Fourth Group Abad

Mga Komento Malakas ang boses ng mga pangunahing karakter Nagbabasa ng script ngunit halatang pinaghandaan ito Mabilis ang pagsasalita Nakapagsaliksik ng wasto at tamang impormasyon tungkol sa digmaan Nasa karakter ang mga mga aktor Maingay ang ibang miyembro Batid nila ang pagkakasunud-sunod ng programa Madetalye Tinatakpan ng mga panauhin ang mga tagapanayam May entertainment value Mas mainam kung may video ng mga aktwal na naganap nung panahon ng digmaan. Naghanda ng powerpoint presentation May ilang impormasyon na walang kinalaman sa panahon ng Hapon. Nagtuon sa kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng digmaan

Mga paksang tinalakay Pambobomba ng Pearl Harbor Pagbagsak ng Bataan Death March Pagtatag ng Republika

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful