You are on page 1of 16

JAVNIJAVNI STRATESTRATEŠŠKIKI PROCESPROCES

ODOD JAVNOGJAVNOG DIJALOGADIJALOGA GRAĐANAGRAĐANA DODO STRATEŠKOGSTRATEŠKOG DOKUMENTADOKUMENTA LOKALNELOKALNE ZAJEDNICEZAJEDNICE

DOKUMENTADOKUMENTA LOKALNELOKALNE ZAJEDNICEZAJEDNICE STABILIZACIJASTABILIZACIJA -- EKONOMSKIEKONOMSKI
STABILIZACIJASTABILIZACIJA -- EKONOMSKIEKONOMSKI RAZVOJRAZVOJ -- INTEGRACIJAINTEGRACIJA PROCESUIRANJEPROCESUIRANJE
STABILIZACIJASTABILIZACIJA -- EKONOMSKIEKONOMSKI RAZVOJRAZVOJ -- INTEGRACIJAINTEGRACIJA
PROCESUIRANJEPROCESUIRANJE JJAVNOGAVNOG STRATESTRATEŠŠKOGKOG DIJALOGADIJALOGA -- 55 KORAKAKORAKA
INTEGRACIJAINTEGRACIJA PROCESUIRANJEPROCESUIRANJE JJAVNOGAVNOG STRATESTRATEŠŠKOGKOG DIJALOGADIJALOGA -- 55 KORAKAKORAKA

DDUGOROČNAUGOROČNA STRATEGIJASTRATEGIJA RAZVOJARAZVOJA MORAMORA DADA NAMNAM BUDEBUDE NANA PRVOMPRVOM MESTU,MESTU,

UU SUPROTNOM,SUPROTNOM,

PRITISCIPRITISCI NAŠENAŠE SVAKODNEVNICE,SVAKODNEVNICE, UDALJIĆEUDALJIĆE JEJE ODOD NASNAS!!

UU SUPROTNOM,SUPROTNOM, PRITISCIPRITISCI NAŠENAŠE SVAKODNEVNICE,SVAKODNEVNICE, UDALJIĆEUDALJIĆE JEJE ODOD NASNAS !!

,,Zamisli,,Zamislimomo dada uu jednujednu posuduposudu trebatrebamomo stavistavititi krupnokrupno kamenjekamenje

(tj.strateške(tj.strateške ciljeve),ciljeve), sitnositno kamenjekamenje (tj.operativne(tj.operativne ciljeve),ciljeve), pesakpesak (tj.redovne(tj.redovne radneradne obaveze)obaveze) ii voduvodu (tj.tekuće(tj.tekuće probleme).probleme) ToTo možemože momo uraditiuraditi jedinojedino akoako prvoprvo uu posuduposudu stavistavi momo velikoveliko kamenje,kamenje, papa malomalo kamenje,kamenje, zatimzatim naspenaspemomo pesakpesak ii nana krajukraju nalijenalijemomo vodu.vodu

JedinoJedino

nana tajtaj način,način, možemomožemo uvažavatiuvažavati našenaše strateškestrateške ii operativneoperativne

cciljeveiljeve ii pritompritom ostaviostavimomo dovoljnodovoljno mestamesta zaza redovneredovne obavezeobaveze ,,svakodnevnog,,svakodnevnog gašenjegašenje požara,,.požara,,

Nasuprot

Nasuprot

ttomeome,, akoako posuduposudu prvoprvo napuninapunimomo peskompeskom ii vodom,vodom,

nećenećemomo viševiše moćimoći dada stavistavimomo nini malomalo kamenjkamenja,a, aa dada sadržajsadržaj nene razlijerazlijemomo

DrugimDrugim

rečima,rečima, akoako dozvolidozvolimomo dada ,,,,koalicionikoalicioni pritiscipritisci partijapartija ii grupgrupaa

gragrađanađana -- potrošepotroše vremevreme ii resurse,resurse,,, nikadnikad nećenećemomo uspetiuspeti dada potrebnupotrebnu pažnjupažnju posvetiposvetimomo nini operativnim,operativnim, aa kamolikamoli strateškimstrateškim ciljevima,,ciljevima,,

posvetiposvetimomo nini operativnim,operativnim, aa kamolikamoli strateškimstrateškim ciljevima,,ciljevima,,

BORBOR -- GRADSKAGRADSKA ZAJEDNICAZAJEDNICA OPŠTINOPŠTINAA

NUTSNUTS 44 -- STATISTISTATISTIČČKIKI REGIONREGION -- PODRUPODRUČČJJEE SASA 5050.000.000 STANOVNIKASTANOVNIKA

PODRUPODRU ČČ JJEE SASA 5050.000.000 STANOVNIKASTANOVNIKA SEOSKASEOSKA II GRADSKAGRADSKA NASELJANASELJA NUTSNUTS 55 --

SEOSKASEOSKA II GRADSKAGRADSKA NASELJANASELJA

NUTSNUTS 55 -- STATISTISTATISTIČČKIKI REGIONIREGIONI -- PODRUPODRUČČJAJA ISPODISPOD 10.00010.000 STANOVNIKASTANOVNIKA

55 -- STATISTISTATISTI ČČ KIKI REGIONIREGIONI -- PODRUPODRU ČČ JAJA ISPODISPOD 10.00010.000 STANOVNIKASTANOVNIKA

BORBOR -- GRADSKAGRADSKA ZAJEDNICAZAJEDNICA OPŠTINOPŠTINAA

DEVASTIRANODEVASTIRANO GEOGRAFSKOGEOGRAFSKO PODRUČJEPODRUČJE -- RAZVOJNIRAZVOJNI EKONOMSKIEKONOMSKI KLASTERIKLASTERI ((neformalnaneformalna ffunkcionalnounkcionalno informativnainformativna bazabaza podataka)podataka)

RURALNIRURALNI ((ŽŽUTOUTO--ZELENOZELENO--PLAVI)PLAVI) KLASTERIKLASTERI -- SEOSKASEOSKA NASELJANASELJA BrestovacBrestovac okooko 2.6002.600 stanovnikastanovnika SarbanovacSarbanovac ii MetovnicaMetovnica okooko 2.2.990000 stanovnikastanovnika

GornjaneGornjane -- BuBuććjeje okooko 11

TandaTanda -- LukaLuka -- D.B.RekaD.B.Reka okooko 11

880000 stanovnikastanovnika

880000 stanovnikastanovnika

ZlotZlot okooko 33

220000

stanovnikastanovnika

BrestovaBrestovaććkaka banjabanja -- BorskoBorsko jezerojezero okooko 1.1.000000 stanovnikastanovnika

DEVASTIRANIDEVASTIRANI RURALNIRURALNI II INDUSTRIJSKIINDUSTRIJSKI (SIVI)(SIVI) KLASTERIKLASTERI -- SEOSKASEOSKA II GRADSKAGRADSKA NASELJANASELJA PREMAPREMA RTBRTB BORBOR

KriveljKrivelj -- OOšštreljtrelj -- SlatinaSlatina okooko 22

660000 stanovnikastanovnika

BrezonikBrezonik -- StariStari CentarCentar okooko 6.0006.000 stanovnikastanovnika Bakar/RudarBakar/Rudar delovidelovi naseljanaselja -- SlogaSloga okooko 4.0004.000 stanovnikastanovnika

INDUSTRIJSKIINDUSTRIJSKI KLASTERIKLASTERI (BRAON)(BRAON) KLASTERIKLASTERI -- GRADSKAGRADSKA NASELJANASELJA StaroStaro ii NovoNovo SeliSelišštete okooko 4.0004.000 stanovnikastanovnika Bakar/RudarBakar/Rudar delovidelovi naseljanaselja okooko 6.0006.000 stanovnikastanovnika Mladost/IVMladost/IV--VMZVMZ okooko 6.0006.000 stanovnikastanovnika Mladost/GHIMladost/GHI--BorIIBorII okooko 5.0005.000 stanovnikastanovnika MetalurgMetalurg okooko 3.0003.000 stanovnikastanovnika NGCNGC okooko 2.0002.000 stanovnikastanovnika

stanovnikastanovnika MetalurgMetalurg okooko 3.0003.000 stanovnikastanovnika NGCNGC okooko 2.0002.000 stanovnikastanovnika

JAVNAJAVNA STRATESTRATEŠŠKAKA OSNOVAOSNOVA RAZVOJRAZVOJNOGNOG KONTINUITETAKONTINUITETA LOKALNELOKALNE ZAJEDNICEZAJEDNICE

ŠTAŠTA SUSU LOKALNALOKALNA ZAJEDNICAZAJEDNICA II DRŽAVADRŽAVA STRATEŠKISTRATEŠKI DEFINISALIDEFINISALI JAVNIMJAVNIM DOKUMENTIMADOKUMENTIMA

LOKALNALOKALNA ZAJEDNICAZAJEDNICA

** ViViššegodisnjiegodisnji ii godigodiššnjinji programiprogrami ii planoviplanovi razvojarazvoja seoskihseoskih ii gradskihgradskih naseljanaselja -- prepre 20002000 godinegodine

** DFIDDFID AkcioniAkcioni planovplanovii -- 20012001--20032003 godinegodine

** LEAPLEAP -- OEAPOEAP -- NEAPNEAP -- 20022002--20062006 godinegodine

** StrateStratešškiki akcioniakcioni planplan IOSIOS -- 20062006--20082008 godinegodine

** OpOpšštinskitinski akcioniakcioni planoviplanovi razvoja:razvoja: poljoprivreda,poljoprivreda, turizam,turizam, preduzetnistvo…preduzetnistvo…

** StrategijeStrategije ii akcioniakcioni planoviplanovi drdržžave…ave…

** PodrPodršškaka drdržžaveave uu procesimaprocesima tranzicijetranzicije lokalnelokalne zajednice…zajednice…

RTBRTB BORBOR

** DržavnoDržavno ppreduzereduzeććee uu strateškomstrateškom restrukturestrukturriranjuiranju (partnerstvo(partnerstvo drdržžaveave ii stratestratešških)kih)

restrukturestrukturriranjuiranju (partnerstvo(partnerstvo drdržžaveave ii stratestratešških)kih)

JAVNIJAVNI STRATEŠKISTRATEŠKI PROCESPROCES

55 KORAKAKORAKA

JAVNIJAVNI STRATEŠKISTRATEŠKI PROCESPROCES 55 KORAKAKORAKA
JAVNIJAVNI STRATEŠKISTRATEŠKI PROCESPROCES 55 KORAKAKORAKA

KORAKKORAK 11 -- 2012.GODINA2012.GODINA

ProcesProces stabilizacijestabilizacije lokalnelokalne ekonomijeekonomije

KORAKKORAK 11 -- 2012.GODINA2012.GODINA ProcesProces stabilizacijestabilizacije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
KORAKKORAK 11 -- 2012.GODINA2012.GODINA ProcesProces stabilizacijestabilizacije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
KORAKKORAK 11 -- 2012.GODINA2012.GODINA ProcesProces stabilizacijestabilizacije lokalnelokalne ekonomijeekonomije

KORAKKORAK 22 -- 2013.GODINA2013.GODINA

ProcesProces revitalizacijerevitalizacije lokalnelokalne ekonomijeekonomije

KORAKKORAK 22 -- 2013.GODINA2013.GODINA ProcesProces revitalizacijerevitalizacije lokalnelokalne ekonomijeekonomije

KORAKKORAK 33 -- 20120144.GODINA.GODINA

ProcesProces razvojarazvoja lokalnelokalne ekonomijeekonomije

KORAKKORAK 33 -- 20120144.GODINA.GODINA ProcesProces razvojarazvoja lokalnelokalne ekonomijeekonomije
KORAKKORAK 33 -- 20120144.GODINA.GODINA ProcesProces razvojarazvoja lokalnelokalne ekonomijeekonomije
KORAKKORAK 33 -- 20120144.GODINA.GODINA ProcesProces razvojarazvoja lokalnelokalne ekonomijeekonomije
KORAKKORAK 33 -- 20120144.GODINA.GODINA ProcesProces razvojarazvoja lokalnelokalne ekonomijeekonomije

KORAKKORAK 44 -- 2012014/20154/2015.GODINA.GODINA

ProcesProces unutrašnjeunutrašnje integracijeintegracije lokalnelokalne ekonomijeekonomije

ProcesProces unutrašnjeunutrašnje integracijeintegracije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
ProcesProces unutrašnjeunutrašnje integracijeintegracije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
ProcesProces unutrašnjeunutrašnje integracijeintegracije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
ProcesProces unutrašnjeunutrašnje integracijeintegracije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
ProcesProces unutrašnjeunutrašnje integracijeintegracije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
ProcesProces unutrašnjeunutrašnje integracijeintegracije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
ProcesProces unutrašnjeunutrašnje integracijeintegracije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
ProcesProces unutrašnjeunutrašnje integracijeintegracije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
ProcesProces unutrašnjeunutrašnje integracijeintegracije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
ProcesProces unutrašnjeunutrašnje integracijeintegracije lokalnelokalne ekonomijeekonomije

KORAKKORAK 55 -- 2012015/20165/2016.GODINA.GODINA

ProcesProcesii razvoja,razvoja, unutrašnjeunutrašnje ii spoljašnjespoljašnje integracintegracijeije lokalnelokalne ekonomijeekonomije

razvoja,razvoja, unutrašnjeunutrašnje ii spoljašnjespoljašnje integracintegracijeije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
razvoja,razvoja, unutrašnjeunutrašnje ii spoljašnjespoljašnje integracintegracijeije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
razvoja,razvoja, unutrašnjeunutrašnje ii spoljašnjespoljašnje integracintegracijeije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
razvoja,razvoja, unutrašnjeunutrašnje ii spoljašnjespoljašnje integracintegracijeije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
razvoja,razvoja, unutrašnjeunutrašnje ii spoljašnjespoljašnje integracintegracijeije lokalnelokalne ekonomijeekonomije
razvoja,razvoja, unutrašnjeunutrašnje ii spoljašnjespoljašnje integracintegracijeije lokalnelokalne ekonomijeekonomije

FUNKCIONALNIFUNKCIONALNI KAPACITETIKAPACITETI II INSTITUCIJEINSTITUCIJE UU JAVNOMJAVNOM STRATEŠKOMSTRATEŠKOM PROCESUPROCESU LOKALNELOKALNE ZAJEDNICEZAJEDNICE

ODBORNICIODBORNICI II RADNARADNA TELATELA OPŠTINEOPŠTINE
ODBORNICIODBORNICI II RADNARADNA TELATELA OPŠTINEOPŠTINE
SKUPŠTINASKUPŠTINA OPŠTINEOPŠTINE
SKUPŠTINASKUPŠTINA
OPŠTINEOPŠTINE
IZVRŠNOIZVRŠNO VEĆEVEĆE OPŠTINEOPŠTINE
IZVRŠNOIZVRŠNO
VEĆEVEĆE
OPŠTINEOPŠTINE
JAVNAJAVNA PREDUZEĆAPREDUZEĆA II USTANOVEUSTANOVE
JAVNAJAVNA PREDUZEĆAPREDUZEĆA II
USTANOVEUSTANOVE
PREDSEDNIKPREDSEDNIK OPŠTINEOPŠTINE SupervizorSupervizor JSPJSP
PREDSEDNIKPREDSEDNIK
OPŠTINEOPŠTINE
SupervizorSupervizor JSPJSP
OPŠTINSKAOPŠTINSKA UPRAVAUPRAVA
OPŠTINSKAOPŠTINSKA
UPRAVAUPRAVA
STRATEŠKISTRATEŠKI SAVETSAVET PREDSEDNIKAPREDSEDNIKA OPŠTINEOPŠTINE
STRATEŠKISTRATEŠKI
SAVETSAVET
PREDSEDNIKAPREDSEDNIKA
OPŠTINEOPŠTINE
KANCELARIJAKANCELARIJA ZAZA EKONOMSKIEKONOMSKI RAZVOJRAZVOJ
KANCELARIJAKANCELARIJA
ZAZA EKONOMSKIEKONOMSKI
RAZVOJRAZVOJ
JAVNIJAVNI STRATEŠKISTRATEŠKI PROCESPROCES -- JavniJavni ForumForum TehničkiTehnički ForumForum --
JAVNIJAVNI STRATEŠKISTRATEŠKI PROCESPROCES -- JavniJavni ForumForum
TehničkiTehnički ForumForum -- KoordinatorKoordinator TFTF -- OperativnOperativnii ForumiForumi TFTF
SEOSKASEOSKA II GRADSKAGRADSKA NASELJANASELJA
GRAĐANIGRAĐANI II
PRIVREDAPRIVREDA
JAVNEJAVNE USTANOVEUSTANOVE
UDRUŽENJAUDRUŽENJA
II PREDUZETNICIPREDUZETNICI
II INSTITUCIJEINSTITUCIJE

,,Ići,,Ići zajednozajedno jeje početak.početak. OstatiOstati zajednozajedno jeje progres.progres. RaditiRaditi zajednozajedno jeje uspeh.,,uspeh.,,

početak.početak. OstatiOstati zajednozajedno jeje progres.progres. RaditiRaditi zajednozajedno jeje uspeh.,,uspeh.,,
početak.početak. OstatiOstati zajednozajedno jeje progres.progres. RaditiRaditi zajednozajedno jeje uspeh.,,uspeh.,,
** BorskiEkonomskiBorskiEkonomskiForumForum predstavljapredstavlja nezavisnunezavisnu mrežumrežu ekonomskihekonomskih

** BorskiEkonomskiBorskiEkonomskiForumForum predstavljapredstavlja nezavisnunezavisnu mrežumrežu ekonomskihekonomskih aktivnostiaktivnosti II inicijativainicijativa građanagrađana zajednicezajednice ssaa ciljemciljem dada modifikujmodifikujuu iliili čakčak osujetosujetee pojedinepojedine neprimereneneprimerene ii nedemokratskenedemokratske aspekteaspekte politikepolitike vlasti.vlasti.

** NijeNije uvekuvek lakolako utvrditiutvrditi nana kojojkojoj tački,tački, aktivnostiaktivnosti vlastivlasti postajupostaju nedemokratske.nedemokratske. MnogeMnoge demokratskidemokratski izabraneizabrane vlasti,vlasti, konsultovaćekonsultovaće nezavisnenezavisne javnjavnee forumeforume ii načinitinačiniti kompromiskompromis sasa njima,njima, poštopošto jeje toto suštinskasuštinska odlukaodluka vladanjavladanja popo načelunačelu saglasnosti.saglasnosti.

** PojedinePojedine interesneinteresne grupegrupe imajuimaju mnogomnogo većiveći uticajuticaj nana vlastvlast negonego nekeneke druge,druge, zahvaljujućizahvaljujući svojojsvojoj organizovanosti,organizovanosti, bogatstvubogatstvu ii vezama.vezama. UticajUticaj nana lokalnulokalnu vlastvlast BorskiEkonomskiForumBorskiEkonomskiForum smatrasmatra demokratskimdemokratskim,, samosamo akoako potičepotiče odod javnogjavnog ekonomskogekonomskog interesainteresa građanagrađana lokalnelokalne zajednicezajednice ii nene prihvataprihvata koncentracijukoncentraciju bogatstvabogatstva iliili moćimoći uu rukamarukama nekolicinenekolicine partijskihpartijskih oligarholigarha,a, demagogademagoga ii poltrona.poltrona.

** DemokratskaDemokratska lokalnalokalna zajednicazajednica trebatreba pposvetiti,osvetiti, posebnoposebno nezavisnonezavisno savetodavnosavetodavno mestomesto ekonomskimekonomskim aktivnostimaaktivnostima ii inicijativamainicijativama svojihsvojih građana,građana, kojikoji zastupajuzastupaju javnejavne intereseinterese ii lokalnomlokalnom stanovništvustanovništvu kojikoji uu slučajevimaslučajevima svojsvojihih društvendruštvenihih,, ekonomskekonomskihih iliili psihopsihofizičkfizičkihih uumanjmanjenihenih sposobnosti,sposobnosti, nijenije uu mogućnostimogućnosti adad sasa svojimsvojim ličnimličnim stavomstavom učestvujeučestvuje uu kontinuitetukontinuitetu javnogjavnog dijalogadijaloga oo strateškimstrateškim interesimainteresima uu političkompolitičkom procesuprocesu zajednice.zajednice.

EE

EE

borskiborski

borskiborski

ekonomskiekonomski

ekonomskiekonomski

forumforum

forumforum

borefor.wordpress.comborefor.wordpress.com

borefor.wordpress.comborefor.wordpress.com

borefor@gmail.cborefor@gm ail.c omom

borefor@gmail.cborefor@gm ail.c omom

borefor.wordpress.com borefor@gmail.c borefor@gm ail.c om om borefor@gmail.c borefor@gm ail.c om om
GoranGoran StojanoviStojanovićć
GoranGoran StojanoviStojanovićć

UnapređujeUnapređuje ii prenosiprenosi moralnimoralni ii profesionalniprofesionalni integritet.integritet. UU izgrađenomizgrađenom dvodecenijskomdvodecenijskom bračnombračnom partnerstvu,partnerstvu, uživauživa porodiporodiččnene ii roditeljskeroditeljske blagodeti.blagodeti. GlobalniGlobalni patriota,patriota, javnojavno afirmišeafirmiše neophodnostneophodnost permanentnihpermanentnih promenapromena uu savremenomsavremenom okruženjuokruženju -- budućnostbudućnost zasnovanuzasnovanu nana realnimrealnim potrebamapotrebama ii stečenimstečenim iskustvima,iskustvima, funkcionalnofunkcionalno sadržajnimsadržajnim partnerskimpartnerskim vrednostima,vrednostima, standardimastandardima ii lokalnimlokalnim resursima.resursima. Uvek,drugaćiUvek,drugaćijiji ii pozitivniji,pozitivniji, prenosiprenosi entuzijazam,entuzijazam, nana svojesvoje saradnike,saradnike, prijatelje,prijatelje, sugrađanesugrađane ii komšije.komšije. ŽivotnomŽivotnom rezultantom,rezultantom, potvrđujepotvrđuje mogućnostmogućnost realizacijerealizacije savremenesavremene vizijevizije životaživota ii radarada uu Boru.Boru.

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomirani inženjer Univerziteta u Nišu od
Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru.
Diplomirani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine.
U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitičke,
normativne, kordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške
i izvršne, operativne i logističke, monitoring, supervizorske i
savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna
uprava i privatni multinacionalni - korporativni biznis; oblasti -
zaštita životne sredine, lokalni ekonomski razvoj, bankarstvo i
osiguranje, marketing i prodaja proizvoda i usluga, preduzetnički
konsalting i edukacija.
Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva
ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja,
participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim
programima i projektima razvoja lokalnih zajednica i regija
(International SEED training ,,Train the trainer,, and National
SEED training ,,Business plan,, - The World Bank Group &
International Finance Corporation; Workshop participation:
Strategical Planning, Project Menagement, Executive and
Founds Menagement - USAID & CHF/ADF.
Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu
strateških operativnih i logističkih podataka (institucija i klijenata
lokalnih zajednica u Timočkojm regionu). Komunicira i prati u
kontinuitetu razvojne aktivnosti internacionalni i nacionalnih,
agencija i fondova, asocijacija i poslovnih mreža u okruženju.
U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama ,
aktivno učestvuje u ruralnom i ekonomskom razvoju lokalnih
zajednica i integraciji tržišne ekonomije u regionu.
, aktivno učestvuje u ruralnom i ekonomskom razvoju lokalnih zajednica i integraciji tržišne ekonomije u regionu.