INTRODUCERE

VIAŢA IMPERSONALĂ

CONSACRARE Celui car e po a t e fi nu m i t Du m n e z e u , Iubir e sa u Ade v ă r , Pac e sa u Fericir e , Tat ă sa u Crea t o r şi car e tot u ş i, nu po a t e fi nu m i t în vre u n fel , cu ad e v ă r a t . Celui car e nu po a t e fi de s c r i s . Celui car e fac e ca tot ul s ă fie po s i b il şi car e fac e ca tot ul s ă fie iluzi e , pe n t r u c ă El sin g u r exi s t ă . Celui car e ESTE.

Pentr u ca tu s ă po ţ i înţ ele g e mai bine ad e v ă r urile vitale şi profun d e con ţ inu t e în Mesajul Interior, Eu te înde m n , frat e cititor, să te pre g ă t e ş ti pen tr u ac e a s t ă lectur ă , cu spiritul calm şi rec ul e s , fă cân d u- l rec e p tiv. Calm e a z ă - ţi de ci intele c t ul şi invit ă - ţi EUL s ă- ţi de a instru c ţ iunile sale. Să cite ş ti pe rân d cât e o sing u r ă sen tin ţă (indic a ţ ie) şi s ă nu treci la urm ă to a r e a dec â t at u n ci cân d Ceva din ă untr ul t ă u va fi ră spu n s ad e v ă r ului en u n ţ a t în ce e a ce cite ş ti şi te va fac e s ă înţ ele gi clar se m nific a ţ ia pe car e ac e s t ad e v ă r o are pen tr u tine. Dar înaint e de toa t e , înce a r c ă s ă- ţi dai se a m a că EUL car e vorb e ş t e în Mesaj est e Spiritul interior, propriul tă u spirit, EUL tă u imp er s o n a l, ce e a ce tu e ş ti în re alit a t e ; ac el a ş i EU intim car e în mo m e n t e l e tale de liniş te îţi ara t ă gre ş elile, nen o r o cirile şi slabiciu nile tale, car e te av e rtiz e a z ă în mod con s t a n t s ă tr ă ie ş ti confor m ide al ului să u, pe car e EL il me n ţ in e fără încet a r e în faţ a viziunii tale men t al e . Tocm ai unui spirit astfel recul e s i-a fost rev el a t Mesajul interior dup ă luni pline de dorin ţ a arz ă to a r e de a primi o îndru m a r e a spiritului şi de a g ă si un prilej de a servi pe Tat ă l Iubitor, rec u n o s c u t mer e u prez e n t şi totd e a u n a gat a să- şi cople ş e a s c ă cu binef a c e rile sale, pe ac ei copii ai Săi car e il iube s c suficien t, pen tr u a- I acor d a primul loc în inima şi în via ţ a lor. Ajutorul şi îndru m a r e a astf el primit e, îţi sunt com u nic a t e , pen tr u ca şi tu s ă po ţ i să le prim e ş ti; c ă ci ac e a s t ă înv ăţă tur ă înţ ele a p t ă şi iubito a r e est e at â t de pu ţ in obi ş nuit ă şi at â t de imper s o n a l ă , încât ea se ad a p t e a z ă fiec ă ruia dintr e cei car e sun t disp u ş i s ă o prim e a s c ă .

1

Una dintr e marile binef a c e ri, pe car e Mes aj ul poa t e s ă o ofer e, est e că DACĂ TU ESTI DEJA PREGĂTIT, EUL car e vorb e ş t e , va continu a s ă - ţi vorbe a s c ă direc t, din intimit a t e a ta îns ăţ i, (dup ă ce vei fi pus cart e a deo p a r t e ) şi ac e a s t a într- un mo d at â t de intim, at â t de cordial şi at â t de conving ă tor, încât el va clarifica toat e îndoielile şi va fi pentr u tine o surs ă inep uiz a bil ă de înţ elep ciu n e şi de For ţă car e va ră spîndi asu pr a ta Pac e, Să n ă tat e , Fericire, şi Libert a t e , o supr a- abu n d e n ţă a tot ce e a ce inima ta dor e ş t e . Scopul ac e s t ui Mesaj est e de ci de a servi de can al sa u de po ar tă des c hi s ă , prin car e tu vei put e a intra în Imp ă r ăţ ia Domn ul ui Tă u, Spiritul Înţ ele pciu nii promis e de Isus, a exprim ă rii vii în TINE, a lui CHRISTOS sau con ş tiin ţ a de Dumn e z e u . CAPITOLUL I EU SUNT 1. Eu vorb e s c pentr u tine, cel car e cite ş ti. 2. Pentr u tine, car e ai c ă ut a t ici şi colo, timp de ani înd elu n g a ţ i, str ă d uind u- te să afli în că rţi şi înv ăţ at uri, în filozofii şi religii: ADEVARUL, FERICIREA, LIBERTATEA şi pe DUMNEZEU , fără s ă ştii pre cis ce e a ce ca u ţ i. 3. Pentr u tine, al c ă rui suflet est e obosit, des c u r aj a t şi apro a p e lipsit de orice sper a n ţă . 4. Pentr u tine car e ad e s e a ai perc e p u t o lică rire a ac e s t u i “Adev ă r”, car e disp ă re a din faţ a ta as e m e n e a unui miraj al de ş ert ul ui, atun ci cân d tu încerc ai s ă-l urm ă re ş ti şi s ă-l atin gi. 5. Pentr u tine car e ai crez ut că l-ai g ă sit într- o fiinţă elev a t ă car e po at e că er a renu mi t ă ca Maes tr u al vre u n e i Comu nit ăţ i, Frat e r nit ăţ i, Religii, dat orit ă doctrin ei minu n a t e pe car e el o pre d a şi a fapt elor pe car e el le s ă vîr ş e a; dar tu a treb uit s ă- ţi dai se a m a mai tîrziu c ă ac e s t Maes tr u nu era de cît o pers o n a lit a t e um a n ă ca şi a ta, cu def e c t el e şi sl ă biciunile sale, cu p ă cat el e sale asc u n s e , cu toa t e că ac e a s t ă pers o n alit a t e a servit de mijloc pen tr u ră spîndir e a înv ăţă turilor minun a t e car e îţi p ă re a a fi cel mai înalt “Adev ă r”. 6. Iat ă deci suflet nevoi a ş , că nu ştii cui s ă te adr e s e zi. 7. Pentr u tine EU SUNT cel car e vine. 8. {i la fel, EU vin la voi to ţ i, car e a ţ i înce p u t s ă sim ţ i ţi prez e n ţ a ac e s t ui “Adev ă r” în ad â n c ul fiinţ ei voa s tr e , pe cel car e cau t ă de at â t de mult timp s ă se exprim e în mod viu în voi.
2

9. Da, pen tr u voi to ţ i car e sunt e ţ i înfom e t a ţ i de ad e v ă r a t a “Pîine a vie ţ ii”, EU SUNT cel car e vine. 10. Eşti tu disp u s să prim e ş ti? 11. Dac ă est e a ş a, trez e ş t e- te şi liniş te ş t e- te. Calm e a z ă - ţi spiritul om e n e s c şi sup u n e - te pun ct cu pun c t Cuvîntului Meu rostit aici, că ci altfel, tu te vei înde p ă rt a înc ă o dat ă dec e p ţ ion a t , în loc de satisfa c e r e a un ei nevoi imperio a s e , suflet ul tă u va fi gol. 12. EU ! 13. Cine sunt Eu? 14. Eu, car e vorb e s c cu o astf el de cun o a ş t e r e şi cu o astfel de aut orit a t e ? 15. Ascult ă ! 16. EU SUNT Tu , ac e a s t ă “part e ” din tine car e ESTE şi ŞTIE. 17. CARE ŞTIE TOTUL. 18. Ş i car e ştie dinto t d e a u n a şi car e est e dinto t d e a u n a . 19. Da EU SUNT Tu, Eul Tă u intim; ac e s t ă “part e ” din tine car e spu n e : EU SUNT! şi EU, su n t cel c e SUNT; 20. Acea s t ă “part e ” din tine foart e intim ă şi sup e rio a r ă car e se trez e ş t e în interior ul t ă u pe m ă sur ă ce tu cite ş ti, şi ră spu n d e Cuvînt ului Meu, perc e pî n d Adev ă rul Să u; ce a car e cuno a ş t e oric e Adev ă r şi respin g e orice ero a r e oriun d e s- ar afla. Nu ac e a part e din tine hr ă nit ă cu ero a r e timp de atî ţia ani. 21. Că ci EU SUNT ad e v ă r a t ul t ă u înv ăţă tor, sing u r ul re al pe car e tre b ui e să -l cun o ş ti şi sing ur ul Maes tr u şi St ă pîn. 22. EU, car e sunt “EUL” t ă u INTIM, DIVIN. 23. Eu, “EU SUNT” -ul t ă u, îţi ad u c ac e s t Mesaj, - Cuvînt ul me u viu, a ş a cum EU ţi-am dat oric e în via ţă , fie că era u că rţi sa u Mae ş tri, să r ă cia sa u bog ăţ ia, exp e ri e n ţ e am a r e sa u de iubire, pen tr u a- ţi ar ă ta c ă do a r EU şi do ar EU, propriul şi ad e v ă r a t ul tă u “EU“ intim, EU SUNT Maes tr ul t ă u, unicul t ă u Mae str u şi unicul t ă u Dumn e z e u , cel car e îţi d ă şi ţi-a dat întotd e a u n a , nu num ai Pâin e a şi Vinul Vie ţii, dar de as e m e n e a şi toa t e lucrurile nec e s a r e subzist e n ţ ei tale fizice, dezvolt ă rii tale at â t me n t a l e cât şi spiritu al e. 24. Deci, tot ce e a ce îţi atr a g e at e n ţ ia cân d cite ş ti est e Mes aj ul “Meu”, vorbit înă untr ul tă u că tre con ş tiin ţ a ta om e n e a s c ă ext e rio a r ă şi nu est e dec â t confirm a r e a a ce e a ce EU SUNT -ul din tine, a ştiut dintot d e a u n a în mod interior, dar car e nu fuse s e înc ă com u nic a t con ş tiin ţ ei tale ext erio a r e în cuvint e clare şi pre cis e .

25. La fel, tot ce ţi-a atr a s vreo d a t ă at e n ţ ia asu p r a vreu n e i expri m ă ri corpor al e , ac e a s t a nu a fost dec â t confirm a r e a Cuvînt ului Meu deja com u nic a t înă untr ul t ă u, ac e a s t ă exprim a r e corpor al ă servind de can al sau mijloc ales de c ă tre Mine în ac e a s t ă ocazie, prin car e EU voia m s ă reu ş e s c s ă impre sio n e z con ş tiin ţ a ta om e n e a s c ă şi pers o n al ă . 26. Totu ş i EU NU SUNT spiritul t ă u om e n e s c , nici fiul s ă u intele c t ul. 27. Acest e a nu sunt decît exprim a r e a exist e n ţ ei “tal e”, dup ă cum Tu, Tu e ş ti exprim a r e a Existe n ţ ei “Mele”; ele nu sunt altc e v a decît faze ale pers o n a lit ăţ ii tale om e n e ş ti, dup ă cum Tu e ş ti o faz ă a Imper s o n a lit ăţ ii Mele Divine. 28. Reflect e a z ă şi studi a z ă cu at e n ţ ie ac e s t e cuvint e . 29. Ridic ă - te şi eliber e a z ă - te de domin a n ţ a pers o n a lit ăţ ii tale, al că rei spirit şi intele c t orgolioa s e sunt cap a bil e do ar s ă se glorifice pe ele însele; eliber e a z ă - te de ea o dat ă pen tr u totd e a u n a . 30. Că ci de ac u m în colo dac ă vrei s ă p ă trun d ă în con ş tiin ţ a ta interio a r ă Cuvînt ul Meu, treb ui e ca spiritul tă u om e n e s c s ă fie servitor ul Tă u şi intel e c t ul t ă u, sclavul Tă u. 31. “EU SUNT” cel car e vine ac u m la con ş tiin ţ a ta spiritu al ă , pe car e EU am trezit- o, pre g ă tind- o an u m e pen tr u perc e p ţ i a Cuvînt ului Meu. 32. Deci, da c ă tu e ş ti de s t ul de tar e pen tr u a- l sup o rt a ; 33. Dac ă tu po ţ i elimin a toa t e fant eziile proprii, cre din ţ el e tale şi opiniile tale pers o n a l e , car e nu sunt dec â t rest u ri aru n c a t e ale intelige n ţ ei tale. 34. Dac ă tu e ş ti suficient de put e r nic pen tr u a te put e a eliber a de to at e ac e s t e a ; 35. Atunci, Cuvâ n t ul Meu va fi pentr u tine un izvor inep uiz a bil de Bucurie şi Bun ă st a r e . 36. Dar să te a ş te p ţ i ca per s o n a lit a t e a ta s ă se îndoi a s c ă de Cuvâ nt ul Meu pe m ă sur ă ce tu cite ş ti. 37. Că ci e a ştie c ă propria sa via ţă est e am e ni n ţ a t ă , c ă e a nu va mai put e a să tră iasc ă şi s ă cre a s c ă , nici s ă mai do min e mult timp gân d u rile tale, senti m e n t e l e tale, via ţ a ta zilnic ă , ca alt ă dat ă , dac ă tu îţi des c hizi inima pentr u Cuvâ n t ul Meu şi îi per mi ţ i s ă ră mâ n ă acolo pentr u tot d e a u n a . 38. Da, EU SUNT cel car e vine la tine acu m , 39. Pentr u a te fac e con ş tien t de Preze n ţ a “ Me a ”.

40. Că ci te- am pre g ă tit de as e m e n e a , me n t a lit a t e a ta om e n e a s c ă , pen tr u ca e a să po a t ă înţ ele g e , pân ă la un an u mi t punc t, Sem nific a ţ ia Mea. 41. EU am fost întotd e a u n a cu tine; dar tu nu M-ai rec u n o s c u t . 42. In mod inte n ţ ion a t, EU te- am con d u s prin de ş ert ul că rţ ilor şi al înv ăţă turilor, al religiilor şi al filozofiilor, me n ţ in â n d mer e u în faţ a privirii tale viziun e a Pă mâ n t ul ui Fă g ă duin ţ ei. 43. Hră nind u- te cu ma n a de ş er t ul ui, pen tr u ca tu s ă po ţ i să - ţi amint e ş ti, s ă apr e ci e zi şi s ă dore ş ti cu ard o a r e Pâine a Spiritului. 44. EU te- am ad u s acu m la malul Iord a n ul ui, car e te sep a r ă de Moş te nir e a ta Divin ă . 45. Acum a sosit timp ul pen tr u tine de a Mă cuno a ş t e în mo d con ş tien t; a sosit timp ul pen tr u tine de a te îndre p t a c ă tre Ţ ara Chan a a n u l ui, ţ ara lapt elui şi a mierii. 46. Eş ti pre g ă tit? 47. Dore ş ti s ă intri în ea? 48. Atunci urm e a z ă Cuvâ n t ul Meu, car e est e Arca Alian ţ ei Mele şi tu vei trec e fără s ă - ţi uzi picio ar el e .

CAPITOLUL II LINIŞTEŞTE-TE ŞI AFLĂ 1. Acum, pen tr u ca s ă- ţi fie cu putin ţă s ă înve ţ i s ă Mă cun o ş ti, şi s ă fii abs ol u t sigur că “EUL” t ă u, propriu, intim şi ad e v ă r a t ul EU, îţi spu n e ac e s t e cuvint e, tu tre b ui e mai întâi s ă înve ţ i s ă te liniş te ş ti, să - ţi calm e zi spiritul şi corp ul om e n e s c şi toat e activit ăţ ile lor, în a ş a fel ca tu s ă nu mai fii de loc con ş tie n t de ele. 2. Poat e c ă tu nu e ş ti în star e înc ă s ă o faci. 3. Dar, Eu îţi voi ar ă t a cum să reu ş e ş ti, dac ă tu dor e ş ti într- ad e v ă r să Mă cun o ş ti şi da c ă tu e ş ti disp u s s ă încerci, prin încre d e r e a ta în Mine şi sup u n e r e a la tot ce e a ce de acu m încolo Eu îţi ordo n să faci. 4. Ascult ă cu at e n ţ ie! 5. Ince a r c ă să - ţi ima gin e zi me n t al că “EUL” car e vorb e ş t e aici în ac e s t e pagini est e “EUL” t ă u intim cel mai profun d şi Divin, car e îţi înde a m n ă şi îţi dirije a z ă spiritul şi intele c t ul om e n e s c , pe car e tu po ţ i să -l consid e ri pen tr u mo m n e t ca fiind o pers o n a lit a t e distinct ă sa u sep a r a t ă de tine. Spiritul t ă u om e n e s c est e cons tit uit în a ş a fel încâ t el nu poa t e acc e p t a nimic car e nu e confor m cu ce e a ce el a

3

exp e ri m e n t a t sau a înv ăţ at pîn ă atu n ci şi pe car e intele c t ul tă u nu îl consid e r ă rezon a bil. Astfel, adr e sîn d u - te lui, folos e ş ti în mo d precis ter m e ni şi expr e sii car e îi explic ă în mo d ul cel mai clar intele c t ul ui tă u, ad e v ă r ul pe car e treb ui e s ă -l înţ ele a g ă , înaint e ca spiritul t ă u s ă se trez e a s c ă la înţ ele g e r e a a ce e a ce vrei s ă expri mi. 6. Adev ă rul est e că ac e s t “Eu” e ş ti tu însu ţ i, “EUL “ tă u ad e v ă r a t , intim. Pîn ă acu m , spiritul tă u om e n e s c a fost abs o r bit într- o oar e c a r e m ă sur ă de sarcin a de a- i oferi intele c t ul ui tă u şi corp ului t ă u, tot felul de satisfa c ţ ii egoist e , astf el că el nu a avu t nicia d a t ă timp de a se apro pi a de tine, TU cel re al, al t ă u, verita bilul t ă u st ă pîn şi Maes tr u. In loc de ac e a s t a , tu te- ai inter e s a t pân ă întrat â t de plă cerile corpului şi ale intel e c t ul ui tă u, şi te- ai lă sat at â t de afe ct a t de suferin ţ ele lor, încâ t tu ai ajun s să crezi că Tu e ş ti intele c t ul tă u şi corpul t ă u şi în cons e ci n ţă , tu M-ai uita t pe “Mine”,“EUL” t ă u Intim şi Divin. 7. Eu nu Sunt corpul t ă u, nici intele c t ul t ă u, şi ac e s t Mesaj est e pen tr u a te înv ăţ a că TU şi cu MINE SUNTEM UNUL. Cuvint el e pe car e EU le spun aici au ca scop principal de a te face con ş tie n t de ac e s t mar e ad e v ă r. 8. Dar tu nu vei put e a s ă realizezi ac e s t mar e ad e v ă r, dec â t dac ă tu te vei eliber a de con ş tiin ţ a ta relativ la ac e s t corp şi la ac e s t intele c t cu car e te identifici şi al că rui sclav ai fost at â t de mult timp. Tu tre b ui e s ă Mă sim ţ i în cel mai profun d tu- însu ţ i înaint e ca tu s ă po ţ i şti că EU sunt acolo. 9. Acum, pentr u că tu po ţ i ajung e să faci abst r a c ţ i e tot al ă de spiritul t ă u şi de gân d u rile sale ca şi de corp ul tă u şi de senz a ţ iile sale, pentr u ca tu să po ţ i s ă Mă sim ţ i în îns ăş i es e n ţ a ta, est e nec e s a r ca tu să asc ul ţ i şi s ă urm e zi cu asid uit a t e urm ă to a r e l e Mele instruc ţ iuni. 10. Aş eaz ă - te şi fără s ă faci vreo miş car e , ră mâi într- o pozi ţie car e îţi de s tin d e corpul şi atun ci cînd te vei sim ţ i com pl e t relax a t, p ă trun d e men t al sen s ul ac e s t o r cuvint e: 11. “Fii liniş tit! şi -S Ă ŞTII, că EU SUNT DUMNEZEU”. 12. Fără s ă gînd e ş ti, las ă s ă te p ă trun d ă ac e a s t ă Porun c ă Divin ă , pîn ă în cel mai profun d tu- însu ţ i. Las ă să intre în mod nat u r al fără nici un efort sa u interv e n ţ ie din part e a ta, impre siile car e îţi vin în mint e , oric ar e ar fi ele. Rem a r c ă cu at e n ţ ie înse m n ă t a t e a lor, c ă ci din adînc ul t ă u însu ţ i, eu te instrui e s c prin inter m e d i ul ac e s t o r impre sii; atu n ci cînd ceva din se m nifica ţ ia lor vital ă înce p e s ă
4

ap a r ă în con ş tiin ţ a ta, rep e t ă Cuvint el e Mele lent, în mo d imp er a tiv că tre fiec ar e celul ă a corp ului t ă u, c ă tre fiec a r e asp e c t al min ţii tale cu toa t ă put e r e a min ţ ii tale, cu toa t ă put e r e a con ş tien t ă pe car e o ai.. 13. “Liniş te ş t e- te! şi AFLĂ c ă EU SUNT, DUMNEZEU”. 14. Spun e- le ex a c t a ş a cum sunt ele scris e aici, încer cîn d s ă realiz ezi c ă propria ta Con ş tiin ţă , ordo n ă şi pretin d e con ş tiin ţ ei tale individu al e şi murito a r e o sup u n e r e implicit ă . 15. Medite a z ă asu p r a lor profun d , ca u t ă pîn ă vei des c o p e ri în ele o put er e secr e t ă . 16. Aprofun d e a z ă - le, ia- le cu tine la mun c a ta, oricar e ar fi ea. Făle factor ul vital şi princip al al activit ăţ ii tale, în toa t e gînd u rile tale cre a t o a r e . 17. Spun e- le de mii de ori pe zi; 18. Pîn ă cînd tu vei fi p ă tru n s Inţ ele s ul Meu cel mai intim; 19. Pîn ă cînd fiec ar e celul ă a corp ului t ă u va tre s ă ri, ră spu n zîn d cu bucu ri e poru n cii “LINIŞTEŞTE-TE” şi sup u nîn d u- se insta n t a n e u ; 20. Şi cînd oric e gînd ră t ă citor hoin ă rind în jurul spiritului t ă u se va dizolv a şi va disp ă re a , 21. Atunci, pe m ă sur ă ce cuvint el e se tran s mi t de- a- lung ul profunzimilor fiinţ ei tale, golit de “eul” t ă u pers o n a l, 22. Atunci, dup ă cum Soar el e Cuno a ş t e rii va înce p e s ă se ridice la orizont ul con ş tiin ţ ei tale: 23. Atunci, te vei sim ţ i umplu t de un suflu vital stra ni u şi minu n a t , car e îţi va inun d a tot corp ul pîn ă va ajun g e s ă se rev er s e prin ext a z ul pe car e ţi-l va prod u c e , şi atu n ci valuri dup ă valuri, va ţîş ni o For ţă irezistibil ă şi vie car e n ă scînd u- se în tine, te va înălţ a pîna a te ridica de la p ă mînt; tu vei sim ţ i atu n ci înă untr ul tă u Gloria, Să n ă tat e a , şi Măre ţ ia Prez e n ţ ei Mele. 24. ŞI at u n ci... atu n ci tu vei CUNOAŞTE pe EU SUNT DUMNEZEU! 25. O dat ă ce tu Mă vei fi sim ţ it a ş a în tine în astfel de mo m e n t e , o dat ă ce tu vei fi gust a t din Puter e a Mea asc ultîn d Inţ ele p ci u n e a Mea şi cuno s cîn d Extaz ul Iubirii Mele, car e cuprin d e totul, nici o boal ă nu te va put e a ating e , nici o împr ejur a r e nu te va put e a sl ă bi, nici un du ş m a n nu te va put e a înving e, că ci atu n ci tu vei ş ti că EU SUNT în îns ăş i es e n ţ a ta, şi pe viitor, totd e a u n a tu vei rev e ni la Mine, în nevoile tale avînd toa t ă încre d e r e a ta în Mine şi tu Mă vei lă sa să -Mi ma nife s t voin ţ a.

26. Şi cînd tu vei reve ni astfel la Mine, vei afla în Mine un refugi u infailibil şi gat a s ă te ajut e de fiec ar e dat ă cînd tu vei av e a nev oie, că ci EU te voi fac e să sim ţ i Prez e n ţ a Mea şi Pute r e a Mea în a ş a fel încît pent r u a reu ş i indifer e n t ce, îţi va fi suficien t s ă te Liniş te ş ti şi s ă Mă la şi s ă fac ce e a ce tu vrei s ă fie fă cut, cum ar fi vind e c a r e a bolilor tale sau ale altor a, lumina r e a spiritului tă u într- atît încît vei put e a ved e a cu Ochii Mei, Adev ă rul pe car e- l ca u ţ i, sa u ex e c u t a r e a perfe c t ă a ac elor lucr ă ri car e la ora act u al ă ţi se par impo sibil de realiza t. 27. Dar ac e a s t ă cuno a ş t e r e , ac e a s t ă Realizar e , prin car e tu îţi vei da se a m a de re alit a t e , de ac e s t Adev ă r explic a t aici, nu va veni ime di a t. 28. Ea poat e s ă nu vin ă de cît dup ă ani înd elu n g a ţ i şi totu ş i e a po at e veni mîine. 29. Acea s t a nu depin d e de nim e ni altcin e v a de cît de tine însu ţ i. 30. Nici de propria ta pers o n alit a t e , nici de dorin ţ ele ei, sa u de înţ ele g e r e a sa individu al ă . 31. Ci de “Eu su n t ” -ul t ă u; de Dumn e z e u din tine, din ă un tr ul t ă u. 32. Cine est e cel car e fac e mug u r el e s ă se des c hi d ă ? 33. Cine est e cel car e fac e pui ş orul s ă ias ă din g ă oa c e ? 34. Cine hot ă r ăş te ora şi ziua? 35. Actul con ş tine n t şi nat ur al al Inţ elep ciu nii interio a r e din ele, est e cel prin car e Inţ ele pci un e a Mea coop e rîn d cu Voin ţ a Mea, fac e să se prod u c ă fruct ul Gîndului Meu car e se ma nife s t ă în floar e şi în pui ş or. 36. Floar e a şi pui ş orul decid ei cev a prin ei- înşişi? 37. Nu ei îşi subor d o n e a z ă şi îşi une s c voin ţ a lor cu a Mea şi Mă las ă în Inţ ele pci un e a Mea să decid ora potrivit ă pen tr u ac ţ iun e şi nu m ai dup ă ce s- au supu s impuls ului Voin ţ ei mele pen tr u a face efortul nec e s a r , ei pot intra în Via ţ a Nou ă . 38. Tu, cu pers o n a lit a t e a ta, po ţ i încerc a de mii şi mii de ori s ă spa r gi prin tine însu ţ i cochilia con ş tiin ţ ei tale om e n e ş ti, 39. Dar, pre s u p u nî n d c ă ai reu ş i, tu ai ajun g e do ar la distru g e r e a u ş ilor pe car e Eu le- am plas a t între lum e a form elor tan gibile şi regiu n e a viselor inta n gibile; şi u ş a fiind des c hi s ă , tu nu vei mai put e a mult timp evita intrar e a intru ş ilor în do m e ni ul tă u privat fără mult ă dificult a t e şi a suferin ţ elor. 40. Totu ş i, Eu per mit, chiar şi ac e a s t a , pen tr u c ă prin mijlocire a ac e s t o r suferin ţ e, tu vei ob ţ ine for ţ a car e îţi lipse ş t e şi disc e r n ă mînt ul nec e s a r pentr u a şti că , atît a timp cît tu nu vei
5

ab a n d o n a oric e dorin ţă de cuno a ş t e r e , de bun ă t a t e şi chiar de unire cu Mine, în sco p ul de a ob ţ in e un ava n t a j pers o n a l, niciod a t ă tu nu vei put e a s ă- ţi desf a ci pet al el e pen tr u a ma nife s t a Frum u s e ţ e a Mea Perfec t ă , nici s ă p ă r ă se ş ti cochilia per s o n a lit ăţ ii tale om e n e ş ti pectr u a intra în Lumin a Glorioa s ă a Imp ă r ăţ iei Mele Cere ş ti. 41. Iat ă de ce Eu îţi da u ac e s t e instru c ţ iu ni ac u m , de la încep u t , în scop ul ca tu s ă reu ş e ş ti să înţ ele gi prin ce mijloac e s ă Mă rec u n o ş ti. 42. Că ci, aici chiar, Eu îţi pro mit că dac ă tu vei pers e v e r a şi tu te vei sr ă dui în mod sinc er s ă în ţ ele gi şi s ă te sup ui Instru c ţ iunilor Mele, pe car e Eu ţi le da u aici, tu m ă vei cuno a ş t e în curîn d şi Eu te voi face s ă înţ ele gi tot ce e a ce con ţ in e cuvînt ul Meu, oriun d e ar fi scris, în că r ţi sau în înv ăţă turi, în nat u r ă sa u în om- apro a p e l e t ă u. 43. Dac ă est e cev a car e îţi par e contr a di c t o riu în ce e a ce scrie aici, îna aint e de a- l respin g e , cau t ă - i înţ ele s ul re al. 44. Să nu treci nici m ă c ar de un par a g r a f, de nici un a din cug e t ă rile enu n ţ a t e aici, fără a fi perc e p u t în mod clar pe fiec ar e dintr e ele în se m nific a ţ ia lor re al ă . 45. Dar toa t e efortu rile şi inve stig a ţ iile tale s ă fie fă cut e cu cre din ţă şi încr e d e r e în mine, Eul t ă u ad e v ă r a t şi intim şi fără s ă te gr ă b e ş ti sa u s ă te nelini ş te ş ti cu privire la rezult a t e , c ă ci ac e s t e sunt toa t e în Paza Mea, şi Eu voi av e a grij ă de ac e s t e a . Indoielile şi nelini ş tile tale nu provin decît din pers o n a lit a t e a ta, şi dac ă le per mi ţ i s ă persis t e , ele te vor con d u c e la insuc c e s şi la des c u r aj a r e .

CAPITOLUL III EU, VIAŢA, DUMNEZEU 1. Dac ă ce e a ce toc m ai ai citit, a g ă sit eco u în ă untr ul t ă u şi dac ă în mod interior, tu aspiri s ă cun o ş ti mai mult, atu n ci tu e ş ti gat a să prim e ş ti ce e a ce urm e a z ă . 2. Dar, da c ă tu înc ă te îndoie ş ti, sa u dac ă tu te revol ţ i împotriv a pre s u p u s e i aut o rit ăţ i Divine, de ce e a ce est e scris aici, împotriv a celei des p r e car e îţi vorb e ş t e intel e c t ul t ă u, spu nîn d u- ţi că toa t e ac e s t e a nu con s titui e decît o nou ă încerc a r e pen tr u a pun e

st ă pînire pe spiritul tă u prin sug e s tii viclen e şi sofis m e subtile; în ac e s t caz, tu nu vei ob ţ ine nici un folos din ac e s t e cuvint e; deo a r e c e se m nific a ţ ia lor ră mîne înc ă asc u n s ă con ş tiin ţ ei tale murito a r e şi Cuvîntul Meu tre b ui e să - ţi parvin ă prin alte mijloac e de exprim a r e . 3. Ori cu toa t e c ă pers o n a lit a t e a ta împre u n ă cu intel e c t ul ei te înd e a m n ă să te îndoie ş ti şi s ă te revol ţ i împotriv a un ei aut orit ăţ i pe car e tu nu o rec u n o ş ti ca fiind a Mea, Eu sunt în re alita t e astf el, că ci prin senz a ţ ia sa orgolio a s ă de individ u alit a t e , ea Imi est e înc ă nec e s a r ă , pentr u ca Eu s ă pot s ă dezv olt un spirit şi un corp, suficie nt de put e r nic e pentr u a put e a s ă Mă exprim perfe c t. Eu iam dat de ci per s o n a lit ăţ ii tale misiun e a de a se îndoi şi de a se revolt a astf el, atîta timp cît tu nu vei fi apt de a Mă cuno a ş t e ; ime di a t ce tu vei fi rec u n o s c u t Autorita t e a Mea, distru g e r e a aut o rit ăţ ii pers o n a lit ăţ ii tale va înce p e şi zilele domin a ţ iei sale vor fi nu m ă r a t e şi tu vei ap el a la Mine din ce în ce mai mult, pen tr u ca EU s ă te ajut şi s ă te îndru m. 4. De as e m e n e a , nu te des c u r aj a şi contin u ă s ă cite ş ti sperîn d c ă în curînd tu vei fi cap a bil s ă cuno ş ti Adev ă rul. Dar să ştii că , citind sa u nu, indifer e n t car e ar fi ale g e r e a ta, sa u ori ce ai hot ă rî, în realit a t e , Eu sunt cel car e ale g e , şi nu tu. 5. Pentr u tine, car e în mod ap a r e n t ai opt a t pen tr u a nu contin u a s ă cite ş ti, Eu am alte plan uri şi la timpul cuv e nit tu vei înv ăţ a c ă Eu Sunt în tot ce e a ce dor e ş ti sa u între prinzi, fă cînd u- te s ă treci prin to at e iluziile şi înş el ă toriile pes o n a lit ăţ ii, pen tr u ca în final s ă po ţ i s ă- ţi dai se a m a de irealit a t e a lor şi astf el să revii la Mine, să Mă rec u n o ş ti ca singur a şi unica Realita t e car e Exist ă . Atunci, do ar, cuvint el e car e urm e a z ă vor g ă si un ecou în interior ul t ă u: 6. “Lini ş t e ş t e - te ! şi S Ă ŞTII, - EU SUNT, - DUMNEZEU”. 7. Da, EU SUNT , ac e a s t ă part e ce a mai asc u n s ă a ta car e se afl ă înă untr ul t ă u, veghin d şi a ş te p t â n d cu calm, nec u n o s c â n d nici timp, nici spa ţ iu, că ci EU SUNT Cel ETERN şi oric e spa ţ iu est e umplut cu Existe n ţ a Mea. 8. Eu vegh e z şi a ş te pt ca tu s ă pui cap ă t micimilor şi slă biciunilor tale om e n e ş ti, dorin ţ elor tale zad a r nic e , ambi ţ iilor şi regr e t e l o r tale, ştiind că totul va veni la timpul potrivit, şi c ă atu n ci tu vei veni la Mine, obosit, des c u r aj a t , umil şi făr ă vreu n gân d asc u n s şi tu Îmi vei cer e s ă te îndru m , neîn ţ ele gî n d că Eu te- am îndru m a t dintot d e a u n a .

9. Da, lă ca ş ul Meu est e în interior ul tă u, und e Eu a ş te p t liniş tit ca tot ce e a ce spu n EU s ă se împline a s c ă ; totu ş i a ş te p t â n d astf el, Eu sunt cel car e în re alit a t e am dirijat to ţi pa ş ii t ăi, Eu sunt cel car e am inspir at toa t e gâ n d u rile şi ac ţ iunile tale, pun â n d u - le în valo a r e şi con d u c â n d imp er s o n a l pe fieca r e dintr e ele în scop ul de a te ad u c e în final pe tine şi pe celel alt e exprim ă ri murito a r e la o rec u n o a ş t e r e definitiv ă şi con ş tie n t ă a Mea. 10. Da, Eu am fost întot d e a u n a înă untr ul tă u, în ce a mai ad â n c ă profunzim e a ta, Eu am fost cu tine în toa t e ev e ni m e n t e l e vie ţii tale, în toa t e buc u riile şi dur erile tale, în succ e s e l e şi e ş ec u rile tale, în ac ţ iunile tale rele, în ru ş ine a ta, în crim el e tale împotriv a frat elui t ă u şi împotriv a lui Dumn e z e u , a ş a cu m l-ai vă zut tu. Deci, fie că tu ai urm a t dru m ul cel dre p t, fie că te- ai ră tă cit pe cel întorto c hi a t, sa u că te- ai întors înap oi, s ă ştii c ă eu sunt cel car e tea fă cut să proc e d e zi astf el. 11. Eu era m cel car e te înd e m n a s ă mer gi îndru m â n d u - te printr- o slab ă lică rire a Mea pe car e Eu ţi-am per mis s ă o întrez ă r e ş ti în dep ă rt a r e , în mod confuz în con ş tiin ţ a ta. 12. Eu era m cel car e te ab ă t e a de la dru m ul dre p t prin viziun e a pe car e Eu ţi-o d ă d e a m de s p r e Mine, printr- un chip încân t ă t or, un corp frumo s , o pl ă cer e îmb ă t ă to a r e sa u printr- o ambi ţ ie ne m ă s u r a t ă . 13. Eu era m cel car e- ţi ap ă re a sub Veş m â n t ul Pă cat ul ui, al Slă biciunii, al Invidiei sa u al Sofism ului, sa u car e te aru n c a m în bra ţ el e reci ale Con ş tiin ţ ei (no ţ iun e a de bine şi de ră u), în a c ă rei incertit u din e vag ă Eu te lă sa m s ă te zba ţ i pîn ă cînd într- o zi, dân d u- ţi se a m a de nep u tin ţ a ei, te- ai revolt a t de dez g u s t , şi inspir at de nou a rev el a ţ ie, tu ai sfâ ş iat Vălul Meu. 14. Da, Eu sun t cel car e te det e r mi n s ă faci toa t e ac e s t e lucruri, şi dac ă tu po ţ i s ă înţ ele gi, Eu sun t cel car e fac tot ce e a ce faci tu şi tot ce e a ce fac e frat el e t ă u, c ă ci Eu sunt cel car e est e în tine ca şi în el, Eu , Eu- Însu m i . 15. Pentr u c ă : EU SUNT VIAŢA! 16. EU SUNT cel car e- ţi anim ă corp ul, car e îţi face spiritul t ă u s ă gân d e a s c ă , inima ta s ă bat ă ; EU SUNT cel car e atr a g e as u p r a ta dur er e a sau pl ă cer e a , fie că ele sunt ale corp ului, ale intele c t ul ui sa u ale em o ţ iilor. 17. EU SUNT ce e a ce tu ai mai intim în tine, Cauz a car e îţi anim ă fiinţ a şi între a g a via ţă , toa t e lucrurile vii, at â t vizibile cât şi invizibile; nu exist ă nimic car e s ă fie mort, c ă ci Eu, UNITATEA Imp er s o n a l ă , EU SUNT Re alit a t e a Unic ă a to t c e e s t e . EU

6

SUNT Infinit u l şi întru tot u l neli m i t a t ; Univ e r s u l e s t e Corpul Meu; oric e Int eli g e n ţă e m a n ă din Spirit ul Me u, oric e Iubir e car e exi s t ă porn e ş t e din Inim a Mea , şi oric e Put e r e exi s t ă nu e s t e alt c e v a de c â t ma ni f e s t a r e a Voin ţ e i Mel e în ac ţ iu n e . 18. For ţ a Tripl ă car e s e ma ni f e s t ă ca într e a g a Înţ el e p c i u n e , ca într e a g a Iubir e , într e a g a Put e r e , sa u da c ă vr ei ca Lumin ă , Căldur ă , Ener g i e ; adic ă , ce a car e m e n ţ i n e unit e to a t e for m e l e , ce a car e e s t e e s e n ţ a şi int e ri o r u l tut ur o r ex pri m ă ril or şi et a p e l o r de via ţă oric ar e ar fi el e , cre a t i v e , co n s t r u c t i v e sa u de s t r u c t i v e , nu e s t e altc e v a , de c â t ma ni f e s t a r e a Me a în ac ţ iu n e , sa u st a r e a de Exis t e n ţă . 19. Nu poa t e exist a cev a car e s ă nu fie o ma nife s t a r e sau expri m a r e a unei et a p e a Mea, car e SUNT nu num ai cons tr u c t o r ul tut ur or form elor, dar chiar Cel ce locuie ş t e în fieca r e din ele, Eu locuind în es e n ţ a fiec ă rui lucru cre a t . Eu locuie s c în inima fiinţ ei om e n e ş ti, în inima anim al ului, în inima florii, în inima pietr ei. In inima fiec ă rui lucru EU tr ăies c, Eu ac ţ ion ez şi Eu am Existe n ţ a me a şi din inima fiec ă rui lucru EU det e r mi n ie şire a ac el ei eta p e a Mea pe car e Eu dor e s c s ă o exprim, şi car e se ma nife s t ă în lum e a mat e ri al ă ca piatr ă , floar e, anim al sa u fiin ţă om e n e a s c ă . 20. Dar EU te au d într e b â n d : Nu exist ă deci nimic, nici o pers o a n ă , în afar a ac e s t ui mar e ”EU”? Nu îmi va fi mie per mis s ă am o individu alit a t e proprie ? 21. Nu, nu exist ă nimic, abs olut nimic car e s ă nu fie o part e din propria Mea Esen ţă , guv e r n a t ă şi îndru m a t ă ve ş nic de Mine, car e SUNT UNICUL şi Realit a t e a Infinit ă . 22. Cât de s pr e pretins a ta individu alit a t e , ea nu est e nimic altc e v a dec â t per s o n a lit a t e a ta car e caut ă mer e u să - şi p ă str e z e exist e n ţ a sa sep a r a t ă de Mine. 23. Dar tu vei şti în cur â n d, că nu exist ă alt ă individu alit a t e în afar ă de Individu alit a t e a Mea şi c ă orice pers o n a lit a t e se va dizolva în IMPERSONALITATEA MEA DIVIN Ă . 24. Da, tu vei ajung e în cur â n d la ac e a s t ă star e de vis în car e tu vei perc e p e o lică rire a Imper s o n a lit ăţ ii Mele şi tu nu vei mai dori Individu alit a t e pentr u tine- însu ţ i, nici o exist e n ţă sep a r a t ă de Mine, că ci tu îţi vei da se a m a că ele nu cons titui e decît o înc ă Iluzie a pers o n a lit ăţ ii.

CON ŞTIINŢA, INTELIGENŢA, VOIN Ţ A 1. Da, Eu vă d mul ţ im e a de gâ n d u ri car e s- au înv ălm ăş it în spiritul t ă u în timp ce cite ş ti, îndoielile şi între b ă rile arz ă to a r e , te a m a vag ă car e se tra n sfor m ă într- o sper a n ţă car e fac e ca simpla lic ă rire a Sem nific a ţ iei Mele, car e a încep u t s ă p ă tru n d ă în obsc u rit a t e a intel e c t ul ui t ă u om e n e s c , să luce a s c ă mai str ă lucitor pen tr u ca tu să po ţ i ved e a clar Adev ă rul pe car e în mod instinc tiv îl sim ţ i c ă est e cuprins în Cuvint el e Mele. 2. Inc ă o dat ă EU îţi spu n că ac e s t “ Eu Sun t ” car e vorb e ş t e aici, est e ”Eul” t ă u re al şi intim şi c ă citind, est e nec e s a r ca tu s ă - ţi dai se a m a c ă în re alit a t e Tu, “Eul” t ă u propriu şi intim e ş ti cel car e îndr e a p t ă ac e s t e cuvint e înspr e con ş tiin ţ a ta om e n e a s c ă , pen tr u ca ea s ă înţ ele a g ă com pl e t se m nific a ţ ia lor. 3. Şi înc ă , EU îţi rep e t că ac e s t a est e chiar “ Eu Sun t ”, car e est e Viaţ a şi Spiritul car e însufle ţ e ş t e toa t e lucrurile vii din Univers, de la cel mai mic ato m, pân ă la cel mai mar e Soar e; c ă ac e s t “ Eu Sun t ” est e intelig e n ţ a din tine, din frat el e t ă u şi din sor a ta şi c ă est e de as e m e n e a intelig e n ţ a din toa t e lucrurile cre a t e , car e le fac e s ă tr ă iasc ă , s ă cre a s c ă şi s ă devin ă ce e a ce sunt de s tin a t e . 4. Dar tu nu po ţ i înc ă s ă înţ ele gi că ac e s t “ Eu Sun t ” poa t e în ac el a ş i timp s ă fie “ Eu Sun t ”-ul din frat el e t ă u, şi de a s e m e n e a Intelig e n ţ a aflat ă în piatr ă , în plan t ă şi în anim al. 5. Totu ş i tu vei înţ ele g e dac ă vei fi at e n t la Cuvint el e Mele şi dac ă te vei confor m a instru c ţ iunilor pe car e EU le da u aici, c ă ci dac ă tu contin ui s ă cite ş ti şi s ă te str ă d ui e ş ti cu ard o a r e s ă în ţ ele gi Sem nific a ţ ia Mea, în curînd, Eu voi ad u c e con ş tiin ţ ei tale o Lumin ă car e va lumin a p ă r ţile cele mai asc u n s e ale spiritului t ă u si car e va alun g a toa t ă ac e a s t ă mul ţ im e de conc e p t e fals e, de idei şi de preju d e c ăţ i om e n e ş ti car e me n ţ in întun e c a r e a intele c t ul ui tă u. 6. Deci asc ult ă cu at e n ţ ie; 7. Eu Sunt Tu, “Eul ” t ă u Adev ă ra t şi Intim, Tot ce e a ce e ş ti tu în realit a t e . Cee a ce crezi tu c ă e ş ti, nu est e ce e a ce e ş ti. Cee a ce crezi tu c ă e ş ti, nu est e decît o iluzie, o umbr ă a Fiinţ ei tale ad e v ă r a t e ; ac e a s t ă Fiin ţă Real ă est e “Eul” t ă u Intim, Divin şi Nem u ritor. 8. EU SUNT ac e s t centr u focal al con ş tiin ţ ei tale, car e în spiritul t ă u om e n e s c se nu m e ş t e pe el- însu ş i “EU”, Eu sun t ac e s t EU; dar ce e a ce tu nu m e ş ti con ş tiin ţ a “ta”, est e în re alit a t e Con ş tiin ţ a Mea,

CAPITOLUL IV
7

de ş i at e n u a t ă , pent r u ca ea s ă se po a t ă ad a p t a la cap a cit a t e a spiritului tă u om e n e s c . Dar est e înc ă Con ş tiin ţ a Mea, şi atu n ci cân d tu vei put e a să alun gi din spiritul tă u, toa t e conc e p t e l e sale fals e, ideile sale false şi p ă rerile om e n e ş ti şi s ă -l purifici în într e gi m e în a ş a fel, încât Con ş tiin ţ a Mea s ă poa t ă fi în con di ţ ia de a se exprim a în mod liber prin el, atun ci tu Mă vei recu n o a ş t e şi tu vei şti c ă pers o a n a ta nu est e altc e v a , decît un punc t focal al Con ş tiin ţ ei Mele, un can al sa u un mijloc prin car e Eu pot s ă exprim în mod ext e rior, în ma t e ri e, Sem nific a ţ ia Mea. 9. Totu ş i tu nu po ţ i înc ă înţ ele g e şi nat u r al tu nu vei put e a cre d e cele spus e dec â t dup ă ce Eu voi fi pre g ă tit com pl e t spiritul t ă u, conving â n d intele c t ul tă u de ad e v ă r ul ac e s t o r a . 10. Ţi s- a spus c ă fiec ar e celul ă a corpului tă u are o con ş tiin ţă şi o intelige n ţă proprie; şi că num ai prin ac e a s t ă con ş tiin ţă ea ar put e a s ă fac ă activit a t e a pe car e o exer cit ă , at â t de intelig e n t. 11. Dar fiec a r e celul ă , est e înconjur a t ă de milioa n e de alte celule, şi fiec ar e îşi înde plin e ş t e în mod intelig e n t propria sa activit a t e , în mo d evid e n t cond u s ă de con ş tiin ţ a unit ă a tutur o r ac e s t o r celule, form â n d o intelige n ţă colec tiv ă car e do min ă şi con d u c e între a g a activit a t e , ac e a s t ă intelige n ţă colec tiv ă fiind în mo d ap ar e n t intelige n ţ a org a n ul ui car e est e cons tit uit din celulel e cuprin s e în el. La fel exist ă şi alte intelig e n ţ e cole c tiv e în alte org a n e , fiec a r e con ţ inînd milioa n e de celule şi toa t e ac e s t e org a n e unite form e a z ă corp ul t ă u fizic. 12. Tu ştii ac u m, c ă Tu e ş ti fiinţ a intelig e n t ă car e dirijaz ă activit a t e a orga n e l or corpului t ă u, fie c ă ac e a s t ă con d u c e r e est e efe c tiv ă , con ş tie n t ă sa u incon ş tie nt ă , relativ la mo d ul de exe c u t a r e şi că fiec ar e celul ă , fieca r e org a n, est e un pun c t focal al ac e s t e i intelige n ţ e cond u c ă t o a r e , şi că atu n ci cân d ac e a s t ă intelig e n ţă se retr a g e definitiv din org a nis m , celulele se sep a r ă , corp ul tă u fizic mo ar e şi nu mai tr ăie ş te ca orga nis m viu. 13. Dar cine est e ac e s t Tu car e dirijaz ă şi contr ol e a z ă activit ăţ ile org a n e l or tale şi în cons e ci n ţă ac el e a ale fiec ă rei celule car e le com p u n ? 14. Tu nu po ţ i afirm a c ă ac e s t “eu” om e n e s c sa u pers o n a l al tă u est e cel car e îl efec t u e a z ă , că ci tu pers o n a l nu po ţ i decît cu mar e dificult a t e s ă contr ol e zi în mod con ş tie n t ac ţ iun e a unui sing u r org a n al corpului t ă u. 15. Acest a treb ui e s ă fie “Eu Sun t ” - ul t ă u Imper s o n a l, car e e ş ti Tu, fără s ă fii totu ş i tu ( în sen s pers o n a l).
8

16. Ascult ă ! 17. Tu, sa u Eu Sun t -ul din tine, est e pen tr u Mine ce e a ce con ş tiin ţ a celulelor corp ului tă u est e pen tr u con ş tiin ţ a ta relativ la “Eu Sunt”. 18. Tu e ş ti, am put e a spu n e , o celul ă a corp ului Meu şi con ş tiin ţ a ta (fiind un a din Celulel e Mele) est e pen tr u Mine ce e a ce con ş tiin ţ a un ei a dintr e celulel e corp ul ui tă u est e pen tr u Tine. 19. Con ş tiin ţ a un ei celule a corp ului t ă u, tre b ui e deci s ă fie Con ş tiin ţ a Mea la fel cum con ş tiin ţ a ta est e Con ş tiin ţ a Mea şi din ac e s t motiv, celula, tu şi Eu treb ui e s ă fim UNUL în con ş tiin ţă . 20. Totu ş i tu nu po ţ i de acu m încolo s ă con d u ci sa u s ă contr ol ezi în mod con ş tie n t nici o sing u r ă celul ă din corp ul t ă u; dar cînd tu vei put e a dup ă voin ţă să intri în con ş tiin ţ a “Eu Sunt”- ului t ă u, şi s ă cun o ş ti iden tit a t e a sa cu Mine, atu n ci tu vei put e a contr ol a nu nu m ai pe fiec a r e din celulel e corp ului tă u, dar şi pe cele ale unui alt corp pe car e tu dor e ş ti s ă- l contr ol e zi. 21. Ce se întâ m pl ă atu n ci cân d fiinţ a ta intelig e n t ă încet e a z ă să contr ol ez e celulele corp ului tă u? 22. Corpul se dezint e g r e a z ă , celulele se sep a r ă şi pen tr u mo m e n t activit a t e a lor est e ter min a t ă . Dar, înse a m n ă că celulel e mor sa u îşi pierd con ş tiin ţ a? Nu, ele pur şi simplu dor m sa u se odihn e s c o perio a d ă oar e c a r e de timp, şi dup ă un interv al de timp se un e s c cu alt e celule formîn d noi com bin a ţ ii, şi mai devr e m e sa u mai târziu ap a r în ampl e ma nife s t ă ri ale vie ţ ii, ca mine r al e , veg e t a l e sau anim al e ; în tot ac e s t timp ele dov e d e s c că îşi pă str e a z ă înc ă con ş tiin ţ a lor origin ar ă şi că ele a ş te a p t ă nu m ai ac ţ iun e a Voin ţ ei Mele, pen tr u a se aso ci a împr e u n ă într- un nou org a ni s m în sco p ul cons tr uirii un ei noi fiinţ e intelig e n t e prin inter m e d i ul că reia Eu dor e s c să Mă ma nife s t. 23. Atunci ac e s t ă con ş tiin ţă a celulei est e în mo d ap a r e n t com u n ă tutu r or corp u rilor şi an u m e min er al, veg e t a l, anim al şi um a n fiec ar e celul ă fiind, poa t e , prin exp e ri e n ţă , ad a p t a t ă un ei an u mit e activit ăţ i com u n e tutu r or ac e s t o r corp uri? 24. Da, ac e a s t ă con ş tiin ţă a celulei, est e com u n ă oric ă rei celule a oric ă rui corp de ori ce nat u r ă ar fi; pen tr u c ă ac e a s t a est e o con ş tiin ţă imp er s o n a l ă , ne a v â n d alt scop dec â t ac el a de a ex e c u t a activit a t e a car e îi est e atrib uit ă . Ea tr ă ie ş t e do ar pen tr u a lucra oriun d e est e nevoi e de e a. Atunci cînd ea a ter min a t de cons tr uit o form ă , ea înce p e s ă cons tr ui a s c ă o alta sub con d u c e r e a oric ă rei fiinţ e intelig e n t e pe car e Eu dore s c s ă o serv e a s c ă .

25. La fel se întâ m pl ă şi în caz ul t ă u ( în ce e a ce prive ş t e con ş tiin ţ a ta om e n e a s c ă ). 26. Tu, ca una dintr e Celulele Corpului Meu, ai o con ş tiin ţă , car e est e Con ş tiin ţ a Mea, şi de as e m e n e a o voin ţă car e est e Voin ţ a Mea. Tu nu ai nici una dintr e ac e s t e a prin tine însu ţ i. Toat e sun t ale Mele şi doa r pentr u folosin ţ a me a . 27. Aş a de ci, Con ş tiin ţ a Mea, Intelige n ţ a Mea şi Voin ţ a Mea, sunt întru totul Impers o n a l e ; ele sunt deci ale tale ca şi ale tut ur o r celulelor Corpului Meu, dup ă cum sunt şi ale celulelor corp ului tă u. 28. Eu Sunt întru totul imper s o n a l; Con ş tiin ţ a Mea, Intelig e n ţ a Mea, Voin ţ a Mea car e oper e a z ă în tine şi în celel alt e celule ale Corp ului Meu şi car e constit ui e “Eu Sunt” ul tă u şi al lor, tre b ui e să op er e z e în mod impe r s o n al în toa t e celulel e corp ul ui t ă u. Deci, EU, şi “Eu Sun t ” - ul t ă u şi al frat el ui t ă u, ca şi con ş tiin ţ a şi intelig e n ţ a tutur o r celulelor tutur or corpurilor, sunt e m UNA. 29. EU SUNT Fiinţ a Intelige n t ă , Cel car e con d u c e totul; spiritul car e însufle ţ e ş t e Viaţ a, Con ş tiin ţ a oric ă rei Materii, a oric ă rei Subst a n ţ e . 30. Şi dac ă tu ştii să -l înţ ele gi, Tu, Cel Adev ă ra t, Cel Imper s o n a l, tu e ş ti în toa t e , şi tu e ş ti UNA cu toa t e , tu e ş ti în Mine, şi tu e ş ti UNA cu Mine, a ş a cu EU SUNT în tine şi în toa t e , şi prin ac e a s t a Eu expri m Realita t e a Mea prin tine şi prin toa t e . 31. Ace a s t ă voin ţă pe car e tu o num e ş ti voin ţ a ta, nu est e a ta din pun ct de ved e r e pers o n a l, dup ă cum nu sunt nici con ş tiin ţ a şi nici intelige n ţ a spiritului tă u a celulelor corp ului tă u. 32. Ea nu est e altc e v a dec â t o mic ă por ţ iun e din Voin ţ a Mea, pe car e Eu îi per mit “eului t ă u” pers o n a l s ă o utilizez e. Din mo m e n t u l în car e tu vei reu ş i s ă recu n o ş ti în tine o oar e c a r e put e r e sa u facult a t e şi s ă o utilizezi în mod con ş tie n t, EU îţi voi tran s mit e din Pute r e a Mea Infinit ă în mod propor ţ ion al cu cuno a ş t e r e a pe car e o vei de ţ ine şi cu între b uin ţ a r e a pe car e vei şti s ă i-o dai. 33. Orice put e r e şi utilizar e a sa nu depin d dec â t de gra d ul de cuno a ş t e r e şi înţ ele g e r e a folosirii Voin ţ ei Mele. 34. Voin ţ a ta şi toa t e put e rile tale nu sunt dec â t et a p e din Voin ţ a Mea pe car e Eu Am at e n u a t - o în scop ul ca ea să se ad a p t e z e cap a cit ăţ ii tale de a o folosi. 35. Dac ă Eu ţi-a ş încre din ţ a toa t ă Pute r e a Voinţ ei Mele, înaint e ca tu s ă ştii s ă o utilizezi în mod con ş tie nt, ac e a s t ă Pute r e ar distru g e com pl e t corpul t ă u.

36. Pentr u a- ţi încerc a , de ci, forţ a şi de cele mai mult e ori, pen tr u a- ţi ar ă t a rezult a t ul un ei defe c t u o a s e utiliz ă ri ale Pute rii Mele, prin car e Eu îţi per mit un e o ri s ă comi ţ i ce e a ce tu nu m e ş ti un p ă ca t, sa u mai bine o gre ş e al ă , Eu îţi per mit chiar s ă te mâ n d r e ş ti dat orit ă senz a ţ iei Prez e n ţ ei Mele în tine, atu n ci cân d ea se ma nife s t ă sub form ă de con ş tiin ţă a Pute rii Mele, a Intelig e n ţ ei Mele şi a Iubirii Mele şi Eu te las s ă o folos e ş ti pen tr u sco p u rile tale partic ul a r e ; dar nu pen tr u mult timp, că ci nefiind suficien t de put er nic pen tr u a le do min a , ele se reîntorc cur â n d împotriv a ta, se ag a ţă de tine, te dob o a r ă şi te târ ă sc în noroi şi în final disp ar din con ş tiin ţ a ta pen tr u un interv al de timp. 37. Dar totd e a u n a Eu Sunt lîng ă tine pen tr u a te ridic a dup ă că der e , de ş i în ac el mo m e n t tu nu ştii ac e s t lucru, mai întâi fă cân d u- te s ă- ţi fie ru ş ine, apoi îndr e p t â n d u - te şi fă cân d u- te să - ţi contin ui din nou dru m ul, indicâ n d u - ţi cauz a c ă derii, şi în final, atu n ci cân d tu e ş ti suficiet de umil, EU te fac s ă înţ ele gi că ac e s t e put eri car e se ma nife s t ă în tine prin folosire a con ş tie n t ă a Voin ţ ei Mele, a Intelig e n ţ ei Mele şi a Iubirii Mele ţi-au fost acor d a t e do ar pen tr u a fi folosite în serviciul Meu şi nu pen tr u sco p u rile tale proprii, pers o n a l e . 38. Oar e celul el e corp ului tă u, mu ş chii bra ţ ului tă u, vor să se consid e r e ca av â n d o voin ţă distinct ă de a ta sa u o intelig e n ţă diferit ă de intelig e n ţ a ta? 39. Nu, ele nu cuno s c o alt ă intelig e n ţă dec â t pe a ta şi nici o alt ă voin ţă dec â t pe a ta. 40. În cur â n d Tu vei înţ ele g e şi îţi vei da se a m a că , de as e m e n e a (con sid e r a t aici ca o con ş tiin ţă corpor al ă om e n e a s c ă ) nu e ş ti dec â t un a din celulele Corp ului Meu şi c ă voin ţ a ta nu est e voin ţ a ta, ci a Mea, şi că intelig e n ţ a şi intele c t ul pe car e le ai sunt în între gi m e ale Mele; că nu exist ă în tine o an u mit ă pers o a n ă a ş a cum crezi, că ci ca pers o a n ă , tu nu e ş ti de cît o form ă fizic ă înze s tr a t ă cu un creier om e n e s c , cre a t de Mine, în scop ul de a ma nife s t a în ma t e ri e un Gînd, o an u mit ă et a p ă prin car e EU put e a m s ă m ă exprim cît mai bine şi nu m ai pen tr u ac e a s t ă form ă particul a r ă . 41. Toat e ac e s t e a s- ar put e a , ca înc ă şi în ac e s t mo m e n t , s ă ţi se par ă dificil de acc e p t a t , şi est e posibil ca tu să prot e s t e zi en e r gic că po a t e fi a ş a, s- ar put e a ca între a g a ta nat u r ă să se revolt e instinctiv împotriv a un ei astf el de ab a n d o n ă ri şi un ei astf el de

9

dep e n d e n ţ e fa ţă de o put e r e nec u n o s c u t ă şi invizibil ă oric â t de impe r s o n a l ă şi de Divin ă ar fi. 42. Dar să nu te te mi de nimic, doar pers o n a lit a t e a ta est e ac e e a car e se revolt ă astfel. Dac ă tu pers e v e r e zi în a stu di a cu at e n ţ ie Cuvint el e Mele, în curâ n d totul îţi va ap a r e clar, şi cu sigur a n ţă , Eu te voi fac e să înţ ele gi în mod interior, mult e Adev ă ruri minu n a t e car e îţi sunt acu m imposibil de înţ eles. Şi tu te vei buc ur a pîn ă în str ă fund ul fiinţ ei tale şi vei cânt a imnuri de laud ă , bine c u v â n t â n d ac e s t e cuvint e pentr u Mesajul pe car e ele ţi-l tran s mi t.

CAPITOLUL V CHEIA 1. Poat e c ă nici acu m , chiar, tu nu ştii şi nu crezi că EU SUNT în realit a t e tu , sa u c ă EU SUNT de a s e m e n e a frat el e t ă u şi sor a ta şi că voi sunt e ţ i cu to ţ ii “p ă r ţ i” din Min e şi UNA cu Min e . 2. Poat e că tu nu crezi nici că Suflet ul tă u, cel al frat elui tă u, şi al surorii tale, singur el e “p ă r ţ i” re al e şi ind e s tr u c ti bile ale voa s tr e car e sunt e ţ i muritori, nu sunt altc e v a dec â t et a p e diferite ale Mele de exprim a r e , în ce e a ce se num e ş t e Natur ă . 3. La fel est e posibil ca înc ă s ă nu- ţi dai se a m a de fapt ul că tu, fra ţ ii t ăi şi surorile tale, sunt et a p e sa u atrib u t e ale Naturii Mele Divine, a ş a cum pers o n a lit a t e a ta om e n e a s c ă , cu corp ul s ă u, spiritul s ă u şi intele c t ul să u car e sunt murito a r e , cons tit ui e o et a p ă a nat urii tale om e n e ş ti. 4. Nu, nu îţi dai înc ă se a m a , dar EU îţi vorb e s c de s p r e ac e a s t a ac u m, pentr u ca tu s ă po ţ i înţ ele g e ac e s t e ad e v ă r uri atu n ci cân d ele vor înce p e s ă ap ar ă în con ş tiin ţ a ta, a ş a cu m ele o vor fac e în mo d inevita bil. 5. Dar înaint e ca s ă po ţ i rec u n o a ş t e ac e s t e ad e v ă r uri, treb ui e ca tu s ă studi e zi cele ce urm e a z ă şi s ă me dit e zi asu p r a lor cu at e n ţ ie şi s ă nu treci mai de p a r t e fără s ă fi în ţ ele s cel pu ţin în part e Învăţă tur a Mea. 6. O dat ă ce tu vei fi în ţ ele s perfe c t principiul pe car e Eu îl voi sta bili aici, atun ci între g ul Meu Mesaj va dev e ni clar şi de în ţ ele s.
10

7. Mai întâi Eu îţi voi da Cheia tutur or mist e r el o r car e acu m îţi asc u n d Secr e t ul Fiin ţ ei Mele. 8. Ace a s t ă Cheie, atu n ci cân d într- o zi vei şti s- o folos e ş ti, îţi va ad u c e St ă pâ nir e a între gii Înţ ele p ciu ni şi a între gii Puteri, în Cer (spirit subie c tiv) şi pe Pă mâ n t. Da, ea îţi va des c hid e Împ ă ra ţ ia Cerurilor (spirit divin) şi atu n ci tu nu vei mai av e a altc ev a de fă cut dec â t să intri în ea pen tr u a dev e ni în mod con ş tie n t UNA cu Mine. 9. Cheia est e ac e a s t a : 10. “A GÂNDI îns e a m n ă A CREA ” sa u 11. “ Ce e a ce GÂNDE ŞTI în INIMA ta ( în mo d interior ) e s t e ce e a ce s e reali z e a z ă ” 12. Relax e a z ă - te şi me dit e a z ă as u p r a ac e s t o r cuvint e pen tr u ca ele să se întip ă re a s c ă ferm în spiritul t ă u. ............................................. 13. Un Gân ditor est e un Cre a t o r. 14. Un Gân ditor tr ă ie ş t e într- o lum e pe car e el însu ş i şi-a cre a t- o în MOD CONŞTIENT. 15. Atunci cân d tu vei şti cum treb ui e s ă “Gân d e ş ti” vei put e a dup ă voin ţă s ă cre e zi ce e a ce tu dor e ş ti, indifer e n t c ă est e o pers o n a lit a t e nou ă , un me diu nou sa u un nou câ m p de ac ţ iun e . 16. Să ved e m ac u m, dac ă tu po ţ i înţ ele g e cât e v a din Adev ă rurile des cris e şi contr ol a t e prin inter m e d i ul ac e s t ei Chei. 17. Ţi s- a ar ă t a t pân ă la ce nivel între a g a con ş tiin ţă est e Una sing u r ă şi cum ea est e în între gi m e Con ş tiin ţ a Mea, şi totu ş i ea est e de as e m e n e a şi a ta, şi la fel a anim al ului, a plan t ei, a pietr ei şi a celulei invizibile. 18. Tu ai înţ ele s c ă ac e s t ă con ş tiin ţă est e control a t ă prin Voin ţ a Mea car e det e r mi n ă celul el e invizibile s ă se un e a s c ă şi s ă form e z e org a nis m e divers e pen tr u exprim a r e a şi utilizar e a diferit elor cen tr e de intelig e n ţă prin car e Eu dor e s c s ă Mă exprim. 19. Dar tu nu po ţ i înc ă să înţ ele gi în ce mo d vei put e a con d u c e şi contr ol a con ş tiin ţ a celulelor propriului tă u corp, şi cu at â t mai pu ţ in ale altor corp u ri, chiar dac ă tu, Eu şi ele, sun t e m UNA în con ş tiin ţă şi intelig e n ţă . 20. Totu ş i da c ă vei me dit a cu toa t ă at e n ţ ia as u p r a celor ce urm e a z ă , tu vei fi în star e s ă înţ ele gi. 21. Ţi-ai dat un e o ri ost e n e a l a de a aprofu n d a ce înse a m n ă Con ş tiin ţ a ? Prin ce fapt est e ea, fără îndoial ă , o con di ţ ie de lucidit a t e vigilen t ă sa u de cuno a ş t e r e , de o dispozi ţ ie ap ar t e ,

totd e a u n a pre g ă tit ă s ă serv e a s c ă şi să fie dirijat ă sau utilizat ă de că tre o anu mit ă put er e late n t ă în ea şi intim leg a t ă prin ea îns ăş i? 22. Prin ce anu m e omul est e propriu- zis tipul cel mai evolu a t al org a ni s m e l or cre a t e pentr u a con ţ ine ac e s t ă con ş tiin ţă , car e est e dirijat ă şi utilizat ă de c ă tre Pute r e a car e est e în ă untr ul ei- îns ăş i? 23. La fel, prin ce anu m e ac e s t ă Pute r e late n t ă în con ş tiin ţ a omului şi în orice con ş tiin ţă , nu est e altc e v a decît Voin ţă , Voin ţ a Mea? 24. Că ci acu m tu ştii c ă oric e put e r e , nu est e altc e v a dec â t o ma nife s t a r e a Voin ţ ei Mele. 25. Ori, ţi s- a spus că la înce p u t EU am cre a t om ul “dup ă Chipul Meu şi Asem e n e a cu Mine” şi c ă apoi EU i-am insuflat suflul Vie ţii şi el a dev e nit o fiinţă vie. 26. Efectiv, Cre â n d omul dup ă Chipul Meu şi Asem e n e a Mie, Eu Am cre a t în el un orga nis m cap a bil s ă exprim e între a g a Mea Con ş tiin ţă , şi între a g a Mea Voin ţă , ce e a ce înse a m n ă de as e m e n e a între a g a Mea Puter e , Intelig e n ţă şi Iubire. EU l-am cre a t deci perfe c t la înce p u t , mod el â n d u - l dup ă propri a Mea Perfec ţ iu n e . 27. Aş a de ci, atun ci cînd Eu am insuflat în org a ni s m u l omului Suflul Meu, Eu i-am dat Via ţ a, că ci ac e a s t a s- a întâ m pl a t în timp ce EU “îi insufla m ” în orga nis m ul s ă u Voin ţ a Mea, - nu dinaf a r ă - ci de din ă untr u, din Imp ă r ăţ ia Cerurilor, und e EU SUNT dintot d e a u n a şi de atun ci, mer e u EU am respir a t, Eu am tr ăit, şi EU am avu t Existe n ţ a Mea înă untr u în om, că ci EU l-am cre a t dup ă Chipul Meu şi Asem e n e a Mie num ai în ac e s t scop. 28. Dova d a ac e s t ui lucru, est e ac e e a c ă omul nu respir ă , şi nici nu po at e respir a prin el însu ş i. Ceva cu mult mai înalt de c â t “eul” s ă u nat u r al şi con ş tien t, tr ă ie ş t e în corpul să u şi respir ă prin plă mâ nii s ăi. O for ţă put e r nic ă ce exist ă în corp ul să u, utilize a z ă astfel plă mâ nii în ac el a ş mod în car e utilize a z ă şi inima, pen tr u a fac e s ă ajun g ă la fiec ar e celul ă a corpului, sân g e l e car e între ţ in e via ţ a de car e el est e sat ur a t trec â n d prin plă mâ ni; dup ă cu m ea utilize a z ă sto m a c ul şi celelalt e orga n e pentr u dige r a r e a şi asimilar e a alime n t e l or în scop ul de a prod u c e sân g e l e , ţ esut u rile, p ă rul şi oas el e ; a ş a cu ea utilize a z ă creier ul, limb a, mâinile şi picioar el e , pen tr u a gân di, vorbi, şi resp e c tiv a face mi ş c ă rile core s p u n z ă t o a r e ac e s t o r a s.a.m. d. 29. Acea s t ă for ţă est e Voin ţ a Mea de A FI şi de A TRĂI în om şi oricine ar fi el, EU SUNT în el, şi orice ar fac e el sa u tu, EU sunt cel car e o face, şi orice ai spun e tu sau ai gâ n di, EU sunt cel car e spu n e şi car e gân d e ş t e prin inter m e di ul org a nis m u l ui t ă u.
11

30. Ţi s- a spu s de as e m e n e a , c ă atu n ci cân d omul a fost în pos e si a Suflului Meu, lui i s- a dat do min a ţ ia tutu r or împ ă r ăţ iilor de pe p ă mâ n t. Cee a ce înse a m n ă c ă el a fost fă cut st ă p â n ul a tot ce e a ce exist ă pe pă m â n t, în m ă ri, în aer şi în sp a ţ iu şi că toa t e ac e s t e vie ţ uito a r e din toat e ac e s t e regiu ni i-au ad u s om a gi ul şi s- au sup u s voin ţ ei sale. 31. Ace a s t a s- a prod u s în mod nat u r al a ş a, că ci Eu, EU SUNT înă untr ul con ş tiin ţ ei omul ui, ca şi înă untr ul oric ă rei con ş tiin ţ e ce ma nife s t ă mer e u Voin ţ a Mea şi pen tr u c ă EU, St ă pâ n ul şi Cond u c ă t o r ul org a ni s m ul ui omului, Sunt de a s e m e n e a St ă pâ n ul şi Cond u c ă t o r ul tutu r o r org a nis m e l o r în car e s ălăş uie ş t e con ş tiin ţ a. Şi cum oric e con ş tiin ţă est e Con ş tiin ţ a Mea şi se afl ă pes t e tot und e exist ă via ţă , şi cum nu exist ă mat e ri e fără via ţă , în cons e cin ţă , Con ş tiin ţ a Mea treb ui e s ă fie în toa t e lucrurile: pe p ă mâ n t, în ap ă , în aer, şi în foc şi din ac e s t motiv ea treb ui e s ă umple tot sp a ţ iul. In realita t e ea- îns ăş i est e ce e a ce omul nu m e ş t e sp a ţ iu. 32. Rezult ă c ă Voin ţ a Mea fiind Puter e a lat e n t ă din orice con ş tiin ţă , tre b ui e s ă- şi ex er cit e ac ţ iun e a sa pes t e tot şi prin ac e s t fapt, voin ţ a omului car e nu est e dec â t un pun c t de conc e n t r a r e a Voin ţ ei Mele tre b ui e de as e m e n e a să - şi exe rcit e ac ţ iun e a sa pes t e tot şi astf el în con s e ci n ţă , con ş tiin ţ a tut ur o r org a nis m e l o r cuprinz â n d şi con ş tiin ţ a propriului să u org a ni s m , est e sub direc ţ ia şi contr olul omului. 33. Tot ce e a ce îi treb ui e pen tr u ac e a s t a est e ca el s ă- şi de a se a m a în mo d con ş tie n t de ac e s t lucru şi s ă- şi de a se a m a c ă Eu, “Eul” s ă u Intim Impers o n al car e SUNT, sun t cel car e dirijaz ă în mod cons t a n t , car e guv e r n e a z ă şi utilize a z ă con ş tiin ţ a tutu r o r org a nis m e l o r în oric e mo m e n t din fiec ar e zi a vie ţii lor. 34. Cu şi prin gân dir e a sa EU fac ac e s t lucru. 35. Eu fac ac e a s t a cu şi prin org a nis m ul omului. Omul cred e că el est e cel car e gân d e ş t e . Dar, Eu, “Eul” s ă u Real şi Intim sun t cel car e gân d e ş t e cu ajutor ul org a nis m ul ui să u, al gân dirii sal e şi al cuv â n t u l ui s ă u cre a t o r . Eu sun t cel car e duc e la bun sfâr ş it tot ce e a ce înce p e omul şi Eu sunt cel car e face din om şi din lum e a sa, tot ce e a ce sunt ele. 36. Nu are import a n ţă dac ă omul şi lum e a sa nu sunt ce e a ce pre s u p u n e el c ă sunt. Ele sun t ex a c t ce am cre a t EU în a ş a fel încâ t ele s ă serv e a s c ă plan u rilor Mele.

37. Dar EU te aud spun â n d c ă dac ă Eu Sunt cel car e gân d e ş t e totul, omul nu gâ n d e ş t e şi nici nu poat e gân di. 38. Da, ac e s t a est e un mist e r ap a r e n t , dar el îţi va fi dezv ă luit, dac ă re m a r ci cu at e n ţ ie ce e a ce urm e a z ă . 39. Că ci, Eu te voi înv ăţ a pe tine - om - CUM treb ui e s ă gân d e ş ti.

CAPITOLUL VI GÂNDIREA ŞI CREAŢIA 1. Eu am spus că omul nu gân d e ş t e ; pen tr u că Eu, din ă untr ul lui gân d e s c pentr u el. 2. Eu am spus de as e m e n e a , că om ul cred e c ă el est e cel car e gân d e ş t e . 3. Cum ac e a s t a est e o contr a di c ţ ie ap a r e n t ă , Eu treb ui e în mod nec e s a r s ă- ţi ar ă t c ă omul nu est e cel car e gân d e ş t e şi nici car e fac e un lucru oar e c a r e , pe car e el cre d e c ă îl fac e. 4. Că ci Eu, din ă untr ul lui, EU fac tot ce e a ce fac e el, dar EU îl fac în mo d nec e s a r prin orga ni s m ul s ă u, prin pers o n a lit a t e a sa, prin corp ul să u, spiritul să u şi suflet ul s ă u. 5. Eu îţi voi indica cum se verific ă ac e s t lucru. 6. In primul rând, înce a r c ă s ă- ţi dai se a m a c ă Eu te- am fă cut dup ă Chipul Meu şi Asem e n e a Mie şi Eu am Existe n ţ a Mea în ă untr ul t ă u. De ş i tu acu m înc ă nu ştii ac e a s t a şi crezi c ă “Eu”, Dumn e z e u , Sunt und e v a în afar a ta şi că tu şi cu Mine sun t e m sep a r a ţ i, - înce a r c ă s ă- ţi ima gin e zi pentr u mom e n t c ă Eu sun t în tine, în interiorul t ă u. 7. Apoi d ă - ţi se a m a c ă ce e a ce faci tu atu n ci cînd gâ n d e ş ti, nu est e în mod re al gân dir e, c ă ci tu nu o faci în mo d con ş tie n t; şi nu ar put e a fi astf el, de vre m e ce tu nu e ş ti con ş tie n t de Mine, car e Sunt Inspirat or ul şi Condu c ă t or ul tutur or gâ n d u rilor şi al tutu r or ra ţ ion a m e n t e l o r car e intr ă în spiritul t ă u. 8. Mai mult, rec u n o a ş t e că dat orit ă fapt ului că Eu Sunt înă untr ul t ă u, şi c ă tu e ş ti fă cut dup ă Chipul şi Asem e n e a Mie şi c ă prin urm a r e tu ai toat e calit ăţ ile Mele, tu ai put e r e a de a gâ n di. Dar nefiind con ş tie nt că a Gândi înse a m n ă a CREA şi c ă fă cân d ac e a s t a tu folos e ş ti una din Puterile Mele Divine şi în realit a t e între a g a ta via ţă ai gân dit, dar ac e a s t a nu a fost de c â t o gân dir e fals ă sau ce e a ce tu ai numi un mod gre ş it de a gân di. 9. Şi ac e s t mod eron a t de a gân di, ac e s t ă nec u n o a ş t e r e a ce e a ce înse a m n ă Pute r e a Mea pe car e tu ai utilizat- o în mod ab uziv, te- a
12

sep a r a t de Mine, în con ş tiin ţă , de fiec ar e dat ă de p ă rt â n d u - te din ce în ce, dar înd e plinin d mer e u Planurile Mele car e îţi vor fi dezv ă luit e mai târziu. 10. Dova d a celor de mai sus est e că tu crezi că tu e ş ti sep a r a t de Mine, c ă tr ăie ş ti într- o lum e ma t e ri al ă c ă trup ul t ă u de carn e prod u c e şi g ă zdui e ş t e dur e r e a şi plă cer e a şi că o influien ţă ră uf ă c ă to a r e , nu mit ă Dem o n, se ma nife s t ă în lum e opu n â n d u - se Voin ţ ei Mele. 11. Da, tu crezi că toa t e ac e s t e lucruri sunt într- ad e v ă r a ş a. 12. Şi ele sun t de fapt a ş a - pen tr u tine - că ci pen tr u con ş tiin ţ a murito a r e a omului, toa t e lucrurile sunt ce e a ce “eul” din el gînd e ş t e sa u cre d e c ă sunt. 13. Şi tot Eu sunt cel car e fac e ca ele s ă par ă a fi “eul” omului ce e a ce cre d e că sunt, în unicul scop de a servi Planurilor Mele şi pen tr u ca s ă se înd e plin e a s c ă leg e a cre a ţ iei. 14. Să ved e m ac u m, dac ă a ş a sta u lucrurile. 15. Dac ă tu crezi c ă un lucru est e într- un an u mit fel, ac e s t lucru nu est e într- ad e v ă r a ş a pen tr u tine? 16. Nu est e ad e v ă r a t că atu n ci cân d un nec a z, o nen o r o cir e, o dur er e , o suferin ţă sa u o nelini ş te îţi par re al e, ac e a s t a se întâ m pl ă do ar pen tr u că gâ n dir e a sa u convin g e r e a ta le face s ă fie ex a c t cum îţi închip ui c ă sunt? 17. Dac ă a ş a est e , atu n ci corp ul tă u, pers o n alit a t e a ta, car a c t e r u l t ă u, lum e a ta, sunt ce e a ce ele îţi par a fi, pen tr u c ă tu ţi le- ai ima gin a t a ş a cu m sunt ele acu m . 18. În cons e ci n ţă tu le po ţ i mo dific a prin ac el a ş i proc e d e u , -da c ă ele nu îţi convin astfel; tu po ţ i s ă le tra n sfor mi dup ă dorin ţ a ta gîndin d u- te că ele sunt ce e a ce tu dor e ş ti s ă fie. Nu- i a ş a c ă po ţ i s ă o faci? Dar cum se poa t e gâ n di în mo d real şi con ş tie n t în a ş a fel încâ t s ă prod u c ă ac e a s t ă mo dific ar e ? Te între bi tu. 19. În primul rân d, s ă ştii că Eul tă u Intim şi Adev ă r at ul “Eu” era cel car e îţi atr ă g e a în mo d inte n ţ ion a t at e n ţ ia as u p r a ac e s t o r lucruri, car e ac u m îţi sunt atâ t de nepl ă cu t e şi te fac s ă gân d e ş ti, c ă ele sunt ce e a ce ele îţi par c ă sunt ac u m. Să ştii de as e m e n e a că Eu sunt cel car e pre g ă t e ş t e în ac e s t fel spiritul t ă u om e n e s c , pen tr u ca, atu n ci cân d tu vei aler g a înspr e Mine, în mod interior, cu o cre din ţă şi o încre d e r e ferm ă şi per m a n e n t ă , Eu s ă pot s ă te ad u c în star e de a ved e a şi de a fac e s ă se ma nife s t e din punc t de ved e r e ma t e ri al, Realita t e a ac e s t o r lucruri car e ac u m îţi par atâ t de nepl ă cu t e .

20. Că ci Eu îţi da u tot ce e a ce prin asp e c t u l s ă u ext e rior po a t e atr a g e sau înde m n a spiritul t ă u om e n e s c s ă contin u e cerc e t a r e a sa u inves tig a ţ i a ta p ă mâ n t e a s c ă , în scop ul de a- ţi dov e di cât de înş el ă tor est e pentr u spiritul om e n e s c , asp e c t ul ext e rior al tutur o r lucrurilor mat e ri al e şi slă biciun e a oric ă rei în ţ ele g e ri om e n e ş ti, în scop ul de a te fac e să alergi în mo d interior la Mine şi la Înţ elep ciu n e a Mea, ca fiind Singur ul şi Unicul Tălmaci şi Călă uz ă . 21. Şi atu n ci când vei alerg a astf el la Mine, în mo d interior, Eu îţi voi des c hi d e ochii şi te voi face s ă vezi c ă unicul mijloc prin car e tu vei put e a vreo d a t ă să oper e zi modific ar e a felului t ă u de a gâ n di, est e de a schim b a înaint e de toa t e mod ul tă u de a interp r e t a ac e s t e lucruri de s pr e car e crezi acu m c ă nu sunt ce e a ce ele ar treb ui s ă fie. 22. Adic ă , dac ă ac e s t e lucruri îţi par pu ţ in satisf ă c ă to a r e sa u chiar odio a s e şi te afec t e a z ă în m ă sur ă s ă îţi prod u c ă o indispo zi ţ ie fizic ă sa u st ă ri de nelini ş te me nt al ă - ei bin e ! înc e t e a z ă s ă cre z i c ă el e pot s ă te af e c t e z e sa u s ă te inc o m o d e z e în vre u n fel. 23. Că ci cine est e cel car e com a n d ă ? Corpul tă u, spiritul tă u, sa u TU, “EU SUNT” -ul din ă untr ul t ă u? 24. Atunci, de ce s ă nu dov e d e ş ti c ă Tu e ş ti cel car e com a n d ă , gân din d relativ la ac e a s t a real şi pozitiv, a ş a cum “ EU SUNT”- t ă u intim dore ş t e s ă gân d e ş ti? 25. Doar pentr u că tu crezi că lucrurile sun t a ş a cu m le vezi, la şi s ă intre în spiritul t ă u gîndurile ne a r m o n i o a s e , şi le dai astfel put e r e a s ă te afe c t e z e şi s ă exer cit e o astf el de influien ţă as u p r a ta. Atunci cînd tu vei înce t a s ă le dai ac e a s t ă put e r e , şi cînd vei alerg a la Mine în mod interior, lă sând u- m ă s ă con d u c gân dir e a ta ele vor disp a r e ime di a t din con ş tiin ţ a ta, dizolvâ n d u - se în ne a n t de und e tu le- ai cre a t gân din d u- le. 26. Atunci cân d vei fi dispu s să faci a ş a, atu n ci şi nu m ai atu n ci, tu vei fi pre g ă tit să înţ ele gi Adev ă rul şi vei fi cap a bil s ă cre e zi prin inter m e d i ul gân dirii con ş tie n t e , efec t u a t ă şi dirijat ă a ş a cum se cuvine de că tre Mine, lucrurile real e şi per m a n e n t e pe car e Eu, din ă untr ul t ă u, dor e s c s ă le cre e zi. 27. Şi atu n ci cân d tu vei put e a disting e ad e v ă r ul de fals, re alul de ce e a ce est e apa r e n t , gân dir e a ta con ş tie n t ă va av e a ac ei a ş i put e r e pentr u a cre a tot ce e a ce dore ş ti, a ş a cu m a avut gân dir e a ta incon ş ti e nt ă în trec u t, pentr u a cre a lucrurile pe car e le dor e ai alt ă d a t ă , dar pe car e atun ci le vei consid e r a odio a s e .

28. Că ci ca urm a r e a gân dirii tale incon ş tie n t e , sau pen tr u a fi gân dit în mo d incon ş tie n t de s p r e do min a ţ ia pe car e dorin ţ el e tale o ex er cit a u as u p r a put e rii tale cre a t o a r e , lum e a ta şi via ţ a ta sunt acu m ce e a ce tu ai dorit s ă fie în vreo împr ejur a r e din trec u t. 29. Nu ai stu di a t şi an aliza t niciod a t ă proc e d e u l de lucru efec t u a t de mint e a ta în mo m e n t u l în car e o Ide e nou ă , fertil ă în posibilit ăţ i îţi ven e a în mint e ? 30. Ai rem a r c a t tu rela ţ ia car e exist ă între Dorin ţă şi o astfel de Ide e şi cum prin inter m e d i ul gâ n dirii, ac e a s t ă Ide e sfâr ş e ş t e prin a se realiza efe ctiv? 31. Să stu di e m ac e a s t ă rela ţ ie şi ac e s t proc e d e u . 32. Totd e a u n a Ide e a exist ă mai întâi (fă ră a consid e r a în ac e s t mo m e n t nec e sit a t e a sa u prilejul ap a ri ţ iei sale). La fel, nu are mar e import a n ţă de und e vine Ide e a , c ă ac e a s t a vine din ă un tr u sa u din af ar ă , pen tr u că Eu sun t întotd e a u n a cel car e inspir ă şi fac e ca ea s ă impr e sio n e z e con ş tiin ţ a ta la mo m e n t u l de s e m n a t . 33. Şi atu n ci, confor m gra d ul ui de liniş te atins ă de tine, confor m gra d ul ui de conc e n t r a r e a at e n ţ iei tale asu p r a ac e s t e i Idei, toa t e activit ăţ ile min ţ ii tale fiind sta bilite, toa t e celel alt e idei şi gâ n d u ri fiind elimin a t e din con ş tiin ţ a ta, în scop ul ca do ar ac e a s t ă ide e, să do min e şi s ă ex er cit e din plin toa t ă influien ţ a sa, da, do a r atu n ci, Eu ac ţ ion e z şi lumin ez mint e a ta şi fac s ă se desf ăş o ar e în fa ţ a viziunii tale men t al e divers el e faze şi posibilit ăţ i con ţ inut e în ac e a s t ă Ide e. 34. Totu ş i, pân ă la ac e s t punc t, ac e s t a are loc fără alt efort de voin ţă din part e a ta, dec â t conc e n t r a r e a at e n ţ iei tale fixat e asu p r a ac e s t e i Idei. 35. Dar, o dat ă ce Eu i-am dat spiritului t ă u om e n e s c o no ţ iun e as u p r a posibilit ăţ ilor Ideii şi am atr a s com pl e t at e n ţ ia as u p r a lor, pers o n a lit a t e a ta om e n e a s c ă îşi ia în primire sarcin a sa, c ă ci chiar în mo m e n t u l în car e Eu am inspira t Ide e a în spiritul t ă u, Eu am fă cut să izvora s c ă şi s ă se prod u c ă Dorin ţ a - dorin ţ a de a ma nife s t a mat e ri al toat e posibilit ăţ ile Ide ei, pen tr u car e Dorin ţ a devin e astf el ag e n t ul muritor sa u om e n e s c al Voin ţ ei Mele şi furnizorul For ţ ei Motrice, dup ă cu m pers o n a lit a t e a om e n e a s c ă est e instru m e n t u l corp or al sa u om e n e s c utilizat ca s ă defin e a s c ă , s ă proie c t e z e sau să aplic e ac e a s t ă For ţă . 36. Da, astf el toat e dorin ţ ele, toa t e ideile îşi au origin e a în Mine. Acest e a sunt Ideile Mele şi Dorin ţ ele Mele pe car e Eu le insuflu în mint e a şi în inima ta pen t r u a le ma nife s t a mat e ri al.

13

37. Tu nu ai nici o ide e proprie, şi tu nu ai put e a în vreu n fel s ă ai o dorin ţă car e s ă nu provin ă de la Mine, c ă ci EU SUNT to t ce ESTE. Deci toa t e dorin ţ el e sunt bun e şi atu n ci cân d ele sunt astf el înţ eles e , ele se realize a z ă ne gr e ş it într- un mod rapid şi perfe c t. 38. Tu po ţ i interpr e t a gre ş it Dorin ţ ele Mele şi Impuls urile Mele interio a r e şi po ţ i pretind e ca s ă le utilizezi pen tr u sco p u rile tale eg ois t e . Dar chiar da c ă EU îţi per mit să o faci, tot Plan urile Mele sun t cele car e se înde pline s c . Că ci doar lă sân d u- te s ă ab uz e zi de Darurile Mele şi prin inter m e di ul suferin ţ elor pe car e ac e s t e ab u z uri le antr e n e a z ă cu ele (c ă ci abu z u rile şi suferin ţ ele sun t Agen ţ ii Mei purificat ori - prin car e EU pot s ă te form e z ca pe un can al pur şi dezint e r e s a t de car e Eu am nev oie pen tr u exprim a r e a perfe c t ă a Ideilor Mele. 39. Deci, noi ave m mai întâi Ide e a în spirit şi apoi Dorin ţ a de a o realiza ma t e ri al. 40. Tot ce e a ce am spus mai înaint e , se rap ort e a z ă la rela ţ ia dintr e Dorin ţă şi Ide e; să ved e m ac u m proc e d e u l de realizar e a ac e s t e i a din urm ă . 41. În acor d cu clarita t e a şi precizia cu car e repr e z e n t a r e a Ideei est e me n ţ ion a t ă în spirit şi inte nsit a t e a cu car e Ide e a se ag a ţă şi pun e st ă pâ nir e pe pers o n a lit a t e , exa c t în ac el a ş i gra d Pute r e a sa cre a t o a r e pus ă în ac ţ iun e de c ă tre Dorin ţă , trec e la lucrul Să u, şi atu n ci spiritul om e n e s c sa u muritor se ved e oblig at s ă form e z e prin gâ n dir e, o ima gin e , sa u cu alte cuvint e s ă cons tr ui a s c ă form e me n t al e în car e Eu pot s ă torn ca într- un tipar gol, sub s t a n ţ a vie ele m e n t a r ă şi Impers o n a l ă a Ideii, car e atu n ci cân d “se rost e ş t e ” Cuvâ nt ul, în tă cer e sa u cu voce tar e, în mo d con ş tie n t sa u incon ş tie n t, înce p e ime di a t s ă se mat e ri aliz ez e . Mai întâi e a va con d u c e şi va contr ol a con ş tiin ţ a şi toa t e activit ăţ ile, at â t ale spiritului, cât şi ale corpului, astfel că activit ăţ ile tutur o r spiritelor şi ale tutur or corpurilor s ă fie în con e xiu n e sa u leg ă tur ă cu Ide e a ; că ci re a mi nt e ş t e- ţi că orice con ş tiin ţă , toa t e spiritel e om e n e ş ti şi to at e corpurile lor sunt ale Mele şi nu au nici o exist e n ţă sep a r a t ă , ci sunt UNA şi în între gi m e Impers o n a l e ; - apoi chiar ac e a s t ă Ide e va atr a g e , con d u c e , form a şi fixa con di ţ iile, lucrurile şi eve ni m e n t e l e în a ş a fel încît mai devr e m e sa u mai târziu ea se va ivi în manif e s t a r e într- un mo d precis şi real. 42. Şi astf el, orice lucru, orice condi ţ ie sa u ev e ni m e n t car e s- a efe c t u a t , a fost mai întâi o Ide e în spirit şi prin dorin ţă , gân dir e şi Cuvâ nt “vorbit”, ac e s t e idei intr ă în ma nife s t a r e vizibilă .
14

43. Medit e a z ă as u p r a ac e s t ui lucru şi verific ă - l tu însu ţ i. 44. Tu po ţ i fac e ac e a s t a dac ă dore ş ti, luân d o Ide e oar e c a r e car e se ive ş te şi urm â n d - o în toa t e et a p e l e proc e d e u l ui me n ţ ion a t , pân ă la realizar e a sa, sa u mai bine, reurc ă la origin e a ac e s t e i Idei din car e provin e un fapt pe car e l-ai fă cut, fie un tablo u pe car e l-ai pict a t, o ma ş in ă pe car e ai inve n t a t- o, sau oricar e alt lucru sau con di ţ ie exist e n t ă în prez e n t. 45. Acest a est e plan ul, şi proc e d e u l gân dirii real e şi ad e v ă r a t e , de urm a t pen tr u a form a tot ce e a ce se cre e a z ă . 46. Cu alte cuvint e , prin put e r e a de a gâ n di, Tu ţi-ai me n ţ inu t mer e u şi îţi me n ţ ii şi acu m do min a ţ ia as u p r a tutu r o r împ ă r ăţ iilor p ă mâ n t ul ui, şi nu m ai dac ă ai şti, nu ar fi nev oie pen tr u tine, în ac e s t mo m e n t chiar, de c â t s ă gâ n d e ş ti şi să ROSTEŞTI CUVÂNTUL dînd u- ţi se a m a de put er e a ta, şi EU Atot ş tiuto r, Atotpr e z e n t şi Atotp u t e r nic, EU a ş fac e ca s ă se re aliz ez e , ce e a ce tu ai com a n d a , şi con ş tiin ţ a alert ă a celulelor invizibile din între a g a ma t e ri e as u p r a că reia s- ar conc e n t r a voin ţ a şi at e n ţ ia ta, car e con ş tiin ţă alert ă est e chiar Con ş tiin ţ a Mea, - îţi amin t e ş ti - ar înce p e ime di a t, să asc ult e şi s ă ac ţ ion e z e în arm o ni e cu ima gin e a sa u proie c t el e pe car e tu le- ai conc e p u t şi pre g ă tit prin gân dir e a ta. 47. Că ci toa t e lucrurile au fost fă cut e prin Cuvâ n t, şi fără Cuvâ n t nimic din ce e a ce a fost fă cut, nu s- ar fi fă cut. 48. Atunci cân d vei put e a s ă- ţi dai se a m a de ac e a s t a şi s ă rec u n o ş ti c ă de fapt con ş tiin ţ a lui EU SUNT din tine, est e UNA cu con ş tiin ţ a între gii ma t e rii însufle ţ ite sa u neîns ufle ţ ite şi că Voin ţ a Sa est e UNA cu voin ţ a ta car e est e Voin ţ a Mea, şi c ă toa t e dorin ţ ele tale sunt Dorin ţ ele Mele, atu n ci tu vei înce p e s ă Mă cun o ş ti şi s ă Mă sim ţ i interior şi tu vei recu n o a ş t e Puter e a şi Gloria Ideii Mele, car e se exprim ă et e r n şi Impers o n al prin tine. 49. Dar est e abs olu t nec e s a r , ca tu s ă înţ elegi mai întâi CUM tre b ui e să gâ n d e ş ti, cum să distingi gân d u rile Tale, cele car e sunt con d u s e de Mine, de gân d u rile altor a, cu m s ă cerc e t e zi prov e ni e n ţ a gân d u rilor şi reurc â n d la surs a lor, cum s ă alun gi din con ş tiin ţ a ta pe cele car e nu îţi convin şi în final, cum să do mini şi să utilizezi dorin ţ ele tale pen tr u ca ele s ă - ţi ajut e mer e u , în loc de a fi tu sclavul lor. 50. Tu ai înă untr ul tă u toa t e posibilit ăţ ile pen t r u c ă Eu, EU SUNT acolo. Ide e a Mea treb ui e s ă se exprim e şi ea treb ui e s ă fie exprim a t ă prin tine. Ea se va exprim a perfe c t, dac ă tu îţi liniş te ş ti cât de cât spiritul t ă u om e n e s c , înd e p ă rtîn d toa t e ideile per s o n a l e ,

cre din ţ el e şi opiniile, şi îi per mi ţ i s ă se ma nife s t e . Tu nu ai dec â t s ă rec ur gi la Mine în mod interior şi s ă m ă la şi s ă- ţi con d u c gâ n dir e a şi să exprim indifer e n t ce vre a u Eu, tu acc e p t â n d şi fă cân d, în mod pers o n a l, ce e a ce Eu dor e s c ca s ă faci. Atunci dorin ţ el e tale se vor realiza, via ţ a ta va dev e ni un şir de arm o nii, lum e a ta, un cer şi “Eul” t ă u UNA cu Mine- Însumi. 51. Atunci tu vei înce p e s ă- ţi dai se a m a de ac e a s t a şi cân d tu vei perc e p e cât e ceva din se m nific a ţ ia sa, tu vei put e a atu n ci s ă înţ ele gi, import a n ţ a real ă a ce e a ce urm e a z ă . CAPITOLUL VII CUVÂNTUL 1. Să pornim acu m să folosim Cheia, şi Eu îţi voi ar ă ta cum plan ul şi proc e d e u l pe car e Eu tocm ai ţi l-am des c ris, sunt cele prin car e lum e a vine la exist e n ţă , şi cum tot ce e a ce est e în şi pe p ă mînt, inclusiv tu, fra ţ ii şi surorile tale, nu sunt dec â t ma nife s t ă ri mat e ri al e ale unei Idei, ale Ideii Mele car e se der ul e a z ă în Gân dir e a Mea şi se trad u c e în exprim a r e vie. 2. Mai întâi, să ştii că , 3. Eu, Cre a t o r u l , Sun t GÂNDITORUL Origi n a l , Sin g u r u l şi Unic ul GÂNDITOR. 4. Aş a cum s- a de m o n s t r a t mai înaint e , omul nu gâ n d e ş t e ; EU sun t cel car e gân d e ş t e prin orga nis m ul s ă u. 5. Omul cred e că el est e cel car e gâ n d e ş t e , dar at â t a timp cât el nu est e tre a z, ne d â n d u- şi se a m a c ă EU Sunt înă untr ul lui, el prim e ş t e doar gân d u rile pe car e Eu le atr a g sa u le inspir în spiritul s ă u şi înş elân d u- se as upr a ad e v ă r a t e i lor se m nific a ţ ii şi inten ţ ii, el le d ă o inter pr e t a r e pers o n a l ă şi prin dorin ţ e eg ois t e astf el trezit e, el îşi cre e a z ă singur toa t e dur e rile sal e şi atr a g e asu p r a lui toat e nen o r o cirile. 6. Dar în realit a t e , ac e s t e erori ap a r e n t e , ac e s t e inter pr e t ă ri false, ac e s t e interv e n ţ ii, nu sunt dec â t obst a c ol e pe car e EU le pun în dru m ul să u pent r u ca el s ă le înving ă şi pen tr u ca triumf â n d as u p r a lor, el s ă poa t ă s ă- şi dezvolt e un corp şi un spirit suficien t de pur e şi suficient de put e r nic e pentr u a exprim a în mod perfe c t Idee a Mea car e oper e a z ă ve ş nic înă untr ul suflet ul ui s ă u. 7. Omul est e , deci, unicul orga nis m pe car e EU îl pre g ă t e s c astf el, în scop ul de a manif e s t a prin el perfe c ţ iu n e a IDEII MELE. El are în grije per s o n a lit a t e a sa, cu corpul, spiritul şi intele c t ul s ă u prin car e
15

Eu pot s ă exprim perfe c t ac e a s t ă Ide e, pre c u m şi creier ul fizic prin inter m e d i ul că ruia Eu pot să o gâ n d e s c şi să o exprim, şi prin car e o ma nife s t mat e ri al. 8. Eu se m ă n o Ide e - oar e c a r e - în creier ul om ului. Acea s t ă Idee ar cre ş t e, s- ar ma t u riz a şi ar fructifica rapid şi com pl e t, şi an u m e , ea s- ar ma nife s t a în mod ext erior da c ă omul nu s- ar opu n e la ac e a s t a , dac ă el mi- ar încre din ţ a spiritul s ă u, şi toa t e gân d u rile sale, inima sa şi toa t e dorin ţ el e sale, dep u n â n d u - le pe toa t e în Mâinile Mele, lă sân d u- m ă s ă ap a r în realizar e a perfe c t ă a ac e s t ei Idei. 9. Eu voi se m ă n a acu m o Ide e în creier ul t ă u, şi dac ă tu m ă vei lă sa s ă-i dirijez dezvolt a r e a şi exprim a r e a sa, e a va cre ş t e, se va mat u riz a va da recolt ă bog a t ă de Înţ ele p ciu n e , car e te a ş te a p t ă . 10. Într- un a dintr e celel alt e rev el a ţ ii ale Mele, nu mit ă Biblia, ţi s- au spu s mult e lucruri des p r e “Cuv â n t ” (Cuvînt ul Cre a t o r) dar pu ţ ine pers o a n e , nici chiar inter pr e ţ ii cei mai com p e t e n ţ i ai ac e s t e i Biblii, nu au înţ eles clar se m nific a ţ ia Mea, 11. Ţi s- a spu s că : “La înce p u t a fost Cuvâ n t ul şi Cuvâ n t ul era de la Dumn e z e u , şi Cuvâ n t ul era Dumn e z e u ” . “El era de la înce p u t în Dumn e z e u ” , “Toat e lucrurile au fost fă cut e prin El, (prin Cuvâ n t), şi fă ră El (Cuv â n t ul), nimic din ce e a ce a fost fă cut nu s- ar fi fă cut”. 12. Tu vei înv ăţ a aici, cu m Cuvâ n t ul Meu era la înce p u t , cu m era el în Mine, şi cum el era EU - ÎNSUMI ; cum au fost fă cut e toa t e lucrurile prin Mine şi prin Cuvâ n t ul Meu, şi c ă fără Mine şi fără Cuvînt ul Meu, nimic din ce e a ce exist ă acu m nu ar fi fost fă cut. 13. Ori pen tr u înţ ele g e r e a om e n e a s c ă , un cuv â n t sa u o rostir e est e simbol ul un ei Idei, şi an u m e al ac el ei a pe car e el o exprim ă , o repr e zin t ă şi o cuprin d e . 14. Tu e ş ti un Cuvâ n t sa u o rostir e, simbolul un ei Idei, da c ă tu reu ş e ş ti s ă o înţ ele gi, tot a ş a cum est e un dia m a n t , un cal, o violet ă . 15. Atunci cînd tu vei put e a disc e r n e Ide e a închis ă în simb ol, tu vei cun o a ş t e at u n ci suflet ul sau re alit a t e a ma nife s t ă rii car e ap a r e ca om, dia m a n t , cal sau violet ă . 16. De aici rezult ă că un Cuvînt sa u o Rostire utilizat ă ca în ex e m pl el e de mai sus, se m nific ă o Ide e, o Ide e late n t ă şi ne m a nif e s t a t ă înc ă , dar car e totu ş i est e pre g ă tit ă de a fi exprim a t ă sa u gân dit ă şi form ul a t ă într- o form ă sau într- o ap a r e n ţă oar e c a r e .

17. Cuvâ nt ul car e era la înce p u t şi car e era în Mine, era nu nu m ai o Idee, ci ea a fost Ide e a Mea raport a t ă la Mine- Însu mi ÎN EXPRIMARE într- o star e sa u condi ţ ie nou ă , pe car e tu o nu m e ş ti Viaţ a Pă mînt e a s c ă . 18. Acea s t ă Ide e era m Eu- Însu mi pen tr u c ă ea era o part e din Esen ţ a şi din Materi a Fiinţ ei Mele, car e est e prin Ea- Îns ăş i o Ide e, Idee a Unic ă şi origina r ă . 19. Toat e lucrurile au fost fă cut e prin Mine, prin ac e a ac ţ iun e vie a Ideii Mele car e a fost gîndit ă şi form ul a t ă în exprim a r e şi nimic nu a fost şi nici nu poa t e fi exprim a t în via ţ a p ă mînt e a s c ă fără ca Idee a Mea să -i fie cauz ă prim ă şi principiu fund a m e n t a l sa u baz a exist e n ţ ei sale. 20. Ide e a Mea est e de acu m pe cale de a se derul a sau de a fi gîndit ă în exprim a r e ma t e ri al ă , - pe car e unii o nu m e s c evolu ţ ie,as e m e n e a florii cînd mug u r e l e ies e din tulpin a sa şi în final se des c hi d e , sup u n â n d u - se impulsului de a exprim a Ide e a Mea asc u n s ă înă untr ul suflet ul ui s ă u. 21. Întoc m ai a ş a voi dezvolt a şi desf ăş ur a Eu to at e Mijloac el e Mele de exprim a r e , car e din ad â n c ul suflet elo r lor vor face s ă reia s ă într- o mod alit a t e simpl ă şi com pl e t ă Ide e a Mea în toat ă Gloria Perfe c ţ iunii Sale. 22. În prez e n t, ac e s t e mijloa c e sunt de a ş a nat u r ă , încât pen tr u a expri m a Ide e a Mea, ele pretin d mult e diale c t e de diferite tipuri, de la cele mai simpl e pân ă la cele mai com pl e x e , com p u s e dintr- un nu m ă r ime ns de Cuvint e . 23. Dar atun ci cân d Eu voi fi gân dit compl e t Ide e a Mea în expri m a r e mat e ri al ă , sa u cân d Eu voi fi perfe c ţ ion a t nu m e r o a s e l e Mele mijloac e de exprim a r e , atu n ci, do ar Idee a Mea va str ă luci în fieca r e Rostire, fieca r e dintr e ele fiind de fapt, o et a p ă perfe c t ă a ideii Mele, toa t e fiind ales e şi dispu s e în a ş a fel ca ele s ă nu fie de fapt decît o unic ă rostir e iradiind exprim a r e a sublim ă a Se m nifica ţ iei Mele. 24. Toat e limbaj el e se vor fi cont o pit atu n ci abs o r bin d u - se în unul sing ur, şi toa t e cuvint el e într- un sing ur Cuvâ n t, c ă ci toa t e mijloac el e se vor fac e trupuri şi toa t e trup u rile vor dev e ni Un trup, mijlocul fă cut perfe c t pentr u exprim a r e a com pl e t ă a Ideii Mele întrun Cuvâ n t - EU ÎNSUMI. 25. Atunci “EU - ÎNSUMI” al Meu, ac u m în star e de a fi exprim a t prin ac e s t e cuvint e perfe c t e , va str ă luci prin mijlocul Să u de

exprim a r e , prin per s o n a lit ăţ ile, corp urile, spiritel e şi intele c t e l e lor; şi Cuvâ n t ul se va fac e trup sau VA FI trup. 26. Acea s t a înse a m n ă c ă toa t e Cuvint el e , prin put er e a reg e n e r a t o a r e a Ideii Mele, car e est e în ele, va evolu a prin trup, tra n sfor m â n d u - l, spiritu aliz â n d u - l şi ad u c â n d u - l la un a ş a gra d de tra n s p a r e n ţă şi purit a t e , încâ t nu va mai ră mâ n e nici urm ă de pers o n a lit a t e în el, nimic din nat u r a pă m â n t e a s c ă car e s ă po a t ă împie dic a exprim a r e a imp er s o n a l ă , pun â n d u - Mă în star e ca EuÎNSUMI s ă str ă luc e s c perfe c t şi s ă devin com pl e t ma nife s t a t ; cont o pin d astf el o dat ă în plus toa t e cuvint el e şi toa t e corp urile întru- un Cuvâ n t: CUVÂNTUL car e era la înce p u t , şi car e va str ă luci prin orice corp cre a t ca - SOARELE DE GLORIE, CHRISTOS al lui DUMNEZEU. 27. Acest a est e plan ul şi scop ul Crea ţ iei Mele şi al tutur o r lucrurilor ma nife s t a t e . 28. O lă murire de s p r e proc e d e u l Crea ţ iei Mele sau ac ţ iunii de a Gân di Ide e a Mea de s p r e Mine- Însu mi în exprim a r e pă m â n t e a s c ă , îţi va fi dat ă în ce e a ce urm e a z ă .

CAPITOLUL VIII IDEEA MEA 1. Ţi-am spu s că p ă mâ n t ul şi toa t e lucrurile car e îi ap a r ţ in nu sun t dec â t ma nife s t ă ri mat e ri al e ale Ideii Mele, car e est e acu m pe cale de a fi gân dit ă în expri m a r e perf ec t ă . 2. Ţi-am ar ă ta t că Idee a Mea est e resp o n s a b il ă de toat e lucrurile cre a t e şi că Ea est e ca uz a şi Ra ţiun e a tutu r o r Manifes t ă rilor car e exist ă , incluz â n d u - te şi pe tine, pe fra ţ ii tă i şi pe surorile tale, car e au fost toa t e gâ n dit e în exist e n ţă de că tre Mine Gân dito r ul şi Cre a t o r ul Unic şi Origin ar. 3. Vom urm ă ri acu m pas cu pas, curs ul Ideii Mele, de la înce p u t , de- a- lung ul divers elo r sale sta dii de exprim a r e p ă mâ n t e a s c ă , ca şi proc e d e u l prin car e Eu gâ n d e s c ac e a s t ă Ide e în star e a sa act u al ă de ma nife s t a r e . 4. Dac ă tu ţii se a m ă cu at e n ţ i e de ce e a ce urm e a z ă şi dac ă tu Mă laşi s ă con d u c în mod interior, toat e me dit a ţ iile tale as u p r a se m nifica ţ iei lor asc u n s e , ţi se va ar ă t a nu nu m ai met o d a prin car e vei put e a cre a prin gân dir e, orice vei dori s ă cre e zi, ci ţi se va

16

ar ă t a şi cum tu ai avut acc e s la Exist e n ţă şi cum tu ai ajun s la sta di ul tă u act u al de ma nif e s t a r e . 5. La înce p u t , cân d dup ă un rep a u s incalcul a bil de eoni (no a p t e a cos mic ă - 183.1x10 12 ani pa m â n t e n i- nes e m n ific a tiv în com p a r a ţ i e cu et e r nit a t e a Existe n ţ ei Mele car e est e at e m p o r al ă ), în auro r a un ei noi Zile Cosmic e , într- un mom e n t precis în car e con ş tiin ţ a Lumii s- a trezit şi în timp ce liniş te a Nop ţ ii Cosmic e înc ă dor m e a , Eu, Gânditor ul, Eu am conc e p u t Ide e a Mea. 6. Ace a s t ă Ide e des pr e Mine- Însu mi în ma nife s t a r e într- o nou ă con di ţ ie, numit ă exprim a r e ter e s t r ă , a c ă rei ima gin e perfe c t ă Eu am vă zut- o în oglind a Spiritului Meu Atotc u n o s c ă t o r. În ac e a s t ă oglind ă Eu am vă zut Pă mâ n t ul Real, str ă lucin d sc â n t ei e t o r în Cosm o s , as e m e n e a unei sfer e perfe c t e , în car e toa t e fazel e, însu ş irile şi put e rile infinite ale Naturii Mele Divine, av e a u o expri m a r e perfe c t ă , dat orit ă îngerilor de Lumin ă , Mesa g e rii vii ai Voin ţ ei Mele, ai Cuvâ nt ul ui Meu asu pr a Materi ei; a ş a cu m est e el în lum e a Cere a s c ă , a ce e a ce est e Etern. 7. EU Mă vă d pe Mine- Însumi ma nife s t â n d u - Mă în mo d mat e ri al ca Natur ă şi Viaţ a Mea ca pe Cauz a d ă t ă to a r e de via ţă şi pro d u c ă t o a r e a tutur or ma nife s t ă rilor prin evolu ţ ie. Eu vă d Iubire a , Pute r e a Divin ă Cre a t o a r e , ca pe for ţ a car e anim ă şi d ă via ţă , es e n ţă a între gii vie ţ i, şi Dorin ţ a Mea de a da o exprim a r e perfe c t ă a ac e s t e i Iubiri, ca fiind Cauz a şi Ra ţ iun e a Pote n ţ ial ă şi Real ă ale izvorârii Ideii Mele. 8. Toat e ac e s t e a , Eu le v ă d repr e z e n t a t e în Spiritul Meu, car e ved e totul, car e ştie tot ul, car e nu poa t e ved e a şi nici reflect a dec â t suflet ul lucrurilor sa u realita t e a lor. Iat ă de ce, ce e a ce am vă zut Eu repr e z e n t a t în Spiritul Meu, a fost de fapt Pă mâ n t ul Real, înce p u t ul s ă u, conc e p ţ ia sa ca fiinţă cos mic ă . 9. Ori, Con ş tiin ţ a Mea est e es e n ţ a intim ă a între g ul ui Spa ţ iu şi a între gii Vieţi, est e subs t a n ţ a real ă a Spiritului Meu car e p ă tru n d e şi con ţ ine totul, al c ă rui Centr u prod u c ă t or şi d ă t ă tor de via ţă est e pes t e tot şi limita sa sa u circu mf e rin ţ a sa, nic ă ieri. În ă untrul Imp ă r ăţ iei Spiritului Meu, Unic, Eu vă d, Eu Mă ma nife s t şi Eu am Existe n ţ a Mea. Spiritul Meu con ţ ine şi în ac el a ş i timp umple toa t e lucrurile, şi fiec ar e din vibra ţ iile sale nu est e dec â t exprim a r e a un ei faze cor e s p u n z ă t o a r e a Existe n ţ ei Mele. 10. A fi, înse a m n ă a exprim a sa u a “fac e s ă ias ă ”. Tu nu po ţ i s ă conc e pi exist e n ţ a fără exprim a r e . Deci Eu car e sun t Tot, Eu exprim în mod cons t a n t şi continu u.
17

11. Ce exprim? 12. Ce a ş put e a s ă e x pri m Eu altc e v a , de c â t pe Min e Îns u m i , de vre m e ce EU SUNT TOT ce e s t e ? 13. Tu nu po ţ i înc ă s ă m ă vezi sa u s ă înţ ele gi ce e a ce Sunt Eu Însu mi, dar tu po ţ i s ă m ă înţ ele gi atu n ci cân d EU inspir o Ide e. 14. În cons e ci n ţă , dac ă EU SUNT Tot ce e a ce est e , ac e a s t ă Ide e, car e vine dire ct din MINE, treb ui e s ă fie o “part e “ sa u o faz ă din Mine -Însu mi, în star e de Existe n ţă sa u de Exprim a r e . 15. O Idee oar e c a r e , o dat ă nă scu t ă în Împ ă r ăţ ia Spiritului Meu, a ş a cum ţi s- a de m o n s t r a t , devin e ime di a t o Realita t e , deo a r e c e în Eternit a t e a Existe n ţ ei Mele, Timpul nu exist ă . 16. Totu ş i, în tine, o Idee cre a z ă întâi Dorin ţ a, dorin ţ a de a o exprim a, apoi ac e a s t ă dorin ţă , te oblig ă s ă gâ n d e ş ti, din gân dir e provin e Acţiun e a , şi Acţiun e a prod u c e Rezult a t el e , sa u Ide e a în ma nife s t a r e act u a l ă , mat e ri al ă sau tan gibil ă . 17. Dar într- Adev ă r, Eu nu am Dorin ţ e, pen tr u c ă Eu exprim to at e lucrurile, şi toa t e lucrurile sân t în Mine. Eu nu treb ui e dec â t s ă gân d e s c şi s ă “rost e s c ” Cuvâ n t ul pen tr u a prod u c e rezult a t e . 18. Totu ş i ac e a s t ă Dorin ţă pe car e tu o sim ţ i în tine provin e din Mine, pen tr u c ă ea se na ş t e din Ide e a Mea, pe car e am implan t a t- o în spiritul t ă u nu m ai pen tr u ca ea s ă po at ă ajun g e s ă se exprim e prin tine. Într- ad e v ă r, ce e a ce tu sim ţ i ca o dorin ţă , nu sunt dec â t Eu car e bat e la po ar t a spiritului t ă u, an u n ţ â n d Inte n ţ ia Mea de a Mă ma nife s t a pe Mine- Însu mi în tine sa u prin tine, în form ă particul a r ă indic a t ă prin ac e a s t ă Dorin ţă . 19. Cee a ce la pers o n a lit ăţ ile um a n e se nu m e ş t e dorin ţă , nu est e dec â t Acţiun e a nec e s a r ă a Voin ţ ei Mele ce d ă impulsul pen tr u exprim a r e a Ideii Mele prin Manifes t a r e a mat e ri al ă , sa u prin con di ţ ia de Existe n ţă . 20. Cee a ce îţi par e ca fiind o dorin ţă de exprim a r e în Mine, nu est e dec â t nec e sit a t e a Propriei Mele Idei de a Fi sa u de a Se exprim a. 21. În cons e ci n ţă , orice dorin ţă re al ă pe car e tu o sim ţi în tine, orice dorin ţă a inimii, îşi are origin e a în Mine, şi tu tre b ui e în mo d nec e s a r , într- un mo m e n t sa u altul s ă o înd e plin e ş ti într- o form ă sa u alt a. 22. Dar cum Eu nu am Dorin ţ e pen tr u c ă Eu exprim toa t e Lucrurile, o dat ă ce se na ş t e în Mine Ide e a de a Mă exprim a pe Mine- Însu mi în ac e a s t ă nou ă con di ţ ie, Eu nu mai treb ui e dec â t s ă gân d e s c , adic ă să conc e n t r e z şi să dirijez Aten ţ ia Mea as u p r a Ideii Mele şi s ă

vre a u s ă o exprim, sau a ş a cum s- a spu s în ce al alt ă Revela ţ ie a Mea, să rost e s c Cuvâ nt ul Crea t o r şi ime di a t For ţ ele Cosmic e ale FIINŢEI MELE, pus e în activita t e prin conc e n t r a r e a Voin ţ ei Mele, porn e s c s ă atr a g ă ele m e n t e l e constitu tiv e nec e s a r e , luân d u- le din dep o zit ul et e r n al Spiritului Meu, şi cu Idee a Mea ca nucle u se com bin ă şi dau o form ă , mod el e a z ă în ele ac e s t e ele m e n t e pro d u c â n d astf el ce e a ce se num e ş t e form ă - gân d a un ei plan e t e , umpl â n d cu Esen ţ a Mea de Viaţă -( Con ş tiin ţ a Me a )- şi dot â n d - o cu toa t e pot e n ţ ialit ăţ ile Fiin ţ ei Mele. 23. Dar ac e s t act de gân dir e prod u c e nu m ai o form ă gâ n d vitalizat ă - a unei plan e t e şi ma nife s t a r e a ei ră mâ n e înc ă în star e neb ulo a s ă în regiun e a gâ n dirii. 24. Totu ş i, put e r e a însufle ţ ito a r e a Ideii ce exist ă înă untr ul ac e s t e i form e- gân d, prin Voin ţ a Mea conc e n t r a t ă as u p r a Ei, a lucra t la mo d el a r e a ei, la fason a r e a şi la solidificar e a ei în mod gra d a t , dân d o form ă ma t e ri al ă ele m e n t e l or variat e ale Subst a n ţ ei de via ţă ; pân ă ce în final, Ide e a Mea putu s ă str ă luc e a s c ă în ma nife s t a r e mat e ri al ă în lum e a form elor vizibile, as e m e n e a Plan e t ei Pă mâ n t, cons tit uin d un mijloc apt de expri m a r e vie şi cap a bil ă de a Mă con ţ ine şi în ac el a ş i timp de a Mă exprim a . 25. Acest a a fost corpul ma t e ri al pre g ă tit prin Gân dir e a Mea, în car e tr ă ia deja între a g a nat ur ă pot e n ţ ial ă a Fiinţ ei Mele, în virtut e a put e rii org a niz a t o a r e a Ideii Mele ce exist a - în interior. 26. Etap a urm ă to a r e a fost cons tituit ă din dezvolt a r e a şi pre g ă tire a căilor sa u me t o d e l or de exprim a r e , prin car e Eu put e a m s ă exprim et a p e l e multiple, posibilit ăţ ile şi put erile Ideii Mele. 27. Dem o n s t r a r e a mat e ri al ă a ac e s t ui fapt a fost ce e a ce est e cuno s c u t ca regn ul miner al, veg e t a l şi anim al, car e rân d pe rân d, au intrat în ma nife s t a r e şi în mod gra d a t au dezvolt a t st ă ri de con ş tiin ţă mai înalte şi mai com pl e x e , car e M-au ad u s în star e a de a exprim a , de fiec ar e dat ă mai clar fazel e infinite şi divers e ale Naturii Mele. 28. În ac e s t mo m e n t Eu am vă zut Cre a ţ ia Mea şi a ş a cu m e spu s în ce al alt ă Revel a ţ ie a Mea, Eu am vă zut c ă ac e a s t ă cre a ţ ie est e bun ă . 29. Dar ră mîne a înc ă de fă cut cel mai înalt şi cel mai perfe c t dintr e mijloac el e Mele de exprim a r e . 30. Pîn ă în ac e s t punc t, cu toat e c ă fiec ar e din c ăile sa u mijloa c el e de exprim a r e exist e n t e exprim a u perfe c t fiec ar e faz ă a Naturii Mele, ele nu era u totu ş i con ş tie n t e de Mine şi ele nu era u de c â t
18

mijloa c e de exprim a r e a ş a cu m est e firul me t alic con d u c ă t o r de căldur ă , lumin ă , sa u en e r gi e . 31. Totu ş i con di ţ iile era u propic e pen tr u Crea ţ ia de instru m e n t e prin car e Atribut el e Mele Divine s ă fi put u t av e a o exprim a r e con ş tien t ă , a instru m e n t e l o r con ş tie n t e , nu nu m ai de rela ţ iilor lor cu Mine, dar şi de abilitat e a lor şi de put e r e a lor de a exprim a Ide e a Mea. 32. Acea s t a s- a întâ m pl a t în ac el mo m e n t al Timpului, cînd Tu, Fra ţ ii t ăi şi Surorile tale s- au n ă scu t la exist e n ţă ca expri m ă ri om e n e ş ti, intrâ n d în ma nife s t a r e , în ac el a ş i mo d ca şi celelalt e instr u m e n t e şi an u m e gra ţ ie Gân dirii Mele conc e n t r a t e în car e Eu am vă zut variet a t e a infinit ă a atrib u t el o r Mele, exprim â n d u - se deja efec tiv ca entit ăţ i, form e sa u fiinţ e, fiec ar e dintr e ele ma nife s tîn d într- o mani e r ă pre d o mi n a n t ă o oar e c a r e faz ă partic ul a r ă a fiin ţ ei Mele şi fiec ar e con ş tie n t de Mine, Cre a t o r ul Să u şi cel ce e Origin e a exprim ă rii. 33. Eu te- am vă zut în exprim a r e perfe c t ă a ş a cu m EU te v ă d ac u m , - a ş a cu m Tu e ş ti cu ad e v ă r a t - Un Atribut al Meu- Însu mi- perfe c t. 34. Că ci într- Adev ă r, Tu e ş ti Înger de Lumin ă , unul din Gân d u rile Mele- Raz ă ; un Atribut al Fiinţ ei Mele, s ă lăş luind într- un suflet în con di ţ iile Tere s tr e fără alt scop ( car e nu e un scop în sine, ci o nec e sit a t e a Ideii Fiinţ ei Mele) dec â t exprim a r e a com pl e t ă şi final ă a Ideii Mele. 35. In ve ş nicie, nu exist ă nici Timp, nici Spa ţ iu, nici Individu alit a t e , ac e s t e iluzii au loc do ar dat o rit ă feno m e n u l ui prin car e se na ş t e Gân d ul din matric e a Spiritului în lum e a Materi ei, fapt prin car e Gân d ul sa u Fiinţ a Crea t ă ajun g e la con ş tiin ţ a de sep a r a r e între ea şi Cre a t o r ul Să u Gân ditor. 36. Astfel s- a nă scu t în tine ten din ţ a de a te cre d e sep a r a t de Mine, dar con ş tiin ţ a de sep a r a r e com pl e t ă nu s- a prod u s definitiv dec â t mult mai târziu. 37. La înce p u t, atu n ci cân d Tu ai venit astf el pen tr u prim a dat ă în exprim a r e Tere s t r ă , sup u n â n d u - te impuls ului pe car e Eu ţi l-am dat prin Gân dir e a Mea Conc e n t r a t ă , Tu Unul din Atribut el e Mele, tu teai înve ş m â n t a t pe Tine Însu ţ i cu Ide e a Mea de Mine- Însu mi în exprim a r e , ca atribu t spe ci al pe car e tu îl repr e z e n t a i, Tu fiind For ţ a d ă t ă to a r e de Viaţă a ac e s t ei Idei. 38. Cu alte cuvint e, Ide e a Mea de Mine- Insu mi, exprimîn d ac e s t Atribut partic ul a r s- a cons tituit at u n ci în Suflet (ce e a ce est e intim, part e a interio a r ă , Exprim a r e a com pl e t ă a Existe n ţ ei şi în ac el a ş i

timp, tipar interior al form ei corpor al e ) al exprim ă rii tale individu al e . Dar ac e a s t ă Ide e sa u ac e s t Suflet, nu e ş ti Tu, amint e ş t e- ţi că ci Tu est e într- ad e v ă r o “part e ” din Mine, fiind EuÎnsu mi în exprim a r e prin inter m e di ul ac e s t ui Atribut partic ul a r. 39. Şi astf el, dup ă ce Tu- Însu ţ i te- ai îmbr ă c a t cu Ide e a Mea, ac e a s t ă Ide e prin nec e sit a t e a exist e n ţ ei Sale a înce p u t atu n ci ime di a t s ă atr a g ă înspr e ea Gândir e a- Subst a n ţă nec e s a r ă şi indisp e n s a b il ă pentr u exprim a r e a ac e s t u i atribu t partic ul a r, dân d u i form ă şi mod el â n d u - l dup ă Chipul Meu şi Asem e n e a Mie. Şi astf el ac e a s t ă Ide e s- a transfor m a t într- un Templu Sfânt, locuit de prez e n ţ a Mea vie, de vre m e ce tu locuiai în el, Tu Unul din Atribut el e Mele Divine. 40. Acest te m pl u, form a t dup ă Chipul şi fă cut din Gân dir e aSubst a n ţă a Mea car e înconjo a r ă şi îmbra c ă Ide e a Mea şi în cons e ci n ţă Corpul t ă u verit a bil. El est e deci, chiar din ac e s t motiv, ind e s tr u c ti bil, ne m u rit or, perfe c t. Acea s t a est e Gân dir e a Mea com pl e t ă , astf el că Eu mi- am fă cut o ima gin e car e con ţ in e Esen ţ a Mea Vie şi a ş te a p t ă ocazia de a put e a s ă se exprim e în lum e, luân d o form ă ma t e ri al ă şi corpor al ă . 41. Aş a c ă , s ă rezu m ă m: 42. In primul rând: Eu SUNT exprinîn d u- m ă ca “TU”, unul din Atribut el e Mele Divine; 43. În al doile a rând: Ide e a Mea relativ la Tine, ca unul din Atribut el e Mele, fiind exprim a t în con di ţ ii ter e s t r e - sa u altfel Suflet ul t ă u. 44. În al treile a rând: Gândir e a Mea repr e z e n t â n d u - te ca Imagin e, form â n d Templul Suflet ului Tă u - Corp ul Suflet ul ui Tă u în car e locuie ş ti Tu. 45. Acest e a trei constit ui e part e a Divin ă sau imp er s o n a l ă a Ta, ne m u ritor ul trei într- unul, adic ă - Tu, Gân dir e a Mea late n t ă , de ş i deja compl e t form ul a t ă , form a t ă dup ă Chipul Meu şi Asem e n e a Mie, dar nep u s ă înc ă în activita t e sa u în exprim a r e , ne a v â n d ca at a r e nici- o leg ă tur ă cu pers o n alit a t e a ta um a n ă , pent r u c ă la ac e a s t ă et a p ă a studiului nostr u, ea nu a fost gen e r a t ă sa u pro d u s ă .

CAPITOLUL IX GRĂ DINA EDENULUI

1. Dac ă tu nu ai înţ eles clar ce e a ce ţi-am en u n ţ a t , nu respin g e ca fiind cev a impo sibil de înţ eles, c ă ci fiec ar e rân d are un înţ ele s asc u n s a că rui cuno a ş t e r e va reco m p e n s a cu prisosin ţă stu diul nec e s a r pen tr u a- l înţ ele g e . 2. Inten ţ ia ac e s t ui Mesaj est e de a te ad u c e la înţ ele g e r e a a ce e a ce Tu e ş ti, la perc e p ţ i a “Eului” t ă u propriu, intim şi verit a bil, pen tr u ca tu s ă devii cân d v a con ş tien t de Mine, “Eul” tă u Divin, într- at â t de con ş tie n t încâ t niciod a t ă tu nu vei mai fi înş elat de c ă tre ac el alt “eu” car e tu ţi-ai ima gin a t că e ş ti şi car e timp at â t de îndelu n g a t te- a ad e m e n i t prin plă cerile lipsite de valo a r e şi ano s t e ale sim ţ urilor, prin distr a c ţ iile sale me n t al e şi plă cerile sale em o ţ ion al e . 3. Dar înaint e ca s ă poa t ă fi a ş a, va fi nec e s a r ca tu s ă cun o ş ti perf ec t ac e s t pre s u p u s “eu”, ac e s t alt “eu” pe car e tu l-ai cre a t crez â n d u - l re al şi sep a r a t de Mine, şi pe car e tu l-ai p ă str a t în via ţă , dân d u - i put er e a de a te ferm e c a şi de a te înş ela; da ac e s t “eu” auto- cre a t, cu zad a r nic el e şi înfum u r a t e l e laud e de sine, cu am bi ţ iile sale şi put e r e a visat ă , cu dra g o s t e a sa de via ţă şi de bun u ri ma t e ri al e, cu dorin ţ a sa de a fi cu ren u m e de cun o s c ă t or sa u de bun, ac e s t alt “ e u ” nu e s t e alt ul de c â t per s o n a l i t a t e a ta um a n ă car e ar put e a fi co n s i d e r a t ă în mo d fal s ca o en t i t a t e ind e p e n d e n t ă şi per s o n a l ă , dar car e nu s e na ş t e de c â t pe n t r u a muri şi ca at a r e , nu are mai mult ă per m a n e n ţă sa u realita t e dec â t ce a a frunz ei, a norului sa u a ză pezii. 4. Da, tu vei fi ad u s fa ţă în fa ţă cu ac e s t nes e m n ific a tiv “eu” pers o n a l şi vei ved e a cu clarviziun e com pl e t ă , toa t e vanit ăţ ile tale om e n e ş ti, egois m u l tă u dez g u s t ă t o r, şi atu n ci, dac ă vei voi s ă aler gi înspr e Mine, şi să Mă între bi cu simplita t e , cre din ţă şi încr e d e r e , - tu vei şti c ă Eu Sunt part e a infinit ă şi Imper s o n a l ă a ta car e se afl ă mer e u înă untr ul tă u, car e- ţi ar a t ă astf el toa t e ac e s t e iluzii ale pers o n a lit ăţ ii car e de- a lung ul ve a c u rilor te- au sep a r a t de Mine, “EUL” t ă u Divin, Intim şi glorios. 5. Acea s t ă perc e p ţ i e va veni cu sigur a n ţă atu n ci cân d tu vei put e a rec u n o a ş t e că ac e s t Mes aj provin e de la Mine şi atu n ci tu vei hot ă râ, s ă se împlin e a s c ă ; atu n ci Eu, la timp ul potrivit, voi fac e pen tr u tine, cel c ă ruia Eu îi inspir o astf el de hot ă râ r e , ca orice iluzie să disp ar ă , şi într- ad e v ă r tu Mă vei cuno a ş t e . 6. Exerci ţ iul spiritului t ă u asu p r a ac e s t ei tem e abs tr a c t e , nu îţi va fi vă t ă m ă tor, ci dimp o t riv ă , ac e s t a fiindu- i nec e s a r spiritului tă u, că ci at â t a timp cât tu nu vei put e a înţ ele g e Înv ăţă tur a Mea prez e n t a t ă

19

în idei as e m e n e a celor car e sunt exprim a t e aici, ac e s t e idei venin d din afar ă , tu nu vei put e a perc e p e sau inter pr e t a core c t Ide e a Mea atu n ci când Eu te inspir în mod interior. 7. Şi astfel, EU îţi pre g ă t e s c spiritul tă u pen tr u a- ţi fi de FOLOS, nu pen tr u a ob ţ ine în plus cuno ş tin ţ e p ă m â n t e ş ti, ci pen tr u ca tu s ă po ţ i primi şi să dai Înv ăţă turile Mele celor pe car e EU ţi-i ad u c în ac e s t scop. 8. Astfel, dup ă ce vei fi înălţ at rug ă ciu n e a ta c ă tre Mine, Propriul Tă u “Eu” Adev ă ra t şi Intim, Tat ă l Tă u din Ceruri, pen tr u ca ad e v ă r a t a re alizar e s ă se efec t u e z e în tine (şi pent r u ca tu s ă po ţ i ved e a Adev ă rul ac e s t o r înv ăţă turi), în toa t e lucrurile, în toa t e con di ţ iile şi exp e ri e n ţ el e car e pot s ă survin ă , s ă cite ş ti cu at e n ţ i e ce e a ce urm e a e z ă . 9. Pe parc ur s ul studiului nostr u as u pr a proc e s u l ui de dezv ă luir e a Ideii Mele, noi am ajuns la punc t ul în car e “EU SUNT-ul” Tă u car e se ma nife s t ă în Corpul ne m u rit or al Suflet ului t ă u, sa u în Imagin e a Gân d cre a t ă de Mine, prin Gândir e a Mea pur ă , est e acu m gat a să ia o form ă pă m â n t e a s c ă consist e n t ă (corp de nat u r ă plas tic ă în car e Gând ul- Imagin e încep e s ă ia o form ă corp or al ă ; form ă înc ă “la nivel de es e n ţă ”, nefiind înc ă “ma t e ri al ă ” cu toa t e că dep ăş ise star e a me nt al ă ), o form ă ad e c v a t ă pen tr u exprim a r e a Atribut elor Mele pe Pă mînt. 10. Transfor m a r e a din star e a me n t al ă , în form a murito a r e a avut loc în ac el a si mod şi prin ac el a ş i proc e d e u utilizat de orice cre a ţ ie şi est e literal m e n t e des c ris în Biblie, în car e se spu n e : “ EU a m f ă cu t pe om din lut, sa u din ţărân a p ă mî n t u l u i (o sub s t a nţă plas tic ă emin a m e n t e sup e rio a r ă celei din car e era com p u s ă ”ima gin e a p ă mîntului” şi prin car e pă m â n t ul ma t e ri al est e un “du blu fizic” celul ă cu celul ă , ato m cu ato m, sub s t a n ţă în car e form el e murito a r e exist ă mai înaint e de a dev e ni mat e ri al e, fiind ea -însu ş i murito a r e ca form ă ). EU i- am ins u f l a t în n ă ri sufl ul vi e ţ ii şi om ul a de v e n i t un Sufl e t viu. ” 11. Să îţi explic Eu mai mult? Bine, Eu îţi voi spu n e , de ci, că PUTEREA vitalizat o a r e con ţ inut ă în Ide e a Mea (Suflet ul tă u) încep u s ă atr a g ă înspr e ea, diferit el e ele m e n t e ale sub s t a n ţ ei vitale ter e s t r e (vezi not a prec e d e n t ă ), (pulbe r e ) şi ato m cu ato m, celul ă cu celul ă , să o mod el e z e , şi s ă- i de a o form ă fiec ă rei a dintr e ele în dec u r s ul timpul ui pân ă la a le da într- ad e v ă r un corp în form ă sub s t a n ţ ilal ă (os, ţ esut u ri, orga n e ) confor m cu mo d el ul ImaginiiGân d car e cons titui e Corpul Suflet ului Tă u, form â n d în ac e s t mod,
20

am put e a spu n e , un înveli ş ext e rior de sub s t a n ţă ter e s t r ă , -pân ă ce în final form a ta murito a r e , corpor al ă sa u um a n ă s- a ma nife s t a t în mod psihic, de ş i nu înc ă prin ce e a ce nu mi m sim ţ uri mat e ri al e sa u fizice; dup ă ce totul fiind pre g ă tit pen tr u ac e s t mo m e n t ciclic, Ţie, Atribut ul Meu, ţi s- a insuflat din ă untr u şi prin n ă ri, suflul vie ţ ii şi Tu ai ap ă rut atu n ci pen tr u prim a dat ă pe Pă mâ n t ca o fiinţă um a n ă , un suflet viu (Ide e a Mea de at u n ci cap a bil ă s ă se exprim e în mod con ş tien t printr- un instru m e n t ter e s t r u ad e c v a t ) cuprinz â n d în Tine- Însu ţ i toa t e Atribut el e Mele şi cu toa t e posibilit ăţ ile Mele. 12. Astfel au fost ma nife s t a t e toa t e diferitel e instru m e n t e pen tr u exprim a r e a Tere s tr ă a Ideii Mele; şi Tu, fiind unul din Atribut el e Mele, tu ai avu t în mod nat u r al do min a ţ ia as u p r a tut ur o r ac e s t o r instr u m e n t e , ce e a ce vre a s ă spu n ă că tu ai pos e d a t put e r e a de a utiliza pe fiec a r e dintr e ele sa u pe toa t e dup ă nev oie pen tr u deplin a şi com pl e t a exprim a r e a put e rilor şi posibilit ăţ ilor Tale (cele ale Atribut ul ui Meu). 13. În ac e a s t ă ma ni e r ă şi nu m ai pen tr u ac e s t motiv, Tu, fra ţ ii tăi şi surorile tale a ţ i dev e nit exprim ă ri om e n e ş ti. Dar, chiar atu n ci cân d tu ai că p ă ta t form ă um a n ă , exprim a r e a Ta era înc ă at â t de imp er s o n a l ă , încât de ş i tu erai con ş tie n t de tine în mo d pers o n a l, tu ap el ai la Mine, în mod interior, cer â n d u - Mi inspira ţ ia şi dire c ţ ia. 14. Acea s t a a fost deci prim a con di ţ ie în car e tu te- ai aflat la trezir e, atun ci cân d ai venit la exprim a r e ter e s t r ă şi car e a fost nu mit ă “st ar e a Edenic ă ” sa u via ţ a în Gră din a Eden ului. 15. Ace a s t ă star e Edenic ă sa u par a di si a c ă repr e zin t ă faza Divin ă a Con ş tiin ţ ei Imper s o n a l e din Tine, sau star e a în car e Tu er ai înc ă în mod con ş tien t Una cu Mine, cu toa t e că te aflai atu n ci retr a s întrun instr u m e n t de exprim a r e um a n ă . 16. Ori, Eu nu- ţi voi spu n e în det aliu cu m şi pen tr u ce Mi-a fost nec e s a r s ă “te alun g ” ( pe Tine, de atu n ci încolo ma nif e s t a t ca Om sa u Ome nir e ) din Gră din a Eden ului, în afar ă de a- ţi rea min ti rolul pe car e îl joac ă Dorin ţ a în exprim a r e a Tere s t r ă şi rela ţ ia pe car e o p ă str e a z ă cu Voin ţ a Mea; sau cu alte cuvint e, cu m ea re ţ in e at e n ţ ia ta fixă as u p r a lucrurilor mat e ri al e şi te fac e s ă Mă ui ţi în mod interior. 17. Totu ş i, cân d tu vei înţ ele g e ac e a s t a şi cân d tu vei ad mit e, cât de pu ţ in, motivul pe car e Eu l-am avu t pen tr u a ac ţ ion a astfel, atu n ci poa t e vei put e a sesiz a nec e sit a t e a car e M-a det e r mi n a t să te fac s ă cazi pe Tine (Om e nir e a ) într- un som n profu n d (c ă ci tu ajun s e s e i la cap ă t ul unui alt Ciclu nu mit Zi Cos mic ă ) şi apoi să te

las s ă visezi că te- ai trezit- de ş i în realita t e tu erai înc ă ador mit, a ş a cum e ş ti şi acu m şi de fapt tot ce e a ce s- a întâ m pl a t din ac e a zi şi pân ă în prez e n t, eve ni m e n t e l e înş el ă to a r e şi con di ţ iile p ă m â n t e ş ti, toat e ac e s t e a nu au fost de c â t un Vis, din car e tu nu te vei trezi com pl e t de c â t atun ci când Tu (Ome nir e a ) vei dev e ni com pl e t con ş tie n t de Mine în mod interior - şi atu n ci tu vei afla că Tu- Însu ţ i (Om e nir e a ) nu mai e ş ti din punc t de ved e r e corp or al unul, ci dou ă p ă rţi, o part e activ ă , gân dit o a r e şi hot ă rît ă , car e de ac e e a se num e ş t e “om” sa u bă rba t şi ce al alt ă , part e a sen sibil ă şi rec e p tiv ă , “o matric e- om “ sa u fem ei e. 18. Tu vei înţ ele g e de as e m e n e a nec e si t a t e a car e a exist a t , de a pun e în joc ac e s t e influien ţ e apa r e n t e sa u înş el ă to a r e , p ă mâ n t e ş ti sa u mat e ri al e, în scop ul de a smulg e con ş tiin ţ a ta din deliciile pur Divine şi de a o me n ţ ine în ac e s t ă nou ă star e de Vis, în scop ul de a- ţi dezvolt a un spirit muritor sau um a n pen tr u ca prin ten din ţ el e tale nat ur al e şi egoist e s ă po ţ i s ă te conc e n t r e zi com pl e t în misiun e a Ta Pă mînt e a s c ă prin exprim a r e um a n ă . 19. Şi de as e m e n e a , înţ elep ciu n e a de a fac e ca ac e a s t ă influien ţă prin inter m e d i ul Ş arpelui Egois m ul ui (form ă pe car e EU l-am fă cut s ă o ia în spiritul t ă u), s ă gen e r e z e Dorin ţ a, mai întâi în part e a pasiv ă , sensibil ă şi rec e p tiv ă a Ta, Dorin ţ a car e est e ag e n t ul muritor al Voin ţ ei Mele, car e tre b ui a s ă prod u c ă motiv el e şi for ţ a motric e pentr u exprim a r e a ulterio a r ă şi com pl e t ă a Atribut el or Mele pe Pă mâ nt. 20. Şi în final, tu vei înţ ele g e nec e sit a t e a ca Dorin ţ a s ă - şi ex er cit e fascin a ţ ia sa as u pr a ta (Ome nir e a ) , pent r u ca nat u r a ta cer e a s c ă sa u impe r s o n a l ă s ă poa t ă s ă se me n ţ in ă com pl e t într- un som n profu n d pân ă în ziua în car e, fără s ă ie şi din Visul Tă u, prin folosire a liber ă dar fără să ştii a Voin ţ ei Mele, tu s ă fii în star e s ă gu ş ti şi s ă m ă n â n ci din abun d e n ţă din Fruct ul ( a ce e a ce s- a nu mit) Arborel e Ş tiin ţ ei “Binelui” şi a “Ră ului”, pen tr u ca mân c â n d din ac e s t fruct, tu s ă po ţ i s ă înve ţ i să distin gi şi s ă cuno ş ti cu m se cuvine fructul să u a ş a cum est e el cu ad e v ă r a t şi dob â n di n d forţă , în scop ul de a utiliza cu înţ elep ci un e şi perf ec t cun o a ş t e r e a astf el ob ţ inut ă , doa r pent r u exprim a r e a Ideii Mele. 21. Este, de as e m e n e a posibil ca acu m tu s ă po ţ i înţ ele g e cu m în visul t ă u, devii din ce în ce mai abs or bit şi mai at a ş a t de ac e a s t ă fals ă star e p ă mâ n t e a s c ă pentr u a mâ n c a mai întâi din ac e s t fruct şi a înv ăţ a s ă cuno ş ti Binele şi Ră ul şi ca dup ă ac e e a , cun o s c â n d ac e a s t ă lum e nou ă şi atr ă g ă to a r e car e se des c hi d e în faţ a ta în
21

ac e s t mod, tu s ă fii mort fa ţă de cun o a ş t e r e a Realit ăţ ii com pl e t e , şi se po at e să înţ ele gi de as e m e n e a cu m şi pen tr u ce tu ai vă zut c ă erai gol (atît part e a gîndito a r e cît şi part e a senzitiv ă din tine) şi de as e m e n e a pen tr u ce ţie ţi-a fost te a m ă şi ai încerc a t s ă te asc u n zi de Mine, crein d astfel în con ş tiin ţ a ta, se nz a ţ i a de a fi sep a r a t de Mine. 22. Şi ac u m po a t e c ă tu înţ ele gi pen tr u ce totul a tre b uit s ă fie a ş a; pen tr u ce Tu (Om e nir e a ) , a tre b uit s ă ie ş i din star e a Edenic ă de con ş tiin ţă Impers o n a l ă şi s ă fii cufun d a t co m pl e t în iluzia ac e s t e i lumi de Vis, în scop ul de a put e a Cre e a un corp şi de a dezv olt a în el o con ş tiin ţă pers o n a l ă , sa u de tine- însu ţ i, cap a bil să exprim e com pl e t Perfe c ţ iun e a Mea. 23. Aş a s- a n ă scu t pers o n a lit a t e a ta şi dup ă na ş t er e a sa Eu te- am incitat să o sus ţ ii şi să o fortifici, um plâ n d u - te de dorin ţ e, de sp er a n ţ e, de am bi ţ ii şi de aspit a ţ ii împr e u n ă cu toa t e diver s el e ma nife s t ă ri ale Dorin ţ ei, car e nu sâ n t dec â t et a p e um a n e ale Voin ţ ei Mele, lucrâ n d la pre g ă tir e a şi la dezv olt a r e a unui instr u m e n t cap a bil s ă exprim e perfe c t atribu t el e Mele pe Pă mâ n t. 24. Şi astfel, Eu am dat Porun c a Mea, sau Eu am rostit Cuvâ n t ul şi te- am alun g a t din Gră din a Eden ul ui, îmbr ă c â n d u - te într- un “înveli ş de carn e ” , as e m ă n ă to a r e ce ac e e a a celorlalt e anim al e; pent r u ca în ac e s t ă nou ă con di ţ ie, tu s ă po ţ i intra compl e t în me diul ter e s t r u , pe Pă mân t ul Real, Pă mâ n t ul Ideii Mele, - şi nu cel al Visului Tă u, pen tr u a da Ideii Mele, acolo late n t ă , o via ţă de exprim a r e activ ă pen tr u că Tu, Atribut ul Meu, av e ai nevoi e s ă ai un org a nis m şi un înveli ş ad a p t a t e me diului în car e urm a să te ma nife ş ti în Visul Tă u. 25. Şi de ac e e a fizic, prin car e Eu îi d ă d e a m Ideii Mele o form ă ad a p t a t ă pen tr u exprim a r e a ter e s t r ă : EU îţi d ă d e a m put e r e a de a te exprim a într- un org a nis m det e r mi n a t (fizic) prin inter m e d i ul cuvint elor. 26. În Impers o n al, cuvint el e nu au nici un sen s, şi nici nec e si t a t e . Doar ideile exist ă şi se exprim ă . Ele sun t, do ar pen tr u c ă ele sun t expr e si a et a p e l o r divers e ale Fiin ţ ei Mele. 27. Dar în ac e a s t ă star e de Vis, era nec e s a r ca orice exprim a r e să fi avut pen tr u ac e s t e st ă ri primitiv e de exist e n ţă corpor al ă , o form ă şi o consist e n ţă prin car e s ă poa t ă fi auzit e, vă zut e , atins e şi gust a t e , pen tr u ca se m nific a ţ ia sa, s ă poa t ă fi perc e p u t ă cu clarit a t e , era în mod nat u r al nec e s a r de a prev e d e a org a nis m e cap a bil e de a fi utile pen tr u dublul scop de exprim a r e şi de înţ ele g e r e a ce e a ce se exprim a .

28. Şi astf el, pe m ă sur ă ce Ide e a Mea se dezv olt a prin Ea- Însu ş i, dup ă expulz a r e a ta din Eden, Tu, -Unul din Atribut el e Mele Divine, car e locuiai în Ide e a Mea, a ac e s t ui Atribut în expri m a r e , Atribut car e ră mâ n e la rîndul s ă u înă untr ul Gân dirii Mele- Ima gin e şi car e în final, se ma nife s t ă mat e ri al prin form a Pă mâ n t e a s c ă a “Cuvint elor” - atu n ci cân d tu ai primit impuls ul Voin ţ ei Mele, sub form a Dorin ţ ei de a exprim a Sem nifica ţ ia Mea- tu ai încep u t rapid “s ă cre ş ti şi să te înmul ţ e ş ti”. 29. Şi în că ut a r e a de că tre tine a con di ţ iilor favor a bile pen tr u ma nife s t a r e a atribut e l or tale partic ul ar e , tu te- ai ră sp â n dit pe to at ă supr af a ţ a p ă m â n t ul ui, excit â n d şi stim ul â n d intelig e n ţ a late n t ă în toat e form el e de via ţă cu car e tu intr ai în cont a c t , pen tr u o expri m a r e mai com pl e t ă şi mai activ ă a fazelor partic ul ar e ale Ideii Mele pe car e ele o repr e z e n t a u . 30. Şi a ş a s- au form a t diferitel e Limbaje ale p ă m â n t ul ui, fieca r e dintr e ele com p u s e din mai mult e cuvint e, toat e nă scu t e în spiritul um a n prin Dorin ţ a de a exprim a în conc e p t e p ă m â n t e ş ti fazel e infinite ale Ideii Mele, mer e u active din interior. 31. Şi cu cât me nt alit a t e a om e n e a s c ă s- a str ă duit să exprim e în cuvint e Ide e a Mea, cu at â t e ş ec ul a fost mai mar e, şi mai umilitor. 32. Dar, (la Timpul Potrivit) va veni Mare a Trezire, şi atu n ci se va rec u n o a ş t e că toa t e Cuvint el e nu sun t de c â t simb ol uri ale un ei Idei, dim e n si u n e a şi toa t e ideile, oricar e ar fi m ă sur a lor, nu sun t dec â t faze ale unei Unice Idei, Ide e a Mea des p r e Mine- Însu mi în expri m a r e , şi că orice Dorin ţă de a exprim a în cuvint e ac e a s t ă Idee, fără a fi con ş tie nt că Voin ţ a Mea est e sing u r a şi Unica Surs ă de Inspira ţ ie, va fi zad a r nic ă , va fi de as e m e n e a rec u n o s c u t c ă ori ce dorin ţă de a exprim a ac e a s t ă Ide e în oper e şi în fapt e vii (fă r ă a pierd e com pl e t con ş tiin ţ a pers o n a lit ăţ ii tale om e n e ş ti) a particip ă rii pers o n a l e pe car e tu o ma nife ş ti în ac e s t e op er e şi fapt e , conc e n t r â n d între a g a ta fiinţă în Mine, va fi zad a r nic ă şi steril ă şi nu va ave a ca rezult a t dec â t e ş ec uri, de c e p ţ ii şi umiliri. CAPITOLUL X BINELE ŞI RĂ UL 1. În Gră dina Eden ului, în car e tu te aflai înaint e de a încep e misiun e a ta um a n ă , cre ş t e a un pom al că rui fruct se num e a : Cuno a ş t e r e a Binelui şi a Ră ului.
22

2. Atunci cân d locuiai în ac e a s t ă Gră din ă , tu er ai înc ă în între gi m e Impers o n a l, de o a r e c e tu nu gus t a s e ş i înc ă din ac e s t fruct. Dar ced â n d oda t ă Dorin ţ ei, ag e n t ul um a n al Voin ţ ei Mele, a c ă rui misiun e princip al ă est e de a te fac e s ă m ă n â n ci din ac e s t fruct, în mo m e n t u l în car e tu l-ai mâ n c a t , ai cobor â t, ai că zut, sau ai fost exp ulz a t din star e a Ta Para disi a c ă (as e m e n e a pui ş orului cân d iese din g ă o ac e , sa u a tran d afirului cînd ies e din bobo c) şi te- ai aflat înconjur a t de un me diu ciud a t şi nou, că ci din ac el mo m e n t , în loc de a av e a do min a ţ ia as u p r a tut ur o r regiu nilor interio a r e car e ţi-ar fi satisf ă cu t toa t e nevoile tale, tu a tre b uit s ă lucrezi p ă m â n t ul pen tr u a- l fac e s ă rod e a s c ă şi să - ţi câ ş tigi pâin e a cu sud o a r e a frun ţ ii tale. 3. Dar luân d as u p r a ta ac e a s t ă misiun e um a n ă , ţi-a fost nec e s a r s ă intri compl e t în toa t e st ă rile sa u con di ţ iile vie ţ ii um a n e , pen tr u a dezv olt a un spirit şi a form a un corp perf ec t, amb el e valabile s ă exprim e perfe c t Ide e a Mea pe Pă mâ n t, - ce e a ce cons tit ui e ad e v ă r a t a cauz ă şi ra ţ iun e a intr ă rii tale în ac e a s t ă nou ă star e . 4. Astfel, fiind c ă zut sa u ie şit din star e a ta Impers o n al ă sa u Para di si a c ă , tu ai ced a t com pl e t atr a c ţ iei ac e s t e i Lumi Iluzorii şi ime di a t ce te- ai lă sat con d u s de Dorin ţă , tu nu ai mai fost în star e să vezi Realita t e a sa u Suflet ul lucrurilor, c ă ci tu ţi-ai ad a p t a t un corp fizic, un înveli ş mat e ri al, cu un creier um a n , car e fiind influien ţ a t de Dorin ţă , a aru n c a t un văl asu p r a Con ş tiin ţ ei tale interio a r e , întun e c â n d ved e r e a ta şi voalâ n d spiritul tă u în a ş a fel, încâ t Lumin a Adev ă rului s ă nu po a t ă p ă trun d e prin el fără s ă de a o lumin ă fals ă lucrurilor, den a t u r â n d u - le în fa ţ a înţ ele g e rii tale um a n e . 5. Şi în as e m e n e a star e de Vis, tu ai vă zut toat e lucrurile confuz, ca printr- o ce a ţă , şi cu m ac e a s t ă ce a ţă înconjur a şi înv ăluia totul, tu nu ai putu t ved e a lucrurile a ş a cum sunt ele cu ad e v ă r a t, ci do ar asp e c t ul lor neb ulo s, car e totu ş i îţi p ă re a c ă est e ad e v ă r ul, îns ăş i realit a t e a lucrurilor. 6. Tot a ş a s- a întâ m pl a t cu tot ce e a ce ai vă zut cu ochii t ăi fizici, cu toat e lucrurile însufle ţ ite sau nu, cu tot ce e a ce tu ai conc e p u t în spiritul t ă u um a n , chiar cu propriul şi Intimul “Eu” şi cu ceilal ţ i “Eu” car e te înconjo a r ă . 7. Şi astf el, ne m a iv ă z â n d Sufletul lucrurilor, ci do ar umbr el e lor neb ulo a s e , tu ai ajun s să crezi că ac e s t e Umbr e era u cu ad e v ă r a t mat e ri al e şi că lum e a car e te înconjur a era com p u s ă şi umplu t ă cu ac e a s t ă ma t e ri e .

8. Dar ac e a s t ă ce a ţă , nu era de c â t efec t ul impo sibilit ăţ ii în car e era Lumina Adev ă rului de a p ă trun d e prin spiritul tă u um a n , al că rui intel e c t, as e m ă n ă t or unei lentile impe rf e c t e , falsifica şi alter a oric e lucru, fă când u- l s ă- ţi ap a r ă ca Real, prin me n ţ in e r e a con ş tiin ţ ei tale continu u ocup a t ă cu miliard el e de iluzii ale Lumii tale de Vis. 9. Şi deci, int e l e c t u l e s t e cr e a ţ i a Dorin ţ ei , co m p l e t do m i n a t de c ă tr e ac e a s t a din urm ă , ne fii n d a ş a cu m mul ţ i au pr e s u p u s , o fac u l t a t e a Sufl e t u l u i . Cu alte cuvint e, ac e a s tă ce a ţă nu era altc e v a de c â t lentila defor m a t ă de intele c t ul tă u om e n e s c , car e fiind domin a t de că tre Dorin ţă , interpr e t a fals şi tran s mi t e a con ş tiin ţ ei tale fieca r e ima gin e , ide e sau impuls, pe car e Eu ţi le inspira m din interior sa u pe car e Eu le atr ă g e a m înspr e tine dinaf a r ă , în timpul proc e s ul ui prin car e Eu trez e a m con ş tiin ţ a ta la rec un o a ş t e r e a Ideii Mele ce exist ă în interior und e ea lupt ă mer e u pentr u a ajung e s ă se exprim e în mo d mat e ri al. 10. Totu ş i, Eu am conc e p u t toa t e ac e s t e a inte n ţ ion a t prin inter m e d i ul influien ţ ei Dorin ţ ei, în scop ul de a te introd u c e în mo d con ş tie nt pân ă în miez ul condi ţ iilor mat e ri al e. 11. Şi cu toat e că ac e a s t ă viziune fals ă , inspira t ă de c ă tre Dorin ţă , a fost ca uz a multor ciocniri, ne m ul ţ u miri şi suferin ţ e şi tu ai pierd u t trep t a t încre d e r e a în Tine- Însu ţ i, în Mine, Unicul, Imp ers o n al ul interior, că ci de fapt tu M-ai uitat pân ă într- at â t încât tu nu ai mai ştiut la cine s ă aler gi în confuzia ta; totu ş i era nec e s a r să se întâ m pl e a ş a, c ă ci pierz â n d în ac e s t mo d me m o ri a st ă rii Tale Divine, şi conc e n t r â n d între a g a ta con ş tiin ţă în ac e s t e con di ţ ii mat e ri al e Eu put e a m s ă - ţi dezvolt spiritul, voin ţ a ta om e n e a s c ă şi to at e facult ăţ ile sal e şi s ă - ţi dot ez corpul tă u om e n e s c cu form a şi put e r e a car e treb ui a s ă Mă fac ă cap a bil de a da o exprim a r e perfe c t ă Ideii Mele Divine, pe Pă mâ n t, ce e a ce treb ui a s ă se întâ m pl e , mai devr e m e sa u mai târziu. 12. Şi astfel, dat orit ă gre ş elilor tale, nec a z u rilor şi suferin ţ elor tale, Dorin ţ a de a te ved e a eliber a t de ele a fă cut ca Ide e a de Ră u s ă se nas c ă în spiritul tă u, şi în ac el a ş i fel, at u n ci cân d ac e s t e nec a z u ri nu exist a u , ac e e a ş i dorin ţă s ă- ţi inspire Ide e a de Bine. 13. Şi tu atribui ai tutur or asp e c t el o r lucrurilor şi con di ţ iilor, calificativel e de “Bine” sa u de “Ră u” dup ă cum ele îţi satisf ă c e a u sa u nu Dorin ţ a ta, ag e n t ul Meu, în realita t e Eu, “Eu- Însu mi” um a n , sa u altfel zis Tu, în pers o n a lit a t e a ta um a n ă .

14. Dar toa t e con di ţ iile şi exp e ri e n ţ el e vie ţ ii în car e tu intrai, cele car e ţi se p ă re a u Bun e atu n ci cân d ele îţi plă ce a u , şi Rele at u n ci cînd ele îţi displ ă c e a u , nu era u dec â t incid e n t e cre a t e de c ă tre Dorin ţă , pen t r u a stim ul a sa u a pun e în activit a t e an u mit e facult ăţ i interio a r e car e tre b ui a u s ă te fac ă cap a bil s ă rec u n o ş ti Adev ă rul, pe car e Eu, în interior ul t ă u, dore a m în ac el mo m e n t s ă se imprim e în con ş tiin ţ a ta; “Ră ul” ap a r e n t era asp e c t u l pozitiv al Fructului Pomului, car e totd e a u n a te- a tent a t prin ap a r e n ţ a sa atr ă g ă to a r e şi prin deliciile pe car e ţi le pro d u c e a atu n ci cân d tu îl gust ai pen tr u prim a dat ă , te an g aj a s ă- l m ă n â n ci pîn ă la sat u r a ţ ie sa u pân ă atu n ci cân d efe c t el e sale d ă un ă to a r e se manif e s t a u în nen or o ciri as u p r a ta, ad u c â n d u - ţi o deziluzie final ă , car e tre b ui a s ă serv e a s c ă la a te fac e s ă revii sa u s ă aler gi, ru ş inat şi umilit la Mine, “Eul” t ă u Verita bil şi Intim car e prin con ş tiin ţ a nou rev el a t ă astf el, era în cons e ci n ţă cap a bil s ă extr a g ă Esen ţ a Fruct ului, şi s ă o încorp o r e z e în sub s t a n ţ a suflet ul ui şi în mod ul să u de a fi. 15. Şi “Binele” ap a r e n t nefiind de cît asp e c t ul ne g a tiv al fruct ului, car e fiind prin el- însu ş i pus în exprim a r e , prin rec u n o a ş t e r e a şi sup u n e r e a ta la impuls ul s ă u, îţi per mit e a s ă te buc uri de efec t el e sale fericite şi nat u r al e şi de a primi av a n t a j el e mat e ri al e rezultîn d din iubito a r e a Mea Inspir a ţ ie şi Cond u c e r e . 16. Dar ac e s t “tu ” car e er ai îndru m a t de Dorin ţă prin to a t e ac e s t e ex p e r i e n ţ e , nu era de c â t per s o n a l i t a t e a ta um a n ă , car e era ed u c a t ă , dezvolt a t ă , şi pre g ă tit ă de c ă tre Adev ă ra t ul Tu, în scop ul de a face din ea un instru m e n t perfe c t pen tr u folosin ţ a Ta, în exprim a r e a Ideii Mele car e că ut a neînc e t a t s ă- şi ma nife s t e mat e ri al perf ec ţ iun e a sa în trup. 17. Şi tu fă ceai toa t e ac e s t e a , oblig â n d pers o n a lit a t e a ta um a n ă nu nu m ai s ă m ă n â n c e din fruct ul a ce e a ce se nu m e ş t e Pomul Ştiin ţ ei Binelui şi Ră ului, dar să şi tr ăie ş ti astfel, pân ă atu n ci cân d ai vă zut şi cun o s c u t tot ce e a ce se nu m e ş t e “ră u” şi pen tr u că ai tr ă it din el şi cu el, s ă des c o p e ri în el ger m e n e l e a ce e a ce se nu m e ş t e “Bine” şi cule g â n d u - l, s ă- l ex a mi n e zi sub toa t e asp e c t e l e , pân ă la a afla realit a t e a sa, şi din ac el mo m e n t , tu ai ştiut c ă “Bin e l e ” şi “R ă ul” nu exi s t ă cu ad e v ă r a t , şi c ă el e nu su n t de c î t ni ş t e co n c e p ţ ii rel a ti v e indicî n d co n di ţ ii ma t e r i a l e , co n s i d e r a t e din pun c t e de v e d e r e dif e ri t e al e unui Ad e v ă r ce n t r a l int e ri o r , a c ă rei Re alit a t e e s t e ce e a ce Tu as pir a i s ă Cuno ş ti, s ă Fii şi s ă Expri mi .

23

18. Şi astfel, în ultim ul timp, am put e a spu n e c ă tu ai elimin a t gra d a t din con ş tiin ţ a ta um a n ă , stra t dup ă stra t, respir â n d ce a ţ a sa u vr ăjile fă cut e spiritului tă u de că tre intele c t; sup u n â n d , do min â n d , spiritu aliz â n d şi clarificâ n d intele c t ul, pân ă cân d în final, tu înce pi acu m să te trez e ş ti şi s ă vezi din cân d în cân d prin ultimile stra t u ri car e se sub ţ iaz ă neînc e t a t , lică riri ale Mele, Unica şi Mare a Realit a t e car e est e în ă untr ul tut ur o r lucrurilor. 19. Dar în ac e s t timp, Tu, Omnisci e n t ul şi Imper s o n a l ul t ă u “EU SUNT”, fă când toa t e ac e s t e a în mod con ş tie n t şi inten ţ ion a t , nu în scop ul de a dob â n di cuno a ş t e r e a con di ţ iilor şi a lucrurilor mat e ri al e , a ş a cum a procla m a t- o intele c t ul tă u at â t de put e r nic şi de aut orit a r, ci pentr u ca tu s ă po ţ i cule g e ce e a ce tu ai se m ă n a t în timpurile obsc ur e ale trec u t ul ui t ă u, şi pen tr u ca tu s ă fii în star e s ă ma nife ş ti în mod mat e ri al Ide e a Mea Perfec t ă pe Pă mâ n t, a ş a cu m tu o ma nife ş ti ac u m în star e a Imper s o n a l ă , Locuin ţ a ta Cere a s c ă . 20. Şi Tu, amint e ş t e- ţi, Tu e ş ti Marele Eu Imper s o n a l, Eu, car e fac to at e ac e s t e a , car e m ă schim b continu u sub asp e c t mat e ri al, dar CARE în mod interior SUNT, et e r n, ac el a ş i. 21. Reînoir e a continu ă a anoti m p u rilor: Prim ă var a cu se m ă n a t ul s ă u laborios; Vara cu căldur a sa şi cu co ac e r e a ei liniş tit ă , Toam n a , cu îmbel ş ug a t e l e ei rec olt e şi Iarna, cu frigul şi abu n d e n ţ a ei liniş tit ă ,- an dup ă an, via ţă dup ă via ţă , sec ol dup ă sec ol, ev dup ă ev, nu sânt dec â t exprim a r e a Ideii Mele, a ş a cu m Eu o inspir Pă mâ nt ul ui şi Ţie, Atribut ul Meu şi Tuturor celorlalt e atribu t e ale Mele, pe parc ur s ul ma nife s t ă rii mat e ri al e a perfe c ţ iu nii Naturii Mele. 22. Da, Eu o fac prin Tine, pentr u c ă Tu e ş ti un a din exprim ă rile Mele, pentr u că num ai prin tine, Atribut ul Meu, EU pot s ă m ă expri m, Eu pot exist a, EU SUNT, pentr u c ă Tu e ş ti, TU EŞTI pen tr u că EU Mă exprim pe MINE-ÎNSUMI. 23. EU SUNT în TINE, dup ă cum stej ar ul est e în ghin d ă , Tu e ş ti Eu, dup ă cum raz a de soar e est e Soar el e, Tu e ş ti o fa ţ et ă a Mea în expri m a r e , Tu, unul din atribut el e Mele Divine car e e ş ti et e r n pe cale de a încerc a să exprimi perfe c ţ iun e a Mea, prin şi cu ajutor ul pers o n a lit ăţ ii Tale om e n e ş ti. 24. Asem e n e a artist ului car e ved e în spiritul s ă u tablo ul perfe c t pe car e dore ş t e să -l pict ez e , dar mâ n a nu poa t e repro d u c e fidel pe pânz ă , prin mijloa c el e brut e ale pen el ului şi al culorilor, ad e v ă r a t a ide e şi efec t el e pe car e le ved e , tot astf el Tu m ă vezi în ă untr ul
24

Tă u- Însu ţ i şi Tu ştii c ă noi sunt e m Una, dar imp erf e c ţ iun e a mat e ri ei ter e s t r e , a pers o n a lit ăţ ii um a n e cu corp ul s ă u anim al, spiritul să u um a n , intel e c t ul s ă u eg oist, te împie dic ă s ă re alizezi ac e s t lucru. 25. Da, Eu am cre a t corp ul, spiritul şi intel e c t ul tă u în scop ul de a m ă exprim a pe MINE-Însu mi prin tine; EU ţi-am dat spiritul, pen tr u ca el să inter pr e t e z e Ide e a Mea, a ş a cu m am inspira t- o EU spiritului t ă u. Dar asp e c t e l e om e n e ş ti ale ac e s t u i corp, spirit şi intel e c t ale tale, prec u m şi folosir e a lor mat e ri al ă , te- au distr a s în a ş a fel încât tu M-ai uitat, pe Mine, Sing ur a şi Unica Realita t e Interio a r ă , a că rei Natur ă Divin ă ca u t ă mer e u s ă se exprim e pen tr u tine şi prin tine. 26. Dar curâ n d va veni timp ul cân d folosire a ma t e ri al ă a ac e s t o r instr u m e n t e , nu te va mai distr a, şi Realit a t e a Mea îţi va fi rev el a t ă , înă untr ul t ă u, în toa t ă m ă re ţ ia Perfec ţ iu nii Sale. 27. Dar Tu, atu n ci cînd EU m ă voi rev el a astf el Ţie, tu nu vei fi mai fericit dec â t înaint e, da c ă ce e a ce EU îţi voi rev el a nu va fi pen tr u tine Pâin e a Vieţii, şi da c ă tu nu vei tr ă i şi nu vei ma nife s t a Viaţ a (Imp er s o n al ă ) astf el rev el a t ă .

CAPITOLUL XI ÎNTREBUIN Ţ AREA 1. Inten ţ ion a t Eu nu am exp u s aici în mod clar cauz el e şi mod ul în car e au dec u r s ac e s t e lucruri, pen tr u c ă EU Mi-am rez erv a t dre p t ul de a te inspira din interior, cu o viziun e a desf ăş ur ă rii şi a dezv olt ă rii Ideii Mele Divine şi a exprim ă rii Sale finale perf ec ţ ion a t e , mult mai pe înţ ele s, dec â t ce a de s cris ă aici, at u n c i cînd tu îmi vei cer e ca EU s ă te lumi n e z şi cînd vei fi în st a r e de a primi ac e a s t a . 2. Dac ă Eu ţi-a ş spu n e aici se m nific a ţ ia real ă a nu m e r o a s e l o r Mele ma nife s t ă ri înaint e ca tu s ă fii cap a bil s ă sim ţi în mod con ş tie n t Adev ă rul lor, tu nu vei cre d e Cuvint el e Mele şi nici nu vei put e a s ă înţ ele gi aplica r e a lor secr e t ă şi folosire a lor. 3. Deci pe m ă sur ă ce EU înce p s ă trez e s c în tine în ţ ele g e r e a a ce e a ce EU SUNT în interior ul t ă u şi det e r mi n con ş tiin ţ a ta um a n ă s ă devin ă din ce în ce un can al impe r s o n a l prin car e Eu s ă m ă pot exprim a, Eu îţi voi rev el a gra d a t re alit a t e a Ideii Mele, risipind un a dup ă alt a iluziile car e, de- a- lung ul ve a c u rilor, M-au asc u n s privirilor

tale, ce e a ce îmi va per mit e s ă ma nife s t prin Tine pe Pă mînt, atribut el e Mele Cere ş ti în toat ă perfe c ţ iu n e a lor um a n Divin ă . 4. Eu, în toa t e ac e s t e a nu ţi-am dat dec â t o lică rire din Realita t e a Mea, dar în m ă sur a în car e vei înţ ele g e ce e a ce ţi-a fost rev el a t ţi se va da şi mai mult din interior ul tă u, şi ac e a s t a va fi mult mai minu n a t dec â t îţi par e ce e a ce ţi-a fost deja rev el a t. 5. Pentr u c ă atu n ci cînd Ide e a Mea car e est e în interior va str ă luci în tine, clar prin înveli ş ul de carn e , ea te va fac e s ă m ă adori şi s ă m ă glorifici, mai mult dec â t adori ac u m ac e s t Dum n e z e u conc e p u t de spiritul şi intele c t ul t ă u um a n. 6. Dar înaint e ca tu s ă po ţ i s ă fii con ş tie n t de toa t e ac e s t e a şi s ă fii cap a bil s ă le înţ ele gi cu ad e v ă r a t, tu şi per s o n a lit a t e a ta um a n ă treb ui e s ă-Mi da ţ i posibilita t e a de a ţi se rev el a, alerg â n d spr e Mine în interior, ca la unic a şi singu r a surs ă a între gii ştiin ţ e, ad u c â n d u - mi m ă sur a ta abs ol ut golit ă de tine însu ţ i, sa u de “Eul” pers o n a l, cu un spirit şi cu inim ă at â t de simpl e şi de încrez ă to a r e ca ac el e a ale unui copil. 7. Atunci şi num ai atu n ci, cân d nu va mai ră m â n e nimic din con ş tiin ţ a pers o n a l ă car e m ă împie dic ă s ă te cople ş e s c pân ă la refuz cu Con ş tiin ţ a Mea, voi put e a EU s ă- ţi ar ă t gloriile verita bilei Mele Sem nific a ţ ii pentr u car e ac e s t Mesaj nu est e de c â t pre g ă tir e a mat e ri al ă . 8. Totu ş i a sosit clipa pentr u tine de a înţ ele g e cev a relativ la ac e a s t a . Ţi-a fost revel a t suficie nt pen tr u ca tu s ă fii pre g ă tit s ă rec u n o ş ti Voce a Mea car e vorbe ş t e în interior ul t ă u. 9. De as e m e n e a , Eu am ac ţ ion a t ac u m ca şi cu m tu ai sim ţ it deja Realita t e a a ce e a ce EU SUNT în interior ul tă u, ca şi cu m Adev ă rurile pe car e Eu ţi le tran s mi t prin ac e s t e pagini nu au alt scop dec â t cel de a întip ă ri mai put e r nic în con ş tiin ţ a ta, ac e s t e as p e c t e ale Ideii Mele pe car e tu ai put e a- o primi în mod direc t cu clarit a t e . 10. Cee a ce în ac e a s t ă expu n e r e îţi par e a fi Adev ă rul, nu est e dec â t înt ă rire a fapt ului c ă Ide e a Mea a lupt a t pân ă în prez e n t din ă untr ul t ă u, pentr u a se expri m a înafar ă . 11. Şi astf el, las ă la o part e ce e a ce nu te impr e sio n e a z ă şi ce e a ce nu rec u n o ş ti ca fiind al tă u, că ci ac e a s t a înse a m n ă că EU înc ă nu dor e s c ca tu s ă prim e ş ti. 12. Dar fieca r e din Adev ă rurile pe car e Eu le tran s mit aici, va continu a s ă vibrez e pân ă cân d el va ajun g e la spiritel e pe car e Eu le voi fi pre g ă tit pentr u a- l primi, pentr u c ă fieca r e cuv â n t est e plin
25

de for ţ a put e r ni c ă a Ideii Mele şi pen tr u spiritele car e perc e p Adev ă rul asc u n s în ac e s t e Cuvint e, ac e s t Adev ă r se tran sfor m ă în Realita t e a vie, car e în sine îns ăş i nu est e dec â t un an u mit asp e c t , o an u mi t ă faz ă a Ideii Mele pe car e ac e s t e spirite sunt acu m de m n e şi cap a bil e s ă o exprim e . 13. Şi a ş a cu m toa t e spiritel e nu sun t dec â t faze ale Spiritului Meu Infinit sa u p ă r ţi ale Lui car e se ma nife s t ă sub form e distinct e de nat u r ă finit ă , atu n ci cân d Eu îi vorb e s c spiritului tă u sa u altor spirite prin inter m e d i ul ac e s t o r pagini, EU nu vorb e s c dec â t “Eului” Meu om e n e s c , gân din d cu spiritul Meu Infinit dân d u- i impuls ul Ideii Mele pen tr u exprim a r e a sa mat e ri al ă . 14. Tocm ai pen tr u ac e a s t a , în mod pre cis din ac e s t motiv, în curâ n d tu vei gâ n di Gân d u rile Mele şi tu vei fi con ş tie n t c ă Eu sunt cel car e- ţi vorb e ş t e din ă untr ul t ă u, în mod direc t con ş tiin ţ ei tale om e n e ş ti şi atu n ci tu nu vei mai rec ur g e la ac e a s t ă cart e , sa u la oricar e alta dintr e celel alt e Revela ţ ii ale Mele mat e ri al e vorbit e sa u scris e, pen tr u perc e p ţ ia se m nific a ţ iei Mele. 15. Că ci, nu Sunt Eu în interior ul tă u, nu sunt Eu Tu, şi nu e ş ti Tu un a cu Mine, car e tr ă ie ş t e şi Mă expri m ă prin con ş tiin ţ a tutur or spiritelor şi car e ştie totul? 16. Şi tot ce e a ce îţi ră mâ n e de fă cut, est e de a p ă trun d e Omniscin e n ţ a spiritului Meu şi de a ră mâ n e cu Mine în ea, a ş a cum Eu locuia m înă untr ul Ideii Mele în Spiritul Tă u; atu n ci toat e lucrurile vor fi ale tale a ş a cu m sunt ale Mele, de vre m e ce ele nu sunt de c â t exprim a r e a ma t e ri al ă a Ideii Mele şi ele nu exist ă dec â t dat orit ă con ş tiin ţ ei cu car e Eu le- am înze st r a t atu n ci cînd gân din d u- le, Eu le- am dat via ţă . 17. Toat e ac e s t e a nu sunt dec â t o proble m ă de con ş tiin ţă şi nu depin d dec â t de gâ n dir e a ta con ş tie n t ă . Tu nu e ş ti s e p a r a t de Min e , de c â t pe n t r u c ă tu gâ n d e ş t i c ă e ş ti a s t f e l . Spiritul t ă u nu est e dec â t un punc t focal al Spiritului Meu. Dac ă tu ai şti ac e a s t a , atu n ci tu ai afla că ce e a ce tu nu m e ş ti con ş tiin ţ a ta est e de as e m e n e a Con ş tiin ţ a Mea. Tu nu po ţ i gân di şi înc ă cu at â t mai pu ţ in, respir a sa u exist a fără ca în tine să fie Con ş tiin ţ a Mea, e ş ti de acor d ? 18. Ei bin e , atu n c i g â n d e ş t e , cre d e , c ă Tu e ş ti EU, c ă noi nu su n t e m s e p a r a ţ i , c ă no u ă ne - ar fi imp o s i b i l s ă fim as t f e l , pe n t r u c ă noi su n t e m UNUL, Eu în ă u n tr u l Tă u, şi Tu în ă un tr ul Meu . Cred e c ă a ş a e s t e , ima g i n e a z ă - ţi ac e a s t a

int e n s şi cu ad e v ă r a t şi în clipa în car e vei fi co n ş ti e n t de ac e a s t a , tu vei fi cu Min e în Ceruri. 19. Tu e ş ti ce e a ce tu crezi că e ş ti. Doar gâ n dir e a ta sau cre din ţ a ta hot ă r ă sc ce e a ce est e Real în via ţ a ta sau ce e a ce are valo ar e pen tr u tine. 20. Deci, nu mai cred e c ă e ş ti sep a r a t de Mine, şi ră mâi cu Mine în Împ ă r ăţ ia Impers o n a l ă , und e între a g a Put er e , între a g a Inţ elep ciu n e şi între a g a Iubire, Natur a tripl ă a Ideii Mele, nu a ş te a p t ă dec â t să se exprim e prin tine. 21. Astfel, Eu am insist a t as upr a ac e s t ui subie c t şi ap a r e n t Eu am spu s ac el a ş i lucru de mai mult e ori, de ş i prin cuvint e diferite. Dar Eu am fă cut ac e a s t a inte n ţ ion a t prez e n t â n d se m nific a ţ ia Mea din pun ct e de ved e r e diferit e în scop ul de a te fac e s ă în ţ ele gi Imper s o n a lit a t e a Mea Divin ă , car e est e în Realita t e Imper s o n a lit a t e a Ta. 22. Da, Eu am rep e t a t şi voi continu a s ă rep e t mult e Adev ă ruri şi tu po ţ i s ă consid e ri ac e a s t a plictisitor sa u fără nec e si t a t e , dar dac ă tu cite ş ti cu at e n ţ ie, vei afla c ă de fieca r e dat ă cân d rep e t un Adev ă r, Eu ad a u g mer e u cât e cev a la ce e a ce est e deja spu s, ca s ă se întip ă re a s c ă de fiec a r e dat ă mai put er nic şi mai dur a bil ac e a s t a în spiritul t ă u. 23. Dac ă a ş a se întâ m pl ă , Eu mi- am atins scop ul şi în cur â n d tu vei ajun g e s ă perc e pi şi s ă sim ţ i în suflet ul tă u re alit a t e a ac e s t ui Adev ă r. 24. Deci, da c ă tu nu realizezi c ă se prod u c e ac e a s t ă întip ă rire şi tu înc ă crezi că ac e a s t ă rep e ti ţ ie est e o risip ă inutil ă de cuvint e şi de timp, s ă ştii că num ai intele c t ul t ă u a citit şi c ă Se m nific a ţ ia Mea verit a bil ă ţi-a sc ă pa t în între gi m e . 25. Totu ş i, tu cel car e înţ ele gi, vei iubi fiec a r e cuv â n t şi tu vei citi şi vei reciti des şi în cons e ci n ţă tu vei primi toa t e Perlel e de Înţ elep ciu n e pe car e Eu le rez er v pentr u tine. 26. Şi de ac u m înaint e ac e a s t ă cart e şi me s a j ul s ă u nu vor fi pen tr u tine dec â t o surs ă de inspira ţ ie, sa u o poar t ă prin car e tu vei put e a intra în star e a Imper s o n a l ă şi s ă rb ă tori într- o dulc e com u ni u n e cu Mine, Tat ă l Tă u car e est e- n Ceruri şi în ac el mo m e n t Eu te voi înv ăţ a tot ce e a ce vei dori s ă cun o ş ti sa u s ă ştii. 27. EU SUNT aici pentr u a- ţi prez e n t a star e a Imp er s o n a l ă din mai mult e punc t e de ved e r e pentr u a te familiariz a cu ea, astf el încâ t tu să po ţ i, fără s ă te înş eli s ă o deo s e b e ş ti de toa t e st ă rile

inferio a r e şi s ă înve ţ i s ă tr ăie ş ti con ş tien t în ac e a s t ă star e şi de bun ă voie. 28. Şi atu n ci cân d tu vei put e a tr ăi în mo d con ş tie n t în ac e a s t ă star e astf el încât Cuvint el e Mele, indifer e n t cân d şi und e le voi rosti, să g ă se a s c ă refugiu şi înţ ele g e r e în spiritul t ă u, atu n ci Eu voi per mit e ca tu s ă folos e ş ti an u mit e facult ăţ i pe car e Eu le voi trezi în tine. Acest e facult ăţ i te vor ad u c e în star e a de a ved e a mai clar Realita t e a lucrurilor, nu nu m ai calit ăţ ile pers o a n e l o r car e te înconjo a r ă ci şi sl ă biciunile, gre ş elile şi defe c t el e ac e s t o r a . 29. Dar faptul că tu e ş ti cap a bil să vezi ac e s t e defe c t e şi erori nu est e pen tr u ca tu s ă jud e ci sa u s ă critici pe frat el e t ă u, ci pen tr u ca Eu s ă pot să trez e s c în tine o hot ă râr e definitiv ă de a înving e şi de a suprim a ac e s t e defe c t e şi ac e s t e gre ş eli ale propriei tale pers o n a lit ăţ i. Că ci, re ţ in e! Tu nu le- ai put e a re m a r c a la al ţ ii, da c ă el e nu ar fi înc ă pr e z e n t e în tin e ; astfel, Eu, din ă un tr ul t ă u nu a ş av e a nev oie să - ţi atr a g at e n ţ ia as u p r a lor. 30. Şi cu m toat e lucrurile sunt pen tr u a le utiliza şi do ar pen tr u ac e a s t a , s ă stu di e m cum ai între b uin ţ a t pîn ă acu m calit ăţ ile, daru rile şi put e rile pe car e Eu ţi le- am dat. 31. Tu treb ui e acu m s ă înţ ele gi că Eu ţi-am dat totul. Tot ce e a ce ai sau ce e a ce e ş ti, bun sa u ră u, pac e a sau suferin ţ a, suc c e s u l sau insuc e s u l, bog ăţ ia sau s ă ră cia, Eu ţi le- am dat sa u le- am îndr e p t a t că tre tine. Pentr u ce? PENTRU A LE FOLOSI, pen tr u a te trezi la rec u n o a ş t e r e a Mea ca fiind DONATORUL. 32. Da, tot ce e a ce de ţ ii are între b ui n ţ ar e a sa şi dac ă tu nu e ş ti con ş tien t de ac e a s t a est e do ar pen tr u c ă tu nu po ţi s ă Mă rec u n o ş ti ca don a t o r a tot ce e a ce ai. 33. Şi tu nu vei put e a cu ad e v ă r a t s ă Mă rec u n o ş ti ca at ar e , pân ă ce tu nu vei fi realiz a t c ă EU SUNT DONATORUL. Într- ad e v ă r, pers o n a lit a t e a ta a ajun s at â t de dez ori e n t a t ă , încerc â n d s ă aru n c e sa u s ă schim b e lucrurile pe car e Eu ţi le- am dat, cu altel e pe car e tu le cre d e a i mai bun e, pen tr u c ă evid e n t, nu put e a i să - ţi ima gin e zi că în tine est e origin e a tutur or şi cu at â t mai pu ţ in s ă Mă rec u n o ş ti pe Mine, Eul t ă u Intim ca Don a t o r ul a tot ce e a ce de ţ ii tu. 34. Dar po a t e că acu m tu Mă rec u n o ş ti ca DONATOR a tot ce est e , ca Esen ţă Intim ă şi Cre a t o r ul tutu r o r lucrurilor car e sun t în leg ă tur ă cu lum e a ta şi cu via ţ a ta, chiar a atitu dinii tale act u al e faţă de ac e s t e lucruri.

26

35. Ambele sunt Oper a Mea, de vre m e ce ele nu sun t de c â t fazele mat e ri al e ale mod alit ăţ ii pe car e Eu o folos e s c pen tr u a exprim a Idee a Mea, relativ la perfe c ţ iun e a ta interio a r ă , car e fiind Perfe c ţ iun e a Mea est e pe cale de a se dezv olt a sa u a se ar ă t a gra d a t înă untr ul t ă u. 36. Pe m ă sur ă ce tu vei realiza ac e a s t a , ţi se va dezv ă lui ad e v ă r a t a se m nific a ţ ie a între b ui n ţă rii lucrurilor, a cre dit elo r şi a exp e ri e n ţ elor pe car e Eu ţi le trimit. Pentr u c ă atu n ci tu vei înce p e s ă perc e pi o lică rire a Ideii Mele interio a r e şi atu n ci cân d tu vei perc e p e lică rire a Ideii Mele, tu vei înce p e s ă m ă cun o ş ti, pe Mine, “Eul” t ă u Intim şi Adev ă ra t. 37. Dar înaint e ca tu s ă po ţ i cu ad e v ă r a t să Mă cun o ş ti, tre b ui e să ştii că toa t e lucrurile pe car e Eu ţi le da u sunt Bun e şi c ă ele exist ă pen tr u ca tu să le între b uin ţ e zi, utilizân d u- le, de fapt Eu şi c ă tu pers o n a l nu ai nici un inter e s pentr u ele şi c ă prin folosir e a lor, ele nu sunt de nici un profit re al pentr u tine. 38. Eu pot exprim a prin tine, frumo a s e arm o nii de sun e t e , de culo ar e sa u limbaj, car e se ma nife s t ă ca muzic ă , art ă sa u po ezi e confor m ter minolo gi ei om e n e ş ti, car e impre sio n e a z ă pe ceilal ţ i astfel încâ t îi fac să te acla m e ca pe unul dintr e cei mai mari oa m e ni ai timpului. 39. Eu pot vorbi prin gur a ta sa u s ă te inspir s ă scrii Adev ă ruri frum o a s e , ce e a ce poa t e atr a g e înspr e tine mul ţ i ad mir a t o ri, car e te vor procla m a ca pre dic a t o r ul sa u înv ăţă torul cel mai ad mir a t. 40. Eu pot de as e m e n e a s ă vind e c prin tine diver s e mala dii, s ă alun g de m o nii, s ă red a u ved e r e a orbilor, s ă fac să me a r g ă ologii şi s ă prod u c şi mult e fapt e minun a t e pe car e lum e a le nu m e ş t e mira c ol e. 41. Da, Eu pot face toa t e ac e s t e lucruri prin tine, dar nici unul dintr e ele nu poa t e s ă- ţi folos e a s c ă ţie pers o n al, dec â t dac ă tu folos e ş ti şi aplici ac e s t e arm o nii de sun e t fiec ă rui cuv â n t pe car e îl spui, în scop ul de a p ă re a as e m e n e a un ei muzici dulci, cer e ş ti, celor car e te asc ult ă , şi dec â t da c ă sim ţ ul tă u relativ la culo a r e şi prop or ţ ie se ma nife s t ă în via ţ a ta astf el încât nu m ai gân d u ri de bun ă t a t e , de înălţ are sa u de ajutor să em a n e de la tine, dov e din d celorlal ţ i că unic a şi ad e v ă r a t a art ă est e ac e e a de a ved e a clar Perfe c ţ iun e a Mea în toa t e exprim ă rile Mele om e n e ş ti şi de a per mit e ca put e r e a vie a Iubirii Mele s ă fie rev ă rs a t ă prin Tine în inima lor, prez e n t â n d viziunii lor interio a r e Imagin e a Mea asc u n să înă untr u.
27

42. La fel, tu nu ai nici un merit, de ş i spui Adev ă ruri minu n a t e sa u ex e c u ţ i op er e sple n di d e pe car e Eu le fac prin tine, da c ă tu nu tr ă ie ş ti ac e s t e Adev ă ruri, zi de zi, or ă de or ă , şi nu faci ca ac e s t e oper e s ă- ţi amin t e a s c ă cons t a n t de Mine şi de put e r e a Mea, la car e Eu te fac s ă participi în mo d liber pe tine, fiul Meu multiu bit ca şi pe to ţ i ceilal ţ i pen tr u ca ea s ă fie utilizat ă în Serviciul Meu. 43. Ţie, c ă ruia în ap a r e n ţă Eu nu ţi-am dat nici unul din ac e s t e daru ri, car e te crezi ne d e m n pen tr u ac e a s t a , şi înc ă nu suficie n t de av a n s a t pen tr u a Mă servi în ac e s t mo d, ţie, Eu îţi spu n: 44. Exact în prop o r ţ ia în car e tu Mă rec u n o ş ti în mod real în ă untr ul t ă u şi cau ţ i într- ad e v ă r s ă Mă serv e ş ti, în mod precis cu dev o t a m e n t , cu pre cizie în ac ei a ş i prop or ţ ie, Eu m ă serv e s c de tine - indifer e n t de pers o n a lit a t e a ta, de lipsurile ac e s t e i a , de ten din ţ el e sa u de slă biciunile sale. 45. Da, Eu de as e m e n e a Voi face ca tu car e ca u ţ i astf el s ă m ă serv e ş ti, s ă duci la bun sfâr ş it lucrurile ad mir a bil e des tin a t e s ă însufle ţ e a s c ă şi s ă trez e s c ă în fra ţ ii t ăi la o as e m e n e a rec u n o a ş t e r e a Mea, Eu voi face astf el ca tu s ă influe n ţ ezi şi s ă afec t e zi vie ţ ile multor a dintr e cei cu car e e ş ti în cont a c t inspirâ n d u - i şi înălţ ân d u- i la cele mai înalt e ide al uri, schim b â n d u - le mod ul de a gân di şi atitu dinile fa ţă de se m e n ii lor, şi prin ac e a s t a şi fa ţă de Mine. 46. Da, voi to ţ i car e că ut a ţ i s ă Mă servi ţ i indifer e n t de aptit u dinile voa s t r e , Eu vă voi fac e s ă fiţi o forţă vital ă pen tr u binel e com u nit ăţ ii mo dificâ n d mod ul de via ţă al multor a, inspirâ n d şi dirijân d în ac e s t sen s am bi ţ iile şi aspir a ţ iile lor şi fă cân d din voi în între gi m e o influien ţă ben efic ă în mijlocul activit ăţ ilor om e n e ş ti în car e Eu vă voi a ş ez a. 47. Da în ac el e mo m e n t e , tu prob a bil nu o vei şti. E posibil ca tu s ă ai înc ă dorin ţ a de a Mă servi, crez â n d că nu faci nimic din ce e a ce tre b ui e s ă faci, că tu comi ţ i înc ă mult e gre ş eli şi c ă tu nu tr ăie ş ti potrivit ide alului tă u înalt des p r e Mine; fără să înţ ele gi c ă ac e a s t ă am bi ţ ie şi ac e a s t ă dorin ţă inten s ă sun t mijlocul prin car e Eu rev ă rs For ţ a Mea Spiritu al ă , car e fiind în între gi m e Imper s o n a l ă , est e utilizat ă pen t r u a atin g e scop ul Meu în inima ta şi în via ţ a ta, ca şi în inima şi în via ţ a fiec ă rui alt “Eu” al Meu sa u al Tă u. 48. Şi astfel dup ă ce în sfîr şit tu înce pi să înţ ele gi toa t e ac e s t e a , pen tr u că tu le vei înţ ele g e cu sigur a n ţă , şi dup ă ce tu o dov e d e ş ti prin utilizar e a prac tic ă a tot ce e a ce tu de ţ ii, în serviciul Meu, Eu îţi voi da în mo d gra d a t for ţ a şi abilita t e a de a uza în mo d con ş tie n t şi Impers o n a l de Puter e a Mea, de Inţ elep ciu n e a Mea şi de Iubire a

Mea, - în exprim a r e a Ideii Mele Divine car e lupt ă et er n pen tr u a ş ma nife s t a Perfec ţ iun e a Sa prin Tine. 49. De as e m e n e a , tu vei ved e a în cur â n d că per s o n a lit a t e a ta um a n ă cu toa t e facult ăţ ile sale, put e rile sale şi pos e si u nile sal e, car e în realita t e sunt ale Mele, dar oper â n d şi ma nife s t â n d u - se prin tine, est e la fel în între gi m e pentr u folosin ţ a me a şi că nu exist ă succ e s şi satisfa c ţ ii verit a bile dec â t folosin d u- le în ac e a s t ă ma ni er ă . 50. La fel, cum s ă m â n ţ a se m ă n a t ă gen e r e a z ă recolt a, tot a ş a şi între b uin ţ a r e a dezvolt ă abilita t e a de a utiliza în mo d con ş tie n t to at e facult ăţ ile Mele spiritu al e , pentr u exprim a r e a perfe c t ă a Ideii Mele, car e nu poa t e fi exprim a t ă dec â t prin inter m e d i ul pers o n a lit ăţ ii tale om e n e ş ti.

CAPITOLUL XII SUFLETE ÎNSO ŢITE 1. Să exa mi n ă m ac u m unel e lucruri pe car e Eu ţi le- am dat, în spe ci al pe cele datorit ă că rora tu nu po ţ i înc ă să Mă rec u n o ş ti ca Don a t o r. 2. Tu nu crezi, poa t e , c ă pozi ţ ia pe car e o ai acu m est e ce a mai bine ad a p t a t ă pent r u exprim a r e a Ideii Mele, car e izvore ş t e din ă untr ul t ă u. 3. Dac ă est e a ş a, de ce atu n ci nu ie şi din ac e a s t ă pozi ţie pen tr u a intra în alta, la ale g e r e a ta? 4. Singur ul fapt că tu nu po ţ i sa u nu o faci, est e o dov a d ă că ac e a s t ă pozi ţ ie est e în prez e n t ce a mai potrivit ă pen tr u a trezi în tine, anu mit e calit ăţ i nec e s a r e pentr u exprim a r e a Mea perfe c t ă , şi că Eu, “Eul” t ă u propriu şi intim, te oblig ă s ă ră mâi în ea, pân ă atu n ci cân d tu vei put e a s ă rec u n o ş ti plan u rile Mele şi Se m nifica ţ ia Mea asc u n s ă în put e r e a pe car e o are ac e a s t ă pozi ţie de a tulbur a pac e a spiritului tă u şi de a te me n ţ ine astf el ne m ul ţ u mit. 5. Atunci când tu vei cuno a ş t e Se m nifica ţ ia Mea şi cân d tu vei fi det e r mi n a t s ă faci din Planurile Mele, plan urile tale, atu n ci şi nu m ai atun ci, îţi voi da for ţ a de a ie şi din ac e a s t ă pozi ţie, pen tr u a intra în alta mai înalt ă pe car e Eu am prev ă zu t- o pen tr u tine. 6. Tu crezi poa t e , c ă so ţ ul sa u so ţ ia pe car e Eu ţi-am dat- o, est e dep a r t e de a fi per s o a n a car e- ţi treb ui e, sa u car e s ă poa t ă fi
28

cap a bil ă să te ajut e la trezire a ta “spiritu al ă ” şi că dimp o triv ă , ea nu est e dec â t un obst a c ol şi o piedic ă . Şi tu poa t e , în secr e t, îţi prop ui s ă o la şi pen tr u o alta car e ţi se as e a m ă n ă şi ţi se al ă tur ă în aspira ţ iile şi în inves tig a ţ iile tale şi din ac e s t motiv, o astfel de pers o a n ă par e s ă se apro pi e mai mult de ide alul t ă u. 7. Tu po ţ i s ă fugi de prim a Mea ale g e r e , da c ă vrei, dar s ă ştii c ă tu nu po ţ i fugi de propria ta pers o n a lit a t e , car e în dorin ţ a sa arz ă to a r e pen tr u o so ţ ie sa u un so ţ “spiritu al”, poa t e do ar s ă te atr a g ă o pers o a n ă car e s ă te for ţ ez e la o c ă ut a r e de 10 ori mai lung ă şi mai dur ă printr e iluziile spiritului, înaint e ca tu s ă te po ţ i trezi din nou la con ş tiin ţ a Vocii Mele car e vorb e ş t e în ă untr ul tă u. 8. Că ci o so ţ ie sa u un so ţ simp a tic sa u de apr e ci a t, nu va alime n t a în tine dec â t orgoliul per s o n a l sa u dorin ţ a egoist ă de put er e “spiritu al ă ” dezvolt â n d şi mai mult latur a eg oist ă a nat u rii tale; în timp ce un so ţ sa u o so ţ ie antip a tic ă te va face s ă te retr a gi în ţine însu ţ i şi te va oblig a s ă alergi din nou înă untr ul t ă u, acolo und e locui e s c Eu. 9. Dar dac ă tu nu locuie ş i înc ă în con ş tiin ţ a Iubirii Mele Impers o n a l e , o so ţ ie sa u un so ţ afec t u o s , fidel, sup u s , nu va fac e dec â t s ă stimul ez e în tine egois m u l şi aro g a n ţ a ; în timp ce o pers o a n ă des p o tic ă , neîncr e z ă to a r e şi cic ă lito a r e îţi va favoriz a disciplin a suflet e a s c ă de car e tu ai înc ă nev oie şi te va înv ăţ a cât valor e a z ă put er e a de a rezist a şi st ă p â nir e a de sine. 10. Dac ă tu ai şti c ă per s o a n a car e îşi înde plin e ş t e rolul de înso ţ itor al tă u în prez e n t, est e în re alit a t e un Inger al Cerului, la fel ca şi Tine, unul din Atribut el e Existe n ţ ei Mele Divine, car e a venit la tine do ar pen tr u a te înv ăţ a, prin inter m e d i ul tirani ei şi a împotrivirii, şi chiar printr- un eg ois m şi o rea voin ţă extr e m ă şi că nu m ai atu n ci cân d tu îţi vei fi purificat per s o n a lit a t e a , eliminîn d ac e s t e umbr e de calita t e , pen tr u ca Iubire a Mea Sfânt ă s ă poa t ă s ă se exprim e liber prin tine, tu vei put e a s ă te vezi eliber a t de con di ţ iile car e ac u m îţi provo a c ă o astfel de tulbur a r e me n t al ă şi îţi fac suflet ul at â t de nefericit; ac e a s t ă tirani e şi ac e a s t ă împotrivire, egois m u l şi rea u a voin ţă , nu sân t dec â t um br el e de calita t e car e exist ă în tine, pe car e Lumin a Ideii Mele, str ă lucin d din ă untr u, prin pers o n a lit a t e a ta op a c ă le proie c t e a z ă asu p r a suflet ul ui so ţ iei sa u so ţ ului t ă u, întun e c â n d , as e rvin d şi înlă n ţ uind pers o n a lit a t e a ta, şi în ac el a ş i timp, ex a g e r â n d şi alter â n d ac e s t e umbr e de calita t e în pers o n a lit a t e a sa, de a ş a ma ni er ă , ca s ă le vezi în mo d evid e n t,

desf ăş ur â n d u- şi put e r e a lor în faţ a ta pen tr u a te tulbur a şi pen tr u a te hă r ţ ui. 11. Pentr u c ă at â t a timp cât tu vei put e a s ă vezi ac e s t suflet întrist a t şi înlă n ţ uit, ac e s t Inger al Cerului, ac e a s t ă alt ă “part e ” din Mine şi din “Eul” Tă u Intim, car e a venit la tine şi Îşi izbe ş t e Aripile de gra tiile cu ş tii per s o n a lit ăţ ii Sale, în car e tu coop e r e zi la a- L ţine prizonier, în timp ce el continu ă s ă lupt e, str ă duin d u- se s ă exprim e în tine Iubire a Imper s o n a l ă , senti m e n t u l tan d r u de profu n d ă com p a s i u n e pentr u ceilal ţ i, rep a o s ul me n t al, pac e a interio a r ă , se nin ă t a t e a şi ferm a st ă pâ nir e de sine, c ă ci nu m ai ast a poa t e face s ă cad ă lan ţ urile şi s ă-i des c hi d ă por ţ ile inchisorii sale, pen tr u ca el s ă poa t ă ave a libert a t e a propriei Sale Existe n ţ e Glorioa s e şi s ă se cons tit ui e în fa ţ a ta, în propriul s ă u şi ad e v ă r a t ”EU” Intim, pân ă cân d tu vei put e a să vezi ac e s t suflet, EU îţi rep e t, în toa t ă Divina Sa Frum u s e ţ e , - de ş i el acu m poat e s ă fie boln av şi sl ă bit de ac e a s t ă captivit a t e ter e s t r ă - nu îţi va fi posibil s ă afli şi s ă rec u n o ş ti Idealul de car e- l cau ţ i. 12. Deo a r e c e ac e s t Ide al nu exist ă în afar ă , el nu exist ă în nici o alt ă pers o n a lit a t e , ci doar în Interiorul tă u, în cel ă lalt “EU” Divin, cel car e sunt “EU”, Intimul tă u “Eu” Supr e m şi Nem u ritor şi ce e a ce te face s ă vezi imperf e c ţ iunile apa r e n t e în so ţia sa u so ţ ul t ă u pe car e Eu ţi le- am dat, est e doar Ide e a Mea de “EU” al tă u perfe c t, car e se str ă dui e ş t e s ă se exprim e şi s ă se ma nife s t e prin pers o n a lit a t e a ta. 13. Totu ş i, va veni timpul în car e tu vei încet a s ă ca u ţ i în afar ă iubire a şi simp a ti a , stim a sau ajutor ul spiritu al şi tu vei aler g a în totul şi pentr u orice la Mine, în tine, şi atu n ci ac e s t e ap a r e n t e impe rf e c ţ iuni vor disp ă re a şi tu nu vei mai ved e a în so ţia sa u so ţ ul t ă u dec â t reflec t a r e a calit ăţ ilor de iubire altruist ă , bun ă t a t e a , încre d e r e a şi un efort const a n t pentr u a- i fac e pe ceilal ţ i ferici ţi, car e atu n ci va str ă luci chiar din interior ul fiin ţ ei tale. 14. Poat e că înc ă tu nu po ţ i s ă crezi ac e a s t a în între gi m e şi s ă te îndoie ş ti de fapt ul că “Eu”, “Eul” t ă u propriu şi intim, SUNT sing u r ul resp o n s a bil de pozi ţ ia ta act u a l ă în via ţ a ta, sa u c ă Eu sun t cel car e a ales pentr u tine so ţ ia sa u so ţ ul t ă u actu al. 15. Dac ă a ş a sta u lucrurile, est e bine ca tu s ă te îndoie ş ti pân ă cân d totul se va clarifica. 16. Dar, rea min t e ş t e - ţi, Eu ţi-a ş vorbi cu mult mai mult ă limp ezi m e dire ct din ă untr ul t ă u, da c ă tu ai aler g a încrez ă tor la Mine, cer â n d u Mi ajutor ul, pent r u că Eu p ă str e z Secr e t e l e Mele cele mai asc u n s e
29

pen tr u cei car e ale a r g ă la Mine cu o cre din ţă ferm ă şi per m a n e n t ă , astf el Eu put â n d s ă satisfa c şi satisf ă cînd fieca r e dintr e cerin ţ ele lor. 17. Totu ş i, ţie car e nu po ţ i proc e d a a ş a, EU te între b: Dac ă “Eul” t ă u propriu şi intim nu te- a plas a t acolo und e e ş ti, dac ă nu el ţi-a dat ac e a s t ă so ţ ie sau so ţ , atu n ci de ce te afli în ac e a s t ă situ a ţ ie ? Şi de ce ai ac e a s t ă so ţ ie sa u so ţ ? 18. Reflect e a z ă ! 19. Eu, TOTUL, UNICUL, Cel Perf e c t , nu Mă în ş el nicio d a t ă . 20. Da, da c ă pers o n a lit a t e a se înş al ă , îmi spui tu, ea a ales ac e a s t ă so ţ ie, şi po a t e c ă ea nu merit ă mai mult. 21. Dar cine est e cel car e a fă cut ca pers o n a lit a t e a să ale a g ă ac e a s t ă so ţ ie sau so ţ an u m e şi să ocup e precis ac e a s t ă ac e a s t ă pozi ţie în via ţă ? Cine est e cel car e a sele c ţ ion a t şi plas a t ac e a s t ă pers o a n ă , so ţ ie sau so ţ , acolo und e tu ai put e a să o ale gi, şi cine est e cel car e te- a fă cut să te na ş ti în ac e s t ora ş dintr e toa t e ora ş el e lumii şi ex a c t în ac e a s t ă epo c ă ? De ce nu s- a întâ m pl a t într- un alt ora ş sa u cu 100 de ani mai tîrziu? Ră spu n d e . 22. Perso n a lit a t e a ta est e ce a car e a fă cut toa t e ac e s t e a ? 23. Ră spu n d e tu însu ţ i la ac e s t e între b ă ri în mo d sinc e r şi în mo d satisf ă c ă tor, şi tu vei afla c ă Eu, Dumn e z e u în tine- însu ţ i, propriul t ă u “Eu” Intim fac e tot ce e a ce faci tu, şi EU fac bine totul. 24. EU fac tot, în ac el a ş timp în car e EU exprim Ide e a Mea, car e cau t ă să se ma nife s t e într- o form ă ma t e ri al ă prin tine, Atribut ul Meu Divin, ca Perfec ţ iu n e , a ş a cum ac e a s t a est e în Cel Etern, înă untr u. 25. În ce e a ce prive ş t e ad e v ă r a t ul t ă u “Suflet înso ţ itor” pe car e unii te- au fă cut s ă crezi că el te a ş te a p t ă und e v a , încet e a z ă de a- l că ut a pen tr u că el nu exist ă în afar ă , în vreu n alt corp, ci înă untr ul propriei tale fiinţ e. 26. Că ci ce e a ce din ă un tr ul t ă u pre tin d e s ă se com pl e t e z e est e do ar senz a ţ ia resim ţ it ă de tine, a Preze n ţ ei Mele car e aspir ă s ă fie rec u n o s c u t ă şi exprim a t ă ; iar EU cel ă lalt “Eu” al tă u, propriu şi Divin, “part e a ” spiritu al ă a ta, sun t ce al alt ă “jum ă t a t e ” cu car e tu tre b ui e s ă te un e ş ti ne a p ă r a t, înaint e de a put e a să des ă vîr ş e ş ti ce e a ce tu ai venit s ă împlin e ş ti pe Pă mînt. 27. Acea s t a est e într- ad e v ă r un mist e r pen tr u tine, car e nu e ş ti înc ă unit în con ş tiin ţă cu “Eul” t ă u intim, Imper s o n a l; dar nu te îndoi, atu n ci cînd tu vei put e a veni la Mine, ab a n d o n î n d u - te com pl e t şi cân d tu nu te vei mai preo c u p a de nimic altc ev a de c â t

de unir e a cu Mine, atun ci EU îţi voi rev el a deliciile ext a z ul ui cer e s c , pe car e de mult EU le pă str ez pen t r u tine.

CAPITOLUL XIII AUTORITATEA MEA 1. Ţie, car e ai înc ă dorin ţ a de a citi că rţi, crez â n d c ă g ă se ş ti în ele o explic a ţ ie a mist e r el or car e ac u m îţi asc u n d se m nific a ţ ia expri m ă rilor p ă mâ n t e ş ti ale Ideii Mele, ţie, EU îţi spu n: 2. Este bine ca urm â n d impuls urile pe car e EU le trimit, tu s ă cau ţ i în ce e a ce te înconjo a r ă interpr e t ă rile pe car e ceilal ţ i le da u se m nific a ţ iei Ideii Mele car e se exprim ă prin ei; c ă ci Eu voi face ca ac e a s t ă cerc e t a r e s ă - ţi fie profita bil ă cu toa t e că în alt mo d dec â t cele pe car e ţi le ima gin e zi. 3. De as e m e n e a , e bine ca tu s ă ca u ţ i în înv ăţă turile, filozofiile şi religiile act u al e ale popor ului t ă u, sau în cele ale altor popo a r e sa u ras e, Adev ă rul pe car e Eu dor e s c s ă-l exprim; pen tr u c ă nici ac e a s t ă c ă ut ar e nu va fi zad a r nic ă . 4. Dar va veni timpul, când îţi vei da se a m a c ă gînd u rile altor spirite şi înv ăţă turile altor religii, oricâ t de frum o a s e sau de ad e v ă r a t e ar fi ele, nu sunt ac el e a pe car e Eu ţi le des tin e z; pen tr u că EU îţi rez erv gâ n d u ri şi înv ăţă turi car e sun t ale tale, do ar ale tale, cele pe car e Eu ţi le voi da în secr e t, atu n ci cân d tu vei fi pre g ă tit s ă le cuno ş ti. 5. Şi cân d va veni timpul ( şi ac e a s t a se va întâ m pl a inevita bil) ca tu să nu mai fii satisf ă cut de că ut a r e a ta în înv ăţă turile şi în religiile divers e , în filozofiile şi cult el e car e te inter e s e a z ă acu m , şi ca tu s ă te de s c ur a j e zi vă zân d c ă nu ajun gi s ă ob ţ ii put e rile şi perfor m a n ţ el e spiritu al e de s c ris e cu at â t a aut o rit a t e , şi pe car e se pres u p u n e c ă aut orii ac e s t o r c ă r ţi le pos e d ă , - ma e ş trii filozofiilor şi iniţiatorii de religii - atu n ci Eu îţi voi ar ă t a c ă , de ş i toa t e ac e s t e că r ţi, ac e s t e înv ăţă turi şi ac e s t e religii, au fost inspira t e la origin e de Mine, şi-au înde plinit a ş a cum ele şi acu m îşi înde plin e s c part e a lor de activit a t e , trezind inimile multor a ; pen tr u tine, a sosit mo m e n t ul de a nu mai ap el a la nici o aut o rit a t e om e n e a s c ă , astfel ca tu, în mod nec e s a r , s ă- ţi limitezi studiile la Cart e a Mea de Viaţă , îndru m a t şi instruit de Mine, în mod interior, do ar prin Mine Însu mi, şi dac ă vei face ac e a s t a în mod serios şi sinc er, tu vei afla c ă Eu
30

te- am ales pen tr u ca tu s ă fii Marele Preot al un ei Religii a c ă rei glorie şi m ă re ţ ie va fi, în rapor t cu celel alt e pe car e tu le- ai cun o s c u t , ce e a ce lumin a Soar elui est e în com p a r a ţ i e cu str ă lucire a un ei stel e înde p ă rt a t e . 6. Tu vei înţ ele g e de as e m e n e a c ă vec hile religii au fost dat e popo a r e l o r Mele din epo cile trec u t e şi c ă religiile altor ras e sun t pen tr u popo a r e l e Mele de ac el e ras e şi c ă niciun a din ele nu est e pen tr u tine, de ş i Eu ţi le- am ad u s în mîinile tale şi Eu am îndre p t a t at e n ţ ia ta as u p r a frum u s e ţ ilor minu n a t e car e ţi-au inspira t înc ă şi mai mult ă hot ă rîre de a Mă Că uta în înv ăţă turile lor. 7. Îns ă Eu îţi spu n: Toat e ac e s t e a ap ar ţ in trec u t ul ui şi nu au nimic com u n cu tine. A sosit timp ul, dac ă tu po ţ i în ţ ele g e , cînd tu treb ui e să aru n ci între a g a cuno a ş t e r e ac u m u l a t ă , din toa t e înv ăţă turile, din toa t e religiile, prov e nin d de la orice aut o rit a t e , chiar şi de la Autorit a t e a Mea a ş a cu m est e ea exprim a t ă aici, ca şi din celelalt e rev el a ţ ii mat e ri al e ale Mele, pen tr u că Eu te- am trezit la con ş tiin ţ a Prez e n ţ ei Mele, în interiorul tă u şi pen tr u c ă orice aut o rit a t e , înv ăţă tur ă sau religie car e sunt de origin e um a n ă oricâ t de sublim e sa u de mari ar fi ele, nu mai pot av e a nici o influien ţă as u p r a ta, ci sunt do a r un mijloc de a te face s ă vii la Mine, în ă untr ul t ă u, în că ut a r e a Hot ă rârii Mele de cisiv e în orice probl e m ă , indifer e n t de nat u r a ei. 8. Atunci, de ce ca u ţ i tu în lucrurile tre c u t ul ui (în religie, în cun o a ş t e r e a om e n e a s c ă sa u în exp e ri e n ţ a celorlal ţ i) ajuto r ul sau direc ţ ia pe car e do ar Eu pot s ă ţi le da u ? 9. Uită tot ce e a ce s- a petr e c u t pân ă acu m . Trecu t ul e mort. De ce să încarci suflet ul t ă u cu ce e a ce est e mort? 10. Exact în ac ei a ş i prop o r ţ ie în car e tu ad e ri la trec u t, tu tr ăie ş ti înc ă în tre c u t şi nu po ţ i av e a nimic com u n cu Mine, car e tr ăiesc în prez e n t ul per m a n e n t ACUM, ve ş nic. 11. În m ă sur a în car e tu vei ad e r a la fapt e, exp e ri e n ţ e, la religii sa u la înv ăţă turi trec u t e , viziun e a suflet ul ui t ă u îţi va fi defor m a t ă , e a asc u n z â n d u - te de Mine şi împie dic â n d u - te mer e u de a Mă g ă si, pân ă atu n ci cân d tu te vei eliber a de influien ţ a lor întun e c ă t o a r e şi vei atin g e Lumin a Con ş tiin ţ ei Mele Imper s o n a l e car e nu cun o a ş t e limite şi car e cons tit ui e Realit a t e a Infinit ă a tutu r or lucrurilor. 12. La fel, viitorul nu te prive ş t e. Cel car e sper ă în viitor pen t r u perf ec ţ iun e a sa final ă , est e înl ă n ţ uit în trec u t şi nu po a t e s ă se eliber e z e dec â t atu n ci cân d spiritul s ă u nu se mai ab s o a r b e în

cons e ci n ţ el e fapt elor sale şi Mă rec u n o a ş t e ca Unicul sau Îndru m ă t or, lă sân d u- Mi între a g a respo n s a b ilit a t e . 13. Tu car e e ş ti Una cu Mine, Tu e ş ti perfe c t de ac u m înaint e, şi tu ai fost dintot d e a u n a ; tu nu cuno ş ti nici tiner e ţ e, nici b ă trâ n e ţ e , nici na ş t e r e , nici mo a r t e . 14. Tu, Cel Perfe ct, nu ai nimic în com u n cu ce e a ce a fost sa u cu ce e a ce va fi. Nu vezi de c â t ete r n ul ACUM. Nu te pre o c u p a de c â t de ce e a ce treb ui e înde plinit, exa c t în ac e s t mo m e n t ; a ş a cum tu treb ui e să exprimi exa c t Ide e a Mea aici şi acu m , în con di ţ iile în car e Eu te- am plas a t în mod inte n ţ ion a t pen tr u o anu m e expri m a r e . 15. Odat ă înde plinit ac e s t lucru, de ce s ă nu uiţi ac e a s t ă fapt ă , în loc s ă o târ âi dup ă tine, epuiz â n d u- ţi spiritul şi Suflet ul tă u cu efe c t el e sale, car e nu sunt dec â t cojile go al e din car e tu ai sco s miez ul? 16. Toat e ac e s t e a se refer ă la reînc a r n a r e , cre din ţă în car e mult e spirite sunt put e r ni c înlă n ţ uite. 17. Ce ai tu com u n, Tu Cel Perfe c t, Cel Etern, cu reînc a r n ă rile trec u t e sa u viitoar e ? Cel Perfec t, poa t e el s ă ad a u g e cev a la Perfe c ţ iun e a Sa? Sau Cel Etern s ă ias ă din et er nit a t e a sau s ă se înto a r c ă în Ea? 18. EU SUNT şi Tu Eş ti, UNA cu Mine , totd e a u n a ai fost şi vei fi. “EU SUNT” ul t ă u locuie ş t e şi se reînc a r n e a z ă în TOATE corp u rile, în singur ul scop de a exprim a Ide e a Mea. 19. Ome nir e a est e Corpul Meu. În ea Eu tr ă iesc, Mişc, exist, expri m â n d u - Mi Lumina Glorioa s ă a Ideii Mele, prin Atribut el e Mele, a că rei splen d o a r e Cer e a s c ă est e întun e c a t ă şi alter a t ă prin viziun e a om e n e a s c ă , prin miliard el e de fa ţ et e voala t e şi impe rf e c t e ale intele c t ul ui um a n. 20. Eu şi cu Tine, car e e ş ti Una cu Mine, ne reînc a r n ă m în Ome nir e a ş a cum steja r ul se reînc a r n e a z ă în frunz el e şi ghin d el e sale, an o ti m p dup ă anotim p, şi din nou în miile de steja ri n ă scu ţ i din miile lor de ghind e şi de stej ari, ge n e r a ţ i e dup ă gen e r a ţ i e. 21. Dar tu spui că- ţi amint e ş ti de vie ţile tale tre c u t e . 22. Într- ad e v ă r, e ş ti sigur de ast a ? 23. Foart e bine, şi ce- i cu ast a , de vre m e ce faptul c ă Eu ţi-am per mis s ă perc e pi o lică rire a Realit ăţ ii un ei a din exprim ă rile Mele trec u t e , cu scop ul de a put e a s ă înţ ele gi mai bine Sem nific a ţ ia Mea, pe car e Eu ţi-o exprim acu m , nu est e o asig u r a r e din part e

Mea că tu pers o n al ai fost instru m e n t u l Meu pen tr u ac e a s t ă exprim a r e ? 24. Că ci, Eu nu Mă exprim oar e prin toat e instru m e n t e l e şi Tu împr e u n ă cu Mine, nu sunt e m noi Viaţ a şi intelig e n ţ a oric ă rei exprim ă ri, fără s ă aib ă vreo import a n ţă car a c t e r u l, vârst a , sa u ras a ac e s t e i a ? 25. Dar, dac ă îţi plac e s ă crezi c ă tu ai fost cu ad e v ă r a t ac e a exprim a r e , e bine şi Eu voi face ca o astfel de convin g e r e s ă - ţi fie de folos, dar nu m ai în m ă sur a nec e s a r ă pen tr u a te pre g ă ti pen tr u Mare a Perc e p e r e car e va veni dup ă ac e e a . 26. Aştept â n d - o, tu e ş ti put e r nic înlă n ţ uit. Perso n alit a t e a ta, cu dorin ţ ele şi aspir a ţ iile sale egoist e est e înc ă leg a t ă de mâini şi de picio ar e de trec u t şi sper ă nu m ai în viitor pen tr u a se eliber a , dup ă ce va fi epuiz a t în final toa t e cons e ci n ţ el e fapt elor sale; do min â n d u - şi spiritul şi intele c t ul prin cre din ţ a fals ă în na ş t er e şi mo a r t e , ca şi prin ide e a c ă ac e s t a est e sing u r ul mijloc de a ajun g e la em a n ci p a r e a final ă şi la unir e a cu Mine; împie dic â n d u - te astfel de a- ţi da se a m a de Unitat e a Noas tr ă , perp e t u u Etern ă şi imu a bil ă , şi de put er e a ta de a te eliber a Tu-Însu ţ i în mo m e n t u l în car e vei voi ac e a s t a . 27. Pentr u c ă do ar pers o n a lit a t e a est e ac e e a car e se na ş t e şi mo a r e , car e urm ă r e ş t e şi aspir ă la prelu n gir e a ş ed erii sale în corp si la via ţ a p ă mînt e a s c ă ca şi la reînto a r c e r e a pe urm ă în alt e corp u ri atu n ci cân d Eu nu mai am nevoi e de corp ul t ă u. 28. Doar ac e a s t ă per s o n a lit a t e , de car e tu e ş ti leg a t prin cre din ţ el e şi opiniile pe car e tu ţi le- ai inocul a t de- a lung ul epo cilor, în timp ul că rora tu ţi-ai ţinut spiritul pre o c u p a t de astf el de erori; şi nu m ai atu n ci cînd tu vei put e a s ă te înal ţ i, s ă devii con ş tien t de Nem u rir e a , de Omnipo t e n ţ a şi de Intelig e n ţ a ta de nat u r ă Divin ă , vei reu ş i să te de s p rinzi de toa t e p ă rerile şi cre din ţ el e pers o n a l e , nu m ai atu n ci tu vei put e a s ă te eliber e zi de ac e a s t ă cre a t u r ă perv er tit ă şi să ob ţ ii verit a bilul post de Mae str u şi Reg e, Una cu Mine, stâ n d pe tron ul “Eului”, oblig â n d pers o n a lit a t e a ta s ă revin ă la locul s ă u nat u r al car e i se cuvin e, ac el a al unui sup u s şi al unui servitor gat a să asc ult e şi disp u s s ă ex e c u t e Ordin el e Mele în cele mai mici det alii, dev e ni n d astf el un instr u m e n t de m n de Între b uin ţ ar e a sa de că tre Mine.

31

CAPITOLUL XIV MEDIUMII ŞI MEDIATORII 1. Tu, car e în dorin ţ a ta de a Mă servi, te- ai ală tur a t un ei biserici, un ei org a niz a ţ ii, unei socie t ăţ i ocult e sa u unui ordin spiritu al oar e c a r e , crez â n d că îmi vei face plă cer e prin ac e e a c ă îi aju ţ i în activit a t e a lor sau c ă tu îi sus ţ ii şi c ă în con s e ci n ţă tu vei put e a s ă prim e ş ti favor uri spe ci al e de la Mine, asc ult ă şi me dit e a z ă la ac e s t e Cuvint e. 2. În primul rând, s ă ştii că Eu sunt deja mul ţ u mit de tine, pen tr u că tu nu faci nimic fără ca Eu s ă te det e r mi n s ă faci, şi tu faci totul pen tr u a înde plini plan urile Mele, de ş i un e o ri ţi se par e c ă ac ţ ion e zi contr a r voin ţ ei Mele şi num ai pent r u a- ţi satisfa c e propriile dorin ţ e. 3. Să ştii, de as e m e n e a , c ă Eu proc u r pen tr u toat e spirit el e exp e ri e n ţ e de via ţă pe car e Eu le folos e s c pen tr u a pre g ă ti corp ul, a trezi suflet ul şi a dezvolt a în ac e s t a con ş tiin ţ a pent r u ca ele s ă po at ă s ă Mă înţ ele a g ă , în scop ul ca Eu s ă pot s ă-Mi expri m prin ele Idee a Mea. 4. Eu fac ca spiritele să întrez ă r e a s c ă lică riri ale Mele şi ale Ideii Mele; pe parc ur s ul ac e s t o r exp e ri e n ţ e şi prin inspira ţ ie Eu le- am vorbit multor a car e au primit Cuvint el e Mele, pe car e ei le- au scris în că r ţi, şi pe car e ei le- au tran s mi s altor spirite, şi Eu Am fă cut ca ac e s t e Cuvint e să trez e a s c ă inimile şi con ş tiin ţ ele ac elor a pre g ă ti ţ i s ă le prim e a s c ă , de ş i aut orii şi înv ăţă torii nu au în ţ ele s în tot alit a t e Se m nifica ţ ia Ideii Mele. 5. Eu conv er t e s c în ma e ş trii şi cond u c ă t o ri spiritu ali pe mul ţ i dintr e cei că rora Eu le inspir spiritul dân d u- le lic ă riri din Mine şi din Idee a Mea; ei org a niz e a z ă biserici, socie t ăţ i şi cult e atr ă g â n d la ei că ut ă tori şi sect a n ţ i pentr u ca Eu, prin inter m e d i ul cuvint el or prin car e Eu vorbe s c prin ei, s ă poa t ă s ă trez e a s c ă suflet el e şi con ş tiin ţ ele ac elor a car e sunt pre g ă ti ţ i s ă Mă cuno a s c ă . 6. Dar Eu sunt, UNICUL Imper s o n a l din ă un tr u , cel car e fac e totul, de vre m e ce ma e ş trii şi cond u c ă t orii nu fac nimic în mo d pers o n a l, ei doar servind de can al e prin car e Idee a Mea să po a t ă să se expri m e în con ş tiin ţ a ac elor a pe car e în ac e s t scop EU îi ad u c la ei. 7. Deo a r e c e spiritul est e doar un can al şi intele c t ul un instru m e n t pe car e Eu le folos e s c în mod Imper s o n a l, ex a c t atu n ci cân d treb ui e şi oriund e est e nec e s a r s ă exprim Ide e a Mea, şi at â t a timp cât inim a nu se trez e ş t e şi nu se de s c hi d e compl e t pent r u a m ă con ţ ine, omul nu poa t e cu spiritul şi intele c t ul lui om e n e s c s ă
32

înţ ele a g ă în mod con ş tie n t Sem nifica ţ ia Mea, atu n ci Eu exprim Ide e a Mea prin el. 8. Tu, în dorin ţ a ta de a Mă servi, po at e ai întâlnit vreu n ma e s t r u sa u îndru m ă t o r, o pers o n a lit a t e de s p r e car e tu crezi că prin cuvint el e în ap a r e n ţă ad mir a bile, EU vorb e s c prin el, c ă el Mă con ţ in e în inima lui. 9. În îndoielile tale, în nelini ş te a ta de a- Mi fi pe plac şi în te a m a ta de a nu- Mi displ ă ce a , atu n ci cân d tu nu ai asc ult a t de poru n cile Mele, ai put u t recu r g e la vre u n ma e s t r u sa u îndru m ă t or, car e poa t e îşi spu n e a pre o t sa u pre o t e a s ă a Atot- Pute r nic ul ui, crez â n d că prim e ş ti de la el Mesajul Meu pen tr u tine, sau la cuvint el e de ajut or şi sfat u rile vre u n ui “ma e s t r u ” sa u “îndru m ă t o r” privind latur a spiritu al ă a vie ţ ii, în car e tu ai crezu t c ă vezi Trimisul Meu. 10. Tu po ţ i aler g a la el da c ă vrei; dar în re alit a t e Eu sunt cel car e te plas e z într- o astf el de altern a tiv ă , da c ă tu nu vrei sa u nu po ţ i fi satisf ă cu t a ş te p tîn d ră spu n s ul Meu şi av â n d încre d e r e în ajutor ul Meu pe car e Eu ţi-l voi da la mo m e n t u l potrivit, şi în ma ni e r a pe car e Eu o voi sta bili. 11. Da, chiar Eu te trimit la el şi Eu te las s ă - i acorzi între a g a ta cre din ţă şi de plin a ta încre d e r e unui astf el de pre o t sa u preo t e a s ă , per mi ţ â n d u- le s ă - ţi de a toa t e sfatu rile “spiritu al e ” şi înv ăţă turile pe car e tu po ţ i s ă le prim e ş ti de la un astfel de “ma e s t r u ” sa u “îndr u m ă t o r”. Pân ă atu n ci cân d, trist şi umilit prin deziluzia car e, într- o zi sau alta, - survin e în mo d inevit a bil - tu e ş ti din nou oblig a t să revii la Mine, propriul t ă u “Eu”, intim şi Adev ă ra t. 12. Da toa t e înş el ă toriile, toa t e chinurile, tot folosul înflă c ă r ă rii voa s t r e şi al devo ţ iu nii voa s tr e - fără a vorbi de banii vo ş tri şi de toat e serviciile voas tr e , - astfel oferite pen tr u ce e a ce cre d e ţ i a fi Oper a Mea, şi pe car e înş el ă torii vi le sustr a g în mo d eg ois t utilizînd u- le pen tr u a con str ui şi a- şi înt ă ri propria lor put e r e pers o n a l ă şi pre s tigiul printr e discipolii lor în timp ce ei flate a z ă pe fiec ar e din voi cu pers pic a cit a t e şi vă între ţ in cu pro misiu ni de av a n s a r e spiritu al ă printr- un sofis m abil sub ap a r e n ţ a unor frumo a s e şi sofistic a t e înv ăţă turi spiritu al e pen tr u a vă me n ţ in e leg a ţ i de ei, în a ş a fel încâ t s ă contin u a ţ i s ă-i sus ţ in e ţ i, onor â n d u - i şi glorificâ n d u - i; me n ţ in â n d mer e u în susp e n s i e as u p r a voas tr ă am e nin ţ a r e a cu Mânia Mea da c ă nu le acor d a ţ i o încre d e r e şi o sup u n e r e oarb ă . Da, Eu vă trimit toat e ac e s t e a , pen tr u c ă voi le dori ţ i şi le c ă ut a ţ i, şi Dorin ţ a est e de fapt ag e n t ul Voin ţ ei Mele.

13. Este posibil ca tu s ă - ţi oferi iubire a , devo ţ iu n e a şi sup u n e r e a ta vreu n ui ma e s t r u - din lum e a vizibil ă sa u invizibil ă , indifer e n t de cât de cinstit, de bine inte n ţ ion a t , sa u de av a n s a t spiritu al în înţ elep ci un e ar fi - şi ca tu s ă crezi c ă el nu po at e fi clas a t printr e cei pe car e toc m a i i-am me n ţ ion a t şi ca tu s ă prim e ş ti ce e a ce tu crezi a fi înv ăţă turi de valoa r e inesti m a b il ă . 14. Şi e bine şi a ş a, at â t a timp cât tu prim e ş ti ce e a ce cau ţ i, crez â n d c ă ai nevoie de ele, şi fiindc ă EU prev ă d tot ce est e nec e s a r pentr u ca ac e s t e dorin ţ e să fie satisf ă cu t e . Dar s ă ştii că to at e ac e s t e sunt zad a r nic e şi inca p a b il e de a oferi toa t e rezult a t e l e real e şi că ut a t e , pentr u că orice că ut ar e şi orice dorin ţă de ava n s a r e spiritu al ă ap a r ţ in per s o n a lit ăţ ii; ele sunt deci eg ois t e , şi cond u c în final la dez a m ă gir e, la deziluzie şi la umilire. 15. Dar da c ă tu ajun gi s ă înţ ele gi ac e a s t a , că prin deziluzie şi umilire rezult a t e l e verit a bil e sunt atins e, c ă Eu le- am pre g ă tit pen tr u tine şi te- am îndru m a t direc t înspr e ele, prez e n t â n d u - ţi posibilita t e a de a ob ţ ine un ajutor de la un ma e s t r u um a n oar e c a r e , şi că înspr e ac e a s t ă umilire EU te- am trimis inte n ţ ion a t pen tr u ca reve nin d mai umil înc ă şi mai docil dec â t un copil, tu să fii mai dispu s în a asc ult a şi a te sup u n e Cuvâ n t ul ul Meu rostit înă untr ul t ă u şi pentr u ca asc ult â n d u- l şi sup u n â n d u - te lui, tu să po ţ i intra în Împ ă r ăţ ia Mea. 16. Da, orice că ut a r e ext e rio a r ă se va ter min a în felul ac e s t a şi te va fac e să revii la Mine epuiz a t, gol şi înfom e t a t , doritor de a asc ult a Învăţă tur a Mea şi de a face orice pen tr u o fărâ mitu r ă din Pîine a Mea, pe car e tu ai dispr e ţ uit- o în înc ă p ăţ ân a r e a şi aro g a n ţ a ta, necr e z â n d - o suficie nt de bun ă pentr u spiritul t ă u orgolios. 17. Dar, acu m , dac ă tu e ş ti obosit de înv ăţă turi şi de ma e ş tri, şi dac ă e ş ti sigur c ă în tine exist ă surs a între gii Înţ elep ciu ni, ac e s t e cuvint e vor adu c e o buc uri e nes p u s ă inimii tale; oar e nu confirm ă ele no ţ iun e a de ad e v ă r pe car e tu ai perc e p u t- o deja în tine însu ţ i? 18. Pentr u tine, cel car e nu po ţ i înc ă s ă înţ ele gi ac e a s t a şi ai înc ă nev oie de un Media t or, Eu l-am înviat pe Isus crucifica t, pen tr u ră scu m p ă r a r e a ta, pentr u a- ţi ar ă ta cum treb ui e s ă tr ă ie ş ti, pen tr u ca prin crucificar e a pers o n a lit ăţ ii tale, tu s ă te po ţ i ridica în con ş tiin ţă pân a la Unire a cu Mine. 19. Dar Eu îţi spun, ţie, cel car e e ş ti suficien t de put er nic pen tr u a primi, că tu nu ai nevoie de Mediat or între tine şi Mine, devr e m e ce noi sunt e m deja Unul. Dac ă tu ai şti, ai put e a ajun g e , în con ş tiin ţă dire ct şi inst a n t a n e u la Mine, Eu, Dumn e z e u , în chiar intimita t e a ta
33

şi Eu te- a ş primi şi tu ai ră mâ n e cu Mine pen tr u totd e a u n a şi cum dinto t d e a u n a fac e Fiul Meu Isus, omul din Nazar e t , prin car e Eu Mă exprim şi acu m chiar, a ş a cum Eu am fă cut- o acu m o mie nou ă s u t e de ani şi a ş a cu m Eu Mă voi exprim a şi prin tine. 20. Ţie, car e te între bi cu m şi de ce EU îţi spu n des p r e lucruri at â t de frum o a s e şi de spiritu al e prin pers o n a lit ăţ i car e nu tr ăiesc în acor d cu înv ăţă turile pe car e în ap a r e n ţă ele le da u ca prov e nin d de la ele, ţie Eu îţi voi spu n e că : 21. EU folos e s c în mod Imper s o n a l toa t e mijloa c el e pen tr u a exprim a Sem nifica ţ ia Mea. 22. Unele dintr e ele au fost pre g ă tit e de Mine pen tr u a fi mai bun e mijloa c e de exprim a r e dec â t altel e, fără s ă fie con ş tie n t e de Mine, în mod pers o n a l. 23. Altora dintr e ele, Eu le- am trezit inima pen tr u ca ele s ă Mă con ţ in ă mai mult, unificâ n d u - se astf el con ş tie n t într- o oar e c a r e m ă sur ă cu min e. 24. Altele s- au unit cu Mine în a ş a mod încât ele nu mai sun t sep a r a t e de Mine în con ş tiin ţă , şi ac e s t e a sunt pers o n a lit ăţ ile în car e Eu tr ă iesc, Eu Mă mi ş c, şi îmi exprim Natur a Spiritu al ă . 25. Din prim el e epo ci de exprim a r e pe pă mînt, Eu sun t cel car e Miam pre g ă tit Preo ţ ii, profe ţ ii şi pe cei nu mi ţ i Messia pen tr u ca ei s ă ofer e lumii o viziun e a Ideii Mele - Verbul (Cuvâ n t ul) Meu car e în final se va face carn e (se va exprim a mat e ri al). 26. Dar fie că Eu vorb e s c printr- un preo t, printr- un profet, printr- un Messia, printr- un copil, sa u prin cel mai mar e du ş m a n al tă u, toa t e cuvint el e car e au o import a n ţă vital ă pen tr u tine, sun t cuvint el e pe car e “EU SUNT”-ul t ă u le spu n e prin org a nis m u l unui astfel de me di u m con ş tiin ţ ei Suflet ului tă u. 27. Dac ă unii dintr e voi se ad u n ă pen tr u a asc ult a Cuvâ n t ul Meu rostit printr- unul dintr e Preo ţ ii Mei, ac e a s t a nu înse a m n ă că Preot ul vi-l trimit e de la el- însu ş i, ci Eu din inima (din interiorul) fiec ă ruia, Eu inspir Preot ului Cuvint el e de Viaţă car e p ă tru n d în mo d profun d în con ş tiin ţ a fiec ă ruia dintr e voi, - făr ă ca el s ă ştie car e sunt cuvint el e car e vă impr e sio n e a z ă at â t de profun d - şi po at e , fără chiar să înţ ele a g ă Sem nifica ţ ia Mea în cuvint el e pe car e el vi le spu n e . 28. Dar Eu, din ă un tr ul lui, EU extr a g din devo ţ iu n e a com bin a t ă cu cre din ţ a în Mine, exprim a t ă în mod con ş tie n t sa u incon ş tie n t prin to ţ i cei reu ni ţ i în jurul lui, For ţ a Spiritu al ă prin car e Eu atin g con ş tiin ţ el e ac e s t o r spirite pe car e Eu le- am pre g ă tit, pen tr u ca ele

s ă înţ ele a g ă Semifica ţ ia Mea. Pentr u că de ş i EU spu n ac el e a ş i Cuvint e pentr u to ţ i, ac e s t e cuvint e con ţ in totu ş i un Mes aj distinct şi partic ul ar pent r u fiec ar e şi nime ni nu înţ ele g e de c â t part e a din Mesaj car e îi est e de stin a t ă , pentr u c ă Eu, cel din ă un tr ul t ă u, da u cuvint elor Sem nifica ţ ia pe car e Eu dore s c ca ele s ă o aib ă pen tr u tine, iar EU, din ă untr ul frat elui t ă u sau al surorii tale, le da u, de as e m e n e a se m nific a ţ ia pe car e EU dor e s c ca ele să o aib ă pen tr u ficar e dintr e ei. 29. Atunci cînd dou ă sau trei per s o a n e se ad u n ă în Num el e Meu, EU SUNT tot d e a u n a prez e n t , deo a r e c e ide e a car e îi face să se reu n e a s c ă , est e inspira t ă de Mine în interiorul fiec ă ruia dintr e ei, ea fiind de fapt Ide e a Mea. Şi din unire a aspir a ţ iilor lor înspr e Mine, Eu cre e z un can al sa u un mijloc prin car e EU per mit con ş tiin ţ ei Suflet ului să ob ţ in ă cât e v a lică riri din Mine confor m put e rii de înţ ele g e r e a fiec ă ruia dintr e ei. 30. Pe fiec ar e Preot, pe fiec ar e Maes tr u, pe fiec ar e Mediu m EU îi fac să ştie ac e a s t a instinc tiv, pentr u că ei sun t Miniş tri Mei ale ş i şi de as e m e n e a EU fac s ă se trez e a s c ă în ei dorin ţ a de a se înconjur a de ad e p ţ i sa u de discipoli, pentr u a trezi con ş tiin ţ a Prez e n ţ ei Mele în inimile ac elor a car e sunt pre g ă ti ţ i. Preo t ul, Maes tr ul şi Mediu m ul, se poa t e ca s ă nu Mă fi rec u n o s c u t în ă untr ul lor- în şile şi est e posibil ca ei s ă cre a d ă că Eu sunt o entit a t e sau o fiinţă pers o n a liz a t ă într- un Maes tr u, un Zeu sa u un Mântuitor str ă in de ei, dar ac e a s t a nu are import a n ţă , de vre m e ce prin an u mit e cuvint e pe car e Eu îi fac pe ac e ş ti Miniş tri s ă se exprim e ca şi prin For ţ a Spiritu al ă furniza t ă de diver ş i discipoli, Eu pot trezi con ş tiin ţ a Suflet ului ac elor a pe car e Eu îi înde m n înspr e ac e ş ti Miniş tri pen tr u o înţ ele g e r e real ă a Mea, Unicul Imper s o n a l car e rezid ă în es e n ţ a, în centr ul pre cis al Tutur or, în inima fiec ă ruia. 31. Pentr u că “Eu Sunt” -ul Ministrului Meu şi “Eu Sunt”- ul fiec ă rui discipol sunt Una, în cons e ci n ţă , în înţ ele g e r e , în iubire şi în plan, plan ce cons t ă în înde plinire a Voin ţ ei Mele. 32. Şi ac e s t “Eu Suînt” est e în între gi m e Imper s o n a l şi nu cun o a ş t e nici timp, nici entit ăţ i diferit e, şi în mod simplu utilize a z ă pers o n a lit ăţ ile Ministrului şi ale Asiste n ţ ilor săi ca şi împr ejur a r e a cont a c t ul ui pers o n a l ca pe un mijloc de a da o voc e Ideii Mele, car e întot d e a u n a lupt ă în interior pentr u a se exprim a mat e ri al. 33. Pe ac e ş ti Miniş tri car e profit ă de încre d e r e a ac elor a car e Mă urm e a z ă , servind u- se de ac e ş tia pentr u a favoriz a inter e s e l e lor pers o n a l e , la timpul sta bilit, EU îi fac s ă se trez e a s c ă la
34

rec u n o a ş t e r e a Voin ţ ei Mele şi a Ideii Mele. Totu ş i ac e a s t ă trezire nu est e agr e a b il ă pers o n alit ăţ ii lor şi le provo a c ă apro a p e întotd e a u n a o mar e suferin ţă şi o mar e umilire; dar suflet el e lor se bucu r ă şi inton e a z ă imnuri de mul ţ u mir e înspr e Mine atu n ci cînd ac e a s t a se prod u c e . 34. Deci s ă nu te miri de Cuvint el e ad mir a bil e pline de Adev ă r car e un e o ri vin din gur a un ei pers o a n e car e est e în ap a r e n ţă inca p a bil ă de a le spu n e ca şi de a le înţ ele g e ; nici de faptul că simpli discipoli se trez e s c un e o ri mai curâ n d şi-i dep ăş e s c în evolu ţ ie pe înv ăţă torii lor, pen tr u c ă Eu, car e tr ăiesc înă untr ul am bilor, at â t al înv ăţă torului cât şi al discipolului, Eu ale g con di ţ iile divers e şi prev ă d mo d u rile diferit e pen tr u exprim a r e a Atribut elor Mele în fiec ar e Suflet în part e, plas â n d pe fiec ar e din ei în mo m e n t r u l şi în locul ex a c t în car e ei pot s ă se com pl e t e z e , unii pe al ţii şi s ă se într- ajutor e z e mai bine; unin d u- se astf el to ţ i în ce a mai arm o ni o a s ă exprim a r e a Ideii Mele.

CAPITOLULUL XV MAEŞTRII 1. Tu, cel car e ad e ri înc ă la ide e a exp u s ă în divers el e înv ăţă turi, c ă Eu voi da un “Maes tr u ” sau “Înv ăţă tor” Divin fiec ă rui aspir a n t la unire a cu Mine, asc ult ă cuvint el e Mele. 2. Este ad e v ă r a t că EU Ţi-am per mis, în trec u t s ă cerc e t e zi în tot felul de că rţi mistic e, s ă urm e zi înv ăţă turi şi s ă pra c tici cult e, stim ul â n d în felul ac e s t a dorin ţ a ta secr e t ă de a dob â n d i put e rile nec e s a r e pent r u a ob ţ ine unire a lă ud a t ă în ac e s t e înv ăţă turi, chiar pân ă la a trezi în tine con ş tiin ţ a cât de slab ă că pos e zi ac e s t e put eri. 3. Eu ţi-am per mis chiar s ă crezi c ă prac tic â n d astf el an u mit e ex er ci ţ ii sa u res pir â n d într- un mod sau altul, sa u rostin d an u mit e ma n t r e sa u afirm a ţ ii, tu vei put e a atr a g e înspr e tine un “ma e s t r u ” din invizibil car e ar fi înv ăţă torul t ă u şi te- ar put e a ajut a pre g ă tin d u- te pen tr u an u mit e iniţieri car e ţi-ar per mit e s ă fii ad mis într- un gra d av a n s a t al vreu n ui ordin secr e t în sfer el e interio a r e ale exist e n ţ ei und e o mar e part e din Inţ elep ciu n e a Mea ţi-ar fi rev el a t ă .

4. Nu num ai c ă Eu ţi-am per mis toat e ac e s t e a dar mai mult decît at â t, dac ă tu po ţ i înţ ele g e , Eu am fost cel car e te- a con d u s la ac e s t e c ă r ţi, car e ţi-au inspir at o astfel de dorin ţă şi fă ce a m ca o astfel de cre din ţă s ă se fixez e în spiritul t ă u, dar nu pen tr u scop urile pe car e tu ţi le- ai imagin a t . 5. Da, Eu te- am fă cut s ă treci prin toat e ac e s t e înv ăţă turi, ac e s t e dorin ţ e, şi ac e s t e cre din ţ e, încerc â n d s ă-i prezint spiritului tă u om e n e s c , For ţ el e pe car e Eu le folo s e s c pe n t r u ex pri m a r e a Ideii Mel e Divin e . 6. Eu am des c ris ac e s t e for ţ e ca ierar hii cer e ş ti, pen t r u ca intele c t ul t ă u om e n e s c s ă poa t ă s ă înţ ele a g ă mai bine, Eu le- am pict a t ca îngeri sa u ca Fiinţ e Divine, ca ag e n ţ i sa u ca exe c u t o ri Imperi ali ai Voin ţ ei Mele avînd de exprim a t Ide e a Mea car e era la Încep u t. 7. Dar tu nu ai înţ eles. 8. Intele c t ul t ă u om e n e s c , ent uzi a s m a t de posibilita t e a de a întâlni şi de a com u nic a cu una din ac e s t e Fiin ţ e, confor m cu ce e a ce s- a spu s în unel e din ac e s t e înv ăţă turi, a încerc a t ime di a t s ă le pers o n a liz e z e şi a înce p u t s ă dore a s c ă ap a ri ţ ia lor în via ţ a ta, ima gin â n d u - ţi că ele s- ar inter e s a de proble m e l e tale om e n e ş ti, şi că tr ă ind confor m anu mit or reg uli pre s c ris e în ac e s t e înv ăţă turi, tu le vei fac e binevoit o a r e şi le vei det e r mi n a s ă te ajut e s ă atin gi “Nirva n a ” sa u Nem urir e a . 9. Cu toa t e c ă , inte n ţ ion a t , EU ţi-am per mis s ă te hr ă ne ş ti cu ac e s t e iluzii, te- am lă sat s ă aspiri, să te rogi şi s ă lup ţ i cu seriozit a t e , sup u n â n d u - te tutur or instru c ţ iu nilor car e ţi s- au dat, încur aj â n d u- te chiar, une ori s ă le urm e zi, prin lic ă riri ale unor fiin ţ e ide al e pe car e Eu te- am fă cut s ă le vezi în viziun e sa u în vise de tine însu ţ i ima gin a t e , per mi ţ â n d u- ţi să crezi că ac e s t e fiinţ e ar fi “Mae ş trii” pe car e tu îi a ş te p t ai. 10. Este posibil ca Eu s ă fi dezvolt a t în tine an u mit e facult ăţ i, car e s ă te fac ă s ă sim ţ i prez e n ţ a unor pers o n a lit ăţ i car e au venit din lum e a spiritu al ă , şi car e au fost atr a s e prin dorin ţ ele tale, că ut â n d s ă fie pentr u tine Mae ş tri sa u îndru m ă t o ri. 11. Dar ac u m a venit timpul cân d treb ui e să ştii că astf el de fiinţ e nu sunt Mae ş tri, că Fiinţ ele Divine nu sunt Mae ş tri şi c ă Eu şi nu m ai EU, “Eul” t ă u propriu şi verit a bil, SUNT Unicul t ă u Maes tr u. 12. Oricine ar fi fiinţ a de form ă um a n ă sau spiritu al ă car e se prezint ă con ş tiin ţ ei tale şi se reco m a n d ă a fi Maes tr u sa u pe car e spiritul t ă u îl car a c t e riz e a z ă ca Mae str u , nu est e nici mai mult nici
35

mai pu ţ in dec â t o pers o n a lit a t e ca şi tine, şi în cons e cin ţă nedivin, în ciud a nu m e r o a s e l o r “Adev ă ruri” ad mir a bil e pe car e le pre dic ă şi a lucrurilor “minu n a t e ” pe car e el le s ă vâr ş e ş t e. 13. Ori, ac e s t a est e un mist e r şi atâ t a timp cât tu nu- l vei înţ ele g e , e ş ti îndr e p t ăţ it s ă acc e p ţ i ce e a ce s- a spu s ant e rior şi deci s ă nu fii de acor d cu an u mit e decl ar a ţ ii fă cut e aici, în pre al a bil, ca şi cu înv ăţă turile contr a dic t o rii ale altor Revela ţ ii ale Mele. 14. Dar s ă nu te te mi de nimic; ac e s t mist e r îţi va fi rev el a t dac ă într- ad e v ă r tu dor e ş ti s ă cuno ş ti Sem nifica ţ ia Mea. 15. Aştept â n d ac e a s t a , de ce te con sid e ri tu satisf ă cut în cer er e a ta cu tot ce est e inferior Atot- Perfec t ul ui? 16. De ce s ă cau ţ i tu într- un Îndru m ă t or sa u într- un Învăţă tor spiritu al sa u um a n , într- un ma e s t r u sau îng er, ma n i f e s t a r e a în mo d ne c e s a r limit a t ă a Perf e c ţ i u n ii Mel e , cân d po ţ i să recu r gi direc t la Mine, Dumn e z e u din tine- însu ţ i, Atotcu n o s c ă t o r, Atotp u t e r nic şi Omnipr e z e n t , Ide e a Inspira t o a r e car e est e cauz a Tuturor Manifes t ă rilor şi est e prez e n t ă în intimit a t e a fiec ă ruia dintr e ele? 17. Şi a ş a cum EU SUNT în Tine, tot a ş a EU SUNT în tot ce e a ce tu cau ţ i; şi a ş a cu m între a g a Înţ ele p ci u n e , între a g a Puter e , şi între a g a Iubire pe car e ele o pos e d ă , em a n ă în mo d unic din Mine, de ce s ă nu aler gi tu la Mine acu m chiar şi să nu Mă la şi tu să te pre g ă t e s c pen tr u ca EU s ă pot s ă exprim Între g ul Meu prin Tine? 18. Atât a timp cât spiritul t ă u om e n e s c va c ă ut a sa u ad or a ide e a unui ma e s t r u într- o alt ă fiinţă , oric ât de elev a t sa u sfânt ar put e a să - ţi par ă , tu vei ră mâ n e do min a t de ac e s t e idei; pân ă atu n ci poa t e , chiar Eu în mo d real îţi voi per mit e s ă întâln e ş ti şi s ă com u nici cu un astf el de “ma e s t r u ”. 19. Dar dac ă ac e s t privilegiu ţi s- ar acor d a , ac e s t a ar fi do ar pen tr u a gr ă bi trezire a ta, prin deziluzia car e va urm a , at u n ci cân d vei ved e a că ac e s t “ma e s t r u ” nu est e de fapt dec â t o pers o n a lit a t e mult mai av a n s a t ă în trezire dec â t tine, dar nimic mai mult de c â t o pers o n a lit a t e - şi nu Unicul Divin pe car e Sufletul t ă u din ad â n c ul t ă u cel profu n d aspir ă să- l cun o a s c ă . 20. Pentr u că Eu te hr ă n e s c cu toa t e ac e s t e idei car e ajut ă la a- ţi ar ă ta realit a t e a din sp a t el e ap a r e n ţ ei, şi dac ă Eu te con d u c la o dec e p ţ ie ap a r e n t ă şi tu îţi pierzi încr e d e r e a în toa t e înv ăţă turile om e n e ş ti, în orice perfe c ţ iu n e om e n e a s c ă , şi chiar divin ă , ac e a s t a est e do ar pen tr u ca tu s ă devii cap a bil s ă distin gi mai clar între

mat e ri e şi um br ă , şi pentr u a te pre g ă ti pen tr u ac el ide al mai înalt pe car e Eu ţi-l voi des c ri e în continu a r e . 21. Tu te po ţ i ridica în pers o n alit a t e a ta om e n e a s c ă nu m ai la ide al ul pe car e spiritul tă u est e cap a bil să -l conc e a p ă . Prin Dorin ţă EU fac ca Voin ţ a Mea s ă se ma nife s t e în tine şi prin Dorin ţă EU am ex e c u t a t mult e oper e ad mir a bil e. 22. Dar pentr u tine cel car e te- ai înălţ at de a s u p r a Dorin ţ ei, pen tr u tine car e nu mai ca u ţ i nici Maes tr u, nici chiar pe Mine, dar car e tr ăie ş ti num ai în cre din ţ a Prez e n ţ ei Mele şi a pro misiu nilor Mele Etern e , - pentr u tine Eu rez erv o uniun e şi o com u ni u n e car e va pro d u c e în Sufletul t ă u o fericire şi o buc uri e at â t de mari încât spiritul t ă u om e n e s c îi est e imposibil de a şi le ima gin a . 23. Tu e ş ti o pers o n a lit a t e om e n e a s c ă şi totu ş i Tu e ş ti Divin, deci perfe c t. 24. Tu crezi primul dintr e ac e s t e ad e v ă r uri, îns ă pe al doile a nu. 25. Totu ş i amb el e sunt ad e v ă r a t e . Acest a est e mist e r ul. 26. Tu e ş ti în mod precis ce e a ce tu crezi c ă e ş ti. 27. Una sau alta, cu car e din ac e s t e dou ă afirm a ţ ii e ş ti de acor d ? Sau cu am â n d o u ă ? 28. Tu e ş ti Una cu Min e , EU SUNT în tine, în pers o n a lit a t e a ta om e n e a s c ă , în fiec ar e facult a t e a Intele c t ul ui Tă u. EU SUNT în fieca r e celul ă a corpului Tă u, în fieca r e Atribut al spiritului Tă u, în fieca r e facult a t e a Intele c t ul ui Tă u. EU SUNT Suflet ul, principiul activ al fiec ă ruia dintr e ele. 29. Şi Tu e ş ti în Mine, Tu e ş ti o celul ă a Corpului Meu, Tu e ş ti un atribut al Spiritului Meu. Tu e ş ti o facult a t e a Intele c t ul ui Meu. Tu e ş ti o “ par t e “ din Mine şi totu ş i Tu e ş ti Eu, Eu- Însu mi. Noi sunt e m UNU şi am fost a ş a dintot d e a u n a . 30. Perso n alit a t e a Ta om e n e a s c ă est e pen tr u tine ce e a ce Tu e ş ti pen tr u Imper s o n a lit a t e a Mea Divin ă . Ele sunt cre a ţ iile noa s tr e , exp a n si u ni ale Existe n ţ ei noa s t r e . 31. Tu e ş ti Unul din Atribut el e Mele me n t al e , un a din Pute rile Mele Divine, una din Radia ţ iile Voin ţ ei Mele, car e em a n ă din Eul Meu Imper s o n a l pentr u a ating e Scopul Meu. 32. Da, Tu e ş ti o Fiinţă Divin ă , un înger de Lumin ă , o “part e ” sa u o et a p ă vie a Mea, c ă reia EU i-am dat un impuls în scop ul de a expri m a în mod impe r s o n al Ide e a Mea. 33. Şi oar e un Înger, o fiinţă în între gi m e imp er s o n a l ă , un Atribut al Voin ţ ei Mele, ar put e a s ă se inter e s e z e de lucruri om e n e ş ti?

34. Nu, el utilize a z ă nat u r a ta om e n e a s c ă şi activit ăţ ile tale om e n e ş ti do ar ca mijloac e şi can al e prin car e Voin ţ a Mea s ă de a o exprim a r e Ideii Mele. 35. Şi ac e a s t ă ide e relativ la un Maestr u , pe car e Eu am prez e n t a to at e n ţ iei spiritului tă u, a fost do ar pen tr u a te pre g ă ti şi a te ad u c e în fa ţ a ac e s t e i Idei de Eu, “Eul” tă u Imp er s o n a l, Inger Unic de Lumin ă , Unicul şi Verita bilul Maes tr u interior. 36. Spiritul t ă u om e n e s c , a ş a cum est e el cons tit uit, cred e că , în an u mi t e ocazii are nev oie de un Maes tr u la car e s ă ap el e z e în încerc ă rile sale om e n e ş ti, sau în fră mâ n t ă rile şi dificult ăţ ile sal e, de cinev a la car e să ce a r ă explic a ţ ii şi sfat uri, crez â n d c ă proble m e l e vie ţ ii pot să fie rezolv a t e în ac e s t mod. Şi da c ă Eu îţi ad u c pe vre u n ul car e râd e de tine sa u te înş al ă , el te va aru n c a în final la Mine, “Eul” tă u propriu şi intim, atu n ci cân d poa t e , des c u r aj a t , deziluzion a t şi umilit vei fi disp u s s ă vii la Mine, în interiorul t ă u, şi să asc ul ţ i voce a Mea, car e tot timp ul ţi-a vorbit, dar pe car e spiritul t ă u eg oist şi orgolios, nu a binev oit s- o asc ult e . 37. Tu, car e nu ai exp e ri m e n t a t înc ă ac e a s t a , car e nu ai întâlnit înc ă Maes tr ul aspir a ţ iilor tale, nici sub form ă um a n ă , nici sub form ă spiritu al ă ; tu, în car e Cuvint el e Mele nu au putu t s ă trez e a s c ă un eco u de activit a t e car e s ă ră spu n d ă ad e v ă r ul ui lor, Eu îţi rez erv an u mi t e exp e ri e n ţ e, car e te vor con d u c e infailibil la Mine, mai târziu; şi at u n ci, tu vei şti că EU SUNT Maes tr ul, Ide e a Inspirat o a r e , a fiec ă rei a din gân d u rile tale şi a fiec ă rui a din aspir a ţ iile tale at â t interio a r e cât şi ext e rio a r e că tre ma e s t r ul pe car e- l dor e ş ti. 38. Dac ă tu te îndoie ş ti, nu ai de c â t s ă recu r gi la CHEIE. 39. A te gân di la un Maes tr u, înse a m n ă a cre a unul. 40. Prin gâ n dir e a ta, ac e a s t ă ide e des p r e un Mae str u , devin e ce e a ce tu dore ş ti s ă fie, sa u ce e a ce tu îţi ima gin e zi c ă est e. 41. Cu alte cuvint e, prin gân dir e a ta, cre e zi în jurul ac e s t e i idei toat e calit ăţ ile, pe car e tu îţi ima gin e zi c ă le ar e un Maes tr u. Spiritul t ă u om e n e s c , prin dorin ţă , prin aspir a ţ ie, prin ad or a ţ i e, tre b ui e în mo d nec e s a r să cre e z e ac e s t e calit ăţ i într- o fiinţă ima gin a r ă oar e c a r e , car e nu est e dec â t o pers o n a lit a t e , pen tr u că tu, nu po ţ i înc ă conc e p e o fiinţă Imper s o n a l ă . 42. La fel, în func ţ ie de inten sit a t e a dorin ţ ei tale şi a gân dirii tale, ac e a s t ă ide e treb ui e mai devr e m e sa u mai târziu s ă se ma nife s t e com pl e t, fie atr ă g â n d înspr e tine o astf el de pers o n a lit a t e încarn a t ă , sa u o alta as e m ă n ă t o a r e car e se manife s t ă ca o entit a t e a t ă râ m ul ui viselor sa u a viziunilor.

36

43. S-a spus c ă : “atu n ci când discipolul est e pre g ă tit, Maest r ul ap a r e ”. Şi ac e a s t ă afirm a ţ ie est e ad e v ă r a t ă într- un an u mi t sen s, dar nu a ş a cum ai inter pr e t a t- o tu. 44. Dorin ţ a ta secr e t ă de a ave a un Maes tr u ţi-l va ad u c e ; dar nu m ai atu n ci când Eu te- am pre g ă tit pen tr u ac e a s t ă ap ari ţ ie. 45. Dar ac e a s t ă apa ri ţ ie nu va fi altc e v a dec â t ap a r e n ţ a unui Maes tr u. Atunci cînd Adev ă ra t ul Maest r u sa u Înv ăţă tor va ap a r e , se po at e ca tu s ă nu- l rec un o ş ti, c ă ci el po a t e s ă se asc u n d ă sub as p e c t ul unui alt priet e n car e se inter e s e a z ă de tine, al unui as o ci a t al t ă u în afac e ri, al vecinului tă u cel mai apro pi a t sa u al so ţ iei tale, al so ţ ului t ă u sa u al copilului t ă u. 46. Pentr u c ă Eu da u înv ăţă turile Mele prin toa t e mijloa c el e , confor m nec e sit ăţ ii mo m e n t ul ui, pentr u a impr e sio n a con ş tiin ţ a ta om e n e a s c ă . Eu te înv ăţ continu u, chiar şi cân d tu nu- ţi dai se a m a de ac e s t lucru. Eu am mult e c ăi pentr u a ajun g e pân ă la con ş tiin ţ a ta şi le utilizez pentr u a te adu c e la înţ ele g e r e a Se m nific a ţ iei Ideii Mele. 47. Eu vorbe s c prin mult e voci: prin voc e a Spaim ei, a Iubirii, a Invidiei, a Bun ă t ăţ ii, a Ambi ţiei, a Patim ei, a Be ţiei, a Plă cerii, a Geloziei, a Senzu alit ăţ ii, a Suferin ţ ei, şi a Ru şinii; - prin voc e a tut ur or emo ţ iilor om e n e ş ti, a pasiu nilor şi a dorin ţ elor. Eu vorb e s c prin voc e a Naturii, prin voce a Experie n ţ ei, chiar prin voc e a Cuno a ş t e rii om e n e ş ti. 48. Da, toa t e ac e s t e a constit ui e Voce a Mea de car e EU mă folos e s c în mod Imper s o n a l pentr u exprim a r e a Adev ă rului; pen tr u că EU SUNT în toa t e şi pentr u c ă EU SUNT realul din toat e şi pen tr u că Voce a vorb e ş t e în miile sale de mod alit ăţ i de exprim a r e , tu fiind de as e m e n e a o “Part e ” a ac e s t ui Tot, pen tr u că EU SUNT în Tine, spe r â n d ca tu s ă m ă rec un o ş ti şi s ă coop e r e zi con ş tie n t cu Mine în expri m a r e a Ideii Mele de Perfec ţ iun e Impers o n al ă pe p ă mâ n t, prec u m ea est e exprim a t ă în Cer. 49. Num ai cînd ac e a s t ă recu n o a ş t e r e va veni, tu vei afla şi vei cuno a ş t e Adev ă ra t ul Maes tr u. Atunci şi nu m ai atu n ci, tu vei realiza că EU, propriul t ă u “Eu” Imper s o n a l, sunt unicul Mae str u posibil pen tr u pers o n a lit a t e a ta om e n e a s c ă . 50. Atunci tu vei înţ ele g e de ce nici o fiinţă om e n e a s c ă sa u altfel, nu ar put e a fi Imper s o n a l ă pentr u a fi Maes tr u al vre u n e i alte fiinţ e; din cauz ă c ă o fiinţă imper s o n a l ă , nu ar put e a niciod a t ă s ă fie recu n o s c u t ă ca Maes tr u al unei fiin ţ e om e n e ş ti, şi deci ea nu ar av e a nici un inter e s pentr u activit ăţ ile tale om e n e ş ti.
37

51. Dac ă în via ţ a ta ar veni la tine o fiinţă car e ţi s- ar p ă re a Divin ă şi ţi-ar ar ă t a un oar e c a r e inter e s, s ă fii sigur c ă ac e a s t a nu est e înc ă com pl e t Imp er s o n a l ă . Ar put e a fi un Maes tr u Uman, dar niciod a t ă cel Divin, pe car e tu din tot suflet ul t ă u, aspiri s ă-l serv e ş ti. 52. Dar po a t e ai fi satisf ă cu t să ai o astf el de fiin ţă ca Mae str u, chiar dac ă el n- ar fi com pl e t Imper s o n a l. Dac ă a ş a sta u lucrurile, atu n ci de acu m încolo, Eu te voi face s ă- ţi dai se a m a de imp erf e c ţ iunile tale, printr- o com p a r a ţ i e cons t a n t ă cu Perfe c ţ iun e a Mea Imper s o n a l ă , pân ă cân d în final tu vei ap el a şi aler g a la Mine, sup u n â n d u - te com pl e t Mie; rec u n o s c â n d u - m ă pe Mine şi Impers o n a lit a t e a Mea ca pe Unicul Model şi Ide al, ca pe Adev ă ra t a Cauz ă car e a inspir at lung a ta că ut ar e a Perfe c ţ iunii Mele înafar a ta, în timp ce tu put e a i s ă o g ă se ş ti do ar înă untrul t ă u, profun d asc u n s ă înă untr ul propriului tă u Suflet.

CAPITOLUL XVI ISUS CHRISTOS ŞI IUBIREA SA 1. Ţie, car e te te mi că prin Cuvint el e Mele, pot s ă distru g cre din ţ a ta în Isus Christo s şi iubire a ta pen tr u El, ţie, Eu îţi spu n: 2. Acum apro a p e dou ă mii de ani, atu n ci cân d proc e s ul de exprim a r e a Ideii Mele atins e s e sta di ul în car e Eu put e a m ar ă t a un asp e c t al Realit ăţ ii Mele Divine; pen tr u a- Mi ating e scop ul şi pen tr u a rea min ti Atribut el or Mele om e n e ş ti misiun e a lor pe pă m â n t , er a nec e s a r ca Eu s ă m ă exprim printr- o pers o n a li a t e um a n ă şi ca Eu să -Mi ma nife s t Atribut el e Divine sub form ă um a n ă , pen tr u ca spiritel e şi intele c t e l e lor om e n e ş ti s ă poa t ă ved e a , s ă - şi amint e a s c ă şi s ă fie inspira t e de Mine în mo d interior, pen tr u a lă sa Ide e a Mea s ă se exprim e la fel prin ei şi să se ma nife s t e astf el în pers o n a lit ăţ ile lor om e n e ş ti. 3. Cee a ce Eu am fă cut prin pers o n a lit a t e a lui Isus, omul din Galile a, prez e n t â n d în ţ ele g e rii om e n e ş ti, prin inter m e d i ul Înv ăţă turilor Mele dat e prin El, şi prin Via ţ a Mea ma nif e s t a t ă prin El, ce e a ce era nec e s a r s ă fac pen tr u a exprim a compl e t Ide e a me a .

4. Eu am ar ă ta t, prin ex p e r i e n ţ e de na t u r ă si m b o l i c ă îmbr ă c â n d pers o n a lit a t e a om e n e a s c ă , prin car e toat e pers o n alit ăţ ile tre b ui e s ă tre a c ă înaint e ca voi, Atribut el e Mele om e n e ş ti car e a ţ i cre a t ac e s t e pers o n a lit ăţ i, s ă put e ţ i dev e ni din nou suficien t de Imper s o n a l e pentr u a fi împr e u n ă cu Mine, exprim ă ri con ş tie n t e ale Ideii Mele Divine. 5. Voi Toţi, Atribut el e Mele om e n e ş ti, înaint e ca “EU SUNT”-ul din interior ul vostru s ă poa t ă să trez e a s c ă în suflet el e voa s tr e om e n e ş ti, pentr u a Mă perc e p e pe Mine, Intim ul vostr u “Eu “ Divin, va treb ui s ă vă na ş t e ţ i dintr- o iubire Imac ul a t ă , într- o iesle umil ă , -loc în car e anim al el e vin s ă se hr ă ne a s c ă ( cu inima poc ă it ă şi umilit ă , plini de cre din ţă şi de încre d e r e în Dumn e z e u , con di ţ ie la car e tre b ui e s ă ajung ă nat ur a um a n ă sa u anim al ă ). Atunci voi va treb ui să fiţi cond u ş i în Egipt, p ă mînt ul întun e ric ul ui ( sau al activit ăţ ii intele c t u a l e ), pentr u ca acolo s ă lupt a ţ i şi s ă cre ş t e ţ i, în corp şi în cuno a ş t e r e , pân ă atu n ci când vă ve ţ i înt ă ri prin senz a ţ ia de Eu, în interior ul vostr u. Şi at un ci cân d ve ţ i fi suficien t de con ş tie n ţ i de Put er e a Mea şi de Iubire a Mea, EU voi înce p e s ă rost e s c prin voi Cuvint e de Înţ elepci un e şi de Adev ă r, car e vor uimi înţ elep ţ ii lumii; chiar pe cunos c ă t ori ai Legii. Apoi va veni o lung ă perio a d ă de studiu şi de me dit a ţ ie, car e vă va hr ă ni spiritul şi vă va dezvolt a Suflet ul, pân ă atu n ci când voi ve ţ i ajun g e la ma t u rit a t e a com pl e t ă a con ş tiin ţ ei interio a r e a “EU sun t”- ului, car e vă va pre g ă ti pentr u bot e z ul vostr u în Iorda n, timp în car e ve ţ i fi pre g ă ti ţ i s ă vă de s c hi d e ţ i Mie, con ş tiin ţ ei deplin e c ă Voi şi cu Mine sunt e ţ i UNUL, c ă nu exist ă sep a r a ţ i e între noi, c ă Eu Sunt “Eul” vostr u “Intim şi Adev ă ra t”, urm â n d ca dup ă ac e s t mo m e n t voi s ă -Mi per mit e ţ i s ă cond u c vie ţ ile voa s t r e în mo d abs olu t. 6. Atunci Eu, vă voi cond u c e în lum e a (nu mit ă De ş ert în ce al alt ă rev el a ţ ie a Mea), pent r u ca acolo s ă v ă pun la încerc a r e , s ă v ă înt ă riţi, şi s ă vă obi ş nui ţ i cu utilizar e a Imper s o n a l ă a Atribut elo r Mele Divine, apoi Eu vă voi prez e n t a cele trei mari ispite: Pute r e a , Orgoliul ad e v ă r a t e i virtu ţ i şi Ambi ţia, pân ă cân d ve ţ i fi dov e dit că nimic din ce e a ce se raport e a z ă la intele c t, la “eul” egoist sa u la cev a mat e ri al, nu poa t e s ă vă det e r m i n e s ă Mă uita ţ i în mod interior; şi pân ă când Voce a Mea, a Mea ce a car e vorb e ş t e în inimile voa s tr e sa u în inimile fra ţ ilor vo ş tri, va fi sing u r a Voce pe car e atu n ci ve ţ i fi cap a bili s ă o auzi ţi. 7. Dup ă ac e a s t ă încer c a r e va înce p e perio a d a de să vâr ş ire a minu nilor şi de înv ăţ ar e a mul ţ imilor, înso ţ it ă de insult e şi de
38

Pers e c u ţ i a necr e di n cio ş ilor şi de batjoc oriri; urm a t ă de jud e c a t a lui Pilat, repr e z e n t â n d leg e a Lumii, sen tin ţ a, urc ar e a Calvar ul ui purt â n d Cruc e a , ră stignir e a pe Cruc e, Agonia, cele trei zile în mor m â n t şi apoi învier e a final ă , car e va av e a loc at u n ci cân d vă ve ţ i uni com pl e t cu Mine. 8. Toat e ac e s t e a au se m nific a ţ ia lor ocult ă sa u aplic ar e a lor în ce e a ce ţine de suflet şi vor treb ui s ă fie u ş or înţ eles e de c ă tre tine, dac ă tu Mi-ai des c his inima ta. 9. Aş a a fost Drum ul în trec u t, pen tr u tine şi pen tr u to ţi cei car e au stu di a t şi s- au sup u s Înv ăţă turilor Mele dat e în Revele ţ iile Mele ant e rio a r e . Dar acu m a venit timp ul pen tr u car e Eu te- am pre g ă tit pe tine şi pe mul ţ i alţii, pen tr u o Nou ă “Iert a r e ” prin car e tu po ţ i intra în con ş tiin ţ a de Eu direc t şi de a c u m încolo prin Cale a Impers o n a l ă . Cei car e sunt des t ul de ma t u ri şi de put er nici pen tr u a respin g e to at e insinu ă rile pers o n a lit ăţ ii om e n e ş ti, şi car e pot s ă spu n ă EU SUNT! şi s ă ştie c ă EU SUNT Cel UNIC din int e ri o r , cel car e d ă ac e a s t ă for ţă şi il pun e în star e de a se ridica de a s u p r a distr a c ţ iilor şi a influie n ţ elor lumii mat e ri al e; ei sunt cei pe car e Eu i-am ales pen tr u a exprim a prin ei, între a g a glorie minu n a t ă a Ideii Mele Divine. 10. Christo s, sa u Con ş tiin ţ a “EU SUNT”-ului treb ui e să se nas c ă în inima ta şi în ce a a oric ă rei per s o n a lit ăţ i om e n e ş ti; ea treb ui e s ă se dezv olt e , s ă lupt e şi s ă tre a c ă într- un fel, prin toa t e exp e ri e n ţ el e simboliza t e în Via ţ a lui Isus, înaint e de a put e a ajun g e la ac e s t punc t şi de a dev e ni împre u n ă cu Mine, o expr e si e con ş tie n t ă a Ideii Mele Divine. Şi ex e m pl ul Iubirii şi cel al Milei lui Isus pe car e Eu am exprim a t- o în via ţ a sa, tu treb ui e s- o exprimi de as e m e n e a pîn ă la un an u mit gra d în via ţ a ta, înaint e ca s ă- ţi fie posibil de a gust a fruct el e ac e s t ei Iubiri, car e în realita t e nu est e nu m ai Iubire a , dar şi Sfînt a Treim e în Unitat e: Iubire - Înţ ele p ciu n e Puter e , exprim a r e verit a bil ă a Vieţii Mele Impers o n a l e . 11. Pîn ă acu m tu nu ai cuno s c u t se m nific a ţ ia Vie ţii Impers o n al e . Iubire a , dac ă tu an alizezi cu grij ă ac e s t sen ti m e n t , nu a fost pen tr u tine dec â t o em o ţ ie sa u o pasiu n e om e n e a s c ă şi din ac e s t motiv tu ai fost inca p a b il s ă conc e pi o iubire det a ş a t ă şi lipsit ă de orice inter e s om e n e s c sa u pers o n al. Dar acu m , în m ă sur a în car e tu vei înce p e s ă Mă sim ţ i în interiorul inimii tale ( în ă untr ul t ă u însu ţ i) şi o vei de s c hid e larg pen tr u a Mă con ţ in e în ea, la fel EU te voi umpl e de o senz a ţ ie nou ă , minu n a t ă şi ciud a t ă car e va trezi şi va însufle ţ i fiec ar e fibr ă a fiinţ ei tale cu instinct cre a t o r şi ac e a s t ă senz a ţ ie va

fi un verit a bil Elixir de via ţă pentr u tine. Şi toc m ai exprim a r e a mat e ri al ă a ac e s t ui senti m e n t atu n ci cân d în ac el a ş i fel Eu îl voi ră sp â n di în lum e prin tine, tu vei gust a dulc e a ţ a inexprim a bil ă a Sacr ei Mele Iubiri Imper s o n a l e , cu ilumin a r e a spiritului şi a Con ş tiin ţ ei Puterii Nelimit a t e car e o înso ţ e ş t e; şi Eu te voi fac e s ă fii, în felul ac e s t a , un can al com pl e t lipsit de “eul” eg ois t şi de ci perfe c t, pentr u exprim a r e a Impers o n a l ă a Ideii Mele Divine. 12. Şi tu îţi vei da se a m a că e ş ti o “part e ” din Mine şi o “part e ” din oric e alt ă fiinţă şi c ă tot ce e a ce tu ai sa u e ş ti, nu est e al t ă u, ci al Meu şi est e pentr u folosin ţ a Mea, indifer e n t und e şi cum de cid Eu. 13. Şi via ţ a ta nu va mai fi conc e n t r a t ă în tine- însu ţ i, pen tr u c ă ac e s t “ego” va disp ă re a topind u- se în celel alt e Euri ale tale şi atu n ci tu vei da în mod liber din Via ţ a ta, din Intelig e n ţ a ta, din For ţ a ta şi din Esen ţ a ta, car e nu sunt dec â t et a p e ale Vieţii Mele sa u ale Iubirii Mele Imper s o n a l e , pe car e Eu ţi le- am dat do ar pen tr u ac e a s t ă utilizar e . 14. În pers o n a lit a t e a lui Isus Christos, Eu Am ma nif e s t a t mult din Iubire a Imper s o n a l ă , suficient pentr u a te inspira, pen tr u a ţ i da dorin ţ a de a imita Viaţ a Sa şi per s o n a lit a t e a Sa, şi prin inter m e d i ul ac e s t e i aspir a ţ ii şi ac e s t e i lupt e, s ă trez e ş ti con ş tiin ţ a lui Christo s în tine. Şi prin ac e a s t ă trezire şi prin înţ ele g e r e a faptului că Isus Christos nu est e dec â t dru m ul sa u poar t a car e se des c hi d e şi con d u c e la Mine; Eu te- am adu s în final la mo m e n t u l în car e tu po ţi intra în Viaţ a Imper s o n a l ă şi s ă devii în mo d con ş tie n t, o “part e ” din ea. 15. Dar EU îţi spun aici în mod clar c ă Iubire a Mea Imp ers o n a l ă nu are nimic com u n cu vie ţ ile şi iubirile pers o n a l e . Acest e a nu sun t dec â t mijloac e ext e rio a r e pe car e le utilizez cu scop ul de a ră sp â n di prin ele Iubire a Mea Verita bil ă , din inima Ome nirii în lum e, und e ea îşi exprim ă în mo d cons t a n t Pute r e a Sa însufle ţ ito a r e şi cre a t o a r e car e înal ţă şi cuprin d e totul. 16. Iubire a me a nu ia în consid e r a r e nici pers o n alit ăţ ile, nici indivizii, ac e s t e a nu sunt dec â t pies el e de ş ah pe car e Eu le mi ş c pe tabl a de ş ah a vie ţ ii, a ş a cum consid e r că est e pref er a bil pen tr u a înde plini Planurile Mele: - exprim a r e a ultim ă şi com pl e t ă a Ideii Mele Divine în Om e nir e. 17. Şi EU pot exprim a Ide e a Mea, num ai în Ome nir e dup ă cu m tu po ţ i exprim a ide e a ta de tine- însu ţ i, nu m ai prin pers o n a lit a t e a ta om e n e a s c ă .

18. În Ome nir e Eu tră ies c, Mă mi ş c şi am Fiinţ a Mea. Ea est e pers o n a lit a t e a şi corp ul om e n e s c al “Eului” Meu ne m u rit or, a ş a cum pers o n a lit a t e a ta şi corp ul tă u îţi serv e s c pen tr u a- ţi exprim a fiinţ a ta. 19. Toat e pers o n a lit ăţ ile om e n e ş ti cu corp u rile lor nu sunt dec â t celulele Corp ului Meu, Ome nir e a . Şi astf el, a ş a cum “EU SUNT” ul t ă u a înce p u t acu m să ad a p t e z e corp ul tă u pen tr u ca tu s ă te po ţ i exprim a perfe c t prin Ide e a Mea relativ tine, adic ă “Eul” t ă u Intim şi Verita bil; tot la fel EU-SUNT pe cale de a ad a p t a gra d a t Ome nir e a pen tr u ca ea s ă po a t ă exprim a perfe c t Ide e a Mea la Mine- Însu mi. 20. În prop o r ţ ia în car e celulel e individ u al e devin p ă r ţi imp er s o n a l e şi ar m o nio a s e a org a n e l o r pe car e le form e a z ă , prin fapt ul că particip ă la Viaţ a Mea, ele pot s ă tr ăias c ă o via ţă sfân t ă şi fericit ă ; dar dac ă o sing u r ă celul ă se opu n e sau ac ţ ion e a z ă contr a r legii gen e r a l e a org a n u l ui să u, func ţ ion a r e a ar m o nio a s ă a ac e s t ui org a n va dev e ni impo sibil ă , ce e a ce în mod nat u r al va afe ct a între g ul corp şi rezult ă în con s e ci n ţă bo ala sau indisp ozi ţ ia. 21. Fiec ar e celul ă a unui org a n , est e o part e inte g r a n t ă a org a n u l ui res p e c tiv şi activit a t e a ei est e nec e s a r ă pen tr u func ţ ion a r e a perf ec t ă a ac e s t u i org a n şi pen tr u s ă n ă tat e a perfe c t ă a Corp ului Meu; dar dac ă fieca r e celul ă nu ced e a z ă între a g a sa put er e şi între a g a intelig e n ţă , car e nu sun t dec â t atribu t el e Vieţii pe car e Eu le- am dat- o pen tr u func ţ ion a r e a perfe c t ă a între g ul ui Meu Corp, efec t ul va fi lipsa de arm o ni e, cu toa t e efec t el e car e urm e a z ă , ca boal a, suferin ţ a, p ă ca t ul, sclavia, s ă ră cia, neîn ţ el e g e r e a , dezint e g r a r e a şi mo ar t e a . 22. La fel dac ă fiec a r e celul ă în part e , nu ced e a z ă între a g a intelig e n ţă şi toa t e put erile cu car e Eu am înzes tr a t- o, în scop ul unic de a exprim a şi de a pă str a via ţ a Corpului Meu în s ă n ă ta t e perf ec t ă , unicul rezult a t nu poa t e fi de c â t dez or g a n iz a r e a , distr u g e r e a , revolt a, şi în final RĂZBOIUL, -ră zboiul între diferit el e org a n e şi celulel e lor, resp e c tiv şi în cons e ci n ţă , o con di ţ ie sa u star e mai mult sa u mai pu ţ in hao tic ă în corp ul Meu. 23. În Corpul Meu, ce cons t ă din om e nir e , ac e s t a ar înse m n a ră zboiul între na ţ iuni, car e sun t org a n e l e Corp ului Meu. Şi a ş a cum orice ră zboi nu est e dec â t o star e de mal a di e ac u t ă sa u de lips ă de arm o ni e, şi a ş a cum Via ţ a Mea car e, în Om e nir e se ma nife s t ă ca Iubire a Imper s o n a l ă , nu po a t e să se exprim e dec â t prin arm o ni e, tot la fel în corp ul fizic, ac e a s t ă iubire est e totd e a u n a pe cale de a

39

utiliza, echilibr a şi a pre p a r a condi ţ iile pen tr u ca El să poa t ă s ă se expri m e astfel. 24. Acea s t a se re aliz e a z ă , fie elimin â n d gra d a t din diferite org a n e ale corpului toa t e celul el e bolna v e , sl ă bite sa u ie şite din star e a de func ţ ion a r e , sau dezvolt â n d u- se în corp ul fizic boal a sub form ă prim ejdio a s ă , ( ca de exe m pl u febr a, hidropizia, furun c ulo z a , otr ă vire a sân g e l ui, de g e n e r a r e a ) pen tr u a exclu d e apoi rapid celulel e, cu bilioa n el e , pân ă cân d orga n u l resp e c tiv se purific ă sau pân ă când put er e a sa de func ţ ion a r e se distru g e com pl e t . 25. Cu alte cuvint e, via ţ a şi activita t e a real ă a fiec ă rei celul e şi a fiec ă rui org a n, cons t ă în a ced a via ţ a sa individ u al ă pen tr u ca între g ul Meu corp s ă poat ă Exista sa u s ă se exprim e în ar m o ni e perfe c t ă . Atunci cân d fieca r e celul ă şi fiec ar e org a n nu ac ţ ion e a z ă dec â t a ş a, şi se cons tit ui e într- un can al ne e g oi s t prin car e Via ţ a Mea Imper s o n a l ă s ă poat ă izvorâ, atu n ci Corp ul Meu va dev e ni un Tot Perfec t şi Armonios, iar Ide e a Mea po at e atu n ci să expri m e pe Pă mâ nt put e rile sale Divine şi posibilit ăţ ile sale, a ş a cum ac e a s t a se face în Regiun e a Cere a s c ă a Eternul ui. 26. Atunci cân d tu îmi vei oferi fiinţ a ta în între gi m e , pen tr u ca Eu s ă pot ră spâ n di prin tine Iubire a Mea Sfânt ă Imper s o n a l ă , şi cân d tu nu vei mai ave a alt gân d dec â t ac el a de exprim a r e perfe c t ă a ac e s t e i Iubiri car e est e Viaţ a Mea Real ă , Eu voi fi atu n ci, prin tine, în star e de a însufle ţ i şi de a trezi gra d a t pe cei car e te înconjo a r ă la rec u n o a ş t e r e a Mea, a lui Christos din ă untr ul lor în şile; pen tr u ca ei să -mi de a ca şi tine “eul” lor în într e gi m e , pân ă atu n ci cân d în final org a n ul sa u part e a din Corpul Meu repr e z e n t a t de Ome nir e, pe car e tu şi ei îl repr e zint ă , s ă dob â n d e a s c ă o s ă n ă ta t e şi o arm o ni e perfe c t ă şi s ă coop e r e z e pen tr u a ating e şi a cons e r v a s ă n ă ta t e a perfe c t ă a Corpului Meu. 27. Atunci când ac e s t timp va veni, forţ a Mea Divin ă de Viaţă sau Iubire a Mea Inper s o n a l ă , se va ră spâ n di şi se va ma nife s t a în toa t ă Om e nir e a şi Ide e a Mea se va exprim a deplin pe p ă m â n t ca şi în Cer, şi p ă m â n t ul ca şi celel alt e corpuri cer e ş ti, nu vor mai fi fă cut e din ma t e ri e fizic ă grosie r ă din car e ele par s ă fie fă cut e pân ă atu n ci, ci ele vor fi purificat e şi cur ăţ ite în între gi m e de “eul” eg ois t şi vor fi înălţ at e din nou la locul de und e ele au cobor â t, pen tr u că scop ul cre a ţ iei lor, cel de a prod u c e org a nis m e pen tr u ma nife s t a r e a mat e ri al ă şi exprim a r e a om e n e a s c ă a Ideii Mele Divine, va fi atins şi ne m ai a v â n d nevoie de mijloac e de exprim a r e p ă m â n t e a s c ă sa u mat e ri al ă , de atun ci încolo Eu voi cre a şi
40

exprim a nu m ai cu Spiritul, unicul Cere a s c ă a Vie ţii Imper s o n a l e .

mijloc

nec e s a r

în

Lume a

CAPITOLUL XVII GĂ SINDU- MĂ 1. Tu car e ai stu di a t cu at e n ţ ie tot ce e a ce s- a spu s aici, şi car e crezi că ai ză rit o raz ă de lumin ă din Mine, dar car e nu e ş ti înc ă sigur, apro pi e- te şi asc ult ă cu tot suflet ul t ă u ce e a ce îţi voi spu n e acu m : 2. Liniş te ş t e- te! şi s ă ştii că EU-SUNT, - DUMNEZEU! 3. Dac ă tu ai înv ăţ at să te lini ş te ş ti, dac ă tu ai stu di a t şi me dit a t as u p r a ac e s t ui “Eu” ca fiind Dumn e z e u din tine- însu ţ i, dac ă tu e ş ti cap a bil de a- l distin g e de “eul” pers o n al şi dac ă tu e ş ti un e o ri con ş tien t c ă po ţ i ie şi, (ca s ă zice m a ş a) din pers o n a lit a t e a ta şi s ăţi vezi fiinţ a om e n e a s c ă a ş a cu m est e ea; şi s ă- i vezi toat e defe c t el e de m n e de dispr e ţ şi sl ă biciunile sale, egois m ul s ă u josnic, poft el e şi pa siu nile sale anim alic e , dorin ţ el e sale copilă re ş ti, orgoliul sau stupid ca şi vanit ăţ ile sale. 4. Dac ă tu po ţ i fac e toa t e ac e s t e a , şi dac ă tu vezi ac e s t e lucruri cu o viziun e limp e d e , s ă ştii c ă în ac e s t e mo m e n t e , tu e ş ti UNA cu Mine în con ş tiin ţă , şi c ă “Eul” t ă u Intim şi Verita bil din tine est e cel car e ved e cu ochi Imper s o n a li Realita t e a lucrurilor. 5. În ac el e mo m e n t e , tu te eliber e zi de pers o n a lit a t e a ta şi tu tr ă ie ş ti în Con ş tiin ţ a Mea, s ă o nu mi m Cosmic ă , Univers al ă , Spiritu al ă sau Imper s o n a l ă , dup ă cu m vrei, pen tr u că tu n- ai put e a ved e a ac e s t e lucruri în tine însu ţ i, dac ă nu ai fi fă cut- o cu ochi Impers o n a li, Ochii Mei. 6. Mai mult, dac ă tu ţi-ai rev e d e a trec u t ul, tu ţi-ai aminti c ă ad e s e a ai resim ţ it o for ţă car e te înd e m n a s ă faci an u mit e lucruri, şi pe un el e, atu n ci cân d sup u n â n d u - te le fă ce ai, ob ţ ine ai rezult a t e rem a r c a b il e; pe cân d atu n ci cân d concluzio n ai as u p r a altor a, ra ţ ion â n d cu intele c t ul t ă u pen tr u a s ă vâr ş i o fapt ă diferit ă de ce a indic a t ă de Mine, tu nu ob ţ in e ai ca rezult a t e , de c â t e ş ec ul, dec e p ţ ia şi suferin ţ a. 7. Ace a s t ă con ş tiin ţă , sau ac e a s t ă for ţă de nest ă p â nit, nu era altc e v a dec â t “Eul” t ă u intim şi verita bil, Eul din tine- însu ţ i, car e în ac el e mo m e n t e te îndru m a , car e îţi spu n e a în mod clar ce e a ce tu

treb ui a să faci. În ac el e mo m e n t e , tu auz e a i cu urec hile tale spiritu al e, cu Urechile Mele, şi cân d tu asc ult ai în mod Impers o n al, prim e ai în schim b succ e s şi satisfa c ţ ie, pe cân d dac ă în mod pers o n a l, tu cre d e a i c ă ştii mai bine dec â t Mine ce treb ui e să faci, nu rezult a u în cons e cin ţă dec â t înfrân g e ri, nec a z u ri şi nen o r o ciri. 8. Şi dac ă au fost mo m e n t e în car e ai sim ţ it apro pi e r e a unor întâ m pl ă ri sa u a unor pers o a n e invizibile, sa u a vibra ţ iilor arm o nio a s e at un ci cân d tu intrai în leg ă tur ă cu alte pers o a n e , 9. Acest a nu era dec â t Eul tă u Verita bil, car e sim ţ e a cu con ş tiin ţ a ta Spiritu al ă sa u Impers o n a l ă , car e dac ă tu ai şti m ă c ar, est e mer e u de vegh e pentr u a te prot ej a , a te av er tiz a şi a te sfă tui în tot ce e a ce se refer ă la ac e s t e lucruri, con di ţ ii sa u întâ m pl ă ri mat e ri al e . 10. Dar atu n ci cân d m ă cuno ş ti mai bine şi mai sigur, şi an u m e cînd iubire a altruist ă um ple inima ta şi cân d tu încerci un impuls put e r nic de a ajut a pe cinev a , de a vind e c a bolile celor car e te înconjo a r ă , de a alina suferin ţ ele lor, de a- i fac e ferici ţi, de a le ar ă t a dru m ul Adev ă r at- ac e a s t a est e senz a ţ ia real ă a Mea din Tine, şi înde p ă rt â n d în ac e s t mod per s o n a lit a t e a , eu folos e s c astfel spititul şi corpul tă u în ved e r e a scop ul ui pen tr u car e Eu le- am cre a t şi anu m e ca mijloac e de exprim a r e a nat u rii Mele Reale car e est e Iubire a Perfe c t ă a lui Christos sau Con ş tiin ţ a de Dumn e z e u , Pute r e a vitalizat o a r e şi d ă t ă to a r e de Viaţă şi de mi ş car e , ce a car e însufle ţ e ş t e şi car e vinde c ă , car e se îngrije ş t e de toat e şi car e coord o n e a z ă totul în Univers. 11. Toat e ac e s t e a ţi-au fost fă cut e cuno s c u t e pen tr u ca tu s ă po ţ i încru s t a c ă EU SUNT în tine, în corp ul t ă u Spiritu al, ac el corp perfe c t, înă untr ul că ruia EU tr ăiesc, Cel car e îţi vorb e ş t e per m a n e n t în toa t e întîmpl ă rile vie ţ ii, da, în cele mai mici am ă nu n t e . 12. Şi dac ă tu ai vre a s ă ale gi la Mine, dac ă tu ai vre a s ă obs e rvi şi s ă studi e zi at e n t impr e siile pe car e tu le prim e ş ti în fiec ar e clip ă , s ă înve ţ i să le urm e zi, şi în ac e a s t ă ma ni e r ă s ă sp eri în Mine, întrad e v ă r, EU a ş îndru m a to ţ i pa ş ii t ăi, ţi-a ş rezolv a toat e probl e m e l e ; sarcin a ta ar dev e ni u ş oar ă şi tu ai fi con d u s prin câm pii înverzit e de pe malurile apelor liniş tite ale vie ţ ii. 13. O! Copilul Meu, dac ă tu ai folosi în efortu ri serio a s e , hot ă r â t e şi dirijat e spr e interior ul t ă u, doar a zec e a part e din timp ul şi din en e r gi a pe car e tu ai risipit- o pent r u a c ă ut a printr e cojile go al e ale cuno a ş t e rii şi ale înv ăţă mint elor om e n e ş ti.
41

14. Dac ă tu mi- ai de dic a do ar o or ă pe zi, nu m ai Mie, ima ginîn d u- ţi şi pra cticîn d prez e n ţ a Mea în tine; 15. Eu îţi pro mit nu nu m ai că tu M-ai afla curîn d, dar şi că ac e a s t a ar fi pen tr u tine o a ş a surs ă inep uiz a bil ă de Înţ ele p ciu n e , de For ţă şi de ajutor, încâ t spiritul tă u om e n e s c nu est e ac u m în star e de a o conc e p e . 16. Da, dac ă tu M-ai că ut a în felul ac e s t a , acor d â n d u - MI PRIMUL loc în via ţ a ta, neo dih nin d u - te niciod a t ă pân ă cînd Mă vei g ă si, tu nu ai întârzia s ă fii con ş tie n t de prez e n ţ a Mea, de Voce a Mea Iubito a r e car e vorb e ş t e în mo d const a n t din str ă fun d ul suflet ul ui t ă u. 17. Dac ă tu ai înv ăţ a s ă intri într- o dulc e com u ni u n e cu Mine, în mod gra d a t ai afla că tr ă ie ş ti în Con ş tiin ţ a Mea, c ă în tine tr ă ie ş t e Cuvâ n t ul Meu, şi că tot ce e a ce tu dor e ş ti se va realiza în mo d mira c ulo s. 18. Totu ş i, îţi va fi dificil de a tră i contin u u în Mine la înce p u t, pen tr u că Lume a , Materia şi Dem o n ul sun t înc ă prez e n t e în con ş tiin ţ a ta. Îns ă te vei obi ş nui trep t a t s ă folos e ş ti ochii Mei Impers o n a li şi vei fi cur â n d cap a bil să vezi realita t e a lucrurilor, chiar realita t e a ac elor a car e par put e r nicii Pă mâ n t ul ui, şi atu n ci vei realiz a c ă tr ă ie ş ti într- o lum e nou ă , ad mir a bil ă , pop ul a t ă de fiinţ e înger e ş ti car e folos e s c corp urile de carn e ale pers o n a lit ăţ ii lor om e n e ş ti do a r ca vehic ul e, ca instru m e n t e sa u înveli ş uri pen tr u a se ad a p t a la con di ţ iile şi exp e ri e n ţ el e pe car e ele le- au cre a t, în scop ul de a put e a dezvolt a calit ăţ ile Suflet ului nec e s a r e pen tr u exprim a r e a perfe c t ă a Ideii Mele pe Pă mâ n t. 19. Atunci nu vor mai fi umbr e pen tr u ochii tăi, nu va mai fi ră u şi în cons e cin ţă , Demo n ul nu va mai exist a; pen tr u că totul est e Lumin ă şi Iubire, Libert a t e , Fericire şi Pac e; dac ă tu m ă vei ved e a în toa t e , în fieca r e fiin ţă tu vei ved e a un atribu t al Meu, în fiec ar e lucru însufle ţ it o an u mit ă et a p ă a Mea şi tu nu va tre b ui de c â t s ă laşi iubire a Mea s ă lumin e z e inima ta şi Ea îţi va ar ă ta Sem nific a ţ ia Real ă a tot ce e a ce vei ved e a . 20. Şi atu n ci va veni Mare a Cuno a ş t e r e : ac e e a de a fi g ă sit Împ ă r ăţ ia Cerurilor; tu vei ved e a că mer gi prin ac e a s t ă împ ă r ăţ ie; că ea est e chiar şi aici pe p ă m â n t, că ea se ma nif e s t ă pe st e tot în jurul t ă u; c ă tu ai tr ă it mer e u în ea, dar tu nu ai ştiut ac e s t lucru. 21. Şi că în loc de a se afla în afar ă , într- un loc înde p ă rt a t , oar e c a r e , ea est e înă untr ul tă u; înă untr ul fiec ă r ei fiinţ e, că ea est e în cel mai tainic şi intim loc din toa t e lucrurile ma nife s t a t e .

22. Cu alte cuvint e, tu vei afla c ă est e REALITATEA TUTUROR lucrurilor şi că orice asp e c t ext erior al ac e s t o r lucruri, nu est e dec â t umbr a ac e s t ei Realit ăţ i, cre a t ă de conc e p ţ iile false ale omului şi prin cre din ţ a sa în sep a r a ţ i a sa de Mine. 23. Şi când vei g ă si Împ ă r ăţ ia, îţi vei g ă si în ea de as e m e n e a şi locul t ă u, pentr u că tu vei înţ ele g e că e ş ti într- Adev ă r unul din Atribut el e Mele Divine; c ă între a g a ta activita t e îţi fus e s e des tin a t ă înc ă de la înce p u t , şi că tot ce e a ce va ave a loc pân ă atu n ci, nu est e dec â t o pre g ă tire şi o ad a p t a r e a pers o n alit ăţ ii tale om e n e ş ti pen tr u ac e a s t ă activit a t e . 24. Între g ul tă u suflet va tre s ă ri de buc u ri e, pen tr u c ă dup ă at â ţ ia ani de incertitu di n e , tu te întorci în sfâr ş it în Că minul Meu şi tu po ţ i ac u m în Via ţ a Mea Real ă , UNUL în con ş tiin ţă cu Mine şi cu toa t e celelalt e “euri”, lucrâ n d toa t e pentr u a ating e exprim a r e a final ă şi perfe c t ă a Ideii Mele Divine pe Pă mînt. 25. Tu, în car e lectur a celor spus e , a evoc a t amintiri ale bucu riilor trec u t e şi al c ă rui suflet a ră spu n s cu em o ţ ie, nu lă sa de o p a r t e ac e s t e cuvint e , fără a fi ob ţ inut din ele tot ce e a ce Eu vre a u să - ţi spu n. Liniş te ş t e- te! Ascult ă Voce a Mea interio a r ă şi cun o a ş t e gloriile car e te a ş te a p t ă - dac ă tu e ş ti cap a bil s ă vezi cu Ochii Imper s o n a li şi s ă în ţ ele gi cu în ţ ele g e r e a Imper s o n a l ă . 26. Dar dac ă ac e a s t ă lectur ă îţi d ă prim a ta Viziun e a Realit ăţ ii Mele în tine, trezind prin ac e a s t ă re alizar e par ţ ial ă a Mea şi a Împ ă r ăţ iei Mele, vibra ţ ii elev a t e car e te fac s ă cazi într- un ext a z Spiritu al te m p o r a r , hot ă râ n d u- te s ă încerci ca s ă tr ăie ş ti mer e u în Con ş tiin ţ a Mea şi s ă Mi te sup ui întot d e a u n a , - nu te de s c u r a j a dac ă tu vei c ă de a în mod ru ş inos atu n ci cân d se va prez e n t a o ocazie ime di a t ă prin car e s ă po ţ i dov e di sinc e rit a t e a forţ ei şi a hot ă râ rii tale. 27. Pentr u că do ar prin încer c ă rile şi prin c ă derile tale, str ă duin d ute, îţi po ţ i da se a m a în mod dur e r o s de lipsa ta de for ţă şi de aptitu din e , ab a n d o n â n d u - te şi avâ n d încre d e r e în Mine, pen tr u c ă Eu pot trezi în tine Con ş tiin ţ a Puterilor Mele Divine, car e sp er ă per m a n e n t s ă se ma nife s t e prin Tine. 28. Acest e vibra ţ ii fine nu înse a m n ă dec â t trezir e a an u mit o r însu ş iri ale Sufletului, car e se pun în ac ţ iun e ca şi facult ăţ ile lor core s p u n z ă t o a r e , şi car e tre b ui e s ă se trez e a s c ă , înaint e ca Eu s ă pot ma nife s t a ac e s t e put eri. 29. Şi în mod nat ur al, atun ci cân d ac e s t e însu ş iri ale Suflet ului se trez e s c, ele pun în opozi ţ ie activ ă pe cele car e pân ă în prez e n t au
42

avut un imperiu nec o n t e s t a t în nat u r a ta, şi ele tre b ui e s ă fie st ă p â nit e şi folosit e cum se cuvin e, înaint e ca ac e s t e calit ăţ i ale suflet ul ui s ă poa t ă s ă se exprim e liber. 30. Şi ac e a s t ă opozi ţ ie exist ă do ar pen tr u a înt ă ri, a prob a şi a perf ec ţ ion a exprim a r e a ac e s t o r calit ăţ i ale Suflet ului, de o a r e c e ele tre b ui e s ă fie cap a bil e de a rezist a la orice at a c venit din af ar ă , înaint e ca ele s ă poa t ă s ă ma nife s t e deplin toat e Puterile Mele Divine car e le da u impuls ul din ă un tr u. 31. Dar s ă ştii că Eu manif e s t în tine ac e s t e put e ri, nu mai rep e d e dec â t po ţ i tu sup o rt a şi pe m ă sur a rezist e n ţ ei tale. 32. Eroar e a pe car e tu o faci cons t ă în a încerc a să te dezv ol ţ i tuînsu ţ i. 33. Eu sun t Arborel e Vieţii din interior ul t ă u. Viaţ a Mea treb ui e s ă de a, şi va da impuls ul pen tr u ma nife s t a r e a sa dar printr- o dezvolt a r e gra d a t ă şi neînc e t a t ă . Tu nu po ţ i ajun g e la un rezult a t înaint e ca tu să te fi dezv olt a t suficien t pen tr u a- l ating e . Dar rea min t e ş t e- ţi c ă Viaţ a Mea est e în mod con st a n t pe cale de a dezv olt a în tine perf ec ţ iun e a de frum u s e ţ e , de for ţă şi de s ă n ă ta t e car e treb ui e s ă se exprim e corpor al, a ş a cum ea se exprim ă ac u m în intimita t e a ta. 34. Tu, car e ai înce p u t s ă - ţi dai se a m a c ă Eu Sunt în ă untr ul t ă u, dar car e nu ai înv ăţ at înc ă s ă com u nici cu Mine, asc ult ă şi înva ţă acu m . 35. Tu ai înv ăţ at s ă te “Liniş te ş ti”, şi po at e c ă tu ai sim ţ it Prez e n ţ a Mea în interiorul t ă u. Dac ă est e a ş a, ştiind că EU SUNT acolo, pun emi o între b a r e . Apoi, dup ă ce îmi vei adr e s a o rug ă ciun e în t ă cer e cer â n d u - mi r ă spu n s ul, a ş te a p t ă impr e siile car e vin, dar ac e a s t a s ă fie fără nelini ş te, fără vreo pre o c u p a r e sa u inter e s per s o n a l, cu mint e a compl e t golit ă . 36. Dac ă dre p t ră spu n s îţi vine un gân d pe car e tu îl rec u n o ş ti ca fiind deja auzit sau citit und e v a , înde p ă rt e a z ă - l ime di a t zicân d : Nu! Tat ă !- Tu, ce zici Tu? 37. Se po at e s ă - ţi vin ă alte gân d u ri de origin e om e n e a s c ă , dar tu le vei rec u n o a ş t e ca at ar e şi vei refuz a s ă le acc e p ţ i şi dac ă tu contin ui să Mi te adr e s e zi, vei primi în final un ră spu n s şi tu vei sim ţ i că est e într- ad e v ă r de la Mine. 38. Aş a va fi la încep u t . Dar cân d vei înv ăţ a să distin gi Voce a Mea dintr e celelalt e voci, astfel încât s ă ajun gi să înă bu ş i com pl e t inter e s ul t ă u pers o n a l, atu n ci tu vei put e a com u nic a în t ă cer e cu Mine cân d vei voi, fără interv e n ţ ia ideilor, cre din ţ elor şi opiniilor altor a, şi atu n ci vei put e a s ă m ă între bi indifer e n t ce, sa u al ţii vor put e a s ă te între b e şi oricar e ar fi proble m a pen tr u car e ei vor av e a

nev oie de ajutor ul t ă u, în ac el mo m e n t chiar, EU voi ad u c e în mint e a ta cuvint el e pe car e tre b ui e să le spui celorlal ţ i, fă cân d ac e a s t a în t ă cer e sau cu voc e tar e prin inter m e di ul limbii tale. 39. Tu, Pre a Iubitul Meu, car e Mi te- ai cons a c r a t şi car e faci tot felul de efort uri pentr u a intra în uniun e cu Mine; tu, car e ai put u t să cons t a ţ i că oric e sprijin sa u prot e c ţ ie a Lumii ţi-au fost retr a s e , tu cel car e e ş ti fără bani, fără priet e ni şi fără s ă ştii s ă te adr e s e zi şi s ă ceri ajutor om e n e s c ; 40. Să ştii, Copilul Meu Pre a Fericit, că tu e ş ti foart e apro a p e de mine acu m , şi dac ă tu continui doa r să tr ăie ş ti în Mine, lă sân d Cuvâ nt ul Meu s ă ră mâ n ă în tine şi s ă te con d u c ă , baz â n d u - te pe Promisiunile Mele, avâ n d o încre d e r e ab s olu t ă în ele, Eu ţi-a ş acor d a cur â n d o buc uri e, Perc e p ţ i e şi Pac e, încât Cuvâ n t ul şi mint e a om e n e a s c ă nu ar fi cap a bil e s ă şi le ima gin e z e . 41. Pentr u că tu te- ai sup u s Poruncilor Mele, pent r u c ă tu ai avut încre d e r e în Mine şi pentr u că tu ai că ut a t în primul rân d Împ ă r ăţ ia Mea şi Drept a t e a Mea, EU îţi voi da rest ul, pe de a s u p r a , chiar ce e a ce Lume a nu ţi-a dat. 42. Dar tu, Copilul Meu Prea Iubit car e de as e m e n e a te- ai cons a c r a t Mie, dar car e e ş ti înc ă ata ş a t de un el e dintr e obic ei urile Lumii, nep u tî n d s ă te det a ş a zi de ele şi s ă te încre din ţ ezi în între gi m e Mie; 43. Tu cel că ruia EU I-am adu s insuc c e s u l, incertit u din e a şi chiar s ă r ă cia, în scop ul de a- l înv ăţ a valoar e a real ă a lucrurilor din ac e a s t ă lum e, nes t a bilita t e a lor, nep u tin ţ a lor de a ad u c e fericire, slab a lor leg ă tur ă cu Via ţ a Mea Real ă ; 44. Tu, Copilul Meu, car e nu po ţ i înc ă să înţ ele gi, şi a c ă rui inim ă se umpl e de nelini ş te şi de te a m ă , pentr u că tu nu vezi de und e va veni pâin e a de mâin e , und e vor g ă si banii pen t r u chiria de s ă pt ă m â n a urm ă to a r e , sa u cum te vei achit a de o dat o ri e sc a d e n t ă ; 45. Ascult ă înc ă o dat ă Cuvint el e Mele, car e ţi-au fost dat e de mult în Predic a de pe Munt e: 46. “ Iat ă de ce EU vă spun, nu vă fac e ţ i griji deloc pen tr u via ţ a voas tr ă , nici pentr u locul und e ve ţ i g ă si de mâ n c a r e sa u de b ă ut; sa u pent r u corpul vostr u, pentr u locul und e ve ţ i g ă si cu ce s ă v ă îmbr ă c a ţ i.” 47. “ Oare Viaţ a nu înse a m n ă mai mult dec â t hran a , iar corp ul mai mult de c â t ve ş m â n t ul?” 48. “ Priviţi pă s ă rile cerului: ele nu se a m ă n ă , nici nu sec e r ă , ele nu au nici cra m ă nici ha m b a r , şi totu ş i Tat ă l Cere s c le hr ă ne ş t e . Oar e voi nu sunt e ţ i mai pre s u s de c â t ele?”
43

49. “ Cine dintr e voi, nelini ş tind u- se de sta t u r a sa îşi po a t e ad ă u g a m ă car un cot la înălţime?” 50. “ Şi pen tr u ce vă nelini ş ti ţi voi în leg ă tur ă cu ve ş mint el e voa s t r e ? ” 51. “ Priviţi crinii de pe câm p cu m cre s c; ei nici nu torc nici nu ţ es; totu ş i EU vă spu n c ă Solom o n în toa t ă slav a sa nu a fost niciod a t ă îmbr ă c a t ca vreu n ul dintr e ei.” 52. “ Ori da c ă Dumn e z e u are grije s ă înve ş m â n t e z e astfel o plan t ă car e ast ă zi est e pe câ m p, şi car e mâin e poa t e fi aru n c a t ă în cupto r, nu va av e a EL grije cu mult mai mult de ve ş mint el e voa s tr e , oa m e n i pu ţ in credin cio ş i ce sunt e ţ i?” 53. “ Deci nu vă mai între b a ţ i: Ce vom mâ n c a noi, ce vom be a , sa u cu ce ne vom îmbr ă c a? ” 54. “ Na ţ iunile lumii cau t ă toa t e ac e s t e lucruri; dar Tat ă l vostru Cere s c ştie c ă av e ţ i nevoi e de ele.” 55. “ Deci nu vă mai îngrijor a ţ i deloc pen tr u ziua de mâin e, pen tr u că ea îns ăş i se va îngriji de ac e a s t a . ” 57. “ Fiec ă rei zi îi est e suficie n t ă grija ei.” 58. Îţi mai tre b ui e înc ă alte Porun ci sa u Fă g ă duin ţ e mai clar e dec â t ac e s t e a ? Tu cel car e Mi te- ai cons a c r a t şi car e te nu m e ş ti Discipolul Meu; 59. Ascult ă - m ă ! Nu ţi-am ad u s întot d e a u n a tot ce e a ce ţi-a fost nec e s a r ? A exist a t m ă c ar o sing ur ă clip ă în car e tu te- ai aflat la nevoi e şi în car e Eu s ă nu te fi ajut a t pe loc? S-a întâ m pl a t vreo d a t ă ca totul să ţi se par ă întun e c a t şi Eu s ă nu- ţi ad u c Lumin ă ? 60. Ai put e a tu, cu ce e a ce ştii ac u m, s ă- ţi rev e zi via ţ a trec u t ă şi s ă afirmi c ă tu ţi-ai fi orâ n d uit- o mai bine? Ai schim b a tu Înţ ele g e r e a ta Spiritu al ă pen tr u bun urile mat e ri al e ale oric ă ruia din cei pe car e- i cun o ş ti? Nu am fă cut EU toa t e ac e s t e a în ciud a fapt ului c ă tu te- ai revolt a t, refuz â n d mer e u s ă m ă asc ul ţ i? 61. Ah! Copiii Mei, dac ă a ţ i put e a voi să înţ ele g e ţ i că bog ăţ ia, că minul, hain el e , hra n a şi dob â n d ir e a tut ur o r ac e s t o r a nu sunt dec â t sec u n d a r e , şi nu au nimic com u n cu Viaţ a voa s t r ă Real ă şi că voi le fac e ţ i real e, prin ac e e a c ă vi le ima gin a ţ i a ş a, acor d â n d u le atâ t a import a n ţă , în timp ce pe Mine m ă lă sa ţ i de o part e ? 62. Şi dac ă Eu treb ui e s ă te lipse s c de lucrurile Lumii pen tr u ca tu să po ţ i înv ăţ a ad e v ă r ul, şi anu m e c ă EU SUNT lucrul unic şi import a n t în via ţă , că EU treb ui e s ă fiu PRIMUL, dac ă într- ad e v ă r m ă iube ş ti; EU o fac pen tr u ca tu s ă ob ţ ii Fericire a şi Prosp e rit a t e a

real e şi dur a bile, a ş a cum face doct or ul verita bil car e, pen tr u ca boln a v ul s ă- şi rec a p e t e să n ă ta t e a , elimin ă în primul rân d ca uz a bolii ac e s t ui a . 63. Şi ac e a s t a te prive ş t e şi pe tine Copilul Meu, car e ţi-ai pier d u t s ă n ă ta t e a , cur ajul şi între a g a st ă pâ nir e de sine şi car e dup ă ani penibili de că ut ă ri obosito a r e pe la doct ori şi prin re m e dii p ă m â n t e ş ti a mod alit ăţ ii de rec ă p ă t a r e a Vieţii (vitalit ăţ ii) pe car e tu ai pierd u t- o, resp e c t â n d fidel toa t e instru c ţ iu nile şi sfat u rile car e ţi s- au dat, tu ai venit în fine la Mine în mod interior, cu o slab ă spe r a n ţă că poa t e Eu a ş put e a s ă te ajut. 64. Să ştii Micul Meu Copil, că tu la fel treb ui e s ă vii în între gi m e sup u s Mie, cel car e sunt Unu şi Unicul Doctor car e te po at e vind e c a , pent r u că EU SUNT Via ţ a Ato t p u t e r n i c ă din tine; EU SUNT S ă n ă t a t e a , For ţ a şi Vitalit a t e a ta. Şi at â t a timp cât tu nu po ţ i să MĂ SIMŢI în interior ul t ă u şi să ştii că EU SUNT to at e ac e s t e a pentr u tine, tu nu vei ave a o s ă n ă t at e re al ă şi dur a bil ă . 65. Şi acu m Copiii Mei apropi a ţ i- vă şi mai mult de Mine, pen t r u c ă EU vă voi spun e mijlocul de a ob ţine toa t e ac e s t e lucruri: Să n ă tat e , Fericire, Prosp e rit a t e , Unire şi Pac e. 66. În cuvint el e car e urm e a z ă est e asc u n s Marele Secr e t. 67. Pre a fericit est e cel car e- l g ă se ş t e! 68. Liniş te ş t e- te şi S Ă ŞTII c ă , - EU SUNT DUMNEZEU. 69. S Ă ŞTII c ă EU SUNT în tin e , S Ă ŞTII c ă EU SUNT VIAŢ A, S Ă ŞTII c ă Toat ă Înţ el e p c i u n e a , Toat ă Iubir e a şi Toa t ă Put e r e a su n t în ac e a s t ă Via ţă car e s e ma ni f e s t ă în to a t ă fiin ţ a ta ACUM. 70. EU SÎNT VIAŢA, INTELIGENŢ A şi Put e r e a din oric e Sub s t a n ţă , - din cel u l e l e corp ul u i t ă u, din cel ul e l e într e g i i lumi ma t e r i a l e , fie c ă e a e s t e min e r a l ă , v e g e t a l ă sa u ani m a l ă ; din foc , din aer şi din ap ă ; din So ar e , din Lun ă şi din ceil al ţ i a ş tri; EU SUNT cel car e ESTE în tin e şi în ei. Con ş tiin ţ a lor e s t e UNA cu Con ş tiin ţ a ta şi TOTUL e s t e Con ş tiin ţ a Mea . Prin Con ş tiin ţ a Me a în ei, tot ce e a ce ei au sa u su n t , e s t e al t ă u; tu nu ai d e c î t s ă le ceri. . . 7 1 . Vorb e ş t e - le în Nu m e l e Meu . 7 2 . Vorb e ş t e - le cu con ş tii n ţ a Unit ăţ ii tal e cu Min e . 7 3 . Vorb e ş t e - le lor cu con ş tii n ţ a Put e r ii Mel e din tin e şi a Int eli g e n ţ e i Mel e din ei. 7 4 . Vorb e ş t e - ORDON Ă ce e a ce TU VREI, cu ac e a s t ă co n ş tii n ţă , - şi Univ e r s u l s e va gr ă bi s ă ţi s e su p u n ă .
44

75 . RIDICĂ - TE! O as pir a n t la Unifi c a r e a cu Min e ! Acc e p t ă ac u m Mo ş t e n ir e a ta Divi n ă . De s c h i d e - ţi în într e g i m e sufl e t u l , spirit u l , corp u l şi re s pi r ă Sufl ul Meu de Via ţă ! 76. S Ă ŞTII c ă Eu su n t cel ce te um p l u pîn ă la rev ă r s a r e cu PUTEREA MEA Divin ă şi as t f e l înc â t fie c a r e fibr ă , fie c a r e ner v , fi e c a r e cel ul ă , fie c a r e at o m din fiin ţ a ta e s t e ac u m ÎNSUFLEŢIT, şi co n ş ti e n t de Min e , tr ă ind cu S ă n ă t a t e a Me a , cu For ţ a Me a , cu Int eli g e n ţ a Mea şi cu EXISTEN Ţ A Mea ! 77. Pe n tr u c ă EU SUNT în tin e , pe n t r u c ă noi nu su n t e m şi nici nu am put e a fi s e p a r a ţ i . EU SUNT “Eul” tă u INTIM şi ADEV Ă RAT, Via ţ a ta Ad e v ă r a t ă şi EU Mă ma n i f e s t pe MINEÎNSUMI şi TOATE PUTERILE MELE în tin e ACUM. 78. TREZEŞTE-TE Ridic ă - te şi afir m ă - ţi Suv e r a n i t a t e a ta! CUNOA ŞTE- TE pe tin e - îns u ţ i; CUNOA ŞTE- ŢI PUTERILE! S Ă ŞTII c ă to t ce e a ce am Eu, e s t e al t ă u, c ă Via ţ a Mea Ato t p u t e r n i c ă cur g e în tin e şi că tu po ţ i s ă O iei şi s ă faci cu Ea ce e a ce tu Dor e ş ti; as t f e l c ă Ea îţi va da S ă n ă t a t e , Put e r e , Pro s p e r i t a t e , Unific a r e , Fericir e şi Pac e ; oric ar e ar fi lucrul pe car e tu îl v ei co m a n d a ! 79. Ima g i n e a z ă - ţi to a t e ac e s t e a ; S Ă LE GÂNDE Ş TI! S Ă LE ŞTII! 80. Şi ap o i , cu to a t ă cer ti t u d i n e a na t urii tal e , Ros t e ş t e CUVÂNTUL Crea t o r ! Şi tu nu îl vei pro n u n ţ a în za d a r . 81. Dar s ă ştii Copilul Meu Pre aiu bit, c ă ac e a s t a nu va put e a s ă se întâ m pl e de c â t at u n c i câ n d tu vei v e ni la Mine într- o su p u n e r e tot a l ă şi co m p l e t ă ; nu m a i atu n c i câ n d tu te v ei ab a n d o n a Mie şi câ n d Îmi vei of e ri su b s t a n ţ a ta, pro bl e m e l e tal e şi via ţ a , pu n â n d u - te su b Prot e c ţ i a Mea , lă sâ n d u - Mi vigil e n ţ a şi re s p o n s a b i l i t a t e a , odi h ni n d u - te şi încr e d i n ţ â n d u - te în într e g i m e Mie. 82. Cînd tu vei fi fă cut ac e a s t a , Cuvint el e pe car e EU ţi le- am spu s vor pun e în ac ţ iun e Puterile Mele divine, car e sun t late n t e în suflet ul t ă u şi tu vei fi con ş tie n t c ă exist ă în tine o FORŢĂ put e r nic ă şi car e potrivit gra d ul ui în car e tu tr ăie ş ti în Mine şi la şi Cuvint el e Mele ca s ă tr ăiasc ă în tine, te vei eliber a com pl e t din lum e a ta de vise te va însufle ţ i în spirit, va înlă tur a obst a c ol el e din dru m ul tă u, îţi va proc u r a toat e lucrurile pe car e le dor e ş ti şi va înde p ă rt a de tine dur e r e a şi suferin ţ a pen tr u totd e a u n a . Atunci nu vor mai fi îndoieli, nici între b ă ri, pen tr u că tu VEI ŞTI că EU, DUMNEZEU, Adev ă ra t ul t ă u “Eu” se va îngriji de tine întot d e a u n a , că EU îţi voi

ar ă t a ce treb ui e s ă faci; pe n t r u c ă tu vei afl a c ă Tu şi cu Min e su n t e m UNUL.

CAPITOLUL XVIII UNIFICAREA 1. Tu cel car e dor e ş ti într- ad e v ă r s ă Mi te d ă ruie ş ti Mie şi car e e ş ti disp u s s ă - Mi con s a c r i to a t ă via ţ a ta , re n u n ţ â n d la to a t e ide il e tal e , la to a t e sp e r a n ţ e l e tal e p er s o n a l e , în sc o p u l ca Eu s ă pot s ă ex pri m în mo d lib e r şi co m p l e t Ide e a Me a Imp e r s o n a l ă prin tin e , asc ult ă cu at e n ţ ie Cuvint el e Mele. 2. Eu te- am con d u s prin toat e exp e ri e n ţ el e tale de via ţă în mo d precis pân ă în ac e s t mom e n t . Dac ă acu m tu e ş ti în mo d re al pre g ă tit şi dispu s s ă Mă serv e ş ti, dac ă tu ai înv ăţ at de la tine însu ţ i că nu po ţ i cuno a ş t e sa u fac e nimic, şi că do a r EU su n t cel car e SUNT , astf el încât ce e a ce tu num e ş ti intelig e n ţ a ta, forţ a ta şi subs t a n ţ a ta, sunt ale Mele; că EU SUNT cel car e dirijaz ă toa t e gân d u rile tale, cel car e te pun e în star e de a fac tot ce e a ce faci, atu n ci tu vei put e a s ă înţ ele gi Se m nifica ţ ia Cuvint elor Mele şi tu vei fi întrut ot ul s ă li te sup ui. 3. În trec u t EU ţi-am oferit exp e ri e n ţ e car e treb ui a u s ă te înve ţ e în mo d pre cis ac e s t e lucruri. Dar acu m da c ă tu e ş ti pre g ă tit şi serios, tu vei lucra în mod con ş tien t cu Mine, a ş te p t â n d cu bucu ri e dar şi cu calm fiec ar e nou ă exp e ri e n ţă , ştiind bine c ă fiec ar e dintr e ele con ţ ine exprim ă ri minun a t e ale Sem nifica ţ iei Mele pe car e EU ţi le voi lă muri şi car e te vor adu c e de fiec ar e dat ă la o unire şi mai arm o nio a s ă şi mai intim ă cu Mine. 4. Astfel c ă toa t e exp e ri e n ţ el e car e vor veni vor fi bine c u v â n t ă ri, în loc de a fi încerc ă ri sau efe c t e “kar mic e ” ale fapt elor trec u t e ; pen tr u că în fiecar e din ele EU îţi voi dezv ă lui ima gini glorio a s e ale Realit ăţ ii Mele - a “Eului” t ă u propriu, Intim , Adev ă ra t şi Minun a t, pân ă cân d nu te vei mai sim ţ i disp u s s ă urm e zi niciun a din dorin ţ el e tale dinaint e , ci vei că ut a să cuno ş ti Dorin ţ ele Mele, lucr â n d doa r pentr u a- Mi plă ce a. 5. Acea s t a se va ma nife s t a prin mult e mo d alit ăţ i noi. În mu n c a ta, oric ar e ar fi ea, tu nu te vei mai pre oc u p a de gen ul de activit a t e , ci vei face ce e a ce ţi se prezint ă la un mo m e n t dat, ştiind bine că est e exa c t ce e a ce EU îţi cer, c ă ut â n d do ar s ă îmi placi prin part e a

ta Imper s o n a l ă în sarcin a res p e c tiv ă , ce e a ce m ă va det e r mi n a să ajun g şi s ă înde plin e s c rapid voin ţ a Mea. 6. Chiar şi în proble m e l e tale, tu vei realiza c ă EU SUNT pr e z e n t . De fapt EU sun t cel car e te îndru m ă la ac e a s t a , indifer e n t de nat u r a lor; nu pen tr u ca prin ele s ă fi dev e nit noro c o s ul, nen or o c o s ul sa u trafic a n t ul vulg a r car e ai put e a fi, nici pen tr u ca tu să ad u ni bog ăţ ii pen tr u urm a ş ii tăi sau ca tu s ă le pierzi pe cele car e le- ai strâ n s , sa u pen tr u ca tu s ă nu ob ţ ii nici un a; nu, ci în scop ul ca prin succ e s sa u insuc c e s , lips ă de am bi ţ ie sa u vreo înde m â n a r e sp e ci al ă , EU s ă pot s ă trez e s c inima ta la a Mă perc e p e , pe Mine, ac el UNU Imp e r s o n a l , car e se afl ă înă untr ul t ă u de und e El inspir ă şi con d u c e tot ce e a ce tu faci, a ş te p t â n d ca tu s ă participi în mo d con ş tie n t la verita bilul succ e s şi ca tu s ă acc e p ţ i Bog ăţ iile real e pe car e Eu le p ă str e z pen tr u tine. 7. Atunci tu vei în ţ ele g e c ă activit ăţ ile tale, mu n c a ta sa u pozi ţia ta în ac e a s t ă via ţă , nu sunt dec â t incid e n t e , adic ă mijloac e mat e ri al e pe car e EU le ale g şi le utilizez pent r u a te face s ă treci prin an u mi t e exp e ri e n ţ e, car e EU ştiu că sun t cele mai potrivit e pen tr u a- ţi da ac e a s t ă perc e p ţ ie şi de as e m e n e a pen tr u a da via ţă în tine an u mi t o r calit ăţ i interio a r e car e acu m nu se exprim ă de c â t imp erf e c t . 8. Num ai da c ă tu ai put e a să Mă cun o ş ti şi să - ţi dai de a m a că EU tr ă iesc astf el în inima ta şi că Eu te înso ţ es c în biroul tă u, în ma g a zin ul t ă u, sau în mun c a ta oricar e ar fi ea, şi dac ă tu Mi-ai per mit e s ă- ţi con d u c afac e rile şi toa t e fapt el e cu ad e v ă r a t, EU îţi rep e t, dac ă tu ai put e a fac e ac e a s t a , tu ai re aliza ime di a t o nou ă Puter e în tine, o Puter e car e ar izvorâ din tine într- o simp a ti e dulc e şi delic a t ă , o real ă frat e r nit a t e , as e m e n e a unui ajutor iubitor pen tr u to ţ i cei car e ar intra în cont a c t cu tine, inspirâ n d u - le principii mai înalt e în afa c e ril e şi în via ţ a lor, crein d în ei astf el o dorin ţă de a ră sp â n di o influen ţă as e m ă n ă to a r e în ant u r aj ul lor; o Puter e car e ar atr a g e la tine activit ăţ i, bog ăţ ii şi priet e ni, şi o ab u n d e n ţă de tot ce ai tu nev oie; o Puter e car e te va pun e în leg ă tur ă cu regiu nile cele mai înalt e ale gân dirii, car e te va ad u c e în star e a de a ved e a în mo d clar şi de a ma nife s t a în mod con ş tien t, toa t e Put erile Mele şi Atribut el e Mele Impers o n a l e în orice mo m e n t al vie ţ ii tale. 9. Şi tu nu vei mai sim ţ i nevoi a de a mer g e la te m pl u sa u alte reu ni u ni religio a s e indifer e n t de ge n ul lor şi nici m ă ca r de a citi înv ăţă turile Revela ţ iilor Mele, pen tr u a Mă g ă si şi a Mă ad or a .

45

10. În loc de ac e a s t a , tu te vei înto ar c e înă untr ul tă u und e Mă vei g ă si oricâ n d şi buc uri a com u nic ă rii cu Mine de a Mă servi şi de a Mă ador a astf el va fi în a ş a fel, încât tu nu te vei mai pre o c u p a de alt lucru, dec â t de a asc ult a şi a te sup u n e vocii Mele, de a resim ţ i fervo a r e a şi em o ţ ia pe car e Iubire a Mea Tandr ă ţi-o va prod u c e pe m ă sur ă ce ac e a s t a te va cuprind e şi te va înv ălui pre g ă tin d u- ţi dru m ul şi îmbun ă t ăţ indu- ţi condi ţ iile de via ţă oriun d e ai fi şi oricar e ar fi ocup a ţ i a ta. 11. În ce e a ce te prive ş t e , EU te voi fac e s ă ex er ci ţ i o mai mar e influie n ţă în com u nit a t e a în car e EU te voi trimit e, atr ă g â n d to ţi oa m e nii la Mine pentr u ca ei s ă prim e a s c ă Binef ac e rile Mele prin tine, pentr u c ă atun ci tu vei fi cap a bil s ă sub or d o n e zi pers o n a lit a t e a ta Imper s o n a lit ăţ ii Mele Sfinte şi ac e a s t a în a ş a fel încât ei te vor uita pe tine şi Mă vor ved e a do a r pe Mine, astf el încât ei s ă simt ă însufle ţ ire a Prez e n ţ ei Mele în inima lor, înaint â n d astfel, purt â n d o lumin ă nou ă în privirile lor şi sim ţ ind u- se anim a ţ i de un nou scop în via ţ a lor. 12. Eu voi locui mai ale s în cas el e voas tr e . Prin ei car e sunt cei mai apro pi a ţ i de voi, EU vă voi înv ăţ a mult e lucruri ad mir a bil e atu n ci cân d ve ţ i put e a înţ ele g e , cu toa t e că pân ă în ac el mo m e n t voi vă ve ţ i revolt a cu înver ş un a r e împotriva ad e v ă rului lor. Prin so ţ sa u prin so ţ ie, prin copil sa u frat e, prin sor ă sau tat ă ; mai ales printr- un tiran, printr- un doje nitor, printr- un egoist, EU voi put e a s ă dezvolt în tine ac e s t e mari calit ăţ i şi anu m e ră bd a r e a , blân d e ţ e a , prud e n ţ a în vorbire, bun ă t a t e a dezint e r e s a t ă , altruis m ul verita bil şi o inim ă înţ ele g ă to a r e ; pentr u c ă EU te voi fac e s ă vezi că în str ă fun d ul inimii lor, EU sunt cel car e oblig ă pers o n a lit ăţ ile lor s ă- ţi de a ce e a ce pers o n a lit a t e a ta va cer e în func ţ ie de slă biciunile car e vor mai exist a în tine. 13. Tu tre b ui e s ă fii în star e acu m de a apr e ci a ac e a s t a şi a o folosi ca at ar e . Şi atun ci când vei înţ ele g e în mo d real ac e s t mar e ad e v ă r, vei fi cap a bil a Mă ved e a în frat el e tă u, în so ţ ia ta, în tat ă l t ă u, sa u în copilul t ă u, ap el â n d la tine cu ochii plini de iubire şi îndur e r a ţ i, chiar atun ci cân d cond u ş i de mâ ni e ei ţi s- ar adr e s a în mo d egoist şi impulsiv. În loc de a- i ac uz a, tu te vei retr a g e în interior ul t ă u, la Mine, ac el Unu Imper s o n a l, car e va spu n e prin tine cuvint e blân d e exprim â n d bun ă t a t e a dezint e r e s a t ă , car e va îmblâ nzi ime di a t inima celuilalt şi vă ve ţ i împ ă c a, apro piin d u- vă înc ă o dat ă şi cu o leg ă tur ă mai put e r ni c ă de c â t înaint e, pen tr u că

Eu, Ade v ă r a t u l EU din ini m a fi e c ă r ui a SUNT UNUL şi EU ră sp u n d m er e u cel u i car e Mi s e adr e s e a z ă as t f e l . 14. Da, dac ă ai şti tu c ă ce a mai înalt ă şcoal ă şi cel mai mar e ma e s t r u sunt în propriul tă u că min, lâng ă vatr ă . Multe, mult e lucruri le sunt rez erv a t e ac elor a car e sunt con ş tie n ţ i de ac e a s t a şi Îmi per mit Mie, Unicului Imper s o n a l car e locuie ş t e înă untr u, s ă le de a ac e s t e înv ăţă mint e pen tr u c ă EU nu nu m ai c ă îţi voi spu n e mult e prin gur a ac elor a car e sunt lîng ă tine, dar voi tra n s mi t e Înv ăţă turile Mele celorlal ţ i în mod as e m ă n ă t or prin tine, cu ac e a s t ă difer e n ţă totu ş i: - Dac ă tu e ş ti con ş tien t de Mine şi te încre din ţ ezi Mie şi Înţ ele p ciu nii Mele în mod Impers o n a l, tu îmi vei per mit e atu n ci s ă ale g cuvint el e tale şi s ă - ţi con d u c fapt el e şi nu te vei pre o c u p a de efe c t ul pe car e ele îl vor prod u c e as u p r a celorlal ţ i sau as u p r a ta, astf el încât tu îmi vei lă sa între a g a res p o n s a b ilit a t e . 15. Atunci cân d tu vei put e a proc e d a astfel, schim b a r e a car e se prod u c e în pers o n a lit a t e a ta şi în ce a a fiinţ elor pe car e tu le iub e ş ti, te va uni pân ă într- at â t încâ t s ă devii cap a bil s ă Mă vezi prin pers o n a lit ăţ ile lor om e n e ş ti, s ă Mă vezi pe Mine, propriul, Intimul t ă u EU Imper s o n a l, iradiind în privirile lor. 16. Atunci cân d tu vei put e a s ă Mă vezi astf el, atu n ci Cerurile se vor des c hi d e pen tr u tine, şi tu nu vei mai ved e a def e c t e în frat el e t ă u, tu nu vei mai perc e p e lipsa de arm o ni e din jurul tă u, nici nu vei mai resim ţ i impre sii de durit a t e venin d din part e a indifer e n t cui dintr e se m e n ii t ăi. Pentr u că tu vei şti c ă Eu, Acel Unic Impers o n a l, din ă un tr ul celuilalt, Sunt surs a între gii perfe c ţ iu ni, între gii ar m o nii, între gii bun ă t ăţ i dezint e r e s a t e şi c ă Eu a ş te p t do ar ca pers o n a lit a t e a um a n ă să o recu n o a s c ă , ca ea s ă se elimin e pen tr u a lă sa Lumin a Mea s ă ard ă şi s ă str ă luc e a s c ă în toa t ă Gloria Ideii Mele Divine. 17. Atunci tu vei ved e a că toa t e con di ţ iile în car e Eu te plas e z sun t locuri pe car e EU le- am ales şi exa c t ac el e a în car e tu po ţ i să Mă serv e ş ti, că în toa t e lucrurile şi în toa t e con di ţ iile est e mult de fă cut şi acolo und e pers o n a lit a t e a are cel mai mult de obiec t a t est e de fapt locul în car e Prez e n ţ a Mea Vie est e ce a mai nec e s a r ă . 18. Atunci cân d va veni trezire a , indifer e n t und e vei fi tu atu n ci, sa u car e- ţi va fi pre g ă tir e a , (în com e r ţ , în profe siu ni liber al e, în mu n c a ma n u a l ă , în Biseric ă sa u locuri dec ă z u t e ), acolo va fi poa t e ce a mai bun ă oport u nit a t e pen t r u a Mă servi, pen tr u că tu vei cun o a ş t e felul lor de a fi şi obic eiurile. Pentr u c ă ceilal ţi “Eu” ai Mei şi ai Tăi, cum ar put e a ei s ă se trez e a s c ă la cuno a ş t e r e a Prez e n ţ ei

46

Mele ce exist ă înă untr ul lor, fără influie n ţ a însufle ţ ito a r e car e treb ui e s ă vin ă mai întâi dinaf a r ă ? Tu car e ai primit, treb ui e s ă dai. Tu car e ai fost trezit, treb ui e s ă-i trez e ş ti şi pe ceilal ţ i. Tu treb ui e s ă adu ci în ac e s t e afa c e ri, în ac e s t e profe siu ni, în ac e a s t ă mu n c ă , în ac e s t e locuri de gr a d a t e , Prez e n ţ a Mea Vie; Tu treb ui e s ă des c hizi por ţ ile inimilor întrist a t e şi boln a v e şi s ă la şi Lumin a Mea şi Iubire a Mea Salvat o a r e s ă se ră sp â n d e a s c ă . Tu treb ui e s ă proc uri pl ă ma d a car e va fac e s ă dosp e a s c ă alu a t ul. Şi dac ă ac e s t e con di ţ ii tre b ui e s ă fie am elior a t e , tu Copilul Meu car e e ş ti tre a z, treb ui e să adu ci Copiilor Mei ră t ă ci ţi şi ne ş tiut ori Inspira ţ ia Mea, Binefa c e rile Mele şi Forţ a Mea, pentr u ca ei s ă poa t ă s ă se înal ţ e şi s ă arun c e dep a r t e de ei influien ţ a obiceiurilor lumii, s ă plec e ure c h e a la Voce a Mea Interio a r ă , pen tr u c ă de atu n ci încolo s ă po at ă s ă devin ă ai condi ţ iilor car e îi înconjo a r ă şi nu s ă le fie sclavi. În via ţă nici o condi ţ ie nu poa t e fi domin a t ă prin înd e p ă rt a r e a de ea. Gra ţ ia Divin ă est e nec e s a r ă şi treb ui e s ă fie acor d a t ă , îns ă do ar cel car e a sond a t profunzi mile şi a urc a t pe culmile exp e ri e n ţ ei om e n e ş ti, poa t e s ă o acor d e luând u- m ă ca îndru m ă t or şi interp r e t . 19. Tu cel car e cite ş ti şi al c ă rui suflet înţ ele g e , tu e ş ti pre af e ricit şi misiun e a ta est e tras a t ă în fa ţ a ta. 20. Dar tu car e ezi ţ i înc ă , în timp ce pers o n alit a t e a ta tre m u r ă de spai m ă atun ci cînd Lumina pă trun d e în intele c t ul t ă u confuz, - tu de as e m e n e a te vei buc ur a în cur â n d de binef a c e ril e Mele, fiindcă Eu te pre g ă t e s c rapid pentr u Bucuria car e te a ş t e a p t ă . 21. Dar pentr u oricar e din voi, pentr u tine car e înţ ele gi sa u pen tr u tine cel car e te te mi, s ă ştii c ă şi ac u m chiar EU Îmi manif e s t Voin ţ a Mea prin voi şi va veni cu sigur a n ţă timp ul în car e voi nu ve ţ i mai cuno a ş t e nici o alt ă Voin ţă dec â t a Mea şi în car e toa t e dorin ţ ele voas tr e se vor realiza, în car e voi vă ve ţ i trezi com pl e t din Visul vostr u de Sep a r a r e şi cân d Mă ve ţ i rec u n o a ş t e ca pe Adev ă r at ul şi Unicul “EU” Intim. 22. Dar nu se va întâ m pl a ac e a s t a , pân ă cân d tu nu te vei ab a n d o n a pe tine însu ţ i cât şi tot ce e a ce tu de ţ ii, în între gi m e , Mie, şi pân ă nu va mai ră mâ n e nimic din pers o n a lit a t e a ta om e n e a s c ă car e s ă atr a g ă de la altel e cel mai mic gân d sa u se n ti m e n t de ne a r m o ni e , prin vreo fapt ă sa u cuv â n t ce îţi ap a r ţ in. 23. Tu vei fi atu n ci într- o star e de contin u ă fericire. Oriun d e vei fi, Lumina Mea va str ă luci şi Iubire a Mea va iradia în jurul tă u, crein d Pac e a , Înţ ele g e r e a şi Unitat e a . Şi fapt ul cel mar e se va prod u c e , nu at â t mar e cât nat ur al, atun ci cân d tu vei înţ ele g e la un mo m e n t
47

dat că cei car e te înconjo a r ă sunt mai buni şi mai ferici ţi ca urm a r e a ap a ri ţ iei tale în via ţ a lor. 24. Pentr u că EU SUNT- ul din ei, de ş i aflat înc ă în corp, a g ă sit sa u a vă zut în tine un mijloc sa u o cale de exprim a r e într- ad e v ă r Impers o n a l ă , şi deci pre si m t e , de ş i ac e a s t a se realize a z ă în mod incon ş tie n t prin inter m e d i ul pers o n a lit ăţ ii, Gloria şi Sfin ţ e n i a Vie ţ ii Mel e Imp e r s o n a l e .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful