You are on page 1of 3

Табела 9.1.

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Име, средње слово, презиме
Љиљана С. Пецић
Звање
Сарадник у настави
Назив институције у којој наставник ради са Висока техничка машинска школа струковних студија Трстеник
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Организација пословања, производне технологије...
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
Докторат
Специјализација
Магистратура
2008
Машински факултет Београд
Индустријско инжењерство
Диплома
1997
Машински факултет Београд
Индустријско инжењерство
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста
Часова
студја
акт.наст.
1.
РП и РТ технологије
Производно машинство
2+3
2.
3.

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Tomić R., Pecić, Lj., Sedmak A., Zivkovic M., Review of the situation and acquirements in Serbia on use of wind energy, The Company Solar
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Energy "Solar Serbian" Zrenjanin, Energy Technology, Vol.1, No.1, ISBN 978-86-87599-10-9, Vrnjacka Banja, 2011. pp. (CD presentation)
(М63)
Чукић, М., Томић, Р., Пецић, Љ., Тhe Improvement of Technical Solution of Mobile Cooling Device Regarding to Exchanging Stiffness
Supports of Propulsion System, 2011- N172, RaDMI conference, Sokobanja, 2011, , ISBN 978-86-6075-026-8, ( научни рад) М33
Томић, Р., Седмак, А., Пецић, Љ., Process of Generating of Quality Solution of the Oil Gear Pump which is leading to Effectively High
Performance Product, 2011- N178RaDMI conference, Sokobanja, 2011, , ISBN 978-86-6075-026-8, ( научни рад) М33
Томић, Р., Пецић, Љ., Мандић, В., Contribution to Management of Research Systems, of Hard industrial Waste Treatment, 2011- N177,
RaDMI conference, Sokobanja, 2011, , ISBN 978-86-6075-026-8 ( научни рад) (M33)
Томић, Р., Пецић, Љ., Седмак, А Contribution to analysis of critical load of the slender beams and thin using difference method, ANNALS
of the ORADEA University, Fascicle of Management and Tehnological Engineering, Volume X, 2011, NR2, str 5311 – 5320 ( М33)
Pecić, LJ., Bojić, B., Pecić, D., Klisura, F., Peulić, V., Teamwork as prerequisite for optimal response to multi-criteria requirements of
the global market, TTEM, acknowledgement of paper rewiews and publications for Vol.8, No.1, 2/3, 2013, Sarajevo 24, (M23).

7.

Pecić, LJ., Tomić, R., Pecić, D., Bojic B., Attachment to model research for the choice of informational system according to company
profile, TTEM, acknowledgement of paper rewiews and publications for Vol.8, No.1, 2/3, 2013, Sarajevo 24, (M23).

8.

Pecić, LJ., Pecić, D., Jakovljević, S., Glišić,B.: Kako odabrati pravu meru organizacionih promena u preduzeću, IMK 14 Istraživanje i razvoj,
Godina XVI, broj 36, 3/ 2010), UDK 621,pregledni rad, str.51-58 (M51)
Pecić, LJ Pecić, D., Jakovljević, S., Smiljanić, A.: Upravljanje u sektoru kvaliteta pomoću troškova kvaliteta, IMK 14 Istraživanje i razvoj,
Godina XVI, broj 36, 3/ 2010), UDK 621 ISSN 0354-6829,stručni rad,, (stručni rad) str.89-96 (M51)

9.

10.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
6(8)
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Опис квалификација треба дати за све наставнике који учествују у реализацији студијског програма. Податке о свим
наставницима објединити кроз Књигу наставника урађене по овом узору за све наставнике високошколске установе. Књига
наставника у том случају представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. Наставници са
пуним радним временом (установа у којој наставник има 100% ангажовањедоказ- уписано у радну књизицу )
Ове податке дати за сваког наставника, Ова табела несме прећи једну А4 страну.

Aplication of Rapid Prototiping tehnologies. презиме): Љиљана С. RP-RT Efikasan Time to time market. 4. N. Sad. ради се о додавању материјала). Kruševac.. Други облици наставе. 2. Ковач. 2005 5. Tehnologija izrade odlivaka. 3. М. средње слово.. М. N. Rapid Prototyping and Rapid Tooling. 2002 Јурковић. Sad.2 Спецификација предмета Студијски програм/студијски програми : Производно машинство Врста и ниво студија: Назив предмета: РП и РТ технологије Наставник (Име.. Примена Rapid Prototyping tehnologija u industriji pneumatika. М.. Journal of Tehnology of Plasticity. N. B. Sad. М. Исход предмета Очекује се да студенти разумеју значај и савладају математичко моделирање процеса уз примену одговаракућих софтвера Садржај предмета Теоријска настава Практична настава:Вежбе. 2004 Планчак. Број часова активне наставе Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Остали часови Студијски истраживачки рад: Методе извођења наставе Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе активност у току предавања практична настава поена Завршни испит писмени испит усмени испт поена . Пецић Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: Услов: Циљ предмета: Циљ је да студенти овладају новим техникама које су неминовност пословног света ( за разлику д класичних технологија. Трајановић. Luka. Volume 3DE. Планчак. IMK 14oktobar. 2002. Студијски истраживачки рад Литература 1. а њиховом употребом се значајно скраћује време од идеје до реализације. М.Табела 5. 2/2003.

. Сваки предмет мора бити одвојени фајл.. ..1... Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити.. односно 5. да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и планом студија Табела 5. презентација пројекта. предмет приказује само један пут. семинари итд... Ако постоје заједнички предмети за више студијских програма тада се у Књизи предмета. Максимална дужна 1 страница А4 формата Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма...1а.. усмени испт.колоквијум-и семинар-и ....