P. 1
TEST 8 GEO

TEST 8 GEO

|Views: 2,877|Likes:
Published by Sashko Stefanovski

More info:

Published by: Sashko Stefanovski on Mar 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

Следниот тест ќе го решавам ЧЕСНО !

Секоја подлост нека биде КАЗНЕТА !
У¬еник: ____________________________________
(име и презиме)
ТЕСТ по геограqија sа 8 одделение
ТЕМА: Население и регионална поделба на Америка
Упатство: Почитуван ученику! Тестот што се наоѓа пред тебе се сосотои од 4 групи на прашања.
Твоја задача е најпрвин внимателно да ги прочиташ а потоа да ги решаваш самостојно!
!реме за решавање " 40 минути.
СPЕKНО ;)
А. За то¬ен одговор на прашаnето sаокрy»и ДА или НЕ
( секој точен одговор носи 2 поени)
1. Елsмир е остров во Mексико............................................................ µА НЕ
2. Bо Северна Америка »ивеат 340 милиони »ители ....................... µА НЕ
3. Fлавен град на Канада е Торонто ................................................... µА НЕ
4. Аконкагва е растение сли¬но на компир ........................................ µА НЕ
5. Pеката Mисисипи те¬е ниs Чикаго ................................................... µА НЕ
Б. Заокрy»и ја бyквата прд то¬ниот одговор: ( # поени )
1. Bо Средна Америка не припаrа др»авата:
а) Rанама б) Xондyрас в) Fвајана г) Jамајка
2. Bо Eраsил »ивеат: (милиони $ители)
а) 308 б) 192 в) 277 г) 340
3. Кој од наведените градови се наоrа во Mексико:
а) Mонтереј б) Mонтевидео в) Mонтреал г) Сан Xосе
4. Најsна¬ајна река во Аргентина е:
а) Pио Fранде б) Амаsон в) Rарана г) Ориноко
5. Највисок планински врв во САµ е:
а) Аконкагва б) Rопокатепетл в) Оxајо г) Mак Кинли
В. µополни ги ре¬ениuите: (секој поим носи % поен)
1. Најголема островска sемја во Средна Америка е __________________ која е поsнат
светски проиsводител на ___________________ и _________________.
2. Најпоsнати водопади во Северна Америка се _________________ водопади кои се
наоrаат помеry еsерата ________________ и ________________ на граниuата помеry
др»авите ________________ и _______________.
3. САµ се составени од _______др»ави во кои »ивеат околy ______милиони »ители а
главен град е _________________________.
4. Fлавен град на Eраsил е ______________________ но срuето на Eраsил ¬yка во
________________________ каде се одр»yва и најголемиот светски карневал.
5. Mексико на север грани¬и со ________________________ а на јyг со
_________________________ и ________________________.
Г. Зада¬и со набројyваnе и поврsyваnе (секој поим носи & поени)
1. Fрyпата наре¬ена Fолеми Еsера е составена од еsерата:
_____________, _____________, _____________, _____________ и ______________.
2. Кое мешано население настанyва со мешаnе на расите:
а) uрна + бела = __________________, б) бела + »олта = __________________ и
в) uрна + »олта = ___________________.
3. Најголеми градови во САµ се:
________________, _________________, __________________ и _________________.
Eодови Оuена

4. Обеле»и ги др»авите во Jy»на Америка: ( секоја др»ава носи по 2 бода)
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________
6. Eраsил
7. Чиле
8. Bенеuyела
9. Eоливија
10. Rарагвај
Критериyм sа оuенyваnе:

Eодови: Оuена:
0 ÷ 34 1
35 ÷ 50 2
51 ÷ 64 3
65 ÷ 76 4
77 ÷ 85 5
..+,, = то¬но
,, - ,, = нето¬но
,,0 ,, = неодговорено
Rрегледал и оuенил: Rро¬итал родител / старател:
_______________________ _____________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->