You are on page 1of 3

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO Số: 803/KH-SGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2011

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH TỈNH QUẢNG NINH NĂM HỌC 2010-2011 Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-SGD&ĐT, ngày 17/01/2011 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Giải Điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh năm học 2010-2011; Kế hoạch 100/KHLT-GD&ĐT-VH, TT&DL, ngày 11/01/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác Thể dục thể thao trường học tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 và các nội dung đã thống nhất với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh năm học 2010- 2011 với các nội dung cụ thể sau đây: I. Thời gian và địa điểm 1. Thời gian: Từ ngày 17 đến 20 tháng 4 năm 2011; 2. Địa điểm: Sân vận động Hòn Gai, Thành phố Hạ Long. II. Ban chỉ đạo 1. Ông Đỗ Văn Thuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh; 2. Ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh. III. Ban tổ chức 1. Trưởng ban: Ông Ngô Văn Hợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; 2. Phó trưởng ban: Ông Phạm Mạnh Sơn, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL. 3. Các uỷ viên - Ông Nguyễn Hoàng Quân, Chuyên viên Sở GD&ĐT-Ủy viên thường trực; - Ông Nguyễn Văn Tuế, Trưởng phòng GDTrH-Sở GD&ĐT; - Ông Ngô Vui, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính-Sở GD&ĐT; - Ông Mạnh Hồng Hải, Phó Trưởng phòng GDTrH-Sở GD&ĐT; - Bà Hoàng Thị Hòa, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT; - Bà Nguyễn Thị Lý, Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao-Sở VH, TT&DL; - Ông Trần Đình Hùng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao-Sở VH, TT&DL; - Bà Nguyễn Thị Ngoan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao-Sở VH, TT&DL; - Ông Nguyễn Đình Thuỷ, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh; IV. Các tiểu ban 1. Tiểu ban Kiểm tra điều kiện dự thi của vận động viên: * Trưởng tiểu ban: Ông Nguyễn Văn Tuế, Trưởng phòng GDTrH-Sở GD&ĐT. * Phó trưởng tiểu ban: Ông Mạnh Hồng Hải, Phó Trưởng phòng GDTrH-Sở GD&ĐT; * Các uỷ viên - Ông Nguyễn Hoàng Quân, Chuyên viên Sở GD&ĐT. - Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh, Chuyên viên Sở GD&ĐT;

1

.Lên maket trang trí phông chữ Lễ khai mạc. kẻ sân. .08 nhân viên phục vụ (bảo vệ.Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh.. .Lựa chọn người trông giữ xe máy. Chuyên viên Sở GD&ĐT. HLV và VĐV.Chuẩn bị loa máy. . trọng tài và VĐV). trang trí và các yêu cầu cho lễ khai mạc.Giải quyết các vấn đề có liên quan đến điều kiện dự thi của vận động viên theo qui định của Điều lệ giải. * Các uỷ viên . tập huấn trọng tài và tổng kết giải. sân vận động.Chuẩn bị kinh phí tổ chức. dụng cụ thi đấu. . xe đạp cho BTC. .Bà Hoàng Thị Hòa. Chuyên viên Sở GD&ĐT. đội và VĐV cuối các buổi thi đấu và tổng kết giải. Chuyên viên Sở GD&ĐT. trật tự và vệ sinh khán đài. Chuyên viên Sở GD&ĐT. . khán đài. . họp kiểm tra điều kiện dự thi của VĐV.Đảm bảo an ninh. phòng họp. 2 . Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT. * Nhiệm vụ của tiểu ban . bàn ghế cho đại biểu dự khai mạc.. bục trao thưởng. trọng tài. trật tự..Giải quyết các khiếu nại về nhân sự (nếu có).Chuẩn bị sân bãi.An ninh. họp chuyên môn.. * Nhiệm vụ của tiểu ban . . Quản lý và phục vụ việc trao thưởng cho các đoàn.02 nhân viên phục vụ tặng hoa. đón tiếp đại biểu dự khai mạc và tổng kết giải. . trông xe cho BTC.Y tế -Khen thưởng * Trưởng tiểu ban: Ông Nguyễn Đình Thuỷ.02 nhân viên phục vụ hội trường.Địa điểm kiểm tra điều kiện dự thi của VĐV: Hội trường Trung tâm Lặn và Thể thao dưới nước (Sau khán đài A). cấp cứu VĐV trong thi đấu và phương tiện cấp cứu VĐV lên tuyến trên khi cần thiết. hố nhảy.Ông Đỗ Ngọc Duy. phát thưởng trong các buổi thi đấu và tổng kết. .02 công an. Tiểu ban Cơ sở vật chất. Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.02 cán bộ y tế. . vệ sinh sân.Ông Nguyễn Huy Cường. .Kiểm tra hồ sơ và ký vào phiếu thi đấu xác nhận đủ điều kiện dự thi cho từng VĐV. giải thưởng. 2. tổng kết. loa pin. Chuyên viên Sở GD&ĐT. bế mạc. * Phó trưởng tiểu ban . khẩu hiệu tuyên truyền cho Giải.Đảm bảo sơ cứu.Chuẩn bị địa điểm họp BTC. . cờ lưu niệm trong lễ khai mạc.Ông Trương Quốc Tám.. .Ông Đỗ Ngọc Duy. . chuẩn bị dụng. nhạc hành khúc. Phó Trưởng phòng HCQT-Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. .Thời gian kiểm tra điều kiện dự thi của VĐV: 8h00 ngày 17/4/2011. . CSVC cho trọng tài làm việc.Mời. biển tên các đoàn VĐV. nhạc Quốc ca. tổng kết. . Chuyên viên Sở GD&ĐT. . .Ông Trương Quốc Tám. 01 lái xe trực cấp cứu.Ông Nguyễn Hoàng Quân. . đường chạy.

Tiểu ban Điều hành thi đấu * Trưởng tiểu ban: Bà Nguyễn Thị Lý.Ông Nguyễn Đình Thuỷ. phó các tiểu ban và các ông (bà) có tên trong Kế hoạch dự cuộc họp BTC nghe báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch tổ chức giải. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thành viên Ban tổ chức và các tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch.Bà Nguyễn Thị Ngoan. Thời gian: 9h00 ngày 09/4/2011 (Thứ 7). . tại Trung tâm Lặn và Thể thao dưới nước (Sau khán đài A). khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao góp phần cho thành công của Giải điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh năm học 2010-2011. thiết lập biên bản thi đấu từng môn.Ông Trần Đình Hùng. Chủ trì việc trao thưởng cho học sinh-vận động viên đạt giải ở mỗi buổi thi. . xây dựng lịch thi đấu và tổng hợp kết quả thi đấu. tại sân vận động Hòn Gai và tổng kết Giải 16h00. Nơi nhận: . GIÁM ĐỐC Đã ký Đỗ Văn Thuấn 3 .Triệu tập trọng tài và tổ chức tập huấn. .Giải quyết các khiếu nại về chuyên môn theo qui định của Điều lệ Giải.Lưu Văn thư. Căn cứ phân công và nhiệm vụ được giao. . Sở VH. Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao-Sở VH. TT&DL điều động 16 trọng tài. đôn đốc.Tổ chức và điều hành Lễ khai mạc Giải 7h30 ngày 18/4/2011. . TT&DL. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. TT&DL. ngày 20/4/2011. * Các uỷ viên: 36 trọng tài (Sở VH. ngày 17/4/2011.3. Thời gian tập huấn và phân công nhiệm vụ cho các trọng tài: 10h00’. * Nhiệm vụ của tiểu ban . tại hội trường Trung tâm Lặn và Thể thao dưới nước (Sau khán đài A). -Tổng hợp đăng ký thi đấu của các đơn vị. GDTrH.Giúp BTC theo dõi. TT&DL. TT&DL. .Sở GD&ĐT. Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao-Sở VH. trưởng. kiểm tra. . Sở GD&ĐT điều động 20 trọng tài). tại hội trường Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh (Cạnh rạp Hạ Long). . * Phó trưởng tiểu ban .Ông Trần Thanh Bắc. Chuyên viên Sở VH. Ghi chú: Kính mời các ông (bà) thành viên BTC. (Thông báo này thay cho giấy mời).Trưởng. thời gian: 14h00 ngày 17/4/2011. Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. phó các tiểu ban.Cổng TTĐT. . phối hợp với các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ được giao.Các thành viên BTC. Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao-Sở VH. -Tổ chức cuộc họp chuyên môn. TT&DL. .