5.

1

Cap. 5 Lămpi electrice

Problematica - lămpi cu incandescenŃă- de uz general - cu halogeni(cu ciclu regenerator) - lămpi fluorescente - tubulare, trifosfor - compacte - lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune - cu balon fluorescent - cu lumină mixtă - cu ioduri metalice - lămpi cu vapori de sodiu - de joasă presiune - de înaltă presiune - lămpi fără electrozi - lampa cu inducŃie - lampa cu microunde (cu sulf) - sisteme de iluminat cu conducte de lumină (tuburi de lumină) - etichetarea energetică

Lămpile electrice utilizate în instalaŃiile de iluminat pot fi grupate în următoarele categorii principale: incandescente normale (de uz general), incandescente cu halogeni, fluorescente (tubulare, compacte), cu mercur de înaltă presiune (cu balon fluorescent, cu lumină mixtă, cu halogenuri metalice), cu sodiu (de joasă presiune, de înaltă presiune), fără electrozi (cu inducŃie cu mercur, cu microunde - cu sulf). Lămpile sunt diferenŃiate prin construcŃie, funcŃionare, caracteristici (eficacitatea luminoasă, durata de viaŃă, deprecierea fluxului luminos, proprietăŃile colorimetrice), alimentare. Eficacitatea luminoasă a unei lămpi se exprimă în lumen pe watt (lm/W) şi reprezintă raportul între fluxul luminos emis de lampă ("flux luminos iniŃial", după 100 ore de funcŃionare) şi puterea electrică consumată (în cazul lămpilor cu descărcări, fără luarea în considerare a pierderilor electrice în echipamentul auxiliar).
Exemplu. O lampă fluorescentă emite 3000 lm şi consumă 40 W, iar balastul său consumă 10 W; eficacitatea luminoasă a lămpii este 3000/40=75 lm/W iar a sistemului lampă-balast este 3000/(40+10)=60 lm/W.

Durata de viaŃă şi deprecierea fluxului luminos emis se referă la grupuri de lămpi şi se determină în condiŃii standard de testare. Durata de viaŃă este: (a) pentru lămpile cu incandescenŃă - numărul de ore de funcŃionare în care se deteriorează 50% din lămpile grupului testat; (b) pentru lămpile cu descărcări - numărul de ore de funcŃionare în care fluxul luminos emis (sau eficacitatea luminoasă) scade la un procent dat (în general 70%) faŃă de valoarea iniŃială (după 100 ore de funcŃionare). Uneori se utilizează ambele noŃiuni, sub denumirea de "durată de supravieŃuire", respectiv "durată de viaŃă economică" (în care se obŃine o cantitate de lumină cu un consum optim de energie). Deprecierea fluxului luminos pe durata de viaŃă se datorează "îmbătrânirii" lămpii şi este cauzată de mai mulŃi factori. Aceste două caracteristici sunt stabilite de fiecare producător în parte şi sunt incluse în cataloagele de prezentare. În tabelul 5.6 sunt date valori informative pentru lămpile electrice de uz general, cu menŃionarea ambelor durate de viaŃă pentru lămpile cu descărcări. În condiŃii reale de funcŃionare, caracteristicile menŃionate au valori inferioare celor standard, datorită unor factori externi ca variaŃii de tensiune, frecvenŃă de conectare, vibraŃii, temperatura mediului ambiant, tipul balasturilor. ProprietăŃile colorimetrice sunt descrise prin temperatura de culoare corelată a lămpii (culoarea aparentă a radiaŃiei emise) - tabelul 5.1 şi indicele de redare a culorii (calitatea unei lămpi de a asigura unui obiect iluminat culoarea sa naturală), caracteristici ce determină încadrarea lămpii într-o anumită categorie specifică - tabelul 5.2. 5.1 Lămpi cu incandescenŃă

5.2

a. Lămpi cu incandescenŃă de uz general - LIG ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare. Lampa (fig. 5.1) este alcătuită din filamentul de wolfram spiralat, suporturile de alimentare şi fixare a filamentului, balonul de sticlă, gazul de umplere şi soclul. Filamentul încălzit electric la o temperatură suficient de mare (2800 ... 3000 K) emite o radiaŃie cuprinsă parŃial în domeniul vizibil al spectrului. Cu cât mai ridicată este temperatura filamentului, cu atât mai mare este atât procentul de radiaŃie vizibilă cât şi eficacitatea luminoasă a lămpii. Particulele de wolfram ce se evaporă de pe filament în timpul funcŃionării se depun pe balonul de sticlă. Durata de viaŃă este determinată de ruperea filamentului, subŃierea acestuia şi înnegrirea balonului de sticlă conducând la scăderea fluxului luminos emis. Evaporarea filamentului este redusă prin umplerea balonului de sticlă cu un gaz inert sau amestec de gaze (uzual, argon şi azot). Balonul de sticlă poate fi clar, mat, opal, colorat sau oglindat. Soclul este de tip filet sau baionetă. În unele aplicaŃii restrânse se folosesc lămpi cu incandescenŃă tubulare de formă liniară, cu filament axial şi alimentare la unul sau ambele capete ale tubului.

Caracteristici de funcŃionare. Lămpile cu incandescenŃă de uz general - LIG au: - puterea nominală între 15 ... 2000 W, majoritatea fiind între 25 ... 200 W; - eficacitatea luminoasă între 8 ... 20 lm/W, maximul teoretic de 53 lm/W obŃinându-se la temperatura de topire a wolframului de 3655 K (eficacitatea luminoasă creşte cu puterea lămpii: 15 W - 8 lm/W; 100 W - 14 lm/W; 2000 W - 20 lm/W); - durata de viaŃă de 1000 ore, cu o depreciere a fluxului luminos de circa 20%; - luminanŃă mare, de ordinul a (200 ... 1200) ·104 nt, reducerea ei fiind posibilă prin utilizarea baloanelor mate sau opale. Temperatura de culoare scăzută de circa 2800 K şi radiaŃia ce acoperă întregul spectru vizibil conferă acestei lămpi o excelentă culoare aparentă şi o foarte bună redare a culorilor (având Ra = 100). Aprinderi şi stingeri repetate la scurte intervale de timp nu afectează durata de viaŃă a lămpii. Reglajul (diminuarea) fluxului luminos este posibil fără restricŃii, însă trebuie avut în vedere că o lampă alimentată cu tensiune scăzută va avea şi o temperatură a filamentului mai scăzută (ceea ce este echivalent cu o temperatură de culoare şi o eficacitate reduse, dar o durată de viaŃă mărită). VariaŃia tensiunii de alimentare influenŃează puternic caracteristicile lămpii. În reŃeaua de joasă tensiune de alimentare a lămpilor electrice fiind admisă o variaŃie a tensiunii de alimentare de +/- (3 ... 5)%, se observă că mărirea tensiunii cu 5% conduce la scăderea duratei de viaŃă cu 50%. FuncŃionarea lămpii nu este afectată de temperatura mediului ambiant. În tabelul 5.3 sunt date unele caracteristici ale LIG. Alimentare. Se conectează direct la reŃea, fără aparataj special. Utilizare. Avantajele LIG (construcŃie simplă şi preŃ de cost scăzut, puteri mari la gabarite reduse, lipsa unui aparataj suplimentar) îi asigură o largă răspândire şi aplicabilitate în locuinŃe, iluminat local, încăperi cu rol de divertisment, încăperi auxiliare, iluminat de siguranŃă. În ultimul timp este însă puternic concurată de lampa fluorescentă compactă - LFC, realizată tocmai ca o alternativă economică în utilizări generale.

Figura 5.1 Lampa cu incandescnŃă

5.3

b. Lămpi cu incandescenŃă cu halogeni - LIH ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare. Introducerea unui halogen (iod, clor sau brom) în interiorul balonului de sticlă al unei lămpi cu incandescenŃă normale măreşte eficacitatea luminoasă şi reduce spectaculos deprecierea fluxului luminos al acesteia. Principiul de funcŃionare descoperit în 1958 se bazează pe ciclul regenerator al halogenului. Wolframul evaporat se combină cu halogenul şi formează halogenura de wolfram, la o temperatură sub 2000 K. Halogenura este volatilă şi nu aderă pe balonul de sticlă, dacă temperatura balonului este destul de ridicată (peste 500 K) pentru a nu se condensa. În apropierea filamentului, la temperatura peste 2800 K, halogenura de wolfram se descompune în wolfram şi halogen; wolframul se depune pe filament iar halogenul îşi continuă rolul în funcŃionarea ciclului. Temperatura ridicată necesară balonului determină dimensiuni mai reduse ale acestuia, comparativ cu o lampă cu incandescenŃă normală de aceeaşi putere şi impune utilizarea sticlei de cuarŃ în locul sticlei obişnuite. Forma balonului de sticlă este cel mai adesea tubulară, cu filamentul poziŃionat axial şi alimentare la unul sau ambele capete ale tubului. Lampa tubulară se foloseşte numai în poziŃie orizontală. Pentru evitarea atingerii cu mâna a sticlei de cuarŃ (fapt ce conduce în timp la distrugerea lămpii datorită acŃiunii grăsimii de pe pielea mâinii asupra structurii cristaline a cuarŃului), unele tipuri constructive de lămpi au un balon suplimentar de protecŃie din sticlă obişnuită sau lampa este introdusă într-un reflector din aluminiu sau de tip dicroic, prevăzut eventual cu geam de protecŃie. Caracteristici de funcŃionare. Avantajele LIH faŃă de LIG constau în: - eficacitatea luminoasă mai mare cu circa 10%; - durata de viaŃă dublă, de 2000 ore, deprecierea fluxului luminos redusă la circa 4%; - temperatura de culoare mai ridicată, între 2800 ... 3200 K, lumina emisă fiind mai "albă". Reglajul (diminuarea) fluxului luminos emis este posibil până la un anumit punct, datorită faptului că temperatura lămpii scade şi astfel este stopată funcŃionarea ciclului regenerator. Sub acest punct, LIH se comportă ca o lampă cu incandescenŃă normală, balonul de sticlă se înnegreşte rapid iar halogenul atacă chimic filamentul de wolfram. De aceea nu se recomandă funcŃionarea timp îndelungat a LIH având fluxul luminos diminuat. Alimentare. Se execută în două variante principale, pentru alimentare directă la reŃea la tensiunea de 220 V (cu puteri între 60 ... 2000 W) sau prin transformator de tensiune redusă la 6, 12 sau 24 V (cu puteri între 10 ... 250 W). Utilizare. Avantajele LIH (construcŃie compactă, dimensiuni reduse şi un sistem optic perfect controlabil) îi asigură multiple aplicaŃii în sistemele de iluminat tip spot (expoziŃii, vitrine, încăperi comerciale, iluminat decorativ, iluminatul local), în proiectoare pentru iluminatul terenurilor sportive sau în iluminatul artistic (studiouri de filmare, televiziune, săli de spectacole).

5.4

5.2 Lămpi fluorescente

În această categorie sunt cuprinse lămpile cu vapori de mercur de joasă presiune la care descărcarea electrică între doi electrozi emite radiaŃii ultraviolete absorbite şi transformate în radiaŃii vizibile de pulberea fluorescentă depusă pe peretele interior al tubului de descărcare. a. Lămpi fluorescente tubulare - LFT ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare. Lampa este alcătuită dintr-un tub de sticlă prevăzut la ambele extremităŃi cu electrozi de wolfram, în care se introduce mercur şi un gaz inert (argon, kripton) pentru amorsarea descărcării electrice. SuprafaŃa interioară a tubului de sticlă este acoperită cu un strat de pulbere fluorescentă. În stare "rece", mercurul se găseşte sub formă de mici picături. Descărcarea electrică iniŃială amorsată în gazul auxiliar produce încălzirea şi vaporizarea mercurului. RadiaŃia descărcării în vaporii de mercur la joasă presiune (0,8 Pa) este o radiaŃie de rezonanŃă, emisă în proporŃie de 90% în lungimea de undă de 254 nm, cuprinsă în banda ultraviolet. Pulberea fluorescentă excitată în ultraviolet emite o radiaŃie vizibilă. Principiul fundamental de obŃinere a luminii la acest tip de lampă este fluorescenŃa. Remarcăm aici două greşeli ce există în exprimarea uzuală: pe de o parte denumirea lămpii fluorescente cu termenul absolut impropriu "lampă cu neon" (descărcarea electrică are loc în vapori de mercur, nu în neon), iar pe de altă parte denumirea pulberii fluorescente cu termenul de "fosfor" ce apare în tipologia lămpii fluorescente standard-fosfor, tri-fosfor sau multi-fosfor (radiaŃia luminoasă este obŃinută prin fluorescenŃă, nu prin fosforescenŃă). Caracteristicile radiaŃiei vizibile sunt determinate de caracteristicile radiaŃiei pulberii fluorescente şi depind de tipul şi compoziŃia chimică a acesteia: (a) pulberea fluorescentă standard-fosfor conŃine apatită şi alŃi halofosfaŃi a căror emisie acoperă în mod continuu întreaga bandă vizibilă şi dă o lumină "albă", lampa având o bună eficacitate luminoasă dar o slabă redare a culorilor; (b) pulberea fluorescentă tri-fosfor este un amestec alcătuit din trei tipuri de pământuri rare (aluminat de magneziu şi bariu, aluminat de magneziu, ceriu şi terbiu, oxid de ytriu activat cu europiu) care emite în benzile înguste de albastru, verde şi roşu, lampa având o foarte bună redare a culorilor şi o înaltă eficacitate luminoasă; (c) pulberea fluorescentă multifosfor este o realizare recentă şi este un amestec de mai multe tipuri de substanŃe alese astfel încât să acopere întregul domeniu vizibil al spectrului, lampa având cea mai bună redare a culorilor posibilă şi o bună eficacitate luminoasă. Dimensiunile tubului de sticlă lungime/diametru sunt standardizate, valorile uzuale fiind următoarele: lungimea de 600, 1200, 1500 mm (gama completă cuprinde valori între 150 mm şi 2400 mm sau chiar mai mult) şi diametrul de 16 (lămpi din generaŃia actuală), 26 (lămpi din generaŃia recentă) sau 38 mm (lămpi din generaŃia trecută). Lungimea lămpii este într-o relaŃie de proporŃionalitate cu puterea acesteia, dar decizia fabricanŃilor de tuburi fluorescente este determinată de dimensiunile modulelor utilizate în construcŃia clădirilor, în special al tavanelor acestora. Aspectele electrice ale funcŃionării lămpii fluorescente sunt tot atât de importante ca şi cele fotometrice. Caracteristica statică a descărcării electrice are o alură descrescătoare (caracteristică negativă). Pentru amorsarea descărcării este necesar un impuls de tensiune mărită între electrozi, iar pentru menŃinerea descărcării este necesară o tensiune mai mică şi o caracteristică crescătoare a sursei de alimentare (caracteristică pozitivă). În caz contrar, curentul electric prin lampă ar creşte până ce lampa s-ar distruge. Îndeplinirea acestor condiŃii este asigurată de aparatajul auxiliar de amorsare şi stabilizare a descărcării electrice. Există o mare diversitate de soluŃii tehnice din care se desprind trei tipuri constructive. (a) Lampa fluorescentă normală cu aprindere prin starter cu licărire şi balast serie inductiv sau capacitiv. Lampa necesită o preîncălzire a electrozilor şi un impuls de tensiune pentru amorsarea descărcării. Starterul este o lampă cu descărcare luminescentă în regim de licărire, a cărei

. între 15 . acoperind o suprafaŃă de 230°)... Lămpile fluorescente cu aprindere prin starter aflate în fabricaŃie curentă (pe plan mondial) sunt: • Standard. 13 W. ceea ce provoacă repetarea procedurii de aprindere şi. Sunt folosite frecvent două scheme de alimentare. cu diametrul de 15 mm şi puteri de 4 ... fără starter. moment în care încetează descărcarea luminescentă şi în circuit se stabileşte un curent electric relativ intens (de 1. Aparatajul auxiliar de amorsare şi stabilizare a descărcării este dimensionat diferit în raport cu natura gazului. alcătuit dintr-o lamelă bimetal. 4 secunde.. fapt ce trebuie avut în considerare când se doreşte înlocuirea lămpilor fluorescente uzate cu altele de tip nou. Ambele situaŃii conduc la uzura prematură a lămpii fluorescente. de o construcŃie specială (tubul prezintă diferite adâncituri/proeminenŃe sau este umplut cu un amalgam de mercur). Dacă.. Dacă acesta corespunde trecerii prin zero a tensiunii. • Speciale. 800 °C ce asigură emisia electronilor liberi necesari descărcării electrice în lampă. 70 W. cu diametrul de 38 mm. unul fix iar celălalt mobil. din contră. • “De înaltă frecvenŃă”. respectiv kripton în lămpile "retrofit" sau în cele “de înaltă frecvenŃă". (b) Lampa fluorescentă cu aprindere rapidă.. solicitând excesiv substanŃa emisivă a electrozilor lămpii.5 tensiune de amorsare este mai mare decât tensiunea de funcŃionare a lămpii. acesta corespunde trecerii prin maxim a tensiunii. colorate (prin compoziŃia pulberii fluorescente sau dispunerea unui start exterior de filtrare titanat de nichel) sau cu reflector (având un strat reflectorizant din pulbere de oxid de aluminiu depus între pulberea fluorescentă şi tubul de sticlă pe porŃiunea superioară a tubului.. dar mai mare decât cea de amorsare a starterului) se produce o descărcare luminescentă între electrozii starterului. 215 W. cu puteri între 20 . Acelaşi balast asigură şi stabilizarea descărcării electrice. 125 W.. Este faza de amorsare a descărcării electrice. cu diametrul de 26 mm destinate să înlocuiască lămpile standard în instalaŃiile existente. Aceasta este faza de preîncălzire a electrozilor lămpii la o temperatură de 600 . având un flux luminos mai mare decât cele standard. cu efecte luminoase neplăcute de pâlpâire a lămpii. Energia termică disipată pe electrozi produce încălzirea lor şi bimetalul se deformează atingând electrodul fix.. supratensiunea obŃinută are valori scăzute. o încălzire suplimentară a electrozilor.. Gazul auxiliar din interiorul tubului lămpii fluorescente depinde de tipul şi diametrul lămpii: argon în lămpile standard cu diametrul de 38 sau în unele lămpi cu diametrul de 26 mm. cu puteri între 40 . • Miniaturale.5 ori mai mare decât curentul nominal) timp de 2 . Bimetalul se răceşte şi redeschide contactul. prin înserierea unui condensator se obŃine un balast capacitiv. cu diametrul de 26 mm şi puteri între 16 . insuficiente pentru amorsare. în atmosfera de argon sau kripton din tubul de descărcare. supratensiunea obŃinută are valori exagerat de mari. Acest dezavantaj major (şi altele) este eliminat prin folosirea starterelor sau balasturilor electronice moderne. momentul optim fiind a doua treime a pantei crescătoare a tensiunii. Procedura se repetă dacă lampa nu s-a aprins la primul impuls de tensiune. La conectarea tensiunii reŃelei (prea mică pentru amorsarea lămpii. Balastul este o bobină cu miez magnetic cu întrefier (balast inductiv). FuncŃionarea starterului este aleatorie. cu format diferit de cel liniar (tubul de sticlă în formă de cerc sau U). 50 W. realizate să funcŃioneze cu balasturi electronice. • "Dublu flux". • "Retrofit". deci. deci cu tipul lămpii. în sensul că deschiderea contactului dintre electrozii săi (ce produce impulsul de tensiune de amorsare) poate să aibă loc în orice moment al variaŃiei tensiunii reŃelei de alimentare. pentru aproximativ aceleaşi fluxuri luminoase emise având puteri mai mici. mai eficiente. dar mai mică decât tensiunea reŃelei de alimentare. cu circuit de preîncălzire a electrozilor printr-un transformator de încălzire sau un .5. Energia magnetică a bobinei balastului produce un impuls de tensiune ce se aplică între electrozii preîncălziŃi ai lămpii...

în lungul tubului. fără pâlpâiri. 1. respectiv cu un balast semirezonant.. temperatura de culoare asociată. . iar descărcarea este stabilizată de una din înfăşurările balastului..5. la o distanŃă de câŃiva milimetri.5 secunde. Aceste caracteristici conferă LFT o excelentă culoare aparentă şi o foarte bună redare a culorilor (Ra ≤ 98). LFT cu aprindere rapidă fără starter. Balastul rezonant este alcătuit dintr-o inductanŃă cu două înfăşurări şi un condensator. având la capete câte un singur picioruş de racordare în circuitul electric de alimentare. depinde de tipul lămpii şi puterea absorbită de sistemul lampă/balast. Balastul este de o construcŃie specială ce produce supratensiunea de amorsare.. cu circuit de preîncălzire a electrozilor printr-un transformator de încălzire separat şi LFT de înaltă frecvenŃă. VariaŃia tensiunii de alimentare nu influenŃează sensibil caracteristicile fotometrice. Preîncălzirea electrozilor printr-un circuit separat este avantajoasă. La conectarea lămpii la reŃea. . 94 lm/W. dar pentru unele tipuri de lămpi se poate folosi şi balastul uzual. Lampa este de tipul "monoştift".durata de viaŃă variază în limite largi. respectiv de 7500 ore (timp în care se deteriorează 50% din lămpi). putându-se accepta o medie de 20. Caracteristicile colorimetrice . Circuitul rezonant este scurtcircuitat de rezistenŃa ohmică a lămpii.eficacitatea luminoasă între 30 .LFT au: . similar cu cel al lămpilor standard (fapt menŃionat de producător. racordată cu un capăt la un electrod şi având celălat capăt în imediata apropiere a celuilalt electrod. care nu sunt preîncălziŃi pentru a le asigura emisia electronică necesară amorsării şi funcŃionării descărcării electrice. realizat dintr-o bandă conductoare dispusă în lungul tubului pe peretele interior al acestuia. . Lampa se aprinde fără pâlpâire după 1. electrozii fiind încălziŃi independent de valoarea curentulului prin lampă. Astfel. Ca valoare minimă se poate accepta tensiunea care conduce la diminuarea fluxului luminos cu 50% din fluxul luminos nominal. Această bandă funcŃionează ca un electrod auxiliar capacitiv de amorsare a descărcării. Caracteristici de funcŃionare. FuncŃionarea lămpii este puternic afectată de temperatura mediului ambiant.luminanŃă redusă.. prin dependenŃa fluxului luminos emis de temperatura tubului de descărcare. conectată la unul din electrozii lămpii printr-o rezistenŃă de 1 MΩ (sau legată la pământ).4 . Aprinderi şi stingeri repetate afectează durata de viaŃă a lămpii.000 ore (cu o depreciere a fluxului luminos de 70% din valoarea iniŃială). În schemele de reglare a fluxului luminos emis de lampă.. Lampa folosită în aceste scheme este prevăzută cu o bandă conductivă dispusă în lungul tubului.6 balast echipat cu două înfăşurari suplimentare. La conectarea lămpii la tensiunea reŃelei se produce o tensiune mărită ce se aplică electrozilor lămpii şi în acelaşi timp electrozii sunt preîncălziŃi. Este o lampă cu electrozi "reci". Aprinderea are loc după 0. (c) Lampă fluorescentă cu electrod auxiliar. temperatura mediului . 1 s liniştit. de ordinul a (0. Lampa are un electrod auxiliar pentru amorsarea descărcării.culoarea aparentă. în acest spaŃiu se produce o descărcare luminescentă între electrodul auxiliar şi electrodul principal al lămpii în gazul auxiliar.5 ori. Unele valori informative sunt prezentate în tabelul 5. ce face ca lampa să nu fie deranjantă dacă se află în câmpul vizual (calitate deosebit de favorabilă la iluminatul interior al încăperilor joase). pentru ca să înglobeze mai mult material emisiv.3 . tensiunea minimă de alimentare fiind condiŃionată de reaprinderea descărcării electrice la fiecare trecere prin zero a tensiunii (valoarea ei depinde de tipul lămpii). în prospectul de fabricaŃie). Lămpile fluorescente tubulare .puterea nominală cuprinsă într-o gamă largă de valori. funcŃionarea continuă a unei LFT măreşte durata de viaŃă de 2. de la 4 W până la 215 W. cu balasturi electronice permit diminuarea fluxului luminos până la zero. datorită condiŃiilor excelente de menŃinere a descărcării electrice la valori scăzute ale tensiunii (curentului) de alimentare. care încălzeşte atmosfera interioară şi amorsează descărcarea principală între electrozii lămpii în vaporii de mercur.4. Reglajul (diminuarea) fluxului luminos al LFT cu starter şi balast electromagnetic este posibil până la un punct. formând un circuit serie-rezonant. Durata standard de funcŃionare este de 3 ore după aprindere.5) ·104 nt.. lămpile fiind proiectate şi realizate pentru cele mai diverse aplicaŃii. pe suprafaŃa exterioară a acestuia (sau o folie siliconică exterioară). compoziŃia spectrală a radiaŃiei sunt extrem de variate. cu aprindere instantanee. de aceea forma lor constructivă este specială.

fără pâlpâiri. LFT necesită aparataj auxiliar de aprindere şi stabilizare a descărcării electrice. Eficacitatea luminoasă a ansamblului lampă . forma tubulară. pentru a fi utilizate în aplicaŃiile consacrate LIG. luminanŃa redusă fac ca majoritatea instalaŃiilor de iluminat interior în clădirile social-administrative. În tabelul 5. culoare (compoziŃia pulberii fluorescente). Primul tip este destinat să înlocuiască nemijlocit LIG în corpurile de iluminat existente. cu circa 60 . tubul de descărcare este îndoit în formă de U sau dublu U.Figura 5. PreŃul de cost este de 28 . cum sunt starterele sau balasturile electronice. respectiv cu o construcŃie modulară (cu balast independent). cu o construcŃie integrală (cu balast magnetic sau electronic încorporat în soclu). (d) două LFT de 40 W echipate cu un balast inductiv unic (circuitul conŃine două lămpi şi un singur balast.BE a apărut pe piaŃă în ultimii ani ai decadei '80. Exemplu. (f) două LFT de înaltă frecvenŃă de 32 W echipate cu un balast electronic unic ce consumă 5 W. În prezent se fabrică două tipuri de LFC. Electrozii lămpii sunt racordaŃi la un soclu tip filet sau cu un format special. Avantajele pe care le prezintă LFT faŃă de alte surse de lumină. redresor. 75% mai mult decât un balast electromagnetic modern. 32 USD. cu pierderi de putere reduse.LFC ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare. Lămpi fluorescente compacte . de tip special) ce consumă 12 W.2.7 ambiant influenŃează şi eficacitatea luminoasă a lămpii însăşi.putere.tabelul 5.balast. aprindere rapidă.5. balastului. (e) LFT de înaltă frecvenŃă de 32 W echipată cu un balast electronic ce consumă 4 W. Se compune din mai multe module înseriate: alimentare. culturale şi industriale să fie realizate cu aceste lămpi. . (c) LFT de 40 W echipată cu un balast inductiv ce consumă 10 W. Ea depinde de tipul lămpii fluorescente . filtru de armonici. LFC au apărut la mijlocul deceniului '70 ca o sursă de lumină eficientă. Alimentare. ca eficacitatea luminoasă ridicată.000 ore. Utilizare. durata mare de viaŃă. Prin utilizarea frecvenŃei înalte se asigură o creştere a eficacităŃii luminoase de circa 25% (la valoarea uzuală de 30 kHz). ori este fracŃionat în două sau patru segmente paralele scurte. Pentru a obŃine o formă compactă. 100 kHz. starterele şi balasturile au condus spre diferitele scheme electrice de alimentare a acestor lămpi.6 sunt prezentate valorile eficacităŃii luminoase pentru 6 cazuri: (a) LFT de 40 W ce emite un flux luminos de 3000 lm. eficienŃa unei investiŃii în utilizarea LFT de înaltă frecvenŃă şi BE depinde de costurile locale ale lămpii.. Balastul electronic . Există recomandări specifice de utilizare în funcŃie de caracteristicile colorimetrice ale LFT ..balast este o mărime esenŃială pentru analiza unui sistem de iluminat eficient energetic. b. (b) LFT de înaltă frecvenŃă de 32 W ce emite un flux luminos de 3450 lm.. cel de-al doilea necesită un dispozitiv de adaptare sau corpuri de iluminat specifice.5. spectrul de radiaŃie complet. Economia de energie fiind de circa 20%.5 sunt prezentate unele caracteristici ale LFT. Ele combină o eficacitate luminoasă ridicată şi caracteristici colorimetrice bune cu un consum scăzut de energie electrică şi o durată de viaŃă mare (în medie 8000 ore faŃă de 1000 ore pentru LIG). inversor de înaltă frecvenŃă de 20 . Pulberea fluorescentă este de tipul tri-fosfor cu emisie luminoasă în trei benzi înguste de culoare. CerinŃele impuse de creşterea eficienŃei energetice a sistemelor de iluminat se reflectă prin adoptarea unor noi soluŃii de alimentare. În tabelul 5. Diversitatea soluŃiilor constructive privind lămpile. factor de putere aproape unitar. asigurându-se însă şi lungimea necesară coloanei luminoase a descărcării electrice. frecvenŃa de alimentare şi de componentele folosite în circuitul de alimentare ... solicitări minime ale elctrozilor şi pulberii fluorescente ce conduc la mărirea duratei de viaŃă până la 30. energiei electrice şi de durata de funcŃionare zilnică (anuală) a instalaŃiei de iluminat.. unite la capete . eliminarea efectului stroboscopic şi întreruperea conectării lămpii defecte. pierderi de putere foarte scăzute.

.........înmulŃiŃi 1x2 (1x2) ... lei / 1000 ore 7... în soclurile tip Edison specifice LIG....... Utilizare... LFC de puteri până la 25 W sunt destinate înlocuirii LIG.. W 3. Să se analizeze eficienŃa economică înlocuirii lămpilor cu incandescenŃă cu lămpi fluorescente compacte într-o instalaŃie de iluminat interior.. EficienŃa economică a soluŃiei propuse se determină prin mai multe metode..LFC au: . SoluŃie..... Caracteristici de funcŃionare.... tipul (f) are balastul separat.puterea nominală de 9 ... Cele modulare se introduc în corpuri de iluminat speciale de mici dimensiuni. cu balast încorporat.. (a) un tub... Una dintre ele.. Tipurile (a) … (e) au balastul încorporat. lei/kWh 2...... . şi (f) modular cu soclu dedicat. puterea consumată este de 4 . 8 ori mai mare.. Temperatura de culoare corelată de 2700 K şi radiaŃia în benzile de culoare fundamentale conferă acestei lămpi o excelentă culoare aparentă alb-cald sau alb-lumina zilei şi o bună redare a culorilor (Ra=80).eficacitatea luminoasă între 45 ..5... ajungând până la 55 W (exclusiv pierderile în balast) pentru cele destinate să fie o alternativă de mici dimensiuni faŃă de LFT. 23 W (inclusiv pierderile în balast) pentru cele create ca alternativă la LIG.. .. Costul unei lămpi per 1000 ore de funcŃionare (5:4) ..... lei / 1000 ore .2 Tipuri constructive de LFC.. Costul unei lămpi .. 5 ori mai mică iar durata de viaŃă de 5 . PreŃul unui KWh ... 85 lm/W.. Puterea unei lămpi ..... Lămpile fluorescente compacte ..... Reglajul (diminuarea) fluxului luminos este posibil până la o valoare minimă de 50% din fluxul luminos nominal. a) Costul real al iluminatului 1. Costul a 1000 ore de consum al lămpii . (b şi c) trei tuburi.. (e) modular circular cu balast încorporat.costul per 1000 ore de funcŃionare. simplă dar nu suficient de riguroasă constă în compararea costului real al iluminatului . Costul total per 1000 ore de funcŃionare (energie electrică + lămpi) (3+6) ... Durata de viaŃă a lămpii în mii de ore (durata de viaŃă împărŃită la 1000) ... iar cele de puteri peste 25 W concurează LFT similare..... Exemplu.8 Figura 5.. cu balast încorporat.durata de viaŃă de 8000 ore..... cu balast încorporat. LFC integrate se racordează direct la reŃeaua de alimentare. lei / 1000 ore 4. (d) cu balon exterior de reducere a luminanŃei..... LFC au dimensiuni compacte.... în care sunt montate şi balasturile corespunzătoare... lei 6.. comparabile cu cele ale LIG şi mult reduse faŃă de LFT.. .. Pentru acelaşi flux luminos emis de LIG.. Alimentare. mii de ore 5....

362 (=30. amortizarea se produce după circa 140 zile.750 lei/1000 ore.LIG de 100 W emite 1380 lm şi are durata de viaŃă de 1000 ore.000= 64. deşi costul unei lămpi fluorescente compacte pare (şi este) prea scump pentru puterea de cumpărare a multor oameni.750=30. Pentru aplicarea metodei prezentate: 1 kWh = 600 lei (preŃul maximal).64. . costul unei LFC 20 W = 150. De exemplu .9 ObservaŃie .000 lei/1000 ore. el reprezintă 55.000 lei/1000 ore).25% din preŃul pe care îl plătim pe durata de 1000 ore de funcŃionare a unei lămpi cu incandescenŃă de 100 W. costul unei LIG 100 W = 4000 lei.750 lei/1000 ore).000 lei/1000 ore. evaluate în Euro) Vom compara astfel cele 64. 6=5:4=150.15 lămpi fluorescente compacte de 20 W.000 lei/1000 ore ale LIG cu cele 35.000 lei/1000 ore. LFC de 20 W emite 1200 lm şi are durata de viaŃă de 8000 ore.5 ore de funcŃionare. 7=3+6= 60.000:8=18.000 lei. 7=3+6=12. trebuie să luăm în considerare fluxul luminos emis de cele două lămpi şi să introducem în calculele de comparaŃie un număr echivalent de lămpi.15) lei/1000 ore ale LFC echivalente (pentru a avea aceeaşi emisie de flux luminos de 1380 lm).Pentru a compara două lămpi diferite. LFC .750x1. (StudenŃii sunt invitaŃi să introdcuă preŃuri actualizate.000+4. (3=1x2=600x100=60.5. o lampă cu incandescenŃă de 100 W este echivalentă din punct de vedere al fluxului luminos emis cu 1380/1200=1. ceea ce înseamnă că investiŃia în lampa fluorescentă compactă se amortizează în 552.30.750 lei/1000 ore (3=1x2=600x20=12. La o utilizare de 4 ore pe zi. Deci. Astfel. adică în ceva mai puŃin de cinci luni. 6=5:4=4000:1=4000 lei/1000 ore. Rezultă LIG .000+18.

radiaŃii din domeniul vizibil. a. Tubul de descărcare este menŃinut în poziŃie de două suporturi care asigură şi conexiunea electrică.3 a. asigură temperatura de lucru de 600 °C a tubului de descărcare şi protejează componentele metalice de oxidare. Lampa (fig. Se îmbunătăŃeşte astfel culoarea luminii emise şi eficacitatea luminoasă a lămpii. În interiorul tubului este introdus argon la presiune scăzută şi 10 . albastru şi violet.3 a) este alcătuită dintr-un tub de descărcare din cuarŃ introdus într-un balon de siclă de protecŃie.6 . în benzile galben.3 b).. Lampa cu vapori de mercur cu balon fluorescent Figura 5..10 5. cu depuneri de substanŃă emisivă (oxizi alcalino-pământoşi). în SUA) a căror lumină este albăstruie şi au o slabă redare a culorilor.. albăstrui.. lipsind însă banda roşu. De menŃionat că se folosesc şi lămpi cu balon clar (de exemplu. Balonul exterior este umplut cu azot la presiune ridicată. iar distanŃa între electrozi variază între 1. care produc un efect luminos slab. în raport cu puterea lămpii. de formă elipsoidală. 35 mm.. 300 mg mercur (în funcŃie de puterea lămpii). Lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune cu balon fluorescent . 11.5.3 Lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune DistribuŃia spectrală a radiaŃiei emise de descărcarea în vapori de mercur este puternic influenŃată de presiunea acestora. Prin ridicarea presiunii la câteva atmosfere este favorizată excitarea în trepte a atomilor de mercur. Figura 5. în proporŃie redusă. verde. 5. Un strat de pulbere fluorescentă depus pe peretele interior al balonului de protecŃie transformă radiaŃia ultravioletă a descărcării în vaporii de mercur de înaltă presiune în radiaŃie vizibilă din zona roşu a spectrului. este dispus în imediata apropiere (1 mm) a unui electrod principal şi racordat electric la celălat electrod (fig. La joasă presiune sunt emise radiaŃii ultraviolete şi. La capetele tubului sunt doi electrozi principali din sârmă de wolfram spiralată compact. Tubul de descărcare are diametrul cuprins între 8 . 5. ceea ce atrage mărirea procentului de radiaŃie vizibilă. Un electrod auxiliar de amorsare.3 b Electrod principal şi auxiliar .LMF ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare..7 cm. din sârmă de wolfram fără depozit emisiv.

cu lumină îmbunătăŃită). Alimentare. .LMM ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare. respectiv de 25. Pentru racordarea la reŃea necesită un balast inductiv legat în serie. crescând cu puterea lămpii.. Lampa este sensibilă la variaŃia tensiunii de alimentare. cu o culoare aparentă caldă (3300 K) cu o mai bună redare a culorilor (Ra=52).. Prin ionizarea gazului se favorizează descărcarea în lungul tubului.5 la o valoare superioară lui 0.000 .. lampa (fig. b. Reglajul (diminuarea) fluxului luminos nu este uzual. Lămpile cu vapori de mercur de înaltă presiune cu balon fluorescent ..eficacitatea luminoasă (a sistemului lampă-balast) între 31 . respectiv (530 . .85. Prin utilizarea unei pulberi fluorescente speciale (tip "Confort") se obŃine o lumină îmbunătăŃită.. de (4 .. LMF se întrebuinŃează pentru iluminatul halelor industriale înalte şi în unele aplicaŃii comerciale (tipul "Confort". 23) · 104 nt. Lampa este prevăzută cu un soclu normal tip filet. Apărută în anii '35.cinci minute de la conectare. FuncŃionarea lămpii nu este afectată de temperatura mediului ambiant.. Durata standard de funcŃionare este de 10 ore după aprindere. Spectrul radiaŃiei luminoase nu asigură o redare corectă a culorilor.LMF au: . urmată de o creştere a curentului electric. lampa având o temperatura de culoare corelată de 4000 K şi indicele de redare a culorii scăzut (Ra=45). timp în care presiunea şi temperatura vaporilor de mercur revin la o valoare la care tensiunea aplicată poate amorsa descărcarea.luminanŃă relativ mare. 56 lm/W. În tabelul 5.. 20.. Caracteristici de funcŃionare. acestea fiind limitate la +/. Reaprinderea lămpii este posibilă numai după o răcire de câteva minute (circa cinci minute).. 15 atm şi lampa intră în regimul normal de funcŃionare după patru ..durata de viaŃă de 12. 5. presiunea vaporilor de mercur creşte la 2 . .4) este derivată din LMF convenŃională. Descărcarea este stabilizată prin înserierea unui balast inductiv în circuitul lămpii. având balastul încorporat sub forma unui filament de wolfram conectat în serie cu tubul de descărcare. Temperatura interioară crescând mereu..6 sunt date unele caracteristici ale LMF. Un condensator montat în paralel îmbunătăŃeşte factorul de putere al sistemului lampă-balast de la valoarea naturală de 0.puterea nominală de 50 .11 La aprinderea lămpii are loc o descărcare luminescentă în argon (gazul auxiliar) între electrodul principal şi cel auxiliar situat în imediata sa vecinătate. Lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune cu lumină mixtă . între cei doi electrozi principali. 1000 W.000 ore (cu o depreciere a fluxului luminos de 70% din valoarea iniŃială).5. mercurul se vaporizează treptat.7%. Se produce încălzirea electrozilor şi a spaŃiului interior iar descărcarea luminescentă se transformă în descărcare în arc electric. 1600) · 104 nt pentru lampa cu balon clar.000 ore (timp în care se deteriorează 50% din lămpi). . Utilizare.

c. .. Interiorul balonului este umplut cu un amestec argon-azot la o presiune de circa 1 atmosferă. Temperatura acestuia este inferioară celei corespunzătoare LIG pentru a se mări durata de viaŃă a filamentului de wolfram la o valoare comparabilă cu cea a tubului de descărcare în vaporii de mercur... Reglajul (diminuarea) fluxului luminos nu este posibil.5. Culoarea aparentă este alb-cald. de formă elipsoidală. . Pot fi montate în locul LIG fără modificări în instalaŃia electrică.eficacitatea luminoasă între 20 . Lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune cu halogenuri metalice . VariaŃia tensiunii de alimentare influenŃează caracteristicile lămpii. 30 lm/W. o anumită cantitate de mercur şi un amestec de halogenuri metalice. care completează componenta roşu produsă de pulberea fluorescentă. se obŃine o durată de viaŃă apropiată LMF. Alimentare.LMM au: . Utilizare..durata de viaŃă de 8000 ore este influenŃată de frecvenŃa de conectare (ciclul standard este de 12 ore de funcŃionare continuă după aprindere). Tubul de descărcare conŃine un amestec de gaze inerte neon-argon sau kripton-argon. LMH reprezintă o îmbunătăŃire considerabilă a lămpii tradiŃionale cu vapori de mercur de înaltă presiune în ceea ce priveşte eficacitatea luminoasă şi redarea culorilor. lampa emite lumină imediat după conectarea sa la reŃea. Caracteristici de funcŃionare. ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare.puterea nominală de 100 . pentru mărirea eficienŃei unei instalaŃii de iluminat incandescent existente. Deşi necesită o perioadă de pornire de câteva minute caracteristică descărcării în vaporii de mercur.LMH Apărută pe piaŃă în 1964. FuncŃionarea lămpii nu este afectată de temperatura mediului ambiant. Are loc o reacŃie chimică reversibilă (similară LIH) de descompunere a halogenurii metalice în ioni metalici şi halogen în apropierea axei Figura 5. Lampa se racordează direct la reŃea şi nu necesită aparataj auxiliar. prin filamentul de wolfram. Un strat de pulbere fluorescentă este depus pe peretele interior al balonul de sticlă de protecŃie. Factorul de putere este apropiat de unitate.4 Lampa cu vapori de mercur cu lumină mixtă .12 RadiaŃiile luminoase ale filamentului încălzit şi ale descărcării în vaporii de mercur se combină (mixează) şi astfel rezultă o lampă ale cărei caracteristici sunt complet diferite de cele ale lămpilor similare componente. . Se obŃine o bună redare a culorilor (Ra=60). Lămpile cu vapori de mercur de înaltă presiune cu lumină mixtă . 500 W. în special durata de viaŃă. datorită radiaŃiei cu spectru continuu în banda roşu a filamentului de wolfram. Lampa este similară constructiv cu LMF.luminanŃa şi temperatura de culoare corelată sunt de acelaşi ordin de mărime cu cele ale LMF.

5) este alcătuită dintr-un tub de descărcare în formă de U introdus într-un balon exterior de protecŃie vidat. Lampa este sensibilă la variaŃii ale tensiunii de alimentare. Amorsarea descărcării se face cu un dispozitiv auxiliar numit igniter (de fapt. asociate cu sodiu. spaŃii comerciale. (c) LMH cu spectru cvasi-continuu (cu radiaŃie moleculară) conŃin iodură de staniu sau un amestec de iodură cu clorură sau bromură de staniu. Balonul exterior lipseşte la unele tipuri constructive. 1000 şi 2000 W. 150... Sodiul radiază în banda galben. Lampa este prevăzută cu diferite modalităŃi de racordare la reŃea: cu un singur capăt cu un soclu normal tip filet (sau cu un soclu special cu două ştifturi) şi cu două capete. 90 lm/W. 92. Caracteristici de funcŃionare. radiaŃia luminoasă se datorează acestora.. 80 lm/W. 20 minute. Au puterea nominală de 70.000 ore.LSOX ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare.5 . Tubul de descărcare din cuarŃ este introdus într-un balon de siclă de protecŃie de formă tubulară (clar) sau elipsoidală (clar sau cu depunere de pulbere fluorescentă pe peretele interior). 150 şi 500 W. holmiu sau thuliu..5.LSON. .. durata de viaŃă scăzută.LMH au caracteristici specifice fiecărei compoziŃii de halogenuri. fie balastul caracteristic LMF. temperatura de culoare corelată de 4300 K şi indicele de redare a culorii de 65 . În tabelul 5. Lampa funcŃionează într-o anumită poziŃie. săli de sport. Pentru stabilizarea descărcării necesită un balast inductiv legat în serie. 5. mercurul participând doar la reglarea tensiunii şi temperaturii arcului de descărcare. temperatura de culoare corelată de 4000. 250 şi 1800 W. durata de viaŃă de 12. care conduc la modificarea culorii luminii emise şi afectează durata de viaŃă.4 Lămpi cu vapori de sodiu a. după caz. . 10. Lămpile cu vapori de mercur de înaltă presiune cu halogenuri metalice ... sodiu sau cesiu. Au puterea nominală de 250. Reaprinderea lămpii este posibilă numai după o răcire de 10 . Lampa (fig. fie pe cel al lămpii cu vapori de sodiu de înaltă presiune . eficacitatea luminoasă (a sistemului lampă-balast) între 70 . LMH se întrebuinŃează pentru hale industriale înalte.. asociate cu thaliu. umplut cu neon sau azot. de formă tubulară..000 ore. LMH folosesc. 1500 ore. Reglajul (diminuarea) fluxului luminos nu este uzual. Alte caracteristici sunt comune diferitelor variante ale acestui tip de lampă.. Utilizare.7 sunt date unele caracteristici ale LMH. Lămpi cu vapori de sodiu de joasă presiune . durata de viaŃă de 4000 . asigurând astfel temperatura de lucru de 260 °C a . menŃionată de fabricant.scandiu asociat cu sodiu. în principal pământuri rare şi metale asociate: . (b) LMH cu spectru multi-linii conŃin diferite componente.13 arcului de descărcare (la circa 3000 K).. evidenŃiindu-se trei grupe principale. 61 lm/W. 68. eficacitatea luminoasă (a sistemului lampă-balast) între 65 . respectiv de recompunere a halogenurii în apropierea peretelui tubului (la peste 900 K). Întrucât nivelurile energetice de radiaŃie ale metalelor componente sunt inferioare celor ale mercurului. 400.. un starter electronic) ce furnizează un impuls de tensiune de 0. thaliu şi indiu (sau galiu). thaliul în banda verde iar indiul în banda albastru.. orizontală sau verticală (cu toleranŃe admisibile).. temperatura de culoare corelată de 3000 şi 5500 K şi indicele de redare a culorii 74 şi 85. crescând de la 50 lm/W în 1931. Un condensator montat în paralel îmbunătăŃeşte factorul de putere al sistemului lampă-balast. 5.. de 750 . la 200 lm/W în prezent. 5 kV. Lampa are cea mai mare eficacitate luminoasă dintre toate tipurile de lămpi. eficacitatea luminoasă (a sistemului lampă-balast) între 58 . Alimentare.. 5600 K şi indicele de redare a culorii ridicat 80 . (a) LMH cu spectru trei-benzi conŃin ioduri de sodiu.. complexe expoziŃionale.. Au puterea nominală de 70.amestec de halogenuri de dyprosiu.halogenură de dyprosiu sau halogenură de thuliu asociată cu thaliu şi/sau sodiu. studiouri de televiziune şi iluminat decorativ (ultimele două aplicaŃii utilizează lampa cu spectru cvasi-continuu). SuprafaŃa interioară a balonului de protecŃie este acoperită cu un strat de oxid de indiu care reflectă radiaŃia infraroşie.

Lampa intră în regimul normal de funcŃionare după circa 10 minute de la aprindere. Apărută pe piaŃă în 1966. lampa nu este recomandată pentru iluminatul spaŃiilor interioare... În tabelul 5. VariaŃia tensiunii de alimentare nu influenŃează caracteristicile lămpii.LSON ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare.. . respectiv (300 .5 . Alimentare. Utilizare. ea găsindu-şi domeniul optim de folosinŃă în iluminatul exterior al căilor de comunicaŃii.. Pentru amorsarea lămpii este necesar un impuls de tensiune de 1.eficacitatea luminoasă (a sistemului lampă-balast) între 68 . 170 lm/W (crescând cu puterea lămpii).luminanŃa de (4 . Lămpile cu vapori de sodiu de joasă presiune .. . Lampa intră în regimul normal de funcŃionare după circa 5 .LSOX au: puterea nominală de 18 .LSON au: puterea nominală de 50 . .000 ore. 4 kV. dar percepŃia vizuală prezintă o foarte bună acuitate.6 nm conferă caracterul monocromatic gălbui al luminii emise de lampă şi o temperatura de culoare corelată de 1700 K. DistribuŃia spectrală în domeniul vizibil este influenŃată de presiunea vaporilor de mercur. RadiaŃia în dubletul 589 . 30)·104 nt pentru lampa cu balon fluorescent. Caracteristici de funcŃionare. un condensator introdus în balonul de protecŃie... Racordarea la reŃea necesită un balast inductiv sau un autotransformator cu dispersie. Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune . respectiv de 20. Se utilizează diferite sisteme constructive ce uşurează aprinderea lămpii: un igniter electronic.6 Lampa cu vapori de sodiu de înaltă presiune Caracteristici de funcŃionare.000 ore (timp în care se deteriorează 50% din lămpi). urmată de vaporizarea sodiului. Lămpile cu vapori de mercur de înaltă presiune . 550)·104 nt pentru lampa cu balon clar.589. prin care se iniŃiază o descărcare luminescentă în atmosfera auxiliară de xenon. Prin creşterea acesteia se produce o lărgire a liniilor spectrale galbene ce acoperă întreaga bandă verde-roşu şi apar o serie ... La aprinderea lămpii are loc o descărcare luminescentă în atmosfera auxiliară de neon. .luminanŃa de circa 10·104 nt. care produce vaporizarea sodiului..000 ore (cu o depreciere a fluxului luminos de 70% din valoarea iniŃială). b.6) este alcătuită din tubul de descărcare introdus într-un balon de protecŃie vidat de formă tubulară (clar) sau elipsoidală (clar sau cu depunere de pulbere fluorescentă pe peretele interior). Redarea culorilor nu este posibilă.5. care rezistă la temperatura de 1500 K a vaporilor de sodiu..14 tubului de descărcare... . lampa (fig. cu sau fără igniter (starter). 5.durata de viaŃă de 12. 1000 W. . 185 W. un conductor dispus pe peretele exterior al tubului de descărcare. FuncŃionarea lămpii nu este afectată de temperatura mediului ambiant. Reglajul (diminuarea) fluxului luminos nu este posibil.eficacitatea luminoasă (a sistemului lampă-balast) între 56 .. Lampa este prevăzută cu un soclu tip baionetă.8 sunt date unele caracteristici ale LSOX. 7 minute de la aprindere. Având o lumină monocromatică.5 Lampa cu vapori de sodiu de joasă presiune Figura 5.durata de viaŃă de 16. Figura 5.. Tubul de descărcare este din alumină sinterizată.. 120 lm/W.

pentru înlocuirea LMF de 250 W.15 de linii în benzile albastru şi verde.8% / + 6%. respectiv de 400 W (putere consumată redusă cu 15%. pentru utilizarea în spaŃii industriale. În tabelul 5. Un condensator montat în paralel îmbunătăŃeşte factorul de putere al sistemului lampă-balast. cu o culoare aparentă îmbunătăŃită (temperatura de culoare corelată de 2200 K şi indicele de redare a culorilor Ra=60). Reglajul (diminuarea) fluxului luminos este posibil până la o valoare minimă de 10% din fluxul luminos nominal.5. (c) LSON Confort. LSON necesită ca echipament auxiliar balastul inductiv şi starterul (ignitor). 50. (b) LSON pentru înlocuirea LMF. Utilizare. de 220 W şi 350 W. Se foloseşte cu precădere în iluminatul exterior rutier. cu o culoare aparentă alb-cald (temperatura de culoare corelată de 2500 K şi indicele de redare a culorilor Ra=85). Reducerea fluxului luminos cu 50% este asociată reducerii puterii absorbite la circa 65% din puterea nominală.9 sunt date unele caracteristici ale LSON. cu temperatura de culoare corelată de 1950 K şi un indice de redare a culorilor scăzut. dar uzual se coboară până la 50%. Alimentare. cu puteri de 35. (d) LSON cu lumină albă. VariaŃia tensiunii de alimentare este admisă în limitele . Ra=23. 100 W. pentru utilizarea în iluminat decorativ sau tip spot. dar şi în hale industriale înalte. Acesta poate fi interior sau exterior lămpii. dacă nu există cerinŃe de redare a culorilor. În prezent se fabrică patru tipuri de lămpi cu caracteristici colorimetrice diferite: (a) LSON standard. . flux luminos emis mărit cu 25%).

Una dintre cele mai interesante realizări în iluminatul exterior utilizând lampa QL este reprezentată de instalaŃia de iluminat a bulevardului parizian Champs-Elysee. eficacitatea luminoasă ridicată de 67 lm/W. Lampa QL se fabrică cu puteri de 55 şi 85 W. Departamentul Energiei din SUA împreună cu compania Fusion Lighting au prezentat în 1994 lampa cu sulf cu microunde . fixată pe un tub de plastic ce are şi rol de disipare a căldurii spre baza lămpii (funcŃionând ca un tub termic). în special a celor de 100 W cu reflector. Având o impedanŃă de valoare dată. inductorul de putere şi generatorul de înaltă frecvenŃă.65 MHz. temperatura de culoare 3000 K (alb cald) şi 4000 K (alb rece). b. Acesta conŃine un gaz inert şi vapori de mercur sub formă de amalgam iar peretele său interior este acoperit cu o pulbere fluorescentă trifosfor. Utilizare. cu un indice de redare a culorii peste 80 şi o luminanŃă medie scăzută de 15 cd/m2. se doreşte o utilizare îndelungată a sistemului de iluminat sau întreŃinerea sistemului este scumpă. lampa se compune dintr-un balon de descărcare. Lampa este destinată înlocuirii lămpilor cu incandescenŃă. lungimea sa nu poate fi modificată. este plasată într-o cavitate de sticlă centrată în interiorul balonului de descărcare de formă ovoidală. Pentru ca parametrii de funcŃionare ai lămpii să fie influenŃaŃi în mică măsură de variaŃiile de temperatură ale mediului ambiant. balon de sticlă cu reflector şi componentele electronice încorporate. Lampa cu microunde ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare. ConstrucŃia generatorului de înaltă frecvenŃă este astfel realizată încât să nu se producă interferenŃe cu frecvenŃele radio. Apărută pe piaŃă în 1991 cu ocazia centenarului firmei Philips.lămpile fără electrozi Lămpile cu descărcări de înaltă presiune au în construcŃia lor electrozi (de wolfram). de 60. are o putere de 23 W.5 Noua generaŃie de lămpi . temperatura ambiantă şi amplitudinea şi frecvenŃa tensiunii de alimentare. Lampa este astfel similară unei lămpi cu vapori de mercur de joasă presiune cu balon fluorescent. Caracteristici de funcŃionare. progresele electronicii favorizând apariŃia a două astfel de tipuri: lampa cu inducŃie şi lampa cu sulf. Lampa cu inducŃie oferă avantaje deosebite în instalaŃiile de iluminat interior şi exterior în acele aplicaŃii în care schimbarea lămpilor este dificilă. interesul cercetătorilor s-a îndreptat spre realizarea unor lămpi fără electrozi.16 5. respectiv 70 lm/W. bobina induce un câmp electromagnetic a cărui componentă electrică axială determină ionizarea gazului şi apariŃia unei descărcări iniŃiale auxiliare.LS. ceea ce le limitează durata de viaŃă şi restrânge drastic tipul substanŃelor care pot fi utilizate la generarea luminii (datorită acŃiunii chimice asupra electrozilor).000 ore.5. Are eficacitatea luminoasă de 48 lm/W şi durata de viaŃă de 10. Pornind de la aceste premise.000 ore (20 ani a 8 ore zilnic). Componenta electrică tangenŃială induce curentul electric corespunzător descărcării în arc în vaporii de mercur de joasă presiune. Bobina cu inducŃie (numită şi "antenă") cu miez de ferită. Durata de viaŃă este excepŃională. Alimentată de la un generator de înaltă frecvenŃă de 2. având dimensiuni apropiate şi fiind echipată cu soclu E27. în balonul de descărcare se introduce un amalgam de mercur cu bismut şi indiu. caracteristici care se apropie de cele ale unei LFC. Cablul coaxial de legătură între generator şi lampă este parte componentă a circuitului oscilant de înaltă frecvenŃă. . compoziŃia gazului din interior.Lampa cu inducŃie tip Genura Realizată în 1994 de General Electric. Lampa reprezintă o abordare esenŃialmente nouă şi are următorul principiu de funcŃionare: sulful şi argonul aflaŃi . Factorii care influenŃează aprinderea lămpii sunt dimensiunile diferitelor părŃi ale balonului de sticlă. Alimentare.Lampa cu inducŃie tip QL ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare. a) Lampa cu inducŃie . producând radiaŃia ultravioletă caracteristică.

Cu o putere de 1 kW. o substanŃă toxică pentru mediul înconjurător. Această lampă se poate utiliza în instalaŃia de iluminat pentru supermagazine. bazată pe tehnologia lămpilor cu halogenuri metalice. chiar la temperaturi joase ale mediului ambiant.17 într-o sferă mică din sticlă de cuarŃ sunt ionizaŃi prin intermediul energiei microundelor cu frecvenŃă de 2. Eficacitatea luminoasă şi fluxul luminos se menŃin practic constante în timpul funcŃionării (deprecierea fluxului luminos este de circa 5%).4 kW. indice de redare a culorii Ra=79 şi o durată de viaŃă de 45.000 ore (exclusiv filtrul şi magnetronul care au doar 15. Lawrence Berkeley Laboratory . stadioane şi autostrăzi. De aceea se obŃine o lumină cu aspect artificial.. Lampa cu sulf se aprinde în câteva secunde. Lampa nu conŃine mercur.General Electric. Producerea luminii în lămpile clasice cu descărcări are loc pe baza emisiei atomice.California SUA a realizat în 1993 lampa cu sulf de mică putere utilizând unde radio. În 1997 s-a prezentat la Sacramento .000 ore). formând molecule diatomice de sulf. durata de viaŃă de 50. Puterea fiind relativ mică.45 GHz. hangare de avioane.California prima aplicaŃie publică a lămpii Solar 1000 de 1425 W. centre de conferinŃă. un sistem de iluminat cu conducte de lumină este format dintr-un tub prismatic cu o lungime de 100 m alimentat la ambele capete de două lămpi cu sulf. 100 W) pentru utilizări casnice şi comerciale. Acest sistem a înlocuit o instalaŃie de iluminat formată din 280 corpuri de iluminat echipate cu LMF.000 lm. Acestea emit energie în momentul în care revin la stări energetice inferioare..000 lm.6 Prezentarea comparativă a lămpilor electrice Cercetări permanente conduc la obŃinerea unor lămpi cu eficacitate luminoasă tot mai mare. Spectrul de emisie este continuu pe aproape întreg spectrul vizibil (fig. lampa nu are nevoie de răcire forŃată. dar cu cantităŃi neglijabile în benzile infraroşu şi ultraviolet. producând o lumină asemănătoare celei solare. eficacitatea luminoasă de 85 lm/W (inclusiv sursa de alimentare şi generatorul de microunde .000 ore. Fluxul luminos poate fi reglat. Stabilitatea plasmei este asigurată prin răcirea forŃată a lămpii şi rotirea sferei de descărcare. În primul caz. cu caracteristici colorimetrice superioare. fiind astfel o "lampă ecologică". Timpul de reaprindere este de asemenea de câteva secunde. proces denumit "emisie moleculară". Primele aplicaŃiile interesante sunt cele de la clădirea Forrestal şi de la Muzeul Aerului şi SpaŃiului Smithsonian din Washington. . din care lipsesc multe linii spectrale.5.15). 5. lampa produce 15. Printre alte tipuri de lămpi fără electrozi aflate în cercetare este de menŃionat lampa Cluster Philips cu un amestec de wolfram şi argon cu microunde şi lampa Multilox . flux luminos de 135. 5. Caracteristici de funcŃionare. În tabelul 5. Argonul încălzeşte sulful până la starea gazoasă. rezultând o economie de energie de mai mult de 65%. SUA.11 (după PHILIPS Lighting Manual) sunt date caracteristicile principale ale acestor lămpi.magnetronul). Utilizare. Un alt proiect este orientat spre obŃinerea unei lămpi cu sulf cu unde radio de putere mică (50 . Puterea lămpii este de 5.

18 În ultima decadă s-a observat un progres în proiectarea şi punerea în practică a sistemelor de iluminat electric cu conducte de lumină. o transportă de-a lungul ei prin procese optice de refracŃie şi reflexie parŃială sau totală şi o emite fie pe parcurs.A. Sunt trei cerinŃe fundamentale pentru sursă: (a) flux luminos ridicat. Un factor important în dezvoltările recente l-a constituit apariŃia noilor materiale de înaltă tehnologie. (b) sistemul de transport a luminii şi (c) emiŃătorul de lumină. sistemul de transport fiind principalul beneficiar al cercetărilor.5. şi puŃini emiŃători realizaŃi în practică. Principalele elemente care alcătuiesc SICL sunt: (a) sursa de lumină. alŃii decât cei care fac parte integrantă din sistemul de transport. Diferitele SICL propuse sau construite sunt caracterizate printr-o varietate de tipuri de surse. Dispozitive optice dirijează fluxul luminos într-o manieră controlată către sistemul de transport a luminii. Eforturile de cercetare au fost inegale privind dezvoltarea componentelor SICL. (b) eficacitate luminoasă mare. primul brevet fiind înregistrat de Wheeler în S. tehnologia de execuŃie şi de pozare a acestor sisteme sunt influenŃate de mijloacele de captare a luminii solare. Sursa de lumină Sursa de lumină poate fi lumina naturală sau/şi lămpi electrice. Cercetările din ultimele două decenii au condus la realizarea unor sisteme de introducere a luminii naturale adânc pe verticală. fie la celălalt capăt. cu un preŃ de cost scăzut. 5. deoarece . Cu toate că multe sisteme de transport a luminii naturale conŃin lămpi electrice ca surse suplimentare de lumină. în lungul sistemului de transport. ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare. sisteme de transport şi emiŃătoare. în 1881. Un sistem de iluminat cu conducte de lumină .7 Sisteme de iluminat cu conducte de lumină Figura 5. care asigură o înaltă eficienŃă transmiterii fluxului luminos prin conducte.SICL este o structură liniară care primeşte lumină într-un fascicul concentrat pe la un capăt. în spaŃiile interioare ale clădirilor.7 Structura unui sistem de iluminat cu conducte de lumină cu captator pasiv de lumină naturală montat pe acoperiş a. altele decât cele pentru fibre optice. Ideea transmiterii luminii prin conducte nu este nouă. Există puŃine tipuri de surse de lumină specializate.U. printr-un emiŃător în formă de corp de iluminat.

. promit o soluŃionare a acestei probleme. simultan cu dimensiuni reduse ale lămpii. . comandate printr-un computer. Universitatea din Minnesota. unele tipuri constructive au şi funcŃiunea de emiŃătoare de lumină. Fluxul luminos este concentrat într-un fascicul şi este transmis printr-un sistem vertical de lentile şi oglinzi.sistem fascicul/lentile. astfel încât să poată fi poziŃionat în focarul dispozitivelor optice. aflat la 35 m. Sistemul utilizează reflexii directe multiple pe suprafaŃa interioară a unui tub. Este de dorit ca lumina să intre axial în tub într-un fascicul cât mai concentrat. Un exemplu îl constituie SICL utilizat la clădirea FacultăŃii de ConstrucŃii.tub cu reflexie directă. În plus. de aici. Dispozitivele optice ce introduc lumina în zona de intrare în sistemul de transport cuprind o gamă largă. Lumina soarelui este captată de două heliostate montate pe acoperiş. care scade odată cu depunerile de praf şi murdărie pe suprafeŃe. Ele sunt realizate prin depunerea vaporilor de argint pe un film flexibil din poliester. Sistemul fascicul/lentile. . până la reflectoare parabolice de dimensiuni mari ce furnizează lumină într-un unghi solid de dimensiuni acceptabile. Pentru un unghi al fascicolului de lumină de 8° şi un tub cu diametrul de 300 mm. problemele care pot să apară datorită modificărilor mecanice sau proceselor de dilatare/contractare. Sistemul fascicul/lentile poate fi interesant doar atunci când se utilizează o sursă gratuită cum este lumina soarelui. exprimată prin raportul dintre lungimea şi diametrul acestuia. EficienŃa sistemului este dependentă de alinierea componentelor şi. LMH prezintă avantajul unei temperaturi de culoare apropiate de cea a luminii naturale. O lentilă curată are o transmitanŃă de maximum 92% (pierderile fiind datorate reflexiei pe fiecare faŃă). Principala sa funcŃie este de a transporta lumina de la sursă la punctul de ieşire. Tubul cu reflexie directă.19 transportul luminii la distanŃă implică pierderi datorate diferitelor procese optice.tub prismatic. situată pe învelişul exterior. Sistemul de transport a luminii Sistemul de transport este caracteristica definitorie a SICL.sistem cu miez solid. (c) înalt grad de concentrare a fluxului luminos la intrarea în sistemul de transport. Sistemul de transport poate fi: . Lumina care provine de la sursă este concentrată de lentile şi transportată printr-o combinaŃie de lentile şi oglinzi. pentru a preveni oxidarea argintului. respectiv pierderile de lumină cauzate de procesele optice sunt ridicate. fluxul luminos scade la 50% după aproximativ 6 m. unghiul de intrare a luminii incidente şi geometria tubului. El este total neeconomic în cazul surselor electrice de lumină. Cel mai simplu sistem este reprezentat de un tub gol cu pereŃii interiori din aluminiu polizat şi care are o reflectanŃă în jur de 85% în spectrul vizibil. în stare curată. sau cel puŃin ca tubul de descărcare să fie destul de mic. Una din lămpile electrice cele mai utilizate în SICL este lampa cu vapori de mercur de înaltă presiune cu halogenuri metalice. SoluŃia adoptată a permis ca o cantitate mare de lumină solară să fie condusă în clădire printr-o deschidere foarte mică. Transmisia luminii prin tub este în funcŃie de reflectanŃa suprafeŃei. ceea ce o recomandă pentru spaŃiile care au şi o componentă de lumină naturală. Tehnologia actuală pentru lămpile cu descărcări nu reuşeşte să satisfacă cerinŃa unui flux luminos ridicat. lumina este distribuită printr-un difuzor în spaŃiul de lucru. Sistemul de transport ce conŃine 13 procese optice are o eficienŃă maximă de 28% şi aceasta în condiŃii deosebite de curăŃenie. ca LMH de 60 W cu arc scurt şi de 400 W cu reflector integrat. La capătul inferior.5. de la reflectoare cu faŃete multiple ce concentrează lumina în fascicule separate îndreptate spre colectoarele fibrelor optice. care este apoi acoperit cu un strat transparent de acrilic. O noutate în acest domeniu o reprezintă filmele optice oglindate din poliester care au o reflectanŃă de 95%. b. . Această tehnică a fost utilizată pentru transportul luminii solare în interiorul unor clădiri. Sistemul prezintă două mari dezavantaje: lentilele şi dispozitivul de montare sunt mai scumpe decât alte metode de transport. Dezvoltări recente.

Tuburile au secŃiune triunghiulară (laturi de circa 700 mm) şi sunt acoperite cu un film de poliester argintat cu o reflectanŃă de 95%. cu condiŃia ca unghiul de incidenŃă să nu depăşească 27. Fibrele optice sunt fabricate din sticlă cu silicaŃi sau din plastic şi au diametrul 50 . acoperite cu diferite materiale. Structura prismatică este realizată şi în forma unui film flexibil ultrafin. Filmul flexibil permite obŃinerea unor tuburi cu secŃiuni de diferite forme. cu pierderi mici. cu un cost mai scăzut decât materialul rigid. EficienŃa scade rapid dacă nu se asigură alinierea fluxului incident cu axa tubului. Fibrele optice au un miez. Dar nu numai eficienŃa sistemului de transport a sistemului e importantă ci şi distribuŃia fotometrică la capătul tubului. Principiul care stă la baza acestui sistem îl reprezintă reflexia internă totală pe o suprafaŃă dielectrică prismatică. Tabelul 5.20 Măsurări experimentale pe modele la scară redusă. Sistemul cu miez solid. SICL prezentat într-o aplicaŃie utilizează un tub specular cu o lungime de 6 m. care este mediul de transport a luminii. EficienŃa rămâne mare pentru diferite forme geometrice ale tubului. având prismele orientate paralel cu axa tubului.. Cel mai cunoscut sistem cu miez solid este fibra optică care transportă lumina printr-un fascicul de fibre solide subŃiri şi flexibile. Fibrele optice utilizate curent pentru transportul luminii au diametre de circa 10 mm.5°. Procesul de reflexie internă totală dintr-o fibră optică este foarte eficient şi transportul luminii este legat esenŃial de lungimea fibrei şi nu de diametrul ei. au stabilit o eficienŃă de 80% pentru un raport lungime/diametru efectiv de 25. cu creste de 90°. fluxul luminos va fi transmis printr-un proces de reflexie internă totală. care transportă lumina naturală captată la nivelul acoperişului în încăperi situate mai jos la 6 m. Pentru a forma un mănunchi flexibil. cu condiŃia ca lumina incidentă să fie aproape coliniară cu axa tubului.5. care captează lumina şi o redirecŃionează în interiorul tubului. eficienŃa este mai mare de 50% pentru un raport lungime/diametru de 40. pentru a vedea cum şi în ce fel poate fi utilizat fluxul luminos transportat.. ExistenŃa ghidurilor de lumină prismatice se datorează progreselor din ultimul timp în producerea de suprafeŃe cu structură precisă. efectuate pe SICL cu tuburi cu secŃiune pătratică. IregularităŃi constructive permit ca o mică parte din fluxul luminos să depăşească unghiul maxim şi. Trebuie avut în vedere că probleme ca depunerile de praf şi nealinierea componentelor conduc în practică la eficienŃe mai mici decât cele obŃinute în laborator. pe baza reflexiei interne totale pe interfaŃa dielectrică. motiv pentru care ghidul prismatic acŃionează atât ca mijloc de transport cât şi ca emiŃător luminos. Măsurători efectuate asupra unui tub din policarbonat cu diametrul de 100 mm. astfel. un număr mare de fibre sunt legate împreună şi apoi sunt introduse într-un tub de protecŃie. Structura prismatică este transparentă pentru raze de lumină la unghiuri mari de incidenŃă. Acest efect face ca tubul să strălucească. ca în cazul sistemului de transport specular sau prismatic. Tubul prismatic. InfluenŃa reflectanŃei peretelui asupra eficienŃei şi caracteristicile direcŃionale ale luminii la ieşirea din tub au fost analizate pe baza unor măsurători pe tuburi cu secŃiune circulară. 150 µm. În cazul în care o astfel de structură acoperă suprafaŃa interioară a unui tub de lumină. care are o structură rigidă. datorită creşterii numărului de reflexii. ceea ce corespunde unui diametru de 300 mm la lungimea tubului de cca 12 m. În cel mai bun caz. .13 arată eficienŃele pentru tuburi cu reflexie directă acoperite cu aluminiu semi-polizat (reflectanŃa 80%) şi mylar polizat (reflectanŃa 90%). Un interes special îl prezintă gama de materiale optice fabricate din acrylic sau policarbonat. să iasă prin peretele tubului. şi un înveliş cu indice de refracŃie scăzut. din aceste tuburi se poate extrage flux luminos în cantitate rezonabilă. Sistemul are o eficienŃă totală de 10% pentru cer înnourat şi o valoare mai mare pentru lumina directă a soarelui. Aceste valori sunt mai bune decât cele obŃinute în cazul tuburilor speculare. Tuburile formate din ambele tipuri de materiale sunt capabile să transporte lumină concentrată. echipat cu o lampă cu incandescenŃă cu reflector. care previne pierderile de lumină din miez. acoperite în interior cu film din poliester argintat au stabilit că în condiŃii favorabile.

Aceasta asigură pătrunderea luminii în fibră sub un unghi de acceptare determinat de indicii de refracŃie ai elementelor componente astfel încât să se evite pierderile de flux luminos prin refracŃia prin peretele tubului. . iar sistemul poate transmite lumina soarelui până la o distanŃă de 200 m de colector. conectat la o lampă cu descărcări de 150 W. un cablu cu 6 fibre lung de 40 mm furnizează 1180 lm de la o iluminare solară directă de 98. cutiile de lumină fiind amplasate în zona de serviciu din tavanul fals. Fiecare lentilă de 105 mm focalizează lumina într-un cablu de 6 mm alcătuit din 6 sau 9 fibre.21 Pierderi de lumină datorate absorbŃiei şi împrăştierii sunt definite prin mărimea caracteristică numită atenuare. sistemul "Himawari" implică însă o investiŃie foarte mare. UşurinŃa instalării unui sistem de transport cu fibre optice este ilustrat de faptul că el a fost montat în clădiri mai vechi. Lumina colectată de o celulă solară este focalizată cu o concentraŃie de 10. Transportul luminii în interiorul emiŃătorului se face prin reflexie internă totală în materialul prismatic. Sunt două tipuri constructive principale: (a) cu secŃiune rectangulară sau circulară.emiŃător propiu-zis. transportată în interiorul clădirii şi distribuită printr-un sistem de lentile Fresnel. din material microprismatic.transport şi emisie combinate.4 dB/m pentru fibre de plastic şi de la 0. amândouă producând un flux concentrat cuprins în "unghiul de acceptare" de aproximativ 27°. Sursele de lumină sunt lămpi cu incandescenŃă cu halogen de foarte joasă tensiune. De exemplu. Sistemul de transport este construit astfel încât să îndeplinească cele două funcŃii dorite: pe de o parte să asigure transportul luminii cu pierderi minime. Sursa de lumină este o lampă cu incandescenŃă cu halogen de 12 V sau o lampă cu descărcări cu reflector. unde o iluminare medie de 30 lux este furnizată de 1344 puncte de lumină montate pe tavan. ca surse liniare. (1) EmiŃătoare prismatice. în două variante constructive: . din acrylic rigid cu grosimea de 4 mm şi (b) cu secŃiune circulară mică. Un exemplu îl constituie auditoriumul de 2000 de locuri din Centrul de ConferinŃe Madrid. Sunt multiple exemple de sisteme mici cu fibre optice utilizate în comerŃ. dimensiunile aplicaŃiei determinând numărul de lentile şi cabluri. AplicaŃiile pentru iluminatul general cu fibre optice sunt puŃin numeroase. Valorile tipice ale atenuării variază de la 0. pentru sisteme de puteri mici. Transport şi emisie combinate. lumina sursei fiind extrasă continuu de-a lungul sistemului de transport.000 la capetele fibrei optice. O aplicaŃie interesantă o reprezintă sistemul "Himawari". Cu toate avantajele sale. Emisia este cauzată de imperfecŃiunile structurii prismatice şi de prezenŃa luminii în afara unghiului de acceptare.1 la 0. Pierderea de flux .5. măsurată în decibeli/m (dB/m). care nu este justificată decât de prestigiul clădirii. care redistribuie fluxul luminos furnizat de sistemul de transport întrun mod similar cu corpurile de iluminat convenŃionale. Flexibilitatea cablurilor cu fibre optice face ca pozarea lor în interiorul clădirilor să pună mai puŃine probleme decât celelalte sisteme de transport a luminii.000 lux. Principala motivaŃie a utilizării acestui sistem îl constituie uşurinŃa întreŃinerii. Cuplarea sursei de lumină la intrarea în fibra optică se face printr-un dispozitiv denumit cutie de lumină.6 dB/m pentru fibre de sticlă. pe de altă parte să permită ieşirea luminii prin structură în lungul acesteia. racordate la 181 cutii de lumină echipate cu lămpi cu descărcări de 200 W. Fibrele optice sunt cele mai utilizate sisteme de transport şi au numeroase aplicaŃii. EmiŃătorul de lumină Caracteristicile constructive şi proprietăŃile fizice şi optice ale emiŃătoarelor de lumină sunt influenŃate puternic de sistemul de transport la care sunt conectate. pentru iluminatul de prezentare şi accent ca surse punctuale sau la decoraŃiuni. care produce aproximativ 100 de lumeni la capătul a 5 m de fibră. respectiv lămpi cu descărcări pentru sisteme de puteri mari. c.2 la 0. ConfiguraŃia tipică pentru iluminatul de prezentare constă dintr-un mănunchi cu diametrul de 6 mm şi cu 12 terminale de fibre.

care are o reflectanŃă mare (85% . 4 sau 5 m şi au o eficienŃă de 36%. cu excepŃia unei fante în lungul tubului. InstalaŃiile sunt proiectate cu un gradient de luminanŃă între 10:1 şi 15:1 de la sursă spre capăt sau de la surse spre mijloc.de la 20 la 50.22 luminos este în jur de 2%/300 mm lungime tub şi acest efect face ca tubul să strălucească. Oglinzile de pe feŃele din secŃiunea conică a tubului reflectă lumina pe partea superioară a panoului din acrilic rigid. utilizând două cutii de lumină. 110°. având ca efect redirecŃionarea fluxului înapoi în tub. utilizate pentru iluminatul interior.. (2) Fante. reintroducându-l în procesul de emisie. LuminanŃa ambelor tipuri de emiŃătoare prismatice este mult mai mică decât cea a corpurilor de iluminat convenŃionale. Dispozitivele sunt disponibile în lungimi de 3. (3) Fibrele optice (ca surse liniare) pot fi utilizate ca emiŃătoare liniare prin simpla eliminare a învelişului exterior cu indice de refracŃie scăzut.5.. Efectul vizual produs este de bandă luminoasă şi aplicaŃiile tipice sunt de subliniere a contururilor unor clădiri.un material reflectiv.un extractor.. Fluxul luminos mediu este în jur de 500 lm /300 mm lineari.. . EmiŃătoarele prismatice cu diametru mic (100 mm) şi lungimi de până la 30 m sunt utilizate pentru orientare şi în scop decorativ. EficienŃele menŃionate în tabel se referă la ansamblul SICL. . Raporturile dintre diametrul efectiv şi lungime sunt mai mari decât pentru sisteme cu emiŃătoare prismatice . pentru acoperirea suprafeŃelor exterioare ale tubului care nu sunt utilizate ca emiŃător. DistribuŃia intensităŃii luminoase a emiŃătorului prismatic prezintă o simetrie coaxială. sau în buclă de la o singură cutie. cu un maximum la un unghi de 15° faŃă de axă în direcŃia opusă sursei. Sistemul a fost utilizat pentru iluminarea unor magazine. Fanta poate fi transparentă sau difuză. Aceste emiŃătoare sunt fabricate din tuburi cu pereŃii interiori din film elastic de polietilemefat. 90%).14. este aproape jumătate din cel al corpurilor de iluminat convenŃionale menŃionate în tabel. O singură sursă de lumină poate alimenta mai multe emiŃătoare. Dimensiunile unghiulare ale fantei variază între 30 . staŃii de metrou şi spaŃii industriale în fosta URSS.5 kW). 40%. sisteme de orientare şi la semnalizări. LuminanŃa variază în lungul tubului. care constă dintr-o bandă de material difuzant plasat în interiorul tubului ce face ca lumina incidentă să fie împrăştiată şi să scape prin pereŃii tubului de transport. împreună cu informaŃii despre alte două tipuri de emiŃătoare. Există două tipuri uzuale: (a) Conductalite este denumirea comercială a unui emiŃător de lumină care constă dintr-un tub din aluminiu polizat cu reflexie directă prevăzut cu panouri prismatice pe suprafaŃa interioară. dar cu toate acestea eficienŃa se situează între 30% .. Câteva dispozitive sunt utilizate la controlul fluxului luminos produs de emiŃător: . Fluxul luminos emis de tuburi utilizate pentru orientare în exterior este scăzut. Câteva proprietăŃi fizice şi fotometrice ale emiŃătoarelor prismatice sunt descrise în Tabelul 5.. Lumina este transmisă prin reflexie directă. cu sursele poziŃionate la ambele capete ale tubului. Diametrul tubului variază de la 250 mm (alimentat de la o lampă cu descărcări de 1 kW) la 1200 mm (alimentat de 8 lămpi cu descărcări de 3. Tuburile prismatice mari au suprafeŃele de emisie cuprinse între 200 mm şi 600 mm lăŃime şi 7 m lungime. iar cele din material rigid la decorarea clădirilor sau iluminatul spaŃiilor interioare cu sarcini vizuale pretenŃioase. pentru diametre de până la 15 mm şi lungimi de maximum 50 m. EmiŃătoare propriu-zise.o oglindă ce reflectă fluxul luminos ajuns la capătul tubului. utilizând tuburi cu reflexie directă . În unele aplicaŃii sunt utilizate ca înlocuitoare pentru lămpile cu coloană pozitivă (tuburi pentru reclame luminoase). fără umbre. EmiŃătoarele prismatice fabricate din film microprismatic sunt utilizate pentru marcarea şoselelor şi la semnalizări. Sursa de lumină este o lampă cu descărcări de 250 sau 400 W cu un reflector care concentrează lumina. în jur de 50 lm/300 mm lungime. furnizând o lumină difuză. Cel produs de emiŃătoare prismatice care au ca sursă o lampă cu descărcări. Cablurile optice sunt alimentate de la ambele capete. precum şi date comparative pentru două tipuri de corpuri de iluminat convenŃional.

SICL sunt folosite în aplicaŃii unde este nevoie ca sursa şi emiŃătorul să fie separate de o anumită distanŃă. Capătul cablurilor cu fibre optice poate fi utilizat ca sursă de lumină punctuală. industriale şi de depozitare precum şi la iluminatul tunelurilor rutiere. datorită proporŃiei reduse din zi când poate fi utilizată. Deşi lumina soarelui poate fi concentrată şi canalizată prin ghiduri de lumină. DistribuŃia fluxului luminos la ieşirea din cablu se încadrează în unghiul de acceptare al fibrei sau poate fi modificată prin lentile Fresnel sau difuzoare din plastic sau sticlă.23 ca sistem de transport.5. . SICL sunt recomandate dacă se doreşte un emiŃător care să fie diferit de corpurile de iluminat convenŃionale prin dimensiuni. Sistemele mari. montate pe capătul cablului. vor avea un impact serios în proiectarea clădirilor. ea nu este adecvată ca sursă pentru SICL aflate la latitudini temperate. dar foarte rar pentru iluminatul de lucru. cu o eficienŃă a întregului sistem de 30%. formă sau caracteristici ale luminii emise. Este folosit în mod curent la clădiri cu destinaŃii sportive (piscine). Fluxul luminos al sistemelor utilizate la iluminatul de prezentare este în jur de 100 lm/fibră. Sistemele bazate pe tehnologia fibrelor optice sunt o alternativă a spoturilor de lumină miniaturale în iluminatul de prezentare şi de accent al obiectelor mici. SICL se utilizează la aplicaŃii decorative şi de prezentare sau pentru iluminatul ambiental. în care aportul de căldură al surselor de lumină este inacceptabil sau în care lămpile şi echipamentul auxiliar pot fi amplasate în spaŃii uşor accesibile. destinate asigurării unui nivel de iluminare ridicat în încăperi de lucru. cum sunt cele în care sursele de lumină trebuie localizate în afara spaŃiilor cu risc de explozie.15 sunt prezentate unele avantaje/dezavantaje ale principalelor sisteme de iluminat cu conducte de lumină. În Tabelul 5. Utilizare. De asemenea. (b) Fibre optice (ca surse punctuale).

8 Eticheta energetică Etichetarea energetică a aparatelor casnice. în ore . Eticheta definită de aceste directive conŃine indicaŃiile de bază ale sursei de lumină: .fluxul luminos.clasa de eficienŃă energetică – de la A la G. iar LFC . Eticheta energetică şi Fişa de informare asigură informaŃii care permit caracterizarea unui anumit model de aparat şi comparaŃia cu alte modele. inclusiv a lămpilor electrice a fost legiferată prin Directivele 97/75/CEE şi 98/11/CE a Comisiei Europene. în lumen/watt.de 1100/20=55 lm/W . în lumeni .16 lm/W.8 Etichete energetice (a) lampă cu incandescenŃă. în V Figura 5. (b) lampă fluorescentă compactă EficienŃa energetică a unie lămpi electrice este dată de indicatorul "Eficacitate luminoasă – flux luminos/putere consumată. LIG are eficacitatea luminoasă de 670/60=11.24 5. Din datele de pe etichetele alăturate.durata de viaŃă.tensiunea nominală.puterea absorbită. A fiind clasa cea mai perfomantă .5. în W .

9 Spectrele de radiaŃii ale lămpilor fluorescente .25 Figura 5.5.

26 Figura 5.10 Spectrele de radiaŃii ale lămpilor cu vapori de mercur la înaltă presiune .5.

11 Spectrele de radiaŃii ale lămpilor cu halogenuri metalice .27 Figura 5.5.

13 Spectrele de radiaŃii ale lămpilor cu vapori de sodiu la înaltă presiune Figura 5.28 Figura 5.5.12 Spectrul de radiaŃie al lămpii cu vapori de sodiu de joasă presiune – presiune sodiu 0.5 Pa Figura 5.14 Spectrul de radiaŃie al lămpii cu inducŃie .

15 Spectrul de radiaŃie al lămpii cu sulf .29 Figura 5.5.

5. W 25 40 60 75 100 150 200 300 500 1000 Tensiunea.8 430 12. 220 . hale industriale cu cerinŃe de redare a culorii reduse Tabel 5.30 Tabel 5. magazine. hoteluri.2 230 10. lm Eficacitatea luminoasă. spitale tipografii. lm/W 9.7 5000 16. şcoli hale industriale industrie grea.8 1380 14.8 960 13. K 3000 3500 4200 6500 Tabel 5.2 730 12.2 Caracteristicile de redare a culorii .8 8400 16.CIE Caracteristica de redare a culorii 1A 1B Intervalul indicelui de redare a culorii Ra≥90 90> Ra≥80 Culoarea aparentă cald intermediar rece cald spre intermediar intermediar spre rece cald intermediar rece Exemple de utilizare Preferat potrivirea culorii examinări clinice galerii de artă cămine.3 Caracteristici ale LIG Puterea. şcoli.230 V Fluxul luminos.1 CorespondenŃa dintre culoarea aparentă şi temperatura de culoare corelată a lămpilor Culoarea aparentă alb cald alb alb rece alb lumina zilei (lumina naturală) Temperatura de culoare corelată.9 2220 15.4 Caracteristici colorimetrice şi recomandări de utilizare pentru LFT .8 ?? 18800 Tabelul 5. industrie uşoară hale industriale industrie grea Acceptat 2 3 4 80> Ra≥60 60> Ra≥40 40> Ra≥20 birouri. restaurante.8 3150 16.

.5 23 26 19 36 38 55 35 69 75 109 Notă: 1) depinde de tipul lămpii şi al luminoforului.. 5000 40 . restaurante şi comerciale Adecvate pentru majoritatea aplicaŃiilor interioare sau exterioare Caracteristici bune de redare a culorii pentru iluminarea produselor alimentare. 2) lampă de înaltă frecvenŃă. W fără balast 2) 4 6 8 10 13 15 16 18 16 20 30 36 32 38 34 40 58 50 65 cu balast 4) 5) Fluxul luminos1) 6) lm 120 240 350 630 950 1000 1300 1450 1150 ?? 2400 3450 3200 3000 5400 5000 Eficacitatea luminoasă lampă+balast lm/W 3)/ 4) 5)/ 6) 12 20 25 45 50 40/51 62 48/63 71/77 36/44 60 75 64 60 76 64 Dimensiunile tubului lămpii lungime/diametru mm/mm 136/16 212/16 288/16 470/26 517/16 438/26 720/26 590/26 590/38 895/26 1200/26 1047/26 1200/26 1500/26 1500/38 3) 10 12 14 14 ? 19 25 21 30 32 40 46 50 50 ? 71 78 19.. 84 alb 3300 . 3) lampă cu balast magnetic convenŃional.5 Caracteristici ale LFT Puterea consumată.6 Eficacitatea luminoasă pentru diferite situaŃii ... 5000 alb cald <3300 70 .5. şcoli. 5) lampă de înaltă frecvenŃă. Recomandări speciale pentru utilizarea în industria textilă sau de prelucrare a lemnului şi pentru grafica comercială Caracteristici bune de redare a culorii şi eficacitate luminoasă ridicată permit folosirea largă în încăperi administrative. 69 alb 3300 . 6) două lămpi de înaltă frecvenŃă cu un singur balast electronic Tabelul 5.. 4) două lămpi în serie cu un balast.. în special carne Iluminat exterior sau întreprinderi industriale datorită caracteristicilor slabe de redare a culorii alb 3300 . 5000 Tabelul 5. industriale şi de vânzări Eficacitatea luminoasă ridicată şi redarea bună a culorii le fac eficiente pentru folosirea în spaŃii din clădiri administrative. 100 Culoarea aparentă alb lumina zilei Temperatura de culoare corelată.31 Indicele de redare a culorii Ra 85 ..... K >5000 Recomandări de utilizare Caracteristici foarte bune de redare a culorii combinate cu eficacitate luminoasă foarte ridicată..

5.0 Tabelul 5.9 Caracteristici ale LSOX Puterea consumată.000 Eficacitatea luminoasă lampă+balast lm/W 57 66 73 77 86 91 82 Tabelul 5.7 Caracteristici ale LMF Puterea consumată.000 190.000 300.8 100.000 Eficacitatea luminoasă lampă+balast lm/W 72 86 105 119 129 150 Tabelul 5.000 58.250 22.000 22.0 107. W fără balast 18 ? 35 55 90 135 180 cu balast 25 56 76 113 175 220 Fluxul luminos lm 1800 4800 8000 13. W fără balast 75 150 250 360 1000 2000 3500 cu balast 88 170 275 385 1050 2080 3650 Fluxul luminos lm 5000 11.000 90. W fără balast 50 80 125 250 400 700 1000 cu balast 59 89 137 266 425 735 1045 Fluxul luminos lm 1800 3700 6300 13.500 33.2 95.000 40.000 ??.000 Eficacitatea luminoasă lampă+balast lm/W 31 42 46 49 52 54 56 Tabelul 5.8 60.32 Caz a b c d e f Puterea absorbită.10 Caracteristici ale LSON . W Lampă 40 32 40 2x40 32 2x32 Balast 10 12 4 5 Eficacitatea luminoasă lm/W 75.8 Caracteristici ale LMH Puterea consumată.500 22.0 65.

halofosfat LFC LMF LMM LMH .000 11..... 12.000 . 28... 13..5...000 ..000 16. 28.000 ..000 48. 12. 12. 28. 28..000 ..000 6000 .000 .000 17.000 .000 10.000 6000 .halofosfat LFT (38 mm) .000 6500 .000 (6000) ?? 60..000 14.. 30..000 10. 31. 30..000 ..000 5000 ..‘white’ QL ..000 15. 12.000 7500 .000 130.multifosfor ..000 5600 .standard ..înaltă frecvenŃă ... 15... 10.. 30.000 LIG LIH LFT (26 mm) .000 8000 .000 (până la 80%) Duarat de viaŃă până la scăderea fluxului luminos la 70% din valoarea iniŃială.000 . 23.000 . 13. 24. 10.000 15.000 Eficacitatea luminoasă lampă+balast lm/W 56 73 87 100 78 93 88 107 119 Tabelul 5.. 27.. 14.000 ..000 6500 ...000 15.. ore 1000 2000 6000 ....000 10.balon clar LSOX LSON .000 14...000 14..000 14.000 6500 .000 18. W fără balast 50 70 100 150 210 250 350 400 1000 cu balast 62 83 115 170 232 275 385 450 1090 Fluxul luminos lm 3500 6100 10..500 .12 Caracteristici generale privind durata medie de viaŃă şi de depreciere a fluxului luminos Tipul lămpii Durata medie de viaŃă standard până la rămânerea în funcŃie a 50% din lămpi...‘de luxe’ .000 15.000 6000 .000 .. ore 12.500 .500 34.000 6000 (>90%) 60...500 .000 ..‘plus’ .balon fluorescent .. 24.000 14.. 13. 13..000 12.. 24.33 Puterea consumată. 28...000 13.

.. slabă .... 2) Lampa SOX-E 131 W. 3) Lampa SON-T Plus 400 W.000 lm.... 1100 . 3300 ... 1383) Culoarea aparentă alb-cald alb-cald alb-cald alb-cald .... 140 50 ...000 189.. 500 75 ...000 250 .. excelentă moderată excelentă moderată Balast fără fără încorporat magnetic sau magnetic încorporat magnetic magnetic sau magnetic sau separat . moderată bună . 17 13 . 180 50 . 7300 1800 .000 lm... 2002) 66 .. 58...... 55.electronic hibrid magnetic sau electronic Starter/ignitor fără fără încorporat cu starter sau fără fără ignitor separat sau în separat sau în balast lampă sau separat fără starter Aprindere min zero zero zero 3 zero .000 704) alb-cald şi rece bună electronic 95 alb bună electronic Caracteristici Lampa cu incandescenŃă Lampa fluorescentă Lampa cu vapori de mercur de înaltă presiune Lampa cu vapori de sodiu LIG LIH LFC LFT LMF LMM LMH LSOX LSON Putere W 15 . 25 50 .... 1800 . 4) Inclusiv pierderile în balast .. 26 79 .5.. 80 50 . . intermediar intermediar rece galben alb-auriu alb-rece Redarea culorii excelentă excelentă bună moderată . fără slabă . 3500 750 ....000 13..... 2000 5 .. 1000 Flux luminos lm 120 ... 40 15 ...11 Prezentare comparativă a unor caracteristici de funcŃionare a lămpilor de uz general Lampa fără electrozi QI sulf 85 1425 6000 135. 5500 ...... 1) Lampa “TL”D culoare 83 sau 84 (50W) cu balast electronic. 1041) 36 . 8400 975 .. 1000 100 .. 2000 18 . 26.000 130.000 Eficacitate lm/W 8 .000 33. 95 100 .. 2 3 10 5 zero sau <1 Reaprindere min zero zero zero zero 5 5 10 2 <1 fără zero zero fără zero zero Notă...34 Tabelul 5...... 50...... 58 11 .. 500 70 .

40 72.14 ProprietăŃi fizice şi fotometrice ale unor emiŃătoare şi corpuri de iluminat convenŃionale Dimensiuni.13 EficienŃele unor sisteme de transport cu tuburi cu reflexie directă EficienŃă... 1200 mm lungime 3 . 10.34 89.73 52. 300 Flux luminos / 300 mm lineari.000 .20 11..12 70.. lm 1800 LuminanŃă medie. 5 m lăŃime 300 mm nu este menŃionată 4000 . % 54..47 87. 80 35 36 Tip emiŃător Tip lampă LFT Corp de iluminat standard cu panou prismatic (4 lămpi) Corp de iluminat standard cu reflector tip oglindă (2 lămpi) Prismatici LFT LMF LSON LIH Fante Conductalite LMF LSON LMF LSON diferite lungimi lăŃimea 200 ... 600 diametru 100 mm lungime ≤ 30 m diferite lungimi diametru 250 .19 50.10 22.53 13.5.35 Tabel 5. mm 1200 x 600 1200 x 300 650 50 400 500 600 9000 3000 50 .. % 60 50 45 50 ..58 50.85 24... cd/m2 9000 EficienŃă sistem.47 Raport de aspect 4:1 4:1 4:1 4:1 10:1 10:1 10:1 10:1 20:1 20:1 20:1 20:1 Unghi fascicul 8 8 13 13 8 8 13 13 8 8 13 13 Strat interior Aluminiu Mylar Aluminiu Mylar Aluminiu Mylar Aluminiu Mylar Aluminiu Mylar Aluminiu Mylar Tabelul 5..

5.15 Caracteristici ale unor sisteme de iluminat cu conducte de lumină Forma secŃiunii fără formă specială <30 <30 <30 Avantaje Dezavantaje Foarte costisitoare la transport cu excepŃia fluxurilor mici Sistem Fibre optice Impact asupra construcŃiei nu Dimensiuni tub mm DistanŃă medie de transmisie. m <100 Ghid prismatic da cm Ghid cu reflexie directă da cm Fluxul care intră trebuie să fie cuprins într-un unghi solid de 26° faŃă de axă Necesită straturi de protecŃie pentru a menŃine valori mari ale reflectanŃei CurăŃirea suprafeŃelor optice poate să fie dificilă Ghid cu lentile da cm circulară dreptunghiulară triunghiulară circulară dreptunghiulară fără formă specială Instalare uşoară în spaŃii mici. La coturi nu necesită dispozitive speciale. Poate acŃiona atât ca emiŃător cât şi ca transportor Sistem potenŃial simplu dacă fluxul la intrare este concentrat . Transmisie la distanŃe lungi Poate acŃiona atât ca emiŃător cât şi ca transportor Poate lucra cu lumina difuză.36 Tabelul 5. ConstrucŃie simplă.

9 Traducere modul UTSEB ProtecŃia aparatelor de iluminat Aparatul de iluminat este un echipament electric care în afară de caracteristici optice are şi caracteristici de protecŃie electrică (importantă din punct de vedere al aplicaŃiilor). Caracteristici electrice Etichete pe aparatele de iluminat: Etichetă SemnificaŃie Aparat de iluminat din clasa I de protecŃie împotriva electrocutării Este necesar conductor de protecŃie Aparat de iluminat din clasa II de protecŃie împotriva electrocutării Nu este necesar conductor de protecŃie Aparat de iluminat din clasa III de protecŃie împotriva electrocutării Nu este necesar conductor de protecŃie DistanŃa minimă dintre aparat de iluminat şi suprafaŃa iluminată Poate fi montat pe suprafeŃe inflamabile normal Aparat de iluminat pentru lămpi cu sodiu amorsate de un igniter exterior Aparat de iluminat pentru lămpi cu sodium amorsate de un igniter interior Aparat de iluminat pentru aplicaŃii care necesită rezistenŃă la şocuri mecanice Aparat de iluminat care necesită lămpi cu oglindă în partea superioară RezistenŃă la căldură a conductorilor sau cablurilor de legătură Deşeuri toxice Avertizare privind interzicerea utilizării lămpilor cu oglindă lumină rece ProtecŃie Prima cifră 0 1 2 ProtecŃie împotriva obiectelor solide Descriere ProtecŃie împotriva Fără protecŃie Protejat împotriva mâinii Protejat împotriva degetelor Protejat împotriva sculelor ProtecŃie împotriva penetrării Pătrunderii obiectelor cu un diametru mai mare de 50 mm Atingerii elementlor sub tensiune cu degetele sau pătrunderii obiectelor având diametru mai mare de 12 mm Atingerii elementelor sub tensiune cu degetele sau pătrunderii obiectelor având diametru mai mare de 2.5 mm Atingerii elementlor sub tensiune cu degetele sau pătrunderii obiectelor A doua cifră 0 1 2 ProtecŃie împotriva apei Descriere ProtecŃie împotriva Fără protecŃie Protejat îmotriva picăturilor de apă Protejat împotriva picăturilor care cad la 15° de perpendiculară Protejat împotriva ploii Picături de apă perpendicular Picături de apă 3 3 Picături care cad la 15° de perpendiculară Picături care cad la 60° de perpendiculară 4 4 Protejat împotriva împroşcării cu .37 5.5. Fireşte. operarea şi utilizarea este bazată pe aceste caracteristici.

2. iar în celălat caz mai ales spre soclu. Calitatea luminii în cazul lămpilor cu incandescenŃă normale este aproape identică în toate cazurilor. ProtecŃie totală împotriva atingerii părŃilor interioare şi a depunerii de praf. o lampă improprie înseamnă risc de incendiu. Bazat pe acest lucru. înlocuirea lămpilor fluorescente necesită atenŃie specială. în timp ce lămpile cu lumină rece conduc jumătate din căldură spre soclu. Această indicaŃie trebuie luată în serios. Lumina lămpilor fluorescente este de o mare varietate. trebuie determinat indicele de redare a culorilor şi temperature de culoare cu ajutorul unui catalog şi apoi achiziŃionate lămpi cu aceleaşi caracteristici. Aparatul de iluminat va fi stins înainte de înlocuire. Lămpi cu incandescenŃă cu halogen la 12V. aşa că la înlocuire trebuie furnizat fluxul luminos iniŃial. iar lampa nouă trebuie să aibă aceeaşi tensiune cu cea defectă.5. lampa nouă trebuie să aibă aceeaşi putere cu cea care s-a defectat. Dacă nu este disponibilă achiziŃia de la acel producător. Cea mai simplă cale este de a înlocui cu o lampă cu marcaje similare de la acelaşi producător. Lungimea lămpilor liniare depinde de puterea lectrică şi de tip. Înlocuirea lămpilor defecte cu altele de puteri mai mari poate cauza ocazional nu numai iluminări mai mari. Astfel. încărcarea cu radiaŃii UV poate creşte semnificativ. Dacă în interiorul unui aparat de iluminat sunt instalate lămpi de la diferiŃi producători având acelaşi indice de redare al culorilor sau temperaturi de culoare. se pot stabili trei date importante din catalogul producătorului: fluxul luminos (în lumen).38 obiectelor mici 5 Protejat împotriva depunerii de praf Protected împotriva pătrunderii prafului având diametru mai mare de 1 mm ProtecŃie totală împotriva atingerii părŃilor interioare şi depunerii prafului. dar este mult mai sigur când se decuplează întreruptorul automat de pe circuitul pe care este aparatul de iluminat. calitatea luminii este discutabilă. Lămpi cu incandescenŃă. rezistentă la presiune 7 8 Operare permanentă sub apă cu o presiune definită Înlocuire lămpi O regulă fundamentală la înlocuirea lămpilor este ca noua lampă să fie de acelaşi tip cu cea defectă. DiferenŃa dintre cele două tipuri este că cel normal radiază căldură. Calitatea luminii în cazul lămpilor cu incandescenŃă cu halogen este aproape identică în toate cazurilor. Trebuie avut grijă să se înlocuiască lămpile defecte cu lămpi de aceaşi putere. presiunea de 100 kPa) Scufundare în apă pentru scurt timp cu o presiune definită 6 6 Protejat împotriva jetului de apă Etanşă împotriva apei Etanşă împotriva apei. Uzual se indică pe aparatul de iluminat dacă nu se poate utiliza lampa cu oglindă lumină-rece. În cadrul aceluiaşi grup sunt de asemenea diferenŃe. aşa că la înlocuire trebuie furnizat fluxul luminos iniŃial. În cazul lămpilor normale. aşa că la înlocuire trebuie furnizat fluxul luminos iniŃial. căldura este direcŃionată în faŃa lămpii. 4) şi temperatura de culoare (care poate fi caldă. dar şi riscuri de incendii. Trebuie avut grijă să se înlocuiască lămpile defecte cu lămpi de aceaşi putere (uzual 40-60 W). În timp ce se înlocuieşte lampa trebuie avute în vedere diferite consideraŃii în funcŃie de tipul lămpii. deoarece se pot . Utilizarea lămpilor de puteri mai mari poate conduce la apariŃia unor incendii. Din punct de vedere al indicelui de redare al culorilor şi temperaturii de culoare există 9 tipuri diferite. care este de fapt 80% din puterea totală. redarea culorilor (indicativ 1. în anumite cazuri. Dacă lămpile cu incandescenŃă cu halogen nu sunt instalate în aparate de iluminat cu sticlă de protecŃie. Trebuie avut grijă că lămpile cu incandescenŃă cu halogen de foarte joasă tensiune sunt de două tipuri: normal şi cu lumină rece (cold-light mirror). 12V sau 24V.3 mm. constând în cifre şi litere. Mici cantităŃi de praf se pot depune dacă nu afectează operarea lămpii. Calitatea luminii în cazul lămpilor cu incandescenŃă cu halogen este aproape identică în toate cazurilor. În cazul înlocuirii lămpilor cu incandescenŃă echipate cu oglinzi trebuie avut grijă ca unghiul de distribuŃie să fie identic cu cel original. neutră sau rece). Din acest motiv. în direcŃia luminii radiate. lămpi având aceeaşi aparenŃă (dimensiuni geometrice şi conexiuni electrice) produc diferite calităŃi ale luminii şi diferenŃe în fluxul luminos. Ca o consecinŃă. În cazul temperaturii de culoare se poate percepe culoarea luminii lămpi fluorescente. Cum putere electrică identică înseamnă aproximativ flux luminos identic. Lămpi cu incandescenŃă cu halogen la 230V. Trebuie avut în vedere că există modele la 6V. presiunea de 30 kPa) Jet de apă din toate direcŃiile (diametrul este 125 mm. apă 5 Protejat împotriva jetului de apă Jet de apă din toate direcŃiile (diametrul este 6. Lămpi fluorescente. cele două tipuri au efecte diferite asupra încălzirii zonelor adiacente. Fiecare producător are propriul sistem de marcare pe lampă. 3.

O altă problemă în cazul înlocuirii lămpilor cu halogenuri metalice este modificarea în timp a temperaturii de culoare. fără să cauzeze probleme electrice. trebuie determinat indicele de redare al culorilor şi temperature de culoare cu ajutorul unui catalog şi apoi achiziŃionate lămpi cu aceleaşi caracteristici. O problemă practică în cazul înlocuirii lămpilor cu incandescenŃă. neutră sau rece. poate fi înşurubat în soclul unei lămpi cu incandescenŃă. ceea ce poate produce orbire. iar temperature de culoare este caldă 2700 K. neutră sau rece. lămpi având aceeaşi aparenŃă (dimensiuni geometrice şi conexiuni electrice) produc diferite calităŃi ale luminii şi diferenŃe în fluxul luminos. Drept rezultat. poate afecta designul şi limitarea orbirii.39 percepe diferenŃe între lămpi. Totuşi această diferenŃă este atât de mică încât poate fi neglijată în practică. Dacă nu este disponibilă achiziŃia de la acel producător. Lămpile cu mercur pot fi achiziŃionate într-o singură calitate (redare medie a culorilor si temperature de culoare neutră). Cea mai simplă cale este de a înlocui cu o lampă cu marcaje similare de la acelaşi producător. Bazat pe acest lucru. Ca o consecinŃă. au apărut lampi cu sodium cu igniter incorporate în lampă marcate ‘/I’ la final. Ca o consecinŃă. este avantajos să înlocuieşti lămpi fluorescente de 38 mm diametru cu lămpi de 26 mm diametru şi calitatea luminii egală. pentru un flux luminos mai scăzut. nu se poate utiliza lampa fluorescentă compactă. Lămpi cu vapori de sodium de înaltă presiune. dar temperatura de culoare poate fi caldă. Lumina lămpilor fluorescente este de o mare varietate. fluxul luminos poate fi diferit. calitatea luminii este discutabilă. înlocuirea lămpilor fluorescente necesită atenŃie specială. Înlocuirea lămpilor cu incandescenŃă cu lămpi fluorescente compacte. În cazul înlocuirii lămpilor cu produse simlare trebuie avut în vedere că indicele de redare a culorilor este 1 pentru lămpile cu incandescenŃă. Ca rezultat. marcat cu ’/E’.5. lampa de înlocuire conduce la economie de energie. Puterea consumată de tuburile de 38 mm este cu 10% mai mare. dacă nu iasă prea mult din corpul de iluminat. Igniterul este plasat tradiŃional în exteriorul lămpii. În cazul temperaturii de culoare se poate percepe culoarea luminii lămpi fluorescente. dar temperatura de culoare poate fi caldă. gradul 1. Fluxul luminos al lămpilor de la diferiŃi producători cu aceiaşi putere electrică este pobabil identic. Fluxul luminos pentru lămpi de aceaşi putere de la diferiŃi producători este probabil identic. Astfel. îngenreal. Modalitatea cea mai simplă este de a înlocui cu o lampă având aceleaşi marcaje de la acelaşi producător. Lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune. altfel lampa poate suferi o scurtare a duratei de viaŃă. care se datorează raportului şi plasării tuburilor de tip U în lampă. Fiecare producător are propiul sistem de marcare pe lampă. Indicele de redare a culorilor are. neutră sau rece). Dacă un aparat de iluminat pentru lămpi cu incandescenŃă este exhipat cu dimmer (reglaj flux luminos). constând în cifre şi litere. se pot stabili trei date importante din catalogul producătorului: fluxul luminos (în lumen). O lampă cu formă diferită dar cu aceeaşi parametri poate fi utilizată la înlocuire. La înlocuire trebuie avut în vedere ca noile lămpi să nu aibă o redare mai proastă a culorilor. Cum lampa fluorescentă compactă furnizează aceeaşi lumină utilizând mult mai puŃină energie. Dacă nu este disponibilă achiziŃia de la acel producător. redarea culorilor (indicativ 1) şi temperatura de culoare(care poate fi caldă. Lămpile cu halogenuri metalice sunt produse în 6 calităŃi de lumină (redarea culorilor bună sau foarte bună şi trei temperaturi de culoare). . În ultimul timp. Fluxul luminos pentru lămpi de aceaşi putere de la diferiŃi producători este probabil identic. la înlocuire trebuie avut în vedere ca lampas să aibă aceaşi depreciere a fluxului luminos. Lămpile fluorescente compacte pot fi achiziŃionate în diferite forme. Trebuie avut în vedere poziŃia în care este montată lampa. Ca rezultat se recomandă utilizarea lămpilor fluorescente calde. Lămpi fluorescente compacte. Dacă în interiorul unui aparat de iluminat sunt instalate lămpi de la diferiŃi producători având acelaşi indice de redare al culorilor sau temperaturi de culoare. deoarece se pot percepe diferenŃe între lămpi. Dacă dimensiunile geometrice ale lămpii fluorescente compacte diferă de cele ale lămpii cu incandescenŃă. O lampă fluorescentă compactă consumă o şesime din puterea unei lampi cu incandescenŃă pentru acelaşi flux luminos.Cele mai frecvent utilizate lămpi fluorescente liniare sunt cele cu diametrul de 38 mm (versiune mai veche) sau de 26mm şi pot fi înlocuite una cu cealaltă. aparenŃele unei lămpi noi cu halogenuri metalice diferă de cele ale unei lămpi care funcŃionează de mult timp. Redarea culorilor lămpilor fluorescente compacte este bună. trebuie determinat indicele de redare al culorilor şi temperature de culoare cu ajutorul unui catalog şi apoi achiziŃionate lămpi cu aceleaşi caracteristici. În afară de aceeaşi calitate a luminii. La înlocuire trebuie asigurate lămpi având aceleaşi calităŃi ale luminii. Unul din scopurile dezvoltării lămpilor fluorescente compacte a fost acela de a înlocui lămpile cu incandescenŃă cu o sursă având o eficacitate mai mare. Este important de ştiut că o lampă cu mercur nu poate fi înlocuită cu o lampă cu mercur de amestec (blended lamps) care nu necesită balast. Lămpi cu halogenuri metalice.

Cum consideraŃi utilizarea termenului "lampă cu neon" pentru referirea la lampa fluorescentă tubulară? a) corectă. rămân în funcŃiune 80% din lămpile instalaŃiei de iluminat c. cu incandescenŃă cu ciclu regenerativ b.5. întrucât emisia descărcării din lampă care este în domeniul ultraviolet este transformată în emisie în domeniul vizibil datorită pulberii fluorescente depuse pe suprafaŃa interioară a tubului de sticlă al lămpii 5.40 1. Durata de viaŃă a unui tip de lampă reprezintă numărul de ore de funcŃionare după care: a. fluxul luminos al lămpii aflate în funcŃiune scade cu 15% b.9 Întrebări . Care lampă are spectrul de radiaŃie cel mai apropiat de lumina zilei? a) lampa cu incandescenŃă b) lampa cu vapori de sodiu de înaltă presiune c) lampa cu sulf (cu microunde) 4. fluorescentă cu trifosfor c. Lampa cu halogeni este o lampă: a. întrucât lampa este cu vapori de mercur c) greşită. întrucât lampa utlizează neonul ca mediu de descărcare b) greşită. Care lampă este mai eficientă (emite mai multă "lumină" la aceeaşi putere consumată)? a) lampa cu incandescenŃă b) lampa fluorescentă compactă c) lampa cu vapori de mercur ce înaltă presiune cu halogenuri metalice 5. se distrug 50% dintr-un grup de lămpi supuse observaŃiei într-un laborator de încercări fotometrice 3. cu vapori de mercur de înaltă presiune la care se adaugă halogenuri metalice în tubul de descărcare 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful