You are on page 1of 16

JAVNI STRATEKI PROCES STRATE

OD JAVNOG DIJALOGA GRAANA DO STRATEKOG DOKUMENTA LOKALNE ZAJEDNICE

STABILIZACIJA - EKONOMSKI RAZVOJ - INTEGRACIJA PROCESUIRANJE JAVNOG STRATEKOG DIJALOGA - 5 KORAKA STRATE

DUGORONA STRATEGIJA RAZVOJA MORA DA NAM BUDE NA PRVOM MESTU, U SUPROTNOM, PRITISCI NAE SVAKODNEVNICE, UDALJIE JE OD NAS! NAS!

,,Zamislimo ,,Zamislimo da u jednu posudu trebamo staviti krupno kamenje trebamo staviti (tj.strateke ciljeve), sitno kamenje (tj.operativne ciljeve), pesak (tj.redovne radne obaveze) i vodu (tj.tekue probleme)... probleme)... ...To moemo ...To moemo uraditi jedino ako prvo u posudu stavimo veliko kamenje, stavimo pa malo kamenje, zatim naspemo pesak i na kraju nalijemo vodu... naspemo nalijemo vodu... ...Jedino ...Jedino na taj nain, moemo uvaavati nae strateke i operativne ciljeve i pritom ostavimo dovoljno mesta za redovne obaveze ostavimo ,,svakodnevnog gaenje poara,,... poara,,... ...Nasuprot tome, ako posudu prvo napunimo peskom i vodom, ome, napunimo neemo neemo vie moi da stavimo ni malo kamenja, a da sadraj ne razlijemo... stavimo kamenja, razlijemo. ...Drugim ...Drugim reima, ako dozvolimo da ,,koalicioni pritisci partija i grupa dozvolimo ,,koalicioni grupa graana graana - potroe vreme i resurse,, nikad neemo uspeti da potrebnu resurse,, neemo panju posvetimo ni operativnim, a kamoli stratekim ciljevima,, posvetimo

BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPTINA OPTINA


NUTS 4 - STATISTIKI REGION - PODRUJE SA 50.000 STANOVNIKA STATISTI PODRU 50.000

SEOSKA I GRADSKA NASELJA


NUTS 5 - STATISTIKI REGIONI - PODRUJA ISPOD 10.000 STANOVNIKA STATISTI PODRU

BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPTINA OPTINA


DEVASTIRANO GEOGRAFSKO PODRUJE - RAZVOJNI EKONOMSKI KLASTERI (neformalna funkcionalno informativna baza podataka) funkcionalno

RURALNI (UTO-ZELENO-PLAVI) KLASTERI - SEOSKA NASELJA (UTO-ZELENOBrestovac oko 2.600 stanovnika Sarbanovac i Metovnica oko 2.900 stanovnika 2.9 Gornjane - Buje oko 1.800 stanovnika Bu Tanda - Luka - D.B.Reka oko 1.800 stanovnika Zlot oko 3.200 stanovnika Brestova Brestovaka banja - Borsko jezero oko 1.000 stanovnika 1.0 DEVASTIRANI RURALNI I INDUSTRIJSKI (SIVI) KLASTERI - SEOSKA I GRADSKA NASELJA PREMA RTB BOR Krivelj - Otrelj - Slatina oko 2.600 stanovnika Brezonik - Stari Centar oko 6.000 stanovnika Bakar/Rudar delovi naselja - Sloga oko 4.000 stanovnika INDUSTRIJSKI KLASTERI (BRAON) KLASTERI - GRADSKA NASELJA Staro i Novo Selite oko 4.000 stanovnika Seli Bakar/Rudar delovi naselja oko 6.000 stanovnika Mladost/IVMladost/IV-VMZ oko 6.000 stanovnika Mladost/GHIMladost/GHI-BorII oko 5.000 stanovnika Metalurg oko 3.000 stanovnika NGC oko 2.000 stanovnika

JAVNA STRATEKA OSNOVA STRATE RAZVOJNOG RAZVOJNOG KONTINUITETA LOKALNE ZAJEDNICE


TA SU LOKALNA ZAJEDNICA I DRAVA STRATEKI DEFINISALI JAVNIM DOKUMENTIMA LOKALNA ZAJEDNICA * Viegodisnji i godinji programi i planovi razvoja Vi godi seoskih i gradskih naselja - pre 2000 godine * DFID Akcioni planovi - 2001-2003 godine planovi 2001* LEAP - OEAP - NEAP - 2002-2006 godine 2002* Strateki akcioni plan IOS - 2006-2008 godine Strate 2006* Optinski akcioni planovi razvoja: poljoprivreda, Op turizam, preduzetnistvo * Strategije i akcioni planovi drave dr * Podrka drave u procesima tranzicije lokalne zajednice Podr dr RTB BOR * Dravno preduzee u stratekom restrukturiranju preduze restruktur (partnerstvo drave i stratekih) dr strate

JAVNI STRATEKI PROCES

5 KORAKA

KORAK 1 - 2012.GODINA
Proces stabilizacije lokalne ekonomije

KORAK 2 - 2013.GODINA
Proces revitalizacije lokalne ekonomije

KORAK 3 - 2014.GODINA 2014


Proces razvoja lokalne ekonomije

KORAK 4 - 2014/2015.GODINA 2014/2015.GODINA


Proces unutranje integracije lokalne ekonomije

KORAK 5 - 2015/2016.GODINA 2015/2016.GODINA


Procesi Procesi razvoja, unutranje i spoljanje integracije lokalne ekonomije integracije

FUNKCIONALNI KAPACITETI I INSTITUCIJE U JAVNOM STRATEKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE


ODBORNICI I RADNA TELA OPTINE SKUPTINA OPTINE IZVRNO VEE OPTINE PREDSEDNIK OPTINE Supervizor JSP OPTINSKA UPRAVA
STRATEKI SAVET PREDSEDNIKA OPTINE

JAVNA PREDUZEA I USTANOVE

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ

JAVNI STRATEKI PROCES - Javni Forum Tehniki Forum - Koordinator TF - Operativni Forumi TF Operativni
SEOSKA I GRADSKA NASELJA
GRAANI I UDRUENJA PRIVREDA I PREDUZETNICI JAVNE USTANOVE I INSTITUCIJE

,,Ii zajedno je poetak. Ostati zajedno je progres. Raditi zajedno je uspeh.,,

* BorskiEkonomskiForum predstavlja nezavisnu mreu ekonomskih aktivnosti I inicijativa graana BorskiEkonomskiForum zajednice sa ciljem da modifikuju ili ak osujete pojedine neprimerene i nedemokratske aspekte modifikuju osujete politike vlasti. * Nije uvek lako utvrditi na kojoj taki, aktivnosti vlasti postaju nedemokratske. Mnoge demokratski izabrane vlasti, konsultovae nezavisne javne forume i nainiti kompromis sa njima, poto je to javne sutinska odluka vladanja po naelu saglasnosti. * Pojedine interesne grupe imaju mnogo vei uticaj na vlast nego neke druge, zahvaljujui svojoj organizovanosti, bogatstvu i vezama. Uticaj na lokalnu vlast BorskiEkonomskiForum smatra demokratskim, demokratskim, samo ako potie od javnog ekonomskog interesa graana lokalne zajednice i ne prihvata koncentraciju bogatstva ili moi u rukama nekolicine partijskih oligarha, demagoga i poltrona. oligarha, * Demokratska lokalna zajednica treba posvetiti, posebno nezavisno savetodavno mesto ekonomskim posvetiti, aktivnostima i inicijativama svojih graana, koji zastupaju javne interese i lokalnom stanovnitvu koji u sluajevima svojih drutvenih, ekonomskih ili psihofizikih umanjenih sposobnosti, nije u mogunosti svojih drutvenih, ekonomskih psihofizikih manjenih ad sa svojim linim stavom uestvuje u kontinuitetu javnog dijaloga o stratekim interesima u politikom procesu zajednice.

E
borski
ekonomski

forum
borefor@gm ail.c borefor@gmail.c om

borefor.wordpress.com

Roen 1969.godine. Osnovnu i srednju kolu zavrio u Boru. Diplomirani inenjer Univerziteta u Niu od 1993.godine. U petnaestogodinjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitike, normativne, kordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateke i izvrne, operativne i logistike, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - graanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni - korporativni biznis; oblasti zatita ivotne sredine, lokalni ekonomski razvoj, bankarstvo i osiguranje, marketing i prodaja proizvoda i usluga, preduzetniki konsalting i edukacija. Aktivan uesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima razvoja lokalnih zajednica i regija (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The World Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation: Strategical Planning, Project Menagement, Executive and Founds Menagement - USAID & CHF/ADF. Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu stratekih operativnih i logistikih podataka (institucija i klijenata lokalnih zajednica u Timokojm regionu). Komunicira i prati u kontinuitetu razvojne aktivnosti internacionalni i nacionalnih, agencija i fondova, asocijacija i poslovnih mrea u okruenju. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama , aktivno uestvuje u ruralnom i ekonomskom razvoju lokalnih zajednica i integraciji trine ekonomije u regionu.

Goran Stojanovi Stojanovi

Unapreuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgraenom dvodecenijskom branom partnerstvu, uiva porodi porodine i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmie neophodnost permanentnih promena u savremenom okruenju - budunost zasnovanu na realnim potrebama i steenim iskustvima, funkcionalno sadrajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek,drugaiji Uvek,drugaiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugraane i komije. ivotnom rezultantom, potvruje mogunost realizacije savremene vizije ivota i rada u Boru.

You might also like