You are on page 1of 11

REFERAT

‘’UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA, IASI – ROMINIA’’

EXECUTAT: Spinu Victoria Master anta an.1, specializzare: proceduri judiciare civile

Chisinau 2012

Reteaua Utrecht. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este membră a unora dintre cele mai importante asociaţii şi reţele universitare: G rupul Coimbra. Cu peste 38.Reteaua Universitatilor Francofone. într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale. din anul 1860. Conducerea Universităţii RECTORI SI PRORECTORI. pentru al treilea an la rînd. Facultatea de Biologie Facultatea de Chimie Facultatea de Drept . Universitatea"Alexandru Ioan Cuza" se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate. având colaborări cu peste 250 de universităţi din străinătate.Asociatia Internationala a Universitatilor. universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional. Printr-o bogată ofertă de studii complementare. Colegiul Academic este convocat de obicei lunar pentru soluţionarea unor probleme specifice Prorector Programe Preuniversitare şi de Licenţă Prorector Programe Masterat şi Doctorat Prorector Relaţii Internaţionale Prorector Cercetare Inovare Prorector Dezvoltare Instituţională Prorector Servicii Studenţi şi Absolvenţi CancelarIng Director General Administrativ Decani. de cercetare sau strategice. Excelenţă Cercetarea se desfăşoară la nivel de top.Agentia Universitara a Francofoniei si RUFAC. de la toate facultăţile. o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Colegiul Academic -Este un organism format din membrii Biroului Senatului. Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare. universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi contura propriul traseu academic şi de a dobândi cunoştinţe în domenii la alegere. Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 400 de proiecte naţionale şi internaţionale.Asociatia Europeana a Universitatilor. ale căror rezultate sunt prezentate în aproximativ 240 de articole publicate în reviste de prestigiu. IAU.000 de studenţi şi 800 de cadre didactice. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" deţinând poziţia fruntaşă. EUA. dezvoltare instituţională şi managementul calităţii Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public Prorector pentru organizarea şi dezvoltarea sistemului informaţional. mobilităţi ale studenţilor şi profesorilor şi realizarea în comun a unor programe academice. Directorii de departamente şi colegii. AUF.UNIVERSITATEA ‘ALEXANDRU IOAN CUZA’ Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând. prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă. Inovaţie O dată cu adoptarea procesului Bologna. Directorul General Administrativ şi Secretarul Şef al Universităţii. de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică. Decanii facultăţilor. evaluarea activităţilor şi a personalului Senatul.Acestea permit schimbul de experienţă. -Rector -Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar Prorector pentru programe de masterat şi studii doctorale Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer Prorector pentru strategie. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student.

turismului şi serviciilor Finanţe Finanţe şi bănci Contabilitate .Facultatea de Educaţie Fizică Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice Facultatea de Fizică Facultatea de Geografie şi Geologie Facultatea de Informatică Facultatea de Istorie Facultatea de Litere Facultatea de Matematică Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Facultatea de Teologie Ortodoxă Facultatea de Teologie Romano-Catolică Universitatea are urmatoarele programe academice: Studii universitare de licenţă Studii universitare de masterat Programe ID/IFR licență și masterat Studii universitare de doctorat Studii postdoctorale Alte programe academice Permisul European de Conducere a Calculatorului (ECDL) Cursuri Jean Monnet Cursuri de formare continuă în domeniul integrării europene Cursuri de limbi străine Certificate lingvistice Domenii şi specializări Facultatea de Biologie Biologie Biologie Biochimie Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului Facultatea de Chimie Chimie Chimie Biochimie tehnologică Chimie informatică Ştiinţa mediului Chimia mediului Facultatea de Drept Drept Drept Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Economie Economie generală Economia agroalimentară Administrarea afacerilor Business Administration (linie de studii în limba engleză) Economia comerţului.

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social .Politice Filosofie Filosofie Sociologie Sociologie Ştiinţe politice Ştiinţe politice Asistenţă socială Asistenţă socială Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Studii culturale Studii culturale Facultatea de Fizică Fizică Fizică Fizică medicală Biofizică Fizică informatică Stiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică Facultatea de Geografie şi Geologie Geografie Geografie Geografia turismului Planificare teritorială Hidrologie şi meteorologie Stiinţa mediului Geografia mediului Geologie .Contabilitate şi informatică de gestiune Cibernetică. statistică şi informatică economică Statistică şi previziune economică Informatică economică Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Management Management Marketing Marketing Ştiinţe administrative Administraţie publică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie si motricitate specială.

rusă.Informatică Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie Psihologie Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie Psihopedagogie specială Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (continuare de studii) Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie Teologie Ortodoxă Pastorală Teologie Ortodoxă Didactică . germană. Facultatea de Informatică Informatica Informatica Informatică (în limba engleză) Facultatea de Istorie Istorie Istorie Arheologie Arhivistică Muzeologie Istoria artei Studii culturale Studii europene (sub rezerva acreditării ARACIS) Facultatea de Litere Limbă şi literatură Limba şi literatura română .O limbă şi literatură modernă Studii culturale Studii americane Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare Stiinţe ale Comunicării Jurnalism Notă: 1A – Specializare principală 2 B – Specializare secundară Limba modernă este la alegere dintre: engleză. Facultatea de Matematică Matematică Matematică Matematică .Limbă şi literatură română Filologie clasică . italiană.O limbă şi literatură modernă Literatură universală şi comparată . fracnceză. spaniolă.O limbă şi literatură modernă (B) O limbă şi literatură modernă (A) .O limbă şi literatură modernă O limbă şi literatura modernă (A) .Geochimie Inginerie geologică Inginerie geologică.

DCMP se va implica în conceperea şi implementarea lor.cercetare-ştiinţifică şi studii postuniversitare. granturi naţionale şi europene. Prorector . în scopul identificării potenţialului de cercetare ştiinţifică. Misiunea DCMP este cea de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în cadrul UAIC în vederea creşterii gradului de integrare în structurile de cercetare naţionale şi internaţionale.04. legislaţia naţională şi internaţională din domeniu. consiliere şi sprijin logistic membrilor comunităţii academice în vederea întocmirii şi derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică din universitate. Asigurarea respectării regulilor de conduită prevăzute în Carta Universităţii. optimizarea şi ralierea la standardele de performanţă internaţionale în cercetarea ştiinţifică. Scopul DCMP este cel de a asigura instituţional suportul informaţional şi organizaţional pentru extensia.Catolică Pastorală Fiecare facultate dispune de un departament de cercetare. Implicarea activă şi responsabilă a persoanelor în elaborarea şi derularea proiectelor de cercetare ştiinţifică de la nivelul facultăţilor şi a celorlalte departamente din structura organizatorică a Universităţii.Catolică Teologie Teologie Romano . Consilierea personalului academic pe următoarele probleme: modalităţile de completare a formularelor de depunere a proiectelor. de finantare.Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială Artă Sacră Facultatea de Teologie Romano . spre tehnologii performante în concordanţă cu priorităţile naţionale. naţional şi internaţional. apelurilor de propuneri la nivel naţional şi european. Rolul DCMP este de a asigura cadrul organizatoric şi informaţional pentru elaborarea. calendarului acţiunilor. Activităţi: Coordonarea şi administrarea operativă a tuturor programelor active de cercetare ştiinţifică. Asigurarea contactului cu instituţiile finanţatoare ale programelor de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale.Gheorghe POPA. formularelor de elaborare a proiectelor sau de raportare şi evaluare. implementarea şi dezvoltarea politicilor şi strategiilor de cercetare ale UAIC. . plus inca 2 departamente interdisciplinare: Departamentul stiinte Departamentul socio-uman La fel exista si Departamentul de Cercetare şi Managementul Proiectelor (DCMP) Departamentul de Cercetare şi Managementul Proiectelor (DCMP) a luat fiinţă prin Hotărârea Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (UAIC) din 22.univ. Stimularea şi orientarea programelor de cercetare ştiinţifică complexă (interdisciplinară). precum şi în scopul restructurării strategiilor.Catolică Asistenţă Socială Teologie Romano . Pentru proiectele în care primează interesele Universităţii ca instituţie. modificărilor intervenite în structura programelor. apeluri Phare. cu resursele de care dispune. Transformarea într-un pol de informare şi diseminare a informaţiilor şi bunelor practici în managementul proiectelor (de cercetare. De asemenea. regional. precum şi asigurarea de asistenţă.2004 şi este coordonat de prof. parteneriatele existente şi cele potenţiale în domeniul cercetării ştiinţifice. PC6. Informarea personalului academic în privinţa: programelor active de cercetare ştiinţifică.dr. Evaluarea periodică a stadiului cercetării ştiinţifice. PC7) Promovarea cercetării ştiinţifice din Universitate pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor înregistrate. acţiunilor organizate de Universitate sau alte instituţii privind apelurile la programele de cercetare ştiinţifică. DCMP va oferi informaţii şi va acorda asistenţă de specialitate în vederea întocmirii şi derulării proiectelor. Participarea la elaborarea strategiilor şi priorităţilor privind cercetarea ştiinţifică la nivelul Universităţii.Catolică Didactică Teologie Romano . a direcţiilor prioritare. europene şi internaţionale. Obiective DCMP: Afilierea Universităţii la un sistem integrat de informare privind strategiile de cercetare ştiinţifică şi competiţiile naţionale şi internaţionale de adjudecare a proiectelor.

Acesta sprijină Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în realizarea managementului calităţii. monitorizează calitatea programelor de studii.dr Henri LUCHIAN Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Universitate este constituită conform Legii 87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. condiţiile de eligibilitate. Consiliul pentru Asigurarea Calităţii Consiliul pentru Asigurarea Calităţii are rol consultativ şi este format din responsabili pentru asigurarea calităţii din fiecare facultate. Technopolis. Si anume: Centre de excelenţă Denumirea centrului Facultatea . Operarea şi actualizarea permanentă a bazei de date. respectarea termenelor şi formularelor pentru raportările (intermediare şi finale) privind implementarea proiectelor. Studiile in cadrul facultatilor este de o perioada de 4 ani Programele de master vor fi de următoarele tipuri: master profesional. Fondurile Structurale. conferinţă. Conlucrarea cu celelalte structuri ale Universităţii: facultăţi. Organizarea sau participarea în cadrul unor manifestări de tip seminar. Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii prevăzute de Lege şi de hotărârile Senatului. Creează şi întreţine un portal WEB pe pagina universităţii specializat pe problematici de management proiecte şi oportunităţi de finanţare a cercetării academice. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii pentru activităţile din universitate. Comisia are în componenţă 3 membri numiţi de Consiliul facultăţii. elaborarea rapoartelor de autoevaluare şi a documentelor specifice asigurării calităţii. sub forma de unitati. Comisia realizează activităţile de asigurare a calităţii în facultate. legislaţie şi regulile de implementare a proiectelor. întocmirea de rapoarte. Serviciul Resurse Umane. întâlnire de lucru (cu caracter local. pentru buna desfăşurare a activităţilor sale. Viziune Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” îşi asumă cultura instituţională a calităţii ca mijloc de atingere a excelenţei academice în educaţie şi cercetare ştiinţifică.încheierea contractelor pentru proiectele acceptate la finanţare. analize şi situaţii statistice privind activităţile de cercetare ştiinţifică. Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi. competiţiile anuale şi reatestările privind centrele de cercetare. instruirea personalului privind asigurarea calităţii. orientat preponderent spre formarea competentelor profesionale. revistele de cercetare ştiinţifică. master de cercetare. prin planificarea acţiunilor. Primăria şi Prefectura Iaşi şi alte organizaţii şi instituţii implicate în elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare la nivel regional. ADR Piatra Neamţ. dintre care 1-2 membri ai Biroului Consiliului. Structură Structura instituţională ce asigură managementul calităţii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi este următoarea: La nivelul universităţii: Comisia de Evaluare Internă şi Asigurarea Calităţii – coordonator Prof. desfăşurarea evaluărilor interne şi externe. Serviciul FinaciarContabil. Serviciul Asigurarea Calităţii La nivelul fiecărei facultăţi: Comisia pentru Asigurarea Calităţii Comisia pentru asigurarea calităţii din facultate este coordonată de responsabilul pentru asigurarea calităţii din fiecare facultate/departament/structură administrativă. Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat master didactic Serviciul Asigurarea Calităţii este un compartiment de specialitate cu rol de execuţie. In cadrul universitatii activeaza si anumite unitati de cercetare. iar al treilea îndeplineşte atribuţiile secretariale-administrative. naţional sau internaţional) în domeniul programelor de cercetare ştiinţifică. orientat preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. elaborează anual Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi asistă în facultate evaluările externe. Colaborarea cu Punctul regional de contact pentru PC6. etc.

Analiză Matematică şi Aplicaţii (2006) Centrul De Cercetare în Psihologia Aplicată (2002) Centrul Universitar de Geografie Umană şi Amenajarea Teritoriilor (2005) Carpath (Center for Applied Reasearch in Physics and Advanced Technologies) /Centrul de Cercetari Aplicate în Fizică şi Tehnologii Avansate (2006) Matematică Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Geografie şi Geologie Fizică Centre de cercetare Denumirea centrului Biodiversitatea Ecosistemelor sub Presiunea Impactului Antropic (2001) Biodiversitatea. Brătianu" (2001) Istorie Centrul de Cercetare Interdisciplinară de Literatură Comparată şi Antropologie Litere Culturală (2005) Centrul de Cercetare a Dinamicii Interculturale şi Interlingvistice Actuale(2006) Litere Centrul de Cercetări de Istorie şi Teorie Literară (2001) Litere Structuri Algebrice. Profesionale şi Comunitare (CPFA) Educaţiei (2002) Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei IEC-Institutul de Educaţie Continuă Toate acestea activeaza in baza unor programe speciale de cercetare. Aplicaţii (2001) Matematică Centrul de Cercetare Pedagogică Fundamentală şi Aplicativă a Performanţei Psihologie şi Ştiinţe ale Multireferenţiale din Câmpurile Educaţionale.Cemex (2002) Facultatea Biologie Biologie Biologie Chimie Chimie Economie şi Administrarea Afacerilor Economie şi Administrarea Afacerilor Economie şi Administrarea Afacerilor Economie şi Administrarea Afacerilor Fizică Centrul de Cercetări în Finanţe (2002) Centrul de Cercetare şi Instruire în Sisteme Informaţionale pentru Conducere (Cesincon) (2002) Centrul de Cercetări Statistice (2005) Centrul Pentru Cercetări în Fizica Stării Condensate (2002) Centrul de Cercetări Fizico-Geografice şi Pedologice în Vederea Exploatării Durabile Geografie şi Geologie a Resurselor Naturale (2005) Centrul de Cercetare de Geochimie şi Geotermometrie Determinativă Geografie şi Geologie Centrul de Cercetare în Informatică (2002) Informatică Centrul Interdisciplinar de Studii Arheoistorice (2001) Istorie Centrul de Istorie "Gheorghe I.Ilidelor şi Derivaţilor prin Metode Convenţionale şi Neconvenţionale (Aplicaţii ale Microundelor) (2001) Centrul de Cercetări în Management . Geometrice şi Topologice. Biologia şi Utilizarea Insectelor Entomofage în Combaterea Biologică (2005) Centrul de Biochimia şi Genetica Celulelor Microbiene şi Vegetale (2001) Laborator de Radochimie (2001) Grupul de Cercetare în Domeniul Cicloimoniu . Care sint: -nationale -internationale -fonduri structurale Universitatea la departamentul resurse are organizate si urmatoarele structuri: .

DMPFS este organizat şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. libertatea de exprimare. organizare . precum şi necesarul de cupoane de călătorie CFR.Departamentul Management Proiecte .Fonduri Structurale (DMPFS) este o entitate fără personalitate juridică. Obiective strategice Consolidarea şi dezvoltarea bazei materiale a complexului social-studenţesc. transparenţa. în conformitate cu prevederile Regulamentului de cazare.P. în cămine şi cantină. respectul. buget.) Sursele de finanţare extrabugetară vizate de activitatea DMPFS sunt constituite cu precădere din: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Programul Operaţional Regional Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Programul Operaţional Sectorial de Mediu Programul de de Cooperare Teritoriala (Transfrontalieră. elaborează şi propune Biroului Senatului. urmăreşte stingerea debitelor studenţilor şi înaintează propuneri Biroului Senatului. Creşterea calităţii serviciilor specifice oferite studenţilor. legitimaţii de student pentru reducere transport. personalul său face eforturi de a accesa Fondurile Structurale şi alte programe naţionale. în acord cu dinamica pieţei muncii şi cu imperativele societăţii cunoaşterii. grija faţă de student. DMPFS are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor înscrise în Planul Strategic al Universităţii legate de dezvoltarea instituţională. valorile şi principiile care stau la baza constituirii sale (consultarea. În acelaşi timp el desfăşoară o constantă şi intensă informare legată de programe de finanţare: apeluri de propuneri. modificări ale condiţiilor de finanţare. sesiuni de informare şi training. toleranţa.2008. În acest scop. bunăvoinţa. documentaţia cu tarifele de cazare pentru noul an universitar şi regim hotelier. responsabilitatea. ale OUG 75/2005.S. diversificarea programelor educaţionale şi de formare continuă. matrice cadu logic. profesionalismul). rezultatele evaluării etc. biletele de tabără gratuite. Activităţi D. îndrumă şi controlează activităţile din cadrul complexelor studenţeşti şi cantina „Titu Maiorescu”. anexe etc.S. administrează şi gestionează activităţile din cămine-cantină. monitorizează şi gestionează activităţile referitoare la acordarea burselor. promovează în rândul studenţilor. cu privire la acordarea facilităţilor de transport. constituită prin Hotărârea Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr.03. europene şi internaţionale şi participă activ la elaborarea proiectelor de finanţare iniţiate de corpul academic: cerere de finanţare. în concordanţă cu planul strategic al Universităţii. Cercetării. Diversificarea ofertei de servicii alocate studenţilor. coordonează. elaborează norme proprii de consumuri specifice de materiale de curăţenie pentru cămine-cantină. Transnaţională şi Interregională) Misiunea Direcţiei pentru Probleme Social-Studenţeşti este de a asigura serviciile sociale pentru studenţii şi cursanţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. organizează acţiunea de cazare a studenţilor în cămine. preia de la Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor. ale Cartei Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi ale hotărârilor Senatului Universităţii. Tineretului şi Sportului. 41A/27. pentru vară. cu forţe proprii sau cu terţi. în funcţie de cheltuielile previzionate şi subvenţia repartizată de Ministerul Educaţiei. elaborează documentaţia cu propunerile de lucrări de reparaţii. 84/1995 republicată în 1999. asigură conform reglementărilor în vigoare.

) şi publicurile externe (potenţiali studenţi. Evenimente şi Imagine Academică promovează Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în rîndul publicurilor ţintă prin intermediul: publicaţiilor despre Universitate (broşuri de prezentare. în conformitate cu statutul acestei instituţii. Până la data înfiinţării oficiale (septembrie 1998) a Sucursalei Iasi a Retelei Educationale din România RoEduNet.D. reţele sociale etc. participării la evenimente naţionale şi internaţionale din domeniul educaţiei. Departamentul de Comunicaţii Digitale (D. D.bloguri. Activităţi Departamentul de Marketing Educaţional. cu resurse proprii .mai 1994).S. în perioada de pionierat a reţelelor de calculatoare în România. iar din martie 1998 o conexiune digitală. ceremonii) definirii standardelor vizuale – asigurând coerenţa în toate materialele de prezentare şi recunoaşterea brandului Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. simpozioane.D. Astfel. broşuri cuprinzând oferta academică). relaţiilor cu mass media (conferinţe de presă.martie 1998). părinţi.Copou” Complex studenţesc „Titu Maiorescu” Complex studenţesc „Codrescu” Cantina „Titu Maiorescu” Misiunea Departamentului de Marketing Educaţional. angajaţi ai facultăţilor şi departamentelor etc. când a fost instalată prima reţea conectată la Internet din Iaşi şi din Moldova. Iaşi. publicităţii pentru evenimentele şi acţiunile organizate de Universitate . raport anual . Acest obiectiv este îndeplinit prin creşterea gradului de conştientizare a misiunii asumate de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. naţională şi internaţională). Activităţi : Realizarea de aplicaţii informatice. vizând publicurile sale interne (studenţi.S.ro (actualizarea permanentă a informaţiilor conţinute şi dezvoltarea strategică a siteului).) a fost oficial înfiinţat în Iulie 1994 (sub numele de Departamentul de Comunicaţii de Date). site-ului www. prin HG 515 a fost înfiinţat Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "RoEduNet" care a preluat.D.P. Sucursala Iaşi a RoEduNet a fost stabilită la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". activitatea de administrare a Reţelei Educaţionale din România. facilitarea de interviuri). Ca o consecinţă firească şi o recunoaştere a eforturilor D.C. se organizează sectorial în următoarele componente: Compartiment BURSE Compartiment SOCIAL Complexe studentesti: Complex studenţesc „Tg. D. comunicate de presă. a conectat instituţiile educaţionale şi de cercetare din N-E României la nodul de comunicaţii de la Universitatea "Politehnică" din Bucureşti şi la Internet. Rolul Departamentului de Statistică şi Informatizare este acela de a asigura realizarea unui sistem informatic integrat la nivelul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi precum şi a situaţiilor statistice la nivel de Universitate. În august 1998. activităţilor de consiliere privind crearea materialelor de promovare realizate de entităţi ale Universităţii (facultăţi şi departamente) campaniilor de promovare (Caravana “Cuza” – mediatizarea ofertei academice) evenimentelor organizate de Universitate (conferinţe.uaic.C.C.D. prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive.D. festivităţi. Evenimente şi Imagine Academică este de a promova Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”. mijloacelor alternative de informare online . dar operează din Noiembrie 1993. apoi o conexiune prin linie închiriată analogică (mai 1994 . comunitatea locală şi regională.C. a administrat primul nod Internet din N-E României: mai întâi o conexiune dial-up la Universitatea "Politehnică" din Bucureşti (noiembrie 1993 . Scop: Principalul scop al departamentului este de a promova Universitatea. absolvenţi.

Realizarea de situaţii statistice specifice Universităţii. ştiinţă şi cultură în România şi în lume.Implementarea de aplicaţii informatice realizate de terţi. în scopul îmbunătăţirii activităţii administrative. Incercind sa desfasor maximul de informatie de pe acest site.S. Multumesc anticipat de intelegere! . Departamentul de Relaţii Internaţionale acţionează în următoarele trei direcţii: Relaţii internaţionale Relaţii publice Relaţii cu mijloacele de difuzare în masă (locale şi naţionale) Pe plan International universitatea colaboreaza cu: -Coimbra Group -Utrecht Network -European Associations of UNIVERSITIES -Agence Universitaire de la Francophonie -Reseau des Universites Francophones -Balkan universities Network Bibliografie: http://www. Cer scuze pentru sursa bibliografica limitata pe care am utilizat-o. financiar-contabile etc. Dar m-am axat pe cerintele cerute de Dvs.ro/uaic/bin/view/Cooperation/ReteleUniversitare P. Pentru a-şi îndeplini misiunea. de a promova imaginea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi ca forum de educaţie.uaic. Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate tuturor utilizatorilor de calculatoare din Universitate Misiunea Departamentului de Relaţii Internaţionale este aceea de a susţine politica de internaţionalizare a Universităţii.