You are on page 1of 25

Kreatywna ksigowo

Mirek Jasiski

Wycena aktyww i pasyww

Koszty aktywowane zamiast kosztw okresu


KOSZTY

Aktywowane

Koszty okresu

Kreatywne unikanie kosztw


Aktywowanie kosztw

Inwestycje

Nakady na rodki trwae modernizacja czy remont?

WNiP

Zapasy produktw gotowych i produkcja w toku

Kreatywne unikanie kosztw


Rachunek wyniku
Sprzeda - koszty
(pomniejszone o niewypacone wynagrodzenia kadry menederskiej)

Aktywa

Pasywa
Kapita wasny Kapita akcyjny Zysk

Gotwka

Zysk

Aktywa

Pasywa

FIFO

LIFO

rednia

IV kwarta 2003

IV kwarta 2003 1 159

IV kwarta 2002 294

IV kwarta 2002 314

Jednostkowy zysk brutto PKN ORLEN wg PSR


Jednostkowy zysk netto PKN ORLEN wg PSR Skonsolidowany zysk brutto wg PSR Skonsolidowany zysk netto wg PSR Skonsolidowany zysk brutto wg MSR Skonsolidowany zysk netto wg MSR

204

253

955

162

176

237

1 275

289

455

261

1 041

158

266

214

1 250

271

418

271

1 013

119

215

onglerka kapitaami
Bank Millennium 2000 2001 2002 2003 kapita wasny (BO) 1 614 317 1 699 997 1 470 648 1 737 572 zysk netto 119 648 19 852 179 100 40 895 emisja akcji (netto) 0 0 764 264 0 dywidenda 0 0 0 0 kapita wasny (BZ - teoria) 1 733 965 1 719 849 2 414 012 1 778 467 kapita wasny (BZ - wykazany) 1 699 997 1 470 648 1 737 572 1 734 906 rnica 33 968 249 201 676 440 43 561

Bank Millennium zawsze wykazywa zysk Do czasu!

Millennium wykorzystanie derywatw

W dniu 1 padziernika 2003 r. Bank zawar umow typu swap z Banco Comercial Portugues ("BCP") majc na celu zneutralizowanie wpywu dywidend otrzymanych od PZU S.A. oraz kosztu finansowania inwestycji w akcje PZU S.A. na wynik finansowy Banku. Zgodnie z zawart umow Bank bdzie otrzymywa, w skali rocznej, kwot stanowic rwnowarto ekonomicznego kosztu finansowania inwestycji w akcje PZU S.A. opart o trzymiesiczn stawk WIBOR (patn kwartalnie) w zamian za kwot stanowic rwnowarto dywidendy otrzymanej od PZU S.A. Umowa reguluje take warunki jej wczeniejszego rozwizania w wypadku sprzeday akcji PZU S.A., w tym okrela formu rozliczenia przewidujc udzia BCP w przychodach ze sprzeday, jeeli warto transakcji przekroczy kwot 1.600.000.000 zotych. Bank zachowuje pen kontrol nad akcjami PZU S.A. Umowa zawarta zostaa na okres 5 lat.

British Airports Authority


(Brytyjski Zarzd Portw Lotniczych)

Przykad BAA

Przed prywatyzacj w 1999 roku BAA amortyzowaa najwaniejsze skadniki majtku:

Amortyzacja (w latach) Terminale lotnicze Pasy startowe

1988 16 25

1989

1990

Po prywatyzacji okazao si, e Spka ma problem z wykazaniem zysku ksigowego Postanowiono wyduy okres amortyzacji

Przykad BAA

zmiany w ekonomicznym cyklu ycia wybranych aktyww:

Amortyzacja (w latach) Terminale lotnicze Pasy startowe

1988 16 25

1989 30 40

1990

Oblicz jaki by wpyw tej zmiany na rachunki wynikw w poszczeglnych latach jeli warto pocztkowa terminali wynosia 1,5 miliarda GBP, a pasw startowych 300 milionw GBP Czy zmiana ta jest uzasadniona?

Przykad BAA
Amortyzacja (w latach) 1988 1989 1990

Terminale lotnicze
Pasy startowe

16
25

30
40

50
100

BAA czy rzeczywicie jest zysk?


Dodatkowy zysk roczny wynikajcy ze zmiany amortyzacji w mln GBP (w porwnaniu do sytuacji bazowej Terminale lotnicze
Pasy startowe

1989

1990

44 4

64 9

Nonik amortyzacji

Zastanw si w grupie, czy moesz tak dopasowa nonik amortyzacji, by (1) by zgodny z przepisami prawa i (2) dawa jak najnisz kwot amortyzacji w momencie gdy sprzeda jest niewielka

Zmiana zasad ksigowania


PPWK (1)
raporty kwartalne Przychody netto Koszty sprzed. produktw Zysk brutto na sprzeday
IQ'01 IIQ'01 IIIQ'01 IVQ'01

6 202 3 514 2 688

7 304 2 756 4 548

7 711 3 516 4 195

6 468 828 5 640

Co wydarzyo si w IV kwartale 2001 roku?

Zmiana zasad ksigowania

PPWK (2):

w informacji dodatkowej czytamy:


raport zosta sporzdzony w oparciu o przyjte zasady wyceny aktyww i pasyww oraz pomiaru wyniku finansowego, zgodne z ustawa o rachunkowoci, opublikowane w raporcie procznym za I procze 2001 r.

spka dokonaa wstecznej korekty kosztw wytworzenia produkcji sprzedanej by poprawi wynik finansowy za 2001 rok cz kosztw zwizanych z produkcj map i atlasw ksigowana jest teraz jako koszt rozwoju produktu (element wartoci niematerialnych i prawnych) i amortyzowana liniowo przez 5 lat lub rozliczana proporcjonalnie do sprzedawanego nakadu

Transakcje z podmiotami powizanymi

Sprzeda aktyww trwaych

jedna z pierwszych metod poprawy wyniku finansowego, stosowana m.in. przez:

Universal - sprzeda siedziby (zysk) i odkupienie (CAPEX, poprawiajcy warto ksigow w bilansie) Optimus - najpierw zwikszono kapita w spce zalenej Optimus Re, ktra za uzyskane rodki odkupuje od spki-matki nieruchomo Budimex sprzeda starej siedziby i budowa nowej

Konsolidacja sprawozda finansowych - Vistula


Raport jednostkowy Przychody netto Zysk operacyjny Zysk netto
IQ'01 IIQ'01 IIIQ'01 IVQ'01

41 123 31 262 41 323 37 379 4 584 1 657 2 297 4 367 2 688 1 030 1 140 3 268
IQ'01 IIQ'01 IIIQ'01 IVQ'01

Raport skonsolidowany Przychody netto Zysk operacyjny Zysk netto

38 681 32 125 36 404 29 632 5 279 256 -1 213 -1 142 2 313 -30 -2 866 -1 541

W raportach jednostkowych spka wykazuje wysze przychody ni w raporatch skonsolidowanych => sprzeda na magazyn do spek zalenych Wida te wyranie rnice w raportowanych wynikach. Jednostkowe s naganiane, skonsolidowane przechodz bez echa

Transakcje z podmiotami powizanymi poprawiay wyniki:

Swarzdza sprzeda mebli do sieci sklepw firmowych Novity sprzeda spki Novita Market Elektrimu utworzenie spki Elektrim Telekomunikacja i wniesienie aportem udziaw w spkach telekomunikacyjnych w III kwartale 2000 r. Stomilu Dbica

Tworzenie nowych podmiotw poprzez wnoszenie aportw

Najpierw tworzymy spk zalen, do ktrej wnosimy aportem rne aktywa (zarwno materialne, jak i niematerialne) Spka wnoszca aport wykazuje zysk wynikajcy z rnicy pomidzy wartoci godziw wnoszonego aportu a wartoci ksigow Wiele spek korzystao z takiej metody dokapitalizowania si

Elektrim i poprawa wyniku przez aport

W III kwartale 2000 r. Elektrim zakada spk Elektrim Telekomunikacja do ktrej wnosi aportem swoje udziay w spkach telekomunikacyjnych W efekcie tej operacji Elektrim wykazuje 4,95 mld z zysku brutto i 3,43 mld z zysku netto. Kapita wasny wzrasta z 690 mln z do 4,12 mld z (z 8,96 z do 49,17 z na akcj) spka wykazuje w sprawozdaniu 1,53 mld z jako podatek dochodowy ... ale go nie paci! W bilansie pojawia si rezerwa na podatek dochodowy (podatek odroczony)

Yawal aport i know-how

spka Yawal obejmuje udziay o wartoci 31,9 mln zotych w spce Yawal System w zamian za aport:

znaku towarowego sowno-graficznego Yawal-System wycenionego na 6,37 mln z, oraz know-how w zakresie technologii produkcji systemw profili aluminiowych wycenione na 22,26 mln z o wartoci ksigowej 3,28 mln zotych

rnica pomidzy wartoci nominaln objtych udziaw a wartoci ksigow aportu wykazana zostaa jako zysk w kwocie 28,63 ml z i zwikszya warto ksigow o ponad 20%