Mapa dumneavoastera

de bord Golf

Index

Service

0

Siguranta

Functii

EJ

daca nu cste mentionat altfel. ~ Paragraful urmatoare. Indicatie Texte ell acest sirnbol contin matii suplimentare. la inceputul paragrafului respectiv cstc indicat domeniul de valabilitate. Explicitarea simbolurilor Anumite paragrfe din brosurile mapci dumneavoastra de bard nu corespund pentru toate autovchiculele. pre" cum si indieatii pe care trebuic sa Ie luati in considerare in scopul sigurantei proprii si a pasagerilor. . e (j) Atentie! ~Texte asupra ell acest simbol va atrag atentia unor posibile defcctiuni ale dumneavoastra. -<II se continua pc pagina Marcheaza sfarsitul unui paragraf. in ordinea prezentarii acestora. Rep rezen tarll e figurate pot prezenta d i lcrc me de detali II fata de autovehicu Iu I d 11 III neavoastra si trebuie interpretate ca rcprczcntari de principiu. La inceputul Iiccarei brosuri se gaseste un cuprins. Mapa de bord cuprinde informaIii SI avertizari irnportante referitoare la modul de utilizare a autovehieulului dumneavoastra.Aceasta este ceea ce ar trebui sa stiti inainte de a citi mapa de bord. Indicatiilc privind directia se refera la directia de dr-plasare. autovchiculului * Indicatii de mediu contin lndicatii Tex t t: eu accst simbol referitoare 1a prut cctia rnediului. in care sunt in d icate toa te ternele a bordate in brosura rcspectva.& ATENTIE! Texte ell acest simbol contin infermatii referitoare la siguranta dumncavoastra si prezinta posibile pericole de accidentare sau de ranire. de ex: "Valahil pcntru autovehicule: eu motoare Diese I". infor- 1. [- ~. In acest caz. .

ah· !If' depl . MHC.1rua. ~'('n II!ri r II III s U I'H le dv 'iigLlr..:11 .sigmanta I"opiiim.t.'melllel.1 de heird.: rae cuuuscute ilili rlctal iII ~t)al. ~~I ci [i Ii ai ci can: n l IIpc-ral iile de servi ce pe cme vi le ofcrirn . . impmlHllll' nflati lurruri Il'l:.mta Aiei l'!> te . prf"n 1111 si dcspn. til' sigu 1"<111] [a 11i]'S i va .de :start Aici vi se arata cut 11 p1l tCli ~asi rupid illrmn1Jil!iile irnportantc in mnpa dumnCiiI-YOOlSWI'.aint·e· .1.1 nIL' choir-._.111<1 a .. a 1I10\il'1J iruluIIIi d u mH(.sa stlti dcspre cchipaull' 111 1:"11.ur si ~asili dilldc tehn ice ule atnovch iculu I ui clumnvuvonsrra Volkswnguu.sni~ ce :J III I IlU· (rebuir.I.lie all rovr-h ieulll!! iI d II In 11CHVOa~ i ru. 'j'I.. Ind. Fundii Aici vi ~I. scaunele l't'lll ru co p] i. leI i ercle. airbag utile.tra d:e bord IIIl. lie co 111.. SigUI'I.<iHIl 0.!. l nvatai i cum ~'I vu alututi S~lIl..Mapa dumneav'oas.HVIIOISI ru Volkswagun.ex 'Index clivi Se[rvice Va nq .

.l'entru primcle intrcbari"..pasrrartl valorii acestuia sf constituie in multe situarn 0 premiza pentru a beneficia de condirille de garantie. care avert irnpresia cava hpsesre unul din matcrialcle enumerate sau ca inforrna tiile referitoa re la un an urnir echipamcn t sau [a un anum it model nu sunt complete. Este po sihil ca. va rugam sa va adresart unui dealer Volkswagen.- Iinsetltoru Id urn nealvoa shel ne Iii psit la dlrum Insotiiloll'Ull1 dumll1eaVo'ClsfrCI . pentru a va Iamiliariza rapid cu aurovchlculul dumneavoastra. en a tcntic. Yeti fi intampinat cu sfarurile si cu interventllle de caw aveti nevotc . Trebulc sa citi ti m apa de bord ca t mal curand. .M. - 10 drum - - Accasta rna P a trehuie sa va inso teasca permanent la drum pastrau -'0 eel rnai bin e in aurovchicul Ii n compartirncnrul din bord cu accas ta destinatie.apcl de bordl . In cazul in. G'lr'odul de echlpe re Sum prezentare dotarllc corcspunzator gradului eelmal lnalt posibil de echipare 1 mo men tul editarii. 5(IU ria pre zenia fie In b uzunarul coperrii 111 apei de bord gas! ti prezen rarea sumara a autovehiculului i. uriele din accstc a echipa mente sa pan in fi Ilvrarc nurnai in vii tor sa u sa fie prevazutc numai pentru anurni te plcte de desfacerc.Jvlodul just de utilizarc a autovehicululul servcste .alaturl de ingrijirca si de intretinerea sistematica .

n s.as:fra Am efectuat vcrlflcarea amanun th. Acest numar va a] u ta sa asezati bosurile cxtrase din mapa in online la loco In med adiv . in coltul din dreapta jos. V-am explicat lndicatiile importante prlvind utilizarea si service. de ex. 2.r' coperta fata a Iiecarei brosuri.e'rvidUlII m.ullltu'mirii d'um'lneavo.I..ul si va ofernn un drum de pm ba pentru a va Iarniliariza cu au tovehiculul dumneavoastra Volkswagen . vanzare Data Semnatura consilier service .. autovehiculului durnneavoastra Volkswagen inaintc de predate sm am constatat ca nu exista defectc. se ana un num ar format din 2. cifre.am inform at despre numeroasele prestatli de service si despre garantia de mobilitate.8l a.N umereterec Pe Ibirosuriilo.V-am preda t documen ratla de bord cornplet sl '11. Data Scmnatura agent.

Drum bun! v-an decis pentru un aurovehicul Volkswagen .RDG. cel mai nou stadiu in tehnologia automobilisticH si care va ofera astfel placerca netulbu- rata de a calarori. prin modul de prelucrare si prin confort. Volkswagen AG Volkswagen AG Golf Postfach D ~38436 WaIfs burg I rumdnisch 09. ell seria de idcntificare a fost realizat ell asumarea depJina a raspunderii si in conformitate eu prescrierile severe ale Volkswagen AG de asigurare a calitatii.l4 .\! 2900l.03 • 241557. Autovehiculul Volkswagen. care reprezinta. A dumneauoastta. prin siguranta si prin criteriul ecologic. Acest lucru a fast verificar in mod oficial conform DIN TSO 900llE.a rnarca cunoscuta si apreciata in roata lurnca -.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful