Istraživanje javnog mnenja Srbije o srpskoj dijaspori

Kvantitativno istraživanje – Omnibus
Pripremljeno za Zadužbinu Studenica, Januar 2012.
TNS Medium Gallup
TNS/WPP-Kantar Group I Gallup International Association

Agenda
slajd

Metodologija

3

Ključni nalazi

4

Istraživanje javnog mnenja Srbije o srpskoj dijaspori

Kvantitativno istraživanje OMNIBUS Znanje građana Srbije o srpskoj dijaspori
7 TNS Medium Gallup

Januar, 2012.

Stavovi građana o učešću srpske dijaspore u političkom životu Srbije

15

Pripremljeno za Zadužbinu Studenica

2

Metodologija
Istraživanje javnog mnenja Srbije o srpskoj dijaspori

METOD

Kvantitativno terensko istraživanje javnog mnenja u Srbiji – anketa Omnibus Direktan intervju licem u lice

TEHNIKA

UZORAK

Nacionalno reprezentativni 18+

INSTRUMENT BROJ ISPITANIKA

Strukturisani upitnik

1.005 ispitanika

PERIOD

Januar 2012. godine

3

Istraživanje javnog mnenja Srbije o srpskoj dijaspori, Januar 2012.

Ključni nalazi
Znanje građana o srpskoj dijaspori
Svaki treći građanin Srbije (35%) ne zna koliko Srba živi i radi u inostranstvu. Polovina građana ne zna koliko novca godišnje dijaspora šalje u maticu, niti kolika su budžetska sredstva namenjena Ministarstvu za dijasporu. Preko 70% građana nije upoznato da u Srbiju iz dijaspore stiže pet milijardi dolara godišnje, kao ni kolika su ulaganja dijaspore u Srbiju u poslednjih 10 godina. Ipak, više od 80% građana smatra da bi trebalo poboljšati uslove kako bi dijaspora mogla da ulaže u srpsku privredu.

5

Ključni nalazi
Stavovi građana o učešću srpske dijaspore u političkom životu Srbije
Skoro 60% građana smatra da Srbi iz dijaspore treba da učestvuju u politici Srbije i da im treba dati važne političke funkcije. Više od dve trećine građana misli da je važno uključiti predstavnike dijaspore u novu Vladu. Polovina građana ocenila je nacionalnu, ekonomsku, socijalnu i spoljnu politiku veoma neuspešnim i smatra da bi one uglavnom bile bolje kada bi se u njih uključili predstavnici dijaspore. Skoro 40% građana je mišljenja da bi se kvalitet političkog života u Srbiji poboljšao njihovim angažovanjem. Oko 60% građana smatra da srpska dijaspora treba da ima pravo glasa na izborima u Srbiji. Spoljna politika, natalitet, suzbijanje korupcije, rast privrede su četiri glavna pitanja koja su veoma važna većini građana Srbije. Skoro 70% njih smatra da bi saradnja sa dijasporom pomogla u rešavanju tih problema.
6

Istraživanje javnog mnenja Srbije o srpskoj dijaspori, Januar 2012.

Procena broja Srba u inostranstvu
Više od trećine građana ne zna tačan broj
Pitanje: Veliki broj Srba i drugih građana Srbije živi u inostranstvu (dijaspori). Izuzimajući Republiku Srpsku i Crnu Goru, koliko ih ima prema vašoj proceni? N (1005)
Više od trećine građana nije sigurno koliko Srba živi u inostranstvu, dok 31% procenjuje da je taj broj preko 2 miliona.

25% 9%
Oko 1 milion Između 1 i 2 miliona

31%

35%

Preko 2 miliona

Ne znam/bez odgovora

U najvećoj meri žene (40%), zatim građani sa osnovnim obrazovanjem (44%) i stanovnici seoskih naselja (38%) ne znaju koliko ima Srba u dijaspori.

8

Koliko prosečno novca godišnje dijaspora šalje u Srbiju?
Polovina građana ne zna sumu koja stiže od Srba iz inostranstva
Pitanje: Šta mislite, koliko novca u proseku srpska dijaspora šalje u Srbiju svake godine? N (1005)

50% 23% 10%
Manje od 1 milijarde dolara Između 1-3 milijarde dolara

12%
4-5 milijardi

5%
Više od 5 milijardi dolara Ne znam/bez odgovora

Polovina građana Srbije ne zna koliko novca u proseku godišnje srpska dijaspora šalje u maticu.

9

Koliki je deo budžeta namenjen Ministarstvu za dijasporu?
Nešto više od polovine građana nije upoznato sa budžetskim sredstvima za Ministarstvo dijaspore
Pitanje: Kada se uzme deo državnog budžeta namenjenog za 25 ministarstva Vlade Srbije, šta mislite koliki je procenat od tog dela budžeta dobilo Ministarstvo za dijasporu prosle godine? N (1005)
Preko polovine građana (55%) nije upoznato sa procentom budžeta koji se odvaja za Ministarstvo za dijasporu.

55%

11%
3% ili vise

18%

16%

2% do 3%

0.05% do 2%

Ne znam/bez odgovora

Stanovnici J-I Srbije (28%) u poređenju sa ostalim regionima u značajno većem broju procenjuju da se za Ministarstvo dijaspore odvaja između 2-3% budžeta

10

Pet milijardi dolara godišnje pomoći dijaspore za Srbiju
Samo 10% građana upoznato, 76% ne zna da je godišnja pomoć dijaspore Srbiji 5 milijardi dolara
Pitanje: Da li ste znali da Srbi iz dijaspore bez uslova šalju preko 5 milijardi dolara godišnje matici, što predstvalja oko 1/3 budžeta za Vladu Srbije? N (1005)
Ne znam/Bez odgovora; 14% Da; 10%

Većina građana (76%) ne zna da Srbi iz dijaspore šalju preko 5 milijardi dolara godišnje u maticu, dok je sa time upoznato samo 10% stanovništva.

Značajno manja upoznatost je među ženama (79%) u odnosu na muškarce (73%).

Ne; 76%

11

Ulaganje dijaspore u Srbiju u poslednjih 10 godina
Većina građana (77%) ne zna ništa o investicijama dijaspore
Pitanje: Da li ste znali da ukupna ulaganja iz srpske dijaspore u poslednjih 10 godina znatno prevazilaze celokupne investicije i ulaganja stranih preduzeća u Srbiju? N (1005)
Ne znam/Bez odgovora; 14% Da; 9%

Ne; 77%

Takođe, čak 77% stanovništva ne zna da ukupna ulaganja iz srpske dijaspore u poslednjih 10 godina znatno prevazilaze celokupne investicije i ulaganja stranih preduzeća u Srbiju. Sa time je upoznato nešto manje od 10% građana Srbije. 12

Bolji uslovi za investicije dijaspore u Srpsku privredu?
Preko 80% građana misli da treba poboljšati uslove za ulaganja dijaspore u privredu
Pitanje: A da li bi im trebalo poboljšati uslove da bi oni mogli da ulažu u domaću privredu (smanjiti korupciju i birokratske prepreke)? N (1005)
Ne znam/Bez odgovora; 10% Ne; 8%

Više od četiri petine (82%) građana Srbije smatra da bi trebalo poboljšati uslove kako bi srpska dijaspora mogla da ulaže u srpsku privredu. Samo 8% je mišljenja da ti ne treba učiniti. Muškarci (85%) u značajno većoj meri od žena (80%), smatraju da treba poboljšati uslove, dok su Vojvođani (17%) u najvećoj meri neodlučni po tom pitanju.

Da; 82%
POL TOTAL 1005 82% 8% 10% Muški A 492 85% B 6% 9% Ženski B 513 80% 9% A 11% Beograd A 212 83% 9% 7% REGION Vojvodina CZ Srbija B C 267 234 79% 87% 4% 5% 17% ABC 8% JI Srbija D 292 81% 11% B 8% 13

N Da Ne Ne znam/Bez odgovora

Novac ili znanje i iskustvo iz dijaspore?
Znanje i iskustvo važniji za 46% građana, za Beograđane bitniji novac
Pitanje: Neki u Srbiji kažu dijaspori "Vi nama dajte pare, mi ćemo vama pamet." Sa druge strane, većina iz srpske dijaspore misli da je mozda važnije dati Srbiji znanje i iskustvo. Prema vašem mišljenju, šta je važnije? N (1005)

38%

46% 16%

Novac iz dijaspore

Znanje i iskustvo iz dijaspore

Ne znam/bez odgovora

Znanje i iskustvo je važnije za 46% građana Srbije, međutim, prema mišljenju Beograđana (48%), u poređenju sa stanovnicima Vojvodine (34%), značajno važniji novac iz dijaspore.

14

Istraživanje javnog mnenja Srbije o srpskoj dijaspori, Januar 2012.

Srpska dijaspora na političkoj sceni Srbije?
Skoro 60% građana smatra da Srbi iz dijaspore treba da učestvuju u politici Srbije
Pitanje: Da li mislite da bi srpskoj dijaspori trebalo omogućiti da učestvuje u politici Srbije? Ne znam/Bez N (1005)
odgovora; 19%

Skoro tri četvrtine (58%) građana smatra da bi srpskoj dijaspori trebalo omogućiti učešće u politici Srbije, dok je protiv toga 23%.

Ne; 23%

Da; 58%

Beograđani (34%) i Vojvođani (24%) su znatno više protiv učešća dijaspore u srpskoj politici u odnosu na građane SZ i JI Srbije. Žene (22%) , građani sa osnovnim obrazovanjem (30%) i nezaposleni (26%) su u većoj meri neodlučni po ovom pitanju.

16

Predstavnici dijaspore na važnim državnim funkcijama?
Skoro 60% građana smatra da im treba dati važne državne funkcije
Pitanje: Da li bi trebalo predstavnicima srpske dijaspore dati odgovorne državne fuknkcije kao na primer u vladi ili diplomatiji, na osnovu njihovih dokazanih sposobnosti i stručnog isksutva, bez obzira da li pripadaju nekoj političkoj stranci u Srbiji ili ne? N (1005)
Više od trećine građana smatra da im treba dati državne funkcije bez obzira na stranačku pripadnost

35%

24%

15%
Ne, uopšte im ne treba dati odgovorne državne funkcije

26%

Da, bez obzira da li pripadaju Da, ali samo ako ne pripadaju nekoj političkoj stranci u Srbiji nekoj političkoj stranci u Srbiji

Ne znam/bez odgovora

Skoro 60% građana misli da predstavnicima dijaspore treba dati odgovorne državne funkcije na osnovu dokazanih sposobnosti i stručnosti, od čega 35% smatra da im funkcije treba dati bez obzira na stranačku pripadnost, a 24% samo ako ne pripadaju ni jednoj političkoj stranci u Srbiji. Nije sigurno 26%, a 15% građana je mišljenja da im ne treba davati nikakve odgovorne državne funkcije.
17

Ocena srpske državne politike od 2001. godine
Oko polovine građana sva četiri polja ocenila kao veoma neuspešna
Pitanje: Kako biste ocenili srpsku državnu politiku od 2001. godine na sledecim poljima? N (1005)

Uglavnom neuspešna Uglavnom uspešna Nacionalna politika Ekonomska politika Socijalna politika Spoljna politika 43% 50% 48%

Veoma neuspešna Veoma uspešna 14% 34% 2%

10% 1% 33% 32% 11% 2% 33% 13% 3%

43%

Oko 80% građana je sva četiri polja državne politike ocenilo neuspešnim, pri čemu je najlošije ocenjena ekonomska politika koju polovina ispitanika (50%) smatra veoma neuspešnom.
18

Uticaj dijaspore na poboljšanje 4 oblasti državne politike
Više od polovine građana smatra da bi oblasti državne politike bile uglavnom bolje uključivanjem dijaspore u njihovo sprovođenje
Pitanje: Da li bi te oblasti bile bolje da je dijaspora bila uključena kao partner u njihovom sprovođenju i životu Srbije? N (1005)

52% 26% 11%
Uopšte ne bi bile bolje Uglavnom ne bi bile bolje Uglavnom bi bile bolje

8%
Bile bi mnogo bolje

3%
Ne znam/bez odgovora

Više od polovine građana (52%) smatra da bi uključivanjem predstavnika dijaspore u oblasti državne politike one bile uglavnom bolje. Građani sa najnižim prihodima, ispod 3000 dinara u značajno većoj meri smatraju da oblasti državne politike uopšte ne bi bile bolje uključivanjem dijaspore u njihovo sprovođenje (41%) .

19

Uticaj dijaspore na kvalitet političkog života Srbije
Mišljenja građana su podeljena
Pitanje: Ukoliko bi se predstavnici srpske dijaspore uključili u politički život Srbije, da li bi, po vašem misljenju, oni doprineli da on bude kvalitetniji (bolji kulturno-socijalni dijalog, manje korupcije, manje svađa, više reda, povećane vlasite odgovornosti itd.) ili njihovo uključivanje ne bi ništa značajno promenilo, ili bi se stanje pogoršalo? N (1005)
37% 34% 4%
Poboljšao bi politički život Ne bi se ništa promenilo Bilo bi gore Ne znam/Bez odgovora

25%

Za 37% građana politički život u Srbiji bi bio bolji uključivanjem dijaspore, dok 34% misli da se ništa ne bi promenilo. Samo 4% veruje da bi politički život bio gori, a četvrtina nije sigurna.
Uzrast Od 30-50 godina Od 51-65 godina Osnovno Ispod 30 godina 65+ Obrazovanje Zaposleni Srednje Visoko Status zaposlenja Nezaposle ni Penzioneri Beograd Ne radi Region Vojvodina CZ Srbija JI Srbija D 292 35% 4% 18%

TOTAL N Poboljšao bi politicki žvot Ne bi se ništa promenilo Bilo bi gore Ne znam/Bez odgovora 1005 37% 34% 4% 25%

A 184 38% 33% 3% 26%

B 397 37% 30% 5% 28%

C 250 37% 35% 5% 23%

D 174 34% 42% B 2% 22%

A 412 30% 34% 4% 32% BC

B 472

C 121

A 423 37% 32% 7% D 23%

B 229 34% 30% 3% 33% D

C 120 43% 29% 4% 24%

D 233 34% 43% ABC 1% 22%

A 212 41% B 39% 2% 18%

B 267 25% 33% 7%

C 234

41% A 44% A 33% 5% 22% 35% 6% 15%

38% B 43% B 28% 4%

35% AD 30% AD

20

Da li dijaspora treba da glasa na izborima u Srbiji?
Skoro 60% građana smatra da dijaspora treba da ima pravo da glasa na izborima u Srbiji
Pitanje: Da li smatrate da bi srpska dijaspora trebalo da glasa na izborima u Srbiji? N (1005)
Ne znam/Bez odgovora; 17%

Skoro 60% građana smatra da bi srpska dijaspora trebalo da glasa na izborima u Srbiji, a nešto manje od četvrtine (24%) misli da ne bi trebalo da imaju pravo glasa. Neodlučno je 17%. Građani sa najnižim prihodima, ispod 3000 dinara u značajno većoj meri smatraju da Srbi koji žive u inostranstvu ne treba da imaju pravo da glasa u Srbiji (52%) .

Ne; 24%

Da; 58%

21

Vrednosti važne građanima
Očuvanje identiteta najvažnija vrednost za građane Srbije
Pitanje: Koliko su vama važni...? N (1005)

Uglavnom nevažni

Potpuno nevažni

Uglavnom važni

Veoma važni 59%

Srpski koreni

7% 6% 24%

Očuvanje identiteta

1% 3% 25%

66%

Borba protiv laži/demonizacije

1% 4% 27%

62%

Srpski koreni, očuvanje identiteta i borba protiv laži su veoma važne vrednsoti za većinu građana Srbije. Ipak, očuvanje identiteta je najvažnije, dok su srpski koreni najmanje važni.
22

Očuvanje srpskog identiteta dijaspore
Skoro 80% građana smatra da je važno da Srbija pomogne dijaspori u očuvanju njihovog srpskog identiteta
Pitanje: Do koje mere i koliko je važno da Srbija pomogne i učestvuje u naporima srpske dijaspore da zaštite i održe njihov srpski identitet? N (1005)

48% 32% 6%
Uglavnom nije važno Uglavnom je važno Veoma je važno

13%

1%
Potpuno je nevažno

Ne znam/Bez odgovora

Skoro polovina građana (48%) smatra da je uglavnom važno da Srbija pomogne dijaspori u očuvanju srpskog identiteta, dok svaki treći građanin (32%) smatra to veoma važnim.
23

Četiri glavna problema u Srbiji
Sva četiri problema su veoma važna za većinu građana Srbije
Pitanje: Koliko su vama važni...? N (1005)
Uglavnom nije važno Potpuno je nevažno Uglavnom je važno Veoma je važno

Spoljna politika

1%

4%

22%

68%

Natalitet

1% 2%

20%

72%

Suzbijanje korupcije

0% 3%

16%

78%

Rast privrede

0%

5%

14%

77%

Sva četiri glavna problema su veoma važna za većinu građana Srbije. Sa druge strane, suzbijanje korupcije je od najveće važnosti, dok je spoljnja politika najmanje važna u poređenju sa drugim problemima.
24

Četiri glavna problema u Srbiji
Skoro polovina građana smatra da bi saradnja sa dijasporom uglavnom pomogla u rešavanju četiri glavna problema
Pitanje: Prema vašem mišljenju, da li bi iskreno partnerstvo sa srpskom dijasporom i njihova aktivna pomoć i sudelovanje pomoglo u rešavanju ta četiri glavna problema? N (1005)
Skoro 70% građana misli da bi saradnja sa dijasporom pomogla u rešavanju glavnih problema u Srbiji

49% 2% 9% 19%
Veoma bi pomoglo

20%
Ne znam/Bez odgovora

Uopšte ne bi pomoglo Uglavnom ne bi pomoglo Uglavnom bi pomoglo

Prema mišljenju 49% građana, partnerstvo sa srpskom dijasporom bi uglavnom pomoglo u rešavanju problema spoljne politike, nataliteta, suzbijanja korupcije i rasta privrede. Građani sa prihodima manjim od 3000 dinara (35%) značajno više smatraju da saradnja sa dijasporom uglavnom ne bi bila od pomoći.
25

Predstavnici dijaspore u Vladi Srbije?

Većina građana smatra važnim uključivanje dijespore u novu Vladu Srbije
Pitanje: Koliko je važno da u novoj Vladi Srbije budu uključeni i sposobni ljudi iz srpske dijaspore? N (1005)

45% 3%
Potpuno je nevažno

11%
Uglavnom nije važno Uglavnom je važno

22%

20%
Ne znam/Bez odgovora

Veoma je važno

Za 45% građana uglavnom je važno da sposobni ljudi iz dijaspore budu uključeni u novu Vladu Srbije, a 22% smatra da je to veoma važno. Svaki peti građanin (20%) nije siguran povodom ovog pitanja.

26

Ministarstvo za dijasporu
Za 69% građana Vlada treba da održi i ojača Ministarstvo za dijasporu
Pitanje: Da li nova Vlada treba da održi i ojača Ministarstvo za dijasporu? N (1005)
Ne znam/Bez odgovora; 21%

Prema mišljenju oko 70% građana, Vlada treba da održi i ojača Ministarstvo za dijasporu.

Ne; 10%

Da; 69%

27

TNS Medium Gallup
Beograd, Savski Trg 9 I +381 11 3613 230, + 381 11 3613 220 www.tnsmediumgallup.co.rs I office@tnsmediumgallup.co.rs TNS/WPP-Kantar Group I Gallup International Association

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful