©
DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢ñSPRAT
Ú ç…GÚ¢ï :ϢݢJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
• Logarithmic Table ÜUï ç„Hç„Hï }¢ïæ ¥H §üÎÚè„è Ýï ÜU¢çÏ¢Hï ÜUÎí „Ú}¢¢²¢
COPY - çÜU²¢
© SPRAT
© SPRAT : DO NOTÈUÚ¢ã}¢
ãñJ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
• }¢é„H}¢¢Ý Í¢Çè„¢…G ã饢 ÜUÚ¼ï ƒï Ï¢Çï ©æ™ïJ ÐïæÇHé}¢ ÜUè ãÚÜU¼ ÜU¢ }¢éࢢãï΢ §üÏÝï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
²éÝé„ Ýï Ï¢ã¢ï¼ Ï¢Éè²¢ çÜU²¢J ©„Ýï Ptolemy ÜUï ÜU¢}¢ ÜU¢ï }¢…GèÎ ¥¢x¢ï Ϣɢ²¢J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢ñÚ ©„è ÜUï ÈU¢Ú„è ¼Ú…é}¢ï ÜU¢ï ©}¢Ú ¶ñ²¢}¢ Ýï 10±èæ 11±èæ „Îè}¢ïæ ²éÚ¢ïÐ }¢ïæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :58DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÈUñH¢²¢J ÜU㢠…¢¼¢ ãñ ÜUï ÜUéyÏ¢è ÜUè Ϣݢ§ü ãé§ü Í¢Çè ÈUí¢‹„ ÜUï à¢ãï‹à¢¢ã ࢢ<H}¢ïÝ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Carlemagne ÜU¢ï ©„ ±QU ÜUï ¶HèÈU¢ ã¢LÝ Úà¢èÎ Ýï ¼¢ïãÈU¼Ý |¢ï…èƒè …¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

±ã¢æ ¥…éÏ¢¢ Ï¢Ý x¢§üJ
• …éx¢Ú¢ÈUè²¢§ü ÎçÚ²¢ÈU¼¢ïæ ¥¢ñÚ ¶¢ï…¢ïæ }¢ïæ |¢è }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ ¶¢„¢ çãS„¢ Ú㢠ãñJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Mariner's Compass ÜUïã¼ï ãñ ÜUï ™¢§üÝè…G „é§ü ÜU¢ï ¥¢x¢ï ϢɢÜUï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæÝï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ϣݢ§üJ ç…„ÜUè ±…ã „ï ¥ÚÏ¢¢ïæÝï „}¢æÎÚ¢ïæ ÜUè ±„¥¼ïæ ¼ñ ÜUèæJ Ï¢ËÜUï }¢¢ïã}}¢Î }¢é„¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ ÜU㢠…¢¼¢ ƒ¢ ÜUï ©Ýã¢ïÝï …G}¢èÝ ÜUè Ðñ}¢¢§üࢠÜU¢ »ÜU ¥¢H¢ ¼ÜU
© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY
SPRATæ :ÜU¢
DO NOT COPY
§ü…COPY
¢Î çÜU²¢J
§ü„è : DO
¼ÚãNOT
Mathemetical
Geography
}¢ïæ }¢é-„©H}¢¢Ý¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं�ÜUÎí
- ©„Ú}¢¢²¢
स्प् : नक़ल
ÜU¢çÏ¢Hï
ãñJ प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• ¥Ï¢é „¢Hïã ©}¢ñ²¢ Ýï 1134 §üS±èæ }¢ïæ ÇéÏ¢ï ãé» …㢅¢ïæÜU¢ï ©ÐÚ ©Æ¢Ýï ÜUè ¼ÚÜUèÏ¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„¢ï™èJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• }¢Ýç¼ÜU ±¢ï ÈUH„ÈU¢ }¢ïæ Îéçݲ¢ ÜUè …GÏ¢¢Ý ÐÚ }¢éçSH}¢ ÝG¢}¢ ¥¢}¢ ãñ:
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥Hx¢…G¢Hè, §üŸ¢¢ÜUè, §üÏÝï „é}¢ï²¢, ¥Ï¢éÏ¢RU Ú¢…Gè, §üÏÝï ã¼¢}¢ ÜUïJ §üÏÝéÚLà¢Î ÜU¢,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ç…Ýãïæ ࢢ²Î Averroes ÜUï Ý¢}¢ „ï |¢è …¢Ý¢ …¢¼¢ ãñJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
• §ü„è ¼Úã ã}¢ Ï¢Çï ÈUº „ï Ý¢}¢ Hï „ÜU¼ï ãñæ Chemistry ²¢ §üË}¢ï çÜU}¢è²¢ }¢ïæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…GÜUçÚ²¢ Ú¢…Gè ÜU¢, …¢çÏ¢Ú §üÏÝï ã²¢Ý ÜU¢, ¥H¼ÈUÚ¢§ü ÜU¢, ¥Ï¢éHÜU¢ç„}¢ ÜU¢,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥H…¢±ï…G ÜU¢, ¥Ï¢é }¢‹„éÚ ¥¢ñÚ ¥ÏÎéH ÜU¢ç„}¢ ÜU¢J
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• प्र�त
§üË}¢ïबं�
¼Ï¢ñ²- ©
¢¼ स्प
²¢्çÈU…G
èv„प्र�त
}¢ïæ ¥Ï¢é
²é„- ©
éÈU स्प
§üÏÝï् :§üनक़ल
Sã¢ÜU प्र�त
(ç…Ýãïबं�
æ Alkindus
Ý¢}¢ प्र�तबं�
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�
- © स्प्ÜUï: नक़ल
„ï
|¢è
…¢Ý¢
…¢¼¢
ãñ
)
…¢ãï

G
²¢
Ï¢Ýé
}¢é

¢,
¥HÏ¢ñ
L
Ýè,
Ú¢…G
è
,
¥ÏÎé
Ú
ï
ü
ã
}¢¢Ý
§üÏÝï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ýd ¥H Ý…GèÚè ±x¢ñÚã ÜUï Ý¢}¢ ÈUïãçÚS¼ }¢ïæ ÜU¢ÈUè ©ÐÚ ¥¢¼ï ãñæJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢ñSPRAT
Ú ©„ ¼Úã
ÜUï ©HéCOPY
}¢ï ç…S}¢¢Ýè
„ï :ã}¢
• NOT
§ü„COPY
è ¼Úã- ©
}¢ïçÇÜUH
© SPRAT : DO
SPRAT „¢²‹„,
: DO NOTBiology
COPY - ©
: DO NOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
…¢ï
Ç
„ÜU¼ï
ãñ
æ
J
²ï
Ý¢}¢:
}¢‹„é
Ú
§ü
Ï
Ýï
§ü
Ë
²¢„,
¥Ï¢é
©Ï¢ñ
Î
¢,
¥H…¢çã…G
,
¥HÎç}¢Úè,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥H}¢¢ï„é±è, ¥Hè §üÏÝï „ãH, }¢¢ïã}}¢Î §üÏÝï …GÜUçÚ²¢ Ú¢…Gè, ¥ÏÎé̢㠧üÏÝéHÜUñ„,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§üSã¢ÜU çÏ¢Ý ¥Hè ÚÏ¢¢±è, §üÏÝï }¢SÜU±è ±x¢ñÚã ÜUïJ §üÏÝï „èÝ¢ ²¢ Avicenna ÜU¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼¢ï doctor of doctors |¢è ÜU㢠…¢¼¢ ƒ¢J §ü„è ¼Úã ¥Ï¢é ¥Hè ¥Hã„Ý, ²¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥Hã…GÝ ¥¢ñÚ §üÏÝï ÜUé¼}¢¢ ¥ÐÝï ±QU ÜUï Ï¢ïã¼ÚèÝ }¢ïçÇÜUH SÜU¢ïHÚ„ }¢¢Ýï …¢¼ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãñæJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• ²éæ |¢è }¢¢Ý¢ …¢¼¢ ãñ ÜUï }¢èÚ ÈU¼ïãé̢㠶¢Ý Ýï x¢Ý Т©ÇÚ ²¢ Ï¢¢LÎ ÜUè §ü…¢Î
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUè ¥¢ñÚ ©S¢ÜU¢ §üS¼ï’}¢¢H ÜU¢ç}¢²¢Ï¢è „ï çÜU²¢J
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
59 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

• …GÚ¢¥¼ ¥¢ñÚ Ï¢¢x¢Ï¢¢Ýè ÜUï ç„Hç„Hï }¢ïæ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ ϢǢ ©æ™¢ }¢éÜU¢}¢ Ú㢠ãñJ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜUïã¼ï ãñ ÜUï ÜUé¼éüÏ¢¢ }¢ïæ, Ï¢x¢Î¢Î }¢ïæ, ÜU¢ãïÚ¢ }¢ïæ, Ï¢Çï ©}¢Î¢ botanical gardens
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã饢 ÜUÚ¼ï ƒï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUïJ Ï¢ËÜUï ²éÚ¢ïÐ }¢ïæ SÐïÝ ãè ÜUè ¼ÚÈU „ï agriculture
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
and horticulture ÜUï ©Hé}¢ Ï¢Çï ±ÜU¢Ú ÜUï „¢ƒ ÈUñHïæJ ¼¢ï çÈUÚ v²¢ ¥…Ï¢ ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

|¢¢Ú¼ ÜUï ÜUéÀ ࢢÝÎ¢Ú Ï¢¢x¢¢¼ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUï Ý¢}¢ „ï }¢‹„éÏ¢ ãñæ?
• ¥x¢Hï …G}¢¢Ýï }¢ïæ ¼¢Úè¶ ç„ÈUü Ï¢¢Îࢢã¢ïæ ÜUè ΢S¼¢Ýï ã饢 ÜUÚ¼è ƒèæJ ©„}¢ïæ Ú¢ï…G
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢Úüã ÜUï ±¢ÜU異¼ ÜU¢ ¥¢ñÚ ¥¢}¢ §ü‹„¢Ý ÜU¢ ç…GRU Ýãèæ ã饢 ÜUÚ¼¢ ƒ¢J §ü„ Îé„Úè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼ÚèÜU, }¢SHÜU ÜU¢ï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ Ýï }¢é¼¢LÈU ÜUÚ¢²¢J ÜUïã¼ï ãñ ÜUï ©„ ±QU ÜUï Ï¢Çï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥ÓÀï chroniclers, history writers ¥¢ñÚ ¼¢Úè¶Î¢æ ã饢 ÜUÚ¼ï ƒï §üÏÝï ¶HÎéÝ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢ñÚ §üÏÝï Ï¢¼é¼¢ (ç…Ýãïæ ࢢ²Î à¢}„éÎèÝ ÜUï Ý¢}¢ „ï …¢Ý¢ …¢¼¢ ãñ) ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥HÏ¢ñLÝè ±x¢ñÚãJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• }¢ñ΢Ýï à¢é…¢¥¼ }¢ïæ |¢è }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ Ýï Ï¢Çï …¢ñæãÚ çζ¢» ãñæJ ÜU¢ñÝ |¢éH „ÜU¼¢ ãñ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ÚÝ¢}¢¢ïæ ÜU¢ï ¶¢çHÎ çÏ¢Ý ±HèÎ ÜUï, ¼¢çÚÜU çÏ¢Ý ç…G²¢Î ÜUï, ¥ÏÎéÚïüã}¢¢Ý ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥H}¢‹„éÚ ÜUï, „H¢ãégèÝ ¥ñ²éÏ¢è ÜUï?
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
• ÅïvÝ¢ïH¢ï…è ¥¢ñÚ „Ý¥¼ }¢ïæ |¢è }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ Ýï ¶¢„¢ §üç}¼²¢…G ã¢ç„H çÜU²¢ ƒ¢J
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU㢠…¢¼¢ ãñ ÜUï ÈU¢ïÅ¢ïx¢í¢ÈUè ÜU¢ï §üÏÝéH ãࢢ}¢ÜUï ÜU¢ÚÝ¢}¢¢ïæ Ýï ϢǢ ÈUÚ¢ïx¢ çβ¢J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
wind-mill
H}¢¢Ý¢ï:æ DO
Ýï Ϣݢ§ü
ç…„ÜUï- ©…GSPRAT
Úè²ï ã±¢: DO
ÜUèNOT COPY
|¢è }¢¢Ý¢
…¢¼¢ :ãñDOÜUïNOT
© SPRAT : DO •
NOT²ïCOPY
- © SPRAT
COPY - }¢é
©„SPRAT
NOT,COPY
¼¢ÜU¼
΢ ÜUèबं�
…¢¼è
J ् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
: नक़लÐñप्र�त
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� -„贈Ϣ
स्प्çÏ¢…Hè
- ©ãñस्प
„è ¼Úã
„¢Ï¢éÝ, : ÜU¢x¢…G
, à¢ÜUÚ,
xH¢„
Úã COPY
Ï¢Çï ¥ÓÀï
¥v„¢}¢
NOT§üCOPY
- © SPRAT
DO NOT
COPY -ÜUÐÇ¢,
© SPRAT
: DO±x¢ñ
NOT
- © SPRAT
: DOÜUïNOT COPY
© SPRAT : DO •
}¢éबçं�
SH}¢- ©}¢éस्प
}¢¢çHÜU
}¢ïæ Ϣݢ²ï
…¢¼ï- ©ƒïस्प
, ÎçS¼²¢Ï¢
ã¢ï¼ï बƒïं�
J 焲¢ãè
HïÜUÚ,प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
् : नक़ल
प्र�तबं�
् : नक़ल प्र�त
- © स्प्„ï: नक़ल
w¼çHÈU
¼Úã ÜUï: DO
„¢ïËNOT
Ç„ü, COPY
©æ™ï Î…ï
U¢ ç„}¢ï:‹ÅDO¥¢ñNOT
Ú ÝÜUHè
…±¢ãÚ¢¼,...
© SPRAT : DO NOT}¢éCOPY
- © SPRAT
- ©üÜSPRAT
COPY -ãèÚï
© SPRAT
: DO NOT COPY
§ü
Ý
ÜUï
|¢è
Ï¢Çï
©}¢Î¢
„Ý¥¼ÜU¢Ú
ĕ
}¢é

H}¢¢ÝJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ú ¼¢ï- ©¥¢ñSPRAT
Ú ²ï |¢è
ÜUïSPRAT
ã±¢}¢ïæ : ©ÇÝï
ÜUè COPY
ÜU¢ïçà¢à¢
ÏÝï ÈUÝ¢„Ýï
© SPRAT : DO •
NOT¥¢ñ
COPY
: DOÜUã¢
NOT…¢¼¢
COPYãñ- ©
DO NOT
- © §üSPRAT
: DO NOT COPY
ÜU¢ÈUè
ÜU¢ç}¢²¢Ï¢è
„ï
ÜUè
ďJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO •
NOT}¢¢ï
COPY
NOT¥æCOPY
SPRAT
DO NOT
: DO
Åï ¼¢ñ-Ú©ÐÚSPRAT
²ï }¢¢ï:¥DO
¼çÏ¢Ú
΢… „ï- ©ÜUã¢
…¢ :„ÜU¼¢
ãñ COPY
ÜUï ²éÚ¢ï-Щ}¢ïSPRAT
¼…ÎèÎ
²¢NOT COPY
renaissance
Ï¢è… प्र�त
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
Ýï स्प
Ï¢¢ï²्ïJ: ¥¢ñ
Ú ©S¢ÜU¢
²éÚ्¢ïÐ: नक़ल
ã¢ç„Hप्र�तबं�
: नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् ÜUï
बं� -æ ©
प्र�तÈUH
बं� -¥Ï¢
© स्प
Úã¢- ãñ©J SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
COPY
© SPRAT : DO NOTÜUÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - 60
DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

çÐÎÚ}¢ „é˼¢Ý Ï¢éÎ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
HïçÜUÝ Ï¢x¢¢ñÚ Îï¶ïæ ÜUï ²ï „¢Úï Ý¢}¢ …¢ï ã}¢Ýï çx¢Ý¢» ²ï „¢¼±èæ „ï HïÜUÚ 13© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
14±èæ „Îè ¼ÜU ¶y}¢ ã¢ï …¢¼ï ãñæJ §ü‹„¢§üvH¢ïçÐÇè²¢ }¢ïæ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ ç…RU 15-16±èæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

„Îè ÜUï Ï¢¢Î ¼¢ï çÏ¢ËÜUéH ÜU}¢ ãñ, Ï¢ËÜUï ç}¢Ë¼¢ |¢è ÝãèæJ Ï¢ËÜUï ¥Ï¢¼¢ï ã}¢ Ï¢„ ¥ÈU„¢Ý±è
¥æ΢… „ï }¢¢…GèÜUè ²¢Î }¢ïæ }¢éS¼ÜUçÏ¢H ÜUï w±¢Ï¢ ¼¢’}¢èÚ ÜUÚÝï ÜUè Ý¢ÜU¢}¢ ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ¼ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ãñæJ Hx¢¼¢ ãñ ÜUï }¢¢ïãÏÏ¢¼ ã}¢ïæ }¢¢…Gè„ï §ü¼Ýè ãï ÜUï }¢éS¼ÜUçÏ¢H ÈUÚ¢}¢¢ïࢠÜUÚ Ï¢ñïÆïJ ¥Ï¢¼¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã}¢ ÉÜU¢ï„Hï ÐÚ …è Hï¼ï ãñJ Ï¢ËÜUï Ï¢„ Å¢ïÜUÝè…G}¢ |¢è ÜU¢ÈUè ãñJ (à¢ï'Ú:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Úï ΢ñÚ ÜUï §ü‹„¢Ý ¶éÎ ¥ÐÝè ãè ç…GÎ çÝÜUHï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼HÏ¢ }¢¢…Gè ÜUè ã¢ï¼è ãñ, ÜUÎ}¢ ÈUÚ΢ }¢ïæ Ú¶¼ï ãñæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ãñÚ¼¥æx¢ï…G Ï¢¢¼ ²ï ãñ ÜUï Ï¢¢ïã¼ïÚï }¢é„H}¢¢Ý §ü„ ¶éà¢ÈUïã}¢è }¢ïæ }¢éÏ¢¼ïH¢ ãñæ ÜUï
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं� - ©
प्र�तबं�
बं�}¢é-w©
स्प् :ÜU¢ñ
् : ãñनक़ल
नक़ल
}¢é„H}¢¢Ý बϢɼï
…¢स्पÚãï् : ãñनक़ल
æ, ¼¢ÜU¼±Ú
ã¢ï¼-ï ©…¢स्पÚãï
æ ¥¢ñÚप्र�त
²ï ÜUï
¼çHÈU
}¢ïæ, प्र�तबं�
© SPRAT :}¢éDO
NOT COPY
- © SPRAT
: DO§üSNOT
© SPRAT
DO NOT¼¢ïCOPY
: DO NOT COPY
w¼çHÈU
}¢é}¢¢çHÜU,
ࢢç}¢Hï
H¢}¢COPY
ã¢ï¼ï -…¢
Úãï ãñæJ : ¥Ã±H
²ï ÜUï- ©²ïSPRAT
„™ Ýãèæ
नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प्ãñ :|¢è
ं� - ©
प्र�त
© स्प
çζ¢§üप्र�त
Îï¼¢बं�
¥¢ñÚ- ©
¥x¢Ú
¼¢ï §üप्र�त
„„ï बv²¢?
v²¢स्पçã‹Îê
„æ¼ ¥¢ñ
Ú x¢éबLं�
¥¢ï-æ ÜUè
ÐñÚ्±è: नक़ल
ÜUÚÝï प्र�तबं�
DO NOT
DOçRUcÝ¢,
NOT COPY
- © SPRAT
- ©àSPRAT
© SPRAT :±¢Hï
Ýãèæ COPY
좃 Úãï- ©ãñæ?SPRAT
ÐïãHï :ãÚï
}¢ã¢çÚà¢è
}¢ãïࢠ:²¢ïDOx¢è,NOT
¥¢ïàCOPY
¢¢ï Ú…Ýèï
¢ ±x¢ñÚã: DO
ĕ NOT COPY
: नक़ल
् Ú: ã..
नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�Ý¢Ú¢²Ý,
- © स्प् „y²
© स्प}¢é्w¼çHÈU
¼¢ï ¥Ï¢प्र�त
S±¢}¢è
„¢æ§प्र�त
ü Ï¢¢Ï¢¢बं�Ÿ¢è- ©
Ú±èस्प±x¢ï
v²¢प्र�त
©ÝÜUïबं�ÐñL- ÜU¢Ú
© SPRAT :ÜU¢ñ
DO
- ©Úãï
SPRAT
DO¼NOT
© SPRAT
}¢¢ïNOT
æ „ï COPY
Ýãèæ ¥¢
ãñæ? :Ï¢ã¢ï
„ï ¥æCOPY
x¢íï…G -©ÝÜUï
…Ë„¢ï: æDO
}¢ïæ NOT
Ý…GÚCOPY
¥¢¼ï - ãñ©æJ SPRAT
Ï¢ËÜUï ÜUé: DO
À NOT COPY
© स्प् : नक़ल
स्प्¼ÜU
© स्प
- © ÜUè
स्प्¼Úã
: नक़ल
: नक़ल
Ý¢ïÏ¢Hप्र�त
§üÝ¢}¢बं�ТÝï- ©±¢Hï
}¢ãïà¢प्र�त
²¢ïx¢èबं�
ÜUï -ÜU¢§ü
H ्ƒï:J नक़ल
§„„ï प्र�त
v²¢? बं�
¥¢Ðãè
ã}¢ प्र�तबं�
numbers
²¢ COPY
¼’΢Î- Ýãèæ
, quality
„ „ï -}¢é©¼SPRAT
¢çS„Ú Ýãèæ
»J Quantity
© SPRAT :|¢è
DOÜU|¢è
NOT §üCOPY
: DOãéNOT
COPY - ©²¢
SPRAT
: DO NOT
© SPRAT
: DO NOT COPY
§ÝÜUèप्र�त
„ïã¼बं�
¥¢ñ-Ú©©ÝÜUè
²ï ãñ ब…¢ï
æ ÜU¢ï
ç…GæÎx¢èप्र�त
Ï¢wࢼè
æJ çÜU¼Ýï
H¢ïx¢ प्र�तबं�
नक़ल प्र�त
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प् :¼¢ÜU¼J
ं� ÜU¢ï
- ©}¢¢ï
स्प
बं� -ãñ©
स्प् : नक़ल
}¢é

H}¢¢Ý
ãé
»
²ï
Ýãèæ
Ï¢ËÜUï
²ï
Ðé
À
è²ï
ÜUï
ÜU¢ñ
Ý
¥¢ñ
Ú
v²é
æ
?
v²¢
¥¢ÐÝï
¥|¢è
Ýãèæ
Îï

DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT¢: ÜUï
²ãé
Î
è
çÜU¼Ýï
ÜU}¢
ãñ
æ
ã}¢¢Úï
}¢é
Ü
U¢çÏ¢H,
}¢x¢Ú
„¢Úï
¥ÚÏ¢S¼¢Ý
ÜU¢ï
Îï
ã

Úw¶¢
ãñ
?
Çï
É
㢕
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
G }¢é„COPY
H}¢¢Ý- ©
ç}¢HSPRAT
ÜUÚ :¥ÐÝè
…¢²…G
±¢Ð„: Ýãèæ
Hï Т²ï
¥x¢Ú :ã}¢
© SPRAT :ÜUÚ¢ï
DOÇNOT
DO NOT
COPY…G-}¢èÝ
© SPRAT
DO NOT
COPY©Ý„ï
- ©?SPRAT
DO NOT COPY
¥ÐÝï
}¢¢ï
ã
}}¢Î
¥Hè
vHï
¥¢ñ
Ú
}¢¢§ü
Ü
UH
…ï
v
„Ý
ÜUè
Ýé
}
¢¢§ü
à
¢
ÜUÚ
„ÜU¼ï
ãñ
æ
¼¢ï
çã‹Îê
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çH²¢
Ï¢Åü„ ÜUè,
Ï¢éh¼¢ï :ÉïDO
Ú „¢Úï
Hè±éÇ- ©
SÅ¢„ü
ÜUè …ñ: DO
„ï çÚ™Çü
x¢ñÚï, …ï-ç©
ÝÈUÚ
H¢ïÐ:ï…DO
G, NOT COPY
© SPRAT :…éDO
NOTÚ¢ïCOPY
- © SPRAT
NOTã¢ïCOPY
SPRAT
NOT COPY
SPRAT
çSÅ±Ý „ïx¢H ±x¢ñÚã ÜUèJ ¥¢ñÚ v²¢ §üSH¢}¢ ÜUï }¢éS¼ÜUçÏ¢H ÜUè ¼¢Ï¢Ý¢ÜUè ¥Ï¢ …ïv„Ý
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…ñï„ï H¢ïæx¢¢æï ÜUè ÚãèÝï ç}¢ó¢¼ ã¢ï ÜUÚ Úïã x¢§ü ãñæ?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
x¢é…Ú¢¼ ÜUï »ÜU }¢¢HÎ¢Ú à¢ãÚ |¢L™ ÜUï §üH¢ÜUï ÜUï »ÜU „Hè}¢ à¢ï¶ ÜU¢ ç…GRU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¶Ï¢¢Ú¢ïæ }¢ïïæ x¢¢ï{Ú¢ ÜUï ±¢ÜU» ÜUï ÜUéÀ ¥„ïü Ï¢¢Î ¶êÏ¢ ÀТ ƒ¢, …¢ï çÚvࢢ ™H¢¼ï ƒïJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥ÐÝè Ð¢æ™ Ï¢ïÅè²¢ïæÜU¢ï ©Ýã¢ïæÝï »ÜU »ÜU ÜUÚÜUï ÎçÚ²¢ }¢ïæ x¢ÜUü ÜUÚ çβ¢, v²¢ïæ? x¢éÏ¢ü¼ÜUè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
±…ã „ïJ Àn¢ Ï¢Ó™¢ …¢ï }¢¢æ ÜUè x¢¢ïÎ }¢ïæ ƒ¢ Ï¢™ x¢²¢J §ü„ ¼Úã ÜUï ±¢ÜU異¼ ÜUè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÝ΢}¢¼ ã}¢ïæ }¢…Ï¢êÚ ÜUÚ¼è ãñ ÜUï ã}¢ ¥…G„Úï ݱ x¢¢ñÚ ÜUÚïæ ¥ÐÝï ã¢H¢¼ ÐÚ ¥¢ñÚ Ï¢ï…¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
À¢¼è Æ¢ïæÜUÝï ÜUè ¥¢Î¼ ÜU¢ï ¼ÜUü ÜUÚïæJ §ü„ ¼Úã ÜUè …¢ï ç}¢‰„ myths ¥¢ñÚ …¢ï ÉÜU¢ï„Hï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
61 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÈUñH¢» …¢¼ï ãñæ ²¢ §ü„ ¼Úã ÜUï …¢ï ΢±ï çÜU²ï …¢¼ï ãñ ©ÝÜU¢ ÜU¢ï§ü }¢¼HÏ¢ ÝãèæJ ¥ñ„ï
H¢ïx¢¢ïæ ÜU¢ï ÜUãè²ï, |¢¢§ü ¥¢Ï¢¢Îè ¥Ï¢ Ï¢¢¥„ï à¢}¢ü ÈUïH Ï¢Ý ÜUÚ Úïã x¢§ü ãñ! ¼¢ï ¥¢§ü²ï Hx¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
㢃¢ïæ ¥ÐÝè ¥¢Ï¢¢Îè ÜU¢ …¢²…G¢ |¢è Hï¼ï ™Hïæ, §ü„ÜUè ±…¢ã¼ Table 5: Mazaheb
© SPRAT : DO
NOT
COPY -}¢ï©
æ ÜUèSPRAT
x¢§ü ãñ: JDO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Aur
Aabadi
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- © स्प22%
प्र�तबं�
© स्प्
§ü‹„¢çݲ¼
}¢é„-H}¢¢Ý
ãñJ: ÜUéनक़ल
À H¢ïप्र�त
x¢ ¼¢ïबं�
ÜUïã-¼ï©ãñस्प
æ ÜUï्²ï: नक़ल
좃 ÜUÚप्र�तबं�
…¢ï ࢢ²Î
COPYçÈU„Î
- © SPRAT
: DOæ™NOT
© SPRAT : DO
¥Ï¢NOT
ÐçÓ™„
¼ÜU Ðã¢ï
x¢§ü COPY
ãñJ ã}¢ï-æ ©
ÇÚSPRAT
Hx¢¼¢ : ãñDOÜUïNOT
çÈUÚCOPY
ã}¢ „ï- ©²ï SPRAT
Ý ÐéÀ¢: DO
…¢»NOT COPY
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त§üब‹ं�
- © स्प
प्र�त²¢
बं�
- © स्प
प्र�त
ÜUï v²¢
„¢çݲ¼
ÜU¢ï् :¼éनक़ल
}¢ „ï Ï¢è„
ÐçÓ™„
çÈU„Î
ÈU¢²Î¢
|¢èबं�
Ðã¢ï-晩¼¢स्पãñ?् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY
SPRAT ÜUï
: DO
NOT COPY
- © SPRAT
NOT
: DOãñæJNOT COPY
ÜU¢Ýé-Ý©
ï çÈU¼Ú¼
ç¶H¢ÈU
¼¢ïã}¢¢¼
ã}¢¢Úï }¢é: DO
¥¢à¢Úï
ÜU¢COPY
çãS„¢- ©„ïSPRAT
Ï¢Ý x¢»
© स्प् : नक़ल
प्र�तã}¢
बं�ÐHï
- ©Ï¢Éï
स्प्§ü„
: नक़ल
प्र�त
प्र�त
© स्प
: नक़लÐÚप्र�तबं�
}¢„HÝ
Ï¢¢¼ ÜU¢ï
Ï¢¢Úबं�Ï¢¢Ú- ©„éÝस्प¼ï्ãé:»नक़ल
ÜUï, »ÜU
}¢¢ïबं�
ç}¢Ý- ã…G
¢Ú ्ÜU¢çÈUÚ
NOT
- © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO
|¢¢Úè
ãñJCOPY
¥¢}¢ -}¢é©„SPRAT
H}¢¢Ý :ÜU¢DO²ïNOT
x¢¢ï²COPY
¢ »ÜU - …é©…SPRAT
Gï §ü}¢¢Ý: DO
Ï¢Ý NOT
x¢²¢ COPY
ƒ¢; ²ÜUèÝï
ÜU¢ç}¢H
„¢NOT COPY
©„ÜU¢
§üÝबं�
ãïæ ã¢ï- ©x¢²¢
© स्प् : नक़ल
प्र�त
स्पƒ¢J
् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Table 5: Mazaheb Aur Aabadi
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
x¢é…Ú¢¼ }¢ïæ …¢ï Ï¢ïçã}¢¢Ý¢ ÜUyH ± x¢ïÚ¼x¢èÚè ã}¢Ýï Îï¶è ãñ §ü„ „ï Law of
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Physics ²¢ ÜU¢ÝéÝï çÈU¼Ú¼ ¥ÓÀè ¼Úã „}¢Û¢ }¢ïæ ¥¢ x¢» ÜUï ¼ï΢Î, ã烲¢Ú ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :62DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¼æ…Gè}¢, ²ï |¢è ¥ã}¢ ãñæJ }¢¢ÚÝï ±¢H¢ïæ ÜUï Т„ ãƒè²¢Ú ƒï, ±¢ï Ï¢Çè ¼’΢Π}¢ïæ ƒï, ±¢ï
}¢éÝ…Gì…G}¢ ƒïJ §ü„ çH²ï }¢ÚÝï ±¢Hï ¥ÐÝï §ü}¢¢Ý ÜUï Ï¢¢±…éΠϢ™ Ýãèæ à¢ÜUïJ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

§ü„è ¼Úã ã}¢ïæ Ï¢Çè ¼ÜUHèÈU ã¢ï¼è ãñ …Ï¢ ²ï ÜU㢠…¢¼¢ ãñ ÜUï }¢éçSH}¢ ©}}¢¼
¥¢H}¢è „¼ã ÐÚ »ÜU ãñ, }¢éœ¢çãÎ ãñJ ÜUã¢æ ãñ? ã}¢ Ýãèæ Îï¶ Ð¢¼ï ²ï §üÜU¢§ü!
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

transnational, trans-territorial, trans-sectional concept of one community
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Ýãèæ çζ¢§ü Îï¼¢ ã}¢ïæJ ÜUã¢æ ƒï Îéçݲ¢|¢Ú ÜUï }¢é„H}¢¢Ý …Ï¢ x¢é…Ú¢¼ ÜUï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÐÚ

: नक़ल
: नक़ल
् ã: Ú¢
नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं� - ©
स्प्„™
- © स्पãñ् ÜUã¢æ
प्र�त
¥…G¢Ï¢प्र�त
ÅéÅ बÐÇ¢?
Ï¢ËÜUï
ÐéÀè²ïप्र�त
¼¢ï ब}¢éं�
„H}¢¢Ý
? ²ã¢æ
¼¢ïबं�
¶¢ï…- ¢©ãñस्प
æ, Ï¢¢ï
ãñæ, प्र�तबं�

© SPRAT :çࢲ¢
DO NOT
© SPRAT
NOTÚãïCOPY
- © SPRAT¥¢ñ
: DO
ãñæ, „éCOPY
ó¢è ãñ-æJ©¥¢ñSPRAT
Ú »ÜU: ÎéDO
„ÚïNOT
ÜUï ÝCOPY
ã¢ïÝï- ÐÚ
Ï¢…GèÎ :ãñDO
æJ }¢¢Ú
ãñæJ ТçÜUS¼¢Ý
Ú NOT COPY

© स्प् : नक़ल
प्र�त§üबSं�
© स्प
- © स्प
् : नक़ल
§üÚ¢ÜU प्र�त
}¢ïæ ¼¢ïबं�x¢¢ï-²©¢ स्प
ÝïÜ्U :}¢éनक़ल
„H}¢¢Ýè
¢}¢ïæ -ÎÏ¢
ÜUÚ् :Úïãनक़ल
x¢§ü प्र�त
ãñ ÜUïबं�
¥¢ÐÝï
çÜU¼Ýï
}¢¢Úï प्र�तबं�

DO NOT
© SPRAT
© SPRAT
COPY -ãñ©
© SPRAT :‘©ÝÜUï
'! §üSCOPY
H¢}¢è -çHÅî
ï™Ú |¢Ú¢: DO
ÐÇ¢NOT
ãñ ÜUïCOPY
ÜUñ„ï- ÈUH¢æ
çÈUÜU¢ü: DO
„¢æÐNOT
„ï ϢμÚ
, …GSPRAT
ïãçÚH¢: ãñDO
, NOT COPY

© स्प् : नक़ल
© स्प
©§स्प
: नक़ल
नक़ल
ÜUñ„ï }¢éप्र�त
矢ÜU,बं�
}¢éÚ-μ,
}¢éç्ËãÎ
©„„ïप्र�त
Ï¢ïã¼Úबं�
ãñæ! -ÜU¢ï
ü Ðé्Àï: ¼¢ï
: (à¢ïप्र�त
'Ú:) बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - ©²éSPRAT
© SPRAT
: DO NOTã¢ï
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
æ ¼¢ï „ñ²: DO
Î |¢èNOT
ã¢ï,COPY
ç}¢…üG¢- |¢è
ã¢ï, ¥ÈUÍ¢¢Ý|¢è

: नक़ल
: नक़ल|¢è
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © ¼éस्प
बं� - ©ÜUïस्प
प्र�त
}¢्„|¢è
ÜUéÀप्र�त
ã¢ï, Ï¢¼¢¥¢ï
}¢é्„H}¢¢Ý
ã¢ï?बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„¢§ü²-¢ïæ ©}¢ïSPRAT
æ ΢ï ã…G: ¢DO
Ú „¢H
Ï¢¢Î- ©
¥¢…
|¢è §ü: DO
„¢§üNOT
²¼ ÜUïCOPY
„Ï¢„ï- ©Ï¢Çï
}¢…Gã: Ï¢è
NOTÜUï
COPY
SPRAT
SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT §üCOPY

ÚïãÝé}¢¢प्र�त
ТïÐबं�
ÜUè -à¢vH
}¢ïæ :}¢¢ï
…éÎ प्र�त
ãñæJ }¢é„बं�
H}¢¢Ý¢ï
ÜUè्ç¶H¢ÈU¼
¼¢ï ÜUÏ¢ÜUè
x¢§ü, प्र�तबं�
नक़ल
: नक़ल प्र�त
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
© स्प्
- ©æ स्प
बं� - ©¶y}¢
स्प्ã¢ï
ç…ÝCOPY
ã¢H¢¼
Ï¢¢Î: DO
ãé§ü NOT
ࢢ²ÎCOPY
¥ñ„-¢ãè
ã¢ïÝ¢ ƒ¢!)
¥Ï¢ COPY
ÜU¢ñÝ -international
© SPRAT :(¥¢ñ
DOÚNOT
- © ÜUï
SPRAT
© SPRAT
: DO NOT
© SPRAT : DO NOT COPY
¥ÜU±¢}¢è
ÐÚस्पÜU¢ñ
ã}¢¢Ú¢प्र�त
}¢ÜUüबं�
…G -ãñ©
? स्प
x¢é…्Ú¢¼
ÜUï प्र�तबं�
unifying
© स्प् : नक़ल
प्र�तforce
बं� - ©²¢स्पÏ¢ñ्Ý:éHनक़ल
प्र�त„¼ã
बं� - ©
्Ý
: नक़ल
: नक़ल

„H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUè -}¢ÎÎ
ÜUÚÝï±: ¢H¢ï
}¢ïæ ²ÜUèÝÝ
}¢éçSPRAT
SH}¢ ¼æ:…DO
Gè}¢ïNOT
æ, }¢éwCOPY
¼çHÈU- ©}¢é}SPRAT
¢¢çHÜU : DO
ÜUï NOT COPY
© SPRAT :}¢éDO
NOT COPY
© SPRAT
DOæ NOT
COPY - ©

ÜUéÀ }¢éप्र�त
çSH}¢बं�…GL- ©
Ú à¢¢ç}¢H
ƒïJ Hïप्र�त
çÜUÝबं�
¥Ã±HèÝ
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
ÜU¢ï - …¢ï
Ðã¢ï
è ¼¢ï प्र�तबं�
् : नक़ल
् æ™
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प् : नक़ल
- © स्प}¢ÎÎ
प्र�तबæ ं�
© स्प

²ãèæ ÜUï çã‹Î饢ïæ „ï Ðã¢ïæ™è, §ü„¢§ü²¢ïæ „ï Ðã¢ïæ™èJ ¥¢ñÚ Îéçݲ¢ |¢Ú „ï …¢x¢¼ï …G}¢èÚ ÜUï
}¢¢çHÜU
H¢ïx¢, ç…Ý}¢ïïæ }¢é„H}¢¢Ý ãñ, çã‹Îê ãñ, §ü„¢§ü ãñæ, ²ï ç¶™ï ™Hï ¥¢»J ãz¼¢ïæ,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢ãèÝ¢ïæ ²ã¢æ ÜU²¢}¢ çÜU²¢, ã}¢¢Úï ¥¢æ„é ТïæÀï, ã}¢¢Ú¢ „¢ƒ çβ¢J ²ï }¢…GãÏ¢ ÜUï Ý¢}¢ ÐÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ýãèæ §ü‹„¢çݲ¼ ÜUï Ý¢}¢ ÐÚ ¥¢» ƒïJ ²çÜUÝÝ }¢éçSH}¢ }¢…GãÏ¢è …}¢¢¥¼¢ïæ Ýï ÜU¢çÏ¢HïÜUÎí
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ç¶Î}¢¢¼ ¥æ…¢}¢ Îèæ, Ï¢¼¢ñÚï ¶¢„ …}¢è¥¼ï ©Ë}¢¢ï» çã‹Î, ¼Ï¢Hèx¢è …}¢¢¥¼ ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…}¢¢¥¼ï §üSH¢}¢è Ýï, HïçÜUÝ }¢éw¼çHÈU ¼Úã ÜUè NGOs ²¢ ÈUH¢ãè §ü΢ڢïæ Ýï |¢è ²ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢}¢ çÜU²¢, Ï¢ËÜUï Ï¢ïã¼Ú çÜU²¢ ¥¢ñÚ ÜUÚ Úãï ãñæJ §ü‹„¢ÈU ÜUè HÇ¢§ü, }¢é…çÚ}¢èÝ ÜU¢ï „…G¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÎH±¢Ýï ÜU¢ Ï¢¢ çã}}¢¼ ÜU¢}¢ ¼¢ï Ï¢„ ²ãè ÜUÚ Úãï ãñæJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

}¢¢ïãç„ÝèÝï x¢é…Ú¢¼

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUñ„ï |¢éH „ÜU¼ï ãñæ ã}¢ Citizens' Initiative ÜU¢ï §ü‹„¢çݲ¼ ÜU¢ï, ¥}¢Ý »ÜU¼¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢æ™ ÜU¢ï, Action Aid ÜU¢ï CARE ÜU¢ï? çÜU„Ýï Ðã¢ï晢§ü ã}¢¢Úè Îé¶ ÜUè ÜUã¢Ýè Îéçݲ¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¼ÜU? |¢¢Ú¼ ÜUï }¢èçDz¢Ýï ç…ÝÜUï }¢¢çHÜU çÏ¢H¢à¢éÏ¢¢ }¢éçSH}¢ Ýãèæ ãñ: »Ý.Çè.Åè.±è.,

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
63 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¥¢…¼ÜU, …Gè Åè.±è., ¥æx¢íï…è ¥¶Ï¢¢Ú¢ï Ýï, ±¢ïôà¢x¢ÅÝ Ð¢ïSÅ Ýï, Ï¢è.Ï¢è.„è. Ýï, ÜUñ„ï |¢êH
…¢²ï ã}¢ Ï¢Ú¶¢Îœ¢, Ú¢…ÎèÐ „ÚÎï„¢§ü, Ðí¢Ý¢ï² Ú¢ï², ç{}¢æ¼ ÐéÚ¢ïçã¼, ÐíÈUéH çϢα¢§ü,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ç„Š{¢ƒü ±ë{Ú¢…Ý, ±èÚ „æÍ¢±è, à¢ï¶Ú x¢é#¢, Ï¢è.…è.±<x¢à¢, S±¢}¢è Ý¢ƒÝ »ï²Ú, 籊²¢
© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
: DO¥¢ñ
NOT
: DO NOT
COPY æ)- ©
„éÏNOT
¢í¢}¢‹²}¢,
ç™~¢¢
Ðk¢Ý¢|¢Ý
Ú ©ÝCOPY
…ñ„-ï „ï©æÜSPRAT
UÇG¢ïæ „ã¢çÈU²¢ï
æ (Ð~¢ÜU¢Ú¢ï
ÜU¢ïSPRAT
…¢ï ãÜU: DOÜUèNOT COPY
: नक़ल
् :ã烲¢Ú¢ï
नक़ल प्र�त
© स्प् : नक़ल
प्र�त¥ÐÝï
बं� -ÜUH}¢,
© स्प्¥ÐÝè
बं� - §ü©Ë}¢
स्पÜUï
बं� - ©
¶¢ç¼Ú
…GÏप्र�त
¢¢Ý, ¥ÐÝï
æ „ï ç…ã¢Î
HÇGस्पÚãï् :ƒïनक़ल
J ¥¢…प्र�तबं�
- © SPRAT
: DO
- ©ÎïSPRAT
: DO
COPY - ©…SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT : DO
|¢èNOT
¼ãïHCOPY
ÜU¢ Åè.±è.,
ãïÇH¢§ü
‹„NOT
ÅéÇï COPY
ÐÚ çã‹Îê
ãࢼ Єæ
ÎèNOT
ÜUï „Ý„Ýè¶ï
G ¥¢ñÚ :ÎÝ΢æ
: नक़ल
् : नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त§üबÝ
ं�
- © स्प् ÜU¢ñ
- © स्प
प्र�त
बं� - ©¶ïस्प
çà¢ÜUÝ
ÜUèࢢÈU¢¼
Ý ÜUÚप्र�त
Úãï बãñं�
? ²ãè
¼LÝ
¼ï…ТH,
¥¢à¢è¯
¼¢Ý,
Ú¢ãèH,प्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT
SPRAT
: DOÜU¢ÈUèÚ
NOT COPY
NOTÏ¢Ú„Ï¢èHï
COPY - ©¼…G
SPRAT
DO NOT COPY
¥¢à¢é
¼¢ï¯COPY
±x¢ïÚ-ã©ç…Ýãï
æ ã}¢
ÜUïã¼ï- ©…GSPRAT
Ú¢ Ýãè: DO
™êÜU¼ï
ÜUïÚ¢, :ÜU¢à¢
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं� - ©
स्प् : ¼ãï
नक़ल
स्प्à¢: नक़ल
- © स्प
çÜU„è
}¢éçबSH}¢
…}¢¢¼Ýï
HÜU¢प्र�त
ÜUï बx¢¢ïं�{Ú¢- ©„¢ç…G
ÜUï }¢é¼प्र�त
¢çËÜU बं�
²¢ Ï¢¢Î
}¢ïæ ्Ï¢ï:æxHéनक़ल
L ÜUèप्र�तबं�
NOT
- ©æÜU¢Îï
SPRAT
NOT COPY
: DO NOT
: DO}¢ïNOT
© SPRAT : DO
Ú¢}¢„ï
Ý¢COPY
…ñ„ï ™¢ñ
Ýï±¢Hï: DO
ç±Çè²¢ï
ÚïÜU¢ïÇì„- ©
ü §üÝSPRAT
çÜUࢢÈU¢¼
ÜUè Ï¢éCOPY
çݲ¢Î- ©
ÐÚ SPRAT
|¢¢Ú¼ |¢Ú
æ COPY
¥¢æÎप्र�त
¢ïHÝबं�
çÜU²¢- ©ã¢ïस्प
¼¢ ्„é:çÐíनक़ल
}¢ ÜU¢ïप्र�त
Åü }¢ï बÚèÅ
ã¢ï¼è,प्र�त
çÜU¼Ý¢
H्}¢±¢Î
§üÝप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
ं� ÐèÅèà¢Ý
- © स्प् ÜUè
बं�¥Ý}¢¢ï
- © स्प
: नक़ल
: नक़ल
‘}¢éNOT
…¢ãèÎèÝ'Ýï
çÜU²¢ :ƒ¢J
¼Ýè Îê- Ú©¥æSPRAT
Îïࢠã¢ñ„: DO
H¢}¢æNOT
Îè ÜUèCOPY
©}¢èÎ- ©¥¢ñSPRAT
Ú ã}¢ :„ïDO
! NOT COPY
© SPRAT : DO
COPY -Ðï©à¢SPRAT
DOÝx¢Ú
NOT§üCOPY
¥…ü्G :²ïनक़ल
ÜUÚ Úãïप्र�त
ƒï बã}¢Üï
…¢ï ्¼„±±é
Ú ã}¢¢Ú¢
ãñ ÜUï- ©ç„ÈUü
H}¢¢Ýप्र�तबं�
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तब¶ñ
ं�Ú -¼¢ï
© स्प
ं� - ²ï
© स्प
प्र�तबं�
स्प्}¢é:„नक़ल
}¢é„NOT
H}¢¢Ý
ÜUï -ÜU¢}¢
¥¢¼¢: DO
ãñJ ã¢H¢¼Ýï
©„ï- ©x¢H¼
„¢çÏ¢¼
ÜUÚÜUïCOPY
çζ¢²¢
¥ÓÀï §ü:‹DO
„¢ÝNOT COPY
COPY
© SPRAT
NOT COPY
SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT : DO
Îê„प्र�त
Úï §ü‹„¢Ý¢ï
Ú ¥¢¼ï
è ्à¢ãÚ
¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î
ÉïÚ स्प
„¢Úï् : }¢¢H΢Ú
नक़ल¥¢ñप्र�त
: नक़ल
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� -ÜUï
© ÜU¢}¢
स्प् :¥¢»
बं�ãñ-J ©§ü„
स्प
प्र�तबं�}¢ï- ©
}¢é

H}¢¢Ý
|¢è
ĕ
¥¢ï
Ú
ãñ
ç…ÝÜUï
ÜU¢Ý
ÐÚ
…æ
ê
¼ÜU
Ýãèæ
Úï
æ
x
¢è
Ý
¼Ï¢
Ý
¥Ï¢
æ COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT-: ©Ýãï
DO NOT
¥ÐÝï
ÜU¢Ú¶G
ÅH् :¥¢ñनक़ल
Ú à¢¢ïप्र�त
L}¢¢ïæ बÜUè
, ©ÝÜUïप्र�त
§ü‹S²¢ï
Ú‹„- ©
vHïस्प
}¢¢ï्„ï: नक़ल
ÈUéÚ„¼प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�¢Ýï- ,©ã¢ïस्प
ं� çãÈU¢…G
- © स्प¼् „ï
बं�
: नक़ल
ÜUã¢æ
ďJ
Á²é
æ
ã
è
ã¢H¢¼
Îê
Ú

ãé
»
²ï
ݧü
ТÅü
Ý
Úà¢èÐ
ϢݢÝï
…é
Å
x¢»J
좏.ɕ
.
Ðè. „ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU¢ÚÜUéÝ¢ï „ï „¢…Gx¢¢æÆ ÜUÚHè ¥¢ñÚ ÜU¢Ú¢ïÏ¢¢Ú çÈUÚ „ï à¢éL - ©{Ú }¢„¢ç…Î }¢ïæ ™æ΢ Îïx¢ïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
©{Ú ±è.»™.Ðè. ÜU¢ï v²¢ ¶êÏ¢ ¼±¢…GéÝ Ï¢Ý¢ Ú¶¢ ãñ, ‘ÐíïvÅèÜUH' H¢ïx¢ ãñ ²ï …¢±ïÎ¥wG¼Ú
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
‘à¢ãïÚ ÜUï ÎéÜU¢Ý΢Ú' §ü{Ú ÜUéÀ çã‹Îê ¥ñ„ï |¢è Îï¶ï ãñ ã}¢Ýï ç…‹¢ã¢ïÝï ¥¢ÐÝï ÜU¢Ú¢ïÏ¢¢Ú ÜU¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢æ{ ÜUÚÜUï ÐêÚè ¼Úã ÈU„¢Î …GÎx¢¢Ý ÜUè }¢ÎÎ ÜUÚÝï ÜUï çH²ï ¥ÐÝï ¥¢Ð ÜU¢ï ±vÈU ÜUÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çβ¢ - }¢x¢Ú ϢÚï }¢Úïæx¢ï ‘ÜU¢ÈUèÚ' ãè }¢¢ïç}¢Ý ÜUè Ýèx¢¢ã¢ï }¢ïJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUéÀ ¥¢ïÚ |¢Ú}¢ |¢è §ü„è ¼Úã ÅéÅïJ ã}¢ Ï¢ÇGè ¥¢„¢Ýè„ï }¢¢Ý Hï¼ï ãñ ã}¢¢Úï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢éPU΄ }¢…GãÏ¢è }¢ÜGU¢}¢¢¼ ÜUè, ã}¢¢Úè çÜU¼¢Ï¢ ÜUè ã}¢ï ãèÈU¢…G¼ ÜUÚÝè …GéLÚè Ýãè ãñ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¶é΢ ©ÝÜUè ¶éÎ ãèÈU¢…G¼ ÜUÚïx¢¢ x¢¢ï²¢ ¶é΢Ýï ²ï ÜUïã Ú¶¢ ãñ ÜUï ¼é}¢ x¢ÈUH¼ Ï¢Ú¼¼ï Úã¢ï
© SPRAT : DO
SPRAT
: DOãÏ¢¢Ýè
NOT COPY
SPRAT
: DO
DO NOT COPY
¥¢ñNOT
Ú }¢ïæ COPY
¼é}¢ã¢Úè- ©¼ÚÈU
„ï çÝx¢ï
ÜUÚ¼¢ -Úãé©æx¢¢J
ࢢ²Î
ã}¢ïNOT
§ü„COPY
x¢H¼è- ©ÜUèSPRAT
„…G¢ :ç}¢Hè
् : नक़ल
् : „Úï
नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प् æ:, नक़ल
बं� - ã驧ü,स्प
प्र�तãéब§ं�
ÜUï §üप्र�त
¼Ýè बं�
„¢Úè- ©
}¢çS…èÎï
ÎÚx¢¢ãïप्र�त
}¢éÝãÎè}¢
©ÝÜUè
Ï¢ïãéÚ}¢¼è
ü, ÜUé-¥©¢üÝस्पÜUè
¥¢}¢प्र�तबं�
- © ¥¢ñ
SPRAT
SPRAT
: DO Û¢ï
NOT
COPY
© SPRAT
© SPRAT : DO
Ï¢ïãNOT
éÚ}¢¼èCOPY
ÜUè x¢§ü
Ú ã}¢: DO
땦NOT
¼ï ÚãïCOPY
(¶éÎ- ©ã}¢Ýï
¼Ï¢¢ãè
Hï ÝÚ¢ï
ÇG¢ -ТÅè²¢
ÜUè: DO
ȆUNOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं�„ï- ©
स्प¢üÝ् :ÜU¢
© स्प
नक़ल
् : नक़ल
् : नक़ल
©…ÇGप्र�त
è x¢Hè
ÜUé¥
ÐñÚ¢ïप्र�त
¼Hï बÚ¢ñं�
æ΢ -»ÜU
„ÈUã¢
©Æ¢ प्र�त
çH²¢बं�
ƒ¢J -§ü©„स्प
è ¼Úã
„ï »ÜUप्र�तबं�
© SPRAT : DO
- © SPRAT
: DOÏ¢ãÝ
NOT Ýï
COPY
- ©¥„}¢¼ÎÚè
SPRAT : DOÜUïNOT
COPY
DO NOT COPY
ÜU¢ïNOT
Ýï „ï COPY
…ã¢æ çÜU„è
}¢é„Hè}¢
¥ÐÝè
΢ñÚ¢Ý
¼ÇGÐ- ©¼ÇGSPRAT
Ð ÜUÚ: …¢Ý
© स्प् : नक़ल
ं� - ©»ÜU
स्प्
प्र�त
स्पÝ्¢ï :ã}¢Ýï
नक़लÈUíप्र�त
नक़ल
Îè प्र�त
ã¢ïx¢è ब©„ÜUè
™éÇ: नक़ल
Gè |¢è ©Æ¢
Hèबं�
ƒè- ²ï© ΢ï
ï}¢ ÜUÚबं�
Ú¶è- ©ãñस्प
¥¢ñ्Ú : …Ï¢
ã}¢प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :64DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¥¢ñÚ ã}¢¢Úï „¢ƒè Ý¢©}¢èæÎè ÜUï »ã„¢„ „ï ƒÜU ã¢Ú ÜUÚ Ï¢ïÆÝï Hx¢¼ï ãñ ¼¢ï ²ïãè ã}¢ï ã}¢¢Úï
ç}¢à¢Ý ÜUè ²¢Î çÎH¢¼ï ãñ, x¢¢ï²¢ ÜUïã¼ï ãñ ¥|¢è ¼¢ï ÜU¢}¢ Ï¢¢ÜUè ãñ ¥|¢è ¼¢ï ࢢ}¢ Ï¢¢ÜUè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãñ!) ÉïÚ „¢Úè Ï¢ãïÝ¢ï ÜUè ¥„}¢¼ÎÚè ãé§ü ¥¢ñÚ ã}¢ 㢃 ÐÚ ã¢ƒ {Úï Ï¢ñÆï Úãï, çÈUÚ |¢è ã}¢
© SPRAT :À¢¼è
DO NOT
NOT ãÚ
COPY
- ©ÈUïSPRAT
NOTÜUèCOPY
- ©Ï¢É
SPRAT
Æ¢ïÜUCOPY
ÜUÚ ÜUï- 㩼ïSPRAT
ãñ ÜUï }¢é: DO
„H}¢¢Ý
…x¢ã
H Úãï :ãñDO
- ©Ý
¼¢ÜU¼
Úãè ãñ: DO
- NOT COPY
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� -x¢ÈUH¼
© स्प्ÜUè
- © स्प„ï्, :Ðêनक़ल
…¢Ýï प्र�त
ã}¢ çÜU„
ÝèæÎ प्र�त
„¢ï Úãïबं�ãñ --©Ðêस्प
çÀ»् :x¢éनक़ल
…Ú¢¼प्र�त
ÜUï }¢éब„ं�
H}¢¢Ý¢ï
çÀ» प्र�तबं�
COPY - © SPRAT
: DO™ïNOT
COPY
- © SPRAT : DO
© SPRAT :§üDO
Ú¢ÜU,NOT
ÈUèH脼èÝ,
Ï¢é„ïÝè²,
™Ýè²¢
ÜUï - }¢é©„SPRAT
H}¢¢Ý¢ï: DO
„ï, NOT
ÐêçÀ»COPY
¥ÈUÍ¢¢ÝèS¼¢Ý
ÜUï NOT COPY
्}:¢ नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तब„ï
ं�ÜUï- ©
स्प¼é
© स्प
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
v²¢
±¢ÜU§üप्र�त
¼ÚPUèबं�
ÜUÚ- ©
Úãï स्प
ã¢ï्? :¼éनक़ल
}ã¢Úè प्र�त
¼¢ÜU¼बं�
Ï¢ÉG -Úãè
ãñ?् ¼é: }नक़ल
ã¢Úè प्र�तबं�
© SPRAT :§üDO
COPY좃G
- ©Úãè
SPRAT
NOT Ýï
COPY
SPRAT
…Gì…NOT
G¼ ¥¢Ï¢L
ãñ? …ñ: „DO
ï ࢢ²Ú
ÜUã¢- ãñ© (à¢ï
'Ú:) : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प
© स्प् |¢è
: नक़ल
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢ï §ü्Ë}¢: नक़ल
|¢è ã}¢प्र�त
H¢ïxब¢ं�
ãñæ, -x¢ÈUH¼
ãñ ¼¢Úè
: DO
© ÚSPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
¥ÈU„¢ï„
ÜUï NOT
¥æ{ï COPY
|¢è ãñæ,- ¥¢ñ
„¢ï |¢è: DO
Úãï NOT
ãñæ COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

à¢ÚèÜUï Ý΢}¢¼

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
् : नक़ल
्æ,: }¢é
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
- © स्पã¢ï
बं� -¥Ï¢
© स्प
}¢éब}ं�
¢çÜUÝ- ©ãñस्प¥¢Ð
¥Ï¢ |¢èप्र�त
ã}¢ बं�
„ï Ý¢Ú¢…G
}¢çÜUÝप्र�त
ãñ ¥¢Ð
|¢è् Ðê: Àनक़ल
ïæ ÜUï प्र�तबं�

DO NOT
COPY
: DO NOT
- ©ÜU¢J
SPRAT
NOT
COPY
- ©æ SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT :v²¢
ãÜU Ðã¢ï
晼¢- ©ãñSPRAT
ã}¢ïæ ¥¢ÐÜU¢
çÎHCOPY
Î鶢Ýï
ãÜU: DO
²éæ Ðã¢ï
™¼¢
ãñ ã}¢ï
ÜUï ã}¢ :|¢è

: नक़ल
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� -ãé©
¥¢ÐÜUïप्र�त
„¢ƒबं�
Ú¢ï -Úãï© स्प
ƒïJ ्§ü:„नक़ल
è ¼Úãप्र�त
…Ï¢ ब}¢éं�
ÜUÎì- „© स्प
}¢ÜUG्¢}¢¢¼
ÜUèप्र�त
Ï¢ïãéÚ}¢¼è
§ü, स्प
…Ï¢् :ã}¢¢Úè

© SPRAT :Ï¢ïDO
- © ãéSPRAT
NOT
COPY
- © SPRAT
- ©Ú SPRAT
: DO
ãÝ¢ïNOT
æ ÜUè COPY
Ï¢ï§üÁ…¼è
§ü, …Ï¢: DO
ã}¢¢Úï
Ï¢Ó™ï
²¼è}¢
ãé» ¥¢ñÚ: DO
ã}¢¢ÚïNOT
Í¢ÚCOPY
HêÅï ¥¢ñ
…Hï, ¥¢ñ
Ú NOT COPY

© स्प् : नक़ल
- © }¢é
स्प
बं�…Ï¢
- © }¢¢ï
स्पç्}¢ÝèÝ
बं�
: नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल
ÐéHè„प्र�त
Îê„Úèबं�¼ÚÈU
æã ्ÜUÚÜUï
Îï¶प्र�त
¼è Úãè,
ÜU¢ïप्र�त
©Ý H¢ï
x¢¢ï- ©
ÜUï स्प
»ã„¢Ý
ÐÚ प्र�तबं�

ÐÇG¢COPY
ç…Ýãï- 橲ïSPRAT
ÜU¢çÈUÚ: DO
ÜUã¢NOT
ÜUÚ¼ï
ƒï, -…Ï¢
¥ÈUÍ¢¢ÝèS¼¢Ý}¢ï
Ï¢}¢¢ïæ -ÜUè
Ï¢¢çÚࢠ:ãéDO
§ü NOT COPY
© SPRAT :…èÝ¢
DO NOT
COPY
© SPRAT
: DO NOT æ COPY
© SPRAT

¥¢ñÚ ²ïप्र�त
ÎÎüÝबं�
¢ÜU -}¢æ©…स्प
GÚ ã}¢Ýï
Îﶢ प्र�त
ÜUï ¥}¢çÚÜUè
ÜUï çx¢Ú¢²ï
x¢ïã- êæ©ÜUïस्पÐï्ÜUï:Åनक़ल
HïÝï प्र�तबं�
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� - ©…㢅¢ï
स्प् : æ नक़ल
प्र�तãéब»ं�

¥¢Ð„
æ HÇGCOPY
ÐÇG¼ï- ƒï©, SPRAT
¼Ï¢ ã}¢: DO
|¢è NOT
Ú¢ï²ïJ COPY
¶éÎÏ¢¶é
Î SPRAT
§ü„ Ï¢ïÏ¢„è
NOT¥ÈUÍ¢¢Ýè
COPY - ©|¢¢§ü
SPRAT
: DO}¢ïNOT

: DO NOT COPY
© SPRAT :ÜUïDOã}¢¢Úï
ÐÚ
¥¢æ

é
çÝÜUH
ÐÇï
ã}¢¢Úï
|¢èJ
Ú¢ï
²
ï
¼¢ï
ã}¢
©„
çÎÝ
|¢è
ÜUï
…Ï¢
so
called
mother
of प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल

}¢ïæ ÜUé- ±©ñ¼SPRAT
}¢ïæ ã¢Úï: ãéDO
» §üNOT
Ú¢ÜUèCOPY
ç„Тãè²¢ï
ÜU¢ï ¥}¢ï
çÚÜUè
ТÝè :ÜUè
© SPRAT :all
DObattles
NOT COPY
- © SPRAT
: DO
NOTç„Тãè²¢ï
COPY - ©„ïSPRAT
DO NOT COPY

™æΠϢêप्र�त
æÎï ÐèÝïबं�
ÜUï -çH²ï
…¢¼è प्र�त
¼¢ï ™ãÜU
¥¢ñ्Ú :²ïनक़ल
©ÝÜUïप्र�त
…èÝï बं�
ÜU¢ „ϢϢ
Ϣݼè
ƒèæJ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
© स्पç}¢H
बं�©Æ¼ï
- © स्प
- © स्प
् : नक़ल
् : नक़ल

üçw¼²¢Ú
ÜUÚCOPY
Ú¢ï» ãñ- ©¥¢Ð
ÜUï :„¢ƒ
…Ï¢ COPY
Ï¢¢Ï¢Úè -}¢çS…Î
à¢ãèÎ
© SPRAT :ã}¢
DO |¢è
NOTÏ¢ï§COPY
- ©çÏ¢HÜU
SPRAT çÏ¢HÜU
: DO NOT
SPRAT
DO NOT
© SPRAT
: DO NOT COPY

ãé§üJ ã¢H¢æÜUï Ï¢¢Ï¢Úè }¢çS…Î ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ ã}¢¢Úè Ú¢² à¢éL „ï çÏ¢HÜUéH }¢éw¼çHÈU Úãè ãñ,
ç…„ÜU¢ ç…RU çÜU„è ¥¢ñÚ …x¢ã ÐÚ ã¢ïx¢¢J x¢éS„¢ ã}¢ïæ |¢è Ï¢ã¢ï¼ ¥¢²¢ ãñ, ¥¢Ðãè ÜUè ¼Úã
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…Ï¢ Åè.±è. ÐÚ ã}¢Ýï §üd¢²H ÜUï ¼¢ïТï ÜU¢ï çÈUHçS¼Ýè }¢ÜU¢Ý¢ï ÜU¢ï ¼¢ïÇG¼ï ãé», Ï¢ïÜU„êÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çÈUHçS¼Ýè²¢ïæ ÜU¢ï Îïãࢼ…G΢ ÜUÚ¼ï ãé» ÎﶢJ Ï¢ãé¼ ¼ÇGÐï ãñ ã}¢ …Ï¢ ÝÚï‹Îí }¢¢ïÎè Ýï ç„ÈUü
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§ü„ Ï¢¢¼ ÐÚ ‘x¢¢ñÚ± ²¢~¢¢' (ÈU纲¢ …éHê„) çÝÜU¢Hè ÜUï ©„ÜUï ΢ñÚï ãéÜêG}¢¼ }¢ïæ }¢é„H}¢¢Ý¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ï ‘„Ï¢ÜU 然¢²¢' x¢²¢ ¥¢ñÚ H¢¶¢ï x¢é…Ú¢¼è²¢ïæ Ýï, x¢é…Ú¢¼è çã‹Îê Ï¢ãÝ |¢¢§ü²¢ï Ýï,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§ü„ÜUè ¼¢§üÎ ÜUè, …Ï¢ ÜUï ©„ÜUï Т„ çζ¢Ýï ÜUï çH²ï ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü ÜU¢ç}¢²¢Ï¢è ©„ ±QU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ýãèæ ƒè 焱¢² ©„ÜUï ÜUï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ï Ï¢éÚè ¼Úã ÝéÜU„¢Ý Ðã¢ï晢²¢ x¢²¢ ƒ¢J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
65 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ã}¢ |¢è Ï¢ã¢ï¼ Ý¢Ú¢…G ãé», Ï¢ã¢ï¼ Îé¶è ãé» ã}¢|¢è, …Ï¢ …Ï¢ ã}¢Ýï Á²¢ï…ü Ï¢éࢠÜUï

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥}¢ïçÚÜUè ç„Тãè²¢ïæ ÜU¢ï §üÚ¢ÜU ÜUï sovereign H¢ïx¢¢ïæÜU¢ï, ¶éÎ }¢é¶¼¢Ú H¢ïx¢¢ïæ ÜU¢ï Ðèżï,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜU¢Å¼ï, Hêżï Îﶢ; ©Ý ÐÚ …éGË}¢ ± ÁG²¢Î¼è ÜUÚ¼ï ÎﶢJ ¥Ï¢ê x¢ÚèÏ¢ ÜUè ç…̼ ã}¢Ýï |¢è

© SPRAT : DO
- © SPRAT
DO NOT
COPY
COPY
„ãèNOT
ãñ COPY
Ý¢J Ï¢ËÜUï
©S„ï ÁG²: ¢Î¢
Îé¶ ¥¢ñ
Ú x¢é-S©
„¢SPRAT
ã}¢ïæ ©„: DO
±QUNOT
¥¢²¢
…Ï¢- ©²ï SPRAT
Îﶢ ÜUï: DO
§ü„NOT COPY

नक़ल
नक़ल ¥ÚÏ¢
: नक़लãñæ,प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
© स्प
बं� -}¢é©
प्र�तãñबं�
©Îस्प
ÜU¢ प्र�त
„¢ƒ बं�
ÎïÝï±-¢Hï
Îé„्Úï: Ýãèæ
, }¢éप्र�त
„H}¢¢Ý
ËÜUस्पãñ्æ, :„©Îè
, }¢é-œ¢ãï
¢ §ü्}¢¢Ú¢¼

- © SPRAT
DO NOT}¢ïCOPY
© SPRAT : DO
¼éÜNOT
Uèü ãñ,COPY
ç}¢Ÿ¢- ãñ©J SPRAT
¥¢ñÚ Îé:„DO
Úè NOT
¼ÚÈU COPY
¥}¢ïçÚÜU¢
ÜUï }¢é¶:¢çHÈU¼
æ ÈUí¢‹„- ©¥¢ñSPRAT
Ú …}¢ü:ÝDO
è ãñNOT
æ COPY

: नक़लÜUïप्र�त
: नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © स्प
- ©¥}¢ï
स्प्
ç…Ýãï
æ ã}¢बं�
çRUpÝ
}¢é}्¢¢çHÜU
ã¼ï ãñबJं�
Ï¢ËÜUï
çÚÜU¢
ÜUè }¢éप्र�त
¶¢Hïबं�
ÈU¼,- ©©„स्पТï्ç:H„è
ÜUèप्र�तबं�

© SPRAT : DO
- ©±¢H¢ï
SPRAT
©ÐSPRAT
: DO NOT
}¢é¶NOT
¢HïÈCOPY
U¼ ÜUÚÝï
}¢ïæ :¶éDO
Î §üNOT
„¢§üCOPY
ÚïãÏ¢Ú -Тï
|¢è ࢢç}¢H
ƒïJ }¢ïCOPY
ÇÚèÇ- ©
„ï SPRAT
}¢ïHÏ¢¢ïÝ: ü DO
¼ÜUNOT COPY

© स्प् : नक़ल
- ©çÚÜUè
स्प् …é
: नक़ल
बं� - ©
: नक़ल
बं� çÝÜU¢Hèæ
- © स्प्, : ç…„ÜUè
नक़ल प्र�तबं�
§ü„प्र�त
¢§ü²¢ïæ बÝïं�¥}¢ï
Ë}¢ ÜUïप्र�त
ç¶H¢ÈU
Ï¢ã¢ïस्प
¼ ्Ï¢ÇG
è Ï¢ÇGèप्र�त
ÚïçH²¢æ

NOT COPY
- © SPRAT
SPRAT
: DO
NOT
- © }¢é
SPRAT
© SPRAT : DO
ç}¢„¢H
}¢é„H}¢¢Ý
}¢éËÜU¢ïæ}:¢ïDO
æ Ï¢}¢éNOT
çàÜUHCOPY
„ï ãè- ©ç}¢Hï
x¢è ¥¢ñ
Ú ¼¢ï
¥¢ñCOPY
Ú ±¢çãÎ
„¼ÝÎ: DO
¥¢ñÚNOT COPY

}¢¢ï'प्र�त
¼Ï¢Ú ब(|¢Ú¢ï
ï ÜUïस्पH¢²ÜU)
}¢¢Ýè
ÜUè ç…„Ýï
© स्प् : नक़ल
ं� „

प्र�त
बं�}¢é-„©H}¢¢Ý¢ï
स्प् :æ नक़ल
प्र�तबÜUè,
ं� -²¢'Ýè
© स्प्¥H……G
् : नक़ल¼Ú…é
: नक़लèÚ¢प्र�तबं�

(¥æNOT
x¢íï…è COPY
™ïÝH- ݱ}Ï¢Ú,
¶éÎ COPY
©„ }¢é-Ë©
ÜU}¢ïSPRAT
æ …ã¢æ :„ïDO¥H……G
èÚ¢ ™H¼¢
ãñ ©„Ýï: DO
(AlNOT COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT2006
: DO) NOT
NOT COPY
- © SPRAT
) ¥}¢ïप्र�त
çÚÜUè बं�
»²Ú- ÈU¢ï
ü ÜUè
…GÏ¢¢Ýè
ÜUè:बं�
(à¢ï'-Ú:)
Udeid
Base,
Qatar
् : नक़ल
् : }¢ï
नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तAir
बं�
- © स्प
©„
स्प
प्र�त
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ï¢É- Úãè
ãñæ ݱ¢…G
è„ï NOT
¥x¢è²¢Ú
- SPRAT
¼é}¢: ÜUã¢æ
ã¢ï }¢ïCOPY
Úï à¢Ý„¢¥¢ï
æ
© SPRAT
: DO
COPY - ©
DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY

ã}¢ -|¢è© स्प
à¢<}¢Î¢
ãñæ, ã}¢Ýï
ç…G-}©
}¢ïÎस्प
¢Úè् }¢ï: ãनक़ल
„ê„ ÜUè
ãñ बं�
¥¢Ð- ©ãè स्प
ÜUè् ¼Úã
…Ï¢प्र�तबं�
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
प्र�त|¢è
बं�
प्र�त

…Ï¢NOT
ã}¢ÝïCOPY
}¢é„-H}¢¢Ý
Ï¢Ó™¢ï: DO
æ ÜU¢ïNOT
|¢è¶COPY
}¢¢æx-¢¼ï© ãéSPRAT
» Îï¶:¢JDO¥¢ñNOT
Ú …Ï¢COPY
…Ï¢- ã}¢
Îﶼï : ãñDO
æ ÜUïNOT COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
© SPRAT

…Ú¢§ü
}¢}¢ïæबं�
}¢é„-H}¢¢Ý
籄 ã¢ï
¼ï ãñबæJं�¥¶Ï¢¢Ú
¶Ï¢Ú
¥¢¼è
}¢üÜ्Uè: नक़ल
¼¢ï Ï¢Çïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
© स्प्}¢éÌ
प्र�त
- © स्प}¢ï
प्र�त
बं� -ãñ©…éस्प
: नक़ल
् æ : …Ï¢
नक़ल

ã¢ï„Hï ¥¢ñÚ ©}¢èÎ „ï ¶Ï¢Ú Îﶼï ãñæ ÜUï ࢢ²Î ©Ý}¢ïæ }¢é„H}¢¢Ý Ý¢}¢ Ýãèæ ã¢ïx¢¢J ¥¢ñÚ
…Ï¢ çÜU„è }¢é„H}¢¢Ý ÜU¢ Ý¢}¢ Àм¢ ãñ (…¢ï ÜUï Ï¢ÎÝ„èÏ¢è „ï ¥v„Ú ã¢ï¼¢ ãñ) ¼¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢ÐÜUè ¼Úã ã}¢ |¢è à¢<}¢Î¢ ã¢ï¼ï ãñæJ ã}¢ïæ |¢è Ï¢ã¢ï¼ Îé¶ ã¢ï¼¢ ãñ …Ï¢ }¢é„H}¢¢Ý Ï¢Ó™¢ïæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU¢ï impoverished Ï¢è}¢¢Ú, H¢x¢Ú, ÜU}¢…G¢ïÚ, ТïçH²¢ï „ï }¢¢'…êÚ Îﶼï ãñæ, ©Ý Ï¢Ó™¢ïæ ÜU¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ç…Ýãïæ ©}¢Î¢ ТÜUü„, ¥ÓÀï ç¶H¢ïÝ¢ï ÜUï „¢ƒ, „ïã¼}¢æÎ }¢Î¢çÚ„ }¢ïæ ÐÉÝ¢ ™¢ãè²ï,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¶ïHÝ¢ ™¢ãè²ïJ ãça²¢ïæ „ï ç™}¢Åè ç…ËÎ ±¢Hï Ï¢Ó™ï Ç¢ÚÈUÚ ÜUï, §üƒ¢ïçв¢ ÜUï, Ï¢ËÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢æxH¢ÎïࢠÜUï, ©ÝÜUè ¼S±èÚïæ ã}¢¢Úè |¢è ÝèæÎ ©Ç¢ Îï¼è ãñæJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢ïæ |¢è Ï¢ÇGè à¢}¢ü }¢ãï„ê„ ã¢ï¼è ãñ …Ï¢ }¢é„H}¢¢Ý Ï¢éÜU¢ü Тïࢠw±¢¼èÝ ÜU¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜGU¼¢Ú Ï¢¢æ{ï Îﶼï ãñæJ ¥Sм¢H¢ïæ }¢ïæ, ©Ý ¥Sм¢H¢ïæ }¢ïæ ç…Ýãïæ ã}¢¢Úï çRUpÝ, çã‹Îê ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO
- ©ãñSPRAT
: DO Ýãèæ
NOTÜUï
COPY
COPY§ü-„©çH²ï
SPRAT
DO NOT COPY
…ñÝNOT
|¢¢§üCOPY
™H¢¼ï
æJ §ü„ çH²ï
ã}¢ïæ -§ü©Ý SPRAT
|¢¢§ü²¢ïæ :„ïDOÏ¢ñNOT
Ú ãñ Ï¢ËÜUï
ÜUï :¥ÐÝï
: नक़ल
: नक़ल प्र�त
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�
- © स्प
स्प् ¥Sм¢H
¥¢Ðप्र�त
Ðï ã}¢ï
æ à¢}¢ü
}¢ïã्„ê„
ã¢ï¼è प्र�त
ãñ ÜUïबं�
ã}¢¢Úï- ©¥ÐÝï
v²¢ïबæ ं�
Ýãèæ- ©ãñ,स्पç…Ý}¢ï
æ x¢ÚèÏ¢प्र�तबं�
NOT
- © SPRAT
COPY
- © SPRAT
: DO NOT
© SPRAT : DO
çã‹Îê
§üHCOPY
¢… ÜUÚ±¢²ï
æJ x¢ÚèÏ¢: DO¼¢ïNOT
x¢ÚèÏ¢,
}¢¢H΢Ú
„ï }¢¢H΢Ú
}¢é„COPY
H}¢¢Ý¢ï-æ ©ÜU¢ïSPRAT
ã}¢Ýï : ÎïDO
¶¢NOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं� - ©
बं�¼ã
- © ÜUÚ¼ï
स्प् : ãéनक़ल
प्र�त
बं� Ï¢Ó™¢ï
- © स्प
् : नक़ल
् : नक़ल
§ü„प्र�त
¢§ü ТÎÚè²¢ï
æ ÜUïस्प¥¢x¢ï
…G¢Ýéप्र�त
» ¥ÎÏ¢
» ¼¢ÜUï
©ÝÜUï
æ ÜU¢ï
¥æx¢íï…èप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT COPY
COPY
: DO SÜUê
NOT
- ©ÜUï
SPRAT
ç}¢à¢ÝÚè
SÜUêH- ©
}¢ïæ SPRAT
΢¶H¢: DO
ç}¢HNOT
…¢»,
}¢x¢Ú- ©ã}¢SPRAT
ç}¢à¢ÝÚè
H COPY
ÜUï ÅPUÚ
SÜUéH: DO
ÝãèæNOT COPY
© स्प् : नक़ल
©¥ÜU±¢}¢è
स्प् : नक़ल
- ©}¢ïस्प
: नक़ल
् : नक़ल
UNO
æ }¢é्çSH}¢
}¢é}प्र�त
¢¢çHÜUबं�ÜUè- ©}¢éSस्प
¼ÜUHÝ
ÜU¢ï§प्र�त
ü बं�
Ϣݢप्र�त
Т²ïब,ं�Ï¢ñÝ- éH
„¼ïãप्र�त
ÐÚ बं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :66DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„èÅ Ýãèæ ãñ „ïv²éçÚÅè ÜU¢©ç‹„H }¢ïæ, Ý ©ÝÜU¢ ¥ÐÝ¢ ÜU¢ï§ü ±èÅ¢ï Т±Ú ãñJ „¢Úï ¥ÚÏ¢
ÏH¢ïÜU ÜU¢ ÜU¢ï§ü ¶¢„ ¥„Ú ã}¢ïæ ¥ÜU±¢}¢ïæ }¢éœ¢ãï΢ }¢ïæ Ýãèæ çζ¢§ü Îï¼¢J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Îïç¶²ï ²éÚ¢ïÐ ÜUï }¢éwG¼çHÈU }¢é}¢¢çHÜUÝï, ç…Ý}¢ïæ ã}¢¢Úè ãè ¼Úã ÜU|¢è ¥¢Ð„ }¢ïæ
© SPRAT :…æDO
NOT
© JSPRAT
: DO NOT
COPY - ©Union
SPRATϢݢ
: DO NOT COPY
x¢ïæ ã饢 COPY
ÜUÚ¼è - ƒèæ
ÜUñ„ï ¥¢Ð„
}¢ïæ }¢éCOPY
œ¢çãÎ- ©ã¢ïSPRAT
ÜUÚ §ü.²é: .DO²¢NOT
European
् : नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�
©Úस्प
प्र�त
बं�©|¢Ú
- ©¥¢§ü
स्प्ãñ:Jनक़ल
Ç¢HèJप्र�त
©„}¢ïबæं�
¥Ï¢- ©
»ÜUस्पÜUÚ‹„è,
»ÜUप्र�त
Т„Тï
Åü -¥¢ñ
ࢢ²Î
»ÜU à¢ãñ
çÚ²¼
v²¢ प्र�तबं�
SPRAT
© SPRAT
NOT¥ÚÏ¢
COPY
- © SPRAT
: DO
© SPRAT :¥ñDO
„¢NOT
¼„ñéCOPY
Ú ¥¢Ð- ©¥ÚÏ¢
Hèx¢: DO
ÜUï NOT
Ï¢¢Úï }¢ïCOPY
æ ÜUÚ -„ÜU¼ï
ãñæ? }¢é: DO
œ¢çã΢
¥}¢¢Ú¢¼
ÜUè Ï¢ÇG
è NOT COPY
नक़ल¥¢Ðãè
नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
© स्प
प्र�तबãñं�
¼S±èÚप्र�त
¥|¢èबं�
¼ÜU- ©
©|¢Úस्पÝ् :„ÜUèJ
ÜUè -¼Úã
ã}¢ï् æ :|¢è
w±¢çãà¢
ÜUï - }¢é©„स्प
H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUè प्र�तबं�
© SPRAT :©}¢Î¢
DO NOT
: DO NOT
© SPRAT
NOT COPY
©æ,SPRAT
: DO NOT COPY
ÜU¢ïHCOPY
¢ïÝè…G- ©ã¢ïSPRAT
æ, Ï¢ÇGï ¥ÓÀï
}¢éãÌïCOPY
ã¢ïæ, -„¢ÈU
„éƒÚè: DO
„ÈU¢ÈU
„ÇGÜUï - ã¢ï
Ï¢ÇGï Œ²¢Úï
© स्प् : नक़ल
- © स्पÏ¢Ó™ï
् : नक़ल
प्र�त
् : नक़ल
प्र�तबं�
् : नक़ल प्र�तबं�
}¢ÜU¢Ýप्र�त
ã¢ïæ, ब}¢éं�
„H}¢¢Ý
§üç}¼ã¢Ý¢ï
æ }¢ïबं�
æ Ï¢Çï-G ©§üçस्प
}¼²¢…G
„ï ÜU¢ç}¢²¢Ï¢
ã¢ï-æ, ©©æ™स्प
ï çÝࢢݢ¼
© SPRAT
: DO Ï¢Ýï
NOT
COPYŒ²¢Úï
- © „ï
SPRAT
COPY

SPRATÏ¢¢x¢¢ï
: DOæ NOT COPY
© SPRAT :HïDOÜUÚNOT
¥¢»æCOPY
, Ï¢ÇïG- ¥ÓÀï
™ñç}вÝ
æ, Œ²¢Úï
ã¼}¢æÎ: DO
Ï¢Ó™ïNOT
, ©}΢
„Ï…¢ï
ࢢ΢Ϣ
}¢ïæ ¶ïप्र�त
H¼ï ãéब»ं�
, }¢é- S©ÜUéस्प
Ú¢¼ï् ãé: »नक़ल
J ©ÝÜUè
™ïãबं�
™ïã¢Ýï
ïæ „éप्र�त
ÝÝï ÜU¢ï
ãñæJ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- ©ÜUè
स्प्¥¢±¢…G
बं�ã}¢|¢è
- © स्प¼Ú„¼ï
: नक़ल
् : नक़ल
©Æ¼ï ãñ- ©
æ …Ï¢
ã}¢ :}¢éDO
„H}¢¢Ý
ݢ¢Ý¢ï
ÜU¢ï ²é.:Ðè.»„.„è.
}¢ïæ ²¢- ©¥¢§ü
.¥¢§ü.:Åè.
© SPRAT :ã}¢
DO ™ãÜU
NOT COPY
SPRAT
NOT COPY
- © æ SPRAT
DO NOT COPY
SPRAT
DO NOT COPY
}¢ï
æ
²¢
¥¢§ü
.
¥¢§ü
.
»}¢.
}¢ï
æ
§ü
ç
}¼²¢…G
ã¢ç„H
ÜUÚ¼ï
Îï

¼ï
ãñ
²¢
™ñ
ç
}вÝ
Ϣݼï
Îï

¼ï
ãñ
J प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
ÜUï ã}¢¢Úï
§üÈU, COPY
ã}¢¢Úï -Ϣ驅êxG SPRAT
¢ü ¥ÐÝè: DOࢢ}¢ï
æ, ¥ÐÝè
ãÚ, ¥ÐÝè
DOæ |¢è
NOTw±¢çãà¢
COPY - ©ãñ SPRAT
: DO…GNOT
NOT
COPY -΢ñ©ÐSPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ã}¢ï
„ï
Ð
ãï
Ú
,
„Ï…G
H¢ò
Ý
¢ï
æ
}¢ï
æ
,
ÎÚwG
¼
¢ï
æ
ÜUï
„¢»
}¢ï
æ
çÏ¢¼¢»æ
J
}¢é
}
¢çÜUÝ
ãñ
Ý¢'¼¢ï
ã}Î
ÐÉG
¼
ï
ãé
»
ç…„
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã}¢ ¥v„Ú
}¢¢ïãÌ¢ï
æ}¢ïæ NOT
ÎﶼïCOPY
ãñ Ï¢é…- ©
éx¢¢ïüSPRAT
ÜU¢ï |¢…Ý
Ú çÜU¼ü
Ý -ÜUÚ¼ï
ãé» ¥¢ñ
Ú NOT COPY
© SPRAT :¼Úã
DO NOT
COPY - çã‹Îê
© SPRAT
: DO
: DO ¥¢ï
NOT
COPY
© SPRAT
: DO
}¢éw¼çHÈU
¼ÚèÜU¢ï
„ï ¥ÐÝï
ÈUéबÚं�
„¼ -ÜUï© }¢Ú¢çãH
x¢é…G¢Ú¼ï
ãé»बJं�²êæ -ãÜU
Ðã¢ï् ™: ¼¢ï
ãñ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त¥¢Ú¢}¢Îï
बं� - ©ãस्प
प्र�त
स्प् : नक़ल
प्र�त
© स्प
् : नक़ल
नक़ल
ã}¢ï
æ
!
¥¢ÐÝï
ã}¢ï
æ
²ï
ãÜU
çβ¢
ãñ
,
ã}¢Ýï
²ï
ãÜU
¥¢ÐÜUï
„¢ƒ
Ï¢¢æ
Å
¢
ãñ
ÜUï
ã}¢
뢕
Ý
¢ï
¥ÐÝï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çx¢ÚïÏ¢¢Ý }¢ïæ Û¢¢æÜUï, ¥ÐÝï ¥¢Ð„ï ÐêÀïæ ÜUï v²¢ ã}¢ |¢è ¼¢ïx¢Çè²¢ ¥¢ñÚ ÝÚï‹Îí }¢¢ïÎè ÜUè ¼Úã
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUéÀ ãÎ ¼ÜU ç…G}}¢ïÎ¢Ú Ýãèæ ãñæ, ã}¢¢Úè §ü„ ã¢H¼ ÐÚ Ðã¢ïæ™Ýï ÜUï çH²ï?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ãÚ ¥ÜUçH²¼ ÜU¢ï ¥ñ„è ÎéE¢Úè²¢æ Ýãèæ Û¢ïHÝè ÐǼè ãñæJ çã‹ÎéS¼¢Ý}¢ïæ Тڄè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¶¢„è ¥¢Ï¢L ¥¢ñÚG §üÁG…G¼ „ï Úïã¼ï ãñæJ 然 ¥¢ñÚ …ñÝè |¢¢§ü |¢èJ Ð慢Ϣ ± çÎÌè }¢ïæ 然¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜUï „¢ƒ ²ÜUèÝÝ çã‹Îꥢïæ ÜU¢ ¼Ý¢…G¥ ã饢, ¼èÝ ã…G¢Ú ÜUï ÜUÚèÏ¢ Ï¢ïÜUé„êÚ ç„¶ }¢¢Úï x¢»J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¶¢çHS¼¢Ý ÜUï }¢¢'}¢Hï ÜU¢ï HïÜUÚ ç„¶¢ïæ ¥¢ñÚ çã‹Î饢ïæ }¢ïæ ¶¢„è 継¢±Å ãñæJ HïçÜUÝ „¢Úï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çã‹ÎéS¼¢Ý }¢ïæ 然 „é¶üL ãñ, x¢éLm¢Úï Ϣݼï ãñæ ¥¢ñÚ Ï¢ÇGï ¼ãzÈUé…G„ï §üÝ }¢ïæ §üÏ¢¢Î¼ ã¢ï¼è
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãñJ …ñÝè ô…Îx¢è ÜUï ãÚ à¢¢ï'Ï¢ï }¢ïæ ¥¢x¢ï Ï¢ÉG Úãï ãñæJ ©ÝÜUè SÅÇè ã}¢ïæ ²ÜUèÝÝ Ï¢Çè ¼±Á…¢ï
© SPRAT :„ïDOÜUÚÝè
NOT ™¢çã²ï
COPY J- ©
SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
ã¢H¢æ
ÜUï çRUpÝ
ç…Ý„ï
§üç}¼²¢…G
Ï¢¼¢ü: DO
…¢¼¢NOT
ãñæ, COPY
ã}¢¢Úè- ©
ãè SPRAT
¼Úã, ¥¢ñ
Ú NOT COPY
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
© स्प्§ü:„नक़ल
- ©Ï¢स्पÏ¢Ú¼¼¢
प्र�त
ं� - © स्प
çã‹Îê¥प्र�त
¢ïæ ÜU¢बं�
»ÜU- ¼Ï¢ÜU¢
¢§ü²¢ïæ प्र�त
„ï ϢǢबं�¼¢S„é
ãñ, ±¢ï
|¢è बçÝSÏ¢¼Ý
}¢ïã्ÈUê: …नक़ल
G ãñæ, प्र�तबं�
DO NOT
COPY}¢ï- æ ©¥¢ÐÜU¢ï
SPRAT :§üDO
: DO NOT
SPRAT
© SPRAT :©ËÅï
ãÚ à¢ãÚ
„¢§üNOT
SÜUéCOPY
Ë„, §ü-„©¢§üSPRAT
¥Sм¢H
ç}¢H COPY
…¢²ïæx-¢ï,© ¥¢ñ
Ú Ï¢ã¢ï: DO
¼ NOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं�à¢ãÚ
- © स्प
प्र�तSÜUé
बं�
बं� -à¢é
©}¢¢Ú
स्प्ã¢ï:¼नक़ल
: नक़ल प्र�त
}¢é}¢çÜUÝ
ãñ बÜUï
ÜUï ्Тæ: ™नक़ल
Ï¢ïã¼ÚèÝ
Ë„- ©¥¢ñस्प
Ú ्¥Sм¢H¢ï
æ }¢ïæ ©ÝÜU¢
¢ ã¢ï प्र�तबं�
© SPRAT :¼¢ï
DOçÈUÚ
NOTã}¢
COPY
SPRAT
DO NOT
v²¢ïæ- ²ï©Ýãèæ
ÜUÚ: „ÜU¼ï
? (à¢ïCOPY
'Ú:) - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल
© स्प
बं�
स्प्…¢»
् : नक़ल
् : ²ï
नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
»ÜUप्र�त
ÐyƒÚबं�
ÜUè- |¢è
¼ÜUÎèÚ
„æ±Ú प्र�त
„ÜU¼èबं�
ãñ - ©- स्पࢼü
ãñ ÜUïप्र�त
„HèÜUG
ï „ï- ©
¼Ú¢à¢¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
67 NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ý |¢êHïæ ÜUï ã}¢ ÜUï §ü„ }¢éËÜU }¢ïæ §ü„¢§ü²¢ïæ ÜU¢ï ࢢ²Î ±ãèæ }¢„¢§üH ÎÚÐïࢠãñæ …¢ï
ã}¢ïæ ãñæ, HïçÜUÝ Ï¢ñÝéH¥ÜU±¢}¢è „¼ã ÐÚ §ü„¢§ü }¢éÝÁ…}¢ ãñæ, ¼¢ÜU¼±Ú ãñæJ ²ãè ±…ã ƒè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUï ©ÇGè„¢}¢ïæ …Ï¢ »ÜU x¢í¢ã}¢ SÅï§ü‹„ Graham Steins ÜUï ¶¢ÝÎ¢Ý ÐÚ ã}¢H¢ ã饢,
© SPRAT : DO
: DO NOT
- © SPRAT
: DO¼¢ï
NOT
- © ©Æ
SPRAT
©ÝãïNOT
æ Ï¢ïÚCOPY
ïã}¢¢Ý¢- ©
¥¢ñSPRAT
ÚG Ï¢ïÎÚ΢ݢ
¼ÚèÜUGCOPY
ï „ï ÜUyH
çÜU²¢ x¢²¢
ÐéÚCOPY
è Îéçݲ¢
¶ÇGè: DO
ãé§üJNOT COPY
: नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� -¥¢ñ
©Ú स्प
प्र�तÈU¢ñ
बं�
स्प्©Æ¢²ï
- © स्प
ãéÜUéप्र�त
}¢¼ï çã‹Î
ãéÜ्Ué}:¢¼ïनक़ल
©ÇGè„¢Ýï
ÚÝ- ©
ÜGUÎ}¢
J }¢éçप्र�त
Ë…G}¢,बं�
ÜU¢ç¼H
΢ڢô„Í¢
ÜU¢ïप्र�तबं�
NOT
COPY
SPRATÈU¢æ
: DO
NOT
COPY
SPRAT
DO NOT
- ©ÜUïSPRAT
: DO NOT
© SPRAT : DO
ÐÜUÇG
¢ x¢²¢
¥¢ñ- Ú©©S¢ÜU¢ï
„èÜUè
„…¢
„éÝ-¢§ü© x¢§ü
J x¢é…: Ú¢¼
ÜUï „ÝìCOPY
2002
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
æ COPY
: नक़ल
नक़ल²ïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल

बं� ¼ÜU
- © स्प
प्र�त
बं�„é-Ý©
ÜU¢ï प्र�त
}¢¢ÚÝïबं�
±¢H¢ï
æ }¢ïस्प
æ „ï् »ÜU
ÜU¢ï प्र�त
|¢è ¥|¢è
ÈU¢æ्„è: नक़ल
ÜUè „…G
¢ Ýãèæ
¢§üस्पx¢§ü्J: Ï¢ËÜUï
© SPRAT : DO
COPY
© SPRAT
NOT COPYÝï - ©
SPRAT : Steins
DO NOT ÜU¢ï
COPY
- © SPRAT
Graham
}¢¢ÚÝï
„ï ÐïãHï: DO΢ïNOT COPY
²¢ÎNOTçÎH¢
Îïæ - ÜUï
©ÇGè„¢ : DO
}¢ïæ ΢ڢô„Í¢
© स्प् : नक़ल
बं�
् : नक़ल
प्र�तबं�
- ©¼ÜU
स्प्ã}¢ï
: नक़ल
बं�çÎÝ
- © ¼ÜU,
स्प् :¥¢ñ
नक़ल
}¢é„प्र�त
H}¢¢Ý¢ï
æ ÜU¢ï- ©|¢èस्प}¢¢Ú¢
ƒ¢J ç…„ÜUè
¶Ï¢Ú
æ Ýãèæ प्र�त
ãé§ü ÜU§ü
Ú …Ï¢प्र�तबं�
COPY§ü-…©
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
ãé§NOT
ü ¼¢ï ç„ÈUü
G¢ÈU¼Ý!
x¢éÈ्U¼ï:x¢êनक़ल
Ï¢„ प्र�त
²ï ãñ बÜUï
²¢'Ýè
G¢ÈUèस्प²¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबã¢ç„Hï
ं� - © स्प
ं�ã}¢
- © dispensable
स्प् : नक़ल प्र�त
बं�§ü…

् : ÜU¢çÏ¢Hï
नक़ल प्र�तबं�
§ü„NOT
¼F¢ COPY
ã¢ï x¢»- ©ãñæJSPRAT
x¢¢…Ú : }¢éDO
HèNOT
ÜUè COPY
¼Ú㠥Ϣ
Ï¢ï¥:„Ú
Ú x¢ñCOPY
Ú¥ã}¢- ©ã¢ïSPRAT
x¢» ãñæJ: DO
¥¢ñÚNOT COPY
© SPRAT : DO
- © ã}¢
SPRAT
DO¥¢ñ
NOT
§ü„प्र�त
ÜU¢ ç…}}¢ï
æ ãé्æ, : ¥¢Ð
æ, ã}¢बं�
„Ï¢ - ãñ©æJ स्प
²ï ्§ü„: नक़ल
ÐéÚè ÜU¢ñ
}¢ ÜU¢
ãñ ç…„Ýï
§ü„प्र�तबं�
नक़लãñप्र�त
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�Î-¢Ú© }¢ñ
स्प
प्र�त
बं�ã¢H
- © स्प
}¢éËNOT
ÜU ÐïCOPY
ãéÜU}¢Ú¢Ýè
ÜUèJ :§üDO
„ }¢éNOT
ËÜU COPY
ÜU¢ï ¥ÎçH²¢
ÜUï: DO
Ï¢ïã¼ÚèÝ
Ðñ}¢¢Ýï- ©
çβïSPRAT
J Ï¢ÇGè: DO
Ï¢ÇGèNOT COPY
- © SPRAT
- © SPRAT
NOT COPY
© SPRAT : DO
land बrevenue
æ बं�
ãéÜUêप्र�त
G}¢¼ïæ }¢éबं�
ãñ²¢- ÜUè,
Ï¢ÇG् è: „ãé
H¼ïप्र�त
æ }¢éãñ²ब¢ं�
ÜUè,- ©Ï¢ËÜUï
|¢è प्र�त
नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल}¢ïप्र�त
© स्प् : नक़ल
© स्प
स्प्¥¢…
ं� - © स्पreforms
²ï NOT
¥HÈU¢…G
çÎH¢¼ï
ãñ »ãÎï
Úz¼¢
}¢ïã: „êDO
H,NOT
¼ïã„èH,
Ý, ÜU¢ÚÜUé
Ý,NOT COPY
© SPRAT : DO
COPYã}¢ï
- ©æ ²¢Î
SPRAT
: DO NOT
COPY
- © ÜUè:
SPRAT
COPY -ÜU¢Ýé
© SPRAT
: DO
}¢éÝप्र�त
è}¢, „Ú
¢ÚU,् }¢é: çनक़ल
‹„ÈU, प्र�त
}¢¢ïãÜUè}¢,
ÜU¢,
H¢, प्र�त
±x¢ñÚ¢Jबं�
²ï -x¢±¢ãè
ãñæ §ü„प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�çÚS¼ï
- ©Îस्प
बं� - ¼¢Ìé
© स्प
© स्प्Îï¼
् : ç…G
नक़ल
: ïनक़ल
Ï¢¢¼
ÜUè
ÜUï
ã}¢|¢è
ÜU|¢è
}¢é

¼…G
è
}¢èÝ
ĕ
,
administrators ƒï, x¢±üÝÚ ƒïJ ¶éÎ x¢é…Ú¢¼è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…GÏ¢¢Ý ÐÚ ã}¢Ýï »ÜU À¢ïÅè„è SÅÇè ÜUè ƒèJ §ü„ÜUï ÉïÚ „¢Úï ¥HÈU¢…G ÈU¢Ú„è, ¥ÚÏ¢è ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
©Îêü„ï çH²ï x¢» ãñæJ çã‹ÎéS¼¢Ý |¢Ú¢ ÐÇG¢ ãñ }¢éçSH}¢ ¼¢'}¢èÚ architecture ÜUï ࢢãÜU¢Ú¢ïæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„ï: ¼¢… }¢ãH, H¢H çÜUH쥢 x¢¢ïH x¢é}Ï¢Î, x¢¢ïH ÜUé‹Ç¢, ãé}¢¢²éæ ÜU¢ }¢ÜUÏ¢Ú¢, ÜUé¼êÏ¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢èÝ¢Ú ¼¢ï À¢ïÇGè²ï, ࢢ²Î ãè ÜU¢ï§ü à¢ãïÚ ã¢ïx¢¢ …ã¢æ ÜUï ࢢãÜU¢Ú ¥¢„¢Úï ÜUÎè}¢¢ }¢ïæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUè Ϣݢ§ü ãé§ü §ü}¢¢Ú¼ Ý ã¢ïæJ ».»„.¥¢§ü. ²¢ Archaeological Survey of
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
India }¢ïæ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUè Ϣݢ§ü ãé§ü ¼¢'}¢èÚ¢¼ ÜU¢ Ï¢ã¢ï¼ ϢǢ Ú¢ÜU¢ïÇü }¢¢ñ…êÎ ãñJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çã‹ÎéS¼¢Ý ÜUè ô…Îx¢è ÜUï ãÚ à¢¢ï’Ï¢ï ÐÚ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜUè À¢Ð ãñ, }¢¢ïç„ÜUè, çHÏ¢¢„, çx¢…G¢,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢¢x¢¢¼... ãÚ ¼ÚÈUJ }¢x¢Ú çÝࢢ¼¢ï ࢢHè}¢¢Ú ÜUï ϢݢÝï ±¢Hï }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ Ýï ¼¢ï ¥Ï¢ x¢¢ï²¢
© SPRAT : DO
NOT COPY

NOT
COPYæ -}¢ï©
DO ÎÚw¼
NOT COPY
- © SPRAT
ãçÚ²¢Hè
ãè ¶¢ï
ÎèJSPRAT
¥Ï¢ }¢é: DO
çSH}¢
Ï¢çS¼²¢ï
æ ÉêSPRAT
æÉÝï „ï : |¢è
Ýãèæ ç}¢H¼ï
J ÜU|¢è: DO
ã}¢NOT COPY
नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�ÜUÚ¼ï
- © स्प
प्र�त}¢¢Ýï
बं� …¢¼ï
- © स्प
- © स्प
¥ã}¢
ÜU¢}¢
ƒï,् :¥¢ñनक़ल
Ú ¥ã}¢
ƒï्J :¥Ï¢
ã}¢प्र�त
ÈU…éबçं�
H²¢¼}¢ï
æ ©ËÛ¢ï
ãé» ãñप्र�त
æ बं�
© SPRAT : DO
§ü„NOT
çH²ï COPY
ÈU¢ç…G-H©ãñSPRAT
æ, …G¢§üÎ: DO
ãñæ, §üNOT
…G¢ÈUèCOPY
ãñæ! - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - 68
DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„}¢¢ü²¢» çx¢Ú¢æÜUÎí

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

§ü¼Ý¢ ÜU¢çÏ¢Hï ÜUÎí ã}¢¢Ú¢ „Ú}¢¢²¢ ƒ¢, Ï¢ËÜUï ¥Ï¢ |¢è ã}¢¢Úï ²ã¢æ ¥ñ„ï ࢢÝ΢Ú
É¢æ™ï }¢¢ñ…êÎ ãñæ, ¥ñ„è ÜU¢çÏ¢Hï ÜUÎí ç±Ú¢„¼ ãñ ¥¢ñÚ ¥ñ„è çÚ±¢²¼ }¢¢ñ…êÎ ãñæ ç…ÝÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ï¢HÏ¢é¼ï ã}¢ …HèHéHÜUÎí }¢éS¼ÜUçÏ¢H ¼¢'}¢èÚ ÜUÚ „ÜU¼ï ãñæJ ã}¢ ãñÚ¢Ý Úïã …¢¼ï ãñæ ÜUï ²ãè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢é„H}¢¢Ý ãñæ …¢ï §ü¼Ýè Ï¢ÎÝ…G}¢è ¥¢ñÚ Ï¢ï¼Ú¼èÏ¢è „ï Û¢¢æïÐÇ Ð^è²¢ïæ }¢ïæ Úã¼ï ãñæ ¥¢ñÚ ²ãè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢é„H}¢¢Ý ãñæ …¢ï }¢„¢ç…Î }¢ïæ ¥¢ÝÝ ÈU¢ÝÝ „è{è „ÈUïæ Ϣݢ Hï¼ï ãñæ: ÜU¢ï§ü çÝà¢¢Ý ¼ÜU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ýãèæ ã¢ï¼¢, ÜU¢ï§ü »}Т²ÚU Ýãèæ ã¢ï¼¢, ÜU¢ï§ü ÐéçH„ Ýãèæ ã¢ï¼è, }¢x¢Ú çÜU„ ÜUÎí ¶êGÏ¢„éÚ¼è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„ï, ÜUñ„è ࢢÝÎ¢Ú „è{è „ÈUïæ Ϣݼè ãñæJ Ý}¢¢…Gï ã¢ï¼è ãñæ, ¥¢ñÚ §ü‹¼ï㢧ü çÇ„èŒHèÝ ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„¢ƒJ Ï¢ÇG¢ ¶éà¢x¢±¢Ú }¢æ…Ú ã¢ï¼¢ ãñ Ï¢ÇGè …}¢¢'¼ï Îï¶Ý¢J
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
²ãèæ }¢é„H}¢¢Ý ãñ ç…ÝÜUï ²ã¢æ …GÜU¢¼ ¥¢ñÚ çÈU¼Ú¢ …ñ„ï ©}¢Î¢ „¢ïçࢲH
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं� - © }¢¢ñ
स्प…
बं� - ãè
© स्प
बं� - ©ç¶¼¢Ï¢¼
स्प् : नक़ल
्êÎ: नक़ल
…çSÅ„ ÜUï बç„SÅ}¢
ãñæJ ²ï प्र�त
}¢é„H}¢¢Ý
¼¢ï्ãñ:æ नक़ल
ç…Ý}¢ïप्र�त
æ }¢¥¢à¢Ú¼è
ÜUï प्र�तबं�
© SPRAT :çH²ï
DO ,NOT
COPY}¢„¢§ü
- © SPRAT
: DO NOT
- © …é
SPRAT
: DO NOT COPY
„}¢¢…è
H ÐÚ Ï¢ã„
ÜUÚÝïCOPY
ÜUï çH²ï
}¢¥ ÜUï: DO
¶é¼NOT
좕 ɖCOPY
„è „é-Ú©
¼ SPRAT
²¢ ¼ÚÜUèÏ¢
् !: ÜUï
नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� -¥ÈU„¢ï
© स्प„
प्र�तबं�
- © स्प
स्प् : नक़ल
}¢¢ï…éÎप्र�त
ãñ, }¢x¢Ú
²ï 綼¢Ï¢,
©S¢ÜU¢
ÈUñ्…G : ã}¢
¼ÜUप्र�त
Ýãèæबं�
Ðã¢ï-™©„ÜU¼¢,
v²¢ïæ प्र�तबं�
DO±¢ï
NOT
COPY
© SPRAT
: DO
COPY
© SPRAT :ÜUè
ã}¢¢Úè
}¢éÜ- U¢}¢è
…GÏ¢¢Ý¢ï
æ }¢ïæ NOT
Ýãèæ COPY
ã¢ï¼¢J - Ý© }¢éSPRAT
¶G¢ç¼Ï¢: DO
ÜU¢ïNOT
, Ý ¶G
¼èÏ¢ -ãè© SPRAT
ÜU¢ï м¢: DO
ãñ NOT COPY
: नक़ल¼’΢Î
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प्¥¢{è
प्र�तÜU¢ï
बं�§ü-„©
ÜUï v²¢प्र�त
ÜUã¢बं�
¥¢ñ-Ú©„éस्प
Ý¢ ्…¢: नक़ल
Ú㢠ãñप्र�त
! ¥¢ñÚबं�
çÈUÚ- ©ã}¢¢Úè
„ï स्प
}¢ïã्L}¢
ÜUÚ प्र�तबं�
© SPRAT :çβ¢
DO NOT
© SPRAT
NOTÐã¢ï
COPY
SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
x¢²¢ COPY
ãñ: wG±- ¢¼èÝ
ÜUè §ü: „DO¼ÜU
æ™ ãè- ©Ýãèæ
J (x¢GÝ: è}¢¼
ãñ ÜUïCOPY
ãÚ …x¢ã
¥ñ„¢ Ýãèæ
© स्प् : नक़ल
बं� }¢é

स्प् : नक़ल
बं� - ©}¢ïस्प
बं�ãñJ-)© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
नक़ल
ãñJ ÜU§üप्र�त
}¢éçSH}¢
}¢¢çHÜU}¢ï
æ ¥Ï¢ §üप्र�त
„ ç„Hç„Hï
æ ÜUé्À :ÜU¢ï
çà¢à¢प्र�त
ã¢ï Úãè
|¢¢Ú¼
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
æ ÜU¢: DO
²ï ãñNOT
ÜUï COPY
©ÝÜUè- ©
x¢ÚèÏ¢è
©ÝÜUè
© SPRAT : DO NOT »ÜU
COPY¥¢ñ- Ú© ¥Hç}¢²¢
SPRAT : DO
NOTÜUïCOPY
- © SPRAT
SPRAT
: DO NOT COPY
¥}¢èÚèप्र�त
ÜUï çÏ¢HÜUé
Ϣ虢ï
' ãñबं�
J ¥ÚÏ¢¢ï
Lв¢ï
ÜUè ¥±ÜU¢ÈU
ÜUè- ©
…¢²Î¢Îï
¥¢… प्र�तबं�
् : Ï¢è™
नक़ल±¢ÜUï
् : æ नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� - H
© स्प
प्र�त
- ©æ स्प
प्र�तबं�
स्प् :æ नक़ल
|¢è
Hx¢|¢x¢
¼}¢¢}¢
|¢¢Ú¼
}¢ï
æ
çÏ¢¶Úè
ÐÇG
è
ãñ
æ
J

æ
Å
Úãè
ãñ
J
„™Ú
ÜUç}¢Åè
Ýï
çζH¢²¢
DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRATãñ: ÜUï
5
H¢¶
ÜUñ

ï
¥±ÜU¢ÈU
ÜUè
…¢²Î¢Î¢ï
æ
ÜU¢
Ý¢…¢²…G
§ü
S
¼ï
ã
„¢H
ã¢ï
Úã¢
ãñ
J
|¢¢Ú¼
}¢ï
æ
ÜU¢ï
§
ü
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…¢ïSPRAT
ÜU¢ï§ü :6DOH¢¶
¢èÝSPRAT
ÜUï }¢¢çHÜU
ãñæJ COPY
©ÝÜUè - ç„ÈUü
çÜU¼¢Ï¢è
© SPRAT :Ú…èSÅÇü
DO NOT±vÈU
COPYãñ- ©
NOT»ÜUÚ
COPY…G-}©
: DO NOT
© SPRAT
: DO NOT COPY
6
ã…¢Ú
ÜUÚ¢ï
Ç
G
Lв¢ï
æ
„ï
…¢§ü
Î
ãñ
æ
J
¥¢ñ
Ú
ã¢çH²¢
çÜUæ
}
¢¼
§ü

„ï
„ñ
æ
Ü
UÇG
¢
ï
x¢é
Ý
¢J
¥x¢Ú
ÜUè}¢¼
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ýãïæ NOT
Ï¢„ COPY
±¢…Ï¢è- ©}¢¢ÜUï
üÅ ÜUï: DO
΢}¢¢ïNOT
æ ÐÚ COPY
§üS¼ï’}¢¢H
çÜU²¢ :…¢»
¼¢ï ÜU¢ï
§ü 12- ©ã…G
¢Ú ÜUÚ¢ï: DO
ÇG NOT COPY
© SPRAT :§üDO
SPRAT
- © SPRAT
DO NOT
COPY
SPRAT
Lв¢ïæ ÜUè „¢H¢Ý¢ ¥¢}¢ÎÝè }¢é}¢çÜUÝ ãñJ ©„ÜUï Ï¢Ú¥v„ ã}¢ çÈUH±QU ç„ÈUü 163 ÜUÚ¢ïÇG
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Lвï ÜU}¢¢¼ï ãñJ ²¢'Ýè ç„ÈUü 2.7%! ÜU¢ñÝ ãñæ ±¢ï …¢ï ã}¢ïæ ²éæ HêÅ Úãï ãñæ? ã}¢!
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
HñçÜUÝ ¥ñ„¢ |¢è Ýãèæ ãñ ÜUï ã}¢ }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ }¢ïæ ¥Ï¢ çÏ¢ËÜUéH |¢è ÜU¢çÏ¢Hï ÈUº
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãçS¼²¢æ Ýãèæ ÚãèæJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…ÎèÎ
¼¢Ý् :}¢ïनक़ल
æ „Îí प्र�त
x¢é…GÚïबं�
ãñ …}¢ãé
çÚ²¢
Ç¢ò.बं�
…G¢çÜUÚ
ãé„्ñÝ: नक़ल
¥¢ñÚ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल•प्र�त
बं�çã‹Îé
- ©Sस्प
- © स्प
प्र�त
- © स्प
् : çã‹Î
नक़लÜUï
ÈU¶LÎèÝ ¥Hè ¥ïã}¢Î, Ç¢ò. ¥ÏÎéH ÜUH¢}¢ Ï¢Çï ÇæÜUï ÜUè ™¢ïÅ ÐÚ ¥ÐÝï ¥¢ÐÜU¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢é„H}¢¢Ý ÜUïã¼ï ãñæJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݲ¢ „±ï
Ú¢ NOT COPY
69NOT
- ã}¢¢Ú¢
ã¢H
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

• çã‹ÎéS¼¢Ý ÜU¢ „Ï¢ „ï ϢǢ §üÝ¢}¢ |¢¢Ú¼ ÚÕ çβ¢ x¢²¢J Ç¢ò. …G¢çÜUÚ ãé„ñÝ ÜU¢ï
¶¢Ý ¥ÏÎéH x¢zÈU¢Ú ¶¢Ý ÜU¢ï, }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢éH ÜUH¢}¢ ¥¢…G¢Î ÜU¢ï Ç¢ò. ¥ÏÎéH
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUH¢}¢ ÜU¢ï, ©S¼¢Î çÏ¢çS}¢Ì¢ã ¶¢Ý ÜU¢ïJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• ™èÈU …çSÅ„ ãé» ãñæ }¢é„H}¢¢Ý: çã΢²¼éÌ¢ „¢ãÏ¢ ¥¢ñÚ ¥ïã}¢Îè „¢ãÏ¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
• }¢éCOPY
çSH}¢- ©w±¢¼èÝ
©æ™NOT
ï ¥¢ïãCOPY
΢ïæ Ðï - Ú„¢§ü
ÜUè ãñ: DO
æJ Ý…}¢¢
ãï#éÌ¢ã,
SPRAT Ýï
: DO
© SPRAT
NOT COPY
- ©ÈU¢ç¼}¢¢
SPRAT : 좏좏
DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
„éÐ- íè©}¢ स्प
ÜU¢ï्Åü :ÜUè
……प्र�त
Ï¢ÝèJबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त…¢ï
बं�
• ÜU|¢è
ࢠÝãèæ: DO
ÜUÚNOT
„ÜU¼¢
çã‹Îé
S¼¢Ý
¥Hè: DO¥ÜUÏ¢Ú
¶¢Ý ÜUï
, ¥}¢…Î
© SPRAT : DO NOT
COPYÈUÚ¢}¢¢ï
- © SPRAT
COPY

SPRAT
NOT COPY

SPRAT : ¥Hè
DO NOT COPY
¶¢Ý
, çÏ¢çS}¢Ì¢ã
ÜUè्à¢ï: ãनक़ल
Ý¢§ü प्र�त
ÜU¢ï, …Gबं�
¢çÜUÚ- ©ãé„स्पñÝ्ÜUï: नक़ल
¼Ï¢H¢प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� ÜUï
- ©„Ú¢ï
स्पÎ् :ÜU¢ï
नक़ल
प्र�तबं�¶¢Ý
- © स्प
vocal
».¥¢Ú.Úï
ã}¢¢Ý
pop- ©ÜU¢ïSPRAT
¥¢ñÚ :©S¢ÜUï
, ²¢- ©¥H¢©Îì
¶¢Ý
ÜUïCOPY
COPY
SPRATèÝ: DO
NOT
- ©²¢SPRAT
: DO
NOTÜUï
COPY
DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT ÜU¢ï
}¢¢Ýस्प¼¢ï
¥¢òSÜUÚप्र�त
¥¢ñÚबं�
x¢íï}¢è- ©§üÝस्प¢'}¢¢¼
…è¼ प्र�त
ÜUÚ बx¢¢ï
²¢- ©
|¢¢Ú¼
ÜUÚ¢ïÇG¢प्र�त
ï बं�
© स्प् : नक़ल प्र�तÏ¢¢Î
बं�Úï-ã©
ं�
स्प्ÜUï: नक़ल
् : नक़ल
् : नक़ल
x¢¢ïæ ÜUï
æ ÜUè: DO
{ÇGÜNOT
UÝ ãèCOPY
Ï¢Ý -x¢»J
© SPRAT : DO NOT H¢ï
COPY
- ©çÎH¢ï
SPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ã}¢ï
æ
²¢Î
Úãï
ÜUï
…¢±ï
Î
¥w¼Ú
¥¢ñ
Ú
ÜUñ
Uè ्¥¢…G
}¢è ÜUïप्र�त
x¢è¼,बं�
à¢ÜUèH
Ϣ΢²é
è ¥¢ñÚप्र�तबं�
: नक़ल
् :Ý
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - ©Èस्प
- © स्प
„éËSPRAT
¼¢Ý Ðé:ÚèDOÜUïNOT
Ýx}¢ïCOPY
, Ðí¢ïÈ-Uï„©Ú SPRAT
¥Hè :¥ïDO
ã}¢ÎNOT¶éCOPY
à¢Ú¢ï ¥¢ñ
Ú SPRAT
¥¢çϢΠ: ¥Hè
COPY - ©

DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT }¢…Lã
¶¢Ý
ÜUè
§ü
Ü
U¢ï
Ý
¢ï
ç
}¢v„,
§ü
Ú
ÈU¢Ý
ãÏ¢èÏ¢
ÜUè
¼¢Úè¶
Îé
ç
ݲ¢
|¢Ú
}¢ï
æ
}¢à¢ãê
Ú
ãñ
æ
J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT
COPY -¥Hè
© SPRAT
SPRAT
: DO²¢
NOT
COPY
SPRAT
• „Hè}¢
²ã¢æ :ÜUïDO„Ï¢NOT
„ï COPY
Ï¢ÇGï ¥¢ï-Ú©Ý胢ï
H¢ïç…SÅ
Ðçڋ΢ï
æ ÜUï- ©
}¢¢çãÚ
ãñæJ : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - ©„स्प
प्र�त
् :æxनक़ल
• »}¢.»ÈU.ãé
ñÝ ्ÜUè: नक़ल
¼„±èÚïप्र�त
æ „¢ïÝबं�
ï „ï -ÁG²©¢Î¢स्प}¢ãï
¢è çÏ¢ÜU¼è
ãñæJबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• }¢ñ΢Ýï ¶ïH }¢ïæ |¢è }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ ¶¢„¢ Ýé}¢¢²¢ „Ú}¢¢²¢ Ú㢠ãñ, „¢çݲ¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ç}¢…üG¢Ýï |¢è ¥|¢è ÅïçÝ„ }¢ïæ …¢ñãÚ çζ¢»æ ãñæJ …Gèà¢¢Ý ¥HèÝï |¢è ©}¢Î¢ ÅïçÝ„
COPY
© SPRAT : DO NOT ¶ï
H¢ ãñ- J© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
• çRUÜUïÅ }¢ïæ ÐÅ¢ïÇè, }¢é༢ÜU ¥Hè, ÎéÚ¢üÝè, çÜUÚ}¢¢Ýè „ï HïÜUÚ ÜUñÈU, …GãèÚ, }¢éÝ¢ÈU,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
²é„éÈU ¥¢ñÚ §üÚÈU¢Ý Ýïï Ï¢ÇG¢ Ý¢}¢ ÜU}¢¢²¢ ãñJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
• ¥Ï¢ ÜUñ„ï çã‹ÎéS¼¢Ý ÈUÚ¢}¢¢ïࢠÜUÚ „ÜU¼¢ ãñ §üÝ ÜU¢ÚÝ¢}¢¢ïæ ÜU¢ï? ÜUéÚü¼éH»ïÝ ãñÎÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU¢ï ç…ÝÜU¢ï x²¢ÝÐèÆ »±¢ïÇü ç}¢H¢ ƒ¢J ¥Hè „ÚÎ¢Ú …¢ÈUÚè ¥¢ñÚ „¢çãÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Hé{貢ݱè ÜUè ࢢ²Úè ÜU¢ï ç…„}¢ï ÐéÚï çã‹ÎéS¼¢Ý ÜU¢ï çÚ…G¢²¢ ãñJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• …éÝêÏ¢è |¢¢Ú¼ ÜUï 焱¢² |¢¢Ú¼ ÜUï ࢢ²Î ãÚ à¢ãÚ }¢ïæ ±ã¢æ ÜUï Ð¢æ™ ²¢Îx¢¢Ú
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼¢Úè¶è }¢éÜU¢}¢¢¼ }¢ïæ Î¢ï ²¢ ¼èÝ }¢éçSH}¢ ¼ïã…GèÏ¢ ÜU¢ „Ú}¢¢²¢ …GLÚ ãñJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• çÜU¼Ý¢
¥{éस्पÚ¢् Hx¢ï
x¢¢ çã‹Îé
S¼¢Ý,
Hx¢¼¢
ãñबं�
²ï Ï¢x¢ñ
¼¢…}¢ãH
ÜUèप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - ©
प्र�त
बं� çÜU¼Ý¢
- © स्प्ÈèÜU¢
प्र�त
- ©Ú स्प
: नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल
¶êÏ¢„éÚ¼è ÜUï, Ï¢x¢ñÚ ™¢æÎÏ¢èÏ¢è ¥¢ñÚG Úç…G²¢ „é˼¢Ý¢ ÜUï ÜU¢ÚÝ¢}¢¢ïæ ÜUï, }¢¢ïã}}¢Î
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÚÈUè ¥¢ñÚ ÝêÚ…ã¢æ ÜUï „éÚ¢ïæ ÜUï Ï¢x¢ñÚ, x¢¢çHÏ¢ ÜUè ࢢ²Úè ÜUï Ï¢x¢ñÚ, ¥¢ñÚ …ã¢æx¢èÚ ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü‹„¢ÈU ÜUï Ï¢x¢ñÚ! ¥Ýç}¢Å ¥„Ú À¢ïÇG¢ ãñ ©Ýã¢ïæÝï |¢¢Ú¼ ÐÚJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
ã¢H - :70DO NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

• ¥ÜUÏ¢Úè …H¢H ÜU¢ ÇæÜU¢ ƒ¢ „¢Úï |¢¢Ú¼ ÐÚJ }¢éx¢GH Ï¢¢Îࢢ㠄¢Úè Îéçݲ¢ ÜUï
Ï¢ïã¼ÚèÝ à¢¢ãè ç„Hç„H¢ïæ }¢ïæ à¢é}¢¢Ú çÜU²ï …¢¼ï ãñæJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…ã¢æCOPY
ã}¢ï-æ ©Ý¢ñSPRAT
ࢢΠÜUè: DO{éÝNOT
ïæ ²¢Î
ãñæ, - ±ãèæ
ÅèÐê :„êDO
˼¢Ý
Ú ÜUï-ŒÅÝ
ã}¢èÎ : ÜUï
© SPRAT : DO•NOT
COPY
© SPRAT
NOT¥¢ñ
COPY
© SPRAT
DO NOT COPY
ÜU¢ÚÝ¢}¢ï
æ
|¢è
ã}¢ÜU¢ï
²¢Î
ãñ
æ
J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã…GCOPY
Ú¼ x¢G-ÚèÏ¢
ݱ¢…G,: ã…G
¼ çÝ…G
¢}¢égèÝ
çH²¢: DO
¥¢ñÚNOT
¥ñ„COPY
ï Ï¢ã¢ï¼- ©
„¢ÚïSPRAT
„éÈUè²¢© SPRAT
DOÚNOT
COPY
- ©¥¢ñ
SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO•NOT
»-çÜUÚ¢}¢
Ýï स्प
}¢¢ïã्ÏÏ¢¼
ÜU¢ प्र�त
Ðñx¢G¢}¢बं�
…¢ï -çã‹Îé
S¼¢Ý
ÜU¢ï çβ¢
±¢ïबं�
ÜUÚ¢ï-Ç©G¢ïæ ÜUïस्पçÎH¢ï
æ ÐÚ प्र�तबं�
: नक़ल
् : नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - ©
© स्प
प्र�त
¥¢…
|¢è
¥„Ú
¥æ
x
¢ï

G
ãñ
J
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
à¢ïÚ±¢Ýè
¢ ्ãÚ: नक़ल
…Gè }¢¼ü
Ï¢¢ बçã‹Îê
çHÏ¢¢„
Ï¢Ýप्र�त
x¢²¢बं�
ãñJ -„H±¢Ú,
¼¢ü, प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल•प्र�त
बं� -x¢¢ï
©²स्प
प्र�त
ं� - ÜU¢
© स्प
् : नक़ल
© स्प् : ÜUé
नक़ल
„Ú¢Ú¢,
çÜU„ ÜUè
ÎñÝNOT
ãñ? COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
COPYx¢Ú¢Ú¢
- © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO NOT
© स्प् : नक़ल•प्र�त
बं�
© स्प्ã¢ï
बं� - æ ©ÜUïस्प
: नक़ल
् : नक़ल
: नक़ल
ãÚ Ð¢æ
™ -焼¢Ú¢
ÅH }¢ïæप्र�त
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
Ϣݢ²ï
ãé», प्र�त
§ü…¢Îबं�
çÜU²ï- ©ãé»स्प¶G्¢Ý¢ï
æ ÜU¢ प्र�तबं�
좂GCOPY
¢ »ã¼ï-}©
¢¢}¢SPRAT
ã¢ï¼¢ :ãñDO
J NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
् : नक़ल}¢é„
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल•प्र�त
प्र�त
प्र�त
बं�
- © स्प
çã‹Îéबं�
S¼¢Ý- ©ÜUèस्प्ÜU§ü: नक़ल
Ýé}¢¢²¢æ
¥¢ñबं�
Ú §ü-Ý©¢}¢स्प²¢ÈU¼¢
H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUè
»ÜU् :¥ÓÀè
SPRAT
: DOÅ NOT
SPRAT: : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
ÈUïãCOPY
çÚS¼ -ÜUï©çH²ï
§‹ÅÚÝï
ÐÚ }¢éCOPY
H¢ãï…-G¢©çÜU…è²ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
http:\en.wikipedia.org/wiki/list_of_indian_muslims

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

¼¢ï çÈUÚ v²¢ }¢¢…Ú¢ ãñ? v²¢ïæ ã}¢ ¥¢}¢ ¼¢ñÚ ÐÚ ¥Ï¢ |¢è ÐèÀï ãñæ? ¥¢§ü²ï çÈUÚ „ï
ã}¢ ±¢ï „Ï¢ÜUG ÐÉïæG ç…„ ¼ÚÈU ࢢ§üÚï }¢çŸ¢ÜU Ýï §üࢢڢ çÜU²¢ ãñ: (à¢ï'Ú:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„Ï¢ÜUG çÈUÚ ÐÉG „΢ÜU¼ ÜU¢, ¥Î¢H¼ ÜU¢, à¢é…¢¥¼ ÜU¢,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çH²¢ …¢²ïx¢¢ ¼éÛ¢ „ï ÜU¢}¢ Îéçݲ¢ ÜUè §ü}¢¢}¢¼ ÜU¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
w±G¢¼èÝ¢ïæ ã…GÚ¢¼, ã}¢Ýï §ü„ ÎÎüÝ¢ÜU Ï¢²¢Ý }¢ïæ ²ï ÐïࢠÜUÚÝïÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUè ãñ
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� ¥Ï¢
- © स्प
ं� ²ï
- ©Îïस्प
बं�ÜUñ- „
©ï स्प
ÜUï ã}¢¢Ú¢ ã¢H
v²¢् :ãñनक़ल
J ¥Ï¢ प्र�त
¥¢x¢ï बã}¢
¶ïæx्¢ï :ÜUïनक़ल
§ü„ प्र�त
ã¢H ÜU¢ï
Ðã¢ï्æ™:ïæ नक़ल
ã}¢? प्र�तबं�
© SPRAT :ÜUñDO
- © ãéSPRAT
: DO NOT
- ©ÜSPRAT
: DO ÜUè
NOTãñCOPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
„ï NOT
ã}¢¢Ú¢COPY
²ï ã¢H
¥¢? ã}¢Ýï
¼…ç…GCOPY
²¢ ÜUÚÝï
Uè ÜU¢ïçà¢à¢
ÜUï ²ï - Îèx¢Úx¢é
æ ã¢H¼
© स्प् : नक़ल
- © स्पÜUè
प्र�त
- © स्प
प्र�त
् :çϢݢ
नक़लÐÚ
् : नक़ल
ã}¢¢Úèप्र�त
çÜUÝबं�
¥„Ï¢¢Ï¢
ãé§üJबं�
¥x¢Hï
„ÈU㢼
}¢ïæ ©Ý
ÐÚबं�
¼Ï¢„ï- ©
Ú¢ स्प
|¢è्Ðï:àनक़ल
¢ ãñJ प्र�तबं�
© SPRAT :}¢x¢Ú
DO NOT
: DO NOT COPY
좢좕 COPY
…¢Úè²¢- ©ÜU¢ïSPRAT
¼}¢¢}¢: DO
ÜUÚ¼ïNOTãé»COPY
¥ÐÝè- ©ÜU¢ñSPRAT
}¢ÜUè :¶éDO
à¢ÈUïNOT
ã}¢èCOPY
ÜUï Ï¢¢Úï- ©}¢ïSPRAT
æ ²ï „±¢H
© स्प् : नक़ल
ं�
- ©'Ú:)
स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…GLÚ Ðéप्र�त
Àïæx¢ï बÜUï
: (à¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT :¶GDO
Ï¢Ú NOT
Ýãèæ COPY
v²¢ ãñ- ©
Ý¢}¢SPRAT
§ü„ÜU¢: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
: नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
¶Gé΢प्र�त
ÈUÚïÏ¢èबं�
ÜUï -¶é©GÎस्पÈUÚï्Ï¢è!
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
71 NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
ݲ¢ :„±ï
DOÚ¢NOT COPY
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ï¢¢Ï¢ï Îé±}¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

çx¢Ú¢±Å ÜUï ¥„Ï¢¢Ï¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
CAUSES
OF
THE: FALL
DO NOT
COPY - ©
SPRAT
DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT :THE
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

çÐÀHï Ï¢¢Ï¢ }¢ïæ ã}¢Ýï Îﶢ ÜUï ã}¢¢Úè ãñ焲¼ ΢ñÚï …ÎèÎ }¢ïæ v²¢ ã¢ï x¢§ü ãñïJ ¥Ï¢

© SPRAT : DO
SPRAT
- © SPRAT
: DO
COPY
: DO²ïNOT COPY
ã}¢NOT
²ï ÎïCOPY
¶ïæx¢ï -ÜUï© v²¢ï
æ ãé§:ü DO
ãñïJ NOT
ã}¢ COPY
²ï §¥¢Î¢ÜUÚ
땾 (뢕
Ï¢¢Ú¢NOTÏ¢¼¢Îï
æ) ÜUï- ©²ïSPRAT
Ðïà¢ÜUà¢,

© स्प् : नक़ल
प्र�तçã‹Îê
बं� - -© }¢é
स्प
् : नक़ल
बं�Ýãèæ
- © स्प
् : नक़ल
प्र�तबं�
- © स्प
् : नक़ल
綼¢Ï¢
çSH}¢
Ï¢ïHï‹„प्र�त
à¢èÅ
ãñ Ï¢ËÜUï
²ÜU¼ÚÈU¢
}¢éçSH}¢
¼…ç…G
²¢ ãñ,प्र�तबं�

COPY
NOTx¢éCOPY
SPRAT¥ÐÝ¢
: DO NOT
COPY
SPRAT
© SPRAT : DO
}¢é„NOT
H}¢¢Ý
ÜUè -}¢é©„SPRAT
H}¢¢Ý :ÜUïDO„¢ƒ
ÈU¼ïx¢ê -ãñ©, ã}¢¢Ú¢
}¢é㢄ï
Ï¢¢ ãñ-,©çÜU„è
¥¢ñ:ÚDO
ÜUèNOT COPY

© स्प् : नक़ल
© स्पÝãèæ
प्र�तबÜUï
ं�
- © स्प
् : नक़ल
् : नक़ल
Ï¢éÚ¢§üप्र�त
ÜUÚÝïबं�ÜUï -çH²ï
Ï¢ËÜUï ¥ÐÝï
çÈU²¼
ÜUï ्„é:{नक़ल
¢ÚÝï ÜUïप्र�त
çH²ïबJं�
ã}¢- ©
²ï स्प
…¢ÝÝ¢
™¢ã¼ïप्र�तबं�

© SPRAT : DO
NOT
COPY
SPRAT :ãéDO
NOT
COPY
© ÚSPRAT
: DOÜUÚÝ¢
NOT ™¢çã²ï
COPY -J © SPRAT : DO NOT COPY
ãñ ÜUï
ã}¢„ï
v²¢- ©x¢Hç¼²¢æ
æ§ü ¥¢ñ
Ú v²¢ï
ãéæ§-ü ¥¢ñ
¥Ï¢ v²¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
स्प् :ãñनक़ल
बं�çÇHï
- © }स्प
बं� - „¼ã
© स्प्
ã}¢ -²ï©}¢¢Ý¼ï
æ ÜUï }¢éप्र�त
„H}¢¢Ý
¢¢ ्¼²: नक़ल
Ý ã¢ïÝप्र�त
¢ ¥¢H}¢è
ÐÚ: नक़ल
}¢ïã„é„प्र�तबं�

çÜU²¢
¼¢ïSPRAT
çÈUÚ …¢G: çDO
ãÚ NOT
ãñ ÜUï COPY
¥¢H}¢è- ©„¼ã
ÐÚ :ÜUéDO
À NOT
¥Ý¢ç„Ú
ã¢ï-æx¢ï©…¢ïSPRAT
ã}¢ „Ï¢
æ COPY
NOT…¢¼¢
COPYãñJ- ©
SPRAT
COPY
: DO}¢ïNOT
© SPRAT : DO

}¢éà¼çÚÜU
ãñïJ Îé- „©Úï स्प
¥HÈU¢…G
}¢ïæ प्र�त
Îéçݲ¢बं�|¢Ú- ©ÜUïस्प}¢é्„H}¢¢Ý
् : नक़ल
: नक़ल²v„¢æ
् : ²ÜUèÝÝ
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
प्र�तबÐÚï
ं�ࢢÝ
- © ãñस्प¼¢ï

§ÝNOT
ÐÚïàCOPY
¢¢çÝ¢ïæ -ÜUï© ¥„Ï¢¢Ï¢
|¢è NOT
}¢éà¼çÚÜU
¢ïJ SPRAT
¥x¢Ú ã}¢¢Ú¢
¼…G…COPY
è²¢ Îé- L©S¼SPRAT
ã¢ïx¢¢: DO
¼|¢èNOT COPY
© SPRAT : DO
SPRAT : DO
COPYã¢ï-æx©
: DO NOT

ã}¢प्र�त
„ãèबं�
§üH¢…
æx¢ïJ ã}¢Ýï
Ï¢x¢G¢प्र�त
ñÚ ¼…Gबçं�
…²¢- ©çÜU²¢
Ú ¥Ï¢प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
- © ÜUÚ
स्प्Т²ï
प्र�त§Ý
बं�¥Ý¢ç„Ú
- © स्प् ÜU¢
स्प् ¥¢ñ
: नक़ल
: नक़ल
: नक़ल

¥ÐÝè
}¢é¼SPRAT
¢çÏ¢ÜU :§ÝÜU¢
ç…GRCOPY
U ÜUÚÝï- ©…¢SPRAT
Úãï ãñæJ: DO
ã}¢¢ÚïNOT
Ý…GCOPY
ÎèÜU -Î…ï
…GïH ±…é
㢼NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT„}¢Û¢ÜUï
COPY - ©
DO NOT
© ü SPRAT
: DO

ã}¢¢Úè
ÐÚïबàं�
¢¢çݲ¢ï
ÜU¢्„ϢϢ
Ï¢Ýèæप्र�त
: बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- ©æ स्प
1. - © SPRAT
ãéÜUéÜUéH: DO
§Ï¢¢Î
΢ïæ ÜUï -ãé©ÜUéSPRAT
ÜU) ÜU¢ï :Ý…G
¥æ΢…
ÜUÚÝ¢
NOT(좾COPY
DOÚNOT
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY

ÚS}¢ï
ÐÚ …Gबं�
¢ïÚ ¥¢ñ- ©Ú Lãï
x¢ÈUH¼
© स्प् : नक़ल प्र�तब2.
ं� - © स्प
् : §SH¢}¢
नक़ल प्र�त
स्प्§SH¢}¢„ï
: नक़ल प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
3.
뢕
x
¢H¢ÐÝ
(}¢é
Ý
¢ÈUï
Ü
U
G
¼)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
4.
…}¢éÎ, ²¢ Ï¢ÎH¢±ÜUè }¢é¶G¢HïÈU¼
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
5.
„¢²‹„ ¥¢ñÚ }¢x¢ÚϢ貼ÜUè }¢é¶G¢HïÈU¼
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
6.
wG±¢¼èÝ „ï „éHêÜU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
7.
Ý„èÏ¢ ÐÚ §‹¢ãï„¢Ú-¼ÜUÎèÚ ± ¼ÎÏ¢èÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
8.
HèÇÚçà¢Ð ÜUè ÜU}¢…G¢ïçÚ²¢æJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

¥¢§²ï §Ý ¥Ý¢ç„Ú ÜU¢ ¥Ï¢ ¼ÈU„èHè …¢»…G¢ HïæJ

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
çx¢Ú¢±Å
ÜUï -¥„Ï¢¢Ï¢
DO NOT
COPY
© SPRAT- :72
DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

çx¢Ú¢±Å ÜUè ±…㠥ñH:

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ãéÜUéÜUéH §Ï¢¢Î„ï x¢ÈH¼

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Neglect of Service to the People

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� Ý…G
- ©Îस्प
बं� - …¢ï
© स्प
स्प् :ÜUïनक़ल
ã}¢¢Úï
èÜU् „Ï¢„ï
ï Ï¢ÇGप्र�त
è x¢ÈUH¼
ã}¢् „ï: नक़ल
ãé§ü ±¢ïप्र�त
ãñ ãéबÜं�
UéGÜUê-GH©§Ï¢¢Î
¼§üæ प्र�तबं�

DO NOT
© SPRAT
NOTÜUïCOPY
- © SPRAT
© SPRAT :ÜU}¢…¢ï
GÚèJ COPY
ã}¢ Ýï -ÜUãèæ
æ, ã}¢¢Úè: DO
¼¢Úè¶G
çÜU„è- ©}¢¢ïSPRAT
ÇG ÐÚ, :ãéDO
ÜUéÜUéNOT
Ì¢ã COPY
ÜUè Ï¢çÝSÏ¢¼
ãéÜUéÜ:UéDO
H NOT COPY

् :Çनक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� -H
© Ý…G
स्प्Ú :¥æनक़ल
प्र�त
बं� -çÜU„è
© स्प}¢¢ï
प्र�त
स्प्ÜUï: नक़ल
§üÏ¢¢Î प्र�त
ÜU¢ï çÏ¢HÜUé
΢…G ÜUÚ
çβ¢J
G Ðï ã}¢Ýï
²ï बं�
}¢¢Ý- ©
çH²¢
ÜU¢ñ}¢ प्र�तबं�

© SPRAT :ÜUïDOçH²ï
NOT¥¢ñ
COPY
SPRAT ÈUH¢ã
: DO NOT
Ú ¶G-éΩ¥ÐÝè
ÜUï COPY
çH²ï -¶é©G΢SPRAT
ÜUï ¼§æ: DO
}¢…GNOT
ãÏ¢è COPY
ÈUÚ¢§ü-…©G ÐêSPRAT
Úï ÜUÚÎï: ÝDO
¢ NOT COPY

© स्प् : नक़ल
बं�
- © स्प् : ÜU¢
नक़ल
बं�±¢Hï
- ©, स्प
् : çनक़ल
बं� ÜUï
- ©©}}¢¼è,
स्प् : नक़ल
ÜU¢ÈUèप्र�त
ãñJ ÚÏÏ¢é
H¥¢'H}¢èÝ
ç±Îüप्र�त
ÜUÚÝï
Úïã}¢¼é
ËHH प्र�त
¥¢H}¢èÝ
|¢éH प्र�तबं�

Ϣݢݢ,
H,¥Sм¢H,
ã¢ïSÅH,: DO
„ÇGNOT
ÜUïæ, Ï¢¢x¢G
¢¼ - ±x¢ñ
ڢ ϢݢݢJ
DO ¥Ï¢
NOT²¼è}¢
COPY -¶G
©¢ÝïSPRAT
: DOSÜUê
NOT
COPY - © SPRAT
COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :x¢»

Ϣݢ¼ïप्र�त
|¢è ãñबं�
æ ¼¢ï- ©ç„ÈUü
çH»J
¥Ï¢
H}¢¢Ý
Hx¢» प्र�त
„éÚ: ब¥¢Hï
§ü}¢Ú¢Ý
²ï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
स्प्¥ÐÝï
प्र�त
बं�}¢é-„©
स्प् :|¢éनक़ल
ं� - ©
स्प् :ÜUè
: नक़ल
नक़ल

(3/110)
© SPRAT :¥¢²¼J
DO NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

(¼…éü}¢¢: ¼é}¢ãïæ ¥±¢}¢ ÜUï çH²ï Ï¢ïã¼ÚèÝ ÜU¢ñ}¢ Ϣݢ²¢ x¢²¢ ãñ)
}¢…GãÏ¢è §ü‹„¢Ý¢ïæ ÜUï }¢é¥¢}¢H¢¼ ΢ï çãS„¢ï }¢ï Ï¢¢æÅï …¢ „ÜU¼ï ãñæ: ÎèÝè ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Î鋲±è, »ÜU ¶é΢ ÜUï ¼§üæ ¥¢ñÚ »ÜU ¶é΢ ÜUï Ï¢æ΢ïæ ÜUï ¼§üæJ ÐïãHï ÜU¢ï ã}¢ }¢…GãÏ¢è ÈUÚ¢§ü…G
© SPRAT :ÜUãï
DOæx¢ïNOT
© SPRAT
NOT
SPRAT
DO ã}¢
NOTçx¢Ý
COPY
- © SPRAT
: DO
¥¢ñÚCOPY
ÎéHÚï - ÜU¢ï
„}¢¢…è: DO
ÈUÚ¢§ü
…GJCOPY
}¢…Gã-Ï¢è© ÈUÚ¢§ü
…G :ÜU¢ï
„ÜU¼ï
ãñæ Ý}¢¢…G
, NOT COPY
् : नक़ल
् : Ýनक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�ã…
- © ±x¢ñ
स्प्
प्र�त
- © स्प
बं�|¢…Ý
- © स्प
ڢ,प्र�त
…GÜU¢¼,
Úã: नक़ल
(²¢ çã‹Îê
ÜU¢ñबं�
}¢ çx¢Ý
„ÜU¼è
ãñ Ðé…प्र�त
¢-ТÆ,
çÜU¼ü
²¢ प्र�तबं�
© SPRAT
: DO
COPY…G-çãÚ
© SPRAT
NOT }¢…¢çãÏ¢ÜUï
COPY - © SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT :…ñDO
„ï NOT
çRUpÝCOPY
ÜUïã -„ÜU¼ï
ãñ ™™ü
}¢ïæ NOT
§üÏ¢¢Î¼)J
ãñ ÜUï }¢é: wDO
¼çHÈU
§üÏ¢¢Î¼: ÜUï
© स्प् : नक़ल
बं� - ©
् : नक़ल
प्र�त
- © स्प
् : नक़ल
प्र�त¶é
बं�
् : नक़ल
¼ÚèÜUïप्र�त
}¢éw¼çHÈU
ãñæJस्प©S¢ÜU¢
çㄢϢ
HïबÝं�
ï ±¢H¢
ç„ÈUü
¥¢ñÚ ç„ÈUü
΢ -ãñ©æJ स्प
©‹¢ÜU¢
¥…í प्र�तबं�
© SPRAT :§‹„¢Ý
DO NOT
© SPRAT
NOT
SPRAT
COPYÝãèæ
- ©J SPRAT
DO NOT COPY
ÜU¢ïCOPY
ç„ÈUü- ©‹¢ÜU¢
¶éÎ:¢ DO
Îïx¢¢J
Îé„COPY
Úï H¢ïx-¢¢ï©æ ÜU¢ï
©„„ï: DO
ÜU¢ï§NOT
üæ }¢¼HÏ¢
¥¢ñÚ Ý : ±¢ï
© स्प् : नक़ल
स्प् :ãñनक़ल
प्र�त
बं�
© xस्प
© स्पÜUÚ¼ï
् : नक़ल
् : नक़ल
©Ý„ï प्र�त
Ï¢¢…GÐबé„ं�
ü ÜUÚ- ©„ÜU¼ï
æJ ΢ï }¢…G
¢çãÏ¢
ÜUï- H¢ï
¢ »ÜU
…ñ„ï ¥æप्र�त
΢…Gबं�
}¢ïæ §ü-Ï¢¢Î¼
ãé» प्र�तबं�
© SPRAT :Ýãèæ
DO NOT
COPY
SPRAT
- © SPRAT
NOTÏ¢…¢G
COPY
© SPRAT
Т²ï …¢»æ
x¢ïJ- ©
©‹¢ÜU¢
„éH: êÜDO
U …¢GNOT
çãÚ COPY
ãñ ÜUï ¥Hx¢
¥Hx¢: DO
ã¢ïx¢¢J
çãÚ -|¢è
¥¢ñÚ Ï¢ã¢ï: DO
¼ NOT COPY
ãÎ ¼ÜU
Ï¢¢¼èÝ
æ |¢èJ
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� }¢ï

स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çÜUÝ - ©
…ã¢æSPRAT
Ï¢æ΢ï:ÜDO
Uï „¢ƒ
²¢ „}¢¢…è
¼¢ËHé: DO
ÜU¢¼NOTÜU¢,COPY
ãéÜUé-Ü©UêGHSPRAT
§üÏ¢¢ÎÜU¢
© SPRAT : DO NOT Hï
COPY
NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY
}¢é¥¢}¢H¢
¼¢ï् ±ã¢æ
ÐÚ प्र�त
}¢…GãबÏ¢ं�ÜUè- ©Îè±¢Úï
}¢ïæ प्र�त
Ýãèæ ब¥¢¼èæ
æ ÜUï प्र�तबं�
: नक़ल
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तब¥¢¼¢
ं� - ©ãñ स्प
स्प्æ Ï¢è™
ं� -J©ÐÇG
स्प¢ïç्ࢲ¢ï
¼¢ËHéCOPY
ÜU¢¼,- ©
¥ÈU„Ú
}¢éHNOT
¢…Gï}¢èÝ
ÜUï - „¢ƒ
¼¢ËHé: ÜDO
U¢¼,NOT
ÜU¢Ú¢ï
Ï¢¢Ú¢Ý¢
ÜU¢¼,
DO NOT
SPRAT²¢: DO
COPY
© SPRAT
COPY
- © ¼¢ËHé
SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :„¢ƒ
}²é
Ý
èç„ÐH
ÜU¢ï
Ð
¢ï
ü
Ú
ï
à
¢Ý
ÜUï
¼§ü
æ
,
좖
Ý
é
H
¥ÜU±¢}¢è
ÈUÚ¢§ü

G
±x¢ñ
Ú
ã
§„
çãS„ï
}
¢ï
æ
¥¢¼ï
ãñ
æ
J
§„ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
}¢ïæ »ÜU- ©§ÜU¢§
ÜUï :¼}¢¢}¢
§‹„¢Ý
çÜU„è: DO
}¢…GNOT
ãÏ¢ „ï
¼¢'ËHé
U Ú¶¼ï : ã¢ï
æ NOT COPY
© SPRAT :ç„Hç„Hï
DO NOT COPY
SPRAT
DO NOT
COPY™¢ãï
- © ±¢ï
SPRAT
COPY
- ©ÜSPRAT
DO
»ÜU …ñप्र�त
„¢ Ï¢Ú¼¢±
ÜUÚïस्प
æx¢ïJ्»ÜU
…ñ„ï प्र�त
ãéÜUêÜUबं�
ãñæ, -»ÜU
…ñ„्ï :ÈUÚ¢§ü
…G प्र�त
ãñæJ ¥Ï¢
¥ñ-„©è „Ú…G
}¢ïæ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� - ©
© स्प
बं�
स्प्}:¢èÝ
: नक़ल
नक़ल
नक़ल
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

73NOT
- çx¢Ú¢±Å
„Ï¢¢Ï¢
ݲ¢ :„±ï
COPY -ÜUï
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DOÚ¢NOT COPY
© SPRAT : DO
çx¢Ú¢±Å
ÜUï©¥¥„Ï¢¢Ï¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

…ã¢æ }¢éw¼çHÈU }¢…¢GçãÏ¢ ÜUï }¢¢ÝÝï ±¢Hï }¢¢ñ…éÎ ã¢ï, }¢éw¼G çHÈU Ý…GçÚ²¢ Ú¶Ýï ±¢Hï H¢ïx¢
}¢¢ñ…êÎ ã¢ïæ, ¼¢ï ©ÝÜïU }¢…GãÏ¢è ¥Ú¢ÜUèÝÜUï ç„Hç„Hï }¢ïæ §w¼ïH¢ÈU¢¼ }¢é}¢çÜUÝ ãñæJ HïçÜUÝ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„}¢¢…è ÈUÚ¢§ü…G ÜUï ç„Hç„Hï }¢ïæ ±¢ï „Ï¢ ÜUï „Ï¢ »ÜU …ñ„ï Ú±¢çÏ¢¼ Ú¶ïæx¢ï, ¥ñ„è ¼±Á…¢ï
© SPRAT : DO
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ú¶èNOT
…¢COPY
„ÜU¼è- ©ãñJSPRAT
Ï¢…GçãÚ: DO
|¢è NOT
¥¢ñÚ }¢éCOPY
}¢ÜUèÝ- ©ãñ SPRAT
Ï¢¢ç¼Ý : }¢ïDO
æ |¢èJ
् :¥ñनक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
स्पH
प्र�त
स्प् ãñ: नक़ल
ं� - }©
¥x¢Ú- ©}¢¢ã¢ï
„¢ }¢¶G
Hê¼बं�
± }¢é- ੼çÚÜU
¼¢ï §„प्र�त
ŒHéÚब¢çH…G
¢ }¢ïस्पæ ²ï् :}¢éनक़ल
}¢çÜUÝप्र�तबं�
© SPRAT
NOT
COPY
- ©…¢»,
SPRAT
- © SPRAT
© SPRAT : DO
ÝãèNOT
ÜUï COPY
çÜU„è - »ÜU
}¢…GãÏ¢è: DOÜU¢Ýê
Ý ÐÚ
™H¢
|¢¢æ:¼DO
-|¢¢æNOT
¼ ÜUïCOPY
}¢…G¢çãÏ¢ÜUï
}¢¢ÝÝï: DO
±¢HïNOT COPY
् : नक़ल
: नक़ल}¢éप्र�त
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © स्पÝ¢¼ï
ं�
© स्प
स्प् }¢æ
…Ï¢प्र�त
»ÜU ब}¢éं�
¥¢à¢Ú¼è
}¢ïæ …éÇप्र�त
Gï ãé» बã¢ï
æx¢ï -¼¢ï
»ÜU् ¼è„Úè
à¼ÚÜU,बं�…¢ï- ©
„Ï¢ÜU¢ï
…GêÚ ã¢ï,प्र�तबं�
© SPRAT : DO
SPRAT :ŒH¢Ý
DO NOT
- ©ç…„
SPRAT
COPY
- © ÜUÚ
SPRAT
¥ñ„NOT
è ТïCOPY
Hï„è -²¢© »và¢Ý
ã¢ïÝ¢COPY
™¢ãè²ï
ÐÚ: DO
„Ï¢ NOT
²ÜU„¢æ
¥}¢H
„ÜUï:æJDO
ã}¢NOT COPY
© स्प् : नक़ल
् : नक़ल
् : ãनक़ल
बं�Тï

स्प् :ÜU¢
नक़ल
§„ïप्र�त
ÜUãïæxब¢ïं�
„ïv-²é©Hस्प
Ú »…‹Ç¢J
²ï प्र�त
H¢}¢…Gबं�
ãÏ¢è- ©
²¢ स्प
“}¢…G
Ï¢ ÜUï प्र�त
ç¶H¢ÈU
Hè„è”
Ý¢}¢प्र�तबं�
COPY
- © SPRAT
: DO
COPY
: DO
- © SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT : DO
ÝãèæNOT
Ï¢ËÜUï
“¼}¢¢}¢
}¢…¢GçãÏ¢
„ï NOT
²ÜU„¢æ
„éH-êÜ©U” SPRAT
²¢ “»ÜU
„èNOT
ÎêÚè”COPY
ÜUï }¢¢'Ý¢ï
æ}¢ïæ §S¼ï:'}¢¢H
ã¢ï¼प्र�त
¢ ãñJ बं�
§„ÜUè
çݲ¢Î
ã¢ïx¢èप्र�त
§}¢Î¢Îï
§ü‹ब„¢Ýè
ÈUH¢ã,
© स्प् : नक़ल
- ©Ï¢éस्प
बं�Ï¢¢ã}¢è,
- © स्प्§ü:‹„¢çݲ¼,
ं� - ©
स्प् :„¢²‹„,
् : नक़ल
नक़ल प्र�त
नक़ल प्र�तबं�
¥ÜGNOT
UçH²¼
±x¢ï-Úã© …ñSPRAT
„ï ¥Ý¢ç„Ú
ÐÚ ¥¢ñ
Ú Ý -ÜUï© x¢è¼¢,
Ï¢¢§Ï¢H
²¢ ÜUé¥- ©¢üÝSPRAT
ÜUè Ï¢éç:ݲ¢Î
© SPRAT : DO
COPY
: DO NOT
COPY
SPRAT²¢
: DO
NOT COPY
DO NOT COPY
ÐÚJ
¥Ï¢
…¢G
ç
ãÚ
ãñ
ÜUï
ãÚ
ȆU
ÜU¢ï
ÜUé
À
Ý
ÜUé
À
ÜU¢ï
}
Ðí
¢
ï
}
¢¢§ü

G
²¢
„}¢Û¢¢ï
¼
ï
§„
ç„Hç„Hï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢ïæ NOT
ÜUÚÝï COPY
ã¢ïæx¢ï ¼¢ÜUï
§„ }¢é:à¼çÚÜU
çÝ…GCOPY
¢}¢ ÐÚ- ©¥}¢H
„ÜUïNOT
J ç…„COPY
¼Úã- ©
}¢…GSPRAT
ãÏ¢è ÈUÚ¢§…G
- © SPRAT
DO NOT
SPRATã¢ï: DO
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
¶é
Î
¢
¥¢ñ
Ú
©„ÜUï
좾
Î
¢ï
æ
ÜUï
Ï¢è™ÜU¢
}¢é
¥
¢}¢H¢
ãñ
¼¢ï
ã}¢
©„ï
à¢w„è
}¢é
¥
¢}¢H¢
²¢
Єü
ÝHप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
Ç¢ï}NOT
¢ï§Ý COPY
ÜUãïæx¢ï,- ©§„è
¼Úã: DO
}¢¥¢à¢Ú¼è
}¢„¢§H
ÜU¢ï, „}¢¢…è
}¢¢'}¢Hï
§…¼ï: DO
}¢¢§üNOT COPY
© SPRAT : DO
SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT
COPYÜU¢ï
- © ã}¢
SPRAT
}¢é¥प्र�त
¢}¢H¢बं�
²¢ }¢é- ©
à¼çÚÜU
}¢ï§Ý प्र�त
ÜUãïæx¢ï,बं�
¥¢ñÚ- ©
©„ïस्प»ÜU
¥¢ñÚ Îéबं�
„Úï -§‹„¢Ý
© स्प् : नक़ल
स्प् Ç¢ï
© स्प्ÜUï: „}¢¢…è
: नक़ल
् : §‹„¢Ý
नक़ल प्र�त
नक़ल प्र�तबं�
}¢é
¥
¢}¢H¢
}¢¢Ýï
æ
x
¢ï
,
}¢…G
ã
좏
Ðàï
¢
}¢æ

Ú
G
ÜU¢ï
}¢gï
Ý…G
Ú
Ú¶ï
Ï¢x¢ñ
Ú
J
Ï¢…¢G
ç
ãÚ
|¢è
¥¢ñ
Ú
Ï¢¢ç¼Ý}¢ï
æ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
|¢èJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¶éà¢Ý„èÏ¢è „ï §SH¢}¢ ÜUï ²ã¢æ »ÜU }¢éÝÁGG…G}¢ ¥¢ñÚ ¶êÏ¢„êÚ¼„¢ }¢¥¢à¢Ú¼è ɢ晢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢¢ï…êÎ ãñ ç…„ï “the moral code of Islam” ÜUïã Hèç…»J ¥Ï¢ ²ï ãÜUèÜU¼ãñ ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢…GãÏ¢è ÈUÚ¢§ü…G …ñ„ñ ÜUï Ý}¢¢…G ¥¢ñÚ Ú¢ï…ïG ÐÚ ¥}¢H ÜUÚÝ¢, çÝ„Ï¢¼Ý ¥¢„¢Ý ãñ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ï¢çÝSÏ¢¼ï §SH¢}¢è }¢é¥¢à¢Ú¼è ¼ÜU¢…G¢ïæ ÜU¢ï ÐéÚ¢ ÜUÚÝï ÜUïJ ÜU饢üÝ }¢ïæ ÜU㢠x¢²¢ ãñ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUï:“¼é}¢}¢ïõ „ï ç„ÈUü ©Ýãèæ ÜU¢ï §S¼ÜUH¢H, ¼¢ÜU¼ ¥¢ñÚ }¢…GÏ¢é¼è ç}¢Hïx¢è …¢ï Îé„Ú¢ïæ ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU¢}¢ ¥¢¼ï ãñJæ” ¥¢ñÚ §„è ÐïãHê ÐÚ ²¢'Ýè ãéÜUéÜUéH §Ï¢¢Î ÐÚ ã}¢ …G¢ïÚ Îï Úãï ãñæJ ࢢ²Î
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUéÀ ²ãè Ï¢¢¼ ࢢ§üÚï }¢çŸ¢ÜU, ¥ËH¢}¢¢ §ÜUÏ¢¢H, Ýï ²éæ ÜUãè ãñJ (à¢ï’Ú:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRATÎÎï
: DO
: DO NOT
ü çÎHNOT
ÜUï COPY
±¢S¼ï Ðñ- ©
΢ SPRAT
çÜU²¢ §‹„¢Ý
ÜU¢ï COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
् : नक़ल
् : Ýनक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प±ÚÝ¢
ं� -ÜUé©Àस्प
प्र�त
बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼¢¥¼प्र�त
ÜUï बçH²ï
ÜU}¢
¼ï ÜUÚ¢ï
üçÏ¢²¢æ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

}¢…GãÏ¢ ¥¢ñÚ ¼ïã…GèÏ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

»ÜU -¥¢ñ©ÚSPRAT
ÐïãHê ç…„ï
ã}¢ïæ Ý…G
Ú „ï- ©
¥¢ïSPRAT
Û¢GH Ýãèæ
ã¢ïNOT
Ýï ÎïÝCOPY
¢ ™¢çã²ï
ãñ ¼ïã: DO
…GèÏ¢NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
: DO NOT
COPY
: DO
- © ±¢ï
SPRAT

± ¼}¢ÎÎé
¥¢ñ-Ú©}¢…G
æ ÈUÜUüप्र�त
, }¢éw¼çHÈU
}¢…¢G
ÜUï }¢¢ÝÝï
±¢Hï
ã…èGÏ¢प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबÝं�
स्पã्Ï¢ : }¢ïनक़ल
बं� - ©
स्पç्ãÏ¢: नक़ल
प्र�त
बं�²ÜU„¢æ
- © स्प»ÜU
् : ¼ï
नक़ल

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
çx¢Ú¢±Å
ÜUï -¥„Ï¢¢Ï¢
DO NOT
COPY
© SPRAT- :74
DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜUï çÎH΢Îã ¥¢ñÚ ÐñLÜU¢Ú ã¢ï „ÜU¼ï ãñæJ …ñ„ï çã‹ÎêS¼¢Ý }¢ïæ Ï¢æx¢¢H ÜUï çã‹Îê ¥¢ñÚ
Ï¢æx¢H¢ÎïࢠÜUï }¢é„H}¢¢Ý »ÜU …GÏ¢¢Ý Ï¢¢ïHïæx¢ï, }¢ÀHè ¶¢»æx¢ï, ¥¢ñÚ }¢é}¢çÜUÝ ãñ »ÜU …ñ„ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çζ „ÜU¼ï ãñæJ HïçÜUÝ …GéÚéÚè Ýãèæ ÜUï »ÜU }¢…GãÏ¢ ÐÚ ™H Úãï ã¢ïæJ ²¢'Ýè ©ÝÜUè ¼ïã…GèÏ¢
© SPRAT :¼¢ï
DOȆU
NOT
SPRAT
: DO¥Hx¢J
NOT COPY
- © SPRAT
: DO }¢¢ÝÝï
NOT COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
ãñ,COPY
}¢…Gã-Ï¢©}¢x¢Ú
¥Hx¢
}¢éw¼çHÈU
}¢…G¢çãÏ¢ÜUï
±¢Hï -»ÜU
…ñ„ï çζ
© स्प् : नक़ल
„ÜU¼ïप्र�त
ãñæJ बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
COPY Ï¢Ú¥v„
- © SPRAT
DO„ÜU¼¢
NOT COPY
- © SPRAT
NOTãñ COPY
- © SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT ©S¢ÜUï
|¢è: ã¢ï
ãñ, ²¢'Ýè
²ï|¢è }¢é: DO
}¢çÜUÝ
ÜUï »ÜUãè
}¢…GãÏ¢: ÜUï
् : नक़ल
् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
- © }¢ï
स्प
बं� -¥Hx¢
© स्प्
©Ïस्प
}¢¢ÝÝïप्र�त
±¢Hïबं�
Îè¶Ýï
æ »ÜUÎ}¢
…éÎप्र�त
¢, ¥Hx¢
Hx¢ï: नक़ल
æ v²¢ïæÜप्र�त
Uï ©ÝÜUïबं�¼ïã-…èG
¢, à¢ÜU¢ÈU¼
© SPRAT :¥Hx¢
DO NOT
COPY
COPY
© SPRAT
DO¼NOT
COPY
- ©, SPRAT
: DO NOT COPY
¥Hx¢
ãñæ, -…é©ÎSPRAT
¢ ãñïJ ¶G:¢DO
Ý¢»NOT
ÜU¢'Ï¢¢
}¢ïæ -¥¢ÐÝï
|¢¢æ¼:-|¢¢æ
ÜUï H¢ï
x¢¢ïæ ÜU¢ï
}¢éwG¼çHÈU
© स्प् : नक़ल
नक़ल
प्र�तH
बं�
स्प् : नक़ल
- © स्प
् : नक़ल
ÝSH,प्र�त
Úæx¢, ब…Gं�
Ï¢¢Ý- ©Ï¢¢ïस्प
HÝï् :±¢Hï
, çÏ¢HÜUé
…éÎ- ©
¢ çHÏ¢¢„
ÐãïÝÝïप्र�त
±¢Hïब,ं�¥Hx¢
¥Hx¢
¼Úã प्र�तबं�
DOçx¢…G
NOT¢ COPY
© SPRAT
- ©HSPRAT
NOT±¢Hï
COPY
: DO NOT COPY
© SPRAT :ÜUè
¶¢Ýï -±¢Hï
²¢'Ýè: DO
ÐêÚï NOT
¼¢ñÚ „ïCOPY
çÏ¢HÜUé
¥Hx¢: DO
çζÝï
H¢ï- x©¢¢ïæ SPRAT
ÜU¢ï »ÜUãè
}¢ÜUü…प्र�त
G ÐÚ …}¢¢,
Îï¶स्प
¢ ãñ्J: ²ïनक़ल
»ÜUãèप्र�त
}¢…Gबãं�
Ï¢ „ï- ©…éस्प
ÇGï ्ãé»: नक़ल
}¢x¢Ú प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� -»ÜUãè
© स्प्ÐyƒÚÜU¢
प्र�तबÜUÚ¼ï
ं� - ©
: नक़ल¼±¢ÈU
¥Hx¢
¼ïã-…G©èÏ¢SPRAT
ÜUï Ýé}:¢¢§‹Îï
æ ãñæJ ¼}¢gé
ÜUË™Ú :¥¢ñ
}¢…GãCOPY
Ï¢ ²¢ -ÎèÝ
Î¢ï ¥Hx¢
© SPRAT :¥Hx¢
DO NOT
COPY
DO NOT
COPYÝ- ²¢
© SPRAT
DOÚ NOT
© SPRAT
: DO NOT COPY
¥Hx¢
…G
}
¢Úï
(Ðí
Ü
U¢Ú)
ÜUè
™è…G
ï
æ
ãñ
æ
J
¼ï
ã
…G
è
Ï¢
ÜU¢
¼¢'Ìé
Ü
U
㢕

¢²Åè
„ï
ãñ
¥¢ñ
Ú
ȆU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„¢²Åè
}¢ïæ »ÜU- ©}¢éËSPRAT
ÜU, »ÜU: DO
ç¶GœNOT
¢ï }¢ïæ COPY
ÚïãÝï ±¢Hï
}¢éwG¼çHÈU
ÜUï -H¢ï
¢¢ïæ ÜU¢ »ÜU
DO
NOT COPY
- © SPRAT
: DO}¢…¢G
NOTçãÏ¢
COPY
©xSPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :„¢ï
ãè
ÜUË™Ú
ã¢ï
,
²ï
}¢é
}
¢çÜUÝ
ãñ
J
¥x¢Ú™ï
ÜUï
¼ï
ã
…èG
Ï
¢
ÜU¢
}¢…G
ã
Ï¢
ÐÚ
좂G
¢
¥„Ú
ÐǼ¢
ãñ, प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
²ã COPY
}¢é}¢ÜUèÝ
ãè Ýãèæ: DO
Ï¢ËÜUïNOT
}¢¶GCOPY
Hé¼ -¥¢Ï¢¢Îè²¢ï
çH²ïNOT
}¢éÝCOPY
¢ç„Ï¢ - |¢è
ãñ ÜUï »ÜU
© SPRAT :¼¢ã}¢
DO NOT
- © SPRAT
© SPRATæÜ:Uï DO
© SPRAT
: DO NOT COPY
»ÜU¢§ü
}¢ï
æ
Úï
ã
Ýï
±¢Hï
}¢é
w
¼çHÈU
}¢…¢G
ã
èÏ¢ÜUï
}¢¢ÝÝï
±¢H¢ï
æ
ÜU¢
„}¢¢…è
ç…G
æ
Î
x¢è
ÜU¢
ȆU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢éà¼çÚÜU ²¢ ÜU¢ï}¢Ý ɢ晢 ã¢ïJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§‹„¢Ýè ¼ÚPUGè (»±¢ï˲éà¢Ý) ÜUï „¢ƒ „¢ƒ Ï¢ã¢ï¼„è ¼ÚvÜUè ЄæÎ ÜU¢ñ}¢¢ïæÝï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢Ð„è „}¢¢…è ¼¢ËHéÜU¢¼ ÜUï ç„Hç„Hï }¢ïæ ¥ÐÝï socio-cultural aspects ÜU¢ï ²¢'Ýè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„ÜUG¢ÈU¼è ± ¼ïã…GèÏ¢è ç±Ú¢„¼ ÐÚ ÁGG²¢Î¢ …¢ïGÚ çβ¢ ãñ, ¥¢ñÚ §„ ÜU¢ï §ü…¼ï}¢¢§ü }¢é¥¢}¢H¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
collective domain }¢¢Ý¢, ¥¢ñÚ }¢…GãÏ¢è }¢é¥¢}¢H¢¼ }¢ïæ, }¢…GãÏ¢è }¢é¥¢}¢H¢¼ ÜU¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
©Ýã¢ïæÝï ¥ÐÝ¢ à¢w„è Ç¢ï}¢ï§Ý ²¢ personal domain }¢¢Ý¢J §„ ¼ÈUÚèÜGU ÜU¢ „}¢¢…è
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÐãïHé ²ï ãñ ÜUï à¢w„è ¥ÜUGHè}¢ ²¢ ãËÜUï }¢ïæ ÜU¢ï§ü çÜU„è „ï Ï¢¢…GÐé„ü Ý ÜUÚï (…±¢Ï¢ Ý Hïæ)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢ñÚ Ï¢æ΢ ç„ÈUü ¶é΢ ÜU¢ï …±¢Ï¢ Îïã ã¢ï, …Ï¢ÜUï §ü…¼ï}¢¢§ü ¥ÜGUHè}¢ }¢ïæ ã}¢ïæ »ÜU Îé„Úï ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
»ã„¢„¢¼, ãéÜUêGÜGU ¼±vÜU¢ï¥¢¼ ±x¢ñÚã ÜU¢ ÐêÚè ¼Úã çH㢅G ڶݢ ã¢ïx¢¢J ¥¢ñÚ ²éæ Ý ÜUÚÝï
© SPRAT :ÐÚ
DO}¢éNOT
COPY
© SPRAT
SPRAT
NOTÐCOPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
¥¢à¢Ú¢,
…G}-¢èÝè
ÜU¢ÝêÝ: DO
¥¢ñÚNOT
ã}¢¢ÚïCOPY
ÐÇG¢-ïà¢è© ¼ÜU
ã}¢: DO
„ï Ï¢¢…G
é„ü ÜUÚ- „ÜU¼ï
ãñæJ »ÜU
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� - ©§S¢ÜUè
स्प् : ²ïनक़ल
- © स्प
© स्पÝ् ÜUè
À¢ïÅè प्र�त
„è ç}¢„¢H
ãñ ÜUïप्र�त
¥x¢Úबं�¥¢ÐÝï
ÜU¢ï्§:ü नक़ल
Ý}¢¢…Gप्र�त
±QU बं�
ÐÚ -¥Î¢
¼¢ï प्र�तबं�
DOïàNOT
SPRAT
DO NOT
SPRAT
: DO NOT
COPYÏ¢ÚÜU¢¼
- © SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT :ÐÇ¢G
¢è ²ï COPY
»¼ïÚ¢…G- ©Ýãèæ
ÜUÚ :„ÜU¼¢
ÜUï COPY
¥¢ÐÜUè- ©§„
Ï¢ïÝ}¢¢…èG
„ï ã}¢¢Úè
…¢G» : ã¢ï
© स्प् : नक़ल
ं� - ¥¢Ð
© स्प²ã¢æ
प्र�त
स्प्
प्र�त
बं�ÜU™Ú¢
- © स्प©S¢ÜUï
् : नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल
Úãè ãñप्र�त
æJ §„ बçH²ï
„ï ÎÈU¢'
ã¢ï बं�
HïæJ Hï- ©çÜUÝ
¥x¢Ú
¥¢ÐÝï
¥ÐÝ¢
, ²¢ प्र�तबं�
© SPRAT :¶é
DO
- ©„¢}¢Ýï
SPRATÈUñ: æÜ
DO
NOTÝCOPY
© SPRAT
NOT
© SPRAT
: DO NOT COPY
Î NOT
¥ÐÝïCOPY
, Í¢Ú ÜUï
U¢ ¼¢ï
ç„ÈUü -¥¢ÐÜUï
ÐÇ¢ï: GàDO
¢è »¼ï
Ú¢…GCOPY
ÜUÚ -„ÜU¼ï
ãñæ Ï¢ËÜUï
© स्प् : नक़ल
- © स्प
प्र�तबं�
् : नक़ल
ÜUG¢ÝêÝप्र�त
ï }¢éËÜUबं�
¥¢ÐÜU¢ï
„…¢G
|¢è Îï „ÜU¼¢
ãñJ - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

75NOT
- çx¢Ú¢±Å
„Ï¢¢Ï¢
ݲ¢ :„±ï
COPY -ÜUï©¥
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DOÚ¢NOT COPY
© SPRAT : DO
¥„Ï¢¢Ï¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

§„ çÝSÏ¢¼ „ï ¥¢Ð ¥x¢Ú ã}¢„ï ÐêÀïæ ÜUï }¢é„H}¢¢Ý ÜU¢ñÝ, ¼¢ï ã}¢ çÏ¢H¢ LÜU¢±Å
ÜUãïæx¢ï “ãÚ ±¢ï ࢶG„ …¢ï ¥ÐÝï ¥¢ÐÜU¢ï }¢é„H}¢¢Ý ÜUãï”J }¢…GãÏ¢è ²¢ ÎèÝè }¢é„H}¢¢Ý
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
±¢ï ãñæ …¢ï }¢…GãÏ¢è ÈUÚ¢§ü…G ÐÚ Ð¢Ï¢æÎï ¥}¢H ãñæ,çζÝï }¢ïæ }¢…GãÏ¢è Hx¢¼ï ã¢ïæ ÜUï Ýãèæ, }¢x¢Ú
© SPRAT : DO
NOT¥ãï
COPY
- ©ÜU¢ï
SPRAT
NOT COPY
: DO NOT
: DO±¢ïNOT COPY
©S¢ÜUè
ç}¢²¼
ã}¢ïæà:¢¢DO¥Ã±HèÝ
ÜGUÚ¢Ú- ©Îï¼SPRAT
ï ãñæJ ÜUË™ÚH
²¢ COPY
¼ïã…èG-Ï¢è© }¢éSPRAT
„H}¢¢Ý
: नक़ल
् : नक़ल
: नक़लÜUïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�}¢é-ç©
स्प्„ÜUG
बं�
प्र�तबं�
स्प्ÜUË™Ú
ãñæ …¢ï
ç„ÈUü
SH}¢
¢ÈU¼ ±प्र�त
¼ïã…èG
Ï¢ -ÜUè© स्प
ç±Ú¢„¼
ÜUï çÎH΢Îï
ã ãñ-æ,©©‹¢ÜUï
© SPRAT : DO
COPY ÜUï
- ©ÎÚç}¢²¢Ý
SPRAT : DO
SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT : DO
Ýé}NOT
¢¢§‹ÎïCOPY
¥¢ñÚ -¥H}¢Ï¢Ú΢Ú
ãñæ, NOT
}¢é„H}¢¢Ý
|¢è NOT
¥¢ñÚ COPY
x¢ñÚ }¢é-ç©
SH}¢¢ï
æ „ï :¥ÐÝï
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं�ÜUï- ©
- ©»ÜU
स्प्ãè: नक़ल
ं�
¼¢'ËHé
ÜU¢¼
΢ñÚस्प
¢Ý्|¢èJ
²ï }¢éप्र�त
}¢çÜUÝबं�
ãñ ÜUï
à¢w„ प्र�त
}¢ïæ ²ï ब΢ï
Ý¢ï- ©
Ðïãस्प
Hê ्}¢¢ñ: …नक़ल
GêÎ ã¢ïæJप्र�तबं�
© SPRAT : DO
COPY
- ©ÚSPRAT
: DO NOT
SPRAT
: DO©„ï
NOT
© SPRAT
DO NOT COPY
HïçNOT
ÜUÝ Î¢ñ
Úï ã¢ç…G
}¢ïæ çÜU„è|¢è
ÐïãHêCOPY
ÜUè x¢ñ-Ú©
}¢¢ñ…
GêÎx¢è ÐÚ
ÜU¢ñCOPY
}¢ „ï -Ï¢¢ãÚU
Ýãèæ :çÜU²¢
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…¢¼¢J
NOTÚCOPY
©¢SPRAT
DO NOT
© SPRAT : DO NOT COPY
ÜU^Ú - ©}¢…GSPRAT
ãÏ¢è Ýé: DO
QU¢»Ý…G
„ï Îï- ¶
…¢» : ¼¢ï
çÜU„èCOPY
ÈU¼±ï- ©ÜUïSPRAT
Ý¢¼ï: DO
ÜU§üNOT COPY
}¢é„प्र�त
H}¢¢Ý¢ï
æ ÜU¢ï- ©§SH¢}¢ÜUï
Ï¢¢ãÚप्र�त
ÜUÚ बçβ¢
x¢²¢J
¥¢ÐÜU¢ï
²¢Î
Îïæ ्ÜUï: नक़ल
çÈUË}¢èप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�
स्प् : नक़ल
ं� - ©
स्प्ã}¢
प्र�त
बं�çÎH¢
- © स्प
: नक़ल
焼¢Úï
…ñ„ï ÜUï- ©çÎHèÐ
}¢¢Ú,
}¢è, …¢±ï
¥w¼Ú,
Hè±éSPRAT
ÇÜUï ¶¢‹„
© SPRAT : DO
NOT COPY
SPRAT :ÜUé
DO
NOTà¢Ï¢¢Ý¢
COPY -¥¢…G
© SPRAT
: DOÎNOT
COPYÏ¢¢ï

: DO NOT COPY
(ࢢãL¶,
„H}¢¢Ý,
„ñ
È
U
¥¢ñ
Ú
¥¢ç}¢Ú)
Ï¢ËÜUï
ÈU¢LÜG
U
à¢ï

G
…ñ

ï
Ý}¢¢…èG
§‹„¢Ý
ÜU¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल|¢èप्र�तबं�
ÜUãèæNOTÝ COPY
ÜUãèæ, -çÜU„è
Ý çÜU„è,
ÜU¢ï§ü COPY
Ý ÜU¢ï-§©ü ÈU¼±ï
ÜUï Ý¢¼ï
„ï Ï¢¢ãÚ
ÜUÚ Ú¶¢
© SPRAT
: DO NOT
SPRAT
: DO §SH¢}¢
NOT COPY
- © SPRAT
: DOãñJNOT COPY
© SPRAT : DO
§„èप्र�त
¼Úãबं�
ç¶H¢ÇèG
LgèÝ,प्र�त
„¢çݲ¢
G ¥¢ñ् Ú: नक़ल
ÜUñÈU, }¢¢ï
ç„ÜU¢Ú
„ï स्प
…¢çÜUÚ
ãé„ñÝ,प्र�तबं�
् :ãनक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © स्प¥…G
बं�ç}¢…¢ü
- © स्प
प्र�त
बं�…ñ

¥}¢…Î
¥Hè -¶G
¥¢ñÚ: DO
¼¢ï NOT
¥¢ñÚ COPY
¶éÎ ¥¢Ï¢ï
¢ ÐÚ±èÝ
¶éCOPY
Î ¼S±±é
U ÜU¢ ÜUH¢}¢
© SPRAT : DO
NOT COPY
©¢Ý,
SPRAT
-©Î
SPRAT
: DO…¢ï
NOT
- ©ÈSPRAT
: DO NOT COPY
ÐÉG
¼
è
ãñ
æ
,
çÜU„è
Ý
çÜU„è
ÈU¼±ï
ÜUè
…G
Î
}¢ï
æ
…LÚ
¥¢§ü
æ
J
Ç¢ò
.
¥ÏÎé
S
„H¢}¢
N
obelप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
Leaureate Ï¢Ýï ¼¢ï ©S¢ÜUï Ï¢¢Î ©Ýãïæ “}¢éçSH}¢” }¢¢ÝÝï}¢ïæ ÜUéÀ ¼¢}}¢éH ÜU}¢ ã饢J }¢x¢Ú
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
©ÝÜU¢ï ¼¢ï “¥ïã}¢Îè” ã¢ïÝï ÜUè çϢݢ ÐÚ §SH¢}¢ ÜUï Ï¢¢ãÚ ãè ÜUÚ¢Ú Îï çβ¢ x¢²¢ ƒ¢J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥…èG}¢ Ðíï}¢…è ÐÚ ¼¢ï §Ë…G¢}¢ ²ï |¢èHx¢¼¢ ãñ ÜUï ±¢ï ¥„Hè “}¢éçSH}¢” ãè ÝãèæJ ¥Ï¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
|¢H¢ Ï¢¼¢§ü» ÜUï ²ï „Ï¢ ¥x¢Ú }¢é„H}¢¢Ý Ýãèæ ãñæ ¼¢ï çÈUÚ ÜU¢ñÝ ãñ }¢é„H}¢¢Ý? çã‹Îê ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çRUpÝ çÜU„ÜU¢ï }¢é„H}¢¢Ý „}¢Û¢¼ï ãñæ? çÜUÝ ÐÚ ¥¢Ð ÈURU ÜUÚïæx¢ï? çÜUÝ „ï ¥¢Ð Ý¢¼¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…¢ïÇïæGx¢ï? Ú¢ï…G }¢Ú¢üãÜUè ç…GÎx¢è}¢ïæ ÜU¢ñÝ ¥¢ÐÜUï ¥¢§üÜU¢ïÝ ã¢ïæx¢ï? ¥¢ñÚ ¼¢ï ¥¢ñÚ ¥¢ÐÜU¢ï ²¢Î
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã¢ïx¢¢ ÜUï }¢éwG¼çHÈU }¢éçSH}¢ }¢é}¢¢çHÜU ÜUï ÚïãÏ¢Ú …ñ„ï ÜUï ¶éÎ ç…Ý¢ã, }¢¢ñH¢Ý¢ ¥¢…¢GÎ,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ТçÜUS¼¢Ý ÜUï „ÎÚ }¢éà¢ÚüÈU, „g¢}¢ ãé„ñÝ, ÜUÚÝH x¢Gg¢ÈUè, Ï¢ËÜUï ²¢ç„Ú ¥Ú¢ÈU¢¼ ¼ÜU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ï çÜU„è Ý çÜU„è ÈU¼±ï Ýï §SH¢}¢ „ï Ï¢¢ãÚ ÜUÚ çβ¢ ƒ¢J Ï¢ã¢ï¼ }¢é}¢çÜUÝ ãñ ÜUï ±QU
© SPRAT : DO
DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO æ„
NOT
ÜUïÏNOT
¢¢Î ²ïCOPY
ÈU¼±ï- ©
Úg SPRAT
|¢è ÜUÚ: çβï
x¢» ã¢ï
æJ çH㢅¢G
ã}¢ ÈU¼±¢ï
ï Ý COPY
ÇÚïæJ - © SPRAT : DO NOT COPY
् : नक़ल
नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प
बं� ”- ©
स्प् :ÜU§ü
ã}¢ -¥…ü
G ÜUÚ¼ï
™Hïæ ÜUïप्र�त
“¥ÓÀ¢§ü
²¢स्प“Ýï्Ü: Uè”
²¢ प्र�त
“Ï¢éÚ¢§üब”ं�²¢- ©
“Ï¢Îè”,
Ï¢¢Úप्र�तबं�
SPRATcontextual
: DO NOT COPY
- ©¼SPRAT
: DO¥¢ñ
NOT
COPY
© SPRAT
© SPRAT : DO
²¢ }¢ÚÏ¢é
± }¢à¢L¼
Ú §…¢G
ÈUè -²¢
ç…G}¢ÝÝ: DO
ã¢ï¼NOT
ï COPY
©ÝNOT
§S¼ïCOPY
H¢ã¢ïæ -ÜUï©}¢¢'Ýè
© स्प् : नक़ल
स्प्Ýãèæ
बं�¥¢ñ- Ú©ãS„¢„
स्प् : नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल
ãñæ, प्र�त
¼Ýã¢बं�
²¢ -}¢é©yHÜUG
J §ü„èप्र�त
çH»बं�
ãÚ -Ýï©ÜUस्प
çÎH,
ãÚ Úãïप्र�त
}¢ çÎH
§‹„¢Ýप्र�तबं�
© SPRAT : DO
COPY
© SPRAT
DO NOT
- © ÜUé
SPRAT
: DO„ïNOT
COPY
ÜU¢ïNOT
™¢ãè»
ÜUï -±¢ï
§Ë…¢G}¢: ¼Ú¢à¢è
„ï,COPY
çÜUÚ΢Ú
à¢è ÜUÚÝï
, ÈU¼±ï
ÎïÝ- ï ©²¢SPRAT
΢ïãÚ¢Ýï: DO„ï,NOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� - © स्पÜUÚÝï
प्र�त
स्प् : H
- ©ÜUï
स्प„¢Úï
् : नक़ल
नक़ल
् : नक़ल
value
judgement
„ï Ï¢™ï
æJ ã}¢बं�ÜU¢ñ-Ý©¥¢Hè}¢é
x¢ñÏG ¢ प्र�त
ãñæ …¢ïबं�
çÜU„è
ã¢H¢¼प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
çx¢Ú¢±Å
ÜUï -¥„Ï¢¢Ï¢
DO NOT
COPY
© SPRAT- :76
DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„ï ±¢çÜUÈU ã¢ïæ? v²¢ м¢ ©S¢ÜUï ¼}¢¢}¢ ã¢H¢¼ „ï ã}¢ ¶éÎ x¢é…GÚ¼ï ¼¢ï ±ã „Ï¢ ã}¢ ¶éÎG
Ý ÜUÚ¼ïæ? ã}¢¢Úï ²ï „Ï¢ ΢±ï ¶¢ï¶Hï Ý Úã …¢¼ï? (à¢ï’Ú:)
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÐéwG¼x¢è ÜU¢ ãÚ Î¢±¢ ¶¢ï¶H¢ ãñ ¥æÎÚ „ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
: DOãñNOT
ô…G:ÎDO
x¢è NOT
„ï ÅÜUÚ¢
ÜUÚ- ©¼…éSPRAT
Ï¢ïü Ï¢ÎH¼ï
æ COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

à¢ï¶G }¢¢ïã}}¢Î §ÜUÚ¢}¢ „¢ãÏ¢ ÜUè }¢¢²¢-»-Ý¢…G ¼„ÝèÈU ‘¥¢Ï¢ï ÜU¢ñ„Ú’ ÜU¢ ²ï
çãS„¢ ¥¢ÐÜU¢ï ²ÜUGèÝÝ Ð„æÎ ¥¢»x¢J

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

“ÜU饢üÝ }¢…èGÎÝï §SH¢}¢ ÜUï }¢é¼¢çËHÜU “¥gèÝ¢ï ²S„LÝ” ÜU㢠ƒ¢J ¥¢ñÚ
}¢é¼¥çgÎ »ãÜU¢}¢ ÜU¢ ç…GRU ÜUÚ¼ï ãé» (Ú„éHï ¥ÜUÚ}¢ Ýï) ¼¢ñ…èG¥ ÜUè ƒè ÜUï ¶é΢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§SH¢}¢ÜU¢ï }¢éçàÜUH ¥¢ñÚ ¼ÜUHèÈUÎïã }¢…GãÏ¢ Ýãèæ Ϣݢݢ ™¢ã¼¢J Ú„êHï ¥ÜUÚ}¢ Ýï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢ïæࢢप्र�त
§„ बं�
©„éH- ©ÐÚस्प्¥}¢H
çÜU²¢
ãñJबं�
©Ýã¢ï
ï »ÜU
¼¢ï, Ï¢ÜU¢ï
H बं�
ࢢã- ©±çH²é
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- ©æÝस्प
प्र�त
स्प्ËH¢ã,
: नक़ल
् : नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
…±G è Ï¢¢¼¢ï
æÜU¢ï H¢ï:x¢¢ïDO
æ ÜUèNOTÚ¢²COPY
ÐÚ -À¢ï
¢G ¥¢ñÚ : DO
©ÝãïNOT
æ çÏ¢œ¢ÈU„èH
‹…Gϼ Ý: DO NOT COPY
© SPRAT :¥ÜU„Ú
DO NOT…éCOPY
- © SPRAT
©ÇSPRAT
COPY - ©}¢éSPRAT
çÜU²¢Jप्र�त
Îé„Úïबं�…Ï¢- ©Î¢ïस्प…¢²…G
¥¢ñÚप्र�त
}¢éÝब¢ç„Ï¢
Ï¢¢¼¢ï
»ÜU ¥¢„¢Ý
ã¢ï¼-è©¥¢ñस्पÚ्Îé:„नक़ल
Úè प्र�तबं�
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं� - ©
स्पæ ्}¢ï:æ नक़ल
प्र�तबं�
çàÜUH,
±¢ï - ©
ã}¢ïSPRAT
æࢢ ©}}¢¼
çH²ï
¥¢„¢Ý
ÜU¢ï ™é: ÝDO
¼ïJ NOT
…Ï¢ COPY
©Ýã¢ïæÝ- ©ï ¥Ï¢é
}¢é„:¢DO NOT COPY
NOT ¼¢ï
COPY
: DOÜUï
NOT
COPY
- © SPRAT
SPRAT
© SPRAT :}¢éDO
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © स्प्
- © स्प
बं�|¢ï- …
©¢ स्प
¥à¢¥Úè
¥¢ñबं�
Ú }¢¥¢…G
çÏ¢Ý: नक़ल
…ÏHप्र�त
ÜU¢ï बं�
¼Ú±è…ï
à¢Ú¢’् : ÜUïनक़ल
çH²ïप्र�त
²}¢Ý
¼¢ï् ©Ýãï
æ प्र�तबं�
© SPRAT :çã΢²¼
DO NOTÎè,
COPY
SPRAT
: DO NOTçÜU…¢ï
COPY
: DOJNOT
- © SPRAT
“¼é-}©¢ ΢ï
Ý¢ï ¥¢„¢Ýè
, -¼æ©x¢è SPRAT
}¢¼ ÜUè…¢ï
” HïCOPY
çÜUÝ ÜU§ü
ÈUéÜU㢻: DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं�
© Úस्प…G्§:ÈUनक़ल
प्र�त
- ©ÐÚ
स्प्¥¢ñ: Úनक़ल
- © स्प
नक़ल प्र�तबं�
§SH¢}¢प्र�त
}¢àÜUé
ÜU -¥¢ñ
ãç΄¢ï
æ ÜUèबं�
çϢݢ
ÜUG²¢„प्र�त
ÜU¢ïबं�
…LÚ¼
„ï ्ÁG²: ¢Î¢
© SPRAT :±éDO
NOT땆COPY
„¥¼
UÚ ç…G-æΩx¢èSPRAT
ÜUè …G:Ú¢DO…GNOT
Ú¢ „èCOPY
Ï¢¢¼¢ï-æÜ©U¢ï SPRAT
ç…Ýãïæ :ÜUéDO
¥¢üÝNOT
Ýï ÎéCOPY
‹²¢Î¢Ú¢ï- ©æ ÜUèSPRAT
„}¢Û¢: DO NOT COPY
नक़ल}¢éप्र�त
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प् :}¢éनक़ल
प्र�त
- © स्प्
बं�ÜU¢ï
- ©ãÚस्प¼Úã
ÐÚ À¢ïप्र�त
Ç¢G ƒ¢बं�
¥¢ñÚ- ©ç…ÝÜUï
¼¢'çËHÜU
Ú„éबं�
Hï ¥ÜUÚ}¢
Ýï :¥ÐÝï
¥„ÚèÝ
ÜUè प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢…¢GÎè Îè ƒè à¢Ú¥ ÜUï ¼ã¼}¢ïæ Hï ¥¢»J ¥¢ñÚ Îéçݲ¢ ÜU¢ ÜU¢ï§ü ãÜUGèÚ „ï ãÜUGèÚ ÜU¢}¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥ñ„¢ Ý Ú㢠…¢ï ±¢ç…Ï¢, }¢éS¼ãÏ¢, }¢éÏ¢¢ã, }¢ÜULã ¥¢ñÚ ãÚ¢}¢ ÜUè Ð¢æ™ à¢ÜUH¢ïæ }¢ïæ çÜU„è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
»ÜU ÜUï ¼ã¼ Ý ¥¢¼¢ ã¢ïJ ݼ腢 ²ï ÜUï §SH¢}¢ ç…„ï ÜU饢üÝÝï ¥¢„¢Ý }¢…GãÏ¢ ÜUã¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ƒ¢, ²ãêÎè }¢…GãÏ¢„ï|¢è ÁGG²¢Î¢ }¢éçàÜUH ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ ÎèÝ ç…S¢ÜU¢ }¢v„Î Lã¢Ýè ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¶GH¢ÜUè ¼ÚvÜUè ƒ¢ §Ý Ï¢¢¼¢ïõ ÜU¢ Ï¢²¢Ý ã¢ï x¢²¢ ÜUï ¥¢²¢ ΢ÉèG ÜU¢ „ÈUïΠϢ¢H
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ó¢¢ NOT
…¢²…GCOPY
ãñ ²¢
Ý¢ÜUNOTÜUïCOPY
Ï¢¢H -©¶ï
ÇÝ¢ ™¢ãè²ï
²¢ ÜU¼Ú±¢Ý¢J
„¢ïÝï ÜUè: DO NOT COPY
© SPRAT :™éDO
- ©Ý¢…¢²…G
SPRAT :JDO
© SPRAT
: DO NOT
COPY - © SPRAT
¥¢Ú„èप्र�त
ÐãïÝबं�
Ý¢ -…¢²…G
v²¢प्र�त
§„ बं�
}¢ïæ }¢é- ‹©ã स्प
Îï¶्Ý¢: नक़ल
|¢è …¢²…G
ãñ ±x¢ñ
Úã,स्प¥¢ñ
²ï प्र�तबं�
नक़ल
् :Ú नक़ल
© स्प् : नक़ल
© स्प्ãñ : ¼¢ï
प्र�तबं�

ÜUï COPY
²ï ÈU΢ï
ü ç}¢ËH¼
çÈUÎ -ãñ©æ ²¢SPRAT
Ýãèæ : Єï
é༠ã¢ïCOPY
x¢²¢J- ©¥¢ñSPRAT
Ú H¢ïx:¢DO NOT COPY
DO NOT

SPRAT :ÜUï
DOçH»
NOT}¢éCOPY
DOÐNOT
© SPRAT :„±¢H
Ï¢…¢»प्र�त
¥ÐÝè
¶é्΢΢Î
§S¼ïब'ं�
}¢¢H- ©ÜUÚÝï
ÈUévã¢प्र�त
ÜUï }¢éबं�
ÜUçHÎ
}¢ã…G् : Ï¢Ý
© स्प् : नक़ल
बं�¥vHï
- © स्प
स्प्ÜUï: नक़ल
- © स्प
: नक़लÜU¢प्र�त
नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT :x¢»”J
DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

77 NOT
- çx¢Ú¢±Å
„Ï¢¢Ï¢
ݲ¢ :„±ï
COPY -ÜUï©¥
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DOÚ¢NOT COPY
© SPRAT : DO
¥„Ï¢¢Ï¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¥x¢Ú ã}¢ïæ „Ó™è }¢ã¢ïÏÏ¢¼ ãñ ã}¢¢Úï ç±Ú„ï „ï, ã}¢¢Úè ÜUG¢ñ}¢ „ï, ã}¢¢Úï ¥±¢}¢ „ï,
¼¢ï çÈUÚ ã}¢ïæ ¥ÐÝ¢ ÈU…üG ÐéÚ¢ ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢J ¥x¢Ú ã}¢¢Úï Í¢Ú }¢ïæ ¥¢x¢ Hx¢ …¢» ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã}¢ „ï ²ï ÜUãï ÜUï ¥Ï¢ ²ï ¼é}ã¢Ú¢ Í¢Ú Ýãèæ, ¼¢ï v²¢ ã}¢ ¥ÐÝ¢ Í¢Ú ©ÝÜUï ã±¢Hï ÜUÚ Îïæx¢ï?
© SPRAT : DO
: DOÜU¢ç}¢²¢Ï¢
NOT COPY
: DO NOT COPY
ã}¢ïNOT
æ ÇÅï COPY
ÚãÝ¢ -ã¢ï©x¢¢SPRAT
¼æÎãè: DO
„ï, NOT
„Ó™ïCOPY
çÎH -„ï©J SPRAT
¥x¢Ú ã}¢
ã¢ïæx-¢ï©¼¢ïSPRAT
ã}¢ïæ ¥ÐÝ¢
् : नक़ल
् : ™æ
नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� - ¥¢ñ
© Úस्प¥x¢Ú
प्र�तबं�
© स्प
प्र�त
बं�
çH²¢
…¢»x¢¢J
ã}¢ Ý¢ÜU¢}¢
ã¢ïæx¢ï- ¼¢ï
§„„ï
΢æ ÈUÜUü
Ýãèæ
ÐÇï- Gx©¢¢:स्पã}¢Ýï
ÜU}¢ „ïप्र�तबं�
COPYÈU…ü
- ©G¼¢ïSPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
© SPRAT : DO
ÜU}¢NOT
¥ÐÝ¢
ÐéÚ¢ çÜU²¢J
¶G¢}¢¢ï
ࢠ¼}¢¢à¢¢§ü
ÜUè: DO
¼ÚãNOT
ÎﶼïCOPY
¼¢ï -Ý©ÚãïSPRAT
J ¥x¢Ú: DO
ȆUNOT COPY
: नक़ल
् : नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © ÜU¢ï
स्प,्„¢ñ
प्र�त
बं�
- ©¼ÚÈU
स्प् „ï
}¢…Gप्र�त
ãÏ¢è }¢éबं�
H}¢¢Ý
}¢¢ï„H¢¼
ÜUïबं�
ТϢæ-Ω}¢éस्प
„H}¢¢Ý
ÜU¢ï प्र�त
ÐêÚè ÜU¢ñ
}¢ ÜUè
Ï¢¢ïHÝïप्र�तबं�
© SPRAT : DO
- © ±¢ï
SPRAT
: DO
© SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY
ÜU¢NOT
ãÜUG COPY
ãñæ, ™¢ãï
¼ïã…èG
Ï¢¢ï NOT
¼}¢géÝCOPY
„ï, -„¢²‹„
± :…éDO
x¢Ú¢ÈUè²¢
„ï Ï¢ËÜUï
¶éÎ §SH¢}¢
© स्प् : नक़ल
बं� - ©
स्प¼¢Úè¶G
् : नक़ल
© स्प् : v²¢ï
नक़ल
बं�

् : ¼¢'Hè}¢
नक़ल प्र�तबं�
¥¢ñÚप्र�त
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUè
ãè प्र�त
„ï ¶Gब¢ं�
„¢ -H¢§Ë}¢ãè
æ Ý प्र�त
ã¢ï, ¼¢ï
v²¢ï
æ Ýस्प»ÜU
NOT COPY
: DO…¢ïNOT
COPY¼}¢gé
- © ÝSPRAT
: DO NOT
© SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
²¢ÈU¼¢
¼ïã…èGÏ-¢è©}¢éSPRAT
„H}¢¢Ý,
}¢éçSH}¢
ÜU¢ ¥H}¢
Ï¢Ú΢ÚCOPY
ã¢ï, -©„
}¢é„H}¢¢ÝÜU¢ï
Ï¢¢ïHÝïÜप्र�त
U¢ ãÜGबं�
U Ý -ã¢ï©?स्प
©ÐÚ„ï
焼}¢प्र�तबं�
|¢è प्र�त
}¢é„H}¢¢Ý
¼Úã् :„ïनक़ल
, }¢é„प्र�त
H}¢¢Ýबं�
ÜUï -behalf
© स्प् : नक़ल
बं� - ÜUè
© स्प
© स्प्Ðï: नक़ल
् : नक़ल
…GÚNOT
èÈUè COPY
²ï ÜUï Ï¢ã¢ï
„ï ¥ñ:„DO
ï H¢ïNOT
x¢ …¢ïCOPY
¥ÐÝï
Ï¢è ÜUã¼ï
¢ ç…ÝÜU¢ï
© SPRAT : DO
- © ¼SPRAT
- ©¥¢ÐÜU¢ï
SPRAT :}¢…G
DOãNOT
COPYãñ-沩
SPRAT : ã}¢Ýï
DO NOT COPY
}¢¢ñ
H
¢Ý¢
ÜU¢
ç¶G
¼
¢Ï¢
Îï
Ú¶¢
ãñ
æ
±¢ï
¶é
Î
}¢…G
ã
Ï¢
ÜUè
x¢ï
ã
򢤟
Ýãèæ
…¢Ý¼ï
J
…ñ

ï
Ï¢ã¢ï
¼
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल„ïप्र�तबं�
“ÐíNOT
¢ïÈUï„COPY
Ú” ãñæ ç…ÝÜUï
Т„: }¢éDO
}¢çÜUÝ
ÜUï Ðè.»™.Çè.
çÇx¢íNOT
è |¢èCOPY
ã¢ï Hï-ç©
ÜUÝSPRAT
±¢ï ÎÚ¥SH
- © SPRAT
NOT ãñCOPY
- © SPRATÜUè
: DO
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
H¢²ÜU
±
ÈU¢ç…G
H
Ýãèæ
ãñ
æ
J
ࢢ²Ú
Ýï
§ü

¼ÚÈU
좂G
è
¶G
é
Ï
¢„ê
Ú
¼è
„ï
§ü
à
¢¢Ú¢
çÜU²¢
ãñ
ÜUïJप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
(à¢ïNOT
’Ú:) COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
ÎèÝस्प¼¢ï
Ï¢ÇGè ΢ñ
H¼बं�
ãñ, - © स्पÏ¢¥…G
ÜU¢ï ÎèÝÜU¢
|¢èस्पÝãèæ
© स्प् : नक़ल प्र�तब§Ë}¢ï
ं� - ©
प्र�त
प्र�तब§ÚÈU¢æ
ं� - ©
् : नक़ल
् : नक़ल
् : नक़ल प्र�तबं�
ç…ÝÜU¢ï
§}¢¢Ý
ÜUï
΢±ï
ãñ
æ
Ï¢ã¢ï
¼
,

y
ÈU
²ï
ãñ
æ
ÜUï
}¢é
H
„}¢¢æ
|¢è
Ýãèæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢¢ñH¢Ý¢ ã¢Hè Ýï ¼¢…΢Úï ¥ÚÏ¢ÜUï ¥¶GH¢ÜGU „ï ¥¢…ÜUï ÜU§ü ¶¢ï¶Hï ©Hï}¢¢ ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¶GH¢ÜUG }¢ïæ ÈUÜUü ÜUÚ¼ï ãé» ÜUéÀ ²éæ ÜU㢠ãñ (à¢ï’Ú:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ï¢Éï ç…„ „ï ÝÈUÚ¼ ±¢ïï ¼ÜUÚèÚ ÜUÚÝè
ç…x¢Ú ç…„ „ï à¢ÜU ã¢ï ±¢ï ¼ïãÚèÚ ÜUÚÝè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
x¢éÝïãx¢¢Ú Ï¢æ΢ïæ ÜUè ¼ïãÜUèÚ ÜUÚÝè
}¢é„H}¢¢Ý |¢¢§ü ÜUè ¼ÜUÈUèÚU ÜUÚÝè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥x¢Ú »¼ïÚ¢…G ©S¢ÜUè çÝÜUH¢ …GÏ¢¢æ„ï
¼¢ï ¥¢Ý¢ „H¢}¢¼ ãñ ÎéE¢Ú ±¢æ „ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU|¢è ±¢ï x¢HïÜUè Úx¢ïæ ãñ ÈUéH¢¼ï
ÜU|¢è Û¢¢x¢ ÐÚ Û¢¢x¢ ãñæ }¢éæã}¢ïæ H¢¼ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU|¢è ¶¢ïÜU ¥¢ñÚ „x¢ ãñæ ©S¢ÜU¢ï Ï¢¼¢¼ï
ÜU|¢è }¢¢ÚÝï ÜU¢ï ¥„¢ ãñæ ©Æ¢¼ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„é¼éæ ™à}¢ï Ï¢ÎìÎêÚ ãñïæ ¥¢Ð Îèæ ÜUï
Ý}¢éÝ¢ ãñæ ¶ËÜUï Ú„éHï ¥}¢èæ ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ï¢ïà¢¼Ú ÈU¼±ï ¼¢ï Ï¢„ popularity ²¢ ࢢïãÚ¼ ÜUï çH²ï, ²¢ }¢éÜU¢}¢è }¢¢ã¢ïH ÜUè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢é¼¢Ï¢ïÜU¼ „ï çÎ²ï …¢¼ï ãñæ ¥¢ñÚ Ï¢¢Î }¢ïæ Îé„Ú¢ ÎÏ¢¢± ÐÇG¼¢ ãñ ¼¢ï Úg|¢è çÎ²ï …¢¼ï ãñæJ }¢x¢Ú
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…ñIJΠ©Hï}¢¢, ¥¢ñÚ }¢éÈUvÜUÚèÝï §SH¢}¢Ýï ¥ñ„è ڢ㠧çw¼²¢Ú Ýãèæ ÜUèJ §‹„¢Ýè §Ë}¢ ²éæãè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ü¼Ý¢ }¢ïãÎéÎ ãñ, ©ÐÚ „ï ã}¢ „Ï¢ }¢ïæ §üy¢Ýï biases, §y¢Ýï ¼¥S„éÏ¢¢¼ ãñæ ÜUï ã}¢ çÜU„è ÜU¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ç„ÈUü ¥ÐÝï }¢ÈUL…¢G¼ ÜUè çϢݢ ÐÚ §SH¢}¢„ï Ï¢¢ãÚ ÜUÚïæ, ²ï çÜU¼Ý¢ Ý¢}¢éÝ¢ç„Ï¢ ÈUï'H ãñJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
çx¢Ú¢±Å
ÜUï -¥„Ï¢¢Ï¢
DO NOT
COPY
© SPRAT- :78
DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¥¢}¢ ç…GæÎx¢è }¢ïæ …¢ï ¼„ñéÚ¢¼ Ϣݼï ãñæ …GLÚè Ýãèæ ÜUï ±¢ï ÎÚ ãÜUèÜU¼ „Ó™¢§ü

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÐÚ }¢Ï¢Ýè ã¢ïæ, }¢„HÝ }¢x¢çÚÏ¢ ÜU¢ ¼¢ËHéÜU ã}¢ ࢢñçÜU²¼ ²¢ ÈUã¢çࢲ¼ (vulgarity) „ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUÚ¼ï ãñæJ }¢x¢Ú v²¢ „¢Ú¢ }¢x¢çÚÏ¢ vulgur ãñï? Ý¢ …GïÏ¢¢ ãïñæ? ã}¢¢Úï ²ã¢æÜUè ÜU§ü çã‹Îè çÈUË}¢ïæ
© SPRAT :…¢ï
DOÜUïNOT
- © SPRAT
DO NOT
- ©…¢¼è
SPRAT
- ©|¢¢§ü
SPRAT
: DO NOT COPY
©Îêü COPY
ÜUï Åè.±è.
ÐÚ |¢è :ÜU|¢è
ÜU|¢èCOPY
çζ¢§ü
ãñæ,: DO
©ÝãïNOT
æ ÜU¢ï§COPY
ü ãS„¢„
¥ÐÝè

् : नक़ल
् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�Ï¢ïÆ- ©ÜUÚस्पÎï्¶: नक़ल
प्र�तबं�
© स्प}¢x¢ÚèÏ¢ÜUè
Ï¢ãïÝ प्र�त
ÜUï „¢ƒ
Ýãè „ÜU¼¢J
¥ñ„-è©|¢èस्पçÈUË}¢ï
æ ã¢ï¼èप्र�त
ãñïæJ Îéब„ं�
Úè -¼ÚÈU

NOTÁGG²COPY
- ©çÇSÜU±Úè,
SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT :ÝïDO
à¢ÝH
¢ïx¢í¢ÈUè,
Ýï™NOT
ÚH COPY
çãSÅîè - Ï¢ËÜUï
Ï¢è.Ï¢è.„è.
¥¢ñÚCOPY
„è.»Ý.»Ý.
ÜU¢ï :|¢è

: नक़ल ÜUï
् : Çï
नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं�„ï- ©„¢Úï
स्प्
प्र�त
बं�Îï¶
- © „ÜU¼ï
स्प् : ãñनक़ल
प्र�त…ã¢æ
बं� ±ï
-H
©ï‹स्प
¥¢Ð प्र�त
§y}¢ïÝब¢Ý
¶¢Ý΢Ý
„¢ƒ
æJ }¢x¢ÚèÏ¢
Å¢§Ý
ÜUï प्र�तबं�

© SPRAT :Ý¢}¢„ï
DO NOT
COPY¥¢…G
- © ¢SPRAT
NOT ÐÇG
COPY
SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
ç…‹„è
Îè Îï¼¢: DO
çζ¢§
¼¢ -ãñ©¼¢ï
±ãèæ : DO
Mamma’s
Day,Teacher’s

© स्प् : नक़ल
बं� -Day
© स्पÜUï् :ã±¢Hï
नक़ल„ïप्र�त
बं�Îã¢Ýè
- © स्प|¢è
् :ÜUÚ¢¼ï
नक़ल प्र�तबं�
¥ÐÝïबं�Ï¢é…- Gêx©¢¢ïZ स्प
ÜUï ्¼§ü: नक़ल
æ ÈU…üGप्र�त
ÜUè ²¢Î
Day,प्र�त
Pappa’s

SPRAT
COPY
© SPRAT
COPY -}¢çŸ¢ÜUè²¢ï
© SPRATæ :ÜUïDO
© SPRAT :ãñDO
J NOT
¥ÐÝèCOPY
ÜU¢Ú¢ï- Ï©¢¢Ú¢Ý¢
ç…G:æÎDO
x¢è}¢ïNOT
æ ã}¢Ýï
Îï¶- ¢ÜUï
¥¢}¢¼¢ñ: ÚDOÐÚNOT
Ï¢çÝSÏ¢¼
, NOT COPY

}¢x¢çÚϢ貢ï
ÜU¢¢Ú¢ï
¢¢Úè „éप्र�त
HêÜU बçÜU²¢,
¢Î¢् :§}¢¢Ý΢Úè
ÜU¢बं�
„éÏ¢ê-¼©çβ¢J
© स्प् : नक़ल
प्र�तæ बÝïं�Ï¢ïã- ¼Ú
© स्प
ं� - ©ÁGG²स्प
स्प् :ࢢ²Î
् : Ïनक़ल
नक़ल प्र�त
नक़ल प्र�तबं�

§QUïCOPY
„¢Îè ¼ÚvÜUè
ÜU¢ :Ú¢…G
²ãè
ãñæJ - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT :©‹¢ÜUè
DO NOT
- © SPRAT
DO |¢è
NOT
COPY

ã}¢बं�¥ÜU„Ú
¥HÈU¢…G
Û¢ÝÛ¢¢H}¢ï
„ ्…¢¼ï
ãñæJ ¥¢ñ
Ú »ÜUबं�HÈU…G
„ï ्»ÜU: नक़ल
ÐéÚ¢ प्र�तबं�
् : नक़लÜUïप्र�त
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
- © स्प
बं� - æ©ÈUæस्प
प्र�त
- © स्प

Ú ¶Ç¢
ÜUÚ- ©
Îï¼SPRAT
ï ãñæJ çÈUÚ: DO
¶éÎNOT
©„COPY
¼„ñé-Ú©ÜUïSPRAT
΢²Úïæ}:¢ïDO
æ ÜUñÎNOT
ã¢ï COPY
ÜUÚ Úïã- ©…¢¼ï
ãñæJ …ñ: DO
„ï NOT COPY
DO NOT
COPY
SPRAT
© SPRAT :¼„ñé

“§Ï¢¢Î¼”J
ï Ï¢æ्Îï: ã}¢Ýï
¢Ú¢ïबं�
Îï¶-ï ©ç…Ý}¢ï
नक़ल ã…G
नक़ल प्र�तबÜUè
् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तब¥Ï¢
ं� -¥ñ
©„स्प
प्र�त
स्प्æ :“¥Ï¢çβ¼”
ं�…x¢ã
- © स्प“ݶ±¼”

¶èJNOT
„…ÎïCOPY
¼¢ï -Îè¶ï
Ï¢æÎx¢è: ÝDOÎè¶èJ
§„ ¼Úã
¼” ÜU¢ï
J ¥¢}¢
Ú ÐÚ :§„
© SPRAT :ÎïDO
© SPRAT
NOT COPY
- ©Hèç…»ï
SPRAT :“¥¢ñ
DOÚNOT
COPY
- ©¼¢ñ
SPRAT
DO NOT COPY

HÈU…Gप्र�त
ÜU¢ ब¼¢ËHé
U }¢¢ï
„ï, }¢}¢¼¢
„ï, ÝÚ}¢è
Ï¢¢üÝèप्र�त
„ï ãñबæJं�
HïçÜUÝ
v²¢् :¼}¢¢}¢
© स्प् : नक़ल
ं� -Ü©
स्पã्ÏÏ¢¼
प्र�तबं�
- © स्प„ï्, : ÜUé
- © स्प
: नक़ल
नक़ल
नक़ल प्र�तबं�

¥¢ñÚ¼ïæ, ¼}¢¢}¢ w±¢¼èÝ §„ }¢„HÜU ÐÚ ÐéÚè ©¼Ú¼è ãñæ? Ï¢ãé ÜU¢ï ÜU¢ñÝ ¼æx¢ ÁGG²¢Î¢ ÜUÚ¼ï ãñæ,
}¢Îü ²¢ ¥¢ñÚ¼? v²¢ ¥¢ÐÝï ¼¢Úè¶}¢ïæ ¥¢ñÚ¼ ÜUï ¥¼¢Ï¢ ÜUï ã±¢Hï Ý Îï¶ï? §„è ¼Úã v²¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
“…}¢ãéÚè²¼” ÜUï „¢Úï ÈUñ„Hï H¢ïx¢¢ïæÜUï ãÜU}¢ïæ ã¢ï¼ï ãñæ? ¥x¢Ú ¥ñ„¢ ã¢ï¼¢ ¼¢ï ÝÚï‹Îí }¢¢ïÎè „ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
x¢é…Ú¢¼ Ý ã¢ï¼¢J »Ç¢ïËÈU çãÅHÚ „ï …}¢üÝè Ý ã¢ï¼¢ Ï¢ËÜUï §vÏ¢¢HÝï ÜU㢠|¢è ãñæ ÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
(à¢ï’Ú:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
…}¢ãéÚè²¼ ±¢ï Ý…}¢ï ãéÜUé}¢¼ ãñ ÜUï ç…„}¢ïæ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
H¢ïx¢¢ïæ ÜU¢ï çx¢Ý¢ ÜUÚ¼ï ãñæ ¼¢ïH¢ Ýãèæ ÜUÚ¼ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢ñÚ ¼¢ï ¥¢ñÚ “¥ÓÀ¢§ü” “Ï¢éÚ¢§ü” ²ï ¥HÈU¢…G ¼ÜU Ï¢Çï Ýè™Hï Î…ïü ÜUè ¥¢ñÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
confusing ã¢ï „ÜU¼ï ãñæJ }¢„HÝ ã}¢Ýï …Ï¢ ÜUéÀ }¢éH„}¢¢Ý¢ïæ „ï ÐéÀ¢ ÜUï çÏ¢H çvH‹ÅÝ
© SPRAT :¥¢ñ
DO
NOTÜU¢ñ
COPY
DO NOT
SPRAT :ÜU¢
DO NOT COPY
Ú NOT
ÁGG²¢ï…COPY
ü Ï¢éࢠ-}¢ï©æ Ï¢ïSPRAT
ã¼ÚèÝ: DO
§‹„¢Ý
Ý ãñæ,- ©¼¢ïSPRAT
çÏ¢H¢ : ¼ÜUËHé
ÈU COPY
©Ýã¢ïæÝ- ï ©çvH‹ÅÝ
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
© स्प्
बं�ÜUï- ©
स्प् : नक़ल
© स्प्ÜUï: नक़ल
Ý¢}¢ çβ¢J
çÈUÚ- ã}¢Ýï
©Ýãï
æ ²¢Î प्र�त
çÎH¢²¢
çvH‹ÅÝ
¼¢ï }¢¢ïप्र�त
çÝÜU¢ बं�
˲é»-ç‹„ÜUè
„¢ƒ प्र�तबं�
DO NOT
: DOĕNOT
COPY
© SPRAT :ç…‹„è
}¢é¥COPY
¢}¢H¢- ©
}¢ïæ SPRAT
}¢éHâ籄
…Ï¢ÜUï
ÁGG²-¢ï…©ü SPRAT
Ï¢éࢠ¼¢ï: DO
™™üNOT
…¢ÝïCOPY
±¢H¢- ©ÝïÜSPRAT
U Ï¢æ΢ : ãñDO
, NOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त§‹„¢Ý
बं� - ©
प्र�त
- © स्प
ं� -|¢é©Hस्प
: नक़ल
् :, नक़ल
् : §Ú¢ÜU
नक़ल प्र�तबं�
¶¢Ý΢Ýè
ãñJस्प¼¢ï् ©Ýã¢ï
æÝï ΢æ
¼¢ï }¢ïबं�
æ ©æx¢Hè
ÎÏ¢¢§ü
v²¢ïæ ÜUïप्र�त
±¢ï बÝãèæ
Т¼ï
© SPRAT :ÜU¢ï
DO¥¢ñ
NOT
COPY - © SPRAT, : ¼¢ï
DO ¥Ï¢
NOT“¥ÓÀ¢”
COPY - ©§‹„¢Ý
SPRATçÜU„ï
: DO ÜUãñ
NOTæx¢ïCOPY
SPRAT
: DO NOT COPY
Ú ¥ÈU{¢çÝS¼¢ÝÜU¢ï
? çÏ¢H¢- ©à¢ÜU
…±¢ãÚ
© स्प् : नक़ल
स्प्}¢ã¢„|¢¢
बं� - ©Ï¢ã¢ï
स्प्¼ : }¢é
- © स्प् : नक़ल
: नक़ल प्र�त
नक़ल
H¢H प्र�त
ÝïãL बं�
¥¢ñÚ- ©
çã‹Îê
ÜUï ÎÚç}¢²¢Ý
ç}ÜUÝप्र�त
ãñ ÜUïबं�¥¢Ú.»„.»„.
¥¢ñÚ प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

79NOT
- çx¢Ú¢±Å
„Ï¢¢Ï¢
ݲ¢ :„±ï
COPY -ÜUï© ¥
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DOÚ¢NOT COPY
© SPRAT : DO
¥„Ï¢¢Ï¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

}¢ã¢„|¢¢ ÜUï H¢ïx¢ ÁG²¢Î¢ }¢…GãÏ¢è ¥¢ñÚ {}¢üÜUï çㄢϢ„ï ÝïÜU ã¢ïæx¢ïJ ¼¢ï v²¢ ±¢ï ¥¢ÐÜUï,
ã}¢¢Úï çH²ï Ï¢ïã¼Ú §‹„¢Ý |¢è ƒï? ¥¢ÐÜU¢ï ¥ÐÝï ÈUñ„Hï ¶éÎ ÜUÚÝï ã¢ïæx¢ïJ ÈU¼±¢ïæÜUè,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
HïϢ˄ ÜUè Ï¢éçݲ¢Î ÐÚ ô…‹Îx¢è Ýãèæ çÏ¢¼¢ „ÜU¼ïJ ¥Ï¢ ã}¢ }¢…GèÎ, |¢Hï ²ï Ï¢¢¼ï ÜUéÀ
© SPRAT : DO
- © SPRAT
: DO
H¢ïNOT
x¢¢ïæ ÜU¢ïCOPY
Ý¢x¢±¢Ú
x¢é…GÚïJ (à¢ï
’Ú:)NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् §„
बं� -ãñ©
Ï¢¢¼प्र�त
„ï Ý¢Ú¢…G
æ ÜUéस्प
À ्H¢ï: xनक़ल
¢, ÜUï प्र�त
ã}¢ Ýïबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
DO NOTçÚ±¢²¢¼
COPY - ©
DO NOT
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT :¼ÜUHèÎï
„ï SPRAT
§‹ÜU¢Ú :çÜU²¢
ãñ COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
् ¼ï
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् x¢ñ: Ïनक़ल
बं�
प्र�त|¢è
बं�
स्प्
ã}¢ -¥¢çH}¢ï
¢ Ýãèæ प्र�त
ãñæJ ã}¢
¼¢ï- ©
…¢ïस्पÎï¶
ãñæ §„ÜU¢ï
ÐéÚ-è ©¼Úã
Ýãèæ: नक़ल
„}¢Û¢प्र�तबं�
© SPRAT : DO
- ©ÜUï
SPRAT
: DO NOT
© SPRAT
- © SPRAT
Т¼ïNOT
J ¼¢ïCOPY
±¢ï …¢ï
ã}¢ …¢Ý¼ï
|¢è COPY
Ýãèæ, -ç…„ÜU¢
ã}¢: DO
§Ë}¢NOT
ãè COPY
Ýãèæ Ú¶¼ï
§„ ÐÚ: DO
ã}¢NOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं� -ÜUÚï
©æ,स्प
प्र�तãñबæJं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÈUñ„प्र�त
Hï „¢çÎÚ
²ï ्ÜUñ:„नक़ल
ï }¢éÝ¢ç„Ï¢
(à¢ï-’Ú:)
COPY
SPRAT
: DO NOT
© SPRAT : DO NOT COPY
²éæÝ- ©
ÐçÉGSPRAT
²ï ÜUãèæ: DO
ÜUãèæNOT
„ï ã}¢ï
æ -- ©ã}¢
|¢è §‹„¢Ý
ãñæ, COPY
çÜU¼¢Ï¢- ©ÝãèæSPRAT : DO NOT COPY
§‹„¢ÈU
ÜU¢्¼ÜU¢…¢G
„ï |¢èबं�²ï - ãñ© ÜUï
çÜU„èप्र�त
΢ï ÐËH¢,
±¢Hïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- © स्प
प्र�त
स्प्ã}¢
बं� - ©Î¢ïस्पϢڢϢÚ
: नक़ल ±ñ
: नक़ल
् : नक़ल
H¢ïNOT
x¢, ¥çࢲ¢
ÜUïçÈU²¢¼
}¢ïæ NOT
ãè ¼ÜU¢Ï¢é
ÜUÚSPRAT
„ÜU¼ï: DO
ãñæ, Ý¢
x¢,SPRAT
ã¢H¢¼: DO
¥¢ñÚNOT COPY
© SPRAT : DO
COPY - ²¢
© SPRAT
: DO
COPYH- ©
NOTϢڢϢÚ
COPYH¢ï

ÜUñçÈU²¢¼
}¢ïæ -²ÜU„¢æ
U¢Ï¢H¢ प्र�त
ÜUñ„ï बं�
}¢é}¢çÜUÝ
ãñ्æ |¢H¢?
è ्}¢çS…Î
: नक़लv²¢
: नक़लÜUïप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
© स्प्}¢é:Üनक़ल
- © स्प
प्र�तçÜU„è
बं� - À¢ï
©Åस्प
}¢¢ïNOT
¥çÁGG…COPY
GÝ çÜU„è
ТïçH„: DO
ÜU¢ï‹„Åï
Ï¢HCOPY
ÜUè -²ï© ÜUïSPRAT
ã ÜUÚ: DO
}¢…GNOT
¢ÜU ©ÇG
¢ „ÜU¼ï
ãñæ ÜUï ±¢ï
¼¢ïNOT COPY
- © SPRAT
NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
© SPRAT : DO
çÚࢱ¼
¼¢ ãñ- æ ©}¢ñæ स्प
¼¢ï्Ýãèæ
Hï¼¢?
|¢H¢
§Ý- ©ã…Gस्प
Ú¼् ÜU¢ï
çÚࢱ¼
Îïxब¢¢ं�ÜU¢ñ-Ý©?…¢ï
¥¢Ðप्र�तबं�
: नक़ल
: नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तHïबं�
प्र�त
बं�
प्र�त
स्प्Ï¢éÚ: ¢§ü
ÜUÚãè
„ÜU¼ï
©„ÜUï :ÝDOÜUÚÝï
“„±¢Ï¢”
|¢H¢ :v²¢ï
ÜUÚ HïCOPY
„ÜU¼ï
æ ¥¢Ð?: DO
§„èNOT COPY
© SPRAT : DO
NOTÝãèæ
COPY
- ©, SPRAT
NOTÜU¢
COPY
- © SPRAT
DOæ NOT
- ©ãñSPRAT
¼Úãप्र�त
±¢ï ब²ïं�¥ÓÀ¢§ü
Ýãèæ ÜHï
§}¢बं�
ÜUÚ - „ÜU¼ï
ÜUï “}¢ñप्र�त
æ »ÜU बं�
Ý}¢¢…G
Ýãèæप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
- © स्प|¢è
प्र�त
© स्प्ãñ:æ नक़ल
- © |¢è
स्प्ÜU…¢G
् : नक़ल
: नक़ल
ÜUÚ¼¢”J
¥Úï
|¢¢§ü
…¢ï
¥ÓÀ¢§ü
¥¢ÐÜUè
}¢…Ï¢ê
Ú
è
ãñ
,
ÇKé
Å
è
ãñ
,
©S¢ÜU¢|¢è
¼¢ï
„±¢Ï¢
¥¢Ð
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ýãèæ Hï „ÜU¼ï! ÝïÜUè ¥¢ñÚ Ï¢Îè ÜU¢ ¼¢'ËHéÜU “§çw¼²¢Ú” „ï ã¢ïx¢¢ …LÚJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼¢ï ²ï ÈU¼±¢ ÎïÝï ±¢Hï H¢ïx¢ ÈU¼±ï v²éæ Îï¼ï ãñæ? ©„ÜUè }¢éw¼çHÈU ±…é㢼 ã¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„ÜU¼è ãñæJ ÐïãHè ±…ã ¼¢ï Ï¢ãÚ ã¢H ²ï ã¢ïx¢è ÜUï }¢…GãÏ¢ ÜU¢ çÎÈU¢ ã¢ï, }¢…GãÏ¢ Ú¢ ÈUÚ¢ïx¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã¢ï, x¢ç˼²¢ïæ „ï H¢ïx¢¢ïæ ÜU¢ï Ú¢ïÜU¢ …¢²J ©ÝÜUè ÚïãÏ¢Úè ÜUè …¢²J HïçÜUÝ …LÚè Ýãèæ ãÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã¢H }¢ïæ ¥¢ñÚ ãÚ ÈU¼±¢ ©Ý ¥ã}¢ ©„êH¢ïæ ÜUè Ï¢èÝ¢ ÐÚ çβ¢ x¢²¢J ÜU§ü “ÈU¼±ï” ÈU¼±ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã¢ï¼ï |¢è Ýãèæ, ¥ÐèH Ï¢¢ï¼è ãñ, ²¢ ÈUQU »ÜU }¢éé¥çËH}¢ ÜUè, }¢¢ñH±è ÜUè …¢G¼è Ú¢² Îãè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã¢ï¼è ãñJ HïçÜUÝ ©„ÜU¢ï à¢ÚЄæÎ ¥Ý¢ç„Ú ÈU¼±¢ Ϣݢ ÜUÚ ÐïࢠÜUÚ¼ï ãñæJ §„ çH²ï ã}¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥ÐèH ÜUÚ¼ï ãñæ ÜUï }¢…GãÏ¢è ÚïãÝé}¢¢, çÏ¢H¶é„é„ çã‹ÎêS¼¢Ý }¢ïæ, 焲¢„è }¢„¢§H „ï Ý
© SPRAT : DO
NOT
- © SPRAT
COPYã}¢ï
- ©²¢Î
SPRAT
COPY - ©ÜUïSPRAT
: DOÜUïNOT COPY
©HÛ¢G
ï ¼¢ïCOPY
ÜU¢ñ}¢ÜUè
Ï¢ïã¼Úè :ã¢ïDO
x¢èJNOT
}¢„HÝ
ãñ ÜUï: DO
x¢é…NOT
Ú¢¼ »„}Ï¢Hè
§Hïvà¢Ý
नक़ल प्र�त
नक़ल
: नक़लHïप्र�त
© स्प् : नक़ल
बं� - ÜUèƒè
© स्प्ÜUï: ±¢ï
΢ñÚप्र�त
¢H ΢ïबं�
Ï¢é…-éGx¢¢ï©ü Ýïस्प}¢é्„: H}¢¢Ý¢ï
„ï ¥ÐèH
§Hïप्र�त
và¢Ý}¢ïबं�
æ Ï¢ÉG-™©ÉG स्प
ÜUÚ् çãS„¢
æ बं�
: DO±¢ïNOT
- © SPRAT
DO NOT
COPY
: DOHNOT COPY
© SPRAT : DO
¥¢ñNOT
Ú ÜU¢ïCOPY
æx¢íï„ ÜU¢ï- ©±¢ïSPRAT
Å ÎïæJ ¥Ï¢
¥x¢ÚCOPY
²ï ¥ÐèH
Ý |¢è : ÜUÚ¼ï
¼¢ï ²ã¢æ
ÜU¢- ©}¢éçSPRAT
SH}¢ }¢¢ã¢ï
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं�
- ©ÜUïस्पãÜUãè
प्र�तHïबं�
स्प.्Ðè.
प्र�तबं�
© स्प
् : नक़ल
: नक़ल
: नक़ल
çÏ¢ËÜUé
H बÜU¢ï
æx¢íï„
}¢ïæ ƒ¢J
çÜUÝ- ©Ï¢è.…ï
Ýï ¥HÈU¢…G
ÜUè -§„
x¢ïÚ् ç…}}¢ï
΢Úप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT COPY
SPRAT
: DO §„
NOTÜUÎí
COPY
- © SPRAT
: DO§„
NOT
- © SPRAT
¼Ú¼èÏ¢
ÜU¢ï §„- ©ÜUÎí
©À¢H¢,
©À¢H¢
ÜUï ç„ÈUü
ȆUCOPY
¥ÐèH
ÜUè çϢݢ: DOÐÚNOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
çx¢Ú¢±Å
ÜUï -¥„Ï¢¢Ï¢
DO NOT
COPY
© SPRAT- 80
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

H¢¶¢ïæ }¢…GèÎ çã‹Îê ±¢ïŠϢè.…ï.Ðè. ÜU¢ï ç}¢Hï ¥¢ñÚ ÜU¢ïæx¢íï„ ÜU¢ï „Ú}¢Ý¢ÜU ã¢Ú ÜU¢ „¢}¢Ý¢
ÜUÚÝ¢ ÐÇG¢J
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU|¢è ÜU|¢è ÈU¼±¢ ã}¢ ¥ñ„ï }¢¢ñÜUï ÐÚ Îï¼ï ãñæ ¥¢ñÚ ©Ý Ï¢¢¼¢ïæ ÐÚ Îï Îï¼ï ãñæ …ã¢æ
© SPRAT :ƒ¢ï
DO
NOT
COPY - ©
: DO NOT COPY
SPRAT
DO NOT
SPRAT
Çè „è H™ÜU,
ƒ¢ïÇSPRAT
è „è „}¢Û¢Î¢Úè
ÜUè x¢éæ…- ©G¢§à¢
ƒèJ :}¢„HÝ
ÜUéCOPY
À ¥„ï-ü ©ÜUÏH
(Ðïã:HïDO
) NOT COPY
नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� - }¢¢ñ
©H
स्प±è् :Ýïनक़ल
प्र�तबं�
- © ±¢H¢ï
स्प् æ : ÜUï
प्र�तबÈU¼±¢
ं� - ©Îïस्प
²é.Ðè.प्र�त
ÜUï çÜU„è
±æÎï }¢¢¼Ú}¢
ÐÉÝï
ç¶H¢ÈU
çβ¢J
ã}¢ प्र�तबं�
DO NOT
: DO NOT
COPY
- ©²ïSPRAT
: DO NOT
© SPRAT
© SPRAT :©„ÜUè
}¢…GCOPY
ãÏ¢è „ï- 㩼 SPRAT
± »ã}¢è²¼
}¢ïæ …¢»
çϢݢ
æ ¥…üG ÜUÚÝ¢
™¢ã¼ïCOPY
ãñæ ÜUï- ²ã¢æ
ÐÚ ƒ¢ï: ÇDO
è NOT COPY
् :H™ÜU΢Úè
नक़ल प्र�त
: नक़ल प्र�त
् ¢ï:æ नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं� ƒ¢ï
- ©Çèस्प„è
स्प्(¥x¢Ú™ï
स्प¥
„è „}¢Û¢G
Îब¢Úè,
ÜUèबं�
…GÚ-éÚ¼© ƒèJ
ÜUï ±ãèæबं�ã}¢- ©çã‹Îê
„ï ²ï प्र�तबं�
© SPRAT :ÐéDO
COPY
- ©…¢ï
SPRAT
: DO NOT
SPRATçã‹Îê
: DOS¼¢Ý
NOT ã}¢¢Ú¢”
COPY - ©
ÀÝ¢NOT
™¢ã¼ï
ãñæ ÜUï
}¢é„H}¢¢Ý
“„¢ÚïCOPY
…ã¢æ- „ï© ¥ÓÀ¢
Ï¢ÇèGSPRAT
¶éà¢è: DO
„ï NOT COPY
© स्प् : नक़ल
ं�æ -©S¢ÜUè
© स्प्
- © स्प्„ï: ¼„ÎèÜU
नक़ल प्र�त
बं� …¢¼è
- © स्प
नक़ल प्र�तबं�
x¢¢¼ï ãñप्र�त
¼¢ï बv²¢ï
ãéÏ:Ï¢éनक़ल
H±¼Ýèप्र�त
ÜUè ब±æं�
Îï }¢¢¼Ú}¢
ÜUÚ±¢§ü
ãñ्? :©S¢ÜU¢
: DO²ï NOT
COPY ãñ- ©
: DO NOT
© SPRAT :„éDO
Ï¢ê¼NOT
}¢¢æx¢¢COPY
…¢¼¢- ©ãñJSPRAT
) HïçÜUÝ
ãçÜUèÜU¼
ÜUïSPRAT
±æÎï }¢¢¼Ú}¢
¥Ï¢ COPY
§„ }¢é-Ë©ÜU SPRAT
ÜU¢ ÜU¢ñ:}DO
¢è NOT COPY
x¢¢Ý¢ प्र�त
Ï¢Ý ™é
ÜU¢ - ãñ©J स्प
}¢…G्Ü:UéÚनक़ल
±¢ÜU»प्र�त
}¢ïæ बx¢¢Ýï
±¢Hïस्प|¢è
}¢é„H}¢¢Ý
ÜUéÀ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�
ं� - ©
प्र�तãè
बं�ƒï-J ©²ã¢æ
स्प्ÐÚ: नक़ल
् : नक़ल
„ï ÜU¢}¢
…¢¼¢
©„ÜU¢ï
§¼Ý¢
²ï H¢ïx¢: §Hï
à¢Ý COPY
ÜUï }¢¢ñÜ- Uï©ÐÚSPRAT
Ý ©À¢H
© SPRAT :H™ÜU΢Úè
DO NOT COPY
- ©çH²¢
SPRAT
: DO¼¢ï
NOT
COPY
- © SPRAT
DOvNOT
: DO NOT COPY
Т¼ï
J
(à¢ï

Ú:)
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ƒ¢ïÇèG :„èDOH™ÜU
|¢è ã¢ï -§‹„¢ÝÜUè
}¢ïæ COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
NOT COPY
© SPRAT çÈU¼Ú¼
: DO NOT
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Ï¢¢¼ Ðïप्र�त
¥ÇGबÝं�
ï ÜU¢ï- ©
ÜUïãस्प
¼ï ्Ýãèæ
¶ég¢Úèप्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प्ãÚ
¶ñSPRAT
Ú }¢…Gã:Ï¢èDOÝéNOT
QUï Ý…G
Ú „ï- }¢é©ç}ÜUÝ
æ…G¢NOT
§à¢ |¢è
Úãè- ©
ã¢ï SPRAT
©„ ÈU¼±ï
© SPRAT : DO NOT ²ã¢æ
COPY¼¢ï- ©
COPY
SPRATãñ : x¢é
DO
COPY
: DO NOT COPY
ÜUè
}¢x¢Ú
ÜU§ü
}¢Ú¼Ï¢¢
ÈU¼±ï
¥ñ

è
ãH¼
…x¢ã
ÐÚ
çβï
…¢¼ï
ãñ
æ
,
ç…„„ï
ÈU¼±¢
Îï
Ý
ï
±
¢Hï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
ÜUè
çݲ¼
ÐÚ
à¢ÜU
ã¢ï
Ý
ï
Hx¢¼¢
ãñ
J
¥¢ñ
Ú
v²¢ï
æ
Ýãèæ
?
çS¢²¢„¼
뢾
çÏ¢ÜU
„ÜU¼ï
ãñæJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
„H¢ãÜU¢Ú consultants x¢H¼ çÚТïÅü Îï „Ú¼ï ãñæ, scientist ‹²éçvH²Ú Ú¢…G Ï¢ï™ „ÜU¼ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ãñæ, ¼¢ï Ϣڢ }¢éÈU¼è x¢Ë¼è v²¢ïæ Ýãèæ ÜUÚ „ÜU¼¢? §‹„¢Ý ãè ãïJ Îï網ï ÜUï çÜU„ ¼Úã
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU§ü }¢é„H}¢¢Ý Ï¢¢Ï¢Úè }¢çS…Î ÜUï ¼¢ïÇÝï ±¢H¢ïæ ÜU¢ï ¥¢x¢ï Ï¢ÉG Ï¢ÉG ÜUÚ x¢Hï Hx¢¢ Úãï ãñæ,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çÜU„ ¼Úã ÜU§ü }¢é„H}¢¢Ý §Ú¢ÜU ¥¢ñÚ ¥ÈU{¢ÝèS¼¢Ý ÐÚ ¼Ï¢¢ãè }¢™¢Ýï ±¢H¢ïæ ÜU¢ï ¶éà¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¥¢}¢ÎèÎ ÜUïã Úãï ãñæ, Ï¢x¢Hx¢èÚ ã¢ï Úãï ãñæJ x¢é…Ú¢¼ ÜUï ÈU„¢Î¢¼}¢ïæ Ï¢ãÝ çÏ¢ËÜUè„ ÜUï „¢ƒ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
…¢ï ¥…GãÎ ç…GËH¼ ¥¢}¢ï…G „éHêÜU çÜU²¢ x¢²¢, ©„ …é}¢üÜUè à¢ã¢Î¼ ÜU¢ï ç}¢Å¢Ýï ±¢Hï |¢è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
»ÜU }¢é„H}¢¢Ý §‹„ÐïvÅÚ ãè ¼¢ï ƒïJ ãH¢ÜUé ÜUè ¼„ÎèÜU }¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ãè ÜUè ƒèJ x¢é…Ú¢¼
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜUï „¢ïãڢϢégèÝ ÜUï Ý‹x¢ï ÜUyH ÜUï }¢¢’}¢Hï }¢ïæ, ç…„}¢ïæ }¢¢ïÎè ÜUï ¶¢„ ±…èGÚ ¥}¢è¼ ࢢã
© SPRAT :ÜU¢ï
DO§çS¼ÈU¢
NOT COPY
SPRAT
NOT COPY
COPY
© SPRATãñæJ: DO
ÎïÝ¢- ©
ÐÇ¢,
§„}¢ï: æ DO
Ú¢…Sƒ¢Ý
ÐéHè„- ©ÜUïSPRAT
»ÜU }¢é:çDO
SH}¢NOT
§‹„Ðï
vÅÚ- ࢢç}¢H
²ï NOT COPY
् : नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
© स्प
प्र�तÆ¢ÜUÚï
बं� - ©
प्र�तबं�
Ú±ñ²¢ प्र�त
…¢Úè बं�
Ú㢠-¼¢ï
çÜU„è
çÎÝ Ï¢¢H
¥¢ñस्प
Ú Ðí्±:èÝनक़ल
¼¢ïx¢Çè²¢
ÜU¢ï -}¢é©„स्प
H}¢¢Ý¢ï
æ ÜU¢ प्र�तबं�
DO NOT
© SPRAT
: DO(à¢ï
NOT
© SPRAT :„Ï¢„ï
ϢǢCOPY
΢ïS¼ -}¢¢Ý¢
…¢»x¢¢!
’Ú:)COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प्
बं�
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
΢ï:…नक़ल
G¶ ÜUãïप्र�त
x¢è ÈU¢ñ
ÚÝ -}¢é©æã स्प
Îï¶् :ÜUÚनक़ल
¼é}ã¢Ú¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY - ©ÐèÚ¢Ýï
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢Ý: DO
¶êÏNOT
¢}¢è à¢Ý¢„}¢
Тڄ¢Ú¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

81NOT
- çx¢Ú¢±Å
„Ï¢¢Ï¢
ݲ¢ :„±ï
COPY -ÜUï©¥
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DOÚ¢NOT COPY
© SPRAT : DO
¥„Ï¢¢Ï¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

çx¢Ú¢±Å ÜUè ±…ã Îé±}¢:

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Lãï §SH¢}¢ Ï¢Úç¶H¢ÜU ÚS}¢ï §SH¢}¢

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Substance Against Form

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
SPRATÜUè
: DO±…é
NOT
COPY
- ©²SPRAT
COPY
- © SPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢¢Úè- ©çx¢Ú¢±Å
㢼ÜUï
¼…ç…G
ï }¢ïæ, ãéÜ: DO
UêÜUéHNOT
§Ï¢¢Î
ÜUï Ï¢¢Î,
…ïGÚï ç…G: RDO
U ãñNOT COPY

् : नक़लofप्र�त
् : §SH¢}¢J
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� -form
© स्पdevoid
बं� - © स्प
प्र�त
- © स्प
Îé„प्र�त
Ú¢ ©Ý„Ú,
substance
²¢ ्Lãï: नक़ल
§SH¢}¢
Ï¢}¢éबं�
¶¢çHÈU
ÚS}¢ï

© SPRAT : DO
- © SPRAT
NOT COPY
: DO¼¢ñ
NOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
Úé„NOT
é}¢¢¼ COPY
ÜU¢ï ¥Î¢
ÜUÚ ÎïÝ: ¢,DOHÏ¢¢Î¢
¥¢ïÉ - Hï©ÝSPRAT
¢, …G¢ãèÚè
Ú ÐÚCOPY
„é‹Ý¼
± ÈU…Gü : ¥Î¢

© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं� - © स्प
् : नक़ल
प्र�तबÜUï
ं�§SH¢}¢
- © स्प्ÜUï: नक़ल
प्र�त²¢
बं�©S¢ÜUè
- © स्पÚéã्, : „}¢¢…è
नक़ल प्र�तबं�
essence
ÜUÚHï
Ý¢ बçÝSÏ¢¼Ý
¥¢„¢Ý
ãñ §„„ï

NOT COPY
© SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRATÐÚ: DO¥}¢H
NOT COPY
© SPRAT : DO
ô…x¢Îè„ï
}¢é¼-¢çËHÜU
©S¢ÜUè
}¢ÚÜU…G
è ¼¢Hè}¢¢¼
ÐñÚ¢ -ã¢ï©æJ SPRAT
ã}¢ Ðé: ÚDO
…¢ïGÚNOT COPY

© स्प् : नक़ल
प्र�तब}ं�
© स्प् :æÎनक़ल
: नक़लÜUïप्र�त
: नक़ल
¥HÈU¢…G
¢ïæ ÜUãï- ©
æx¢ï स्प
ÜUï ्§SH¢}¢
©Ý बं�
ÐïãHé- ¥©¢ïæस्पÐÚ् ç…Ý
„ï प्र�त
ã}¢¢Úèबं�
}¢é¥- ¢à¢Ú¼èç…G
x¢è ÐÚप्र�तबं�

¥„Ú
¼¢ ãñ- ©(}¢„HÝ
§ü, }¢„¢±¢¼,
„H¢, :¼ÎÏÏ¢é
Ú, ¥¶G
H¢ÜUè
}¢¼,: DO
…}¢ïNOT COPY
© SPRAT : DO
NOTÐÇG
COPY
SPRAT ãÜUx¢¢ï
: DO NOT
COPY - ©ã¢ñSPRAT
DO NOT
COPY
- © ¥…G
SPRAT

ÚãïÝप्र�त
¢, „΢ÜU¼
Єæस्पÎè,् :Ú±¢Î¢Úè,
…g¢ïब…ं�
ãÎ,- ©§‹„¢ÈU
Îè, प्र�त
±v¼ बÜUè
è ्±x¢ñ: Úनक़ल
ã) ©Ýप्र�तबं�
नक़ल प्र�त
नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं� - ©
स्प् :Єæ
ं�ТϢæ
- ©æÎस्प

ÐÚNOT
¥}¢H
ÜUÚ- ©
Тݢ
Ý}¢¢…ï
Gæ ÐÉGNOT
HïÝï,COPY
ڢG- ©Ú¶Hï
Ýï ¥¢ñ: DO
Ú …GNOT
ÜU¢¼COPY
Îï ÎïÝ- ï ©„ïSPRAT
ÜUãèæ ÁG: G²DO
¢Î¢NOT COPY
COPY
SPRAT
: DO
SPRAT
© SPRAT : DO
}¢éçàÜUH
J ¥Ú¢ÜUèÝï
ãÏ¢ ÎÚ¥SH
ã}¢¢Úï
Ï¢Ý x¢»
ãñæJबं�
ãÚ -ÚS}¢
ÜUï् çÐÀï
, ãÚप्र�तबं�
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तबãñं�
- © स्प्}¢…G
प्र�तबं�
- © çÜUÚ΢Ú
स्प् : नक़ल
प्र�त
© स्प

LÜUÝ
çÐÀï- ©
ÜU¢ïSPRAT
§ü ¥…èG:}¢DO}¢v„Î
…GLÚ -Úã¢
ã¢ïx¢¢J }¢ï: DO
Ýï…NOT
}¢ï‹Å COPY
ÜUè …GÏ-¢¢Ý
}¢ïæ §„ï: DO
ÜUã¢NOT COPY
© SPRAT : DO
NOTÜUïCOPY
NOT COPY
© SPRAT
© SPRAT
…¢¼¢
ãñ बManagement
by Objective
…¢G}ब¢ं�ÜUè- ©¶¢ç¼Ú
…¢G}¢प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं� - © स्प् : नक़ल
प्र�तबं� -(MBO)
© स्प् ²¢'Ýè
प्र�त
स्प् :§‹¼ï
: नक़ल§‹¼ï
नक़ल

ÝãèæNOT
Ï¢ËÜUï
}¢¶„ê
, }¢ÜU¢ç„Î
ãé„COPY
éH ÜUï -çH²ï
§‹¼ï…:G¢DO
}¢! }¢x¢Ú
¥Ï¢ ã}¢- ©ã}¢
§SH¢}¢
© SPRAT : DO
COPY
- ©„SPRAT
: DO ÜUï
NOT
© SPRAT
NOT COPY
SPRAT
: DOÜUïNOT COPY

}¢ÜU„Î „ï ÜU¼¥ Ý…Ú ©„ÜUï Ï¢¢ãÚè HÏ¢¢Î¢ ãè ÐÚ ÚéÜU …¢¼ï ãñæ v²¢ïæ ÜUï ¥ñ„ï ÜUÚÝ¢
çÝSÏ¢¼Ý ÁGG²¢Î¢ ¥¢„¢Ý ãñJ }¢x¢Ú ¥Ï¢ ±QU ¥¢ x¢²¢ ãñ §ü„ }¢éçàÜUH ÜU¢}¢ ÜU¢ï „Ú
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
©Æ¢ÝïÜU¢J ࢢ²ÚÝï çÜU„è ¥¢ñÚ ç„Hç„Hï }¢ïæ ²ï Ï¢¢¼ ÜUãè ã¢ï, HïçÜUÝ çÏ¢H ±¢S¼¢ ²ã¢æ |¢è
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢¢ñ…êæ Hx¢¼è ãñJ (à¢ï’Ú:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
²ãè ƒ¢ ÈUÜUü ¼éÛ¢ }¢ïæ ¥¢ñÚ }¢éÛ¢ }¢ïæ ÇéÏ¢Ýï ±¢Hï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¼ïÚè Ý…Úïæ ƒè „¢çãH ÐÚ, }¢ïÚè Ý…GÚïæ ƒè ¼êÈU¢æ ÐÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

}¢ÜUü…èG ¥¢ñÚ …é…G±è

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

»ÜU ãH §ü„ Ðï™è΢ }¢¢}¢HïÜU¢ ²ï ãñ ÜUï ã}¢ ã}¢¢Úè „}¢Û¢ ÜUï }¢é¼¢çÏ¢ÜU ¥ÐÝï

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢…GãÏ¢è ÈUÚ¢§…G ÜU¢ï ΢ï çãS„¢ïæ }¢ïæ Ï¢¢æÅ HïæJ »ÜU ÜU¢ïÚ core ²¢ ¥„Hè ²¢ }¢ÜUü…èG ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Îé„Úè ÐïÚèÈUïÚH (peripheral) ²¢’Ýè ç…G}¢Ýè ²¢ §…¢GÈUèJ ²¢’Ýè »ÜU ±¢ï …¢ï H¢ç…G}¢ ãñ,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÈU…üG ãñ, ¥¢ñÚ Îé„Ú¢ ±¢ï …¢ï ã}¢¢Úï ã¢H¢¼ ÜUï çH㢅G „ï ã}¢ïæ §ÁGG¼ïã¢Î casuistry ²¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

¼¢±èH ÜUè §…¢…G¼ Îï¼¢ ãñJ ã¢H¢æ ÜUï ÜU饢üÝ ÎèÝ ÜU¢ï „ãH ¥¢ñÚU ¥¢„¢Ý Ϣݢݢ
™¢ã¼¢ ãñ: ‘¥gèÝ¢ï ²„LÝ’J HïçÜUÝ ã}¢Ýï …é…G±è }¢„¢§H }¢ïæ çÍ¢Ú ÜUÚ ÎèÝ ÜU¢ï ¶¢„¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
çx¢Ú¢±Å
ÜUï -¥„Ï¢¢Ï¢
DO NOT
COPY
© SPRAT- 82
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ðï™è΢ ÜUÚ çβ¢J ¥Ï¢ ΢ÉèG ²¢ Т…¢}¢ï ÜUï Т§æ™ï ÜUè HæÏ¢¢§, ²¢ ΢æ»æ ¼ÚÈU „ï ™HÝ¢
™¢çã²ï ÜUï Ï¢¢æ»æ ¼ÚÈU „ï ÜUÎ}¢ ϢɢGÝ¢ ™¢çã²ï, ¥ËH¢ã ã¢çÈU…G ÜUïãÝ¢ ™¢çã²ï ÜUï ¶é΢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ã¢çÈU…G, §Ý Û¢x¢Ç¢Gï }¢ïæ ÐÇG …¢æ»æ ¼¢ï çÈUÚ ÜUñ„ï §SH¢}¢ÜUè Lã ÐÚ ã}¢¢Úè çÝx¢¢ã Ï¢Ýè
© SPRAT :Úãï
DO
COPY
- © SPRAT
DO NOT
© SPRATÏ¢¢ï
: DO
x¢è?NOT
(“¶é
΢ ã¢çÈU…G
” ÜUè: DO
§S¼ïNOT
H¢ã COPY
ÐÚ »¼ï- ©
Ú¢…GSPRAT
ÜUÚÝï: ±¢Hï
“¶éCOPY
΢ Ý -w±¢S¼¢”
H NOT COPY
् : नक़लã¢ïप्र�त
: नक़ल}¢éप्र�त
© स्प् : नक़ल
ं� æ - Ï¢ÇèG
© स्प
- © स्प
बं�ÜU¢ï
- ©Ý}¢S¼ï
स्प् :ÜUïनक़ल
Hï¼ï ã¢ïप्र�त
æ ¼¢ï ब©Ýãï
¼ÜUHèÈU
¼è ã¢ïबxं�
¢è! ¥x¢Ú
±¢ï् çÜU„è
„H}¢¢Ý
ã¼¢ प्र�तबं�
©xSPRAT
: DO NOT
COPY
: DO ©S¢ÜU¢ï
NOT COPY
- ©ãè
SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ãéDO
¥¢ NOT
„éÝ COPY
Hïæ ²¢ -²¢ï
¢¢ ÜU¢ ¥¢„Ý
ÜUÚ¼¢
Îï¶- ©HïSPRAT
æ ¼¢ï ࢢ²Î
§SH¢}¢
„ï Ï¢¢ãÚ
© स्प् : नक़ल
प्र�त
çÝÜU¢H
Îïæ!)बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT ã}¢ï
COPY
- © ²ï
SPRAT
DOã}¢
NOT¥ÐÝï
COPYÜU¢ï- Ú©ÜU¢ï
SPRAT
DOãNOT
: DO
æ ÜUÚÝ¢
ã¢ïx¢¢: ÜUï
¥ñÝ :}¢…G
Ï¢ ÜUèCOPY
Ú¢ñà¢Ýè- ©}¢ïSPRAT
æ Îï¶ïæ ¥¢ñ
Ú NOT COPY
© स्प् : नक़ल
बं� - ©²¢’Ýè
स्प् :¥ÐÝï
नक़ल §…¢G
प्र�त
© स्प् }¢ï
: æनक़ल
प्र�त
बं�Ü-U ©ã}¢¢Úï
स्प्ÎèÝ
: नक़ल
¥ÐÝï प्र�त
peripheral
ÈUèबं�
}¢é¥-¢}¢H¢¼
, ç…ÝÜU¢
¼¢ËHé
ÜUï प्र�तबं�
DOÅNOT
SPRAT
NOT
© SPRAT²¢’Ýè
: DO NOT
COPY -rationality
© SPRAT : DO
© SPRAT :¥Åé
¥ÜUçH²¼,
„ï NOT COPY
çãS„ïCOPY
Ýãèæ -ãñ©, ©Ýãï
æ Îé„: DO
Ú¢ Î…¢ü
G ÎïCOPY
¼ï ãé» - reason
¥¢ñÚ „¢²‹„
ÜUè- ©Ú¢ñàस्प
¢Ýè् :}¢ïनक़ल
æ ãH प्र�त
ÉéæÉï, ब©„è
}¢é्ËÜUè
}¢é¥¢}¢H¢¼
}¢ïæ -}¢é©ËÜUस्पÜUï
Ú प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
ं� -¼Úã
© स्प
प्र�तबं�
: नक़ल
् : ÎS¼é
नक़ल
}¢ÎÎ
Hïæ, :…¢Ð¢Ýè²¢ï
æ ÜUè ¼ÚãJ
…¢Ð¢Ýè
çÝ…è -ô…Îx¢è}¢ï
æ, :»ïDO
Ý NOT COPY
© SPRAT :constitution
DO NOT COPY„ï- ©
SPRAT
DO NOT COPY
- © SPRAT
: DO¥ÐÝè
NOT COPY
© SPRAT
}¢…GãÏ¢è
}¢é¥बं�
¢}¢H¢¼
}¢ïæ ्ÆïÆ: नक़ल
…¢Ð¢Ýèप्र�त
ãñæJ बHïं�
çÜUÝ
Ï¢¢Úèप्र�त
}¢é¥ब¢}¢H¢¼
æ ±¢ï् :±ïनक़ल
SÅîÝ प्र�तबं�
नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © स्प
- ©¥ÐÝï
स्प् :ÜU¢Ú¢ï
ं� - © }¢ï
स्प
æ, }¢x¢çÚÏ¢è
ãñïJ - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
NOT COPY
© SPRAT :ãñDO
¥Ï¢
¢ ã¢ï „ÜU¼¢
ÜUï- ã}¢
ÜUñ्„ï :¼…ç…G
¢ ÜUÚïबæ ं�
ÜUï ã}¢¢Úï
çH²ï
नक़ल²प्र�त
् : ã}¢¢Úï
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं�²ï -„±¢H
© स्प्Ðñ:Îनक़ल
प्र�तबãñं�
© स्प
- © स्प
ÎèÝ
ÜU¢
¥SH
v²¢
ãñ
?
ÜU¢ñ
Ú
»çÚ²¢
v²¢
ãñ
æ
?
Ï¢ËÜUï
ÜU¢ï
§
ü
¼¢ï
²ï
|¢è
Ðé
À
„ÜU¼¢
ãñ
ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT¥¢Ð
: DO NOT COPY
ÜU¢ñ
Ý
ã¢ï
¼
ï
ãñ
æ
¥¢Ð
ÜUï
ÎèÝ
ÜU¢
ÜU¢ï
Ú
¼²
ÜUÚÝï
±¢Hï
?
¥¢Ð
©Ý„ï
ÐHÅ
ÜUÚ
Ðé
À
ï
æ
ÜUï
¥¢Ð
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ñÝ ã¢ï¼ï ãñæ }¢ïÚï ÎèÝ ÜU¢ ÜU¢ïÚ ¼² ÜUÚÝï ±¢Hï? }¢ñæ |¢è }¢é„H}¢¢Ý ãéæ …ñ„¢ ÜUï ©ÐÚ ¥…üG
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÜU²¢ x¢²¢, ©Ý „ï ÜUãè²ï ÜUï }¢…GãÏ¢ }¢ïÚ¢ à¢w„è Ç¢ï}¢ï§Ý ãñ ¥¢ñÚ §S¢ÜUï çH²ï }¢ñæ ç„ÈUü
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢ïÚï }¢¢Ï¢éÎÜU¢ï …±¢Ï¢ Îïã ãéæJ ¥¢ñÚ çÈUÚ çÜU„ ÜU¢ ÜU¢ïÚ, çÜU„ ÜU¢ ¥„H? §y¢Ýï „¢Úï çÈUÚÜUï,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
§ü¼Ýï „¢Úï }¢SHÜU, çH㢅¢G §„}¢ïæ ÜU¢ï§ü ¼ÜUËHéÈU Ýãèæ ÜUï ¥¢Ð ¥ÐÝï ã¢H¢¼ ÜUï »ïÝ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§SH¢}¢è Úéã ÜUï „¢ƒ ¥ÐÝ¢ ÜU¢ïÚ ¶éÎ ¼² ÜUÚHïæJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ç}¢„¢H ÜUï ¼¢ñÚ ÐÚ §„ ¼…±è…G ÐÚ x¢¢ñÚ ÜUèç…²ï: }¢¢Ý Hèç…²ï ÜUï ΄
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
}¢é„H}¢¢Ý …¢ï »ÜU …x¢ã Úïã¼ï ã¢ïæ, §ÜUnï ã¢ïæ, ©Ý}¢ïæ „ï ãÚ à¢w„ »ÜU ÜUH}¢ ©Æ¢» ¥¢ñÚ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜU¢x¢…G ÐÚ ¼Ú…èãè »¼ïÏ¢¢Ú „ï çH¶ï ÜUï ©S¢ÜUï Ý…GÎèÜU »ÜU ÝïÜU }¢é„H}¢¢Ý ÜUè v²¢ ΄
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
©æ™è ¶é„é焲¼ ã¢ïÝè ™¢çã²ï? 10 top characteristicsJ ¥Ï¢ §„ ¼Úã ¥¢Ð ÜUï Т„
© SPRAT :10
DO¥Hx¢
NOT ¥Hx¢
COPY -¥ÈUÚ¢Î
© SPRAT
- © SPRAT
NOT
- ©…}¢¢
SPRAT
DO NOT COPY
ÜUè: DO
΄NOT
΄ COPY
attributes
²¢'Ýè: DO
100
¶é„COPY
ê焲¢¼
ã¢ïæx: ¢èJ
नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�}¢é-à©
स्प्ã¢ï:æx¢èJ
बं� - ©ÁGस्प
बं�±ÁG

©„}¢ïæ प्र�त
„ï ÜU§ü
¼ÚÜU
ÜUéÀप्र�त
ÜUè ¼Ú…èã
G²¢Î¢् : ã¢ïनक़ल
x¢è, प्र�त
ÜUéÀ ÜU¢
GÝ स्प
ÜU}¢् :ã¢ïनक़ल
x¢¢J प्र�तबं�
DO æ NOT
COPY
DO NOT±ÁG
COPY
© SPRAT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :©Ý}¢ï
„ï ¼èÝ
²¢- ©
™¢ÚSPRAT
¥ñ„è : ç…ÝÜU¢
GÝ, Úï‹-ÜU,
„Ï¢„ï ÁG: G²DO
¢Î¢NOT
ã¢ïJ COPY
©Ýãïæ ¥¢Ð
ÜU¢ïÚ }¢¢Ý
© स्प् : नक़ल
HïæJ प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT ÎéCOPY
- © SPRAT
NOT¥Hx¢
COPY ࢢñ
- ©Ï¢¢ïSPRAT
„Úè ¼…±è…G
: ΄: DO…éÎNOT
¢ …éÎCOPY
¢ ¼…ï-üG ©ô…GSPRAT
Îx¢è ²¢: DO
¥Hx¢
æ„ï …éÇ:ï DO
ãéï NOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�तæ बं�
स्प्
प्र�त¥ÐÝè
बं� - ô…G
© Îस्प
: नक़ल
: नक़ल
नक़ल प्र�तबं�
}¢é„H}¢¢Ý¢ï
„ï ²ï- ©ÜUã¢
…¢»
ÜUï ¥¢Ð
x¢è् ÜUè
΄ प्र�त
„Ï¢„ïबं�
¥ã}¢- ©…Gस्प
ÚéÚ¼ï्æ, : „Ï¢„ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¥„Ï¢¢Ï¢
83NOT
- çx¢Ú¢±Å
„Ï¢¢Ï¢
ݲ¢ :„±ï
COPY -ÜUï
©¥
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DOÚ¢NOT COPY
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

¥ã}¢ H±¢…G}¢¢¼ v²¢ }¢¢Ý¼ï ãñæ, ©Ýãïæ çH¶è²ïJ ¥¢ñÚ ãÚ …LÚ¼ ²¢ ãÚ ÈUÚè…ïG ÜUï „¢}¢Ýï
²ï |¢è çH¶ Hïæ ÜUï ©„ÜU¢ï ¥¢Ð “}¢…GãÏ¢è” çx¢Ýïæx¢ï ²¢ „ïv²éHÚJ ¥Ï¢ ©Ý „|¢è çHSÅ¢ïæÜUï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÝéÜU¢¼ ÜU¢ï §ÜUnï ÜUÚÜUï ¥ÐÝ¢ “ÜU¢ïÚ” »çÚ²¢ ¼² ÜUÚ Hèç…²ïJ ²ï „Ï¢ÜUï „Ï¢ }¢…GãÏ¢èJ
© SPRAT : DO
NOTÜUïCOPY
SPRAT :„ïDO
COPY
SPRAT
COPY
- © SPRAT
: DO æ,NOT COPY
Ï¢¢ÜUè
„¢Úï }¢é- ©¥¢}¢H¢¼
v²êNOT
HÚJ §„
¼Úã- ©ã}¢¢Úè
ç…G:æÎDO
x¢è NOT
ÜU¢ »ÜU
çãS„¢
©Ý ÜU¢ç±à¢¢ï
नक़ल
् : ࢢñ
नक़ल
© स्प् : नक़ल
स्प् : ã¢ï
प्र�त
बं� - ©
बं�ãñïJ- ©
²¢ प्र�त
©„ ࢢñबं�
Ï¢ï }¢ï- æ ©à¢¢ç}¢H
…¢»x¢¢
ç…„ÜU¢ï
ã}¢स्प„ï्v:²éनक़ल
HÚ ÜUïप्र�त
ã „ÜU¼ï
¥¢ñस्प
Ú ©„
Ï¢ï }¢ïप्र�त
æ बं�
NOT
COPY
- ©æ }¢ïSPRAT
DO ‹NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
: DOãñNOT
© SPRAT : DO
¥¢Ýï
±¢Hï
ÜU¢}¢¢ï
æ ¥¢Ð :„¢²æ
„è ¥¢ñ
Ú ¥ÜUHè
ÚïãÝé}¢¢§ü
¥¢ñNOT
Ú ÚïãCOPY
Ï¢Úè ÜUé-Ï¢ê©H SPRAT
ÜUÚ „ÜU¼ï
æ COPY
: नक़ल प्र�त
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�¼¥¢±é
- © स्प
बं�
स्प् ÜU¢}¢
¥¢ñÚप्र�त
çÎx¢Úबं�ÜU¢ñ-}©
¢¢ïæ स्प
ÜUï,्¥ÈUÚ¢Î
ÜUï „¢ƒ
Ý ्ÜUÚÜUï
§Ý प्र�त
ÜUï ãé„
êH -ÜUï©çH²ï
ÜUÚप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOTãñCOPY
: DO¥¢ÐÜUï
NOT COPY
© SPRAT
NOT COPY
„ÜU¼ï
æJ ±ñ„ï -¥ñ©„èSPRAT
ãÚ }¢àÜU
çH²ï -„Ï¢ÜU
¥¢}¢¢ï:…DO
G „¢çÏ¢¼
ã¢ïx¢èJ- © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

±QUÜUè ТϢæÎè

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् ²ï
स्प् : नक़ल
बं�}¢…G
- ©ãस्प
: नक़ल
ã}¢ -¥ÜU„Ú
Îﶼïप्र�त
ãñæ ÜUïबं�…¢ï- ©¥ÈUÚ¢Î
¥ÐÝï प्र�त
¥¢ÐÜU¢ï
Ï¢è ्}¢é:„नक़ल
H}¢¢Ýप्र�तबं�

© SPRAT : DO
SPRAT
NOT…ã¢æ
COPY
: DO L„é
NOT
COPY
© SPRATçζ¢§ü
: DO NOT COPY
ÜUïãNOT
¼ï ãñæCOPY
©Ý}¢ïæ -„ï© ÜU§ü
ÜUï :¥æDO
ÎÚ|¢è
}¢…G-ã©Ï¢èSPRAT
¥Ú¢ÜUèÝ¢ï
}¢¢¼
ÜUè -¼ÜU}¢èH

नक़ल प्र�त
नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�Úé-ã©
स्पã्Ï¢: x¢¢²Ï¢
स्प् :ã}¢
प्र�त„}¢Û¢
बं� - ©
Îï¼èप्र�त
ãñæ ±ãèæ
ï }¢…G
çζ¼èबं�ãñJ- ©
}¢„HÝ
²ï Ýãèæ
Т»स्पÜUï् :ÜUñनक़ल
„ï …¢ïप्र�तबं�

NOTТϢæ
COPY
- ©}¢¢ïSPRAT
DO, NOT
COPY -Ï¢ÇèG
© SPRAT
© SPRAT : DO
à¢w„
Îï „¢ñ
„H¢¼ : ã¢ï
…¢ï Ý}¢¢…G
ТϢæÎ:è DO
„ï NOT
¥Î¢ COPY
ÜUÚ¼¢- ©
ãñ, SPRAT
±¢ï ±QU: DO
ÜU¢NOT COPY

् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�ÜUï- ©
- © स्प् : नक़ल
ã}¢ïࢢप्र�तबं�
ТϢæप्र�त
Î v²¢ïबं�
æ Ýãèæ- ©ãñस्प
J ã¢ï्Ý: ¢नक़ल
¼¢ï ²ïप्र�त
™¢çã²ï
}¢é„स्प
H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUè प्र�त
ç}¢Åèæxब„ं�(meetings)

© SPRAT : DO
NOTÐÚCOPY
©æJSPRAT
DO NOT
: DO ±v¼
NOT COPY
: DO NOT COPY
±v¼
à¢éL - ã¢ï
ç…„ :à¢w„
ÜU¢ï COPY
çÎÝ}¢ï-æ ©Ð¢æSPRAT
™ }¢Ú¼Ï¢¢
ÜUè ÐÏ¢æ- ©
Îè SPRAT
ÜU¢ »ã„¢„

© स्प् : नक़ल
प्र�तब…¢¼¢
ं� - ©ãñ स्प
बं� -¥¢Î¼Ý
© स्प् :Îïनक़ल
प्र�त
- © स्प
: नक़ल
çÎH¢²¢
±¢ï् :ÜUñनक़ल
„ï ¥¢ïप्र�त
çÈU„ÜU¢ï
Úè„ï Ðã¢ï
æ™ बं�
„ÜU¼¢
ãñ?् v²¢ï
æ ÜUÚप्र�तबं�

}¢é„NOT
H}¢¢Ý
ÜU¢- ©
}¢…GSPRAT
ãÏ¢ ÈUQU
çÏ¢çËH„¢Ý’
ã¢ï : ÜUÚ
Úïã x¢²¢
çÏ¢HNOT COPY
© SPRAT : DO
COPY
: DO‘§ÜUÚ¢Ú
NOT COPY
- © SPRAT
DO NOT
COPYãñ?- ©‘¼„ÎèÜU
SPRAT : DO

ÜUËÏ¢’
Ï¢Ýïबं�¥¢ñ-Ú©©S¢ÜUï
¥¢}¢¢H
¥¢ñÚ- ©
çÜUÚ΢Ú
¥„Úप्र�त
¥æÎबं�
¢…G -ã¢ï© ¼|¢è
H¢ïx¢प्र�तबं�
नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त
स्प् :Ï¢¢Î
प्र�तबं�
स्प् :ÐÚ
स्प् :¼¢ïनक़ल

©S¢ÜUè
}¢¼- ©ÜU¢ïSPRAT
}¢ïã„é:„DOÜUÚïNOT
æx¢ïJ COPY
ç„ÈUü -ã}¢¢ÚUï
΢±¢ï: æ DO
ÜUèNOT
çϢݢCOPY
ÐÚ -Ýãèæ
J ¥: ±ï: ãDO
μïNOT COPY
NOT ¥…G
COPY
© SPRAT
© SPRAT
© SPRAT : DO

¥ÈUÜU¢ÚÜUè
Ï¢ï±- ïã©Î¼ïस्पçÜUÚ΢Ú
ãñ ¶¢}¢J
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
् : नक़ल
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÆèÜU
§„è
¼Úã
Hèç…»ï
ÜU¢ïJ …¢ï: DO
ÜU¢ñ}NOT
¢ çϢݢ
çÜU„è
»}Т²Ú: DO
¥¢ñÚNOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOTdiscipline
COPY - © SPRAT
COPY
- © SPRAT
ÚïÈUÚèप्र�त
ÜUèबं�
}¢ÎÎ- ©ÜUïस्प¥¢ÝÝ
ÈU¢ÝÝप्र�त
¥ÐÝè
ç„{è
ÜUÚ Hïप्र�त
¼è ãñ,बं�
Ï¢ÇèG- ©
Ï¢ÇèGस्प„ÈUï
Ý}¢¢…Gप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं�„ÈUï
- ©æ स्प
् : नक़ल
् : नक़ल
् : æ नक़ल

ÜUï NOT
çH²ïCOPY
Ϣݢ -H塚èSPRAT
ãñ, ¥¢ñ: ÚDO»ÜUNOT
„΢COPY
ÐÚ -²ÜU„¢æ
LÜUê:¥DO±NOT
„é…êCOPY
ΠϢ…¢- ©H¢¼è
ãñæ, :©„}¢ï
æ COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
SPRAT
DO NOT
discipline v²¢ïæ Ýãèæ ãñ? ©„}¢ïæ çÈU¼Ú¼Ý Ý…G}¢¢ï …ϼ v²¢ïæ Ýãè çζ¢§ü Îï¼ï? ™¢ãï ±¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§ÝÜUï Ï¢è™ debates ²¢ }¢éÏ¢¢ãè„ï ã¢ïæ ©„ü ± }¢éࢢ²ïÚ¢ ã¢ï ²¢ Ï¢…G}¢¢ïæ ÜUï ™H¢Ýï ÜU¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

}¢¢}¢'H¢ ã¢ï ²¢©ÝÜUè ç}¢Åèæx…G ã¢ï, §…H¢„ï ¥¢}}¢¢ ã¢ïæ, ©„ü ± }¢éࢢ²ïÚ¢ ã¢ï ²¢ ࢢÎè
çÏ¢²¢ã ÜUè ¼ÜUÚèÏ¢ ã¢ï.. ±ã¢æ ÐÚ v²¢ïæ ²ï ¼Ú¼èÏ¢, ²ï çÝ…¢G}¢, ²ï …Gϼ¢ï ¼ã}}¢éH çζ¢§ü
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ýãèæ Îï¼¢?
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
çx¢Ú¢±Å
ÜUï -¥„Ï¢¢Ï¢
DO NOT
COPY
© SPRAT- 84
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„ÈU¢§ü

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

§„è ¼Úã ±é…Gêé ÜU¢ï Hèç…²ïJ …Ï¢ ¥¢}¢ ¼¢ñÚ ÐÚ ãÚ Ý}¢¢…G „ï ÐïãHï }¢é„H}¢¢Ý
±é…Gé ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï çÈUÚ ¥¢}¢ ¼¢ñÚ „ï „¢ÈU „éƒÚ¢ ÜUñ„ï Ýãèæ Úïã¼¢? }¢x¢Ú ¥ÈU„¢ï„ ÜUï ã}¢¢Úï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
±é…Gê, ç„ÈUü ¥¢…¢G» ç…S}¢¢Ýè ÜU¢ï x¢èH¢ ÜUÚÝï ÜU¢ Ý¢}¢ Ï¢Ý ÜUï Úïã x¢» ãñJ ã}¢¢Úï »ÜU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
΢ïS¼Ýï »ÜU }¢çS…Î ÜU¢ï …¢Ý¢ ç„ÈUü §„ çH²ï À¢ïÇG çβ¢ ÜUï ±ã¢æ ÐÚ ±é…Gê ÜUÚÝï ÜUï çH²ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÝH Ýãèæ, Ï¢ËÜUï ã¢ñ…G ƒïJ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú Å¢ïÜUÝï ÜUï Ï¢¢±…êÎ ©S¢ÜUï „¢ƒè Ý}¢¢…Gè ±é…éG ÜUÚ¼ï ±v¼
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥ÐÝ¢ ÐñÚ ã¢ñ…G}¢ïæ ÇéÏ¢¢ï¼ï ¥¢ñÚ ©Ý„ï }¢ñH |¢Úï ÜU¼Úï ã¢ï…G}¢ïæ çx¢Ú¼ï, ç…„ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ ©S¢ÜU¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ãS„¢„ çÎH çÏ¢HÜUêH |¢è ±é…Gê ÜUÚÝï ÜU¢ï Ý ÜUÚ¼¢, §„ çH²ï ©„Ýï }¢çS…Î ãè Ï¢ÎH Îè!
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
²ÜUèÝÝ „ÈU¢§ü ÜU¢ ¼¢ËHéÜU ‘§S¼‹…¢’ „ï ÜUãèæ ¥¢x¢ï ãñJ (¥¢ñÚ §S¼æ…¢ Т…¢}¢ï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢ïæ 㢃 Æêæ„ï }¢éw¼çHÈU …¢Gç±²¢ïæ „ï Í¢é}¢Ýï „ï ÜUãèæ x¢ïãÚ¢!) }¢x¢Ú ¥ÈU„¢ï„ ÜUï ã}¢¢Úè
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� - ©
बं�x¢æ-Ω
बं� - ©¥¢Ð
स्प्¥ÜU„Ú
: नक़ल
् : नक़ल
: नक़ल प्र�तबं�
}¢…GãÏ¢è
¼¢}¢èÚ¢¼
¥¢ñस्प
Ú ्§Î¢Ú¢ï
æ ¼ÜUप्र�त
}¢ïæ Ï¢Çè
x¢èस्पçx¢¶¢§ü
Îï¼èप्र�त
ãñJ }¢„HÝ
© SPRAT :ÎÚx¢¢ã¢ï
DO NOT
- © SPRAT
: DOÎÚx¢¢ã¢ï
NOT COPY
: DO x¢H¢…G
NOT COPY
SPRAT
æ ÜUïCOPY
¥¼Ú¢ÈU,
Ï¢ËÜUï ÜU§ü
æ ÜUï ¥æ- Î©Ú SPRAT
|¢è, §y¢Ýè
¼ Îï¶- ïæx©¢ï ÜUï
Ýæx¢ï :ÐñDO
Ú NOT COPY
: नक़लÈUप्र�त
् :Úनक़ल
© स्प् : नक़ल
© स्प् ¼ÜUËHé
बं�ã}¢¢Úï
- © स्प
ं� ¼…G
- ©¢स्प
¥æÎÚ प्र�त
…¢¼ï बãéं�
» -¥¢ÐÜU¢ï
ã¢ïx¢¢J
ÜU¢ñ्H: नक़ल
± ÈUïHप्र�त
ÜUï ब§„
Î ¥¢ñ
§„ प्र�तबं�
DOÜNOT
COPY -ã}¢ï
©æ SPRAT
NOT ãñCOPY
© SPRAT
DO Ï¢¢Ú
NOTçÎÝ
COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ÈUÜUü
Uè ç}¢„¢H
Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú: DO
ç}¢H¼è
J }¢é„-H}¢¢Ý
…¢ï :Ï¢¢Ú
}¢ïæ -¥ËH¢ãé
¥ÜUÏ¢Ú
् : §ÜUÚ¢Ú
नक़ल प्र�त
नक़ल प्र�त
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� -Ï¢æ©
© स्प्}¢ï:æ çÝIJ¼
- © स्प
ÜUïã ÜUÚ
¥ÐÝè
Îx¢èस्पÜU¢
ÜUÚ¼¢बं�
ãñ, -Ý}¢¢…G
ÜUÚ¼¢बं�
ãñ ‘¼¢Ï¢ï
§„् :§}¢¢}¢
© SPRAT :ÜUïDO
SPRAT : DOÜU¢ï
NOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
leadership
ÜUéÏCOPY
¢êH ÜUÚ¼¢
ãñ, ©„}¢ï: DO
æ v²¢ïNOT
æ Îé„COPY
Ú¢ïæ ÜUï -Ðñ©Ú SPRAT
¶ïæ™Ýï :ÜUè
’, NOT
x¢¢ï²¢ COPY
ÚãÏ¢Úè- ©
© स्प् : नक़ल
स्प् : नक़ल
प्र�तबं� -order
© स्प्Ýãèæ
: नक़ल
: नक़ल
§y¢Ýèप्र�त
¥¢Î¼बं�ãñï?- ©v²¢ïस्पæ ्©S¢ÜUï
ã¢æ प्र�त
»ÜU }¢éबं�
ÝÁGG…-}¢© …}¢¢¥¼
hierarchical
ãñ? प्र�तबं�
…¢ï }¢éCOPY
„H}¢¢Ý
Ý}¢¢…G : ÜUïDO§w¼ï
¢}¢ ÐÚ- ©„H¢}¢
¼ï ãéNOT
» ÚïãCOPY
}¢¼ïæ |¢ï- ©
…¼¢SPRAT
ãñ „¢Úè
© SPRAT :v²¢ï
DO NOT
- © SPRAT
NOT¼COPY
SPRATÈUñ:ÚDO
: DO NOT COPY
Îéçݲ¢प्र�त
ÐÚ, बं�
„¢Úè- ©
§‹„¢çݲ¼
ÐÚ, प्र�त
‘¥S„H¢}¢é
ÜUé्}¢ :±नक़ल
Úïã}¢¼éप्र�त
ËH¢ã’बं�ÜUï -…G©Úè²ï
v²¢ïæ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
स्प् : नक़ल
बं� - ¥Hñ
© स्प
स्प,्¼¢ï: नक़ल
±¢ï
¥ÐÝï
ÐÇ¢ï
à
G
¢è²¢ï
æ
¼ÜU
ÜU¢
w²¢H
Ýãèæ
Ú¶¼¢?
v²¢
©„ÜUï
²ï
΢±ï
¶¢ï


Ýãèæ
? NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
(à¢ï’Ú:)प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
΢±»: DO
§‹„¢çݲ¼
‘}¢¢§H’
¥|¢è …G: ïÏDO
¢¢ Ýãèæ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ðï
ã

²ï
Ðé
À
¢ï
çÜU„è
ÜUï
ÜU¢}¢
¥¢
„ÜU¼¢
ãéæ }¢ñæ बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�त
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

§Ë}¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

Ï¢¢¼ : ãñDOÜUïNOT
ÜUé¥COPY
¢üÝ ÜU¢ï- ©¥ÐÝ¢
±¢Hï -²ï©|¢êSPRAT
H x¢»: ÜUï
© SPRAT : DO NOT ¥ÈU„¢ï
COPY -„©ÜUè
SPRAT
SPRATÚïã: Ï¢Ú
DOÏ¢¼¢Ýï
NOT COPY
DO NOT COPY

Ýé…GêHप्र�त
ï ÜU饢üबÝं�}¢ï-æ ©
Ðïãस्प
Hï ्HÈU…G
‘§ÜUÚ¢’
‘ÐÉGस्प’ ्ãñJ: नक़ल
¥¢ñÚ ²ãè
ÜU¢ñबं�
}¢ ¥¢…
¼¢’Hè}¢
„ï प्र�तबं�
: नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त²¢’Ýè
बं� - ©
प्र�त
- © स्प

Ú ãñNOT
J }¢é„COPY
H}¢¢Ý- ©
Îéçݲ¢
ÜUè: DO
Ï¢ÇèGNOT
Ï¢ÇèGCOPY
ÜU¢ñ}¢¢ï-æ ©
}¢ïæ SPRAT
„Ï¢ „ï :ÜU}¢
ÐÉïG çH¶ï
ÐÚ ¥¢Ð
SPRAT
DO NOT
COPYãñ-æ, ©§„
SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ÎêDO

¥¢x¢ï प्र�त
™H ÜUÚ
|¢è Îïप्र�त
¶ïæx¢ïJ ब‘¼HÏ¢é
H स्प
§Ë}¢
éÝ ¥H¢
Hèस्प}¢é्çSH}¢èÝ
© स्प् : नक़ल
बं�}¢…èG
- ©Îस्प„é्Ï¢ê:¼नक़ल
ं� - ©
बं�ÜUé-Ë©
् : ÈUÚè…G
नक़ल¼प्र�त
: नक़ल प्र�तबं�

}¢éçNOT
SH}¢¼èÝ’
²ï ÜUï: DO
§Ë}¢NOT
ÜU¢ COPY
ã¢ç„H- ©ÜUÚÝ¢
ÈU…ü: DO
G ãñ NOT
¼}¢¢}¢COPY
}¢é„H}¢¢Ý
}¢Î¢ïü :ÐÚ
© SPRAT :±DO
COPY ²¢’Ýè
- © SPRAT
SPRAT
- © SPRAT
DO NOT COPY

¥¢ñÚ }¢éप्र�त
„H}¢¢Ý
§„ प्र�त
|¢Ú¢ï„बï}ं�
¢æÎ ãÎè¯
Î प्र�त
ã}¢ ãñबæ ं�
ÜUï HÇG
Uè ्Ýï : …éनक़ल
æ ãè प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
बं� ¥¢ñ
- ©Ú¼¢ï
स्प्ÐÚJ
- © स्पÜUï् Ï¢¢±…ê
- ©Üस्प
: नक़ल
: नक़ल

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

85NOT
- çx¢Ú¢±Å
¥SPRAT
„Ï¢¢Ï¢
ݲ¢ :„±ï
COPY -ÜUï©¥„Ï¢¢Ï¢
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DOÚ¢NOT COPY
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„¢¼±èæ …}¢¢¥¼ Т„ ÜUÚ Hè ©„ï SÜUêH „ï çÝÜU¢H ÜUÚ Í¢Ú çϢƢ çβ¢J ¥|¢è ¼ÜU ²ï
¼„ñéÚ }¢…GÏ¢é¼è „ï ÜU¢²}¢ ãñ ÜUï HÇGGÜUè ÜU¢ï HÇGGÜUï „ï ÜU}¢ ÐÉGÝ¢ ™¢ãè²ïJ ²¢’Ýè HÇGGÜUè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ÜU¢ HÇGGÜUï „ï ÁGG²¢Î¢ ÐÉGÝ¢, ÜU}¢¢Ý¢ ²¢ ãéSÝ ÜUï 焱¢² çÜU„è ¥¢ñÚ ¼Úã Ï¢ïã¼Ú çζݢ
© SPRAT : DO
COPYçÇ„v±¢ò
- © SPRAT
: DO
- © SPRAT
: DO NOT
x¢¢ïNOT
²¢ ©S¢ÜUè
çHçÈUÜUï
à¢ÝNOT
²¢ COPY
Ý¢ »ãHè
}¢¢Ýè …¢¼è
ãñJ COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- © स्प
प्र�त
बं� -ÜUï© ‘©yHÏ¢é
स्प् : H
स्प् : नक़ल
²¢ çÈUÚ
²ï ्Îé:„नक़ल
Ú¢ ±¢Hè
ãÎè¯
§Ë}¢प्र�त
H¢ñÜबं�
U¢Ý¢ - ©
çÏ¢S„èÝ’
( §Ë}¢प्र�तबं�
NOT COPY
- © SPRAT
: DOçH²ï
NOT ¼é
COPY
- © SPRAT
: DO ÐÇï
NOT
© SPRAT : DO
ã¢ç„H
ÜUÚ¢ï ¥x¢Ú
™ï ©S¢ÜUï
é}ãï ™èÝ
¼ÜU …¢Ý¢
G) COPY
¥Ï¢ …¢G- ©ãèÚSPRAT
ãñ ÜUï: DO
§Ë}¢NOT COPY
: नक़ल
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तÜUï
बं�
- ©¼¢ï
स्प्
बं�„Ý¥¼
- © स्प्± : çãÚÈU¼,
然Ýï
çH²ï
¥ÚÏ¢¢ï
æ ÜU¢ï प्र�त
™èÝ बं�
Ýãèæ- ©
|¢ï…स्प
¢ ्…¢: नक़ल
Ú㢠ã¢ïप्र�त
x¢¢ Ý¢!
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © SPRAT

NOT COPY
- © SPRAT
: DO èNOT COPY
ç¼…¢Ú¼,
ÎS¼ÜU¢Úè
±x¢ñÚã: DO
…ñ„NOT
ï ©Hê}COPY
¢ ± ÈUé
ÝêÝSPRAT
}¢ïæ }¢é:ËDO
ÜUï ™èÝ
©„ ±v¼|¢è
§ç}¼²¢…G
© स्प् : नक़ल
बं� -ƒ¢
© स्प
नक़ल©Hê
प्र�त
- © स्पÜUè
् :Úx¢Ï¢¼
नक़ल §„
प्र�त
बं� -}¢ï©
् : नक़ल
}¢éÜप्र�त
U¢}¢ Ú¶¼¢
¥¢ñ्Ú :§‹¢ãèæ
}¢ ÜUïबं�然Ýï
ãÎè„
æ Îèस्पx¢§ü
ãñJ §„प्र�तबं�
NOT COPY
- © SPRAT
: DO
- © æSPRAT
© SPRAT : DO
ç„Hç„Hï
}¢ïæ ã}¢¢Úï
}¢é¼¢Hï¥
}¢ïæ NOT
ÜUéÀ COPY
¥¢ñÚ ãÎè¯ï
|¢è ¥¢§ü: DO
ãñæJ NOT
ÐÉèG²COPY
ï: - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�त
- © स्पÜUè
बं� - ©
स्प्ÜUï: नक़ल
बं�}¢é-¼©
स्प्ãñ: नक़ल प्र�तबं�
् : ¼ï
नक़ल
•बं�¥¢çH}¢
ãÚèÚ प्र�त
ÜUè 焲¢ãè
à¢ãèÎ
¶êÝ „ïप्र�त
ÁGG²¢Î¢
Ï¢<ÚÜU
© SPRAT : DO NOT•COPY
- © SPRAT
© SPRAT
ç…„Ýï
¥¢çH}¢: DO
ÜUèNOT
§ÁGG…COPY
G¼ ÜUè -©„Ýï
ã}¢¢Úè: DO
§ÁGG…NOT
¼ ÜUèJCOPY - © SPRAT : DO NOT COPY
: नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
- © ÜUè
स्प्Ú¢ã}¢ï
स्प्±¢ï: नक़ल
ं� -æ ©
स्प्ãé¥
•बं�§Ë}¢
æ …¢ï प्र�त
„ÈUÚ बं�
çÜU²¢- ©x¢²¢
¥ËH¢ãप्र�त
ÜUè बÚ¢ã}¢ï
„ÈUÚ
¢J ¥¢ñÚप्र�तबं�

SPRAT²ï: ±¢Hè
DO NOT
© SPRAT : DO NOT COPY
Ï¢¼¢ñ
Úï ¶¢„
ÜUï COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
- © स्प् :ÈUç…G
बं�ÐÚ
- ©§y¢Ýèãè
स्प् : नक़ल
प्र�तÜUï
बं�
- © स्प
•बं�¥¢çH}¢ÜUè
H¼प्र�त
¥¢çÏ¢Î
ãñ ç…y¢Ýè
ã}¢¢Úè
¼é}्ã¢Úï: नक़ल
¥ÎÝ¢प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY
- © ÈUÎü
SPRAT
¼ÚèÝ
ÐÚJ: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ãÜU x¢¢ï§ü, ãÜU ЄæÎè

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜU¢ñH ¥¢ñÚ ÈUïH ÜUï §„ ¼…¢GÎ¢ï §¶¼ïH¢ÈU ÜUè ¥¢ñÚ |¢è ÜU§ü ç}¢„¢Hïæ ã}¢ïæ
ç}¢H¼è ãñæJ }¢„HÝ »ãHï ãÜU …¢ï ¥ÐÝï ¥¢Ð ÜU¢ï ÜUïã¼ï ãñæ, ÎèÝï ãÜU ÜUï }¢¢ÝÝï ±¢Hï, ãÜU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„ï ÎêÚ v²¢ïæ ãñæ? ãÜU ²¢’Ýè „™ „ï Œ²¢Ú ãñ ¼¢ï çÈUÚ „™ ÜUï çH²ï ¼ñ²¢Ú v²¢ïæ Ýãèæ ãñ? „™
© SPRAT : DO
NOT
: DOã¢ïNOT
- © SPRAT
© SPRAT
: DO}¢ïNOT
Ï¢¢ïH
Ýï ÜUïCOPY
çH²ï- ©±¢ïSPRAT
}¢éÝ¢ç„Ï¢
„H¢ COPY
v²¢ïæ Ýãèæ
çζ¢¼ï:?DO²ã¢æNOT
¼ÜUCOPY
ÜUã¢- x¢²¢
ãñ ãÎè¯
æ COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त¼éब}ं�
प्र�त
- ©Úã¢
स्प्ã¢ï: नक़ल
प्र�त
बं� -ÐèÀï
© स्प„ï् ÐÜUÇG
नक़ल
: नक़ल
ÜUï …Ï¢
ã¢Ú¢- ©
ÜU¢ïस्प
§ü }¢é्ç:SH}¢
„¢ƒè
Ï¢éबÚं�
¢§ü ÜUÚ
¼¢ï ©S¢ÜUï
㢃ÜU¢ï
H¢ïJप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOTÏ¢Ú¼¢±
COPY -¼¢ï©x¢éSPRAT
- ©¼Úã
SPRAT
COPY¼¢ï
- ©„y²
SPRAT
DO NOT COPY
ã}¢¢Ú¢
…Ú¢¼ :ÜUïDO©ÝNOT
çã‹ÎêCOPY
¥¢ïæ ÜUè
ã饢: DO
…¢ï NOT
»ÜU ¼ÚÈU
}¢ï± :…²¼ï
© स्प् : नक़ल
प्र�त„™ÜUè
बं� - ©…è¼
स्प् :ã¢ïनक़ल
प्र�तबÛ¢é
ं�
© स्प
नक़ल¥ÐÝï
् : नक़ल
(²¢’Ýè
) ÜUïãप्र�त
¼ï ãñबæ ं�
¥¢ñÚ- ©Îéस्प
„Úè् :¼ÚÈU
Åï - ¥¢ñ
Ú çÈUÜU¢ü
ÐÚS¼प्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT COPYæ -ÜUï©ãÜU
SPRAT
焲¢„¼Î¢Ý¢ï
}¢ïæ ±¢ï: DO
Å ÎïNOT
¼ï ãñïæJCOPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
् :»ÜU
नक़ल
: नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
स्प्ãñ:æJ नक़ल
- © स्पÜUï
बं�çÜU„è
- © स्प
ãÜU -¼¢ï© ãÜU
¥Ï¢ ²ïप्र�त
Ýãèæबं�
ã¢ï „ÜU¼¢
ãè प्र�त
Ï¢¢¼ ã}¢
ÜUï्çH²ï
„™प्र�तबं�
²¢NOT
ÎéLS¼COPY
ÜUãïï- ¥¢ñ
Îé„Ú¢ïæ: ÜUï
Å ²¢- ©
x¢H¼J
±è.»™.Ðè.
Ú¢¼ -}¢ï©æ }¢éSPRAT
„H}¢¢Ý: DO
ÜU¢ïNOT COPY
© ÚSPRAT
DOçH²ï
NOTÛ¢é
COPY
SPRAT
: DO NOTx¢é…
COPY
© SPRAT : DO
Trade
Center)
ÜU¢ïप्र�तबं�
}¢¢Úïप्र�त
¼¢ï ±¢ïबं�Ï¢éÚ-è©v²¢ï
ÜUé„êÚ ÜU¢ï
}¢¢Ú¢
¥¢ñ्Ú :WTC
© स्प् : नक़ल
स्पæÜ्Uï :Ï¢ïनक़ल
प्र�त
बं�x¢²¢,
- © स्प
प्र�तबं�
- © स्प
नक़ल(World
् : नक़ल
ã}¢NOT
çx¢Ú¢Îï
æ ¼¢ï- „ãè
v²¢ïæÜ:UïDO
}¢ÚÝïNOT±¢Hï
ÁGG²¢Î¢
¼Ú }¢é„:H}¢¢Ý
ÝãèæCOPY
ƒïJ -(±ñ©„SPRAT
ï ã}¢¢Ú¢: DO
çÎHNOT COPY
© SPRAT : DO
COPY
© SPRAT
COPY
- © SPRAT
DO NOT
ã饢 ã¢ïप्र�त
¼¢ ¼¢ïबं�¥æ-Ü©
UHस्प
„ï}्¢ :ÜUïनक़ल
ÇÚ „ïप्र�त
±è.»™.Ðè.
}¢é„्H}¢¢Ý¢ï
æ ÜUïप्र�तबं�
ÜUïãप्र�त
¼¢ ãñ बÜUï
© स्प् : नक़ल
ं�WTC
- © स्पÝãèæ
बं� - © स्प
् : नक़ल
: नक़ल
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
çx¢Ú¢±Å
ÜUï -¥„Ï¢¢Ï¢
DO NOT
COPY
© SPRAT- 86
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„¢ƒ x¢é…Ú¢¼}¢ïæ ²ï „éHêÜU ÜUÚÝï„ï x¢éÚñ…G ÜUÚ¼èJ Ï¢ËÜUï ™ï™çݲ¢ }¢ïæ L„ÜUï }¢…G¢çH}¢
}¢é„H}¢¢Ý¢ïæ ÐÚ §„ çH²ï Ï¢ÉG x¢» ÜUï ©„ ÐÚ ¥}¢ïçÚÜU¢ ÜUè ¼ÚÈU „ï ÜU¢ï§ü ÎÏ¢¢± Ýãèæ ƒ¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢ñÚ §„ ÝéQU» Ý…GÚ „ï Îï¶ï ¼¢ï ¥H-ÜU¢²Î¢Ýï ÎÚ¥SH }¢éH}¢¢Ý¢ïæ ãè ÐÚ …éË}¢ çÜU²ïJ)
© SPRAT :ãÜU
DO ÜUè
NOTÏ¢¢¼
COPY
COPY -§SH¢}¢
© SPRAT
COPYÝ¢x¢±¢Ú¢
- © SPRAT
DO NOT COPY
¼¢ï- ²ï© ãñSPRAT
ÜUï Ï¢ï:ÜDO
Ué„êÚ NOT
ÜU¢ï }¢¢ÚÝ¢
ÜUè: DO
Lã NOT
„ï „w¼
ƒ¢, : Ý¢
© स्प् : नक़ल
…¢²…Gप्र�त
ƒ¢J बं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
COPY -¥¢}¢
© SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT ã}¢¢Úè
¥¢ñÚ Ú¢ï: DO
…G }¢Ú¢ã
ÜUè ô…G- Ωx¢èSPRAT
}¢ïæ ã}¢ï: æDO
„™NOT
Ï¢¢ïHCOPY
Ý¢, „™ÜU¢
çÎÈU¢¥
: नक़ल
: नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल
- © स्प्ã¢ï
प्र�त
ÜUÚÝ¢,प्र�त
„™बं�
ÜU¢ï ç…¼¢Ý¢
x¢¢: }¢x¢Ú
ã}¢बं�
Îï¶-¼ï©ãñस्प
æ ÜUï् ã}¢¢Úï
ÜU¢ñप्र�त
H ¥¢ñबं�
Ú ÈUï-H©}¢ïæ स्प
ϢǢ् :¼…¢G
Î प्र�तबं�
© SPRAT :ãñDO
NOT
NOTã}¢¢Úè
COPY¼ï- ã©ÚèÚ¢ï
SPRAT
COPYãñ-J©ãÜUèÜU¼
SPRAT :ÜU¢ï
DO NOT COPY
J ã}¢
„™COPY
„ï x¢é- ©
Úñ…SPRAT
G ÜUÚ¼ï :ãñDO
æ Ï¢ËÜUï
æ }¢ïæ |¢è: DO²ï NOT
Û¢HÜU¼¢
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� ÜUï
- ©Ï¢…¢»,
स्प् : नक़ल
प्र�त}¢¢ÝÝï
बं� - ©
् : नक़ल
बं�„é-Ë©
¼„Hè}¢
ÜUÚÝï
„™ ÜU¢ï
ÜUï स्प
Ï¢…¢»
ã}¢ प्र�त
‘çÐÎÚ}¢
¼¢Ýस्प्Ï¢êÎ: ’नक़ल
ÜUè प्र�तबं�
DO NOT
© SPRAT
: DO„ïNOT
COPY
- © SPRAT
NOT COPY ÜUÚ¼ï
- © SPRAT
DO NOT COPY
© SPRAT :ç}¢…¢G
romanticise
ãñæ ÜUï :ã}¢
ÝÐÚ COPY
}¢¢…èG -ÜUè
²¢Î¢ï ÜU¢
ãÚ¢ Ï¢¢æ
{ï çÈUÚ¼ï
ãñæ, §„ï: DO
Ï¢¢Ï¢Ú प्र�त
ÜUè ¥¢ñबं�
H¢Î- ©ãñæJस्पã}¢् :©„
}¢¢…èG
ÜUèबं�
²¢Î- ©
„ï स्प
Ï¢¢ãÚ
¥¢ñÚ- ©
΢ñÚस्प
ï …ÎèÎ
ÜUè प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
प्र�तबं�
नक़ल
् : Ýãèæ
नक़लçÝÜUH¼ï
् : नक़ल
è ãÜUèÜU¼¢ï
}¢ïã„ê„: ÜUÚ¼ï
ãñæ ÝCOPY
©ÝÜU¢- ©§ÜUÚ¢Ú
ÜUÚ¼ï
æJ Ï¢ËÜUïCOPY
©Îêü -Ý¢ç±H
çÝx¢¢Úè
© SPRAT :ÜUÇG
DO±NOT
COPYæ -ÜU¢ï
© SPRAT
DO NOT
SPRAT
: DOãñNOT
© SPRAT
: DO NOT COPY
}¢ï
æ
ã}¢¢Úï
¥ÈU„¢Ýï
Ú¢…ï
Ú…±¢Ç¢ï
æ
¥¢ñ
Ú
Ðí
ï
}
¢
ÜUã¢Ýè²¢ï
æ
„ï
©ÐÚ
Ýãèæ
©|¢Ú
Т»
…Ï¢
¼ÜU
ÜUï प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
ï}¢™æNOT
Î Ýï COPY
ã}¢ïæ ãÜUèÜU¼
ЄæÎ: DO
è „ïNOT
Là¢Ý¢„
ÎÚ…Ý¢ï
¥ñ„- ©
è ÜUéSPRAT
¼éÏ¢ Îï:¶DO
èæ NOT COPY
- © SPRAT
COPYÝãèæ
- © ÜUÚ¢²¢J
SPRAT :ã}¢Ýï
DO NOT
COPY
© SPRAT :ÐíDO
…¢ï }¢éप्र�त
„H}¢¢Ý¢ï
æ ¼¢ï
Ï¢Çè }¢à¢ãé
Ú बं�
}¢x¢Ú- ©©Ý}¢ï
ÜU}¢,बं�
……G-Ï¢¢ç¼²¼
G²¢Î¢ प्र�तबं�
् : नक़ल
: नक़ल प्र�त
© स्प् : नक़ल
बं�æ -}¢ï©æ ãñस्प
प्र�त
स्पæ ्§çË}¢²¼
© स्प् :ÁGनक़ल
Îè²ï
, ²¢Îé- ©
„ÚïSPRAT
HÈU…G:¢ï DO
}¢ïæ NOT
Ú¢ñà¢ÝèCOPY
ÜU}¢ - ¥¢ñ
x¢Ú}¢è: ²¢
ÁGG²¢Î¢- ©çζ¢§ü
, NOT COPY
© SPRAT :çζ¢§ü
DO NOT
COPY
© ÚSPRAT
DO ãÚ¢Ú¼
NOT COPY
SPRATÎè²ï
: DO
…¢GçãÚप्र�त
ãñ ÜUïबं�}¢é-„©ç‹ÝÈUÝï
¼ÜUHèÈU
Ýãèæ- ©x¢±¢Ú¢
ÜUï प्र�त
ãÜU¢§ÜU
ÜUÚïæ, प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
स्प् : ²ï
प्र�तबं�
स्प् :ÜUè
बं�ÜUè
- © ¼H¢à¢
स्प् : नक़ल
नक़ल
नक़ल
¥¢Î¢Î¢ï
à
¢é
}
¢¢Ú
§ÜUnï
ÜUÚï
æ
,
¥¢ñ
Ú
„Ó™¢§ü
²
¢ï
æ
ÜU¢ï
…ê
æ
ÜUï
¼é
æ
Ðï
à
¢
ÜUÚï
æ
J
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Well-researched H¢²ÜUï »¼ï}¢¢Î, ÜU¢çÏ¢Hï |¢Ú¢ï„¢ }¢ÜU¢Hï ²¢ çÜU¼¢Ï¢ïæ, ©ÝÜUè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ðïã™¢Ý ¥¢Ð ²éæ ÜUÚ „ÜU¼ï ãñæ ÜUï ©ÝÜUï ¥æÎÚ ¥¢Ð ÜU¢ï ¥¢Î¢Î¢ïà¢é}¢¢Ú, numbers, data,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
graphs, charts ¼„¢±èÚ ÝÜUà¢ï ±x¢ñÚã ç}¢Hïæx¢ïJ ©Ý }¢ïæ ã±¢Hï citations ã¢ïæx¢ï, ÜU¢ñÝ„è
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Ï¢¢¼ï ÜUã¢æ „ï Hè x¢§ü, çÜU„ ÜU¢ ÜU¢ñH ÜUã¢æ „ï çH²¢ x¢²¢ ©ÝÜU¢ ç…GRU ã¢ïx¢¢J ¥¢ñÚ …ã¢æ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼ÜU ã¢ï „ÜUï }¢é„çó¢ÈU x¢éÚñ…G ÜUÚïx¢¢, Ï¢™ïx¢¢, ç„ÈUHè, ……GÏ¢¢¼è …GÏ¢¢Ý „ï, vague
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
language „ï, emotional blackmail „ïJ ¥ñ„è x¢¢ïH }¢¢ïH ¼ïãÚèÚ¢ïæ ÜUè ÜUéÀ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ç}¢„¢HïæÝ¢ïÜUï …GÏ¢¢æ ÐÚ ãñæJ …ñ„ï:
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
• ‘»ÜU H¢²ÜU }¢x¢çÚÏ¢è }¢éÈUçvÜUÚÝï ÜU㢠ãñJ’ ¥Úï |¢§ü çÜU„ }¢éÈUçvÜUÚÝï, ÜUÏ¢
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÜUã¢, ÜUã¢æ ÜUã¢, ÜUéÀ Ýãèæ?
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
• ²¢çÈUÚ ²ï ‘ÜUï ¥¢… }¢x¢çÚÏ¢ ¼Ï¢¢ãè ÜUï Îã¢Ýï ÐÚ ¶Ç¢ ã饢 ãñJ’ ¥ÓÀ¢? çÜU„
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çϢݢ ÐÚ ¥¢Ð ²ï ÈUÚ}¢¢ Úãï ãñæ? çÜUÝ ©„êH¢ïæ ÜUï çϢݢ ÐÚ ¥¢ÐÝï ²ï ¼² ÜUÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
çH²¢ ÜUï ‘¼Ï¢¢ãè’ çÜU„ï ÜUïã¼ï ãñæ ¥¢ñÚ ©„ÜU¢ ‘Îã¢Ý¢’ çÜU{Ú ãñ?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

87NOT
- çx¢Ú¢±Å
¥SPRAT
„Ï¢¢Ï¢
ݲ¢ :„±ï
COPY -ÜUï
© ¥„Ï¢¢Ï¢
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DOÚ¢NOT COPY
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
• ²¢ çÈUÚ ²ï ÜUïãÝ¢ ÜUï …ñ„¢ ÜUï James ¥ÐÝè }¢à¢ãéÚ çÜU¼¢Ï¢ }¢ïæ çH¶¼¢ ãñïJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÜU¢ñÝ …ï}„ |¢§ü? çÜU„ çÜU¼¢Ï¢ ÜU¢ ç…RU ÜUÚ Úãï ãñæ ¥¢Ð? ¥¢ñÚ ±¢ï çÜU¼¢Ï¢
}¢à¢ãêÚ ÜUÏ¢ Ï¢Ýè? çÜU„Ýï Ϣݢ§ü?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ࢢ²Î ãÜU ÜUïãÝï ÜUè çã}}¢¼ ±ãè à¢w„ ÜUÚ „ÜU¼¢ ãñ ç…„Ýï }¢ïãݼ ÜUè ã¢ï,
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
¥¢ñÚ ã}¢ ÜU}¢ }¢ïãݼ „ï ϢǢ ç„H¢ ™¢ã¼ï ãñæJ National Geographic Society ™è¼¢ïæ
: DOȆU
NOTçÈUË}¢
COPYϢݢ¼è
- © SPRAT
- © SPRAT
© SPRAT : DO
ÐÚNOT
Ï¢ËÜUïCOPY
ÜUèÇ¢ï- æG ©ÐÚSPRAT
…Ï¢ »ÜU
ãñ ¼¢ï: DO
ÜU|¢èNOT
ÜU|¢èCOPY
Ï¢¢Úã-Ï¢¢Úã
„¢H: DOÜUèNOT COPY
् ¼: ¢नक़ल
: नक़ल प्र�त
: नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�ݼ腢
- © स्पã¢ï
- © स्प्„¢²‹„΢ݢï
© स्प
}¢ïãप्र�त
ݼ ÜU¢
ãñ ²ï!प्र�त
Ï¢Ú„¢ïबं�
æ ÎÚÎ…Ý¢ï
æ ÜUèबं�
}¢ïã-ݼ
ÜUï् Ï¢¢Î
Ï¢Ýèप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOTα¢§ü
COPYÜUï- ©
SPRATç…S}¢
: DO NOT
COPY
- ©ÜUïSPRAT
: DO „ï
NOT
© SPRAT
: DO
çÜU„è
§‹„¢Ýè
ÐÚ §S¼ï
'}¢¢H
H¢²„‹„
ÐïãCOPY
Hï ÉïÚ -„¢Úï
ãñ±¢Ý¢¼
ÐÚNOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�त
स्प्…¢¼¢
: नक़ल
स्प् §‹„¢Ý¢ï
: नक़लæ प्र�त
बं� -Ú¢ï©ÜUïस्प
् :¶H¢
नक़ल}¢ïप्र�त
©‹¢ÜU¢
}¢éàबं�
¢¢ãñÎ-¢©çÜU²¢
ãñ, प्र�त
çÈUÚ बÜUéं�
À -}¢é©‹¼¶Ï¢
ÐÚ, çÜU„è
Å ÜUï
æ बं�
- © SPRAT
: DO NOT
COPY
SPRAT
NOT
SPRAT
© SPRAT : DO
΢x¢ïNOT
…¢ÝïCOPY
ÜUï ÐèÀï
…¢Ýï çÜU¼Ýï
„ñÜUÇ¢ï
æ H¢ï-x¢¢ï©æ ÜUè
ã…G¢:Ú¢ïDO
æ Ú¢¼¢ï
æ ÜUèCOPY
ÝèæÎ- ©
ãÚ¢}¢
ãé§ü :ã¢ïDO
x¢èJNOT COPY
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
- © स्प
प्र�त
बं� -Ü©
प्र�त
नक़ल ²¢
् : नक़लÐÚप्र�तबं�
§‹„¢²vH¢ï
çÐÇè²¢
çÏ¢í्Å:¢çݲ¢
»‹ÜU¢Å¢ò
U¢ï स्प
À¢ï्Ç:èG²नक़ल
ï, ç„ÈUü
¥¢ïबं�
vSÈU¢ï- Ç©ü स्प
çÇvà¢ÝÚè
© SPRAT : DO
COPY - }¢çãÝ¢ï
© SPRAT
: DO
NOTãñæ COPY
- © SPRAT
: DO
NOT
SPRAT
: DO NOT COPY
Î…üNOT
Ý¢ï ¥¢Hè}¢
æ ÜU¢}¢
ÜUÚ¼ï
ãÚ »Çèà¢Ý
ÜUï çH²ï
J ã}¢
¼¢ïCOPY
‘™Å -}¢æ©x¢Ýè
ЊࢢÎè’
±¢Hè
ÚÈU¼¢Ú
¼ïãÜUèÜU
à¢éÎबं�
¢ çÜU¼¢Ï¢ï
æ’ çH¶
Hï¼ï ãñप्र�त
æ! »ÜUबं�
çÎH™SÐ
् : नक़ल
् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� „ï
- ©‘}¢à¢ãê
स्प्Ú:, नक़ल
प्र�त
- © स्प
- © स्पÏ¢¢¼:
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ÜUï …¢ï: GÜDO
U „ïNOT
©ÝÜUï
ࢢçx¢Îü
ï ÐéÀ¢ : “©S¼¢Î
çÎÝ- ©}¢ïSPRAT
æ çÜU¼Ýè: DO NOT COPY
COPY
- © ÝSPRAT
DO NOTȆU
COPY
© SPRAT : DO NOT COPY -„é©Ý¢SPRAT

नक़ल प्र�त
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल प्र�त
- © स्प
- ©æ स्प
x¢…GHबं�
ïæ ÜUïã- ©Hïस्प
¼ï ãñ्æ :¥¢Ð”?
ãñÚ¢Ýबं�
©S¼¢ÎÝï
…±¢Ï¢
çβ¢:प्र�त
“|¢§üबं�
çÎÝ}¢ï
x¢…G्H:ïæ?नक़ल
}¢ñæ प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT
- ©çÎÝ}¢ï
SPRAT
: DOà¢ïNOT
DO NOT
COPY
SPRAT
¼¢ï COPY
ÜU§ü ÜU§ü
æ »ÜU
'Ú ÜUïCOPY
ã Т¼¢- ©ãéæ”SPRAT
J ÜU}¢ :¥vH
ࢢçx¢Îü
Ýï -¶é©à¢ÜUé
Ý ãñÚ:¼DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�त
बं� “©S¼¢Î
- © स्प्}¢ñ: æ नक़ल
प्र�त
- © स्प
: नक़ल प्र�तबं�
„ï ÜUã¢
¼¢ï ç„ÈUü
Ï¢ñ¼बं�
éH¶H¢}¢ï
æ Ï¢ñ्Æï: Ï¢ñनक़ल
Æï »ÜUप्र�त
ÐéÚèबं�
x¢…G-H©ÜUïस्पã ्Ç¢H¼¢

© SPRAT : DO NOT
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ãéæ”JCOPY
}¢…Ï¢ê-Ú©Ý SPRAT
©S¼¢ÎÝï: DO
ÜUã¢:NOT
“Ï¢êCOPY
|¢è ¼¢ï- ©±ñ„SPRAT
è ¥¢¼è: DO
ãñ Ý¢!”

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ݢР¼¢ïH ÜUï Ðñ}¢¢Ýï

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
स्प् :ÜUè
नक़ल
ं� -Ï¢é©Ú¢§ü
स्पÜUÚ¼ï
् : नक़ल
© स्प
् : नक़ल
ç…„- ©}¢x¢çÚÏ¢
ã}¢प्र�त
Ú¢¼ बçÎÝ
æ ãñæ ©„प्र�त
Ýï ब„ïं�
ã¼- ²¢
v±¢HèÅè
ÜUï,प्र�तबं�

© SPRAT : DO
COPY
© SPRAT
COPY
- © ãñSPRAT
NOT™è…ï
COPY
SPRAT¼ÚãÜUè
: DO NOT COPY
Ý¢ÐNOT
¼¢ïH
ÜUï -©}¢Î¢
}¢ñ²¢Ú: DO
¥¢ñÚNOT
Ðñ}¢¢Ýï
Ϣݢ»
æ, §HïÜ:UÅîDO
¢ïçÝÜU
æ, }¢é- w©¼çHÈU

© स्प् : नक़ल
प्र�त,बं�
प्र�त
बं�ÜUè- ©
स्पæG,्„Ý¥¼è
बं� - ©Ðïस्प
: नक़ल प्र�त
् : }¢à¢èÝï
नक़ल æ,प्र�तबं�
„±¢Úè²¢æ
Ú¢ï…-G ©
}¢Úüस्प
ã ÜUï् :Í¢Úïनक़ल
Hê §S¼ï
'}¢¢H
™è…ï
§S¼ï’}¢¢HÜUè
™è΢

© SPRAT : DO
NOTÝï,COPY
- ©¼ÈUÚèã,
SPRAT : çãÈU¢…G
DO NOT
- © SPRAT
COPY
- ©™è…ï
SPRAT
: DO
ç¶H¢ï
„¢}¢¢Ýï
¼ COPY
¥¢ñÚ ã¢Î„¢¼
„ï }¢ï: DO
ãÈUê…NOT
G Ú¶Ýï
±¢Hè
æ, x¢…ü
G ÜUïNOT COPY

© स्प् : नक़ल
प्र�तæ ब¥¢}¢
ं� - §S¼ï
© स्प
प्र�तबं�
- © स्प
- © æÝ
स्प
् : नक़ल
् : नक़ल
Îéçݲ¢}¢ï
’}¢¢H
ÜUè Hx¢|¢x¢
ãÚ ™è…G
ÜUï्Ðñ:}नक़ल
¢¢Ýï ¥¢ñप्र�त
Ú }¢ñ²ब¢Úं�©Ýã¢ï
ï ¼²
çÜU²ï ãñप्र�त
æ बं�

© SPRAT : DO
NOT
- © ÜU¢ï
SPRAT
COPY
DO ÝNOT
SPRAT
: DO
¼¢ÜUï
ÜU¢ïCOPY
§ çÜU„è
{¢ïÜ:U¢DOÝ NOT
Îï, ÜU¢Ú¢ï
Ï¢¢Úè- ©}¢ïSPRAT
æ x¢HÈUïã: }¢è
ã¢ï,COPY
¥¢ñÚ -Ðñ©
΢±¢Ú}¢ï
æ „ãé
H¼NOT COPY

् : नक़ल
् : नक़लÜUïप्र�त
© स्प् : नक़ल
प्र�तब¼ÚÜUèÏ¢¢ï
ं� - © æ,स्प¼¢}¢èÚ¢¼
बं� - ©
स्प् : नक़लofप्र�तबं�
processes
ã¢ïJप्र�त
™è…¢ïबं�
æ ãè- ©ÜUèस्प¼Úã
Ðñ΢±¢ÚÜUè
}¢Ú¢ãèH,

}¢éÈUçS„H
Ðñ}¢¢ÝïCOPY
Ϣݢ²ï- ©ãñSPRAT
æ ©Ýã¢ïæÝ: ïJDOα¢¥¢ï
ÜUï }¢ñ²-¢Ú,
§S¼ï’}¢¢H
production
NOT COPYÜUï
- ©|¢èSPRAT
: DO NOT
NOTæ COPY
© SPRAT
: DO„ïNOT COPY
© SPRAT : DO

ÐïãHï
¼…éबं�
Ï¢¢ïZ ÜUè
¥¢ñÚ प्र�त
¼ÚèÜU»
Ú¢ ÜUï प्र�त
Ï¢¢Úï }¢ïबं�
æ ¼¢ï- ©
x¢¢ïस्प
²¢ ्H¢²Ï¢í
ïçÚ²¢æप्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�त
- © ¼ÈU„èH
स्प् : नक़ल
बं�§S¼ï
- ©’}¢¢H
स्प् ±x¢ñ
: नक़ल
: नक़ल

¶Çè
ÜUÚCOPY
Úw¶è- ©ãñSPRAT
æ ࢼ¢ïZ ÜUèJ
¢ïæ ÜUï }¢¢ÜUï
üÅ}¢ïæ H¢»
…¢Ýï
„ïCOPY
ÐïãHï - Åï©SÅSPRAT
çÜU²ï :…¢Ýï
© SPRAT : DO
NOT
: DOα¢§ü
NOT²COPY
- © SPRAT
: DO
NOT
DO ,NOT COPY

ÜUï प्र�त
ÈUH¢æ बα¢
ÎÚ् v²¢
{Ú¢प्र�त
ãñ? ÈUH¢æ
™H¼ïप्र�त
LÜUïबxं�
¢è |¢è?
RUè}¢प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
ं� -ÜUï©¥æ
स्प
बं� - ÜU¢Ú
© स्प™H¼ï
- © ²¢
स्प्ÈUH¢æ
: नक़ल
् : नक़ल
: नक़ल

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
çx¢Ú¢±Å
ÜUï -¥„Ï¢¢Ï¢
DO NOT
COPY
© SPRAT- 88
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

ã}¢¢Úè ç…ËÎ ÜU¢ï ÀHÝè ¼¢ï Ý ÜUÚÎïx¢è? çÜU„ ÝæÏ¢Ú ÜUè Ï¢ïÅÚè çÜU„ }¢¢ïÏ¢¢§H }¢ïæ ²¢ çÜU„
ÝæÏ¢Ú ÜU¢ Ï¢¢ïËÅ çÜU„ }¢à¢èÝÜUï çÜU„ ÀïÎ }¢ïæ çÈUÅ ã¢ïx¢¢? „¢ï™è» v²¢ ²ï »ÜU ÎêÚ¥æÎïà¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§}¢¢ÝÎÚè ÜU¢ ÈUïH Ýãèæ çζ¼¢? Ï¢„ ã}¢ ±¢ï çÝx¢¢ã Ýãèæ Ú¶¼ï ÜUï ©„}¢ïæ ÀéÐè §}¢¢Ý΢Úè
© SPRAT :ÎïDO
- © SPRAT
COPY
SPRAT : DOofNOT
COPY - ©Standards
SPRAT : DO NOT COPY
¶ïæ!NOT
²ã¢æ COPY
ã}¢ ç}¢„¢H
ÜUï ¼¢ñ: ÚDOÐÚNOT
Table
6: -A©Selection
Technical
: नक़ल प्र�त
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
© स्प
बं�
- © ¼æ
स्प
प्र�त
}¢ïæ -ã}¢
™æÎ् ¼ÜUÝèÜUè
Ðñ}¢¢Ýï
±¢Hè
…्è}¢¢ï: नक़ल
æ ÜUè »ÜU
À¢ïबÅं�
è „è- ©ÈUïस्प
ãçÚÚS¼
Ðïࢠप्र�तबं�
Institutions
DOÚãï
NOT
NOT COPY
© SPRAT
COPY -™¢ãï
© SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :ÜUÚ
ãñæJ COPY
à¢ïô±x¢- ©Úï…SPRAT
GÚ „ï Hï:ÜDO
UÚ ã±¢§ü
…㢅G- ¼ÜU,
¥¢Ð : ÜUéDOÀ NOT
|¢è Ϣݢݢ
æ, §„ ¼Úã
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�¥¢ÐÜU¢ï
- © स्पçH㢅G
प्र�त
ÜUï Ðñ}प्र�त
¢¢Ý¢ïæ ÜU¢
ڶݢ
ãèबं�
ã¢ïx-¢¢J© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं� - ©
स्प् : नक़लInstitutions
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
A -Selection
of Technical
Standards
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
American Concrete Institute
ACI
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�for- ©Information
स्प् : नक़लand
प्र�तImage
बं� - ©
स्प् : नक़ल प्र�तबAIIM
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Association
Management
National
Standards
Institute
ANSI- © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT :American
DO NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Automotive Technology
AUTOSAR
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
British Standards Institute
BSI
DO NOT
COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT :Cable
Television
Laboratories
CableLabs
Consultative
Committee
for
Space
Data
Sciences
CCSDS
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
International Special Committee on Radio Interference CISPR
© SPRAT :Distributed
DO NOT COPY
- © SPRAT :Task
DO NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
Mangement
Force
DMTF

Federation
Aeronautique
Internationale
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
- © स्प् : नक़ल
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबFAI
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Federal Accounting Standards Board
FASB
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Global Supply chain standards (Identification Numbers, GS1
नक़ल प्र�तबtransactions,)
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
- © स्प् :commerce
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबRFID
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Broadcast,
Electronic
International
Electrotechnical
Commission
IEC
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE
© स्प् : नक़ल
प्र�तEngineering
बं� - © स्प् Task
: नक़लForce
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
- © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Internet
IETF
International
Organization
for
Standardization
ISO
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
The International Telecommunication Union
ITU
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
International Union of Pure and Applied Chemistry
IUPAC
© SPRAT :Media
DO NOT
COPY
- © SPRATOrganization
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- ©Grid
SPRAT : DO NOT COPY
Grid
Standards
Media
Organization
for
Adv.
of
Structured
Info
Standards
OASIS
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Orgn. of Hotel Industry Classification and Certification OHICC
© SPRAT :Open
DO NOT
COPY Alliance
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mobile
OMA- © SPRAT : DO NOT COPY
Social
Accountability
: नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबSAI
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� - © स्प् International
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Schools Interoperability Framework
SIF
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Universal Postal Union
UPU
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� - © स्प् :Organization
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबWMO
World
Meteorological
World
Wide
Web
Consortium
W3C
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Website Standards Association
WSA
© स्प् : नक़ल
प्र�त
बं� -Organization
© स्प् : नक़लStandards
प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबWHO
ं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
World
Health
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

89NOT
- çx¢Ú¢±Å
¥
„Ï¢¢Ï¢
ݲ¢ :„±ï
COPY -ÜUï
© ¥„Ï¢¢Ï¢
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DOÚ¢NOT COPY
© SPRAT : DO

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Food and Agricultural Organization Standards
FAO
- © SPRAT
: DO NOTofCOPY
- © SPRAT
: DO NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
Table
6: A Selection
Technical
Standards
Institutions
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT
© SPRAT
DO NOT
SPRAT
ISO-9002
¥¢ñÚ §„: DO
¼ÚãNOT
ÜUèCOPY
§S¼ïH-¢ã¢¼
¥¢ñÚ :©‹¢ÜUï
ÐèÀïCOPY
ÀéÐè - }¢é©g¼¢ï
æÜUè }¢ï: ãDO
ݼNOT COPY

: नक़लJप्र�त
नक़ल
© स्प् : नक़ल
बं�
- © §„
स्प्}¢ï:ãनक़ल
- ©©}¢èÎ
स्प् :ã¢ï
ÜUï प्र�त
ÐèÀï ÜU¢ñ
Ý -ãñ©æ x¢¢ñस्पÚ ्ÈUÚ}¢¢§²ï
Ï¢ïà¢ÜUबं�
©ÝÜU¢ï
ݼ ÜUïप्र�त
ç„Hïबं�
ÜUè|¢è
¼è ãñ,प्र�तबं�

SPRATƒ¢ï
: DO
© SPRAT
NOT COPY
: DO JNOT COPY
© SPRAT : DO
¥¢ñNOT
Ú ©ÝãïCOPY
æ §„ -„逸‹ÜU¢Ú
ÇïG ãèNOT
ãñ?COPY
Ðñ„¢ -ÜU}¢¢Ýï
ÜU¢ï :±¢ïDOã}¢¢Úè
¼Úã x¢é-Ý©¢ãSPRAT
Ýãèæ }¢¢Ý¼ï

् : नक़लãéप्र�त
: नक़ल
् : नक़ल
© स्प् : नक़ल
ं� - ©
स्प्laws,
प्र�तबlaws
ं� - ©
§„èप्र�त
çH²ïबं�
±ã¢æ- ©ÜUïस्प¼¶HèÜUè
ÜUêÜU बcopy
right
patent
¥ñ„स्पï „w¼
ãñæ ÜUïप्र�तबं�

© SPRAT : DO
NOT}¢ïCOPY
: DO NOT
- © Hï
SPRAT
NOT
COPY}¢ï-ã©
: DO}¢ïNOT
©ÝÜUè
ãݼ -ÜU¢ï©§SPRAT
ü ¥¢ñÚ ¥¢„¢Ýè
„ï COPY
™éÚ¢ Ýãèæ
…¢¼¢J: DO
©Ýãï
æ ¥ÐÝè
ݼSPRAT
ÜUï Ï¢ÎHï
æ COPY

© स्प् : नक़ल
प्र�त
ं� -|¢è
© ç}¢H¼¢
स्प् : नक़ल
बं� - © स्प²¢
् :„}¢¢…è
नक़ल प्र�त
बं�|¢è
- ©ç}¢H¼è
स्प् : ãñ
नक़ल
ãñ焲¼
J ²ãèप्र�तबं�
ÝÜUÎ
§üÝब¢'}¢
ãñ ¥¢ñप्र�त
Ú recognition

¼¢ïNOT
±…ãCOPY
ã¢ïx¢è- ÜUï© §¼Ýè
(ࢢï-{©) SPRAT
¥}¢ïçÚÜU¢: DO
¥ÜUïNOT
Hï ÜUÚ
Hï¼-¢©ãñJSPRAT
ÜU¢ÝêÝ:è DO
¼¢ñÚNOT COPY
SPRAT„¢Úè
: DO§…¢Î¢¼
NOT COPY
COPY
© SPRAT : DO

„ï, प्र�त
…¢²…Gबं�
¼ÚèÜU¢ï
ï ΢ñ
¼ ÜU}¢¢Ýï
ÜU¢ïबं�±¢ï- ÜU¢çÏ¢Hï
çÝx¢¢ã¢ï
æ „ïबं�Îï¶- ©¼ï स्प
ãñæJ ्¥¢ñ: नक़ल
Ú ©„}¢ïप्र�त
æ बं�
© स्प् : नक़ल
- © æ„
स्प
प्र�त
© स्प् :ÜUÎí
प्र�त
्H
: नक़ल
नक़ल

ÜU¢Ýê
Ý ©‹¢ÜU¢
|¢è Îï¼:¢DO
ãñJ NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT
COPY „¢ƒ
- © SPRAT

ãÜU -ÜU¢
„Ó™¢
ÐÚS¼¢Úप्र�त
±¢ï बãñं�
ï …¢ï- ©Ðïãस्प
Hï्ãÜU¢§ÜU
ÜUÚï,- ©Ý
ÜU¢् ¼…ç…G
् : नक़ल
: नक़ल §ÜUn¢
: नक़ल²¢प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प
प्र�तबं�
© स्प

ÜUÚïNOT
, ©ÝCOPY
ÜUè »Ý¢Hèç„„
Ú çÈUÚ
ÈUñ-„©Hï SPRAT
ÜUÚïJ ²ï: DO
ÝãèæNOT
ÜUï ÐïCOPY
ãHï ²ÜUèÝ
ÜUÚ çH²¢,
- © SPRAT :ÜUÚï
DO¥¢ñ
NOT
COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO

ÐïãÝHï
Ï¢ËÜUï प्र�त
ÈUñ„Hïबं�
|¢è- ©
ÜUÚस्पçH²ï
¥¢ñÚ प्र�त
©S¢ÜUï बं�
Ï¢¢Î- ©
¥ÐÝï
H¢ïæÜUèप्र�तबं�
् : नक़ल
नक़ल
© स्प् : नक़ल
प्र�त¼¢ï
बं�}¢¢Ý
- © çH²¢,
स्प् : नक़ल
स्प्ÈUñ: „

¼„ÎèÜU
ÜUï çH²ï
Ï¢ê¼ §ÜUnï
J ݼ腢
ã¢ç„H
ÜU¢COPY
¼ÚèÜU¢- ©ã¢ïSPRAT
à¢}¢æÎ ã¢ï
¼¢ïNOT COPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
- ©„é
SPRAT
: DOÜUÚÝï
NOT Hx¢ï
COPY
- © SPRAT
: DOÜUÚÝï
NOT
: DO

ã}¢¢Úï Ý ç„ÈUü ݼè…ï ÎéLS¼ ã¢ïæx¢ï Ï¢HÜUï ©Ý ÐÚ ¥}¢HÐñÚ¢ ã¢ïÝï }¢ïæ ÜU¢ÈUè »ï¼ï}¢¢Î |¢è
ç}¢Hïx¢¢, ¥¢ñÚ §„ ¼Úã ã}¢¢Úè ÜU¢ç}¢²¢Ï¢è ÜUè ©}¢èÎ |¢è Ï¢ÉïGx¢èJ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ã}¢„ï ¥ÜU„Ú ²ï x¢H¼è ã¢ï¼è ãñ ÜUï ã}¢ }¢x¢çÚÏ¢ ÜUè ãÚ ÜU}¢…¢ïGÚè ÐÚ ¶éࢠã¢ïÝï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Hx¢¼ï ãñæJ ©S¢ÜU¢ï ©À¢H ÜUÚ ¥ÐÝï ¥¢Ð ÜU¢ï ÎéLS¼ „¢çÏ¢¼ ÜUÚ¼ïæ ãñïæJ ²ï |¢êH …¢¼ï ãñ ÜUï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
}¢x¢çÚÏ¢ ÜUè ÜU}¢…G¢ïçÚ²¢ïæ ÜU¢ §Ë}¢ |¢è ã}¢ïæ }¢x¢çÚÏ¢è }¢éÈUvÜUÚèÝ, }¢x¢çÚÏ¢è „ã¢ÈUèÝ ãè ÜUè
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
±…ã „ï ã¢ï в¢J ÜU|¢è ÜU|¢è ã}¢¢Úè ²ï }¢é¶¢HïÈU¼ §¼Ýè Ï¢™ÜU¢Ýè ã¢ï…¢¼è ãñ ÜUï ã}¢¢Úè
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çÎ}¢¢x¢è „ïã¼ãè ÐÚ à¢ÜU ã¢ïÝï Hx¢ïJ }¢„HÝ »ÝÚ¢ïÝ Enron ²¢ Hïã}¢¢Ý Ï¢í{„ü Lahman
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
Brothers …ñ„ï çÜU„è Ï¢ÇïG Ï¢ï‹ÜU ÜUè Ý¢ÜU¢}¢è ÜUï Ï¢¢Î ÈUñ„H¢ „¢çÎÚ ÜUÚ çβ¢ ÜUï §„è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çH²ï ¥}¢ïçÚÜU¢ ÜU¢ï x¢ñÚ„êÎè Ï¢ïç‹ÜUx¢ ¥ÐÝ¢Ýè ™¢ãè²ïJ ¥Ï¢ »ÜU Ï¢ï‹ÜU ÜUï ÈUïH ã¢ïÝï ÜU¢
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
©‹¢ÜUï }¢éËÜU ÜUï „êÎè çÝ…¢G}¢ „ï Ï¢Ú¢ãï Ú¢S¼ ¼¢ËHéÜU Ýãèæ ãñ, ¥¢ñÚ ã¢ï¼¢ ¼¢ï »ÜU Ï¢ï‹ÜU Ýãèæ
© SPRAT : DO
NOT
DO NOT
- © SPRAT
NOT COPY
- ©æ SPRAT
: DO NOT
Ï¢ï‹COPY
ÜU ÈUïH- ©ã¢ïSPRAT
¼ïJ ²¢ :¥¢Hê
Îx¢è COPY
pollution
ÜUï Ï¢¢Úï: DO
}¢ïæ }¢x¢çÚÏ¢è
¼ïãÚèÚ¢ï
¥¢ñÚ ¼ÜUÚèÚ¢ï
æ COPY
100
: नक़ल
: नक़ल
् : नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
- © स्प
प्र�त
- © स्प्„è{ï
प्र�तबं�
- © स्प(industrial
ÜUè प्र�त
ãè Ï¢éबं�
çݲ¢Î
ÐÚ् »ÜU
}¢à¢ãê
Ú }¢éबं�
¥çËH}¢Ýï
„Ý¥¼è
§‹ÜUH¢Ï¢
NOT COPY ãè
- ©ÜU¢ï
SPRAT
DO NOT
SPRAT
- © SPRAT
© SPRAT : DO
ÜUé„êÚ: ±¢Ú
ÆïãÚ¢ COPY
çβ¢J- ©
Ï¢ËÜUï
ã}¢Ýï: DO
ȆUNOT
ϢǢGCOPY
¥¢<ÅÜUH
©‹¢ÜU¢: DO
ÐÉ¢GNOT COPY
revolution)
© स्प् : नक़ल
- © स्प
बं� -ÜUï
© Ï¢¢Úï
स्प् }¢ï: æ नक़ल
प्र�तबं�
स्प्}¢ : ãéनक़ल
: नक़ल प्र�त
ÅîïÝप्र�त
ÜUï, बÚïं�
H x¢¢ÇèG
ÜUï् ç¶H¢ÈU!
çvH‹ÅÝ
ã}¢ïæ Ý¢x¢±¢Ú
Ï¢¢¼ï- ©
æ }¢¢Hê
§üæ, ¼¢ïप्र�तबं�
© SPRAT : DO
NOT±¢Hï
COPY
© SPRAT
NOT
COPY
: DO„éNOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
presidents
ãñæ, :©ÝÜUï
Ï¢¼¢Ýï
|¢è -}¢x¢çÚÏ¢è
ãè: ƒïDO
J ¥}¢ï
çÚÜU¢
¥¢ñ-Ú ©ÈUíSPRAT
¢æ„ ÜUï …¢ï
ÎêÚ ãñæ,COPY
© स्प् : नक़ल
- © ÜUï
स्प„Ï¢„ï
प्र�त
बं� - © स्प्²¢: नक़ल
् : नक़ल
नक़लãñæJप्र�तबं�
§Hïप्र�त
và¢Ý बं�
Îéçݲ¢
ÁGG²¢Î¢
transparent
à¢ÈU¢ÈUप्र�त
§Hïबvं�
à¢Ý- ©
}¢ïæ स्प
çx¢Ýï् :…¢¼ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�

„±ïÚ¢COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
çx¢Ú¢±Å
ÜUï -¥„Ï¢¢Ï¢
DO NOT
COPY
© SPRAT- 90
: DO NOT COPY
© SPRAT :ݲ¢

© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
„΢ڼÜUï ©}¢èα¢Ú¢ïæ ÜUï Ï¢™ÐÝ ¼ÜU ÜUè »ÜU »ÜU ÜUñçÈU²¼ ¶éÎüÏ¢èÝ microscope ÜUè „è
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Ï¢¢ÚèÜUè „ï Îï¶è …¢¼è ãñJ ¥Ï¢ §„ÜU¢ ²ï }¢¼HÏ¢ ¼¢ï Ýãèæ ÜUï ã}¢¢Úï ¥}¢èÚ, ã}¢¢Úï à¢ï¶
¥¢ñÚ çÇÜUÅïÅ„ü }¢ñæ ÜU¢ï§ü »ïÏ¢ Ýãèæ, ç„ÈUü §„ çH²ï ÜUï ©‹¢ÜUè Ï¢¢¼ïæ ¥¶Ï¢¢Ú¢ïæ }¢ïæ Ýãèæ ÀмèJ
© SPRAT :©‹¢ÜUï
DO NOT
COPYæÜU¢ï- ©
SPRAT
COPYçÜUÚ΢Ú
- © SPRAT
: DO NOT
¥¶Ï¢¢Ú¢ï
§…¢…G
¼ãè: DO
ÜUã¢æNOT
ãñ ©‹¢ÜUï
ÜU¢ …¢²…G
¢ HïÝCOPY
ï ÜUè?- © SPRAT : DO NOT COPY
नक़ल प्र�त
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�त
बं�ÜU¢ï
- ©²éस्प
बं�
बं� - ©
„™
æ ™é्Ý: ™éनक़ल
Ý ÜUïप्र�त
}¢ÈU¢Î
¥¢ñ- Ú©}¢¢ñस्पÜ्U¢ :ÐÚS¼è
„ï Ðڶݢ,
²ï स्प
ãÜU् :ÐÚS¼è
DO NOT
COPY
SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
NOT }¢S¶
COPY -(çÏ¢x¢¢ÇG
© SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT :Ýãèæ
ãñJ „™
ÜUè- ©
¼¢§Î
Ý ÜUÚÝ¢,
„™COPY
ÜU¢ï „ã¢Ú¢
Ý ÎïÝ: ¢,DO©S¢ÜUï
) ÜUÚÜUï
् : नक़ल
: नक़ल
नक़ल प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�
© स्प्„…G
बं� Úãè
- © स्प
ÐïࢠÜUÚÝ¢,
„™- ©ÜUï स्प
çH²ï
ÜUéÏ¢¢üÝèप्र�त
Ý Îñबं�
Ý¢, -©ÝÜUè
¢ ã}¢ïæप्र�त
²éæ ç}¢H
ãñ ्ÜUï : ã}¢¢Úï
© SPRAT :}¢éDO
COPYÜUï
- ©¥aï
SPRAT
COPY
SPRAT
: DO
SPRATx¢¢ï: ²DO
ãËHïNOT
…Ú¢§}¢
Ï¢Ý :™éDO
ÜUï NOT
ãñæJ À¢ï
Åï Àï-Å©ï “|¢¢§ü
” À¢ï
Åï NOT
À¢ïÅï COPY
“΢΢”- ©©ÝÜU¢
¢ NOT COPY
© स्प् : नक़ल
© स्प् ÐÚ
: नक़ल
् : नक़ल
बं� - ©
ã}¢¢Úï प्र�त
}¢éãËHïबं�ÜUï - à¢ÚèÈU¢ï
ÜUÏ…¢प्र�त
ã¢ï ब™éं�
ÜU¢- ãñ©J स्प
ã}¢¢Úï
}¢éãËH¢ïप्र�त
æ }¢ïæ ã}¢¢Úè
Ï¢ïãस्प
Ý¢ï्æ, Ï¢ï: नक़ल
çŲ¢ïæ प्र�तबं�
DO¥¢}¢Î¢ï
NOT COPY
- © SPRAT
COPY
© SPRAT :ÜUè
Úz¼ ¼ÜU
}¢éçàÜUH: DO
ã¢ï NOT
x¢§ü ãñCOPY
ã}¢¢Úï- ©}¢éSPRAT
ãËH¢ï }¢ï: æ DO
}¢¢ñ…NOT
éÎ HÇG
çÜU²¢ï- ©æ „ïSPRAT
ÀïÇGÀ:¢ÇGDO
, NOT COPY
eve-teasing
¼æx¢्ÜUÚÝ¢,
§¼Ý¢बं�
¥¢}¢
ÜUï्ã}¢¢Úè
¥ÐÝï
© स्प् : नक़ल
प्र�तबं�©Ýãï
- ©æ स्प
- ©ãñस्प
प्र�तÝ¢…é
बं�GÜ-U ©
स्प्¥¢ÐÜU¢ï
: नक़ल²ïप्र�त
: नक़ल„ÝÈUï
: नक़ल प्र�तबं�
…G NOT
}¢ÚüÚãCOPY
ÜUè ç…G
Îx¢è
}¢ïæ çã‹Îê
ãËH¢ï
æ }¢ïæ -çÝSÏ¢¼Ý
¢Î¢ NOT
}¢ãÈUéCOPY
…G }¢ïã-„ê©„SPRAT
ÜUÚ¼è : ãñDO
æJ NOT COPY
© SPRAT :Ú¢ïDO

SPRAT
: DO }¢¢ï
NOT
COPY
© SPRATÁGG²
: DO
ÐéÀ Îïप्र�त
綻 ब¥ÐÝï
ãè स्प
Í¢Ú्}¢ï: æ,नक़ल
v²¢ ²ãè
§SH¢}¢
© स्प् : नक़ल
ं� - ©
प्र�तLãï
बं�
- © स्पãñ्? : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
và¢Ý- ©ÜU¢SPRAT
ç…GRU: DO
çÝÜUHãè
ÐÇ¢G ãñ- ©¼¢ïSPRAT
™H¼ï : ™H¼ï
ã}¢COPY
¥}¢ïçÚÜU¢
ãè ÜUï »ÜU
COPY
NOT COPY
DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT §Hï
²¢Îx¢¢Ú
§Hï
v
à¢Ý
ÜU¢
ç…G
R
U
ÜUÚ

æ
J
ÁG
²
G
¢ï

ü
좎
à
¢
ÜUè
ÜU^Ú
ÐÚS¼è
ÜUï
Ï¢¢±…ê
Î
,
Ï¢Ú¢ü
Ü
U
ãé

ïÝ प्र�तबं�
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल
Ï¢¢}¢¢
Ý¢}¢- ©¥¢ñSPRAT
„¢}¢¢ (çÏ¢Ý
H¢ÎñÝCOPY
) „ï -ç}¢H¼¢
…éH:¼¢DOã¢ïNOT
Ýï ÜUïCOPY
Ï¢¢±…é- ©
Î, SPRAT
}¢é„H}¢¢Ý
© SPRAT :¥¢ï
DO
NOTÜU¢
COPY
: DO NOT
© SPRAT
: DO NOT COPY
Ï¢¢ÐÜUè
¥¢ñ
H
¢Î
ã¢ï
Ý
ï
ÜUï
Ï¢¢±…é
Ï
¢,
¥ÈUí
è
ÜUè
(²¢’Ýè
x¢¢ñ
Ú
¢
Ý¢)
ã¢ï
Ý
ï
ÜUï
Ï¢¢±…ê
Î
¥}¢ï
ç
ÚÜUè²¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़लæ प्र�तबं�
Ýï ¥¢ñÏ¢¢}¢¢ ÜU¢ï ¥ÐÝ¢ 44±¢æ „Îí ™éÝ¢J ç…„ }¢éËÜU }¢ïæ ÜU¢çÏ¢Hè²¼ ÜUè ÜUÎí ã¢ï¼è ã¢ï,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ï¢çÝSÏ¢¼ ÝSÏ¢ ± ¶¢ÝÎ¢Ý ÜUï, ç…S¢ÜUï à¢ïãÚè ¥ÓÀ¢§ ¥¢ñÚ Ï¢éÚ¢§ü }¢ïæ ÈUÜUü ÜUÚ¼ï ã¢ïæ, …¢ï
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
§‹„¢ÈU ¥¢ñÚ „™ÜUè ¶¢ç¼Ú ¥ÐÝï ¼¢ñã}¢¢¼ ÐÚ ÜU¢Ï¢ê Ú¶ ÜUÚ }¢é„Ï¢¼ ¥}¢H ÜUÚ¼ï ã¢ïæ,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
v²¢ïæ Ý …¢»x¢¢ Îéçݲ¢ |¢Ú ÜU¢ ÅïHï‹Å ô¶™ ÜUÚ ±ã¢æ? v²¢ïæ Ý ±¢ï H¢ïx¢ ¥¢x¢ï Ï¢ÉïæGx¢ï ãÚ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
ࢢïÏ¢»ã²¢¼ }¢ïæ? v²¢ïæ Ý Îéçݲ¢ |¢ÚÜUè Ýï'}¢¼ï ©ÝÜUï ÜUÎ}¢¢ïæ }¢ïæ ¶ïH¼è ã¢ïæx¢è? ã}¢ Ï¢ïã¼ïÚï
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
“¥æx¢êÚ ¶^ï ãñæ” ±¢Hè ãÚÜU¼ïæ ÜUÚ Hïæ, }¢Ý Í¢Çæ¼ §Ë…¢G}¢ {Úïæ, ãÜUèÜU¼ „Ï¢ ÐÚ ¶éHè ãñæJ
© स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं� - © स्प् : नक़ल प्र�तबं�
(à¢ï’Ú:)
©