You are on page 1of 15

experimentlna pozia 1964 1972

experimentlna pozia 1964 1972

o x
milan adamiak
zostavil michal murin

e p

mIlAn AdAmIAk

Arch archv I (expo) v I

zostavil m i c h a l m u r i n

Milan Adamiak Archv I (EXPO) / Archive I (EXPO) experimentlna pozia 1964 1972 / experimental poetry 1964 1972 Prolg / Prologue: Michal Murin Epilg / Epilogue: Daniel Gr Vetky prva vyhraden. iadna as tejto knihy nesmie by reprodukovan ani ren bez predchdzajceho psomnho shlasu vydavatea. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or distributed without the prior written permission of the publisher.

ISBN 978-80-970848-1-3

ex po

prolg

michal murin milan adamiak znmy aj neznmy

Na zaiatku Adamiakovho samo- a sebahadania bola nevedomos, bezoivos a tba po poznan. Ako tudent konzervatria v iline si svojvone predluje zjazd na Varavsk jese (1964), zoznamuje sa s Novou hudbou a v kontexte uvoujcej sa atmosfry v umen sa nechva vies lniou poznvania experimentlnej pozie, happeningov, hnutia Fluxus, z rdia zauje vysielanie o nvteve Johna Cagea v Prahe. Mladmu nenavnmu hadaovi, polyhistoricky a polymzicky, respektve intermedilne orientovanmu tvorcovi toto poznvanie otvra cestu, z ktorej ho u ni nezvedie. Zana robi prv abstraktn kresby uren na akustick dekdovanie. Je mu jedno, i sa to deje v predstave, mysli alebo aj relne. Nepotrebuje klasickch interpretov, aby potvrdil interpretovatenos svojej kresby ako formy vizualizcie hudby, pretoe zahra sa to d, ak to zahr o i len jeden lovek. A on sm nm predsa je. Realizuje rzne reblie alebo akn komentovania bench situci v relnom prostred a je si vedom umeleckho odkazu svojho ponania. Nasleduj akcie, intrukcie, kole, experimentlna pozia, vizulne bsne, fonick zvukov pozia, konceptulne texty, peiatkov bsne, partitry, intenciogramy, kresby k akustickej interpretcii (grafick partitry), akustick knihy, autorsk knihy experimentlnej pozie a podobne. V Ruomberku sa zoznamuje s Rbertom Cyprichom a ich priatestvo potvrdzuje tm, e sa s hrdosou stva jeho krstnm otcom. Spolu s Jozefom Revallom neskr zakladaj Ensemble Comp. a realizuj 1. veer Novej hudby (1969) a Vodn hudbu (1970). Kee Cyprich ovlda anglitinu a francztinu a Milan rutinu a neminu, zanaj si dopisova so svetovmi umelcami, nevynmajc Maxa Benseho, Marshalla McLuhana, Karlheinza Stockhausena, Dicka Higginsa a neskr aj Josepha Beuysa a mnohch inch. Rozposielaj svoje diela a stvaj sa sasou vemi aktvneho medzinrodnho diania u koncom
8

60. rokov, s najmladmi medzi slovenskou neoavantgardou a zastuj sa dnes u legendrneho I. Otvorenho ateliru v dome Rudolfa Sikoru na Tehelnej ulici. Ete predtm sa vak spoznvaj s Alexom Mlynrikom a zastuj sa jeho akci (Trenie a Festival snehu prv interpretcia vo vtvarnom umen). Adamiak sprostredkovane participuje aj na Mlynrikovej akcii Evina svadba (1972), na ktorej sa osobne nezastnil, avak pre novomanelov vytvoril erbov listinu, ktor svojou mierou parcilne inpirovala Alexa Mlynrika a Radislava Matutka k projektu Arglie. Milan Adamiak svoj obiansky postoj v zlomovch asoch vyjadril asou na vyhlsenej hladovke za Jana Palacha vo vestibule Univerzity Komenskho v Bratislave, ktorej sa zastnilo 19 tudentov. V 70. a 80. rokoch sa postupne vytrca z vstavnch projektov, na o mala vplyv aj vtedajia situcia normalizcie. Naplno sa venuje muzikolgii a dielu Vasilija Kandinskho ako pracovnk Slovenskej akadmie vied v Bratislave (1972 1991). Zastnil sa Medzinrodnch przdninovch kurzov pre Nov hudbu (Darmstadt, 1974), kompozinho kurzu Rolfa Gehlara a Christiana Wolfa a zskal tipendium DAAD na prevedenie kompozcie Mitspiel II. Koncom 70. rokov sa viac zbliuje s Jliusom Kollerom, ktor ho pozva na nm organizovan stretnutia neprofesionlnych amatrskych umelcov, prijma as na troch letnch sympzich Jliusa Kollera a vystavuje ako amatrsky vtvarnk. Bolo to v obdob, ke akademick maliari nemohli oficilne vystavova, ale ich prce sa dali vidie na prehliadkach amatrskej fotografie, m vznikla siln genercia slovenskej konceptulnej fotografie, ktor vrazne zasiahla do dejn eskoslovenskej fotografie. Jeho profesionlna muzikologick karira vrchol prcou pre elektroakustick tdio, sprevdza Oliviera Messiaena na nvteve v Bratislave (1988) a zastuje sa konferencie o Leoovi Jankovi v St. Louis (USA, 1988). Po verejne neaktvnom obdob na umeleckej scne Milan Adamiak v roku 1987 spoznva mlad generciu autodidaktov amatrov, teda komunitu fanikov sasnej hudby, ktor sa vygenerovali ako substitcia hudobnho diania v informanom vkuu. Na druhej strane spoznva aj tudentov VMU, ktorm s Jurajom Beneom, nsledne aj Iljom Zeljenkom predostr monos zaloi sbor Veni (1987). K zjednoteniu tchto

dvoch prdov dochdza pri prleitosti filmovho portrtu Milana Adamiaka od Samuela Ivaku a neskr aj na platforme Adamiakovho Transmusic Comp. (TMC, 1989) a SNEH-u Spolonosti pre nekonvenn hudbu, ktor spolu s nm zakladaj Peter Machajdk a Michal Murin (1990). Od roku 1987 sa aktivizuje aj v alternatvnom undergroundovom prostred Bratislavy, kde resuscituje idey 60. rokov v zmenenom spoloenskom prostred, na vtvarn scnu sa vracia na legendrnom festivale aknho umenia, performancie, experimentlneho a multimedilneho umenia v Novch Zmkoch (1988, 1989, 1995), na kultovej vstave Sutern (1989), s TMC realizuje mnostvo koncertov a vernisovch performanci, kde prezentuje svoju kolekciu home made (DIY do it yourself ) akustickch objektov. V tomto obdob prispieva zhodou nhod k pozvaniu Johna Cagea do Bratislavy, kde mu v Slovenskej nrodnej galrii pripravuje vstavu jeho partitr (1992). Nsledne Alfonso Frattegiani Bianchi ako organiztor festivalu venovanho Johnovi Cageovi pozva do Perugie Milana Adamiaka ako jednho z interpretov Cageovej skladby Music Walk. Milan Adamiak je asto oznaovan za cageina, cageolga, ale sm sa tak necti, kee, ako vravieva, s jeho dielom sa oboznmil len epizdne a paberkovo a trochu viac a po ich spolonom stretnut. Prosto, len mu bol blzky a rozumel mu. Ako dsledok stretnutia s Cageom v Bratislave a Perugii si sbor Ex Novo Ensamble z Bentok objednal u Milana Adamiaka skladbu, ktor poda verblnej orlnej partitry GENUG realizoval na festivale Gustav Mahler Musik wochen (2008) v talianskom meste Dobbiaco, kde Adamiak spoluinkoval ako nartor (pozri rovnomenn videofilm Michala Murina). Obdobie od polovice 90. rokov preva Adamiak v umeleckej aj spoloenskej rezigncii a zpas s mlo optimistickm slovenskm prostredm, asto opa Bratislavu v nepravidelnch intervaloch, niekedy aj na niekoko rokov. Definitvne tak urobil a v roku 2005 (ke sa presahoval do dedinky Podhorie pri Banskej tiavnici) a v roku 2010 odiiel do Banskej Belej. Napriek osobnej rezigncii je jeho tvorba skman, hodnoten a prezentovan na mnostve vstav. Jeho prce z oblasti intermdi, akci a happeningov sa objavili na vstave Umn akce (Praha a ilina, 1991), Umenie akcie 1965 1989 v Bratislave (2001) a Akn umenie 1989 2000 v Poprade a Nitre (2000). Prce z oblasti
10

experimentlnej pozie, strojopisnch prc, kresieb a grafickch partitr boli prezentovan na vstavch Slovensk alternatvna grafika (1997), Slovensk grafika 20. storoia (2006 2008) v Banskej Bystrici a na vstave Slovensk grafika 20. storoia v Bratislave (2007). Tieto a hlavne rekapitulan, tzv. dekadick vstavy v Slovenskej nrodnej galrii (esdesiate, 20. storoie, Umenie akcie 1965 1989, Slovensk vizulne umenie 1970 1985, Osemdesiate) ho zaradili ako intermedilneho umelca do kontextu slovenskho vtvarnho umenia. V poslednej dobe zava Adamiak druh comeback, je uveden na Pra skom bienle 3, o jeho diela prejavuj nebval zujem zberatelia v zahrani (esko, Nemecko) aj na Slovensku a aukn domy pravidelne ponkaj jeho diela. Z iniciatvy a pod pedagogickm vedenm Michala Murina jeho tudent Arnold Kojnok na Fakulte vtvarnch umen v Banskej Bystrici zana v roku 2006 pracova na realizcii dokumentrneho filmu o ivote Milana Adamiaka, ktor finalizoval pod vedenm Duana Hanka na Vysokej kole mzickch umen v Bratislave (2009). Premirov uvedenie filmu realizovan na pde Slovenskej nrodnej galrie a nsledn verejn projekcie filmu na festivaloch a v kluboch, ako aj niekokonsobn odvysielanie filmu v Slovenskej televzii vyvolali vlnu zujmu o Adamiakovo dielo. Z poslednch Adamiakovch prezentci stoj za pozornos jeho as na maratne rozhovorov, ktor moderoval Hans Ulrich Obrist pri prleitosti medzinrodnej konferencie o diele Jliusa Kollera v SNG, jeho samostatn vstava v priestoroch Tranzit dielne (2009), v Galrii Linea v Bratislave (2009) alebo v Galrii Cyprina Majernka v Bratislave (2009), kde bola sborn prezentcia sboru Transmusic Comp. Zastnil sa festivalu NIPAF Nippon International Performance Art Festival v Japonsku (2009, 2010), kde navtvil Tokio, Osaku a Nagano, a tie prezentcie v Tranzitdisplay v Prahe. Ako sas Eurpskeho kongresu kultry v poskom meste Vroclav (2011) bolo na vstave 10 x 10 prezentovan dielo Altruism as Arttruism o formch spoluprce Michala Murina s Milanom Adamiakom v rokoch 2005 2011 a po zabezpeen domeka na trval pouvanie sa tto publikcia prinajca a zverejujca as Adamiakovch literrnych experimentov z obdobia 1964 1972 stva alm vstupom ich spoluprce.

11

obsah

343

prolg 7 8 michal murin: milan adamiak znmy aj neznmy 12 rozhovor michala murina s milanom adamiakom o jeho experimentlnej pozii a inch literrnych a dramatickch textoch 27 michal murin: milan adamiak familiar and unknown 32 michal murins interview with milan adamiak about his experimental poetry and other literary and dramatic texts 50 michal murin: milan adamiak, ce clbre inconnu 55 interview par michal murin de milan adamiak sur sa posie exprimentale et sur dautres textes littraires et dramatiques v/w, 1966 kontelcIe 75 anarchista, 1966 podvratn ivel, 1966 BYROKRATI, 1966 JA/MY, 1966 enharmnia, 1966 E/, 1966 a/A, w/ V, 1967 set /numerick text/, 1967 tvorec, 1967 la notte, 1967

zwei frau, 1967 TRAUM, 1967 dve bsne, 1969 tu nie je miesto pre poz, 1969 BSNIK, 1969 ing./gin., 1967 hlaskosled, 1967 ale, ale!, 1968 opakovanie mdrosti, 1968 opakovanie je matka mdrosti, 1968 slov ktor pem, 1969 autoportrt /polopatistick bse/, 1969 ? z !, 1968 / ? , 1970 / ./?, 1968 / ? ?,1969 hommage to edgar allan poe, 1967 /er/ o/p/tic/ poem for cavan mc carthy, 1969 vertikla spojen s horizontlou psob takmer dramaticky...:, 1968 for malevitsh, 1972 m, 1972 OoOo, o/p/poem, 1971

lAterrIA lItInA 109 i. c. valerius catullus phaus laselli p. cornelli taciti m. valerius martialis

hila orumque domtur ire

selektvne texty 119 selektvny text n 5 8 /baudelaire/, 1969 verblny text n 1 2, 1969 pAtexty 127 patext 1 10, 1969 mAtemAtIck texty 139 zvome si urit prvok, 1968 egointertext n 1, 1969 dictionary for egointertext n 1, 1969 numerIck texty 147 numerick texty 1 11 bIpoemy 159 !?!!!, 1969 ... . . .. ., 1969 ---.. .--.--., 1969 .: :.. :.::.:, 1969 -. .--.-.- ., 1969 :.:..:.:..:., 1969 .-- -.-...-- -..- -.--.-, 1969 :?, 1969

-, 1969 .. . .. ., 1969 .. . .. . .., 1969 -..-.-.-!, 1969 !, 1969 , 1969 ----.---, 1969 - , 1969 |., 1969 -.-., 1969 --.--.--.-, 1969

tIme poems 179 akanie, 1969 stojm a akm dvam sa na hodinky, 1968 poem du temps, 1969 time poem tictac,1969 time poem tktk, 1969 poeme du temps tictac, 1969 poeme du temps tiCCactic, 1969 time poeme CAT COT ACT, 1969 poeme du temps (les ombres), 1969 time poem TAc tiC, 1969 time poem TIC tac, 1969 time poem tic tac/TIC TAC, 1969 time poem tk tk i a, 1969 skrIpturlne pomy A letrIzmy Sprache, 1969

193

Amore, 1969 Sole, 1969 Terra, 1969 B, 1970 R, 1970 A, 1970 K, 1970

tlAIv 203 %%%%%%%%, 1967 owrxt?, 1967 do!, 1967 ------ za Lep!, 1967 strnky z AsopIsu 209 strnka z asopisu 1 3, 1971 under-ing edia, 1971 260571, 1971 ist strnka zo zpisnka, 1971 vIvky, zclony, koberce A In ornAmenty 217 eEgGoO, 1969 OOO, 1970 O8, 1969 Crime wine swine grime mine crime time fine swine line, 1970 PaX, pace? peaX? PeaCe? Paix, 1969

typorAstre 223 ..../jama, 1969 D, 1966 C, 1966 5, 1967 7, 1968 J, 1968 7/1, 1968 L, 1968 Z, 1968 5, 1968 ?, 1969 i/!, 1969 /, 1969 O/I, 1969 O/O, 1970 o/o, 1969 Z, 1970 r, 1970 c, 1971 c, 1971 I, 1970 oo, 1971 ovo, 1970 O/fK, 1971 typoemy 249 typoema 2, 1969

ANGELO typoema 4, 1969 G III./1, z cyklu Fragmenty mojich svetov, 1968 B III./1, z cyklu Fragmenty mojich svetov, 1968 T III./1, z cyklu Fragmenty mojich svetov, 1968 THE PLANET, 1969 ORBIS, sria Typoemy Modr planta, 1969 URT, 1971 GOZ, 1971 IN, English set, prepozcie, 1973 ON, English set, prepozcie, 1973 AUF, die deutsche reihe n. II./1, prepozcie, 1973 VOR, die deutsche reihe n. II./2, prepozcie, 1973 ZUM, die deutsche reihe n. II./3, prepozcie, 1973 MIT, die deutsche reihe n. II./4, prepozcie, 1973 PRO, die deutsche reihe n. II./5, prepozcie, 1973 BEI, die deutsche reihe n. II./6, prepozcie, 1973 U III./1, z cyklu Fragmenty mojich svetov, 1968

lInIengedIchte 269 liniengedicht n 1 44 monumentum per anton webern, 1969 IntencIogrAmy A InvencIogrAmy 315 naptie uvonenie, 1969 lska nenvis, 1969 ivot smr, 1969 okrhly hranat, studen tepl, 1969/70 meldia/harmnia, 1969/70 epilg 321 322 daniel gr: performatvna pozia milana adamiaka 327 daniel gr: milan adamiaks performative poetry 333 daniel gr: la posie performative de milan adamiak
339 PF 77 pozitv, strojopis, 1976 PF 77 negatv, strojopis, 1976 Milan Adamiak: Place for your own poem, intrukcia na akciu, 1970

ps

C M Y K

Milan Adamiak Archv I (EXPO) / Archive I (EXPO) KOICE 2011 experimentlna pozia 1964 1972 / experimental poetry 1964 1972 Prolg / Prologue: Michal Murin Epilg / Epilogue: Daniel Gr

MESTSK ZSAHY | URBAN INTERVENTIONS | INTERVENTIONS URBAINES

Edited by: UzemnePlany.sk & co-authors Koice 2011 Publisher: DIVE BUKI, Humensk 3/B, 040 11 Koice Production: UzemnePlany.sk, Letn 40, 040 01 Koice

Editors: Michal Burk, Richard Kitta Proofreader: Ivana kulecov English proofreading: Zuzana Burkov, James Sutherland-Smith English translation: S. Stupr, V. Sokolov, Z. Raevov, M. Mirossay Zostavil / Compiled by: Michal Murin French proofreading: Lena Jakubkov, Olivier Lric Redakcia / Editors: Michal Murin, Richardtranslation: Marianna Marcinkov Kitta, Alexander Avenarius French

Jazykov redakcia / Linguistic editor: Stanislava Zajacov Cover & Layout design, DTP: Samuel arnok Anglick preklad / English translation: Alexander Avenarius 040 12 Koice Printing: VIENALA s. r. o., Textiln 4, Franczsky preklad / French translation: Juliana Ataryov, Lena Jakubkov, Renta Zamborsk Urban interventions: Vallo Sadovsky Architects Redakcia franczskeho prekladu / French translation revision: Thomas Olivier Laurent, Olivier Lric ISBN: 978-80-970848-0-6 Layout, sadzba a DTP / Layout, typesetting & DTP: Richard Kitta All rights reserved Vtvarn nvrh oblky / Cover design draft: Milan Adamiak Vydavate / Published by: DIVE BUKI, Humensk 3/B, 040 11 Koice the Ministry of Culture of the Slovak republic. This project has been funded with support from Tla / Printed by: Tlaiare Da, s. r.Ce projet a t soutenucesta 9, 841 04Culture de la Rpublique Slovaque. o., Dbravsk par le Ministre de la Bratislava Vydanie prv / First Edition Koice, Slovakia, 2011 Realizovan s finannou podporou Ministerstva kultry SR a skromnch osb v spoluprci s Eurpskym domom pozie Koice a Lengow Art Gallery Released with financial support from the Slovak Ministry of Culture and private persons in cooperation with the European House of Poetry Koice and Lengow Art Gallery ISBN 978-80-970848-1-3
eurpsky dom pozie koice
LENGOW ART GALLERY

Tento projekt bol nanne podporen Ministerstvom kultry Slovenskej republiky.

edpk
since 1991

uzol

x noeud

You might also like