ข้อมูลสังคม

พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ดําเนินการโดย
กองแผนกลยุทธ์ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
มิถุนายน ๒๕๕๔

จังหวัดจันทบุรี

คณะผู้จัดทํา
๑. นายมนัส แสงเดช ตําแหน่ง กผก-พ.
๒. นายไมตรี วิทวัสกุล ตําแหน่ง หวผ-พ.
๓. นายสุพจน์ บุญแก่น ตําแหน่ง หปม-พ.
สามารถเรียกดูได้ที่ www.community.egat.co.th หัวข้อ ฐานข้อมูลชุมชนสัมพันธ์
แผนงาน ผลสํารวจ ฯลฯ

สารบัญ
ประวัติความเป็นมา
แผนที่จังหวัด
คําขวัญ/สัญลักษณ์
ที่ตั้งอาณาเขต
ทําเนียบผู้บริหาร
รายชื่อนักการเมือง
ทําเนียบส่วนราชการ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านประชากร
ข้อมูลด้านพืน้ ที่
ศาสนสถาน
สถานศึกษา
หอการค้า
สถานที่ท่องเที่ยว

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
15
15
16
92
101
103
103

จังหวัดจันทบุรี
ประวัติและความเป็นมา
จันทบุรีหรือที่นิยมเรียกกันในอีกชื่อว่า “เมืองจันท์” มีประวัติศาสตร์ย้อนไปได้ตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ คือมีการสํารวจพบเครื่องมือในยุคหินขัดอายุประมาณ 2,000 ปี ที่อําเภอมะขาม อําเภอท่าใหม่
และที่ราบเชิงเขาบ้านคลองบอนอําเภอโป่งน้ําร้อน นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีการสร้างเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณหน้าเขาสระบาป โดย “ชาวชอง” ซึ่งเป็น ชนเผ่าในตระกูลมอญ-เขมร เป็นชน
พื้นเมืองกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากในป่าตะวันออกบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยเฉพาะในเขตป่า
รอยต่อจันทบุรี-ตราด ซึ่งเป็นแหล่งของป่าและสมุนไพรอันอุดมสมบูรณ์มากทั้งรง (คือยางไม้ที่ได้จากต้นไม้ใช้ทํา
ยา) ครั่ง (คือชื่อของเพลื้ยชนิดหนึ่ง ให้สีแดงในการย้อมผ้า) ขี้ผึ้ง กระวาน ไม้กฤษณา ไม้จันทน์ขาว หวาย
อบเชยป่า ขมิ้นหอม น้ํามันยางเร่ว และอื่นๆ อีกมากมาย ในสมัยก่อนชาวชองดํารงชีพด้วยการเก็บหาของป่า
ทว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าได้ลดน้อยลงเนื่อง
จากการหักร้างถางพง การทําไร่ทําสวน และ ถูกจับจองโดยคนไทยและคนจีน กอปรกับการเก็บของ
ป่ากลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายนายพรานจึงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเป็นแรงงานในเมือง หรือบางส่วนยังคงทํานาทํา
สวนกันอยู่ที่บ้านคลองพลู กิ่งอําเภอเขาคิชกูฏ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2200 ได้มีการย้ายเมืองไปสร้างใหม่ที่บ้านลุ่มซึ่ง
อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําจันทบุรี และหลังจากกรุงศรีอยุธยาสียแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ครั้งดํารงตําแหน่งพระยาวชิรปราการ ได้ยึดเมืองจันทบุรีไว้นาน 5 เดือน เพื่อสะสมเสบียงและรี้พล จากนั้นจึง
เดินทัพประกอบด้วยชาวไทย-จีน จํานวน 5,000 คน กลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าได้สําเร็จ นับเป็น
ความภาคภูมิใจของคนเมืองจันท์มาถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและอนุสรณ์สถานหลายแห่งที่มีกา
จัดสร้างไว้เพื่อรําลึกถึงพระองค์ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ที่
บ้านเนินวง ซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงเพื่อเป็นที่มั่นในการป้องกันการถูกรุกรานจากญวน จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงย้ายเมืองกลับไปที่เดิม ณ บ้านลุ่ม เนื่องจากค่ายเนินวงอยู่ไกลจาก
แหล่งน้ํา จนปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทไทย-ฝรั่งเศส ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้นาน
ถึง 11 ปี จนไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ เมืองจันทบุรีจึงได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดมาจน
ทุกวันนี้

 

1

แผนที่จังหวัดจันทบุรี

 

2

คําขวัญประจําจังหวัดจันทบุรี
น้ําตกลือเลื่อง เมืองผลไม้
พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

สัญลักษณ์ประจําจังหวัด

สัญลักษณ์จังหวัดจันทบุรี (ตราประจําจังหวัด)
รู ป กระต่า ยอยู่ ใ นดวงจั น ทร์ เปล่ ง แสงเป็น ประกาย แสงจั น ทร์ หมายถึง ความสวยงาม เยื อ กเย็ น
ละมุนละไม เปรียบได้กับความสงบ รื่นรมย์ และร่มเย็นเป็นสุขของภูมิภาคนี้ รูปกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่ง
ของดวงจันทร์ซึ่งชาวไทยทั่วไปเชื่อว่ามีอยู่เช่นนั้นมาแต่ดึกดําบรรพ์เช่นเดียวกับที่จันทบุรีเป็นเมืองโบราณมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในพงศาวดารมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาจังหวัดจันทบุรีใช้อักษรย่อว่า “จบ”

ดอกไม้ประจังหวัด
“ชื่อ ดอกเหลืองจันทรบูร”

 

พรรณไม้ประจําจังหวัดชื่อ “พรรณไม้จันทร์”
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diosppyros decandra

3

ที่ตั้งและอาณาเขต
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ตั้ ง อยู่ ภ าคตะวั น ออกของประเทศไทย ห่ า งจากรุ ง เทพมหานคร ประมาณ 245
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตร.กม. หรือประมาณ 3,961,250 ไร่ แยกเป็นรายอําเภอดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อําเภอ
อําเภอเมืองจันทบุรี
อําเภอขลุง
อําเภอท่าใหม่
อําเภอแหลมสิงห์
อําเภอโป่งน้ําร้อน
อําเภอมะขาม
อําเภอสอยดาว
อําเภอแก่งหางแมว
อําเภอนายายอาม
อําเภอเขาคิชฌกูฏ

พื้นที่ประมาณ
(ตารางกิโลเมตร)
253
756
613
191
927
480
734
1,254
300
830

เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
ด้านเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันออก
ด้านตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดตราดและอ่าวไทย
จังหวัดตราด และประเทศกัมพูชา
จังหวัดระยองและอ่าวไทย

เขตการปกครอง
แบ่งออกเป็น 9 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 76 ตําบล 731 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2 .เทศบาล 16 แห่ง (เทศบาลเมือง 2 แห่ง , เทศบาลตําบล 14 แห่ง)
3. องค์การบริหารส่วนตําบล 65 แห่ง

 

4

ทําเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี

นายธีรเทพ ศรียะพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

นายเกรียงเดช เขมทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 

นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

5

รายชื่อนักการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี
เขต


 

ชื่อ
นายธวัชชัย อนามพงษ์
นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ

สังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์

6

ทําเนียบส่วนราชการ
ลําดับ
ที่
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

กระทรวงมหาดไทย
นายธีรเทพ ศรียะพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายชิงชัย แสงอินทร์
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
น.ส.ภุมริน ไชยพิณ
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายสุขุม คล้ายกรุต
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นางพลอยประภัส จิรบวรวงศ์ เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายโสภณ เขาแก้ว
พนักงานขับรถผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายเกรียงเดช เข็มทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นางจันทนา จันทเลิศ
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นางสาวสุวรรณา กรอบทอง เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นางประณีต สุวิถีนันทกิจ
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นางอัญชุลี ไกรเลิศ
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด
นางชิงชัย แสงอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร
นายธํารง กนะกาศัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นายไพฑูรย์ กนะกาศัย
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี
นายอรุณ พุมเพรา
ปลัดจังหวัดจันทบุรี
นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส
จ่าจังหวัดจันทบุรี
ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ป้องกันจังหวัดจันทบุรี
นางสาวฎารุญา มาลานิยม เสมียนตราจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
นายสุวัฒน์ เกิดผล
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานโยธาธิการจังหวัดจันทบุรี
นายอนวัช สุวรรณเดช
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
นายอมรภัณฑ์ เรืองเดช
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
 

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทํางาน
มือถือ
สป.มท.
0-3931-1571
0-3931-1571
0-3931-1571
0-3931-1571
0-3931-1571
0-3931-1571
0-3931-1504
0-3931-1504
0-3931-1504
0-3932-7906
0-3932-7906
0-3932-7906

08-9202-5511
08-1654-8989
08-6307-9329
08-3050-5320
08-9245-4467
08-9671-2431
08-9203-1169
08-7105-8258
08-1822-0492
08-9203-1245
08-6830-1569
08-9938-5464

37411
34711
37411
37411
37411
34711
34712
37412
37412
34713
34713
34713

0-3931-1001
0-3930-2663

-

34725
34745

0-3931-1196 08-6824-4938 34722
0-3930-2663 08-9225-1199 34715
0-3931-2277 08-4387-8722 34721
0-3931-1192
0-3931-2755
0-3931-2730
0-3931-2211

08-9245-0160
08-1831-5295
08-1831-5319
08-1861-8407

34730
34731
34733
34735

0-3931-1565

-

34756

0-3931-1004 08-0500-2204 34784
0-3932-1699 08-1847-0823 34747
0-3933-0124 08-9244-9924 34722
7

ลําดับ
ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทํางาน
มือถือ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0-3932-5138 08-9969-6722
จังหวัดจันทบุรี
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0-3938-9542 08-9969-6722
เขต 17 จันทบุรี (รก.)
รายชื่อนายอําเภอ
นายวิรัต อสัมภินาวงศ์
นายอําเภอเมืองจันทบุรี
0-3931-1028 08-1488-8111
นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร นายอําเภอขลุง
0-3944-1098 08-1867-0603
นายเสริม อุ่นชู
นายอําเภอท่าใหม่
0-3943-1155 08-1867-0591
นายณัฐสิญจ์ ศรีพงษ์
นายอําเภอแหลมสิงห์
0-3949-9332 08-1867-0594
นายพจน์ รักความสุข
นายอําเภอโป่งน้ําร้อน
0-3936-0216 08-1867-0613
นายพรหมกฤต ม่วงมงคล
นายอําเภอมะขาม
0-3938-9327 08-1867-0595
เรือโทศตวรรษ อนันตกูล
นายอําเภอนายายอาม
0-3949-1075 08-1867-0622
นายวิบูลย์ ปั้นศิริ
นายอําเภอแก่งหางแมว
0-3930-8174 08-1858-8966
นายโสภณ เนือ่ งจํานงค์
นายอําเภอสอยดาว
0-3938-1372 08-1867-0617
นายสมโภชน์ สิทธิเวช
นายอําเภอเขาคิชฌกูฏ
0-3945-2059 08-1867-0623
รัฐวิสาหกิจ
นายวิชาญ วิเศษสุวรรณ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
0-3931-1498 08-6975-0062
จันทบุรี
นายสมบุญ อยู่เจริญพงษ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
0-3932-2040 08-4140-0066
จันทบุรี
กอ.รมน.จว.จบ.
น.อ.ชาติชาย ยุวรัตน์
รอง ผอ.รมน.จว.จบ. (ฝ่ายทหาร)
0-3931-2494 08-9544-7821
กระทรวงกลาโหม
พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและ 0-3931-1444 08-4912-6446
ตราด
พล.ร.ต. วิสิฎฐ์ พณิชยกุล
ผอ.ศปชด.กปช.จต.
0-3932-1931 08-1801-4106
พ.อ.บุรินทร์ ฐาปนพงศธร
สัสดีจังหวัดจันทบุรี
0-3931-1462 08-1777-7010
นาวาโทนฤมิต ศุขสมิติ
หัวหน้าสํานักสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต 0-3931-1547 08-1913-7889
จันทบุรี
นาวาโทนฤมิต ศุขสมิติ
ผู้บังคับกองทัพทหารราบที่ 2 กรมทหาร 0-3931-1051 08-1913-7889
ที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน
นาวาเอกเชาวลิต จาดฤทธิ์ ผอ.สถานิวิทยุเสียงจากทหารเรือ 4
0-3930-1690 08-9964-1957
กระทรวงการคลัง
นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม
คลังจังหวัดจันทบุรี
0-3931-1467 08-1622-4535
นางมลฤดี สุนทราภิวัฒน์
สรรพกรพื้นทีจ่ ันทบุรี
0-3930-1232 08-9569-1342
ชื่อ – สกุล

 

ตําแหน่ง

สป.มท.
34748
34783
34780
34757
8

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

40
41
42
43

น.ส.ญาณินท์ อมาตยกุล
น.ส.อมรรัตน์ กล่ําพลบ
นายโสรัจ สังขวรรณ
นางสุพาณิชย์ พิสุทธิภักดิ์

44
45
46
47
48
49
50

นายสวัสดิ์ สาธรวิศิษฐ์
นายสุวิทย์ อาจนาวัง
นายอรัญ วิสทุ ธิแพทย์
นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์
นายบัญชา สุขแก้ว
นางเรวดี วิชิตยุทธภูมิ
นางชุลีพร ประสงค์ธรรม

51

นายรุ่งโรจน์ เจริญโพธิ์

52
53
54

นายสมโภชน์ ชูศิริ
นายสมบัติ ตงเต๊า
นายโอภาส จันทสุข

55

นายทวี จินดามัยกุล

56
57

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข
นางกุลวรา แสงรุ่งเรือง

58

นายสุชิน นิ่มนวล

59

นายประพจน์ ราชนิยม

60

นายบุญนันท์ ธํารงวุฒิกุล

61
62

นายไผท พันธุโ์ รทัย

 

ตําแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทํางาน
มือถือ

กระทรวงการคลัง
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
0-3931-1102
ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
0-3931-1711
นายด่านศุลกากรจันทบุรี
0-3932-2133
0-3932-2198ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยจังหวัด 9
จันทบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
0-3932-7088
เกษตรจังหวัดจันทบุรี
0-3932-2158
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
0-3932-7262
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
0-3931-2601
ประมงจังหวัดจันทบุรี
0-3932-7035
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
0-3932-2015
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
0-3930-1975
จันทบุรี (รก.)
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 0-3938-9244การเกษตรจังหวัดจันทบุรี
5
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจันทบุรี 0-3943-2241
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
0-3939-7030
ผอ.สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 0-3939-7134
ที่ 6
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง 0-3943-3216กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
8
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
0-3943-3713
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 0-3945-7987ชายฝั่งจันทบุรี
8
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
0-3941-1262
จันทบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์ 0-3932-2191
การทําสวนยางจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี
0-3938-7163
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรา
0-3931-3404
ชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
ผอ. ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่ม 0-3938-9525
น้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก

สป.มท.

08-1280-0354 34785
08-5488-5966 34763
08-1174-8926 08-9773-6640 34762
08-9098-4884 08-9244-4884 34758
08-5660-9820 08-5060-6472 08-1968-3384 08-9244-6631 34789
08-9931-7319

-

08-6316-1865
08-1378-2455
08-1295-0449

-

08-1865-4229 510424
08-1861-7778 08-9832-5116

-

08-9245-0851

-

08-1817-7059

-

-

-

08-9205-8264

-

9

ลําดับ
ที่
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทํางาน
มือถือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวินัย บุญล้อม
หัวหน้าหน่วยจัดการป่าชายเลนที่ 3 (ขลุง) 0-3944-1075
จันทบุรี
นายสมหมาย สรรพคุณ
หน.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 0-3944-1881
(ท่าสอน)
นายชิษณุพงศ์ พรหมสัมฤทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
0-3945-2074
นายประชัน มีบุญ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้ว
0-3943-4528
นายอํานาจ ม่วงปรางค์
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 0-3948-6337
นายอนันต์ นพเวช
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
08-9550-3639
กระทรวงคมนาคม
นายฉัตรชัย ไชยทา
ขนส่งจังหวัดจันทบุรี
0-3931-1187
นายกษิดิศ โสะพานิช
ผู้อํานวยการแขวงการทางจันทบุรี
0-3931-1014
นายมานพ เหมเวช
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบท 0-3938-9066
จังหวัดจันทบุรี
นายสมชัย เอียตระกูล
หัวหน้าสํานักงานการขนส่งทางน้ําที่ 6
0-3931-1755
สาขาจันทบุรี
นายโกศล อัมพรภิรมย์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ํา 0-3939-1003
ที่ 5
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางดวงเพ็ญ งามชนะ
สถิติจังหวัดจันทบุรี
0-3931-1510
นายสมพล คุม้ พวงดี
ผู้อํานวยการสถานีอุตินิยมวิทยาจันทบุรี 0-3931-1026
นายปัญญา รอดทิม
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี
0-3932-7181
นายณรงค์ จรกิจ
หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จันทร์ธานี
0-3932-2027
นายสหภูมิ ปิยตัณฑิกุล
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.
0-3932-5916
จันทบุรี
นายจิรศักดิ์ ศักดิ์แสนศิลป์ โทรศัพท์จังหวัดจันทบุรี
0-3932-1117
กระทรวงพาณิชย์
นายวรวิศว์ เมฆนพรัตน์
พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
0-3931-1357
นางสาวมารศรี ติปยานนท์ การค้าภายในจังหวัดจันทบุรี
0-3931-3323
นายสรรเสริญ คําจันทร์แก้ว หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
0-3930-1611
จังหวัดจันทบุรี
นายกิตติศักดิ์ ศิริวงษ์
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 0-3932-3170
จันทบุรี
นางสาวศุภรา เสกาจารย์
ผอ. ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาค
0-3932-5963
ตะวันออก (จันทบุรี)

 

สป.มท.

08-4781-7337

-

08-1751-2339

-

08-9748-4199
08-6977-0794
08-1940-0713
08-1000-1166

-

08-9203-1398
08-6017-0087
08-9231-9056

-

08-1943-8561

-

08-1847-7592

-

08-1949-5473
08-9806-8251
08-9244-3810
08-0290-7009
08-1350-2186

-

08-6139-4040

-

08-1995-1511
08-9245-0103
08-9245-0356

-

08-9245-0104
08-4700-7659

10

-

-

ลําดับ
ที่
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

กระทรวงพลังงาน
นายธงชัย แก้วประเสริฐศรี พลังงานจังหวัดจันทบุรี (รก.)
กระทรวงยุตธิ รรม
นายพลกฤต จิตรบํารุง
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดจันทบุรี (รก.)
นายธรากร นครพัฒน์
ผู้อํานวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
จันทบุรี
นางสุปรียา จรัสไพบูลย์
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
นายสุเทพ ทีฆายุโก
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
จันทบุรี
กระทรวงอุตสาหกรรม
นายวสันต์ นิสัยมั่น
อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี (รก.)
นายสบโชค สิงหปรีชา
แรงงานจังหวัดจันทบุรี
นายจิรวัฒน์ จุลศิริวัฒนสงค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี
นายอดิเทพ สุวรรณวัฒน์
ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
นายสุชาติ ประสงค์เจริญ
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
นายศักดิ์ชัย พูลสรรพสิทธิ์
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
จันทบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสมชาย จิตรเนื่อง
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 1
นายปรีดี ภูสีน้ํา
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 2
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17
นายวศิน ยุวนะเตมีย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
(มหาวิทยาลัยบูรพา)
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
ผศ.เสวก พงษ์สําราญ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์
ผอ.สนง.กศน.จังหวัดจันทบุรี
นายสมหวัง สุขจิตร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
นายศิริวัฒน์ สมใจเพ็ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
 

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทํางาน
มือถือ

สป.มท.

0-3930-1339 08-1861-4768

-

0-3932-707-9 08-1940-8624
0-3949-5231 08-1650-2432
0-3932-1403 08-1909-0257

-

0-3932-4304 08-1983-0176

-

0-3932-3163 08-9254-1006

-

0-3931-2135 08-1863-4974 34794
0-3930-1297 08-9245-0647 0-3931-1574 08-1583-2824 0-3932-5984 08-1829-5894
0-3932-5913 08-9833-4894
0-3936-8265- 08-2782-2729
8

-

0-3932-4212 08-1863-7538

-

0-3931-1117 08-1944-4535

-

0-3931-4402 08-9834-8117

-

0-3931-0000 08-1864-9228

-

0-3931-9111 08-1949-3925
0-3930-7269 08-6099-6311

-

0-3941-8165
0-3931-1198
0-3933-0125
0-3949-1147

-

08-1612-5242
08-1762-0669
08-1996-0319
08-1851-7384
11

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

กระทรวงศึกษาธิการ
107 นายไอยสูรย์ ยินดีภพ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
108 นายผ่องศรี บูรณโกศล
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการฯ
จังหวัดจันทบุรี
109 นายสมพงษ์ อุ่นใจ
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
จันทบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม
110 นางอุษณีย์ ธุวโชติ
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
111 นางกรวีร์ มายะรังษี
หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี
112 นายดิษฐ์ โพธิยารมย์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
113 นางอัญชิสา เสือเพ็ชร
หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก
จันทบุรี
114 นายเอิบเปรม วัชรางกูร
หัวหน้ากลุ่มโบราณคดีใต้น้ํา
115 นางสาวดวงกมล กมลานนท์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์
นาวี จันทบุรี
กระทรางการท่องเที่ยวและกีฬาฯ
116 นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
117 นางสาวสายทอง จิตต์สว่าง ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
จันทบุรี
118 นายชูชาติ อ่อนเจริญ
ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานระยอง
กระทรวงสาธารณสุข
119 นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
120 นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี
121 นางดลใจ จองพาณิช
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้าจันทบุรี
122 นายไพบูรณ์ สมจินดา
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง
ที่ 3.5 จันทบุรี
สํานักนายกรัฐมนตรี
123 นายจําลอง สิงห์โตงาม
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 7
(จันทบุรี)
124 นายธเนศ เธียรนันทน์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
125 นายทองทศ มหามนตรี
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

 

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทํางาน
มือถือ

สป.มท.

0-3942-1008
0-3931-2067 08-9549-7382

-

0-3945-3263 08-5034-5499

-

0-3930-3298
0-3932-3923
0-3931-3214
0-3932-1211

08-9245-0320
08-4946-0505
08-1759-2392

-

0-3939-1236 08-5334-6732
0-3939-1431- 08-9954-5491
3

-

0-3932-5945 08-9245-0100
0-3932-1166 08-1572-5252

-

0-3866-4585 08-1575-7019

-

0-3931-1166 08-1831-9902 34765
0-3932-4975
0-3933-0132 08-1862-1263

-

0-3931-1792 08-9099-0673

-

0-3971-1085 08-9831-6214

-

0-3933-0103 08-4555-4371
0-3947-1753 08-1830-3336

-

12

ลําดับ
ที่
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

140
141
142

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทํางาน
มือถือ

สํานักนายกรัฐมนตรี
นายธีรพล สมมาตร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ 0-3932-5986
ไทย จังหวัดจันทบุรี
นายสมพงษ์ ชาญเนตร
นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ 0-3939-1035
ไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดจันทบุรี
นางสาวกมลภัทร บวรสมบัติ นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดจันทบุรี
0-3947-1444
นางนัทธมน จินดาโชติ (รก.) ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
0-3949-8670จันทบุรี
2
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายสมพงษ์ สถิรสถาพร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0-3931-2552
จังหวัดจันทบุรี
นายอัศวิน วาจาสิทธิ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน 0-3943-7269
จันทบุรี (รก.)
นายสมบัติ นุชนารถ
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 6 0-3947-1709
จังหวัดจันทบุรี
นายภูมิภัทร ไพโรจน์ภักดิ์
หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนจันทบุรี
0-3949-8352
นางพรชนก กิจดํารงกุล
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 0-3932-7577
จันทบุรี
สํานักงานศาลยุติธรรม
นายสุบิน ชิ้นประเสริฐ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี
0-3930-1040
นายสุรชัย คอประเสริฐศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี
0-3930-3471แผนกคดีเยาวชน
4
นายณธรรมยุทธ์ สุจิตภิศธรรม อัยการจังหวัดจันทบุรี
0-3931-1012
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
อัยการจังหวัด คดีเยาวชนและครอบครัว 0-3933-0401จังหวัดจันทบุรี
3
นายเจษฎินทร์ สมจิตร์
อัยการจังหวัดประจํากรมสํานักงานอัยการ 0-3931-1012
จังหวัดจันทบุรีรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรี
นายเดชา จันทกิจ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจํา
0-3930-1184จังหวัดจันทบุรี
5
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นายสมบัติ เกิดไพบูลย์
หัวหน้าสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่
0-3938-9437
วิทยุ จันทบุรี
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ ผู้บังคังการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
0-3931-2272
 

สป.มท.

08-1377-0103

-

08-9831-6527

-

08-1677-8042
08-9732-8258

-

08-9205-3959 34752
08-1384-6687

-

08-1761-1026

-

08-1949-1135
08-1377-0712

-

34767
08-1840-3590 08-9920-7281
08-1309-5290

-

08-5288-8181

-

08-1762-5132

-

08-9404-2159

-

08-1945-0809 34772
13

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทํางาน
มือถือ
สป.มท.
พ.ต.อ.ศุภมิตร ดวงภมร
รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
0-3935-0643 08-1902-4711 34772
พ.ต.อ.จรัล จิดเจือจุน
รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
0-3932-2071 08-1865-4972 พ.ต.อ.สมนึก บุรมิ
รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
0-3932-2071 08-1761-6998 พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ เขมะชิต
รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
0-3932-2071 08-1949-4917 พ.ต.อ.โสภณ ศิริมาจันทร์
ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี
0-3931-1046 08-1932-5034 พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข
ผกก.สภ.เมืองจันทบุรี
0-3941-8149 08-1945-0533 พ.ต.อ.ตรีศักดิ์ สุขสภา
ผกก.สภ.ท่าใหม่
0-3943-1111 08-1377-3038 พ.ต.อ.เสถียร บุญค้ํา
ผกก.สภ.ขลุง
0-3944-1066 08-1982-9822 พ.ต.อ.วุฒิชัย อนันต์
ผกก.สภ.แหลมสิงห์
0-3949-9191 08-9833-5777 พ.ต.อ.สุธี ทิพย์สุข
ผกก.สภ.โป่งน้ําร้อน
0-3938-7111 08-1837-9154 พ.ต.อ.อภิชาต ไชยบุญเรือง ผกก.สภ.นายายอาม
0-3949-1069 08-1865-3791 พ.ต.อ.เสรีย์ นาประดิษฐ์
ผกก.สภ.มะขาม
0-3938-9018 08-1437-8476 พ.ต.อ.หัสชัย เรืองมาลัย
ผกก.สภ.แก่งหางแมว
0-3930-8179 08-1649-5980 พ.ต.อ.วัลลภ สามารถ
ผกก.สภ.สอยดาว
0-3938-1182 08-5095-4598 พ.ต.อ. คมสันต์ โยธคล
ผกก.สภ.เขาคิชฌกูฎ
0-3945-2426 08-1982-6532 พ.ต.ท.บุญส่ง ปีกขุนทด
สวญ.สภ.ทุ่งเบญจา
0-3939-5509 08-1654-6066 พ.ต.ท.วีระพงศ์ มีความดี
สว.สภ.สะตอน
0-3939-4110 08-7059-8245 พ.ต.ต. คํารณ ฉลาดถ้อย
สว.สภ.เกาะเปริด
0-3934-4199 08-1315-7924 พ.ต.ท. พลภัทร ธรรมะสนอง สว.สภ.บ้านแปลง
0-3932-6792 08-9092-4466 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ บุญเจริญ
สว.สภ.ตกพรม
0-3949-2443 08-9933-6153 พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง
ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 0-3938-9015 08-1948-4193 พ.ต.ต.มรกต แสงสระคู
สารวัตร สถานีตํารวจทางหลวง 4 กอง 0-3941-8579 08-7707-0700 กํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจทาง
หลวง
165 พ.ต.ท.นาวี ชูเดช
สารวัตรสถานีตํารวจน้ํา 4 กองกํากับการ 0-3939-1018 08-4141-3039 5 กองบังคับการตํารวจน้ํา
166 พ.ต.ท.เศรษฐภัทร ณ สงขลา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี 0-3938-7127 08-6309-8948 กระทรวงการต่างประเทศ
167 นางชลธี จันร์รัชชกูล
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 0-3930-1706 08-8874-0750 จันทบุรี

ลําดับ
ที่
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

ชื่อ – สกุล

 

ตําแหน่ง

14

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเกษตร จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด จํานวน 2,054,326 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
51.86 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่ร้อยละ 73 ของพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของจังหวัดจันทบุรี คือ ทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและทํารายได้ให้กับจังหวัดมากที่สุด
โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 279,923 ไร่ มากที่สุดในภาค ตะวันออก และเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
รองลงมา คือ เงาะ มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 193,596 ไร่ และมังคุดมีพื้นที่ปลูก 85,906 ไร่
ด้านการค้า การค้าของจังหวัดจันทบุรี จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งในด้านการผลิตและการจําหน่าย
เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมกับการทําเกษตร การปลูกพืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชไร่ ลักษณะการค้าส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จากการที่จังหวัดจันทบุรี มีเขตแดนติดกับประเทศกัมพูชา
จึงทําให้มีการค้าชายแดนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านทางด้านศุลกากรจันทบุรี ตั้งแต่ปี 2535-2547
(มีนาคม 2547) มีมูลค่าทั้งสิ้น 8,338.86 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการส่งออก 5,986.59 ล้านบาท มูลค่าการ
นําเข้า 2,352.27 ล้านบาท ดุลการค้าเกินดุล 3,634.32 ล้านบาท
ประเภทสินค้าส่งอออกและนําเข้า สินค้าส่งออกกัมพูชาที่สําคัญของไทย คือ สินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่
น้ํามันเบนซินพิเศษ ออกเทน 95 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว , น้ํามันเบนซินธรรมดา ออกเทน 91 เป็นต้น สินค้า
อุตสาหกรรม ได้แก่ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ําตาลทราย นมข้นหวานแปลงไขมัน และสินค้าเครื่องดื่ม ได้แก่ เบียร์
เครื่องดื่มบํารุงกําลัง น้ําผลไม้ ส่วนสินค้านําเข้าจากกัมพูชา คือ สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไม้ไผ่ลํา สินค้า
หนังและผลิตภัณฑ์จากหนัง ได้แก่ หนังโคหมักเกลือและสินค้าประมง

ข้อมูลด้านประชากร
อําเภอ
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ท่าใหม่
นายายอาม
แก่งหางแมว
โป่งน้ําร้อน
สอยดาว
มะขาม
เขาคิชฌกูฎ
แหลมสิงห์

 

จํานวนพื้นที่
(ตาราง
กิโลเมตร)
253.09
756.04
612.80
300.02
1,254.13
926.97
733.82
480.10
830.22
190.81

ความหนาแน่นของ
ประชากร (คนต่อ
ตารางกิโลเมตร)
478
73
101
107
30
42
86
62
31
161

จํานวนประชากร
จํานวนประชากร
รวม (คน)
ชาย(คน) หญิง (คน)
120,899
55,289
62,144
32,224
37,185
38,473
62,908
29,650
26,001
30,780

58,055
27,285
30,401
15,718
18,942
19,743
31,856
14,780
13,068
15,167

62,844
28,004
31,743
16,506
18,243
18,730
31,052
14,870
12,933
15,613

15

ข้อมูลด้านพื้นที่
อําเภอเมือง
คําขวัญอําเภอ ที่อยู่ที่ว่าการอําเภอ 33 ถนนเลียบเนิน ต.วัดไหม อ.เมืองจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3931-1028
หมายเลขโทรสาร 0-3931-1028
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมาเดิมเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านหัววัง ปัจจุบันคือ ต.จันทมิต ต่อมารัชกาลที่ 3 เกรง
ว่า เวียดนามจะมายึดเมืองจันทบุรี เนื่องจากอยู่พื้นที่ต่ํา จึงได้ย้ายเมืองจันทบุรีไปตั้งอยู่ที่ค่ายเนินวง ต.บาง
กะจะ เมื่อ 2377 ต่อมา รัชกาลที่ 4 ได้ย้ายเมืองจันทบุรีกลับไปตั้งอยู่ที่เดิมจนถึงปัจจุบันนี้
2.เนื้อที่/พื้นที่ 253.093 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปร้อนชื้น ฤดูฝนนาน หนาวเย็น
ข้อมูลการปกครอง
1.ตําบล 9 แห่ง
2.หมู่บ้าน 98 แห่ง

3.เทศบาล 6 แห่ง
4.อบต 8 แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่
1. เกษตรกรรม
2. ค้าขาย
2.อาชีพเสริม ได้แก่
1. การแปรรูปผลไม้
2. การประดิษฐ์ไม้ดอก
3.จํานวนธนาคาร มี 15 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารกรุงไทย โทร 0-3931-1008
2. ธนาคารกรุงเทพ โทร 0-3931-1495
3. ธนาคารออมสิน โทร 0-3931-1029
4. ธนาคารกสิกรไทย โทร 0-3932-1822-5
4.จํานวนห้างสรรพสินค้ามี 4 แห่ง
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1. โรงเรียนศรียานุสรณ์ โทร 0-3931-2223 2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โทร 0-39311170
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี โทร0-3931-0000

 

16

ด้านทรัพยากรธรรมชาติทสี่ าํ คัญของอําเภอ
1. อัญมณี
2. ป่าไม้เขาสระบาป
ด้านประชากร
1. จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 133,109 คน
2. จํานวนประชากรชาย รวม 64,884 คน
3. จํานวนประชากรหญิง รวม 48,225 คน
4. ความหนาแน่นของประชากร 525 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1. ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
- สถานีขนส่ง - สถานีรถไฟ
2. ทางน้ํา
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์
3. ทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่
1. เงาะ
2. ทุเรียน
3. มังคุด
2. ชื่อแหล่งน้ําที่สําคัญได้แก่
1. แม่น้ําจันทบุรี

ตําบลตลาด
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลตลาดอยู่ในเขตการปกครองของเขตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.คลองน้ําเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
 

17

ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดตะบกเตี้ย
2.วัดโบสถ์เมือง
3.วัดป่าคลองกุ้ง
4.วัดใหม่

ตําบลวัดใหม่
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลวัดใหม่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สภาพทั่วไปของตําบล :
เป็นชุมชนเมืองและเป็นศูนย์กลางของจังหวัดทั้งหน่วยงานราชการที่สําคัญ หรือศูนย์กลางธุรกิจเอกชน
วัดวาอารามต่างๆ รวมไปถึงสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อันเป็นที่ประดิษฐ์สถานของอนุสาวรีย์
พระเจ้าตากสินมหาราชที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวจันทบุรี
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติด ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติด ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติด ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติด ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
มีประชากรทั้งสิ้น 18,140 คน
มีสิทธิ์เลือกตั้ง 12,539 คน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพ ค้าขาย,รับราชการและรับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2.ศาลากลางจังหวัด
3.ที่ว่าการอําเภอ
4.ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข ฯลฯ

 

18

ตําบลคลองนารายณ์
ประวัติความเป็นมา :
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี ได้สันนิษฐานว่า บริเวณตําบลคลองนารายณ์เป็นที่ตั้ง
เมืองดั้งเดิมของจันทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยอาณาจักรขอม ตัวเมืองดั้งเดิมตั้งอยู่ที่หน้าเขาสระบาป ใน
ปัจจุบันยังมีซากเมืองโบราณ กําแพงเมืองก่อด้วยศิลา และเชิงเทินปรากฎให้พบเห็นอยู่บ้าง
สภาพทั่วไปของตําบล :
สภาพโดยทั่วไปของตําบลคลองนารายณ์ ประกอบด้วย ภูเขา ป่าไหม้ และสวนผลไม้ พืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ
ลุ่ม
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต. พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อบต. คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาสระบาป
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.เกาะขวาง และ ทต. จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,665 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,027 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.โบราณสถานเมืองเพนียด
2.น้ําตกคลองนารายณ์
3.วัดทองทั่ว

ตําบลเกาะขวาง
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลเกาะขวาง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอเมือง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะ
ขวาง บ้านเกาะขวาง บ้านอ่างหิน บ้านเกาะลอย บ้านเกาะโตนด บ้านเกาะโตนด บ้านเกาะตะเคียน บ้านเกาะ
ตะเคียน บ้านเกาะตะเคียน
สภาพทั่วไปของตําบล :
เป็นชุมชนรอบเมือง มีความเป็นอยู่ผสมผสานระหว่างตัวเมืองกับชนบท ในละแวกนี้มีการเจียรไนพลอย
กันเป็นจํานวนมาก และการทํานากุ้งกุลาดําก็กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
 

19

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ครองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 9,517 คน และจํานวนหลังคาเรือน 4,015 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
รับจ้างทั่วไป โดยเฉพาะการเจียระไนพลอย ทํานากุ้ง

ตําบลคมบาง
ประวัติความเป็นมา :
เดิมในตําบลมีหญ้าชนิดหนึ่งขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีลักษณะในบาง ๆ และมีความคม หญ้าชนิดนี้สามารถ
บาดคนให้เกิดบาดแผลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนถูกหญ้าชนิดนี้บาด จะรักษาให้หายยาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า
"ต.คมบาง" ตําบลคมบาง เป็นตําบลในเขตการปกครองของอําเภอเมืองจันทบุรี ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแถว ,หมู่ 2 บ้านคมบาง ,หมู่ 3 บ้านคมบาง,หมู่ที่ 4 บ้านดอน, หมู่ที่ 5 บ้านคมบางล่าง, หมู่ที่ 6
บ้านหนองขอน, หมูที่ 7 บ้านหนองขอน, หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย, หมู่ที่ 9 บ้านแถวคลอง, หมู่ที่ 10 บ้านแถวคลอง
สภาพทั่วไปของตําบล :
อยู่ห่างจากอําเภอ 13 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ผลการสํารวจข้อมูล กชช. 2 ค. ระดับ 3 หมู่บ้าน
ผลการสํารวจ จปฐ. ตกเกณฑ์ข้อ 31 เรื่องการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทุกหมู่บ้าน
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองน้ําเค็ม ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาสระบาป
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,393 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,253 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวนผลไม้
อาชีพเสริม ค้าขาย แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ผลไม้ เช่น ทุเรียน, มังคุด, กล้วย ฯลฯ)

 

20

ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดเขาน้อย ม. 8 ตําบลคมบาง เมือง จันทบุรี
2. วัดคมบาง ม. 2 ตําบลคมบาง เมือง จันทบุรี
3. วัดเนินยาง ม. 1 ตําบลคมบาง เมือง จันทบุรี
4. วัดปลายคลอง ม. 9 ตําบลคมบาง

ตําบลท่าช้าง
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลท่าช้าง เนื่องจากสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพทหารมาพักที่บริเวณสะพานหลังค่ายตากสิน
ใกล้บริเวณป่าช้าผีแขก หมู่ 6 ตําบลท่าช้างในปัจจุบัน ซึ่งสมัยก่อนกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มีช้างใช้ใน
การรบจํานวนมาก และได้นําช้างมาอาบน้ําบริเวณสะพานดังกล่าว ซึ่งใช้เป็นท่าอาบน้ําของช้างประจํา ดังนั้น
ต่อมาจึงเรียกชื่อเป็น "ท่าช้าง" เป็นที่มาของชื่อตําบลท่าช้าง
สภาพทั่วไปของตําบล :
มีลักษณะเป็นเมืองมีบางส่วนยังคงความเป็นสวน คนส่วนมากประกอบอาชีพราชการ ห้างร้าน ค้าขาย
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลแสลง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลบางกะจะ และตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ําจันทบุรี และฝั่งตรงข้ามเป็นตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลพลอยแหวน และตําบลเขาวัว อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 12,737 คน และจํานวนหลังคาเรือน 5,204 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.ท่าช้าง
2. วังสวนบ้านแก้ว

 

21

ตําบลจันทนิมิต
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลจันทนิมิตอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอเมือง มีจํานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1
บ้านหัววัง หมู่2 บ้านคลองขี้หนอน หมู่3 บ้านหลังวัด หมู่4 บ้านหลังวัด หมู่5 บ้านท่าเรือจ้าง หมู่6 บ้านวัดไผ่
ล้อม หมู่7 บ้านตรอกประดู่ หมู่8 บ้านขอม หมู่9 บ้านวัดจันทร์
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เกาะขวาง ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางกะจะ ต.ตลาดจันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 13,835 คน เป็นชาย 6,624 คน เป็นหญิง7,211 คน
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดจันทนาราม
2.วัดไผ่ล้อม

ตําบลบางกะจะ
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลบางกะจะในสมัยโบราณเรียกกันว่า "บางกาจัน" ก็มี "บางกะจะหัวพลอย" ก็มีตําบลบางกะจะเป็นที่
ลาดไหล่เขาต่ําลง ๆ จนติดต่อกับแม่น้ําลําคลองอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรามชาติ และมีพลอยที่มีชื่อเสียง
โด่งดังไปทั่วโลก คือ พลอบุษราคัม เขียวไพลิน พลอยสตาร์ ประชาชนดั้งเดิมของชาวบางกะจะเป็นคนไทยแท้ ๆ
และบางส่วนก็เป็นชาวจีนที่อพยพมา และยังมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เช่นวัดพลับ ค่ายเนินวง ซึ่ง
ปัจจุบันก็มีชื่อเสียงโด่งดัง
สภาพทั่วไปของตําบล :
อบต.บางกะจะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ถนนทําเนียบ - ดอนทราย ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ซึ่งมี
ระยะห่างจาก อ.เมืองจันทบุรี ประมาณ 5 กม.
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ปากน้ําบางกะจะ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. สี่พยา และ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,689 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,229 หลังคาเรือน
 

22

ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. ค่ายเนินวง
2. วัดพลับ
3. พิพิธภัณฑ์โบราณคดีใต้น้ํา
4. วัดโยธานิมิต
5. สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
6. กองกํากับการตํารวจน้ําท่าแฉลบ
7. ท่าเทียบเรือท่าแฉลบ กรมเจ้าท่า

ตําบลแสลง
ประวัติความเป็นมา :
เดิมทีในพื้นที่ตําบลแสลง มีสภาพเป็นป่าและทุ่งนา มีต้นไม้เป็นต้นไม้ยืนต้นขึ้นอยู่ตามท้องทุ่งทั่วไปมีชื่อ
เรียกว่า ต้นแสลงใจ มีสรรพคุณในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ต่อมามีราษฎรอพยพมาตั้งถิ่นฐานขึ้นเป็นหมู่บ้าน ชื่อ
บ้านแสลง เมื่อชุมชนเจริญขึ้น มีราษฎรจํานวนมากพอ จึงได้มีการยกฐานะเป็นตําบลแสลง นับตั้งแต่นั้นมา
สภาพทั่วไปของตําบล :
มีพื้นที่ จํานวน 42.84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,780 ไร่ ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีที่
ลุ่มเป็นบางแห่ง มีถนนตัดผ่านหลายสาย
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชากไทย ม.4 กิ่งอําเภอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าหลวง ม.4-8 อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาบายศรี ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,569 คน และจํานวนหลังคาเรือน 840 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดแสลง

 

23

ตําบลหนองบัว
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลพลับพลาไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า แต่จากคําบอกเล่าของผู้สูงอายุบอกว่า เคยมีเจ้านายชั้นสูงแต่ไม่ทราบ
ว่าสมัยใด ได้เสด็จมาพักผ่อน และได้สร้างพลับพลาที่ประทับ ชาวบ้านจึงเรียกสถานที่บริเวณนั้นว่า "พลับพลา"
จนปัจจุบันเรียกว่า ตําบลพลับพลา
สภาพทั่วไปของตําบล :
ลักษณะเป็นบ้านสวน พื้นที่สว่ นใหญ่ทําสวนผลไม้ มีเทือกเขาสระบาปอยู่ด้านทิศตะวันออกมีทัศนียภาพที่
สวยงาม
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาสระบาป อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,329 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,792 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.น้ําตกคลองราง
2.วัดพลับพลา
3.วัดโป่งแรด
4.สถานีทดลองยางโป่งแรด
5.ศูนย์สาธิตการตลาดตําบลพลับพลา

อําเภอขลุง
คําขวัญอําเภอ ผู้คนสามัคคี เมืองมีความสะอาด ธรรมชาติเขียวขจี มากมีกุ้งหอยปูปลา นานาผลไม้ ยิ่งใหญ่ป่า
ชายเลน ลุ่มน้ําเวฬุ เขื่อนคีรีธาร แสนสําราญน้ําตกตรอกนอง
ที่อยู่ที่ว่าการอําเภอ 98 ถนนเทศบาลสาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3944-1093
หมายเลขโทรสาร 0-3944-2994
 

24

ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา
ขลุง เดิมนั้นเป็นเมือง มีเจ้าเมืองกครอง เรียกว่า “เมืองขลุง” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ มีการจัดระเบียบการปกครองตามแบบมณฑลเทศาภิบาลเมืองขลุง จึงมี
ฐานะเป็ น อํ า เภอ เรี ย กว่ า “ อํ า เภอ ขลุ ง ” ต่ อ มาเมื่ อ ฝรั่ ง เศสได้ ย้ า ยจากเมื อ งจั น ทบุ รี ไ ปอยู่ จั ง หวั ด
ตราด อําเภอขลุงจึงได้ยกฐานะเป็นเมืองอีกวาระหนึ่ง มีฐานะเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า “เมืองขลุง”
ครั้นต่อมาในราว พ.ศ. ๒๔๕๑ เมื่อฝรั่งเศสได้ย้ายออกไปจากเมืองตราดแล้ว เมืองตราดได้มีฐานะเป็น
จังหวัดขึ้นตามเดิม โดยมีอําเภอบางพระ อําเภอเกาะช้าง อําเภอทุ่งใหญ่ (อําเภอเขาสมิงปัจจุบัน) รวมอยู่ใน
เขตการปกครองของจังหวัดตราด “เมืองขลุง” จึงได้ยุบเป็นอําเภอ ขึ้นกับเมืองจันทบุรี และคงมีฐานะเป็น
อําเภอตลอดมาจนถึงปัจจุบันคําว่า “ขลุง” หมายถึงที่ลุ่มๆ ดอนๆ น้ําท่วมถึง เดิมชาวขลุงมีอาชีพทํานา และ
การประมงเป็นหลัก ปัจจุบันมีการปลูกผลไม้กันมาก ถ้าพูดถึงเมืองสะอาด หลายคนต้องรู้จักอําเภอขลุงเป็น
อย่างดี เพราะแทบทุกปี จะได้รับรางวัลเรื่องความสะอาดชื่อเสียงในเรื่องนี้ไปทั่ว ทําความภูมิใจให้ชาวขลุงเป็น
อย่างมาก
อํ า เ ภ อ ข ลุ ง เ ป็ น อํ า เ ภ อ ห นึ่ ง ข อ ง จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี อ ยู่ ห่ า ง จ า ก ตั ว เ มื อ ง จั น ท บุ รี
ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร ตามตํานานเล่ากันว่า ในพื้นที่นี้ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมมีเชื้อชาติ “ ชอง ” พวกนี้มี
ภาษาพูดอย่างหนึ่งแตกต่างจากภาษาเขมรและภาษาไทย ทางมานุษยวิทยาได้จัดให้อยู่ในจําพวกตระกูลมอญ เขมร เช่นเดียวกับพวกขอมโบราณพวกชองชอบลูกปัดสีต่างๆ และใช้ทองเหลืองเป็นเครื่องประดับ เข้าใจว่าเดิม
ทีเดียวพวกชองนี้คงจะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ตามท้องที่ต่างๆ ในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี และถอยร่นเข้าป่าเข้า
ดงไป เมื่อไทยมีอํานาจเข้าครอบครองเมืองจันทบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา
2.เนื้อที่/พื้นที่
๗๕๖.๐๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๗๒,๕๒๓.๗๕ ไร่ ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
ร้อนชื้น มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ระหว่างเดือน ก.พ.-เม.ย. ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พ.ย.-ม.ค. ฤดูฝน ระหว่างเดือน
พ.ค.-ต.ค.
ข้อมูลการปกครอง
1.ตําบล 12 แห่ง
3.เทศบาล 6 แห่ง
2.หมู่บ้าน 90 แห่ง 4.อบต. 6 แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลัก ได้แก่
1. ทําสวนผลไม้ 2. ทําสวนยางพารา 3. ประมง
2. อาชีพเสริม ได้แก่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แปรรูปผลไม้/แปรรูปอาหารทะเล
3. จํานวนธนาคาร มี 5 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
โทร. 0 3944 1513
2. ธนาคารออมสิน
โทร. 0 3944 1065
3. ธนาคารกสิกรไทย
โทร. 0 3944 1659
4. ธนาคาร ธกส.
โทร. 0 3936 2520
5. ธนาคารกรุงไทย จํากัด
โทร. 0-3944-1239
3

 

25

ด้านสังคม
1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่
1. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โทร. 0 3944 1789
2. โรงเรียนบ่อวิทยาคาร
โทร. 0 3936 8273
3. โรงเรียนศรีหฤทัย
4. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
5. โรงเรียนเทศบาลขลุง 2
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของอําเภอ
1. แม่น้ําเวฬุ
2. ป่าตกพรม
3. ป่าหนองระหาร
4. ป่าชายเลนปากน้ําเวฬุ
ด้านประชากร
1.จํานวนประชากรทั้งสิ้นรวม 55,417 คน
2.จํานวนประชากรชายรวม 28,068 คน
3.จํานวนประชากรหญิงรวม 28,359 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 73 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1.ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ
2.ทางน้ํา
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์
3.ทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน

ตําบลขลุง
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลขลุงอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.วันยาว ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.วันยาว ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดวันยาวบน
 

26

ตําบลบ่อ
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลบ่อเป็นตําบลหนึ่งในจํานวน 12 ตําบล ของ อ.ขลุง ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เกือบทั้งหมดนับถือ
ศาสนาพุทธ ประกอบด้วย หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองระหาน บ้านหวัก บ้านบ่อบน บ้านบ่อล่าง บ้าน
หัวนา บ้านมาบชุมเห็ด บ้านท่าสอน บ้านวังสรรพรส บ้านหวัก บ้านบ่อเจริญ
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 85.10 ตร.กม. หรือ 53,187 ไร่ มีแม่น้ําเวฬุไหลผ่าน ซึ่งกั้นระหว่าง จ.
จันทบุรี และ จ.ตราด
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังสรรพรส ต.ซึ้ง ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 6,684 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,654 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก เกษตรกรรม ทํานา ปลูกข้าว เลี้ยงกุ้ง
อาชีพเสริม ทําสวนผลไม้
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดเกาะ(ดอนอุดม) ม.3 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
2. วัดคงคาราม (บ่อ) ม.4 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
3. วัดท่าสอน ม. 7 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
4. วัดวังสรรพรส ม.8 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
5. วัดหนองระหาน ม.1 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
6. วัดหิรัญญาราม (หวัก) ม.9 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110

ตําบลเกวียนหัก
ประวัติความเป็นมา :
มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า มีตายาย 2 คนอยู่ที่อําเภอแหลมสิงห์ สมัยนั้นพื้นที่เป็นป่าเปลี่ยวต้องใช้เกวียน
เป็นพาหนะ โดยตายายขับเกวียนพลิ้วมา พอมาถึงบ้านปากคั่นบริเวณนั้นมีสระน้ําใหญ่ มีสัตว์ป่าจํานวนมากมา
กินน้ําที่หนองน้ํา พอสัตว์ป่าเห็นตายายก็ส่งเสริมคําราม ยายเกิดอาการกลัว จึงตีวัวที่ลากเกวียนมาถึงวัดตะพง
น้อย (วัดตะปอนน้อย) วัวก็วิ่งเต็มที่เลยไปถึงหมู่บ้านหนึ่งคานหลังของเกวียนเกิดหลุดรูดล จึงเรียกว่าบ้านคานรูด
หลังจากนั้นตายายก็มัดคานที่รูดแล้ววิ่งต่อไป คานเกวียนไปไม่ไหวจึงหักลงมาก ต่อมาเรียนสถานที่ตรงนั้นว่า
"บ้านเกวียนหัก"

 

27

สภาพทั่วไปของตําบล :
ตําบลเกวียนหักอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอขลุง 1.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 14,294 ไร่ ทําการเกษตร
8,424 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและเป็นที่ราบบริเวณเทือกเขาสระบาป และบางส่วนติดกับชายทะเลเนินเขา
บางส่วนและมีพื้นที่บางส่วนติดทะเล
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ซึ้ง ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,351 คน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพ ทําสวนผลไม้
อาชีพเสริม ทํานากุ้ง รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดเกวียนหัก
2. อ่างเก็บน้ํา
3. สํานักงานจัดการป่าชายเลน อําเภอขลุง

ตําบลตะปอน
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลตะปอน มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า มีตายาย 2 คน อยู่ที่อําเภอแหลมสิงห์ สมัยนั้นพื้นที่เป็นป่าเปลี่ยว
ต้องใช้เกวียนเป็นพาหนะ โดยตายายขับเกวียนพลิ้วมาพอมาถึงบ้านปากคั่นบริเวณนั้นมีสระน้ําใหญ่ มีสัตว์ป่า
จํานวนมากมากินน้ําที่หนองน้ํา พอสัตว์ป่าเห็นตายายก็ส่งเสียงคําราม ตายายเกิดอาการกลัวจึงตีวัวที่ลากเกวียน
มาถึงวัดตะพงน้อย (วัดตะปอนน้อย) ยายกลัวมากจึงสั่งตาให้ตีวัวเร็ว ๆ ตาก็เลยตีวัวเต็มที่ พอมาถึงวัดตะพงใหญ่
(วัดตะปอนใหญ่) วัวก็วิ่งเต็มที่เลยไปถึงหมู่บ้านหนึ่ง คานหลังวัวของเกวียนเกิดหลุดรูดลงมา ตายายก็มัดคานแล้ว
ตีวัววิ่งต่อไป พอเลยไปถึงหมู่บ้านต่อไปคานก็หักลง ต่อมาเรียกว่า "บ้านเกวียนหัก"
สภาพทั่วไปของตําบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและทีราบลุ่ม
14.3 ตร.กม. หรือประมาณ 8,938 ไร่

 

มีพื้นที่เนินเขาบางส่วนและบางส่วนติดทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด

28

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ และเทือกเขาสระบาป จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง และ ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลต.พลิ้ว อ.แหลม-สิงห์ จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,252 คน ของพื้นที่
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวนผลไม้
อาชีพเสริม ทํานาข้าว รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดตะปอนใหญ่
2. อุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้ว

ตําบลบางชัน
ประวัติความเป็นมา :
ชุมชนในตําบลบางชัน หลายชุมชน เกิดจากชาวจีนได้มาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพทําประมง มา
ประมาณ 200 ปี มีหลักฐานเป็นชุมชนเก่ามีผู้คนมาอาศัยอยู่ก่อนแล้ว คือการก่อตั้งวัดบางชันหมู่2 มีลายพระ
หัตถ์ สมัย ร.5 ทรงตั้งวัดบางชัน (วัดอรัญสมุทธาราม) เมื่อปี พ.ศ.2441 และกําหนดให้แบ่งเขตวัดแยกจากแขวง
เมืองขลุงบุรีส่วนชุมชนอื่นๆ ได้ขยายไปยังบริเวณที่เหมาะสมสําหรับการ พักอาศัย และการประกอบอาชีพ ได้แก่
บ้านเทพขาหย่าง (หมู่ที่4) บ้านอีเทพ (หมู่ที่3) บ้านเกาะจิก (หมู่ที่1) บ้านสีลําเทียน (หมู่ที่6) และบ้านคลอง (หมู่
ที่5)
สภาพทั่วไปของตําบล :
ตําบลบางชัน เป็นที่ราบริมฝั่งทะเล พื้นที่ทั่วไปเป็นป่าชายเลน มีลําคลองสายหลัก 3 สาย คือ
1.แม่น้ําเวฬุ 2.คลองโรงไม้ 3.คลองกอบ ที่ตั้งของตําบล อยู่ทางทิศใต้ของอําเภอ ระยะทางประมาณ 30 กม.
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ทะเล
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลตําบลบ่อ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลหนองชิ่ม และตําบลเกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,714 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,323 หลังคาเรือน
 

29

ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ประมงน้ําเค็ม
อาชีพเสริม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดบางชัน
2.วัดเทพขาหยั่ง
3.เกาะจิกนอก
4.โรงเรียนประถม 4 แห่ง
5.สถานีอนามัย 1 แห่ง

ตําบลวันยาว
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลวันยาว เป็นตําบลหนึ่งในจํานวน 12 ตําบลของอําเภอขลุง มีตํานานเล่าขานกันว่า ในสมัยพระเจ้า
ตากสินมหาราช ได้มีพระสงฆ์มาตั้งสํานักสงฆ์ที่ริมทะเล และชาวบ้านมีความศรัทธามาก จึงร่วมกันสร้างอุโบสถ
ขึ้น ร่วมกันขนทรายมาจํานวนมากในแต่ละวันเหน็ดเหนื่อยมาก จึงเรียกว่า "วัดวันยาว" และชาวบ้านส่วนใหญ่
เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม จึงมีอาชีพค้าขายทําสวนบ้าง ทําประมงบ้างสลับกันไปมาตาม
ฤดูกาล มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตําบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ดินเป็นดินทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 80 ตร.กม. หรือประมาณ 9,000 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลเมืองขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,213 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,616 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน เลี้ยงกุ้ง
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต. วันยาว
4. วัดสามัคคีธรรม
2. สถานีอนามัย
5. วัดซึ้งล่าง
3 วัดใหม่ดํารงธรรมธาราม
 

30

ตําบลซึ้ง
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลซึ้งเป็นตําบลหนึ่งใน 12 ตําบลของอําเภอขลุง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่ง
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2538 พร้อมทั้งได้รับรางวัลองค์การบริหารส่วนตําบลดีเด่นประจําปี 2538 ของ จังหวัด
จันทบุรี และได้รับคัดเลือกจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ
ประจําภาคตะวันออก ประจําปี 2540 ประชาชนทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและราบสูง มีเนินเขาเป็นบางส่วน โดยมีเขาสระบาปเป็นแหล่งต้นน้ํา ประชาชนมีอาชีพ
มีพื้นที่ทําการเกษตร ทั้งหมดประมาณ 23,865 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตรอกนอง, ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.วันยาว, ทศ.เมืองขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เกวียนหัก, ทศ.เมืองขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,712 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,572 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดซึ้งบน
2. วัดมณีคิรีวงก์
3. วัดอิมั้ง
4. วัดช้างข้าม
5. สํานักสงฆ์เขาแก้ว
6. อบต.ซึ้ง
7. สํานักงานเกษตรอําเภอขลุง
8. สํานักงานประปาขลุง
9. สํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตําบลมาบไพ
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลมาบไพ เป็นตําบลเก่าแก่ประมาณเกือบ 100 ปี ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่เกือบทั้งหมด นับ
ถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอขลุง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านตรอกเพาะ
หมู่ 2 บ้านมาบไพ หมู่ 3 บ้านมาบไพ หมู่ 4 บ้านเขาอ่าง หมู่ 5 บ้านมะกอก หมู่ 6 บ้านเนินแหวน
 

31

สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 43.16 ตร.กม. หรือประมาณ 27,256.25 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้ว
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 2,745 คน และจํานวนหลังคาเรือน 650 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. น้ําตกมะกอก

ตําบลวังสรรพรส
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลวังสรรพรส เป็นตําบลหนึ่งในจํานวน 11 ตําบลของอําเภอขลุง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย หมู่1 บ้านสะโทย หมู่2 บ้านจังกิ้ง หมู่3 บ้านตันหาร หมู่4 บ้านดอน หมู่5 บ้านร้อยรู หมู่6 บ้านตก
ปก-ตาลึง หมู่7 บ้านหนองบัว หมู่8 บ้านหนองกวาง หมู่9 บ้านตกปลา
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 17,750 ไร่ เป็นพื้นที่ทําการเกษตร 14,981 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 2,769 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.มาบไพ และ ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ซึ้ง และ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปราณีต ต.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตรอกนองและต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 2,894 คน และจํานวนหลังคาเรือน 802 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่ รับจ้างทั่วไป

 

32

ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดเวฬุวรรณาราม
2.โรงเรียนวัดเวฬุวรรณาราม
3.องค์การบริหารส่วนตําบลวังสรรพรส

ตําบลตรอกนอง
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลตรอกนอง เป็นตําบลในเขตการปกครองของอําเภอขลุง ประกอบไปด้วย5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1
บ้านตรอกโสน หมู่ 2 บ้านตรอกนองบน หมู่ 3 บ้านตรอกนองกลาง หมู่ 4 บ้านตรอกนองกลาง หมู่ 5 บ้านตรอก
นองล่าง ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมของจันทบุรี ตั้งบ้านเรือนรอบเขาสระบาป เพราะพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีน้ําไหลจากภูเขา
เป็นร่องน้ําที่ชาวบ้านเรียกว่า ตรอกน้ํา ทําให้มีใช้ในการเกษตรได้ทั้งปี ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียก หมู่บ้านนี้ ว่า
หมู่บ้านตรอกน้ํานอง และต่อมาในปัจจุบันจึงชื่อหมู่บ้านตรอกนอง
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่เป็นที่ราบเนินเขา พื้นที่เหมาะแก่การทําสวนผลไม้ มีน้ําจากภูเขาตลอดทั้งปี มีพื้นที่ทั้งหมด
43.61 ตร.กม. หรือ 20,916 ไร่ มีเทือกเขาสระบาปกั้นระหว่างตัวอําเภอขลุง กับตําบลตรอกนอง
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลมาบไพ และตําบลวังสรรพรส อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลซึ้ง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลวังสรรพรส และตําบลบ่อ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 2,332 คน ของพื้นที่
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่ ประมง
อาชีพเสริม แปรรูปผลไม้จําหน่าย เช่นทุเรียนทอด
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดกลางเก่า
2. วัดตรอกนองบน (อรัญนิเวศน์)

3. วัดตรอกนองล่าง (เนินพยาราม)
4. โรงเรียนบ้านตรอกนอง

ตําบลตกพรม
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลตกพรมเป็นตําบลหนึ่งในจํานวน 12 ตําบลของอําเภอขลุง ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพมา
ประกอบอาชีพชุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย) ซึ่งชาวบ้านดั้งเดิมเป็นชาวชอง ที่มาตั้งรกรากอยู่เดิมต่อมามีการอพยพ
 

33

เคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจาย เพราะสภาพพื้นที่เป็นที่เนินมีป่าไม้มาก
ประชาชนจึงอยู่ห่างกันมาก และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประกอบด้วยหมู่11 บ้าน ได้แก่ บ้านตกชี บ้านตก
พรม บ้านสะตอน้อย บ้านสีเสียด บ้านเฟอร์คแลนด์ บ้านอ่างเอ็ด บ้านปงชี บ้านวันทอง บ้านลําอ่อน บ้านชา
กราว
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่เป็นเนินเขาขนาดย่อม มีพื้นที่ทั้งหมด 150 ตร.กม. หรือ 82,000 ไร่ มีแม่น้ําเวฬุไหลผ่านซึ่งกั้น
ระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเพาะปลูก ทําสวนผลไม้ ปลูกผักและการขุดหา
แร่รัตนชาติ (พลอย) ทั้งใช้เครื่องจักรเป็นเหมืองแร่ ทั้งการขุดด้วยมือ ทําให้สภาพของดินได้รับควาามเสียหาย
เป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถปลูกพืชได้
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ปราณีต และ อบต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.มาบไพ และ อบต.อ่างคีรี อ.ขลุง จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,858 คน และจํานวนหลังคาเรือน 902 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม รับจ้างเจียรไนพลอย
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดตกพรม
2.โรงเรียนตกพรม
3.โรงเรียนขลุงรัชดา สาขาตกพรม
4.วัดสตอน้อย
5.สํานักสงฆ์บา้ นบ่อกลาง
6.โรงเรียนบ้านสะตอน้อย

ตําบลบ่อเวฬุ
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลบ่อเวฬุเป็นตําบลหนึ่งในจํานวน 12 ตําบล ของอําเภอขลุง มีพื้นที่เกือทั้งหมดเป็นเนินเขาขนาดย่อม
มีป่าไม้ และสัตว์ป่ามากมายในอดีต การเดินทางมีความลําบาก เพราะไม่มีถนนแต่จะเป็นทางเดินของชาวบ้าน
ทําให้ขนานนามว่าเป็น บ่อเวร อยู่ในเขตของตําบลตกพรมชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมอญหรือเรียกว่า "กุหร่า"
ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้มีการขุดหาแร่รัตนชาติ หรือพลอย ซึ่งทําให้ราษฎรมีรายได้ และในปี 2531 ได้แยก
 

34

ตําบลออกมาจากตําบลตกพรม โดยเรียกว่า ตําบลบ่อเวฬุ ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย
หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อเวฬุ หมู่1หมู่2 บ้านสะพานหินบน บ้านโชคดี บ้านสะพานหินล่าง บ้านแสงแดง
บ้านเขาทอง
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินป่นหินไม่เหมาะกับอาชีพ
การเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นย่อมๆ ไม่หนาแน่น ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างและหาของป่า
ขาย ต่อมามีโอกาสขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย) ทําให้มีราษฎรบางครัวเรือนมีฐานะร่ํารวยขึ้นและมีราษฎรย้ายเข้า
มาประกอบอาชีพขุดแร่รัตนชาติ (พลอย) กันอย่างมาก ทําให้ราษฎรที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สร้างครอบครัวตั้งถิ่น
ฐานเป็นการถาวร
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ.โป่งนําร้อน จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,122 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,743 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่ ค้าขายพลอย
อาชีพเสริม ขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย)
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.เขื่อนศีรีธาร
2.พระตําหนักที่ประทับฯ
3.โรงไฟฟ้าเขื่อนคิรีธาร
4.วัดบ่อเวฬุวนาราม
5.องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเวฬุ
6.โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
7.สถานีตํารวจภูธรตําบลบ่อเวฬุ

อําเภอท่าใหม่
ที่อยู่ที่ว่าการอําเภอ 88 ถนนราชกิจ ตําบลท่าใหม่ อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3943-1090
หมายเลขโทรสาร 0-3943-1090
 

35

ข้อมูลทั่วไป
1. ประวัตคิ วามเป็นมา
อําเภอท่าใหม่ได้เริ่มจัดระเบียบการปกครองเป็นอําเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
2440 (ร.ศ.166) มาตั้งแต่ พ.ศ.2443 เดิมเรียกว่า " อําเภอโขมง" ต่อมาประมาณ พ.ศ.2447 ย้ายไปอยู่บริเวณวัด
เขาพลอยแหวน เรียกว่า " อําเภอพลอยแหวน " พ.ศ.2460 ย้ายมาตั้งที่ตําบลท่าใหม่ จึงเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้อง
กับชื่อตําบลว่า " อําเภอท่าใหม่ "
2. เนื้อที/่ พืน้ ที่ 612 ตร.กม.
3. สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21-34 องศาเซลเซียส
ข้อมูลการปกครอง
1.ตําบล 12 แห่ง
2.หมู่บ้าน 123 แห่ง

3.เทศบาล 3 แห่ง
4.อบต 12 แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่
1. ทําสวนผลไม้ สวนยางพารา
2. ประมง
3. ค้าขาย
2.จํานวนธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารออมสิน
โทร.0-3943-1789, 0-3943-1066
2. ธนาคารกรุงเทพฯ โทร.0-3643-1989-90
3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-3943-1122
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่
1. โรงเรียนท่าใหม่ " พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล" โทร. 0-3943-1341
2. โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ โทร. 0-3943-7218
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยบูรพา โทร. 0-3931-0000 ต่อ 1210, 1211
ด้านทรัพยากรธรรมชาติทสี่ าํ คัญของอําเภอ
ปะการัง

ด้านประชากร
1.จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 69,926 คน
2.จํานวนประชากรชาย รวม 34,729 คน
3.จํานวนประชากรหญิง รวม 35,197 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 113 คน/ตร.กม.
 

36

ด้านการคมนาคม
1.ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ
2.ทางน้ํา
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์
3.ทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทุเรียน
มังคุด
เงาะ
ระกํา
สละ
พริกไท

2.ชื่อแหล่งน้ําที่สําคัญได้แก่ (แม่น้ํา/บึง/คลอง)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แม่น้ําวังโตนด
คลองท่าใหม่
คลองสามหนาด
คลองวังโตนด
คลองรําพัน
คลองเซา

ตําบลท่าใหม่
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลท่าใหม่อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ตะกาดเง้า ต.ยายร้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เขาบายศรี ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ขโมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 

37

ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดกลางทุ่งท่าระแนะ
2.วัดบุญญวาสวิหาร
3.วัดหนองบัว

ตําบลยายร้า
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลยายร้าอยู่ในเขตการปกครองของเขตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ท่าใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดไผ่ล้อม

ตําบลสีพยา
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลสีพยา เดิมมีเรื่องเล่ามาว่า ในเขตพื้นที่ของตําบลสีพยา มีถ้ําอยู่ใกล้กับน้ําตกสีพยา ภายในถ้ํามีงู
ขนาดใหญ่อาศัยอยู่ และงูที่อยู่ในถ้ํานั้นมีลักษณะเหมือนงอนอยู่บนหัว ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพญานาคจํานวน 4 ตัว
ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า "สี่พญา" ต่อมาจึงเพี้ยนกลายเป็น "สีพยา"
สภาพทั่วไปของตําบล :
ตําบลสีพยาแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเรียกว่า "สีพยาบน" เป็นที่ราบ ราษฎรประกอบอาชีพทําสวน
ผลไม้ ประกอบด้วย หมู่ 1, 2, 3, 6, 7 และส่วนที่สอง เรียกว่า "สีพยาล่าง" เป็นที่ราบติดชายฝั่งทะเลทะเล
ราษฎรประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดํา ประกอบด้วย หมู่ 4, 5, 8, 9, 10, 11
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลต.ท่าใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 1,650 คน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวนผลไม้, เลีย้ งกุ้ง
 

38

ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. โบสถ์เก่าวัดพลูยาง
2. น้ําตกสีพยา

3. อบต.สีพยา

ตําบลบ่อพุ
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลบ่อพุได้เริ่มจัดระเบียบการปกครองเป็นตําบลมาตั้งแต่สมัย ร.5 สมัยนั้นทางราชการได้สั่งเจ้าหน้าที่
มาตรวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทําประวัติตําบลในการตรวจเยี่ยมที่ตําบลบ่อน้ําพุได้พบว่าที่หน้าวัดบ่อพุ และบริเวณ
หน้าโบสถ์นั้นได้มีน้ําพุผุดขึ้นมาจากพื้นดิน เจ้าหน้าที่เห็นว่าใน ต.น้ําพุ มากมาย เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงได้ตั้งชื่อ
ตําบลนี้ว่า "ตําบลบ่อพุ" และเรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และเนินเขา เหมาะสําหรับการทําการเกษตรกรรม และมีแร่รัตนชาติในบางพื้นที่
ต.บ่อพุ มีพื้นที่ทั้งหมด 3.6 ตร.กม. หรือประมาณ 2,250 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลยายร้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลสีพยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลพลอยแหวน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนทั้งสิ้น 1,181 คน ชาย 576 คน หญิง 605 คน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน/ทําไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.บ่อพุ
2. วัดบ่อพุ
3. วัดบน (ทับหลังนารายณ์, ตู้เก็บพระไตปิฎก, ตู้พระธรรม)
4. วัดกลาง
5. วัดลาด

 

39

ตําบลพลอยแหวน
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลพลอยแหวน เนื่องจากตําบลมีภูมิประเทศเป็นที่ราบและเนินเขา ชาวบ้านเรียกว่า "เขาพลอยแหวน"
ด้วยเหตูผลที่ว่า บริเวณโดยรอบมีแร่พลอยสีต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยทั่วไป เช่น บุษราคัม มรกต ทับทิม และที่เขา
พลอยแหวนมีวัด ซึ่งในอดีตเป็นวัดเล็ก ๆ เรียกว่า "วัดเชิงเนิน" ต่อมาก่อสร้างขึ้นเป็น "วัดเขาพลอยแหวน" เมื่อปี
พ.ศ.2364 ต่อมาในปี พ.ศ.2440 ทางราชการได้รวมบ้านเขาพลอยแหวนและบ้านโขมง ตั้งเป็นอําเภอบ้านเขา
พลอยแหวน แล้วย้ายที่ทําการมาอยู่ที่โขมงและที่ตั้งอําเภอท่าใหม่ในปัจจุบัน ตําบลพลอยแหวนประกอบด้วย 7
หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตําบล :
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบและเนินเขาเป็นส่วนใหญ่ เหมาะในการทําสวนผลไม้ เช่น สละ เงาะ ทุเรียน
มังคุดลางสาด ลองกอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการทําเหมืองพลอย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นเอก
ลักลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ และ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ยายร้า, บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,628 คน เป็นชาย 777 คน เป็นหญิง 851 คน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวนผลไม้
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. โบราณสถานวัดเขาพลอยแหวน
2. บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์

3. วัดสระแก้ว
4. เหมืองพลอย

ตําบลเขาวัว
ประวัติความเป็นมา :
เล่าขานกันมาว่า มีตาและยายอาศัยอยู่บริเวณเชิงเขากลางหมู่บ้าน ได้เลี้ยงวัวฝูงหนึ่ง ในจํานวนนี้มีวัว 2
ตัว มีขนเป็นสีขาว และสีเหลือง จึงตั้งชื่อว่าเจ้าเงิน และเจ้าทอง ได้อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเรื่อยมา ต่อมาตา
และยายได้ปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกไม้ยืนต้นหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ในปัจจุบัน คือ ต้นตาล 2 ต้น
อยู่บนเขา ต่อมาจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านเขาวัว" จนถึงปัจจุบัน ตําบลเขาวัวอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอท่า
 

40

ใหม่มีจํานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านเขาวัว หมู่2 บ้านตั้วลั้ง หมู่3 บ้านหินดาด หมู่4 บ้านเนิน
สูง หมู่5 บ้านหนองคล้า หมู่6 บ้านหนองคล้า หมู่7 บ้านหนองคล้า หมู่8 บ้านหนองปรือ หมู่ 9 บ้านวังพอก
สภาพทั่วไปของตําบล :
ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนผลไม้ และพริกไทย มีบริเวณพื้นที่เป็นเนินสูงต่ํา
ทั่วไป ในตําบลมีพื้นที่ทั้งหมด 9,269 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แสลง ต.ท่าช้าง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาบายศรี ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 1,852 คน ของพื้นที่
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน/ทําไร่
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดเขาตานก
2.วัดบูรพาพิทยาราม
3. ตลาดผลไม้เนินสูง หมู่ที่ 4
4. วัดบูรพาพิทยาราม (วัดพระอารามหลวง)
5. โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
6. ที่ทําการเทศบาลเนินสูง
7. ที่ทําการสาธารณสุขตําบล
8. ที่ทําการ สปอ.ท่าใหม่
9. ที่ทําการ กศน.อําเภอท่าใหม่ จันทบุรี
10. ที่ทําการเกษตร อ.ท่าใหม่
11. ที่ทําการ อบต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ตําบลเขาบายศรี
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลเขาบายศรี ในอดีตกาลมาแล้วมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาในเขตพื้นที่ของตําบลเขาบายศรี มีภูเขาลูกหนึ่ง
รูปร่างสูงชันปรากฏอยู่คืนหนึ่ง มีหญิงชราผู้เคร่งศีลได้ฝันเห็นภูเขาลูกดังกล่าวมีงานพิธีบุญมีบายศรีทองปรากฎ
เด่นชัดเป็นสง่าอยู่บนยอดเขางดงามมาก และมีเสียงมโหรีบรรเลงเพลงอยู่ตลอดเวลา ต่อมาโดยเฉพาะในวันพระ
ชาวบ้านที่ถือศีลบริสุทธิ์เป็นเนืองนิด มักจะได้ยินเสียงมโหรีบรรเลงเพลงท่องทํานองไทยไพเราะเสนาะหูคล้ายใน
 

41

งานพิธีบายศรีสู่ขวัญอยู่เป็นประจํา จึงพร้อมใจขนานนามภูเขาสูงนี้ว่า "เขาบายศรี" ด้วยเหตุนี้จึงใช้ชื่อ "บ้านเขา
บายศรี" และ "ตําบลเขาบายศรี" จนถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบบางส่วนเป็นเทือกเขา พื้นที่อุดมสมบูรณ์มากเหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้ต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังมีลํารางคลองเล็กคลองน้อยหลายสายไหลผ่านหมู่บ้านอีกด้วย
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ซากไทย กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ซากไทย, ต.แสลง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 6,022 คน ของพื้นที่
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวนผลไม้
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดเขาบายศรี
2. วัดเขาตานก
3. วัดธรรมหรรษาราม
4. วัดมาบโอน
5. วัดเขาสุกิม

ตําบลสองพี่น้อง
ประวัติความเป็นมา :
เดิมแต่ก่อนเขตพื้นที่ในตําบลสองพี่น้องมีสภาพเป็นป่า ได้มีตระกูลอยู่ 2 ตระกูลเข้ามาทํากินในเขตพื้นที่นี้
จนกระทั่งมาถึงยุครัชการที่ 5 ได้ออกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ขึ้น เป็น "ต.สองพี่น้อง" จนถึงปัจจุบันนี้
ต.สองพี่น้องตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.ท่าใหม่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็นบางส่วน เหมาะแก่การปลูกผลไม้จําพวก ทุเรียน เงาะ มังคุด
รางสาด ลองกอง มีพื้นที่ทั้งหมด 74.1 ตร.กม. หรือ ประมาณ 46,312 ไร่

 

42

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลเขาบายศรี, ตําบลทุ่งเบญจา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลทุ่งเบญจา อําเภอท่าใหม่, ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ติดกับ ตําบลเขาบายศรี, ตําบลท่าใหม่, ตําบลโขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,458 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,187 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน/ทําไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดสามผาน
2. วัดบ้านสิ้วราษฎร์บํารุง
3. วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดเขาน้อย)
4. วัดหนองหงส์
5. อบต. สองพี่น้อง
6. โรงพยาบาลสองพี่น้อง
7. วัดอกเต่า
8. วัดแพร่งขาหยั่ง
9. สํานักสงฆ์ถ้ํากลองทิพย์
10. สํานักสงฆ์เขาห้วยสะท้อน
11. สํานักสงฆ์เขาแสงเทียน (เขาแกลต)
12. สํานักสงฆ์เขาถ้ําโบสถ์

ตําบลทุ่งเบญจา
ประวัติความเป็นมา :
เล่ากันว่าเดิมมีทุ่งหญ้าใหญ่อยู่ 5 ทุ่ง มีสัตว์ต่าง ๆ มาอาศัยดื่มน้ําจากทุ่งหญ้า 5 แห่งนี้เป็นประจํา ต่อมา
มีชาวบ้านมาอาศัยอยู่ และมีพระสงฆ์มาจําพรรษาอยู่ เมื่อทางราชการจัดตั้งเป็นตําบล ราษฎร์จึงพร้อมใจกันให้
ชื่อว่า ต.ทุ่งเบญจา ซึ่งหมายถึงทุ่งทั้ง 5 นั่นเอง
สภาพทั่วไปของตําบล :
ลักษณะภูมิประเทศ ตอนบนเป็นป่าไม้ ภูเขา และที่เนินสูงเป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบเป็นบางช่วง ตอนกลาง
และตอนใต้เป็นพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่มีเนินสลับเป็นบางตอน

 

43

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ และ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองพลู กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฎ และ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังโตนด ต.วังใหม่ อ.นายายอาม ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,676 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,274 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน/ทําไร่
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดสามหนาด หมู่ที่ 10
2. วัดสะพานเลือก หมูท่ ี่ 5
3. วัดบึงบอน หมู่ที่ 7
4. วัดเนินดินแดง หมู่ที่ 7
5. วัดเนินกลาง หมู่ที่ 6
6. สํานักสงฆ์สาขาวัดเขาสุกิม หมู่ที่ 7
7. สํานักสงฆ์เขาลูกช้าง หมู่ที่ 8

ตําบลรําพัน
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลรําพัน อยู่ในเขตการปกครองของอําเภอท่าใหม่ มีจํานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้าน
หนองหอย หมู่ 2 บ้านเตาหม้อ หมู่ 3 บ้านท่าศาลา หมู่ 4 บ้านทุ่งสน หมู่ 5 บ้านรําพัน หมู่ 6 บ้านต้นเลียบ หมู่
7 บ้านสองห้อง หมู่ 8 บ้านไร่เถา หมู่ 9 บ้านหนองท้ายเรือ
สภาพทั่วไปของตําบล :
เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอท่าใหม่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอท่าใหม่ประมาณ 18 กม.
มีพื้นที่ทั้งหมด 30.5 ตร.กม. หรือประมาณ 19,062 ตารางวา
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

 

44

จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,408 คน และจํานวนหลังคาเรือน 982 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ทําไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดท่าศาลา
2.วัดไร่เก่า
3.วัดลําพัน
4. โบสถ์คริตส์
5. อบต.รําพัน
6. สํานักสงฆ์น้ําริน

ตําบลโขมง
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลโขมง ได้รับการจัดตั้งเป็นอําเภอโขมงตาม พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2440 ที่ว่าการ
อําเภอตั้งอยู่ริมแม่น้ําว้าโตนด เนื่องจากสมัยก่อนนั้นชาวบ้านบริเวณนี้อาศัยการคมนาคมทางน้ํากันเป็นหลัก แต่
ได้ย้ายไปตั้งที่ตําบลพลอยแหวนประมาณ พ.ศ.2443 และได้รับการจัดตั้งเป็น อบต. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2540
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้าํ ท่วมถึง มีคลองล้อมเกือบรอบตําบล
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ม.9 ต.รําพัน อ.ท่าใหม่, ม.1 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ม.1,2,8 ต.ตําบลคลองขุด ติดปากอ่าว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลต.ท่าใหม่ ต.สองพี่น้อง(เลียบคลองวังโตนด) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.รําพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 2,860 คน และจํานวนหลังคาเรือน 618 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
ทําสวน ทําไร่ มีอาชีพเสริมคือ แปรรูปผลผลิตการเกษตร

 

45

ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดโขมง
2.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
3.มหาวิทยาลัยบูรพา

ตําบลตะกาดเง้า
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลตะกาดเง้า เป็นชุมชน เก่าแก่ไม่ปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อใด แต่มีผู้เล่าสืบต่อกันมาว่ามี
มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเมืองใหม่ที่ค่ายเนินวง
รวมไปถึงการตั้งด่านตามปากน้ําต่าง ๆ ในพื้นที่ตําบลตะกาดเง้า ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของด่านปากน้ําแขมหนู ซึ่งตั้ง
ในสมัยนั้น ตะกาด หมายถึง ที่ดินที่อยู่หลังหาดชายทะเลแต่มีน้ําเค็มซึมขึ้นไปถึงได้ สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นที่
สัญจรของคนทั่วไป ได้มีควาญช้างทําง้าวตกไว้บริเวณนี้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ตะกาดง้าว" ต่อมาได้เพี้ยนเป็น
"ตะกาดเง้า"
สภาพทั่วไปของตําบล :
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบมีเนินเขาเตี้ย ๆ ในบางแห่ง พื้นที่บางส่วนติดกับทะเลอ่าวไทย มีพื้นที่ที่เหมาะ
แก่การเพาะปลูกเล็กน้อย เช่น ทํานา ทําสวนมะพร้าว เนื่องจากเป็นดินเปรี้ยวและน้ําเค็ม ผลการจัดลําดับ
หมู่บ้านตามข้อมูล กชช. 2ค.ปี 2544 มีหมู่บ้านก้าวหน้า 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านปานกลาง 3 หมู่บ้าน
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าใหม่ ต.ยายร้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อ่าวเกาะนก ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,641 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,980 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําประมง เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดํา
อาชีพเสริม ทํานา รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.ตะกาดเง้า
2. หอไตรวัดตะกาดเง้า (วัดตะกาดเง้า)
3. พระธาตุบุญแจ่มฟ้า
4. วัดชมพูคีรีธาร (ท่าใต้)
 

5. วัดหนองคัน
6. วัดคลองตาสังข์
7. วัดปากน้ําแขมหนู
8. สะพานปากน้ําแขมหนู
46

ตําบลคลองขุด
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลคลองขุด อยู่ในเขตการปกครองของอําเภอท่าใหม่ มีจํานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1
บ้านสัตบุตร หมู่ 2 บ้านนอกเขา หมู่ 3 บ้านเนินประดู่ หมู่ 4 บ้านหมู่ดุด หมู่ 5 บ้านเจ้าหลาว หมู่ 6 บ้านเจ้า
หลาวหัวแหลม หมู่ 7 บ้านคุ้งกะเบน หมู่ 8 บ้านอัมพวา หมู่ 9 บ้านคลองขุด หมู่ 10 บ้านคลองขุด
สภาพทั่วไปของตําบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เหมาะสําหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.รําพัน อ.ท่าใหม่, ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่, ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โขนง อ.ท่าใหม่, ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย
จํานวนประชากรของตําบล 
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,626 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,547 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทํานา ทํานากุ้ง
อาชีพเสริม ประมง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดคลองขุด
2. วัดหมูดุด
3. หาดเจ้าหลาว
4. หาดแหลมเสด็จ

ตําบลเขาแก้ว
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลเขาแก้ว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตําบลทุ่งเบญจา แต่เนื่องจากพื้นที่ของตําบลมากไม่สะดวกในการ
ปกครอง จึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตําบล ในวันที่ 11 สิงหาคม 2533 โดยใช้ชื่อว่า "ตําบลเขาแก้ว"
ตามชื่อภูเขาที่สูงที่สวุดของตําบล คือ เขาแก้วกําปราง
สภาพทั่วไปของตําบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขา มีเนื้อที่ทงั้ หมด 94,565 ไร่

 

47

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังใหม่ อ.นายาอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองพลู กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 6,345 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,910 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
อาชีพเสริม ปลูกสับปะรด ปลูกผัก ปลูกพริกขี้หนู
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.เขาแก้ว
2. วัดท่าปก

อําเภอโป่งน้ําร้อน
คําขวัญอําเภอ มะละกอพันธุ์ดี ลิ้นจี่ชื่นใจ ลําไยหวาน กระวานหอม พร้อมน้ําพุร้อน ย้อนมนุษย์โบราณ สถาน
เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ล่องนาวาชมทิวทัศน์ ตลาดนัดชายแดน
ที่อยู่ที่ว่าการอําเภอ อําเภอโป่งน้ําร้อน ตั้งอยู่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่ที่ 1 ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ํา
ร้อน จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3938 7035, 0 3936 0216
หมายเลขโทรสาร 0 3938 7035, 0 3944 7412
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา
มีการเล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้มอบหมาย
ให้ พระองค์ชายนํากองทัพจากกรุงเทพมหานครไปปราบพวกแขก ซึ่งก่อการจราจลที่หัวเมืองพระตระบอง ซึ่งอยู่
ในความปกครองของประเทศไทยในสมัยนั้น พระองค์เจ้าชายทรงนํากองทัพจากกรุงเทพมหานครไปตั้งค่ายพักที่
บ้านหลวงภักดี (เก) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมานะ อุตสาหะอยู่เสมอ พระองค์เจ้าชายจึงได้เสนอให้
เลื่อนยศและฐานันดรศักดิ์เป็น " พญากัมพุชพนมระดมภักดี " และตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านหลวง (มะขาม)
ในปี พ.ศ.2445 บ้านพญากัมพุชได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอําเภอกัมพุช และในปี พ.ศ.2494 ขุนประสงค์
สุขการี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาเห็นว่า ที่ตั้งกิ่งอําเภอเดิมไม่เหมาะสมเพราะขาดแคลนน้ํา จึงได้
ย้ายไปตั้งที่บ้านโป่งน้ําร้อน ซึ่งเป็นบ้านหมู่ที่ 3 ของตําบลโป่งน้ําร้อน และได้เปลี่ยนชื่อกิ่งอําเภอกัมพุช เป็นกิ่ง
อําเภอโป่งน้ําร้อนตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้ง เนื่องจากในท้องที่หมู่บ้านนี้มีบ่อน้ําร้อนอยู่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้ลําคลองซึ่ง
เรี ย กกั น ว่ า " โป่ ง " จึ ง เรี ย กผสมกั น ว่ า " โป่ ง น้ํ า ร้ อ น " และได้ รั บ การยกฐานะเป็ น อํ า เภอ เมื่ อ
วันที่ 15 กันยายน 2494 เป็นต้นมา
 

48

ในปี พ.ศ.2496 ฯพณฯ โกเดช เดชปฏิยุท ธ รั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดิ นทางตรวจ
ราชการและได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณที่ตั้งอําเภอไม่สามารถขยายให้เจริญขึ้นได้โดยที่กรมทางหลวงได้ก่อสร้าง
ทางหลวงแผ่นดินจากจังหวัดจันทบุรีไปยังสระแก้ว ซึ่งผ่านหมู่บ้านทับไทร ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน จึงสั่ง
การให้หาที่ดินเตรียมไว้เพื่อก่อสร้างที่ว่าการอําเภอขึ้นใหม่ริมถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว
ในปี พ.ศ.2506 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอําเภอเป็นอาคารไม้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการ
อําเภอเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ในวงเงิน 300,000 บาท ณ บริเวณสถานที่ริมถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว ที่บ้านทับ
ไทร หมู่ที่ 1 ตําบลทับไทร โดยย้ายที่ว่าการอําเภอเดิมมาอยู่ที่แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2508
ในปลายปี พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณจากกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นเงิน 6,590,000 บาท
เพื่อก่อสร้างที่ว่าการอําเภอหลังใหม่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2540 และได้ใช้ปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 22
สิงหาคม 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
2.เนื้อที่/พื้นที่ 997.29 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปแบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อนช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน ฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคม
-ตุลาคม ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ข้อมูลการปกครอง
1.ตําบล 5 แห่ง
2.หมู่บ้าน 47 แห่ง

3.เทศบาล 3 แห่ง
4.อบต 3 แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม
2.อาชีพเสริม ได้แก่ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
3.จํานวนธนาคาร มี 2 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน โทร. 0 3938 7108
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โทร. 0 3944 7021
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่
1. โรงเรียนโป่งน้ําร้อนวิทยาคม
2. โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
3. โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติทสี่ าํ คัญของอําเภอ
ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรป่าไม้

 

49

ด้านประชากร
1.จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 39,095 คน
2.จํานวนประชากรชาย รวม 20,053 คน
3.จํานวนประชากรหญิง รวม 19,042 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 36.80 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1.ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317
- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ
2.ทางน้ํา
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์
3.ทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่
1. ทุเรียน
2. ลําไย
3. มันสําปะหลัง
4. ข้าวโพด
2.ชื่อแหล่งน้ําที่สําคัญได้แก่ (แม่น้ํา/บึง/คลอง)
อ่างเก็บน้ําคลองพระพุทธ
คลองโป่งน้ําร้อน
คลองเครือหวาย
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่
ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงแป้งสหสินวัฒนา หมูท่ ี่ 1 ต.ทับไทร
โรงโม่หินสหศิลาแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ทับไทร
บ.รอยัลมาสเตอร์ (ประเทศไทย) หมู่ที่ 1 ต.คลองใหญ่.

ตําบลทับไทร
ประวัติความเป็นมา :
แต่เดิมนั้นมีวัดทับไทร เป็นแหล่งส่วนรวมทําบุญของประชาชน มีทางเดินเป็นทางเกวียน ออกจากหมู่บ้าน
ทุ่งม่วง มีร่องน้ําไหลผ่านวัด และมีทางเดินเล็กๆ ของคนโบราณผ่านเชิงเขาสอยดาว ไปบ้านน้ําเขียวเส้นทางสมัย
นั้นผ่านทางป่าใหญ่ ซึ่งมีคํากล่าวเล่าว่า มีต้นไม้ มีสัตว์ป่าหลายชนิด ส่วนตรงที่เป็นตลาดขณะนั้นเป็นทุ่งนา มี
การทํานาเป็นส่วนๆ จึงได้ชื่อว่า "บ้านทับไทร" หรือแปลว่า บ้านที่ร่มไทรพักอาศัยเป็นร่มเงา
 

50

สภาพทั่วไปของตําบล :
ตําบลทับไทร เป็นสถานที่ตั้งของที่ว่าการอําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด
จันทบุรี อยู่ห่างจากจังหวัด 42 กม. มีถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สายจันทบุรี-สระแก้ว) ผ่านพื้นที่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลปัถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลคลองพลู, ตําบลตะเคียนทอง กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,002 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,651 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.ที่ว่าการอําเภอโป่งน้ําร้อน
2.สถานีตํารวจภูธรอําเภอโป่งน้ําร้อน
3.โรงพยาบาลโป่งน้ําร้อน
4.ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทับไทร
5.สนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์
6.วัดทับไทร
7.น้ําตกหินดาด
8.อิงดาวรีสอร์ท

ตําบลโป่งน้ําร้อน
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลโป่งน้ําร้อนเป็นตําบลหนึ่งในจํานวน 5 ตําบล ของอําเภอโป่งน้ําร้อน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนใน
พื้นที่ เกือบทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองตาคง บ้านพญากัมพุช บ้าน
สามสิบพัฒนา บ้านใหม่ บ้านเขาหอม บ้านโป่งน้ําร้อน บ้านคลองขนุน บ้านเครือหวาย บ้านทรัพย์ประเมิน บ้าน
วังกระทิง บ้านสันติพัฒนา บ้านเขาตะแบก บ้านเขาหักพัฒนา
สภาพทั่วไปของตําบล :
เป็นที่ราบเชิงเขาสลับเนินเขาเตี้ยๆ มีพื้นที่ทั้งหมด 205 ตร.กม. 202,500 ไร่ มีอากาศหนาวเย็นจัดในฤดู
หนาว มีป่าไม้มาก มีฝนตกตลอดฤดูฝน เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร เหมาะแก่การเพาะปลูก
 

51

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลหนองตาคง อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อําเภอมะขาม, อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และอําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลคลองใหญ่ อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,533 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,684 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดพญากัมพุช
2.วัดคลองขนุน
3.สวนสองพี่น้อง-แฮปปี้โฮม
4.โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
5.บ่อน้ําพุร้อน
6.ล่องแก่งโป่งน้ําร้อน

ตําบลหนองตาคง
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลหนองตาคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีลําธาร คลอง หนองบึง อยู่ทั่วไปทั้งตําบลเป็น 1 ใน
5 ของอําเภอโป่งน้ําร้อน มีหมู่บ้านจํานวน 10 หมู่ คือ หมู่1 บ้านโพธิ์ หมู่2 บ้านจางวาง หมู่3 บ้านนาสนาดถ์ หมู่
4 บ้านคลองบอน หมู่5 บ้านซับตาเมา หมู่6 บ้านแปลง หมู่7 บ้านคลองคต หมู่8 บ้านคลองเร่ว หมู่9 บ้านแสมด
หมู่10 บ้านซับมงคล
สภาพทั่วไปของตําบล :
ตําบลหนองตาคง มีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขา และที่ราบลุ่ม พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเกษตร เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.โป่งน้ําร้อน อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี
 

52

จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 8,111 คน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. แหล่งมนุษย์โบราณ
2. อบต.หนองตาคง
3. โรงเรียนหนองตาคงวิทยาคาร

ตําบลเทพนิมิต
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลเทพนิมิต เป็นตําบลหนึ่งในจํานวน 5 ตําบล ของอําเภอโป่งน้ําร้อน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นตําบล โดยแยก
ออกจากตําบลหนองตาคง เมื่อปี พ.ศ.2529 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านเนินแดง บ้านเทพนิมิต บ้านบึงชนังกลาง บ้านแหลม บ้านบึงชนังล่าง บ้านบังชนังบน บ้านหนองกก
และ
บ้านแหลมใหญ่
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 73.79 ตารางกิโลเมตร 46,118.75 ไร่ มีคลองพระพุทธไหลผ่าน
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,754 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,213 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัดบึงชนัง
2.ตลาดการค้าไทย-กัมพูชา (บ้านแหลม)
 

53

ตําบลคลองใหญ่
ประวัติความเป็นมา :
ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ดําเนินการตั้งและกําหนดเขตตําบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 6 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2475 จึงได้ตั้งตําบล
คลองใหญ่ ในท้องที่อําเภอโป่งน้ําร้อน โดยแยกมาจากตําบลโป่งน้ําร้อน สําหรับชื่อ "คลองใหญ่" นั้นคงตั้งตามลํา
คลองโป่งน้ําร้อน มีลักษณะกว้างใหญ่มาก ซึ่งแหล่งน้ําเกิดจากเทือกเขาพระพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนใน
พื้นที่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองบอน บ้านเสียมจับ บ้านผักกาด บ้าน
คลองใหญ่ บ้านป่าวิไล บ้านมะรุม บ้านนา
สภาพทั่วไปของตําบล :
มีพื้นที่ทั้งหมด 120,937.50 ไร่ เป็นพื้นที่ราบ 54,183.07 ไร่ ภูเขา 66,479.23 ไร่ พื้นที่น้ํา 275.20 ไร่
และมีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยระยะทาง 3.5 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนระหว่าง
ประเทศอย่างเป็นทางการ 1 แห่ง คือ ช่องผักกาด หมู่4 ต.คลองใหญ่ สภาพภูมิอากาศทั่วไปของตําบล ฤดูร้อน
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศา ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศา
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี
ทิศใต้ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โป่งน้ําร้อน อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,011 คน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
2.สถานีอนามัยคลองใหญ่
3.องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่
4.ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด)
5.ถ้ําบ้านป่าวิไล
6.ล่องแก่งคลองโป่งน้ําร้อน

 

54

อําเภอมะขาม
คําขวัญอําเภอ พระบาทหมะขาม ทิวทัศน์งามหนองตะพอง มากมีลองกอง มังคุดเงาะ เสียงไพเราะน้ําตกชํา
ปาง เที่ยวบ้านอ่างสวนสมุนไพร ท่านพ่อใยศูนย์รวมใจแห่งศรัทธา
ที่อยู่ที่ว่าการอําเภอ 23/1 ถนนสุขาภิบาล 1 ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3938-9498
หมายเลขโทรสาร 0-3938-9498
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา
อําเภอมะขาม แต่เดิมเรียกว่าอําเภอท่าหลวง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2442 ปรากฏหลักฐานน่าเชื่อถือได้เคยเป็น
เมืองขอมและตกมาอยู่ในความครอบครองของไทย เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากปรากฏว่าในปัจจุบันยังมี
ราษฎรในพื้นที่มีเชื้อสายขอมหรือเขมรชาวเขาอยู่บ้าง
2.เนื้อที่/พื้นที่ 547.322 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศชุ่มชื่น มีฝนตกเกือบตลอดปี
ข้อมูลการปกครอง
1.ตําบล 6 แห่ง
2.หมู่บ้าน 59 แห่ง

3.เทศบาล 6 แห่ง
4.อบต. 1 แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่
1. ทําสวนผลไม้
2. ทําสวนยางพารา
2.อาชีพเสริม ได้แก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์
3.จํานวนธนาคาร มี 1 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพฯ โทร. 0-3938-9003-4
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่
1. ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัย

โทร. 0-3838-9025

ด้านทรัพยากรธรรมชาติทสี่ าํ คัญของอําเภอ
ป่าไม้
น้ําตก

 

55

ด้านประชากร
1.จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 29,522 คน
2.จํานวนประชากรชาย รวม 14,888 คน
3.จํานวนประชากรหญิง รวม 14,634 คน
4.ความหนาแน่นของ ประชากร 18.5 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1.ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317
- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ
2.ทางน้ํา
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์
3.ทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่ ผลไม้ ยางพารา
2.ชื่อแหล่งน้ําที่สําคัญได้แก่ (แม่น้ํา/บึง/คลอง) แม่น้ําจันทบุรี หนองตะพอง หนองกระเพลง

ตําบลมะขาม
ประวัติความเป็นมา :
คําว่า "มะขาม" ซึ่งเป็นชื่อของตําบล ตามหลักฐานต่างๆ เชื่อว่าเดิมนั้นชาวบ้านเรียกว่า "มะขาม" ซึ่ง
หมายถึงความเกรงกรัวเพราะสภาพพื้นที่เดิมเป็นป่าทึบไม่มีบ้านเรือนราษฎรการเดินทางไปมาระหว่างจังหวัด
จันทบุรีกับบ้านไพริน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่มีแร่พลอยไพรินที่มีคุณค่าเป็นอันดับ 1
ของโลกราคาสูง ทําให้ผู้ที่นิยมแสวงโชคจําเป็นต้องเดินทางผ่านเส้นทาง "มาขาม" ที่เต็มไปด้วยไข้ผ่า (ไข้จับสั่น)
และสัตว์ร้ายนานาชนิด ในปีหนึ่งๆ ปรากฎมีผู้เสียชีวิตด้วยไข้ป่า และสัตว์ร้ายเป็นจํานวนมาก ทําให้เป็นที่เกรง
กลัวแก่ผู้ทราบข่าวและผู้ที่จําเป็นต้องเดินทางผ่านไปมาเป็นอย่างมากจึงได้ขนานนามพื้นที่นี้ว่า "มะขาม" ต่อมา
ได้เพี้ยนเป็น "มะขาม"
จนกลายเป็นชื่อหมู่บ้านและตําบลจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งการปกครองออกเป็น 10
หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 83.75 ตารางกิโลเมตร
สภาพทั่วไปของตําบล :
สภาพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําจันทบุรีไหลผ่าน มีเขา 1 แห่ง คือ เขาพระบาทมะขาม และมีหนองน้ํา
จืดขนาดใหญ่ (หนองตะพง) เหมาะสําหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ได้เป็นอย่างดี

 

56

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ฉมัน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทุบรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปัถวี ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,756 คน และจํานวนหลังคาเรือน 3,317 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวนไม้ผล
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมครัวเรือน และค้าขาย
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.ที่ว่าการอําเภอมะขาม
2.ธนาคารกรุงเทพ
3.โรงพยาบาลมะขาม
4.ที่ทําการไปรษณีย์มะขาม
5.สหกรณ์อําเภอมะขาม
6.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11
7.สถานีตํารวจภูธรอําเภอมะขาม
8.โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
9.มสธ.
10เทศบาลมะขาม
11.ที่ทําการ อบต.มะขาม
12.เขาพระบาทมะขาม
13.วัด 5 แห่ง
14.ตลาดสดมะขาม
15.ตลาดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อบต.มะขาม

ตําบลท่าหลวง
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลท่าหลวง ในสมัยก่อนการสัญจรไปมาอาศัยทางน้ํา จึงตั้งอําเภอซึ่งมาจากด่านที่เก็บภาษี (จังกอบ)
ราว พ.ศ.2442 โดยเปลี่ยนจากด่านมาเป็นอําเภอ ซึ่งแสดงว่าด่านมีมานานแล้ว คือ "ที่ว่าการอําเภอท่าหลวง" คํา
ว่า "ท่า" แปลว่า ลงไปในน้ําริมตลิ่ง "หลวง" คือ รัฐบาล ท่านเป็นผู้ใหญ่ หรือเจ้านาย ที่ตั้งของอําเภอท่าหลวงไม่
สะดวกในการตรวจด่านเก็บภาษี จึงย้ายอําเภอมาตั้งที่ตําบลมะขาม แต่ก็ยังเรียกอําเภอท่าหลวงอย่างเดิม

 

57

สภาพทั่วไปของตําบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําจันทบุรีไหลผ่าน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ธรรมชาติมีหนองน้ําขนาดใหญ่ 3 แห่ง
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.มะขาม-ทศ.ต.พลับพลานารามณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,222 คน และจํานวนหลังคาเรือน 609 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
อาชีพเสริม ปลูกพืชล้มลุก พืชผักสวนครัว
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.ท่าหลวง
2. วัด 3 แห่ง
3. สาธารณสุขตําบล
4. แม่น้ําจันทบุรี
5. หนองน้ํา 3 แห่ง

ตําบลปัถวี
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลปัถวี ตามคําบอกเล่าต่อ ๆ กันมา มีคนรูปร่างอก 3 วา หน้า 3 ศอก มาอยู่ที่นี่ หวีที่ใช้สําหรับหวีผม
ใช้เขาควาย เมื่อมีการพบปะกับเพื่อน ๆ จะมีการตบหัวหยอกล้อกัน วันหนึ่งมีการหยอกล้อกันทําให้หวีที่เสียบ
บนหัวหล่นหาย อยู่มาวันหนึ่งได้มีการพบเห็นหวีเขาควายก็ถามกันว่า ใครมาปัดหวีหล่นที่นี่และเมื่อมีการตั้งชื่อ
หมู่บ้านก็ตั้งชื่อว่า "ปัดหวี" ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "ปัถวี" จนถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตําบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีพื้นทีท่ ั้งหมด 210 ตร.กม. หรือประมาณ 131,250 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 

58

จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 6,638 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,415 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดจันทร์แสงสีวนาราม
2. วัดคลองขวาง
3. วัดมะทาย
4. วัดโป่งโรงเซนต์
5. น้ําตกปัถวี
6. น้ําตกชําปราง

ตําบลวังแซ้ม
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลวังแซ้ม เป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวชอง และต่อมามีชาวจีนร่วมด้วย วัง หมายถึงคุ้งน้ําที่มีความลึก น้ํา
หมุนวน แซ้ม เพี้ยนมาจากคําว่า แซม ซึ้งชาวชองเรียกว่าวังเจ็กต่อเรือ เดิมยังเป็นแขวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นตําบล
โดยมีกํานันปุ่นเป็นกํานันคนแรก ตําบลวังแซ้ม เป็นตําบลเก่าแก่ตั้งมานานกว่า 100 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ในเขตการ
ปกครองของอําเภอมะขาม ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลวังแซ้ม ได้รับการยกฐานะจาก
สภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยมี
1.นายบุญเลื่อน เรี่ยมเจริญ กํานันตําบลวังแซ้ม เป็น ประธานกรรมการบริหาร อบต.คนแรก (โดยตําแหน่ง )
(พ.ศ. 2540-2543)
2.นายปีใหม่ อิม่ ผ่อง ประธานกรรมการบริหาร อบต. (พ.ศ. 2543 – 2544)
3.นายรุ่งเรือง เคหะ ประธานกรรมการบริหาร อบต. (พ.ศ.2544 - 2548) (ภายหลังเปลี่ยนจากประธาน
กรรมการบริหาร อบต. เป็นนายก อบต.)
4. นายธนพัฒน์ ชุ่มจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังแซ้ม (เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประชากรประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ต่าง ๆ
ทั้งหมด 58 ตร.กม. หรือประมาณ 42,740 ไร่

และทําสวนยางพารา มีเนื้อที่

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.พลวง กิ่ง อ.เขากิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ซากไทย กิ่ง อ.เขากิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
 

59

จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,039 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,252 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวนผลไม้ สวนยางพารา
อาชีพเสริม ทํานา ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดขนุน
2. ศูนย์สมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปึก
3. ฝายน้ําล้นบ้านปึก
4. อบต.วังแซ้ม

ตําบลฉมัม
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลฉมัน แต่ก่อนนั้นมีป่าไม้สมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่ามากมาย เป็นที่ที่พวกพรานป่าชอบมาล่า
สัตว์ โดยเฉพาะเนื้อสมันเลยเรียกกันว่า "ทุ่งสมัน" ซึ่งต่อมาได้แผลงเป็น "ฉมัน" ซึ่งเดิมนั้นอยู่ในพื้นที่ตําบลปัถวี
ต่อมาแยกเป็นตําบลฉมัน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอมะขาม ประกอบด้วย
9 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตําบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีเนินบางส่วน และมีพื้นที่ติดกับเชิงเขา 2 หมูบ่ ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 86 ตร.กม.
หรือประมาณ 54,311 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม และ ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,963 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,232 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
อาชีพเสริม ทํานา ค้าขาย

 

60

ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดฉมัน
2. วัดทุ่งเพล
3. วัดคลองปรือ
4. สํานักสงฆ์เขาบรรจบ
5. น้ําตกเขาบรรจบ

ตําบลอ่างคีรี
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลอ่างคีรี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตําบลมะขาม เป็นตําบลเก่าแก่มีขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมา
ปี พ.ศ.2525 ได้ทําการแยกออกเป็นตําบลอ่างคีรี เหตุที่เรียกตําบลอ่างคีรีก็เพราะว่า บริเวณหมู่ 1 ของตําบล มี
ลักษณะคล้ายอ่างมีภูเขาล้อมรอบ ต่อมาดินทับถมกันมากขึ้น สภาพอ่างในปัจจุบันจึงไม่หลงเหลืออยู่ มีเพียงสวน
ผลไม้แทน และหมู่ 6 เคยเป็นที่พักทหารในสมัยที่พระเจ้าตากสินยกทัพมาตีเมืองจันทบุรี ประชาชนพูด
ภาษากลาง นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอําเภอมะขาม ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตําบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีพื้นทีท่ ั้งหมด 62 ตร.กม. หรือประมาณ 38,750 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.พลับพลา อ.เมือง และ ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตกพรม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,659 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,353 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
อาชีพเสริม ทําสวนยางพารา ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดป่าคลองมะลิ
2. วัดบ้านอ่าง
3. วัดพรหมคุณาราม
4. สวนสมุนไพรจันทบุรี

 

61

อําเภอแหลมสิงห์
คําขวัญอําเภอ เล่นน้ําตกพลิ้ว ชมวิวชายทะเล เที่ยวเตร่ตึกแดง โชว์แสดงโลมา กุ้งปูปลาผลไม้มากมี เสือ่ ดีบาง
สระ เก้า เกาะนมสาวอ่างกระทิง แหลมสิงห์จันทบูร
ที่อยู่ที่ว่าการอําเภอ เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์ อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 039-499333
หมายเลขโทรสาร 039-499333
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา
อําเภอแหลมสิงห์ยกฐานะเป็นอําเภอเมื่อ พ.ศ.2441 ใช้ชื่อ " อําเภอพลิ้ว" พ.ศ.2452 ได้รับงบประมาณ
สร้างอาคารชั้นเดียว (บริเวณโรงพยาบาลเดิม) และเปลี่ยนชื่อเป็น " อําเภอแหลมสิงห์ " พ.ศ.2509 ได้สร้าง
อาคารใหม่เป็นไม้ 2 ชั้น และ พ.ศ.2539 ได้สร้างเป็นอาคารตึก 2 ชั้น และใช้จนมาถึงปัจจุบัน
2.เนื้อที่/พื้นที่ 198 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปมีความชื้นสัมพันธ์สูงเพราะอยูติดทะเล
ข้อมูลการปกครอง
1.ตําบล 7 แห่ง
2.หมู่บ้าน 65 แห่ง

3.เทศบาล 2 .แห่ง
4.อบต. 4 แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่
1. ด้านเกษตรกรรม ทํานา ทําสวน และเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
2. ด้านประมง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา
3. ด้านอุตสาหกรรม การทําเสื่อกก และผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
2.อาชีพเสริม ได้แก่
1. ปลูกถั่ว
2. ปลูกข้าวโพด
3. พืชผักต่างๆ
3.จํานวนธนาคาร มี 1 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-3939-7223-225
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
ด้านประชากร
1.จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 31,028 คน
2.จํานวนประชากรชาย รวม 15,297 คน
3.จํานวนประชากรหญิง รวม 15,749 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 31,028 คน/ตร.กม.
 

62

ด้านการคมนาคม
1.ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3149
- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ
2.ทางน้ํา
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์
3.ทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่
1. ข้าว
2. ผลไม้
3. กุ้ง ปลา
2.โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่
1. โรงงานแปรรูปอาหารทะเล
2. โรงงานปลาป่น

ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์ ที่บริเวณปากน้ําจันทบุรีมีภูเขายื่นออกไปในทะเล ลักษณะเป็นแหลมประจวบกับ
บริเวณแหลมด้านที่ติดกับทะเล มีก้อนหินเป็นปุ่มปมอยู่จํานวนมาก ในจํานวนนั้นมีก้อนหินใหญ่ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 2.50 เมตร อยู่จํานวน 2 ก้อน มีลักษณะเมื่อมองจากทะเลจะดูคล้ายสิงห์โตยืนคู่ดูสง่า
น่าเกรงขาม ต่อมาเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองจังหวัดจันทบุรี ได้ใช้ก้อนหินนี้เป็นเป้าทดลองปืน ทําให้ตัวหนึ่ง
แตกสลายไปส่วนอีกตัวหัวตกน้ําไป ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า "ปากน้ําแหลมสิงห์"
สภาพทั่วไปของตําบล :
มีเนื้อที่ประมาณ 37.935 ตร.กม. สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีชายหาดยาวประมาณ 5,000 เมตร
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.คลองน้ําเค็ม ต.บางสระแก้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

 

63

จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 9,577 คน เป็นชาย 4,775 คน เป็นหญิง 4,798 คน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําประมง เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดํา
อาชีพเสริม ทําประมงชายฝั่ง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดเกาะแมว
2. วัดเขาช้ําห้าน
3. วัดท่าหัวแหวน
4. วัดปากน้ํา(แหลมสิงห์)
5. โอเอซีส ซีเวิลด์

ตําบลเกาะเปริด
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลเกาะเปริด ในสมัยก่อนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ล่องเรือสําเภามาค้าขายมาพักค้างเกาะ ซึ่งทะเลแถบนี้
เป็นทะเลเปิด ชาวจีนจึงเรียกว่า "เกาะเปิด" หรือที่มาอีกชื่อหนึ่งคือ สันนิษฐานว่าชาวจีนที่มาพักอาศัยสร้าง
บ้านเรือนในเกาะแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บ คือ โรคไข้มาเลเรีย อหิวาตกโรค ผู้คนล้มป่วยล้มตายเป็นจํานวนมาก
ส่วนคนที่เหลือก็จะหนีเปิดไปจากเกาะกันหมด จึงเรียกว่า "เกาะเปิด" ต่อมาคนที่เข้ามาอาศัยในเกาะนี้ จึงเปลี่ยน
ชื่อเกาะนี้ใหม่ว่า "เกาะเปริด" เพื่อแก้เคล็ดและความเป็นศิริมงคลจึงเรียกกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับอ่าวไทย มีเนื้อที่ทั้งหมด 22.712 ตร.กม. หรือประมาณ 14,080 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองชิ่ม ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์, ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปากน้ําแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,560 คน และจํานวนหลังคาเรือน 923 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําประมง เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดํา
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางทะเล

 

64

ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.เกาะเปริด
2. วัดเกาะเปริด
3. โรงพยาบาลของรัฐ
4. สถานีอนามัยตําบลเกาะเปริด
5. โบสถ์

ตําบลหนองซิ่ม
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลหนองชิ่ม ตามประวัติบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่าตั้งแต่เดิมที่ตั้งตําบล ในปัจจุบันเป็นป่าล้อมรอบทุ่งกว้าง
ที่ยังไม่มีการทําการเกษตรที่แน่นอน น้ําทะเลไหลซึมได้ สภาพพื้นดินมีสภาพเป็นกรดเพาะปลูกอะไรไม่ได้ ตรง
บริเวณทุ่งกว้างแห่งนี้มีหนองน้ําใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง น้ํามีรสกร่อยค่อนข้างจืด ราษําณที่ผ่านไปมาเมื่อได้ดื่มน้ําใน
หนองนี้แล้วรู้ว่ารสกร่อยเป็นน้ําจืดเรียกหนองน้ํานี้ว่า "หนองชิม" ต่อมาเรียกกันเพี้ยนไปว่า "หนองชิ่ม"
สภาพทั่วไปของตําบล :
มีเนื้อที่ประมาณ 27,812.5 ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอแหลมสิงห์
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,219 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,390 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําประมง เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดํา
อาชีพเสริม ทํานา ทําสวน
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.หนองชิ่ม
2.สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัดหนองชิ่ม
4. ศาลเจ้า

 

65

ตําบลพลิว้
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลพลิ้ว สมัยก่อนบริเวณตําบลนี้จะมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้เถาวัลย์มีผลเล็กขนาดลูกเกด สีเหลืองเรื่อ
ๆ เปลือกใช้ควั่นทําเชือก ชาวบ้านเรียกว่า "ต้นพลิ้ว" ขึ้นอยู่มากชาวบ้านจึงเรียกว่า "พลิ้ว" การเรียกชื่อ "ตําบล
พลิ้ว" มีมานานเท่าไรไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้ เมื่อปี พ.ศ.2440 เคยได้ยกฐานะเป็นอําเภอครั้งแรก ใช้ชื่อว่า
"อําเภอพลิ้ว" มีที่ว่าการอําเภอตั้งอยู่ที่บ้านคลองยายดํา ตําบลพลิ้ว เนื่องจากตําบลพลิ้วมาราษฎรอาศัยอยู่เป็น
จํานวนมาก จนประมาณปี พ.ศ.2452 จึงได้ย้ายอําเภอมาอยู่ที่แหลมสิงห์ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "อําเภอแหลม
สิงห์"
สภาพทั่วไปของตําบล :
ตําบลพลิ้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี มีเนือ้ ที่ 13.70 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและ
พื้นที่ป่าชายเลน
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ตะปอน อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.คลองน้ําเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 5,106 คน เป็นชาย 2,453 คน เป็นหญิง 2,653 คน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย
อาชีพเสริม ทําสวนผลไม้
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดคลองยายดํา
2. วัดโคกรัก
3. วัดชากใหญ่
4. วัดมังกรบุปผาราม
5. วัดใหญ่พลิ้ว
6. น้ําตกพลิ้ว
7. เจดีย์พระนางเรือล่ม
8. สถูปพระนางเรือล่ม

 

66

ตําบลคลองน้ําเค็ม
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลคลองน้ําเค็ม จัดเป็นตําบลเมื่อปี พ.ศ.2491 ในอดีตตําบลคลองน้ําเค็มเป็นตําบลเดียวกับตําบลพลิ้ว
ต่อมาได้มีการสํารวจแบ่งเขตตําบลขึ้นมาใหม่ และใช้ชื่อว่า "ตําบลคลองน้ําเค็ม" เหตุผลที่ชื่อตําบลคลองน้ําเค็ม
เพราะมีลําคลองแยกออกจากคลองพลิ้วผ่านกลางหมู่บ้าน เป็นลําคลองที่มีน้ําเค็มขึ้นถึงติดต่อกันระหว่างน้ําจืดที่
ไหลจากน้ําตกพลิ้วลงสู่คลองพลิ้ว มาเชื่อมต่อกับคลองน้ําเค็มและเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับ
การเกษตร บรรพบุรุษจึงใช้ชื่อตําบลนี้ว่า "ตําบลคลองน้ําเค็ม" และได้ยกระดับการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
สภาพทั่วไปของตําบล :
ตําบลคลองน้ําเค็มตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอแหลมสิงห์ มีเนื้อที่ 14.35 ตร.กม. หรือประมาณ
8,968.75 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเนินเขา มีลําคลองไหลผ่าน 2 สาย คือ คลองน้ําเค็ม และคลองพลิ้ว
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนองบัว, คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ปากน้ําแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,556 คน เป็นชาย 755 คน เป็นหญิง 801 คน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวนผลไม้ เลี้ยงกุ้งกุลาดํา
อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต. คลองน้ําเค็ม
2. วัดกลาง
3. วัดคลองน้ําเค็ม
4. ศาลเจ้าแม่บางเคียน

ตําบลบางสระเก้า
ประวัติความเป็นมา :
จากประวัติแต่เดิมได้มีการเล่ากันว่า ในท้องที่นี้ได้มีช้างป่ามาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้ทางเดินของ
ช้างเกิดเป็นร่องน้ําขนาดใหญ่ เมื่อฝนตกก็แปรสภาพเป็นคลองน้ํา และเมื่อเวลาช้างนอนจมปลักทําให้ดินยุบตัว
เกิดเป็นสระขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งสิ้นเก้าสระ จึงเรียกท้องที่บริเวณนี้ว่า "บางสระเก้า" และตําบลบางสระเก้า ตั้งอยู่
ในเขตการปกครองของ อ.แหลมสิงห์ ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเนิน บ้านกลาง บ้านเนินกลาง บ้าน
กองหิน บ้านล่าง
 

67

สภาพทั่วไปของตําบล :
เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชาวบ้านในตําบลมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการทอเสื่อ ทํานา ทําสวนผลไม้ ปัจจุบันใน
ท้องที่นี้ ได้มีการทําบ่อกุ้งเป็นจํานวนมากริมสองฝั่งทาง
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากน้ําแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองน้ําเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 2,239 คน และจํานวนหลังคาเรือน 671 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ทําไร่
อาชีพเสริม ทอเสื่อกก
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.บางสระเก้า
2. วัดบางสระเก้า
3. สถานีอนามัย

ตําบลบางกะไชย
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลบางกะไชย ตามประวัติบอกเล่าต่อเนื่องกันมาว่า เดิมมีชื่อว่า "บางกุยชาย" เพราะมีชาวจีนอพยพมา
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตําบลนี้ และผู้คนเหล่านี้ประกอบอาชีพประมง เช่น ทําโป๊ะ ลากอวน และปลูกผัก ผักที่ปลูกกัน
มากที่สุดคือ ผักกุยชาย และเมื่อผักกุยชายมีมากเกินความต้องการของคนในหมู่บ้าน ก็นําไปแลกเปลี่ยนเป็น
สิ่งของอื่นกับตําบลใกล้เคียง เหตุนี้คนจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บางกุยชาย" ต่อมาคนก็เรียกเพี้ยนเป็น "บางกะไชย"
จึงใช้เป็นชื่อตําบลมาจนถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตําบล :
มีเนื้อที่ 14.70 ตร.กม. หรือประมาณ 9,187.50 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มในบริเวณทิศเหนือและ
ตอนกลางของตําบล ทิศใต้จรดทะเลเป็นแนวยาว มีพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณรอบตําบล ด้านทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกจรดปากน้ําจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน

 

68

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ ทต.ปากน้ําแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,800 คน และจํานวนหลังคาเรือน 817 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําประมง เลี้ยงกุ้งกุลาดํา
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางทะเล
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.บางกะไชย
2. วัด 4 แห่ง
3. ศาลเจ้าพ่อแหลมสิงห์
4. วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์
5. อ่าวยาง

6. เกาะนมสาว
7. ป้อมปืนไพรีพินาศ

อําเภอสอยดาว
คําขวัญอําเภอ เล่นน้ําตกพลิ้ว ชมวิวชายทะเล เที่ยวเตร่ตึกแดง โชว์แสดงโลมา กุ้งปูปลาผลไม้มากมี เสือ่ ดีบาง
สระเก้า เกาะนมสาวอ่างกระทิง แหลมสิงห์จันทบูร
ที่อยู่ที่ว่าการอําเภอ เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์ อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 039-499333
หมายเลขโทรสาร 039-499333
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา
อําเภอแหลมสิงห์ยกฐานะเป็นอําเภอเมื่อ พ.ศ.2441 ใช้อ " อําเภอพลิ้ว" พ.ศ.2452 ได้รับงบประมาณสร้าง
อาคารชั้นเดียว (บริเวณโรงพยาบาลเดิม) และเปลี่ยนชื่อเป็น " อําเภอแหลมสิงห์ " พ.ศ.2509 ได้สร้างอาคารใหม่
เป็นไม้ 2 ชั้น และ พ.ศ.2539 ได้สร้างเป็นอาคารตึก 2 ชั้น และใช้จนมาถึงปัจจุบัน
2.เนื้อที่/พื้นที่ 198 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความชื้นสัมพันธ์สูงเพราะอยูติดทะเล
ข้อมูลการปกครอง
1.ตําบล 7 แห่ง
2.หมู่บ้าน 65 แห่ง
 

3.เทศบาล 2 แห่ง
4.อบต. 4 แห่ง
69

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่
1. ด้านเกษตรกรรม ทํานา ทําสวน และเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
2. ด้านประมง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา
3. ด้านอุตสาหกรรม การทําเสื่อกก และผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
2.อาชีพเสริม ได้แก่
1. ปลูกถั่ว
2. ปลูกข้าวโพด
3. พืชผักต่างๆ
3.จํานวนธนาคาร มี 1 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-3939-7223-225
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติทสี่ าํ คัญของอําเภอ
1. ป่าชายเลนบางกะไชย
2. ป่าชายเลนคลองพลิ้ว
3. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์
ด้านประชากร
1.จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 31,028 คน
2.จํานวนประชากรชาย รวม 15,297 คน
3.จํานวนประชากรหญิง รวม 15,749 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 31,028 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1.ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3149
- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ
2.ทางน้ํา
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์
3.ทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน

 

70

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่
1. ข้าว
2. ผลไม้
3. กุ้ง ปลา
2.โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่
1. โรงงานแปรรูปอาหารทะเล
2. โรงงานปลาป่น

ตําบลปะตง
ประวัติความเป็นมา :
แต่เดิม ตําบลปะตงเป็นส่วนหนึ่งของตําบลทรายขาวซึ่งขึ้นการปกครองกับอําเภอโป่งน้ําร้อน และได้
แยกตัวมาตั้งเป็นกิ่งอําเภอสอยดาวเมื่อปี 2531 ยกฐานะเป็นอําเภอเมื่อปี 2535 ตําบลตะปงเป็นตําบล 1 ใน 5
ของอําเภอสอยดาว มี 10 หมู่บ้าน เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอําเภอสอยดาว และส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนบริการ
ต่างๆ ผู้คนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จันทบุรี ภาคกลาง และจังหวัดใกล้เคียง
สภาพทั่วไปของตําบล :
สภาพภูมิศาสตร์ของตําบลปะตง เป็นทีราบสลับกับเนินเขา มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลมากมีอากาศ
ร้อนชื้น ในช่วงฤดูหนาวจะหนาวกว่าพื้นที่อื่นในจังหวัดจันทบุรี อุณหภูมิประมาณ 15-35 องศาเซลเซียส
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันอออก ติดกับ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ กิ่ง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 8,063 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,784 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย บริการ รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.ที่ว่าการอําเภอสอยดาว
2.สถานีตํารวจภูธรอําเภอสอยดาว
3.เทศบาลตําบลทรายขาว
4.องค์การบริหารส่วนตําบลประตง
 

5.สํานักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว
6.โรงพยาบาลสอยดาว
7.วัดประตง วัดเขาแก้ววนาราม วัดท่าใหม่
8.ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข
71

ตําบลทุ่งขนาน
ประวัติความเป็นมา :
เดิมบ้านทุ่งขนาน เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตําบลปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อมีความเจริญ และประชากร
เพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้เป็นตําบลใช้ชื่อว่า ต.ทุ่งขนาน และที่ได้ขื่อว่าทุ่งขนานเพราะมี
ทุ่งหญ้ากว้างขนานไปกับถนนทั้งสองข้างเป็นแนวยาว
สภาพทั่วไปของตําบล :
ต.ทุ่งขนาน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอสอยดาวประมาณ 13 กม. มีพื้นที่ 127.5 ตร.กม. หรือประมาณ
79,687.5 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เหมาะแก่การทําสวนผลไม้ เช่น ลําไย ลิ้นจี่ มีทั้งหมดจํานวน 16 หมู่บ้าน
มีการปกครองท้องถิ่นแบบ อบต. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่มันสําปะหลัง และทําสวนผลไม้ และ
เนื่องจากสภาพของ ต.ทุ่งขนาน เป็นที่ราบโอบล้อมไปด้วยภูเขา มีอากาศหนาวเย็นจึงนิยมปลูกลิ้นจี่ และลําไย
เพิ่มขึ้นเป็นลําดับ
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอคลองหาด จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทับช้าง และ ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 9,658 คน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน/ทําไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.ทุ่งขนาน
2. สถานีอนามัย ต.ทุ่งขนาน
3. ป้อมยามตํารวจ

ตําบลทับช้าง
ประวัติความเป็นมา :
แต่เดิม ต.ทับช้างเป็นส่วนหนึ่งของ ต.ปะดง และได้ยกตัวมาตั้งเป็นกิ่งอําเภอสอยดาว เมื่อปี 2531 ยก
ฐานะเป็นอําเภอเมื่อปี 2535 ต.ทับช้างเป็นตําบล 1 ใน 5 ของ อ.สอยดาว มีจํานวนทั้งหมดก 16 หมู่บ้าน ที่ได้
ชื่อว่า "ทับช้าง" เพราะแต่ก่อน มีกองทัพช้างจากกรุงศรีอยุธยา จะไปตีเมืองขอม และได้มาหยุดพักที่บริเวณนี้ จึง
ได้ชื่อว่า ทัพช้าง แต่ต่อมาได้มีการเขียนเป็นทับช้าง

 

72

สภาพทั่วไปของตําบล :
ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่ทําเกษตรกรรม มีเนินเขาเป็นบางส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันตก
ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์เขาสอยดาว เทือกเขาสอยดาว
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังทอง ต.วังสบูรณ์ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์, ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปะตง อ.สอยดาว, ต.จันทเขลม กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 15,461 คน และจํานวนหลังคาเรือน 4,496 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวนเช่นมะม่วงยางพาราลิ้นจี่/ทําไร่เช่นมันสําปะหลัง อ้อยข้าวโพด และ เลี้ยงโคนม
อาชีพรอง รับจ้างตามโรงงาน หรือทั่วไป
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. สหกรณ์โคนมสอยดาว จํากัด
2. โรงเรียนบ้านทับช้าง
3. อบต. ทับช้าง
4. วัดทับช้าง
5.แขวงการทางสอยดาว
6.สหกรณ์นิคมการเกษตรอําเภอสอยดาว

7.วัดเขาแดง
8.วัดใหม่ชัยมงคล
9.รูปปั้นช้างหน้าตลาดทับช้าง
10.ฝายน้ําล้นคลองพระสะทึง

ตําบลทรายขาว
ประวัติความเป็นมา :
อบต.ทรายขาว มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี ตั้งอยู่ห่างจาก อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ถ.เฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 (จันทบุรี - สระแก้ว) เป็นระยะทาง 8 กม.
สภาพทั่วไปของตําบล :
เป็นตําบลที่มีสภาพภูมิประเทศที่มีความงดงามตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสลับซับซ้อน มียอดเขาที่สําคัญ 2 ยอด คือ เขาสอยดาวเหนือ สูง 1,556 เมตร จากดับน้ําทะเล และเขา
สอยดาวใต้ สูง 1,675 เมตร จากระดับน้ําทะเล มีน้ําตกเขาสอยดาวที่มีความสูงถึง 16 ชั้น

 

73

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,021 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,072 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน/ทําไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. น้ําตกเขาสอยดาว
2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
3. อบต.ทรายขาว
4. โรงเรียนบานตามูล
5. โรงเรียนสอยดาววิทยา
6. วัดปะตงวนาราม
7. วัดตามูล
8. สถานีพัฒนา และส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาว

ตําบลสะตอน
ประวัติความเป็นมา :
คําว่า สะตอน สันนิษฐานจากคําบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่นเล่าให้ฟังว่าเดิมใช้คําว่า ตาตอน เนื่องจาก
มีนายพรานชื่อตาตอนมาเสียชีวิตที่หมู่บ้าน เพราะป่วยเป็นไข้ป่าเนื่องจากการเดินทางสมัยก่อนเดินทางด้วยเท้า
การเดินทางไม่สะดวกสภาพพื้นที่เป็นป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ จึงได้ใช้ชื่อ ตาตอน เป็นชื่อหมู่บ้านซึ่งเดิม
บ้านสะตอน อยู่ในเขตหมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ต่อมาปี 2517 แยกเป็นหมู่บ้านสะตอน
ต.ทรายขาว เมื่อมีความเจริญมากขึ้นจึงมีการอพยบของราษฎร์เพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกตําบลจาก ต.ทรายขาว เป็น
ต.สะตอดน อ.โป่งน้ําร้อน โดยมีกํานันคนแรกของตําบล คือ นายเหล็ก จันทะวงศ์ษา และต่อมา อ.สอยดาวได้
แยกการปกครองจาก อ.โป่งน้ําร้อน ต.สะตอนจึงขึ้นอยู่กับ อ.สอยดาว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2537 เป็นต้นมา
สภาพทั่วไปของตําบล :
ต.สะตอนมีพื้นที่ทั้งหมด 64.6 ตร.กม. หรือประมาณ 40,375 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบเป็น
บางส่วน ในเวลากลางคืนอากาศจะเย็นสบายเนื่องจากอยู่บนเขา มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน การปกครองท้องถิ่นเป็น
แบบ อบต. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ และทําไร่มันสําปะหลัง ความเป็นอยู่ของประชาชน
อยู่ในเกณฑ์ดี
 

74

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลทุ่งขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลหนองตาคง อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 8,935 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,988 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน/ทําไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.สะตอน
2. สถานีตํารวจ ต.สะตอน
3. สถานีอนามัย ต.สะตอน
4. สถานีอนามัย บ้านสวนส้ม
5. วัดเขาแจงเบง
6. สวนลําใยคุณภาพ

อําเภอแก่งหางแมว
คําขวัญอําเภอ รอยต่อห้าจังหวัด ธรรมชาติงามตา ช้างป่ามากมี เกษตรดียางพารา แร่มคี ่าทองคํา น้ําตกพวา
พลู สุดกู่เขาสิบห้าชั้น อัศจรรย์ถ้ําเขาวงกต
ที่อยู่ที่ว่าการอําเภอ หมู่ที่ 1 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3930-8174
หมายเลขโทรสาร 0-3930-8174
เว็บไซต์อําเภอ http://www.kmd.ob.tc
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา
ก่อตั้งเป็นอําเภอ เมื่อปี พ.ศ.2535 โดยแยกมาจากอําเภอท่าใหม่.จันทบุรี มีตําบล จํานวน 5 ตําบล
คือ ตําบลขุนช่อง ตําบลแก่งหางแมว ตําบลพวา ตําบลสามพี่น้อง และตําบลเขาวงกต
2.เนื้อที่/พื้นที่ 1,154 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปร้อนชื้น
ข้อมูลการปกครอง
1.ตําบล 5 แห่ง
2.หมู่บ้าน 66 แห่ง
 

3.เทศบาล - แห่ง
4.อบต 5 แห่ง
75

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรมกรีดยางพารา ค้าขาย
2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร โทร. 0-3930-8120
ด้านทรัพยากรธรรมชาติทสี่ าํ คัญของอําเภอ
ป่าไม้
น้ําตกเขาสิบห้าชั้น
ด้านประชากร
1.จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 36,453 คน
2.จํานวนประชากรชาย รวม 18,596 คน
3.จํานวนประชากรหญิง รวม 17,857 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 30 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1.ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข หนองกวาง-ขุนช่อง
- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ
2.ทางน้ํา
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์
3.ทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่
1. ยางพารา
2. ทุเรียน เงาะ
3. มันสําปะหลัง
2.ชื่อแหล่งน้ําที่สําคัญได้แก่ (แม่น้ํา/บึง/คลอง)
คลองวังโตนด
คลองหางแมว
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่
1. บริษัทแกรนรับเบอร์ จํากัด ที่ตั้ง หมู่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว
2. บริษัท ทองไทย ฯ จํากัด ที่ตั้ง หมู่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว
 

76

ตําบลแก่งหางแมว
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลแก่งหางแมว เป็นตําบลหนึ่งในอําเภอแก่งหางแมว ประกอบด้วย14 หมู่บ้าน คือ บ้านช่องกะพัด
บ้านแก่ง บ้านเขาส้มป่อย บ้านโป่งวัว บ้านโป่งยาง บ้านคลองตาขิง บ้านหนองบัวทอง บ้านอ่าวมะกรูด บ้านวัง
ตาเมือง บ้านเกาะลอย บ้านแสงทอง บ้านวังใหม่
สภาพทั่วไปของตําบล :
ตําบลแก่งหางแมวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอแก่งหางแมว พื้นที่เป็นที่ราบสลับกับเนินเขา
เตี้ย ๆ มีคลองโตนดซึ่งเป็นคลองสายหลักใหลผ่านกลางตําบล ฤดูแล้งขาดน้ําขาดเป็น ห้วง ๆ
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองพลู กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ทิศตะวัตก ติดกับ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 8,579 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,948 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน/ทําไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย, รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. ที่ว่าการอําเภอ 1 แห่ง
2. สถานที่ตํารวจภูธร 1 แห่ง
3. โรงพยาบาล 1 แห่ง
4. สถานีอนามัย 1 แห่ง
5. ที่ทําการ อบต. 1 แห่ง
6. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง
7. โรงเรียนระดับมัธยม 1 แห่ง
8. วัด 14 แห่ง
9. อ่างเก็บน้ํา 2 แห่ง

 

77

ตําบลขุนซ่อง
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลขุนซ่อง เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยกันมาไม่ต่ํากว่า 200 ปีมาแล้ว ซึ่งจากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเป็น
ชุมชนที่ทหารพระเจ้าตากสินแตกทัพหนีมาโดยมี หมื่นหาญ และหมื่นซ่อง เป็นผู้นํามา ผู้คนเลยเรียกชื่อบ้านกัน
ว่า "บ้านขุนซ่อง" ปัจจุบันตําบลขุนซ่องประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองยาง หมู่ 2 บ้านขุนซ่อง
หมู่ 3 บ้านขุนซ่อง หมู่ 4 บ้านหางแมว หมู่ 5 บ้านโคกวัด หมู่ 6 บ้านเขาป้อม หมู่ 7 บ้านสุขใจ หมู่ 8 บ้านหิน
ดาด หมู่ 9 บ้านอ่างสีเสียด หมู่ 10 บ้านคลองโป่ง หมู่ 11 บ้านวังสัมพันธ์ หมู่ 12 บ้านหนองเสม็ด หมู่ 13 บ้าน
คลองพริก หมู่ 14 บ้านเขาดินวังแจง หมู่ 15 บ้านคลองใหม่ หมู่ 16 บ้านตลาด หมู่ 17 บ้านโอ่งแตก
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา พื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าไม้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 537.60 ตร.กม.
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จันทเขลม กิ่ง อ.เขาคิชฌภูฎ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 10,855 คน และจํานวนหลังคาเรือน 4,212 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. ที่ทําการอบต.ขุนซ่อง
2. วัดขุนซ่อง
3. วัดวังสัมพันธ์
4. วัดวังแจง
5. วัดเขาป้อม
6. สํานักสงฆ์คลองโป่ง

 

78

ตําบลสามพี่น้อง
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อก่อนพื้นที่เป็นของตําบลแก่งหางแมว เป็นเขตการปกครองของ อ.ท่าใหม่ สภาพพื้นที่เป็นป่าที่สมบูรณ์
เมื่อมีประชาชนอาศัยมากขึ้นมาจากหลายที่ จ.ชลบุรี ระยอง อาชีพทําสวน ทําไร่ มีการแยกอยู่กันเป็นกลุ่ม
เริ่มแรกมี 3 กลุ่ม ตอนนั้นยังไม่มีชื่อเรียกตําบล ต่อมาจึงเรียกกันว่า ต.สามพี่น้อง แยกการปกครองออกเป็น
9 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตําบล :
มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับเชิงเขา มีเนื้อที่ประมาณ 71 ตร.กม. หรือประมาณ 44,375 ไร่ ราษฎร์ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นทําสวนยางพารา ทําสวนผลไม้
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ผวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ผวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,011 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,773 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน/ทําไร่
อาชีพเสริม ทําไร่ ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
3. วัดจํานวน 8 แห่ง
4. สถานีอนามัยตําบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
5. ที่ทําการไปรษณีย์ 1 แห่ง
6. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 2 แห่ง

ตําบลพวา
ประวัติความเป็นมา :
แต่เดิมสภาพพื้นที่เป็นป่าที่สมบูรณ์ สภาพพื้นดินเหมาะกับการเพาะปลูก มีภูเขาที่สลับซับซ้อนมีน้ําตกพลู
ในพื้นที่มีต้นพวาจํานวนมากเป็นพืชตระกูลเดียวกับมังคุด มีชาวบ้านดั้งเดิมและมาจากที่อื่นมาอาศัยมากขึ้นจึง
เรียกกันติดปากว่าบ้านพวา เมื่อก่อนเป็นเขตการปกครองของอําเภอใหม่ และแยกออกมาจากตําบลสามพี่น้อง
ตําบลพวาแบ่งการปกครองเป็น หมู่บ้าน

 

79

สภาพทั่วไปของตําบล :
ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และเป็นภูเขาและบางแห่งพื้นดินเป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การทําการเกษตร
ทําสวน ทําไร่ และเลี้ยงสัตว์
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ หมู่ 3 ต.เขาจงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ 5,8,9 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ กิ่ง อ.เขาระเมา จ.ระยอง
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 9,025 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,237 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.วัด/สํานักสงฆ์ 13 แห่ง
2.สถานีอนามัยตําบล 3 แห่ง
3.ร.ร.มัธยมศึกษา 1 แห่ง
4.ร.ร.ประถมศึกษา 5 แห่ง

ตําบลเขาวงกต
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลเขาวงกต อยู่ในเขตการปกครองอําเภอแก่งหางแมว แบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน
การเรียกชื่อตําบลมาจากในพื้นที่มีภูเขา
ซึ่งจะมีลักษณะเป็นลูกขนาดย่อม ๆ หลายลูกรวมกัน ทุกลูก
ประกอบด้วยหินปูน มีพันธุ์ไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ประปราย ลูกที่สูงที่สุด 250 เมตร ลูกที่ยาวที่สุด 2,000 เมตร
เขาทุกลูกจะตั้งเรียงกันเป็นวงคล้ายวงฆ้อง ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า "บ้านเขาวงกต"
สภาพทั่วไปของตําบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขา มีพื้นที่ทงั้ หมด 64.22 ตร.กม.
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามพี่น้อง ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
 

80

จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,128 คน และจํานวนหลังคาเรือน 764 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.เขาวงกต
2. สถานีอนามัยตําบล
3. วัด 2 แห่ง
4. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง

อําเภอนายายอาม
คําขวัญอําเภอ ประตูเมืองจันท์ ครบครันการศึกษา คุ้งวิมานงามตา ตากสินราชาพักทัพ สมบูรณ์ทรัพยากร
ที่อยู่ที่ว่าการอําเภอ เลขที่ 500 หมู่ที่ 12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3949-1074-7
หมายเลขโทรสาร 0-3949-1076
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา
หญิ งสู งอายุคนทั่วไปเรียกว่า "ยายอาม" มีไร่นาอยู่ท่ามกลางชุม ชนสําคัญสําหรั บประชาชนสัญ จรไป
มา เกิดเป็นย่านคมนาคมและการค้าขาย คนทั่วไปจึงเรียกว่า นายายอาม ครั้นบ้านเมืองเจริญมากขึ้น จังได้นําชื่อ
ไปจัดตั้งเป็น หมู่บ้าน ตําบล และอําเภอสืบต่อกันมา
2.เนื้อที่/พื้นที่ 401 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปร้อนชื้น
ข้อมูลการปกครอง
1.ตําบล 6 แห่ง
2.หมู่บ้าน 67 แห่ง

3.เทศบาล 1 แห่ง
4.อบต. 6 แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่
1. เกษตรกรรม
2. อาชีพประมงชายฝั่งและการเลี้ยงกุ้ง
3. รับจ้าง

 

81

2.จํานวนธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ด้านสังคม
โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม โรงเรียนมัธยมท่าแคลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติทสี่ าํ คัญของอําเภอ
1. ป่าเขาทะลาย
2. คลองวังโตนด
3. คลองนายายอาม
ด้านประชากร
1.จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 32,528 คน
2.จํานวนประชากรชาย รวม 16,565 คน
3.จํานวนประชากรหญิง รวม 15,963 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 81.11 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1.ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ
2.ทางน้ํา
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์
3.ทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่
1. ทุเรียน
2. เงาะ
3. ลองกอง
2.ชื่อแหล่งน้ําที่สําคัญได้แก่ (แม่น้ํา/บึง/คลอง)
คลองนายายอาม
คลองวังโตนด

 

82

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่
1. บริษัทจันทบุรีซีฟู้ดส์และโพร เช่น ฟู้ดส์ ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ต.นายายอาม
2. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยาง ที่ตั้ง หมู่ที่ 8,6,10 ต.นายายอาม ต.วังใหม่ ต.วังโตนด

ตําบลนายายอาม
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลนายายอาม มีหญิงชราคนหนึ่งชื่อ "ยายอาม" มีไร่นาอยู่ท่ามกลางสําคัญ เส้นทางการสัญจรไปมาของ
ชาวบ้านและเป็นที่พักหมอนไม้ ซึ่งลากจูงมาจากแก่งหางแมว เกิดเป็นย่านการคมนาคมการค้าขาย ชาวบ้านจึง
เรียกบริเวณนี้ว่า "นายายอาม" ครั้นบ้านเมืองเจริญมากขึ้นได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านและตําบล จึงใช้ชื่อว่า "ตําบลนา
ยายอาม" มาจนถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินลูกรัง มีลําคลองใหญ่น้อยไหลผ่าน
ด้านตะวันออกจรดอ่าวไทย มีฝนตกชุกตลอดปี อากาศร้อนชื้น

ด้านเหนือมีป่าไม้เบญจพรรณ

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ช้างขาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.แกลง จ.ระยอง
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,608 คน และจํานวนหลังคาเรือน 215 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์น้ํา เช่น ตะพาบน้ํา กุ้งกุลาดํา
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัด 10 แห่ง
2. โรงพยาบาล 1 แห่ง

ตําบลวังโตนด
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลวังโตนด ในสมัยก่อนมีผเู้ ล่าสืบกันมาว่า มีวังน้ําขนาดใหญ่อยูใ่ นพื้นที่ตําบล และทีว่ ังน้ําแห่งนี้มีต้นโตนดอยู่
เต็มบริเวณวังน้ํา ชาวบ้านจึงเรียกวังน้ํานี้ว่า "วังโตนด" ต่อมาได้มีการจัดตั้งตําบล จึงเรียกตําบลนี้ว่า "ตําบลวัง
โตนด"
 

83

สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดลงไปทางใต้สู่ทะเล มีเนื้อที่ 47 ตร.กม. ราษฎรมีอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่
ทํานา ทําสวนผลไม้ ทําไร่ เลี้ยงสัตว์
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งเบญจา ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กระแจะ ต.สนามไชย อ.นายายอาม และ ต.รําพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,528 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,188 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัด 3 แห่ง
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. ที่ทําการ อบต.วังโตนด

ตําบลกระแจะ
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลกระแจะ สันนิษฐานว่าเมื่อก่อนบริเวณแถบนี้มีต้นกระแจะจันทร์ขึ้นอยู่มากมาย เมือ่ ราษฎรได้อพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ จึงได้เรียกตําบลนี้ว่า "ตําบลกระแจะ"
สภาพทั่วไปของตําบล :
มีเนื้อที่ 47 ตร.กม. หรือประมาณ 29,375 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังโตนด และ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,550 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,067 หลังคาเรือน
 

84

ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน กรีดยางพารา
อาชีพเสริม ทําประมง เลี้ยงกุ้งกุลาดํา เลี้ยงตะพาบน้ํา
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.กระแจะ
2. วัดหนองแหวน
3. วัดโขดหอย
4. วัดนาซา
5. สุสานปูล้านปี
6. อนามันตําบลกระแจะ

ตําบลสนามไชย
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลสนามไชย เนื่องจากในสมัยพระเจ้าตากสอนมหาราช ได้รวมพลรบกับข้าศึกจนได้รับชัยชนะ
และได้มาพักทัพ ณ ตําบลสนามไชย ต่อมาจึงเรียกตําบลนี้ว่า "ตําบลสนามไชย"
สภาพทั่วไปของตําบล :
มีเนื้อที่ 50 ตร.กม. หรือประมาณ 31,250 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.รําพัน อ.ท่าใหม่, อบต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,442 คน และจํานวนหลังคาเรือน 971 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
อาชีพเสริม ทําพรมเช็ดเท้า ถั่วอบกรอบ
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดท่าแคลง
5. สํานักสงฆ์คุ้งวิมาน
2. วัดสนามไชย
6. ชายหาดคุ้งวิมาน
3. วัดคลองบอน
4. สํานักสงฆ์ห้วงน้ําเค็ม
 

85

ตําบลช้างข้าม
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลช้างข้าม แยกออกมาจากอําเภอท่าใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ที่มาของชื่อ "ช้างข้าม" เนื่องจาก
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ยกพลซึ่งมีทั้งพลเท้า พลช้าง พลม้า ผ่านมาทางนี้เพื่อเตรียมตัวที่จะเข้า
ตีเมืองจันทบุรีต่อไป จึงจําเป็นที่จะต้องใช้ช้างขนเสบียงอาหารและทหารข้ามคลองพังราด เพราะน้ําในบริเวณนั้น
ลึกมากและเป็นฤดูน้ําหลาก ซึ่งพระองค์ได้ทรงขนย้ายเบียง เพื่อซ่องสุมกําลังพลข้ามคลองพังราดได้สําเร็จ
จึงเรียกว่า "บ้านช้างข้าม"
สภาพทั่วไปของตําบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดชายทะเล มีเนื้อที่ 50 ตร.กม. หรือประมาณ 31,250 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.ระยอง
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,744 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,224 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัด 3 แห่ง
2. สถานีอนามัยตําบลช้างข้าม
3. หาดแม่นกแก้ว

ตําบลวังใหม่
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลวังใหม่ เป็นตําบลที่แยกออกมาจากตําบลวังโตนด เมื่อปี พ.ศ.2539 ซึ่งคําว่า "วัง" มาจากชื่อเดิมของ
ตําบลวังโตนด และคําว่า "ใหม่" มาจากชื่อของอําเภอท่าใหม่ ซึ่งแต่เดิมนั้นตําบลวังโตนดอยู่ในเขตการปกครอง
ของอําเภอท่าใหม่ ดังนั้นเมื่อมีการจัดตั้งตําบลใหม่นั้นจึงเรียกตําบลนี้ว่า "ตําบลวังใหม่"
สภาพทั่วไปของตําบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นลอนลูกคลื่นสลับเนินเขา บางแห่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางแห่งเป็นที่ราบลูกคลื่น
มีคลองไหลผ่าน และพื้นที่ติดกับเทือกเขาทะลาย
 

86

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แก่งหางแมว และ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งเบญจา, ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นายายอาม อ.นายายอาม และ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,417 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,789 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.วังใหม่
2. เทืองเขาทะลาย
3. สถานีอนามัยตําบลวังใหม่

อําเภอเขาคิชฌกูฎ
คําขวัญอําเภอ คิชฌกูฎเมืองแมน แคว้นรอยพระพุทธบาท ดารดาษไม้ผล เมืองคนคุณธรรม สวยล้ําน้ําตก
กระทิง มิ่งเมืองเหลืองจันทบูรศูนย์วัฒนธรรม
ที่อยู่ที่ว่าการอําเภอ หมู่ที่ 5 ถนนบําราศนราดูร จันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3945-2059
หมายเลขโทรสาร 0-3945-2059
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา
กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฎจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 มิ.ย.2536 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.
2536 โดยแยกการปกครองออกมาจากอําเภอมะขามสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบมีเนินเขาสลับบ้างเล็กน้อยและมี
เขาคิชฌกูฎ
2.เนื้อที่/พื้นที่ 877.70 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปแบบมรสุม มี 3 ฤดู
ข้อมูลการปกครอง
1.ตําบล 5 แห่ง
2.หมู่บ้าน 44 แห่ง

 

3.เทศบาล - แห่ง
4.อบต. 5 แห่ง

87

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่
1. เกษตรกรรม ทําสวน เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด
2. เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด หมู
2.อาชีพเสริม ได้แก่
1. เลี้ยงผึ้ง
2. แปรรูปสินค้าการเกษตร
3.จํานวนธนาคาร มี 1 แห่ง ได้แก่
ธนาคาร ธ.ก.ส.
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่
1. โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา
2. โรงเรียนคลองพลูวิทยา
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี
ด้านทรัพยากรธรรมชาติทสี่ าํ คัญของอําเภอ
1. อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
2. อุทยานแห่งชาติเขาสอยดาว
ด้านประชากร
1.จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 25,325 คน
2.จํานวนประชากรชาย รวม 12,756 คน
3.จํานวนประชากรหญิง รวม 12,589 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 28 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1.ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3249
- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ
2.ทางน้ํา
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์

 

88

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่
1. เงาะ
2. ทุเรียน
3. มังคุด
2.ชื่อแหล่งน้ําที่สําคัญได้แก่ (แม่น้ํา/บึง/คลอง)
แม่น้ําจันทบุรี

ตําบลซากไทย
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลซากไทย เป็นตําบลหนึ่งซึ่งอยู่ในความปกครองท้องที่กิ่งอําเภอเขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี ซึ่งชื่อของตําบล
ซากไทย ได้มาจากหมู่บ้านหนึ่งในตําบลซากไทย เดิมชนชาติลาวอบพยพมาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก และมีป่า
เล็กๆ ภายในหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อว่า "ซากลาว" ต่อมาได้มีคนไทยอพยพมาอยู่อาศัยมากขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า
"ซากไทย" หมายความว่า ป่าไม้เล็ก ๆ ที่มีคนไทยอาศัยอยู่นั่นเอง ปัจจุบันมีชาวชองอาศัยอยู่ประมาณ 35%
นอกจากนั้นเป็นคนไทยที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นจํานวนมาก
สภาพทั่วไปของตําบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลูกคลื่น และทีล่ าดชัน มีพื้นที่ประมาณ 54,100 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ และ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งเบญจา และ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,113 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,443 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง, ค้าขาย
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.ซากไทย
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ทุ่งเหียง)
3. วิหารหลวงพ่อเพ็ชร วัดซากไทย
4. ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง
 

89

ตําบลพลวง
ประวัติความเป็นมา :
พื้นที่ของตําบลพลวง มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านพลงง ปัจจุบันคือหมู่ที่ 4 ตําบลพลวง และใน
หมู่บ้านนี้จะมีคลองหนึ่งมีต้นน้ําเกิดจากเขาพระบาท และไหลไปรวมกับแม่น้ําจันทบุรีที่บ้านปากพลวง ปัจจุบัน
คือหมู่ที่ 2 ตําบลพลวง และในคลองดังกล่าวมีปลาชนิดหนึ่งชุกชุมมากกว่าปลาชนิดอื่นๆ ปลาชนิดนั้นคือปลา
พลวง และมีแร่พลวง ดังนั้นจึงชื่อตําบลพลวงมาถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตําบล :
สภาพพื้นที่ราบลุ่ม-เชิงเขา พื้นดินตื้น ลักษณะเป็นดินทราย ปนกรวด
62,500 ไร่ หรือประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร

และดินเปรี้ยว มีพ้ืนที่ทั้งหมด

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตะเคียนทอง ต.คลองพลู กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชากไทย กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ฉมัน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชากไทย กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ และ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 6,515 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,894 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน ทําไร่
อาชีพเสริม แปรรูปผลไม้ ,รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1.อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
2.เขื่อนพลวง
3.พระบาทหลวง
4.โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ
5.สถานีตํารวจ
6.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดจันทบุรี
7.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี
8.กระทิง

 

90

ตําบลตะเคียนทอง
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลตะเคียนทอง เป็นตําบลหนึ่งภายใต้การปกครองของกิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ประวัติ
การก่อตั้งไม่มีหลักฐานแน่ชัด มีจารึกไว้ที่พันธเสมาว่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2299 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน รัตนโกสินทร์
ศก 122 พระพุทธศาสนาทาง 2456 พรรษาเป็นวันที่ 1039 ซึ่งจากหลักฐานนั้นพอคาดได้ว่า ตะเคียนทอง
เป็นที่ตั้งของชาวชองพื้นเมืองเดิมเชื้อชาติชอง มีภาษาพูดอย่างหนึ่งต่างจากเขมร และไทยจัดอยู่จําพวกตระกูล
มอญ เพชร เช่นเดียวกับขอมโบราณ
สภาพทั่วไปของตําบล :
อบต.ตะเคียนทอง มีเนื้อที่รวมประมาณ 217 ตร.กม. หรือ 135,625 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ
102,500 ไร่ ที่ราบลุ่ม 33,125 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองพลู กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาสอยดาว กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลพลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 4,199 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,282 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน/ทําไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดตะเคียนทอง
2. วัดเขาน้อย
3. วัดท่าอุดม
4. วัดคลองไพบูลย์
5. สถานีอนามัยประจําตําบล
6. น้ําตกตะเคียนทอง
7. น้ําตกตาหน่อง
8. อบต.ตะเคียนทอง

 

91

ตําบลคลองพลู
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลคลองพลู ได้แยกพื้นที่ออกจากตําบลตะเคียนทอง อยู่ในการปกครองของกิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ
ประชาชนดั้งเดิมเป็นชาว "ชอง" มีอาชีพทําการเกษตรทําสวนผลไม้
สภาพทั่วไปของตําบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นดินตื้น ดินเป็นดินปนทรายปนกรวด มีพื้นที่ทั้งหมด 83,750 ไร่ มีพื้นที่
การเกษตร 28,985 ไร่
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.จันทเขลม กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตะเคียนทอง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,892 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,859 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. อบต.คลองพลู
2. สถานีอนามัยตําบล 2 แห่ง
3. วัด 8 แห่ง
4. น้ําตกตะเคียนทอง

ตําบลจันทเขลม
ประวัติความเป็นมา :
ตําบลจันทเขลม ขึ้นอยู่กับตําบลตะเคียนทอง ต่อมามีการแบ่งแยกหมู่บ้านมากขึ้น จึงแยกตัวตั้งเป็นตําบล
ใหม่เรียกว่า "ตําบลจันทเขลม" มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ปกครองโดยกิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ
สภาพทั่วไปของตําบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นดินตื้น ดินเป็นดินปนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 170,000 ไร่

 

92

อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลขุนช่อง อ.แก่งหางแมว ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองพลู กิ่ง อ .เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ด่านขุนช่อง อ.แก่งหางแมว จันทบุรี
จํานวนประชากรของตําบล :
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,113 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,853 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตําบล :
อาชีพหลัก ทําสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงไก่ชน รับจ้าง
ข้อมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล :
1. วัดจันทเขลม
2. น้ําตกจันท์ตาแป๊ะ

ศาสนสถาน
อําเภอเมือง
1. วัดตะบกเตี้ย ม. 10 ตําบลตลาด เมือง จันทบุรี 22000
2. วัดโบสถ์เมือง ตําบลตลาด เมือง จันทบุรี 22000
3. วัดป่าคลองกุ้ง ตําบลตลาด เมือง จันทบุรี
4. วัดใหม่ ตําบลตลาด เมือง จันทบุรี
5. วัดกลาง ตําบลวัดใหม่ เมือง จันทบุรี
6. วัดเขตร์นาบุญญาราม ตําบลวัดใหม่ เมือง จันทบุรี 22000
7. วัดสวนมะม่วง ตําบลวัดใหม่ เมือง จันทบุรี
8. วัดทองทั่ว ม. 4 ตําบลคลองนารายณ์ เมือง จันทบุรี
9. วัดเนินสูง ม. 12 ตําบลคลองนารายณ์ เมือง จันทบุรี
10. วัดสระบาป ม. 6 ตําบลคลองนารายณ์ เมือง จันทบุรี
11. วัดห้องคูหา ม. 6 ตําบลคลองนารายณ์ เมือง จันทบุรี
12. วัดเกาะขวาง ม. 1 ตําบลเกาะขวาง เมือง จันทบุรี
13. วัดเกาะตะเคียน ม. 9 ตําบลเกาะขวาง เมือง จันทบุรี
14. วัดเกาะโตนด ม.5 เกาะโตนด ตําบลเกาะขวาง เมือง จันทบุรี 22000
15. วัดเกาะลอย ม. 4 ตําบลเกาะขวาง เมือง จันทบุรี
16. วัดอ่างหิน ม. 3 ตําบลเกาะขวาง เมือง จันทบุรี
17. วัดเขาน้อย ม. 8 ตําบลคมบาง เมือง จันทบุรี
18. วัดคมบาง ม. 2 ตําบลคมบาง เมือง จันทบุรี
 

93

19. วัดเนินยาง ม. 1 ตําบลคมบาง เมือง จันทบุรี
20. วัดปลายคลอง ม. 9 ตําบลคมบาง เมือง จันทบุรี
21. วัดแก้วประชาราม ม. 7 ตําบลท่าช้าง เมือง จันทบุรี
22. วัดเขาแก้ว ม. 5 ตําบลท่าช้าง เมือง จันทบุรี
23. วัดคลองทราย ม.2 คลองทราย ตําบลท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000
24. วัดโค้งสนามเป้า ม. 3 ตําบลท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000
25. วัดบ้านขอม ม. 7 ตําบลท่าช้าง เมือง จันทบุรี
26. วัดสุทธิวารี ม. 1 ตําบลท่าช้าง เมือง จันทบุรี
27. วัดจันทนาราม ม. 1 ตําบลจันทนิมิต เมือง จันทบุรี
28. วัดไผ่ล้อม ม.6 ตําบลจันทนิมติ เมือง จันทบุรี 22000
29. วัดโบสถ์พลอยแหวน ม. 6 ตําบลบางกะจะ เมือง จันทบุรี
30. วัดพลับ ม. 1 ตําบลบางกะจะ เมือง จันทบุรี
31. วัดโยธานิมิต ม. 8 ตําบลบางกะจะ เมือง จันทบุรี
32. วัดวิเวการาม ม. 9 ตําบลบางกะจะ เมือง จันทบุรี
33. วัดสิงห์ ม. 1 ตําบลบางกะจะ เมือง จันทบุรี 22000
34. วัดใหม่ท่าแฉลบ ม.3 ใหม่ท่าแฉลบ ตําบลบางกะจะ เมือง จันทบุรี22000
35. วัดเขากระแจะ ม. 5 ตําบลแสลง เมือง จันทบุรี
36. วัดสมเด็จศิริปุญญาราม ม. 6 ตําบลแสลง เมือง จันทบุรี
37. วัดแสลง ม. 2 ตําบลแสลง เมือง จันทบุรี
38. วัดโสมนาราม ม. 6 ตําบลแสลง เมือง จันทบุรี
39. วัดทรายงาม ม. 1 บ้านเกาะพลอง ตําบลหนองบัว เมือง จันทบุรี 22000
40. วัดเนินโพธิ์ ม. 9 ตําบลหนองบัว เมือง จันทบุรี
41. วัดเสม็ดงาม ม. 10 ตําบลหนองบัว เมือง จันทบุรี
42. วัดหนองบัว ม. 4 ตําบลหนองบัว เมือง จันทบุรี
43. วัดดอนตาล ม. 13 ตําบลพลับพลา เมือง จันทบุรี
44. วัดดาวเรือง ม.10 ดาวเรือง ตําบลพลับพลา เมือง จันทบุรี 22000
45. วัดโป่งแรด ม. 2 ตําบลพลับพลา เมือง จันทบุรี
46. วัดพลับพลา ม. 9 ตําบลพลับพลา เมือง จันทบุรี 22000

อําเภอขลุง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 

วัดวันยาวบน ตําบลขลุง ขลุง จันทบุรี 22110
วัดเกาะ(ดอนอุดม) ม.3 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
วัดคงคาราม (บ่อ) ม.4 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
วัดท่าสอน ม. 7 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี
วัดวังสรรพรส ม.8 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
วัดหนองระหาน ม.1 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
วัดหิรัญญาราม (หวัก) ม.9 ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
วัดเกวียนหัก ม. 7 ตําบลเกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
วัดคานรูด ม. 4 ตําบลเกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
94

10. วัดเขาตาลิ่ง ม. 6 ตําบลตะปอน ขลุง จันทบุรี 22110
11. วัดเจดีย์ทราย ม. 4 ตําบลตะปอน ขลุง จันทบุรี
12. วัดตะปอนน้อย ม. 3 ตําบลตะปอน ขลุง จันทบุรี
13. วัดตะปอนใหญ่ ม. 2 ตําบลตะปอน ขลุง จันทบุรี
14. วัดสุวรรณรังษี ม. 4 ตําบลตะปอน ขลุง จันทบุรี
15. วัดเกาะจิก ม.1 ตําบลบางชัน ขลุง จันทบุรี 22110
16. วัดเทพขาหย่าง ม.4 อิเทพ ตําบลบางชัน ขลุง จันทบุรี 22110
17. วัดบางชัน(อรัญสมุทธาราม) ม.2 ตําบลบางชัน ขลุง จันทบุรี 22110
18. วัดซึ้งล่าง ม. 4 ตําบลวันยาว ขลุง จันทบุรี
19. วัดดํารงธรรมาราม ม. 1 ตําบลวันยาว ขลุง จันทบุรี
20. วัดอรัญญาราม (วันยาวล่าง) ม. 2 ตําบลวันยาว ขลุง จันทบุรี
21. วัดอีแงว (สามัคคีธรรม) ม. 7 ตําบลวันยาว ขลุง จันทบุรี 22110
22. วัดแจ้งโภชนาราม (ซึ้งบน) ม. 3 ตําบลซึ้ง ขลุง จันทบุรี
23. ัดช้างข้าม(ศรีคชสาราราม) ม. 10 ตําบลซึ้ง ขลุง จันทบุรี 22110
24. วัดมณีคีรีวงกศ์ (กงษีไร่) ม. 6 ตําบลซึ้ง ขลุง จันทบุรี 22110
25. วัดอิมั้ง ม. 8 ตําบลซึ้ง ขลุง จันทบุรี
26. วัดมาบไผ่โภชนาราม ม.2 ตําบลมาบไพ ขลุง จันทบุรี 22110
27. วัดเวฬุวรรณาราม ม.2 ตําบลวังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 22110
28. วัดหนองปลาไหล ม.4 ตําบลวังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 22110
29. วัดกลางเก่า ม.3 ตําบลตรอกนอง ขลุง จันทบุรี 22110
30. วัดตรอกนองบน (อรัญนิเวศน์) ม.2 ตําบลตรอกนอง ขลุง จันทบุรี 22110
31. วัดตรอกนองล่าง (เนินพยาราม) ม.5 ตําบลตรอกนอง ขลุง จันทบุรี 22110
32. วัดตกพรม ม.2 ตําบลตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110
33. วัดอรัญญโพธิธาราม(สะตอน้อย) ม.3 ตําบลตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110
34. วัดบ่อเวฬุวนาราม ม.2 ตําบลบ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี 22110

อําเภอท่าใหม่
1. วัดกลางทุ่งท่าระแนะ ตําบลท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี
2. วัดบุญญวาสวิหาร ตําบลท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี
3. วัดหนองบัว ตําบลท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
4. วัดไผ่ล้อม ตําบลยายร้า ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
5. วัดพุทธคยาราม ม. 6 ตําบลสีพยา ท่าใหม่ จันทบุรี
6. วัดกลาง ม. 7 ตําบลบ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี
7. วัดบน ม. 8 ตําบลบ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี
8. วัดบ่อพุ ม. 4 ตําบลบ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี
9. วัดลาด ม. 2 ตําบลบ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี
10. วัดเขาพลอยแหวน ม. 4 ตําบลพลอยแหวน ท่าใหม่ จันทบุรี
11. วัดสระแก้ว ม. 5 ตําบลพลอยแหวน ท่าใหม่ จันทบุรี
12. วัดเขาตานก ม.9 ตําบลเขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
 

95

13. วัดบูรพาพิทยาราม ม. 4 ตําบลเขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี
14. วัดเขาบายศรี ม. 3 ตําบลเขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
15. วัดเขาสุกิม(ราษฎร์บูรณะคุราราม) ม. 12 ตําบลเขาบายศรี ท่าใหม่จันทบุรี
16. วัดธรรมหรรษาราม ม. 10 ตําบลเขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
17. วัดนิโครธวราราม ม. 11 ตําบลเขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
18. วัดบ้านสิ้วราษฎร์บํารุง ม. 1 ตําบลสองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
19. วัดพิชัยพัฒนาราม ม. 4 ตําบลสองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
20. วัดแพร่งขาหยั่ง ม. 15 ตําบลสองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
21. วัดสามผาน ม. 5 ตําบลสองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22. วัดหนองหงส์ ม. 10 ตําบลสองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
23. วัดทุ่งเบญจา ม. 3 ตําบลทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
24. วัดเนินกลาง ม.6 ตําบลทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 22170
25. วัดเนินดินแดง ม. 9 ตําบลทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
26. วัดศรีเมือง ม. 3 ตําบลทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
27. วัดสะพานเลือก ม.5 สะพานเลือก ตําบลทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุร2ี 2170
28. วัดสามหนาด ม.10 ตําบลทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 22170
29. วัดท่าศาลา ม. 3 ตําบลรําพัน ท่าใหม่ จันทบุรี
30. วัดไร่เก่า ม. 8 ตําบลรําพัน ท่าใหม่ จันทบุรี
31. วัดลําพัน ม.5 ตําบลรําพัน ท่าใหม่ จันทบุรี 22170
32. วัดโขมง ม. 2 ตําบลโขมง ท่าใหม่ จันทบุรี
33. วัดเสม็ดโพธิ์ศรี ม. 5 ตําบลโขมง ท่าใหม่ จันทบุรี
34. วัดคลองตาสังข์ ม. 8 ตําบลตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
35. วัดชมภูธาราม (ชมภูคีรีธาราม) ม. 5 ตําบลตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
36. วัดตะกาดเง้า ม. 3 ตําบลตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
37. วัดปากน้ําแขมหนู ม. 9 ตําบลตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
38. วัดหนองคัน ม. 4 ตําบลตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
39. วัดคลองขุด ม. 1 ตําบลคลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี
40. วัดหมูดุด ม. 4 ตําบลคลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี
41. วัดป่าคีรีเขต ม.1 ตําบลนายายอาม ท่าใหม่ จันทบุรี 22160
42. วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม ม. 6 ตําบลเขาวงกต ท่าใหม่ จันทบุรี
43. วัดหนองสร้อย ม. 3 ตําบลเขาวงกต ท่าใหม่ จันทบุรี
44. วัดเขาหนองปลาไหล ม. 9 ตําบลเขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี 22170
45. วัดท่าปก ม. 3 ตําบลเขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
46. วัดแพร่งหน้าผาล่าง ม. 5 ตําบลเขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
47. วัดวังปลา ม. 9 ตําบลเขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

 

96

อําเภอโป่งน้าํ ร้อน
1. วัดชะแมบ ม.6 ตําบลทับไทร โป่งน้ําร้อน จันทบุรี 22140
2. วัดดงจิก ม. 5 ตําบลทับไทร โป่งน้ําร้อน จันทบุรี
3. วัดทับไทร ม.1 ตําบลทับไทร โป่งน้ําร้อน จันทบุรี 22140
4. วัดทุ่งกร่าง ม. 4 ตําบลทับไทร โป่งน้ําร้อน จันทบุรี
5. วัดน้ําเขียว ม. 2 ตําบลทับไทร โป่งน้ําร้อน จันทบุรี
6. วัดพังงอน ม. 3 ตําบลทับไทร โป่งน้ําร้อน จันทบุรี
7. วัดคลองตาคง ม. 1 ตําบลโป่งน้ําร้อน โป่งน้ําร้อน จันทบุรี
8. วัดสามสิบ ม. 3 ตําบลโป่งน้ําร้อน โป่งน้ําร้อน จันทบุรี
9. วัดคลองคต ม. 7 ตําบลหนองตาคง โป่งน้ําร้อน จันทบุรี
10. วัดนนท์ประชานุกูล ม. 6 ตําบลหนองตาคง โป่งน้ําร้อน จันทบุรี
11. วัดบ้านจางวาง ม. 2 ตําบลหนองตาคง โป่งน้ําร้อน จันทบุรี
12. วัดโพธาราม ม. 1 ตําบลหนองตาคง โป่งน้ําร้อน จันทบุรี
13. วัดบึงชนัง ม. 3 ตําบลเทพนิมิต โป่งน้ําร้อน จันทบุรี 22140
14. วัดป่าเทพนิมิต ม. 2 ตําบลเทพนิมิต โป่งน้ําร้อน จันทบุรี 22140
15. วัดผักกาด ม. 3 ตําบลคลองใหญ่ โป่งน้ําร้อน จันทบุรี 22140
16. วัดมหาคงคาราม ม. 6 ตําบลคลองใหญ่ โป่งน้ําร้อน จันทบุรี 22140

อําเภอมะขาม
1. วัดคลองมะลิ ม.3 ตําบลมะขาม มะขาม จันทบุรี 22150
2. วัดท่าหลวงล่าง ม. 4 ตําบลมะขาม มะขาม จันทบุรี 22150
3. วัดบางจะอ้าย ม. 7 ตําบลมะขาม มะขาม จันทบุรี 22150
4. วัดพญาล่าง ม. 8 ตําบลมะขาม มะขาม จันทบุรี 22150
5. วัดมะขาม ม. 1 ตําบลมะขาม มะขาม จันทบุรี 22150
6. วัดหนองอ้อ ม. 3 ตําบลมะขาม มะขาม จันทบุรี 22150
7. วัดเขาชําปรง ม. 8 ตําบลท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
8. วัดท่าหลวงบน ม. 5 ตําบลท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
9. วัดทุ่งโตนด ม.8 ตําบลท่าหลวง มะขาม จันทบุรี 22150
10. วัดน้ํารัก ม. 3 ตําบลท่าหลวง มะขาม จันทบุรี 22150
11. วัดจันทร์แสงศรี ม. 5 ตําบลปัถวี มะขาม จันทบุรี
12. วัดทับนคร ม. 6 ตําบลปัถวี มะขาม จันทบุรี
13. วัดทุ่งบอน ม. 1 ตําบลปัถวี มะขาม จันทบุรี
14. วัดโป่ง ม. 7 ตําบลปัถวี มะขาม จันทบุรี
15. วัดมะทาย ม. 3 ตําบลปัถวี มะขาม จันทบุรี
16. วัดขนุน ม. 5 ตําบลวังแซ้ม มะขาม จันทบุรี 22150
17. วัดโคกตะพง ม. 10 ตําบลวังแซ้ม มะขาม จันทบุรี
18. วัดแตงเม ม.1 แตงเม ตําบลวังแซ้ม มะขาม จันทบุรี 22150
19. วัดปึก ม. 7 ตําบลวังแซ้ม มะขาม จันทบุรี
20. วัดพญาบน ม. 3 ตําบลวังแซ้ม มะขาม จันทบุรี
 

97

21. วัดเขารูปช้าง ม.14 เขารูปช้าง ตําบลพลวง มะขาม จันทบุรี 22210
22. วัดคลองปรือ ม. 6 ตําบลฉมัน มะขาม จันทบุรี
23. วัดฉมัน ม. 3 ตําบลฉมัน มะขาม จันทบุรี 22150
24. วัดทุ่งเพล ม. 8 ตําบลฉมัน มะขาม จันทบุรี 22150
25. วัดสระโอ่ง ม.6 ตําบลฉมัน มะขาม จันทบุรี 22150
26. วัดบ้านอ่าง ม. 3 ตําบลอ่างคีรี มะขาม จันทบุรี 22150
27. วัดพรหมคุณวนาราม ม.7 หนองนาโรง ตําบลอ่างคีรี มะขาม จันทบุร2ี 2150
28. วัดวังดาบ ม. 3 ตําบลอ่างคีรี มะขาม จันทบุรี 22150

อําเภอแหลมสิงห์
1. วัดเกาะแมว ม.11 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
2. วัดเขาช้ําห้าน ม. 13 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี
3. วัดท่าหัวแหวน ม. 7 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี
4. วัดปากน้ํา(แหลมสิงห์) ม. 1 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุร2ี 2130
5. วัดเกาะเปริด ม. 3 ตําบลเกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
6. วัดเขาตาหน่วย ม. 5 ตําบลเกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
7. วัดเขาช่องโกรน ม. 9 ตําบลหนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
8. วัดสถาพรพัฒนาราม ม. 5 ตําบลหนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
9. วัดหนองซิ่ม ม. 2 ตําบลหนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
10. วัดคลองยายดํา ม. 10 ตําบลพลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
11. วัดโคกรัก ม. 6 ตําบลพลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
12. วัดชากใหญ่ ม. 11 ตําบลพลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
13. วัดมังกรบุปผาราม ม. 1 ตําบลพลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
14. วัดใหญ่พลิ้ว ม. 5 ตําบลพลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
15. วัดกลาง ม. 2 ตําบลคลองน้ําเค็ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
16. วัดคลองน้ําเค็ม ม. 5 ตําบลคลองน้ําเค็ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
17. วัดบางสระเก้า ม. 2 ตําบลบางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี
18. วัดชัยมงคล ม. 1 ตําบลบางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
19. วัดถนนมะม่วง ม. 8 ตําบลบางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
20. วัดบางกะไชย ม. 8 ตําบลบางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
21. วัดอ่าวหมู(ชัยมงคล) ม.1 ตําบลบางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี 22120

อําเภอสอยดาว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 

วัดกระทิงทอง ม.4 กระทิงทอง ตําบลปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180
วัดเขาแก้ว ม.6 เขาแก้ว ตําบลปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180
วัดท่าใหม่ ม.5 ตําบลปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180
วัดบ้านตาเรือง ม. 3 บ้านตาเรือง ตําบลปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180
ัดพิกุลรังสรรค์ ม. 1 ตําบลปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180
วัดสว่างอารมณ์ ม.3 บ้านซอย 75 ตําบลปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180
98

7. วัดตามูล ม. 1 ตําบลทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180
8. วัดทรายขาว ม. 5 ตําบลทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180
9. วัดเนินทอง ม.1 ตําบลทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180
10. วัดปะตงวนาราม ม. 5 ตําบลทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180
11. วัดมหาเจรีย์ ม.8 ตําบลทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180
12. วัดวังยาว ม.4 ตําบลทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180
13. วัดสําโรง ม. 2 ตําบลทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180
14. วัดทุ่งขนาน ม.1 ทุ่งขนาน ตําบลทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี 22180
15. วัดคลองแจง ม. 6 ตําบลสะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180
16. วัดสะตอน ม.1 สะตอน ตําบลสะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180
17. วัดทับช้าง ม. 1 ตําบลทับช้าง สอยดาว จันทบุรี 22180
18. วัดป่าเขาแหลม ม.6 เขาแหลม ตําบลทับช้าง สอยดาว จันทบุรี 22180
19. วัดโป่งเจริญชัย ม.4 โป่งเจริญชัย ตําบลทับช้าง สอยดาว จันทบุรี 22180

อําเภอแก่งหางแมว
1. วัดแก่ง ม. 3 ตําบลแก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี 22160
2. วัดช่องกะพัด ม. 2 ตําบลแก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี 22160
3. วัดเนินจําปา ม.3 เนินจําปา ตําบลแก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี
4. วัดขุนซ่อง ม. 3 ตําบลขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 22160
5. วัดบ้านโคก ม. 5 โคกวัด ตําบลขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 22160
6. วัดกลุ่มสระบุรี ม. 6 กลุ่มสระบุรี ตําบลสามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุร2ี 2160
7. วัดซอยสอง ม.1 ซอยสอง ตําบลสามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุรี22160
8. วัดประแกต ม.3 ประแกต ตําบลสามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุรี22160
9. วัดพวาบน ม.5 ตําบลสามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุรี 22160
10. วัดวังไม้แดง ม. 5 ตําบลสามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุรี 22160
11. วัดหนองมะค่า ม.5 หนองมะค่า ตําบลสามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุร2ี 2160
12. วัดบ่อชะอม ม.3 บ่อชะอม ตําบลพวา แก่งหางแมว จันทบุรี

อําเภอนายายอาม
1. วัดคลองซาก ม. 4 ตําบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี
2. วัดคีรีพิศาล ม. 5 ตําบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี
3. วัดต้นกระบก ม. 7 ตําบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี
4. วัดทรัพย์จันทร์ ม. 11 ตําบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22160
5. วัดนายายอาม ม. 1 ตําบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี
6. วัดเนินเนรมิต ม. 3 ตําบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี
7. วัดโพธิ์นาคราษฎร์บํารุง ม. 3 ตําบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี
8. วัดโพธิ์ลังกา ม. 2 ตําบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี
9. วัดช้างข้าม ม. 5 ตําบลช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
10. วัดตรอกกระท้อน ม. 2 ตําบลช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
 

99

11. วัดหนองไทร ม. 12 ตําบลช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี 22160
12. วัดโขดหอย ม. 4 ตําบลกระแจะ นายายอาม จันทบุรี
13. วัดนางซา ม. 3 ตําบลกระแจะ นายายอาม จันทบุรี
14. วัดยางระหง ม. 2 ตําบลกระแจะ นายายอาม จันทบุรี
15. วัดหนองแหวน ม. 8 ตําบลกระแจะ นายายอาม จันทบุรี
16. วัดคลองลาว ม. 11 ตําบลวังโตนด นายายอาม จันทบุรี
17. วัดดงทับมอญ ม.15 ดงทับมอญ ตําบลวังโตนด นายายอาม จันทบุรี
18. วัดปากทาง ม. 12 ตําบลวังโตนด นายายอาม จันทบุรี
19. วัดวังเวียน ม. 1 ตําบลวังโตนด นายายอาม จันทบุรี
20. วัดวังหิน ม. 6 ตําบลวังโตนด นายายอาม จันทบุรี
21. วัดหนองสีงา ม. 5 ตําบลวังโตนด นายายอาม จันทบุรี
22. วัดหินกอง ม. 11 ตําบลวังโตนด นายายอาม จันทบุรี
23. วัดคลองบอน ม.3 ตําบลสนามไชย นายายอาม จันทบุรี
24. วัดท่าแคลง ม. 7 ตําบลสนามไชย นายายอาม จันทบุรี
25. วัดสนามไชย ม. 5 ตําบลสนามไชย นายายอาม จันทบุรี

กิ่งอําเภอเขาคิชกูฎ
1. วัดกะทิง ม. 5 ตําบลพลวง กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
2. วัดคลองเจริญ ม. 8 ตําบลพลวง กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
3. วัดคลองตะเคียน ม. 6 ตําบลพลวง กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
4. วัดคลองน้ําเป็น ม.7 ตําบลพลวง กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
5. วัดทุ่งตาอิน ม. 3 ตําบลพลวง กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
6. วัดเนินมะหาด ม. 5 ตําบลพลวง กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
7. วัดพลวง ม. 4 ตําบลพลวง กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
8. วัดชากไทย ม. 4 ตําบลชากไทย กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
9. วัดทุ่งสะพาน ม. 2 ตําบลชากไทย กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
10. วัดทุ่งเสาธง ม. 7 ตําบลชากไทย กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
11. วัดบ่อน้ําเงิน ม. 3 ตําบลชากไทย กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
12. วัดวังทอง ม.7 วังทอง ตําบลชากไทย กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
13. วัดคลองไพบูลย์ ม. 7 ตําบลตะเคียนทอง กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
14. วัดตะเคียนทอง ม. 3 ตําบลตะเคียนทอง กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
15. วัดท่าอุดม ม.1 ตําบลตะเคียนทอง กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
16. วัดสุวรรณคีรีราม ม.6 ซําเคราะห์ ตําบลตะเคียนทอง กิ่งอ.เขาคิชกูฎจันทบุรี22210
17. วัดคลองเกวียนลอย ม. 1 ตําบลคลองพลู กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
18. วัดคลองพลู ม. 5 ตําบลคลองพลู กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
19. วัดคลองใหญ่แจ่มวาที ม. 7 ตําบลคลองพลู กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
20. วัดทุ่งกะบิน ม. 6 ตําบลคลองพลู กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
21. วัดน้ําขุ่น ม. 3 ตําบลคลองพลู กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
22. วัดโป่งจันทร์ ม. 2 ตําบลคลองพลู กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
23. วัดจันทเขลม ม.8 จันทเขลม ตําบลจันทเขลม กิ่งอ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี
 

100

สถานศึกษา
โรงเรียนคลองน้ําเป็น
หมู่ที่ 7 ตําบลพลวง กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
นายวันชัย ศิรินพรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 039326168
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
87 หมู่ 5 ตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
นายสําเริง ศรีสิทธิชัยสกุล เบอร์โทรศัพท์ 0-3932-0237
โรงเรียน แก่งหางแมวพิทยาคาร
หมู่ 2 ตําบล แก่งหางแมว อําเภอ แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
นายศุภศิลป์ กระแสสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-3930-8109
โรงเรียน ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล)
ถนนสัมปทาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 22120
นายมาโนช กล้องเจริญ เบอร์โทรศัพท์ 039431341
โรงเรียน นายายอามพิทยาคม
หมู่ 3 ตําบล นายายอาม อําเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี 22160
นางสาวศิริวรรณ แผ่นผา เบอร์โทรศัพท์ 039371052
โรงเรียน บางกะจะ
22 หมู่ 1 ตําบล บางกะจะ อําเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000
นายเอนก ท่าม่วง เบอร์โทรศัพท์ 039-391241
โรงเรียน มัธยมท่าแคลง
หมู่ 6 ตําบล สนามไชย อําเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี 22170
นางกมลรัตน์ จรูญชัย เบอร์โทรศัพท์ 039322239
โรงเรียน มัธยมวัดเขาสุกิม
58 หมู่ 12 ตําบล เขาบายศรี อําเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 22120
นายประชง วัฒนชัย เบอร์โทรศัทพ์ 039-325161
โรงเรียน ศรียานุสรณ์
ตําบล วัดใหม่ อําเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000
นางสุมิตรา เจริญสุข เบอร์โทรศัพท์ 039311225
โรงเรียน ศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์
240 หมู่ 3 ตําบล ทุ่งเบญจา อําเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 22170
นายนิรันดร์ ขจรชีพ เบอร์โทรศัพท์ 039-395260
โรงเรียน สะพานเลือกวิทยาคม
138 หมู่ 12 ตําบล ทุ่งเบญจา อําเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 22170
นายศิริพงศ์ พงษ์ดี เบอร์โทรศัพท์ 039-317004
 

101

โรงเรียน เครือหวายวิทยาคม
หมู่ 8 ตําบล โป่งน้ําร้อน อําเภอ โป่งน้ําร้อน จังหวัด จันทบุรี 22140
นายสุทธิพงษ์ ใจตรง เบอร์โทรศัพท์ 039317006
โรงเรียน แหลมสิงห์วิทยาคม
50 หมู่ 7 ถนนเทศบาลสาย 1 ตําบล พลิ้ว อําเภอ แหลมสิงห์ จังหวัด จันทบุรี 22190
นายสาคร ไข่แก้ว เบอร์โทรศัพท์ 0 3939 7015
โรงเรียน โป่งน้ําร้อนวิทยาคม
215 หมู่ 8 ตําบล ทับไทร อําเภอ โป่งน้ําร้อน จังหวัด จันทบุรี 22140
นายไพรัตน์ บุญศรี เบอร์โทรศัพท์ 0393877160
โรงเรียน ขลุงรัชดาภิเษก
47 ม.4 ตําบล วันยาว อําเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี 22110
นายอัศวิน สุขกฤต เบอร์โทรศัพท์ 0-3944-1789 ‚ 0-3944-2004
โรงเรียน คลองพลูวิทยา
6/1 ม.4 ตําบล คลองพลู อําเภอ กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี 22210
นางประภาพันธ์ เจริญกิตติ เบอร์โทรศัพท์ 039327683
โรงเรียน คิชฌกูฏวิทยา
1/28 หมู่5 ตําบล พลวง กิ่ง อําเภอ เขาดิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี 22210
นายอุกฤษฏ์ จรูญชัย เบอร์โทรศัพท์ 039303099
โรงเรียน ตกพรมวิทยาคาร
87 ม.5 ตําบล ตกพรม อําเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี 22110
นายสําเริง ศรีสิทธิชัยสกุล เบอร์โทรศัพท์ 039326619
โรงเรียน ทุ่งขนานวิทยา
ม.1 ตําบล ทุ่งขนาน อําเภอ สอยดาว จังหวัด จันทบุรี 22180
นายวัชรลักษณ์ ตากใบ เบอร์โทรศัพท์ 039326806
โรงเรียน บ่อวิทยาคาร
37/1 ม.3 ตําบล บ่อ อําเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี 22110
นายสมชาย อรุณธัญญา เบอร์โทรศัทพ์ 039368273
โรงเรียน มะขามสรรเสริญ
192/3 ม.1 ตําบล มะขาม อําเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี 22150
นายวิลิศ สกุลรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 0-3938-9025
โรงเรียน สอยดาววิทยา
81 หมู่ 5 ตําบล ทรายขาว อําเภอ สอยดาว จังหวัด จันทบุรี 22180
นางสาวบุหงา กุลมาศ เบอร์โทรศัพท์ 0 3938 1414
โรงเรียน หนองตาคงพิทยาคาร
116 หมู่ 1 ตําบล หนองตาคง อําเภอ โป่งน้ําร้อน จังหวัด จันทบุรี 22140
นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ 0 3949 6030
 

102

หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
41 มหาราช ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
โทรสาร 039325024
นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย

โทรศัพท์ 039321551,039325063

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ครอบคลุมพื้นที่ อําเภอมะขาม และกิ่ง อําเภอเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งนี้เป็นต้นน้ําสําคัญของแม่น้ํา
จันทบุรี สภาพป่าภายในบริเวณนี้มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าไม้ผลัดใบ มีสมุนไพรและกล้วยไม้นานาชนิด
รวมทั้งพันธุ์ไม้หายาก คือ ไม้กฤษณา และเนื่องจากเป็นป่าที่อยู่ในเขตเทือกเขาสูงชัน จึงมีสัตว์ป่าและนกชนิด
ต่าง ๆ ชุกชุม
การเดินทาง : รถยนต์ส่วนตัว จากสี่แยกเขาไร่ยา ตามทางหลวงหมายเลข 3249 ระยะทาง
22 กิโลเมตร จะผ่านตลาดกระทิง มีแยกขวามือจะผ่านทางเข้าค่ายลูกเสือกระทิง ตรงไปจะถึงที่ทําการ อุทยาน
แห่งชาติประมาณ 2 กิโลเมตรจะถึงน้ําตก รถสองแถว จากตัวเมืองมีรถสองแถวเล็กสายจันทบุรี-กิ่ง อําเภอ
เขาคิชฌกูฏ-จันทเขลม ท่ารถอยู่บริเวณข้างที่ทําการ ปณ.จันทบุรี ถนนเบญจมราชูทิศ หัวถนนศรีรองเมือง 2
ที่มุ่งหน้าไปยังวงเวียนน้ําพุ ค่ารถ 30 บาท เมื่อถึงตลาดกิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ หรือที่เรียกว่า ตลาดกระทิง สามารถ
หารถเหมาให้ไปส่งที่ทําการ อุทยานแห่งชาติได้ ค่าเช่าเหมา 50 - 70 บาท แล้วแต่จํานวนคน

น้ําตกเขาสอยดาว
อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตั้งอยู่ก่อนถึง อําเภอสอยดาว 2 กิโลเมตร บนทางหลวง
หมายเลข 317 สภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาสอยดาวใต้
สูง 1,675 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ปกคลุมด้วยป่าไม้เบญจพรรณและป่าเต็งรังที่มีสมุนไพรหลายชนิด
ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป น้ําตกแห่งนี้มีความสูง 16 ชั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นน้ําตกด้วยตนเองถึงชั้นที่ 9
ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ส่วนชั้นที่ 10 - 16 ต้องมีเจ้าหน้าที่นําทาง
ใช้เวลาเดินอีก 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและค่ายพักแรม สําหรับเยาวชน และกลุ่ม
คณะที่สนใจ มีบ้านรับรอง 4 หลัง ขนาด 4 - 60 คน
การเดินทาง : ห่างจากจันทบุรี 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 317 เส้นทางอําเภอเมือง มะขาม - สอยดาว
 
 

 

103

หาดแหลมเสด็จ
เป็นหาดทรายละเอียดสีขาวหม่น มีความยาว 2 - 3 กิโลเมตร ร่มรื่นไปด้วยเงาของสนทะเลและพันธุ์ไม้
ชายหาดนานาชนิด ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - เมษายน คลื่นลมสงบ เมื่อเข้าสู่ฤดูมรสุม น้ําทะเลค่อนข้างขุ่น
และคลื่นแรง
ไม่เหมาะจะเล่นน้ํา มีร้านอาหารทะเลตั้งเรียงรายตลอดชายหาด มีห้องน้ํา ห้องอาบน้ํา
และสถานที่สําหรับตั้งแคมป์พักแรมไว้คอยบริการ ติดต่อสํานักงานป่าไม้ ฝั่งตรงข้ามถนนเลียบชายหาด
นอกจากนี้ยังมีพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่นําอาหารและเครื่องดื่มมาจําหน่าย แก่นักท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน
การเดินทาง : อยู่ห่างจากอําเภอท่าใหม่ 25 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางท่าใหม่บ้านหมูดุด

หาดเจ้าหลาว
เป็นหาดทรายละเอียดสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหาดทรายเมืองจันท์ เมื่อน้ําลงแนวสันทรายจะ
โผล่พ้นน้ํา ทอดเป็นแนวยาวไปจดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ส่วนชายหาดด้านตะวันออกเป็นแหลมหิน
บริเวณสันเขาหาดเจ้าหลาวเป็นจุดชมทิวทัศน์ทะเลที่น่าชม หรือจะเดินเล่นตามเนินเขา หรือจะมานั่งตกปลาเก๋า
ก็ได้ จากหาดนี้ไปไม่ไกล สามารถออกไปดําน้ําชมปะการังน้ําตื้นได้ หาดเจ้าหลาวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
เพราะมีทั้งที่พักและร้านอาหารทะเล ขึ้นชื่อในความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปูดํา หมึก ปลากะรัง ปลากะพง
การเดินทาง : การเดินทาง ไปยังหาดคุ้งวิมาน หาดแหลมเสด็จ หาดคุ้งกระเบนและหาดเจ้าหลาว
สามารถเข้าถึงได้ 2 เส้นทางคือ จากถนนสุขุมวิท ก่อนถึงตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงกิโลเมตรที่
301 มีทางแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3399 และจะพบป้ายทางแยกหาดต่าง ๆ เป็นระยะ อีกเส้นทาง
หนึ่งคือ จากตัวเมืองเดินทางไปยังอําเภอท่าใหม่ ระยะทาง 17 กิโลเมตร ต่อด้วยเส้นทางที่ไปเขื่อนวังโตนด
และเลยไปจนถึงชายทะเลได้เช่นกัน

อ่าวคุ้งกระเบน
อ่าวคุ้งกระเบนยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี
โครงการหนึ่งที่ศูนย์ทําขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศ
ในป่าชายเลน และรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การเดินทาง : จากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 301 เลี้ยวซ้ายไปอีก 18 กิโลเมตร

ชายหาดแหลมสิงห์
หาดแหลมสิงห์ตั้งอยู่ที่ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร
เป็นชายหาดปากอ่าวที่แม่น้ําจันทบุรีไหลมาออกอ่าวไทย ร่มรื่นไปด้วยทิวสนยาวไปตามแนวชายหาดมีที่นั่ง
พักผ่อน พร้อมทั้งร้านจําหน่ายอาหารตั้งเรียงรายอยู่ริมหาดและมีบริการด้านที่พัก สําหรับนักท่องเที่ยว จาก
บริเวณหาดมองออกไปจะเห็นเกาะจุฬาและเขาแหลมสิงห์อยู่เบื้องหน้า

 

104

การเดินทาง : มี 2 เส้นทางคือ ลงเรือข้ามฟาก จากอําเภอแหลมสิงห์ ขึ้นที่หาดกระทิงแล้วเดินเท้าเข้า
ไปอีกประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงวนอุทยานฯ แต่เส้นทางที่สะดวกคือ เส้นทางท่าใหม่-บางกะไชย ระยะทาง
ประมาณ 25 กิโลเมตร เส้นทางนี้จะผ่านวัดเขาแหลมสิงห์ ตัดขึ้นภูเขาไปจนถึงที่ทําการฯ

น้ําตกหินดาด
น้ําตกมี 12 ชั้น ล้อมรอบด้วยป่าไม้เบญจพรรณที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ชั้นที่ 9 - 12 เป็นชั้นที่มี
ทัศนียภาพสวยงามมาก การขึ้นไปน้ําตกต้องใช้เส้นทางเดินป่า 3 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาในการเดินเท้าไปกลับ
ประมาณ 3 ชั่วโมง การเดินทางไปท่องเที่ยวน้ําตกแห่งนี้ ต้องมีเจ้าหน้าที่นําทาง ติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วน
ตําบล (อบต.)
ทับไทร
การเดินทาง : ไปตามทางหลวงหมายเลข 317 ประมาณ 20 กิโลเมตร ผ่านสามแยกทับไทร มุ่งหน้า
ไปยัง อําเภอสอยดาว ระหว่างทางหลักกิโลเมตร 42-43 จะมีป้ายบอกทางเข้าน้ําตกหินดาด และเดินเท้าต่ออีก
3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 2 ชั่วโมง การเดินทางไปท่องเที่ยวที่น้ําตกแห่งนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่นํา
ทาง

ถ้ําเขาแก้ว
ถ้ําเขาแก้ว อยู่ที่ตําบลหนองตามา อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเป็นถ้ําหินปูน
มีจํานวนหลายถ้ํา ความลึกประมาณ 50 เมตร ประกอบด้วยหินงอก หินย้อย ลวดลายธรรมชาติสวยงามยิ่งนัก
อาจเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจกรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 10,000 - 6,000 ปี
มาแล้ว และอาจจะมีพัฒนาการต่อเนื่อง หรือทิ้งร้างไปแล้วกลับมาใช้ใหม่อีกในช่วงเวลาที่ทําเครื่องมือหินขัดขึ้น
ใช้ เมื่อประมาณ 4,000 - 2,000 ปีมาแล้ว
การเดินทาง :อยู่ที่ ตําบลหนองตามา อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตหมู่ที่ 4 ระยะทาง
จาก อบต. ประมาณ 4 กิโลเมตร

น้ําตกชําปาง
น้ําตกชําปางเป็นน้ําตกขนาดกลาง ถนนราดยาง สะดวกต่อการเดินทางเพื่อพักผ่อน ช่วงฤดูแล้งน้ําจะ
น้อยเนื่องจากชาวบ้านต้องนําน้ําจากน้ําตกไปรดสวนผลไม้ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านชําปางที่หมู่ 8 ตําบลปัถวี อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี
การเดินทาง : ระยะทางห่างจากถนนจันทบุรี-สระแก้ว ประมาณ 5 กิโลเมตร

สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน สภาพภูมิทัศน์โดยรอบร่มรื่นสวยงาม มีการขุดบึงล้อมรอบซึ่งใช้
เป็นที่พายเรือเล่น และยังใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ปลาของประมงจังหวัดอีกด้วย เกาะกลางบึงประดิษฐานพระบรมรา
ชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า พร้อมทหารคู่พระทัยทั้งสี่ คือพระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา
หลวงพรหมเสนา หลวงราชเสน่หา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสําหรับการกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ที่ทรงเลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นที่รวบรวมกําลังพลในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา
 

105

การเดินทาง : ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง เยื้องกับศาลากลาง จังหวัด ริมถนนเลียบเนิน การเดินทางเริ่ม
จากสี่แยก ถ.ท่าหลวง ตัดกับ ถ.พระยาตรัง ขับตรงมาประมาณ 200 เมตร เข้าถนนเลียบเมือง สวนสาธารณะฯ
จะอยู่ทางซ้ายมือ

เกาะเปริด
ตําบลเกาะเปริด มีเนื้อที่ทั้งหมด 22.712 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,080 ไร่ บนเกาะมี
จุดชมวิว ในสมัยก่อนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ล่องเรือสําเภามาค้าขายมาพักค้างเกาะ ซึ่งทะเลแถบนี้เป็นทะเลเปิด
ชาวจีนจึงเรียกว่า "เกาะเปิด" หรือที่มาอีกชื่อหนึ่ง คือ สันนิษฐานว่าชาวจีนที่มาพักอาศัยสร้างบ้านเรือนในเกาะ
แล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บ คือ โรคไข้ามาเลเรีย อหิวาตกโรค ผู้คนล้มป่วยล้มตายเป็นจํานวนมาก ส่วนคนที่เหลือก้จะ
หนีเปิดไปจากเกาะกันหมด จึงเรียกว่า "เกาะเปิด " ต่อมาคนที่เข้ามาอาศัยในเกาะนี้ จึงเปลี่ยนชื่อเกาะนี้ใหม่ว่า
"เกาะเปริด" เพื่อแก้เคล็ดและความเป็นศิริมงคลจึงเรียกกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง : จากถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 347 เข้าไปอีก 6 กม. มีแยกขวาเข้าไปอีก 7 กม.
สภาพทางเป็นทางลูกรังค่อนข้างขรุขระ

น้ําตกชําปาง
น้ําตกชําปางเป็นน้ําตกขนาดกลาง ถนนราดยาง สะดวกต่อการเดินทางเพื่อพักผ่อน ช่วงฤดูแล้งน้ําจะ
น้อยเนื่องจากชาวบ้านต้องนําน้ําจากน้ําตกไปรดสวนผลไม้ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านชําปางที่หมู่ 8 ตําบลปัถวี อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี
การเดินทาง : ระยะทางห่างจากถนนจันทบุรี-สระแก้ว ประมาณ 5 กิโลเมตร

 

 
 

106

 

107

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful