You are on page 1of 9

PRACTICUM I. PRC1. Intervenci socioeducativa i comunitria.

2n Semestre 1

PAC1 Curs 2011-2012

Prctica dAvaluaci Continuada PAC 1


Intervenci socioeducativa i comunitria PRACTICUM I
Prctica 1. Pla de treball

PATRICIA FOLGUERAS DE LA FUENTE Aula 2

Data de lliurament : 18 de mar de 2011

Contingut
Contingut................................................................................................................................1 Bloc 1. Definici del projecte- fonamentaci terica............................................................3 Ttol del projecte................................................................................................................3 Descripci del tema del projecte.......................................................................................3 Supsits terics del projecte..............................................................................................4 Raons de la seua tria, inters i prospectiva........................................................................5 Subjectes del projecte........................................................................................................5 Bibliografia bsica necessria............................................................................................6 Bloc 2. Proposta metodolgica..............................................................................................6 FASE 1: Pla de treball.......................................................................................................6 FASE 2 : Valoraci i detecci de necessitats....................................................................7 FASE 3 : Disseny del pla dactuaci.................................................................................8 FASE 4 : Intervenci.........................................................................................................8

PRACTICUM I. PRC1. Intervenci socioeducativa i comunitria. 2n Semestre 2

PAC1 Curs 2011-2012

PRACTICUM I. PRC1. Intervenci socioeducativa i comunitria. 2n Semestre 3

PAC1 Curs 2011-2012

Bloc 1. Definici del projecte- fonamentaci terica. Ttol del projecte. La intervenci psicopedaggica per la millora de la lectoescriptura al tercer cicle de primria amb el suports de les tics.
Disseny dun pla dactuaci amb suport tic per donar resposta a lalumnat amb dificultat en la lectoescriptura per tamb que possibilite al grup classe una millora en els seu procs lectoescriptor.

Descripci del tema del projecte.


La intervenci psicopedaggica va nixer estretament relacionada amb els sistema educatiu. La importncia de la tasca desenvolupada en aquest mbit, pocs professionals del mn de lensenyament la posen en dubte. s en aquest mbit, lescolar on propose la realitzaci del practicum. Aquest hbit dintervenci inclou una amplia temtica que centrar en: Diagnstic en educaci. Assessorament per a lelaboraci i implementaci de plans individualitzats per alumnat amb necessitats educatives especials Assessorament per lelaboraci i implementaci de plans de millora en lrea dexpressi escrita i la lectura. Integraci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci en el procs densenyament i aprenentatge. Laprenentatge de la lectura i escriptura s bsic per al desenvolupament de lensenyament i com instrument daprenentatge. Lescola primria dedica la major quantitat desforos en aquest procs. La detecci de dificultats i la valoraci de les necessitats educatives s primordial per poder desenvolupar una resposta adient a lalumnat perqu puga elaborar diferents estratgies de lectura i escriptura. Al tercer cicle de primria, la lectoescriptura s un instrument per avanar en el procs densenyament; una eina indispensable per la construcci individual i collectiva de laprenentatge. La realitat s que moltes vegades es troba en aquest cicle, alumnes amb manca dhabilitats en aquest procs que es converteix en un veritable entrebanc per al seu progrs. El professorat, moltes vegades necessita deines metodolgiques i de plans dactuaci especfics i individuals per donar resposta per tamb necessita dun assessorament en diferents propostes que no sols donen resposta a situacions individuals sin que tamb donen resposta a una forma de fer que millore lexpressi escrita i la lectura amb tot lalumnat, respectant les diferents ritmes daprenentatge.

PRACTICUM I. PRC1. Intervenci socioeducativa i comunitria. 2n Semestre 4

PAC1 Curs 2011-2012

Davant aquesta situaci em propose els segents objectius: Conixer els diferents instrument i proves estandarditzades de valoraci de lalumnat utilitzades pel psicopedagog Aprendre a veure i fer les inferncies respectives per identificar on es troba en el procs daprenentatge lectoescriptor i quins requisits o prerequisits necessiten duna intervenci per millorar. Conixer el funcionament de laula daquest alumne/es per tal de dissenyar una intervenci inclusiva i integrada en la concreci curricular de laula. Incorporar les Tics com un instrument dintervenci a laula que done resposta a les diferents necessitats educatives, ja que considere que sn un excellent recurs per organitzar propostes mediates daprenentatge. Supsits terics del projecte. Lecto-escriptura. El procs lecto-escriptor s objectiu essencial dins del treball escolar i lalumnat a de controlar-ho a la perfecci per ser instrument daltres aprenentatges. Quan trobem un endarreriment de lalumnat en aquest aspecte, s necessari posar totes les eines al nostre abast per donar una resposta perqu el procs daprenentatge en forma general es pot veure comproms, perdent a vegades la motivaci per continuar. La detecci del problema, i de les seues causes ens pot ajudar a desenvolupar plans datenci individualitzats per a la vegada, en forma general, treballar de forma conjunta a laula aspectes bsics daquest procs ajuda a millorar de forma general la lectura i lescriptura de tot el grup. En ladquisici de la lectura identifiquem tres processos principals: lxic, sintctic i semntic que cal tenir en compte i necessitem identificar i valorar lestat de cada procs i subprocs per poder planificar una resposta educativa adient. Concepci daprenentatge. Seguint la concepci constructivista de laprenentatge, lalumne s lagent i gestor del seu propi procs daprenentatge assumint el professor un rol de guia, dissenyador i avaluador de situacions mediates daprenentatge que possibilite a lalumne avanar en aquest procs segons el seu propi ritme i necessitats. Cal entendre laprenentatge com un procs complex, en qu intervenen duna manera interactiva els alumnes, els mestres i els continguts on laprenentatge cooperatiu i la construcci collectiva del coneixement sn fonamentals. Model davaluaci i intervenci psicopedaggica. Daquesta forma, la intervenci psicopedaggica ha de sobrepassar el model clnic, on lobjectiu s buscar respostes eductives individuals i compensatries dels dficits que presente lalumnat amb dificultat per perseguir una intervenci ms global dirigida a la millora de tot el grup classe.

PRACTICUM I. PRC1. Intervenci socioeducativa i comunitria. 2n Semestre 5

PAC1 Curs 2011-2012

Les noves tecnologies. La incorporaci de les Tic a laula requereixen un canvi de rol del docent, que passen a ser dissenyadors, creadors i avaluadors de situacions mediates daprenentatge. La teoria constructivista s la que ms sapropa als models educatius que opten per ls de recursos multimdia i destratgies interactives, ja que suggereix el treball dactivitats basades en la resoluci de problemes, de casos reals, fomenta activitats que requereixen el treball en grup i la interacci entre els diferents actors que intervenen en la formaci. (aprenentatge per experincia i en contextos reals)

Raons de la seua tria, inters i prospectiva. El mbit dintervenci proposat est sotms a un disseny curricular molt estructurat: el currculum establert per normativa, lavaluaci interna i externa de lalumnat, les programacions del professorat i fins i tot les propostes editorials per desenvolupar el currculum. Quan aplega al tercer cicle alumnat amb dificultats en lecto-escriptura, langloixa del professorat s gran perqu veu llimitada la posibilitat daquisici dels continguts del cicle i per tant comproms lassoliments dels objectius establerts a la normativa per lalumnat. El mestre, que per norma general ve al psicopedagog com la soluci als seus problemes simplement amb la valoraci que fa. Es a dir, el mestre creu que al valorar-lo ja t el problema resolt o en tot cas, que rebra latenci de lespecialita de pedagogia teraputica del centre. Aquest aspecte sempre ha sigut per a mi un qestionament personal. Com a mestra sempe he considerat que la valoraci del psicopedagog dona al mestre lnies clares per dissenyar actuacions inclusives dins de laula que ajude a lalumnat amb necessitats educatives en particular per que ajude en general a tot lalumnat de laula. La intervenci psicopedaggica a de traduir-se en una resposta educativa, a vegades en un canvi metodologic, que done una doble resposta, individual i grupal a la vegada. s aquesta inquietud personal la que mha dut a trair aquest mbit dintervenci. Per altra banda, la innovaci educativa a de pasar per una correcta incorporaci del les Tic a laula. La innovaci pedaggica requereix un canvi de rol del docent deixant de ser el depositari del saber per convertir-se en un veritable dissenyador de situacions mediates daprenentatge. Per tant, el psicopedagog, en la seua vessat dassessor tamb ha de ser capa de dissenyar-les, partint de les necessitats daprenentatge detectades, dur-les a la prctica i avaluar-les. Subjectes del projecte. Els subjectes del projecte sn: La totalitat de lalumnat de laula de tercer cicle del centre on es realitzen les prctiques. Lalumnat amb dificultats en lecto-escriptura de laula.

PRACTICUM I. PRC1. Intervenci socioeducativa i comunitria. 2n Semestre 6

PAC1 Curs 2011-2012

El equip docent del cicle en general i el tutor de laula en particular. En quant a nivells, la proposta va dirigida: Les dificultats trobades en el procs lecto-escriptor. Lanlisi i valoraci del tractament metodolgic daquest procs a laula. Lanlisi i valoraci del tractament metodolgic de lalumnat amb dificultat. Lestat de la incorporaci de les tic a laula. Bibliografia bsica necessria. Actualment estic en procs de recerca de bibliografia de referncia. Per a desenvolupar aquest projecte de treball he consultat els diferents mduls del material de lassignatura. Juan J. Lpez, Ibor Alio. DSM-IV Brevario Criterios diagnsticos, editorial Masson. Jos Luis Ramos Snches y Ferando Cuesto Vega. PROLEC SE. Bateria de evaluacin de los procesos lectores en alumnos de tercer cicle de educacin primria y educain secundaria obligaroria. Ediciones Tea. Encara no estic en condicions destablir una bibliografia bsica que far servir per considere interesante consultar: MIRANDA CASAS, A.; VIDAL-ABARCA GMEZ, E. y SORIANO FERRER, M. (2000). Evaluacin e intervencin psicoeducativa en dificultades de aprendizaje. Madrid: Pirmide. VIDAL J.G. Y MANJN D.G. (2000) Dificultades de aprendizaje e intervencin psicopedaggica. Lectura y escritura VOL II. Editorial EOS. Vidal J.G. Manjn D.V. Dificultades de aprendizaje Lectura y escritura VOL.II EOS 2000

Bloc 2. Proposta metodolgica


FASE 1: Pla de treball.
DATA: 12-16 de mar HORES: 7

Objectius: Definir els objectius de la intervenci i les diferents fases del Pla de treball. Destinataris/ries: Tutora externa. Tutora de prctiques i Equip Educatiu.
ACTIVITATS I CONTINGUTS

1. Converses amb la tutora externa per constatar la proposta inicial


amb la demanda i necessitats especfiques del centre. 2. Definici conjunta dels objectius generals i especfics de la proposta dassessorament. 3. Definici i formulaci de les diferents fases del pla de treball i la seua seqncia.

PRACTICUM I. PRC1. Intervenci socioeducativa i comunitria. 2n Semestre 7

PAC1 Curs 2011-2012

4. Temporalitzaci del pla de treball.


5. Elaboraci del pla de treball.
INSTRUMENTS I/O TCNIQUES

1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.

Entrevista amb la tutora externa. Anlisi documental del projecte de centre Elaoraci del pla de treball Comunicaci, intercanvi i reformulaci del pla de treball amb la tutora externa ( Registre de la entrevista amb la tutora externa. Notes de lanlisi documental. Elaboraci del Pla de Treball. Validaci per part del Consultor de la UOC del pla de treball. FASE 2 : Valoraci i detecci de necessitats
DATA: 21 de mar24 abril HORES: 25

INDICADORS DAVALUACI

Objectius: Conixer els diferents instrument i proves estandarditzades de valoraci de lalumnat utilitzades pel psicopedagog. Aprendre a veure i fer les inferncies respectives per identificar on es troba en el procs daprenentatge lectoescriptor i quins requisits o prerequisits necessiten duna intervenci per millorar. Aprendre a elaborar un informe de valoraci psicopedaggic. Conixer el funcionament de laula daquest alumne/es per tal de dissenyar una intervenci inclusiva i integrada en la concreci curricular de laula. Destinataris/ries: grup classe, alumnat amb NE, tutor del grup classe.
ACTIVITATS I CONTINGUTS

1. Realitzaci junt al tutor extern de proves estandarditzades de


valoraci dun alumne en concret.

2. Valoraci de lactivitat realitzada 3. Valoraci i inferncies dels resultats.


4. Elaboraci de linforme de valoraci psicopedaggic segons la normativa vigent a la Comunitat Valenciana 5. Valoraci de les proves inicials del grup classe. 6. Revisi dels informes anteriors de lalumnat amb dificultats presents a laula. 7. Entrevista inicial amb la tutora del grup-classe. 8. Observaci directa a laula 9. Valoraci conjunta dels resultats de les observacions realitzades 10. Proves inicials del grup: velocitat lectora, exactitud lectora i comprensi 11. Consideracions inicials i conjuntes sobre la resposta educativa a dissenyar
INSTRUMENTS I/O TCNIQUES

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Proves estandarditzades: Prolec-se, wisc. Model dinforme psicopedaggic. Proves de velocitat i exactitud lectora. Proves de comprensi lectora. Documents de lexpedient acadmic de lalumnat. Proves inicials realitzades per la tutora al grup. Registre dobservaci de laula.

PRACTICUM I. PRC1. Intervenci socioeducativa i comunitria. 2n Semestre 8

PAC1 Curs 2011-2012

8. Registre dentrevistes.
INDICADORS DAVALUACI

1. Diari de practiques. 2. Registre dobservaci de cada sessi. 3. Registres dentrevistes 4. Full de registre de proves inicials de comprensi, exactitud i velocitat lectora. 5. Full de registre dobservaci de documentaci. FASE 3 : Disseny del pla dactuaci
DATA: 25 dabril 9 de maig HORES: 18 Objectius: Establir els continguts del pla dintervenci. Cercar recursos Tic que supose una millora dels processos.

Definir el tipus de recursos que millor responen a les necessitats detectades Dissenyar el pla dactuaci individual i grupal. Establir un calendari dactuaci.

Destinataris/ries: Tutora externa. Tutora de prctiques i Equip Educatiu.


ACTIVITATS I CONTINGUTS

1. Definir el nivell de competncia en la utilitzaci de les tic tant del grup aula com de lequip educatiu. 2. Definir les possibilitats efectives dels diferents recursos proposats. 3. Recerca de recursos tic 4. Inventariar, relacionar i descriure cada recurs seleccionat.
INSTRUMENTS I/O TCNIQUES

1. Reunions de coordinaci amb lequip educatiu del grup dincidncia per coordinar continguts de litinerari d treball segons la programaci didctica del tutor. 2. Amb suport del Moodle, establir un itinerari de treball. 3. Reunions amb lequip educatiu per ajustar litinerari de treball.
INDICADORS DAVALUACI

1. Registre de recerca 2. Diari de practiques 3. Registre de reunions

FASE 4 : Intervenci
DATA: 10 de maig 1 de juny HORES: 25 Objectius: Donar a conixer la proposta dintervenci dissenyada per a la millora del procs lecto-escriptor del grup en general i de lalumne en particular. Realitzar els possibles reajustes que de la posada en marxa es detecten necessaris. Valoraci de la seua funcionalitat.

Destinataris/ries: Tutora externa, grup classe, equip educatiu del grup classe.
ACTIVITATS I CONTINGUTS

1. Coneixement de la plataforma moodle per part de lalumnat i del professorat. 2. Establiment del calendari de treball i de les sessions a laula i a casa. 3. Seguiment del treball realitzat. 4. Realitzar proves de velocitat, exactitud i comprensi lectora duna mostra de lalumnat per valorar la possible millora desprs de la

PRACTICUM I. PRC1. Intervenci socioeducativa i comunitria. 2n Semestre 9

PAC1 Curs 2011-2012

utilitzaci del disseny. 5. Entrevista amb la tutora del grup per valorar el recurs i el seu desenvolupament.
INSTRUMENTS I/O TCNIQUES

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Sessions de treball amb el grup classe. Observaci a laula. Sessions de valoraci de lentorn virtual daprenentatge. Proves de velocitat, exactitud i comprensi lectora. Diari de practiques Elaboraci de la memria de prctiques. Valoraci de les prctiques per part de la tutora externa. Valoracions del consultor de practicum 1.

INDICADORS DAVALUACI