‫‪UJIAN PRESTASI 1‬‬

‫‪MAC 2012‬‬

‫معهد الديين اإلسالمية جرام‬
‫اللغة العربية االتصالية‬
‫السنة األوىل‬
‫____________________ ‪:‬‬
‫___________________ ‪: 1‬‬

‫‪MASA: 1 JAM‬‬

‫‪NAMA‬‬
‫‪TINGKATAN‬‬

‫أجب كل األسئلة‪.‬‬
‫‪Jawab semua soalan‬‬

‫قسم ( أ )‬
‫إقراء القطعة اآلتية مث أجب األسئلة باإلجابة الصحيحة‪.‬‬
‫‪Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan dengan jawapan yang betul.‬‬

‫ِ ِ‬
‫سر َؽ غُر ِ‬
‫ٍ ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ب َونَ َاداهُ‪:‬‬
‫ََ َ ٌ‬
‫اب قط َعةٌ ٌجبػنَةٌ من بَػيت فَالا ٍح‪َ .‬وطَ َار بَا ليَأ ُكلَ َها َعلَى َش َجَرة‪َ .‬ولَكن َرآهُ الثاػعلَ ُ‬
‫ِ ِ‬
‫ك! أَنَا متَأَك ُد أ ان صوتَ َ ِ‬
‫ك‬
‫صوتِ َ‬
‫يش َ‬
‫يل ِمث ٌل ِر َ‬
‫يش َ‬
‫اب! َما أَجَ َل ِر َ‬
‫ك‪ .‬أَْسَع ِين قَليالً من َ‬
‫َ‬
‫ب ‪ :‬يَا غَُر ُ‬
‫ُ‬
‫الثػاعلَ ُ‬
‫ك َج ٌ‬
‫اجلَ ِم ِيل‪.‬‬
‫اب ‪ :‬آغ ‪،‬آغ‪ ،‬آغ‬
‫الغَُر ُ‬
‫صوتَوُ إِ َىل الثػاعلَ ِ‬
‫ب‪ ،‬فَ َس َقطَت اجلُبػنَةُ ِمن ِمنػ َقا ِرهِ‪.‬‬
‫اب َ‬
‫َْسا َع الغَُر ُ‬
‫ك اجلُبػنَةَ َوأَ َكلَهاَ فَػوًرا‪.‬‬
‫فَالتَػ َق َ‬
‫ب تِل َ‬
‫ط الثػاعلَ ُ‬
‫ِ ِ‬
‫مثُا قَ َال الثػاعلَب لِلغُر ِ‬
‫اج ِِت‪ .‬فَ َح ِز َن الغَُراب‬
‫يك لِتَس ِد َ‬
‫ت احلِيلَةَ َعلَ َ‬
‫ت َجائ ًعا جدا‪َ .‬وقَد اختَػَرع ُ‬
‫اب‪ُ :‬كن ُ‬
‫يد َح َ‬
‫ُ َ‬
‫َح ِزينًا شأين سرؽ الغراب قطعة جنبة ؟‬

‫‪1‬‬

ii‬ر َ‬ ‫‪______________ :‬‬ ‫‪ .3‬ترجة الكلمات اآلتية إىل املاليوية‪.‫‪UJIAN PRESTASI 1‬‬ ‫‪MAC 2012‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .2‬كيف يكذب الثعلب الغراب لتكامل حاجتو؟‬ ‫__________________________________________‬ ‫__________________________________________‬ ‫‪ .4‬كيف شعور الغراب بعد ما فعل الثعلب على نفسو‪.iii‬سقط‬ ‫‪______________ :‬‬ ‫اخرتعت ‪______________ :‬‬ ‫‪.1‬أين سرؽ الغراب قطعة جبنة ؟‬ ‫__________________________________________‬ ‫__________________________________________‬ ‫‪ .‬‬ ‫__________________________________________‬ ‫__________________________________________‬ ‫‪ .5‬ما ىي احلكمة املناسبة هلذه القصة ؟‬ ‫__________________________________________‬ ‫__________________________________________‬ ‫‪2‬‬ .i‬بيت فالح ‪______________ :‬‬ ‫يشك‬ ‫‪ .ii‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .

‬يف(‪_____________ )2‬‬ ‫مبدرسة السلطان عبد العزيز‪ ______ )3( .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫(‪)8‬‬ .‬‬ ‫‪Isi tempat kosong dalam petikan di bawah dengan memilih perkataan yang sesuai daripada kotak disediakan‬‬ ‫كثريات‬ ‫متسامحة‬ ‫النظام‬ ‫املشرفة‬ ‫السكن الداخلي‬ ‫عندي‬ ‫أخالقهن‬ ‫أسكن‬ ‫الطالبات‬ ‫املدرسة‬ ‫جيلة‬ ‫الطابق‬ ‫‪.‬اآلن زميالت (‪ .‬وأنا يف صحة جيدة‪ ________ )1(.‬أحب (‪ _______ )9‬ألهنا كرمية و __________‪.‬‬ ‫صديقِت احلبيبة‪،‬‬ ‫لقد مضى شهر واحد‪ .________ )4‬أسكن يف (‪)5‬‬ ‫_______ الثالث‪ ________ )6(.‫‪UJIAN PRESTASI 1‬‬ ‫‪MAC 2012‬‬ ‫قسم (ب)‬ ‫امالء الفراغ باسم مناسبا‪.‬يفيد (‪ __________ )7‬يف تربية‬ ‫_________‪ .

‬‬ ‫‪Datangkan mufradat(kata seerti) bagi perkataan berikut.4‬وجد ‪____________ :‬‬ ‫قسم (ج)‬ ‫إكمل تصريف للفعل املضارع اآلتية‪.3‬النجاح ‪____________ :‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‫‪UJIAN PRESTASI 1‬‬ ‫‪MAC 2012‬‬ ‫قسم (ث)‬ ‫ىات املرادفات للكلمات اآلتية‪.1‬متفوقة ‪____________ :‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫هو‬ ‫يطلب‬ ‫انت‬ ‫هما (للمذكر)‬ ‫انتما (للمذكر)‬ ‫هم‬ ‫انتم‬ ‫هي‬ ‫تطلب‬ ‫انا‬ ‫تطلبان‬ ‫انت‬ ‫هما (للمؤنث)‬ ‫انتما (للمؤنث)‬ ‫هن‬ ‫انتن‬ ‫تطلبان‬ ‫‪4‬‬ ‫نحن‬ .2‬تريد‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪Lengkapkan tasrif bagi fiil mudhori’ berikut.5‬خطوات ‪______________ :‬‬ ‫‪____________ :‬‬ ‫‪ .

‬‬ ‫مثل‪ :‬مدرستو كبريةٌ وواسعةٌ‪.1‬حممود ٌ‬ ‫‪ .‬‬ ‫مدرسة ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ثانوية‪. kata kerja dan huruf dalam jumlah berikut.‫‪UJIAN PRESTASI 1‬‬ ‫‪MAC 2012‬‬ ‫قسم (د)‬ ‫ميز بني اإلسم والفعل واحلرؼ‪.‬‬ ‫طالب يف‬ ‫‪ .‬‬ ‫اإلسم‬ ‫مثل ‪ :‬مدرسة‪ ،‬ى ‪ ،‬كبرية‪،‬‬ ‫واسعة‬ ‫الفعل‬ ‫‪-‬‬ ‫احلرؼ‬ ‫و‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Tentukan kata nama.2‬‬ ‫‪5‬‬ .2‬يسكن حممود يف السكن الداخلي‪.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful