You are on page 1of 6

Cng ty TNHH TM va DV Tri Huy

ia chi:
BAO CAO TAI CHINH
Cho nm tai chinh kt thuc ngay 31 thang 12 nm 2010

BANG CN I K TOAN
Tai ngay 31 thang 12 nm 2010.
n vi tinh: VN
TAI SAN

Ma

Thuyt

minh

A- TAI SAN NGN HAN

100

I.

Tin va cac khoan tng ng tin

110

1.

Tin

111

2.

Cac khoan tng ng tin

112

7.883.199.241
V.1

II. Cac khoan u t tai chinh ngn han

120

1.

u t ngn han

121

V.2

2.

D phong giam gia u t ngn han

129

V.3

III. Cac khoan phai thu ngn han

130

1.

Phai thu khach hang

131

2.

Tra trc cho ngi ban

132

3.

Phai thu ni b ngn han

133

4.

Phai thu theo tin k hoach hp ng xy dng

134

5.

Cac khoan phai thu khac

135

6.

D phong phai thu ngn han kho oi

139

IV. Hang tn kho

140

1.

Hang tn kho

141

2.

D phong giam gia hang tn kho

149

S cui nm

S u nm
8.755.528.507

3.085.432.482

4.437.656.770

3.085.432.482

4.437.656.770

1.822.449.384

2.539.491.736

V.4

1.768.463.329

2.480.412.755

V.5

37.130.557

42.500.000

V.6

16.855.498

16.578.981

V.8

Cng ty TNHH TM va DV Tri Huy


ia chi:
BAO CAO TAI CHINH
Cho nm tai chinh kt thuc ngay 31 thang 12 nm 2010

V. Tai san ngn han khac

150

1.

Chi phi tra trc ngn han

151

2.

Thu gia tri gia tng c khu tr

152

3.

Thu va cac khoan khac phai thu Nha nc

154

4.

Giao dich mua ban lai trai phiu Chinh phu

157

5.

Tai san ngn han khac

TAI SAN

2.975.317.375

1.778.380.001

1.956.331.206

499.212.981

407.856.370

221.671.950

V.10

30.976.076

30.976.076

158

V.11

580.153.723

1.026.518.994

Ma

Thuyt

minh

B- TAI SAN DAI HAN

200

I.

Cac khoan phai thu dai han

210

1.

Phai thu dai han cua khach hang

211

2.

Vn kinh doanh n vi trc thuc

212

2.

Phai thu ni b

213

3.

Phai thu dai han khac

218

4.

D phong phai thu dai han kho oi

219

V.9

S cui nm

S u nm

6.416.244.192

7.948.064.730

6.108.457.674

7.745.490.221

4.484.528.412

6.075.295.427

II. Tai san c inh

220

1.

Tai san c inh hu hinh

221

Nguyn gia

222

22.251.033.125

22.251.033.125

Gia tri hao mon luy k

223

(17.766.504.713)

(16.175.737.698)

Tai san c inh cho thu tai chinh

224

1.623.929.262

1.670.194.794

2.

V.13

V.14

Cng ty TNHH TM va DV Tri Huy


ia chi:
BAO CAO TAI CHINH
Cho nm tai chinh kt thuc ngay 31 thang 12 nm 2010

3.

4.

Nguyn gia

225

2.117.390.196

2.117.390.196

Gia tri hao mon luy k

226

(493.460.934)

(447.195.402)

Tai san c inh v hinh

227

Nguyn gia

228

Gia tri hao mon luy k

229

Chi phi xy dng c ban d dang

230

307.786.518

202.574.509

288.286.518

183.074.509

19.500.000

19.500.000

14.299.443.433

16.703.593.237

III. Bt ng san u t

240

Nguyn gia

241

Gia tri hao mon luy k

242

V.17

IV. Cac khoan u t tai chinh dai han

250

1.

u t vao cng ty con

251

2.

u t vao cng tu lin kt, lin doanh

252

V.18

3.

u t dai han khac

258

V.19

4.

D phong giam gia u t tai chinh dai han

259

V.20

V. Tai san dai han khac

260

1.

Chi phi tra trc dai han

261

V.21

2.

Tai san thu thu nhp hoan lai

261

V.22

3.

Tai san dai han khac

268

V.23

VI. Li th thng mai

269

V.24

Tng cng tai san

270

NGUN VN

Ma

Thuyt

S cui nm

S u nm

Cng ty TNHH TM va DV Tri Huy


ia chi:
BAO CAO TAI CHINH
Cho nm tai chinh kt thuc ngay 31 thang 12 nm 2010
s

minh

A- N PHAI TRA

300

7.559.695.570

10.579.522.433

I.

N ngn han

310

5.933.429.758

8.612.483.127

1.

Vay va n ngn han

311

V.25

1.730.057.682

3.958.358.847

2.

Phai tra ngi ban

312

V.26

737.256.673

99.501.484

3.

Ngi mua tra tin trc

313

V.27

77.339.109

52.956.000

4.

Thu va cac khoan phai np Nha nc

314

V.28

786.765.199

988.349.726

5.

Phai tra ngi lao ng

315

V.29

609.974.097

1.483.839.023

6.

Chi phi phai tra

316

V.30

1.190.949.248

781.714.453

7.

Phai tra ni b

317

8.

Phai tra theo tin k hoach hp ng xy dng

318

9.

Cac khoan phai tra, phai np ngn han khac

319

V.31

550.543.875

879.836.024

V.32

250.543.875

367.927.570

1.626.265.812

1.967.039.306

1.626.265.812

1.967.039.306

6.739.747.863

6.124.070.804

10. D phong phai tra ngn han

320

11. Quy khen thng, phuc li

323

12. Giao dich mua ban lai trai phiu Chinh phu

327

II. N dai han

330

1.

Phai tra dai han ngi ban

331

2.

Phai tra dai han ni b

332

3.

Phai tra dai han khac

333

V.33

4.

Vay va n dai han

334

V.34

5.

Thu thu nhp hoan lai phai tra

335

V.35

6.

D phong tr cp mt vic lam

336

7.

D phong phai tra dai han

337

B- NGUN VN CHU S HU

400

Cng ty TNHH TM va DV Tri Huy


ia chi:
BAO CAO TAI CHINH
Cho nm tai chinh kt thuc ngay 31 thang 12 nm 2010
I.

Vn chu s hu

410

1.

Vn u t cua chu s hu

411

V.36

2.

Thng d vn c phn

412

V.36

3.

Vn khac cua chu s hu

413

V.36

4.

C phiu quy

414

5.

Quy u t phat trin

417

6.

Quy d phong tai chinh

418

7.

Li nhun cha phn phi

419

8.

Ngun vn u t xy dng c ban

420

II. Ngun kinh phi va quy khac

430

1.

Ngun kinh phi

432

2.

Ngun kinh phi a hinh thanh TSC

433

Tng cng ngun vn

440

6.739.747.863

6.124.070.804

1.800.000.000

1.800.000.000

4.939.747.863

4.324.070.804

14.299.443.433

16.703.593.237

Thanh ph H Chi Minh ngay 10 thang 2 nm 2011

K toan trng

Pham Minh Nht

Giam c

Cng ty TNHH TM va DV Tri Huy


ia chi:
BAO CAO TAI CHINH
Cho nm tai chinh kt thuc ngay 31 thang 12 nm 2010