ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ΢

ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ
΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢

timi.gr

15 ΚΑΣΑΠΛΗΚΣΙΚΕ΢ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ΢

Πάρθηκαν χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο ανίχνευσης.

Αυτά τα μικροσκόπια έχουν υπάρξει τα τελευταία 20
χρόνια, με εισαγωγή της προηγμένης ψηφιακής
τεχνολογίας.
΢τα μέσα της δεκαετίας του '80 αυτές οι φωτογραφίες
δεν θα ήταν δυνατές.
Μπορούν να ανιχνευθούν απίστευτες λεπτομέρειες
μεγέθους 1 ως 5nm (νανόμετρο).

timi.gr

1. Ερσζρά Αηκοζθαίρηα
Μνηάδνπλ κε θαξακέιεο θαλέιαο, αιιά είλαη πξαγκαηηθά ν πην θνηλόο ηύπνο θπηηάξνπ ηνπ αίκαηνο ζην
αλζξώπηλν ζώκα – εξπζξά αηκνζθαίξηα (RBCs). Απηά ηα ακθίθνηια-δηακνξθσκέλα θύηηαξα έρνπλ
πςειό ζηόρν ην νμπγόλν ζε νιόθιεξν ην ζώκα καο. Σηηο γπλαίθεο ππάξρνπλ πεξίπνπ 4 έσο 5
εθαηνκκύξηα RBCs αλά κηθξόιηηξν (θπβηθό ρηιηνζηόκεηξν) αίκαηνο θαη πεξίπνπ 5 έσο 6 εθαηνκκύξηα
ζηνπο άλδξεο. Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε κεγάια ύςε έρνπλ αθόκα πεξηζζόηεξα RBCs, ιόγσ ησλ
ρακειώλ επηπέδσλ νμπγόλνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπο.

timi.gr

2. Σπαζκέλε άθρε αλζρώπηλες ηρίτας

timi.gr

Τν θαλνληθό θόςηκν ζηελ ηξίρα θαη ην θαιό conditioner ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνηξνπή
απηήο ηεο άζρεκεο εηθόλαο.

3. Νεσρώλες Purkinje
Από ηνπο 100 δηζεθαηνκκύξηα λεπξώλεο ζηνλ εγθέθαιό ζαο. Οη λεπξώλεο Purkinje (από ην purr-kin-jee) είλαη
κεξηθνί από ηνπο κεγαιύηεξνπο. Μεηαμύ άιισλ, απηά ηα θύηηαξα είλαη νη θύξηνη ηνπ ζπληνληζκνύ κεραληζκώλ
ζηνλ παξεγθεθαιηδηθό θινηό. Η ηνμηθή έθζεζε όπσο ην νηλόπλεπκα θαη ην ιίζην, νη απηόκαηεο άλνζεο
αζζέλεηεο, νη γελεηηθέο κεηαιιάμεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απηηζκνύ θαη νη αζζέλεηεο λεπξώλσλ κπνξεί λα
έρνπλ δπζκελείο επηπηώζεηο ζηα αλζξώπηλα θύηηαξα Purkinje.

4. Κύηηαρο ηρίτας ζηο ασηί
Έηζη θαίλνληαη κε κηα θάκεξα ηα θύηηαξα ηξίραο κέζα ζην απηί. Απηά αληρλεύνπλ κεραληθέο θηλήζεηο ζε
απάληεζε ζηηο ερεηηθέο δνλήζεηο.

5. Αηκοθόρα αγγεία ηοσ οπηηθού λεύροσ
Σε απηήλ ηελ εηθόλα, ηα ρξσκαηηζκέλα ακθηβιεζηξνεηδηθά αηκνθόξα αγγεία θαίλνληαη λα πξνθύςνπλ
από ην καύξν-ρξσκαηηζκέλν νπηηθό δίζθν. Ο νπηηθόο δίζθνο είλαη έλα ηπθιό ζεκείν επεηδή θαλέλα
θύηηαξν δέθηεο δελ είλαη παξόλ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή, όπνπ ην νπηηθό λεύξν
θαη ηα ακθηβιεζηξνεηδηθά αηκνθόξα αγγεία αθήλνπλ ην πίζσ κέξνο ηνπ καηηνύ.

timi.gr

6. Γιώζζα κε Γεσζηηθό Κάισθα
Απηή ε εηθόλα απεηθνλίδεη έλα Γεπζηηθό Κάιπθα ζηε γιώζζα. Η αλζξώπηλε γιώζζα έρεη πεξίπνπ
10.000 Γεπζηηθνύο Κάιπθεο, πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αλίρλεπζε ησλ αικπξώλ, μηλώλ, πηθξώλ,
γιπθώλ θαη αικπξώλ γεύζεσλ. Οη ηατιαλδηθνί ιανί έρνπλ πνιύ ιίγνπο - νη πεξηζζόηεξνη
θαηαζηξέθνληαη κε ηελ θαηαλάισζε πηθάληηθσλ ηξνθίκσλ.

7. Οδοληηθή πιάθα
Βνπξηζίδεηε ηα δόληηα ζαο ζπρλά. Απηή είλαη ε εηθόλα ηεο νδνληηθήο πιάθαο ηεο επηθάλεηαο
ελόο δνληηνύ.

8. Θρόκβος αίκαηος
Θπκάζηε εθείλε ηελ εηθόλα ησλ ζπκπαζεηηθώλ θαη νκνηόκνξθσλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ
αίκαηνο; Δδώ θαίλεηαη κε ηη κνηάδνπλ εθείλα ηα ίδηα θύηηαξα θζαξκέλα ζηνλ θνιιώδε ηζηό ελόο
ζξόκβνπ ηνπ αίκαηνο. Τν θύηηαξν ζηε κέζε είλαη ιεπθό αηκνζθαίξην ηνπ αίκαηνο.

timi.gr

9. Κσυειίδες ζηολ πλεύκολα
Απηή είλαη ε εηθόλα ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ πλεύκνλά ζαο. Οη
θνηιόηεηεο είλαη θπςειίδεο, εθεί όπνπ γίλεηαη ε αληαιιαγή αεξίσλ κε ην αίκα.

timi.gr

10. Καρθηληθά θύηηαρα ηοσ πλεύκολα
Απηή ε εηθόλα ησλ ζηξεβισκέλσλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ ηνπ πλεύκνλα είλαη ζε πιήξε
αληίζεζε κε ηνλ πγηή πλεύκνλα ηεο πξνεγνύκελεο εηθόλαο.

timi.gr

11. Πηστές ηοσ ιεπηού εληέροσ
Οη πηπρέο ζην ιεπηό έληεξν απμάλνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ εληέξνπ θαη βνεζνύλ ζηελ απνξξόθεζε
ησλ ηξνθώλ. Κνηηάμηε θαιά θαη ζα δείηε θάπνηεο ηξνθέο θνιιεκέλεο ζε κηα από ηηο ξσγκέο.

timi.gr

12. Αλζρώπηλο φάρηο κε ζηεθαληαία θύηηαρα
Απηή είλαη ε εηθόλα ελόο αλζξώπηλνπ σαξίνπ ηνπνζεηεκέλνπ ζε κηα θαξθίηζα. Τν σάξην είλαη θαιπκκέλν
κε pellicuda zona, γιπθνπξσηεΐλε πνπ πξνζηαηεύεη ην σάξην, αιιά θαη βνεζά λα παγηδέςεη θαη λα
δεζκεύζεη ην ζπέξκα. Γύν ζηεθαληαία θύηηαξα είλαη ζπλδεκέλα κε ην pellicuda zona.

13. Σπερκαηοδφάρηα ζηελ επηθάλεηα ελός αλζρώπηλοσ φαρίοσ
Δδώ είλαη κηα θσηνγξαθία κηθξνζθνπίνπ, ελόο αξηζκνύ ζπεξκαηνδσαξίσλ πνπ
πξνζπαζνύλ λα γνληκνπνηήζνπλ έλα σάξην.

timi.gr

14. Αλζρώπηλο έκβρσο θαη Σπερκαηοδφάρηα
Φαίλεηαη ζαλ θόζκνο ζε πόιεκν, αιιά είλαη πέληε εκέξεο κεηά από ηε γνληκνπνίεζε ελόο σαξίνπ.
Μεξηθά ππόινηπα ζπεξκαηνδσάξηα θνιινύλ αθόκα γύξσ. Απηή ε θζνξίδνπζα εηθόλα ηξαβήρηεθε
ρξεζηκνπνηώληαο έλα νκνεζηηαθό κηθξνζθόπην. Οη ππξήλεο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ είλαη πνξθπξνί
ελώ νη νπξέο ηνπο είλαη πξάζηλεο. Οη κπιε πεξηνρέο είλαη ζπλδέζεηο ράζκαηνο, νη νπνίεο
δηακνξθώλνπλ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ θπηηάξσλ.

15. Χρφκαηηζκέλε εηθόλα ελός αλζρώπηλοσ εκβρύοσ 6 εκερώλ
εκθσηεσκέλοσ ζηο ηοίτφκα ηες κήηρας

timi.gr

timi.gr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful