You are on page 1of 3

OSPF over Frame Relay - Broadcast

Topology

Yêu cầu Cấu hình định tuyến OSPF qua mạng Frame-Relay giữa các router R1, R4 và R5 sử dụng OSPF network type broadcast để các LAN của các router có thể giao tiếp với nhau Cấu hình

255.0.Frame-relay Switch FRSW(config)#frame-relay switching (PT Ko hỗ trợ .0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#interface S0/0/0 R1(config-if)#ip address 10.0.0.0.5 105 broadcast R1(config-if)#no frame-relay inverse-arp (PT chua ho tro) R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#network 0.0.Router Sim hỗ trợ nhưng chỉ có 2 Serial Interface).255 area 0 Router R4 .0 R1(config-if)#encapsulation frame-relay R1(config-if)#ip ospf network broadcast R1(config-if)#frame-relay map ip 10.0. FRSW(config)#interface S0/0/0 FRSW(config-if)#encapsulation frame-relay FRSW(config-if)#frame-relay intf-dce FRSW(config-if)#clock rate 64000 FRSW(config-if)#frame-relay route 104 interface S0/0/1 FRSW(config-if)#frame-relay route 105 interface S0/1/0 FRSW(config-if)#no shutdown FRSW(config)#interface S0/0/1 FRSW(config-if)#encapsulation frame-relay FRSW(config-if)#frame-relay intf-dce FRSW(config-if)#clock rate 64000 FRSW(config-if)#frame-relay route 401 interface S0/0/0 FRSW(config-if)#no shutdown FRSW(config)#interface S0/1/0 FRSW(config-if)#encapsulation frame-relay FRSW(config-if)#frame-relay intf-dce FRSW(config-if)#clock rate 64000 FRSW(config-if)#frame-relay route 501 interface S0/0/0 FRSW(config-if)#no shutdown Router R1 R1(config)#interface fa0/0 R1(config-if)#ip address 1.0.0.0.0.0 255.1 255.4 104 broadcast R1(config-if)#frame-relay map ip 10.255.0.0.0.1 255.0.

255 area 0 .1 501 broadcast (da map trong Cloud) R5(config-if)#no frame-relay inverse-arp R5(config)#router ospf 1 R5(config-router)#network 0.0.0 R5(config-if)#no shutdown R5(config-if)#interface S0/0/0 R5(config-if)#ip address 10.0.255.0.0.0.5 255.255 area 0 Router R5 R5(config)#interface fa0/0 R5(config-if)#ip address 5.0 R4(config-if)#encapsulation frame-relay R4(config-if)#ip ospf network broadcast R4(config-if)#ip ospf priority 0 R4(config-if)#frame-relay map ip 10.0.4 255.0.0.0.0.0.0.0 R5(config-if)#encapsulation frame-relay R5(config-if)#ip ospf network broadcast R5(config-if)#ip ospf priority 0 R5(config-if)#frame-relay map ip 10.5 255.4 255.0.255.0.0.0.0.0.0 255.255.0.255.0.0.0 255.0.1 401 broadcast (Da map trong cloud) R4(config-if)#no frame-relay inverse-arp R4(config)#router ospf 1 R4(config-router)#network 0.0 R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#interface S0/0/0 R4(config-if)#ip address 10.0.0.R4(config)#interface fa0/0 R4(config-if)#ip address 4.