You are on page 1of 5

Ghidul solicitantului I. Cadrul legislativ Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, modificată şi completată, şi H.G. nr. 1265/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România (anexată). II. Elementele necesare întocmirii unui dosar  a) cerere-tip; b) devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementãrilor în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs; c) copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, eliberatã potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naþional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naþional, potrivit legislaþiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional; e) în cazul lucrãrilor de picturã a lãcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru picturã bisericească; f) în cazul solicitãrilor privind asistenþa socialã, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent; g) pentru celelalte necesităţi ale unitãþilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţitã de documente specifice tipului de activitate în care se încadreazã solicitarea; h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte; i) copia certificatului de înregistrare fiscalã; j) adeverinţă certificatã de bancã sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante; k) copia autorizaţiei din partea instituţiei de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrãri, în cazul lãcaşurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A; l) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale, după caz; m) declaraţie pe propria rãspundere a solicitantului cã va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrãrilor menţionate în documentaţia ataşatã cererii-tip; n) acte care sã ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicitã sprijin financiar; o) fotografii ce atestã stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar. • Dosar de încopciat.

III. Paşii întocmirii dosarului

• Devizul de lucrări o Este la preţuri actualizate (în lei) şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată. Pe verso se datează şi vor fi ştampilate şi semnate de solicitant. • Extrasul de cont bancar este necesar pentru evidenţierea codului IBAN: • Din fotografii trebuie să rezulte stadiul actual al lucrărilor. finisare etc. o Rubrica „Autorizaţia de constucţie” este obligatorie. . o Toate rubricile sunt obligatorii. cu menţiunea „conform cu originalul”. o Este analitic şi cuprinde detaliat lucrările care vor fi efectuate şi cantităţile de materiale. pentru lucrările rămase de executat. cota 0. dacă nu este cazul. semnate şi ştampilate de solicitant. • Autorizaţia de construcţie. De asemenea se va prezenta şi devizul semnat cu pictorul. o La rubrica „Motivarea cererii” se detaliază obiectul cererii şi felul de lucrări pentru care este solicitat sprijinul financiar. cu excepţia lucrărilor de pictură şi a celor de reparaţii curente.• Cererea tip. Se vor ataşa în copie xerox. se pune o cratimă. o Lipsa menţionării subvenţiilor primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte atrage nulitatea cererii. eliberată potrivit Legii nr. Stadiul lucrărilor pentru pictură: în procent din totalul suprafeţei de pictat. datat. o Se ia în considerare doar acest model (vezi anexa). Declaraţia pe propria răspundere Se ia în considerare doar acest model (vezi anexa). o Dacă sumele nu au fost justificate în totalitate dosarul nu se ia în considerare. o Valoarea devizului lucrărilor (după devizul anexat) rămase de executat cuprinde şi TVA-ul. precum şi proiectul de deviz aprobat de Comisia pentru pictură bisericească al Bisericii Ortodoxe Române. cu menţiunea „conform cu originalul”. cu modificările şi completările ulterioare se va ataşa în copie xerox. şi semnat de către ambele părţi (pictorul şi preotul sau consiliul parohial). cota 4. o Trebuie semnat. republicată. în afară de rubricile „Avizul de specialitate pentru Monumentele istorice” şi „Avizul Comisiei de pictură bisericească”. cu menţiunea „conform cu originalul”. o Semnătura şi ştampila solicitantului este obligatorie. • În cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional se va prezenta şi o copie a Avizului de specialitate al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. cota 10. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. • Certificatul de înregistrare fiscală (CIF) este necesar pentru identificarea persoanei juridice. în lei. • În cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau al paraclisului se va prezenta şi copia avizului eliberat de Comisia pentru pictură bisericească. semnată şi ştampilată de solicitant. o Stadiul lucrărilor pentru construcţii: organizare de şantiere. o Se bifează la anexe actele care au fost ataşate dosarului. datat şi ştampilat atât de către solicitant cât şi de ofertant. pe lucrările rămase de executat. dacă este în copie. în roşu. unde .

• Proiectul de asistenţă socială cuprinde detalierea activităţii. de primar sau de un împuternicit al acestuia. NOTĂ: . Chitanţele vor fi certificate. Alocarea sprijinului financiar Sumele acordate vor fi virate în contul instituţiei solicitante. programul. Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii. sumele se vor vira în conturile eparhiei aparţinătoare sau unităţii centrale de cult. obligatoriu. scopul. 6. grupul ţintă şi obiectivele. precum şi datele de identitate. facturile fiscale -î nsoţite de chitanţe sau ordine de plată sau bon de casă. 4. Nu se admit documente transmise prin fax. În cazul în care contul este trecut greşit. 2. conform legii (în cazul în care lucrările de pictură sunt executate de pictor angajat de parohie. acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. în caz contrar. • Toţi paşii de mai sus sunt obligatorii pentru ca dosarul să fie eligibil. Justificarea sprijinului financiar Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat trebuie să cuprindă următoarele: 1. pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari. O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor. necesitatea. Se sprijină doar activităţile şi evenimentele organizate de cultele religioase. prin contract de prestări de servicii). • Cererile care nu sunt incluse într-un dosar de încopciat nu vor fi luate în considerare. V. extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de la SSC şi chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiare. dosar de încopciat. chitanţe sau bonuri fiscale) (vezi anexa). chitanţele de mână prin care se atestă plata acestor servicii vor cuprinde în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului în clar. centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile şi dovada plăţii acestora (ordin de plată. adresă de înaintare (vezi anexa) 3. 5. Pentru lucrările de pictură se va trimite o copie a ştatului de plată şi a ordinului de plată prin care s-a virat impozitul pe salarii. IV.

Valoarea situaţiei de lucrări trebuie să coincidă cu valoarea facturilor. din care să rezulte că se pl • chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în conţinutul lor următoarele: scopul plăţii. VI.81. Caraş-Severin. Ştefan Cucu. de asemenea.Cucu@culte. Timiş. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în devizul prezentat la dosarul de acordare. obiecte sanitare etc. clopot. Raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte (vezi anexa) VII. Data limită a justificării: Potrivit prevederilor cap. fax: 021. numărul şi data eliberării.Craciunescu@culte. consilier pentru judeţele Dolj. mobilier. copiator. Bucureşti. tel. Nu se vor admite la justificare: • documente care conţin achiziţii de materiale sau prestări de servicii. Observaţii: • toate documentele justificative. cu specificarea „conform cu originalul”. În cazul primirii sprijinului financiar începând cu trimestrul IV justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia”. Persoane de contact: Valentin Crăciunescu. Vâlcea.81. 020962. 1470/2002 şi H.• dacă pe factură se menţionează execuţia unei anumite lucrări.).G.G. • facturi plătite înainte de primirea ajutorului financiar sau emise în anii precedenţi acordării sprijinului financiar. operaţiunea pentru care se face plata. nr.ro . • obiectele considerate mijloace fixe cu durata de utilizare mai mare de un an şi preţ unitar inclusiv TVA mai mare de 1. vor fi certificate obligatoriu prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului. telefon.4. se va ataşa. tel. 0723333530. (centrala) 021/318. alteledecât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar. Hunedoara. se va ataşaobligatoriu situaţia de lucrări. contractul cu furnizorul respectiv. .54.ro). 82/2001 „documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. cazan. 40. consilier pentru judeţele Arad. calculator.318. (email: Stefan. 0729818153. chiar dacă acestea au fost plătite după primirea ajutorului financiar. • documentele justificative trebuie sa fie lizibile şi să NU prezinte ştersături.60. art. • dacă se achită un avans din lucrare. nr. aparat de aer condiţionat. Gorj. sector 2. Olt. prezentate în copii xerox. imprimantă. se va ataşa şi contractul respectiv . litera i) din H. fax.15. tel. Contact Secretariatul de Stat pentru Culte: strada Nicolae Filipescu. (email: Valentin. • dacă pe factură se menţionează execuţia unei lucrări conform unui contract.799 lei (ex. Mehedinţi. centrală termică.313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.

021.ro).318. int. (email: Cezar.ro ). consilier pentru judeţele Brăila.Moroiu@culte. Braşov . Tibor Vamos. tel.ro).ro ). Bistriţa Năsăud.doc IV.Suciava@culte. tel. Cultul Reformat . Cultul Evanghelic Luteran S.1265/2010.ro).ro). Documente ataşate » » » » » I.81.81. 328. tel.G. Sălaj. Mureş.Subtirelu@culte. Laura Ilie.52. 0753050636 Angelica Viaşu. 0729513860.doc . 021.Cerere tip. 0788060722.ro).doc II. Constanţa.81.ro ).Adresa inaintare documente de justificare. nr.52.Stelian Gomboş.H. Marius Şolea. 0743807014. tel.Mic@culte.Raport de justificare. 330. int. consilier pentru judeţele Bacău şi Vaslui.52. tel. 0730642319.doc III. Galaţi. Cultul Unitarian.81. consilier pentru judeţele Botoşani. consilier pentru justificări (angelica. Andreea Bageac. Bihor. consilier pentru lăcaşele de cult monumente istorice. consilier pentru municipiul Bucureşti şi judeţele Călăraşi. Cluj . Iaşi. (email: Bogdan.consilier pentru comunităţile româneşti din afara graniţelor(email: Andreea. tel. 021.318.Stanescu@culte. 347. tel. 305. Tulcea. 0721260966 Cristian Suciava. consilier pentru judeţele Alba. tel. consilier pentru judeţele Giurgiu. Suceava. Buzău.Declaratie pe propria raspundere.Surugiu@culte.doc V. Prahova.318. Ialomiţa.Pavalascu@culte. (email: Dan. consilier pentru judeţele Covasna. Sibiu.318. (email: Stelian. consilier pentru asistenţă socială şi acţiuni interne şi internaţionale ale cultelor (email: Claudia. 0730642318. (email:Cristian. 021. Adrian Subţirelu. consilier pentru judeţele Maramures. int.Gombos@culte. nr. Neamţ. int. Satu Mare. tel. (email: Adrian. Cezar Păvălaşcu. Bogdan Moroiu. Dan Surugiu. Dâmboviţa. consilier pentru Biserica Romano-Catolică de limba maghiară.ro) . tel. Vrancea. Adrian Simionescu. Ilfov.P. 0733375135 Claudia Stănescu. Harghita .viasu@culte. tel.54. Argeş şi Teleorman.