Turystyka

Iza i Aga na końcu świata…

11
nowy dziennik Wednesday, March 7, 2012

Aga w Pekinie, pełna radości

Za kulisami
na,naktó ymAgawcza iedłu ich r s g po ró y au o u em pi a a blog. d ż t b s s ł Zdję ia po ząd o a y my na pu c r k w ł ś blicz ychkom ue achwka ia en n p t r w r kachin er e o ych–docza uaż t n t w s za a i y myna zefo o ra iewi u r zł ś s t g f r semioma oniestra i y mytych ł cł ś Agnieszka Czerska, Izabela Kobylarz tu ęidźwię ite omiej ca,po o i naj en iej zych,zAn ark y y.To r k g s w l c n s t t d ob er uącży iemiesz ań ów.Tak byłpre ekstdoza u ie iakom u s w j c k c t k p n p r k r ł b g l c s p w Wy óż ia ydwaro za epo ró o prze ie aewou jana zejwy ra y. te a.Gdytyl oAgado wa akom r n m d j d ż t j c z c Roz i a ysięnietyl onapo pu erwswo erę e,odra uza zę wj m k wa ia:po ró o a iekrót o er i n d ż w n k t ms n l s n w m d ż w n l u m no e–wcią udzie ię iudnizwie zio iepo ró o a ia,ewo u je y łaudo ko a aćna ząstro ę:no e w g s c n k k m t l k d t s k c dza ywszyst o,oczymmó iprze rów ież ja o “do u en a ist i”. ga że y,lep zaja ość,wię ejar m k w s s ś c m k ł j n wod ikpoda ymmie cie,jakmu Mnó twocza upo wię a ynapro ty u ówizdjęć.Gitma o ez!Co n n ś c n r c d n s n t n t zea,za yt i,ogro ybo a icz eitd. wa ze iena zejstro yin er e o razwię ejfa ów,co azwię ejlu b k d t n n s n j n t s g d orazpo ró o a iedłu oer i o e wej,pi a ie,wkle a iezdjęć,edy dziczyaona zychprzy o ach.Na d ż w n g t mn w w n m wet“No yDzien ik”na i ałonas, w n ps –kie ytopa u e yple a i,wy u to a iefil ów. d k j m c k r Za zę osięskrom ie–odiPho a te az my pi ze y do “No e o c ł n r s m w g sza ynadłu ej,wsią a ywkul m ż k m Dzien i a”. nk Za zęy myna ząpol kąwer ję c ł ś s s s stro yzfil i a i,krę i y,re y e n mk m cm ż s rue y,pi ze ysce a iu ze,tnie y, j m s m n r s m sklea yipod ła a ymu y ę.Do j m k d m z k stae ypo hwal eli tyico azwię j m c n s r cejlu zido e iana ząpra ę.Bę ąc d c n s c d wMa a e zuzro iy mykrót ifil r k s bł ś k mikdo u enal yonie i o ych k m t n wd m stu enachzeszkoyję y aan iel d t ł z k g skie o.Wpro uk jisąna tęp e:o g d c s n ber er kimze poemu ycz ymio b s s l z n szes a to et iej am it ej po t e, n s l n b n ec któ aoglą aącame y ań kiepro r d j r k s gra y,sa ana czyasięj.an iel m m u ł g skie o,ate azpi zewier zepoan g r s s giel kuonie ów o ciko ietwkra s r n ś b jacharab kich.Chciaa ystu io ać s ł b d w wAme y eispró o aćza hod iej r c b w c n wol o ci.Mo edzię ina ze ufil n ś ż k s m mi o iktośod ryejejtaent,amo k w k j l Próbowałyśmy jeździć po Pekinie na rowerze
Iza w Greymouth w Nowej Zelandii

żektośod ryenasz? k j Z bli ka i z dae a, z szyb ie o s l k k g prze y a iasięprzezmia tecz ado m k n s k lą o a iawcenrumak ji,odpro d w n t c ste oblo udlaprzya iółdo zły my g g j c s ś dostro yin pi uą ejwieunaca n s r j c l łymświe ie.Wciążje te mywdro c s ś dze.Ewou jatrwa,zo a zy ydo l c b c m kądnasdo ro a zi.n p w d
REKLAMA

W INTERNECIE: Wię ejona zej c s po ró ydo koaświaamo e iepo d ż o ł t ż c czyaćnana zychstro ach: t s n www.hottoddiesunlimited.com i www.prostozfotobudki.com Linkdovi eozna zejpo ró ypowy d s d ż brze u: ż http://www.youtube.com/watch?v=50F2lT9Chug

ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM IZY I AGI

n Zaczęło się od wielkiego apetytu na każdy pomnik w mieście i wielkiej energii na szybkie przemieszczanie się z miejsca na miejsce – trzy dni tu, trzy dni tam i następny kraj. Tempo powoli spadało, ale doświadczeń przybywało.

FOTO: CEDRIC GUIGON

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.