You are on page 1of 4

Articolul 88.

Reţinerea impozitului din salariu (2) Pentru obţinerea scutirilor, lucrătorul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea muncii ca angajat, prezintă patronului o cerere semnată de el privind acordarea scutirilor la care are dreptul, anexînd la ea documentele ce certifică acest drept. Lucrătorul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte anual patronului cererea privind acordarea scutirilor şi documentele corespunzătoare.

(2) Pentru obţinerea scutirilor, lucrătorul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea muncii ca angajat, prezintă patronului o cerere semnată de el privind acordarea scutirilor la care are dreptul, anexînd la ea documentele ce certifică acest drept. Lucrătorul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte anual patronului cererea privind acordarea scutirilor şi documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la unele scutiri. „(5) Dacă o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art. 15 lit. a).” (1) Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi royalty (cu excepţia celor efectuate în folosul plăţilor efectuate către nerezidenţi) este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi royalty şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată. va avea următorul cuprins: „Articolul 90. Reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art. 20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.” Modificarea propusă are drept scop asigurarea respectării principiului echităţii fiscale. În vederea aducerii în concordanţă cu cota minimă de impozitare a persoanelor fizice, este prevăzută majorarea cotei impozitului pe venit reţinut la sursa de plată de la 5 % la 7 %, concomitent cu introducerea obligaţiei prezentării declaraţiei privind impozitul pe venitul persoanelor fizice în cazul depăşirii plafonului de venit impozabil (25200 lei) reţinut la sursa de plată, conform art.90 din Codul fiscal. Totodată, se prevede anularea plăţii prealabile a impozitului pe venitul obţinut de către agenţii economici de la prestarea serviciilor de locaţiune, dare în arendă, servicii de publicitate, servicii de audit, servicii de management, marketing, consultanţă, servicii de protecţie şi pază, servicii ce ţin de instalarea, deservirea şi reparaţia tehnicii de calcul, servicii de prelucrare a datelor. Astfel, agenţii economici vor putea utiliza aceste surse financiare în vederea dezvoltării afacerii pînă la apariţia obligaţiei de plată a impozitului pe venit.

(5) Dacă o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi prestează servicii posedă două sau mai multe caracteristici care îl definesc ca lucrător salariat, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul, conform prezentului articol. Articolul 89. Reţinerea impozitului din dobînzi şi royalty (1) Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi royalty (cu excepţia plăţilor efectuate către nerezidenţi) este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi royalty şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată. Articolul 90. Reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului

Articolul 901. Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit (1) Fiecare plătitor de cîştiguri de la campaniile promoţionale este

Articolul 901. Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit (1) Fiecare plătitor de cîştiguri de la campaniile promoţionale este

Persoanele menţionate sînt obligate. uzufruct) proprietate imobiliară.2007.89 în partea ce ţine de reţinerea impozitului din royalty achitat în folosul agenţilor economici şi art. (3).90 alin. inclusiv sub formă de acţiuni sau cotepărţi.(31) nu se aplică art. sau în avans. în termen de 3 zile de la data încheierii contractului. care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art. (1) în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune.(1) în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune. (33) Fiecare plătitor de cîştiguri de la jocurile de noroc este obligat să reţină din fiecare cîştig şi să verse la buget un impozit în mărime de 18%. să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite.p/1). (3) Persoanele specificate la art. arendă.” alineatul (32) se abrogă.(1) reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din: a) dividende. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune. achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului. (2) Nu se efectuează reţineri din cîştigurile specificate la art. (33) Fiecare plătitor de cîştiguri de la jocurile de noroc este obligat să reţină din fiecare cîştig şi să verse la buget un impozit în mărime de 18%.01.90 alin.c) exclusă prin Legea nr. Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale. achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului.90 alin.20 lit. (34) Subiecţii impunerii persoane fizice. sau în avans. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de: . să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. arendă. obligat să reţină din fiecare cîştig şi să verse la buget un impozit în mărime de 10%. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune. uzufruct) proprietate imobiliară. (4) Reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. arendă. . termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului.801.90 alin. arendă.2008] d) veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). (31) Persoanele specificate la art.obligat să reţină din fiecare cîştig şi să verse la buget un impozit în mărime de 10%. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs. arendă. arendă. cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv. (4) Reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte . de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune. [Lit.(1). Prevederile prezentului alineat nu se aplică în cazul achitării dividendelor în folosul persoanelor fizice rezidente aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008.90 alin.15% din dividende. uzufruct) după data de 2. în vigoare 01. (32) Pe perioada acţiunii prevederilor alin. . Persoanele menţionate sînt obligate. termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului.90 alin.15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv. „(31) Persoanele specificate la art. cu excepţia arendei terenurilor agricole.p/1). b) suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs. art.(2). inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi. (33) şi (34) de la includerea lor în componenţa venitului brut. uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare. (31). uzufruct) după data de 2. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.(1) reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.177-XVI din 20. Prevederea prezentei litere nu se aplică fondatorilor întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care obţin venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an şi al căror număr mediu scriptic de personal nu depăşeşte 9 persoane.20 lit. (3) Persoanele specificate la art. cu excepţia celor achitate agenţilor economici rezidenţi. în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social. uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare. (2) Nu se efectuează reţineri din cîştigurile specificate la art. care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art.(1) reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune. în termen de 3 zile de la data încheierii contractului. precum şi de la declararea acestora. aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008– 2011 inclusiv.07. (34) Subiecţii impunerii persoane fizice.6% din dividende. cu excepţia arendei terenurilor agricole.

88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile. (2) Contribuabilii care aplică cota zero la impozitul pe venit şi efectuează transferuri cu titlu gratuit în folosul persoanelor specificate la art. (33) şi (34) de la includerea lor în componenţa venitului brut. Se exclude . . (2) Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe Impozitul calculat conform art. calculează şi achită un impozit în mărime de 15% din valoarea donaţiei. precum şi de la declararea acestora. Articolul 902.(1) lit.(1) nu se aplică veniturilor obţinute sub formă de salariu. (3). Impozitul calculat conform art. din care se efectuează reţinerea conform art.15% din sumele specificate la art.71. 71 lit. aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv.902 se achită la buget nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.18. cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua. 901 alin.36. b) veniturilor obţinute sub formă de salariu din care se efectuează reţineri conform art. 90 reţin şi achită un impozit în mărime de: . Regimul fiscal pentru unele tipuri de cheltuieli (1) La depăşirea limitei pentru cheltuielile aferente donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare stabilite la art. specificate la art. Articolul 902 se abrogă.15% din dividende. 2.(1) reţin din veniturile nerezidentului.(1). în conformitate cu art. Reținerile din veniturile nerezidentului (1) Persoanele menţionate la art. se propune expunerea într-o nouă formulă a prevederilor speciale privind tratatele internaţionale care se conţin în Codul fiscal.88. . – alte venituri. Reţinerile din veniturile nerezidentului (1) Persoanele menţionate la art.” Suplimentar.90 alin. Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute (1) Impozitul reţinut conform art. Articolul 91 va avea următorul cuprins: „Articolul 91. (31) liniuţa a treia. 71. a treia şi a patra din prezentul alineat.e) calculează şi achită un impozit în mărime de 15% din transferurile efectuate. (2) Prevederile alin. întru ajustarea prevederilor Codului fiscal şi colaborarea acestora cu practicile internaţionale inclusiv a regulilor fiscale stabilite de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) în domeniul convenţiilor de evitare a dublei impuneri. 88. inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi. (3) Contribuabilii care aplică cota zero la impozitul pe venit şi efectuează donaţii în folosul persoanelor fizice ce nu sînt deductibile în scopuri fiscale şi nu sînt calificate ca venit impozabil pentru persoane fizice. a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale. Articolul 91.52 alin. (2) Prevederile alin.12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. (31). contribuabilul care aplică cota zero la impozitul pe venit calculează şi achită un impozit în mărime de 15% din suma depăşirii.6% din dividendele specificate la art. (1) nu se aplică: a) veniturilor nerezidentului ce ţin de activitatea reprezentanţei permanente a acestora în Republica Moldova.beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin. .902 se achită la buget nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15% din: – plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară. e). Articolul 92.

(3) Persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. . conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut.88. Darea de seamă privind impozitul calculat conform art. în care vor indica numele şi prenumele (denumirea). Î. Î. o dare de seamă. informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice. conform acordurilor încheiate.a).S.(1).venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.S. precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor.90 şi 91 vor prezenta organului fiscal teritorial. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. art. informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice.902 se prezintă organului fiscal teritorial nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.90 alin. adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile.“Centrul Resurselor Informaţionale de Stat «Registru»” prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor. în termen de o lună de la încheierea anului fiscal. Darea de seamă privind impozitul calculat conform art. deţinătorii registrelor de valori mobiliare.(3).90 alin. Se exclude Această propunere este necesară. deoarece procedura de încheiere a contractelor cu fiecare din persoanele care urmează să prezinte informaţia privind înstrăinarea activelor de către persoanele fizice este foarte anevoioasă. art.(2) lit. cu excepţia dării de seamă indicate la alin. (9) Oficiile cadastrale.“Centrul Resurselor Informaţionale de Stat «Registru»” prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor. 89 alin.a) Se exclude (9) Oficiile cadastrale. deţinătorii registrelor de valori mobiliare.902 se prezintă organului fiscal teritorial nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.(2) lit. pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.