http://www.kambikathakalonline.

com1
ായിയം, െജ

മധ

നായകനായ രാ , വയസി പെ
സാ

,് ഒ

,് േപെരട

ിക ച പാട

കാരണം. ര വിെ

എള
അറിയി

ി

ളാ മില. അനാഥൻ,

ാൾ ആ ം സ

കഥ ഇവിെട അവ േവ
.

ിനായി രാ
ഞാനാവ
ക. നി ൾ കാ
ിരി

. സാമാന ം നല

ട നട

പറയാൻ ബ

വിവാഹ ആേലാചനകളമായി െചലേ
തെ

എൽസയം?

ിയം പിെ

ില, അനാഥത ം

തി

. എഴതാ

ി ഞാെനഴ

ആസ ാദകേര നി ളെട അഭി ായം
നസീമ യെട കഥ ഉടൻ
തീ
ി ക

.മധ.

ിെന ഞാൻ ഒ
. (െജ

േനഴ്സാ

, അ

,

േനടിയതാ

ിൽ* അ ൻ ഒ

സ ാപന

പാല

: ഷീല (അ ൻ ര

ാടി ം

ി

എലാംെകാ

ം നല ബ

രാ വി

തെ

കല ാണം കഴി
മണിയറയിേല
അവൾ
അധികം

ിേല

മാറിയാണ്

െക

നട

18 വയസ

നിലയിെല

ടിേയറിയ

സ രിെയാ

ഓർമയ

,

്െ ാൾ തനി ാ

ിയ . ഒ
രാ

തടിയില.

റ േനരം സംസാരി ി

തിള


്ഞ

ാലം

കാള

ി േപായി, പിെ

െകാ മതലാളിയാണിേ ാൾ,
ി, വധ നാണം

ി

അട

.

. അവൾ െമെല

ഴ മില.െചറിയ മാറിടം, 5.4 ഉയരം,

കണകളാണവളെട
ൾ ആദ രാ

ളിലാെത.

അയാെളാ

ിനാ നാണം? ഇവിെട ഇരി

മല, എ

കടയം.

അധികം ആർഭാട

ആദ

ടംബം,

എെ

ക ിൽ പാൽ ഗാസമായി മ ം മ ം നട

നാണം, ഞാൻ േചാദി
. അവള

ാമ

ി

. ആല ഴയിൽനി

ം) വീട േനാ

. അയാൾ

, ഞാൻ കാ

ധനകാര
ികളില

മാ

സ കാര

- 29)

ാമത് െക ിയതാണവെര, അതിൽ

അ േന
ാണി

,(എൽസ

1 വർഷം

ടി

ം, മി

െപണ

ത ഉറ ി . െപണ

േച ിയ

, മരി ി

അൽപം

ാരനായി

വളെര പണിെ

എനിെ

വാ ് മാൻ ആയി

ായം കാ

രി മിടയിൽ

അവിെടനി

ക വട

േജാലിയ

ബാ ിെ

40 വയസി േമൽ

അവർ

ിെന െകാ

ി - 25) കാണാൻ െത ില, ഒ

വിവാഹേമാചനം

കട

െറ (മാരിയ ൻ) ഏൽപി

ാൻ, മാരിയ ൻ അ

പിടി

കഴി

ത്.

ആകർഷകമാ

ിയെട ആേഘാഷ ചട

കളിേല

.

ഞാൻ കെ ട

് അവളെട േതാളിലെട വ , അവൾ അട

ിെനേ ാെല. ഞാൻ അവെള

ടതൽ േചർ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

ി

, ഒ

െകാ

പിടി . മഖം ക ിെലട
27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com2
െന ിയിൽ ഉ

: എെ

േചാദി

ഇഷമാേയാ? ഊം അവൾ മളി. എനിെ

നായി ്
ാെട എെ

സാരിയെട തല പിടി
മാറിേല
േനാ ി
േതാ

ത്?

അവൾ നാണേ

എെ

തീ

േനാ

ി: എ

േവണം എ

മാറിടം അവൾ

ഞാനാെക അവിെട ഒ
ഞാനവളെട
ബ◌ൗസം അഴി

മഖേമാടി േ ാൾ അവെളാ

മാ ി. ക

അവളെട ച
വലി

കളിൽ എെ

അവളെട

ായം ഞാനഴി

നിയ

ിലായി

ായ
നാ

മാ ി. അവെളാ

മറകി, സാവധാനം
സാരിയം

വലി

മലകൾ പ

കൾ ച ി

ില, എലാം എെ

യായി

. അവളെട െകാ

, േയാ പ െ

പിട

, എ

മലകളം മാറി മാറി തടവിയട . െഞ കൾ െഞ ടി അവൾ

ഞാൻ ര

താൽപര ം ഉെ

ിയില, എ

േതാ

ആരംഭി , ര

ാലം ഞാൻ വി ില. മലകൾ ച ി ടി

മലകളം മാറി മാറി. അവൾ െമെല കിട

താേഴ
ിെ

വലി
ഏകേദശം

ിളൽപം

അര

അ ർ

.് അവൾ

ിയ അരെ

ി പിടി

ഞാൻ എ

ഞാനവളെട

അരയിലാെക

എെ

ൾ വീ

, ഞാൻ പാവാട

ിളി

വയർ*

താെഴ അരയിെലാ

വലാ
അവളി

െവ

ി

നാണം ൈകകൾ െകാ
ിളി

ില.

മാ ാൻ കഴി

െകാ

പള

. അവളെട പാ ി വലി രാനായി എെ

ടർ

.

ചാ

മാംസളമലാ

മി ി ം കെ ട

ാൻ

ിൽ പി ് പാ ി. അവളെട

മിശാസം മനസിലായി. അ

മഖം െപാ

. അതി

മേനാഹരമണ്. െപാ

ഴി

ാണം ഒ

വീ

യിേല

വലി , അതഴി

ഞാൻ അവളെട പാവാടയെട ചരട പിടി

െപാ

ി

ചിരി .

അവെളാ

ശരീര

.

ിയിരി

ം പറ

ിരി

പിടി ട . അവെളാ

മലകൾ ഞാെനാ

അൽപം നിരാശ

ം വര , അവളെട ച

ചി

. ഞാനാേവശംെകാ

.,

ി മകളിലെട കേ ാടി .

ിൽ െകാ

െകാ

ിയട ., ഞാനവളെട

ിലായി

ില. എ ിലം ഞാനവളെട മാറിൽ ജാ

ിൽ* ഞാനവളെട

ർഥ

ി ., അവൾ കണകളിറ

താേഴ

കൾെ

ാതി

പിടി

.

ി
അട

മം.
അതിനവൾ സ

തി ില, ഞാൻ പാ ി

അവളെട പറിെ
കെ ട

മാ ാൻ

അവൾ നാണേ
േനാ

ി

േദശം േരാമ
മി , നട

ാെട തിരി
അവൾ

െളാ

ിലെട ൈക അക
ം തട

കയ ി തടവി.

ില. പലതവണ അവൾ എെ

ില. പതിെയ ഞാൻ അവളെട പാ ി വലിചരി.

കമഴ്

കിട

ടതൽ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

. ഞാൻ പിടി
ബലം

മലർ
പിടി

ി കിട
കിട

ാൻ
.

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com3
ഞാനവളെട പിൻ ബാഗ

് തേലാടാൻ

ഞാനവളെട ന

ികളിൽ കേ ാടി

മായ ച

വിരലകേളാടി .

ഞാൻ
അവൾ

ി

അവൾ

ിളിയാ

താഴ്`

അവെളലാം
അവൾ

വടി

ിയാ

ൽപം തരി കയറി

.

. അൽപം കഴി

ായിരി

ഞാനവിെട

േരാമം േപാലമ

നി

േതാ

ചലി , െപാ

ിളിലം, അവിട

ം താേഴാ ം,

മ ൽപം മട

ി വ . ഞാൻ

ടകൾ

െവളി ം അതിൽ പതി

ഇതളകൾ വിടർ

അൽപം നനവ

ായി

വീ

കാര മായ േ

കയ ി ന

ാൽസാഹനെമാ

,് അതി

ാൻ, എ

എെ

പവർ വിടർ
േവദനയാ െ

െകാട

ി

എെ

അവളെട ശബ
ിൽ

ി അവൾ

െയാെ

ി അെയ

ാലം, അവൾ

. എതിർ ിെല

ാൻ

ി, ഞാൻ ര

സാവധാനം

അടി

ം കൽപി വളെട

ി

ി

താൽപര ം

െശഷം പി

സ്േനഹമായി
ളെട

ില,

ീട

പെ

. കിട

സ്േനഹബ

ദിവസ

എെ

യിൽ മാ

പണീ പണി

ളിലം പണ

കാര

നിർ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

നി

കാര

േവദന
ി. അവൾ
കിട

.

ിൽ അവൾ

വലിയ

യായി

,

േചാദനം എനി

ിലായി

.

ളിൽ

ം അവളെട
ാലം നില

അവൾ

അവൾ

തളർ
ആദ രാ
വലിയ

ക തി.

ാലം ഞാൻ ഒ വിധം അവെന

ാൻ

പളയാനരംഭി . ഒ വിധം ഞാൻ ഒ

ം. ഇവൾ

കയ ാനരംഭി .

. എ

ം ഞാനറി

മാ

ി..

റിയില.
നി

ിയായതിനാലവെമ

ണ അതിനകേ

ിൽ നി

കയ ി.

ൽപം രസമാേയാ

യായി ം അവളെട ഭാഗ

മിലായി

ിരി െകാ

ിൽ

േനാ

മിേല? ഞാൻ സ യം േചാദി . ആദ രാ

വികാരെമാ

ം കാണം.

ാനരംഭി േ ാൾ അവൾ വില
ിഷാ

കാൽ

.. മറിയിെല

നിറം ശരി

ി ഞാൻ വിരലകൾ െകാ

സാവധാനം എതിർ ിലാതായി. ഇ

െകാ

് അവിരാമം

തടയാൻ

ഞാൻ വി ില ഞാൻ നാ

കളെട കറ

സാരില, എനി

ഇ ി ആവം. ഞാൻ പറ

നാ

ൈക

ടയിലം എലാം അവൾ ഒ

. ഞാൻ ന

ട .

ി

ിടയിൽ അവളെട പറ ക

ംേബാൾ പറിെ

അവളെട പറിെ

ി. എെ

അവളെട മലകളിലാെക തഴകി, അവലെട നാഭീേദശമാെക എെ

ില.

ായി

ഞാനവിെടെയലാം

ി െയെ

വ ,

േ ാൾ അവൾ താെന മലർ

, ഒ

ിയി

ം.

മി സമാണവിടം. അതിനിടയിൽ

ഉയർ

. അവളെട താഴ്വാരം നിര ായി

കിട

ി അവളെട േമലാെക േരാമാ

അവൾെ


27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com4
.

ജീവനായി

അവളെട 10 ദിവസെ
ലീവ് കഴി
, േജാലി
േപാകാൻ ട
െച
ആ പ ി ദെരയായി
തിനാൽ ആഴയിെലാരി ലാ
കഴിയക. ഞാൻ അൽപം നിരാശനാവതി
എെ

അവളിലാ

ി

കടയെട
4

ി 8 മണി

ൈബ
മി

ദിന

ളിൽ

കഴിേ

ാട്

േത ക

ത്,

ഞാൻ

മാ

േമ

െചറിയ ഹാൾ* അട


പറയാം.

കഴി

് അവർ

േപാെല െക ിയി

പറേ

അതിന്

ാൻ

പതിവ.

പകൽ
.

ളയം.

െളാ

ിരി

ളിമറി പറ

ാണ്

പകരം

ായി

, ഒ

ി

െവള

നന

ിൽ അവ െട അവയവ

െതളി

.

ാകാറ

വാതിലില

െചലംേബാൾ

. നന

അത ാവശ ം
ിലെട


കാണാം.

അവരകേ

കയറംെബാൾ

േചാദി :

േമാൻ

ി ധികേനരമാേയാ?

ഇല, ധാ ഇേ ാെള

. മീൻ കറിവ

ിേയ ഉ

ൈവകി.
വിശ
നട

ാൻ എെ

.

ായി

അൽപം കഴി

ം, ഉറ

ത്.

ദിവസം

എെ

േപാ .

ഇതായി

ാന

ണം

േപരലാെത േവെറ ആ മിലേലാ. അവ െട വീട്

മറ രെയ

ണിയാണി ിരി

ളി

കഴി

വാൽസല മായി

ം, കാരണം ര

െചറതാണ്, 2 മറികളം, പിെ
ഓലെകാ

കടയിൽ

േപാ ം,

അവളെട

എെ

അവിെട േപായാൽ പിെ

കട അട ് അവിെട േപായി ഊ

സംസാരി ിരി

മല

. ഞാൻ ഉ

വീ ിേല

വാറം

െച ാൻ ജീവിതമെല?
വീട്.,

അവളെട

മണി

ിൽ

അവെർ

േ ാൾ അവിെട നി

ൈവകീ ്
രാ

അട

ില. എ

ി, അവൾ േജാലി
വീ ിൽ വരാൻ

കഴി

േ ാൾ ഞാനി

അവർ

ാ? േചാറി ം തരാം. തിര

ില

ളി
പറ

ായി, ഞാൻ പറ

ാൻ
.

. അവരകേ

.

വസം മാറാനായി, ഞാൻ െവറേത ഓർ
മനസിെല
ആണിെ
വാതിൽ

ചി

യിൽ അ

ായിെയ ഒ

േല

വാതിലട ി
നി ം

, അവെര കാണാനിേ ാഴം േമാശമില.
കാണാൻ െകാതി, ഞാൻ െവറേത
നട

ില, ഞാൻ േനാ

ാൾ അവർ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

,

അവർ
ഇടാൻ

മി

, പിറകിൽ
അവ െട

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com5
അരെ

ിെ

െകാ

േഷപ് കാണാം, നല തടി

. അവെരെ

ാം ഞാൻ മനസിൽ പറ
തിനാൽ,

നിൽ
ഇ െകാ
നാണേ

ം എെ

കാ

ില പറം തിരി

ി , അവർ പാവാട എട

ായെട െകാള

തിരി

ശരീരം നയനാന കരമായ കാഴ,

െഞ ി, ഞാൻ ച

് തലയിലെട

േലാെട പിൻമാറി, ആെക

ടായി.

അവർ സാരിയട

് പറേ

ായം കീഴട

അവിടിവിെട ഒ

യ ന

, അേ ാഴാണ് ഞാനവെര ശരി


ിെ

സരി ്

ി ത്,

അവ െട േദഹ

് കാണാം.

െതാഴി ാൽ* അവെരാ

മടിയിഴകളിൽ നര കയറിയി െ

മദാലസയാെണ

ിെല

േതാ

കാമേദവെ
, ഉ

ിയ അരെ

ആഴേമറിയ
നീെയ

കണകളവെര

െപാ

ഉഴിയാൻ

ിയ മാറിടം, മഴ

ിൾ

ചഴി,

തടി താെണ ിലം

ി, സാരി

ത്? െപ

ാടാ ആേലാചി

ി,

ിൽ െതളിയ

അടിേയാളം

ഉയരം.

അവ െട േചാദ ം എെ

ഉണർ

േഹയ്
കഴി

ാനിരി

ാൾ അവെരെ

അവേരയം, േനാ ം ഇടയേ
പാ
േനാ

െളട

അട

ളയിേല

് വ

െയ ഇ

. ഞാൻ

ം, ഊ

കഴി

അവർ

. ഞാൻ അവർ പാ

നട

ം കഴ

കഴി

. എനി

ിെന കാ

.

ി

വെര ഒ

ആ മില

ാലം

െതാടാൻ േമാഹം േതാ

ത് െത ാണ്, എ

ാലം, എനിെ

.്

േപടിയ
നി
ി, അ

ായി

ആേവശം

ാനായില.

അലാ ഇെ
അവ ം

ിേല? ഞാെന

കിട

മറിയിൽ, പേ

അട

ഞാൻ പറ

അെ

നീെയേ

േനേർ
യേ

നട

ംഊ

കഴി

കിട

ാൻ േതാ

സംസാരിചെകാ

ാൽ കിട

ക പതിവാണ്,
കിട ം

ിയില. ഉറ
ിരി

. ക ിലിൽ അവരി
വാതിൽ

ഞാൻ, , , എനി

പരിപാടിെയാെ

നി

ാൽ വാ നമ

ഞാൻ അവ െട മറിയിേല

ി

ിെകാ

.

ിയിരി

പണി തീർ
അട

ിെട േനാ

ാൾ ഞാൻ പിൻവലി

എ ിെല കാമ ണർ
അവരട ളയിൽ

ഇട

ി,
മില.

ി.

ില,

ം വ

ാം, അവർ പറ

.ഒ

തല

.

ൽ ഞാ ം.
േനാ

ിയത്?

രം പറയാനായില. "കല ാണം കഴി ി ം ഈ വക
ാ?

േമാശെല

അത്?"

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

ഞാെനാ

പറ

ില.

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com6
േനാ

ിയത്?

മി

ിയില.

ി, അവെരെ

മഖം

കാണാനാ
അവർ

ഭാവമില. എനിെ

വിട

ഴേ

േ ാടാൻ

േതാ

ഞാനവ െട ൈകകളിൽ െമെല െതാ , പിെ
വായി

ാനായി കണിേല

വികാരം

വായി െവ

ഒ െതാ െ ാേഴ
തീ
മായ
ൈലംഗിക വാ

യായി

മഖ

േനാ

ി

ി, അവെരെ

അടേ

യം

േചർ

ിരി

ിെകാ

. എെ

ിെ

കാമവികാരം ഞാൻ ക

.

ി

ാനാരംഭി .

ജ ലി

ത് ആളിപടരാൻ
.

ി ിലായി

ൈകകളവ െട മാറിേല

നീ

, ഞാനവെര െത

ിേല

,

ി, എെ
വർ

ചെട

ി,

ായി

േവഗത

ിപട

അവെരെ

ആ ചിരിയിൽ എലാം ഉ

ആ ിയെട മാറിെ

,

ി

ൾെകാ
തീ

കണിെല
് േരാമാ

കാമാ

് നിമിഷ

ഞാന

വിേധയയാെണ

ഞാനവെര െക ിവരി
കാമാ

ഞാനവ െട

അവരിെലാളി

ചാ

കണകളിേല
ശ ാസ

ി.

ിേല

അവെരനി

ി, ഞാ ം േനാ

. ഷീലാ ിയെട കണിൽ ക

ത് ഞാൻ ക

അവെര

േതാ

അമർ

ില, ഞാനവ െട ൈകകളിൽ തേലാടി അവ െട േദഹ

അവെരതിർ
വിരിയ

േനാ

ി, ഞാൻ

ി .

. കണകളിൽ

പടർ

െതെര ചംബി , െന ിയിൽ* കണിൽ* മ

ിൽ*

കവിളിൽ*

ിൽ, ച

കെള വായിലാ

ആ ിയെട ൈകകെളെ
നി

ര വം.

ായി

കഴി

വികാരം എ
മാ ി, പിെ

ഞാെനാ
ി

െജ
ദാ

ിെല

ം പറ
ിലാ

ഹി
ി

ിലായി

ഴി

ത്, അവർ

ത്. അവരി

ി. അ

,

നിെ

ാഷമായി, ഒ ം

ൽേപാലം രതിമർ

ാട് പറ

േമാേന

ായി

ഞാനാേലാചി . െതാ ാൽ െപാ

30

ാൻ

നാളം ഈ
അവ െട

ായിയെട സാരി ഞാനഴി

കളം അഴി . ഞാവ െട നിറമാറിൽ മഖം േചർ

മടിയിലെട വിരേലാടി

ില, അവെരെ
െതലാം അ

: എെ

ി ് പറ

കരവലയ

.

ിയെ ാളവർ മര

േക േ ാൾ സേ

ിനിെട ഒരി

മാസരികത ഞാനറിയാൻ

ിയെട അ നവെര െക

ാണ് ആ ി എേ

ബ◌ൗസിെ

വ , അവെരെ
ഇേ ാളി െന

ി. എ

അവെരെ

ിൻ തിള ി െവ

ശരീരം, അതിെ

ാൻ

നാൾ മതൽ ഞാൻ ആ

അവസരം,

, 9 വർഷെ

കഴി

ടി

കി ിയേലാ. എനി

നല

10 വർഷം മ

െജ

പണരാൻ

ളെട കല ാണം കഴി

ഇേ ാെഴ ിലം അട

ി ച ി

ായി

സേഹേ

തലപിടി
,് മഴ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

ാെട, എ

മാറിേല

ി േചാദി എ ാ
േതാ ാന്?
ിേയാെട അമർ

ി,

വലിയ മലകൾ* അൽപം തടി

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com7
വയറ്, ഒ

ആലിലേപാലെ

ടകൾ* പിറേകാ ത

തടി

്, നല

ിയ അരെ
ി നിൽ

ഴി

വലിയ

െപാ

ിൾ

ി, എലാം െകാ

ംഒ

േമാഹിനി
എെ

ായ പറ

ടി തടവിയേ ാൾ അ

് അഴി

ാൻ പാക

ി നിർ

ഞാൻ

ിയി

െജ

ഴി

ചാടി. എെ

മലകെളെ

ഒ ക ിെലാ

, അതിനാല

െപണിെ

ാനില,

ായിയെട മാറിെ
,

പറ

"അ

ായിയെട
ിഷാേണാ
മലകൾ?"

വലിയ
അെത

പറ

.

ടാ, എ

ി ്

ഞാൻ
ിെ

ം വിഴ

മതിയാേവാളം ച ി ച ി
നട

മഴ ,്

മലയാണ്" "നിന

െകാ

ിൽ

മഴ ്. എനിെ

ില അ

ിരയടി . ഞാൻ

ി

ായ

മലകൾ പറ

െള ഇഷമായി

മനസാഹാദ

മലകളിൽ

ടി അഴിേ ാള, എ

. ഞാൻ

ിയെട

വലി മാണ്, എെ

മലകൾെ

: ഇ

ൈകകളിലം ഒ

െപണ

ി, അവ െട മഴ

ായി പറ

അവ െട ച

ായിയെട മലകൾ ര

വലി ം കെ

ിന് പറം തിരി

െഞ ിേ ായി

വലിയ മലയ

"എ

.

തെ

ൈകകൾ അവ െട മാറിലിഴയാൻ

അട

ഴി,

.

ായി

എെ

ിയമാതിരി േനാ
ടിേ ാ, ഇ

ി നിൽ

? പിടി ടെ

നാളം ഞാനിതാർ

ഇനി

ം േവ

ഇെതലാം

ൈകകളിലവ െട മലകളടയാൻ

ാെത െകാ
നിന

താ".

ി, ഞാൻ ബലമായി പിടി ട , പല

വ ം.
അവ െട മഖം നാണം പ
. അവെരെ

പിടി ി
പറ

് ശ

േപാെല, ച

കൾ വികാര തീഷതയാൽ കടി

ടതൽ ഇറെക പണർ

, ഒ ം വിരലകൾ െകാെ

ിയിൽ വരയകയം, തഴ കയം െചയി

മാ ിയ േശഷം പിടിെ െ
കഴ
ിലം
പറ

ം ഉ

ി െകാ

വ , ൈകകളിലം, ക

ഒ ൈകെകാ
ന മായ ച
അവ െട

മടിയിലി

. അടി ാവാട ഞാനഴി

ിലെമലാം ഞാ

ികെളെ

മടിയിലമർ

േ ാൾ എെ

. അരതറിെ

ൽ െകാ

വ ണർ

ി.

ിൽ നി

പറ

ചാടാൻ

് ഞാെനാ

കാണെ .

ൻ ഷഡി

നിൽ

െകാ

വർ പറ

, അവെന പറെതട

ഷഡി

ിൽ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

്, എെ

െമഴെ

മാ ി. എെ

നി

ടതൽ ബലേമറി.
ിയില

മടിയിൽ നി

ല ിയം അഴി
അവെരെ

, ഒ ം പിൻ

പിഴി

് മലകളട

ായിയെട അരയിലം വയറിൻേമലം തഴകി തേലാടി. അവ െട

ള കയറാൻ െവ
ായവം
ത് ക

അവെന

പറേ

.

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com8
എെ

വലതാടാ ഇ , െജ

ഇ േപാെലാ

കി ിയതിന്.

െന

അവെരെ

ിയിെത

ണ ക ിെലട

ബലവം വലി വം

ണ ഊംബാൻ

പാൽ

കശ

െള

വായിലാ

,്

ിെകാ

അവൾ

െതാ

ി
ി

ാെത ഊ

ിെകാ

ഞാൻ പിടി

മാ ി. അവെരഴേ

ഞാൻ അവ െട പെറാ
േരാമ

അവ െട
ടയിലം,
െതാ േ ാൾ
ഞാൻ അടിവാര
വിരലെകാ

േപാലം

മടിയിേല

മഴവ ം

അവ െട

െചയി ില.കാരണം

ാസ ദി ,

മറ

സഫലമാ കേയാ?"

,

ണ നല

കിട

പ വമായാേ ാളവെര

, കാലകൾ അക

യിൽ കിട

, നല ഉയർ

ി ക

െകാഴ

ം വീ
ടയിലമ

ഞാെനലാം

ി

കഥ.

പർതടം, നിറേയ

. ഞാനവിടമാെക ഒ

ടകൾ
അ ായി

കേ ാടി ,

നയനാന കരം.

വ , അവെരെ

ി വ ,

എെ

തലയിലെട തഴകിെ

ൈക
പള

ി

.

ി,

പറിതളകെള
അവരരെ

വിടർ
ിള

പ ിൽ ഇള
ി

കരമായ കാഴയാ

ാെക ഉ

് എെ

േനാ

്, കണിനാന

ിയി

ാളാ,

ിയെട

ി, തഴ ംേതാറം വീ

എെ

സ പ

െജ

ി. ഒ ം ഞാൻ എെ

,

ഒരി

അവർ നിർ

റിയിലേലാ

ഇഷമല.

"എെ

കറ

െജ

ായി

ായി താെഴ ഇറ

മഖം അട ി ്

് തഴകാൻ
. അ

ടി വ

? അവള് ഭാഗ മേ

ിെന സഹി

ി

ി െകാ

ി മറി

ാടാ അ

ായിെ

അവ െട

ാഇ

നാ

ിെ

െന ന

സഖം എനി

കവ

ിൽ

െകാ

് െകാ

ിൽ* താഴയിൽ* "എെ

സഖാേ

ത്". ഇ

, ഞാൻ നാ

പള

ഇനി മതെല

തലയാ ി.

വലി േമറിയ

ടതൽ േവഗ

പെറാരാണ് ന
വിഷമിേ

നല

േമാേന നേലാണം

ാൾ* ഇതാദ ായി ാ എെ
അ ഭവാണ്". "അ

ായി

ി തരാം േപാേര?" മതിെയ

വർ

ാദ െ

ം ഞാൻ ന
ിലാെക

നലേപാെല

എെ

നാേവാടി

,

നട

ടയിലം,

ിയിലെമലാം. അവ െട വലിയ മലകെള ഞാൻ െഞരി ട , മലെ

കൾ

െഞരി ,
മലകൾ, വീ

നല പ പ
"നിെർ

ിേ ാ
ളായി

ല നി

നീ േവഗം േക ി പണി

ിയേ ാൾ അ

,

ായി പറ

ി
ടാ

ി

നിലമേല.

തിനാൽ അവൻ അ

,അ

ാേയാ. എെ

കയ ി െമെല, കയറാൻ അൽപം ബ

കളിനട

ിയിൽ പണാൻ

അടിെ
െകാ

വ ം,

ായിയെട പ ിേല

വർഷ

ം ന

ടാ"

എനി

ം വീ

ായീെട

ായി◌ൂെട പ ിേല

ിയേ ാൾ അ
പ ിേല

ഒെ

",

ായിയെട മഖ
ഞാൻ

ായി പ െപണിെനേ ാെല പള

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

വീ


, എെ

ണ ഞാൻ
ിമ

.

ായി

.്

ിെയടേ
ിടി

കയറി, ഞാൻ

ാഹാദം, "നേലാണം
വീ

ണഅ

ടി
ായിയെട

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com9
പറിെ

താഴ അള

, നല ൈട ,് പ െപണിെന പണ

കയായി

ടി , അ

എെ

പ ിൽ ആദ ായി ാ ഒ

ായിയെട പറിെ

അവ െട മഖ
നി

വാഹവം, ര
താേഴ

"ശരിയായ

ണയെട ചടറി

ഞാനിത്

തി

ായി വിഷമിേ

അ കയറിയിറ
പണി

ടാ, എെ

ായി

അ േക

സേ

ാഷ

ിൽ* േഹാ എ

ാ, ജീവിത


ാൽ അവെരെ
് വീ

അവ െട മലകെള േനാ

ി െകാ

പണിേ

േവെണ ിലം

ണ എെ

ായി,

എനി

ി ം.

ടി അടി

. "നീ എ

ഞാൻ പറ

ഇനിയം
പണി

100

ത്?"

േപാേര?
,് "എെ

െവ െകാ

ായിെയ ഒ

ാ.

പ ിൽ നല പാകം,

് േവെറ ആരാ ഉ

വാരി പണർ

ഗൽഗതം.

ാൽ േപാേര? മതിെയടാ

ഞാ

ംഅ

ി.

നാളം

ഞാൻ േമാേന. "എെ

ം സ ർഗം ക

ാ,

ി, ഒ ം

ാ രസം, ഇ

അവ െട

േപടിേ

വിളി ., "എനി

േമാേന" എ

ാഷം

പഴേപാെല േയാനിയിൽ

പ ിെല ദാഹം നീ േവണം മാ ാൻ എനി

െകാ

സേ

ഒലി ിറ

ം േവണം, നിെ

ാൾ ശരി

്ഒ

ാൻ

ാ ആ നഷം ഞാൻ തീർ
എനിെ

തളെർ

ം േചർ

ിയിേല",

പാഴാ

ഇനിമതൽ നിെ

ണ േതൻ വർഷി

:

ായി പറ

ത്, അതിെ

ണ കയറ

. എെ

ായിയെട പ ിെല ലാവ

തീ ം വേര. അ

ബലമ

ായി

കഴ

രസം, ഞാൻ

ാൻ േമാഹം,"

ത്,

തമാ."

ിനാ ഒ
വ ം

അ ായി കാലകൾ അക
ി മ ് മട ി മലർ ് കിട കയായി
, നജാെനെ

െന അ ായിയെട ര മലകൾ മിടയിലാ ി മല ര ം േചർ
ബലമായി പിടി ട . അവരിടെ

ല ് നാ

െകാ

്ന

ചട് ത ി അവൻ വീ ം െറഡിയായി. ഞാൻ വീ
പ ിേല വെന

ം ഒരി

േക ി പണാൻ

ിൽ കയറിേ ായി, പറിനകം നല

വഴ വഴ

ി, ഇ

വണ അവൻ േവഗ

ായതിനാൽ പണേ

ണയിൽ നി
ഞാൻ
െയട

,

അരെ

ം േതൻ വരാൻ ൈവകി, അ


യർ

ാൾ ശബം വ

ായി

കമഴ്

കിട

ി, മ കാലിൽ ൈകകൾ

നിർ
ിയിലടി

ി നി

ടി അ

. ഇ

ായി

ായി തെ
,

ി, മലകളെട
ായിയെട

വണ എെ

ാൻ ആവശ െ
.
വലിചരി
ാൻ

പാക

. നല കാഴ,

ിൽ

മാംസളമായ ച ികൾ* െവണ ൽ േപാെല െകാഴ
ടകൾ* അപാര വലി ം.
അ ായി
ി ഞാൻ നേലാണം ന ിയതി
േശഷം എെ
ണ ഒ വിധം
കഷെപ ് അതിൽ
അവ െട

ി കയ ി.,

ി അൽപം താഴ്

ിയെട ദ ാര

ിൽ പ

. മഴവ ം േക ടാ േമാേന. എെ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

ിറ

ിയേ ാൾ
ി അടി

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com10
െപാളിെ

ടാ

ഞാനവ െട ൈട ായ
ൈകേകാ

് അമർ

േമാേന, ഓ, അ

ി െഞ

േതാെടാ ം അവ െട ച

ി, മാംസളമായ ച

, അവ ം

കിട

പാെലാഴ

ി അവ െട

സേഹേ

ാെട

4 മണി വെര അ
മേ

ാ ം ചലി ിെ െ

, പിെ

ിെന കിട

അവെരഴേ

േപായി

കാ

ാൾ

പി

ീട

ായിെയ എനി

െകാ

േജാലി കഴി

ൾ രാ

ാന േമകി. അവർ

. അവെർ

കവി

നാണം.

പകലകൾ ഞ

ദ ദ ാരം വികസി

ി

െകാ

ഞാൻ
ികളാ

ിരി
.

.

ിറ

തി

അവെർ

കടയിേല

ി, അ മിലാ
. എൽസ

പണാൻ കഴിയമായി

െപാതി

ഞാൻ എണീ ് കടയിേല

ചായ

, "ഹാ◌ീ

, അവസാനം എെ

ിയിൽ പാൽ നിറ

ികളിൽ

ിലം വയറിലെമലാം പിടി

ി, വലി , തകർ

പിടി മറ

ി

ിയിൽ അവ െട

ി പറേകാ ം മേ

വിരിയിൽ

ികൾ

. ഞാനവ െട അരെ

ായി മര

ി കളി , മതിയാേവാളം അടി

െഞ

ിയിൽ അടി

ിറ

ി.

തിനാൽ മതിയാേവാളം
, (െജ

ിയെട േച ി)

ളെട കളികൾ* അവൾ 3.30- 6

വ ം വേരയം നീളം ചിലേ ാൾ ഞ

മണിേയാെടയാണ്
വരിക.
െജ

ി എനി

ദിവസ
ഒരി
െജ

് തരാ

െതലാം അ

ായി എനി

ളിൽ പല േപാസകളിൽ പണാറ

ൽ ഞാൻ േചാദി
ിയിെല ിൽ

്എ

് ത ം, അ

ായിെയ ഞാൻ പല

ി ം അവർ

്സ

െച ം? അതേ ാഴേല,
സവി ാ ം

ായീ, വല ം പ ിയാെല

ഞാൻ െറഡിയാ, 5-6 മാസം കഴി
ഞ ൾ

േ ാൾ അ

ായി

് വിേശഷമായി, അ
രഹസ മായി

അലസി ി
മെ ാ

ടി ഇതിനിടയിൽ വളർ
ം േച ി, അവർ േജാലി

, മ ാ മല എൽസ േച ി. എെ

് േപായി

ം 4-5 കിേലാ മീ ർ അകെലയായി

അവിെട നി
കി ാ
ിെലട

വി െകാട

.

കള

ഭാര യെട സ

കണ

.

തമായി

ഞാൻ

കടയിേല

ാൻ

േപാ േ

സ ാപനം എെ

. രാവിെല ബസിെല തിര ം,
ബ ിമ ം
ാൾ

എെ

എെ

ആവശ െപ ത്. ഞാൻ എതി

പറ

പിെ

നിർബ

െജ

ി

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

ൈബ

ിൽ

ഭാര യാണ്

ില, േച ി ആദ ം െവെ
ി േ ാൾ

കടയെട

പറെ
തി

ിലം

കയായി

.

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com11
ഇടെ

ാെ

മാ

ം കാ

സ ിരം കാണാൻ

കയം സംസാരി

ി, രാവിെല ഞാൻ എെ

ദരമില) അവ െട വീ ിെല
അവെര േജാലി സ ല
ആഴയിൽ

ം, കാ ി

ടി കഴി

നി

് േച ിേയയം

് (അധികം
ി ഇറ

ം,

ം, ഇതായി പതിവ്. െജ

് വി ് തിരി ് കടയിെല
മാ

ിൽ തടയം, ഒ ം േ

പി

ം. അ

ിെന ഞ

ഒ പാട് സംസാരി
വയസിെ

വീ ില

ി

ാവം.

ം, േച ിയെട "ഹ◌ൗസിംഗ്" വലതായതിനാൽ അവ െട ച

ട ഭാഗം എെ
ിടി

ായി

താമസ സ ല

ഒ ദിവസം

േച ി പിറകിലിരി

കയം െച ാറ

ളെട യാ

ിടേ

. എെ

വ ത ാസേമ ഉ

ാൾ അവ െട മലയം

ടരേവ, ഞ

ാ ം, കളി പറയാ െമാെ

ി-


ി. ഞ

മനസിൽ അവേരാെടാ

,

ടതൽ അട
ൾ ത

ിൽ /

േത ക സേഹവം,

ഇഷവെമാെ
വളർ
െകാ ി
, ഭാര യെട സാമിപ
റവാകാം ഒ പേ .
ഞ ൾ ൈബ ിൽ േപാ േ ാൾ ഭാര യം ഭർ
ാവമാെണേ
അറിയാ
വർ
പറയ. യാ

യിൽ മ ിയ

അകലം കാണി
ഞാെന

ം, അവർ

വീ ിൽ

ണമ

ാെ

ഇഷെപ

കാര

ി തരിക (അ

ളിൽ

ായിയം അ

ി, ഞാൻ എ

എെ

ൈക െകാ

ാൻ

ാമത്

ാേ ാസലകളാന്, അതിനാൽ േവെ
ാൽ

ിന്
േനാ

ആേരാഗ വമെ

ാെര

,

തം

സ്െപഷൽ
േപ ം ഒ
ചിലേ ാൾ,

വഴി അവേർ

വം

ം, അവ െട വിവാഹ
ിയില, ഞാൻ

് ക തിയതിനാൽ ര

ായം
് വ

െപണ്. നീളം

മ◌ൗന സ

ട , പീസ് കരയേല ആളകൾ േനാ

െതലാം

ി, കാരണം

, ഒടവിൽ വിധിെയപഴി ് കരയാൻ

ാം.

േച ി സാമാന ം െത ിലാ

േതാ

മി ി ം അവർ കര ിലട

് അവ െട കവിളിൽ
ൾ ഭാര ാ ഭർ

ം അൽപം

യാണ്) ര

ിെന തെ

ാട് പറ

ആശ സി ി

ാൾ മാ

േത ക

ാൻ േപാ ം, വ


വിവാഹ

പറയില ഒ

ാൻ കയറം, സംസാരി ിരി

ദിവസം എേ

വർ ഞ

് എനി

േതാ

ഞാനവെര ൈവകീ ം
ice cream കഴി

േപാെല

േമാചന കഥയം ഒ

േഹാ ലില

ഇഷമാെണ

ാലം അവെരതി

എെ

മൽസരം
ഇടെ

െമെ

് െചയാലം, പറ

എേ ാഴം.

കയം, വീടിനടെ

ിയിരി

ടിയ ം,
തൽ

ികള

ം,

െപ .
മായ

ലം. പ ിയേതെത ിലം

ിെനയാണ്

തീ മാനം.

സ രിയയ യവതിയാണ്, നല ഉയരവം,

് ച

ക ിയ

മടി,

അഴകാർ
േബാഡി േഷപ്. എേ ാഴം

വദനം. എെ
ഉ ിെല കാമക
ദയം അവെര
ടതൽ എ ിേല ട ി
അവ ം അതാ ഹി
േപാെല
േതാ

ിയി

. ആ മറിയാെത ഞ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

ിടയിെലാ

അനിർവചനീയ ബ

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com12
വളർ

.

െകാ
ഇടെ

വരാ ം േപാ ം. അ
ാെ

ഞാെന

അവ െട മറിയിലി
കാ

ിട

ില

െകാ

േനാ

ി,

ായി

െകാ

ം സംഭവി

് ഉയർ

േച ി

എേ

ാട്

ഇേമാഷണലാ

െത

നംബർ ഏ െവ
പറേ

ിറ

ാെത

െത ാണ്, എ
ി,

നിെ

ഇ േക േ ാൾ എനിെ
ി, ഒ

ഞാെന

ം പറ

ഭാഗ

് അ

ഇത്,


ാ ഒ

പരീ

ാദാവസ യായി, എെ

അവിെട നിൽ

് െജ

:

അേ ാ

അെല ിലം േച ി
പറയ ത്, എനി

േച ി
് ന
് േവ

പക

ത്

അട ം
േപാെല".
ം തിള

ായി

് exam

ിൽ േച ി

ാൻ

ചി

.

, േകരള

് ആല ഴയാണ്. 5

ിയാഴേയ കഴിയ, അതായത് 9 ദിവസം

െട േപാകാൻ എേ

ാലം ഞാൻ തെ

, "െച

സിരകളിൽ ര

െച െമ

ി െവ

ി,

ി, ഇതിനിടയിൽ എൽേസ ിെയ

ണം. തനി ് േപാകാ ം, താമസി

ായിയം േചർ

േചാദി : "എ
പറ

ബധനാഴ

് ഞാൻ

വലാ

ഒ േ ഷം

യണിേവഴ്സി ി യായതിനാൽ എകാം െസ ർ ഏ വമട
ദിവസെ

. എെ

് എെ ക ിൽ

ി ് പറ

ിഷമാണ്". "എേ

ി, െമയ് മാസ

ാലം,

ഇതിനി

് മറിയിൽ നി

. അവെരഴേ

എനിെ

സംശയം,

ിലേലാ?" അവൾ പറ

ൈകകാര ം

അതി ം വഴിെയാ

ക ിൽ പിടി , ഞാനവെര േനാ

ായി, മറഭാഗ

െന

ിെന

റിയാം എ

രാ

െപ . അ കഴി

എനി

സാമിപ ം

് േച ിെയ വളെര ഇഷമായി, അതാ

ാൻ വ . െത ാെണ

േവ അവെരെ

ാലം നിെ

ദിവസം

എനി

വ . ഞാൻ േകാരി തരി േപായി, എ

തിരി ് ഉ

േ ാൾ

"േഹയ്

ക"

അവ െട കണകൾ ആർ മായി

േതാ

"എനി

ി. ര

ാൻ ഭാവി

മമാണ്.

. ഞാൻ ൈക വിരളകളിൽ

േപാേല ഇ

ിനാ? ഞാെനാ

േതാ

,

ായി

ഞാൻ േച ിയെട ക ിൽ െതാ

് പറയാതിരി

മി

ി സീരിയൽ

ിയിൽ ചംബി . ഞാൻ േച ിയെട കണിേല

മി

വ ത്, ഇനിയം എനി

ം രാ

എഴതാ

യാണ്.

ിരിേ

ി ൈകപ

അവെരാ

് എ

ം പരീ

പഠി

വിടാ ം

സംശയവമിലായി
.
ഞാൻ

വ ായി എം.േകാമിന് പഠി

ിഷെപ ിേല? ഞാൻ പറ

അവർ

മാനം പറയം, അ

വീ ിലി

് സംസാരി

തേലാടി, അവെരാ
പിടി

ാ ഒ

ിയ പഠനം, ഇേ ാൾ വീ

േപാ

പഠി

ാ െജ

െകാ

ിേ

.് േച ി ൈ

വ ് നിർ

കാസി

േച ിെയ

ായിേ

് വർ

പതിവ

ഇട

ാ ംപ ാ

തിനാൽ െജ

. ഞാൻ െജ

ാട് പറ

ിയം
ിേയാട്

േപാകേണാ? േവെറ ആെര ിലം?" അവൾ
േകൾ

,

േക ാൽ

ളലാെത േവെറ ആരാ ഉ
ി പീസ്. ok. ഞാൻ സ

പിെ

േപാകില.

ത്?. ഇ ായെനതിെരാ
തി . ഉ

ിൽ സേ

ാഷം

തിരയടി ,

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com13
കാണി ില.

പറേമ

ിെന പരീ

െളൽപി ,

കാര
േനാ
നി

യെട തേല ദിവസം ഞാൻ കടയിൽ േജാലി
ഒ ം

ാേനൽപി ് ഞ

ായിേയാടം

ൾ ആല ഴയിേല

ം െ യിനിൽ അട

ടതൽ സ ാത

ിരി

ാെടയ

ഇടെ
് യാ

ായി

പ െന

േപായി

ാെ

യായി. രാവിെല പാല

ാട്

ാൻ സീ ് കി ി. അത് ഭാഗ മായി, മ ിയ

ി

. അവൾ ൈസഡ് സീ ിൽ ഇ

യാ

, ഞാൻ
,

േച ിയെട പിറകിലെട ൈസഡിെല ജനൽ പാളികളിൽ ൈക വ ി
േപായേ ാൾ േച ി എെ

് വ . അവെളാ

േതാളിേല

ൈക വിരലകൾ ഒ
േപ ം

ി കിട

ണ െപാ

.

പിെ

മാ

ി, എെ

ികൾ നിഴലടി
് നിൽ

യം

ചെടെ

ൈകപ

ൈക നീ

് ജാലക

കാണാം. എെ
മാറിട

േപാകേവ

ിൽ െതാ

ഞാൻ

തറി

ിലെട പറേ

ി വീ

ം എെ

മാറിൽ ത

ൈക

ി േമേല

് േനാ

യർ
ില

ി അവ െട

ായി

ഷാൾ

ൈസഡിെല ഭി
ിയിരി

മാറിൽ
. എെ

ായിരി

വൾ കഴ

വലി ി ് മാറിടം നേലാണം മടി, ഒ ം െ യിനിെ
പ തി ചരി

ചരിധാറായി

ിനിടയിലെട അരെ
ിൽ വ , േനെര
േപരായതിനാൽ അവർ ഞ െള അ

. ഞാെനെ

മി

ിെട ഇടവം വലവം േനാ

ം. അവ െട മാറിെ
ിയം താ

മറിെന ല

ായെട വ


് അവളെട ക
ിരി
ായമായ ര
ില. േച ി ഇട

ി ി

യിൽ പി ് പ

േപാലി

. എെ ൈക പിടി വ െട

കിട

തവണ അവളെട ഉയർ

അറിയാ

അവിെടനിെ
എതിർ വശ

് ചാ

െവ

ത്. അതിന് പറേ

ധരി ി

മാറിേല

േറ ദരം

ിയിേല


.

േപാെല ഇ

അേതാെട അവളെട മലകളിൽ പിടി ാെനനി ്
ടതൽ സ◌ൗകര മായി.
ഷാളി
ിൽ എെ
ൈക വിരലകൾ അവളെട മാറിടമാെക തഴകി തേലാടി
െകാ

ി

അവളെട മ◌ൗനാ വാദമ

ായി

എലാ

ി ം, അതിേലെറ

സഹകരണവം.
നല

ദലമായി

മാറിടം,

വളെര അയ ി താകാം, അതിനാൽ മല പിടി

ാൻ

നല രസമായി
. ഞാനത് േവ േവാളം ആസ ദി . അവളെട മടിയിെല മല
പവിേ യം എണയേടയം കലർ
മണം എെ
മ ിൽ

കയറിയേ ാൾ
ടതൽ മേദാ

നാ

അവള ഭവി

െകാ

അവളൽപം മേ

. എെ

ി. എെ
. മഴ

ി
ി

് എെ

വിരലകളെട നീ

ീണമ

രെ

ക ിൽ നി
ായി

ൈക യേഠഷം ചലി ി
, ഇട

് കാ ി വാ

, അൽപം തി

ടയിലം ച

ികളിൽ ഞാൻ അമർ

ിന സരി ് ചാ

സഹകരി . ഒ ം സംസാരമിലായി
കാ ി

കരവി ത് അവ െട

ി

ി െഞ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

് എെ

ിയിലെമലാം

ി െഞ

ിയേ ാൾ

ാൻ പാക

ം, ചരി

ം, തിരി

മഖേത

് േനാ

ിലി
െമലാം
ി ചിരി

ടി , അവ െട കണിലറ
ി അവെരെ

മടിയിൽ കിട

ം.
ിെ

. എെ

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com14
ൈകകളവളെട
നീ

േവ

ടയിലം വ

എെ

മടിയിൽ

ൈകവിരലകെളെ
െഞ ി
െകാ

െ യിൻ

തലെവ ്

പാ ിെ

ി ല

ഷാൾ

േനാ

മടിയതിനാൽ

ആർ

കിട

ഭാഗ

ി,

മ് ാകിനിെയേപാൽ

പത ്

ണ മഴ ിരി

അ റവമി റവെമാെ

ി ഒ

. ഞാൻ ഒ

് തടവ

അവളെട

അവ െട

ക ം

തലയം

കാണാൻ

ഷാൾ
.

പ ിലായി

അവെരെ പാ ിെ സിപ് അഴി ത് ഞാനറി
അവളെട വിരലകളകേ
കയറിയേ ാൾ എെ
ൻ വീ ം ക ിയായി അവ െട വിരലകൾ തി
െഞ

ി എെ

ലിംഗെ

പറെ

അവെളെ
അട

െഷഡി

്, എ

വായിലാ
എനിെ

ാൻ

േടായ്െല ിേല
് അട

ഇട

േപായി

് പിടി തലെത

് അവൾ എെ

ി ് ഒ

ാനാവ

ി,

് വളെര ഭ മായി

സാധനം

ിെ െ

മഖ

കഴകി

ിയാ

ചിരി, പിെ

എെ

േലാഡ്ജിെല
ം യാ

ിേ

ാെ ,

ഞാൻ

നിെ

ശരിയാ

കാതിൽ

ി

ിടയിൽ ഞാനവെള െക ിപിടി േ ാൾ അവെളെ

ചാ
ൈവകീ ് 4 മണിയായി ആല ഴയിെല
മറിെയട

ാൾ, അവിെട ഒ

തരാം"
മാറിേല

കിട

.

െചറിയ േലാഡ്ജിൽ

,

ദിവസം 175

പ വാടക, രജിസ്` റിൽ േപെരഴതിയേ ാൾ ഭാറ െയെ

ഴതിയത്

അവൾ


േനാ

ി, േപാലീസ് െച

എഴതിയത്. അവിെട നി
പരീ

ി

:

"ഒ

എെ

് ഞാൻ

പറ

വീ

ചിരി ചിരി . എനി

കാതിൽ േചാദി , േപാേയാ? ഊ

ി എെ

. അവൾ

്ധേയാെട എെ

െറ കഴി

ിൽ, ഏ

ഭാവ

മനസിലാ

, ഞാൻ പറ

കള

ഞാെനാ

ിൽ തി കി സിപ് പ ി, എണീ , എ

ഞാെനണീ ്

. അവള

ി

വ േ ാൾ

,

ിലായി

ിെനയെ
,

വരാറായി

ധമനികൾ ചടപിടി ,

ി, ഞാനവളെട മലയിൽ

ം െച ാനാ

ി, എ

ി. എെ

ൽ, അവൾ വളെര


പഴയേപാേല പാ ി
േനാ

ദലമായ അവളെട വിലകളാെലെ

ായമില. അവൾ ഷാൾെകാ

ാലം ഒ

ി ഊ

െനറകിൽ

േച ന

മടിയി

ി.

് തഴകാൻ

ണയെട

ിരി

ിെല

ി

ിംഗ്, പിെ

സംശയവം ഒഴിവാ

,

ാനാണ

ിെന

ം 3 കി.മി ദെരയാണ് േകാേളജ്. രാവിെല 10 മണി

ാണ്

.

മറിയിൽ കട

് കതകട േ ാൾ അവെളെ

െടാപ് ഊരി െബഡിലി
വിയർ ്."

െകാ

് പറ
അവൾ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

ിൽ നി

: "ഞാെനാ

തെ

ളി

ചരിദാറിെ
െ , വലാ
പറ

.

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com15
എെ

.ഉ

കണകളവളെട മാറിലായി

പറേമ

്ത

വലി മ
നിെ

ി

ളിമറി
എനി

ളി ് െ

ചരിധാറിെ

പാ ി

ിൽ

നി

െവ

ി, അവൾ 8 Χ അെ ാ ഇതി
മി . പേ

നാണമായി, നന

കാമചി

ഉടലിൽ

ശരീര

ിൽ

കളയരാൻ


ചീ ി

ികൾ െതളി

വീഴ

അടേ

ബ് ൈല ിെ

പറ

െവളി ം വീഴേ

ല ി മാ

മലകൾ അവിെട ഒ

പിടി ി .

ിെനാ പാട്

വണേമറിയ

േമ ഉ
് െച

ാെത പറേ
ിയായി

ക ിെലട

ണ ഷഡി

ികൾ

കീേഴയാണ്

െകാ

. എെ

േ ാൾ പറ

: "േദ

: "സാരമില"

മി ് ഞാനവളെട

വമായി. നല വലി മ

ാഴ

പാ ി

കാഴ എെ

കിട

ി

ത്,

താേഴ

മഴ

കണംകാൽ*പാ ി

വണമ

ിൽ

ികൾ* ഇ നിറമാണവളെട ശരീരം. ഞാൻ
. ഞാനവളെട പി

് അവെള ആവരണം െതയ, ര

ിലെട

് മലകളം

തല മടി മ

, അവൾ വികാരം െകാ

േനാബ് തിരി ് അത് നിർ

ിടയിൽ

.

ിേല

മഖ
് െചവിയം മഖവമര . ഞാൻ ര
ൈക െകാ
മലകളട
പിഴി
വിരലകൾ ിടയിൽ മലെ

, നല ബലമായിരി
എെ

ാൾ അവളെട

ായി

ി െഞരടി താേലാലി , അവളെട നന

് െഞ

ഞാൻ ഷവറിെ

കണി

ിൽ വീർ ് മ കയായി

കൾ

പിടി ി െകാ വെളെ
നല ശ ിയിലവളെട
െഞരി

െപാ

് കാണാവ

് ൈക

് വാതിൽ

. ഞാൻ പറ

ി

െവ ം,
ിളിൽ ടി താേഴെ

ടകൾ* സാമാന ം

നീ

ി

്, െചറിയ മല െഞ കൾ* അതിലെട

മറ മ

ഴി

േമ ഉട
ത എെ

ഒലി ിറ
പതി
വയറിേല
അരെ

െല

തിള

േറാസ് പാ ി മാ

, അവളെട ന

് നട

ാം.

, അകേ

ല ി അഴി ് വാതിൽ പാളിയിലി . ഷഡി മാ

ഞാെനെ

േകൾ

വാതിൽ

ില" എ

െകാള

് കാണാം.

ശബം

് റമിെ

ി. അവളെട അടേ

നനയം" ഞാൻ ഒ

േവ

ി.

ളിമറിയിേല

ശരീരം

അവളെട

് അവൾ

ഞാൻ ബലം പിടി േ ാൾ അവൾ വി . അവൾ

െകാഴ

െച

് പറ

വൾ

. ഞാൻ െമെല വാതിൽ

േനാ

ാൻ

കാണാൻ േമാഹം. ഞാൻ ബാ

െപാ
് പറ

ി, വാതിൽ ചാരിയിേ

ാഎ

ഷ് ആയി ് വരാം" എ

ഷവറിൽ

വെള ഒ

ിയട

ിൽനി

ിടയിെല വിടവ് നിേശഷം കാണാനില

ിേ ായി", ശോ േപാട, ക

േനാ

ായ

മാറിടം

, െവ

നട

് മയ

മലകൾ

് അവൾ8 Χഹേലാ? എവിെടയാ?" : "ഞാൻ

, "ഞാൻ

പിെ

്. െപെ

മലകൾ

ഈ മലകൾ ക

ൈകെകാ

. മലകൾ

റി ് നിൽ

ായി

െകാഴ

ി. അവെട നന

മ ിയ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

് പളയകയായി

ി

ചട്,

മാംസളമായ

േതടിെകാ

ി

.

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com16
െവ , നനേവാെട, അവളെട അടിവയറിൽ വിരലകൾ

ഞാനവെള േമലാെക ഉ
െകാ

് കവിതെയഴതി. അവളെട വലേ

വ േ ാൾ അവളെട ആ പാൽ

ിെന

പിടിെ െ

മാറിേല ് വീ
വിരലകളവളെട

ം അമർ

േതാളിൽ

കെള മാടി വിളി , ഇളനീർ

അവൾ*

േകാ

് ന

ി, അവെളെ

ടി , നാ

ി

ി എെ

ിയ േനരം എനി
പാ ി
ിൽ

ഞാൻ

ി

തല അവളെട

് ശ ാസം കി ാതായി, എെ
കയറിയേ ാൾ
അവളാെക

െചയതാേണാ?
ഇഷേല? "പി

എേ

100

ിലാെത?"

വ ം.

െജ

ിയം

ഇ േപാെല

േഷവ്

കാര ം എ

് ഞാൻ

മനസിൽ
ഊരി

ൈകെകാ

മാ ി.

ം അവളെട ന

കയറാൻ

പിടി ് തടവിെകാ

ി

. എെ

കൾ കടി

അവെളെ

ണ പിടി വളെട

ച ാൻ

വലി ,

അവെളെ

ച ി,

വിടവിലിള

ി,

ിറ

., ഞാനവളെട

ി

വ , ഇടെ

ം ഉ

മി , പെ

ഞാനവളെട

ലാം

അവൻ

പിടി ് ചംബി ,
ച കൾ
, ഞാനത് ഊംബി

ി ത

മാറിെല മലകണകളിൽ വിരലെകാ

് എെ

ിൽ അവളെട ച

െപാ െമ

ി വെന

ിൽ

കടി

താഴ്

െവ , മല െഞ ് ച ി, ഞാൻ ഏെറ ഉേ

ിയിൽ അവൻ

ിയിൽ േചർ

വായിേല

കളിൽ

ി, എെ

യർ

, അവെളെ

പിടി െകാ

െകാ

ിലാെകയം, പറ
മഖം ശ

ിൽ െഞരടി ഉട , അവൾ

ിയിൽ തി കാൻ

ി, അവളെട നാെ

തി

വിരലകൾ അവളെട പറിെ

ില. അവെളെ

കയറാൻ വഴ
എെ

ി പിടി

ഞാൻ

ിെട ൈക പിറകിേല

കണകളിറകി അട

വ , കടി , കഴ

ില.

ഇലായി

തിനാൽ അവളെട

. അവളിട

ി

െചവിയല

പിെ

നാണം

ികളിൽ അമർ

നി

െകാ

ി

ാെട ച

അവെളാ

ിരി

ിയെട ഫാ ് ആണ്. ഞാനവളെട

വലി , മല െഞ കെള ബല

ിൽ പിടി

വികാരേ

ി

മായ ച

മി

, െജ

തായി

അവൾ

ഷഡിയം ഊരി മാ ി.

.

പറ

േച ിയെട പർ തടം ഉയർ

.

േചാദി ?

ഞാൻ

ാ? അവൾ േചാദി . ഊം, ഞാൻ മളി. പെ

െച ാറേ

പാ ി

െകാ

േപാേല. വിരലകളവളെട പറിൽ െതാ , പർതടം കീൻ േഷവ് ആയി

മൻ

ടെമെ

വായിേല

ിേനേ ാെല െമാ

ൈക ഉയർ

േദഹ

ിൽ താേഴ

കളര

നി

ായി, അവളവെന വല

ഊംബാൻ

ി, നാ

അവെളെ

ണ ന

െകാ

.

ജി ി

് മഖവം ച
ണയിെല ര

ൈക െകാ
ം ന

ി, േചാേ

് തി

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

ി, അവിെട ഉ

. അവൾ എെ

േതാളിൽ

കളം ഓടി . എെ
ഴലകൾ വലി

് തേലാടി പിെ
ാ ബാർ ഊംബ

ിയം ഊംബിയം െപാലി ി . എനിെ

.

നിയ


മറികി

തല ഭാഗം
േപാെല
ണം വി

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com17

.

ിയി

മനസിലാ

നി

, എനി

ി അവൾ എഴേ
വളെട

് അൽപം

ിയം പറം വ

പിറകിലെട അവളെട പറിൽ വിരൽ കട
െകാ

് ന

ാൻ

നല വഴവഴ ായി

നി

ി, അവൾ

ഴി

ൈകകളം ചമരില

മായി കാണാവ
ം, എ

ി ചഴ ി വീ

ി ചലി ി

െകാ

. അവൾ പറ

ി

്ര

ി

വിധം. ഞാൻ
ി ്

നി

് നാ

. അവളെട പ ിൽ

ി

, "മതിെയടാ ഇനി നീ ഒ

കയ ി

താ".
ഞാൻ

ണ ക ിെലട

പറ

.

"എെ

് അവളെട പ ിേല
ഇത്" കാ

വലതാ നിെ

സഹി
?"
ഞാനവ െട േയാനീ

ദള

പ ിേലെ

ിയെമട

അവൾ ഭി

ടി

ാൻ

ഒ ംച

ഇതളകളിൽ
എനി

ികളല

വിടർ

കയ ി

ി

ടതൽ

അവളൽപം

ി എെ

ടകളവളെട ച
നി

. എെ

േല."ഞാൻ സർവശ

ിയെമട

ി, അരെ

അെതെ

ഞാെനെ

ം വീ

മാ ി,

ം എെ

ി,

.

അവളെട
എലാ
ശബം.

ം കയറിയിറ
നിർ

് വീ

േവ

ിയേ ാളവൾ

ം ആ

പണി,

ടി , അവളെട

െകാ

അവളെട

േലാലമായ

െഞര

ണയെട ബലം അവളെട പറിെ

അ ല

അവളെട പറം, എെ

ിെന

ഞാൻ

സഖം, ആ പവിെ

കവിതെയഴ കയായി

ാേവശമായി. വീ

ി ഇെത

ികളിൽ മ

ിൽ ച ി പിടി

ണയിലരയ

" അവൾ

ിയിൽ

ണ ശരി

. ഇടെ

തി

െഞര

ൽപം അയവ് വ

അക

ികളിൽ പിടി

േയാനീ ഭി

ാൾ േപടി യാവം. "െജ

ിയിൽ പിടി

,"അേ ാ നിർ

പറ

ി

ിയിൽ ശ

അവളെട പറിെ

ി, ഹാ◌ാ "എടാ പ െ

്ത

ി

,

ി നി

,

െകാ

ണയം പരസരം അ രാഗം പ ി ാേസഷി

കടി

േവറിടാനാവെത.
ഇതിേനാടകം അവൾ

പ ിൽ പാലഭിേഷകം നട
മഖ

.് േച ിേ

വ െട മ

ി ് വീ

േച ി എ

കം അവളെട

ം ഞാനട
ം" എ

് െച
് പറ

് വിളി

് വിളി

ി. എെ
ിലാെത!!

ാ, അത് വീ ിൽ

? ഞാൻ േചാദി !! "നിന
ാം അെല ിൽ േമാേള

ഊം

ജലേദാഷം പിടി

ം, എെ

? ഇഷാേയാ?" പി

ായി

ം മതി." പിേ

ാ എൽസാ

മതിേയാ?

ിെനയ

ാ? : "നീ എെ

ിൽ മാ

വിളിെ ാ". ശരി!! എ

, എനി

ിയി

ി. അവൾ അൽപം േവദനേയാെട നട നിവർ

ി േചാദി , "എ

് േനാ

െഫ ാസി

ിഷ

് വിളി ാ

അവൾ
േ ാൾ അവൾ8 Χഞാെനാ
് എെ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

ി മാ ി, പറ

ത്
മളി.

് തല േതാർ
: "േപാടാ ക

േ ,
ാ,

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com18
ഇനി രാ
കിട

ി ഭ

ണേശഷം, എനി

ണം, നാെള പരീ

യാ നിന

ിവിെട

മതി,

ഞാനവിെട

ഹാളിലി

അവൾ

സ് മാറി റമിേല

െവ

് നട

േ ാൾ

ഞാെനാ

ടി

ളി ് െ

ം".

ഷായി.

യായി,

അവൾ
ഇട

പഠി

ാനി

ഞാനവെള േനാ

ിെട

ചട

്. 8 മണി കഴി

മഴേ

ാള

അടിവസ

്,

പറ

് ഇടി

മിറ

നിൽ

ിഷെമാെ

നിനെ

േതാ

ി ിേ ാ

ം?

മഴെപയി െ

ിറ

ചടം

ി ഭ

. പെ

ഈ നിൽപ് ക
േനരേ

"എേ

ായിലേലാ?, നിെ

.


ടാ

ാൽ എനിേ

േതാ

അവൾ

ിയാ

നാേണാ

നിന

ിഷേല?"

ാേരാ

ിയ േപാേല.

.

തിരിെക വ

വീ

മി ാണ് നിൽപ്. "എെ
േചാദി .

ഴ െമാ

കാ ്

ാശി .

ിെല

ണം കഴി

കലർ

ത്?"ഞാൻ
േദ

.

ി കേസരയിലി
േനർ

േ ാൾ പറ

െളലാം അഴി ് മാകി മാ

ിെന

എനി

ി െവ

എെ

േനാ ം എറിയം, പറ

"എ

് പഠി

് േതാ

ഹം ഞാൻ നട

ം.

അേതാ?
ിേല?

ിത

അ േപാേര?"
"അ മതി എെ
കഴി

7-8

ി ്

എൽസ െകാേ ". "ക

ൻ എ

മാസായിേല

പതി

ഇെ ാളം

പറയാതിരി

കയാ േഭതം". "ഊം അെത

സഖി ി

ിേല?

േച ിെ

അവൾ ആഴയിൽ ഒേ
അെലർ ാ ം. ഇെതാ

റിയാം?

ാ രേ

അവൾ

മിെല ിലം അവൾ

ജീവനിലാ

"ഞാെന

ിനാ

അതിെനനി

െന ഒ

വീ

അട

"അേ ാ

?" േച ി ഒ

തിേ ാൾ നീ പറ

യം പറ

േ ാൾ അവൾെ

നീയീ

് േതാളിൽ ൈക വ ാശ സി ി
് സംസാരി

േനാ

േച ി".

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

.

പറയ

ാലം,
വരില.

ത്

സത ാേണാ?"

് അവേളാട്. അേ ാ,

നിയ

ിയമേല. എ

ാലം

േ ാഴാണറിയ

ത്. ഹാ പിെ

നീ

വിളി ?

, നീ വിഷമി

പറ

ം?

േസാറി.

ാട് ഒരലിേവാ അട േമാ േതാ

േ . അേ ാ, അ

േപാെല നിെ

േമാഹി ് െച

േചാധി ് േനാ

േച ീ

"അെതാ

ാവം, അ ം ചിലേ ാൾ െറഡ്

ാവില അവൾ പാവമാട, എെ
ശമ

യം

റിയില ഞാെന

എെ

അവെള

പിെ

വികാരെമാ

േപാെല".

ണ പറയേ

ി േവ

ം, കല ാണം

ിതിൽ വലിയ താൽപര മിെലേ

കാര മായ

ഒ തരം

"േദ

മാറിയിേല?"

ാ?" െജ

ാ ദിവസം ഉ

"ഞാൻ ബലമായി െച ണം, എനി

ാ ആ

േവ

ി, അവെളെ

ാെത, ഞാനവേളാട്

, ഞാനിത് പറ

തറി

നീ

േപടി

ാൽ

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com19
ഞാൻ സ
േമൽ

ിൽ അവതരി ിേ ാളാം. ഊം ഞാൻ മളി. അേ ാ അതാണ് നീ എെ

തേല?

കാ ി

േവ

േപാെല

രസി ി

നിെ

വിഷമം ഞാൻ തീർ

ഏയ്

കാര ം

മില,

ിെനാ

ഇവേളാട്

(അ

ായി

പറയാൻ

ാൽ മതിേയാ? ഞാൻ എ

എെ

പ ിലേലാ.)

ിെനെയ

ർഥ

അവെള

േനാ

അവെളെ
മി

, അവെളെ

ൽ പിണർ പാ

കൾ ച ിവലി , എെ

് കയ ി, ഞാനവളെട നാവ് ച ി, ച

വൾ

കളിൽ ന

് ഞാനവളെട മാംസളമായ ച

വായിലാ

ഴി ്

ഞാനവളെട

ിയിൽ അമർ

വൾ

ഹാ േയാ

ി, അവെള

ില, എ

ച ി, വലി

ടി , െകാ

െമ

ആലിംഗന
അേ ാേള

േതാ

ിൽ നി

: ഞാൻ പറ

ർ ക

ജീവിത

"

ംമ

ടി

ിേല


.

യാ

പറ

ി. അവെളേ

ിേല? നിെ

ഭാവ

പാതിയാ

് ശരിയാ

ി

വയറം

് മറി

യിേല

ടകളം ത

േവദന െകാ

ിൽ ത

് പിട

, എെ

ിൽ േചർ

, ഞാനവെള ത

ി

ടതൽ ബലം

െഞ

ി, പ പ

അവളെട
അവെളെ

ി മാ ി, അവളെട േമേല

തമായ, ന

ി

മാ ി,

എഴേ

മായ െകാഴ

ി,

േമാൻ

ിയി .

വിധം.
,

ിലമർ

പിടി , ഞാൻ
് കയറി കിട

, മാറ മാറിലമർ

.

േയാഗി , അവൾ എെ

അടിയിൽ കിട

െമ

അ ഭവമായി

യിൽ

കിട

അവളെട
േമനിയെട

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

ചെടാഴി ാൽ,

േമനിയിെല

േനാ

ീെ െ

െന

കളവൾ കടി

തിരി ് അവെള േമലാെക ചംബി , ൈക ൈകകളിൽ പിണ
ഞാനവളെട േമൽ

രാടാ േമാേന നീെയെ

, അവളെട വലിയ മാറിടെമെ

വീ

െപെ

ില", അെ ടാ, നീ

മറ

േമേല

പരീ

ിൽ എെ

ിൽ

അവെളെ

ണകൾ

നാളെ

ി നിർ

കിട

ാൻ

ിൽ, അവെളെ

െകാളമാ

ബലമായി
ഞാനി

ി, മല

ഞാനവെള

ിെന എെ

വെളെ

ി െഞ

,

ഞാനവ

,് പിടി ട

ആേവശ

പറ

,

ജി ി . "നീെയെ

ഉേ
അവൾ

ിേയാ? "അ

ം പിണ

"

പാൽ

: " പഠിേ ാള, ഞാനായി ് പരീ

േപാക

പറേ

ാലം ഞാൻ നേലാണം അമർ

െവ ം, തഴകിയം എെ

െനറകില

മലകൾ

ടി , േലാലമായ മാറിടം നല പ പ

ി ച ി

ക ിെലാ

അനാ

വായിേല

കയറകയായി

ൈന ിയെട

െഞ

ശിരസിലെട

ി, കടി ് വലി

െകാള

ി.

മര .

ൈക െകാ

പടർ

കളിൽ ചംബി , എെ

േതാളകളിലം പിടി ് ച

നാ

ിൽ

ൈന ിയം

അഴി

ടി ് ഇലകിക് െവളി

കള

.
ിൽ

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com20
തിള

ി,

അവളെട

നാണം

പിടിെ ാ

വലി,

ാസ ദി

മാ

ിക ദ

, എെ

െകാ

തി

ഉയെർ

ാപി . ഇട

.

ഴേ

അവെന വായിലാ

താേലാലി

ി, മകളിൽ നി

വളവെന പിടി ് വശ

് അവൾ കാലകളക

ി മലർ

ിയി

ിൽ ചലി

കിട

് എെ

മനസ്

െപ ാൻ

ളിര്

ി,

നിറയാൻ

ം പറം

ിയം അവെളെ

പർതടം നല െവ

ി,

എെ

ണ വലി

ിലിറ

പവർ എെ
അവളെട
െകാ

ി

ടതൽ

തീ

ഒ ം

ി പിടി ് എെ

് എെ

ലം.

ി

വിെട കതയം
നാ

ിയി

് അവളെട
ിൽ,

അതി

ണപിടി ് അതി

മകളിൽ

ി വ , െമെല െമെല അവളവെന പറിനകേ

ാളിക് സിസം േപാെല അത്

വർ

ി

ാൻ

ി. അവളെട

അ ത ിൽ േമേല ം തേഴ ം അതിേവഗം ചലി ാൻ
ട ി,
ി േമേല ം താേഴ ം അവിരമം ശ ിെയാെട ചലി ി
, ആദ െ

ിയിൽ

എെ


ചാടേ

ാളവൾ

െന

ിൽ

ൈകപ

പിടി കേ

വളെട മാറിെല പാൽ

, പറൽപം അയവായി. അവൾ

ൈട ് ഇലായി

ിയമർ

ൻ കയറിയിറ

ം.

ി

ിെകാ

ി

, ഇട

ി െകാ

ൺജാെനെ

കര

ൾ പിടി ട , കവിളിൽ തി

ി

നാഭിയിലം

ി,

തിനാൽ അവളെട

നാവെകാ

മി

പടരാൻ

ളിലാ

, എെ

ികളിൽ താ

ടി , അവളെട പ ിൽ എെ

ിൽ

ി െപാ

കാ ം,

ളിൽ

ി ര , േരാമ

ഭിമഖമായി തിരി

അവളെട താമര ർ വിടർ
കയ ിവി . ൈഹേ

വികാര

ിയേ ാൾ വഴവഴ ് വ

അവെളണീ ് എനി

ാൻ

ി, പസ
് യ
് ്സ ചര

ിേയറിയ

േപാലി

കവിതയെമഴതി, ഞാനവളെട ച
പ ിൽ ആഴ

മഖ

മണൽപര

േവ
ശ ി

പരിതം.

ഒ ം

ാൻ

മഴ

ി

ൽേപാൽ* പറിതളകൾ ച ി വലി േ ാൾ അവൾ ഒ

മഴ

ാെക

് താേഴ വെര ഊ

് ചലി ി , എെ

ളിേല

െവ േശഷം

സഗ

ാന േമകി. അവെളെ

ി (69 േപാെല) ഞാനവളെട പ ിൽ നാവി ിള

െകാ

മാ

കളം നാവം എെ
ണയിൽ മിത േവഗ
പർണ

നല

പറ

അവളവെന

ിനഭിമഖമായി അവളെട പറ് വിടർ

ച കെമ

വീ

എെ

പം അവളെട കണകൾ

ണയാട നിേ ത്? ഇത് പറ

തല

പറ

ട ി, അവളെട ച
അവൻ

മഖ

ിെന

ല ിയെട

ട . പിെ

ി

അവെളെ

ിൽ െതാ തേലാടി, അവളെട വിരൽ സർശേമ േ ാൾ അവന് േമാ

കി ിയേപാെല,
നാ

,

ഇലാതായിരി


ടയിലം,
തേലാടി.

ിെന ഏെര േനരം കഴി

അവളെട േതൻ എെ

േ ാൾ അവൾ തളെർ

ണയെട കടയേല

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

് ഒലി


െന

ിേല

, പെ

് വീ

.

എനി

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com21
, ഞാനവെള പിടി ് കിട
എെ

മതിയായിലായി
േശഷം
നന

പ ിൽ കയ ി. വലാ

ൈന ിെകാ

ട ്

െന കയ ി, ഇ
പി കയം മാ

ി, എ

ിയാ

കയം െചയ െകാ

ട. എെ

എെ

പറിെ

െകാ

ിടയിലി ്

പണി െപാളിെ

ടാ

ഉം..ഞാൻ പിെ
പറെ

യം പിെ

െഞ
ി എെ

ാൾ അവൾ

് നല

ികൾ പറ

നിർ

തീ

ി

ിയി

നി

. ഞാനവെള

ിയത്,

ഉറ

് േപാേക

ിയിൽ മ

വെളെ

നിയ

്` െച
തറി,

് വലി ിറ

ിലം നാ

ി ിള

അവളെട
എെ
ണ അവളെട

ി, നാ
ി, അവെളാ

യം

രാവിെല

തിനാൽ എണീ ്

കഴി

് മാകിയിടകയം

അവൾ

അവളെട

ികിലമർ
പാതി

വിെട ന
പള

ഊരി

ിെ

ി, അവളെട പ ിലം

തലാെത എതിർ

മലയിൽ
ിയിലി ര നിമിഷേനരം െകാ

ി.

ടേയാളമിറ
െപാ

േകാ

ണം വി . അവെട

് കന

ഞാൻ

ി, പിെ

് അവൾ വ

ിൽ നി

മാകി

അവളെട
ദ ാര

നിെ

. ഞാെനഴേ

പാ ി താേഴ

ി,

പിെ

് പരീ

ി കെ

തിനാൽ

െറഡിയായി.

കാ ിെകാ

ഒ ം പാ ി ഊ കയമായി
അവൾ

ാഴകാൻ

് ഞാൻ ക

േശഷമാണ്

െട േകാേളജ് വെര അ ഗമി . അ

തടി

ി,

അേ ാൾ,

ീണം, പരീ

ാൾ അവളെട കി

ം െചയ,

്യ

ളി ്

സ് മാറേ

ി

ആഹ് ഹാ◌ൂ, ആഹ്,

ളയർ

ി, അത് കവിെ

കളി

ിൽ

അവൾ*

വരി

വ ,

ഒ വിധം
ഞാൻ

ം പരമാവധി േവഗ

കയായി

ാൻ

ടാ നേലാണം അടി ്

ി

ചിരിയം ആലസ വം അവളെട മഖ

േമലാെക

ടി

േതാളിൽ കയ ി വ ് പണാൻ

ൻ അവളെട പ ിൽ പാെലാഴ

തവണ

േതാളിലം, മാറിലം

യം അവളെട താമര പ ിൽ ണ െകാ
മഴയെട
ശ ി
െപയിറ

, അവളെട കാലകൾ െപാ

ി

ാ, അവൾെട ജൽപന

ഞാനവളിൽ

എണീ

ം അവളെട പ ിേലെ

കടി മാ ി താേയാ. ഞാൻ വീ

അവളെട കാലകൾ ഞാൻ ഉയർ

വസ മാെയാ

ി ് വീ

കയം മരളകയം െചയ, ഒ ം അടിെ

ടകൾ

,് അവളെട

., ഞാനവളെട പ ിൽ ആ

ി

ിേയാെട അവളെട പ ിൽ അടി

എെ

ണ പറെ

വണ അവേനാടി കയറി, അവെളെ

ി, അവൾ മ

േപാളിെ

ൽ* ഞാൻ

വഴ

ി, കാലകളക
ി വ

അവളെട

പറിനകം നേലാണം

യിൽ കിട
വീ

ി


ില. ഞാൻ

തടവി,
വൻ നിറെയാഴി ാൻ

ത ാറായി.

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

27/7/2006

http://www.kambikathakalonline.com22
അവളെട െവള

ിയിൽ എെ

ണ കയ ാൻ േനാ

ി, കയറാൻ
പാട്.

വലാ
ഞാനവളെട േപനെയട

ിയിൽ കയ ി, "േശാ എ

ാ ഈ കാണി

"

േചാദി .

അവൾ
നിെ

ി ഭയ ര ൈട ്

ഞാൻ

േപന

പറെ

െകാ

ിള

ണ കയറ

ില, "േയാ ഈ െകാതിയെനെ

ിയേ ാൾ

േപശികൾ

കയ ാൻ

ി എെ

ഞാൻ

േപന
േപന

ി, ആദ മാദ ം പറ
െകാട

ഇനിയം എ

,

എെ
ണെയ ഉൾെ

ഞാൻ അടി

് േതാ ,

ാൻ

കഴി

., േനരിയ േവദനയ


പറയ

ിെയ ിലം

േ ാൾ അവളെട

ായി, അവൾ െഞര

ാെട ഹാ ഇനിയം,

ിയേതാെട അവൾ ആഹാദേ
. മാദൾ നാര

ായി

ി,

യെട വലി മ

അവളെട

ച ികളിൽ ഞാൻ വിരലകളാൽ െഞ ി, പിടി ട . ഞാൻ വീ ം വീ
അവളെട
ി അടി െപാളി േവ ക ിലിെ തലവരിയിൽ പിടി നി ി

അവൾ

,

ക ിലിേല

അവൾ

തളർ


.

വശയായി

ി ം, എെ


മഖ

ണ വായിെലട

ി
തേല

വീ

ീണവമ

് ച ി വലി ് േതൻ മഴവൻ

ായി

.

ടി ിേ എെ

.

വി
പിെ

പരീ

കഴിയ

ദിവസം വെര വെര ഞ

ൾ എ

ം ഹണി മൺ

ആേഘാഷി .
എലാം
ഇേ ാഴം
െകാ

ായി

ളെട

. അ


നട

എൽസ

നി

മറ

റിയില,െജ

അറിയ.

അതിനവ െട
ി

ിളിയിൽΧ

നീരാടി.

ായിേയയം, എൽസേയയം ഒ േപാെല സമാ

പാെടനിേ

റിയാം.

Χേതന

പെ

,

മ◌ൗനാ വാദമ

എൽസയമായ
്.

രമായി

ായിയമായ

ത്

ം.

വിലേയറിയ

അഭി

ായ

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition/

ായ്

കാ

ിരി

…..മധ.

27/7/2006

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful