You are on page 1of 32

FOURIER SERIES VE FOURIER SERIES VE

UYGULAMA ALANLAR UYGULAMA ALANLARıı
Fourier kimdir? Fourier kimdir?
Bir terzinin oğlu olarak dünyaya gelen Jean Babtiste Joseph Bir terzinin oğlu olarak dünyaya gelen Jean Babtiste Joseph
Fourier, henüz dokuz yaşındayken hem annesini ve hem de Fourier, henüz dokuz yaşındayken hem annesini ve hem de
babasını yitirince Auxerre'deki askeri okula gönderildi. Fourier babasını yitirince Auxerre'deki askeri okula gönderildi. Fourier
kendisini bu okulda çok iyi bir şekilde yetiştirdi. On iki kendisini bu okulda çok iyi bir şekilde yetiştirdi. On iki
yaşındayken yazdığı dini yazıları, Paris kiliselerinde okunuyor yaşındayken yazdığı dini yazıları, Paris kiliselerinde okunuyor
ve benimseniyordu. Güç beğenen, titiz, inatçı, hırçın, sert bir ve benimseniyordu. Güç beğenen, titiz, inatçı, hırçın, sert bir
karakteri vardı. Fourier, Saint karakteri vardı. Fourier, Saint- -Benoit manastırına gitti. Subay Benoit manastırına gitti. Subay
olmayı istemesine karşın terzi oğluna subaylık diploması olmayı istemesine karşın terzi oğluna subaylık diploması
verilmediğinden, askeri papaz olmayı seçmişti. Eski arkadaşları verilmediğinden, askeri papaz olmayı seçmişti. Eski arkadaşları
Fourier'yi Auxerre'e çağırdılar ve onu matematik öğretmeni Fourier'yi Auxerre'e çağırdılar ve onu matematik öğretmeni Fourier'yi Auxerre'e çağırdılar ve onu matematik öğretmeni Fourier'yi Auxerre'e çağırdılar ve onu matematik öğretmeni
olması yönünde ikna ettiler. 1789'da ihtilal patlak verdiğinde olması yönünde ikna ettiler. 1789'da ihtilal patlak verdiğinde
yirmi bir yaşında idi ve denklemlerin sayısal çözümüne ait bir yirmi bir yaşında idi ve denklemlerin sayısal çözümüne ait bir
çalışmayı akademiye sunuyordu. Fourier Napolyon’ un Mısır’a çalışmayı akademiye sunuyordu. Fourier Napolyon’ un Mısır’a
yapacağı sefere eşlik eden 165 bilginin arasına katılmıştı. yapacağı sefere eşlik eden 165 bilginin arasına katılmıştı.
Napolyon Filistin’de Suriyelilerle savaşır. Memlûk Beyi Murat Napolyon Filistin’de Suriyelilerle savaşır. Memlûk Beyi Murat
Bey komutasındaki Türkleri Mısır’dan sürerken Fransız bilim Bey komutasındaki Türkleri Mısır’dan sürerken Fransız bilim
adamları coğrafya, arkeoloji, tıp ve tarım konusunda değerli adamları coğrafya, arkeoloji, tıp ve tarım konusunda değerli
çalışmalar yaptılar. Fourier, bilimsel bir kuruluş olan Mısır çalışmalar yaptılar. Fourier, bilimsel bir kuruluş olan Mısır
Enstitüsü’nde idari bir görevde çalışmaya başlar. Burada çok iyi Enstitüsü’nde idari bir görevde çalışmaya başlar. Burada çok iyi
çalıştığı için bir çok diplomatik başarı elde etti. Bu arada eski çalıştığı için bir çok diplomatik başarı elde etti. Bu arada eski
Mısır eserleri konusunda yoğun araştırmalar yapmaya ve cebir Mısır eserleri konusunda yoğun araştırmalar yapmaya ve cebir
eşitliklerinin kökleri ile ilgili bir kuram tasarlamaya da zaman eşitliklerinin kökleri ile ilgili bir kuram tasarlamaya da zaman
bulmuştu. bulmuştu.
Fourier dönüşümü’nün ortaya çıkışı Fourier dönüşümü’nün ortaya çıkışı
Fourier 1789 Devrimi’nden sonra hasarları Fourier 1789 Devrimi’nden sonra hasarları
onarmaya başladı ve Turin yolunun Fransa onarmaya başladı ve Turin yolunun Fransa
bölümünü inşa etti ve 80.000 kilometrekarelik bölümünü inşa etti ve 80.000 kilometrekarelik
sıtmalı bir bataklığı kuruttu. Bu sırada ısının sıtmalı bir bataklığı kuruttu. Bu sırada ısının
katılarda iletimi konusunda bir eşitlik üretti. katılarda iletimi konusunda bir eşitlik üretti. katılarda iletimi konusunda bir eşitlik üretti. katılarda iletimi konusunda bir eşitlik üretti.
1807’e doğru ise bu eşitliği çözecek bir yöntem 1807’e doğru ise bu eşitliği çözecek bir yöntem
buldu, Fourier Dönüşümü! buldu, Fourier Dönüşümü!
19. yüzyılın sonlarında gelgit olaylarındaki su 19. yüzyılın sonlarında gelgit olaylarındaki su
çekilmesi ve yükselmesini tahmin etme çekilmesi ve yükselmesini tahmin etme
çalışmaları sırasında tekrar ortaya çıktı. çalışmaları sırasında tekrar ortaya çıktı.
Fourier nedir? Fourier nedir?
Fourier teorik olarak her kompleks dalganın Fourier teorik olarak her kompleks dalganın
periyodik dalgalara indirgenmesidir periyodik dalgalara indirgenmesidir
Fonksiyonların komplex üslü sayıların Fonksiyonların komplex üslü sayıların
toplamı olarak gösterilmesine Fourier serisi
gösterimi denir
Neden fourier serileri Neden fourier serileri
Doğadaki tüm periyodik fonksiyonlar, birbirine Doğadaki tüm periyodik fonksiyonlar, birbirine
dik iki farklı periodik fonksiyonun artan dik iki farklı periodik fonksiyonun artan
frekanslardaki değerlerinin dik toplamı şeklinde frekanslardaki değerlerinin dik toplamı şeklinde
gösterilebilir. gösterilebilir.
Fourier dönüşümünün üstün bir yanı fiziksel
olguların gösterilmesinde daha uygun olmasıdır.
Teknoloji geliştikçe Fourier! Teknoloji geliştikçe Fourier!
"Bilgisayarlar ve programlar "Bilgisayarlar ve programlar
geliştikçe Fourier analizi için yeni
yönetimler ortaya çıktı ve hesaplar çok
kolaylaştı. Yapılan bu çalışmalar
"Hızlı Fourier Dönüşümü" diye bilinen
programın ortaya çıkmasını sağladı.
Fourier Serileri ve İfade Fourier Serileri ve İfade
Edilmesi Edilmesi
Sinüsoidal fonksiyon önemli bir periyodik Sinüsoidal fonksiyon önemli bir periyodik
sinyaldir. Örneğin laboratuvardaki sinyal sinyaldir. Örneğin laboratuvardaki sinyal
jeneratörleri,pals ve kare dalga sinyali jeneratörleri,pals ve kare dalga sinyali
üretir. Osilaskopun çalışma prensibini üretir. Osilaskopun çalışma prensibini üretir. Osilaskopun çalışma prensibini üretir. Osilaskopun çalışma prensibini
oluşturan elektron ışığını kontrol eden oluşturan elektron ışığını kontrol eden
üçgen dalga bir sinyaldir. Bu çalışmaların üçgen dalga bir sinyaldir. Bu çalışmaların
tümünü fourier analizi ile açıklayacağız. tümünü fourier analizi ile açıklayacağız.
Dalga çeşitleri Dalga çeşitleri
Fourier bu çalışmasında periyodik bir f(t) fonksiyonunu Fourier bu çalışmasında periyodik bir f(t) fonksiyonunu
sinüsoidal fonksiyonların toplamı şeklinde ifade etmiştir sinüsoidal fonksiyonların toplamı şeklinde ifade etmiştir..
f(t)= f(t)=
Bu yaklaşım ile sinüsoidal olmayan sinyalleri peryodik sinyalleri komplex exponansiyel
sinyallein toplamı olarak yazabiliriz. Frekans domeininde ise sinüs ve cosinüslü
terimlerin toplamı şeklinde ifade edilir. Bu işlemde süper position ilkesinden
faydalanılır. Böylece sinüsoidal olmayan sinyaller Fourier serileri vasıtaıyla sinüssel
olarak ifade edilir. olarak ifade edilir.
Fourier Serilerinin Trigonometrik Formu
τ peryodundaki bir x(t) sinyalini Fourier serileri ile aşğıdaki gibi ifade edebiliriz.
Fourier serileri’nin uygulama Fourier serileri’nin uygulama
alanları alanları
Isı iletiminde Isı iletiminde
plazma fiziğinde
tıbbi görüntüleme sistemlerinde
denizbilimde (oceanography)
plazma fiziğinde
mikrodalga akustiğinde
deprem tahminlerinde
deprem tahminlerinde deprem tahminlerinde
Manyetik rezonans kullanılarak yeraltısuları ve petrol Manyetik rezonans kullanılarak yeraltısuları ve petrol
aramada aramada
Isı iletiminde fourier Isı iletiminde fourier
Demir çember üzerindeki ısı iletimi, sıcaklık dağılımının zaman içinde
değişim grafiği
Demir çemberin sıcaklığı Fourier tekniğiyle analiz edilen ilk durumlardan
biridir
denizbilimde (oceanography)
fourier
FERREL GELGİT
TAHMİN MAKINASI
19.yy'da
yapılan bir analog yapılan bir analog
bilgisayardır.
Fourier sentezini
kullanarak su
yükselmesi
ve çekilmesini
tahmin eder.
denizbilimde (oceanography)
fourier
Ses dalgaları kullanılarak denizaltılarında Ses dalgaları kullanılarak denizaltılarında Ses dalgaları kullanılarak denizaltılarında Ses dalgaları kullanılarak denizaltılarında
yer tespitinde ve mayın taramada kullanılır yer tespitinde ve mayın taramada kullanılır
Denizaltı’la Denizaltı’la
rında yer rında yer
tespiti tespiti
tıbbi görüntüleme sistemlerinde
fourier
Ses ötesi Doppler, kan akış
hızını, yönünü ve debisini
incelemede kullanılmaktadır.
Doppler sistemlerinde,
ultrasonik dönüştürücünün ultrasonik dönüştürücünün
gönderdiği ultrasonik dalganın
kandaki kırmızı kan
hücrelerinden saçılması ve
yansımasından dolayı
frekansta değişimler gözlenir
Ultrasonik görüntüleme aracının genel Ultrasonik görüntüleme aracının genel
yapısı yapısı
Transducer; u Transducer; ultrason dalgalarının ltrason dalgalarının
gönderilmesi ve algılanması gönderilmesi ve algılanmasını nı sağlar. sağlar.
Alma Almaç ise ç ise gönderilen dalgaların gönderilen dalgaların
gönderildiği ortamdaki çeşitli objelerden gönderildiği ortamdaki çeşitli objelerden gönderildiği ortamdaki çeşitli objelerden gönderildiği ortamdaki çeşitli objelerden
yansıyarak gelen kısmını algılama ve yansıyarak gelen kısmını algılama ve
yükseltme işlemlerini yap yükseltme işlemlerini yapa ar. r.
tıbbi görüntüleme sistemlerinde
fourier
Fourier Transform Infrared (FTIR)” spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR)” spektroskopi
tekniğinde, hücresel bileşenlere zarar vermediği bilinen tekniğinde, hücresel bileşenlere zarar vermediği bilinen
IR ışının soğurulması IR ışının soğurulması
Bu tekniğin tıpta kullanımındaki gelişmeler; özellikle Bu tekniğin tıpta kullanımındaki gelişmeler; özellikle
patoloji, klinik biyokimya ve IR görüntüleme alanlarında patoloji, klinik biyokimya ve IR görüntüleme alanlarında patoloji, klinik biyokimya ve IR görüntüleme alanlarında patoloji, klinik biyokimya ve IR görüntüleme alanlarında
olmuştur. Mikrometre kalınlığındaki ince bir doku olmuştur. Mikrometre kalınlığındaki ince bir doku
diliminin istenilen bir bölgesinin nokta diliminin istenilen bir bölgesinin nokta- -nokta nokta
biyokimyasal haritasının çıkarılmasına olanak sağlayan biyokimyasal haritasının çıkarılmasına olanak sağlayan
bu teknik ile birçok hastalığın neden olduğu biyokimyasal bu teknik ile birçok hastalığın neden olduğu biyokimyasal
değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür
Gözde Lazer Tedavisi Gözde Lazer Tedavisi
Bu tedavi yönteminde Fourier analizi’nin kullanılmasının
amacı üç boyutlu görme haritasını çıkarabilmesidir. Bu
analizin diğer yöntemlerden farkı, referans aldığı noktaların
sayısının çok daha fazla olması. 7 mm çaplı bir pupilde
ortalama 240 data noktasından Fourier haritası çıkarılıyor.
Göz tedavisinde fourier analizi ve Göz tedavisinde fourier analizi ve
diğer analiz yöntemleri diğer analiz yöntemleri
Manyetik rezonans görüntüleme’ Manyetik rezonans görüntüleme’
de fourier de fourier
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme, zararlı Röntgen
içermeyen, çok güçlü bir mıknatıs alanı içinde radyo dalgaları ile
vücuttaki Hidrojen atomunun titreşimini sağlayarak vücut
kesimlerinin incelenmesini sağlayan bir tekniktir.
Manyetik resonans Manyetik resonans
Deprem tahminlerinde fourier Deprem tahminlerinde fourier
Bu amaçla,depremin meydana geldiği
zamanı kapsayacak şekilde 31 günlük veri
seti oluşturulur. (Şekil 1). Kayıtlar 5 sn
aralıklı olup, mv mertebesinde ölçülür.
Kayıtlar üzerinde bir dizi ön veri işlem Kayıtlar üzerinde bir dizi ön veri işlem
çalışması yapılarak, yüksek frekanslı
gürültüler ile ortamdan kaynaklana bozucu
etkilerin elemine edilmesi sağlanır. Daha
sonra hazırlanan veri setine fourier analizi
uygulaması yapılır. (Şekil 2).
Deprem tahminlerinde fourier Deprem tahminlerinde fourier
Şekil 1: 31 Günlük Veri Seti
Deprem tahminlerinde fourier Deprem tahminlerinde fourier
Şekil 2. 31 günlük veri seti Fast Fourier Transformu
Görüntü elde etme Görüntü elde etme
Bütün fourier uygulama alanlarında elde Bütün fourier uygulama alanlarında elde
edilen veriler bazı cihazlar kullanılarak edilen veriler bazı cihazlar kullanılarak edilen veriler bazı cihazlar kullanılarak edilen veriler bazı cihazlar kullanılarak
ekrana aktarılır ekrana aktarılır
Görüntü elde etme Görüntü elde etme
Görüntü elde etme Görüntü elde etme
Resonans nedir? Resonans nedir?
periyodik bir kuvvetin dürtüsü altındaki periyodik bir kuvvetin dürtüsü altındaki
bir sistem, salınımlar sergiler ve eğer dürtü bir sistem, salınımlar sergiler ve eğer dürtü
frekansı sistemin doğal frekansına eşit ise, frekansı sistemin doğal frekansına eşit ise,
bu salınımların genliği sınırsız artma bu salınımların genliği sınırsız artma bu salınımların genliği sınırsız artma bu salınımların genliği sınırsız artma
eğilimine girer. Sonuç olarak sistem, belli eğilimine girer. Sonuç olarak sistem, belli
bir genlikten sonra bütünlüğünü veya bir genlikten sonra bütünlüğünü veya
bulunduğu 'durum'u koruyamaz ve dağılır bulunduğu 'durum'u koruyamaz ve dağılır
veya bozunur. Buna rezonans denir. veya bozunur. Buna rezonans denir.
Nükleer Manyetik Rezonans
Yüzey Nükleer Manyetik Rezonans
yöntemi, kayaçların su içeriğini,
doygunluğunu, boşluk büyüklüğü
dağılımını ve kayaç geçirgenliğini dağılımını ve kayaç geçirgenliğini
(permeabilitesini) doğrudan verebilen yeni
bir yöntemdir.
NMR yöntemi yeraltısuyu ve petrol
aramasında kullanılır

)RXULHU NLPGLU"
Bir terzinin oğlu olarak dünyaya gelen Jean Babtiste Joseph Fourier, henüz dokuz yaşındayken hem annesini ve hem de babasını yitirince Auxerre'deki askeri okula gönderildi. Fourier kendisini bu okulda çok iyi bir şekilde yetiştirdi. On iki yaşındayken yazdığı dini yazıları, Paris kiliselerinde okunuyor ve benimseniyordu. Güç beğenen, titiz, inatçı, hırçın, sert bir karakteri vardı. Fourier, Saint-Benoit manastırına gitti. Subay Saintolmayı istemesine karşın terzi oğluna subaylık diploması verilmediğinden, askeri papaz olmayı seçmişti. Eski arkadaşları Fourier'yi Auxerre'e çağırdılar ve onu matematik öğretmeni olması yönünde ikna ettiler. 1789'da ihtilal patlak verdiğinde yirmi bir yaşında idi ve denklemlerin sayısal çözümüne ait bir çalışmayı akademiye sunuyordu. Fourier Napolyon’ un Mısır’a yapacağı sefere eşlik eden 165 bilginin arasına katılmıştı. Napolyon Filistin’de Suriyelilerle savaşır. Memlûk Beyi Murat Bey komutasındaki Türkleri Mısır’dan sürerken Fransız bilim adamları coğrafya, arkeoloji, tıp ve tarım konusunda değerli çalışmalar yaptılar. Fourier, bilimsel bir kuruluş olan Mısır Enstitüsü’nde idari bir görevde çalışmaya başlar. Burada çok iyi çalıştığı için bir çok diplomatik başarı elde etti. Bu arada eski Mısır eserleri konusunda yoğun araştırmalar yapmaya ve cebir eşitliklerinin kökleri ile ilgili bir kuram tasarlamaya da zaman bulmuştu.

Fourier dönüşümü’nün ortaya çıkışı
Fourier 1789 Devrimi’nden sonra hasarları onarmaya başladı ve Turin yolunun Fransa bölümünü inşa etti ve 80.000 kilometrekarelik sıtmalı bir bataklığı kuruttu. Bu sırada ısının katılarda iletimi konusunda bir eşitlik üretti. 1807’e doğru ise bu eşitliği çözecek bir yöntem buldu, Fourier Dönüşümü! 19. yüzyılın sonlarında gelgit olaylarındaki su çekilmesi ve yükselmesini tahmin etme çalışmaları sırasında tekrar ortaya çıktı.

Fourier nedir? Fourier teorik olarak her kompleks dalganın periyodik dalgalara indirgenmesidir Fonksiyonların komplex üslü sayıların toplamı olarak gösterilmesine Fourier serisi gösterimi denir .

.Neden fourier serileri Doğadaki tüm periyodik fonksiyonlar. birbirine dik iki farklı periodik fonksiyonun artan frekanslardaki değerlerinin dik toplamı şeklinde gösterilebilir. Fourier dönüşümünün üstün bir yanı fiziksel olguların gösterilmesinde daha uygun olmasıdır.

. Yapılan bu çalışmalar "Hızlı Fourier Dönüşümü" diye bilinen programın ortaya çıkmasını sağladı.Teknoloji geliştikçe Fourier! "Bilgisayarlar ve programlar geliştikçe Fourier analizi için yeni yönetimler ortaya çıktı ve hesaplar çok kolaylaştı.

Örneğin laboratuvardaki sinyal jeneratörleri. . Bu çalışmaların tümünü fourier analizi ile açıklayacağız.pals ve kare dalga sinyali üretir. Osilaskopun çalışma prensibini oluşturan elektron ışığını kontrol eden üçgen dalga bir sinyaldir.Fourier Serileri ve İfade Edilmesi Sinüsoidal fonksiyon önemli bir periyodik sinyaldir.

Dalga çeşitleri .

f(t)= Bu yaklaşım ile sinüsoidal olmayan sinyalleri peryodik sinyalleri komplex exponansiyel sinyallein toplamı olarak yazabiliriz. Fourier Serilerinin Trigonometrik Formu τ peryodundaki bir x(t) sinyalini Fourier serileri ile aşğıdaki gibi ifade edebiliriz. etmiştir. . Frekans domeininde ise sinüs ve cosinüslü terimlerin toplamı şeklinde ifade edilir. Bu işlemde süper position ilkesinden faydalanılır.Fourier bu çalışmasında periyodik bir f(t) fonksiyonunu sinüsoidal fonksiyonların toplamı şeklinde ifade etmiştir. Böylece sinüsoidal olmayan sinyaller Fourier serileri vasıtaıyla sinüssel olarak ifade edilir.

Fourier serileri’nin uygulama alanları Isı iletiminde denizbilimde (oceanography) tıbbi görüntüleme sistemlerinde plazma fiziğinde mikrodalga akustiğinde deprem tahminlerinde deprem tahminlerinde Manyetik rezonans kullanılarak yeraltısuları ve petrol aramada .

Isı iletiminde fourier Demir çember üzerindeki ısı iletimi. sıcaklık dağılımının zaman içinde değişim grafiği Demir çemberin sıcaklığı Fourier tekniğiyle analiz edilen ilk durumlardan biridir .

Fourier sentezini kullanarak su yükselmesi ve çekilmesini tahmin eder.yy'da yapılan bir analog bilgisayardır. .denizbilimde (oceanography) fourier FERREL GELGİT TAHMİN MAKINASI 19.

denizbilimde (oceanography) fourier Ses dalgaları kullanılarak denizaltılarında yer tespitinde ve mayın taramada kullanılır .

Denizaltı’la rında yer tespiti .

kan akış hızını. ultrasonik dönüştürücünün gönderdiği ultrasonik dalganın kandaki kırmızı kan hücrelerinden saçılması ve yansımasından dolayı frekansta değişimler gözlenir . Doppler sistemlerinde.tıbbi görüntüleme sistemlerinde fourier Ses ötesi Doppler. yönünü ve debisini incelemede kullanılmaktadır.

Ultrasonik görüntüleme aracının genel yapısı .

Transducer. ultrason dalgalarının ultrason gönderilmesi ve algılanmasını sağlar. algılanmasını Almaç Almaç ise gönderilen dalgaların gönderildiği ortamdaki çeşitli objelerden yansıyarak gelen kısmını algılama ve yükseltme işlemlerini yapar. yapa .

klinik biyokimya ve IR görüntüleme alanlarında olmuştur.tıbbi görüntüleme sistemlerinde fourier Fourier Transform Infrared (FTIR)” spektroskopi tekniğinde. özellikle patoloji. hücresel bileşenlere zarar vermediği bilinen IR ışının soğurulması Bu tekniğin tıpta kullanımındaki gelişmeler. Mikrometre kalınlığındaki ince bir doku diliminin istenilen bir bölgesinin nokta-nokta noktabiyokimyasal haritasının çıkarılmasına olanak sağlayan bu teknik ile birçok hastalığın neden olduğu biyokimyasal değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür .

Bu analizin diğer yöntemlerden farkı. referans aldığı noktaların sayısının çok daha fazla olması. .Gözde Lazer Tedavisi Bu tedavi yönteminde Fourier analizi’nin kullanılmasının amacı üç boyutlu görme haritasını çıkarabilmesidir. 7 mm çaplı bir pupilde ortalama 240 data noktasından Fourier haritası çıkarılıyor.

Göz tedavisinde fourier analizi ve diğer analiz yöntemleri .

çok güçlü bir mıknatıs alanı içinde radyo dalgaları ile vücuttaki Hidrojen atomunun titreşimini sağlayarak vücut kesimlerinin incelenmesini sağlayan bir tekniktir. zararlı Röntgen içermeyen.Manyetik rezonans görüntüleme’ de fourier Manyetik rezonans (MR) görüntüleme. .

Manyetik resonans .

. Kayıtlar üzerinde bir dizi ön veri işlem çalışması yapılarak. Kayıtlar 5 sn aralıklı olup. (Şekil 1).depremin meydana geldiği zamanı kapsayacak şekilde 31 günlük veri seti oluşturulur. mv mertebesinde ölçülür. (Şekil 2). yüksek frekanslı gürültüler ile ortamdan kaynaklana bozucu etkilerin elemine edilmesi sağlanır.Deprem tahminlerinde fourier Bu amaçla. Daha sonra hazırlanan veri setine fourier analizi uygulaması yapılır.

Deprem tahminlerinde fourier Şekil 1: 31 Günlük Veri Seti .

Deprem tahminlerinde fourier Şekil 2. 31 günlük veri seti Fast Fourier Transformu .

Görüntü elde etme Bütün fourier uygulama alanlarında elde edilen veriler bazı cihazlar kullanılarak ekrana aktarılır .

Görüntü elde etme .

Görüntü elde etme .

Resonans nedir? periyodik bir kuvvetin dürtüsü altındaki bir sistem. bu salınımların genliği sınırsız artma eğilimine girer. belli bir genlikten sonra bütünlüğünü veya bulunduğu 'durum'u koruyamaz ve dağılır veya bozunur. . Buna rezonans denir. salınımlar sergiler ve eğer dürtü frekansı sistemin doğal frekansına eşit ise. Sonuç olarak sistem.

doygunluğunu.Nükleer Manyetik Rezonans Yüzey Nükleer Manyetik Rezonans yöntemi. NMR yöntemi yeraltısuyu ve petrol aramasında kullanılır . kayaçların su içeriğini. boşluk büyüklüğü dağılımını ve kayaç geçirgenliğini (permeabilitesini) doğrudan verebilen yeni bir yöntemdir.