You are on page 1of 13

GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7

7. CREAREA ŞI UTILIZAREA BLOCURILOR CU ATRIBUTE
7.1. Scopul lucrării
Lucrarea are ca scop familiarizarea cu crearea şi utilizarea blocurilor cu atribute, precum şi cu editarea atributelor. În acest sens, se exersează lucrul cu comenzile attdef, ddedit, attdisp, attedit, -attedit, battman, eattedit, attext.

7.2. No iuni teoretice
7.2.1. Concepte de bază privind blocurile cu atribute

Un atribut al blocului este un text (litere şi cifre) care este asociat acestuia, prin care se stochează date informative legate de bloc. Acesta poate fi o valoare constantă (inserată odată cu blocul cu valoarea cu care a fost definită) sau o valoare care este solicitată în momentul inserării blocului ca răspuns la un prompt de cerere. Atunci când un bloc cu atribute este inserat, sunt inserate şi atributele acestuia. Un bloc poate avea un număr nelimitat de atribute. În general, blocurile sunt utilizate ca simboluri în desene, atributele fiind şiruri de caractere care descriu fiecare simbol. Pe lângă faptul că aceste informa ii pot fi asociate blocurilor, este posibilă extragerea lor din desen pentru a crea, spre exemplu, o listă de materiale. Crearea unui bloc cu atribute implică următoarele opera ii: - se creează desenul care va fi transformat în bloc; - utilizând comanda attdef se creează defini ia atributului: eticheta (nume care identifică atributul), prompt-ul (cererea) afişat la inserare, valoarea, formatarea textului, loca ia textului şi modul cum va fi atribuită valoarea; - se utilizează comanda block pentru a crea blocul, în mul imea de selec ie incluzându-se atât obiectele desenate, cât şi atributul; ordinea în care sunt selectate atributele este foarte importantă pentru că este şi ordinea în care, la inserarea blocului, vor fi afişate prompt-urile care cer introducerea de date pentru atribute. La inserarea unui astfel de bloc în desen, realizată cu comanda insert, sunt afişate şi atributele asociate, iar dacă valoarea atributului la creare nu a fost stabilită a fi constantă, este solicitată, prin prompt-ul corespunzător, valoarea atributului. Pentru lucrul cu atribute există mai multe comenzi, cele mai facile de utilizat fiind cele care afişează ferestre de dialog.

1

putând fi acceptată prin apăsarea tastei Enter. cererea afişată la inserare şi valoarea). prin apăsarea tastei Enter.1. pentru toate inserările.creează un atribut text pentru bloc şi stabileşte caracteristicile acestuia. Crearea atributelor • ATTDEF . Prompt – text care va fi afişat la inserarea blocului care va con ine acest atribut pentru a solicita valoarea. Value – valoarea implicită a atributului. Există 4 variante: Invisible – atributele care au setată această op iune nu apar în desen după inserare. spa iile nefiind acceptate.2. la inserarea blocului. Preset – valoarea stabilită la creare este considerată valoare implicită la inserarea blocului. Constant – men ine constantă valoarea atributului (valoarea predefinită la creare). Solicită trei elemente din defini ia atributului (eticheta. Comenzi specifice lucrului cu blocuri cu atribute 7. Tag – text prin care se specifică eticheta atributului.2.2. Verify – solicită confirmarea corectitudinii valorii atributului. spa iile şi semnele de punctua ie pot fi folosite. Linie de comandă Apelare Bară cu butoane Meniu attdef sau att Draw / Block / Define attributes… Apelul determină afişarea ferestrei de dialog Attribute Definition Caracteristici Mode Attribute Stabileşte op iunea privind modul cum va fi considerată valoarea atributului. Insertion point Punctul de inserare al atributului poate fi stabilit prin tastarea 2 .GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 7.2. dacă variabila attdisp are valoarea normal. fără a mai solicita o nouă valoare.

Dacă această setare este activă. Nu este vizibil nici un atribut text. 7. uneori este necesară regenerarea desenului cu comanda regen.2. pentru atribute înainte de a fi asociate blocurilor.2.2. Text style – setează stilul de scriere.setează unghiul de scriere.2. în particular. 3 . Cereri Cea mai simplă cale de a o afişa este efectuarea unui dublu clic pe atribut. 7. Sunt afişate toate atributele indiferent de setare (vizibile sau invizibile). Editarea atributelor înainte de crearea blocurilor • DDEDIT – este o comandă de editare pentru text (adnotări) în general şi. Rotation . este afişată o fereastră de dialog specifică. Este o op iune utilă când mai există atribute pentru acelaşi bloc. La selectarea unui atribut apare fereastra Edit Attribute definition. atributul text curent va fi inserat sub atributul text precedent.GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 coordonatelor Text options sau prin indicare cu mouse-ul (butonul Align below previous attribute definition ). Vizibilitatea atributelor • ATTDISP – stabileşte tipul de vizibilitate pentru toate atributele text din desen.2. Linie de comandă Apelare Bară cu butoane Meniu ddedit sau ed Text Modify / Object / Text / Edit Select an annotation object or [Undo]: În func ie de tipul de adnotare selectată. Linie de comandă Apelare Bară cu butoane Meniu attdisp View / Display / Atribute Display Enter attribute visibility setting [Normal/ON/OFF]: Normal Atributele sunt afişate în func ie de tipul de vizibilitate stabilit la creare On (atributele setate în modul invizibil nu sunt afişate). Justification – setează alinierea textului fa ă de punctul de inserare. aliniat cu acesta. Height – setează înăl imea caracterelor. Cereri şi op iuni Off Pentru observarea efectelor.3.

4. înăl ime. Linie de comandă Apelare Bară cu butoane Meniu Select block reference: attedit sau ate sau ddatte Solicită selectarea unui bloc cu atribute Cereri • -ATTEDIT– permite modificarea globală a atributelor blocurilor inserate. Poate fi editată astfel orice proprietate a atributului. -attedit sau -ate Linie de comandă Apelare Bară cu butoane Meniu Modify / Object / Attribute / Global Cereri şi Edit attributes one at a time? [Yes/No] <Y>: op iuni y Se indică. Nu vor fi folosite filtre. Editarea atributelor din blocuri • ATTEDIT şi DDATTE – permit modificarea doar a valorilor atributelor unui bloc inserat în desen. Apar cererile succesive: Enter block name specification <*>: Se solicită numele blocului de editat.2. prin fereastra de dialog Edit Attributes. 4 . Tastare nume Vor fi selectate numai referin ele blocului cu numele specificat.2. Pot fi realizate filtre. se utilizează op iunile Previous şi Next pentru a parcurge lista. inclusiv a proprietă ilor acestora (pozi ie. Dacă blocul con ine mai multe atribute. respectiv vor fi Apăsare tasta acceptate toate blocurile cu atribute Enter selectate de utilizator la o cerere ulterioară. La început sunt afişate primele opt atribute asociate. stil).GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 7. Toate cererile sunt afişate în linia de comandă. pe rând. atributele vizibile de editat.

n Permite editarea atributelor. Indiferent de răspuns apar cererile: Enter block name specification <*>: Sunt similare cererilor de la op iunea Enter attribute tag specification <*>: de editare pe rând a atributelor. înăl ime text. prin cererea Select Attributes: 7. Instrumente pentru lucrul cu atribute • BATTMAN – permite modificarea atributelor din blocuri (editare defini ii. Se introduce textul care îl va înlocui. unghi de rota ie. stil. culoare). ştergere atribute. Se solicită indicarea atributelor de editat Enter an option [Value/Position/Height/Angle/Style/Layer/Color/Next] <N>: Se selectează proprietatea de modificat (valoare. introducânduse noua valoare sau N (tasta Enter) pentru a trece la următorul atribut din setul de selec ie.GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 Tastare nume Vor fi selectate numai blocurile al căror par ial urmat nume începe cu caracterele specificate. din valoarea atributului. punct de inserare text. strat de desenare. Linie de comandă Bară cu butoane Meniu battman Apelare Modify II Modify / Object / Attribute / Block Attribute Manager 5 . Pot fi realizate filtre. Se solicită valoarea atributului de editat. Dacă s-a ales op iunea Y. de * Enter attribute tag specification <*>: Enter attribute value specification <*>: Select Attributes: Se solicită eticheta atributului de editat. în mod global (nu pe rând).2. schimbarea ordinii de solicitarea a valorilor la inserare). existând aceleaşi variante de răspuns ca la cererea anterioară. printr-o casetă de dialog. Enter attribute value specification <*>: Enter string to change: Enter new string: Se solicită textul de modificat. existând aceleaşi variante de răspuns ca la cererile anterioare. Nu pot fi editate astfel decât valorile atributelor.2. Edit only attributes visible on screen? [Yes/No] <Y>: Stabileşte dacă vor fi editate numai atributele vizibile (Y) sau toate (N).5. vizibile sau invizibile. Pot fi realizate filtre. mai este solicitată şi selectarea atributelor de editat.

în secven a de prompt-uri solicitate la inserare. Move Down atributul selectat să fie mutat cu o pozi ie înainte. Move Up Determină ca. din care pot fi modificate proprietă ile atributelor. Fereastra are 3 etichete: Attribute Text Options 6 .GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 Cereri şi op iuni Selectarea blocurilor se poate face din desen (după apăsarea butonului ). respectiv după. sau dintr-o listă derulantă cu numele atributelor existente. Sync Determină actualizarea modificărilor pentru toate blocurile selectate. Edit… Afişează o fereastră de dialog.

toate atributele existente în desen ale căror proprietă i au fost modificate vor fi actualizate. ci numai pentru un bloc. Apply Changes to Existing References – dacă este activă. Display in List – specifică ce atribute vor fi afişate în listă. Dacă op iunea Apply Changes to Existing References din fereastra de dialog Settings este selectată. numai atribute care vor fi ulterior inserate vor avea noile defini ii. Emphasize Duplicate Tags – activează sau nu op iunea de aten ionare asupra duplicării unei etichete. a proprietă ilor şi valorilor atributelor dar nu în mod global. Dacă este activă. atributul este şters din toate instan ele blocului care apar în desen. Afişează o fereastră de dialog prin care se personalizează modul în care atributele sunt afişate în fereastra Block Attribute Manager. 7 . Proprietatea Tag este întotdeauna selectată.GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 Properties Remove Settings Elimină atributul selectat din defini ia blocului. În fereastra de dialog există 3 etichete. Op iunea Remove nu este disponibilă pentru blocurile cu numai un atribut. printr-o fereastră de dialog. Dacă nu. • EATTEDIT – permite modificarea. eticheta duplicată este afişată cu roşu.

fişierul de ieşire având tot extensia . se păstrează informa ii referitoare la desen.txt. Lista cu informa ii este scrisă într-un fişier separat.coordonata Z a punctului de inserare al blocului .coordonata X a punctului de inserare al blocului .coordonata Y a punctului de inserare al blocului .2. Extragerea informa iilor privind atributele Prin asocierea de atribute blocurilor.spa ierea între câmpuri .factorul de scală pe axa Z la inserarea blocului . număr. Cele mai utilizate câmpurile pe care trebuie să le con ină fişierul şablon sunt prezentate în primele două coloane ale tabelului de mai jos. Utilizarea formatelor CDF şi SDF necesită crearea.eticheta atributului în format şir de caractere 8 .factorul de scală pe axa Y la inserarea blocului . 7. Fişierul extras poate fi structurat unul din următoarele trei formate: . BL:NAME BL:X BL:Y BL:Z BL:XSCALE BL:YSCALE BL:ZSCALE BL:SPACE Eticheta atribut Cwww000 Nwwwddd Nwwwddd Nwwwddd Nwwwddd Nwwwddd Nwwwddd Cwww000 Cwww000 .6.DXF (Drawing eXchange Format) este o variantă a formatului standard AutoCAD de interschimbare de desene (Data Interchange File). cu orice editor de text. Prin extragerea atributelor.factorul de scală pe axa X la inserarea blocului . . factor de scală etc.numele blocului .SDF (Space Delimited File) .CDF (Comma Delimited File) . . a unui fişier şablon având extensia .format cu delimitator virgulă. • ATTEXT – afişează fereastra de dialog Attribute Extraction. se ob in informa ii (nume. spre exemplu pentru a crea o listă de materiale.format cu delimitator spa iu. fişierul şablon creat (Template file…numai pentru formatele CDF şi SDF) şi fişierul de ieşire (Output File…).GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 Linie de comandă Apelare Bară cu butoane Meniu eattedit Modify II Modify / Object / Attribute / Single Attribute – permite modificarea numai a valorilor atributelor blocului selectat.2. strat de desenare.) utilizabile în diferite scopuri. obiectele de la care se extrag informa ii (Select Objects <). Cereri şi op iuni Text Options şi Properties sunt identice cu cele de la fereastra Edit Attribute asociată comenzii battman.txt. în prealabil. prin care se specifică formatul de fişier pentru informa iile extrase. loca ie.

txt (tab delimited) şi . Use Template. introdusă în AutoCAD 2002 pentru a simplifica procesul de extragere a datelor con inute în atribute. Save Template.1 prin crearea.csv (comma delimited).GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 Eticheta atribut Nwwwddd . 9 . . Pentru formatul DXF al fişierului extras. Comanda are o interfa ă. . care ghidează utilizatorul pas cu pas în procesul extragerii de date. dar structura fişierului extras este mai complicată.3. • EATTEXT – este o comandă nouă.cei trei “w” indică numărul de caractere rezervate câmpului respectiv. Select Attributes. Settings.caracterul N sau C din coloana a doua semnifică formatul numeric sau şir de caractere al câmpului respectiv. Linie de comandă Bară cu butoane Apelare Meniu eattext Modify II Tools / Attribute Extraction … Se parcurg succesiv mai mul i paşi prin baleierea a 7 pagini: Select Drawing. Chestiuni de studiat 1. 7. cu două atribute (NUME şi VALOARE). Se pot ob ine fişiere de ieşire în formatul . nu este necesară crearea în prealabil a unui fişier model.xls (Microsoft Excel). inserarea şi conectarea a patru blocuri cu atribute: .ultimele trei caractere (0 sau d) specifică numărul de zecimale care sunt rezervate câmpului. Fişierul de ieşire va avea extensia .dxx Linie de comandă Apelare Bară cu butoane Meniu attext - Op iuni Blocurile din desen se selectează în ordinea în care se doreşte afişarea în listă.eticheta atributului în format numeric În acest tabel: . View Output. Export.blocul REZISTENTA. . Se va realiza desenul din figura 7.

toate atributele cu eticheta NUME din blocurile CONDENSATOR să aibă înăl imea de 5 şi culoarea magenta.toate valorile atributelor cu eticheta VALOARE din blocurile CONDENSATOR ELECTROLITIC vor fi modificate (o nouă valoare de 10 ori mai mică).blocul CONDENSATOR ELECTROLITIC. 7. .txt (Tab delimited file) şi inf2. Modul de lucru 1. .blocul CONDENSATOR.blocul TRANZISTOR cu trei atribute (NUME. Fig. Se lansează în execu ie programul AutoCAD.GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 . 2. . cu aceleaşi două atribute. TIP şi CAPSULA). 3.1 Desenul de realizat Se vor realiza următoarele opera ii: . . cu două atribute (NUME şi .xls (Microsoft Excel File). VALOARE).afişarea desenului cu toate atributele invizibile.toate atributele cu eticheta VALOARE să fie invizibile. 7. Se vor extrage informa iile privind atributele blocurilor în 2 formate de fişiere de date: inf1. 10 .4.

7. VALOARE 11 . 15. Se creează cele două atribute pentru acesta (NUME şi VALOARE). Se repetă comanda attdef pentru a crea al doilea atribut pentru rezisten ă. se creează cele două atribute (NUME şi VALOARE) pentru blocul creat anterior. textul pentru prompt-ul solicitat la inserare va fi tastat după dorin ă. 9. Se creează un desen nou şi se parcurg etapele de ini ializare ale acestuia.2). similar paşilor 5 şi 6. 10. • Dacă după crearea atributului se doreşte modificarea unuia dintre cele trei elemente de defini ie (Tag. se folosesc comenzile rectangle şi line. Se procedează similar pasului 5. 12. zona dreptunghiulară va avea dimensiunile 200. se creează blocul CONDENSATOR. se stabileşte modul Preset. cu eticheta NUME.dwg spre exemplu).2. Se creează desenul pentru blocul CONDENSATOR ELECTROLITIC. Pentru desenare. Similar pasului 7. 6. Prompt sau Value) se poate apela comanda ddedit (vezi §7. se activează modurile grid şi grid snap. se activează op iunea Align below previous attribute definition. 14. Pentru spa iul alocat desenului.2. În fereastra de dialog Attribute Definition. 5. dar sugestiv (spre exemplu Introduceti notatia pentru rezistenta). Cu comanda attdef (vezi §7. Se creează cele trei atribute pentru acesta (NUME. 3. 13. care va include şi cele două atribute. 200. 8. • Dacă la închiderea ferestrei Attribute Definition textul nu este afişat în pozi ia dorită. cu eticheta VALOARE. similar paşilor 5 şi 6.1) se creează atributul pentru rezisten ă. adaptând însă textele. cele două re ele având pasul de 6.2. se creează blocul CONDENSATOR ELECTROLITIC. 11.2. Pentru simplitate. Se creează desenul pentru blocul TRANZISTOR. Similar pasului 7. Se salvează desenul. Se apelează comanda block pentru a crea blocul REZISTENTA. 4. iar textul pentru valoare va fi nota ia pentru prima rezisten ă inserată (R1). Apelând de două ori comanda attdef. iar punctul de inserare se va indica cu mouse-ul în dreapta desenului pentru bloc. Se creează desenul pentru blocul CONDENSATOR. cu numele dorit (l7. în directorul de lucru. Pentru ca punctul de inserare să fie aliniat cu al celuilalt bloc. Se creează desenul care va constitui blocul REZISTENTA. Aten ie! Selectarea atributelor se face în ordinea în care se doreşte afişarea prompturilor la inserare. Înăl imea textului va fi de 3.GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 2. acesta poate fi mutat cu comanda move.

La prompt-urile care apar în fereastra de comenzi în timpul inserării atributelor. se validează valorile implicite sau se tastează valorile aşa cum apar în desenul de realizat. în fereastra de dialog care apare. 23. se constată că s-au greşit valorile atributelor. 24.4). Pentru a face ca toate atributele cu eticheta VALOARE să fie invizibile se apelează comanda battman (vezi §7. se creează blocul TRANZISTOR. se stabileşte modul Invisible.2. după apăsarea butonului Edit…. se creează şi bornele de intrare şi ieşire (5 cercuri cu diametrul 3).GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 şi CAPSULA). se inserează pe rând. observând în schema de realizat că are aceeaşi valoare la ambele referin e ale blocului.1) la crearea cercurilor.2. în zona Attributes for block. op iunea off. realizându-se între timp şi conexiunile între acestea (cu comanda line). într-un fişier de tipul Tab delimited file (cu numele inf1. Se repetă comanda –attedit şi se modifică toate valorile atributelor cu eticheta VALOARE din blocurile CONDENSATOR ELECTROLITIC la o nouă valoare.2. 20. După specificarea numelui blocului şi a etichetei. se creează şi se plasează punctele de conexiune din desen (coroane circulare pline cu diametrul interior 0 şi cel exterior 2). Cu comanda –attedit se stabileşte ca toate atributele din referin ele inserate ale blocului CONDENSATOR având cu eticheta NUME să aibă înăl imea de 5 şi culoarea magenta. pentru fiecare astfel de atribut. se apelează comanda attdisp. 12 . În pagina Select Attribute. Cu comanda dtext se scriu şi textele asociate bornelor de intrare şi ieşire. Pentru toate atributele de blocuri din desen se extrag informa iile privind eticheta şi valoarea atributului. se parcurg paginile succesive. Se apelează comanda eattext şi. 16. blocurile în desen. după inserarea blocurilor. 22. 25. de 10 ori mai mică. Pentru atributul CAPSULA. Similar pasului 7. Apelând comanda circle. se stabileşte modul Constant.2.5). 17. 18. Pentru plasarea corectă a acestora. pentru fiecare din cele 4 blocuri. acestea se pot modifica prin apelul comenzii attedit.txt).2. 21. Pentru a toate atributele din desen să fie invizibile.2. • Dacă. din lista derulantă Block se selectează pe rând numele blocurilor care au un atribut cu eticheta VALOARE şi.2. Se selectează apoi atributele de editat şi se specifică înlocuirea textului 10 cu textul 1. 26. Dimensiunea textului va fi de 5. 19. Se salvează desenul. Cu comanda insert. este utilă folosirea op iunii 2P (vezi §2. În fereastra de dialog Block Attribute Manager. se lasă marcate doar etichetele atributelor respectivelor blocuri.4). Se apelează comanda din linia de comandă şi se alege op iunea y (vezi §7. la cererea de valoare (Enter attribute value specification <*>:) se acceptă toate valorile. Se alege op iunea n (vezi §7. Cu comanda donut.

xls de tip Microsoft Excel.txt) şi se tastează numele dorit pentru fişier (inf1). Se procedează similar pasului 26. Se deschide fişierul creat anterior (inf2.txt 7. în pagina Export se alege tipul de fişier Microsoft Excel (*. 28.comenzile utilizate şi op iunile acestora. .xls) şi se tastează numele dorit pentru fişier (inf2).Con inutul referatului Referatul va con ine: .5. 29. cu diferen a că. Se extrag aceleaşi informa ii privind atributele în fişierul inf2.titlul lucrării. 27. Cu orice editor de text se vizualizează con inutul fişierului de informa ii creat anterior (inf1.scopul lucrării. 13 . .xls) sub Microsoft Excel şi se compară con inutul cu cel al fişierului inf1.chestiunile de studiat.txt). .GRAFICA PE CALCULATOR – AUTOCAD – L7 Din pagina Export se alege tipul de fişier Tab delimited File (*.