P. 1
Bai 48 He Than Kinh Sinh Duong

Bai 48 He Than Kinh Sinh Duong

|Views: 152|Likes:
Published by gaumap90

More info:

Published by: gaumap90 on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2012

pdf

text

original

Đến với môn Sinh học 8

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Nhóm 1: Trần Quốc Anh Trần Thị Xuân Anh Trương Gia Bảo Lợi Quãng Biêu Huỳnh Sỉu Chân

HỆ

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

CUNG PHẢN XẠ SINH DƯỠNG

I
CẤU TẠO CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

II
CHỨC NĂNG CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

III

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

CUNG PHẢN XẠ SINH DƯỠNG

I

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Sừng Sừng bên trước

Sừng sau

3 2 4
Rễ sau Rễ sau

1 5
Da
Hạch Lỗ tuỷ giao cảm

6 7

8

9
Ruột

10
Hình 48-1: Cung phản xạ
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

B. Cung phản xạ sinh dưỡng

A. Cung phản xạ vận động

Thô quan ¸p lùc

1 2
Sîi tr- íc h¹ch

4
D©y phÕ vÞ

3 5
H¹ch ®èi giao c¶m Sîi h¹ch sau

6
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Cung ph¶n x¹ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña tim

Bạn h·y m« t¶ ®- êng ®i cña xung thÇn kinh ë h×nh A.Cung ph¶n x¹ Rễ sau vËn ®éng?

Sừng sau Rễ sau

Da Rễ trước
Tr¶ lêi: C¬ quan thô c¶m (da) tiÕp nhËn kÝch thÝch sÏ ph¸t xung thÇn kinh theo d©y thÇn kinh h- íng t©m qua, sõng sau ®Õn trung - ¬ng thÇn kinh ph©n tÝch råi ph¸t xung thÇn kinh qua rÔ tr- íc B.theo d©y thÇn kinh li t©m Cung phản xạ ®Ó tr¶ lêi kÝch thÝch ë c¬.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

sinh dưỡng

A. Cung phản xạ vận động

Sừng bên Rễ sau
Bạn h·y mô tả đường đi của xung thần kinh ở hình B. Cung phản xạ sinh dưỡng Da Rễ trước

Hạch thần kinh

Tr¶ lêi: D¹ dµy co bãp ph¸t xung thÇn kinh theo d©y thÇn kinh h- íng t©m tíi sõng bªn cña tuû sèng ph©n tÝch råi ph¸t xung thÇn kinh ®i tíi c¸c h¹ch giao c¶m vµ theo d©y thÇn kinh li t©m tr¶ lêi Cơ kÝch thÝch lµm gi¶m nhu ®éng ruét.

Ruột A. Cung phản xạ vận động
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

B. Cung phản xạ sinh dưỡng

Bạn h·y m« t¶ ®- êng ®i cña xung thÇn kinh trong cung ph¶n x¹ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña tim?

Thô quan ¸p lùc

Sîi tr- íc h¹ch
Tr¶ lêi: Tõ thô quan ¸p lực ph¸t xung thÇn kinh c¶m gi¸c theo sîi c¶m gi¸c vÒ trung t©m thÇn kinh ë trô n·o (hµnh tuû), tõ ®©y ph¸t xung thÇn kinh theo d©y phÕ vÞ qua sîi tr- íc h¹ch tíi h¹ch ®èi giao c¶m qua sîi sau h¹ch tíi tim lµm gi¶m nhÞp tim.

D©y phÕ vÞ H¹ch ®èi giao c¶m Sîi h¹ch sau

Cung ph¶n x¹ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña tim

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Sừng Sừng bên trước Rễ sau

Sừng sau Rễ sau

Da
Hạch Lỗ tuỷ giao cảm

Cơ Ruột
Hình 48-1: Cung phản xạ
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

B. Cung phản xạ sinh dưỡng

A. Cung phản xạ vận động

Thô quan ¸p lùc

Sîi tr- íc h¹ch

D©y phÕ vÞ H¹ch ®èi giao c¶m

Sîi h¹ch sau
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Cung ph¶n x¹ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña tim

ĐẶC ĐIỂM
Trung ương Hạch thần kinh

CUNG PHẢN XẠ VẬN ĐỘNG
Chất xám ở đại não và tuỷ sống Không có 1 nơron: từ cơ quan thụ cảm tới trung ương. 1 nơron: từ trung ương tới cơ quan phản ứng.

CUNG PHẢN XẠ SINH DƯỠNG
Chất xám ở trụ não và sừng bên tuỷ sống Có 1 nơron: từ cơ quan thụ cảm tới trung ương. 2 nơron: từ trung ương tới cơ quan phản ứng: Sợi trước hạch và sợi sau hạch, chuyển giao xináp ở hạch thần kinh. Điều khiển hoạt động nội quan (không có ý thức).

CẤU TẠO

Đường hướng tâm

Đường li tâm

Điều khiển hoạt động cơ vân (có ý thức).

CHỨC NĂNG
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

I. Cung phản xạ sinh dưỡng
Một cung phản xạ sinh dưỡng gồm: Cơ quan thụ cảm -> nơron hướng tâm -> trung khu thần kinh ( chất xám ở tuỷ sống và trụ não) -> nơron liên lạc -> nơron ly tâm trước hạch -> hạch giao cảm hoặc đối giao cảm -> nơron sau hạch -> cơ quan phản ứng -Trung khu: Ở sừng bên tủy sống và trụ não - Có hạch thần kinh

→ Điều khiển hoạt động của các cơ quan nội
tạng (không theo ý muốn)
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

CẤU TẠO CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

II

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

HÖ thÇn kinh sinh d- ìng gåm cã bé phËn nµo?

Tr¶ lêi: HÖ thÇn kinh sinh d- ìng gåm 2 phÇn: + Trung - ¬ng n»m trong n·o, tuû sèng + Ngo¹i biªn lµ c¸c d©y thÇn kinh vµ h¹ch thÇn kinh.

H×nh 48.3 HÖ thÇn kinh sinh d- ìng
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

HÖ thÇn kinh sinh d- ìng gåm mÊy ph©n hÖ?

Tr¶ lêi: gåm hai ph©n hÖ: +Ph©n hÖ giao c¶m + Ph©n hÖ ®èi giao c¶m
Ph©n hÖ giao c¶m
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Ph©n hÖ ®èi giao c¶m HÖ thÇn kinh sinh d- ìng

Trình bày cấu tạo của phân hệ giao cảm

Ph©n hÖ giao c¶m cã trung - ¬ng n»m ë chÊt x¸m thuéc sõng bªn tuû sèng (®èt tuû ngùc I ®Õn tuû th¾t l- ng III). C¸c n¬ron tr- íc h¹ch ®i tíi chuçi h¹ch giao c¶m vµ tiÕp cËn víi n¬ron sau h¹ch.

Sîi tr- íc h¹ch

Sîi sau h¹ch

3

1

Chuçi h¹ch giao c¶m

2

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

A. Ph©n hÖ giao c¶m

Trình bày cấu tạo của phân hệ đối giao cảm
Sîi sau h¹ch

1

Ph©n hÖ ®èi giao c¶m cã trung - ¬ng lµ c¸c nh©n x¸m trong trô n·o vµ ®o¹n cïng tuû sèng. C¸c n¬ron tr- íc h¹ch ®i tíi c¸c h¹ch ®èi giao c¶m (n»m c¹nh c¬ quan) ®Ó tiÕp cËn c¸c n¬ron sau h¹ch. C¸c sîi tr- íc h¹ch cña c¶ 2 ph©n hÖ ®Òu cã bao miªlin, cßn c¸c sîi sau h¹ch kh«ng cã bao miªlin.

Sîi tr- íc h¹ch

2

Trung - ¬ng ®èi giao c¶m

3

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

B. Ph©n hÖ ®èi giao c¶m

Sợi sau hạch Sợi sau hạch Sợi trước hạch Sợi trước hạch

Chuỗi hạch giao cảm Trung ương đối giao cảm

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Hình: phân hệ giao cảm

Hình: phân hệ đối giao cảm

So sánh cấu tạo của phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm
Cấu tạo
Trung ương

Phân hệ giao cảm
Các nhân xám ở sừng bên Các nhân xám ở trụ tủy sống (đốt tủy ngực I não và đọan cùng tủy đến đốt tủy thắt lưng III) sống Chuỗi hạch nằm gần cột sống ,xa cơ quan phụ trách Sợi trục ngắn Hạch nằm gần cơ quan phụ trách

Phân hệ đối giao cảm

Ngoại biên gồm: - Hạch thần kinh (nơi chuyển tiếp nơron)

+ Nơron trước hạch (sợi trục có bao miêlin)

Sợi trục dài

+ Nơron sau hạch (không có bao miêlin)

Sợi trục dài

Sợi trục ngắn

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Trình bày sự khác nhau giữa hai phân hệ giao cả và đối giao cảm ?

Phân hệ giao cảm

Phân hệ đối giao cảm

Trung ương

Chất xám ở sừng bên Nhân xám ở trụ não và đoạn cùng tủy sống

x x x x x x x x

Hạch thần kinh Xa cột sống

Gần cột sống

Ngoại biên

Nơron trước hạch Sợi trục ngắn

Sợi trục dài

Nơron sau hạch Sợi trục ngắn
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Sợi trục dài

II. CẤU TẠO CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
HÖ thÇn kinh sinh d- ìng Gåm : +Trung - ¬ng n»m trong n·o, tuû sèng +Ngo¹i biªn lµ d©y thÇn kinh vµ h¹ch thÇn kinh. Cã 2 ph©n hÖ : + Ph©n hÖ thÇn kinh giao c¶m + Ph©n hÖ thÇn kinh ®èi giao c¶m

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

III

CHỨC NĂNG CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Quan sát các hình sau:

Quan sát 2 đoạn băng sau:

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Bạn có nhận xét gì về chức năng của hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm ? Điều đó có ý nghĩa gì đối với đời sống ?

Tr¶ lêi: Ph©n hÖ giao c¶m vµ ph©n hÖ ®èi giao c¶m cã t¸c dông ®èi lËp nhau trong viÖc ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan néi t¹ng giúp cơ thể tự điều chỉnh → thích nghi với những biến đổi của môi trường.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

So sánh chức năng của phân hệ giao cảm và phân đệ đối giao cảm
Các phân hệ

Giao cảm
Tác động lên Tăng lực và nhịp cơ Tim Dãn phế quản nhỏ Phổi Giảm nhu động Ruột Co Mạch máu ruột Dãn Mạch máu đến cơ Co Mạch máu da Tuyến nước bọt Đồng tử Dãn Cơ bóng đái
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Đối giao cảm
Giảm lực và nhịp cơ Co phế quản nhỏ Tăng nhu động Dãn Co Dãn Tăng tiết Co Co …………………….

Giảm tiết Dãn

…………………

……………….

Đồng tử

Phân hệ giao cảm

Tăng

Giảm

Phân hệ đối giao cảm

Tim

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Phế nang

III. CHỨC NĂNG CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

- Ph©n hÖ thÇn kinh giao c¶m vµ ®èi giao c¶m cã t¸c dông ®èi lËp nhau trong ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan sinh d- ìng. - Nhê t¸c dông ®èi lËp ®ã mµ hÖ thÇn kinh sinh d- ìng ®iÒu hoµ ®- îc ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan néi t¹ng.
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Trình bày phản xạ điều hoà hoạt động của tim Lúc huyết ápmạch trong lúc huyết áp tăng cao quan Thô và hệ tăng cao : ¸p lùc
thô quan bÞ kÝch thÝch, xuÊt hÞªn xung thÇn kinh truyÒn vÒ trung - ¬ng phô tr¸ch tim m¹ch n»m trong c¸c nh©n x¸m thuéc ph©n hÖ ®èi giao c¶m, theo d©y li t©m tíi tim lµm gi¶m nhÞp co tim ®ång thêi d·n m¹ch m¸u da vµ m¹ch ruét gióp h¹ huyÕt ¸p.

Sîi tr- íc h¹ch D©y phÕ vÞ H¹ch ®èi giao c¶m Sîi h¹ch sau

Cung ph¶n x¹ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña tim
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Trình bày phản xạ điều hoà hoạt động của tim và hệ mạch trong lúc hoạt động lao động.

Lóc ho¹t ®éng lao ®éng: Khi ho¹t ®éng lao ®éng x¶y ra sù oxi ho¸ gluc«z¬ ®Ó t¹o n¨ng l- îng cÇn cho sù co c¬, ®ång thêi s¶n phÈm ph©n huû cña qu¸ tr×nh nµy lµ CO2 tÝch luü dÇn trong m¸u sÏ khÝch thÝch thô quan g©y ra xung thÇn kinh h- íng t©m tíi trung khu h« hÊp vµ trung khu tuÇn hoµn n»m trong hµnh tuû truyÒn tíi trung khu giao c¶m, qua d©y giao c¶m ®Õn tim, m¹chm¸u lµm t¨ng nhÞp co tim vµ m¹ch m¸u co d·n ®Ó cung cÊp O2 cho nhu cÇu n¨ng l- îng c¬ ®«ng thêi chuyÓn nhanh s¶n phÈm ph©n huû ®Õn c¬ quan bµi tiÕt.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Nêu sự khác biệt trong chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng và hệ thần kinh vận động

Đó là các hoạt động không ý thức, chẳng hạn hoạt động của cơ tim, cơ trơn ở thành ống tiêu hoá và các tuyến, khác với hoạt động của cơ vân ( cơ xương) là các hoạt động có ý thức với sự tham gia của vỏ các bán cầu đại não. Con người không điều khiển được sự thay đổi độ lớn của đồng từ hay sự tăng hạ của huyết áp theo ý muốn, nhưung lại dễ dàng điều khiển sự co các cơ để nâng một vật lên khỏi vị trí ban đầu của nó

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

ĐIỂM

2 1
• Đội A
10 8 6 4 2

3
• Đội B
10 8 6 4 2

4 5
Đội A thắng

6 8 7
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

9
Đội B thắng

15 14 13 12 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ

1

1. PhÇn ngo¹i biªn cña hÖ thÇn kinh sinh d- ìng gåm:

a) C¸c d©y thÇn kinh vµ hÖ thÇn kinh b) C¸c d©y thÇn kinh vµ h¹ch thÇn kinh c) C¸c n¬ron d) C¸c h¹ch thÇn kinh

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

15 14 13 12 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ

2
2. Chøc n¨ng cña hÖ thÇn kinh sinh d- ìng lµ: a) §iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¬ quan néi t¹ng b) §iÒu khiÓn ho¹t ®éng cã ý thøc c) §iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¬ v©n d) C¶ a, b vµ c

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

15 14 13 12 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ

3

3. Chuỗi hạch thần kinh của phân hệ giao cảm:
a) Nằm xa cơ quan phụ trách b) Nằm gần cơ quan phụ trách.

c) Sợi trục của nơron sau hạch ngắn. d) Sợi trục của nơron trước hạch dài.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

15 14 13 12 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ

4
4. Trung ương của phân hệ giao cảm nằm ở:

a) Chất xám ở đại não.

b) Chất xám thuộc sừng bên tủy sống.

c) Chất xám ở trụ não.

d) Cả b và c

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

5

CON SỐ MAY MẮN

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

15 14 13 12 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ

6
6. Sự khác nhau căn bản nhất trong chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng và hệ thần kinh vận động là:
a) Hoạt động của hệ thần kinh sinh dưỡng là hoạt động không có ý thức, hoạt động của hệ thần kinh vận động là hoạt động có ý thức.

b) Hệ thần kinh vận động điều khiển sự hoạt động của cơ vân, hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiẻn hoạt động cửa cơ trơn và các tuyến.

c) Hoạt động của hệ thần kinh sinh dưỡng được biểu hiện bằng các phản xạ không điều kiện, hoạt động của hệ thần kinh vận động được biểu hiện bằng các phản xạ có điều kiện.

d) Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm 2 bộ phận là giao cảm và đối giao cảm hoạt động đối lập nhau, hệ thần kinh vận động gồm não bộ - tuỷ sống hoạt động như một thể thống nhất.
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

15 14 13 12 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ

7
7. Phân hệ thần kinh sinh dưỡng bao gồm:
a) Phần trung ương nằm trong não, tuỷ sống và phần ngoại biên là các dây thần kinh và hạch thần kinh. b) Phần trung ương nằm trong tuỷ sống, phần ngoại biên là các dây thần kinh. c) Phần trung ương nằm trong tuỷ sống , phần ngoại biên là các hạch thần kinh. d) Phần trung ương nằm trong não, phần ngoại biên là các dây thần kinh.
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

15 14 13 12 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hết giờ

8
8. Trung khu của phản xạ sinh dưỡng nằm ở:

a) Sừng bên của tuỷ sống và trong trụ não

b) Sừng bên của tuỷ sống – não giữa

c) Sừng bên của tuỷ sống và não trung gian

d) Trụ não và não trung gian

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

15 14 13 12 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Hết9giờ

9
Cho biết sợi trục có bao miêlin dẫn truyền xung thần kinh nhanh hơn hay chậm hơn sợi trục không có bao miêlin và tốc độ của chúng ?

=> Sợi trục có bao miêlin dẫn truyền xung thần kinh với tốc độ nhanh hơn ( 100 – 120 m/s) sợi trục không có bao miêlin (1m/s)

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->