You are on page 1of 8

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Anugerah Inovasi ICT

Tahun 2010

Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada Inovasi ICT yang dihasilkan oleh kakitangan yang memberi impak besar dan signifikan serta menyokong Fakulti/Pusat/Institut/ Bahagian/Unit khususnya dan UKM amnya. b. Inovasi atau pembaharuan yang diperkenalkan oleh kakitangan sesebuah organisasi boleh dilihat dan diukur mengikut dua kategori yang utama iaitu: a. Idea boleh muncul daripada individu dan boleh juga muncul atau dizahirkan dalam bentuk kumpulan. proses atau sistem dan perkhidmatan atau produk.ANUGERAH INOVASI ICT 1. Peningkatan/Penambahbaikan Kualiti Ia mewakili penambahbaikan kualiti ke atas input. proses atau sistem dan output atau perkhidmatan bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti. 2. pemerhatian. pengalaman. proses atau sistem dan perkhidmatan atau produk yang sedia ada untuk memberi nilai tambah kepada tahap kepuasan pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan dan seterusnya memberi impak positif kepada organisasi. Pembaharuan biasanya lahir daripada idea seseorang pekerja dalam sesebuah organisasi. penandaarasan dan beberapa aktiviti lain. Muncul daripada pembacaan. Tahun 2010 . Idea kakitangan perlu dimanfaatkan oleh organisasi untuk melakukan penambahbaikan ke atas input. Skop Inovasi dalam bahasa yang mudah ialah pembaharuan. Inovasi Ia mewakili pencetusan idea baru yang boleh memberikan kesan positif dan mendorong kepada perubahan dalam aspek input.

Terdapat dua jenis inovasi yang boleh dipertimbangkan untuk kategori di atas: a.dilihat sejauh mana kaedah dan prosedur kerja baru yang diperkenalkan oleh kakitangan telah berupaya menambah baik sistem kerja yang sedia ada. • Memenuhi atau melampaui jangkaan pihak berkepentingan . memperkenalkan cara kerja baru menerusi penggunaan ICT dan sebagainya. Inovasi yang dicalonkan bukan projek yang di outsource dan bukan projek di bawah kategori Sistem Maklumat Bersepadu UKM seperti SMK. C-HetS tetapi sistem aplikasi sokongan terhadap Sistem Maklumat Bersepadu layan dicalonkan. Inovasi ICT yang telah memenangi anugerah yang setaraf dan lebih tinggi daripada Anugerah Inovasi ICT ini tidak layak dicalonkan. Syarat Penyertaan b. a. SKU. Inovasi ke atas sistem . SMP. memperkenalkan garis panduan dan proses kerja baru yang lebih berkesan. b. Aspek ini termasuk usaha memudahkan borang dan carta alir kerja. 3. Setiap projek yang dicalonkan mestilah telah terbukti pemakaiannya dan telah menjalani proses uji cuba dan kajian kepuasan pengguna. c. • Menjimatkan masa dan mengurangkan kos operasi serta karenah birokrasi. e. Inovasi ICT ini bermaksud pencetusan idea baru yang menggunakan ICT untuk menyokong Fakulti/Pusat/Institut/ Bahagian/Unit khususnya dan UKM amnya. d. • Meningkatkan/memudahkan proses kerja. Tahun 2010 . Semua Individu dan Kumpulan Kakitangan (termasuk ahli yang terlibat membangunkan sistem) layak mencalonkan projek atau inovasi berbentuk ICT bagi anugerah ini dengan mendapat perakuan daripada Fakulti/ Institut/ Pusat/ Jabatan/ Unit. Inovasi ke atas output/perkhidmatan dan produk akhir dilihat sejauh mana perkhidmatan dan produk akhir yang diperkenalkan. hasil inovasi/perubahan telah meningkatkan kualiti dalaman organisasi serta memberikan kesan positif dalam aspek-aspek berikut: • Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan/produk kepada pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Individu. Proses penilaian akan berjalan pada sepanjang tahun. PTJ disarankan mengguna pakai kaedah atau langkah seperti berikut: Tahun 2010 . c. Namun. Anugerah Wang tunai dan Sijil. Penganugerahan Di Peringkat PTJ i.4. b. Penilaian dibuat berdasarkan kepada keaslian idea atau kaedah pencetusan idea serta keselamatan. peralatan dan teknologi yang memanipulasi maklumat tersebut. Kaedah Menilai Panel penilai di peringkat PTJ harus menggunakan kreativiti masingmasing untuk memilih pemenang bagi keempat-empat kategori jawatan pada setiap tiga bulan sekali. Kategori Anugerah a. 8. 6. Permohonan akan dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian yang ditubuhkan oleh Universiti dan sekiranya sesuai lawatan teknikal akan dijalankan. Keputusan Jawatankuasa Penilaian adalah muktamad. Prosedur Permohonan a) b) c) d) Permohonan/Pencalonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan. b. Permohonan perlu dibuat melalui Dekan Fakulti/Pengarah Institut. Kumpulan. kekemasan dan kecekapan sistem yang dibangunkan. Tahap sokongan pihak pengurusan Fakulti/Pusat/Institut/Jabatan/ Bahagian/Unit. 5. kesepaduan. Kriteria Pemilihan a. Penggunaan sumber yang optimum termasuk penggunaan sumber manusia. 7.

Pemilihan harus berdasarkan kepada Kriteria yang digunakan di atas. Anugerah b. Sijil penghargaan yang ditandatangani oleh Dekan Fakulti/Pengarah Pusat atau Ketua PTJ (satu salinan sijil penghargaan perlu disimpan/dimuatkan ke dalam fail peribadi/UKM(PER) kakitangan yang berkenaan). Pemenang untuk kesemua kategori pada prinsipnya layak menerima pengiktirafan seperti berikut: a. ii. b. Inovasi perlu di dokumen agar ia boleh dilihat dan di tafsir sebagai sebuah projek sama ada projek peningkatan atau penambahbaikan kualiti inovasi atau produk baru. Hadiah berbentuk plak/pen/buku atau cenderamata iringan yang sesuai mengikut kemampuan/kesesuaian PTJ. Tahun 2010 . Penilaian perlu diukur/dinilai dengan melihat kesan ke atas perubahan/inovasi yang dilakukan dalam aspek input. Bilangan pemenang di peringkat PTJ boleh mengikut budi bicara Panel Penilai dan pencapaian produk berkenaan. Pengerusi Pusat Pengajian atau Ketua Jabatan mencalonkan pemenang mengikut Pusat Pengajian dan Jabatan masingmasing untuk dipilih atau diputuskan oleh Panel Penilai peringkat Fakulti. proses dan sistem ataupun perkhidmatan/produk. c.a.

.. No.. Tunjukkan bukti yang sesuai dan senaraikan nama ahli kumpulan. sama ada inovasi ke atas input. Kategori: Individu Kumpulan Butiran Individu / Kumpulan Tajuk Projek : ……………………………………………………………………………………………………… ……. Maklumat Pencalonan Sebutkan pencapaian/ penemuan/ hasil.… Jawatan : ……………………………………… Fak/Ins/ Pusat/ Jabatan : …………………………………. prosedur dan sebagainya (mana-mana maklumat yang difikirkan perlu). Sila sertakan gambar....... Sila taip hasil pencapaian inovasi antara 200 – 250 patah perkataan sahaja. Tahun 2010 ... garis panduan. inovasi ke atas proses mahupun inovasi ke atas output..BORANG PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI ICT 1. UKM (PER) dan jawatan ( bagi projek inovasi secara Kumpulan). Faks : …………………………………………. Nama Ketua Kumpulan (bagi calon Kumpulan) : ……………………………………………………. Nama (Individu/ Kumpulan) : …………………………………………………………………………….. No... carta alir. Bandingkan keadaan sebelum dan selepas inovasi. No.. UKM (PER) : ………………………………………… No Telefon : ………………………………………….

Tahun 2010 .

Pengesahan Dekan/ Pengarah/ Ketua PTJ Saya menyokong permohonan ini Saya tidak menyokong permohonan ini. Ulasan: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________ Tandatangan Dekan/Pengarah/ Ketua Jabatan Dan Cop Rasmi Tarikh : Tahun 2010 . Tandatangan Calon/ Ketua Kumpulan: ………………………………………………………………………… Tarikh : ………………………………………….Pengakuan Calon Saya/kami mengaku bahawa inovasi ini adalah asli. maklumat dalam laporan ini adalah benar. Pada sepanjang pengetahuan saya.