Σηαζκηθόο Μέζνο - Φύιιν Εξγαζίαο

Πωο ππνινγίδνληαη ηα κόξηα ηωλ Παλειιαδηθώλ Εμεηάζεωλ
Όνομα Ομάδας: …………………….………….. Ονοματεπώνυμο Μαθητή: ……………….…………..…………..
Η εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε εμαξηάηαη από ην Βαζκό Πξόζβαζεο ησλ έμη (ή επηά)
καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθό επίπεδν.
Πποζαπμοζμένορ Πποθοπικόρ Βαθμόρ: Αλ ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ γξαπηνύ θαη ηνπ πξνθνξηθνύ
βαζκνύ είλαη κεγαιύηεξε από δύν κνλάδεο ηόηε κεηώλεηαη ή απμάλεηαη ν πξνθνξηθόο βαζκόο, ώζηε
λα δηαθέξεη από ηνλ γξαπηό θαηά δύν κνλάδεο. Γηα παξάδεηγκα αλ έλαο καζεηήο έρεη ζε έλα
κάζεκα κέζν όξν ησλ βαζκώλ ησλ δύν ηεηξακήλσλ 15 θαη ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε πάξεη 8,7,
ν πξνθνξηθόο ηνπ βαζκόο από 15 κεηαηξέπεηαη ζε 8,7+2=10,7.
Ο Βαζκόο Πξόζβαζεο θάζε καζήκαηνο ππνινγίδεηαη σο εμήο:
Βαθμόρ Ππόζβαζηρ Μαθήμαηορ =
(γξαπηόο βαζκόο) x 0,7 + (πξνζαξκνζκέλνο πξνθνξηθόο βαζκόο) x 0,3
Σύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα ν βαζκόο πξόζβαζεο ηνπ καζήκαηνο πξνθύπηεη σο εμήο:
8,7  0,7  10,7  0,3  6,09 + 3,21 = 9,3

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηνπο βαζκνύο ελόο ππνςεθίνπ ηεο
ηερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό κνξίσλ ηνπ
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνύλ.
Γπαπηά

Πποζαπμο
-ζμένορ
Πποθοπικ
όρ Βαθμόρ

Βαθμόρ
Ππόζβαζηρ
Μαθήμαηορ

15

8.7

10,7

9,3

19

20

17.1

Μαθημαηικά

15

15

4.8

Φςζική

14

16

12.1

18

18

15.4

17

19

14.8

Μάθημα
Νεοελληνική
Γλώζζα
Μαθημαηικά
& Ση. Σηαη.

Ανάπηςξη
Εθαπμογών
Απσέρ
Οπγάνωζηρ

Πποθοπικόρ Α'
Τεηπαμήνος

Πποθοπικόρ Β'
Τεηπαμήνος

15

Μ.Ο. Α΄
και Β΄
Τεηπαμήν
ος

Σύνολο
Γενικόρ Βαθμόρ
Ππόζβαζηρ
Παξαηεξήζηε ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ζηήιεο. Μήπσο κπνξνύζαηε λα βξίζθαηε δίρσο πξάμεηο ην
απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο ζηήιεο; ……… Με πνην ηξόπν; Αηηηνινγήζηε.………………………..
……………………………………………………………………………………………..………….
Αλδξέαο Κνπινύξεο – 3ν Λύθεην Γαιαηζίνπ

. 2 θαη 3.7  = + 10.7  3 60.3  6. 67.7) ] x 100 Γενικόρ Βαθμόρ Ππόζβαζηρ x 8 Μαθήμαηα Αςξημένηρ Βαπύηηηαρ για ηο 2ο και 4ο Επιζηημονικό Πεδίο Μαθημαηικά x 1. Τν άζξνηζκα ησλ πξνεγνπκέλσλ γηλνκέλσλ πνιιαπιαζηάδεηαη επί 100....7  = 8.7.3 Θα κπνξνύζακε λα γξάςνπκε ηηο πξάμεηο σο εμήο: 8.. 72.  x w x 1 1  w1  w2  .3 θαη ηνπ δεύηεξνπ επί 0..21 = 9.Γενικόρ Βαθμόρ Ππόζβαζηρ= άζξνηζκα βαζκώλ πξόζβαζεο καζεκάησλ δηα ην πιήζνο ησλ καζεκάησλ (ε κέζε ηηκή ησλ βαζκώλ πξόζβαζεο ησλ 6 καζεκάησλ).. %.1 93    9. w .. Η βαξύηεηα ζε θαζέλα ήηαλ αληίζηνηρα 1. Ο ζςνολικόρ απιθμόρ ηων μοπίων πποκύπηει: α) Από ηνλ Γεληθό Βαζκό Πξόζβαζεο ησλ καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζε εζληθό επίπεδν πνιιαπιαζηαδόκελν κε ζπληειεζηή 8 θαη β) από ηνλ βαζκό πξόζβαζεο ηνπ πξώηνπ καζήκαηνο απμεκέλεο βαξύηεηαο επί 1.7. 43..7  0. ηόηε ν ζηαζκηθόο κέζνο βξίζθεηαη από ηνλ ηύπν:  x w  x 2 w2  . x 2 . % θαη ηνπ πξνθνξηθνύ …….7  0..………………………………………………. Δάλ ζε θάζε ηηκή x1 . Να βξείηε ηε κέζε επίδνζε ηνπ καζεηή ζηα ηεζη..3 Φςζική x 0.7  0. w 2 . ………………………………………………………………………………………………………… Εξγαζία γηα ην ζπίηη: Να ιύζεηε ηηο αζθήζεηο 7 θαη 8 ηεο ζειίδαο 100 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ... Μπνξνύκε αθόκε λα πνύκε όηη ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ηνπ γξαπηνύ βαζκνύ είλαη ….. Αλδξέαο Κνπινύξεο – 3ν Λύθεην Γαιαηζίνπ .. Γίλνπκε ινηπόλ ηνλ νξηζκό: Ο ζηαζκηθόο κέζνο (ή ζηαζκηζκέλνο αξηζκεηηθόο κέζνο) (weighted mean) είλαη έλα κέηξν ζέζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηε κέζεο ηηκήο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Χ δελ έρνπλ ηελ ίδηα βαξύηεηα (δειαδή δελ είλαη ηζνδύλακεο).9  32.7  7  10.09 + 3.7  10.7  0.3) + (2ν Μάζεκα Απμεκέλεο βαξύηεηαο x 0.3 Οη αξηζκνί 7 θαη 3 νλνκάδνληαη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο 10 10 10 βαξύηεηαο θαη ην απνηέιεζκα ζηαζκηθόο κέζνο ησλ αξηζκώλ 8. 2.7  10. …….3 Σην παξάδεηγκα πνπ δώζακε είρακε 8.7 + (πξνζαξκνζκέλνο πξνθνξηθόο βαζκόο) x 0. x δώζνπκε δηαθνξεηηθή βαξύηεηα.7 θαη 10..7 Σςνολικόρ Απιθμόρ Μοπίων Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ πξόζβαζεο καζήκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ ηύπν: (γξαπηόο βαζκόο) x 0. πνπ εθθξάδεηαη κε ηνπο ιεγόκελνπο ζςνηελεζηέρ ζηάθμιζηρ (βαπύηηηαρ) w1 .. Βαζκόο Πξόζβαζεο x 8) + (1ν Μάζεκα Απμεκέλεο βαξύηεηαο x 1.3  8. Γειαδή: Σςνολικόρ Απιθμόρ Μοπίων = [ (Γελ.  w x w i 1 i i  w i 1 i Εθαξκνγή: Η βαζκνινγία ελόο καζεηή ζηα ηέζζεξα ηεζη ελόο καζήκαηνο ήηαλ (ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα): 38.

1 17.89) x 100 =11. x 38  67  2  43  2  72  3 474   59.1 12. 2. 72.7 18 18 18 15.4 17. Μήπσο κπνξνύζαηε λα βξίζθαηε δίρσο πξάμεηο ην απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο ζηήιεο.7  a  0.4 Σύνολο 76.8 5.02+8.Σηαζκηθόο Μέζνο – Λύζεηο ηνπ Φύιινπ Εξγαζίαο Πωο ππνινγίδνληαη ηα κόξηα ηωλ Παλειιαδηθώλ Εμεηάζεωλ Πποθοπικόρ Α' Τεηπαμήνος Πποθοπικόρ Β' Τεηπαμήνος Μ.1 19.3 Φςζική x 0.8 6.3 19 20 19.1 14. 43.8 16.3  a  0.Ο.8 15. 67. Πξνζζέηνπκε ζην γξαπηό βαζκό 0.7 Μαθημαηικά 15 15 15 4.3  2  0. Σηαη. Γπαπηά 15 15 15 8.7  (a  2)  0.02 Σςνολικόρ Απιθμόρ Μοπίων 8. Γηόηη αλ α είλαη ν βαζκόο ησλ γξαπηώλ a  0.89 =(102+7. Να βξείηε ηε κέζε επίδνζε ηνπ καζεηή ζηα ηεζη.3  a  0. …Ναη… Με πνην ηξόπν.7 10.5 Μάθημα Νεοελληνική Γλώζζα Μαθημαηικά & Ση.4 16 17 19 18 14. 2 θαη 3.25 1 2  2  3 8 Αλδξέαο Κνπινύξεο – 3ν Λύθεην Γαιαηζίνπ .791 Εθαξκνγή: Η βαζκνινγία ελόο καζεηή ζηα ηέζζεξα ηεζη ελόο καζήκαηνο ήηαλ (ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα): 38.4 Φςζική 14 16 15 12. Ανάπηςξη Εθαπμογών Απσέρ Οπγάνωζηρ Βαθμόρ Πποζαπμογή Ππόζβαζηρ Πποθοπικού Μαθήμαηο Βαθμού ρ Γενικόρ Βαθμόρ 12.6 Γενικόρ Βαθμόρ Ππόζβαζηρ x8 Μαθήμαηα Αςξημένηρ Βαπύηηηαρ για ηο 2ο και 4ο Επιζηημονικό Πεδίο Μαθημαηικά x 1.7 9.75 Ππόζβαζηρ Παξαηεξήζηε ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ζηήιεο.5 17.7 102 7.6. Η βαξύηεηα ζε θαζέλα ήηαλ αληίζηνηρα 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful