You are on page 1of 2

Warszawa, 20 listopada2008 r.

VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
DSPA-140-282(4)/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazuj" przyj"te przez Rad! Ministrów stanowisko wobec
komisyjnego projektu ustawy

- o zmianie ustawy – Prawo budowlane (druk
nr 1225).

Jednocze#nie informuj", $e Rada Ministrów upowa$ni!a Ministra
Infrastruktury do reprezentowania Rz%du w tej sprawie w toku prac
parlamentarnych.

(-) Donald Tusk
Stanowisko Rz%du wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
budowlane
(druk nr 1225)

Przygotowany przez sejmow% Komisj" Nadzwyczajn% „Przyjazne Pa&stwo”
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane ma na celu zniesienie obowi%zku
zg!oszenia budowlanego do w!a#ciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej przeno#nych urz%dze& rozrywkowych poprzez wy!%czenie ich z ustawy –
Prawo budowlane.
Nale$y zauwa$y', $e art. 1 ustawy - Prawo budowlane normuje dzia!alno#'
obejmuj%c% sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów
budowlanych oraz okre#la zasady dzia!ania organów administracji publicznej w tych
dziedzinach.
Urz%dzenia typowo rozrywkowe (takie jak np. karuzele, zje$d$alnie itp.)
zdaniem Rady Ministrów, nie s% budowlami w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo
budowlane, w szczególno#ci art. 3 pkt 3, jak równie$ tymczasowymi obiektami
budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 5.
Zaproponowane przez Komisj" Nadzwyczajn% „Przyjazne Pa&stwo” nowe
brzmienie art. 3 pkt 5, w którym skre#la si" wyrazy „urz%dzenia rozrywkowe”, uzna'
nale$y za w!a#ciwe i po$%dane.
Nie ma natomiast przes!anek do tego, by zmienia' – zgodnie z przedstawion%
propozycj% – tre#ci art. 2 ust. 1 ustawy. Dokonan% bowiem ewentualn% korekt" zapisu
tre#ci art. 3 pkt 5, o której mowa powy$ej, nale$y uzna' w zupe!no#ci za
wystarczaj%c%.
Bior%c powy$sze pod uwag" Rada Ministrów rekomenduje kontynuowanie prac
legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane
przedstawionym przez sejmow% Komisj" Nadzwyczajn% „Przyjazne Pa&stwo” pod
warunkiem uwzgl"dnienia uwagi dotycz%cej art. 2 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.