You are on page 1of 5

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH.

ASACHI" DIN IAŞI
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică, şi Informatică Aplicată Domeniul: Inginerie electrică, Specializarea: - Instrumentaţie şi achiziţii de Date - Electronică de putere şi acţionări electrice - Electromecanică - Sisteme electrice Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate, Specializarea: - Informatică aplicată în inginerie electrică Forma de învăţământ: zi, Anul de studii: II, Anul universitar: 2010-2011 P R O G R A M A A N A L I T I C Ă a disciplinei: TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE I, II 1. Titularul disciplinei: ADĂSCĂLIŢEI ADRIAN 2. Tipul disciplinei: Disciplină impusă 3. Structura disciplinei: Numărul de ore pe săptămână C 2 2 S 1 1 L 1 1 P ─ ─ Forma de evaluare finală Numărul de ore pe semestru C 28 28 S 14 14 L 14 14 P ─ ─ Total 56 56

codul: EL.202.DID.DI EL.208.DID.DI

Semestrul
III IV

4. Obiectivele cursului: Teoria circuitelor liniare este o disciplină fundamentală tehnică, care asigură abordarea corectă a disciplinelor de specialitate oferind un model unitar de interpretare a fenomenelor din circuitele electrice Cursul de „Teoria circuitelor electrice” are ca obiect studiul fenomenelor electrice din punctul de vedere al aplicaţiilor tehnice, constituind pregătirea teoretică de bază a inginerilor absolvenţi ai specializării Sisteme electrice. Disciplina pune la dispoziţia studenţilor cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la aplicarea fenomenelor electromagnetice în tehnică, având ca obiectiv însuşirea unor cunoştinţe elementare de electrotehnică. Urmărind aprofundarea cunoştinţelor asimilate la curs, în cadrul orelor de seminar se va forma şi dezvolta deprinderea de a pune în ecuaţie şi rezolva o problemă, iar şedinţele de laborator au scopul verificării experimentale a acestora. 5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi planul de învăţământ:
Noţiunile predate în cadrul disciplinei de TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE I, II sunt utilizate de către disciplinele Măsurări electrice, Maşini electrice, Aparate electrice, Electronică de putere, Senzori şi traductoare, Sisteme electronice de putere, Compatibilitate electromagnetică, Acţionări electrice, etc.

Formular UTI.POB.04-F4, rev.0

1

iar pc nota obţinută pentru prezenţa la curs.4 ⋅ AS + 0. pc = cu: tc = ⋅ 10 . obţinute la finalizarea oricărei specializări • Identificarea. • Abilitatea de a lucra în echipe multidisciplinare.04-F4.6.2 ⋅ pc tc1 + tc 2 nr prezente . unde tc1. Nota acordată pentru activitatea la seminar (S) include media testelor date la seminar (ts) – 2 teste – şi un bonus de max. 8. B. • Utilizarea de tehnici. seminar (S) şi laborator (L): AS = 3 2 2 ⋅C + ⋅ S + ⋅ L . • Efectuarea şi coordonarea de experimente şi încercări. . instrumente specifice şi practici moderne informatizate în activitatea inginerească curentă.media testelor scrise susţinute în timpul semestrului (tc) – 2 teste din maxim 3 cursuri fiecare. tehnice sau profesionale A. Proceduri folosite la predarea disciplinei: Cursul este expus liber cu notarea demonstraţiilor pe tablă.6 ⋅ E . 2 puncte pentru prezenţa la curs (pc) – proporţional cu numărul de prezenţe. C = tc + 0.0 2 .POB. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive. Competenţe şi abilităţi specifice obţinute • Analiza. 2 puncte pentru caietul de probleme suplimentare (cp). Sistemul de evaluare: Modul de evaluare a cunoştinţelor: examen la sfârşitul semestrului Nota finală (NF) acordată la disciplina „Teoria circuitelor electrice” va ţine seama şi de activitatea din timpul semestrului. rev.bonus de max. analiza şi interpretarea datele obţinute. Nota pentru activitatea din timpul semestrului (AS) ţine cont de notele obţinute pentru activitatea de curs (C). diagnoza şi mentenanţa elementelor componente şi sistemelor electrice. • Încercarea. tc2 sunt notele obţinute la cele două teste de 2 14 curs. măsurarea. Subiectul fiecărei prelegeri este anunţat în deschiderea şedinţei. iar pe parcurs studenţii sunt liberi să întrebe sau sa dezvolte problemele. Formular UTI. 7 7 7 Nota acordată pentru activitatea la curs include: . reprezentând o medie ponderată între nota de la examen (E) şi cea obţinută în timpul semestrului (AS): NF = 0. calculul şi proiectarea cu componente modulare a sistemelor electrice utilizând software specific. Competenţe şi abilităţi cognitive generale. • Utilizarea de software specific 7. formularea şi rezolvarea de probleme din domeniul circuitelor electrice.

. .. . . .2 probleme (una de dificultate medie – p1 şi una de dificultate redusă – p2) .6 ⋅ l1 + 0. scheme conexe echivalente. . studenţii pot folosi o foaie cu formulele pe care le consideră necesare ∑ tl k 13 ∑ rk 13 9. .7 ⋅ r unde: tl = k =1 .4 ⋅ l 2 . Analiza circuitelor. .. .. . . . . . 5.. . . . . 8.0 3 . . .media notelor obţinute pentru referatele de laborator (r). . . . .probă practică de laborator .2 ⋅ t 3 . . Circuite electrice liniare în regim staţionar.. . . are o primă parte de teorie (1 oră) după care. . .. .. . analiză. Teza.. . . . . transferul puterii active între laturii cu bobine cuplate. . la probleme. . . neperiodice. Bobine liniare cuplate inductiv: parametri. teorema conservării puterilor.media testelor de verificare prin sondaj efectuate în timpul şedinţelor de laborator (tl). Puteri în RPS. De asemenea va fi comunicat studenţilor modul de notare la această disciplină. . 3 ore 4 ore 6 ore 4 ore 1 ore 4 ore 2 ore 4.2 ⋅ cp ts + ts 2 .. ideal. . Consideraţii energetice. liniare neliniare. . Analiza semnalelor periodice. . . . . . . . . GLO (graf liniar orientat). . .. ts2 sunt notele obţinute la cele două teste de seminar. . 2. L = 0. . unde ts1.. . .două subiecte teoretice (unul de dificultate medie – t1. în circuite liniare cu bobine cuplate inductiv: impedanţe echivalente. Metode de analiză.3 ⋅ tl + 0. . Rezonanţa de tensiuni şi de curenţi.S. .6 ⋅ p1 + 0. . . . ... .. . Examenul va consta în: . . . . .. Ecuaţiile componentelor. . . . . Nota acordată pentru activitatea la laborator (L) include: .... .. Parametrii echivalenţi DLP. Teoremele lui Kirchhoff.. . . Transformata Laplace.04-F4. Ecuaţii independente. . . . Aspecte energetice în regim staţionar. . . . teorema compensării. . . . Funcţii de circuit. Transformatorul: fără miez de Fe. . . . . . . . iar cp nota cu: ts = 1 2 obţinută pentru caietul de probleme suplimentare. Elemente ideale de circuit: active şi pasive. . l = 0... . 7. .. ...5 ⋅ t1 + 0. .3 ⋅ t 2 + 0. . . . . 9. . Teorema reciprocităţii. Regim permanent sinusoidal (RPS). proprietăţi. Semnale deterministe în circuite electrice: periodice. . . . rev. Transfigurări.. . Examenul se desfăşoară în scris cu acces la oral pentru cei care promovează dar doresc note mai bune. . . .. . .S = ts + 0. cu precizarea formulei de calcul. . ecuaţii. . .l1şi o întrebare din activitatea de laborator – l2. . 6. 7 7 7 unde: t = 0. . 2 ore 2 ore Formular UTI. ... . teoremele surselor cu acţiune nulă. Teoremele circuitelor asociate topologiei acestora. .. . .. Rezonanţa în circuite complexe. . pe durata a trei ore. . . parametrice. .. . Ecuaţii. Reprezentări fazoriale. . . . . Reducerea schemelor pasive şi active. . . .P. Conţinutul disciplinei: a) Curs Semestrul III Teoria circuitelor electrice liniare 1. . . .. . scheme echivalente. .. . .4 ⋅ p 2 . R. .. . r = k =1 13 13 Programarea testelor la curs şi seminar va fi anunţată studenţilor la începutul semestrului.. . . . Elemente de topologia circuitelor electrice. Seria Fourier. . . . . cu miez Fe. . . Nota la examen (E) se va calcula cu formula: 3 2 2 E = ⋅t + ⋅ p + ⋅l . . . . . . . . . unul de dificultate redusă – t2 şi o întrebare – t3) . .. 3. . Diagrama loc geometric.POB. . . . . . Matrice de incidenţă în GLO. . . . . Diagrame frecvenţiale.. . . . .. . . . .. . p = 0.... .. .

. .POB.. .. . Zaharia I.. IV 14 ore) Total-28 ore Laborator: • • • • 10 lucrări practice şi 4 lucrări realizate la calculator. ... . . Circuite de tip multipol. IV 14 ore) Total-28 ore Total ore aplicaţii. . .S. . . .. .. . . . . . . ...P.... . Analiză directă. . ..04-F4. . .. . 20 Procese neliniare. . . . . 10. .. . . .. . ... . .. 14. . . . . 19 Analiza circuitelor neliniare în regim tranzitoriu şi în regim permanent. regim tranzitoriu. . . .. .. Scheme operaţionale echivalente.. . Circuite de adaptare. 2 ore 3 ore 1 ore Total: 6 ore Total ore curs. .. . . Filtre electrice de frecvenţă. 17. . Ecuaţii în RPS. . . . . .. .. . ... . Regim permanent periodic nesinusoidal. ... . . Reţele trifazate în RPS Program de analiză Fourier. .. . rev... 12. Multipoli. Balan D.. . . Teoremele comutării.... .. 56 ore b) Aplicaţii Seminarii: • • Tematica seminarului urmăreşte cursul Analiza în regim staţionar. . .. . . Regimuri de funcţionare. .. .. .. 15. . .. . Îndrumar de laborator de Bazele 56 ore Formular UTI. .. . . . Puteri şi măsurarea puterilor active în reţele trifazate simetrice şi nesimetrice. . .. . . Sisteme simetrice de semnale. Regimul tranzitoriu în circuite liniare. . . În R. . . .. . . . . ... . ......transfer de putere. Impedanţe la porţi.. Dipol liniar pasiv.. . ... .. .. . . 16.. nesinusoidal Analiza în regim tranzitoriu (sem. .. .. .. . .. . . . . Reţele trifazate nesimetrice în regim dezechilibrat.. . . . . .. . . ... Matricea admitanţă nedefinită. Multiport în RPS. . . Ecuaţii de stare.. . proprietăţi. .. . . . . . 11. ...III-14 ore + sem... .. . .. RPS... Verificarea experimentală a teoremelor circuitelor în c. . . ..Total 28 ore Semestrul IV 10... . Analiză. 13... . .. . .. . . .. .... . . . . . . . reprezentări. . . . . Trifan Fl. . Sisteme trifazate de tensiuni şi de curenţi.. . .. .. Analiză. Cuadripol liniar pasiv şi reciproc (CLPR).. . (sem. ... . . . .. . . ...0 4 . . . . . Ecuaţiile circuitelor neliniare.. Conexiuni.. .. . .. .. Structuri de reţele trifazate.. . . ..... . ... . . .. . .. caracteristici de frecvenţă. Diporţi activi şi nereciproci..III-14 ore + sem.. . Metoda componentelor simetrice.. Popescu I. ... . .. . 2 ore 1 ore 3 ore 2 ore 2 ore 4 ore 6 ore 2 ore Total: 22 ore Circuite electrice neliniare 18 Elemente de circuit neliniare dipolare şi multipolare... . Petrescu C. . . . .. .. . Interpretarea soluţiilor.. . Transfertul puterii active maxime. ... . ... Reţele polifazate în RPS. ..c. . . Linii omogene lungi (circuite liniare cu parametri distribuiţi. Grafuri de fluenţă în analiza circuitelor liniare. . . studierea comportării circuitelor liniare la variaţia parametrilor – rezonanţe . Reţele simetrice în regim simetric şi echilibrat. Funcţii de circuit. . .. Analiza în domeniul timp. Bibliografie selectivă a) Îndrumare de laborator Androne C. .

D. Savin. Teoremele electrotehnicii. ing. Iaşi. • M. Teoria circuitelor electrice. 1983. Savin.0 5 .T.A. vol. rev.E. P.P.Teoria circuitelor electrice – Probleme rezolvate. Semnătura: Conf. Acad. • Gh.Manea.. 2003.Cristea. P.Manea. Bucureşti. Bazele electrotehnicii.Cristea.. c) Manuale universitare: • C. Bucureşti.04-F4. Titlul ştiinţific dr. Iaşi. I. 1976.: Electrotehnică (curs) . Gh. Tehnică Bucureşti. Rosman Circuite electrice liniare în regim tranzitoriu. Ed.Gavrilă.electrotehnicii. Bucureşti. Rotaprint I. Bazele electrotehnicii . H.I.M. Bucureşti. P. • Gh. 2. H.. • Gh. I. Probleme. Asachi” Iaşi. P.P. ISBN: 973 621 029 4.Preda. E..Rosman. 2003. Probleme. Tehnice Militare. • Gh. Adrian A. 1980. Editura Cermi. Tehnică.2002 Titular curs şi aplicaţii Numele şi prenumele ADĂSCĂLIŢEI ADRIAN Vechime în învăţământ 27 Gradul didactic Conf. E. Circuite electrice liniare.. Iaşi.POB. 1980 • H. Ed. • M. Bazele electrotehnicii. E.D. Ed.D.Rosman.Mocanu. A. Bazele electrotehnicii – Probleme rezolvate. • Varvara Viorel. Adrian ADĂSCĂLIŢEI Data: 01 Octombrie 2010 Formular UTI.Gavrilă.Gavrilă. I.I.. 1980.. 2000.Savin. 1973 • Gh.P. • Adăscăliţei. 2003. dr. vol. Bucureşti. 150 pagini.D. Teoria circuitelor electrice. P. Iaşi 1974. Vol.Preda. ing.Răduleţ. Probleme. Circuite electrice neliniare şi parametrice.P. Bucureşti. E. Bazele electrotehnicii.P. Editura “Gh. Circuite electrice liniare. 1989 b) Culegeri de probleme: • R. Bucureşti. P.