You are on page 1of 9

.-!.

,

.. _ "' .•

~,

"

.~, ~- •

.,

1.'"':'

•.

rJ

,_

_

'

,_,

,-

,"

_.

a'

••

"

' .. '

'~_"

....

:_:'

'-,,'-

..

4.

-,"


• ii.
.'.

Capitolul 2: lnstalatii de alimentare
2.5.6.3 Dimensioruiree conductelor

cu apa
casi reteteror si se executa ir. cazul mstalaramificate pe se determine til .

S. lnstalatii

sanitate

easi metodologie

I·:

instststiei fixe de slins incendiut cu

tiei cu sprinklere,
Conductele care proiecteaza constant. 2.5.6.4 Exemple Exemplul de cafcul se rnonteaza puiverizatoare:e de calcul 4

apa

pufverizata

.. Oebite specifice $i debite de caJcul pentru dimensionarea conductelor Debitul specific al unui pu:verilator
CL: rslatra

eu diarnetru

Se etectueaza calculul hicraulic de dimersiona'€ a conouctelor instatatiei eu pulverizatoare de apa pentru combeterea incendiului la un tunel de cabluri etectrice (fig. 2.S.46) $i se determina debitul si sarcina hidrodinarnica necesara in punetui de racord la reteaua exterioara de alimcntare
OJ aoa.


II

se deterrnina

Oiametrui eondue\ei inelare se alege, de asemenea, constant, ceea ce rna(2.5.22) reste 5i gmdul de sigurama in allrnentarea eu apa a pulverizatoarelor. La calculul retelelor inelare se pune problema determinant punctului de

[!lsj

in care: H, este presiunea norrnala de utilizare h sectiunea orificiului pulverizatorului [kPaJ, iar 8; - coeficientut de debit al pulverizatocului, avand valori inredate in tabelul 2.5.21. D<::bitui de calcul al concuctelor stalatiei cu pulverizatoare eu relatia: [I/s] (2.5.23)

••
'I
,
,

adi,;a punetul in care se Rezolvare Se ale9 pulverizatoare tip Intalnesc curentii care pteaca in sensun PLUVIA, P6, avand diametrul orificiului eontrare din punetul de a!imentare eu ' rl = 6 mm, presiunea de lltilizarp apa ai lnelului. Acest punct se determi- : Hi:; 400 kPa $1 coeficientul ai!; O. 139
na punand conditia ca, pe traseele ' (tab. 2.5.21). Pentru realizarea unei solutii eeonomice, s-a aplicat conoitia ca intre debiI

conve.qenta,

se stabileste

parcurse de cel ooi corenti din punctul· de alirnentare cu apa pana in punetul tot ale de sarcina sa fie practie egale (se adrnite 0 difereola de S %), avand de converqenta considerat, pierderile

tele pulverizatoarelor sate pe 0 rarnificatie clansare sirnultana)

extreme,

ampla-

in care debilul
ieaza eu relatia culul pierderilor Calculul conduclelor

specific, (2.5.22).

qe; se calcu~ cala

sa

( in aria de denu fie diferente

• Oimenslonarea
hidraulic

conductelor
de sarcina

totale

de dimensicnare dupa

in vedere ca toate punctele inelului au, , rnai mari de 15 %. de regula, aceeasi inal\ime geodezica. Dunensionarea conductelor pe rarnuCu alte cuvinte, se pune concitia ca, in i ra I s-a lacul asttei lncat diarnetrele punclul de converqenta, sarcina hidro- : tronsoanelor succesive fie continuu
a apei

"I' I.

se efectueaza

ace- , dinamica

sa

sa

aiba 0 vatoare unic

; crescatoare,
>

incepand
r C

de la tronsonul de cir culalie
• .-

fie] ,. I ... Id 'I-~' 5 a be!ul 2.. 21. Vatori Ie coe rctentunn a, :;;1 a e presumu norma c e uti izare H t I' t (S~ AS 147 ) i pen ru pu venza oare , ~ 8

1.1. 1<:3 1.6, iar vitezele apei pe aceste ~ seasca viteza

a

rT Tiput pulverizatorului

•. •
;

PLUVIA

. :_.(mmj__i=-~~-=_~=-_~~~-=.-~--···-~_-=-= __
~
r~ ~,

! Diarnetrul i
'6,O!

: orificiului

: ,-'400

H, tkPaj 500,

.

5 m/s.

L onsoane 5<1. nu depamaxima adrnisa de al conductelor este

600

I I

Calculut

hidrauhc

0,139

0,138

I

0,135

reclat in tabelul 2.S 22, anexa 253. I S-a calculat mai inUii ramura I, Iron-

7,0 8,0

0,161 0,199 0,321 ~

0,165 O,194! 0,350 ._9.414 .9,092 '

i
__j_ _

________
ER 14
o

.. f __12,O._I_~ 0,4~_.~
7,0 14,0

i

l

10,0!

i
i

0,163 0,192

I
I I
I
--

I soanete

1.1 ... 1.7, stabihndu-se sarcina hidrodinarnlca disoonibila in punctul a

I 0,094.: i a,·;: 0,200
-_._--

__Q!.:!1~ __
0,092 Hi ? 250
---

0,358

I (fig. 2.5.46). Ramurile II si respectiv III (tronsoaneI Ie 2.1 2.7 $i 3.1 ... 3.7) s-au dimensionat la presiunea disponibila in punc.u

Valori medii ale coeficienlului

ai

tele a $1 b (tab. 2.S.22 - anexa 2.5.3). Calculul hidraulic al conductelor s-a

I
I

,----------------------------------~
RalnLl"a 11 Rarmsa 1

!

efectuat
figurile

utilizand
2.4.62.

nomogramele coeficientilor locale

din de

sl fA.68.

Calculul sumei pieroeri de sarcina Tronson: 1.1; 1 teu de trecere 1 reductie

u,:

1 col De 26,9 mill

1 x 1,5 = 1,5 1 x O,S := O,S
1 x 0,3 '" 0,3 Total 2,3

Fig. 2.5.46.
incendiului

Schema

de calcul

cu pulverizatoare

a instalajiel de combatere a de apa pentru un tunel de 4).

Tronsoane: 1 reductie

1.2; 1.4; 1.6; 1.8;

cabluri elect rice (ex. de calcul

1 teu de trecere

1 x 0,5

:=

0,5

1 x 0,3 ~ 0,3 Total 0,8

Tronsoane:


.-'

·· I
-0, .. ,

1.3; 1.5; 1 teu de trecere

Tronson: 1.7; 3 coturi De 60,3 mm 1 robinet cu ventil

3 X 1,0 1 x 2,2 2 x D,S 1 x 0,3 Total

:=
;0

3,0 2,2 1,0 0,3 6,5

incllnat Oil 50 mrn
2 lelKi de trecere 1 redoctie
;0

:=

~ ~

Fig. 2.5.47. Schema de calcul a reJelei inelare de conducte a lnstalaliei de combatere a incendiului cu pulverizatoare de apa penlru un tune( de cabluri electrtce.
,.

Tronsoane:

2.7; 3.7; 60,3 mm cu ventil 2 X 1,0 = 2,0

2 coturi De
1 robinet

~.~ -,' .. ' .. ... ~~
,,'

1

X

2,2:= 2,2

'

,

4.3.1 instalatiei de pulverizare ka releaua exterioara de alirnentare cu apa. 1 col De 76. 2.8 punctele inelului au aceeasi inaltirne qeodezica ). 122: i 1 teu de tree ere 1 x 0.0 ::: 1. Sarcina hldrodinarnicd necesara..6 mls corespunzatoare tronsoanelor 2.18. 1.5 Total Tronsoane: 1.798 kPa. 1.139 (tabel 25.0__ __ este: linec 101 = 704.0 2.5 = 0.. 1.4. 1.0 2.~= Q. 12. Caleulul diafragmei s-a etectuat ca la viteze care nu depaseasca 5 rn/ssi care perrnita nu se depaseasca I exemplul de calcul 4. Tronsoane: 1. 1." .0 converqenta '4.5. 1 mm 1 x 1.0 1 x 2.3 --'rot~I--'-j.3 mm.0 este redat in tabelul 2.2). deterrninata in pun.5. 1.0 = 2. Total 0.5.5. 1_26.: •.1.9. Calculul hidraulic al retelei inelare 2 cot uri De 114.68.7 sl 3. 0..23 .0 m1s si diametrul ! pulverizatorul eel mai apropiat 1 sau 27 I interior al tevii D. 1. Acest punet se determine verificand conditia ca pe traseels pareurse de eei doi curenti. 1.t. 1_13.1 mnd de 4.0 1 robinet C\J ventil 1 x 2. 0= ~ Capitolul2: lnstalatii de alimentare cu apa converqenta. :.25. 1.20. sa rezulte aceeasi .5".. 1.0 inelare s-au stabilit in Iunctie de debitul Pentru eehilibrarea celor doua ram uri de calcul al fiecarui pulverizator. 2_S.23.8.0.5 Total 6.ctul b (fig.anexa I 1 robinet cu ventil 1 X 2. 1.i 2.2.7.18 anexa 2. 2.14. P6. 1. 1 x 0.5. de la instatatia de sprinklere (tab.3 mm 2 X 1.27: 1 teu de trecere 1 I I ! ca x 0.5 i ! I I I I I I I I I I .11.8 PlUVlA.0". 2.21}_ Pentru calculu1 hidraulic al retelei inelare se presupune punctul de Tronsoane: 1.4 ~i a fostefectuat utilizand nomainclinat 0" 100 mm gramele din figurile 2. care prela Pentru catcutut retelei s-au adoptat diterenta de presiune de 38 780 Pa. viteza pe trooeu mai mul1 de 15 % dilerenta dintre t sonut 1.15: 2 coturi De 26.19.0 ::: 2.2 Tronson: 1.21. 1.0 Total 3.5 releaua exterioara de alimentare eu : 1 reductie __ ~ ::Q.] se termina sarcina hidrodinarnica necesara in punctul de racord la reteaua exterioara de alimentare Rezolvare eu apa. S.5. ::: 68.6.5 = 0.1 mm 1 leu de bifurcatie Tronson: 1.0 = 2. 1.29. I ! I I I I sa sa sa I 'I I j tapa.2L1.47) de raeord al instalatiei de pulverizare ta 11. 1.9 mm 1 teu de trecere 1 reductie 1 X 1.4. avand d '" 6 rnrn.7 mm pentru ' sl pulverizatorul cel mal departat 14.46) de raeord '3. pierderi de sarcina locale u. teava eu diametrul exterior Calculul sumei coeficlentilor de I De'" 76 mm.0 Total 5. 1.. 1.0 = 2.:_. H '" 400 kPa $i a ::: 0. 1.16.0 Diametrele tronsoanelor conductei Total 6. determinata in punctul c (fig.47). s-a prevazut 0 pe oaza pfesiLII'lii de utiliz8re efective.3 '" 0.ar€ formam inelul. 1.28: I I i 1 cot De 76. din punctul a de alimentare eu apa pana in punctul de I 0. 1. Tronson: 1.5 1 teu de derivatie __ '_x 1. esle: Hnec tot == 692t12 kPa_ Exemptul de calcut 5 Se erectueaza calculul hidraulic al retelei inetare de conducte a instatatiei eu pulverizatoare de apa pentru combaterea incendiilor Ia un tuoel de cab!uri clectrice (fig. 1 teu de derivape 1 x 2. vtteza s-a considerat de 3.: Sarcina hidrodinamidi necesara.9.17.0 '='.5 pier der e talala de sarcina (toate I 1 x 0.5 == 0. I I I I . diafraqrna pe tronsonul i. 1.62.0 inclinat Dn 65 rnrn 1 teu de derivatie 1 x2. adica punctul in care se intalnesc curentii ce pleaca in sensuri confrere din punetul a de al1mentare eu apa a inelului. 2.5.7 $i diametruI interior al tevii Di 53 mm pentru teava cu diametrul exterior De '" 60.47}:. stabilit (. este punetul 14 (fig. pulverizatoare tip Se aleg de-I 2 X li5 = 3.0 Peotru caJculul diafragmelor s-a procedat ta fel ca la diafragmarea ram urilor.0 = 2. fnstalatilsamtare inclinat On 50 mm 1 teu de trecere 1 x 0.5.

=...==~--==..... I Ii I-I .c Zg g c: c ._ NCO . (II .---1' I I.=================== apa Instalatii sanitare --I . Capitolul 2: lnstalatii de alimentare cu ~~.~ • Qj ~ '" .: « I -. c '" c I I I I..~~===... o -....' 1-' () '" I ..

I- -1-- m c <tI a a u !l) Q_ Q) '5 Q) c: a.:! U c: m o CD CD (5 <D <Il I!l Q_ ~ >(tJ Z -0 e <II "0 OJ Q) Q_ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .:! . <D >((I EO '" o c <1l <Il .Instalatii sanitare Capito lui 2: lnstalatii de alimentare cu apa I -- ~i--+-t--'---t-_____.: <D '" a. Q) J D U 1 o (\J Cl C> C> ~~ E ro o c ~ Ii o ro U c ::J Q_ <Il .

. __ ~ I • I~ I. o».. ~: (I)..I I I) Ii I CapitoluJ 2: lnstalatii de alimentare cu apii S.I.. _.I.. + co . v <0 en (\. -~. r-... 0' 0.-- 10· .-_..-- ..: I.---t' "'~l ~i ~: g: ~...I o o N Q 'I I E (I) 0: 0' e Q> >< Q> a ~.-••.---. 0.' a o o C> o " ..._... :r: ~ . . _______ i__ _i __ ...... 0..~ .J! ~i Cf): ~: N' C"". f- o .... N' . 0' o o a o 0' o o o o Ot a -. t---~·---~~-0' 0' 0.. (5 a CD o J I M J .. .. + OJ g c: I I . o.! . .. <0...<>: 1'--' c-) ("1 '0 J -:~..... .{) ··----·t- --! i ~...-'.. .["\1 C? --t------ .-.0: <O_. ... .__ -. Cy o a a .---t--· I'-- 0. n. r-..- 0.I I I + ....:. m mO.l_ .. ill ~ . lnstalatii sanitate o o j".c '" _. o I'-N U1 "" o ... o '" <> (I) :r: " :'! 0: o o C) r:::: o». 0' 0: o.: 0' <. ~. .. ...... -e-: c).--. ~i r--. (". 2 m~ . m ~I I· (\. ~... ""-1 M: ~ lD co: <f) ~ co . (\.~.._. T""j co U1 o (\...-! co o I"r-...: .I ~-.~. ::r: II § . I ! I "0 '" CL Q C :::J D ill C o -- :..

-~---co ~ r.s::.f Ii ID .:I ii I ~r---G----~~~~~--~---+---+--~lil.l ~l' '-':i ~ a)i .-. --.1 1 S.---rll-~j-l-p~ 'II 'II !. ~I--------- ~ 'I I E I . lnstalatll sanitate -.s '_ ---~I--------.I " ~ m 1) o '----'-----+--~----T------.--.'.--~--~I·~--~+-+i-~+j-+-+I-+r-~4J I :o! I I I I I I I I I E I I I I I Capitolul2: Instalatii de alimentare cu apa . ---H I -f---~I!---J--.- o o 01 o ----I--t---t--!----t-- 1-. l!) -'r'-' 1: ill 0 E I . [L il I~ .".

0' o_ ::::l --------. "<1'. ro "'": ---0 0 0 0: 0. -- ~- .~ I '" co' N' N <0' MOl' ll) .:. N' <0 0) • I '3": . Ol.I ..- c)' CO) .- 0: -q- 0 0 0 0 0 0 a 0 "<t. <0: r-' r-I . ll)1 10.--~. 1'-.I I I I q ...-.-- 1'-"l'. <0..-----i-- 0' 0' 0' 0: 0 oq' j -----.~:__-_____:_- 1 ---0 0 E <I> )( a' ~ I" If) i . <0' '<t. tOl 0: 0.-------+---.. -q. ---0.__ C) 01 00. <0: 0. 0 -sr 0 0 COl <0: f'. 1. n. 0: "<t 1'-- ('") N C')' Ol_ <r <r "" 0. r-. <0' <0 N ~. N' CO. 0' 0 0 .__ ---- . g 0 0 "<t 0 o· . 0> C\j m..... 0..-. C> "<t 0' 0: ~l 0: 0.-' i C\I N co . e') co co CO) r-.. 0 "----T------ -0 0 0 0 Q.. 0' 01 0: "<t' 0 to --. Instalatii sanitare ~~ • Ii g N s: . N' <I) 0' . -cr -er a 01 0: ~.-~: 0 0. 0 0 ~- -q oq f'.--. I I co r- <0: N.---~--___. D. OJ 0: a' 0' 0 0 o· -er-! a Oi a' -er 0.---~ to' <0 0> co' Ol ('") ("'") ll) . ""' <0 (J) co o» .-.. • I ~ Capitolul 2: lnstalatii de alimentare en apa s. -' 1 • -- .

.q <=> o o '~.:!: . \ !...\i . .. I ------------------------------_1 I . ~.~ •• _t..:-----t----...~~ .... ..S..~). I I co o o . lnstalatii sanitate Capitolul2: lnstalatii de alimentare cu apa I N I I j I I 1~~----r--+--+---r---+---t---+--~--+---r--4---r--~---~-4 i I ... <0 N I I I I I I I I I I I I I I I I I I L.

in sectoarele de eonsum. nurnile si retele exterioare de distributie a apei in ansarnbluri de cladiri. 0 sinqura retea exterioaPresiunile necesare la consumatori ra de distrtbutie pentru apa necesara consumului menajer. Dupa forma in plan 5e distlng urrnatoarele tipuri de retele: . prin care apa circuia intr-o singura dlrectie.! tie de hidrofor.hidrant de !¥adina.). I Retele!e inelare prezinta siquranta "in exploatare.i pertiuni inelare. de Ia rezervoarele de acumulare [inmagazinare) sau de la instalatiile de ridicare a presiunii apei. ale in cazul centrelor populate se preveenerqiei de pompare a apei. 2. Presiunea de serviciu este presiunea minima necesara care trebuie aSigurata. Pentru a se evita infectarea eu parter $i 4 etaje: 4. 1 . c:::J __ .5. si legat de aceasta. in cazel . instalatia de pompare a apei coptata cu I~::ipiente de hidrofor) la instatatiile 8 din inleriorul cI.6. atat in cazul consumurilor sese in intreprinderi industriale cu perimenajere ~i industria Ie cat.0.. in general. .secundare 6. .::telorde l"Ii3~ura.joasa presiune (minimum 0. eu stalii proprii de I po. amplasamentul consumatorilor.5 .6. 1 . sarcina hidrodinapentru combaterea incendiil()(.hid-ant de incendiu.ina/til presiune. 6 bar. in apei reci eu 0 singura zona de presiune cazul hjdranti10r pentru combaterea .. consumatori.perrtru hidrantii exteriori de incendiu la care se racordeaza aupentru cornbaterea ineendiilor. costurile specifiee de investitie $.de servidu 2 sau conducte ~publice·. 5 . 0. . pentru presiunl necesare care tratata surnar. rnai ales.eiadire. retelele exterioare pol fi cu: i plasarea consurnatorilor verticata. mica disponibila si presiunile necesare . la reteaua exteeioara. ca de exemtronson (portiuni) al retelei se poate plu: in industria lemnu!ui..-hl: £ ~1:J '-1 B·lJ4. configura\ia strazilor. aecesoriilor care asigura transportul apei . ' care transportii apa de Ia conductele principale pana Ia punctele de bran~menl. respectiv. Retele' exterioare de alirnentare cu apa rece din ansambluri de cladiri I 2. 0._.. La alcatuirea retelelor exterioare de Dupa calilatea apei iransoortate se OISting: retele exterioare pentru alimentare cu oistributie a apei reci in ansambluri de cladiri se tine seama de: sisternauzarea apa potabila sau cu apa industriala.i cfasificarea retetelor extetiosre de alimentare cu apa rece Reteaua extenoara de alirnentare cu cuprinde totalitatea conducteloc.0 singura conducta de distribulie a apei pentru consum menajer. . Dupa valoarea presiunii necesare a depa~esc 6 bar se adopta 2 sau mai apei pentru eombaterea incendiilor se i mulle zone de presiune a apei.1.1 la ajutajul tevii de refulare este I servieiu ale retelei de alimenlare cu apa a localitalii.. reci in ansambluri de cladir. <lpar. Fig. pe cand la 0 retea ramiticata se intrerupe alimentarea cu apa 2. apa potabua $1 pentru combaterea inpentru instalatiile interioare ale cladirilor cendiilor.5 . dupa necesitaii). pima Ia conduetele de raeord (bran~mentele) ale consurnatoolor ~ constituie 0 parte cornponenta a sistemului de alimentare cu apa a localitatii sau industriei. Ia eonductele de seviciu se pot monta hidranl i exteriori pentru eombaterea incendiilor 4 sau hick-antiipentru stropit spapi verzi 5.. calle de acces public si pozitia unor obstacole naturale (raun.6. pentru a putea fi furnizat debilul neceser de apa pentru con sum menajer. .) acest punet.t avea configuralia ramificata.1 Alcatuirea :. aieat'lite din bucle sau ochiuri inchise. --. CI3difi1 ! sara I I . 2. scheme ?.. alimentare separata cu apa pentru procese tehnologice si separat 0 retea de pentru racordarea statiilor de pompare eu recipiente de hidrofor. in orice punct de bran.~ ~ . 2.1 pare.) sau artificiale (alte ratele amplasate in zona. siguranta si control.I mentare cu apa Oestede 6 bar stabilita din conditia de rezlstenta a instalatiiloc l interioare (conducte. . marimea ~ variatiile defel de con sum. 0. I La proiectarea retelelor exterioare se tine seama de 0 serie de tactori si anume: slsternatizarea localitatilor care urrneaza a fi alirnentate cu apa. conditiile de calitate a apei.7 bar. 6 6=-ru~~ :.amente!e3 ale staliei de hidrofor sau cladirilor. 7 .=:=jl=:. de. posioili. -.: ansarnblului de cladiri. 9'-----.6.2 ReJe/e exterioere de distribuJie pe toata suprarata localitani sau indusa ape. 31:l!aturiloc.5 . I l • I L I . parcuri etc.ramificate. chimica etc.i viclu necesara. Sisteme.I.racordate direct la eonductele de incendillor). reliefut terenului. i .. S . 9 .4 bar. De asemenea. Sun! cazuri cand intreprinderile in.1. cu portiuni rarnilicate :. pot fi: .mixte. Presiunea maxi. de: . sau mixtli. In industria continua alirnentarea eu apa a celorlalti petronera. 3 .6.1): . care transporta apa de ia instalatia de ridicar e a pr8siunii 7 (oe regula. I Re~elele exterioare de distribujie a deosebesc 2 lipuri de re!ele.. Capitolul 2: lnstalatii de alirnentare cu apa Instala!ii sanitate r 8 2.. in functie de marirnea locaRetelele de joasft presiune se folalitatii $i importanta eonsumatorllor.conducta de servieiu. bitului de apa necesar la punctele de . 4 . industrial :. inelara porn pare.inelare CIJ puncte de rarnificatie numite noduri. Presiunea maxima industriala nepotabila (netratata sau admisa pentru 0 zona de presjune fiind de 6 bar. pentru combaterea incendiilor. condijii de realizare a rejelelor exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri 2. pentru apei potabile se interzice orice legatura instalatiile interioare ale cladirilor cu perrnanenta sau ocazionala intra releaua de apa pOlabila $i retelele de apa parter ~i 9 etaje.1. Conductele de serviciu asigurata de motopompe.pentru instalatiile interioare de alimentare eu apa redustriale necesita debite mari de apa nepotabila si rezutta ca economics 0 ce ale cladinlor cu parter racordale direct la reteaua exterioara.7 bar .J _".conducts principala sau artera.. fa aceste conducte se executa txan:. industrial sau pentru cornbaterea incendiilor. iar cele de Inalta industriale cu unei defectiuru intr-un punet al unui ! presiune in intreprinderi perieol rnarit de incendiu. ar~turi) din d§dtri.principale sau artere 1 care transporla apa de la rezervorul de acumulare (compensare) sau de la stalia de pom.I rna admisa in retelele exterioare de ali. . amin plan si pe port a apei.7 bar. Hejelele exterioare de alimentare eu apa se compun din urmatoarele categarii de conducte (fig.conducte comune pentru anumite consum. apa .I.sta. astfel ca presiunea nece. Inei din avat d. 2 .±==--I-.7 bar . sarnent (racord) al instatatiilot jnterioare .1.6.''ldirilor 9. tributie in ansamblul de c!adiri. Alegerea judicioasa a schemei (alcatuirii) retelei este rezultatul analizei factorilor de mal sus si a unor calcule de eficienta economica. relieful terenului. Relea ~xterioara de a!imen-I are eu apa a unui ansamblu de ' .i tatea gruparii cladirilor cu aceeasi inaltime.bransament. col redus de incendiu.conducta de d~c·. industria! $i sunt: 0. 8 -conoocta de distribUlie in jnteriorul ciadirii. la presiunea de ser.topompe. cai de cornunicatii etc. Dupa nurnarul de conducte de trans. 13 care apa poate ajunge in arice punct cel putjn din 2 direc~i. constructnloe $i instatatdlor. Reteaua exterioara de alimentare cu apa trebuie sa asigure debitul maxim orar.conducte separate pentru fiecare la consurnatori.5:' _ t 2. • I. categorii de consum al apei.