You are on page 1of 42

Prekrajni sud u Starom Gradu

s privremenim sjeditem u Hvaru

Prekrajni postupak PP I-J-94/10


Tuiteljica: Diana Vrankovi Zorii, odvjetnica

Tuenik: Ante Vrankovi, likovni kritiar

Sutkinje: Maja Matkovi, Hvar


Branka igante ivkovi, Zagreb

Cjelokupna dokumentacija
Sadraj:
Potvrda o slanju faxa kojim je moja odvjetnica
obavijestila Dianu Vrankovi Zorii da sam
zbog dvomjesenog trajka glau
u tekom stanju prevezen u bolnicu.str. 2
Policijski pozivi na obavijesni razgovor radi prijave
Diane Vrankovi Zorii u kojoj je ona moj trajk glau
na koji mi pravo jami l. 42 Ustava RH,
prijavila kao nasilje u obitelji.......str. 3
Optuni prijedlog..str. 5
Rjeenje od 20. 9. 2010. ..str. 7
Poziv od 24. 8. 2011. ...str. 9
Oitovanje na optuni prijedlog .....str. 10
Zapisnik o glavnoj raspravi....str. 16
Presuda....str. 19
alba okrivljenika (nije poslano)str. 25
alba okrivljenikova punomonika....str. 28
Presuda Visokog prekrajnog suda.str. 31
Ustavna tuba.str. 35
Naknadni iskaz svjedokinje Gagi koji pobija presude
sutkinja Matkovi i igante ivkovi..38
Rjeenje Ustavnog suda40
Ruica Cigler Veernji list: komentar presude..42

sestra se oigledno posluila utjecajem u odvjetnikim, ali i


sudakim krugovima i bratu osigurala 45 dana zatvora.
Ruica Cigler
(donedavna glavna urednica Veernjeg lista)
o ovoj presudi sutkinja Maje Matkovi i Branke igante ivkovi,
Veernji list, 10. lipnja 2012.
2
3
4
5
6
7
8
9
Ante Vrankovi Prekrajni sud u Vrbovcu
Domjanieva 15 Stalna sluba u Sv. Ivanu Zelini
10380 Sveti Ivan Zelina Vatrogasna 1
10380 Sveti Ivan Zelina
Na Posl. br.: 1. Pom-328/11
Sv. Ivan Zelina, 2. rujna 2011.

OITOVANJE NA OPTUNI PRIJEDLOG od 28. 7. 2010.


ovlatene tuiteljice odvjetnice Diane Vrankovi Zorii, iz Zagreba, Bartolii 59
zastupane po odvjetnici Eleonori Kati, iz Zagreba, Dralovieva 30
2x
Ja, Ante Vrankovi, OIB 89927368564, sin Dinka i Anice, ro. Markui, roen 21. kolovoza
1972. godine u Zagrebu, s prebivalitem u Jelsi, Ivan Dolac bb, s boravkom u Zelini, Dragutina
Domjania 15, Hrvat, dravljanin RH, samostalni umjetnik likovni kritiar bez primanja, koji ivi od
socijalne pomoi, VSS, neoenjen, bez djece, prekrajno nekanjavan, osim za lake prometne
prekraje uzrokovane oduzimanjem sredstava za ivot od strane ovlatene tuiteljice u ovom predmetu
(inae moje bioloke sestre, kako ju naalost zovem jer roditeljima nije pruila nunu pomo), koje oduzimanje je ona javno
priznala u Slobodnoj Dalmaciji od 12. prosinca 2009., glede navedenog optunog prijedloga elim
kazati sljedee:

I. optuni prijedlog je procesno maliciozan i pravno neutemeljen


II. optuni prijedlog odvjetnice Diane Vrankovi Zorii je zasnovan
iskljuivo na injenino neistinitim tvrdnjama.
To iznoenje neistinitih tvrdnji od strane ovlatene tuiteljice, odvjetnice Diane Vrankovi Zorii
predstavlja kazneno djelo klevete (KZ, l. 200), ali i kazneno djelo irenja lanih i uznemirujuih glasina (KZ, l.
322, st. 2), obzirom da su po l. 5, st. 2 Zakona o zatiti od nasilja u obitelji, temeljem kojeg zakona je ovlatena
tuiteljica podnijela gore navedeni opruni prijedlog, svi postupci pokrenuti po tom prekrajnom zakonu hitni.

Obrazloenje

I.
A)
Optuni prijedlog kojeg je ovlatena tuiteljica prvotno Prekrajnom sudu u Starom
Gradu na Hvaru je procesno maliciozan jer se njime od mene trai da ukoliko elim nazoiti
roitima, iz Sv. Ivana Zeline moram putovati na Hvar, a to bi meni bilo izuzetno teko initi
jer mi je ovl. tuiteljica oduzela sredstva za ivot, to je ona i sama priznala u novina, o emu
vidjeti ovdje str. 2: pod: C.
Valja istaknuti da je obzirom na sadraj inkriminiranih optubi, ovl. tuiteljica svoju tubu
mogla predati i prekrajnom sudu u Zagrebu, ili prekrajnom sudu u Sv. Ivanu Zelini u kojoj ja
stanujem, no ona je tubu predala sudu do kojeg mi je u mojoj tekoj financijskoj situaciji uzrokovanoj
njezinim oduzimanjem sredstava za ivot najdalje i najskuplje doi, to drim izrazito malicioznim.

B)
Optuni prijedlog ovlatene tuiteljice je pravno neutemeljen, jer se njime od ovog
prekrajnog suda trai da sudi o navodnom kaznenom djelu, za to ovaj sud po Zakonu o
sudovima, l. 17, st. 1 nije nadlean.

10
Optunim se prijedlogom naime okrivljeniku tj. meni stavlja na teret da sam u Prigorskom
glasniku, Veernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji i Jutarnjem listu iznosio navodno neistinite tvrdnje o
ovlatenoj tuiteljici. Obzirom da je iz sadraja tih mojih tvrdnji razvidno da je rije o tvrdnjama koje
mogu tetiti asti ili ugledu ovlatene tuiteljice, [primjerice, naveo sam injenicu da je ona svojom pisanom
izjavom predanom na Centru za Socijalnu skrb u Zelini kojom se odrekla majke Anice s obrazloenjem da je ona njoj bila
loa majka, jer da ju je kao dijete silila da jede i tome slino, da je dakle s tom izjavom u rukama majci dola estitati
roendan (premda je znala da je mama psihiki izrazito iscrpljena i da je radi toge nedugo ranije prerezala ile), ime ju je
navela samoubojstvo sljedeega dana. Nakon toga je iako sam u to vrijeme i ja bio na kolovanju prisvojila cjelokupne
iznose majinih mirovina, te je s tim novcem u samo 4 godine kupila 2 bunde, putovala u London, Lenjingrad, Den Haag i
Prag, upisala estogodinji teaj francuskog jezika, te na otplatu kupila luksuznu knjigu o masai, o emu e nie u ovom
podnesku jo detaljno biti govora; te da je u razdoblju 1996. 2002./03., profitiravi tako iz oeve smrti koju je
nepruanjem nune pomoi uzrokovala, poinila teko kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja (za koje kazneno djelo
KZ, l. 286 danas propisuje 3-10 godina zatvora), jer je, iako je u tom razdoblju prebivala u Zagrebu, svoje prebivalite lano
u preiodu 1996. 2002/03. lano prijavila u Sv. I. Zelini, kako bi time izbjegla plaanje zagrebakog gradskog prireza od 18
% na svoju odvjetniku kancelariju, o emu e nie u ovom podnesku jo biti govora], te bi moje tvrdnje, u sluaju da
su doista bile neistinite, predstavljale kaznena djela klevete (KZ, l. 200), a ne prekraje nasilja u
obitelji, kako se to u optunom prijedlogu netono tvrdi.
Stoga bi o optubama ovlatene tuiteljice navedenim u optunom prijedlogu po Zakonu bio
nadlean odluivati kazneni, a ne prekrajni sud, kojem je navedeni optuni prijedlog podnesen.

C)
Optuni prijedlog je pravno neutemeljen, jer u njemu ovlatena tuiteljica doslovno
niim nije dokazala da sam ja navedene izjave uope iznio, a kamoli da je rije o napadima,
kako ih je ona okarakterizirala.
Tekst optunog prijedloga naime samo sumarno navodi moje navodne izjave u Prigorskom
glasniku, Veernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji i Jutarnjem listu, uglavnom bez navoenja nadnevaka
tj. brojeva tih dnevnika i mjesenih glasila u kojima su inkriminirane izjave objavljene. Ovlatena
tuiteljica uz svoj optuni prijedlog nije priloila niti preslike novinskih lanaka u kojima sam iznio
izjave koje mi ona stavlja na teret. To je vrlo neobino, jer je iz optunog prijedloga razvidno da ona te
novinske lanke posjeduje, pa se samo po sebi namee pitanje zbog ega ih onda nije priloila uz svoj
optuni prijedlog.
Ukoliko se tek i letimino pogleda te tekstove (Dokazi 119, 123, 125, 126, 127, 365), odmah
postaje jasan razlog takvog neobinog postupanja ovlatene tuiteljice.
Naime ve iz naslova prvog teksta, onog objavljenog u Veernjem listu od 5. 11. 2011. na str.
12, a koji naslov glasi: Vrankovi: Sestra mi je uz pomo sutkinje uzela sredstva za ivot (Dokaz
119), postaje jesno da su medijske izjave koje mi ovlatena tuiteljica stavlja na teret zapravo bile dane
iz razloga to mi je ovlatena tuiteljica --- izravno krei time Kodeks odvjetnike etike, l. 7, koji
glasi: Svojim ponaanjem odvjetnik mora sluiti kao primjer humanosti, potovanja ljudskog
dostojanstva i progresivnih nastojanja u priznavanju i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava i
sloboda., a u smislu l. 6. istog Kodeksa koji glasi: Odvjetnik je duan savjesno ispunjavati dunosti
koje proizlaze iz odvjetnikog poziva i uvati ugled i dostojanstvo odvjetnitva pri obavljanju poziva i
u privatnom ivotu. --- na nain opisan u tom lanku (Dokaz 119), a sumarno iznesen u njegovu
naslovu, oduzela sredstva za ivot, ime mi je de iure i de facto javno drsko ponitila pravo na ivot.
Naime, nakon to mi je ovlatena tuiteljica prethodno onemoguila da zavrim fakultet i na
njemu dobijem mjesto asistenta, koje mi je nakon uruenja Rektorove nagrade 1995. bilo obeano (a
to sam jo 21. svibnja 2006. bio detaljno opisao u svojem podnesku Opinskom sudu u Starom Gradu
ovdje: Dokaz 8-9), ovlatena tuiteljica Diana Vrankovi Zorii (inae imuna zagrebaka
odvjetnica) mi je podjelom vikendice od iznajmljivanja koje sam skromno ivio oduzela i sama
sredstva za ivot, to ona u lanku objavljenom u Veernjem listu od 5. 11. 2009. pod naslovom:
Vrankovi: Sestra mi je uz pomo sutkinje uzela sredstva za ivot (Dokaz 119) nije negirala,
nego je u svojoj izjavi objavljenoj u Slobodnoj Dalmaciji od 12. 12. 2009. u lanku Hvarani,
ovjek Vam umire pred oima (Dokaz 123) to ak javno priznala rekavi o meni: Mislim da je
vrijeme da sa 37 godina nae zaposlenje (Dokaz 123/c). To je kazala premda me je upravo ona (iz
zavisti jer je sama bila lo student), nakon smrti oba roditelja 1996. svjesno sprijeila u dovretku
studija i dobivanju obeanog posla asistenta na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u
Zagrebu, na kojem sam bio nagraen Rektorovom nagradom (Dokaz 149/a i 151/a). Naime, obzirom
da je ope poznato da se zaposlenjem stjeu sredstva za ivot, jasno je da je svojom navedenom

11
izjavom (Dokaz 123/c) ovlatena tuiteljica zapravo priznala da privatni tuitelj sada, nakon njezina u
Dokazu 119 ukratko opisanog postupanja uz pomo korumpiranog dravnog slubenika tih sredstava
vie nema, obzirom da okrivljena smatra da je vrijeme da ih nae.
Iz svega navedenog je pak jasno da su moje izjave u medijima bile iznesene u svrhu obrane
mojeg temeljnog ljudskog prava na ivot, zagarantiranog Opom deklaracijom o ljudskim pravima, l.
3 i Ustavom RH, l. 21, te da je tvrdnja ovlatene tuiteljice da se radilo o mojim verbalnim
napadima neistinita i klevetnika. Da je tome doista tako svjedoi i injenica da sam zbog
oduzimanja sredstava za ivot od strane imune zagrebake odvjetnice Diane Vrankovi Zorii
(ovlatene tuiteljice u ovom predmetu) od 10. 11. 2010. od Grada Sveti Ivan Zelina primam
socijalnu pomo (Zakljuak Grada pod istim nadnevkom, Klasa: 551-06/10-01/38 Ur.broj: 238/30-04-10-2).

II.
Optuni prijedlog odvjetnice Diane Vrankovi Zorii je zasnovan iskljuivo na
injenino neistinitim tvrdnjama.

A)
Najbolji primjer injenice da je optuni prijedlog ovlatene tuiteljice zasnovan iskljuivo na
injenino neistinitim tvrdnjama je njezin navod da sam ja u svojim izjavama za medije tvrdio da je
ona poinila kaznena djela navoenja druge osobe na samoubojstvo.
Ja sam naime, borei se za svoje pravo na ivot, koje mi je ovlatena tuiteljica, odvjetnica
Diana Vrankovi Zorii javno oduzela, to je, kako smo to gore pod: I. - C vidjeli i sama u novinama
priznala (Dokaz 123/c), u vie navrata kazao da je navedena ovlatena tuiteljica svojim postupcima
tj. javnim odricanjem i etiketiranjem: loa majka pok. mamu Anicu svjesno navela na samoubojstvo.
No ja nikad nisam kazao (Dokazi 119, 123, 125, 126, 127, 365), pa ak niti mislio, da je ona time
poinila kaznena djela. Naime iz svih mojih opisa tog postupka ovlatene tuiteljice protiv svoje
majke kako emo i dolje pod: II. B uskoro vidjeti razvidno je da je ovlatena tuiteljica pok.
majku navela na samoubojstvo na perfidan nain neizravno - te da zbog toga za takvo svoje
postupanje ne moe biti kazneno odgovorna. Stoga je i njezina tvrdnja da sam ja u svojim izjavama za
medije tvrdio da je ona poinila kaznena djela navoenja druge osobe na samoubojstvo, zlonamjerna
izmiljotina, to je lako utvrditi uvidom u priloene Dokaze 119, 123, 125, 126, 127 i 365.

B)
Tvrdnja ovlatene tuiteljice da je moja izjava da je ona odgovorna za samoubojstvo njihove
majke Anice navodnim pismenim odricanjem od majke danim pred Centrom za socijalnu skrb ime je
uzrokovala maminu smrt neistinita, takoer je, naalost, injenino netona.
Kako bih dokazao istinitost te svoje tvrdnje, predlaem da ovaj prekrajni sud ukoliko odlui
protiv mene, usprkos svojoj nenadlenosti, provesti postupak za kazneno djelo klevete (vidjeti gore
pod I.- B) - za istinitost mojih navoda da se ovlatena tuiteljice doista pismeno odrekla majke Anice
tvrdnjom da je ona njoj bila loa majka, te da je ovlatena tuiteljica potom s tom izjavom u rukama
posjetila majku u stanu u Domjanievoj 15 u Zelini i istu izjavu joj uruila, to je majku Anicu teko
potreslo, pa je s tom izjavom u rukama ila plakati kod susjede Marice Gagi, s rijeima da kako joj
je Diana to mogla uiniti i da e radi te izjave ona ubiti, a to je sljedeeg dana i uinila
predlaem da ovaj sud saslua kao svjedokinju gu Maricu Gagi, medicinsku sestra u mirovini,
Vatrogasna 8, Sveti Ivan Zelina. Napominjem da je ovlatena tuiteljica pokuala utjecati na svjedokinju gu Gagi najprije slubeno iz svoje
kancelarije pismom u kojem me je na ak 7 mjesta oklevetala (Dokazi 369/a-g), a biljeniki ovjerenu kopiju kojeg pisma posjedujem (Dokaz 369-370). Kada
joj njezino pismeno klevetanje nije urodilo plodom, ovlatena tuiteljica je pokuala telefonskim prijetnjama zaplaiti gu Gagi, ali u tome nije uspjela, i ga
Gagi je i danas voljna posvjedoiti injenice koje sam ovdje naveo, a koje mi je ona pred vie godina kazala.
to se pak istinitosti mojeg navoda da je ovlatena tuiteljica svojim postupanjem u najmanju
ruku svjesno, iz razloga koristoljublja pok. majku Anicu navela na samoubojstvo tj. poslala u smrt, za
istinitost tog navoda postoje, naalost, brojni dokazi, koje sam priloio ovom podnesku, kako slijedi:
Prije svega, valja istai da je ovlatena tuiteljica u trenutku kada joj je dola estitati
roendan sa svojom slubenom izjavom da je ona njoj bila loa majka znala da je mama psihiki
iscrpljena i da je nedugo ranije prerezala ile te da je stoga bila u bolnici, o emu nepobitno svjedoi
preslik rukom pisane stranice iz majina bolnikog dnevnika, s nadnevkom 7. 12. 1981. (Dokaz 310).

12
Glavna injenica koja dokazuje da je ovlatena tuiteljica na gore navedeni nain mamu
Anicu navela na samoubojstvo, te da je to po svemu sudei uinila iz razloga koristoljublja je
injenica da se ona u razdoblju od 1982. do 1990. tj. 1991. koristila CIJELIM majinim
mirovinama (Dokaz 141/h, Dokaz 182, Dokaz 351-352) suprotno injenici da se majke pismeno
slubeno odrekla (uzrokujui time majin suicid), pa iza nje po Zakonu nje nije trebala naslijediti
nita, suprotno Rjeenju o nasljeivanju po kojem je dobila pola, a ne cijeli dio od sve majine
imovine (Dokaz 356), i suprotno injenici da sam i ja u razdoblju 1982. 1991. bio na kolovanju
(Dokazi 358-364), isto kao i ona. Novac prigrabljen tim perfidnim slanjem majke u smrt, ovlatena
tuiteljica je troila na izlaske (dugogodinju plesnu kolu), viegodinji (1983. 1989.) teaj
francuskoga jezika u Vodnikovoj ulici (za god. 1989.: Dokaz 354), na ak 2 bunde u samo 4 godine
(sic!!! kratka bundu /1983./: Dokaz 353/a, i duga bundu /1987./: Dokaz 353/b), i na u ono doba
ekstravagantna putovanja u London (Dokaz 348, 349, 350), u SSSR (Lenjingrad), Prag, te u Den
Haag, na meunarodno natjecanje mladih pravnika, to joj je na Pravnom fakultetu 1987. bilo priznato
za diplomski rad. Svoje sluenje cijelim majinim mirovinama tuiteljica je obrazloila time da u se
onda ja u cijelosti sluiti istim mirovinama nakon 1990., kako je i bilo (od listopada 1991.). No,
zapravo sam se i ja s okrivljenom i u razdoblju 1982. do 1990./1. trebao koristiti majinim mirovinama
barem po pola (a obzirom da se tuiteljica odrekla majke, po Zakonu zapravo u cijelosti), a obzirom da
tome nije bilo tako, ovlatena tuiteljica, odvjetnica Diana Vrankovi Zorii je iz injenice da je pok.
majku svojim slubenim javnim odricanjem navela na samoubojstvo, izvukla za ono vrijeme (sredina i
kraj 1980-tih) veliku materijalnu korist, kako izrazito drskim koritenjem CJELOKUPNIH IZNOSA
majinih mirovina, tako i kasnijom prodajom po majci naslijeenih nekretnina (usporediti Dokaz 217
istu sumu je dobila i Diana Vrankoci Zorii), ali i naslijeenom polovicom kue u Vinogradskoj
ulici 7 u Zelini. Na koncu upozoravam da je vrlo znakovito da se tuiteljica odrekla mame, ali ne i
mamine imovine, pa je zbilja teko i pomisliti da okrivljena moju i svoju mamu na suicid nije navela
svjesno - iz najbezobzirnijeg koristoljublja, osobito stoga to je okrivljena slino i kasnije, kao
profesionalna odvjetnica i iz smrti oca Dinka na nezakonit nain izvukla veliku materijalnu korist,
lano nakon njegove smrti prijavivi svoje prebivalite u oevu stanu u Domjanievoj 15 u Zelini,
kako bi na taj nain izbjegla plaanje prireza na svoju odvjetniku kancelariju u Zagrebu u kojem je
zapravo prebivala (takvo joj kazneno djelo na estit otac za ivota nije odobravao), a o emu je bilo
ve govora gore pod: I. B.

C)
Tvrdnja ovlatene tuiteljice da sam je ja prijavio Hrvatskoj odvjetnikoj komori, jer da je ona
odgovorna za samoubojstvo njihove majke Anice navodnim pismenim odricanjem od majke danim
pred Centrom za socijalnu skrb ime je uzrokovala maminu smrt itd. je takoer injenino netona.
Obzirom da je ovlatena tuiteljica nikada nije negirala moj novinski navod: Vrankovi:
Sestra mi je uz pomo sutkinje uzela sredstva za ivot (Dokaz 119), nego je u svojoj izjavi
objavljenoj u Slobodnoj Dalmaciji od 12. 12. 2009. u lanku Hvarani, ovjek Vam umire pred
oima (Dokaz 123) ona ak javno priznala da je to uinila, rekavi o meni: Mislim da je vrijeme da
sa 37 godina nae zaposlenje (Dokaz 123/c), o emu je ve bilo rijei gore pod: I. C, njezini su mi
kolege odvjetnici, a i jedna sutkinja koju poznajem, savjetovali da iz tog razloga navedenu odvjetnicu
prijavim Hrvatskoj odvjetnikoj komori, jer da navedeno postupanje, koje je ona priznala u novinama,
predstavlja njezino izravno krenje l. 6 i 7 Kodeksa odvjetnike etike. Na te opetovane savjete ja sam
to i uinio 18. sijenja 2010. (Dokaz 204-210), ali tek nakon to me dana 15. sijenja 2010. (Dokaz
148/2 i 230) ovlatena tuiteljica, kako iz to ovog podneska jasno vidimo, lano prijavila za nasilje u
obitelji, nakon to je 12. sijenja 2010. od moje odvjetnice (Dokaz 375) doznala da sam nakon oko 2
mjeseca trajka glau zavrio u bolnici (Dokaz 159) gdje sam bio zadran na lijeenju.
Borei se za svoj goli ivot i naivno se nadajui da e mi Hrvatska odvjetnika komora u toj
stravinoj borbi pomoi, i da e na koncu doi do nagodbe izmeu mene i njihove lanice Diane
Vrankovi Zorii (koja se osvojenim veim dijelom vikendice ve 20 godina, pa ak niti nakon nezakonite
sudske odluke 2009. uope ne slui - to i ne udi jer je navikla ljetovati u mnogo komotnijim arannamima),
HOK-u sam takoer prijavio i njezina teka kaznena djela utaje poreza i drugih davanja u razdoblju
1996. 2002./03. koja sam spomenuo gore u ovom podnesku pod: I. B, te koja sam u prijavi Komori
nepobitno dokazao s ak 95 dokaza: Dokazi 251-346). Nain na koji je ovlatena tuiteljica utajivala
porez i druga davanja je temeljem navedenih 95 dokumenata ukratko opisan u Dokazu 365/d.

13
I sada dolazimo do prijelomnog dijela cijele ove tragedije: obzirom da je njihova lanica
Diana Vrankovi Zorii priznala da mi je oduzela sredstva za ivot (Dokaz 123/c), ime je
priznala i svoje krenje l. 6 i 7 Kodeksa odvjetnike etike, te obzirom da sam temeljem 95 ovdje
priloenih dokaza (Dokazi 251-346) pred HOK-om nepobitno dokazao njezino teko kazneno
djelo utaje poreza i drugih davanja, za koje KZ danas propisuje 3-10 godina zatvora, u Hrvatskoj
odvjetnikoj komori nisu mogli zanegirati ta kanjiva i kaznena djela, ve su jednostavno ustvrdili:
u postupanju prijavljene odvjetnice nismo nali teu niti laku povredu dunosti i ugleda
odvjetnitva pa da je iz tog razloga moja prijava odbaena (Dokaz 368).
Time je Hrvatska odvjetnika komora zapravo slubeno pismeno ustvrdila kako smatra
da gaenje ljudskih prava i teki kriminal njihovih lanova uope ne predstavlja ..teu niti laku
povredu dunosti i ugleda odvjetnitva iz ega nedvojbeno proizlazi da je slubeni stav Hrvatske
odvjetnike komore da odvjetnici nisu duni plaati porez i druga davanja, niti da su duni tititi
temeljno ljudsko pravo na ivot, za koje je njihova lanica u novinama javno priznala da ga je
vlastitome bratu pogazila. (Vidjeti gore pod: I. C).
S druge pak strane HOK se u isto to vrijeme (svibanj 2010.) - trenirajui strogou - grozio
tubom protiv predsjednika RH Ive Josipovia, iz ega se moe zakljuiti da u Odvjetnikoj komori
postoje dvostruki kriteriji: jedni implicitno kazneno-poticajni prema svome lanstvu, za koje se smatra
da nije duno plaati porez, a drugi galamijsko-bahati i drsko rigorozni prema svima ostalima.

Kako je Hrvatska odvjetnika komora


svojim stavom da teko kazneno djelo dugogodinje utaje poreza i drugih davanja
te javno priznato oduzimanje ljudskog prava na ivot vlastitome bratu
ne predstavljaju krenja Kodeksa odvjetnike etike
potakla svoju lanicu, imunu zagrebaku odvjetnicu Dianu Vrankovi Zorii
na nova krenja istog Kodeksa i na nova javna gaenja ljudskih prava

Kako je to gore pod: II.-C temeljem preslika priloenih dokumenata dokazano, Hrvatska
odvjetnika komora je proputanjem sankcioniranja svoje lanice za krenje l. 7 Kodeksa odvjetnike
etike i temeljnog ljudskog prava na ivot koje krenje ljudskog prava je svojom novinskom izjavom u
Slobodnoj Dalmaciji od 12. 12. 2009. njihova lanica Diana Vrankovi Zorii i sama javno priznala
(Dokaz 123/c; vidjeti gore i: I.-C i II.- C), te apologiranjem njezine sedmogodinje teke utaje poreza
i drugih davanja za koju KZ propisuje 3-10 godina zatvora navodom da oni u Hrvatskoj odvjetnikoj
komori u tom njezinom inu ne nalaze teu niti laku povredu dunosti i ugleda odvjetnitva (Dokaz
368), Hrvatska odvjetnika komora je svojim rjeenjem od 10. 5. 2010. zapravo potakla svoju lanicu
Diana Vrankovi Zorii na nova krenja l. 7 Kodeksa odvjetnike etike i mojih ljudskih prava, to
posve nepobitno dokazuje upravo ovaj optuni prijedlog, kojeg je ona podnijela 28. 7. 2010.
Kako to nepobitno proizlazi iz svega gore navedenog, tim optunim prijedlogom odvjetnica
Diana Vrankovi Zorii zapravo trai da me ovaj prekrajni sud kazni zbog toga to sam govorio
istinu koju je vrlo lako utvrditi temeljem 375 ovdje priloenih dokaza (konkretno istinu tj. injenice o njezinu
svjesnom navoenju majke ne samoubojstvo iz kojeg je D. Vrankovi Zorii izvukla veliku materijalnu korist i istinu tj.
injenice o njezinoj utaji prireza na svoju odvjetniku kancelariju u Zagrebu u razdoblju 1996. 2002./03.). Iz toga je
posve jasno da odvjetnica Vrankovi Zorii zapravo trai da me ovaj sud u ime Republike Hrvatske
kazni za injenicu da sam se ja koristio svojim ljudskim pravom na slobodu govora tj. na slobodu
izraavanja i irenja informacija (Europska konvencija o zatiti ljudskih prava, l. 10), te da na taj
nain ovaj sud, o dravnom troku obavi njezin prljav posao daljnjeg pritiska na mene, pritiska kakvim
je, kako smo to gore vidjeli, ona u slinim okolnostima pokojnu majku navela na samoubojstvo.
Svojim pak traenjem da me ovaj sud prekrajno kazni zbog toga to sam se pokuao izboriti
za svoje pravo na ivot trajkajui glau o emu sam preko svoje odvjetnice uredno unaprijed bio
obavijestio Ministarstvo pravosua i nadlene policijske postaje (Dokaz 202 i 371) odvjetnica Diana
Vrankovi Zorii de iure i de facto trai da sudski budem kanjen zato to sam se sluio svojim
pravom na miran prosvjed, zagarantiranim Ustavom RH, l 42.
Traenjem pak da me ovaj sud kazni zbog toga to sam njezino gaenje Kodeksa odvjetnike
etike i mojih ljudskih prava (koje gaenje je ona i sama javno priznala), te njezino teko kazneno djelo
utaje poreza i drugih davanja (KZ, l. 286) prijavio Odvjetnikoj komori, odvjetnica Diana Vrankovi

14
Zorii zapravo trai da me ovaj sud kazni zbog toga to sam se sluio pravom koje mi zajamuje l.
46 Ustava RH, u kojem izrijekom stoji da Svatko ima pravo slati predstavke i pritube, davati
prijedloga dravnim i drugim javnim tijelima, i dobiti na njih odgovor.
Valja napomenuti da me ovlatena tuiteljica, odvjetnica Diana Vrankov Zori fiziki
zlostavlja i proganja od kad ja znam za sebe (7 godina i 2 mjeseca je starija od mene).
Jedan noviji primjer toga zbio se 27. 8. 2002., kada me ona zajedno sa svojim muem
Goranom Zoriiem napala na vratima stana u Domjanievoj 15 u Zelini, kojom prigodom su mi njih
dvoje prijetili smru, paleom kue i mojim unitenjem (Dokaz 50) i kojom prigodom me Goran
Zorii u vie navrata grubo odgurivao od ega su mi ostale masnice (Dokaz 51), to je sve u sluaju
potrebe voljan posvjedoiti prvi susjed, g. Branimir Besak, nastavnik u mirovini, Krklecova 1, Sveti
Ivan Zelina, koji je vidio cijeli taj napad s udaljenosti od svega nekoliko metara.
Odvjetnica Diana Vrankovi Zorii me takoer ve i ranije lano prijavljivala, ali su sve te
njezine prijave odbaene (za odbacivanje prijave iz 2004. vidjeti Dokaz 366 i 367).
to se tie navoda o mojem navodnom nasilju u obitelji radi ega me odvjetnica Diana
Vrankovi Zorii 15. 1. 2010. (Dokaz 148/2 i 230) lano prijavila policiji, a koje navode ista
odvjetnica, u svojstvu ovlatene tuiteljice i ovdje u optunom prijedlogu ponavlja, radi tih navoda
sam 8. 3. 2010. protiv nje pokrenuo kazneni postupak zbog klevete. U dosadanjem tijeku postupka
okrivljena nije iznijela niti jedan jedini dokaz da su navodi njezine prijave policiji injenino toni
(Dokazi 372-374), te istinitost navoda u svojoj prijavi protiv mene dokazuje (branei se) utnjom
(Dokaz 373/a)! Usprkos tome to za svoje neistinite navode nema dokaza, odvjetnica Diana
Vrankovi Zorii je, nakon to je njezina prekrajna prijava protiv mene odbaena, protiv mene
pokrenula ovaj prekrajni postupak, ne priloivi uz svoj optuni prijedlog niti jednog dokaza, no
nastavivi tako svojim klevetama vriti na mene psihiki pritisak, kakvim je pok. majku - kako je gore
dokazano - uspjela navesti na samoubojstvo.
Kako smo to vidjeli, navedena odvjetnica za svoje opisano ikanozno postupanje prema meni
ima pismeni implicitni blagoslov tj. podrku od strane Hrvatske odvjetnike komore, obzirom da u
Komori kako smo to gore vidjeli niti u javno priznatom gaenju Kodeksa odvjetnike etike i
ljudskih prava od strane svoje navedene lanice, niti u njezinom temeljem 95 dokaza dokazanom
tekom kriminalu ne nalaze teu niti laku povredu dunosti i ugleda odvjetnitva (Dokaz 368).
Stoga je jasno da sve dok odvjetnica Diana Vrankovi Zorii bude imala ovakvu sramotnu
slubenu podrku Hrvatske odvjetnike komore u svojem kriminalu i zlodjelima (a koju podrku kako
mi je reeno - ima iz razloga to u Hrvatskoj odvjetnikoj komori radi njezina biva pripravnica), da e ona
nastaviti surovo me proganjati i gaziti kao i do sada, te tako javno sramotiti Komoru.

***
Stoga ovom prekrajnom sudu, slijedom svega navedenog predlaem da u najkraem roku odbaci
optuni prijedlog kao pravno neutemeljen i injenino neosnovan, jer bi svako daljnje trajanje ovog
postupka predstavljalo krenje Ustava i gore navedenih zakona RH, te meunarodnih konvencija o
ljudskim pravima, kao i svjesno pomaganje odvjetnici Diani Vrankovi Zorii u njezinom
nastavljanju neovjenog, nezakonitog i neetinog pritiska na mene, kakvim pritiskom je, kako je to
gore dokazano, ista odvjetnica pokojnu majku iz koristoljublja poslala u smrt.

S potovanjem,

U prilogu: Dokazi 1-365 (1*)


i 366-375 (2*)

Podnesak i glavni dokazi se dostavljaju na znanje:

1) Hrvatskom helsinkom odboru,


2) Uredu Predsjednika RH,
3) Delegaciji Europske komisije u RH,
4) Medijima

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Svaa je svaa i bez 71 dana trajka glau

PIE:Ruica Cigler
OBJAVA: 10.6.2012

Svaa oko nasljedstva izmeu sestre i brata dospio na navinske stupce zbog nevjerojatno dugog
bratovog trajka glau, ali u cijeloj prii ipak neto smrdi
Ne znam to bih zapravo mislila o dogaaju opisanom u Veernjaku ispod naslova trajka glau 71 dan: Ne
odustajem dok HOK ne sankcionira moju sestru. Kako sam ila kroz lanak tako su se mijenjale moje emocije i
stavovi.
Prvo sam pomislila to to treba Anti Vrankoviu da trajka glau pred vratima odvjetnikog ureda Lea Andreisa,
no ubrzo mi je postalo jasno da je Andreisova adresa simbolina, taj je odvjetnik predsjednik HOK-a (Hrvatska
odvjetnika komora) i ipak bi imao to rei jer u sluaj je upletena odvjetnica Dijana Vrankovi, sestra Ante
Vrankovia. Malo prekasno u tekstu doznajem podatak da je ona odvjetnica, ali dobro, to nita ne mijenja na
stvari.
Onda si opet mislim kakvi su to brat i sestra (moda idealiziram taj odnos jer nemam ni brata ni sestru) kad
obiteljske probleme rjeavaju na sudu, a evo i preko novina. itam dalje i doznajem da se brat ali kako je
zapustio kolovanje ne bi li bolje zaraivali od turizma na Hvaru, a smijeila mu se, kae, znanstvena karijera.
Mislim si, pa to je tvoj problem, sam si odabrao u to e ulagati svoje vrijeme.
Dalje, doznajem da se sestra odvjetnica, a odvjetnici bi trebali potovati zakone fiktivno prijavila u gradu u
kojem zapravo nije ivjela, a sve da bi izbjegla prirez na svoju zagrebaku odvjetniku kancelariju.
Od 2010. godine brat plae jer ga je sestra ostavila bez sredstava za ivot, a sestra se oigledno posluila
utjecajem u odvjetnikim, ali sudakim krugovima i bratu osigurala 45 dana zatvora. Brat trajka glau pred
Andreisovim vratima jer tvrdi da je rtva pravosua i neetikih postupaka HOK-a, jer se skriva disciplinski
postupak protiv sestre Dijnane Vrankovi.
Leo Andreis se ne bi tel meati jer je neovisna disciplinska komisija odbacila Vrankovievu albu, a spor brata i
sestre je stvar suda, a ne Odvjetnike komore. Sestra Vrankovi ne eli rei ni a. Cijeloj prii prikljuio se Ivan
Zvonimir iak, predsjednik HHO-a.
Sjeam se da sam ove zime proitala kako je u vedskoj pronaen ovjek koji je bez hrane u svom autu
zatrpanim snijegom uspio preivjeti dva mjeseca i da su tom prilikom lijenici rekli da ovjek bez hrane moe
ivjeti mjesec dana, a dva mjeseca su veliko udo. Objasnili su da je veanin preivio zato to je snijegom gasio
e, a troio je vrlo malo energije i svoje salo dok ga je bilo.
Unato opasnosti da budem proglaena posve beutnom pitam se kako to Ante Vrankovi ve 71 dan trajka
glau? Moda ivi na zaeerenim ajevima i raznim sokovima? tota se pitam i u vezi sa sestrom Dijanom
Vrankovi i u vezi Andreisom, ali ikom.
To ipak nema smisla, jer, bez sumnje, neiskusna je novinarka nasjela na priu koja ne dri vodu. No nije samo
ona nego i itatelj koji mi je poslao pismo za A. Vrankovia:
Nije vrijedno zdravlja
Gospodine Vrankoviu, prekinite trajk glau, jer niti Leu Andreisu, niti njegovom neovisnom tijelu uope nije
bitno to e biti s Vama. Prije ete umrijeti od gladi

Link: http://blog.vecernji.hr/zastupnica-citatelja/svada-je-svada-i-bez-71-dana-strajka-gladu-497

42

You might also like