SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA

DAVOR GEREŠ VRSTE OPCIJA SEMINARSKI RAD

OPATIJA. 2011. .

dr. OPATIJA VRSTE OPCIJA SEMINARSKI RAD Naziv kolegija: Financijska tržišta i institucije Mentor: Prof. Dragan Roller Student: Davor Gereš Matični broj: 20844/09-Z Smjer: Menadžment događaja i slobodnog vremena Opatija. ožujak 2011.sc. godina .SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU.

..............................................................................7 I ............................................................................4 ZAKLJUČAK........................................................................................3 PUT OPCIJA......................................................1 POJAM I DEFINICIJA OPCIJA...........................6 LITERATURA.............................................................................................................................................................................1 VRSTE OPCIJA........................................................................................................................................................................II POVIJEST OPCIJA......................................................................................................................................................................................................SADRŽAJ SADRŽAJ.............................................................................................................................................................................................2 CALL OPCIJA.................................................................I UVOD.........

UVOD Pojam opcije upotrebljava se u ekonomiji u dijelu koji se bavi financijama. kao i mnoge druge stvari prije toga. Naravno. Kako su i u Hrvatskoj novim Zakonom o vrijednosnim papirima prepoznate izvedenice kao instrument tržišta kapitala. Tema ovog seminarskog rada su vrste opcija. definiranje i značaj samih opcija te njihovih osnovnih obilježja. opcije su svoj procvat doživjele u SAD da bi se danas njima trgovalo na svim razvijenijim tržištima kapitala. Svaka opcija ima svoj vijek trajanja i nakon isteka tog roka opcije postaju bezvrijedne. b) drugi dio rada je fokusiran na povijest opcija. svrha rada. odnosno u kojem je iznešeno mišljene autora o samoj temi.i to u okviru prikaza financijskih izvedenica (derivativa). Prilikom istraživanja i obrade teme korišteno je. izvori same izrade te struktura rada. Opcije su ugovori o kupnji ili prodaji određene robe ili financijskog instrumenta na određeni dan i prema unaprijed određenoj cijeni. II . Seminarski rad je sistematiziran u tri djela: a) prvi dio rada je uvod i u njemu je precizirana tema rada. kao sredstvo za ostvarivanje lijepih špekulativnih zarada. opcijama je i kod nas otvoren put za početak trgovanja. metode indukcije i dedukcije te analize i sinteze. opcije su u zadnjih 10-ak godina postale jedan od najvećih izazova mnogim ljudima diljem svijeta. Većina opcija upravo tako i završi budući da posjedniku ne omoguće povoljniju kupovinu dobra koji je predmet opcije do dana isteka roka. Pa ipak. ono što je najzanimljivije kod same opcije je da one kupcu pružaju pravo ali ne i obavezu da iskoriste to svoje pravo. c) treći dio rada je zaključak u kojem je rezimiran rad. više znanstvenih metoda. tj. Osnovna namjena izvedenica jest osiguranje od tržišnih rizika.

Kod opcija ti događaji se odnose na kretanje cijena osnovnih istrumenata. Prvo trgovanje sa ''calls'-ima i ''puts''-ima na akcije zabilježeno je na Londonskoj burzi 20-ih godina XIX vijeka. Opcije se odnose na realnu imovinu. u okviru određenog vremenskog perioda. prodati ili kupi određenu aktivu. Najčešće su to vrijednosni papiri. godine u Čikagu pod nazivom CBOE (Chicago Board Options Exchange). Tako se 1976. Opcijski sporazum kao visoko standardizirani dokument najčešće sadrži slijedeće elemente: • Vrsta aktive – instrument na koji se opcija odnosi.naziv emitenta na čije dionice se opcija odnosi. u Stokholmu i Parizu. Sa opcijama se trguje na sekundarnim tržištima. Ukoliko se radi o opcijama na akcije. aktive ili robe za koju su opcije kreirane. Sredinom XIX vijeka na Čikaškoj robnoj burzi (Chicago Board of Trade – CBOT) razvija se sistem robnih opcija. 1982. Izvedenice se često klasificiraju na terminske ugovore. i 1 . Plaćanje kod ovog oblika aktive zavisi od vjerovatnoće odigravanja određenih događaja u budućnosti. u Londonu. 1985. Prodavac opcije – emitent ima obavezu uraditi ono što vlasnik opcije od njega traži. financijsku imovinu ( vrijednosne papire) i na druge izvedenice. Kupcu opcije – vlasniku daje se pravo da kupi ili proda određenu aktivu po fiksnoj cijeni. Opcije predstavljaju izvedenice koje se ubrajaju u najmlađu skupini sa stajališta vremena. ali sa najvećim rastom tržišta. Opcijskim sporazumom (option contract) reguliraju se odnosi za vrijeme emisije opcija. Opcije možemo definirati kao ''ugovore koji njihovim vlasnicima daju pravo na kupnju ili prodaju imovine koja je predmetom tih ugovora po fiksnoj cijeni na određeni dan ili za određeno vrijeme'' ili opcije predstavljaju pravo. u opcijskom sporazumu obavezna su još dva elementa: . u određenom periodu i po ugovorenoj cijeni. Najveći dio tržišta izvedenicama pripada samim opcijama. Nakon CBOE dolazi do niza osnivanja velikog broja burzi na kojima se trguje opcijama. zamjene i ostale izvedenice. Prvi pojavni oblici trgovanja ''calls''-ima i ''puts''-ima predstavljaju preteču kupovanju i prodaji današnjih opcija. Opcije spadaju u širu kategoriju aktive – kontigentna ili uvjetna prava (contigent claim). POJAM I DEFINICIJA OPCIJA Radi lakšeg razumijevanja definicije i pojma opcija. Izvedenice se sastavljaju radi određene imovine – vezane imovine i uvjetovane tražbine. najčešće vrijednosne papire čija je vrijednost izvedena iz neke druge imovine ili iz nekog drugog financijskog instrumenta. ali ne i obavezu da se kupi (call) ili proda (put) određeni osnovni instrument po unaprijed ugovorenoj cijeni (strike – exercise price do točno određenog dana u budućnosti (expiry date). opcije. godine osniva burza future ugovora i opcija u Hong Kongu. Prva burza financijskih opcija formirana je u travnju 1973.POVIJEST OPCIJA Opcije se po prvi put pojavljuju u Nizozemskoj i Japanu. Izvedenice predstavljaju instrumente. u samim začetcima terminskog trgovanja 30-ih godina XVII vijeka. Amsterdamu. koja je unaprijed određena. potrebno je objasniti izvedenice jedan od oblika financijskih instrumenata. 1978.

Prodati opciju na sekundarnom tržištu nekom drugom subjektu –burzovni ili vanburzovni promet 3. uz vraćanje premije i plaćanja određene provizije 2.opcije na valutne ročnice Prema pokrivenosti vezanom imovinom : .azijske – vrijeme isticanja važenja određuje izvršnu cijenu Prema karakteru vezane imovine : .europske – mogu se izvršiti na točno određeni dan .američke – mogu se izvršiti u bilo koje vrijeme do isticanja važenja . Prodavac opcije-nosilac obaveze mora izvršiti preuzetu obavezu na osnovu prodane opcije.pokrivene (covered) – sastavljaju se kada se posjeduje vezana imovina .opcije na ročnice na indekse dionica . prodati opciju na sekundarnom tržištu. Prema karakterističnim vrstama vezane imovine : .put opcije • • • • • 2 . Pokušati se nagoditi sa vlasnikom opcije-kupcem o raskidu sporazuma. VRSTE OPCIJA • Prema mogućnosti izvršenja : .dugoročne (leap opcije) Prema zauzetoj investicijskoj poziciji : . Ne iskoristiti pravo iz opcije – pustiti da istekne rok dospijeća bez korištenja opcijskog prava.call .opcije na indekse dionica .kratkoročne . gole (naked) – kada se ne posjeduje vezana imovina Prema vremenu trajanja : .nepokrivene (uncovered) tj. na raspolaganju su mu dvije mogućnosti: 1.financijske – vrijednosni papiri (dionice i obveznice) i druge izvedenice. Posrednici u trgovanju opcijama dogovaraju se samo o cijeni-premiji i količini opcijskih sporazuma..robne – predmet je roba. realna imovina .individualne opcije na dionice . Pronaći drugog subjekta koji će preuzeti ugovorenu obavezu tj. striking price) – cijena po kojoj kupac može kupiti ili prodati određenu aktivu ili instrument. • Rok dospijeća opcije – krajnji datum do kada se opcija može iskoristiti. Iskoristiti opciju – kupovina ili prodaja osnovne aktive na koju se opcija odnosi 2. Ukoliko prodavac ne želi izršiti obavezu.opcije na ročnice na kamatne stope .količina odnosno broj komada dionica koje se mogu kupiti ili prodati • Ugovorena cijena (exercise. Tri mogućnosti koje stoje kupcu na raspolaganju prilikom posjedovanja opcije: 1.

3 . Tada će kupac call opcije pretrpjeti gubitak. U slučaju izvršenja opcije izdavatelj – sastavljač opcije dužan je prodati vlasniku navedenu vezanu imovinu po izvršnoj cijeni.CALL OPCIJA Call option svom kupcu daje. dok će sastavljač opcije ostvariti dobitak u visini primljene premije na prodanu opcije. Držatelj opcije pustiti će da opciji istekne važenje kada tržišna cijena do trenutka istjecanja call opcije ne preraste izvršnu cijenu. Tokovi zarada (gubitaka) Premija Cijena vezane imovine Grafikon 1. pravo kupnje od prodavača odnosno sastavljača opcije ugovorene vezane imovine po izvršnoj cijeni fiksiranoj u opciji na određeni dan (europski tip call opcije) ili kroz određeno razdoblje do istjecanja njena važenja (američki tip call opcije). Tada će sastavljač opcije pretrpjeti određeni gubitak. Vlasnik opcije može ostvariti kapitalni dobitak razlikom između veće tržišne cijene vrijednosnog papira kojeg stječe uz manju izvršnu cijenu. Vlasnik opcije iskoristiti će svoje pravo onda kada je tržišna cijena cijena veća od izvršne cijene u opciji. Kupac call opcije pojavljuje se kao bik (bull) odnosno hosist. Ako su predmetom opcija dionice ugovori će po pravilu tada nositi zaštitnu klauzulu protiv bilo kakvog dijeljenja dionica. u zamjenu za plaćenu premiju. Tokovi zarada (gubitaka) vlasnika call opcije Kupci opcija špekuliraju na porast cijena vezane imovine (vrijednosnih papira) koja je predmetom opcija. pa će se izvršna cijena promjeniti proporcionalno izvršenom dijeljenju.

Tokovi zarada (gubitaka) Premija Cijena vezane imovine Grafikon 4. sastavljač će ih morati u trenutku izvršenja opcije kupiti po tekućoj (višoj) tržišnoj cijeni i prodati po (nižoj) izvršnoj cijeni tako da ostvaruje gubitak na razlici između te dvije cijene. pa se pojavljuje kao medvjed (bear) odnosno besist. Tako kupac ostvaruje određeni kapitalni dobitak od prodaje vezane imovine po cijeni višoj od tekuće tržišne cijene. Tokovi zarada (gubitaka) sastavljača call opcije Sastavljač call opcija špekulira na pad cijena. Još se naziva i prodajnom opcijom. Vlasnik opcije će iskoristiti svoje pravo prodaje u koliko cijena vezane imovine padne ispod izvršne cijene u put opciji.Tokovi zarada (gubitaka) (8((gubitaka) Premija Cijena vezane imovine Grafikon 2. Ako sastavljač call opcije posjeduje vezanu imovinu tada se radi o pokrivenoj call opciji. PUT OPCIJA Put option predstavlja pravo prodaje vezane imovine – vrijednosnih papira po zajamčenoj izvršnoj cijeni kroz cjelokupno vrijeme njezina važenja tj. na dan dospjeća. U slučaju da sastavljač opcije ne posjeduje vrijednosne papire koji su predmetom obligacije. Tokovi zarada (gubitaka) kupca put opcije Kupac će steći pravo prodaje vezane imovine zamjenom za premiju koju plaća prodavaču. Sastavljač put opcije je obavezan da u koliko dođe do izvršenja put opcije kupi specificiranu vezanu imovinu koja se nalazi u opciji po 4 . Sastavljač call opcije može ali i ne mora imati vezanu imovinu za koju je izdao opciju.

Tokovi zarada (gubitaka) Premija Cijena vezane imovine Grafikon 5. Sastavljač opcije ostvaruje dobitak u visini premije koju je primio kada tekuća tržišna cijena ne padne ispod ispod izvršne cijene do trenutka dospijeća opcije – opcija se neće izvršiti. Tokovi zarada (gubitaka) sastavljača put opcije Sastavljač put opcije primit će premiju prilikom prodaje put opcije. U slučaju da tržišna cijena padne ispod izvršne cijene koja je umanjena za iznos premije prodavač će pretrpjeti određeni gubitak u visini razlike između izvršne cijene i tekuće tržišne cijene uvećane za iznos premije. U slučaju da se opcija izvrši kada je izvršna cijena niža od tekuće tržišne cijene za iznos do visine premije prodavač ostvaruje određeni gubitak. U tom slučaju put opcija se neće iskoristiti. Kupac put opcije pretrpjet će gubitak u visini premije koju je platio prodavaču kada dođe do pada tržišne cijene vezane imovine ispod izvršne cijene.izvršnoj cijeni. 5 .

opcijsku premiju koja zapravo predstavlja cijenu same opcije kao papira. najizglednije je da će se prve opcije pisati na indexe kao paketi najkvalitetnijih dionica. Moderniziranjem Zagrebačke burze koje je u tijeku. Kupac za to svoje pravo plaća tzv. Ono što je najzanimljivije kod same opcije je da one kupcu pružaju pravo ali ne i obavezu da iskoriste to svoje pravo. opcijama je i kod nas otvoren put za početak trgovanja. S druge strane. vrlo je izgledno da bi uskoro mogli doživjeti početak trgovine izvedenicama (pa tako i opcijama) i kod nas. 6 . pisac opcije naplaćuje od kupca opcijsku premiju bez obzira da li kupac (ili donosioc) konzumira to svoje pravo Kako su i u Hrvatskoj novim Zakonom o vrijednosnim papirima prepoznate izvedenice kao instrument tržišta kapitala.No budući da je tržište dionica još uvijek (pre)plitko i nedovoljno likvidno. dionicu i to točno određen broj dionica za specificiranu cijenu) na ili do točno određenog datuma.ZAKLJUČAK Opcije jesu financijski instrumenti koji kupcima daju pravo da kupe ili prodaju određeno dobro (npr.

Zagreb : Hrvatska udruga financijskih analitičara. Lazibat.superprinos. 2005.888options. 2007 Novak. • • • • Ivanović. Zagreb:.Izvedenice . Baković.com (21. god. Opatija: Sveučilište u Rijeci. Silvije.03. 2011) 7 . 03. Financijski menadžment.LITERATURA • Ekonomski leksikon. Orsag. 2011) www.Zagreb : Znanstvena knjiga. Tonći. 1997. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“: Masmedia. Brizar.. Branislav. 1. Tomislav.Burzovno poslovanje terminska trgovina . 2006 INTERNET www. izd. 1995.Branko Financijska tržišta i institucijeOsijek : Ekonomski fakultet.com (21. Zoran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful