CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN

BT ÁP DỤNG 18 CT
II - Bài tập áp dụng
Bài 1. Để m (g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12 gam hỗn hợp các chất rắn FeO, Fe 3O4, Fe2O3,
Fe dư . Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc).
Giá trị của m là
A. 5,04 gam
B. 10,08 gam
C. 15,12 gam
D. 20,16 gam
Bài2. Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13,44 lít
khí. Nếu cho 34,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau
phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 nóng dư thì thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị V là
A. 11,2 lít
B. 22,4 lít
C. 53,76 lít
D. 76,82 lít
Bài 3.Hòa tan hoàn toàn 28,8 gam kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng, tất cả khí NO thu được đem oxi hóa
thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí oxi ở đktc đã tham gia vào quá
trình trên là
A. 5,04 lít
B. 7,56 lít
C. 6,72 lít
D. 8,96 lít
Bài 4.Chia m gam hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau :
- Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl, tạo ra 1,792 lít H2 (đktc).
- Phần 2 nung trong oxi thu được 2,84 g hỗn hợp oxit. Giá trị của m là
A. 1,56 gam
B. 2,64 gam
C. 3,12 gam
D. 4,68 gam
Bài 5.Chia 38,6 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch HCl thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc).
- Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng thấy thoát ra 11,2 lít khí NO duy nhất (đktc)
A. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là
A. 0,45 M
B. 0,25M
C. 0,55 M
D. 0,65 M
B. Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng ở phần 1 là
A. 65,54 gam
B. 65,45 gam
C. 55,64 gam
D. 54,65 gam
C. %m của Fe trong hỗn hợp ban đầu là
A. 30,05 %
B. 50,05 %
C. 58,03 %
D. Kết quả khác
D. Kim loại M là
A. Mg
B. Fe
C. Al
D. Cu
Bài 6.Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13,44 lít
khí. Nếu cho 8,7 gam hỗn hợp tác dụng dung dịch NaOH dư → 3,36 lít khí. Vậy nếu cho 34,8 gam hỗn hợp trên
tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO 3
nóng dư thì thu được V lít khí NO2. Các khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thể tích khí NO2 thu được là
A. 26,88 lít
B. 53,76 lít
C. 13,44 lít
D. 44,8 lít
Bài 7.Cho tan hoàn toàn 3,6 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dung dịch HNO3 2M, thu được dung dịch D,
0,04 mol khí NO và 0,01 mol N2O. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH lấy dư, lọc và nung kết tủa
đến khối lượng thu được m gam chất rắn.
A. Giá trị của m là
A. 2,6 gam
B. 3,6 gam
C. 5,2 gam
D. 7,8 gam
B. Thể tích HNO3 đã phản ứng là
A. 0,5 lít
B. 0,24 lít
C. 0,26 lít
D. 0,13 lít
Bài 8.Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn, đó là Fe và
3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy nhất
(đktc). Trị số của x là:
A 0,15
B 0,21
C 0,24
D Không thể xác định
Bài 9.Hòa tan hoàn toàn a gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng vừa đủ, có chứa 0,075 mol H 2SO4,
thu được b gam một muối và có 168 ml khí SO2 (đktc) duy nhất thoát ra. Trị số của b là:
A 9,0 gam
B 8,0 gam
C 6,0 gam
D 12 gam
Bài 10.Trị số của a gam FexOy ở câu (3) trên là:
A 1,08 gam
B 2,4 gam
C 4,64 gam
D 3,48 gam
Bài 11..Công thức của FexOy ở câu (3) là:
A FeO
B Fe2O3
C Fe3O4
D không xác định được
Bài 12.Khi cho 5,4 gam kim loại nhôm phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng để tạo khí SO2
thoát ra thì lượng kim loại nhôm này đã trao đổi bao nhiêu điện tử?
A Đã cho 0,2 mol
B Đã cho 0,6 mol
C Đã cho 0,4 mol
D. Tất cả đều sai

-1-

323 D. Al D. 4. 1.16 gam Bài 23.12 lít H2 (đktc).24 B.22 Bài 20. 9.11 E.11 D.2g D. 0. có 0.12 l khí NO duy nhất ở đktc. Giá trị của V là A. y không đổi (R1.2 gam Fe vào HNO3 du. với tỉ lệ thể tích là 1:1.8g hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Tan hoàn toàn trong H2SO4. NO2 C. 0.2 gam D. 1.94 gam C. X2 có hoá trị không đổi.86 gam D 3. Các thể tích khí đo ở đktc. 1. Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với luợng dư dung dịch xút.79 Bài 17.22 C.6 gam C.48 D. thu đuợc 14 gam hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. 11. Cô cạn dung dịch D. 116. FeS và FeS2 trong dung dịch HNO3 thu đuợc 0.0.8 gam hỗn hợp các chất rắn FeO. 12.72 Bài 26. Phần 2: Bị oxy hoá hoàn toàn tạo ra m gam hỗn hợp 2 oxit. Fe. Khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao. thu đuợc V lít (đktc) SO2. Cho tan hoàn toàn 3.04 mol NO2.02 mol NO và 0. Cho 1. Mg.145 gam -2- . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.0. 8. Giá trị của m là: A. 4. Phần hai cho tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng. Xác định khí X ? A.04g X thành hai phần bằng nhau: Phần 1: Tan hoàn toàn trong dung dịch loãng chứa 2 axit HCl và H2SO4 tạo ra 1. 15. Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 thì thu được bao nhiêu lít N2. Giá trị của m là A. Cho tan hoàn toàn 58 gam hỗn hợp A gồm Fe. Xác định kim loại M ? A. NO B. thu đuợc 0.224 lít C. Fe2O3 .72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X.03 mol khí N2 duy nhất thoát ra.56g B. 20. Cho một luồng khí CO qua m gam bột Fe2O3 nung nóng. Phần một tác dụng với dung dịch HNO3 du.56 lít Bài 16. 89.3 mol khí.24 lit khí NO (đktc). 2. Chia 0.6.075 mol khí Y duy nhất.747 B. Giá trị của m là A.12 gam D. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại hoạt động X1. 120. Cho hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu đuợc 2. Chia hỗn hợp X gồm Al. Al2O3. 16. Phần một cho tác dụng với dung dịch NaOH du.336 lít D. 0. 3.Hòa tan hoàn toàn m gam bột kim loại nhôm vào một lượng dung dịch axit nitric rất loãng có dư.76 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm S. R2 không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại).24 gam B 4. 15. Hòa tan hoàn toàn 11. đuợc hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Zn Bài 21. 14. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 du. N2O D.2 gam kim loại X trong dung dịch HNO3 du thu được 8.88g D.36 C.9 gam D. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1.15 mol NO. N2 Bài 33. A. ZnO thành hai phần bằng nhau.746 C. 20.51 gam Bài 15.112 lít B.5 gam Bài 24. 6.0.48 mol NO2 và dung dịch D. 7. Khối lượng m gam hỗn hợp oxit ở phần 2 là: A0.35 g hỗn hợp gồm Cu. NO C. thu đuợc 0.05 mol N2 và dung dịch D.8 gam C.545 gam D. lọc và nung kết tủa đến khối luợng không đổi. 17. Fe C. Hoà tan hoàn toàn 19. thu dược dung dịch A và 6. Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 và chỉ tạo ra khí NO duy nhất.24 lít khí NO duy nhất (đktc).96g . A.03 mol N2O. NO2 B.02 gam B. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch.28g Bài 18. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu đuợc 2. Ag trong dung dịch HNO3 2M thu đuợc 0.32 gam C 4.4. 1. Cu B.4 gam B.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN Bài 13. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A. Al tác dụng hết với dd HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0.72g C.69 B.01 mol NO vào 0. 4.5.494 2/ Khối lượng m (gam) muối nitrat tạo ra ở phần 2 là: A. 2. Cu. B có hoá trị không đổi là m và n. 8.4 gam B.69 D. 0. NH3 D. R2 có hoá trị x.650 gam B. khối luợng muối khan thu đuợc là A. 3.815 gam C.7.0. Fe3O4 . đun nóng. Bài 19.(H2) Phần hai tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu đuợc 0.96 lít (dktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. 0.18 B. Y là A. Chia 4.36g C. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 dư thu được 1.76g B. Để m gam bột sắt ngoài không khí một thời gian thu đuợc11. 1/ Thể tích khí NO (lít) thoát ra ở đktc là: A. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được ở phần 1 là: A. 1. Trị số của m là: A 3. kết quả khác Bài 25. 5. đuợc m gam hỗn hợp rắn.69 C. 0. giải phóng được 224ml H2 (đktc). có 672 ml duy nhất một khí (đktc) có mùi khai thoát ra. N2O Bài 22.

88 gam kim loại M tác dụng hết với HNO3 đun nóng giải phóng 0.Flo D. AZn BAl C.Al B.6 lit H2 ở đktc. b A8.68 lit H2S duy nhất (đktc).8.8 gam một kim loại tác dụng hoàn toàn với khí Clo thu được 53.1 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg tác dụng với dd HCl dư thu được 5. K B.13.4 gam kim loại R tác dụng hết với H2SO4đặc thu được 1.81 g Bài 48: Cho 12.0.8 gam bột S. Để tác dụng vừa đủ với 11 gam A cần 12. Cho dd NaOH dư vào dd X đun nhẹ thấy có 0.5 g D.8 gam muối.Mg Bài 49: Cho 1.Clo Bài 50.224 lit. NO (đktc) có tỉ khối so với oxi bằng 1. Xác định R. Không xác định Bài 53. Cho tan hoàn toàn 7.2. AMg BFe CAl DCu Bài 40: Hỗn hợp A gồm bột Fe và Al.15 mol hỗn hợpA gồm N2O và N2 có dA/H2 = 18.66.4 gam muối Clorua.Cl.Al B. M.2.0. FeO B. Cho 8.42 g B. Tính m..75 gam chất rắn. Cho 19.97 g C. A. 5. Tính m .6 g và 4.Iot B. A.87 g B.2.5.01 mol NO (phản ứng không tạo muối amoni).Br.2 gam Mg phản ứng hoàn toàn với V lit Halogenthu được 4. Tính khối lượng axit đã tham gia phản ứng A.5.1 g B1.0. M là .94% C.Al D.125 gam sunfua kim loại M có hoá trị không đổi (MS) tác dụng hết với dd H2SO4 đặc nóng dư thoát ra 11.Fe D.448 lit.68 lit H2S duy nhất (đktc).95 g B. A.3.7 g C.78 g Bài 37: Cho 11.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN Bài 34. cả FeO và Fe3O4 đều đúng Bài 35 Cho 5.5.Zn B.4 gam kim loại R tác dụng hết với H2SO4 đặc thu được 1. Fe3O4 C. Xác định Y.Cl. Na C.28 g D.04 g D.92 gam Cu tan vừa đủ trong HNO3 loãng thu được V lit NO (đktc).1. Mg C.336 lit khí (đktc) thoát ra. 5. Xác định M.K C. Xác định kim loại. 43.2 lit SO2 (đktc). Halogen là : Giống A.2 gam FexOy trong dung dịch HNO3 thu đuợc 0.5 g D0. Tính V và khối lượng HNO3 đã phản ứng. Xác định R. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.Mg Bài 45: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dd HNO3 loãng dư thu được dd X và 1. A.12 lit hỗn hợp khí gồm N2O.37. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dd HNO3 loãng dư thu được b g muối và hỗn hợp khí gồm 0.4 g và Bài 51: Y là một Halogen.015 mol N2O và 0. A.2 gam kim loại M tan hết trong dd HNO3 dư thu được 4.88 gam kim loại M tác dụng hết với HNO3 đun nóng giải phóng 0. Thành phần % theo khối lượng của Al trong hỗn hợp : A.336 lit khí (đktc) thoát ra.8.0. NO (đktc) có tỉ khối so với oxi bằng 1.1 g B. A.Mn D. Fe2O3 D. Tính m.92 gam Fe3O4 tác dụng hết trong dd HNO3 thấy thoát ra 0. A.Mg D.1.35. Cho dd NaOH dư vào dd X đun nhẹ thấy có 0.2.Fe B. K D.50% B.50% B.94 g D.Fe Bài 47: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dd HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp khí gồm 0. A.60% Bài 44: Cho 5.52.48 lit khí (đktc). A.Cu C. Xác đinh M.92 g Bài 42:Hoà tan hoàn toàn 13 gam kim loại M trong dd NaOH dư thấy thoát ra 4. Xác định M.Cu DFe Bài 38.Cu C.Zn Bài 36.35 g C13.4 g B2. A5.33% C. Cho 16 gam Y2 tác dụng hết với kim loại kiềm M thu được 23.Công thức phân tử của oxit là A.015 mol N2O và 0. A.4 g B.Na Bài 43:Cho 5.33. 2.52 g C .12 lit hỗn hợp khí A gồm N2O.8.Brom C.15 mol hỗn hợp Y N2O và N2 có d/H2 = 18.Zn D. Thành phần % số mol của Fe trong A. M là .Al C.35 g và 6.Br.81 g Bài 39: Cho 10.33% D.01 mol NO (phản ứng không tạo muối amoni).67% Bài 41: Cho 1.72 lit khí SO2 ở đktc.112 lit. A.1.Zn B.7 g và 5.3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng hết với H2SO4 đặc dư thu được 6.6 g D.94 g D3.Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dd HNO3 loãng dư thu được dd X và 1. Tính m.97 g C5.3. AAl BCu CFe D.94% D.1 mol NO2.04 g C.12lit. Na Bài 52: Cho 13.448 lit khí X (đktc).25.78 g Bài 46: Cho 11. 10.48 lit khí NO duy nhất (đktc).35 g C.Cu -3- .32.

72% C.98 gam hỗn hợp B gồm Mg và Al tạo ra 42. Fe có tỉ lệ mol 1:1 vào 100ml dd Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A.2.Cr C.2 g Bài 55: Cho V lit hỗn hợp khí A (đktc) gồm Clo và Oxi phản ứng vừa hết với hỗn hợp gồm 4.19.4 g B. Nồng độ Mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong Y lần lượt là: A. 0.4.44 lit C. A. Mặt khác.50% B.36 lit D.05 gam hỗn hợp các sản phẩm. Nồng độ Mol của 2 muối ban đầu là: A. A. A.4M C.0.16.43. NO2 (có tỉ lệ mol 2:1).16.34 gam hỗn hợp sản phẩm.20. Khối lượng Ag trong hỗn hợp là: A.01 mol D.18% và 93.084 mol hỗn hợp khí NO2.4 g Bài 68: X là hỗn hợp gồm Fe. SO2 (đktc) có khối lượng 27.2M và 0.05 mol sắt vào 100ml dd X đồng thời khuấy kỹ.1 mol mỗi khí SO2.0.25. Al (có tỉ lệ mol 1:2) vào dd HNO3 dư thấy sinh ra V lit hỗn hợp khí A (đktc) gồm NO. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.18 g D.35. nếu hoà tan hết m gam A trong dd hỗn hợp gồm HNO3.24. Giá trị của V. A.5.75% B. Thêm một lượng hỗn hợp gồm 0.0.112 lit NO (các khí ở đktc)Tính số mol mỗi chất.03 mol Ag vào dd HNO3 thoát ra V lit hỗn hợp khí A (đktc) gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3.42M D. Thành phần khối lượng của Mg. Tính V.1 gam Al tạo thành 37.12 lit khí thoát ra (đktc) và còn lại 28 gam chất rắn không tan B. H2SO4 đặc dư thấy thoát ra 0.05 mol Fe và 0.06M B.0.4 gam Mg và 3.2 mol B. A.1.2. A.04 mol C.5.008 lit khí (đktc) và 4. A.10. 1.28 lit D. NO.2M và 0.6 lit B.86.03 mol nhôm và 0.6 g Bài 63: Cho 2. Thành phần % khối lượng Mg trong hỗn hợp là : A. A.45M Bài 58: Cho 8.02 mol Bài 70: Hoà tan hết 11 gam hỗn hợp Fe.1875 và 3.8 gam hỗn hợp Fe. Zn trong HNO3 vừa đủ thu được dd A và 3.2M và 0. N2O có khối lượng 5.5.0. A.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN Bài 54: Hoà tan 11.2M và 0.008 lit NO2 và 0.19.02M và Cu(NO3)2 0.26% C.18 gam.18.2M và 1M Bài 59: Cho 2. Fe3O4 có số mol bằng nhau tác dụng hết với dd HNO3 thấy tạo ra 1. 1. FeO.1M C.4 lit B.13.2 lit Bài 56: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hoá trị không đổi) trong dd HCl dư thu được 1.28% và 93.0.2 g C.88% Bài 62: Hoà tan hoàn toàn 14.19% Bài 66: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe.0. Xác định kim loại M.1875 và 3.48 lit C. Tính V.3 gam hỗn hợp X gồm Al.8 gam Mg và 8.80.448 lit khí (đktc).13.77.44 lit -4- .12.07 gam khí.3M B.1475 và 3.04M Bài 60: Cho 15 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dd Y gồm HNO3. A.2 g C.8.0.8 g B.98. SO2 có tỉ khối so với hiđro là 25.4 g C.75% và 25% B.3815 và 0.34 gam hỗn hợp C gồm 3 kim loại. Tính m.4.Al D.35 mol D. Tính tỉ khối của Y so với oxi và số mol HNO3 đã phản ứng A.6 lit C. Khối lượng Fe trong hỗn hợp là : A.32 lit hỗn hợp NO2. 5.48 lit D.03 mol B.673 gam hỗn hợp Mg.24 lit Bài 65: Hoà tan hết 22.2% D. NO2 có d/H2 = 19. CO2 (đktc)Tỉ lệ 1:1.24 lit Bài 67: Hoà tan hết 35.064 gam hỗn hợp Al. Cho Y vào dd HCl dư thấy giải phóng ra 0.Mg B.8.368 lit B. CuO.5.136 lit (đktc) hỗn hợp NO.2 lit hỗn hợp A gồm Clo và Oxi phản ứng vừa đủ với 16.8 gam X bằng dd HNO3 dư thu được 4.25 gam Zn tác dụng với 500 ml dd A chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được dd B và 26.12% và 56. 6. khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho C vào dd HCl dư thấy thoát ra 0.8.32.9 mol Bài 69: Cho hỗn hợp gồm FeO.81% và 94.6 lit khí duy nhất không màu hoá nâu trong không khí.1 gam.3. Tính nồng độ Mol các chất trong dd A. Tính V.14% và 94.19.48 lit (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2.2 g B. NO2.4 gam hỗn hợp Ag và Cu trong dd HNO3 loãng thu được 5. Cu (có tỉ lệ mol 1:1) bằng dd HNO3 dư thu được dd X và V lit hỗn hợp khí Y(đktc) gồm NO.2 mol C.08 lit D.11.1M. Zn tác dụng vừa đủ với 500ml dd chứa AgNO3 0. 2.0.82% D.36% D.48% và 52% D. Fe3O4. Cu vào lượng dư dd hỗn hợp gồm HNO3 và H2SO4 đặc thu được 12. Al trong hỗn hợp B : A.48 lit hỗn hợp khí NO2.02% Bài 64: Hoà tan hết hỗn hợp gồm 0.0.6 g D.22M và 0.03M B.1M và 2M D.74% và 22. Hoà tan A vào dd HCl dư thấy có 1.575 gam hỗn hợp 2 muối.0.64 lit B. N2O.6. Hoà tan hết 76.Cu Bài 57: Dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ Mol.98% C.46% Bài 61: Cho 11.02M C.6M D. Tính % khối lượng Al trong X. Fe2O3 theo tỉ lệ mol 1:2:3:4.63% C.86% B.0.1.6 gam muối RCO3 bằng HNO3 đặc nóng dư thu được m gam muối và 4.4 lit C.44M và 0. H2SO4 đặc (dư) thu được 0.4 g D. 1.

6g D. Fe3O4.7g và 0. khối lượng muối khan thu được là: A. 46.16 C. Kết quả khác Bài 80: Hòa tan 1.86% D.68 g kim loại M trong dung dịch HNO3 3. 44ml C.14. 10.3 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg.28 B.8 lit B. Fe3O4 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ là 250ml dung dịch HNO3.3g C. dư thì thu được 26. 62. 89.2 mol NO2.2 mol NO và 0.7g và 0. 53.51. C. 78. 38. 16. 51. 93g b/ Nồng độ mol/l HNO3 đã dùng là: A. Mg. 69. 52.6% và 61.1. Cô cạn dung dịch sau phản ứng. Giá trị của m là : A. 7.9g D. FeO.4 g hỗn hợp kim loại A. 5.42. 46. Thành phần % mỗi kim loại trong hỗn hợp là: A.2% D. 400ml D. 37. 440ml Bài 81: Cho 12. sau một thời gian người ta thu được 104. khi đun nóng nhẹ được dung dịch B và 3. Al tác dụng vừa đủ với 2l ddHNO3 được 1.98g hỗn hợp A gồm Cu.06M Bài 84:Hoà tan 6.4g Bài 77: Cho m gam Fe tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HNO3 x(M) thu được 2. 41.4g B.33% C. Fe2O3.12 lit( đktc) khí N2( sản phẩm khử duy nhất).52 lit D.9 gam hỗn hợp Mg và Al phản ứng với 100ml dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 4M và H2SO4 7M thu được 0.2g C.2 gam gồm Fe. khối lượng chất rắn khan thu được là: A.24 lit khí NO( đktc) Tính giá trị x? A. Cô cạn dung dịch D.26g và 0. nóng thu được 0. 39g B.6g B.85% khối lượng phản ứng với HNO3 đặc nóng dư tạo NO2 là sản phẩm khử duy nhất. Al và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc. CuO.3mol SO2. 32. Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng là: A.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN Bài 71 : Cho 10. 8. Tính khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng? A.8 % và 63.56 lit Bài 72 :Cho a gam hỗn hợp gồm FeO. 82.5g D. -5- .2 gam.2g B.62. 84.79% B. 42. 40ml B.4 gam D.4. 21. 31. 116. 90. 36. 83.02 mol NO.3 D.8g B.8g C. 6. nóng thấy thoát ra 0.04g C. D.344 lít khí N2 duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn.7g D. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là bao nhiêu và nồng độ mol/l của HNO3 trong dung dịch đầu? A.12 gam C.28M B. 36.Fe2O3 và Fe3O4.72 lít khí SO2 (đktc).792l khí X (đktc) gồm N2 và NO2 có tỉ khối so với He là 9. Cô cạn dung dịch sau phản ứng.1g C. Tính thể tích khí tạo thành sau phản ứng (đktc).72% Bài 82: Để a gam bột sắt ngoài không khí một thời gian tạo thành hỗn hợp A có khối lượng 75. 27. 52.08(g) hỗn hợp bột kim loại Fe và Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1.4 D. Thành phần % theo khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là: A. 120. NO và N2O( không có sản phẩm khử khác).9g Bài 76: Cho 18. Bài 86:Hòa tan hoàn toàn 44 gam hỗn hợp gồm Al và Fe bằng dung dịch HNO3 loãng. 25. 63.44.8 gam.5% Bài 85:Cho m gam nhôm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư.1 B. 36.0 gam.4 gam hỗn hợp Fe và C trong đó Fe chiếm 53.28 Bài 73: Nung m gam sắt trong không khí. 56 gam B. khối lượng chất rắn thu được là: A. Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc.03 mol NO2 và 0. A.26g và 0. 1.4 Bài 78:: Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp kim loại bằng dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp sản phẩm khử gồm 0. 23.143 a/ a nhận giá trị là: A.FeO. Giá trị m là: A. Khối lượng a là: A. Cu.1g hỗn hợp Al và Mg bằng dung dịch HNO3 dư thu được 1.1mol NO và 0. 55. B.792(l) khí NO duy nhất (đktc) .1g D.6 gam. 46.1 mol mỗi khí SO2. sau phản ứng thu được 1. 72g B.096 lit hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỷ khối so với He(M=4) là 10. 53.08g B. 16.55 mol SO2.167. C.136 lit hỗn hợp khí C( đktc) gồm NO2 và NO có tỷ khối so với H2 bằng 20. Khối lượng của Al trong hỗn hợp là: A.88 lít khí NO duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. Không xác định Bài 79: Hòa tan hoàn toàn 5.25. 79.2 C. 69.28M C. 0.3g Bài 75: Hòa tan hết 16.54g C. 1.4% C. 22. nóng thu được 6. D.2. 23.3 gam Bài 83:Cho 18.15 mol NO. 35. 1.B tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc. 4.6g D.05mol N2 và dung dịch D.5M lấy dư 10% thu được sản phẩm khử gồm 0. B.8% và 62.06M D.5% và 64.8g C.8 gam hỗn hợp rắn A gồm Fe.2 % B. Hòa tan hoàn toàn A trong HNO3 dư thu được dung dịch B và 12.2 lit C.ĐA khác Bài 74:Cho tan hoàn toàn 58g hỗn hợp A gồm Fe.2 D. Ag trong dung dịch HNO3 2M thu được 0. Khối lượng muối có trong dung dịch (không có muối amoni) sau pahn3 ứng là: A.

A 2.26 gam Bài 7:Cho 11. 53.B 33.D-B-C-C 13. 14. 2.D 72.25 C.58 Bài 9.42 gam D.40g Bài 8.99 D. rửa sạch .78 (gam) D.14 gam hợp kim Cu. Tìm giá trị của m. 21.7 (gam) Bài 6.A 73. 38. C.C 49. C.32g C.8 gam H2O.2 gam khí CO2.6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư). 35.B 7. Lọc kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn .84 lít khí A (đktc) và 1. FeO. H. Cho 24.B 69. Tính khối lượng phân tử X (là M) (biêt X chỉ chứa C.4 gam kết tủa. B. Kết quả khác Bài 3. Thủy phân hoàn toàn 14. Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Mg và Fe trong dung dịch HCl du thấy tạo ra 2.B 55.24 lít khí H2 (đktc).C 66.C 63.8 gam hỗn hợp 2 rượu.5M.D 67. Sau phản ứng thu đuợc 39. Khử m gam hỗn hợp A gồm các oxit CuO. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V (ml) dung dịch KMnO4 0. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa .D 61.C 12.C 81.B 22.C 60.C 23.C 41.16g B.D 18. 22. Sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2(đktc). Hỗn hợp A gồm 0.A 42.A 71. 17.C 82.4 (gam). Cô cạn dung dịch C thu đuợc m gam muối.4 gam Mgtác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư .A 77. sấy khô và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn . Lọc tách kết tủa. 32. người ta thu được 40 gam hỗn hợp chất rắn X và 13.28 lít O2 (đktc) và thu được 35.66 gam B.B 76.D 53. Giá trị của V là .A-D 80.Tính m A.2 (gam).10g B. thu được m gam hỗn hợp 2 muối và 7. Hòa tan 10.A-A 4.2 mol chất X. m có giá trị là : A.A 39. 33.C 40.D 48.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN Bài 87:(Trích :Đề TSĐH – CĐ – 2007 – khối A): Hòa tan 5.C 68. 3. MBaCO3 = 197) A.C 10. K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 .1 gam C.A 3.C 50.B 20.B 87. A.C 35.56g Bài 5. A. 3.54 gam chất rắn B và dung dịch C.2 mol Fevà 0.A 59.D 84.20g C. Fe3O4 và Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. 3.8 (gam). 6. A.D 62.8 gam hỗn hợp 2 este đơn chức là đông phân của nhau cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. Al bằng một luợng vừa đủ dung dịch HCl thu đuợc 7. 44.4 (gam). Bài 4:Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.2 gam CO2 và 19. Tìm m.A 56.B 25.C GIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ Bài tập áp dụng Bài 1.A 70. 6. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đuợc gam muối khan.C-D 15.B 86.8 (gam).A 52. 34.48g D.A 43.Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B .1 mol Fe2O3vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Hòa tan hoàn toàn 3. 33.A 78. cô cạn dung dịch thu đuợc m gam muối clorua.B 6.B 45. 15 (gam). D.B 46.B 51. 48.6 gam D.C 64.C 38. 92 D.2 gam -6- . 102 Bài 2. 72 B.B 16.6 gam C. Khối luợng muối khan thu đuợc là : A.20 ml B.A 26. 40 ml D.4 gam hỗn hợp Na2CO3 .B 54.C 21.C 58.B 36. 82 C.Lọc kết tủa . B. thu được dung dịch X.80 ml C.B 24.34 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hóa trị II và hóa trị III bằng dung dịch HCl dư ta thu được dung dịch A và 0.C 47.D 85.A 74. O).A 5.1 mol etylenglicol và 0.A 8.A 75.D 57.71 gam B.26 (gam) C.45 B.D 19.C 34. A. m có giá trị là: (MBa = 137.8 (gam). 18. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần 21. Tính m A.2 gam Fevà 2.A 11.B 65.B 44.D 79. 60 ml ĐÁP ÁN: 1. D. Tính khôi lượng muối có trong dung dịch A cho kết quả là: A. 1.A 37.C 83.34 (gam) B.A 17. 26.30g D. Mg.B 9.896 lít khí bay ra (đktc).

21 gam D.04 mol Bài 18.5 M C. 5.4 gam C.6 gam FeS2 C.2 gam Bài 23: Cho 17. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 đủ dùng là A. 11.2g B.45 gam Bài 19.54 gam D.12 lít B.2g D. Thổi 8.2 gam FeS và 5. 4 gam D.2g C. du thấy có 0.112 lít C. Giá trị của V là A. Hoà tan hết 38.02 mol D.40 gam C. 1. 6.5 gam. Thổi một luồng khí CO du qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO.75 gam B. 2 M D.6 gam FeS và 3.24 lít B. 9. Khí thoát ra đuợc đua vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 du thấy có 5 gam kết tủa trắng. 1.18. 0. Khối luợng của hỗn hợp oxit kim loại ban đầu là : A.4 gam C. A. Cho 2.4 gam FeS2 B.78 gam hỗn hợp oxit.6 gam khí và dung dịch X. 5. 23 gam Bài 14.32 gam hỗn hợp kim loại.8 gam C. 2 gam B.5 gam Bài 17. Khối luợng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là : A.6 gam FeS và 4.1M.5 M Bài 20. 4. 78. thấy tạo ra 30 gam kết tủa. 2.2 gam Bài 21. Kết tủa tạo thành đem nung ngoài không khí đến khối luợng không đổi đuợc 32. MgO.224 lít 2.24 gam B. 3. 9. khối luợng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là: A.21 gam C. 11.0 gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch HNO3. Dẫn toàn bộ luợng khí sau phản ứng qua dung dịch Ca(OH)2 du.15 mol C. Sục hết một luợng khí clo vào dung dịch hỗn hợp NaBr và NaI. 0. 2. đun nóng thu đuợc 2. Khối luợng hỗn hợp muối sunfat khan thu đuợc là A. FeO.9 gam C.20.03 gam chất rắn Z. 55. Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 thấy tạo ra 9 gam H2O.Fe có khối lượng 11 gam tác dụng với HCl dư thu được dung dịch A và 8. 2. Khối luợng hỗn hợp kim loại thu đuợc là : A. Khối luợng sắt thu đuợc là A. 15.6 lít D.24 lít C. 4.4 gam B.17. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ được kết tủa B . Khối luợng mỗi chất trong X là A.Phần 1: bị oxi hóa hoàn toàn thu đuợc 0.96 lít CO (đktc) qua 16 gam FexOy nung nóng. Giá trị của m là A. 9. 1.0 gam Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. 0. Sau phản ứng ta thu đuợc m gam hỗn hợp chất rắn.75 gam C. 12 gam B. Thổi một luồng khí CO du đi qua ống đựng hỗn hợp 2 oxit Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đuợc 2. 2. Thể tích khí NO (đktc) thu đuợc là A. a) Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? -7- . 48. cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Khối luợng hỗn hợp muối clorua khan thu đuợc là A.2g Bài 16. 3. Al2O3 nung nóng thu đuợc 2. thu đuợc khí NO và dung dịch Y.96 lít H2(đktc) .5 gam.81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3. 4. 25.4 gam Al với 6.7 gam hỗn hợp kẽm và magiê tác dụng hết với dung dịch axit HCl 0.19. 6.8 gam FeS2 D. C. 3. D. Toàn bộ khí thoát ra sục vào nuớc vôi trong du thấy có 15 gam kết tủa trắng. 3. 1. 4. 3.56 lít H2 (đktc). 2.24 gam hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau : .81 gam C.4 gam FeS và 3.81 gam B. 4.36 lít D. . lọc kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn .6 gam D. 65. Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit HCl du thấy có 11.8 gam Bài13.2 lít khí thoát ra (đktc) và dung dịch X.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN Bài 10.4 gam Bài 15: Hỗn hợp Al.1M thu được 0.34 g NaCl. Cho tan hoàn toàn 8. B. Cô cạn dung dịch X thì khối luợng muối khan thu đuợc là : A: 35.12 gam B. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y. Fe2O3 . 74. 7. 45.92 gam D. 10.1 mol B.96 gam Bài 12. 3.40 gam Bài 11.72 lít C. 2.2 gam B. Cho 0. Trộn 5. 9. 0.5 gam chất rắn. 0. 16 gam C.60 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M trong dung dịch HCl du thấy thoát ra 14. Chia 1. Cô cạn dung dịch sau phản ứng.8 gam D. 0. 4. 26 gam Bài 22. 1.20 gam D.5 gam. Cô cạn dung dịch thu đuợc m gam muối khan.85 gam D. 0. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI đủ phản ứng là: A. 84. 1 M B.4 gam FeS2 B. A.58 gam B. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0.52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng. 24 gam D. Giá trị của m là : A.Phần 2: tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thu đuợc V lít H2 (đktc).336 lít khí thoát ra (đktc).

19. Fe.8 gam C. Fe2O3 bằng khí CO.6g và 45. Tính khối lượng Fe2O3 và FeO trong hỗn hợp A.9g B.9 B.5 Bài 24: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Mg. Sau phản ứng. nóng) thu được khí SO2 (đktc) và dung dịch B.2. Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 6. Khối lượng a (g) của hỗn hợp các oxit ban đầu là: A.8 g D. Zn. Cho A tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc. 3.95 C5.5gam hỗn hợp Mg. Khí thoát ra cho vào bình đựng nước vôi trong dư thấy có 5 gam kết tủa trắng.4 . Cho 2. A. 2. 44. Tính V? A. A. 5. chất rắn trong ống sứ có khối lượng 202g.52 g một kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra 9.5 lít dung dịch H2SO4 0. 40 gam -8- . Khí thoát ra được cho vào nước vôi trong dư thấy có 30g kết tủa trắng. Ca D.48 lit H2 (đktc).56g D. 9.6 D. 23.2g và 54.3g Bài 27: Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M( có hóa trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1.37. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là: A. Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thấy sinh ra V lit khí H2 (đktc).53g Bài 28: Cho m gam kim loại kiềm tan hết trong 100 ml dd H2SO4 1M thu được 17.95 D6.36.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN A. 4 gam D.95 Bài 26: Cho 14. 1. 23.4g C.44 D11. 18g Fe2O3. nóng.8g B.2g D. Al2O3 nung nóng. 24g B.1 mol Fe và 0. Khối lượng Fe thu được là A.4g Bài 31: Khử hết m (g) Fe3O4 bằng khí CO thu được hỗn hợp A gồm FeO và Fe. Cr D. 16. 1. 7.2 Bài 25: Cho 3. Giá trị m là: A.38 B.48 lít khí (đktc). FeO.2g và 45. 4. Cho E tác dụng với lượng dư CO.Na .975 g muối .2M cho ra 4.52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6.2g một hỗn hợp A gồm Fe2O3 và FeO bằng khí CO thu được hỗn hợp B gồm FeO và Fe. Al Bài 37.38. Mg B.13.9 b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng? A.008 lit khí( đktc) và dung dịch chứa 4. FeO.6 g C.8g C.12 gam B.9 D. 21. Fe2O3.448 lit khí B duy nhat có tỷ khối so với H2 bằng 15.2g FeO Bài 33:Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm 0.2g FeO D.72 g hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau A.84 gam muối sunfat.64g C.36 gam C.39. 23.0. 69. A.8g D.32 gam hỗn hợp kim loại.72 lit H2 ( đktc).2g FeO C. 7. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là A. A tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 1M tạo dung dịch B. 8. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 86. 48 gam B. 20 gam D. Đem hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư thấy tạo thành 0.9 gam D. Khử hoàn toàn 6. 5. Mn Bài 35: Thổi một luồng CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn. 18. đun nóng thu được hỗn hợp chất rắn F.6g Bài 32:Khử 39.32g và 4.6 B.6 gam muối khan. Khối lượng(gam) muối sunfat thu được là: A.K .Na .3. 216. 4. Fe C. 3.8 gam nước.6 g B.4 gam muối và 4. 32g Fe2O3. ta thu được 2.5 gam B. Fe3O4. m nhận giá trị là: A. 200.56g B.0. 43.575g muối khan. 20g Fe2O3.64 gam Bài 39 Khử 16 gam Fe2O3 thu được hỗn hợp A gồm Fe. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là A. 34.22 gam C. 7. 16g Fe2O3.8g Bài 30: Cho khí CO qua ống đựng a (g) hỗn hợp gồm CuO.2 gam Bài 38: Khử hoàn toàn 5. 4.2g FeO B. 6. nung C đến khối lượng không đổi được hỗn hợp chất rắn E. B tan vừa đủ trong 2. 1. Khối lượng của hỗn hợp chất rắn F là: A.2 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO tác dụng vừa đủ với 1lit dung dịch HCl 0. 15.5g Bài 34: Cho 2.2 g Bài 29: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian người ta thu được 6.2 gam Bài 36. FeO.95 B.4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 thấy tạo ra 1. 50 gam C. 4. Fe C.5 C. Tính m và khối lượng muối sunfat thu được khi cô cạn B. được kết tủa C.46 gam D. 4. Xác định kim loại và tính m.5g D.63 gam B. 4. 206. Mg B.41g D. Khối lượng muối clorua tạo ra là bao nhiêu? A.Cho ddB tác dụng với NaOH dư. 15.9 C. 4. 103.4.24 B.83g C.2 mol Cu vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 98% (đặc . Fe3O4. 2.K .6g D.6g C.3g C.48 C. 4.1M. Kim loại đó là A. 4. 43. Kim loại đó là: A. Fe3O4.6g B.64 gam hỗn hợp gồm Fe. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 8 gam kết tủa.

Fe tác dụng hết với dung dịch HCl loãng thấy sinh ra V lit khí H2 (đktc).24 Bài 44. Fe2O3.Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2.Không xác định được Bài 51:Để hòa tan hoàn toàn 10.6M D. thu được dd B. 5.72 gam.50g Bài 49: 7. 1.6 gam.6 gam hỗn hợp oxit B.92 lít C. Cho 29 gam hỗn hợp gồm Mg.2 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO tác dụng vừa đủ với 1lit dung dịch HCl 0.8 gam.7 gam hỗn hợp Zn và Mg tác dụng hết với dung dịch axit HCl 0.40. Giá trị của a là bao nhiêu? A.Cho NaOH dư vào B. Bài 55. A. lượng muối khan thu được là: A. Nếu khử oxit Sắt này bằng CO ở nhiệt độ cao người ta thu được 0.Không xác định Bài 52:Cho miếng Fe nặng m g vào dung dịch HNO3.Hòa tan hoàn toàn A bằng dd HCL dư.7. Mg.Fe3O4.Fe2O3 C.8 gam muối khan.88 lít Bài 45. lọc kết tủa . Đem oxi hoá hoàn toàn 28. FeO. nóng thu được dung dịch Y. D.5 g D.Fe3O4 C.6 gam hỗn hợp gồm Fe.8 C.Fe3O4 D. Cho 3.22.6 gam A bằng oxi dư thu được 44.24 lít CO (ở đktc).1 mol Fe2O3 và 0.24 lít H2 (đktc) và dung dịch D .Oxit sắt là : A. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư .5 g C.04 C.8g oxit sắt cần vừa đủ 300ml HCl 1M.68 g hỗn hợp FeO.24 Bài 43: Cho 7.2 gam. 5. 16.30. sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe. 49. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 85.5M C. B. 32 gam. 6.5 g B.13.30g C. Giá trị của m là A.12 B.4 lít D. D. lọc . D. a) Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A.12 mol FeS 2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ).8 gam. 0. C. -9- . Cô cạn dung dịch Y. thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO.24g Bài 50:Có 1 loại oxit sắt dùng để luyện gang.4M B.4 gam.FeO B.Cho D tác dụng với dung dịch NaOH dư .84 g sắt và 0. Fe3O4. lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là A. Khối lượng sắt thu được là A. Bài 56.6g C.95 g B. 0. 16 gam C.1M thu được 0.6 gam khí và dung dịch X.4 gam Bài 41: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. C.0 gam.Fe2O3 tác dụng vừa hết với 260ml dung dịch HCl1M thu được dung dịch X . B.8g B.20g B. 7.FeO D. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc.8g B.075 D. C.16 B.8. nung nóng trong kk đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. 36. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng.1M. 40 gam.10.Công thức hóa học của oxit sắt là : A. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn .06 Bài 42: Cho hoàn toàn 13. Cho X tác dụng với dd NaOH dư.26.6 gam.16 B. lọc kết tủa.6 gam.6. A. Giá trị m là A.95 g Bài 46. Zn.8g D.39g D.37g B.95g D. Khối lượng H2O tạo thành là.Fe3O4.5 g Bài 47: Cho 17.8 gam. Cô cạn dung dịch D được hỗn hợp muối khan là A. Thu được kết tủa C.40g b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng? A.8 gam D.95 g C. 99.40g D. 3. Giá trị V là: A.7 gam. Lọc náy kết tủa . rửa sạch rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn D. Zn. B. Khối lượng muối clorua tạo ra là bao nhiêu? A.44 lít B. nung đến kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn . 74.Fe2O3 B.1 mol Fe3O4.68 gam hỗn hợp A gồm Fe. 0. B.2 gam. 19.8 C.Fe2O3 tác dụng vừa hết với 260 ml dung dịch HCl 1M thu được dd X.6 gam hỗn hợp X gồm Fe.60.448 lít CO2(đktc). FeO.7M Bài 48: Hỗn hợp chất rắn A gồm 0.6 gam hỗn hợp 2 kim loại.sau pứ thấy có 0. Khử hoàn toàn 17. 11. Bài 54: Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO và FexOy bằng H2 dư ở nhiệt độ cao thu được 17. C.Tính m A.4g Bài 53:Cho hỗn hợp A gồm Al. 8 gam B. Hoà tan hết B trong dung dịch HCl thu được dung dịch D. 20 gam.Cô cạn dd thu được bao nhiêu gam muối khan ? A.32 D.16g D.3 mol NO2(đktc) và thoát ra còn lại 2.4 g chất rắn không tan.38g C.5.8.Tính a. 0. D.Hòa tan 5 gam hh(Mg và Fe) vào dd HCl dư thu được 1 gam khí H2.5. Fe 2O3 cần 2. Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 1M và Al2(SO4)3 1M tác dụng với dung dịch NaOH dư. 48 gam. Giá trị của m là : A.50.12g C.32 D.17. 100.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN Bài 40.

MgO.24 lít khí H2 ở đktc và dung dịch B.05 gam hỗn hợp muối A khan.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN Bài 57: Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2. nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn thì giá trị của m là: A. 33. Mg. 1.10 - .27 gam D. 4.03 D. 1.4 D.3 g D.(Câu 45 – TSĐH – khối A – 2007 – mã đề 182): Hòa tan hòa toàn 2.1 M (vừa đủ). Hoà tan hết (m) gam A bằng một lượng vừa đủ dd HCl thu được 1.4 B. B. 9. 17. 1. thu được 1. Thể tích H2 thu được là bao nhiêu lít? A. 1.80. Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư . 8.17 B. 29.3g.83 g Bài 66:Hoà tan m gam hỗn hợp gồm 2 kim loại là Al và Fe trong dung dịch HCl dư thu được dd B và 14. 3. Al bằng ddHCl dư thu được 7. 23.4 C.38 g D.4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm IIAbằng acid HCl thu được 6. Fe và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl.25g C. D.33 B. 5.81 g Bài 62. 8.65g B.81 g B.12 lít B. 3. lọc lấy kết tủa. V có giá trị là bao nhiêu? .12 lít hiđro (đktc) và dd A cho NaOH dư vào thu được kết tủa.13g Bài 70:Hoà tan 10g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dd HCl vừa đủ. Bài 63.2g C. 16g.6 gam. Khối lượng muối có trong dd C là : A.70. 31. 21. Zn bằng một lượng vửa đủ dung dịch H2SO4 loãng.Tính m A. ZnO trong 500 ml H2SO4 0.1 g hỗn hợp gồm Mg.14 g hỗn hợp Cu. 5.7 gam hỗn hợp muối khan . 3. Fe.5 gam hợp kim Zn – Fe –Al vào dung dịch HCl thu được Vlít H2 đktc và dung dịch A Cô cạn A thu được 31. 7. Fe3O4.7 C. 3. Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH=13 và V lít khí (đktc).6 g C. 7.48 lít D.Cho 16.3 g Bài 67:Oxi hoá 13. FeO.575 gam muối . 16.72 lít khí(đktc) và dung dịch A. Na.52 gam C.2g hỗn hợp gồm một số kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư được 2. Khối lượng muối khan tạo ra khi cô cạn dung dịch là: A. 31.81 g D.22 gam hỗn hợp X gồm Fe. Kết quả khác Bài 68:Hoà tan 17. Bài 58Hoà tan 9. 1.6 gam. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn? A.13 Bài 72.3 Bài 71. 11. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra A. 12g B. 3.6g hỗn hợp Fe.07 B. 3.2g hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm A và kim loại kiềm thổ B tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu được 69.3g Bài 60 (TS ĐH – khối A – 2007): Hòa tan hoàn toàn 3.25g C.4 Bài 65:Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Fe và X ( hoá trị không đổi ) . 19. Tính m .2g D. 21. C.84lít khí A(đkc) và 2. D. 7. kết tủa đem nung ngoài kk đến khối lượng không đổi được 16 gam chất rắn .6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit .3g hỗn hợp 2 kim loại Na và X tác dụng hết với HCl loãng. 11. 7. thấy thoát ra 1.90.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3. 8. dư thu được 34. Fe3O4 cần vừa đủ 2. 3. C.Cho 6. 70.75g C.Hòa tan 28.12l H2 ở đktc.36 lít C. Lọc bỏ kết tủa và cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan. 18.6 C. 15. 5.81 g C. Tổng số gam 2 muối clorua trong dung dịch thu được là? A. A. Giá trị V là ? A.6 gam. 1. Fe2O3. 4.24 lít CO(đktc). Fe2O3 đun nóng thu được 64 gam sắt.82 g C. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Sau phản ứng. 8. Kết quả khác Bài 69:Cho 2. 13.98 gam B. 5.24lít H2(đktc).008 lít khí ĐKTC và dd B chứa 4. 10.9g kết tủa.45 g D. thu được 1.25 gam Bài 61.4 D. 6. 15g.6 gam.3 g B.344 lít khí H2 (đkc) và dung dịch chứa m gam muối.45g D.37 D. 21.56 lít H2 đktc .145g Bài 59Cho 2. Fe.7 C.3 D. Giá trị của a là A.28 g B. 11. 10. khi đi ra sau phản ứng cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư được 40 gam kết tủa.Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe.37g D. 23. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch NaOH dư.3 g C.344 lít H2 (đktc) thoát ra. 18g. 30.99g B. 3.49g hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg. 12. A.31 Bài 73.54g chất rắn B và dd C.13 C. 3.2 Bài 74. 13. 16g Bài 70Một dung dịch chứa 38. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là:A.3g D.4 g B. FeO. B. 1. Tính A. Để hoà tan hoàn toàn m gam oxit này cần 500 ml dd H2SO4 1 M .Cho x gam hỗn hợp kim loại gồm K.60 .25g B. 4. hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là: A.Để khử hoàn toàn 17. Tìm m ? A. Giá trị của m là: A. Zn tan hoàn toàn trong 500 ml dd H2SO4 loãng ta thấy có 1.36 B.

0.48g muối sunfat khan. A. 19.81 C.12 D. BaO D.Hòa tan hết 1.108 và 0. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là A.8g D.344 B. NO2 D.1 C.24 lít khí NxOy. Xác định M. nung kết tủa đến khối lượng không đổi thí thu được m gam chất rắn. 0.Hòa tan hoàn toàn 2.72g hỗn hợp kim loại gồm Mg. 5.7g một kim loại M bằng HNO3 thu được 1. Số gam mỗi kim loại ban đầu là? A. 11. Khối lượng hỗn hợp ban đầu là: A. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối.8 C.04 B.36 Bài 75. CuO B. thu được chất rắn B. 6.8g và 0. 32 D.Cho 3. 32 B. 64 C. 0. 1.81g hỗn hợp gồm Fe2O3.8g B. Al D. 18. 1.16g một oxit kim loại M thu được 0.12 D. K2CO3 bằng dung dịch HCl dưthu được 2. 1. sau phản ứng chỉ thu được dung dịch A (chỉ chứa 2 muối) và hỗn hợp khí G gồm ( 0. Cu D. A.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN A. Cô cạn dung dịch Y thu được x g muối khan. Al. Xác định công thức khí đó.68g và 8g C.008 C.5(g) .6 B. Fe2O3 Bài 85. M có hóa trị không đổi tan trong dung dịch HNO3 tạo ra 5. Giá trị m là A. 3.8g Bài 82.24 lít khí (đktc) và dung dịch Y.8 mol D.06g oxit MxOy . 5. Al2O3 Bài 83. Zn tác dụng hết với dung dịch HNO3.2 gam C. A.36 Bài 77. NO B.792(l) H2 (đkc) .11 - . NO2).6 mol N2O).30C. 0.2 mol N2. 11.075 C.112 lít (27. Zn và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí ở (đktc) và 7. ZnO trong 500ml acid H2SO4 0.6 D.68g và 0. N2O C. Giá trị của m là A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư.64(g) C. 0.2g kết tủa. Fe B.514 lần lượng Mg . 1. Xác định MxOy. Na2CO3.8 gam FeO tác dụng với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A (chỉ chứa 1 muối) và khí NO. FeO C.6g Mg trong dung dịch HNO3 tạo ra 2. 0. Giá trị m là A.24 lít khí (đktc) và 23. 64 C. 11. 3. Giá trị của V là? A. 8g và 1. 3. 1. Khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là A. MgO C.6 C.12 C. 3.7(g) D.Cho m gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và khí NO duy nhất thoát ra. 3. 1. 3.81 D. MgO.26 B. Fe3O4 D.368g hỗn hợp Al. 10. Gía trị của x là? AD 11 A.Cho 32 gam Fe2O3 tác dụng với dung dịch HNO3. 22. Fe) tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được ddA và hỗn hợp khí (NO.Cho Fe. Đem cô cạn dung dịch A và nung đến khối lượng không đổi thì thu được 16 gam một chất rắn.224 lít khí NO(đktc).0 Bài 91. Zn cần vừa đủ 25lít dung dịch HNO3 0.2.4 mol NO2. 12.Hòa tan hoàn toàn 2. thu được kết tủa. 18. 3.0 Bài 92:Hoà tan hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch H2SO4 dư thu được 1.8 và 2. Cô cạn dung muối được 10. CaO B.4 gam Bài 88.Cho m gam hỗn hợp X gồm (Zn. 3. 0. 37.97(g) B.22g hỗn hợp muối khan.6.2 B.12mol FeS2 và a mol Cu2S vào acid HNO3(vừa đủ). Fe B. 1. nung chất rắn B trong chân không đến khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn C. A. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lượt là? A. Gía trị của a là? A.12lít khí(đktc) hỗn hợp X gồm 2 khí X không màu trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí.8 D. 4. 3.Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.Zn Bài 81. 11. nung kết tủa đến khối lượng không đổi thí thu được m gam chất rắn. Mg C. 0.6 mol Bài 89.8 mol B.24 D. Ca Bài 86. 5.Hòa tan hoàn toàn 0.Hòa tan kim loại M vào HNO3 thu được dung dịch A(không có khí thoát ra).1M vừa đủ.2 Bài 80.56 B. N2O4 Bài 84.4 Bài 90.81 B.001M.8 gam D. Xác định công thức oxit. Lấy toàn bộ sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng hết với NaOH dư. Al C. 6. thu được dung dịch X(chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO.26 Bài 87. Lấy dung dịch A tác dụng hết với NaOH dư.Cho 28. 12 B. Biết d H 2 =19.Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe và MgO bằng HNO3 vừa đủ được 0.6 D.6 gam B. lượng Zn gấp 4. 1.Hòa tan hoàn toàn 2.06 Bài 79. 14. 16. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 0. 10.4 D.4 mol NO. 2.Hòa tan hết 10g hỗn hợp muối cacbonat MgCO3. Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được 2.22g muối.6atm) khí không màu hóa nâu ngoài không khí.08 và 2. 21. CaCO3. 1. M là? A.4 mol C.81 Bài 78. thu được kết tủa.108 cà 0.Hòa tan 9.

Fe3O4 D. 130ml Bài103:Cho 68.3. FeO và Fe dư.6 lít.95gam B. Cu.1.885gam Bài 94:Cho1.6 lít khí (đktc).z . Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. C. Ca D.2. 8.45g D.5 (g) hỗn hợp Fe và kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng rồi nung khan trong chân không sẽ thu được một chất rắn có khối lượng là : A.0. 99. Zn trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 0.4 gam B.7.4.56g và 7. 2.0.145g Bài 98:Cho 10g kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu được 6. Magie B.0.3gam.72 gam Bài 111.54 gam D.14 gam hỗn hợp 3 oxit . B.1g B. Khối lượng muối khan tạo ra khi cô cạn dung dịch là: A.36 lít khí H2 (đktc) .8 gam C. Tính m . Ca C.122. 9. 120ml C. Nếu cô cạn dung dịch B được m1 gam hỗn hợp rắn . 33.. Be B.9g Bài 106. Hoà tan 37.22lít khí hidrô đo ở 250C và 1 atm.4 mol H2 và x gam hỗn hợp muối khan . thấy thoát ra 2. Fe2O3 C. Mg C. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lươt là: A. A.9 g và 4. 7. y.95g và 6.92 gam B. thấy khối lượng bột vượt quá 1.4 gam Bài 108. 5. thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng là: A.8lít D.78 gam hỗn hợp 2 kim loại hóa trị II tan hoàn toàn trong dd H2SO4 loãng thu 0. còn nếu trung hoà . Bari Bài 104:Cho 4. 56.44 lít H2 bay ra (đktc).5lít.4gam D. 1atm).4 lít dung dịch HCl và thu được dung dịch X. 11.4gam C.3g Bài 105:Cho 8.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN Bài 93:Tách ghép. Cu được 4.8g B.2. Be B.4 gam hh rắn B và còn lại 0.7lít. Hòa tan hoàn toàn 1. thu được 1. Tính x? . 1.8lít. Bài 96:Cho1g bộtFe tiếp xúc với oxi một thời gian.53g hỗn hợp 3 kim loại Mg. 1200ml B.14g hỗn hợp Cu. Mg C. Ba Bài 102:Hoà tan mẫu hợp kim Ba. thu được z gam hh muối khan .86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al. 31.Cho 16 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu đuợc dung dịch B và 3.99g B. Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml lít H2 (đkc) .24l H2 ở đktc. Ba Bài 100:Hoà tan hoàn toàn 2g kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II vào dung dịch HCl.25g C.2gam. Mg B.90gam C.8 g kim loại X vào nước thu được 2. Kim loại X là: A. Al bằng ddHCl dư thu được 7. 133. A.Đốt cháy x gam hh 3 kim loại Mg . Sau đó cô cạn thu được 5. A. 1.75g C.Hoà tan hết 11 gam hỗn hợp kim loại gồm Al .12gam hỗn hợp X gồm CuO . Đốt cháy hết 2. 18.98. Na B.Kim loại hoá trị II là : A. Canxi C.84lít khí A(đkc) và 2. 3.41g.0.123. Al . Ca D. 10. Fe. 76.8 mol O2 .78 gam. Bài 107.896 lít H2 (đkc).14g D.1gam Bài 110.12 (l) H2 (đkc) .45 gam Bài 109.1. 3. Stronti D. Kim loại kiềm thổ đã dùng là: A.5lít.3g D.3 gam D. 77. 3. Tên của kim loại kiềm thổ đó là: A. FeO B. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa hoàn toàn dd A là: A. 89. Fe .7 g hỗn hợp gồm K và Mg tan vào nước thu được 5. 49. Khối lượng muối thu được là : A.5gam.Na vào nước thu đựơc dung dịch A và có 13. Khối lượng muối có trong dd C là : A. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ? .11 lít khí (ở 250C . phải dùng đúng 0. 6.4lít C.46 gam. Fe. 48. Ba Bài 99:Hoà tan 7. 3.55g muối khan.49 gam C. Ca D.2 mol O2 . 18gam. thu được 37. D. Fe và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl. A.34 gam D.2 hỗn hợp gồm Mg.12 - .86.1gam.4 gam hh B bằng y lít dd H 2SO4 2 M ( vừa đủ ) .75g C. Ba Bài 101:Hoà tan hết 0. Bài 97:Hoà tan 9. 6.Cho 24.5g một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu được 12. 9.44 (l) H2 bay ra (đkc) Để trung hoà 1/10 dung dịch A .4 gam C.Nếu chỉ tạo thành mộtoxit duy nhất thì đó là: A.45 gam B.24gam D. Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này. 23.127. 0. Fe bằng 0. Sr D.89. Fe2O3 . 7.24 lit khí(đktc).6 gam B. 125ml D. A. Tính x.Hòa tan 2 kim loại Ba và Na vào nước được dd(A) và có 13.8g và 0.2lít B. 7.62gam. K C.54g chất rắn B và dd C.

có trong dung dịch X nguời ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu đuợc 17.3gam .D 47.C 20.12 gam D.33 gam B.A 53.C 73.C 10.68 lít C.A 3. 12. Ca D. A.C 80.B-D-C 27.B 78.D 19.A 98.B 81.B 34.C PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG Bài tập vận dụng Bài 1.B 54. Cho 1. 2.4 và 5.A 61. 1. lọc kết tủa để ngoài không khí đến khối luợng không đổi nữa. Mg B.1 gam .33 gam C.A 100. lọc và nung kết tủa ngoài không khí đến khối luợng không đổi thu đuợc 8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit. 63.5M.B 21. 0.B 77.B 106. 1.64 gam B.B 23.A 16. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH du. Khối luợng Cu thoát ra là A. Lọc bỏ kết tủa. 91. 0. 9. 64.42 gam muối sunfat. Đem nung kết tủa đến khối luợng không đổi đuợc b gam chất rắn. Giá trị của a.4 và 76.B 107. Cho 8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch CuSO4 đến khi phản ứng kết thúc.D 18.C 93.B 46. Cô cạn dung dịch A thì thu đuợc m gam muối khan.13 - .C 29. Tính m1 và m2 .B 45. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 46.C 99.D 25. Để làm kết tủa hết ion Cl.A 30. 0.4 và 46 gam C.C 32.448 lít Bài 8.D 86. Hoà tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp MCO3 và M'CO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí (đktc).B 74.D 103.C 66. 16. B (đều có hoá trị II) vào nuớc đuợc dung dịch X.75 M C. Nhúng 1 thanh nhôm nặng 45 gam vào 400 ml dung dịch CuSO4 0.C-C 31.B 17. Al Bài 7.B 42.C 14.C 72.C 62. 26.C 109.4 gam chất rắn B và dung dịch D.24 lít D.C 33.5 M D. 0.A 83.A 6.B 87.A 94. 6.D 7. Hòa tan 5. cho D tác dụng với dung dịch NaOH du.B 88. 2.A 40.2 gam B.65gam B.65gam C.B 75.A 11. Dung dịch thu đuợc đem cô cạn thu đuợc 5.C 84.A 82.24 lít C.1 gam muối khan.A 39.A 59.224 lít B. 14. Thể tích khí H2 thu đuợc (đktc) là A. Cô cạn Y đuợc m gam hỗn hợp muối khan.6 gam D.4gam ĐÁP ÁN: 1. thấy khối luợng kết tủa tăng lên 3.A 35. 9.A 44.B 79.4 gam Bài 9.2 và 6.B 58.B 71.A 41.C 36.C 24. 76.B 12.A 69.A 68.B 91.B 92.3gam.B 97. 54. Khối luợng Mg và Fe trong A lần luợt là A. m có giá trị là (MagCl = 143.D 49.C 63. 3.D 28.D-A 22.A 43.C 37.B 89.125 M .B 26.56 gam Bài 3.36 lít Bài 6. Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối MCO3 và N2(CO3)3 bằng dung dịch HCl du.48 lít D.26 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 3.4 gam.A 85.B 110. 46.65 gam Bài 2. 4.28 gam C.B 15.B 4.2 gam D. 0.8 và 3. 0.A 101.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN dung dich B bằng dung dich HCl rồi cô cạn dung dịch sản phẩm thì được m2 gam hỗn hợp muối khan .4 và 48 gam B. thu đuợc dung dịch Y.C 13.C 60.76.C 65. thu đuợc 12.B 51. 12. 1.C 38.36 gam B. thu đuợc dung dịch A và 0.A 67.92 gam D.12 lít B. 1.38 gam.8 gam B.67. Fe C.5) A. 12.6 và 4.C 108.C 105.B 104.B 48.C 5.A 8. 2.2 và 64.C-C 55.B 102. 21. Cho hoà tan hoàn toàn a gam Fe3O4 trong dung dịch HCl.25 M B.22 gam kết tủa.3gam. thu đuợc dung dịch D. Giá trị của V là A. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là A.C 90. 2. A. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp hai kim loại X và Y bằng dung dịch HCl ta thu đuợc 12.672 lít khí (đktc). 48.3gam D.A 96. 3. b lần luợt là A.4 gam C. 4.C 56.A 2.6 gam C. 1.2 gam Bài 5.B 70.36.71gam muối khan. m có giá trị là A. Kim loại đó là A.B 52.A 57.A 50.265 gam D.94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A.D 111.C 9. 0.

BaCO3 D. Phần trăm khối lượng miếng nhôm bị oxi hoá bởi oxi của không khí là : A. . Xem thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu? A. thấy khác nhau 1.44g.1. Hg Bài 21.11. Fe2O3 B. 12g C.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN Bài 10. FeO D.16g so với dung dịch nitrat X lúc đầu.1M thì khối luợng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là A.38g. Cu B. 0.8M B. Kim loại trong 2 muối nói trên là: A.08 lít . C2H5COOH. D. C3H7COOH C. sau phản ứng ( giả sử tất cả Cu thoát ra bám trên thanh nhôm). CTPT của A là A.1 gam muối khan.14 - . Bài 25: Nhúng một thanh graphit X được phủ một lớp kim loại hóa trị (II) vào dung dịch CuSO4 dư.8 lít . Hoà tan hoàn toàn 23. khối lượng chất rắn giảm đi 27. Sau một thời gian thì dừng lại.5M. 25% B. FeCO3 C.28 Bài 13: Hòa tan 5. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0. Khối lượng Cu(NO3)2 đã bị phân huỷ là : A. Mg B.30C . 1. 12.3.2 mol khí.4.25 gam hai muối KCl và KBr thu được 10.7g nhôm miếng ngoài không khí một thời gian. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu đươc bao nhiêu gam muối khan? A. Kim loại hóa trị (II) là kim loại nào sau đây? A.80% Bài 19: Khử hoàn toàn một oxit sắt nguyên chất bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Hãy xác định số mol hỗn hợp đầu. 4.59g. CaCO3 Bài 14: Nung nóng 66. Sau một thời gian lấy lá sắt ra cân lại thấy nặng 8. Ag C.967 gam .8 gam hỗn hợp gồm 1 muối cacbonat của kim loại hoá trị I và 1 muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong axit HCl thì tạo thành 0. A. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4. 12. Zn Bài 12.16 lít B. Pb.769 gam.lượng AgNO3 ban đầu (Biết AgNO3 bị phân huỷ chiếm 65 % về khối lượng )và thể tích các khí thoát ra (ở 27. Kết thúc phản ứng.50% Bài 15: Nhúng một lá sắt có khối lượng 8g vào 500 ml dung dịch CuSO4 2M.(M =112) C.8g muối cacbonat MCO3 bằng dung dịch H2SO4 loãng.atm ) là .81 gam C.58%. B. (M = 207) B.3. tất cả kim loại X tạo ra bám hết vào đinh sắt.86 gam Bài 11: Khi lấy 3.27 D. A.103.1M. 60% B. Cô cạn G1 được 7.5g Bài 18: Để 2. 0.24 gam.103.6.796 gam . HCOOH B.67g Bài 22 : Nung nóng AgNO3 .459g D.25 B. Cho 2.6. Cũng thanh graphit này nếu được nhúng vào dung dịch AgNO3 thì khi phản ứng xong thấy khối lượng thanh graphit tăng lên 0.40% C. Tính hiệu suất phản ứng phân huỷ.75M D. 0. đơn chức A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. để nguội và đem cân.2g Pb(NO3)2 thu được 55.008 l khí bay ra (đktc). Sau phản ứng khối lượng của thanh graphit giảm đi 0.61 lít D 130. 0. tính khối lượng Cu thoát ra và nồng độ các chất trong dung dịch.2M C. Số gam muối khan khi cô cạn dung dịch A là : A. Cd.sau một thời gian dừng lại .21 gam D. C. A. 3. Fe3O4 C.2.5% D. Nhiệt phân a gam muối Cu(NO3)2. Al. CH3COOH D.08 lít . Bài 24: Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6.61 lít C.0 gam một axit no.92 gam D.28 gam C. 27. Oxit sắt đã dùng là : A. Ca D. 0. 5.57g D. 4.676 gam. MgCO3 B.6. 37g B. Kết quả khác Bài 20: Cho một đinh sắt vào 20 ml dung dịch muối nitrat kim loại X nồng độ 0.26 C.1.56 gam Bài 17 :Hoà tan 12g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại bằng dung dịch HCl dư ta thu được dung dịch A và 1. X là kim loại nào ? A.6. 1. 1.80 lít .40% C. 50% D. Ni D. 2.để nguội và đem cân thấy khối lương giảm đi 31g .8g.03 mol. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. MgO.81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3. vừa đủ thu được một chất khí và dung dịch G1.4g chất rắn.33g muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một lượng muối nitrat của kim loại đó có cùng số mol như muối clorua trên. thì thấy khối lượng giảm đi 27g. Công thức hóa học của muối cacbonat là: A.81 gam B.06 mol.64 gam B.39 gam hỗn hợp AgCl và AgBr.47g C. Sau một thời gian.130.6g muối sunfat trung hòa. A. Sn.495g B.3. khối lượng dung dịch thu được giảm 0. D.52 gam.16 lít Bài 23: Cho 3.08 mol.625M Bài 16: Nhúng một thanh Al nặng 50g vào 400 ml dung dịch CuSO4 0. Ba C. lấy thanh Al ra cân nặng 51.055 mol. thấy khối lượng tăng thêm 1.

A 25. Bài 34.C 31.B 14. D.B 29.4 gam. C. Tính m? A. 58.6%.A 23. mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X là A.25 gam hỗn hợp X gồm NaCl và NaI vào nước được dung dịch A.B 20.C 5. 132 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Tăng 40(g) ĐÁP ÁN 1.28 gam hỗn hợp muối X gồm CuCl2 và Cu(NO3)2 vào nước được dung dịch A. 70 gam. D.CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ RÚT GỌN Bài 26: Hoà tan hoàn toàn 104. Bài 31: Hòa tan 3.32 gam CdSO4.4% và 77.25 gam. Xác định phần trăm khối lượng của mỗi chất tương ứng trong hỗn hợp ban đầu. 29.C 7. A. D.A 26.Mã đề 231 .Khối A 2007) Cho 5. CH3−CH2−COOH. 141 gam.A 12.06 gam so với dung dịch XCl3. C. C. B. Tăng 18(g) B.B 33.55 gam. A. Sau khi khử hoàn toàn ion Cd2+ khối lượng thanh kẽm tăng 2. D. R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22. C.B 32. B2CO3. B. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch A. B. Hỏi khối lượng thanh kẽm ban đầu. 90 gam.C 24. 23. 15. Giảm 18 (g) D. D. 142 gam.B .8 gam.A 28. Bài 32: Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3. AlCl3. Bài 30: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. 22. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4.C 19.B 9. 1. Không xác định.6%. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là A. C.A 15. Lấy thanh Mg ra cân lại thấy tăng thêm 0. D. 3. Nhúng Mg vào dung dịch A cho đến khi mất màu xanh của dung dịch. cô cạn dung dịch thu được 58.C 3.SAI 30.A 16. D.TSCĐ . A.4% và 84.A .5 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. 60 gam.C-B 17.5 gam muối khan. 126 gam.28 gam muối của axit hữu cơ. B.B 27. 24% và 76%.A 34.B 2. B. Bài 28: Nhúng thanh kẽm vào dung dịch chứa 8.B 8. 17. xác định công thức của muối XCl3.35% so với ban đầu.Đun nóng 58(g) magiê hidroxit đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng so với ban đầu : A.28 gam. Bài 29 : Cho 3. C.C 11.4 lít CO2 (đktc). 80 gam.76 gam axit hữu cơ X đơn chức. C. 0.1 gam. HC≡ C−COOH.B 21. 16% và 84%.48 gam. 2. Kết thúc thí nghiệm. B. B.48 gam. CrCl3.C 13.D 22. Giảm 40(g) C. Bài 27:(Câu 15 .15 - 6.C 10. FeCl3. CH2=CH−COOH. CH3COOH.C 18.78 gam bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful