1. 2. 3.

Thương nhân theo quy nào

nh c a B lu t Thương m i th ng nh t Hoa Kỳ có

c i m

Thương nhân theo quy nh c a Lu t Thương m i năm 2005 Trong th i h n bao nhiêu ngày k t ngày c p gi y ch ng nh n ăng kí kinh doanh,cơ quan ăng kí kinh doanh ph i thông báo n i dung gi y ch ng nh n ăng kí kinh doanh ó cho cơ quan thu : 7 ngày T ch c kinh doanh nào có tư cách pháp nhân CT h p danh, TNHH, C ph n V n i u l là gì? S v n do các thành viên, c ông góp ho c cam k t góp trong 1 th i h n nh t nh và ư c ghi vào i u l công ty Vi c b o m c a nhà nư c i v i doanh nghi p và ch s h u doanh nghi p th hi n ? a.Nhà nư c công nh n s t n t i lâu dài và phát tri n c a các lo i hình doanh nghi p ư c qui nh trong lu t n y,b o m s bình ng trư c pháp lu t c a các doanh nghi p b.Công nh n và b o h quy n s h u tài s n,v n khác c a DN và ch s h u DN c.Tài s n và v n hóa d.T t c u tư,quy n l i ích h p pháp

4. 5. 6.

u tư h p pháp c a DN và ch s h u DN không b qu c h u

u úng X

7.

Các quy n cơ b n,quan tr ng nh t c a DN a.T ch KD,ch ng l a ch n ngành ngh , a bàn,hình th c kinh doanh, tư,ch ng m r ng qui mô và ngành ngh kinh doanh X b.L a ch n hình th c,phương th c huy c.Ch d.Tr c ti p thong qua ngư i nh c a pháp lu t ng phân b và s d ng v n ng ng tìm ki m th trư ng,khách hàng và kí k t h p u

i di n theo y quy n tham gia t t ng theo qui

8.

Theo Lu t Doanh nghi p năm 2005, nghĩa v c a doanh nghi p: a.T ch quy t nh các công vi c kinh doanh ng theo qui nh c a pháp lu t v b.Chi m h u,s d ng, nh o t tài s n c a DN c.B o m quy n và l i ích c a ngư i lao lao ng X d.Khi u n i t cáo theo qui nh.

9.

Các hành vi nào là b c m

i v i DN

a.S n xu t và cung ng s n ph m,d ch v không theo úng ch t lư ng và s lư ng b.Không m b o các i u ki n t t nh t cho khách hàng c.Kê khai không trung th c,không chính xác n i dung,h sơ ăng kí kinh doanh ho c không k p th i v i nh ng thay i c a h sơ ăng kí kinh doanh X

CTy TNHH và Cty h p danh c. 7 tháng d.Cty h p danh X d. Nh ng lo i hình DN nào có th chuy n a. 6 tháng c. Trư ng h p nào thì ư c c p l i gi y ch ng nh n ăng kí kinh doanh a.CTy TNHH và Cty c ph n X b.DN tư nhân 13. m t cá nhân ho c t ch c có tư cách thành viên khi . a ch tr s chính.Gi y ch ng nh n ăng kí kinh doanh b m t.b và c úng X 11.Cty TNHH 2 thành viên c.Thay i tên.Cty TNHH 1 thành viên X b.rách.chi nhánh văn phòng i n i dung gi y ch ng nh n ăng kí kinh doanh nh c. Công ty gi i th khi công ty không s lư ng thành viên t i thi u theo quy lu t doanh nghi p khi kéo dài tình tr ng này liên t c trong th i h n a.DNTN 12. Lo i hình DN nào không ư c thuê giám a. 5 tháng b.Khi thay b. 16.Cty TNHH 2 thành viên c.Cty TNHH 1 thành viên b. 8 tháng 15. 17. nh c a i l n nhau c i v n i u l (n u thay i ph i thay M i công ty ch có th có nhi u nh t bao nhiêu con d u: 2 con d u Quy nh v t tên công ty Theo Lu t Doanh Nghi p 2005.d. Lo i hình doanh nghi p nào không ư c thay i lo i hình công ty): a.Cty h p danh và nhóm Cty 14.cháy ho c tiêu h y dư i các hình th c d.Cty h p danh d.T ch i m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t qui 10.Cty h p danh và CTy c ph n d.

d. 22. nh n ăng kí kinh doanh ho c c ng nh n thay c. c) Hư ng th a k t ngư i l i di s n là thành viên công ty. b. Công ty không có d. d) C 3 u úng. Không ho t ng trong th i h n m t năm k t ngày ư c c p gi y ch ng i tr s chính. Không báo cáo v ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p v i cơ quan ăng kí kinh doanh trong 1 năm liên ti p. áp án : câu D 18. Doanh nghi p b thu h i gi u ch ng nh n ăng kí kinh doanh trong trư ng h p a. Ng ng ho t ng kinh doanh 1 năm liên t c mà không báo cáo cơ quan ăng kí kinh doanh. K t thúc th i h n ho t h n là công ty b a) Gi i th b) Phá s n c) Lâm vào tình tr ng phá s n d) C 3 20. s lư ng thành viên t i thi u trong vàng 3 tháng liên t c. Không ăng kí mã s thu trong th i h n 6 tháng k t khi ư c c p gi y ch ng nh n ăng kí kinh doanh. i m khác nhau gi a vi c chia công ty và tách công ty a) Chia công ty ch áp d ng cho công ty trách nhi m h u h n. 21. b) Mua l i ph n v n góp t thành viên công ty. u sai Trư ng h p nào ư c coi là gi i th công ty a. tư cách thành viên ch m d t khi a) Thành viên ã chuy n h t v n góp cho ngư i khác b) Thành viên ch t c) i u l công ty quy u úng ng ã ghi trong i u l công ty mà không có quy t nh gia nh d) C 3 19. B thu h i gi y ch ng nh n KKD.a) Góp v n vào công ty. c. Theo Lu t Doanh Nghi p 2005. ng ã ghi trong i u l công ty mà v n chưa có quy t b. C a và b. tách công ty áp . K t thúc th i h n h p nhgia h n thêm.

Công ty nào b t bu c giám c ph i là thành viên c a công ty A. c) Chia công ty thì công ty b chia s ch m d t s t n t i. Tách công ty có th tách thành các công ty khác lo i. H p nh t công ty. 27. sáp nh p công ty. b áp án úng: c 23. H p nh t công ty. b) Công ty h p danh. c) T t c các lo i hình công ty. d) Câu a & câu b úng. Chia công ty.d ng cho c công ty c ph n. Tách công ty thì công ty b tách không ch m d t s t n t i. b) Khi chia công ty ph i chia thành các công ty cùng lo i. tách công ty. 28. Công ty c ph n X B.26/11/2005 c.1/7/2006 c. Công ty TNHH 1 thành viên C. . Công ty h p danh Tài s n ư c s d ng vào ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p nào không c n ph i làm th t c chuy n quy n s h u cho doanh nghi p A. Bi n pháp t ch c l i công ty nào ch dùng cho công ty TNHH. Chia công ty. tách công ty b. công ty c ph n? a. Doanh nghi p tư nhân Chuy n i công ty là bi n pháp t ch c l i công ty áp d ng cho: a) Công ty TNHH & công ty c ph n. chuy n 26. sáp nh p công ty c. áp án: a. Công ty h p danh X B.1/1/2006 b. Công ty TNHH 2 thành viên tr lên D. d) C hai câu a. Công ty TNHH 1 thành viên C. Công ty TNHH 2 thành viên tr lên D. u úng u úng 24. Lu t doanh nghi p 2005 có hi u l c t ngày a. chuy n áp án úng là (c) i công ty i công ty d.29/11/2005 Tách công ty a) Áp d ng cho công ty TNHH và công ty c ph n b) Công ty b tách s ch m d t s t n t i c) Công ty b tách s ch u trách nhi m hoàn toàn v các kho n n chưa thanh toán d) a&c 25.

34. 40. 32. quy t nh c a H QT ư c thông qua t i cu c h p khi Theo quy t nh c a H i ng thành viên trong Cty TNHH 2 thành viên tr lên thì công ty có th tăng v n i u l b ng các hình th c nào i v i CTy TNHH 1 thành viên. Dũng ã th ng nh t c H i làm i di n ký các h p ng thuê d ch v s a ch a. 35. c) M c v n do các thành viên . 43. b) 4 tháng liên t c. 39. ngh kinh doanh có i u ki n và i u ki n kinh doanh i tư ng nào sau ây ư c mua c ph n c a công ty c ph n.chuy n như ng 1 ph n ho c toàn b v n i u l thì ph i thông qua Ban ki m soát c a Cty TNHH 1 thành viên có s lư ng? Theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p năm 2005. 42. công ty h p danh chu n b cho vi c thành l p Công ty. M c v n t i a mà các thành viên . Trên 70% Công ty gi i th khi không có s lư ng thành viên t i thi u theo quy nh cu Lu t doanh nghi p 2005 trong th i h n a) 3 tháng liên t c. 44. Trên 50% D. 36. b) M c v n do các thành viên . Vi c h p nh t doanh nghi p s b c m trong trư ng h p mà theo ó công ty h p nh t có th ph n trên th trư ng (tr trư ng h p pháp lu t v c nh tranh có quy nh khác) là A. c ông cam k t góp trong th i gian nh t nh. Sau khi sáp nh p công ty i Nam như th nào ? a/ V n t n t i (b) Ch m d t s t n t i 30. 38.ch t ch h i ng thành viên do ai ch nh? Cty TNHH 1 thành viên s a i i u l Cty. Trên 60% X B. i v i Công ty TNHH có 2 thành viên tr lên. c) 5 tháng liên t c d) 6 tháng liên t c V n pháp nh là a) M c v n t i thi u ph i có theo quy nh cu pháp lu t thành l p doanh nghi p. 45. 33. Công ty TNHH i Nam sáp nh p vào công ty TNHH Âu Cơ.29. Trên 40% C. tài s n góp v n vào doanh nghi p bao g m i u ki n kinh doanh ư c th hi n b ng Cơ quan nào có th m quy n quy nh v ngành. góp v n vào công ty TNHH. H i. 41. xây d ng văn phòng công ty và m t s thi t b văn phòng. thành viên ho c nhóm thành viên s h u trên______v n i u l có quy n . c ông có th huy ng ư c. N u Công ty không ư c thành l p thì H sơ ăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên tr lên kinh doanh d ch v b o v bao g m ch y u các gi y t S lư ng thành viên c a công ty TNHH 2 thành viên tr lên Trong Công ty TNHH hai thành viên tr lên. 31. Hùng. N u i u l công ty quy nh “Công ty ch ch u trách nhi m h u h n v các kho n n và nghĩa v tài s n khác trên ph n v n i u l c a công ty” thì quy nh này có úng không? N u i u l công ty không quy nh. 37. 46. c ông óng góp thành l p doanh nghi p.

65. 68. 72. công ty TNHH 2 thành viên tr lên có th tăng v n i u l b ng cách i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên vi c ư c chuy n như ng ph n v n góp c a mình cho ngư i không ph i là thành viên ? Tiêu chu n làm giám c (t ng giám c) công ty TNHH H i ng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên tr lên Cơ quan nào có quy t nh cao nh t trong công ty trách nhi m h u h n hai thành viên? Trong th i h n bao nhiêu ngày làm vi c. 52. 58. l ai c ph n nào ư c chuy n như ng t do? L ai hình DN nào có quy n phát hành các l ai c phi u Cty c ph n có ít nh t bao nhiêu thành viên C ông s h u t _____ t ng s c phi u tr lên ph i ư c ăng ký v i cơ quan kkd có th m quy n trong th i h n ______ làm vi c. 61. 55. 66. thành viên B : 30. thành viên A : 10. D s nh n l i v n góp như th nào ? Công ty TNHH Ng c Dương chuyên kinh doanh trong lĩnh v c thương m i. k t ngày có ư c t l s h u ó Cu c h p i h i ng c ông tri u t p l n 2 ư c ti n hành khi có s c ông d h p i di n ít nh t bao nhiêu % t ng s c ông có quy n bi u quy t? Nhi m kỳ c a giám c.47. 53.000 . 54. Khi công ty A gi i th v i s n là 50. c ông ph thông ph i thanh toán s c ph n cam k t trong th i h n i h i ng c ông g m nh ng ai? Các c ông sáng l p ph i cùng nhau ăng kí mua ít nh t bao nhiêu % t ng s c ph n ph thông ư c quy n chào bán Cu c h p i h i ng c ông ư c ti n hành khi có s lư ng c ông d h p i di n ít nh t C ph n s h u t bao nhiêu % t ng s c ph n tr lên ph i ăng kí v i cơ quan có th m quy n Công ty ABC là công ty TNHH 2 thành viên tr lên có s v n i u l l00 t .000 . 56. k t ngày c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 67. 63. tri u t p h p h i ng thành viên gi i quy t nh ng v n thu c th m quy n Công ty TNHH 2 thành viên tr lên có trên bao nhiêu thành viên m i thành l p Ban ki m soát Theo Lu t Doanh Nghi p 2005. d ch v và xây d ng. 59.000 . 60. 70. công ty do 4 thành viên sáng l p. B.000 . 71. Hi n nay công ty có 1 giám c và có th có bao nhiêu phó giám c Theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p năm 2005. 64. t ng giám c công ty c ph n Trong công ty C Ph n. ph n trăm t ng s c ph n ph thông ã bán mà công ty có quy n mua l i không quá i v i công ty C Ph n. 50. 62. 48. V i A .000 . 49. 69. cơ quan ăng ký kinh doanh ph i thông báo n i dung gi y ch ng nh n ó cho cơ quan thu .000 . cơ quan th ng kê? Ch t ch h i ng thành viên trong công ty trách nhi m h u h n 2 thành viên tr lên Giám c ho c t ng giám c công ty h u h n 2 thành viên tr lên ph i s h u bao nhiêu v n i u l c a công ty Ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty TNHH hai thành viên tr lên ph i thông báo b ng văn b n ti n v n góp n ăng ký cơ quan ăng ký kinh doanh trong th i h n bao nhiêu ngày k t ngày cam k t góp v n Khi thành viên công ty TNHH 2 thành viên tr lên t ng m t ph n ho c toàn b ph n v n góp cho ngư i khác Công ty TNHH A có v n i u l là 100. thành viên D : 20. Trong ó. 51. C. thì thành viên A. thành viên C : 40. 57.

Vì m t vài lí do c bi t nên Vi n ã tách kh i công ty. Lúc này công ty Storm s ra sao M i cá nhân ư c quy n thành l p bao nhiêu doanh nghi p tư nhân? 1 DNTN 2 DNTN Không h n ch Cá nhân không có quy n thành l p 80. Doanh nghi p tư nhân không có quy n A.73. Tài s n c a DNTN bao g m V n i ul V n hi n t i ang s d ng kinh doanh Tài s n riêng c a ngư i ch DNTN C 3 lo i trên . 74. N u A. góp 30 t . 6 tháng trôi qua k t ngày ông rút tên. Kinh doanh xu t kh u. 76. Coâng daân nöôùc ngoaøi thöôøng truù taïi Vieät Nam. Phát hành ch ng khoán C. không có tư cách doanh nhân. C ch p nh n tăng v n i u l lên là 150 t . Caû a vaø b 83. ông. 79. thì v n góp thêm c a A. 75. Caù nhaân Vieät Nam vaø caù nhaân nöôùc ngoaøi coù ñuû naêng löïc haønh vi daân söï vaø khoâng thuoäc dieän bò caám thaønh laäp doanh nghieäp. b. Vi n. coù ñuû naêng löïc haønh vi daân söï. T ch i m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy D. nh p kh u B. không ư c phát hành ch ng khoán 82. m c dù Ng c ã tích c c tìm ki m b sung s lư ng thành viên h p danh nhưng v n không có. thì giá mua lai c ph n ưu ãi như th nào so v i giá th trư ng t i th i i m mua l i i m khác bi t gi a thành viên h p danh(TVHD) và thành viên góp v n(TVGV) Cty h p danh có ít nh t bao nhiêu thành viên là ch s h u công ty Trong công ty H p Danh. 77. B. c. n u i u l công ty không qui nh ho c công ty và c ông có liên quan không có th a thu n khác. M t tháng sau ông cũng xin rút tên không mu n kinh doanh n a. ch u trách nhi m vô h n v nghĩa v tài s n. 78. T t c các quy n trên nh 84. i tư ng nào ư c phép thành l p doanh nghi p tư nhân a. Trách nhi m v tài s n c a DNTN như th nào ? H u h n v i s v n ăng ký ban Ch u tránh nhi m vô h n Ch u trách nhi m liên i C 3 phương án trên u 85. B. C ra sao? C ông thi u s t nguy n t p h p thành m t nhóm s h u t i thi u……………… t ng s c ph n ph thông thì có quy n c vào h i ng qu n tr Trong công ty c ph n. Lo i gi y t nào sau ây không c n có trong H sơ ăng kí kinh doanh Doanh nghi p tư nhân c i m pháp lý c a doanh nghi p tư nhân Là doanh nghi p 1 ch Là doanh nghi p không có tư cánh pháp nhân Là doanh nghiêp có kh năng huy ng v n Là doanh nghi p có m t cá nhân làm ch . Coâng daân Vieät Nam ñuû 18 tuoåi. d. thành viên H p Danh có quy n Công ty Storm là công ty h p danh có 3 thành viên h p danh là Ng c. B góp 20 t và C góp 50 t . 81.

15 ngày.30 ngày c.86. HTX không n p ơn yêu c u m th t c phá s n thì ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t a. ch m nh t là bao lâu ch DNTN ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan ăng ký kinh doanh? 10 ngày 15 ngày 1 tháng 3 tháng 89. Sau khi bán doanh nghi p. Tòa án ph i ra quy t nh m ho c không m th t c phá s n trong th i h n bao lâu k t ngày th lý ơn yêu c u m th t c phá s n a. Tên DNTN không ư c vi ph m nh ng i u gì t tên trùng. Trong th i h n bao lâu n u ch doanh nghi p. S dung t ng .tên t ch c chính tr . i u ki u cá nhân tr thành ch doanh nghi p M i cá nhân VN Không rơi vào trư ng h p pháp lu t c m M i cá nhân ngư i nư c ngoài C 3 ý trên 87.chính tr . tên gây nh m l n v i doanh nghi p ã ăng ký S d ng tên c a cơ quan nhà nư c. trách nhi m c a ch DNTN cũ như th nào? Chuy n h t trách nhi m sang ngư i ch m i V n có trách nhi m lien i Ch u trách nhi m v i nh ng kho n n và nghĩa v khác mà doanh nghi p chưa th c hi n tr trư ng h p có th a thu n khác. ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân. o c và thu n phong mĩ t c c a dân t c T t c các ý trên 88.20 ngày b.t ch c công tác xã h i.ký hi u vi ph m truy n th ng l ch s . 92. K t khi nh n th y doanh nghi p. Sau khi bán doanh nghi p. . Trong quá trình cho thuê doanh nghi p .45 ngày 93. T t c các ý trên u sai.văn hóa .40 ngày d. Trong trư ng h p gi m v n u tư th p hơn v n ăng ký v i cơ quan ăng ký v i cơ quan ăng ký kinh doanh u tư thì ph i 90. Trong quá trình ho t ng v n u tư c a doanh nghi p có th tăng gi m như th nào? Ch ư c tăng lên Ch ư c gi m xu ng Có th tăng và gi m v n ư c tăng ho c gi m v n. ho c i di n h p pháp c a doanh nghi p. HTX lâm vào tình tr ng phá s n.ngh nghi p. trách nhi m c a ch doanh nghi p như th nào? Không ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t Ph i ch u trách nhi m 1 ph n Ph i ch u trách nhi m hoàn toàn trư c pháp lu t Ph i ch u trách nhi m n u 2 bên th a thu n 91.t ch c xã h i…tr khi cơ quan t ch c ó cho phép.

3 tháng. Thu . 01/08/2007 D. TPHCM. i di n công oàn công ty D. 94. Các ch n c a công ty ABC u là ngư i dân TPHCM. Th b c ưu tiên phân chia tài s n khi 1 DN b tuyên b phá s n là A. có 2 văn phòng i di n: 1 TPHCM. TAND t nh Bình Dương C. 15/07/2007 C. Công ty TNHH 1 thành viên X có tr s qu n Tân Bình.Thành viên h p doanh c a công ty h p doanh C. Th nào là phá s n trung th c A. Chi phí phá s n.b. TAND TPHCM ăng báo quy t nh m th t c phá s n cho công ty c ph n Y. Chuy n n kô b o m thành n có b o nh m th t c phá s n có th m 102. TAND TPHCM D. lương CN 97. 30/08/2007 101. c. Thu . Là trư ng h p do th o n c a ch DN nh m chi m o t tài s n c a các ch n 98. 2 tháng. Thanh toán n không có m b o B. T b quy n òi n i v i công ty khác D. C ông c a công ty c ph n B. Ngày 01/07/2007. chi phí phá s n. Là trư ng h p phá s n do nh ng nguyên nhân khách quan ho c b t kh kháng. Chi phí phá s n. Khi công ty n p ơn yêu c u phá s n thì n p cơ quan nào A. TAND qu n Tân Bình C. C 2 u úng B. chi phí phá s n D. Là trư ng h p th t c gi i quy t phá s n ư c m do yêu c u c a các ch n C. Ch n không có B. 15/08/2007 B. Hành ng c a 1 DN k t ngày nh n ư c quy t ư c th c hi n n u ph m phán ng ý A. TAND t nh ng Nai B. lương CN. Lu t Phá s n 2004 không mi n tr nghĩa v tr n cho nh ng i tư ng nào Công ty c ph n ABC có tr s chính Bình Dương. i tư ng nào không có quy n n p ơn yêu c u m th t c phá s n A. d. D. Ngân hàng mà DN vay 99. thu C. 1 tháng. lương CN. 1 ng Nai.T t c u úng 96. Ch DN mb o . H n cu i cùng các ch n c a các công ty này g i gi y òi n cho tòa án là A. lương CN B. Khi các ch n này mu n n p ơn yêu c u m th t c phá s n i v i công ty ABC thì ph i n p ơn ó âu ? A. Trư ng h p nào ngư i n p ơn yêu c u m th t c phá s n không ph i n p ti n t m ng phí phá s n A. C 2 u sai 100. Tr lương cho ngư i lao ng C.TAND TPHCM D. thu . Là trư ng h p chính con n yêu c u m th t c khi th y nh n th y mình lâm vào tình tr ng phá s n B. 95.

Ngày 01/01/2008. g m nh ng kho n A. H p tác xã p có v n u tư nư c ngoài. Ch n có b o m 110.C. H p tác xã A. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ăng ký kinh doanh t i cơ quan ăng ký kinh doanh c p 109.3 tháng D. Doanh nghi Doanh nghi Doanh nghi H p tác xa huy n ó iv i p. K t khi nh n thông báo Doanh nghi p. Doanh nghi p tư nhân 104. Sai gi i quy t 1 106. H p tác xã m c n sau khi có quy t m th t c phá s n c a tòa án A. Thanh toán chi phí phá s n C. 07/01/08 B. Các i tư ng nào sau nay có quy n n p ơn yêu c u m th t c phá s n Doanh nghi p. H p tác xã C. 1 tháng C. B. TAND Hà N i ra quy t nh tuyên b công ty TNHH X b phá s n. úng B.Hà N i ch m nh t là vào ngày nào A. H kinh doanh D. Ch th kinh doanh nào là A. Tòa án c p huy n có quy n ti n hành th t c phá s n A. Ch n có m b o 1 ph n C. C. H i ngh ch n là cơ quan duy nh t c a các ch n ư c thành l p cách công b ng các v n liên quan n l i ích ch n A. H p tác xã theo b c th t ưu tiên th 3.u tư Tp. C ông c a công ty c ph n D. i di n ngư i lao ng 103. C t gi u. D. 2 tháng B. Vi c phân chia tài s n còn l i c a Doanh nghi p. H p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n và ch Doanh ngi p ho c i di n h p pháp c a Doanh nghi p. t u tán tài s n. trong th i gian A.10/01/08 105. Ch n có m b o B. H p tác xã p. Thành viên h p danh c a công ty h p danh D. N thu i v i nhà nư c u úng ng T tc 111. 03/01/08 C. i di n công oàn B. Hành ng nào b c m khi Doanh nghi p. C ông công ty c ph n C. Công ty TNHH i tư ng áp d ng c a lu t phá s n 2004 B. Thanh toán kho n n cho ngư i lao B. Lo i ch n nào sau ây không ư c quy n n p ơn yêu c u m th t c phá s n v i công ty con n A. H p tác xã không yêu c u m th t c phá s n thì ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Ch n không m b o i 107.05/01/08 D. 4 tháng 108. Tòa án ph i quy t nh cho s k ho ch . thanh lý các kho n n không có b o m nh .

H p tác xã T tc u úng 118. B. 1 và 2 B. Ngư i n p ơn yêu c u m th t c phá s n ph i n p m t kho n ti n t m ng phí phá s n theo quy nh c a tòa án. Phân l ai phá s n d a vào nguyên nhân có th chia thành hai l ai nào A. B. B. K t ngày cu i cùng ang báo v quy t nh c a tòa án m th t c phá s n. D. phá s n t nguy n B. T t c u 117. i di n h p pháp c a Doanh nghi p. ng s n cho ngư i khác Thanh tóan các khoan n chưa n h n Th ch p. 15 ngày 30 ngày 45 ngày 60 ngày 115.H p tác xã thì trong th i h n bao lâu k t ngày . ai di n ngư i lao ng ho c i di n công oàn 3. H p tác xã A. T t c u úng m 112. phá s n gian trá C.1 và 4 C. T t c u úng 113. Ch doanh nghi p 2. C. H p tác xã hay ngư i i di n h p pháp c a Doanh nghi p. C. Cơ quan ăng ký kinh doanh Vi n ki m soát Tòa án có th m quy n T tc u úng 119. Ngư i yêu c u m th t c phá s n ph i n p ơn cho ai? A. D. Ch n không có b o m B. D. Phá s n trung th c. Gi i th và phá s n gi ng nhau A. C. ch Thanh toán n Ch m d t s t n t i c a Doanh nghi p Ti n hành các th t c theo quy nh T tc u úng 114. c m c tài s n c a Doanh nghi p. phá s n b t bu c D. Ai là ngư i có nghĩa v n p ơn yêu c u m th t c phá s n 1. Trư ng h p ngư i n p ơn không ph i là ch a Doanh nghi p . T b ho c gi m b t quy n òi n C. H p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n ư c th c hi n trong kho ng th i ba tháng trư c ngày tòa án thu lý ơn yêu c u m th t c phá s n coi là vô hiêu A. C ông công ty c ph n 4. Chuy n các kho n n không có b o m thành kho n n có b o b ng tài s n c a Doanh nghi p m c n D.B. Phá s n trung th c. C. i di n ngư i lao ng C. 1 và 3 úng D. cho b t ng s n. Các giao d ch c a Doanh nghi p . các ch n ph i g i gi y òi n cho tòa án trong th i gian A. D. Phá s n trung th c. T ng. phá s n b t bu c 116. Thành viên h p danh c a công ty h p danh D. tr ngư i n p ơn là A. B. phá s n t nguy n.

Cơ quan nào sau ây có th m quy n gi i quy t vi c phá s n c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài a) Tòa án nhân dân c p huy n nơi t tr s chính c a doanh nghi p b) y ban nhân dân c p huy n nơi t tr s chính c a doanh nghi p c) Tòa án nhân dân c p t nh nơi t tr s chính c a doanh nghi p d) y ban nhân dân c p t nh nơi t tr s chính c a doanh nghi p 125. ai di n ngư i lao ng C. B. H p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n B. ư c quá n a s phi u c a các ch n không có b o m ai di n cho t 2/3 t ng s n không có b o m tr lên chưa thanh toán ng ý ình ch C. Ch Doanh nghi p. Ai là ngư i có quy n A. Doanh nghi p.th lý ơn tòa án ph i thông báo cho Doanh nghi p. D. A và B u sai 122. . T t c u úng 123.H p tác xã không xây d ng ư c phương án ph c h i h at ng kinh doanh trong th i gian qui nh B. 1 ngày 5 ngày 10 ngày 15 ngày 120. Ai ra quy t nh thành l p t qu n lý thanh lý tài s n A. Doanh nghi p. 124.H p tác xã A. b) òi n t p th c a các ch n c) Nhà nư c i di n ch n òi n . C. Theo lu t phá s n năm 2004. Doanh nghi p. C.H p tác xã ó bi t A. ngh th m phán tri u t p h i ngh ch n m T trư ng t qu n lý. n u trư ng h p A. B. thanh lý tài s n Các ch n i di n cho ít nh t 1/3 t ng s ch n không có b o A và B u úng A và B u sai 121. Th m phán ra quy t nh ình ch th t c h at lâm vào tình tr ng phá s n n u ng c a Doanh nghi p. Th m phán ra quy t nh m t c thanh lý tài s n sau khi có ngh quy t c a h i ngh ch n l n th I.H p tác xã ã th c hi n xong phương án hp c h i kinh doanh B. Th m phán i di n ch n . d) C 3 u úng. th t c phá s n là th t c a) òi n theo t ng cá nhân ch n . D. H i ngh ch n không thông qua phương án ph c h i h at ng kinh doanh c a Doanh nghi p C. A và B u úng D.H p tác xã th c hi n không úng ho c chưa th c hi n ư c phương án ph c h i h at ng kinh doanh thì trư ng h p các bên liên quan có th a thu n khác D.

h p tác xã phá s n d) 30 ngày k t ngày cu i cùng ăng báo b doanh nghi p. Theo lu t phá s n năm 2004. c) 40 ngày k t ngày th lý ơn yêu c u m th t c phá s n. h p tác xã phá s n c) 20 ngày k t ngày cu i cùng ăng báo v doanh nghi p. Theo lu t phá s n năm 2004. c a và b 130. Thanh lý n không m b o b. i u ki n h i ngh ch n h p l là a. d. Có s tham gia c a ngư i có nghĩa v tham gia theo quy nh. Theo lu t phá s n năm 2004. c. T b ho c gi m b t quy n òi n d. doanh nghi p sau khi có quy t c a tòa án không ư c làm gì trong nh ng i u sau nh m th t c phá s n có a. h p tác xã phá s n b) 10 ngày k t ngày cu i cùng ăng báo b doanh nghi p. Theo lu t phá s n 2004. hơp tác xã a) b) c) d) 2 3 4 5 129. h p tác xã b phá s n u tiên a) Các kho n n c a ngư i lao ng b) Chi phí phá s n c) Các kho n n không m b o d) áp án khác 132. Có s tham gia c a t t c ch n . có m y bư c ti n hành th t c phá s n doanh nghi p. ch n khi u n i. th i h n s n i v i doanh nghi p là tòa án quy t nh m hay không m th t c phá a) 20 ngày k t ngày th lý ơn yêu c u m th t c phá s n. 127. Chuy n các kho n n không m b o thành các kho n n b o m b ng tài s n c a doanh nghi p c. Theo lu t phá s n 2004. h p tác xã. Có hơn 1/2 s ch n không m b o i di n cho t 2/3 t ng s n không m b o tr lên. d) áp án khác. Khi m t doanh nghi p b tuyên b phá s n s d n n . Theo lu t phá s n 2004. b. kháng ngh v quy t nh tuyên b phá s n là a) 5 ngày k t ngày cu i cùng ăng báo v doanh nghi p. h p tác xã phá s n quy t nh tuyên b nh tuyên nh tuyên b nh tuyên v quy t quy t v quy t 133. 128. th i h n doanh nghi p. Theo lu t phá s n 2004.126. i tư ng nào sau ây ư c ưu tiên phân chia tài s n còn l i c a doanh nghi p. có m y trư ng h p tòa án ra quy t tài s n a) b) c) d) 2 3 4 5 nh m th t c thanh lý 131. b) 30 ngày k t ngày th lý ơn yêu c u m th t c phá s n. C 3 áp án trên u úng.

Th m phán s ra quy t nh m th t c thanh lý tài s n trong trư ng h p u úng a. h n ch ho t ng gì? a. Th t c ti n hành phá s n g m a. d. 3 tháng. C a và b u sai.Ch n b. c. Trong th i h n là bao lâu. 1 tháng.T t c 141. 138. b. b) V n có th ti p t c ho t ng trong trư ng hơp h u.Câu a. Nh n ư c Ngư i n p C a và b C a và b ơn. 136. Thanh tóan n không có b o m. Th t c hành chính.Chưa h n 140. d.Con n c. 142. Pháp lu t Phá s n là công c pháp lý a. ra quy t nh m th t c phá s n. c. k t khi nh n th y doanh nghi p. Các câu trên u úng. b. ơn xu t trình biên lai n p ti n t m ng phí. b. C a và b u úng. h p tác xã k t ngày nh n ư c quy t b c m.Không c. h p tác xã b phá s n ng th i v i a. h p tác xã không n p ơn yêu c u m th t c phá s n thì ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t? a. c bi t b. c. b. 135. u sai.h p pháp c a 139. h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n. Th m phán ra quy t vi c ra quy t nh nh tuyên b doanh nghi p. i quy n s 134.b sai b o v quy n l i chính áng.H i ngh ch n không thành c.Có NQ c a H i ngh ch n l n I d.b úng d. d. b. c) C hai u sai. d) C hai u úng. nh m th t c phá s n.a) Ch m d t vĩnh vi n s t n t i c a doanh nghi p. T b ho c gi m b t quy n òi n . 15 ngày. Tri u t p h i ngh ch n l n cu i. u úng. Doanh nghi p. Nghiêm c m t u tán tài s n. ình ch th t c thanh lý tài s n.Câu a. 137. Doanh nghi p lâm vào tình tr ng Phá s n thì có ư c coi là ã b Phá s n không a. d. Th t c tư pháp. Th t c gi i quy t 1 v phá s n là th t c a) b) c) d) Tư pháp Hành chính Dân s Hình s . n u ch doanh nghi p ho c i di n h p pháp c a doanh nghi p. 2 tháng. không .Có b. c. Toà án s th lý ơn yêu c u m th t c phá s n khi a.

các ch n ph i g i gi y òi n cho Tòa án? a.2 . thanh lý tài s n không có nhi m v .1 b. 20 ngày. d. 147. d. quy n h n nào? a.Ch n có b o m c. s k toán và con d u c a doanh nghi p.c. 15 ngày. b. 30 ngày ph i ư c tri u t p l i ch m nh t sau bao lâu k t ngày hoãn h i 145.Ch doanh nghi p ho c ngư i i di n h p pháp c a doanh nghi p 150. Nh ng ai có quy n tham gia h i ngh ch n Ch n không b o m có s n l n nh t. c. Vi n trư ng vi n ki m soát. d. nh c a Tòa án m 144. Th m phán. 146. Ch n b o m có s n l n nh t. k t ngày cu i cùng ăng báo v quy t th t c phá s n. Ch th nào không có quy n n p ơn yêu c u tuyên b phá s n doanh nghi p a. T ch c qu n lý. C a. Thu h i và qu n lý tài s n. c. 149. 30 ngày. 3 tháng. 9 tháng. T th c hi n phương án phân chia tài s n.Ngư i lao ng d. b. d. 45 ngày. 15 ngày. h p tác xã vào tài kh an m t i ngân hàng. 20 ngày. 143. 148. Ti n hành th t c phá s n t i TAND c p huy n có bao nhiêu th m phán ph trách a. d. d. b. 60 ngày. Ho t ng kinh doanh. H i ngh ch n ngh ch n ? a. G i các kh an ti n thu ư c t nh ng ngư i m c n và t vi c bán u giá tài s n c a doanh nghi p. h p tác xã b áp d ng th t c thanh lý. c u sai. 10 ngày.Ch n không có b o m b. c. 10 ngày. Gi y tri u t p h i ngh ch n ph i ư c g i cho ngư i có quy n và nghĩa v tham gia ch m nh t là bao lâu k t ngày l p xong danh sách ch n ? a. 15 ngày. Trong th i h n bao lâu. tài li u. Trong giai o n ph c h i kinh doanh trong th i gian bao lau danh nghi p ph i n p báo cáo kinh doanh m t l n a. c. 5 tháng. 6 tháng. b. b. c. b. Thi hành các quy t nh khác c a th m phán trong quá trình ti n hành th t c phá s n. 25 ngày.

4 .c.3 d.