You are on page 1of 2

ÖZET Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Üretim şletmesi Uygulama Örneği Fatih MUTER

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Programı

Özellikle 1980’lerden sonra üretim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda üretim ortamlarının yapılarında köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler üretilen ürünlerin maliyet yapılarında da değişikliklere neden olmuştur. Benzer ürünlerden çok miktarda üretim geleneksel üretim ortamlarının maliyetlerini takip etmekte kullanılan geleneksel maliyet sistemleri, farklı ürünlerden farklı miktarlarda üretebilen yeni esnek üretim ortamlarında yetersiz kalmaktadır. Geleneksel maliyet sistemlerinin yeni üretim ortamlarında kullanılması ürün maliyetlerinin yanlış hesaplanmasına neden olmaktadır. Geleneksel maliyet sistemlerinin yeni üretim ortamlarında yetersiz kaldığı ana nokta genel üretim maliyetlerinin ele alınma şeklidir. Geleneksel maliyet sistemleri toplam genel üretim maliyetlerini üretim miktarı, işçilik saati veya makine saati gibi genel göstergeler yardımıyla ürünlerin tümüne yansıtmaktadır. Bu yöntem ile bazı ürünlere tükettiklerinden daha fazla genel üretim maliyeti dağıtılmakta, bazı ürünlere ise tükettiklerinden daha az genel üretim maliyeti dağıtılmaktadır. Genel üretim maliyetlerinin ürünler arasında tutarlı bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için, genel üretim maliyetlerini öncelikle faaliyetlerle ilişkilendiren daha sonra da faaliyetleri ürünlerle ilişkilendirerek ürün maliyetini hesaplayan Faaliyet Tabanlı Maliyet sistemleri geliştirilmiştir. Ürün maliyetlerinin doğru olarak hesaplanması, işletme yönetiminin karar alma süreçlerinde önemli faydalar sağlar. Maliyet bilgisi sadece finansal raporlama amaçlı değil aynı zamanda performans ölçme aracı ve stratejik planlama süreci girdisi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada tekstil sektöründe yer alan bir üretim işletmesinin ürün maliyeti bilgileri, Faaliyet Tabanlı Maliyet sistemi ve geleneksel maliyet sistemi ile hesaplanarak sonuçlar kıyaslanmaktadır ve Faaliyet Tabanlı Maliyet sistemlerinin işletmenin bilgi sistemi ile bütünleşmiş çalışır hale gelmesi için izlenmesi gereken yol anlatılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Yönetim, Operasyonel FTY, Stratejik FTY, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması.