c @Ú÷NX @bWUQUô~

TLYôu ®ìTôb ÏûL«p YôNm ùNnÕ ùLôi¥ÚkRúTôÕ
DP²ÚkR @¥VôoLs, Rôm ©ûb FÓdL ùNpÛmúTôÕ TôP
IÚ Õ§ûV BVt± RÚmT¥ úLhPúTôÕ BÕTt± FkR ¨û]l×m
TLYô]Õ U]§p FZ®pûX. §ÚYÚsáP, IÚSôs ¡¬YXm
ùNnÙmúTôÕ AeLôeúL @UokÕ, R]dÏm @ÚQôNXàdÏm
BûPúV GLôkRj§p ¨LrkR @§NVjûR Td§l TWYNjÕPu,
¡¬YXm ùNnÕ Ø¥lTRtÏs 108 Uk§WeLs @Pe¡VRô]
BkèûX FݧVÚ°]ôo. BRtÏ ùTôÚs Fu] Fuß c
TLYô²Pm úLhPúTôÕ @RtÏ ùTôÚs @ûRl TôWôVQm
ùNnYÕRôu Fuß á±VÚ°Ùs[ôo.

Tô«Wm
ùUnÙQoûY Sô¥ ¨u\ ùUnV¥Vôo (@RtÏj RûPVô])
Rm U]dLXdLk ùR°ÙmT¥ @ÚQôNXû]j Õ§jÕ Y¯TPt
ùTôÚhPôL ANô¬V WUQu (@Yo UôhÓj R]dÏiPô])
U¡rf£Vôt á±VRô] @bWUQUôûXúV RUdÏt\ L§VôL
Sm© @ÚQôNXùU] (U]jRôùXi¦) @±úYô PLjúR
VPeÏúYôo §ÚYÚ[ôt £YàX Lô[l ùTßYo.

Lôl×
@ÚQôNX £úWxPàdÏ (SôVLàdÏ) Gt\ @bW
UQUôûXûV NôtßYRtÏ, LÚûQd LPXô] LQT§úV!
¿ F]dÏd ûLùLôÓjÕd LôlTôúV!

èp
@Ú÷ NX£Y @Ú÷ NX£Y
@Ú÷ NX£Y @ÚQôNXô!
@Ú÷ NX£Y @Ú÷ NX£Y
@Ú÷ NX£Y @ÚQôNXô!
1.

@ÚQôNXô! Rm U]j§p, "@ÚQôNXúU Sôu' Fuß
@úTRUôLd LÚÕm @uToRm @LeLôWjûR úYúWôÓ
@ßlTôn.

2.

@ÚQôNXô! @ZÏm ÑkRWØm ùNôpXôp úY\ô«àm ùTôÚ[ôp
Iu\ô«ÚlTÕ úTôXúY Sôàm ¿Ùm DTô§ÙQoYôp
úY\ô«àm DiûU«VpTôp Iu\ô«ÚlúTôm.

10. 14. Sôu TdÏYUûPkR BlùTôÝúR Fu @LeLôWd Lu²ûUûV @\úYV¯jÕ (Duú]ô¥WiP\) Fuû]d LXYô®¥p BÕRôú]ô ×Úú`ôjRU]ô] D]dÏl ùT[Ú`UôYÕ? Gú]ô D]d¡kR UôVÜ\dLm? TW×Ú`Wô] çojRo Fuû] ÕuUôodLjÕdÏ BÝjÕf ùNpXÜm (@Rû]d LiÓe LôQôRYu úTôp TôWôØLUôLf ÑmUô®ÚdÏm) BfùNVp Du]ÚÞdÏ @ZLôúUô? (Fu ©\l׬ûUVôL BRVl ùThPLj§Ûs[ AjU Wj§]jûR LYokÕ ùLôs[) Hm×XuL[ô¡V LsYo Fu]Lj§²t ×ÏmùTôÝÕ @qYLj§p ¿Rôu BpXôÕ úTô«û]úVô? DRVôvRU] Utß ^úRôRV Oô]ã¬V]ôn ^oY^ô·jYjRôp IÚY]ô] Duû]. 9. Du²ÚlTô¡V BRVj§t £±Õk RlT ùYôhPôUp ¨ûXùT\f £û\lTÓj§d ùLôiP ¨u]Ús ®£j§WkRôu Fuú]! @ÚQôNXô! FYo ùTôÚhPôp Fuû] ¿ AhùLôiPôn? Øu]o DYlTôL AiP ¿ ©u]o DYolTôLd ûL®¥u DXúLôo VôYÚm Duû]l T¯ çtßYo. @ÚQôNXô! Fuû] Fu Uû]Vô¡V U]j§t ×ÏkÕ TXôjLôWUô «ÝjÕ. LôiTôoRe LiÔdÏe LiQôL ¨uß Li¦u±úV NLXØe LôQôUt LôiúTô]ô] Duû] FYo LôiTÕ? ¿úV Fuû]d LiTôo.10 3. 13. JeLôWl ùTôÚ[ôL Il×VoYtß ®[eÏúYôn! Duû] VôúW Ds[T¥ @±V YpXôo? Rôn Ru²VpTôLúY Ru ©sû[dÏ @ÚÞUôß úTôX Duû] Sô¥VûPkR F]dÏj §ÚYÚs Tô-jÕ Fuû] D¬ûUVôd¡d ùLôsÞRp Du LPûUVôm. 11. Fu]ôp Duû] Gu ¨û]dÏmT¥ ùNnRôn? B² VôúW Duû]d ûL SÝY ®ÓYôo? @¥VôodÏ. BlT¯«²uß Duû] ®Ó®jÕdùLôs. 6. 4. YôNû] YNjRôp EoØÝÕm JVôÕ Ñtßm Ds[m. 5. 7. @YûWl ùTtß Y[ojR St\ô«àm ªLl T¬kRÚs ùNnúYôn! J! BÕ ¨u @ÚÞûPûUúVVôm. Rm YWÜ LôQùYôhPôUt LiûQd Lh¥ Uû\jÕ FYúW Dh×L YpXôo? (@qYôß ×LYpXôo FYÚªuûU«u) @Yo @Lm×Lp D]Õ ãrf£úV VôÏm. Fu AÚ«od ÏûPúVô]ô] Duû] GUôt±®hÓ @tT DPÛdϬV Hm×X ®`VeL°t Th¥UôÓúTôp J¥ DZXôRT¥ Fuà[j§uúUp DߧVôL Åt±ÚkRÚs. 12. 11 . BûP®PôÕ Duû]d LiÓ Du²PúU Á[ôÕ IÓeÏ\ Du éWQ ùNôìT XôYiVjûR Lôh¥VÚs. 8. 15.

21. 27. 22. úL[ôUúX ϱlT±kÕ ùLôÓjRXôp D]dÏiPô] @¯Vôl ×LûZ. 23. LôkRm BÚmûTj RuTôt LYoYÕ úTôX ¨u @Ú[ôt\Xôp Fuû] ¨uTôtLYokÕ. 24. 18. Ït\m @ßjÕ Fû]d ÏQUônl T¦jÕ AsYôn. E]d LiÔdÏd L¥]Uô] Lp UûX Y¥®]RôLd LôQlT¥àm Oô]d LiÔdÏ ªdL ªÚÕÑTôYØs[ LÚûQd LPúX! LÚûQáokÕ @ÚsùNn. Fu Uh¥t úLhÓe ùLôPôÕ I¯jRXôp BlùTôÝÕ ¿ ÅúQ @¯jÕd ùLôs[ôUp FuTôp BWe¡VÚs. F]dÏQYôL (DuQd LÚ§) Vôu Duû]VûPkÕ. ùLô¥ Lh¥]ôt úTôX Øû]kÕ ¨uß @¥VûWd ùLôpXôÕ ùLôp¡u\ Duû] NmTk§jÕd ùLôiÓ FqYôß D«oj§ÚlúTu? 25. 28.12 16. 17. ¸úZôo úUúXôo BRVeL°p I°o¡u\ @ÚQôNX £YU¦úV! BRVj§p ®[e¡ Fu @®fûN«Úû[ @¯Ü ùNnRÚs. ùSÚe¡V LiLû[ DûPjRô¡l TWkR YûXûVÙm ûLdùLôiP LVYWÕ ãrf£«p Sôu @LlTPôÕ LÚûQáokÕ Fuû]d LXkRÚs. 19. Fu LWRXj§t úNokR ¨u ùNôìTWN UÕûYl Tô]m Ti¦ @R]ô-uT ùY± ùLôiÓ ¡PdL F]dLÚs ùNn. B²Vô¡Ûm "@gNôúR' F]d á± F]dÏ @TVU°jRÚs. 13 . á¬V Yôû[Ùm. 20. ©uù]ôÚLôÛm Sôàuû]l ©¬kÕ ®PôUp Fuàs LXkÕ Fuú]ôÓ Hd¡VUô«ÚkRÚs. ÏÚ DÚYôn I°Úm @ÚQôNXô. LpÛe L£kÕÚL Vôàuû] FqY[úYô ùLg£Ùm ¿ IÚ YgNLuúTôp FuTôt ùLôgNØm BWeLô§Úd¡u\ôn. ùL[RU زVôt úTôt\lùTt\ LÚûQ UôUûXúV! @YodÏ SpXÚs ùNnRôtúTôX Fu úTôt±ûVÙm B²úRtß FuTôp ¨u @ÚhLiúQôdLg Nôj§ Fuû] AiPÚs. ËYàdÏ DiûUúTôXj úRôuß¡u\ ©WTgNUû]jÕm Ru]Ús Oô]d L§ùWô°d LWeL[ôt LYokÕ ®ÝeÏm @ÚQôNXô! ANô TôN YôNû]Ls Ï¥ùLôiÓs[ U]jRôUûWûV Su\ôL UXoj§VÚs. @Rt¸PôL Vôú] D]dÏQYôn (RuUVUôL DiPßdLlThÓ) Ø¥Ütù\ô¯úYu. ú L ô T U t \ N ô k R Ï Q j ú R ô n ! ¨ u ] Ú Þ d ¡ X d L ô L B q Y¥úVû]j úRokÕ ùLôs[ _uUôkRWeL°p Vôù]u] RYg ùNnúRu! 26.

@pXôR úYù\kRY. 37. 30. §¬LWQf úNhûPLs Bu±.14 29. (@RtúLtTúY ¿Ùm) úTfÑêfNtßf ÑmUô®ÚkRôn. Oô]ãW]ô] @ÚQôNXô! ¨u]Úh ùN[¬VeLôh¥û]. ¨u VRôojR ú_ô§ ùNôìTjûR F]d¡lùTôÝúR ÕXd¡VÚs. DPm× ¿Wô[Uô DÚLd Li½o A\ôLl ùTÚL (@úR GdLUôLd ÕVWd LP-p) @ªrkÕThÓ @¯úYu. "(Dh×dÏ Sôàuû]d ÏûPkÕ úRônRtÏ) ¿ Buàm UXW®pûXúV' (Fuù\ôÚ ®Vô_m úU-hÓdùLôiÓ) Fuù]§o ¨t¡u\ôn. 38. Duû] @ûPRtϬV Oô]m BpXôUúX. BKùRu] UôVm! 15 . @LjúR @ØRm ùTô§kÕ AmTXÚmTôLd ám©d ¡PdÏm @RuYôûVj §\l©jRÚs. 33. ¿ B²úUÛm Fuû] Yg£jÕf úNô§VôUp. Fu²RVm BuTd LPXô¡ A]kRm ùTôeLÜm. @ÚsU§Vô] @ÚQôNXô! RôTj§WV £jRm ºR[UôL. @kR ®NôW Oô]jûR F]dÏQoj§VÚs. 36. Fuß Yôn YôojûRVôt á\ôÕ úUô] Øj§ûWVôp á±. Fuû] ¿ LXYô®¥u. ÑmUô BÚdL Ru²VpTôp @LjúR ÕXeÏm AuUÑLjûR @àT®jÕ @±Õ«p ¡Pl©u @R²àm úYß L§Ù[úRô á±VÚs. Fu UÚ[ôûPûVd Lû[kÕ Fu ùNôìTjûR Øt\ ùY°Vôd¡ ¨u]Ú[ôûPûV F]dL°j RÚs. Fu ]®fûN«Ús @tù\ô¯kRÕ. A]ôp Duû] @ûPVúYiÓùUu\ AûN UhÓm ùLôiPR]ôp DiPô] R[of£ ¿eL. 31. DnÙm T¥Vô] ^j®jûRûV DQoj§VÚs. YôdÏm U]Øm Dsù[ôÓeLÜm AeúL @ûU§VôLf ÑmUô Åt±ÚkRÚs. 40. UôV®jûRûV DiûUùVuú\ LÚ§ UVeÏm Bq ÜXLUVdL ùUô¯kÕ. 41. 32. Oô] ã¬V]ô] @ÚQôNXô! ¿Ùm úLYXm IÚ YiÓúTôX. 39. ¿ Fuû]f úNWôUt ûNùVuß BLrkÕ Rs°]ôp. 35. 34. @±®p Sô«àe LûPVô] Sôu Du @ÚsY. ¿Ùm ¨u²ûX«p @ûU§Vôn @ûNYt±ÚkRôn.ùLôiÓ Duû]j úR¥VûPV YpúXu. Du @ªoR ¡WQeL[ô] LWeLsùLôiÓ. "úTfN\f ÑmUô BÚ'. F]dÏ DnÙeL§ úYßVôúRô? ¿úV @Ús ùNn. Øu ùNnR ¨u\ ¾®û] AeúL Fuû] @Ô¡f ÑÓYRu±.

Rôú] Rôú] RjÕYl ùTôÚ[ôUYu. Sôu Duû]d LôYt LPÜ[ôLd LÚ§ NWQôL§ @ûPRÛm @qYô\ûPkR Fuû]j Rôú] (Fu LÚjÕdÏ úSoUô\ôL) IÚeùLô¯jRôn. 49. ®NôWOô]m @t\ Bl©\lTôp F]dÏ VôÕ TVu? @Rû] Utù\qÜ«ol ©\lúTôPôYÕ # DYªjÕûWdL Sôu YôùVÓlTúRu? 47. ¨u LX®l úT¬uTm Vôù]ußm @àT®dL @ÚsùNn. Fuû]j §ÚYÚh ×u]ûL ׬kÕ ¿ TôolTôVôL. 51. Øu× Rô]ôLúY Fuû] Y-VYkÕ AhùLôiP ¿ Ntßm Sô¦XôVô¡j çiúTôp @ûNYtß ¨u\ôn. (BÕ Rô]ô ¨u @ÚÞdÏm ùT[Ú`jÕdÏm @ZÏûPûU?) 17 . Ït\Ut\ ¿ Fuú]ôÓ BWiP\d LXkÕ. 48. © W V j R ] e ùLôiÓ ¨uàiûU ùNôìTjûR AWônkR±Vj RûXlThÓ. ¨u ùNôìTe LôQ) F]dLÚs ùNnYôn. ¨uù]ôÓ úNW YkÕ Duû] SôPÜm. ù Y ° ® ` V e L ° ² u ß @ L j ú R § Ú m © . BZkÕ®hP AuU ùNôìTUô] Duû] FpûXVt\ BRVj§u LiúQ úR¥ Du @Ú[ôúX Sôu §ÚmT @ûPkúRu. úRPôUúX F]dÏ Y-§t ¡ûPjR SpX §ÚYÚh ùNpYúU! Fu U]UVdLUô¡V YßûUûV Uôt±VÚs. ¨u @ÚhLWjRôt ùRôhÓ (ËYúTôRm ùLhÓ ¨u @jÕ®R ùNôìTjúRôÓ Iu\) ¿ FuàPu BWiP\d LXYô®¥u # Vôu ©\®lTVu BZkùRô¯úYu. 44. ¨u]Ús ®XôNmRôu Fuú]! 43. 53. 50. @±Yôt\p ùLhÓ Sôu @¯kúRu. 54. @qYôß I¯VôÕ @ÚsùNn. (Fu AQYl ©ûZûVl ùTôßjÕ. F°ûUVôp ùSgNm ûSkÕ ¨uû]j RgNUôL @ûPkR Fuû] Fs° SûLVôPtÏ BÕ NUVUuß. @ L Ø L l TôoûYVôp Ruû]j Rôú] BûP®PôÕ AWônkÕ Lôi! R]dÏj Rôú] SuÏ ®[eÏm Fuß DTúR£jRôn. RjÕYl ùTôÚ[ô¡V @kRj Rô]ô] ¿úV Bq ÜiûUûV F]dÏd LiáPôLd Lôh¥VÚs. BÕùYuú]ô? 45. ""@Õ ¿'' (RjÕYU³) DiûUûV @±VôR Fuû] @qYôuU ùNôìTjûR @ûPVf ùNnRôn. Fu AiPY]ô] @ÚQôNXô! U]m T¬ÑjRUô¡ ùVô¯kR TdÏ®Lú[ LXdÏm Du ùNôìTjûR Vôàe LXdÏmT¥ F]dLÚs ùNn. 52.16 42. 46.

Sôu úT¬uTY¥YôL ¨tÏm ¨ûXûV ¿ F]dLÚs ùNn. TReùLhP¯kR L²ûV DiPXôt TV²pûX.18 55. 62. Fu U] UôûV ùLP Fuû]d LûPdL¦Vô®¥p. 56. 65. @l ©jRm ùR°Ùm UÚkûRÙm ¿úV F]dÏl ©WNô§jRÚs. Lp®V±Ü @t\ êP]ô] Fu UVdL @±ûYd ùLÓjÕ ¨u ùUnÙQoûY Fuàs[jÕ ®[d¡VÚs. Duû] F]dL°jÕ @Rt¸PôL Fuû]d ùLôiPôn @uú\? ARXôp F]dÏ ¿ FU]ô]ôn. 64. (Nj§¨TôR ØiPôL. 59. ¨u ÑjRôuU ùNôìTjûR ùT\ úYiÓm Fuàm ©jÕd ùLôs° Vôd¡û]. Sôu YÚkRôUúX. Fuû] ¨u ùNôìT Oô]ôd¡²Vôp F¬jÕj RuUVUôL ¿\ôdÏYRu ØuúT (Fu²RVe Ï°okÕ Sôu @ûRj RôeL YpúX]ôL) ¨u]Ús UûZ FuTôt ùTô¯kRÚs. Du]ÚÞdÏd ÏûZkÕÏûZkÕ DPÛm Ds[Øm @uTôp DÚ¡ÙÚ¡ Sôu Duû]f NWi ×ÏRÛm. 67. @qYôûNûV FuTôp DiPôd¡] ¿úV úUôNg ùNnÕ ®PôUp @Rû] éoj§ ùNn®jRÚs. ÖiÔÚYô] ®iÔÚÜûPV Duû] Fu²RVj§p Sôu úNWj RûPVôL Ds[ FiQYûXLs Du]Ú[ôp Fuß @¯ÙúUô? 58. UôVô (NolT) ®`k ¾i¥j RûXdúL±f NôYRu Øu Vôu Du @Ú[ØÕiÓ YôZ F]dLÚs ùNn. Fuû]) úSôd¡Ùm LÚ§Ùm vT¬Nm ùNnÕm TdÏYlTÓj§ ¨u±ÚY¥dLô[ôL Fuû] ¿ B²úR AiPÚs. BqÜX¡p (Fu ùTôÚhÓl T¬kÕ) D]dùLÓjÕd áßYôo VôYÚ[o? 66. (F]úY. ¨ÚYô¦VôL # ¿Rôu ¨ªokÕ ¨u\ôn! Fu] AfN¬Vm! 60. 63. ¨uTôp AûNVt\ F]dÏ ¨u AûNûV ØR-t Lôh¥. L²úTôpYô[ôn ¨uû]d LôR-jR Lu²Vô] F]Õ) BuT SXjûR Gtß TRUô] BlùTôÝúR Fuû] Sô¥ B²Õ ÖLokRÚs. 57. ¨olTV]ô] Duû] ¨olTVUôLf úNWj Õ¦kR Fuû]f úNW D]dúLú]ô TVm? 19 . 61. ¿ S ô u ( F u à m ú T R × j § ) ù L h Ó I ¯ V F u û ] BßLjRÝ®. ©\®jÕuTl ©jÕ ®hùPô¯V.

F]Õ ËYúTôRjûR @TL¬jÕ. 79. 73. 75. 69. (Ruû] ¨û]kRYoRm YôNû]Lû[ @¯jÕj) §ÚYÚh Nd§ ùNnÙm úTôWôhPjûR Lôi©jRÚs. SPjÕm UôÛª Bu±f NiPUôÚRj§p @LlThÓd R®dÏm UWdLXm úTôX. F]dÏ @uû]úTôXÚs ÑWkRÚs. ULôUôûV«p @LlThÓl úTûRVô] Sôu LXe¡ YÚkRôRT¥ Fuû]d LôjRÚs. úTôdÏYWÜ BpXôR BRVl TWùY°«u LiúQ. ùY°l TôoûY«p @©Uô]ªu± DRôº]m úTôXj úRôu\. @LkûRl úTn Fuû]l ®hùPô¯V ùTÚm ©WmUl úTVôLl ©¥jÕ Fuû]l úTV]ôd¡ ®hPôúV. ùLôÝùLôm©u±j ÕYiÓ YôÓm Tf£[e ùLô¥úTôp ÕûQ«u± VXUWôUp Fuû] ARWYônd LôjRÚs. 80. 70. BÕùYuú]ô! 72.20 68. @¥Ø¥ LôQØ¥VôUp @qY[Ü £dLXô] @LkûR Ø¥fûN ¿úV ®Ó®lTôVô¡. 74. @ÚQôNXùUuß Du ùTVûW ¨û]jR Uôj§Wj§p Fuû] @ÚhL«t\ôp Tt± BÝjÕd ùLôiPôn. ùTô¥úTôhÓ UVd¡]ôtúTôp Fuû] UVd¡. 21 . Sôu ©\o ªg£¥t ùLg£Óm ùLôgN @±®]u ARXôp ¿ @Ru ùTôÚhÓ Fuû] Yg£VôRÚs ùNn. @uTôXûPkR @¥VôÚûPV U§ûV @¯jÕ. D]Õ £Y úTôRjûR F]dÏ ®[d¡û]. Du]Úh ùTÚûUûV VôYúW @±V YpXôo? 71. ©WTgN YôNû]Ùt\ Fuàs[m (@Õ ¿e¡) ¨x©WTgNUô] ©WmUYôNû]Ù\l ©WmUj§p Hd¡V Oô]m F]dLÚsùNn. 76. ùT°§LUô] DPtTtß I¯kÕ BûQ Bu\ôL DVokR ¨u ùNôìTd Lôh£ûV Vôu Fußm Li¥ÚdL F]dLÚs ùNn. ©\®l©¦ UÚjÕY]ô] ¿ @RtÏd LôWQUô] UûXlûT Uôtßm UÚkûR F]dÏl T¬kR°jR ©uàm Sôu UûXdLd LPúYú]ô? UûX Y¥Yô] @ÚsOô] Ngº®VôLj BÚkùRô°Úm @ÚQôNXô! 77. ×uûUVô] ùTônÙQoÜ FÕ? SuûUVô] ùUnÙQoÜ FÕ Fuß áß. @YÚs[j§t RuUVUôLl ©u× ÑmUô BÚkùRô°o¡u\ @ÚQôNXô! 78. @m ùUnÙQoûY Sôu @ûPRtÏ @ÚsùNn.

BWôlTLXtß ®[eÏm @ÚhTWùY°Vô] BRVÅh¥p (VôªÚYÚm BWiP\d LXkÕ) Bu×t±ÚlúTôm. 85. @R]ôp úLôTe ùLôs[ôUp ¿ Fuû] Wªl©dL YôWôn. (¿ Fu ®`Vj§p) êdLû\Vu Øu LôhPlTÓm ØLd LiQô¥VôL @pXôUp Fuû]j çd¡ Duú]ôÓ @ûQkÕùLôs.22 81. Du TWUôojR ùNôìTjÕdÏ YNUôd¡d ùLôiPû]. úUuúUÛk RôZ SPdÏm F°VûWd á¥. 93. 83. YônUhÓm úTNôRY]ônd LpúTôXf ÑmUôd ¡PkRôp @jRûLV LôxP ùU[]úU IÚYtÏ DiûUVô] ùU[]¨ûX VôúUô? 88. 87. (@d áhÓ\Yôp @YoúTôX ¿Ùm RôrYûPRtÏ Uô\ôL) DVoYûPkRôúV. VôÚm @±VôUúX Fu]±ûY UÚ[YjûR @ûP®jÕj RuUVUôLd ùLôsû[ ùLôiÓ I¯kRÕ Duû]j R®ojÕ úYß Vôo? 90. DPùXuàm @Lj§p ªÚÕYô] D[ùUuàm UXWûQdLi Vôm DiûU«t LXdL F]dLÚs ùNn. Fuàm BÚYûLl TtßdLÞm BRVj§²uß ¨oêXUôLf ùNnÕ. ¿ AjUôWôU]ôL BRVj§p Fuû] Wªl©dÏm T§ùVuß D¬ûU TôWôh¥ Vôu BqYôù\pXôe á±ú]u. ®`VeLû[l ×´jÕ SôàùUôÚ ËY]ôLd L°jÕ YôrkÕ YkR FuYô«p UiûQ @s°l úTôhÓ Fu ÑLË®VjûR I¯jRÕ Duû] @u± úYß VôYu? 89. 91. @ûPkRôodÏl TWU XôTUô] ¿ BLTW XôTm BWiÓm ùLhP Fuû]l Gt\Rôp Fu] XôTm ùTt\ôn? 23 . DX¡uTôÛs[ úUôLjûR I¯jÕ Du²PjÕ úUôLØsú[ô]ôL ûYjÕl ©u @kR úUôLjûRÙm Du ùNôìTôàTYl ©WNôRjRôp Buàm I¯VôÕ BÚd¡u\ôn. 92. @m U]jûR. Vôu F]Õ. BKùRu] AfN¬Vm! 84. ûU«Ús úTôu\ U]UVdLjûR Uôt±j §ÚYÚù[uàm Y£VôgN]jRôp. 82. YôWôn. D u T ô Û s [ @ § ¾ z Q U ô ] @ Ú [ v § W j û R F u T ô p BXdLôL FnÕ Fuû] D«úWôÓ DiùPô¯jRôn (D«Úi¦Vô] ¿). Fu] AfN¬Vm! 86. BRVl TWùY°«uLi ¿ BuT SPg ùNnRôn.

Fuû] Fuße ûL®PôUp B²Õ LôjRÚs. 96. FuúTôu\ F°Vo VôYûWÙm Fuù\uße LôYô ¨uß ¿Ùm Fuù\ußm YôrkRÚs. @Õ ªLd LxPUô] Lô¬VUô«tú\ F²u @Õ ¨]dÏj RûX®§Vôm. Fuû]j RuUVUôL DiùPô¯jRôn. ¨u Ls[f ùNVpLû[ BjÕ§UôûX Yô«XôLl TXo @±V ùY°«t TWl©ú]u Fuß ùYßj ùRô¯VôÕ ¨u ûLYpV Øj§«t áh¥ Fuû] LôjRÚs. 95. Ri½¬p AXeLh¥ @j Ri½o UVUôLd LûWYÕ úTôX¨u @u×ÚYô] ùNôìTj§p Sôàm @q Yu×ÚYô] RuUVúUVôn Duú]ôÓ Iu\ôLd LXdL LûW®jÕd ùLôiPÚs. 105. 25 . Ntú\ ùUÕlTP @ÕúY ¨WkRWUô] ¨u DiûUÅPôL Du §ÚYÚ[ôs F]dÏd Lôi©jRôn. 100. 98. ¨uTôp Fuû] YWYûZjRôn @uú\ô? ¿úV Fu úVôL úbU TôWm ØÝÕm Y¡jRÚs. @Õ ¨u @ÚiUôh£ Vôm. @ÚQôNXj §ÚSôUm ùN®Ï°Wd úLhÓ @LU¡Ým @uToRm @uTÚdÏ ¨u]¥úVu @uT]ôL ¿ F]dLÚs ùNn. Vôàuû]l Tt\ôùRô¯«u ÁhÓm ©\®jÕuTjÕd úLÕYôUôLXôu (Bߧd LôXj§p) Vôàuû] U\kùRô¯VôÕ ùNôìTj §Vô]TW ]ôLúY D«o®ÓúY]ôL. 106. úYRôkRjRôúX Ru²à Uu²VU\ ®[eÏm NtúTôRl ùTôÚû[ BRVj§p F]d LàTYUôL ®[d¡VÚs. "BYu BRàs @LlTPhÓm' F] Du @ÚsYûXûVf £Xk§ úTôXl TWdLdLh¥. @uTôp Fu×ÚÏm Auú\ôo UÕWYôNLm UÓjR ¨]Õ §ÚfùN® @u©Xô @¥úV]ô¡V F]Õ @tT YôNLØm ùN®UÓdLj §ÚÜs[ ªûNkRÚs. Fu BLrkÕûWûVl ×LrkÕûWVôLj §ÚÜ[m Tt±.24 94. 97. ®Vd§jY ËYúTôR YôrûY Vôu BZkùRô¯kúRu. 102. ×\júR Rl©l úTôLôRT¥ £û\lTÓj§. 104. @ÚQôNXùUuß ¨û]jR Uôj§Wj§p Du @ÚsYûX«p @LlThÓd ùLôiúPu. Du]ÚsYûX @fùNV-t £±Õk RYßYRôúUô? 103. 101. ¨uú]ôÓ Fuû]Ùm DP]ûZjÕ BRVÅh¥t ×dÏ ¨u ùNôìT ^ôbôjLôWjûR @Ú°V Oôuú\. §ÚYÚh Ï¥VôL ûYjÕ. (D] RÚhL«t\ôp) Åh¥²uß Fuû] ùY°úV BÝjÕ BRV Åh¥p ×ÏkÕ. 9 9 .

¨u²fûNúV ¨LrYRôL. @ÚQôNXWUQ! F]Õ ûLÙû\Vô] BmUôûXûV Gt\¦kRÚs. 108.26 107. @Ú÷ NX£Y @Ú÷ NX£Y @Ú÷ NX£Y @ÚQôNXô! @Ú÷ NX£Y @Ú÷ NX£Y @Ú÷ NX£Y @ÚQôNXô! @ÚQôNXm YôrL @uToLÞm YôrL @bW UQUôûX YôrL. 27 . Utß. ¨uTôp DiûUd LôRtùTÚdûL ¿ F]dÏR®. ùTôßûU Y¥Yô] UûXúV! @¥úVu ×Lu\ ×u ùNôpûXl ùTôßjÕ @ÕúY D]dÏLkR SuùNôpXôLj §ÚÜs[m Tt±VÚs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful