P. 1
Fl_4f60fbb18f294 Anti Derch Halimud

Fl_4f60fbb18f294 Anti Derch Halimud

|Views: 29,420|Likes:
Published by Hirshel Tzig

More info:

Published by: Hirshel Tzig on Mar 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2015

pdf

text

original

ב ' זס ( ע ס טלייצרעד רעזנוא עדייז

äøä " ø ç ' éððç ' åé " éä õøòî àôéì è " å
זיימ געק עימק א
ע לסיז תרמ עמאמ יימ " הרה ופ רעטכאט א עוועג זיא ה " ר ח ' ריאמ
ע דלעפנעזאר " ה שאלגעט ופ , א עוועג זיא רע סאוו דימלת קהבומ ענופ
Ê ·Ï ·ËÈÈ " Ï , וא טצירקעגפיוא יוא זיא סע יוו הביצמ ייז י .
ע עמאמ יימ " זיא בל בטיי רעד עוו לאמנייא זא טלייצרעד רימ טאה ה
שאלגעט ראפעגכרוד רע זיא לעהיא ייק געוו פיוא עוועג , וא יז טאה רע
שאלגעט יא דימלת ייז טאט ריא ייב הליל תניל א יוא טלעטשעגפא .
ר ' להימ א ופ הסנרפ ייז גיוצעג טאה ריאמ , וא טייצ ענעי יא טאה רע
טכאמעג וא להימ יא טיירדעג יז באה סאוו זיימ ופ טילעג רעווש
סנדאש ערעווש . א בעג יא לאז רע זא בל בטיי ענופ טעבעג טאה רע וא
זיימ געק עימק . עימק ייק בעג טלאוועג טשינ דוק טאה בל בטיי רעד ,
עבעג קראטש טאה עדייז רעד עוו רעבא ט עימק א בעגעג יא רע טאה .
להימ יד יא טגיילעג סאד טאה עדייז רעד , גידנעמוק עד וא
עוועג זיא סע וא טיירדעג רעביא עימק יד פארטעג עמ טאה ירפרעדניא
טגיטולבוצ צנאגניא , טשינ זיימ ייק רעמ עמ טאה גאט ענעי ופ רעבא
להימ יד יא העזעג . ) רעמ ועמש , לארשי רעמ באז , רעגרעבדלאג אמסיז לאוי , סוי
רעגרעבדלאג (
ב ' חס ( עדייז רעזנוא טלייצרעד סע
äøä " ø ç ' éòîù ' øòìñò÷ éä " å
דיא ערעטלע עשיטייצראפ ופ תומימת
רעטלע רעזנוא עדייז הרה " ז רעלסעק לאירזע אדוי יבר ח " עוועג זיא ל
בושח א סלא טנאקאב ' ע ר תומימת ' טאה רעכלעוו דיא רעגיד טנידעג עד
טשרעבייא תומימת סיורג טימ . טנידאב יירטעג גנאל ראי טאה רע ‰¯‰ " ˜
¯ ' ˆÊ ‡˜ÈÙÒÓ ÚÏÚ˘¯Ú‰ " Ï ענעטלעז וא טפאשיירטשעג עקראטש א טימ
נכה ע רעטלע ליפ עוועג זיא רע סאוו ארט ה יא ופ ראי יד יא .
לשת ראי יא " ד זא עוועג סטלאמעד זיא ז י ע עבאב " ה ל זיא " ע
עגנאגעגכרוד חספ ראפעב טראה עיצארעפא ערעווש א . זיא סע וא
חספ יוא לאטיפש יא לייוו טכיורבעג טאה יז זא עמוקעגסיוא , טאה יז וא
ושב " ענייק רעטשוצ טלאוועג טשינ א ' וי ס " ט , טלאוועג טשינ טאה יז וא
לאטיפש יא טראד ריא טימ ייז לאז עמ זא , רעביא יילא בילבעג יז זיא
וי " ט לאטיפש יא .
רעד טאה רעטלע עקאט רדס עד יילא טריפעג סטלאמעד עדייז , וא
יחיש עבאב וא עדייז יימ ' רדס פיוא דייז וצ עגנאגעג רעבירא ענעז .
ייב טראד טשינ זיא עבאב יד זא כארבוצ רעייז עוועג זיא עדייז רעד וא
רדס . רדס עד ביוהעגנא טאה רע רעדייא ייז רעד זיא וא ליטש סעזעג עד
טראד בצמ יד רעווש רעייז עוועג זיא סע . טאה אנרעד יז רע פורעגנא
עמיטש ענעכארבוצ א טימ " אצמ יקלאהו קדטצנ המו רבדנ המו רמאנ המ
ידבע וע גאז עמ לאז סאוו , סיוא אד יא קוק יאטח עניימ געוו סעלא ,
ד וא יוזא זיא בצמ רעד זא י אד טשינ זיא עבאב ." תומימת ייז טימ וא תארי
יאטח ענייז יא עוועג הלות סעלא רע טאה ימש .
רעזנוא רעייז עוועג זיא סאד זא טלייצרעד עטאט יוו קוקוצוצ דנעריר
יא ראנ שפנ תמגע עלא טהעז דיא רערעטלע רעגילאמא א יוזא ענעגייא יד
יאטח , תמא אזא טימ , ימש תארי וא תומימת . ) ע עבאב יד " יד ראוועג קלתסנ זיא ה
ענעגנאגראפ ח גיטיירפ ' ת רדא . נ . צ . ב . ה . ) בצ לאומש רעלסעק י , רעלסעק שובייל (
ב ' ס ט ( סע טאה טלייצרעד רעזנוא רעטלע עדייז
ä äø " ç ø ' ì àãåé ò øòâøòáðééì÷ ùéáéé " ëä ä " î
תונותח וצ ייג ירוחב זאל עד עמ עק ? !
לקינייא יימ ראוועג ריובעג זיא סע עוו הרה " ר ג ' רזעלא בקעי
דנעמ ל שטיווא טילש " חמעב א " הרורב הכלה ס , וצ יירא יא יב ‰È·¯ " ˜
ȯ·„ ÏÚ· ÈÊ Ï‡ÂÈ " Ú הרה עדייא יימ טימ עמאזוצ " ר ח ' עשוי
טילש שטיוואלדנעמ " א , יבר עד טנדאלעג וא ' בה וידפ וצ . ענעי יא
דעי וצ ייג יבר רעד אנ טגעלפ טייצ וידפ נא ייב בה " ש . טאה טצעי רעבא
יד יוא סעזעג יוא השעמ תעשב זיא רע וא סיפ יד יוא טילעג יבר רעד
נאק סיפ פיוא ירוסי יד בילוצ לקנעב פיוא סיפ יד טימ עפא . יבר רעד וא
בילוצ בה וידפ וצ ייג ענעק טשינ טעוו רע זא עוועג לצנתמ יז טאה
סיפ יד יוא ירוסי ענייז , טגאזעג טאה רע וא " העדב טאהעג יוש באה יא
בה וידפ וצ ייג וצ רעהוצפיוא , יס יא עק טצעי רעבא ייג טשינ יווי ."
יא באה זא וטעג גאז א ' עטשרע יד עוועג זיא הנותח יד ייב יוא
עמוק טשינ לאז ירוחב זא טגאזעג טאה יבר רעד סאוו הנותח , ייב אד וא
ייג וצ רעהפיוא אד טקנופ יוא יבר רעד ליוו בה וידפ , עטייווצ סאד זיא
ייב טקנופ רדג א טכאמ יבר רעד סאוו לאמ זנוא ,' טגאזעג יבר רעד טאה " יא
דניירפ טוג א ייב בייהנא אד זומ ..."
רעד וא יבר עוועג ישממ טאה " זא אז עטוג ייק טשינ עד סאד זיא
מ ' הנקת אזא טכאמעג טאה ? ! טלאוו יוו תונותח ליפיוזא אד יוש זיא טנייה
ייג לאז ירוחב ביוא הבישי א ריפ טנעקעג יוזא עוו עמ תונותח וצ ."
) לאומש חרגהב " צ שטיוואלדנעמ , קאטשנייוו רהא , רב לאומש " שטיוואלדנעמ מ , שטיוואלדנעמ ליצעג (
ב ' ע ' ( סע טאה רעזנוא טלייצרעד רעטלע עדייז
äøä " ç ø ' æ øòáéåèù íçðî ìà÷æçé " åù ì " á
ולח יא ראוועג פלאהעג
א עוועג זיא רע עוו אמרעגניא ל רע טאה " מוקאב ע עגנול א ע גנודניצטנא ,
הנכס עסיורג א יא עוועג זיא רע וא . יז רע טאה לאמנייא עג ' מולח ' ט זיא רע יוו
ופ שיט ייב ‰‚‰ " ˆÊ ·ÈÈÏ ÔÓÏÊ È·¯ ˆ " ȉ Ï " ·¯ ¯ÚË‚ÈÒ ¯Ú„ „ . רע עוו
ראוועג טנוזעג זיא רע וא ציווש וצ ביוהעגנא רע טאה טקעוועגפיוא יז טאה
דאה דחאכ .
טעפש א עמוקאב רע טאה רע ווירב ז טאט ייז ופ " ל , רע כלעוו יא
בר רעטעגיס ענופ שיט ייב עוועג זיא רע זא יא טלייצרעד , יא טאה רע וא
עוועג ריכזמ . טלעטשעג סיורא יז טאה סע זא עטאט רעד סאוו טייצ עבלעז יד יא
ולח עד טאהעג רע טאה עוועג ריכזמ יא טאה , יד וא טאה קידצ ענופ הכרב
העושי יד עוועג עיפשמ יא . ) אמדעירפ סוי לאומש , אמדעירפ השנמ לאיתוקי , האק בקעי , בואר
רהעש סוי , רעביוטש בקעי (
ב ' אע ( עדייז רעזנוא טלייצרעד סע
äøä " ø ç ' ïàîãòéøô àâøù ìà÷æçé éä " å
ענרעל טאט ייב העזעג ' תוצק '
עדייז רעטלע רעד עוו ‰¯‰ " ¯ Á ' ˆÊ „ÈÈ¯Ù Ú˘ÂÈ " Èχ¯˜Ó Ï רטפנ זיא
ראוועג , הרה עדייז רעד וז ייז זיא " ר ח ' ירא השמ ' ז " כוז עגנאגעג ל א
יבר ' ימש תארי טימ הרות ייז לבקמ לאז רע עמעוו ופ .
אנראמאק ייק עמוקעגנא זיא רע , רע לייוו דירפוצ עוועג טשינ רע זיא
קסוע לוע עד פארטעג טאה הלבק יא ייז , טגאזעג רע טאה " סאד טשינ
ת " האריו הרות ת
ברד " ראמטאסמ י
לאוי תירק
כ תואישנב " רמ ק
ומדא " טילש ר " א
וילג
ר י " ט
להקיו - ידוקפ עשת " ב
התיכ ח ' ט '
ישהזעב " ת
טאט יימ ייב העזעג יא באה " , ענעדישראפ יא עוועג רע זיא יוזא וא
רעצעלפ , טשינ זיא רע וא דירפוצ עוועג .
אזלעב ייק עמוקעגנא זיא רע עוו , ציז ידיסח יד יוו העזעג רע טאה
מהיב יא " ענרעל וא ד ' תוצק ,' גפיוא רע טאה טניישע " הא , יא באה סאד
טאט יימ ייב העזעג " , דיסח רעזלעב א בילבעג עקאט זיא רע וא .
ייז לאז רע זא עוועג הנממ בר רעזלעב רעד עקאט יא טאה רעטעפש
טעגיס יא להקה שאר , דיו ינמאנ ידיסח עיירטעג יד ופ עוועג זיא רע וא
וי תשודק וא בל בטיי ענופ נימי " יז ט " ע , וצ עוועג הכוז טאה רע וא
יקידצ יד ופ דובכ תחונמ וקמ בענ זיא סאוו להוא עניא הרובקל עמוק
טעגיס תיב . ) אמדעירפ השמ בקעי , אדנאל עשוי , ירא השמ ' אמדעירפ , אמדעירפ עשוי , תנ לאוי
אמדעירפ (
ב ' בע ( עדייז רעזנוא טלייצרעד סע
äøä " ø ç ' ïàîãòéøô ïäëä ìàåîù èéìù " à áùî " ÷
ונחת טגאזעג אי ' רסבישו רסתיש '
ופ הבישי יד יא טנרעלעג באה רימ עוו ‰È·¯ " Ê Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜ " Ï
מהיב רעכעה עוועג אנ הבישי יד זיא " יוא גרובסמאיליוו יא ד 550
ווע דראפדעב . יבר עניא עובק הלפת לעב רעד טייצ קיטש א עוועג זיא ' סנ
תירחש ייב ינמ ‚‰ ‰ " Ê ¯Ú‚¯Ú·„χ‚ ·‡Ê ¯È‡Ó È·¯ ˆ " ·‡ Ï " ʇ‰„ÈÏÚÙ „
ÁÓ " ‚ÊÓ‰ ȯӇ Ò .
יכז יד טאהעג באה יא ' רעד עוו לאמ עכילטע טלאהוצטימ
זאהדילעפ ר רע ב יבר עד טגערפעג טאה ' תולאש ענעדישראפ גידנעייטש
דומע ייב .
ט ירופ שוש אנ גאט א עוועג זיא סע " רדא ז ) רסתיש ( , רעד
אה בר רעזאהדילעפ שה תרזח גאז טגידנעעג ט " גאז טלאוועג טאה רע וא
שידק , ונחת גאז וצ ביוהעגנא טאה יבר רעד יוו רע טהעז לייוורעד . כאנ
יבר עד טגערפעג רע טאה ענעוואד ' ' מ ' סעפע טגאז ארמג יד לייוו זא
טגערפ ' רסבישו רסתיש אמיאו ' מ זא גונעג יוש זיא ' ייק גאז טשינ לאז
ונחת ' . ) סמ ביוהנא ארמג יד ' וה א טאה הליגמ " מ זא א ' ט הליגמ יד ענייל געמ לאז " י וא ז " רדאב ז ,
וה אזא טאהעג טאה ארמג יד לייוו זא רעצעלפ עסיוועג יז ריפ " וי לקיטש א יוש סאד זיא א " זא ט
מ ' ונחת ייק טשינ טגאז ( .
טגאזעג יבר רעד יא טאה " ונחת טגאזעג אי עמ טאה זנוא ייב , לייוו
" ביתכ רובעי אלו ..." ) ט סאווראפ ארמג יד ופ ורית רעד זיא סאד " י וא ז " וי ייק טשינ זיא ז " ט .(
טרעהעג לאמא טאה רע זא טגאזעג רעטייוו בר רעזאהדילעפ רעד טאה
ז בר רעוואניש עד שב " ופ גהנמ עד ופ טרעהעג טאה רע עוו זא ל
ונחת גאז טשינ ט " יד לייוו רדא ז טגערפ ארמג " רסתישב אמיאו " רע טאה
גידנגאז טכאמעג קעווא סאד " יוא אד טגאז ארמג יד " ובנזב אמיאו "
טחש עמ לאז רשפא ' לדייוו ייב המהב א ? מ וא ' רענייא זא טשינ טהעז
אישק אזא טגערפ ארמג יד לייוו קסע א כאמ לאז ... ." יא טאה יבר רעד
טלכיימשוצ יז וא טרעהעגסיוא .
יבר עד טגערפעג בר רעזאהדילעפ רעד טאה ' יוש טאה יבר רעד יצ
בר רעוואיניש ענופ לטרעוו סאד טרעהעג . טרעפטנעג יבר רעד טאה " סאד
טרעהעג יוש יא באה לטרעוו , בר רעוואיניש עד שב טשינ רעבא ..."
עלטרעוו עכלעזא גאז טשינ טגעלפ בר רעוואיניש רעד לייוו . ) קיזייא קחצי הכה
אמדעירפ , אמדעירפ הכה לאוי (
ב ' גע ( יימ טלייצרעד סע עדייז
äøä " â ø ' èéìù õðàìâ ïäëä áåã øëùé " à
ענעוואד ייב דער טשינ
טימ רישפמעה וינ יא ייז וצ עוועג הכוז יא באה רעמוז ענעגנאגראפ
Î " ËÈÏ˘ ÂÈ·¯ Ô¯Ó ˜ " ‡ , ופ ענייא יא זיא סאוו בר א עוועג טראד זיא יד
יבר טימ ריצאפש עגנאגעגטימ געט ' .
ייז עוועג דסיימ טאה רע עוו זא טלייצרעד בר רעד טאה געוו פיוא
מהיב " ופ הכרב א עמענ עגנאגעג רע זיא ד Î " ‰˘Ó ͯ·‰ ÂÈ·¯ Ô¯Ó ˜
Ê " Ï , כאז ייווצ טגאזעגנא יבר רעד יא טאה . סנייא , בעג גנוטכא לאז רע זא
מהיב א ופ בר א גידנרעוו זא " קיטילאפ ייק יא שימ טשינ יז רע לאז ד ,
סנעטייווצ , מ זא רמשמה לע ייטש לאז רע ' ענעוואד ייב דער טשינ לאז
מהיב יא " ד .
רע רעייז עמונעג סאד טאה בר רעד טסנ , ררועמ רדסכ טאה רע וא
רד טלאהעג וא עוועג מ זא תוש ' ענעוואד ייב דער טשינ לאז , רעבא , סע
סרעסומש עוועג סלא אנ ענעז . וא ייז ופ ענייא וצ עגנאגעגוצ רע זיא
ענעוואד ייב טדער רע סאוו עד יוא עוועג ררועמ טאה רע , רענעי טאה
עג ' הנעט ' סרעסעומש שיווצ יז יא זא וט יא לאז סאוו טע , יא רע טאה
רדסמ אלפ טייווצ א יוא ציז ענעק לאז רע זא עוועג , רע טאה יוזא
סרעסומש עלא טעמכ טימ עוועג חילצמ , ייווצ אנ בילבעג ענעז סע וא
גלאפ טלאוועג טשינ באה סאוו שטנעמ , ידמוע עוועג ענעז ייז וא
דרמב .
טייצ עצרוק א אנ באה עדייב זא טריפעגוצ רעטשרעבייא רעד טאה
טאהעג טנעגעג ענעי ופ העיצ קעווא טפראדעג יז באה ייז זא תוביס , וא
מהיב סאד טזאלראפ באה ייז " ד , ב עמ טסעומש סטלאמעד טייז וא " ה
ענעוואד ייב טשינ . ) נאלג הכה בקעי , נאלג הכה ועמש הרבא (
ב ' דע ( טלייצרעד סע עטאט יימ
äøä " ç ø ' éððç ' åé " è ÷ìàô àôéì éä ùèéååà " å
תויסרכ תורבס טימ טייצ יד עגנערבראפ טשינ
הרה עדייז יימ עוו " ר ח ' ז שטיוואקלאפ השנמ המלש " לאמא טאה ל
טלאהעג ראפ רעטכאט א טימ ודיש א וט , א גארטעגנא יא עמ טאה
בושח ' בוטש עראמטאס עשימייה א ופ רוחב , רוחב רעד סאוו טנרעלעג טאה
דיסח א יא ' עשי דומילה רד שיווטיל פיוא טנרעלעג טאה סאוו הבישי .
יבר ענא טרירעג טשינ אד יז טאה עדייז רעד ' χÂÈ È¯·„ ÏÚ· Ô¯Ó
ÈÊ " Ú , המינפ שדוקה לא עגנאגעגניירא רע זיא , עד טגיילעגראפ טאה רע וא
יבר ראפ ודיש ' , א יא יא טימ טזאלעגניירא סטלאמעד יז טאה יבר רעד וא
על סעומש רעגנ , גנאל רעייז יוא גיוצראפ יז טאה סאוו , יבר רעד כלעוו יא
רד שיווטיל עד רעביא שינרעטיב וא גאטייוו סיורג טימ טדערעג טאה
דומילה .
ותב זא טגאזעג יבר רעד טאה וירבד ' ענעק ייז לפלפמ גאט צנאג א יז
ילבה ירבד יוא ייז , אמגודל , טכאמ סאוו שיט א ראפ שיט עד , סע לייוו יצ
סיפ ריפ טאה , ביוא ופ טערב א טאה סע לייוו וצ ... טאה סאוו כאז עכלעזא
טשינ השעמלו הכלהל טשפ וש ייק , עג יבא ' לטב ' טייצ יד ט ."
מ סאווראפ עוועג נואתמ יז טאה יבר רעד ' סאד טפור ' עשיווטיל ' רד
דומילה , עטמיראב יד סאוו טייצ יד יא רענייק באה רדח ענעי ופ יקסופ
דומילה רד עד יוא טנרעלעג טשינ , געוו עד יוא אי ענרעל סאוו יד וא
קספ ופ רד עד יא יתועט עכילקערש כאמ ' תוכלה ענע .
הלאש ייז וצ עמוקעג קירוצ יבר רעד זיא וס וצ , יא טאה רע וא
ייק עמענ טשינ לאז רע זא טגאזעג ' ייה שימ ' רוחב , סאוו רוחב א אקוד ראנ
דומילה רד עד יוא הבישי רעזנוא יא טנרעלעג טאה .
טימ יוו העזעגנייא יוש טאה רע זא טגאזעג עדייז רעד טאה ראי יד
עוועג זיא יבר רעד טכערעג , טקוקעג באה גיוא עגיטכעל ענייז טייוו יוו וא .
ינעל ינעמ , יא טנרעלעג באה יא עוו תנש תליחתב הלודג הבישי יד
שנת " פל א " ק , יכז יד טאהעג יא באה ' הרה ייב ענרעל וצ " פאליפ הנוי יבר ג
צז " ל , מהיב ופ דימלת א עוועג זיא יילא רע סאוו " יסנאמ יא וילע ד , סאוו
רדח שיווטיל ופ ידמול אסא טנרעלעג באה טראד , טאה ראפרעד עקאט וא
יוו העזעגנייא רע זיא דומילה רד רעד גיטכיר טשינ .
יא הבורמ קרפ הבישי יד יא ענרעל וצ ביוהעגנא סטלאמעד באה רימ
סמ ' אמק אבב , ידומיל וא תותופלי אסא אד זיא טאלב ייווצ עטשרע יד סאוו
יקוספ ופ , סיוא סאד עמ טזאל עשיווטיל יד ייב סאוו , מ לייוו ' גאז טשינ עק
בס ענעגייא ליפוצ ארמג אזא ייב שינעיירד וא תור .
גאטייוו סיורג טימ ופרעד טדערעג סטלאמעד הנוי יבר טאה , טאה רע וא
הותב טקורדעגסיוא יז " ד " יאמלה , שדוק יארקמ ופ ידומיל עלא יד , סאד
יניסמ השמל הכלה סעלא ענעז , ייק עגנערבראפ וצ יאדכ טשינ זיא עד יוא
טייצ , יוו עמ טריפש סאד אז עגיטייז א , מ יוו טראד ראנ ' מ זא טריפש ' עק
עטלייצעג יוא בעג קעווא עמ טעוו טראד תויסרכ תורבס ענעגייא גיילוצ
ישדח וא כאוו עצנאג רעטעלב , ירבד טימ טייצ יד טגנערבראפ טסייה סאד
שממ הב יאש לבה ."
ז הנוי יבר יוו קנעדעג יא " זא טימ רעטרעוו יד טגאזעג טאה ל תארי א
ימש , טקיטשעג יא באה רערט יד עוו ערב אזא טימ , טאה וא
ידימלת יד יוא שור כילסעגראפמוא א טזאלעגרעביא . ) שטיוואקלאפ בקעי (

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->