You are on page 1of 6

1.

PARAMETRII NOMINALI AI CAZANULUI
Cazanul, sau generatorul de abur (GA), este un schimbător de căldură care transformă apa în abur de presiunea şi temperatura necesară, cu ajutorul căldurii produse prin arderea combustibililor fosili. 1.1. Caracteristici generale ale cazanelor Procesul de ob inere a aburului sau apei calde se realizează în cazane prin două transformări energetice succesive, respectiv ardere chimică şi transfer de căldură. Energia chimică a combustibilului se transformă în căldură, în procesul de ardere, rezultând gaze de ardere cu temperatură ridicată care transferă căldura apei, respectiv aburului, prin intermediul suprafe elor metalice ale evilor generatorului. Generatorul de abur este alimentat continuu cu apă şi debitează în mod continuu apă caldă sau abur. Procesul de încălzire şi vaporizare a apei se desfăşoară, practic, la presiune constantă (neglijând pierderile prin frecări interioare). Spa iul închis în care are loc arderea combustibilului, respectiv focarul, depinde esen ial de combustibilul utilizat (cărbune, păcură sau gaze), ca şi de modul de ardere. Focarul poate fi cu depresiune (cazul cel mai frecvent), cu suprapresiune, sau cu presiune ridicată. Există două mari categorii de generatoare de abur: care au focar şi cele recuperatoare care nu au focar, fiind constituite numai din canalul de gaze de ardere. Cazanul de 1035 t/h care se modelează este din prima categorie, respectiv cu focar. În focar au loc procese de ardere (combustie) concomitent cu formarea şi reducerea primară a noxelor. Transferul de căldură predominant în focar este prin radia ie.

în principal prin convec ie. apa de alimentare suferă mai multe faze de evolu ie în schimbătoare cu concep ii şi caracteristici foarte diferite impuse de varia ia volumului. cu circula ie for ată unică.Canalul de gaze de ardere. Între diferitele suprafe e schimbătoare de căldură există colectoare de intrare-ieşire. De men ionat că această delimitare nu este totdeauna foarte netă. conducând la cele mai mari pierderi locale de presiune şi având suprafe ele convective dispuse în drumul al doilea şi al treilea. în care se deplasează gazele de ardere transferând căldura agentului apă-abur. la care traseul are două drumuri ascendente şi unul descendent. sau Π. după o destindere par ială în turbină. conducând la creşterea pierderilor locale de presiune şi având majoritatea suprafe elor convective amplasate în drumul al doilea. la care forma traseului gazelor de ardere este în Π. cu trei drumuri de gaze. resupraîncălzire. de tip turn. îndeosebi între economizor şi vaporizator pe de o parte. În generatorul de abur. cu două drumuri de gaze. şi între vaporizator şi supraîncălzitor pe de altă parte. . şi de restric ii asupra temperaturii metalului. generatoarele de abur pot fi: cu un drum de gaze. în supraîncălzitorul intermediar. Din acest punct de vedere. Principalele transformări sunt: încălzire în fază lichidă în economizor. are un număr diferit de drumuri. supraîncălzire în supraîncălzitor. care necesită un diametru adecvat al evilor diferitelor schimbătoare pentru a ob ine un coeficient de transfer de căldură acceptabil şi pierderi de presiune reduse. Cazanul de 1035 t/h al cărui model se elaborează. sau de tip turn. precum şi două coturi la 180°. la care toate suprafe ele de transfer de căldură se află pe drumul ascendent. este cu un drum de gaze. vaporizare în vaporizator.

Figura 1. vaporizarea apei şi supraîncălzirea aburului au loc la o singură trecere printr-o serpentină sau sistem de serpentine legate în paralel.1. 1. prezentat schematic în fig. Caracteristici generale ale cazanelor de abur cu circula ie for ată unică La cazanul de abur cu circula ie for ată unică. preîncălzirea. Lipsa posibilită ii de purjare implică tratarea integrală a condensatului în condi ii severe (săruri ≤ 0.05 mg/l.1. Lipseşte tamburul în care se făcea separarea aburului de apă şi totodată nu mai este posibilă purjarea pentru controlul sărurilor. iar SiO2 ≤ 0. Disponibilitatea depinde esen ial de impurită ile din apă. Diferen a esen ială constă în aceea . este cunoscut sub numele de Benson şi Ramzin. Cazan cu circula ie fo ată unică Cazanul de abur cu străbatere for ată.01 mg/l).2.1.

că la tipul Benson. evile ecran formează meandre pe păr ile focarului. iar Ramzin echipează grupurile cu turbine LMZ de 200 MW. iar construc ia cea mai frecventă este de tip turn (cu dispunerea suprafe elor de încălzire pe un singur drum de gaze).2.. iar la tipul Ramzin se desfăşoară sub forma unor spirale. Debitul minim este de 0. conduc la o iner ie termică redusă. Apar pierderi de presiune mai mari fa ă de celelalte generatoare de abur astfel că presiunea de alimentare este mai mare (de 1. În România generatoarele de abur de tip Benson echipează CTE de 300 şi 125 MW (debite 1035 t/h şi 525 t/h).4…1. ca şi volumul de metal redus.. 0. astfel că este necesar un reglaj rapid pentru a nu apare varia ii mari ale presiunii cu debitul. acesta delimitează cu succes zona de tranzi ie.5…4 m/s. Montat după vaporizator. VSF. Pentru a avea o bună stabilitate de curgere şi coeficien i de transfer de căldură ridica i. Pentru a evita deplasarea punctului de separare a fazelor pe înăl ime.45 p0.5 din cel nominal. viteza de circula ie este de 2. . sau poate fi ocolită prin ventilul de ocolire. se utilizează un vas de separare a fazelor. iar sec iunea evilor mică. constantele regimurilor tranzitorii sunt mici. Schema unui generator de abur cu circula ie for ată unică şi vas de separare a fazelor (numită şi butelie Sulzer). 1. Butelia de separare poate fi men inută permanent în circuit. se prezintă în fig.4 . în vasul de separare. VO. Volumul de apă redus. la toate sarcinile. ceea ce oferă condi ii favorabile pentru reglajul de temperatură al supraîncălzitorului şi permite în acelaşi timp evacuarea prin purjare a unei păr i din sărurile intrate cu apa de alimentare. Prin reglajul alimentării cu apă se men ine punctul final al vaporizării.

Parametrii generatoarelor de abur Parametrii principali ai generatoarelor de abur sunt: presiunea nominală.2. pn [ bar ]. temperatura apei de alimentare. admisă în elementele cazanului şi considerată: în tambur. temperatura apei de . temperatura maximă a aburului la ieşirea din robinetul principal de abur. fără tambur (GACFU). pmax [ bar ]. tn [ 0C ]. la generatoarele de abur cu circula ie naturală (GACN) şi tambur. presiunea de lucru maximă. tal [ 0C ]. în condi iile debitului şi presiunii nominale. temperatura nominală. sau la intrare.3. presiunea maximă. pentru generatoarele de abur cu circula ie for ată unică. în condi iile debitului şi temperaturii nominale. Cazan cu circula ie naturală şi vas de separare a fazelor 1. presiunea continuă a aburului la ieşirea din robinetul principal de abur.Figura 1.

debitul minim continuu de abur pe care G.4. debitul maxim continuu de abur pe care G.A trebuie să-l asigure la presiunea şi temperatura nominală a aburului viu. Dn [ kg/s sau t/h ].2 bar 348 ºC 540 ºC 211. partea de medie presiune: • presiunea nominală a aburului viu: • temperatura nominală a aburului viu: • presiunea nominală a apei de alimentare: • temperatura nominală a apei de alimentare (intrare ECO): • presiunea la intrarea aburului supraîncălzit intermediar: • presiunea la ieşirea aburului supraîncălzit intermediar: • temperatura la intrarea aburului supraîncălzit intermediar: • temperatura la ieşirea aburului supraîncălzit intermediar: • presiunea de lucru maximă admisă a aburului viu: • presiunea de lucru maxim admisă a aburului supraîncălzit intermediar: . debitul minim pe care G.A trebuie să-l asigure la presiunea şi temperatura nominală a aburului.alimentare la intrare.8 bar 64. debitul minim. 1. debitul nominal. partea de înalta presiune: 1035 t//h 974 t//h 192 bar 540 ºC 246 bar 250 ºC 50. care face parte din blocul de 330 MW sunt: • debitul nominal al cazanului.7 bar • debitul nominal al cazanului.A trebuie să-l asigure la presiunea nominală. Parametrii cazanului de 1035 t/h Parametrii nominali ai cazanului de 1035 t/h.2 bar 48. debitul minim reglat.