Оршил

Агуулга      Дүрслэх урлагийн хичээл Интернет дэх дүрслэх урлагийн хэрэглээ Дүрслэх урлагийн хичээлд интернетийн вэб сайтууд ашиглах Дүрсэх урлагийг дэмждэг Вэб сайтуудын жагсаалт Ашигласан материал .

өнгө. сэдэл төрүүлж. суралцагчийн төрөлхийн зурах дүрслэх гарваль шинжид тулгуурлан. харилцан шүтэлцээнд авч үзэх. түүнийг боловсронгуй болгон хөгжүүлэх хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чанарыг үнэлэхэд оршино “ гэж тодорхойлсон бөгөөд 7 дугаар ангийн шилжилтийн хөтөлбөр мөн энэхүү зорилгыг хэрэгжүүлэх юм. элементарчлах. прагматчилах болон хэрэгцээнд тулгуурлах зарчмыг баримтлан сургалт явуулахаар төлөвлөсөн болно.К3. Мөн 7 дугаар ангид “Оюуны зураглал “ сэдэв шинээр орж байгаа юм. интеграцчилах. арга ( задгай. холбоо. Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 7 дугаар ангийн сургалтын төлөвлөгөө ба шилжилтийн хөтөлбөрт дүрслэх урлагийн хичээлийг долоо хоногт 35 цаг судлахаар төлөвлөгдсөн. зураг төсөл гэж нэг шугамд бичээд ард нь 35 цаг – гэсэн байгаа .9 дүгээр ангид Дүрслэх урлагийн хичээлийг үргэлжлүүлэн судлахаар төлөвлөгдөөд байгаа болно. зураас. прагматизмын үзэл баримтлалыг чиглэл болгосон. арга барилд нийцсэн байх зэрэг зарчимд тулгуурласан . тэдний оюун ухааныг хөгжүүлэхэд хөтлөх үүрэг онцгой ач холбогдолтой байх болно.Агуулгыг сонгох . асуудал шийдвэрлэх. дүрс. тэдний урлагийн мэдрэмжийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн. мэдлэг бүтээхэд нь суралцагчдад туслах. Шилжилтийн хөтөлбөрийн агуулгын академик. сургалтын үйл ажиллагаа.Үнэлгээний зарчмуудыг баримталсан билээ. Суралцагчид өөрийн бүтээлдээ зохиомжийн хэрэгсэл( цэг.К4 ) тогтооход суралцагчдын нас. 2 . цогц чадамжийг ( К1. уран зураг унших. субъект өөрөө мэдлэгийг зохиомжлон бүтээдэг. холбогдох баримт бичгүүдийг үндэслэн дүрслэх урлагийн боловсролын 1. алслалт). оюуны хөгжлийн онцлогт тохирсон. сэтгэц. дүрэм ( хэмнэл.Арга зүйг сонгох . суурь боловсролын төвшин бүрийн дүрслэх урлагийн боловсролын киррикюлимийг төлөвлөх.” гэсэн зарчмыг сургалтанд баримтална. Дээрх зарчмуудыг баримтлан дүрслэх урлагийн болрвсролын стандартаар тогтоосон агуулгад баримжаалж. өнцөглөсөн. нэг төвт гэх мэт ). оюуны зураглал (хүний оюун ухаан хөгжүүлэх хамгийн шилдэг арга болсон) хийх зэрэг цогц чадамж эзэмшсэн байх үндэслэл анги бүрд уялдаа холбоотой байхаар тодорхойлогдсон болно. Сурах.К2. сургах агуулгыг бүрдүүлж байгаа мэдлэг. гэрэл сүүдэр. Дүрслэх урлагийн боловсролын шилжилтийн хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн тус бүрийг боловсруулахад: . чадвар.Дүрслэх урлагийн хичээл Дүрслэх урлагийн боловсролын стандартын зорилгыг “ Бага. уялдаа холбоог илэрхийлнэ. тэгш ба тэгш биш хэм ) зөв ашиглах. ) Цаашид ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 8. дифференциац ( ялгарал) – ын уялдаа. Ерөнхий боловсролын 11 жилийн сургуулийн 6 дугаар ангийн болон 12 жилийн сургуулийн 7 дугаар ангийн суралцагчдын шилжилтийн хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүнгээр тодорхойлсон чадвар. бүрэлдэхүүний харилцан хамаарал. монгол сэтгэлгээ. сүрлэг бадрангуй дүрийн. Конструктив үзэл баримтлалын “ Субъектаас субъектад мэдлэг дамждаггүй. Иймд тухайн хичээлийн агуулгын үргэлжлэн судлах инвариант чанарыг алдагдуулахгүйгээр суурь мэдлэг бүтээлгэхийг анхаарах хэрэгтэй.9 – дүгээр ангийн сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын тогтолцоог гурван шатлалтайгаар тодорхойлсон. Шилжилтийн хөтөлбөрийн агуулгын дидактик нэгжийг томсгох. хэрэглээний агуулга нь сургалтын субъектүүдийн үндсэн үүрэг. ( Жич: Ерөнхий боловсролын 11 жилийн сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөнд Дүрслэх урлаг. толбо. Энд багшийн удирдан чиглүүлэх. интеграц (цомтгох). Үүний нэг 35 цагийг тухайн сургуулийн мэдлийн цагаас гаргахаар зохицуулсан болно. прагматик төвшний харьцааг тогтооход когнитив. Сурагчид өөрийн бүтээлч үйл ажиллагаагаар мэдлэг бүтээх арга барил эзэмшихэд чиглэнэ. конструктив .

үнэлгээ. Зураасаар урлах нь нарийн урлаг мөн. өвлөх үзэл төлөвших.Л. Шалгуур үзүүлэлт хэмжээсжүүлэлттэй байна. мэдлэг бүтээх. [ Р. арга зүй. 1996. түүнтэй адил эх загвар олдсоноор зураасыг таньдаг. Тухайлбал : Өөрийн орны соѐлын үнэт зүйлсийг хайрлан хүндэтгэх. зүй тогтолд суурилсан үйл ажиллагаагаар суралцахад чиглэсэн байх зарчим баримталсан. суралцагч дүрслэлийн хэлийг ойлгон . Зураас нь дүрс бүтээхэд цэгээс илүү сэтгэл хөдөлгөх дүрслэлийн хэрэгсэл юм. “ Сурагчид зураасуудыг танихад ойд хадгалагдаж байгаа эх загваруудын дотор эрэл хайгуул хийгдэн шинээр хүртэгдэж байгаа зураасыг дотоод эх загвартай адилтган харьцуулж. зурж дүрслэх. 7 дугаар ангийн сурагчид зураасын төрөл. таашаал авч . оюуны зураглал хийх чадвар эзэмшиж. Когнитивная психология. Москва. “Зураас уншиж чаддаггүй хүн зургийн урлаг ойлгохгүй. зохиомжлох. шинж чанарыг сайн мэдэж байж хар зураг. Суралцагчдын хөгжил төлөвшлийг тэдний үйл ажиллагааны чанар үр дүнгээр үнэлнэ. тэр нь Монголд байдаг алт.Шилжилтийн хөтөлбөрийн агуулгын интеграц. хамгаалах. уран зураг унших. дифференциацийн зохистой харьцааг тогтооход дүрслэх урлагийн боловсролын олон улсын туршлага ихээхэн нөлөөтэй байлаа. орон зай илэрхийлэн зурах.” гэж дорно дахиныхан ярьдаг.] гэж тодорхойлсон. орчны залгамж холбоог сургалтын тогтолцооны шилжилтэд анхаарч. Дүрслэх урлагийн үндсэн хэсэг болох зураасаар дүрслэх Зураасын төрөл ашиглан дүрс үүсгэх. бар зураг болон зураасан зургийн учир утгыг гүн бат ойлгох болно . амьтдын олдворууд зэргийг мэдэхэд дүрслэх урлагийн сургалт ихээхэн үүрэгтэйг багш онцлон анхаарвал зохино.Солсо. Дэлхийд ганцхан. мөнгөөр бичсэн судрууд. дүрслэн урлах арга. Дүрслэх урлагийн боловсролын агуулга. гоо сайхны мэдрэмж.

Тиймээс цэг болон зурааслалт хэрхэн хийхийг сурагчдад заах нь дүрслэх урлагийн хамгийн анхны мэдэгдхүүн юм. Мөн зураачдийн нэгдсэн холбоо интернэтээр байгуулагдаж олон улсын болон орон нутгийн сайтууд ч олноор бий болсон нь зураачид нэгэнтэйгээ холбоотой байх нэгнээсээ туршлага судлах мөн хүмүүст нээлттэй байх учир дүрслэх урлаг гоо зүйн мэдээлэл хүмүүст үнэ төлбөргүй олгож байна. Залуу уран бүтээлчид өөрсдийн блогтой болж мөн том сайтуудад нэгдэж өөрсдийн уран бүтээл болон үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлсээр байна.mn Монголын график дизайны үндсэн сайт бөгөөд өөртөө гишүүн элсүүлэх болон график дизайн ба дүрслэх урлагын бүтээлүүдээ бусдад таниулах боломжыг олгох үйл ажиллагаа явуулдаг. Интернет дэх дүрслэх урлагийн хэрэглээ Дүрслэх урлагийн хичээлд интернетийн хэрэглээг оруулах нь боломжтой ба түүний зорулалттай вэб сайтууд ихээхэн дэлгэрч байна. Мөн . Монголчууд ч бас энэ мэдээллийн эрин зуунд үүнээс хоцорсонгүй. Монгол дахь дүрслэх урлагийг дэмжих үйл ажиллагаа явуулдаг зарим вэб сайтууд түүний талаар. www. Интернэд дэх дүрслэх урлагийн хэрэглээ нь хүмүүсийн энгийн үсгэн мэдээлэл хайхтай адил маш ихэссэн бөгөөд энэ нь дүрслэх урлаг хэр их хурдтай хөгжиж байгааг илтгэж байна. Орчин үеийн зураачид нь өөрсдийн вэб болон блог сайтуудтай болж үүндээ өөрсдийн бүтээлүүдээ тавьж бусад хүмүүс болон зураачдад мэдээлэл өгөх өөрсдийн бүтээлүүдийг үсгэн болон видео хэлбэрээр тайлбарладаг болсон нь түгэээмэл болж байна.cga.Монголын уламжлалт зураасны хэлбэр Мөн зурааслалт бол тухайн зураачын чадвараас шалтгаалж дүрс нь бодитой болох эсэхийг шийддэг чухал элемэнт юм.

com Bitrix студийн бүтээлүүд тавигддаг blog төрлийн сайт ба энэ студи нь график. Та энэ сайтруу орсноор монголын орчин үеийн болон социализмын үеийн алдартай зураачдын зургийн үзэсгэлэн болон алдартай гоел чимэглэл урлаачдын нүд унагам бүтээлүүдийг үзэх болно art. хэвлэл. sfa.mn Монгол дахь соел урлагийн чиглэлийн бүхий л мэдээллүүдийг архивлан хадгалах ба өдөр бүр шинэ мэдээллээр таныг хангах болно.art-gallery. уран дарханы хийц.com/mongolian-artist-undraa Монголын уран бүтээлч Ундраагийн уран бүтээлийн үзэсгэлэн бөгөөд түүний хэв маяг болон ертөнцийг үзэх үзэл зэргийг та эндээс олж мэдрэх болно. уламжлалт хээ. Энэ нь нээлттэй байдаг бөгөөд үнэгүй бүртгэлтэй монголын алдартай сайт юм bitrix-studio. Уран зураг болон чимэглэх уралг болон уран баримал зэрэг бүхий л урлагын төрлүүдийг үзэсгэлэнгийн булангаас олж үзэх болно art-zagaa.mn Монголын уран зураг.msuac.mn Монголын дүрслэх урлагийн дээд сургуулийн үндсэн сайт ба та эндээс дүрслэх урлагийн сургалт мэдээлэл ба багш болон сурагчдын уран бүтээлийн үзэсгэлэн зэргийг олж үзэх болно. www.blogspot.zanabazarfam.edu.info Монголын урлагийн талаар мэдээлэл олгодог сайт бөгөөд дотроо хэлэлцүүлэг болон сэтгэгдлүүдийг харуулах боломжтой ба тухайн үзсэн мэдээлэл дээрээ та сэтгэгдэл үлдээн хэлэлцүүлэгт орж санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй http://www.urlag. Энэ сайт нь мэдээлэл олгох зорилготой мэдээллийн эх үүсвэрийг үнэн бодитоор мэдээлдэг монголын алдартай сайт юм undraa. Уг сайт нь тухайн уран бүтээлчийн хувийн сайт юм.deviantart. гоел чимэглэлийн урлаг. хатгамал болон монгол дахь ихэнх урлагийн бүтээлүүдийг цуглууж чадсан зургийн галлерейн чиглэлээр үүйл ажиллагаа явуулдаг сайт юм.mn .үүндээ уран бүтээлчдийг нэгтгэн монгол дахь дүрслэх урлаг болон график дизайны талаар мэдээлэл өгнө. реклам болон дүрслэх урлагийн чиглэлээр бизнес үйл ажиллагаа явуулдаг компани юм.com Уран бүтээлчийн бие даасан блог сайт бөгөөд тухайн зураачийн уран бүтээл урлагийн сонирхол мөн мэдээллийн шинж чанартай блог сайт юм.news. www.

000 гаруй үнэт ховор үзмэр Г.com Freeimagesarchive. Гэхдээ энэ нь монгол хэл дээр байх тохиолдол ховор ба багш өөрийн гадаад хэлний мэдлэг дээр тулгуурлан орчуулж хичээлээ заах шаардлаг гарна.com Deviantart.   connigordon.com Imageshack. хойч үеийн үр сад болон дэлхийн олон үндэстнүүдийн өмнө дэлгэн үзүүлэхэд чамлахааргүй арвин их өв дурсгал.com .org drawinghowtodraw. сор нь болсон 20. устаж үгүй болсон хэдий ч. Дүрслэх урлагийн хичээлд интернетийн вэб сайтууд ашиглах нь Дүрслэх урлагийн хичээлд үндсэндээ 3 аргаар интернет ашиглах боломжтой    Дүрслэх урлагийг дэмждэг сайтуудаар аялан хүүхдүүдэд мэдээлэл олгох Дүрслэх улагт суурилсан хичээл заадаг зөвшөөрөгдсөн сайт ашиглан хичээл заах Багш өөрийн блог сайт гаргаж үүгээрээ сурагчидтай зайнаас буюу интернэтээр хичээлээ заах Дүрслэх урлагийг дэмждэг сайт ашиглан хүүхдүүдэд мэдээлэл олгох Маш олон ийм сайтууд байх ба сурагчдад зориулагдсан сайтууд ч олноор байна. үе үеийн урчууд.Занабазарын нэрэмжит Дүрслэх урлагийн музейд хадгалагдаж буй бөгөөд үзмэрийн танхимд дэлгэн тавьснаасаа хэд дахин олон тооны ховор нандин бүтээл энэ сан хөмрөгт хадгалагдаж байгааг дурдахад таатай байдаг. авьяастан билэгтнүүдийн бүтээсэн олон үнэт дурсгал. Нүүдэлчин амьдралын өвөрмөц онцлог. Тэр бүхний дээж.байгалийн гамшиг. соѐлын өвийн хулгай дээрэм зэргээс болж.com sumi-elesson.Дэлхийд алдартай өндөр гэгээн Занабазарын уран бүтээлүүдийг хадгалан хүмүүст толилуулж байдаг Занабазарын музейн вэб сайт юм. алдагдсан.com Эдгээр сайтууд нь өөртөө маш их хэмжээний зураг агуулах ба хүмүүст дүрслэх урлагын мэдлэгийг байнга түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой сайтууд юм Дүрслэх урлагт суурилсан хичээл заадаг зөвшөөрөсгдсөн сайт ашиглан хичээл заах. үрэгдсэн. харь гүрнүүдийн халдлага дайралт. бидний үед хадгалагдан үлджээ.      Flickr.

mn blog.com interactiveartschool.com ucoz.gogo. Багш өөрийн блог сайт нээж үүгээрээ сурагчидтай зайнаас буюу интернэтээр хичээл заах.net Гадаад сайтуудаар монголчууд түгээмэл ордог нь       blog. .info drawlikeapro.mn юм. "Мэдээлэл оруулах" гэсэн товчин дээр дарж зураг дуу дүрс оруулна Бичих хоосон талбарт та хүссэн мэдээллээ бичих ба хадгал гэсэн коммандын дагуу бичвэрээ блогтоо тавина. зураг тоглоом зэргийг өөрийн блогтоо байршуулж хүссэн мэдээллээ саадгүйгээр сурагчдад хүргэх боломжтой.banjig. Блог нээхийн тулд та юуны өмнө тухайн блог сайтад бүртгүүлэх шаарлагатай ба өөрийн нэр болон тодорхой хэмжээий мэдээлэл тухайн сайтад өгснөөр таны бүртгэлийг хүлээж авна.com зэрэг маш олон төрлийн үнэгүй сайтууд дүрслэх урлагийн мэдээлэл болон хичээлийг заах үйл ажиллагаа явуулж байна.ru юм.net blog.cn. Үүнийг мөн багш нар ч бас сургалтын хэлбэрээр ашиглаж болох бөгөөд сургалтын зориулалтаар дуу. Монголд блог сайтууд маш ихээр хүчээ авч хүмүүс өдрийн тэмдэглэл. \''Бичвэр шинээр'' бичих гэсэн товчин дээр дарж хоосон талбар гаргаж ирнэ.      www.com deviantart.e-learning. Монголд одоогоор цөөн тооны ийм үйл ажиллагаа явуулдаг сайт байх ба хамгийн их дэлгэрсэн нь www. Үүний дараагаар та блог үүсгэх ба блогын нэр болон гарчигыг сонгож өгнө.kids-education. дүрс. аян замын тэмдэглэл мөн өөрсдийн сонирхол мэдлэгээ бусдад түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор ашиглах нь ихэсч байна.net toadhollowstudio. Монгол улсын хэмжээнд хэдэн томоохон блог сайт үйл ажиллагаа явуулах ба монголчууд ихээр ашигладаг нь   blog.freepreschool.cina.com artgraphica.com drawspace.com blogspot.com blog.      нэр нууц код нууцлалын тусламжтайгаар тухайн сайтад нэвтэрнэ.

com connigordon.com drawspace.zanabazarfam.com interactiveartschool.freepreschool.cn design.mn art-zagaa.net toadhollowstudio.mn www.mn designpark.com www.com mydesign.mn creativeart.com artgraphica.mn Deviantart.info http://www.info drawlikeapro.cga.com templatemonster.blogspot.msuac.com freeartgallery.deviantart.Дүрслэх урлагийг дэмждэг вэб сайтуудын жагсаалт                               Flickr.com cina.com Imageshack.kids-education.news.art-gallery.com sumi-elesson.com www.com www.com/mongolian-artist-undraa art.com sfa.edu.com Freeimagesarchive.org drawinghowtodraw.urlag.com freedesignpictures.mn undraa.com .mn bitrix-studio.

Дүгнэлт .