You are on page 1of 9

1

LAKLK LAKLK LAKLK LAKLK


HAKKINDA ER HAKKINDA ER HAKKINDA ER HAKKINDA ER TENKD TENKD TENKD TENKD

Laiklik;
secularizm kkne dayanan bir kelimedir.
Dini beerin vicdanlarna, devleti insanlarn tanrlam aklna teslim
eden beeri bir dzendir.UBEYDULLAH ARSLAN
slamabad slamic universty
20 Mart 2012 Sal2

Laiklik; Cumhuriyet tarihinden beri fikir dnyamza
zorla dayatlan ve en ok tartlan bir rejimdir. Dinden
uzak bu rejim lkemizde byk bir nefretle karlanyor.

Laiklik; bir dindir. Beerin Vahye kar oluturduu
batl bir dindir. Laiklii kabul eden bir insan; slam dinini
reddetmitir. Zira Laiklik; siyasi sahada dine soluma hakk
tanmayan kendi nevine has batl bir dindir.

Laiklik; asrlardr islam lkelerini megul ve tehdit
etmektedir. Bu rejim; mslman nesli ve toplumu
karanlk kbuslara, batl inanlara, dnyevi yaama
mahkm klmakta dini devlet sahasndan uzak
tutmaktadr.

Doduu ilk gnden gnmze kadar, slam
byk dman grmekte, tm kuvvetini ve askeri
gcn dine kar gelitirmekte, siyasi kararlarla
mslman neslini korkutmaktadr. Laikliin k sebebi;
din kartlna dayanmaktadr.

Filhakika bizde laiklik, Arapada lmniyye/Ldiniye
yahut Dnyeviye olarak isimlendirilen kelime; dini siyasi
sahadan uzak tutan, din- devlet ilerini birbirinden
ayran, dini ferdin ve toplumun kalbine mahkm eden
batl bir dindir.

Laiklik; secularizm kkne dayanan bir kelimedir.
Dini beerin vicdanlarna, devleti insanlarn tanrlam
aklna teslim eden beeri bir dzendir.3

Bat meneli bilimsel ansiklopediler
secularizmi/laiklii, toplumu ahirete deil, dnyaya
ynlendirmeyi ama edinen toplumsal bir hareket
olarak tanmlamtr
1


Zamanla gelien ve byyen laiklik; dine kar bir
hviyet kazanmtr. nsan terbiyesinde ve ahlaknda
dinin etkisini reddeden ve siyasi ilerde dine izin
vermeyen hareket, ortaa dnyasnda kilisenin
karanlk basklar ve hatalar neticesinde dodu, 1789
Fransz devrimiyle siyasi sahada yerini ald. Kilise
toplumun sorunlarna zm retemeyip batl kararlar
alnca, aklc ve bilimselci Yahudi dnrler laiklik fikrini
ortaya att.

Yaanlan o srete birok bilim adam kiliseye kar
geldii iin ldrld, armha gerildi, asld, srld
aypland. Bilim ilerledike Kilise; bilimsel keiflere aklk
getiremedi, bylece bilimsel keiflerin doruluu ve
bilim adamlarnn hakll zuhur etti. Batl insan akln
tanrlatrmaya, dnyaya tapnmaya, bilimi
kutsallatrmaya balad.

Siyasi, Kltrel, Toplumsal deiimle balayan halk
uyan, bilim ve halkn verdii ani bir ynle; dine kar bir
rejim dourdu, bu rejim baty ve douyu epeevre
kuatacak, islam dnyasnn halifesini devirecek,
diktatrlerin demir yumruu olacak, islam lkelerini
kasp kavuracak, kfre kap aacak, eytann hizmetisi
olarak din kartln her yere yayacakt.

1
Dr. smail Muhammed Hanefi, Nebzetu anil lmniyye

4

Avrupada bu gelimeyi fark eden; Yahudi ilim
adamlar ve dnrler, dine kar Laik zihniyeti
destekledi. O halde Laikliin knda kilisenin,
bymesinde Yahudi ilim adamlarnn rol byktr.

Laiklii bilim kknden gelen bilimselcii hedef
edinen bir hareket olarak kabul etmek ok gtr.
Hakikatte sesli haykrd arlarna ve hedefine
baknca bilimsellikten ziyade dinin etkisini yok etmeyi,
devlet ilerinden uzaklatrmay ama edindii grlr.

Laiklik gnmzde zuhur eden bir anda gndeme
bir bomba gibi den rejim deildir, aksine bu rejimin alt
yaps, temel binas cahiliye insannda bulunurdu.
rnein uaybn (a.s.) kavmi bu konuda Laik idi. Onlar
dnyevi ilerinde dinin etkisini reddeden bir kavimdi.
Allah ayette buyurur.

, '' = - , - - ' - ' - ' , - . - - ' -' - - - , ' - - - -' - = -,' - - , - ' ,
,' = ' - - ' ' -,- '
Dediler ki: Ey uayb! Babalarmzn taptklarn (putlar),
yahut mallarmz hususunda dilediimizi yapmay terk
etmemizi sana namazn m emrediyor? Oysa sen
yumuak huylu ve ok akllsn!(Sad-87)

uaybn kavmi, dinin dnya ilerine mdahalesini
sorguluyor, soru soruyor, eer doruysa, dinin bizim
dnyevi iimize karmasn, uzak dursun diyordu. Bylece
Laik zihniyetin cahiliye dneminde yaadn Kurann
ayetiyle tespit etmi oluyoruz. Laiklik kavramnn insan
tabiatnda olduunu kabullenmek zorundayz. Tabi

5
ancak geliimini, bymesini, topluma yaygn bir rejim
olmasn Fransz devriminden sonra grrz.

Kurann verdii bilgiyi iyi tahlil edersek u gerei
grrz; insan i dnyasnda Allaha ve dinine kar bir
sr saklar, ne zaman onu gl klarsa dnyaya pazarlar.
eytan bu i dnyann hkimidir, onun dar yansmasn
salayan varlktr. Bu sebeple insan i ve d oluumlarn
vahye teslim etmedike ille bir taraftan eytana kulluk
edecektir. Bu adan her Laik; eytann bir hizmetisidir.

Mslmanlar dinlerine sahip kmayp dnyaya
temeyyl edip, akideden ve bilimsel verilerden
uzaklanca Laiklik; bir gedik grd, oradan ilkin islam
dnyasnn iine fikri anlamda, sonrada devlet baznda
szd, yerleti, tehlikeli bir batl rejim konumuna ulat.

Onu douran ve gelitiren temel etken,
mslmanlarn zaaf ve dine kar vurdumduymazldr.
Dier baka bir etken ise; mmetin iinden kan
hainlerin, ikiyzl siyaset izlemeleri, mslman bilim
adamlarnn hainlerin gerek yzn tanmada
basiretsizliidir. O gn sinsice siyasi sahada oyun
oynayanlar bugnde ayn tuzaklarla mmeti haktan,
izzetli tavrdan alkoymakta, batl rejimi ayakta tutmaya
almaktadr.

Bu etkenlere ekleyebileceimiz somut dier
etkenlerde vardr, rnein askeri ihtilaller, batya
mntesip kiiler, batda eitim alp islam kart
alanlar, laik partiler ve zorla dayatlan laik askeri
anayasalar laikliin toplumda yaylmasn salamtr.


6
Laiklik; nasl slam dman gryorsa, slamda onu
dman gryor. nk laiklik; dini deerleri dman
kabul etmekte, helal-haram yetkisini kendinde
grmekte, dinin bir afyon olduunu yaymaktadr.

Yine Laiklik; dinin devlete karmayacana, ferdin
diledii kadnla hayat srebileceine, nikahn meru
olmadna, dinin sadece mescitte hakim olmas
gerektiine inanr. Bu yaklamlarn tm kfrdr,
sahibini dinden kartr.

Her laik; hayalinde ve yaam dnyasnda bir ilah
icat etmi onun emri dorultusunda ilerlemitir. O her ne
kadar bunu reddetse de Allah lah olarak kabul
etmeyen kimsenin ilah eytandr, akldr, hevadr,
arzusudur. nsann ilahsz kalmas mmkn deildir, her
bir ateistin aslnda tapt bir ilah vardr, bunlarsa onun
arzusudur, akldr, eytani dnceleridir.

Laiklik; tevhide, imana, hkm koyma ve helal-haram
belirlemeye aktan muhalif batl kfr bir rejimdir. slam
ve Laiklik arasnda birlik dostluk dayanma asla
mmkn deildir zira ikisi de zt kutuptur. Biri dinin devlet
ve hayat zerinde egemenliini dieri de dinin ve
hattan devletten uzaklamasn istemektedir. Bu
balamda; Laiklik islam nazarnda yklmas gereken
batl bir rejimdir.

Laik Rejim; halkn egemenliini iddia ederek batl bir
hedef izerken, slam Allahn ve Resulnn
egemenliine davet eder. slam limleri ve davetileri
bu batl rejimi ve dier beeri tm rejimleri tanmal,

7
tantmal, halk bunlara kar uyarmaldr. lmi ve bilimsel
ilerlememiz laikliin sonunu getirecektir.

Gnmzde slamc siyasilerin gcn artrmak ve
laikler nnde destelemek laikliin etkisizlemesinde
temel faktrdr. Mslmanlar akll olup ilkin dman
def etmek, kfr zayflatmak, laikleri devlet
egemenliinden uzaklatrmakla mkelleftir.

Laik rejime-gl olunduu- takdirde- itaat
etmemek gerekir. Ancak gnmzde dmann siyasi
ve askeri gcn krmak, mslman halk glendirmek,
gelecee dair baskc olmayan zgr bir toplum modeli
oluturmak yolunda adm atan siyasi slamclarn baz
tavrlarn, laik yapya itaat olarak deerlendirmek
hatadr, hakl bir bak deildir.

lkemizde Siyasi slamclarn varl, iktidarda olmas,
islamn nn amada, zgrlkleri kazanmada,
islamn menfaatinedir.

Laikliin amac; islam mmetini sahih akideden ve
doru fikirden uzaklatrmak batl dnyevi bir deere
mahkm etmektir. Bu batl rejimin batlln, tehlikesini,
rk yapsn, dine kartln grmek ve tantmak
vaciptir.

slam ve Laiklik aras kavga; uzun zamandr devam
ediyor, phesiz ki; bu kavgada galip gelecek olan
slamdr, hibir beeri din Rabbani dine galip
gelemeyecektir. Tevhid dininin safln, mmetin eriata
balln batl dinler asla yok edemeyecektir. Yeter ki
mslmanlar yeniden sahih dinlerini renmeye,

8
Allahn eriatn istemeye, hakk tanmaya, batldan
uzak kalmaya devam etsin, ilim ve bilim yolunda
ilerlesin.

lkemizin Laikleri; islam dnyasnda en iddetli
laiklerdir. slam dnyasna ilk laiklii pazarlayan da
lkemizdir. Halifelik kaldrlarak yerine konulan batl rejim,
islam dnyasnn blnmesine de sebep olmutur. Bu
uurda birok lke laik Cumhuriyeti rnek model
gstermitir. Bu durum blnmeyi beraberinde getirmi,
yeni yeni laik partilerin domasna kap amtr.

Cumhuriyetin ilk yllarnda Laikliin yerlemesi adna
byk katliamlar yaplmtr, masum mslman kanlar
aktlm, limler ve davetiler idam edilmi, sorgusuz
sualsiz ipte sallandrlmtr. Batl rejim kendini zorla kabul
ettirmek iin elinden geleni yapmaktan geri kalmamtr.

Bu nedenle lkemizde yaanlan ac travmalar islam
dnyasnn tepkisini ve bedduasn ekmitir. Batl rejimi
askeri darbelerle ayakta tutalar mmetin neslini kfre
drmtr.

Laikler yllarca slam ferdin dini olup devletin dini
deildir demi, devletin eitim mfredatlarna bu
kalplar zorla yazarak nesillere alamlardr.

Yine laikler eriat her zamana ve mekna mnasip
deildir demi, slam dininin yetersizliini, acizliini iddia
edip gnmz artlarna aklk getirememektedir
diyerek neslimizi kandrmtr.


9
Yine Laikler akl dinin retilerinden stndr
anlayn savunarak baty ve bilimi ileri srp dinden
soutmutur ki bu iddias en byk bir yalandr. Akl
putlatran Laiklik dine kar kendi akln din edinmitir.

Yine Laikler er dzende kadnn haklarnn
verilmediini iddia ederek mslman kadn dinden
uzaklatrmaya alm, feminizm ad altnda kadnn
haklarn talep etmesini rgtlemitir.

Yine Laikler; dini deerleri, limleri, kutsallar tehdit
gstermi, halk korkutarak batl hedefine adm atmtr.

Hlasa; Laiklik batl bir dindir. Mslmann Laik olmas
dnlemez. Zira dine kar olan bir rejimi hi bir
mslman kabul edemez. Allah mslmanlar kfr ve
batl rejimlerden korusun. Salat ve selam Resulne olsun