nr.

4/97
1
1
ă ă pentru ş
,
TEORETICIAN SAU PRACTICIAN?
o ă veche cât ... electronica! Cel e
ă tabere "În conflict" ş au ţ lor.
"Teoria ca teoria, dar practica te ă spun
cei cu deprinderi practice mai bune. "Nimic nu
este mai practic decât o ă teorie" - ă
ţ
Unde ă fie ă Credem ă
undeva la mijloc, ca de obicei.
În ţ act ual e, În car e
componentele ş echipamentele electronice
ating un grad extrem de mare de complexitate,
un "practician" care ă "cânte ă ureche"
ă ă ă ă not el e") est e de
neconceput. Iar un "teoretician" care ă nu fi
petrecut sute de ore (poate mii!) cu sonda
osciloscopului ş cu letconul În ă nu es e
nici el cu ţ ă ş ruptura dintre cele
ă categorii nu este nici pe departe atât de
mare cum se pretinde. ă doar mici sau
mari orgolii ş ă ţ mai mari ă una dintre
cele ă latuuri ale electronicii: cea ă
si cea ă Este evident ă ele nu se po
nicidecum ă ţ ă doar procentele cu
care ele ă la real izarea "Întregului',
ă a electronistului capabil ş bine ă .
O ă ă ă ş ă
ă este cea a ă Un expert -
spune o ă ţ ă - este persoana care
stie din ce În ce mai multe despre di n ce În ce
mai ţ lucruri , ajungând În final ă ş
"absolut totul despre absolut nimic"!
Ei bine, ă ă a fi adeptii doar ai unei foarte
stricte ă trebuie ă recunoastem ă
progresul extraordinar al omenirii a fost
generat de diviziunea muncii , sau altfel spus
de ... speci alizare. Ce este preferabil: ă ş
totul despre nimic" sau "nimic despre tot" ?
ă În primul caz, era evident ă un
specialist este mai Înclinat ă teori e sau
ă În ţ de ă ţ ş tal entele sale
ă ă ă neglijeze total si ă ă În
acest al doilea caz credem ă specializarea
este cea care ă progresul. În
electronica ă În care progresel e se
pet r ec ă iar cantit atea de
ţ ă care apare zi lnic pe pl an
mondial ă ş ton e, este evident ă
ă de ti p renascentist ,
ă nu mai pot ă Se
spune, de altfel, ă ă progresele imense
din electronica ultimilor ani s-ar fi Înregistrat ş
În ă un Rolls Royce ar fi costat ţ
ţ
Este necesar, evident, un bun bagaj de
ş ţ tehnice generale, dar În final
speci alizarea ă Într-un anumi t domeniu
conduce la progres.
Este ceea ce ă ă promoveze,
ă cu succes, ş revista TEHNIUM.
ţ acesteia ă materialele de
prezentare a unor teorii sau c'oncepte mai
generale, cu ă practice În domenii strict
specializate. Credem ă ambele ă sunt
pe gustul electronistului , fie el amator sau
ă de pasiunea fi erbinte care
Îi ş pe cei doi , singura ţ ă este
poate aceea ă primul ş poate al ege singur
domeniul de ţ ă având mai ţ
grade de libertate. ţ stricte nu ă de
aceea ă pentru electroni stul complet ,
bun teoretician si practician, foarte specializat,
dar ş cu un bagaj ridicat de ş ţ tehnice
generale.
Este ceea ce, cu modestele ei ţ ş
revista TEHNIUM ă ă ă ţ
Ş Naicu
Redactor sef : ing. SERBAN NAICU
, ,
Abbnamentele la revista TEHN IUM se pot contracta la toate ofi ci ile ş din ţ ă ş prin fi lialele
RODIPET SA, revista figurând la ţ 4385 din Catalogul Presei Interne.
Periodicitate : ţ ă
ţ abonament: 5000 ă de ă
• Materi alele În vederea ă se trimit recomandat pe adresa: Bucuresti, OP 42, CP 88. Le
ş ă cu deosebit interes. Eventual, ţ ţ ş un ă de telefon la care ţ fi ţ
• Articolele nepublicate nu se resti tuie.
AUDIO
BRUMUL ÎN ETAJELE DE AMPLIFICARE
Zanca Alexandru
Una dintre componentele
cele mai sensibile la ţ
câmpu rilor electromagnetice
perturbatoare din ţ de
amplificare aU,dio o const ituie
preampli ficatorul de semnal mic
(pentru microfon, ă ă
sau cap de magnetof on),
principalul factor perturbator fiind
brumul de 50 Hz, datorat
transformatoarelor de alimentare
sau motoarelor de antrenare, ă
sunt alimentate În curent alternativ.
În cazul preamplificatoarelor
realizate cu tuburi , care erau
dispozitive de ă ţ ă
câmpul electric putea induce o
tensiune perturbatoare În circuitul
de intrare de ţ ă ă
Acest neajuns se putea ă
relativ ş printr-o ecranare
ă a dispozitivului.
Preamplificatoarele cu
tranzis-toare se ă ă În
mod diferit, ă faptului ă sunt
dispozitive ce ă În curent,
iar ţ de intrare este
ă ă Din acest motiv, câmpul
electric are un efect minor În cazul
dispozitivelor real izate cu
tranzistoare, dar nu ş lucru
se poate spune despre câmpul
magnetic, care produce ţ
importante În acest fel de circuite.
Din ă ecranele electrostatice
nu ă câmpurile
magnetice, iar ecranele magnetice
din materiale de ă
permeabilitate nu dau rezultate
scontate.
O cale de a minimaliza
efectul câmpului magnetic de 50
Hz este aceea de a ă o ţ
ă ţ ă de sursa
perturbatoare, dar de multe ori
ă ţ nu este ă Într-un
montaj practic dat.
Se pune deci problema de a
putea realiza un preamplificator de
semnal mic pentru care efectul
câmpului magnetic perturbator ă
fie minim. Nivelul semnalului
perturbator cules este ţ
cu nivelul câmpului magnetic
Închis În bucla ă din circuitul
de intrare de unde orice semnal
perturbator este preluat ş apoi
amplificat de toate etajele de
amplificare. ă ă este
ă de firele de semnal ă
tranzistor, de ă
tranzistorului la ă ş de masa
ă Aceste fire de ă ă
trebuie ş În ş fel Încât ă
ă o ţ ă cât mai ă
posibil ş În ţ ă un flux
magnetic cât mai mic. În figurile 1
ş 2 sunt ilustrate cele ă moduri
de conectare.
Bucla ă ă de
circuitul de intrare ă din
ţ condensatonJlui de
___ -!>+v
R1
C IESIRE
'!J-----e>
;<f
'-<f
.. R2 +C2
, ' -<f
, ,
, ,
" ,, /,/:(1f:(:(:( -:- MASA
"'"''''
//" .. "
FLUX MAGNETIC
Figura 1
NOUT Ă TI EDITORIALE
,
o
()
8
intrare C 1, ţ emitor-
ă a tranzis-torului T1 , ţ
condensatorului de decuplare a
emitorului (C2) ş firul de ă
Rezistoarele de polarizare R1 ş
R2 ş rezistorul R4 nu fac parte din
ă deoarece ţ
acestora este mult mai mare decât
ţ condensatoarelor C1 ş
C2.
În cazu l ţ din
figura 1 o mare cantitate de flux
magnetic este ă În bucla de
intrare, deci tensiunea
perturbatoare ă este suficient
de ă pentru a crea
probleme ă amplifi care.
ă ă de intrare
sunt realizate ca În figura 2, ă
mai ţ linii de flux magnetic În
interiorul buclei ş comparabile ca
ă de fiecare parte a punctului
unde firul de legare l a ă
pentru traseul de semnal,
ă ă emitorului
tranzistorului T1 la ă
Prin acest artificiu, tensiunea
ă este În ţ de ă ş
ă ca ă deci ea se
va ă În ţ ă se
reduce ş nivelul brumului.
,---.,. ___ -c>+v
C IESIRE
'!J-----e>
FLUX MAGNEnC
FLUX tM.GNETIC R2
Figura 2
MASA
NOTA
ă ţ ă ţ În
videocasetofoane" - de ing, Ş Naicu.
Lucrarea ă 4800 lei ş se ă acelora
care vor ă se familiarizeze cu principiile de ă
ale ţ ă videocasetofoanelor VHS,
Reamintim cititorilor ş ă revista
TEHNIUM (seria ă a avut În anul 1995 patru
ţ (numerele 1+4), În anul 1996 ş ţ
(numerele 5-10) ş În acest an va avea un ă
de 11 ţ (lunar, cu un ă dubl u pe
perioada de ă respectiv lunile iulie-august).
Redactia
TEHNIUM. Nr. 4/1997 1
,.
,
tr:

P2
BI.Pr.
t-
Flg.3

I

t-
P3
220Vco
BI.AJ
Flg.2
*
BI.RC
t-
'--
Fig.8 P'
--
(r 1

PI
t-
· SI P5
IA

'--
P6

220VCQ
S6
5A
Figura 1
Uti l izând filtre active trece-
ă real izate cu ampl ificatoare
ţ 7 41, pentru separarea
anumitor domenii dorite de ţ ă
se poate realiza un montaj devenit
aproape nelipsit din aparatura
ă (de redare a muzicii prin
culoare) a ă constructor amator.
ă ţ numeroase
montaje electronice, mai mult sau mai
ţ complicate, concepute în acest
domeniu.
ln ţ schemei ă
ă blocuri (figura 1)
1. Blocul de alimentare -figura
2. Acesta permite ţ unei
tensiuni stabilizate de ±10 .,. ±12 V,
ă ă ţ a
amplificatoarelor ţ
util izând un circuit integrat un
circuit integrat ş 4 tranzistoare.
Tranzistorul T1, de tip 2N3055, se
ă pe un radi ator de aluminiu
cu ţ de 50-60cm'.
Tranzistoarel e T2 ş T3 se ă
separat pe ă radiatoare din
2
BI.FTB
'--
Flg.4
I
BI.FTB
Flg.4
--
1
BI.FTB
Fig.4
--
1
BI.FTB
Flg.4
--
1
BI.FTB
FIg.4
--
I
1=F
O.M
BI.C
Fig.6
'?,'
IL
BI.C

Fig.6
'?,' îA
IL
BI.C

Fig.6
'?,' îA
IL
BI.C

Fig.6
'?'
L

BI. C
Fig.6
'?s' IA
L

Ţ
-:- 20PM4
LABORATOR
Ă DE LUMINI
ing. ă Daniel Sorin
aluminiu cu o ţ ă de 20-25cm'
fiecare.
Puntea redresoare este de tipul
3PM1 (3,2A la 100V). Transformatorul
de ţ se ă pe un pachet de
tole E20 cu ţ miezului de
12cm
2
, ă ş rea ă ţ
880 de spi re CuEm <1> O,4mm,
ă ş ă are 95 spire
CuEm <1> 1,2mm. ţ de
0,56W3W se ă din ă
cu diametrul de 1 mm. Val oarea
acestora se ă experimental
astfel încât curentul de scurtci rcuit
între bornele ±10V (12V) ă fie limitat
la 1,8A.
Pentru a ţ o tensiune ă
ca modul (pe cele ă ramuri +10V
ş -10V ţ ă de ă se impune
folosirea unor ţ cu ţ
de 0,5% (RPM) pentru R7 ş R8.
Din R4 se ă tensiunea
ţ ă la ş
2. Blocul preamplificator este
realizat cu ă circuite integrate
ţ 7 41 ş este prezentat
în figura 3.
Primul amplificator ţ
are rolul de adaptare a ţ
având o amplificare aproximativ
ă în tens i une. Semnalul de
2::::J
CII
10
Il
Ve
2
12 +
C
V, l
"
11
Ve
R6
6
C
3
S

4
C5
Fe
C I
+

CI
R9
10

C9

Figura 2
BI. AI . {BLOC ALIMENTARE)
TEHNIUM. Nr. 4/1997
",'
LABORATOR
INlRARE
SE MNAL
PI
r -- - - --- --- - ---- ---- --- -- ----- ---- - i
I +U I
C2 +U \ '
C5 1
Cl
11 IESIRE
10
R2
C3
·u
accidentale a tri acului. Tranzistorul T1
este de tipul BC107, BC108, BC109,
BC171 , BC172, BC173, iar tranzistorul
T2 de tipul B0 135, B0137, B0 139.
Condensatorul C2 are val oarea
50+100 nF/500V.
Pentru fiecare bloc În parte se
ş un triac TB6N6 (6A1600V).
Fiecare canal se ă
separat. Se alege frecventa ă a
fi ltrului din tabel, În ţ de ă
-u 7 I
L _ _ _ ___ _ ______ ___ ___ __ _ _ _____ _ _____ J canalelor ce ă a echipa orga.
F' g ro 3 ln paralel cu una din ă ş ă
I U , ___ _ _______ __ _ ___ __ ______ _ transformatorului TRf se poate monta
intrare (40-50 mV) este preluat chiar> +u :un LED În serie cu o ă ce se
din ţ audio ş prin intermediul: :va scoate pe pa noul frontal ai orgii de
ţ P1 - care ă rol de: Cl :Iumini, deasupra ă
ţ de volum general, se: 0---1 ţ de volum al canalului
ă lui Cl2.Amplificarea În tensiune' IN1RARE IESIRE :respectiv, indicând nivelul semnalului
a acestui bloc este ă de raportul : <>--r r<' :pe acel canal , În cazul ă
ţ R2/R3 ş este În jurul : --.L :becu(ilor electrice (fi gura 7). Se
valorii de 100. : 7 _ .u ă astfel o ă fiecare
Semnalul audio amplificat este' R2 R3 :LEO având o ă culoare.
distribuit prin 5 ţ lini are: , l n figura 8 se ă schema
\ BI. FTB C2 C3
de 1 KQ la intrarea a cinci fi lt re, 'unui regulator de curent cu triac,
,
separate de ţ ă ,deosebi t de util pentru realizarea unei
3. Blocul de filtre ă :" Iumini de fo nd" În pauza di nt re
(f igura 4). ă acestora ă :melodii .
ş ă canalelor orgii de lumini. : Figura 4 = ,Se va acorda o ţ
Ampl ifi catoarele ţ __ _ _ __ __ _ _ __ __ _ ____ _ __ ___ ă la realizarea cablajului , cât
sunt f ol os ite Î n ţ de Nr.crt fc[Hz] R1=R5 R2=R3 R4=R2/2 C1=C4=2C2 C2=C4
amplificator inversor, având intercalat KQ KQ KQ nF nF
În bucla de ţ ă un filtru 1 50 10 6,2 3 1.000 470
"dublu T": (R2, R3, R4, C2, C3, C4) . 2 100 10 7,5 3,6 470 220
Acest fi lt ru ţ ă ca o 3 200 10 8,2 4,2 220 100
ţ ă ă În ţ de 4 400 10 5,6 3 150 68
ţ ă ampl ificând foarte mult 5 500 10 6,2 3,3 100 47
ţ ă fc ş atenuând 6 800 10 6,2 3,3 68 33
ţ laterale. 7 1.000 10 6,2 3,3 50 25
Pentru simplificarea calcul elor 8 2.000 10 8,2 4,2 22 12
se aleg R2 = R3 =' 2R4 ş C2 = C3 :; 9 4.000 10 5,1 2,5 20 10
ţ ă 10 8.000 10 5,1 2,5 10 4,7
a fil trului se ă cu formula fc 11 12.000 10 6,2 3,3 4,7 2,2
= 1/1tR2C4 ţ le În ohmi ş 12 16.000 10 6 8 3 5 3 3 1 5
condensatoarele În farazi, frecventa F' 5 r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ă În hertzi). ln tabelul din Igura , 03 R4 05 : S +220Vcc
5 sunt calculate val oril e
condensatoarelor ş ţ
pentru câteva ţ uzual e.
4. Blocul de ă pentru
triace (figura 6)
Se ă o separare
ă prin intermediul
transformatorului TRf (defazor folosi t
la aparatele de radio "MAMAIA" sau
"ALBATROS").
Schema ă o mare
fiabi litate În ţ garantând
' salvarea" circuitelor integrate ş a
tranzistoarelor În cazul distrugerii
TEHNIUM. Nr. 4/1997
I + U I
TRf
1 _ _ _ ___ ---
"f
CI
02
I
II
TB6N60
06
R6
R5
C2
T2
04
R3
, - BI.C
I -:- I
L __ _ __ _ ___ _ _ _____ __ _ ___ ___ ___ _ ___ ____ J
Figura 6
3


tabel de ţ ă la terminale (pini).
ă se ş capsula T0116,
terminalel e se vor lega conform
tabelului.
Schema cuprinde, În principal ,
ă circuite integrate Circuitul
integrat CI2 este un oscilator audio.
Circuitul integrat CI 1 este un
multivibrator (astabil) cu ţ de
1 Hz care ă În ţ ă
1 MP48 1
1
2 3 4 5 6 7 8
T0116 4 5 6 7 8 9 1011
ţ circuitului CI2 prin grupul ă Terminalele 1,2, 3, 12,
rezistiv R5R6. Astfel ţ de 13, 14 al e capsulei T0116 sunt
LABORATOR
SONERIE Ă
Sebastian Burgher
principiu a soneriei bitonale. Precizez
ă aceste "tensiuni ă În limitele
specificate În ţ de cele ă
tonuri date de ă
ţ P de 1 KQ
ş la reglarea volumului. Ca
element de redare a sunetului se
ă cu rezultate excelente o
ş a lui CI2 ă simetric ţ ă de neconectate. ă ă
ţ ă a acestuia, ă de La tensiunea de alimentare a ă ă de tensiuni s-au
R3, R4 ş C3. montaj ului (9V) am ţ tensiunile ă cu instrumentul MAVO 2 care are
Montajul se poate realiza pe o indicate În schema ă de ţ ă de circa 20KruV.
ă ţ ă de st i clotextolit, 54 55V
dimensiunile ei alegându-se În 8 8 . ...
ţ de piesele utilizate. 3 ,C4
- t--"'"""---'-I DESC IES . 3,-----'.1..""'-, f'l"-----'jf----, P
In ă notarea pinilor IK
R4 100uF VOlUM
s-a efectuat pentru capsula 10'
6 PS
MP48 (2x4 pini) , dar se poate
utiliza ş capsula T0116 (2x7
pini) , cu legarea pinilor conform
schemei electrice a circuitului
integrat
Se poate folosi ă

II[
TRI
Figura 7
, CI

ş la realizarea unui aspect cât mai
ă al cutiei.
Pe panoul frontal vor fi:
ă de ţ becul de
control (LED) , ţ de volum
general , ţ regulatorului
de curent, ţ celor 3-5
canale ş LED-urile montate În paralel
cu transformatoarele TRf.
Pe panoul din spate se
ă prizele (bornele de ş
pentru cele 3-5 becuri ş mufa ă
de semnal audio.
Lista de materiale
4
4 .. 6.SV C 5 5.8V
C2
.5 .. SV 2 ?J
C 5
CII
BE555
MASA
Figura 1
CI2
BE555
R5
18'
R6
18'
C.T.
ele!) IORG
ol
C4
O

• •

00 +
... Difuzor Masa
o o o
p Masa
• o-
Blocul de alimentare:
R1=3,6KQ; R2=2,7KD.; R3=820Q;
R4=1 0KQ; R5=R6=0,56ru3W; R7=
R8=5,6+24KQ (10KQ), RPMO,S%;
R9=47Q; C1 =2200" F/40V; C2=C5=
100nF; C3=1 00p F; C4 =C6=C8=
220"F/25V; C7=C9=47nF; T1 =
2N30SS; T2=T4=BD135 (137, 139);
T3=BD136 (138 , 140); PR=punte
redresoare 3PM1 (3,2A/ 100V);
CI1 CI2=[3A741 J.
Blocul preamplificator
ţ (O,SW) : R1=1S0KQ;
R2=100KQ; R3=1 KQ; R4=150KQ;
P1=100K/log; C1=C4=C8=10" F;
C2=C3 = C7 = C5 = 1 00n F ;
C6=47.uF; C11=
Blocul de ă pentru
triace
ţ (0,5W): R1=1 00Q;
R2=5,6Kfl ; R3=1 00.; R4=33+68D.;
RS=1KQ; R6=10W2W; R7=120fl;
Rl
C1 =1 OOnF/SOV; C2=SO+ 1 OOnF/SOOV;
T1=BC107, 108, 109, 171, 172, 173;
T2=BD135, BD137, BD139;
triace:TB6N6 (6A1600V); D1 =PL 1SZ;
D2-D5=1 N4007; D6=PL3V6Z.
Regulatorul de curent cu triac
R1 =S6KQ/0,5W; P=470KQ
(1 Mfl ); C1 =330nF/630V; C2';68nF/
100V; D1 =D2=1 N4007; D=DC32
(diac); T=TB6N6 (triac 6A/600V);
B=bec electric 220V/60W etc;
S 1 ţ ă ă 0,6A.
B
Figura 8
TEHNIUM. Nr. 4/1997


.,
I
LABORATOR
AVERTIZOARE DE ÎNGHET SAU POLEI
dr.ing.Tony E. Karundy
Î n ă ă mai lungi cu
autoturismul 'În perioada de ă
ă ă adesea se pot Întâlni zone
de ţ ă În stare ă
ă pe ş polei , deci derapaje
necontrolabile ş posibile accidente,
ţ la bordul
K

Figura 1
+12V
LED
':d ROSU
."
IS
8D1 35
,
de Cr, Mn, Fe, Co sau Ni , care au
rezistivitate mare În stare ă dar
care pot fi ţ În
semiconductoare prin adaosul de ioni
cu ţ diferite, ţ
rezistentei (R) de te'mperatura
adus la temperatura sa ă de
fol osire,
ţ ă ă
raportul dintre ţ puterii disipate
În termistor ş ţ temperaturi i
termistorului. Constanta de timp este
K
RL
K
timpul necesar unui termistor ca
o---;" 2V temperatura sa ă varieze cu 63,2%
l
din ţ dintre To (temperatura
ţ ă ş T (temperatura ă
La " când e supus unui salt de
over Il OI
ă În ţ de ţ
ă
Alegând pentru senzorul nostru
de ă termistorul TG6050
cu R2Soc=510Q ş cunoscând ă
acesta este un termistor cu
Figura 2 coeficient de ţ negativ, se
pune problema cât este la
temperatura de -1 °(temperatura de
o---Q alarmare, de la care apare ţ
+1 2V "
ă (T) este data de deci posibilitatea de polei) valoarea
relatia: ţ termistorului , Desigur ă
R R eB(IIT- IlTo ) = Ae
RIT
acest lucru se poate determina ş
" experimental, dar este comod ă
ă unde:
A R
- BITo
::;: oe " = const
ţ la tempe-
ratura To;
B=coeficientul termic al
materialului te'rmistorului ;
ă mai Întâi coeficientul
A = 0,0024, Cu ajutorul lui A ă
R-l °c=1644,5Q, În calcule s-a ţ cont
ă T(OK) = t("C)+273°,
ă o mare diversitate de
Figura 3
e=2,7182 senzori electronici de ă cu
Referitor la tabelul ă termistoare, ş sunt ţ la
autoturismului a unui avertizor de polei
poate fi ă În ţ ă un asemenea
avertizor este un senzor de
ă combinat cu un sistem de
alarmare optic, acustic sau mixt.
Senzorul de ă
desigur, poate fi ş neelectronic, ă
noi ne vom referi În cele ce ă
la un senzor electroni c, Un senzor de
ă poate fi orice element de
circuit electronic, ca de exempl u: o
ă un tranzistor,
un rezistor etc, Vom prefera ă folosim
ş un element special creat În acest
scop ş anume un termistor.
Termistoarele sunt rezistoare care
ă o ţ ă ă
sau ă a ţ lor electrice
cu temperatura, Ele se ă din oxizi
TEHNIUM . Nr. 4/1997
ţ ă ă
a2SoC = 1/R2soc'dRldT! 2s
a
c =
-(1 00B/(298, 15)2 % 1 °C
B = 1780 In(R2s0cI R8S°C) °K
a2SoC = -2,002In(R2s0cI R8S°C) %1 °C
Puterea ă ă este
cea ă de ă termistor În regim
permanent, plasat În aer la 25°C ş
R6
910
7 I
D2
+
LED
CI
'}s VERDE
pA741N
."
-

Figura 4
l QQuF
lQQK
termometrele electronice ş l a
regulatoarele de ă
electronice, De ă la ultimele,
senzor,ul ă la ş
temperaturii. In cazul ţ noastre
acest lucru trebui e ă se ă l a
ă temperat urii , deci trebuie
ă ţ de ri goare,
Cea mai ă ă de
K
5
D3
LED
ROSU
sesizor de prag de ă este
ă În figura 1. ţ
termistoru lui Rth , ă este ă
(temperaturi mai mari decât pragul) ,
ă cu cea a ţ
tri mer ă un divizor al
tensi unii de ă pentru T1 astfel ă
acesta conduce, T2 este blocat ş LED-
ul stins.
2
Disc AI sau Cu
050
Tensiunea de 1 ,6V este cea de
la bornele LED-ului aprins.
A doua ă ă În
figura 2 este ă bascularea
unui trigger Schmitt de ă ţ
ă a tensiunii pe baza
tranzistorului T1. La temperaturi peste
pragul fixat, T1 conduce, T2 e blocat
ş releul R2 decuplat.
l o
Invers se petrec lucrurile
la ă temperaturii la
prag ş sub acesta. ă
cuplat releul eletromagnetic,
prin contactele sale care se
Închid, se va putea pune În
ţ O ă ă
ă un avertizor optic
LABORATOR
ţ temperaturii decât simplul
divizor de tensiune.
Ul t imele ă scheme
prezentate (figura 2 ş figura 3) au în
comun faptul ă folosesc un releu
electromagnetic cu ţ
ă ş ă de câteva sute de ohmi ş
care ă cupleze sigur la o tensiune sub
12V
În figura 4 este ă schema
unui sesizor de pericol-polei realizat cu
circuitul integrat La
temperaturi peste QOC osci latorul de
ă ţ ă de relaxare, realizat cu
circuit integrat, nu ţ ă

111011
ex. TlY 7xO.l
Termlslor Figura 5
etc. Totul depinde ă ă
am conectat (prin K)
avertizonul de polei Înainte de
a pleca la drum, în ţ
meteo speci ficate. În
La temperaturi sub _1 °C, ă
valoarea ţ lui Rth ş peste
valoarea ă (de prag) a lui R,
oscilatiile se ă si difuzonul va
reda În ş timp LED-ul ş
va clipi.
Tonul ţ se poate regla cu
aj utorul valorii ă ţ
condensatorului C, de ordinul zeci sau
sute de nF. ă K ş
la cuplarea, respectiv la decupla rea
senzorului ă ce acesta ş ă
"datoria".
Câ nd temperatura scade
ă ş pragul de _1 °, Rth ş
tensiunea pe baza lui T1 scade ş
acesta se ă T2 se deschide
ş LED-ul se apri nde. Pentru alegerea
valorilor parametrilor componentelor,
ţ cont de ă ţ
Pentru ţ "mai sus de
prag" avem:
USE = 12/(Rth+R1 )- 1,4 > 0,7(V)
Dioda stabil izat oare de tip
DRD2 ă un ţ al emitonului
lui T1 de +1 ,4V.
ţ cu schema ă În figura
1, schema cu tri gger Schmitt
ţ ă mai sigur, fiind o ă
ă si nu cu actionare ă
În 3 este ă o ă
în punte, la care termistorul TG6050
este montat într-unul din ţ ţ
ţ ţ lui cu temperatura
va dezechilibra puntea, tensi unea de
dezechilibrare fii nd ă de T3 ş T 4
care vor comanda T5 ş ş
rel eului.
Schemele cu termistoare într-o
punte (se pot pune chiar ş ă
termistoare) sunt mai sensibile la
100 .. 120
6 oecuP'o,
l;i" Cuplal
În încheiere, câteva ţ
practice pentru realizarea ă
Termistorul Încapsulat TG6050 se
ă în fata autoturismului astfel
încât aerul care ă prin ă
ă ă ă bine. Pentru aceasta se
poate prevedea prinderea pe o ş ă
ă cu 1>50 ş grosime de 2mm
ţ ă din Cu sauAI (figura 5).
Prin doi conductori ţ ţ termistorul
se ă la schema
ă
Montajul electronic se poate
realiza Într-o ă de
Pentru ţ "prag" ş "sub
prag" sensul ă ţ se ă
Alegând un tiri stor TG6050 acesta
are, cum s-a ă R·1
0
=1644,5Q.
Vom alege deci R1max=2,5KO ş
vom reg la ă În ce
ş curentul prin T2, acesta se
alege de 10 mA (sufici ent pentru

8
70radioreceptor portabil dezafectat, la
care s-a oprit difuzorul. Pe panou
(figura 6) un ă tumbler
pornit/oprit va fi semnali zat ă e
cuplat prin apri nderea unui LED
verde. Un LED ş va semnaliza
optic poleiul , în timp ce difuzonul o va
iluminarea LED-ului).
ţ ă P2=50, curentul
de ă este de 10/50=0,2mA.
Valoarea ţ R2 care ă
acest curent este:
Is=(12- 1,6)/R2=0,0002A
R2=(12-1 6l/0,0002=52KO
o o o o o o
o o
o o o


•• • •
o
• •
o o o
••••
o o o o
o

o
o o o
• •
o o
o
o o
o
6
ATENTIE
POLEI

"'" LED
VERDE
Figura 6
...lI
1

,

1
Figura 7
60 . .
LED
s RO U
face acustic.

o o o
Jl
00 o
o •••• , • • ' . ,' o o o
-O l5J 02 o
'l.9.\' o o o o

Q 0 -
+ 12V
Difuzor +
Difuzor
Masa
TEHNIUM. Nr. 4/1997

RECEPTOR SSB CU FILTRU LC
ing. Dinu Costin Zamfirescu I Y03EM
(urmare din ă anterior)
Revenind la schema
receptorului din figura 3, pentru a se
ă ă ţ flancul caracteristicii curbei
amplasate aproximativ la fm= 0,6 KHz câte 10 spire. Condensatoarele de
ş fm= 2,6 KHz. acord sunt cu styroflex , iar
Deoarece oscilatorul local condensatoa-re l e de cupl aj sunt
ă Între 3780 ş 3840 KHz ("sus") ceramice (disc). ă de
ş receptorul ţ ă LSB, În FI ţ ă ş oscilatorul local LC sunt
de selectivi tate În domeniul ă semnalul este USB, ă se produce reali zate cu circuitul integrat TAA661,
ţ audio Înalte, s-a montat În
ţ un filtru trece-jos având panta
caracteristicii de ţ ă
de 24 ă Un asemenea filtru
o ă a spectrului. Apare acum cunoscut din calea de sunet a
clar de ce ă se ă cu ' televizoarelor, unde Îndeplinea ţ
2 KHz pe flancu l inferior al curbei sa de ă de amplificator-l imitator ş
filtru lui FI. ă cu datele din ă demodulator MF În ă
bobinele din FI nu se pot acorda pe 110 Aici circuitul integrat TAA661
KHz , ă ţ ă se poate este folosit mai ţ "ortodox".
majora ă 120 KHz, ă Multiplicatorul electronic al fostului
ă ă cu 2 KHz "În jos". demodulator MF este utilizat În calitate
este obligatoriu la un bun receptor cu
conversie ă Aici ţ de
atenuare cu 6 dB a filtrului trece-jos a
fost intenti onat ă de la 2,7 KHz-
3 KHz la 'numai 2 KHz. În acest mod ă În cont inuare a de SF, primind semnalul la pinul 12.
se ă curba de selectivitate; ţ intermediare nu este ţ de intrare este mare,
de aceea ă s-a "tras" cu 0,5 ă nu atât din cauza unei deoarece atacul multiplicatorului se
KHz mai mult "În jos" (În total cu 2 oarecare ă a curbei filtrului (cu 10 face prin intermedi ul unui repetor pe
KHz), filtrul FI nu mai ă o - 15 %), cât din ă ă ţ emitor. Polarizarea bazei acestuia se
atenuare ă frecventelor K ef a o face prin L4 de la pinul2 unde este
audio de 3 - 4 KHz. Din combin'area o---:r b b ă o tensiune ă de
efectelor celor ă filtre (FTB ş 3,5V. Amplificatorul-limitator
FT J) ă o ă de serveste acum ca element activ În
_ de la colre ' . ,_
selectivitate ă In figura 40n10oo ,ecep1mschema oscllatorulUl. In bucla de
se ă cum se ă curba ţ Între ş 8 ş intrarea 6
de selectivitate ă În figura 4a a amplificatorului este ă o
este ă curba de ţ ă ce ţ ş bobina
selectivitate FI ; În figura 4b este Figura 5 L5. ţ de ţ este
ă curba de selectivitate ă de ţ L5 ş de
ă ă de FT J (ca În imagine poate ajunge În banda capacitatea ă la bornele
receptorul cu conversie ă În ă radiodifuziunii ă Între acesteia. Toate condensatoarele sunt
figura 4c este ă atenuarea 3950 - 4000 KHz. Atenuarea de 60 dB cu styroflex. Se ă o ă
ă (În RF) ă de efectul de ă de filtrul de la intrare nu mai ţ a condensatorului variabil
filtru trece-sus produs de este ă Întrucât seara ţ dublu. ă nu convine, acoperirea
condensatoarele de trecere din AAF, de radiodifuziune pot "veni" cu S9+60 poate fi ă actionând asupra
alese ţ nu foarte mari. dB! condensatoarelorde220 ş 270 pF.Cu
Caracteristica ă de selectivitate Pentru o ţ ă ă valorile indicate, scala este acceptabil
este ă În figura 4d. ă ă a de 110 KHz, ţ imagine este de ă prezentând o oarecare
se respecta toate caracteristicile atât ă Între 3890 - 3950 KHz. "comprimare" În centru.
În RF, cât ş În AF, nu se poate ţ ă ă acum schema din La pinul 8 este ă o
curba ă (a4 = a1+ a2+ a3), figura 3 În detaliu. De la ă tensiune ă de câteva
având o atenuare de cel ţ 26 - 30 semnalul ajunge la filtrul realizat cu L 1 zeci de ţ Aici se poate conecta
dB În banda ă ă ş având - L4, care ă circuitul de intrare. un ţ deoarece ţ
În banda ă punctele de 6 dB Toate bobinele sunt identice având de ş este ă (circa 50U) ş
Pentru schema din figura 4
cablajul imprimat ş modul de echipare
sunt prezentate În figura 7.
Alte caracteristici generale ţ coeficientului de
ţ ţ nominale: ă ±0,2%/oC;
±20% sau ±10%; ţ ă 8"'14 mW/ oC.
ermls oare Incapsu a e pro use T
. t
I t d d IPEE e
Tip TG6001 TG6002 TG6005 TG6006 TG6013 TG6050
Marcare negru ş portocaliu albastru
.
maro verde
R(U) la 25°C 10 12 51 62 130 510
Coef. tempo a25(% I CC) -3,3 -3,3 -3,7 -3,7 -3,7 -4,1
Putere ă (W) 0,6 0,6 0,75 0,75 0,6 0.75
Consl. de tempo o(s) 220 220 220 220 180 220
Consl. de mat. B(OK) 2900 2900 3300 3300 3300 3655
TEHNIUM • Nr. 4/ 1997 7
ţ de ţ este ă
ţ de ţ ţ La
ş SF se ă un filtru
trece-jos realizat cu condensatorul de
180 pF de la pinul 1 si cu o ă
ă de 8,5 KO. 'În acest mod, ia
pinul14 se poate vizualiza semnalul FI
cu ţ ă cu fh - fs, deoarece
componentele sunt eliminate de fi ltrul
trece-jos. Mixerul este echilibrat ş
ă o amplificare ă de
circa 35 dB. Detectorul de produs
ă cu oscilatorul de ă
pe 108 KHz (cu L 10) ţ ă
similar cu SF plus oscilatorul local
(VFO) ş este realizat cu un al doilea
circuit integrat TAA661. La pinul 1 se
ă acum un condensator de
10 nF realizându-se un FT J de ordinul
1 care oferâ o atenuare de 3 dB la 2
KHz (În ţ AGC OFF).
Deoarece cele ă circuite
integrate TAA661 ă ă o
amplificare de circa 70 dB (din care se
scad ă filtrelor RF ş FI) a fost
posibil ă se ţ la utilizarea unui
AFI ţ
Intr-o ă ţ ă
filtrul FI are 8 circuite, introducfutdu-se
un etaj AFI Între cele ă ă ă ţ ale
f il trului cu câte patru circuite.
Selectivitatea ş fidelitatea se
ă ă ţ considerabil, atenuarea
benzii laterale nedorite ajunge la 40dB.
Amplificarea ş dar sensibilitatea
nu se ă ş deoarece raportul
semnal/zgomot este decis la intrarea
În SF: se ţ valoarea de circa 5
JlV la un raport (S+Z)/Z = 10 dB.
ă acum posibilitatea de a
ă considerabil adâncimea de reglaj
a sistemului AGC, deoarece se poate
comanda atât etajul AFI cât ş
detectorul de produs (DP). ă
modificare va fi ă Într-unul din
numerele viitoare.
AI treilea circuit integrat, de tipul
cu ă de
pini ă ş ca
amplificator AF, realizând o amplificare
de aproape 50 dB.
Între DP ş AAF este intercalat
un filtru activ trece-jos de ordinul 3
reali zat cu tranzistorul BC109C.
Amplificarea acestui filtru este foarte
aproape de O dB. EI este atacat ş
polarizat de la iesirea 14 a DP, unde
este un repetor pe emitor. ă cu
AAF, care are conectat Între pinii 2 ş
6 un grup RC convenabil (2,2 MO si 39
8
pF), se ă pe global În AF o
ă de ţ ă destul de
ă de a unui filtru Bulterworth
de ordinul 4 de tip trece-jos.
Sistemul AGC este comandat
de semnalul AF redresat ş filtrat
convenabil. Tranzistorul BC107A ş
ă ţ ă În
curent alternativ Între colector ş emitor
de la valori foarte mari ă la 50 - 100
n, atunci când polarizarea ţ
ă ă Între O ş circa
O,7V. Atragem ţ ă nu se ă
tensiunea ă pe colector
(schema nu este ă ş La
iesirea multiplicatorului ce ă
, --
;(]
Figura 6--
ţ de detector de produs este
ă o ţ ă de ă
ă de 8,5 KO. Tranzistorul este
conectat În c.a. Ia pinul 1 ş poate
reduce ţ ă de
ă respectiv amplificarea
detectorului de produs. Intre 1 ş 14
este conectat un repetor pe emitor
integrat. "Adâncimea de reglai" a
sistemului AGC este doar de circa 40
dB ă reducerii
ţ de ă ă a DP
de la 8,5 kO (tranzistorul blocat) ă
la 50 - 100 O (tranzistorul polarizat pe
ă cu O,7V). Deoarece la semnale
locale foarte puternice (S9 + 50 dB)
receptorul poate distorsiona, sistemul
AGC ş ă ă
amplificarea suficient, este necesar ă
se ă intrarea AAF În limitare. O
ţ este reintroducerea În ă
a clasicului ţ de reglajAF,
care ş O rezolvare mult mai
ă este intercalarea unui atenuator
la intrarea receptorului (cu câteva
trepte de câte 10 dB). In acest mod se
previne ă intrarea În lirnitare a AAF,
cât ş a DP, evitându-se ţ
distorsiunilor. În plus se ă ca SF ă
ă ţ care sunt mult
mai ă ă ca distorsiunileAF. E
drept ă se reduce sensibilitatea o
receptorului, dar trebuie ţ
cont ă circuitele TAA661
folosite În SF ş DP au gama
diode. Pentru schema din figura 3 s-
a preferat ci rcuitul integrat TAA661 , .
deoarece se ă de o
amplificare ţ ă ş de
posibilitatea de a real iza cu minim efort
ş cele ă oscilatoare. In acest mod
schema este ă ş ă ă ă
a necesita o multime de componente
ţ In figura 5 este ă
schema unui atenuator simplu, care
ă ă aproximativ ţ de
500 la intrare ş ş Se ă un
comutator cu 2x3 ţ ă
pentru ţ a, b ş c sunt
aproximativ O, 10 ş 20 dB.
Varianta ă ă ţ ă a
receptorului, ă ă cu filtru LC cu
8 circuite ş etaj AFI, ă o
adâncime de reglaj a sistemuiui AGC
de circa 80 dB ş folosirea
atenuatorului din figura 5 este
ţ ă (cele 4 circuite de la intrare
au redus sensibilitatea ă de 10
ori, ă cu 20 dBI)
Etajul de ş al receptorului
este redus la forma cea mai ă
fi ind compus din ă tranzistoare
complementare de tip BD sau chiar
BC.Amplificarea În tensiune a ?r"stui
etaj este ă de unitate.
Polarizarea tranzistoarelor se ţ
de la ş circuitului integrat
ţ de 2,2 KO este astfel
ă ca În repaus curentul prin
tranzistoare ă fie de 2 - 5 mA. ş
sistemul AGC nu permite ca la ş
ă se ţ ă o putere mai mare de 50
- 60 mW ţ de valoarea
ţ de 100 - 180 O din
colectorul tranzistorului BC177), În
cazul folosirii unei perechi de
tranzistoare BC este bine ă se
improvizeze radiatoare sub forma unor
tuburi de ă lungi de 30 mm care se
introduc ţ pe capsulele
tranzistoarelor (figura 6). Cu semnal
AF, curentul poate ş la mai multe
zeci de mA. Pentru tranzistoare BD nu
este ă folosirea unor
radiatoare. Se atrage ţ ă În
ţ unor semnale puternice, cu
sistemul AGC deconectat , tranzis-
ă ă de ţ
ţ de numai 65 _(sau afenuator)
C
350pF
Figura 7
70 dB, ă ă de schemele de 0---------1
FET (peste '100 dB) sau cu
TEHNIUM • Nr. 4/1997

..
,
YOSOCU 4 PUl Nl w llh; ţ ş S.C.z. CLUJ
Y050CV 4 CAlIn Vlr"U ă ş nr.13,ap.109,jud.CJ Y05AAA 2 Sztupar Alexandru Sighetu ţ nr. 7,ap.33,jud.MM
Y050CW 2 Morc"o OllCtOrijho Salu ş nr.3,bI.19,ap.1S.j ud.SM Y05MT 2 Olariu Ioan Cluj-Napoca,str. Padin nr .27 ,bI.E9,ap.23,j uel. CJ
Y050CX 4 r orgholo VtJsllo Cluj-Napoca,str.T.Vladimirescu nr.68,bl.4,sc.B,CJ Y05AAZ 2 Cimpoca Tiberiu Cluj·Napoca,str.Heltai nr.66,jud.CJ
Y050CZ J Vogo L08710 Baia Mare,slr.Olarilor nr.S,jud.MM Y05ACB 2 ă Ş Silvaniei,str.Cuza ă nr.2,jud.SJ
Y050D J RCI(lu NogruAurel Clu j-Napoca,str.AI. ţ ă ,bl. D ,ap.43,jud. CJ Y05ACG 2 Hriscu Vasile ş nr.,ap.3,jud.BH
Y050DA 4 Gorgoly Ş CJuj·Napoca, str. PavJov nr .33,jud. CJ Y05ACH 3 Chira Gligor Aiud,str.Crinului nr.9,jud.A8
Y050DC J Olah Csaba ş ă nr.694,jud.SM Y05ACK 3 Todea Livi u Mircea Cluj-Napoca,str. nr.66 ,bl. D2,sc.2,et. 4, CJ
Y050DD 4 Orute Dorel Oej ,str.Vlad Ţ ş nr.3,bI.B62,ap.37 ,j ud.CJ Y05ADB 3 FufezanAurel Aiud,str.Horea,bI. 2bis,ap.9,jud.A8
Y050DE J Nuberloan ş ,str. MineriJor nr. 48,jud .SJ Y05AOJ 3 Alban Gheorghe Turda,str.Republicii nr.18,jud.CJ
Y060DG 3 Oandu Gheorghe Simpaul nr.232,jud.CJ Y05AEO 4 Tonder Francisc Cluj·Na poca ,str. Pasteur nr. 78, bl. 3J ,sc.3 ,ap.25,jud. CJ
Y050DH RUS AdamAtti la Paul ţ nr.4,ap.1 O,jud.BN Y05AEN 3 Chiorean Gheorghe Cluj-Napoca,str.Tarnita nr.5, bI.A2,apAO,jud.CJ
Y050DJ 3 Vesa Octavian Pompiliu ţ nr.4,ap.24,j ud.BN Y05AEX 2 Hadnagy Vasile Zoltan Cluj -Napoca,str.Donath nr.23,bI.M3,sc.2,ap.22,j ud.CJ
Y05CDK 3 Matyasi Ş ş nr.1,ap.14,jud.BH Y05AFJ 2 KormosAlexandru Baia ş nr.14,ap.30,jud.MM
Y050DL RUS ş Gitye Islvan ş nr. 7,bI.R63,ap.1 O,jud.BH Y05AGO 2 Boer GratianAurel ş nrA2A,jud.CJ
Y050DR 4 Pop Gheorghe Alba lulia,str.Avram Iancu nr.1,ap.19,jud.AB Y05AGQ 2 Ş Titus Doru ă ă nr.12,bl.P,ap.2,jud.BH
Y050DS 2 Alexoaie Ovidiu Alba lulia,str.Livezii nrA5,bI.7,apA,jud.AB Y05AHG 2 Filip Vasile ă
Y050DT 2 Trip Nistor Daniel Oradea,slr.Birzavei nr.30,jud.BH Y05AHZ 3 Szaba Emeric ă ă nr.9,bl.V3,ap.54,jud.BH
Y050DU 3 Kiss Szakacs Bla Baia Sprie,str.Micro Vesl nr.13,ap.27,jud.MM Y05AIR 2 Takacs Carol Oradea,str.Munlele ă nr. 11,jud.BH
Y050DW 3 Remetean Ioan Gheorghe Baia Mare,str.M.Basarab,ap.27 ,j ud.MM Y05AIV 4 PintyaK Iosif ă nr.1 DA,j ud.BH
Y0500X 3 Temes Dorin Radu Baia Mare,str.Molorului nr.1 ,ap.1 01 ,jud.MM Y05AJJ 3 Petrlko Francisc Oradea,str.Transilvaniei m.15,bl.AN4,ap.21 ,jud.BH
Y050EA 3 Cancil .. EmilAlexandru Slaj ,slr.AI.Gh.Golescu nrA,jud.AS Y05AJR 2 Nemelh Nicolae Iuliu ţ ş m.93,jud.MM
Y050EB 3 OrosArghi l Milian Baia Mare,str.Hortensiei nr.8,ap.51 ,jud.MM Y05AKG 3 Lupu Constantin Oradea,slr.Borsecului m.1 O,bI.X 15.sc.A,et.1 ,jud.BH
Y050EC 3 Cozma Teofil Mircea Baia Mare,slr.GrAnicerilor nr.73,ap.89,jud.MM Y05AKT 3 Oras Octavian ş nr.24,ap.1 ,j ud.BH
Y050EO 2 lovas Ferenc Oradea,slr.D.Canlemir nr. 77 ,ap.90,jud.BH V05AlH 2 Borgyos Ş Satu-Mare,str.Anton Pann nr.15.jud.SM
Y050EE 3 Anderca Adri an Robert Salu Mare,str.Avram Iancu nr.aO,jud.SM Y05AlI 1 Mil ea Nicolae Oradea,str.Sovala nr.44,bI. C8,ap.60,jud.BH
Y050EF 3 Bughesiu Carol Baia ă ţ nr.5,jud.MM V05AlP 4 Ş ţ ş
Y050EK 4 Kiss Erika Oradea,slr.Dimitrie Canlemir nr.aa,bl.C1 O,jud.BH V05AMF 2 ş Alexandru Oradea,str.Sovata nr.36, ap. 33,j ud. B H
Y050El 3 Dimitriev Alexandru Salu Mare,slr.Arinulul nr.4,ap.34jud.SM Y05AMH 2 ş Gavril ş nr .5,bl .ZP4 ,ap. 7 ,j ud.B H
Y050ER 3 Salinl Erika ă m.1 ,bI.E4,ap.2jud.SJ Y05AMN 3 Ciugudeanu Mircea Cluj-Napoca.str.Pata,bl .P16,sc.1,ap.23,jud.CJ
Y050ET 3 Tocaciu Emil ţ TItulescu nr.20j ud.BN Y05ANG 4 Barodi leon

Oradea,p-la 23AuguSI nr.25,sc.A,ap. 7 ,jud.BH
Y050EU 4 Viorel Sergiu Cosmin Prundu ă nr.453,j ud.BN Y05AOM 1 Frisch Constantin Salu Mare,str. Crinului nr.14,jud.SM
Y050EW 3 Wegrzynowski Egon Valeriu Ocna ş ţ nr.12,bl.23,ap.3,AB Y05APH 3 Popa Traian ş ă nr.4,j ud.BH
Y050FO 3 Ulici ă ţ Sighelu Marmaliei,str.A.lvasiuc,bI.4,ap.62,jud.MM Y05AQN 2 Kenez Ferencz Salonta,str.Olteniei nrA2,jud.BH
Y050FE 3 lerima Ionel Constantin Sighetu ţ ă Y05AQW 4 Beres Francisc Oradea.str.Transilvaniei nr.1 O,bI.K,sc.C,jud.BH
Y050FG 2 Sarvari Tibor Edward Satu ţ Saligny nr.1 ,ap.40,jud.SM Y05ARN 3 Balini Horia liviu Baia ţ nr.22,ap.58.jud.MM
Y050FH 2 Gajdos Csaba lehel Salu Mare,beI.Lucian Blaga nr.9,ap.16,j ud.SM Y05ASA 3 Fodor Dinu Mircea Oradea,str.Gh.Ooja nr. 15,j ud.BH
Y050FI 2 Csajkos Zsolt Satu Mare,str.Dari u Pop nr.7,bI.40,ap.1 ,j ud.SM Y05ASH 3 Nica Dumitru Baiul,ap.393,jud.MM
Y050FJ 2 Vanyi Islvan levente Satu ş nr.3,bI.19,ap.6,jud.SM Y05ASO 2 MorariuAlexei Dej,al.Gladiolelor nr.6,ap.1 ,jud.CJ
Y050FK 3 Makkai Zoltzn Aiud.slr.Avram Iancu nr.174,jud.A8 Y05AT 2 ş Iosif Satu Mare,str.Careiului nr.12,bI.11 ,ap.56,jud.SM
Y050fM 4 Weisz David Oradea,str.Bradului nr.18,jud.BH Y05ATG 2 Caulnic Ioan ă nr.57,jud.BN
Y050FN 4 Kis Ferenc ă ă ţ nr.5.jud.BH Y05ATN 2 Posta Stefan Cluj -Napoca ş nr. 79, bl. V 4, ap. 96,jud. CJ
Y050FO 4 KissTIbor ă nr.6.jud.BH Y05ATV 2 Mierlu!'loan Oradea,str.Galileo Galilei nr.10.bI.X15,eI,4,jud.BH
Y050FP 2 Bodnar Alexandru Leontin Oradea,str.Spartacus nr.38,bl.X2,ap.11 ,jud.BH Y05AUG RUUS Roman Iosif Baia Mare,str.Narci selor nrA,ap.3,jud.MM
Y050FR 3 Rus Florin Oej,str.Dealul Rozeior nr.9,bI.T,ap.3,jud.CJ Y05AUK 2 BuiaSlefan ă ă ,sir. ă bl.A, ap.18,jud. BN
Y050FT 4 Pop Tiberiu CI uj-Napoca,str. ţ nr. 32 ,bl.18 ,ap.35,jud. CJ Y05AUM 3 OebeikaAl exandru Corneliu Oradea,aLSulfinei nr.2,sc.2,ap.34,jud.BH
Y050FV 3 ţ nr.37 ,jud.CJ Y05AUU 3 ă Mircea Aiud,str.Micro 3,bI.16,sc.B,eI.4,ap.17 ,jud.AB
Y050FW 2 Laar Istvan Cluj-Napoca,str.Herculane nr.17 ,ap.30,jud.CJ Y05AUV 2 Frenczy Csaba Sighetu-Marmaliei, str .N. Titulescu nr.23 ,jud. M M
Y050GA 4 Bejusca Viorica Maria ş 19,ap.1 Ojud.BH Y05AVF 4 Gales Traian Baia Mare,cal.Traian nr.4A,jud.MM
Y050GB 4 ş Cri stian Ocna ş lorga,bIA4,ap.36,jud.AB Y05AVJ 3 Driha' Viorel ş nr.Zimbrului nr.22,jud.BH
Y050GO 3 Moldovan Daniel Cluj-Napoca,str.GrMinarilor nr.14,jud. CJ Y05AVN 2 Lingvay Iosif Sighetu ţ nr.26,jud.MM
Y050GG 2 Iancu Mircea ş Oradea,slr.Ecalerina Teodoroiu nr.32,jud.BH Y05AVP 2 Csiki Zoltan Alba ş nr.39.jud.AB
Y050GH 4 Dacian Vasile Oradea,slr.Progresului nr.105,ap.2.jud.BH Y05AVT 4 Oros Vasile ş nr.202,iud.MM
Y050GI 3 Regojan Ioan Uviu ş de Sus nr.321 ,jud.BH Y05AIJIN 3 Radu Mircea Baia Mare,slr.Rozelor nr.3,ap.1,j ud.MM
Y050GK RUS Kiss Zoltan Csaba Oradea,str.Vasile Conta nr. 7 ,b1.PC124,ap.1 O. BH Y05AWN 2 Bodorloan ţ nr.2,bI.X1 ,ap.10,jud.CJ
Y050Gl 4 Cristea lidia Oradea,str.o.Cantemir nr.31 ,bI.013,ap.1 O,jud.BH Y05AWX 2 Moraru Simion Cluj-Napoca,str.Viclor Hugo nr.19jud.CJ
Y050GM 4 Boldis Remus Ioan Oradea,slr.C.Nottara,bLC,ap.1,jud.BH Y05AXA 4 ş Virgil ţ ş nr.14,jud.BN
Y050GR 4 ş Robert Ivan Baia Mare,slr.Hortensiei nrA,ap.7,jud.MM Y05AXB 2 Bochi s Mircea Baia ă nr.34,jud.MM
Y050GS 2 Canciu Silviu Claudiu Blaj,str.ALGh.Golescu mA,jud.AB Y05AXF 2 Nemes Carol Cluj-Napoca ,str.Agricultorilor nr.20,bl. 04, sC.4 ,jud. CJ
Y050GT 4 Tomo Eva Oradea ,sir. Milcovului nr.28,bI.PB 75 ,ap.16,jud .BH Y05AXH 2 Chiorean Romul Aiud,str. Unirii, bl. 6,sc. O ,ap .31 .jud.A8
Y050GU 4 Moldovan Francisc Oradea,slr. M.I.Antonescu nr.125,bI.P39,ap.1 ,BH Y05AXI 2 Rusu Pompei Aiud,str. Micro lii"bl.16,sc.e.ap.20,jud.AB
Y050GV 3 Canciu Sil via Valeria Blaj ,str.A.GoIescu nr.4,jud.AB Y05AY 2 Csik Vasile Baia Mare,bd.RepubJicii nr.3,apA,jud.MM
'"
Y05AYT 3 Petre Ioan Cluj-Napoca,str.Bisericii Ortodoxe nr.45,jud.CJ

Y05AZO 3 ă Gavril Oradea,str.6 Martie nr.113,bLB2,sc. E,ap.1 O,jud.BH Y05lH 2 Mago Francisc Cluj-Napoca,bd.22 Decembrie nr.37,ap.39,j ud.CJ
Y05AZZ 3 lanitchiTitus ţ Y05LJ 2 ş Ionel Cluj-Napoca,str.Petuniei nr.5,bI.C,ap.18,jud.CJ
Y05BAD 4 Hamza Lup v'Lucian Oradea,str.Stadionului nr.5,jud.BH YQ5U 2 Kiss Zoltan Oradea,strVasiie Conta nr.7,bLPC124,ap.10,BH
Y05BAH 2 MiholcaAdrian-Grigore Ş nr.8,ap.30,jud. BN Y05LN 2 Csuzi Coloman Oradea,str.Transilvaniei nr.4,bLF9,sc.A,jud.BH
Y05BAT 2 Pokorny Iuliu Oradea,str.Sovata nr.34,et.6,ap.38jud,BH Y05LP 2 Pop Ioan Gheorghe Baia Mare,SIr.lon Slavici nr.2,ap.92jud.MM
Y05BBJ 3 PurdeaAugustin ţ nr.20,jud.CJ YOSlQ 3 Ozsvalh Alexandru Baia ş nr.9.ap.41.jud.MM
Y05BBL 2 Nislor Vasile Oradea.str.C.Negruzzi nr.1 ,bl. PB20.ap.6,jud.BH Y05LR 2 Galbacs Iosif Oradea,str.Cazaban nr.S1.ap.88,jud.BH
Y05BBO 1 Gheorghe ţ Oradea,slr.Lacu ş nr.9,bI.AN77,ap.1l,jud.BH Y05LT 4 Vigh Iosif Oradea,str.Gh.Doja nr.42,jud.BH
Y05BBY 3 GunzeJ ţ Oradea ,sIr. Ş ă nr.7, bI.F5,sc.A,et.2,jud. BH Y05LU 2 Tatu Ovidiu Alexandru Baia Mare,str.loan Slavici nr.6,ap.46,jud.MM
Y05BCX 3 Cucu Florin Dej,str.Crângului nr.4,bl.U2,ap.6.jud.CJ Y05LZ 3 Huzsa Gheorghe ş ş m.45,jud.SM
Y05BEB 3 CrisanAndrei Baia Mare,str.Odobescu m. 7 ,ap.17 ,jud.MM Y05NB 4 Vida loanAnania Baia ş ,ap. l ,j ud.MM
Y05BEF 3 Oancea Ioan Cluj-Napaca,str.Pata nr.16,bI.P7 ,ap.1S,jud.CJ YOSNS 2 Neaga Ilie Com'valea De Jos nr.123,jud.BH
YOSBEG 2 Bolos Emanuil Oradea,slr.6 Martie nr. n,ap.26.jud.BH YOSNT 3 Mociani Ioan Cluj-Napoca,slr.Oonath,bI.IX,ap.4 7 ,jud.CJ
Y05BEK 3 Bosancu Ilie Singeorz ă sir. T randafi rilor nr.50,jud.8N Y05NX 2 Brandabur Nicolae Oradea,str. 8umbacului nr.26A,bI.062, ap.39,BH
Y05BEQ 2 Incze Ervin Iosif Ocna ş ş nr.2S,ap.6,jud.AB YOSNY 2 Bakloan Cluj-Napoca,str.Horea nr.67,ap.26,jud.CJ
Y058ET 1 Canciu Emil Blaj,str.AI.Gh.Golescu nr.4,iud.AB Y05NZ 2 Marina Pavel Cluj-Napoca,str.Birsei nr.4,bJ.I,sc.6,ap.75,jud.CJ
Y05BEU 3 Irimie Iacob ţ ţ Y050A 3 Steuer Ludovic ţ ă nr.44,jud.CJ
Y05BFJ 1 Stoicescu Adrian Alba ţ iuliu Maniu nr.14,bI.A,sc.A,ap.17,jud.AB Y050AA 4 SargaAlexa Cluj-Napoca,str.Ni colae Iorga nr.7-9,jud.CJ
Y05BGH RUS Cosma Ovidiu Baia Mare,str.Secerei m.10,ap.33.jud.MM Y050AB 4 Rusu Virgil ţ Pop de ă ş ,ap. 18
Y05BGH 2 Fodor Vasile Carol Satu ş nr.S1 ,j ud.SM Y050AC 2 Munteanu Sergiu Baia Mare,beI.Traian nr.1 ,ap.18,jud.MM
YOSBGL 2 MoJdovan Ioan ă nL11 ,sc.A,ap.1S,jud.CJ Y050AD 4 Galbin Gheorghe IIva ă ă nr.77S,j ud.BN
YOSBGO 2 Vutan Ioan ş nr.14,bI.P11.sc.1 ,et.2,jud.BH Y050AG 1 Tomo Ş Gyorgy Oradea,str.Milcovului m.28,bI.P8Z,ap.16,jud.BH
YOSBGZ 2 ă Marius ă ş m.6,bI.F4,ap.19,jud.SJ YOSOAI 1 Nagy Ludovic Salonta,str.Hunedoarei nr.13,jud.8H
YOSBHW 2 Marina Marioara C!uj-Napoca,str.8îrsei nr.4,bI.1 ,sc.6,et,2,ap.75,jud.CJ Y050AK 4 Kovacs Mihaly Oradea,str.Teodor Speranlia nr.11,bI.P81S,jud.8H
Y058JL 2 Papp Mihaly Oradea,p-Ia 23August nr.2,ap.7 ,jud.BH Y050AL 3 Laber Cornel Sighelu ţ Decembrie nr.36A,MM
Y05BIM 1 Cristea Ioan Oradea,str.O.Cantemir nr.31 ,b1.D31 ,ap.1 Ojud.BH Y050AM RUS Biltiu Tamas Ti tus ş de Sus,str.M.Eminescu nr.5,jud.MM
Y05BIN 1 Szkazsko Anton Sighetu ţ ă nr.93.jud.MM YOSOAW 2 Ene Cristian . ş Vtaicu,bl.B4,ap.S,jud.8H
Y05BJA 3 ă Iosif Alesd,str.Rândunicji nr.8,jud.BH Y05OA)( 4 Lukacs Laszlo Csaba Oej.str.Aurora m.6.bI.P2,ap.37,jud.CJ
Y058JJ 3 Lariu Horia Marius Oradea,slr.Moscovei nr.25,jud.BH Y050AY 4 Cacan Gheorghe ă Oej, str. Gladiolelor nr.8, bl.B7 ,ap. 3,jud. CJ
Y05BJR 4 Tofeni Victor Viorel ă ă ă Y050AZ 3 Skriccek Alexandru sat. Blaja nr.32.jud.SM
Y05BJW 2 KormosAlexandru Baia Mare,slr.Bucovinei m.2A.ap.31 ,jud.MM Y050BA 3 JuncAdrian Traian sat Haieu Mare nr.92A,jud.BH
Y05BJY 3 Cosma Octavian Baia Mare,str.Fructelor nr.9B,jud.MM Y050BE 4 Kiraly Pavel Oradea,str.Flamarion nr.11 ,bI.PB2l,ap.16,jud.BH
Y05BKD 2 HaiducTiberiu ă Y050BF 4 Ivanciuc Vasil e Com.8îrsana nr.5a,jud.MM
Y05BKE 4 Singeorzan Ilie liva ă ă nr.134,jud.BN Y050BJ 4 Jager Wilhelm Oradea,str.Apelor Calde nr. 6, b1.X7, SC.A,el. 4, BH
Y05BLA 1 Durdeu Vasile Cluj-Napoca,str.Putna nr.5,bI.M1 ,sc.1.ap.4,j ud.CJ Y050BL 1 MunteanuAdrian Francisc Carei,cal.Mihai Viteazu,bI.MVa,ap.5jud.SM
Y05BLC 2 BalinlArpad ă Eminescu nr. 1.jud.SJ Y050BO . RUUS Câmpeanu Ionel Blslrila,Slr.lntrarea Muncelului nr.3,jud.BN
Y05BlD 3 DeacVasile Cluj-Napoca, nr. 1,sc.4,ap.28,jud.CJ Y050BP 4 Olah Szabolcs ş ă nr.694,jud.SM
Y05BLI 3 Chiorean ionel nr.82,sc.2,ap.42,jud.CJ Y050BR 2 Bejusca Ş Dezideriu ă Bunar nr.10A,jud.BH
Y05BLR 2 Incze Ioan Iov Gherla,slr.23AugUSI nr.10,jud.CJ Y050BS 3 ă Ovidiu Sebastian Alba lulia,str.Gemina nr. 1 ,bl.AC19 nr.3,jud.CJ
Y05BLW 3 SzelAgnes Oradea,slr.Transilvaniei nr.4,bI.F9,sc.A,jud.BH YOSOBT 4 Marius Daniel ţ ă Traian nr.46,ap.12,jud.BN
Y05BMT 3 ă Vasile Cluj-Napoca,str.V.Hugo nr.11 ,j ud.CJ Y050BU 3 GulTraian Baia ă ş nr.81,ap.27,jud.MM
Y05BMZ 3 Erdohati Gheza Diosig,str.Viilor nr.96,jud.8H Y050BV 4 Danci Mihai ş de Sus,str.Rindunelelor nr.131,jud.MM
Y05BOL 3 Conradi Emest Alba ă ş nr.16,ap.26,j ud.A8 Y050BW 3 Tatu Serioja Ovidiu ţ nr.24,jud.BN
Y05BPP 4 HoJlandus Jozsef Cluj-Napoca,str.Maxim Gorki nr.58,jud.CJ yas08X 4 Benedek Eduard Cluj -Napoca,slr.Micus nr.1 ,ap. 136,jud.CJ
Y05BPQ 4 Lupu Nicolae Vasile Cluj-Napoca,slr. Ti pografiei nr.18.ap. 7 ,jud.CJ YQ50BY 2 Szocs Levente Ferenc Ocna ş nr.186,jud.AB
Y05BPU 4 Becichi Gheorghe Cluj-Napoca, str.Razoki,bl.1 ,sc.A.ap.1 O,j ud. CJ Y050CA 3 TirziuAurel Jibou,str.Avram Iancu nr.37,bI.18,ap.7 j ud.SJ
Y05BPW 3 Variu Florian Salu Mare,str.Uzinei nr.247,jud.SM Y050CB 4 Stefan Marius Pavel Oradea,str.Sovata nr.87 ,bl.Ql O,sc.B,et.4,jud.BH
Y05BQA RUS Muresan Vasile Baia ţ Gh.Gh.Dej nr.ajud.MM Y050CC RUUS Ânderco Ş Satu Mare,SIr.Avram Iancu nr.aO,jud.SM
Y05BQO 2 Dumi tranAlexandru ş nr.44,jud.SM Y050CD 3 Bacsadi Mihai Oradea, str.Spitalului nr.42,bI.B,ap. 7 ,jud.BH
Y05BQE 3 Pasca Ioan Oradea,str.Splaiul ş nr.11 .bLC4 ,sc.D,jud.BH Y050CE 2 ă Nicolae Alba ă nr.1S,bI.B6,ap. 19,jud.AB
Y05BQl 3 ş Gheorghe ş m.4,jud.BH Y050CF 4 ă Eufimie Eugen Oradea,slr.Slalinei nr.21A,bLPC48,ap.9,jud.BH
Y05BQQ 1 ă ă Ioan Salu Mare.slr.lon Vidu nr.5,ap.2,jud.SM Y050CG 4 Solcan Grigore ţ ş nr.80,ap.17 ,jud.BN
Y05BQS 4 BalintVasi leAureJ Baia ă nt.1 Ojud.MM Y050CH 3 Hasznosi Sandor ă nr.1 S,jud.BH
Y05BRE 2 Blejan ă Oradea,str.dr.P.Groza nr.19,jud.BH Y050CI 3 Ninacs loa'n ş ş ,ap.6,jud.SM
Y05BRF 2 Boncu Valeriu ă m.67,jud.BH YOSOCJ 4 Junc Petru Oradea,str.Cartier Nou nr.12,bI.H1 ,sc.F,jud.BH
Y05BRG 3 Nyuzoloan Oradea,al.Zidarilor nr.3,bLZ1 b,ap. l jud.BH Y050CK 4 FarcasAdrian ă ă nr.17-19,bI.A 1 ,ap.7
Y05BRH 3 Gherdan Liviu Gheorghe Oradea,str.Spitalului nr.59,jud.BH Y050CM 4 ş Sorina Magdalena ă nr.17 -19,bI. A 1 ,ap.7
Y05BRY 2 NyiriAlexandru Salu ţ ă nr.14,bI.21 ,ap.8,j ud.SM Y050CN RUS Copindean Ovidiu Nicolae Ocna ş ş nr.11A,jud.A8
Y05BRZ 1 Spitzer Paul Oradea,bd.Oacia nr.56,bl.U3iC!P.37,jud.BH YOSOCO 3 ş Karoly sat ş ă m.398,jud.SM
Y05BSG 3 Haiduc Ioan Salu Y050CP 2 ă Salu Mare,caLTraian nr.2,ap.S2,jud.SM
Y05BST 2 O!ahStefan Ş Silvaniei,slr.Partizaniior nr.14,bI.M1 ,ap.9 Y050CR 3 BotezanAurel Ocna ş
Y05BTO 4 Coroiim Petre ţ Uniri i nr.3,jud.CJ Y050CS 3 Keresztes Dionisie Ş Clu}-Napoca,str.Kar! Marx nr. 103,jud.CJ
Y05BTE 4 Major Ioan Gherla,str. Pluga rUor nr. 4.b1.F 1 ,sc.2 ,apAO ,jud. CJ O
,....
<,'
toarele BC se pot distruge, curentul
crescând f oarte mult. În locul
difuzorului se pot conecta ă ş cu
ţ ă Între 100 ş 4 KQ.
ă se folosesc ă ş de mare
ţ ă se va ă la ş o
ţ ă de ă de 10 - 20 O,
pentru a nu se afecta ţ
sistemului AGC. Tot ş se va proceda
ş ă se ş pentru difuzor un
alt amplifi cator de put ere conectat
printr-un condensator la pinul 6 al
circuitului Detectorul AGC nu
este clasic (cu ă diode ş ă
condensatoare). Conectând o ă
ţ ă În Serie cu tranzistoarele
(100 - 180 O) , se ţ di rect
semnalul AF redresat (numai o
ţ ă dar nefiltrat. Impul surile
ţ ă condensatorul de 220
prin intermediul diodei ş se ţ
o tens i une lent ă care
ă ş ţ "anvelopei "
semnalului AF. ă semnalul AF
scade, dioda se ă ş
condensatorul ţ timp de 0;5 - 1
secunde t ensiunea ă de
ă AGC (se ă lent prin
ţ de 15 KO) . Receptorul ş
ţ deci un timp amplificarea
ă ă care sensibilitatea ş
ă semnalul AF dispare) . ă
semnalulAF apare din nou (sau ş
ţ ă de valoarea ă
condensatorul se ă rapid prin
ă S-a realizat principalul deziderat
al unui sistem AGC pentru SSB ş
anume o ă ă de timp la
ţ sau ş semnalului ş o
ă mare de timp la ă
sau ţ semnalului. Valorile
condensatorului din sistemul AGC ş
ale rezi stoarelor aferente sunt destul
de critice ş aici ă loc pentru
experimente. ş ca orice AGC
derivat din audio, sistemul ă
fenomenul de "pumping" la anumite
semnal e puternice. Ulil izând
atenuatorul manual di n f i gura 5,
ţ va fi acceptabil de ş ă În
orice ţ ţ nu este
posibil ca un sistem AGC atât de
simplu ă ţ ă ţ dinamice
superioare unor sofisticate sisteme
AGC profesionale, dar la simplitatea
schemei, ţ este
ă
ă se ş modi ficarea
nivelului audio În difuzor, ă ă a se
afecta si si stemul AGC, se poate
TEHNIUM • Nr. 4/1997
monta un reostat serie cu difuzorul (O
- 100 O) , sau se poate conecta ă
un AAF de putere separat ,
ă cu potentiometru de vol um.
În acest caz cele ă tranzistoare BC
ă doar pentru AGC.
Un redresor simplu ce ă 15
V se poate realiza cu ă diode ş un
transformator de sonerie. Schema cu
dublare de tensiune permite ţ
a 25 28 V la bornele
condensatoarelor Înseriate, deoarece
transformatorul de sonerie ă
cam 10 Vef, ă consumul este mic
la bornele de "8V" . Becul folosit ca
ţ ă de balast poate semnaliza
un scurtci rcuit la ş Se poate folosi
ş un alt alimentator stabilizat.
Nu se ă montarea
unui ARF În locul condensatorului de
3,9 pF În circuitul de intrare, deoarece
este posibil ă ă ţ
Conform unui vec hi dicton
radioamatoricesc, "cel mai bun ARF
este antena ă ş Este ă
folosirea unei antene filare bine
degajate, care ă cu coborârea
ă totalizeze 20 - 40 m. Folosirea unui
circuit de adaptare simplu (figura 7)
este ă Acordul acestuia se face
ă ureche sau se poate conecta un
instrument pe linia deAGC ş se poate
astfel benefi cia de un S-metru.
Montajul se ă pe un
circuit imprimat, cu respectarea tuturor
regulilor cunoscute pentru montaje RF.
Cele 10 bobi ne au ş tip de
ă ă de spire fiind indi cat
pe ă Se va ţ cont de
ă din TEHNIUM nr.81
1996.
La punerea În ţ se va
verif ica În ord ine: redresorul ,
amplificatorul AF, oscilatoarele, DP ş
SF.
La fiecare etaj se va verifica În
prealabil regimul de curent continuu,
conform ţ din catalogul de
ci rcuite integrate. De ţ ă la pinii
14, la ş TAA661 se va ă o
tensi une aproximativ pe ă ţ ă
de cea de la pinul 13. Conectând
un osciloscop ş un ţ la
pinii 8 se pot ver ifica ş regla
oscilatoare le pe ţ indicate. În
cel mai ă caz se va Încerca
ţ oscilatoare lor (sau a
armonicelor impare ale acestora) Într-
un receptor ă cuplând antena
acestui a la pinul 8 print r-u n
condensator foarte mic (pF, respectiv
zeci de pF). ă nu se dispune de un
generator RF, fi ltrele se pot acorda ş
cu semnal de l a ă pe
"maximum".Circuitele de intrare se
ă ţ În mij locul
gamei (3700 KHz) . Mult mai delicat
este acordul filtrului FI. Se va conecta
la ş un ţ ş se va
aplica de la generator o ă
ă (sau de la ă Se va
ţ asupra VFO ă când se
ţ la ş 2KHz (În ipoteza ă
oscilatorul de ă are ţ
ă 1087 KHz). Se poate aprecia
aproximativ ţ de 2 KHz ş ...
auditiv, dar mai ţ exact.
Di n cel e ă ţ al e
condensatorului variabil di spuse În
jurul ţ de "zero beat", pentru care
se ţ 2 KHz, se alege ţ de
ţ ă mai mare ă rotorului
extrase mai mult din st ator). Se
ă apoi succesiv pe maxim
circuitele L6 - L9. Ca verificare, la
ţ condensatorului variabil,
ă ă ă se va auzi mai
slab (conform curb::i din figura 4d) Se
poate ş apoi acordul oscilatorului
al doilea, ă ă a se mai ţ asupra
filtrului , optimizând decalarea
ă cu 1,8 - 2 KHz. Se va face
un compromis Între atenuarea benzii
l aterale nedorite ş redarea
ţ audio joase. Abia În final
se ă pe o emisiune SSB. Nu
ţ filtrul FI direct pe o emisiune
SSB ţ stri ca totul). Filtrul RF se
poate acorda pe viu, pe o emisiune
SSB În jur de 3700 KHz, cu antena
ă
ţ Sistemul AGC
ă f orma curbei de
seleclivitate, deoarece ş ă
ţ ă ţ ă a ambelor
benzi laterale la ş nivel. ţ
semnalul l a intrare ş eventual
ţ AGC În cursul regl ajelor.
Seria ă lor se ş
aici . Autorul ă ă succes ş este
convins ă realizând ş reglând acest
receptor ţ ă ţ mai mult SSB ş
radio În general decât construind
câteva transceivere cu filtre industrial e.
Nota redactiei : Despre autorul
articolului, prof.dr.doc.ing. Gheorghe
Cartianu, creatorul Ş ş de
ţ afirma ă "are radio
În sânge".
11

R162
VI
'"
Rl 58 RI57 1 R1 56
+ SV

.
4.7uF 4.1uF
IOV 16V
SCHEMA ELECTRONICAA RECEPTORULUI DE
INTEGRArOI?
TENSIUNE
VARICAP

J 330K
I !cl02 C1S9
lC1Ql -uP DE COMENZI
PCA!l4C440
L-____ -+ __ C"="=':r-LI-jTDAC
VCC
10'

42 ICl06
I OQnF
" ,
l -=$="
R132 RIOl2 ,

............,J. ""----' 21<2 '---oI 31(
STBY
4 1 R199
'--"I OOE
d O J!l.2.!.,.
lOOE

__ -r ____ .-__ -t ____ ____ +-_____ ____ t-______
3K 31<
SOA
R134 R102
4 SAT SCI 39
RI97
'---' 3K '----' 31<

__ ______ ;"=,=ro ==",, ____ -t ______ -"SL1'CONT
31< I I<
SYSTE M
H
Rl CA
R145 r .Q1 4 4 Rl43
101< l 101( 3K6
lK
-& ""E"
fl201
1'1137 1
MB +12Vl "':i"E'7' '--"--
10'
R148 R149 r RIS3
5 1<6 51<6 L 5K6
1
Bl
1? -f=1-'
1l 13!
Qll4
14020
BH RI60
MS
H
VI
3x27 Ohm
MJ201
iUNEn
,
R24J
",
Rl52
SKO
QlOJ
14020
RISl
SKO
QI02
14020
Rl50
SKO
R12J
Rl22
Rl47
Q10I
14020
VHF·H
JxJJK
HOl IlrrrrrJ OI05
H04
,.,
a.J OIOI
,.,
VHF·H Ll Dl02
,.,
4xl N4148
(SELECTOR DE CANAlE]
o S 3
AFC
"'00
l201
100E
1
TP201

INTfRMEDIAAA
f-
R204
47'

,ov
C252
10F
C220 -.J t-o=>
C2:t 1 J 9M 1: lo pinii
" SAW l20lA 8 $1 9
' ''' ".j S '"H al IC'02

Q201
\.il .,310 f----13 LJ f--CiQ:>
R201
'Kl
R209
I Kl
R210
'lE
1-- FILTRU •
1_",213
I - rronf
SAW lnF
PR!':AMPlfF!C:ATOR F.I.
, 6 IfUE
VHF·l 7 VHH
VHF-H 6 VHF-H

AFC 9 AfC
UHF 10 UHF
F
VTR
• 12 EXT
HOO 13 HDO
HOl 14 HOl
H02 15 H02
HOJ 16 HOJ
H04 17 04
H05 18 HD5
HD6 19 HD6
'-+--__
+5V
,",C
D124
.:ii t;: iN4148
HOO
R1 J O
L..-.-..I31<3
HOS /3212-
"3
EFFECT
SHDO
RMOT
SHOI
RESET
XTAl2
XTALI
TEST
37
36
3S
R1l9
34
11(
-L
10Qpf
,.-----I!=- ...:...j
33
1"
F-' D XT101
hl -:;=- lOMHZ :-:--'
[1:.
° .. fft,,, 1 <
Rl63
IOENT
[ 31<6
__ r-________________ -1
VSYNC __ +-__________________
HSYNC "' 0'-1--------------'-----1
RIll
FS
BlUf
,
011>5
B20e
GREEN 3
Rl66
820E
"EO ____
r I 820E
TP207
II CI60
" 470pF
J tC I61
II 410pF
" CI62
II 470pF
IICI 63
.'. '.470
p
F
R10JZ
II.,.

It:-.
II.

RI28
(CAUtARE]
SWll
PROGRAM
UF •

PROGRAM
nI DQWN
]
H03
RI 27
HD2
R126
RI 25
RI24

svm
SEARCH
3KJ UI
3"
3"
• IPLUS T' MINUS
SWO'
(MEMORAREI r STOUE
ţ
E T.V. IN CULORI ROYAL (RECOR) -partea
RI S4
' 0<
='"
RI03
0122
'50'

--;-:
STANDBV lED
RIO!
" 470E
Ql09
14020 +5v
$102
SW13
(RECE PTOR
STAND 6\'
ON/OH SWIICH
+ 5V
TElECOMANDA
Fel04
R170
680E
RI 72
"
R175
"
.5V
Q l1 3
J4020
FalO3
BEAD
,
HSYN
INFRAROSU)
"
MODULE
+5V
SIG.
D
GNo
fRIQI
SBX161D
Fel02
8fAD
Ho.
VR102
'"
+
,V BATERIE
.11
149

1"
00'

f'19 "'!


:: H?53A It'" Irl53A
R\69
'"
l
• Ţ
R191b
" "

R190
\:t\ 14020
5;(6
QllO
BC33?
RI6a
331<

COLI COl2 COl3
>100 KlDa KI16
UNI


Kl01 Kl09 Kl17
UN2

""';-<>-1

Kl02 Kl10 K116
LlN3
-<;-<>-"1
>-07"'''1
>-0-<>-"1
'"
1( 103 1( 119
LIN4
f-<:-<>-"1

KI04 )(112 K120
LINS
>-0-<>-1
SI'
>-0 ___ '1
SA+
Kl05 1013 1021
LlN6

>-0"71
MUT
Kl06 K1I4
UN7


1< 107 )(115 .
LI NS

STU
LOll
lelQ3
SAAJ010 7
,
U
,
UNI
,
,
5

7
,
LINS 9
lIN7 10
lIN6 II
LINS
"
lIN4 13
-t
COL4 GOl5
1<134

K133

K128

K129

K138

SLP
':d
EMITATOR DE TELECOMANDA
e: -
- -
-
-'"
-
-'"
"""
,-
""

&O
1-
SWOT
""A>.OG
• SELECI
R17 4
R170
RI77
R178
SW12

IPLUSj
(SELECTAREA
FUNCTIILOR
ANALOGlCE)
"
"
"
"
rC::oiiii[C] , lNTRARE AUDIO
IC701
TOAI013S
R704
5
, , 4ElIIW
fl703
220K
C703 C707

! OCO,
fl701
C708 C702 C700
IMI IMI
5<0
• •
11 702
J'"
,,' 470uF
'"

f6V
'"
.",- .",-
• C704
f6V
. AMPLIFICATOR DE AUDIOFRECVENTA
"
COLI
27

COL6
5 COL5
,
COL'"
23 COlJ
"
COL2
2f COLI
,O XT1 02 429KH
P-Jr5
-+-
R193 :T
IB
0<,
17 lINI
16 tlN2
"
lIN3
COL?
CO<'
KI56
>-0-<>-1
AV
K163
-:"1
IPt RC· 4021PSj
SP702
3W SOhm
SP701
3W SQhm
DIFUZOARE
============================:;=== VIDEO-T.V.
DEPANAREA TELEVIZOARELOR ÎN CULORI (IV)
Etajul preamplificator FI ă
(urmare din ă trecut)
1.Etajul preamplificator
Etajul preampl ificator FI cale-
ă are rolul de a ridi ca nivelul
semnalului de FI de la ş
sel ectorului de canale pentru a
compensa ţ atenuarea ă
de filtrul cu ă ă de ţ ă
(tipic 20-30dB). precum ş de a oferi
ţ ă de
ă la ş selectorul ui de
canale respectiv pentru atacul filtrului ,
Selector Preampli ficator
de
f---<:> f----<:' canale F.I.
(Iuner)
26 .. 36dB 10. 20dB
Figura 1
cu ă ă de ţ ă (SAW).
Compensarea ă este ă
În vederea ţ unui factor de
zgomot ă al ţ de
ţ ă (selector, etaje de FI),
ş amplificarea ă ar fi ă
În general ş În lipsa etajului
preamplifi cator FI.
O ţ ă a ş
pe ţ de ţ ă ă la
intrarea circuitului integrat este ă În
figura 1. ţ ă ă valorile date
sunt estimative, În vederea ă
calitative a rolului preamplifi catorului
FI, În cazurile concrete putând exista
unele ţ de la datele prezentate.
Se ă ă ă nu ar exista
preamplificatorul de FI , ş de
conversie al selectorului ar fi anulat de
pierderile din filtrul SAW. În acest caz,
raportul semnal/zgomot existent la
intrarea selectorului nu ar fi ţ
ci ar ·fi deteriorat Într-o oarecare
ă ă de factorul de zgomot al
etajului mixer din selector, care este
important.
Dar este posibil ca etajul
preamplificatorul FI ă ă ş
efecte nedorite În cazul unei ă
excesive. Acestea sunt În principal
ă
a) Amplificare ă ă
care poate duce la ţ ş
ţ ş ă ţ
sau la limitarea vârfurilor ă de
RF, deci ş amplitudini i
impul surilor de sincronizare si
14
Filtre cu ă ă de ţ ă
ing. Ş Naicu
ing. Horia Radu ă
modificarea nivelului de negru sau la
desincronizare (similar cu reglaj ul
ă al RAA) pentru
semnale mari;
b) Raport semnal/zgomot redus
ă ă premature În ţ a
RAA selector. ţ este
ă pentru a nu se produce
fenomenele de la punctul anterior la
niveluri mari de semnal de intrare,
reglajul de RAA selector nu se poate
face ă astfel Încât amplificarea
Filtru
SAW
-15 .. -30dB
etajului de RF al
de l a -6dBmV ă l a + 15dBmV
(0 ,5mV+5,5mV). În acest caz, pentru
semnalele din partea ă a
acestei plaje, ă raportului
semnal/zgomot este practic
ă iar pentru semnale
mai mici , ă este necesar, se pot
utiliza amplificatoare externe, ieftine,
acordate Î n canalul respect iv, cu
zgornot oricum mult mai mic decât al
ă tip de selector. De asemenea,
un alt motiv pentru neintroducerea
selectorului ă fie ţ ţ
la niveluri prea mici ale
semnalului de intrare,
care nu pot acoperi
zgomotul . intern al
componentelor.
Pentru selectoarele ş
intrarea În ţ a reglaj ului de RAA
selector trebuie ă se realizeze la
Figura 2a
niveluri cuprinse Între 1-3mV (60-70 2 Q-î:::::"':"'....,_"':''=::::Jr--05
dBmV). ă regl ajul se face la niveluri
mai marr apar fenomenele de la
punctul (a). iar ă se face prea
devreme, apare fenomenul de la
punctul (b), deci alegerea ă
preamplificatonului de FI este extrem
de ă pentru a asigura o
imag ine de calitate pe ecranul
televizorului.
ţ ă ş ă În
ă li psa preamplificatorul ui de FI
nu duce la o ă ă a
raportului semnal/zgomot ş În multe
cazuri este ă (de exemplu În
televizoarele color NEI). ă cazuri
În care ţ de TV nu introduc
Figura 2b
4
3 Figura 2c
Figura 2d
acest etaj suplimentar, realizând o preamplificatorului FI ÎI poate constitui
economie de componente cu ţ faptul ă o amplificare ă mai
ă În oarecare ă ă a ă a ţ de RF reduce mult
raportului semnal/zgomot.Acest lucru posibilitatea ţ ţ i lor
este pos ibi l ă ă unor nedorite, manifestate prin Înnegrirea
selectoare ş circuite integrate cu ecranului la anumite ţ
ampl ifi care mare ş ă faptului ă zgomote anormale pe sunet, ă ţ ă
semnal ele uzuale transmise prin la comutarea canalelor etc, ţ
ţ de ă (eventual prin de ţ pot fi ă cu un
cablu) au niveluri relativ mari, În plaja analizor de spectru conectat la iesirea
TEHNIUM. Nr. 4/1997
,. .'
Y05DPC RUUS Vaida Traian Marius ă ă ,str. Republicii nr. 22,jud .BN Y05BTF 3 Pop Darei ţ Ş cel Mare nr.1 S,ap.11 ,jud.BN
Y05DPO RUUS Tamasan Iuliu Florin ă ă ş nr.1.bL4,ap.Sjud.BN Y05BTS 4 Cornescu Traian Câmpia Turzii,str.Ecaterina Varga nr.18,jud.CJ
Y05DPE RUUS Ci rcu Victor Nicolae ă ă ă bLA5,ap. 7 ,jud.BN Y05BTI 3 ă Iosif Vlaicu nr.42.bLV12.ap.64
Y05DR 1 l odoAJexandru Cluj-Napoca,slr.Horea nr.67,ap.27,jud.CJ Y05BTZ 1 Moldovan David Cluj-Napoca,sl r. Peana nr.3,bI. 16,ap.1S.Jud.CJ
Y05DX 2 Barna Gavril Oradea,slr.Karl Marx nr.14,bi.PC111 ,ap.8.jud.BH Y058UM 4 Bocica Pavel Gherla,Slr.Cluj ului nr. 3. ap. 24,j ud. CJ
Y05JH 2 Bugyî Paul Com.Diosic,sat.Vaida nr.10,jud.BH Y05BVN 2 Farcas Viorel Vasile ă nrA,ap.57.jud.CJ
Y05KAD 2 RadiocJubul ţ ş Baia ş ţ nr.17,ap.62,jud.MM Y05BVT 3 Raliu Ioan Oradea.str.Dobrogeanu Gherea nr.6.j ud.BH
Y05KAI 2 Radioclubul ţ Cluj Cl uj -Napota,str.Eroilor nr.40,jud.CJ Y05BWD 4 ComanAurel ţ ,str,Viorelelor nr. 5,jud. BN
Y05KAP 2 RA. Mun. Sighelu Mar ma!iei . Sighelu Mar ţ Maniu nr.31 ,jud.MM Y05BWI 2 Jagher Gheorghe Baia ă nr.89,apA1.jud .MM
Y05KAQ 2 C.J.E.F.S. ţ ă ă ţ nr.1 ,jud.BN Y05BWU 3 Horvat Istvan Oradea,str. Foraj ului nr.1 ,b1.1 B,sc.A,apA,jud.BH
Y05KAS 2 ţ ă Unirea Cluj ţ 1 Mai nr.2,jud.CJ Y05BWO 2 Doroga Valentin Narcis Alba ş m.6,jud.AB
Y05KAU 2 Radiocl ubul ţ Bihor Oradea.str.Dumitru Petrescu nr.1 ,jud.BH Y05BWO 1 Ungur Florian Oradea,slr.Cazaban nr. 16,bLPB 17 .ap.9,jud.BH
Y05KAV 1 Radioclubul ţ CSM Cluj ş nr. 7 .jud.CJ Y058WY 4 ă Viclor ţ ţ nr.36.sc.B,ap.30,j ud.BN
Y05KAW 1 Radioclubul ţ Salu Mare ţ ă ţ nr.2,jud.SM Y05BXD 3 ToncaAngeli a Oradea,str. ş r'Ir.33,j ud. BH
Y05KBP 2 Radioclubul ă ş Salonta ţ Sindicatelor m.16,jud.BH Y058XF 2 Marta Ioan Cluj-Napoca,str.Moldoveanu nr.5,bl.U 1 ,ap.1
Y05KDC 3 Radioclubul ă Beius ş nr.16,jud.BH Y058Xr 2 Dican Tiberiu ş nr.36,jud.AB
Y05KDI 3 Liceul Ind. Câmpia Turzii ' ş nr.115,jud.CJ Y05BXJ 4 ă ă ă ă
Y05KDJ 3 ţ ă Metalul ă nr.26,jud.AB Y058XK 3 Nemeti Iosif Cluj-Napoca,slr.Mesteciniior nr. lx B,ap. 1 O,jud.CJ
Y05KOK 3 Casa Armatei Cluj Cluj -Napoca.str.Vicloriei nr.2,j ud.CJ YOSBXM 4 ă Emil ian Cluj-Napoca,str.Pasreur nr.24.bUx U,ap.8.j ud.CJ
Y05KOP 2 Casa Elevilor ş copiil or ţ str. Petre lspirescu nr.21 ,jud.BN Y05BXN RUUS Muresan Emil ă ă ă 1 ,ap. 16.jud.BN
Y05KDV 3 Radioclubul ţ Aiud,str.23August nr.37,j ud.AB Y05BXO RUU$ Bellic· Ooru Marcel ă ă ă C7 ,ap. 6.jud. BN
Y05KDW 2 Cl ubul Copiilor Oradea Oradea,slr.Muzeului nr. 2,jud. BH Y05BXP RUUS ă Petru Mihai ă ă nr.6,jud.aN
Y05KDX 3 Clubul Copii lor Oradea Oradea. str. Muzeului nr.2,jud.BH Y058YC 4 Popan Viorel Seini,slr.Cuza ă nr.1,ap.16,jud.MM
Y05KDZ 2 Casa Elevilor ş copiilor ă ă ă m.9,j ud.BN Y05BYL 3 Bira Kalalin Oradea,slr.Triumfului nr.1 ,bI.03,sc.A.eIA,jud.BH
YOSKHI 1 Clubul Copiilor ş elevilor Blaj ţ 1848 nr.8,jud.AB Y05BYV 3 Juhasz Altila Francisc Oradea,slr.Karl Marx nrA,b1.D1 05A,ap.1 ,jud.BH
Y05KLA 3 Ş ă ş ş nr.47.jud.MM Y05BYX 2 Golas Carol Budoi,nrA.jud.BH
Y05KLB 3 Cl ubul elevilor ş de Sus ş de ă ţ n(.21 ,jud.MM Y05BYV 3 Petri Janos ă nr.39,j ud.BH
Y05KLO 2 Radiocl ubul ţ ă ă ţ ă ţ nr.12,jud,SJ Y05BYZ 3 Kovacs Islvan Oradea,slr. O. Cantemir nr. 77 ,bl. C4 ,sc.6.ap A2.BH
Y05KLF 3 Clubul Ş Sighetu Marem aliei,slr.Mihai Eminescu nr.8jud.MM Y05BZZ 2 PopVasile Satu Mare,str.Careiului nr.7,bl.C9,ap.20.jud.SM
Y05KLG 2 Clubul Copiilor ş elevilor ă ş nr.27,jud.SJ Y05CAG 3 Costin Mircea Rus nr.26,jud.MM
Y05KLH 2 . ă Rapid Oradea ş nr.3,jud.BH Y05CAL 2 Custos Tiberiu ţ nr.51.bl.C1 O,ap.129
Y05KLK 2 Clubul Copii lor Aiud Alud,str.Gheorghe Doja nr.1 ,jud.AB Y05CBB 4 Kakucs Tiberiu Cluj-Napoca.str. Bujorului nr.2.jud.CJ
Y05KLL 2 Radioclubul Dinamo Oradea ă nr.2,jud.BH Y05CBX 2 Crisan MirceaAdrian ţ ţ nr.56,apA,jud.BN
Y05KLO 3 liceullnd.r'Ir.2 Eleclrotehnlc ţ nr.8,jud.BN Y05CCF 2 Cimpoca Dumilru ţ Unirii nr.12.ap.3.jud.CJ
Y05KLP 2 Clubul Copiilor Dej Dei ,str.Nicolae Titulescu nrA,jud.CJ Y05CCG 3 Chiorean Ioan Si ngeorz. ă str.Stejarul ui ,bl. B2.ap.8,jud.BN
Y05KLT 1 Grup Ş de ş ă ş ţ Cluj-Napoca,str.Moliior nr.7S-S0jud.CJ Y05CCQ 3 Jitar Dumitru Cluj-Napoca,str.lon ş nr.4,bl. E1 ,sc. 8,eI.2,
Y05KLU 3 Casa elevi lor ş ş ş Vulcan nr.16,jud.8H Y05CCR 4 Toma Tiberiu Sorin ţ Ş cel Mare nr.24,ap.64,jud.BN
Y05KLV 4 Lic.lnd. Mecanic Singeorz ă nr.40.jud.8N Y05CCX 2 FatolAlexandru Cluj-Napoca,str. Rapsodiei nr.15,bI.P6,ap.29,CJ
Y05KLW 3 C,P.S.P.Marghita Marghita,str.Republlcii nr.13.jud.BH Y05CDE 3 Mihalea Nicolae ş ţ nr.21 ,jud.BH
Y05KL.X 3 Casa Copiilor ş elevilor Ş ă nr.55,jud.SJ Y05COF 3 Oiaconu Corneliu ţ
Y05KMM 2 Clubul Copi ilor ş elevilor Baia Mare.str.Pelofi Ş nr.8,jud.MM Y05COH 4 Sremcevici Lauren!iu ş
Y05KNG 3 Clubul Elevilor Singeorz ă STngeorz ă m.9.jud.BN Y05CDO 3 ş Gheorghe ş
Y05KfA 3 C.P.S.P. Ocna ş Ocna ş nr.37,jud.AB Y05CEA 2 Cristea Siefan Aurel Aiud.slr.Aurel Vlaicu nr.S,jud.AS
Y05KT8 3 Liceul industrial nr.2 Cluj Cluj -Napoca,str.Sis!rilei nr.21,jud.CJ Y05CEF 4 Secasiu 'loan ş Progresului nr. 65 ,jud.AS
YQ5KTC 3 RA ă ă ă nr.5,jud.SJ Y05CEK 4 ă ă lUCÎan ă ă ,sir. ş bl. N2,ap.1 O,jud.8N
Y05KTD 4 ă Cuprom Baia Mare,str.Horea nr.46,jud.MM Y05CEO 3 Petruca F.lorian Oradea,aLCartierului Nou nrA,bl.L3,sc.Ajud.8H
Y05KTF 3 Intr. ă Sinteza Oradea ş nr. 3SA,jud.B H Y05CEP 3 Popovici Marcel F!ori n Oradea,str.Olarilor nr. 30 ,jud. BH
Y05KTl 3 ă Minerul ţ ţ nr.49,jud.MM Y05CER 3 Roman Vasile Sighetu ţ vileazu nrA 7 ,jud.MM
Y05KTJ 4 Ş ă Rodna ă nr.1 001,jud.BN Y05CES 2 Kalz Gheza Sighetu ţ Ş cel Mare nr.32.MM
YOSKTK 1 Clubul Elevilor Carei Carei,bd.25 Octombrie nr.1,j ud.SM Y05CET 4 Decean Felicia Vi clorita ă nr. S8.jud.AS
Y05KTN 3 Clubul Copiilor ş elevilor Baia ă nrA,j ud.MM Y05CEU 3 Bologa Maria
\
Cluj-Napoca.str.AJexandru ţ ă nr.21 ,b1.C1
Y05KTO 3 As.Sp. Victoria Alba Iulia Alba ă nr.2jud.AB Y05CFI 4 Sem Mircea Ocna ş nr.18,ap.6,jud.A8
Y05KTS 3 As.Sp. SpartacAlba Iulia Alba ţ 1 Mai nr.1,jud.AB Y05CFJ 3 Pop Liiu Septimiu ă ă nr.1 ,ap.1 ,jud.BN
Y05KTI 3 As.Sp.Orumuri ţ Cluj ş nr.79.sc. IV,jud.CJ Y05CFM 4 Jurgiu Tudor lunca Sprie nr. 176,jud.8H
Y05KTU 3 As.Sp.Drumuri ţ Cluj Cluj-Napoca,str.Karl Marx nr.128,jud.CJ Y05CFO 4 Comean Ioan ş nr.6,jud.AB
Y05KlW 1 Rom. Post. Telecom Bihor Oradea,slr.R.Cojocaru nr. 12,j ud.BH Y05CFP 3 Bakos Iosif ţ nr.34,ap.83.jud.CJ
Y05KTX 1 S.C.Marioli S.R.l. ă ă Com.Feldru nr.670jud.BN Y05CFX 4 ,PopPetru ă ă nr.72A,jud.BN
Y05KTY 1 Radiocl ubul Electronislul Alba luli a,str. T.VJadimerescu nr.39,jud.AB Y05CGB 2 Gasparelloan Cluj-Napoca,str.Gheorghieni nr.182,ap.5,jud.CJ
Y05KTZ 1 Radiociubul Drumuri ş Poduri ă ţ Meses, ă Ş Cola 715,jud.SJ Y05CGC 3 Stanci u Remus Ioan Cluj-Napoca,str.Firiza nrA,bLA3,ap.22.jud.CJ
Y05KUW 1 ă kNord Wesl Baia Sprie,slr.Sasar nr.6,jud.MM Y05CGM 3 Muresan Alexandru Maxim Ş nr.44,j ud.A8
YOSLC 3 Moldovan Valeriu ţ Satu Mare,al.8egoniei nrA,ap.1 5,j ud.SM Y05CGO 2 Munteanu Ioan Recea nr.26,jud.MM
Y05LE 2 MakraiTiberiu Satu Mare,str.Uzinei nr.6,bLUU6,ap.22,jud.SM Y05CGQ 3 Hegysi Zoltan ă ă ş ş nr.2.bl.X4,ap.1 O.jud.BH
...... Y05CGW 3
U1
ş Dorel Tauti Magheraus nr.24,jud.MM
Y05CHD 4 Molnar loan Com. Rodna.bI.6.ap.4.jud.BN Y05CUA 3 Asproiu Claudiu ă nr.82.bl.82,sc.A,et.7,j ud.BH
Y05CHJ 3 Vesa Marcel Ocna ş Mai.bI.38,ap. 13,jud.AB Y05CUB 3 Zinga Gheorghe Cl uj -Napoca,str.Peana nr.14,bI. L9.ap.40,jud.CJ
Y05CHK 1 Miko Ioan Salonla,slrAI.Cuza nr.4A,jud.BH Y05CUC 3 Flonta Viorel ş ţ nr.6,bl.C1.sc.A,jud.BH
Y05CHV 4 Zsejki Iul iu ţ ţ Decebal nr.25,ap.3,jud.BN Y05CUP 3 Timis Octavian Cluj·Napoca.str.Peana nr.11 ,ap.24,jud.CJ
Y05CHW 3 Szabo Georgeta Eva Oradea .str. ltaliana nr.24.bI.25.sc.A,et.3.jud. BH Y05CUQ 2 Pilbak Stefan Cluj·Napoca,str.Morii nr.26A,j ud.CJ
Y05CHX 3 Iane ţ Cluj-Napoca,str.Fabricii de ă nr.84,bl.F2,ap18 Y05CUT 3 Dombi Stefan Baia Mare,bd.Republicii.bt5,ap.30.jud.MM
Y05CHY , 3 Mos Costel ş nr.43,jud.BH Y05CUU 1 Iancu Mircea Florian Oradea,slr.Transilvaniei nr.8,bl.U2,ap.6,jud.BH
Y05CIN 3 Farkas Iuliu laszlo Oradea,str.zlalnei nr.36,jud.BH Y05CUV 3 BencicTraian Coliglet nrA3,jud.BH
Y05ClO 3 Rogojan Petru Sinmartin,bI. PB14C,ap.5,jud.BH Y05CUW 3 BodeaAlexandru Oradea.slr.Proletarilor nr.126A,bI.AN61 ,jud.BH
Y05CIT 4 Panoiu Ioan Cluj-Napoca,str.Gheorgheni nr.172.ap.70,jud.CJ Y05CUX 3 Smetak Csaba lajos Oradea,str. Transilvaniei nr.14,bI.46,et. 7 ,apA,BH
Y05CIX 3 GodoAlexandru Oradea.str.Spartacus nr.34,bI.X4.sc.A.jud.BH Y05CUY 3 Molnar stefan Oradea,slr.Splaiul ş nr. 7 ,bI.B3.sc.A,jud.BH
Y05CJM 3 CiucasAlexandru ţ nr. 2SB,jud.BH Y05CVD RUUS Costin Ioan ă nr.14,jud.BN
Y05CJO 4 Szene'k Iosi f ş de Sus,str.V.I .lenin nr.46,jud.MM Y05CXM 4 Repka ş ZoHan Baia Mare,str.G.Enescu nr.5A.ap.3l ,jud.MM
Y05CKX 4 Serban Adrian ş nr.9.ap.35,jud.CJ Y05CYG 2 Gaspar Arpad Carei.calea 25 Octombrie.bL37,ap.18.j ud.SM
Y05CKY 4 Bokor Carol Baia Mare,str.Sugariu nr.5.ap.35,jud.MM Y05CVY 3 luszli Emo Salu Mare,slr.Karl Marx nr.20.jud.SM
Y05CKZ RUUS Mihalca Ioan ă ă Spinului nr.23,j ud.BN Y05DAE 1 Butcovan Dumitru ă ă nr.1.bl.A27.ap.67.jud.SJ
Y05Cl 2 Gyogyosi Gheorghe Arpad ş nr.62,jud.BH Y05DAR 2 Dromereschi Vasile Baiul nr.362,jud.MM
YOSCLA RUUS ş Nicolae ă ă nr.27.jud.BN Y05DAS 1 ş Mihai ă ţ Piscolt nr.446,jud.SM
Y05CLF 4 Nicorici Gheorghe ş ţ nr.15D,jud.BH Y05DBO 3 Torza Ioan ă ă nrAOA.ap.11 ,jud.SM
Y05ClI 3 Kiss Janos Oradea,str.Salca nr.13.bl.07 .sc.C.ap.1 ,jud.BH Y05DC 2 Popp Emil ţ
Y05ClN 3 Dromereschi Gheorghe Baiu! nr.362,jud.MM Y05DDC 2 Babu Mircea Ocna ş ţ nr.6,jud.AB
Y05CMM 3 Silaghi Eremia Ş ţ nr.7.jud.AB Y05DDD 3 Popa Vasile Aiud.str.Floriior nr.S,jud.AB
Y05CMN 3 Dineu Ion Runcu Salvei,slr.Deal ul Coastei nr. 149,j ud.BN Y05DDE 3 Geczi Ioan Vadu ş nr.676A,jud.BH
Y05CMO 4 Raica Gavril Cluj·Napoca, sir. T alra nr. 4, bl. 5F.ap. 7 ,jud. CJ Y05DET 3 Szabo Zol tan Oradea,slr.Cazaban nr.8.bI.P3,ap.1 ,j ud. BH
Y05CMR 3 linear Ioan ţ de Fier nr.41 ,jud.BH Y05DFE 4 Morocazan Ioan Gherla,slr.Major Siratanovici nr.SB,ap.3,j ud.CJ
Y05CMS 3 ş Csaba Salu-Mare,str.Careiului nr.12.ap.56.jud.SM Y05DGE 3 ă Dan ţ Cerna nrA,bl.A,ap.2,jud.BN
Y05CMT 3 Varga Gyorgy Csaba Satu Mare,str.Nicolae Iorga nr.llA,jud.SM Y05DGG 4 Bunta Daniel Cl uJ·Napoca.slr.Victor Hugo nr.l1.jud.CJ
Y05CMW 2 Tenkei Zoltan Satu Mare.str.Trandaflrilor nr.86.jud.SM Y05DGH 3 Vasiliu Mircea Oradea.str.Apelor Calde nr.30,bI.OB3.et.1 ,j ud.BH
Y05CMZ 4 Nebunu Mihai Beclean.str.liviu Rebreanu nr.1.bl .D2.ap.15.BN Y05DHO 2 PopAndrei Ş ă nr.17.bI.B2.SJ
Y05CNC 3 Serban Coza Sorin Oradea.str.Eftimis Murgu nr.69.bI.PB37.ap.11.BH Y05DHO 3 Harmanas Nechifor Alba ă nr.23,bLME9.ap.6.AB
Y05COF 2 t'usco Vasile Sighetu ţ ţ YOSDHS 4 Chiorean Dumitru Mircea Apahida,str.T.Vladimirescu nrA8.jud.CJ
Y05COG 1 BurcuAlexandru ă ă ă bI.6B.ap. 19,jud .BN Y05DHT 4 MahaleanAxente ă ţ nr. 12,bl.K60,ap.39,jud.CJ
Y05COH 4 Sud Ioan Viorel Recea nr.l04.jud.MM Y05DJK 4 Moldovan Rodica Cluj -Napoca.str.Peana nr.3.bl.R16.ap.15,j ud.CJ
Y05COI 4 Serfezi Dumitru Oradea.str.Copacilor nr.1A.jud.BH YOSDJl 3 Pasca Cod rin Baia ă nr.l ,ap.38.jud.MM
Y05COJ 3 Erdei Octavian Satu Mare.str.Soarelui.bI.3.ap.7.jud.SM Y05DJN 2 Areteleanu Gavril Zalau.str. Mihai Vileazu nr. 73 .bl. D2,ap. 39 .j ud.SJ
Y05COR 4 VeressAdalbert Oradea,str.Eugen Razvan nr.13,jud.BH Y05DJO 3 Purcelean Ioan Cluj · Napoca,str.Porumbeilor nr.27 jud.CJ
Y05COS 4 Musat Constantin Cluj-Napoca.str.Paring nr.21.ap.65.jud.CJ Y05DlS 4 Nicolaus ţ ă ă 12.jud.BN
Y05COT 3 Morar Gelu Grigore ţ ş ă Y050lC 4 Munteanu Daniel ă ă ă
Y05CPK 3 Horvath Francisc Cluj-Napoca.str.Observatorului nr.127,ap.2S.CJ YOSDlD 4 ă Dorin Steli an ă ă li nr.13,jud.BN
Y05CQD 3 Boldis Zoltan ş ţ nr.2A.jud.BH Y05DLQ 2 Olved; Zoltan ă
Y05COE 3 Fenyes Zoltan Oradea,str.Splaiul ş nr.17 ,bI.C9,sc.A,BH Y05Dl S RUUS ă lucian ă ă ,str. ă .bl. F3.ap. 7 .jud .BN
Y05CQF 3 Perja Ioan Dej,str.Unirii nr.18.bI.A4,ap.11.jud.CJ Y05DLT RUUS Oancea Cristina ă ă .str. ă ,bl. F 1 ,ap.9.jud. BN
Y05CQI 1 Tomuta ă Marcel ă ă ă Y05DLX 4 Bota Iosif CI uj-Napoca ,sir. ţ nr. 6l .bl. C8 ,ap.18.judCJ
Y05CQJ 4 Imre Eugen Iclod.str.lctozel nr.79.jud.CJ Y05DlY 3 Szalhmary laszlo Cluj·Napoca,str.Budai Deleanu nr.60,jud.CJ
Y05CQK 4 Hadnaghy Etelca Cluj-Napoca.str.Donath nr.23.bI.M3.sc.2.ap.22 Y050lZ 4 Imre Gheorghe Cluj· Napoca,str.Bucium nr.3.b1.A2,ap.33.jud.CJ
Y05COY 4 Arciudean Ioan Cluj-Napoca,slr. Peana nr.18.bI.V6.apA9,jud.CJ Y05DMA 4 PopUviu C\uj·Napoca,str.Gheorghieni nr.20,jud.CJ
Y05CRI 2 ă Sergiu Ioan Cluj-Napoca.str.Abalor,bI.Turn,ap.26,jud.CJ Y05DMB 2 Cornescu Dan Câmpia Ţ nr.18.jud.CJ
Y05CRK 4 Haiduc Maria ă Y05DNB 3 Bertics Tiberiu Satu ţ 25.Qclombri e nr.12.ap.19.jud.SM
Y05CRl 4 Costea Constantin Cluj-Napoca,str. Cioplea nr.l1 ,bLSl O.ap.1 O.jud.CJ Y05DNC 3 ţ Nicolae Baia Mare,str.Ciprian Porumbescu nr.5,ap.4,MM
Y05CRN 4 Csepenar Olimpiu Radu ţ str. ă ratul Trai an .bIA6A., ap. 34 .jud.BN Y05DND 3 Gaz Emil Petru Tauli ş nr.457,jud.MM
Y05CRQ 3 Bordas Zoltan Baia· Mare,str.Agriculluri i nr.3,jud.MM Y05DNE 4 Veith Robert Iosif Sighetu ţ ţ ,ap. 7 4
Y05CRR 3 Botezan Gelu liviu Cluj-Napoca,str.Pata nr.12.bl. P5.ap.17 ,j ud.CJ Y050NF 4 SernamAlexandru Sighelu ţ ă nr.4,bLl,ap.30,MM
Y05CSO 3 Kenesi Caro! Cluj-Napoca,str.Tanita nr.8,bl.B2,sc.2,ap.12,judCJ Y05DNG 4 Popovici ţ Sighelu ţ ş nr.21.jud.MM
Y05CSP 3 Kereszturi laszlo ţ de Fier nr.4,ap.l,j ud.BH Y05DNI 2 Ciobanu Teodor Dorin Oradea.slr.Moldovei nr.7 .bl.PB70,ap.14,jud.BH
Y05CSQ 3 KissAtti la Oradea,str.Sovala nr.34.bl.C15,ap.20,jud.BH Y05DNJ 2 Ardeleanu Gabriel ă Vileazu nr.73.bI.D2.ap.39,jud.SJ
Y05CSR 4 Ekart Imre Ferencz ş nr.3,jud.CJ Y05DNK 2 Talpos tl ie Com.Sarmasag,str.Albinei nr.9,jud.SJ
Y05CSS 4 Cedan Umilru Sat Triteni Hotar nr.433,jud.CJ Y05DNl 4 ă Octavian Marius Ocna ş ţ ,AS
Y05CST 2 ă ă Jac ă T. Vladimirescu nr.5.bI.Floia,ap.l ,j ud.SJ Y05DNM 4 Pop Coman Vasile Com.Nuseni.sat Feleac nr.177.j ud.BN
Y05CSU 3 Popa Ioan ViOfel Oradea,str.6 Martie nr.42,bl.C13,ap.13,jud.BH Y05DNN 4 Strungar Simion ă ă nr.63.jud.BN
Y05CTR 3 Marchis Teodor Dej.str.Doroban!ilor nrA.bI.T2.ap.25,j ud.CJ Y05DOZ RUUS Repka Denis Dorian Baia Mare,str.G.Enescu nr.5A.ap.31 ,j ud.MM
Y05CTS 2 Magut Flaviu Baia Mare nr.28S,jud.MM YOSOPA RUS Dobra ă Gabriel Baia Mare,str.Cuza ă nr.6.ap.7,jud.MM
Y05CTY 2 Kalona laszlo Oradea,slr.Transilvaniei nr.19.bl.AN2.ap.36,judBH YOSDPB RUS Fmp George Vasile Baia Mare,str.Victoriei nr.17,jud.MM
Y05CTZ 1 !lea Ioan ă nr.32.bI.P65.ap.11 ,jud.SJ 'O
.-<
.,
VIDEO-T.V. ======================================
SVCC ă ă semnal la intrare, deci cu
ş maxim pe ţ Eventuale vârfuri
anormale pe ecranul analizorului ă
ţ de ţ
Este posibil ca, prin Înlocuirea
selectorului de canale ori inal cu un
3pF
Figura 3a
altul de alt tip, di n diferite motive
(defectare, ă benzii ţ
etc) ă ă ţ de ţ
manifestate prin ă ţ În bucla de
RAA la comutarea unor canale, În
general de la un canal cu nivel mic la
un canal cu nivel mult mai mare.
Tensiunea de ă RAA ă
mare pentru comanda selectorului
acordat pe un canal cu nivel mic, dar
canal ul ţ are nivel mare ş se
produce desincronizarea. Uneori ,
reducerea ă preamplifi-
catorului de FI poate rezol va problema
ţ dar este necesar ca
aceasta ă fie ă În ă
ş ţ ă de ă (se poate realiza
ş ă ă aparate speciale, numai prin
calcule), deoarece ă practic
reproiectarea ă de RF a'
televizorului. ţ ă ă
posibilitatea ţ ţ În
bucla de CAF este mult ă În
sistemele la care CAF-ul se ă
prin intermediul mi croprocesorului ,
deoarece În acest caz bucla nu este
ă În domeniul timp. La sistemele
la care CAF-ul se ă direct,
prin ţ de la CI de FI -CC
ţ direct asupra selectorului ,
posibilitatea ţ ţ CAF
este ă acest tip de ţ se
ă În general tot prin ă ţ
la comutarea anumitor canale.
2. Filtre cu ă ă de
ţ ă
Fil trele cu ă ă de
ţ ă având structura ă ca
in figura 2a, sunt componente pasive
având caracteristica de filtru de ă
În figura 2b este prezentat simbolul
unui filtru SAW (cu 5 pin i) de tip
intercarrier, având structura ă
ă În figura 2c; În figura 2d este
figurat simbolul unui filtru SAW (cu 10
pini) având ă separate FI video-
sunet. Functionarea lor are la ă
TEHNIUM • Nr. 4/1997
fenomenul ă undelor ţ ă acestea au unele
mecanice (acu sti ce) pe ţ unui ă ţ care ă de acelea ale
cristal. filtrelor clasice cu bobine:
Pe un substrat piezoelectric de a) Transferul di rect
niobat de litiu monocristali n se ă Filtrul SAW are un t i mp de
un strat de alumini u. Printr-o ă propagare de ă de aproximativ o
ă se ă precis o serie ă ă proiectarea
de electrozi ă ş care circuitului În care este utilizat filtrul nu
ţ ă ca traductoare de intrare, este ă este posibil ă
respect iv de ş Substratul se se ă transferul direct al
ş apoi pe o folie ă drept semnalului de la intrarea filtrului la
suport ş se ă cu f ire la ş care se ă ca un ecou
termi nale. preliminar, ă apare o imagine ecou
ă la intrarea filtrului se ă Înaintea imagini i normale (apare
un semnal electric, atunci traductorul dublura la stânga imagi nii ), care nu
de intrare va genera unde mecanice de trebuie ă cu dublarea la
ţ ă (acu sti ce) care vor produce dreapta ă din refl exii datorate
semnal electric În traductorul de ş semnalului multiplu ţ de
Traductoarel e ţ ă ca "antene" ă sau din ă de
de ţ ţ de ţ ă Se ă ca sarcina
structura traductorulu i se ţ n filtrului ă fie ă iar conexi unil e
caracteristici de ă foart e (traseele) lungi la intrare ş ş ă fie
diverse. Pot fi astfel stabilite ţ evitate.
ă forma cara cteristic;; de b) Ecoul de tranzit triplu
trecere ş timpul de Întârziere de grup Ecoul de tranzit triplu este un
prin ă lungimea, ordonarea ş semnal tipic filtrelor SAW: semnalul de
,--- - -Ia traductorul de intrare reflectat de
c.1. traductorul de ş se Întoarce la
traductorul de intrare unde este din
3pF nou reflectat, astfel ă un
semnal de ecou la ş cu un timp de
Întârziere de trei ori mai mare ă
Figura 3b
'------ Întârzierea de ă În principiu acest
ţ traductoarelor. Caracteristicile
traductoarelor de intrare, respectiv de
ş stabilesc caracteristica de
transfer a filtrului. Un avantaj deosebit
al acestui tip de filtre îl constituie faptul
ă timpul de Întârziere de grup poate
fi realizat independent de caracteristica
de ă În functie de ă
În ţ filtrele
de selectivitate ă cu
elemente LC care ă se mai
Întâln esc l a unele televizoare de
ţ veche , filtrele SAW au
unele avantaje importante:
- ă o reproductibilitate
foarte ă a AFI ;
- reglarea televizorului este mult
ă (un specialist cu ţ ă
poate realiza ă ă reglarea
ă a ă comune direct pe
semnalul emis de ţ TV);
- ţ filtru lui SAW este de
maxi m 0,5 cm'.
ă faptului ă filtrele SAW
se ă pe ţ undel or
mecanice de ă si nu pe
semnal ă În ţ ă ş nu
poate fi evitat. ş nu este
o ă a filtrului, dar este o ţ
de pierderile de ţ Practic este
important ca ecoul de tranzit triplu ă
fie scurtcircuitat de o ţ ă
ă a generatorului care ă
filtrul.
c) Reflexiile
Un traductor emite unde
acustice În ambele ţ Undel e
care se ă de marginile
substratului pot apare ca semnale tip
ecou. Pentru a evita fenomenul ,
margini le substratului sunt ă
cu un material absorbant care reduce
reflexiile la un nivel acceptabil.
d) ă la impuls
Transmiterea ă ecoul de
tranzit triplu ş reflexi ile sunt fenomene
legate de domeniul timp al filtrului ş pot
fi determinate prin ă la impul s.
e) ă În ţ ă
ă În ţ ă este dat
de norma TV pentru care a fost
proiectat fi ltrul ş este data de catalog
cea mai ă
1'7
,
======================================VIDEO-T.V.
grup
f) Timpul de Întârziere de HW2241 ş iarcel prezentat În figura
3b În cazul filtre lor F1 057, DSW2005M
Timpul de întârzi ere de grup
corespunde În general ţ
normei TV pentru care a fost proiectat
etc. ă ă În acest al doilea caz
valoarea ţ L depinde de tipul
filtrului folosit , reglându-se pentru
dB Raspunsul In ampl itudine ţ amplitudinii maxime a
· 10 F----,-------------,
ă SECAM, acest dezavantaj
ă ţ ă ţ ă ş nu
ă aici amplificatoare FI cu ă
separate de imagine, respectiv sunet,
ţ ă ă o rezolvare
ă a ă
semnalelor SECAM În cadrul TV
bistandard se poate ţ cu filtrul
OFWK3950, care are ă plat
Între 34,2 • 34,9 MHz. Caracteristica
de amplitudine a acestui filtru este
ă În figura 6. Pentru
prelucrarea ă de sunet este necesar
un filtru separat.
Î
I:
20

g 30
j 40
50
60
ă FI -video.Mai jos,vom
exemplifi ca ă tipuri diferite de
concepte de preamplificatoare
FI, cU ă de ţ
ă
ă În cont inuare
caracteristicile principale ale unui
tip foarte ă de filtru SAW,
70 (OFW)K2950. Acest fi ltru are
27 29 3 \ 33 35 37 39 41 43 ţ ă ă 38,9 MHz
Caracteristicile principale ale
filtru lui SAW bistandard B/G, D/K
OFWK2950
Figura 4 F I [MH [
recven a Z ş este proiectat pentru
fi ltrul, ş se poate ţ orice televizoare bistandard B/G, D/K. ş
caracterist icâ , i ndependent de trebuie ă ţ ă ă un filtru SAW
ă În ţ ă bistandard este un compromis
ţ de ă ă sunt:
- ţ de atac: 50Q;
- ţ de ă 2KQ II
g) ţ de intrar,,/ (acceptabi l ş deoarece nu se pot 3pF;
ş realiza simultan pentru mai mult de o - pierderi de ţ
ţ de ş I(aspunsul In amplitudine si
InlOlzlerea de g rup fiS
- atenuarea ă de
au o ţ ă cu -2I'd->-' __ -,-_ __ --- - ---, 200
imagine (38,9MHz) : 5,2dB;
ţ aceasta putând afecta · 1
caracteristicile montajului În care t o
este utilizat filtrul. În general, filtrele
utilizate În etajul de FI al. 2
televizoarelor se ă a fi g 3 .
atacate cu o ţ ă ă 4
ordinul sutel or de ohmi , iar ca
ă este bine ă fie terminate pe
5 ··
6 . l ··
160
., 120
- atenuarea ă
croma PAL (34,47 MHz) : 3,6dB;
. BO - atenuarea ă de sunet
rn
40 • (32,4 MHz) : 20,8 dB;
o t: -atenuarea ă video a
.40 ,oi canalului adiacent superior (30,9
.80 MHz) : 52,0 dB;
- 120 - atenuarea ă de sunet
. 160 canalului superior FIF (40,40 o ţ ă ă ă
cu o ţ ă de circa 2KQ În
paralel cu o capacitate de circa 3pF.
Aceasta este ţ de intrare
a multor ampli ficatoare de FI din
circuitele integrate uzuale. Cele de mai
sus se ă În special filtrelor SAW
fabricate de Siemens-Matsushita, dar
ş celor ale altor firme. ă ş
filtre{ex. filtrele bistandard B/G, D/K de
tip F1057-Toshiba, DSW2005-
Daewoo) care pentru adaptare ă
ă la ş În paralel cu grupul
ţ o ă care se ă
pentru amplitudinea ă a
ţ i ntermediare (38,9 MHz
pentru filtrele ţ Se cuvine
ţ ă la ş ţ de
ă poate fi ş cU ţ
paralel de 330-2200 Q, aceasta având
ca singur efect, În general, reducerea
. ă globale a ţ de RF.
Caracteristica de ţ ă nu este
ă În figura 3 este ă
adaptarea filtrelor SAW la intrare ş
respectiv, ş Modul de adaptare din
BL-__ -'-...c.. ___ --'_--'-.I.---'·200 46,8dB.
32 33 34 35 36 37 38 39 MHz Caracteristica de ţ ă este
Figura 5 Frecventa ------t:>
ă În figura 4 ş timpul de
ă atât caracteristica ă Întârziere de grup În figura 5.
cât ş timpul de Întârziere de grup În tabelul de mai jos sunt
optime. În plus, pentru redarea ă prezentate o serie de filtre SAW mai
a semnalelor color codate SECAM, ar des Întâlnite.
fi necesar ca ă În ţ ă În 3. Etaje practice de
zona ă de ţ ă preamplificator FI
(34,2 - 34,9 MHz) ă fie plat, ceea ce ă În continuare ă
nu se ă ă cum se vede În concepte diferite de preamplificatoare
figurile 4 ş 5. Compensarea ţ ă FI , dar care au ţ
a caracteristicii de ţ ă ş a comparabile. Ambele tipuri de
timpului de întârziere de grup se pot preamplificatoare se întâlnesc În
realiza pri n alegerea unor valori schemele practice. Caracteristica
ă ale ţ AmpU,"",,"
serie ş a bobinei paralel de · 10 f' d"- B-,-_-,-_,-____ ,------.,._-,--,
adaptare a filtrelor TRAP o
ţ de sunet. Prin I 10
compensarea ţ ă În filtrul V 20
clopot de la intrarea decodoruluia,el 30
SECAM se poate ţ ş
un ă acceptabil, dar
pentru semnalele externe video,
redarea SECAM nu va mai fi
40
501 ··· ··· ' A
· 60
figura 3a este utilizat În cazul filtrelor ă ş ţ cont de
de tip OFWK2950, F1406B/S, faptul ă sunt foarte putine
70
Figura 6 Frecvento(MHz)--l>
18
TEHNIUM • Nr. 4/1997

VIDEO-T.V.====================
o
ă celor ă etaje este utilizarea
unui tranzistor de tip BF1 99, BF370,
BF959, 2SC388A, 2N5179 care are un
curent de colector de ci rca 15mA ş o
foarte ă liniaritate.
În figura 7 se ă schema
unui etaj de amplificare cu ţ
paralel-paralel. Acest tip de ţ
reduce atât ţ de intrare cât ş
4K7
De 10
selector 10nF Rl
----!> o---j f--c:=J-+e----H
"
IK2
Figura 7
ţ de ş precum ş
amplificarea. ţ de intrare
ţ de sarcinâ a selectorului)
este aproximativ ă cu RI -47Q,
ţ de ş (de atac a fi ltrului
SAW) este ă de ţ bobinei
LI În paralel cu ţ de ş a
etajului (ci rca 100Q). În mod normal ,
bobina ă cu capacitatea de
intrare a fi ltrul ui (12pF pentru
OFWK2950 la 36,5MHz, dar este o
valoare ă trebuie ă real izeze un
circuit acordat pe ţ ă
dar se ă ă ţ bobinei
practic nu ă ş deci nu este
ă Amplificarea este ă de
raportul R2/R 1 .
În figura 8 se ă schema
unui etaj de amplificare cu ţ
serie-serie. Spre deosebire de schema
ă acest tip de ţ
ă ş ţ de intrare,
respectiv de ş ţ de
i ntrare ţ de ă a
selectorului) este ă extern cu Rl-
82Q, mult mai ă decât ţ
de intrare a etajului de ampl ifi care.
ţ de ş este ă de R2
În paralel cu LI. Nici În acest caz
ţ bobinei nu este ă
LI
l uH
10nF
+1 2V
Amplificarea este ă de raportul
ţ R2/R3.
În cazul concret al receptorului
TV color ROYAL (RECOR)
preamplificatorul de FI cale ă
este realizat În princi pal cu tranzistorul
Q201 (de tip BF370). Acest montaj
este de tipul celui prezentat În fi gura
6 ţ paralel-paralel). ţ
I '5'
ţ de la ş Aceasta este
ă de rezistorul R207 (1 ,2KQ),
conectat Între colectorul ş baza
tranzistorului , Întrucât condensatorul
C212 (1 nF) are o ţ ă ă
foarte ă practi c ă la
ţ de l ucru . Amplifi ca rea
etajul ui este aproximativ ă cu
raportul rezistoarelor R207/R206,
ă 21 ,5dB(ci rcaI2).
Filtrul SAW-CF201 are FI video
ă cu 38,9MHz, fiind de tip J1955.
EI este cuplat la intrare cu
preamplificatorul FI prin condensatorul
C220 (1 nF) ş la ş cu IC202 1a pini i
8 si 9 (intrare FI ) , simetric, prin
condensatoarelor C252 ş
C253. Întrucât se ă ţ
unor ţ ă ă pe
unele canale (În special pe cele având
FI2 sunet ă cu 5,5MHz) autorii
ă Înlocuirea fi ltrului de tipul
ţ (J1955) cu un fi ltnu de tipul
K2950, Filtrele sunt compatibi le pin la
pin ş nu ă reglaje sau
modificarea valorilor unor
componente.
(continuare În ă viitor)
220
de i ntrare
ă ă de
selector ca
ă este
aproximativ
I ZV
5<6
ă cu
.2
470
l uH
I
,onf
lOnf
iar ţ ----!> Ţ
de ş este
de CIrca 100Q, . , l K .3
fiind deter- '
2
27
ă de 7 Figura 8
Nr Tip Norma FI video Z gen Z ă TV Capsula
crt fi ltru TV IMHz) lohmi) IKohmi)
1 OFWK B/G, 38,9 50 2,2 GOLDSTAR, 5 pini În linie
2950 D/K NEI ,OMEGA
2 OFWJ B/G, 38,9 50 2,2 RECOR, ROYAL- 5 pini În linie
1955 D/K, I LOYALTY
3 OFWG B/G 38,9 50 2,2 SONY 5 pini În linie
1964
4 Fl046B/S B/G, 38 50 2,2 GREATWALL 5 pini În linie
OFWK1950 D/K AUDISONIC
5 Tl027 B/G, 38,9 50 2, 2 11 AUDIOTON ă
D/K bobina PRIMA,MEC
6 Fl057, B/G, 38,9 50 2,2 11 KOTRON, STRA- ă
DSW2005M D/K bobina TO,PROFEX
7 Fl026 D/K 38 50 2,2 11 ANITECH ă
bobina ICE
8 Fl032 M 45,75 50 2,2 11 TOSHIBA ă
bobina
9 HW2241I B/G, 38 50 2,2 NIPPON ă
SF1 321 D/K
TEHNIUM. Nr. 4/1997 19
CATALOG
DIODA ZENER Ă TL430/1
Sunt numeroase ţ În care
constructorul electronist nu dispune de
dioda stabi li zatoare de tensiune
(Zener) având valoarea ă
pentru ţ ă Iar ă
ă o ă Zener standard.
În tabelul de mai jos sunt
prezentate comparativ câteva
caracteristici ale celor ă tipuri de
circuite integrate: TL430 ş TL431.

ă TL430 TL431
Compensare
ă 200ppm/oC 100ppm/oC
ANOD REF CATQD
lAI IKI
c;>
ţ ă
ă 1,5Q 0,2Q
UREF tipic 2,75V 2,5V

Valoare tensiune 2,75:30V 2,5:36V
Figura
ă 1=1.,.1 OOmA
nici prin Înserierea mai multor diode
Zener, pe care le avem, nu putem
ţ exact valoarea ă
suntem Într-un impas.
Dar, la asemenea ţ critice
s-au gândit, probabil , ş ţ de
componente electronice care ă o
ă Zener" (de fapt un ci rcuit
integrat) a ă tensiune de ş
ă (Uz) este ă
Este vorba de circuitul integrat;tA431 C
( Fairchild) sau TL431 CLP (Texas
Instruments) .
Cele ă ti puri de circuite
integrate (TL430 ş TL431) au simbolul
prezentat În figura 1, iar capsulele ş
ţ terminalelor În figura 2a
(capsula TO-92) ş respectiv, figura
2b (capsula MP48, de tip DIL).
Schema bloc ă este ă
În figura 3, iar schema ă de
principiu În figura 4. Se ă ă
dioda ă punctat ă numai la
circuitul integrat TL431. Aceasta are
rolul ca, În cazul În care catodul devine
negativ ţ ă de anod), ă ă
" ş tranzistorul ş determinând
astfel ă ă ţ ţ
circuitului integrat În ţ cu o
ă Zener ş ă Acest lucru
reiese Foarte clar ş din caracteristicile
prezentate În figura 5, ţ
ă a lui TL431 fiind de circa
0,2Q, ţ ă de 30"'60Q cât are, de
GJ
K
o A
o REF
a, Figura 2 b,
20
În figura 6 este prezentat
montajul În care tensiunea de ş
este ă (2,5V), fiind ă de
tensiunea de ţ ă Tensiunea
ă de intrare este ă
Între 5V ş 30V.
Pentru ţ unei tensiuni
de ş programabile, conform ţ
UOUT = U,ef( 1 +R1 / R2), este folosit
montajul din figura 7. Tensiunea de
CAlOD
800
REF
Figura 3
800
ANQD
CAlOD
,
REF >---1(,
0---1 +
Figura 4
ing. Ş Naicu
ş ă se poate programa din
divizorul rezistiv R 1 /R2 l a valori
l[mAl
cuprinse Între 2,75V"'30V, pentru
TL430 ş 2,5V.,.36V, pentru TL431.
Curentul de intrare pe terminalul
REF este de circa 2;tA (max.4;tA).
Putere., ă ă (pentru
capsula de plastic) este de 775mW
Valoarea rezistorului Rs (de
limitare a curentului prin circuitul
integrat) se ă ca pentru o
ă Zener ş ă
800
Uin
,
,
'-L=:h-K,
,
Rs 's
'z
I
REF
Uoul -=
2,SV

2,SV
Figura 6 .",.
TEHNIUM • Nr. 4/1997
".
CATALOG
Rs
"
IZ
La o capacitate de sarcinâ sub
6nF, sau peste ţ
circuitului integrat este ă Între
Uoul cele ă valori ea este ă cu
ţ
Figura 7
R = (UINmax-UOUT)/(IZmax-lsmln)
Pentru ţ unei
ţ stabile, curentul prin divizorul
rezistiv (R1/R2) este recomandabil ă
fie de cel ţ 1 mA.
Calculul tensiunii de ş
(UOUT) - care este ş tensiunea de pe
TL430/1 - se face cu ţ
UOUT = (1 +R1/R2)UREF+IREFR1
Neglijând cel de-al doilea
:ermen (Întrucât IREF este foarte mic,
de circa vom ţ
UOUT = (1 +R1/R2)UREF
330/0,5W
Uln
11 .. 18V lOQnF
100uF

25V
Figura 8
Valoarea tensiuni i de ţ ă
este ă Între 2,44V ş 2,55V,
având valoarea ă de 2,495V.
Cunoscând valoarea tensiunii de ş
UOUT) putem determi na valori l e
-ezistoarelor R1 ş R2, care ă
w orul rezistiv. Astfel, la un curent de
• mA prin divizor, vom avea R2 ;:
27KQ.
ţ ă ţ ă
es<.e ă de ţ
Rz = 0,750(1 +R1/R2)
Curentul IZmln este de 1 mA, iar
100mA.
Figura 9
TEII:'IIUM • Nr. 4/1997
O ă ă cu valorile
componentelor utilizate, este
ă În figura 8. Montajul
ă la ş 5V / 15mA.
ă montaje simple, utili zând
fiecare câte ă circuite integrate de
R5

RI
R2
Figura 10
10K
1%
10K
1%
100nF
R6
1 OOuF Uout::
+ 5V/15mA
25V
tip TL431 sunt prezentate În figurile
9 ş 10. Ele ă ă
comutatoare de supratensiune ş
respectiv, de subtensiune. Tranzistorul
T. Î n primul caz. se va deschide,
respectiv LED-ul se va "aprinde" in
ţ În care tensiunea ă (U)
ă ă ţ
(1 +R3/R4)UREF + USE < U <
(1+R1/R2)UREF
Tensiunea de ţ ă este
UREF = 2,5V.
ţ RC ă inaintea
diodei D ţ ă În cazul
supratensiuni lor rapide.
în figura 11 este ă o
ă ţ a circuitului integrat de tip
TL430/1 ş anume ca detector de
tensiune, respectiv detectarea
lK
+ 5V OUT
lK
IN
Figura 11
+9V
390
RI
lM
CI

lOuF
/
Figura 12
nivelurilor logice T.T.L. Tabela de
ă am ontaiului este:
IN OUT
L 5V
H 1,8V
în figura 12 se ă un timer
care are perioada de Întârziere de T =
(R 1 C 1 )(ln9/(9-Uref».
MOl1tajul din figura 13
ă o ă de tensiune
ă Între 1,5 ş 5V. Schema
ţ ş circuitul integrat regulator de
tensiune 7805.
7805
+6V IN OUT
5K
100
Figura 13
Un generator de curent constant
(1 amA, in acest caz) se poate realiza
cu ajutorul diodei Zener programabile
TL430/ 1, cu schema din figura 14.
Curentul de ş se ă cu
ţ Is = UREF/R.
>5V
__
15 1( IOmA
250
> l mA
Figura 14
Bibliografie
1. Texas Instruments - The
Linear Circuit - Data Book;
2. Engineer 's Notebook II -
Forest M. Mims III, 1982;
3. Elektor nr.6/1992, nr.7-8/
1991 ;
4. Radio-Revue des oundes
courtes, nr.3/ 1982;
21

)
CATALOG
,
CIRCUITUL INTEGRAT LM4861
Aurelian ă ă
ing. ă ă ă ă
Seria amplificatoarelor audio
de ă medie ş mare putere,
produse . de NATIONAL
SEMICONDUCTOR sub codurile
LM38x, LM 18xx, LM28xx ş
LM38xx, este deja ă
Mai ţ cunoscute sunt circuitele
integrate din seria LM48xx, serie
ă BOOMER AUDIO
POWER AMPLIFIER, ă de
curând pe ţ ă de
componente electronice.
Aceste amplificatoare audio
sunt caracterizate printr-o serie de
ă ţ specifice, neÎntâlnite
VDD
din seria BOOMER, LM4861 a fost
special proiectat pentru echipa-
mente de calitate, cu consum
redus. ă componentelor
externe este redus la maximum,
lipsind condensatorul de cuplaj cu
difuzorul, cel din circuitul bootstrap,
precum ş alte componente din
ţ de compensare. Printr-un
control exterior, care poate proveni
de la microcontrolere sau
microprocesoare, circuitul integrat
LM4861 poate fi ă ă
ţ În mod shutdown,
caracterizat prin consum extrem
de redus. Acest mod de operare
ă blocarea amplificatorului
+INP -+----1
rl-t---t-V01 când se ă o tensiune de 2 .
3V pe pinul 1.
Puterea medie ă pe o
ă de 8n este de 0,5W, dar
BYPASS -+----.,---+--I
SHUlDOWN
Figura 1
GND
V02 vârfurile instantanee de putere pot
ă ş 1 W, ă ă ţ unor
distorsiuni importante . Pentru
puterea ă de 0,5W,
distorsiunile armonice ş
zgomotul, considerate În banda de
ţ ă 20Hz-20KHz, au
valoarea ă de 0,45%.
Tensi unea de alimentare poate fi
de minimum 2,lV ş de maximum
5,5 ... 6V; curentul de repaus este
de 6,5 ... 10mA(max).
la alte'circuite integrate monolitice.
Ca pri nci paie particu ă ţ
ţ ă tensiunea ă de
alimentare (+5V) ş posibilitatea
ă directe a difuzorului ă ă
condensator electrolitic).
În cele ce ă vom
prezenta circuitul integrat LM4861,
pe care îl ă a fi cel mai
adecvat ă curente, ş În
mod special sistemelor audio care
ă la tensiunea de 5V, ca de
exemplu buclele audio digitale.
Folosind ca amplificatoare de
putere circuitele integrate LM4861,
vor rezulta montaje compacte ş
unitare din punct de vedere al
ă
Aria de aplicabilitate a
circuitului integrat LM4861
ă un domeniu larg, de la
ă de sunet (audio card sound
blaster), din calculatoarele
personale, telefoane celulare,
echipamente audio portabile, ă
la jocuri electronice sau ă
Structura ă a circuitului
integrat LM4861 este ă
În figura 1, iar ţ pinilor
4,7uF
SHUTDOWN 1
8
Vm
o---[î+
BYPASS
2 7 GND
INTRARE
1· INP 3
6
VOO
-INP 4 -
V"
este ă În figura 2. ă
ă circuitul integrat LM4861 este
qisponibil În capsula M08A, de mici
dimensiuni, aproximativ 5x6mm
(inclusiv pinii); acest tip de ă
este dedicat tehnicii de montaj pe
ţ ă c SMD.
ş cum se poate observa
În figura 1, amplificatorul este
realizat prin conectarea În punte a
ă ampli fi catoare ţ
de putere. ă ţ
permite ţ unei puteri audio
mult mai mari (Ia ş tensiune
de alimentare), ă ă ă ă
ă ale semnalului. În plus,
deoarece ş este de tip
ţ prin ă nu ă
ă de c.c. De aceea,
difuzorul se ă direct,
excluzând condensatorul elec-
trolit ic de cuplaj, care, În afara
pretului si a dimensiunilor relativ
mari, ă ş dezavantajul ă
ă ă cu sarcina, un
filtru trece-sus.
Un aspect deosebit de
interesant este cel referitor la
puterea ă care ş ă
cu puterea ă În ă ş
ă putere este mult mai mare
decât la un amplificator ş
alimentat la ş tensiune,
ci rcuitul integrat LM4861 nu
ă f olosirea radiatoarelor
termice (în ţ În care
temperatura ă nu
ă ş ş 44°C). Experimentele
realizate de noi cu acest circuit
integrat au demonstrat un
comportament excelent din acest
punct de vedere si o ă
5PF' ,
3
lM4861
2
lOOnF .I.
+ 5V
Circuitul integrat LM4861
este un amplificator audio de
putere conectat În punte, capabil
ă livreze o putere medie de 0,5W
la o tensiune de alimentare ă
cu 5V. Ca si alte circuite integrate
Figura 2 Figura 3
7
22
TEHNIUM. Nr. 4/1997

CATALOG
ă a circuitului intern de
ţ ă
Având în vedere caract e-
risticile general e ş ţ
minicircuitului LM4861, acesta ş
poate ă multe ţ atât În
produsele industriale, cât ş Î n
practica amatorilor.
În figura 3 se prezintâ
schema ă a unui amplificator
de ă ă ă de
240pF
INTRARE
Dat fiind faptul ă linia de din ă ş cu ţ de 8 ... 64Q,
întârzi ere ă ă se pot imagina o serie de ţ
convertoareAlD ş O/Ade tip delta, utile. ţ ă ă microfonul
banda de ţ ă ă la poate fi conectat la amplificator
-3dB, a fost ă la domeniul printr-un cablu ecranat, cu lungime
80Hz - 6,3KHz. Pentru a reduce mare (10m) .
ă ţ de ă la domeniul Nu a fost ă reglaj de
specificat mai sus, condensatorul volum, deoarece amplificatorul
de intrare ş cel de ţ se este recomandat ă
ă în mod ă
ă cum se poate vedea în
schema din figura 4,
Schema unui

amplificator cu ş
8n mare ş ă îngus-
lOK 1- ă este ă în
3 LM4861 figura 5. Un factor
ampl ificare egal
ă sonore într-un anumit
ţ nivelul general fi ind ă
în asemenea ţ ă
acestui nivel ă consumul
mediu al amplificatorului este
redus, circa 20mA.
Prin utilizarea componen-
telor pasive de mici dimensiuni ş
a ă unor trasee/conexiuni
cât mai scurte, oricare ar fi schema
amplificatorului realizat cu circuitul
integrat LM4861, va rezulta un
montaj compact ş stabil, cu
dimensiunile de aproximativ
20x25mm.
loonF
I
. cu 100(40dB) se
Figura 4 - impune deoarece
ă Parametrii specifici sursa de semnal este un microfon
amplificatorului realizat conform electret ă ă preamplificator.
acestei scheme sunt: Banda de trecere a amplificatorului
- amplificare = x10(20dB); est e ă Între 300Hz ş
- banda de ţ ă perfect 3300Hz (banda ă limitele Bibliografie
ă în domeniul 20Hz-20KHz; fiin d st abi li t e prin alegerea LM4861 BOOMER Audio
Power Amplifier Series, National
Semiconductor Corporation, 1994.
banda de ţ ă ă a constantelor de
ă la -3dB) este ă timp ale ci rcuitelor RC de intrare ş
Între 4Hz ş 100KHz; de ţ ă 20uF
- tensiunea de intrare = avem În vedere ă
0,2Vrms(max); amplifi catorul se =
- ţ de intrare = 10 KQ; poate alimenta de
8n
- puterea de ş = 500mW/8Q. Ia o ă auto-
LM486 1
ă ă amplificarea se ă (baterie de
ş prin raportul celor ă 4,5V), iar sarcina
ţ din structura schemei. poate fi ă
2j
1UFI. + 4,5V
Figura 5 = = =
Acest amplificator poate fi folosit în
orice ţ care ă o
redare de calitate a sunetului.
Având în vedere faptul ă
ci rc uitul integrat LM4861 se
ă de la o ă
ă de 5V, ă cu
tensiu nea de ali menta re a
sistemel or di gital e, am asociat
acest ampli f icator unei linii de
Întârziere ă ă ca ă
audio. ţ ă ă atât partea
ă a buc lei audio
(preampli ficatoare, convertoare,
f il tre) , cât ş partea ă
(memoria ş blocuri le de adresare
ş control), su nt alimentate în
exclusivitate de la o ă de 5V.
• Nr. 4/1997
HANDBOOK-ul ş români
ă cu ă ţ ţ Române de
Radioamatori sm" de a începe editarea a ceea ce s-ar putea numi BIBLI A
radiotehnicii. Este vorba despre "1NDREPTARUL DE RADI OCOMUNICATII
SI RADIOAMATORISM", o lucrare ă ă de ing. Vasile ă ă
-' secretar general al FAR ş dr. ing. Andrei Ciontu (col aborator al revistei
noastre). Lucrarea va ă pe fascicole, sub forma unor suplimente ale
revistei ţ redactate de ş ş ţ din domeniu.
Primul vol um ă denumirea ă ţ despre ţ
ş radioamatorism. Formular matematic pentru ă
ă lucrare se ă a fi o ă ă a handbook-
ului radioamatori lor americani ş nu o traducere) ş va fi, în ţ de interesul
ă de ă cititori, ă la 2-3 ani, continând ă si ă
din domeniu ă între timp. ' , ,
Lucrarea se va difuza prin intermediul Radiocluburilor ţ al celui
municipal ş ş al F.R.R.
Pentru ă ă ă îi ă pe autorii ei si le
ţ în numele cititorilor revistei TEHNIUM I •
ţ
23
r

"UN CIP PENTRU GSM"
CATALOG
ing. Nicolae Sfetcu
În actualul context, În care
ţ de operare pentru sistemul de
telefonie ă GSM În ţ ă
au fost deja acordate, consider de un
deosebit interes prezentarea, pe scurt,
a sistemului GSM ş a rezultatelor
ţ de firma "ANALOG
DEVICES",-SUA În real izarea unor
circuite integrate specializate.
Sistemul de telefonie ă
ţ este un sistem analogic:
vocea utilizatorului este ă
analogic, În timp ce semnalele de
control dintre telefon ş ţ de ă
sunt digitale. În timp a ş ă
teren, ă avantajelor indis-
cutabi le, digitalizarea mesajelor chiar
În interiorul telefonul ui , Înainte de
transmitere.
În SUA sunt utilizate ă mari
astfel de sisteme, IS54 (TDMA) ş
IS95(CDMA), dar standardul digital
GSM (dezvoltat ţ În Europa) este
considerat mai bun, având aproape
ă milioane de utilizatori În peste 40
de ă
. Într-un telefon digital procesarea
vocii reduce mult ă necesar de
ţ ş deci ă de ă În plus,
pentru fiabilitatea sistemului, ă un
ţ de ţ personale.
Toate aceste ţ pot fi
Îndeplinite de setul "AD20 msp 410"
care ţ trei circuite integrate ş
software-ul necesar ă
sistemului GSM. Setul ă doar
un subsistem radio-plus memoria de
ă tastatura ş ş pentru a
realiza un aparat telefonic GSM
complet.
Cele trei circuite integrate ale
setului sunt, conform cu figura:
-ADSP-TTP01, procesor digital
care ş toate ţ de
codare ale canalului ş include un
microcontroler de 16 ţ care
ă Întreg protocolul de stocare
ş utilizare a software-ului;
-ADSP-2171 DSP, care
ţ ă ca un procesor pentru
semnale de algoritm, pentru codarea
vorbirii ş compensarea deciziilor pe
linie de soft;
-AD7015, utilizat În circuite de
semnale mixate (convertoare de
ă etc), include dispozitivele de
cod ificare decodificare ş
ă toate semnalele
mixate radio, audio ş ţ auxiliare
ale semnalelor.
2
2
Detaliile prezentate În schema
bloc din ă au ă
ţ
A-circuitul integrat AD7015, codare-
decodare voce ş convertor de ă
1 - convertor analog-digital
2 - convertor de ă
3- convertor digital-analog
B-circuitul integrat ADSP-2171 DSP,
procesor de semnal
1-codare voce
2 - compensare canal
3 - decodare voce
C - circuitul integrat ADSP - TTP01,
procesor de nivel
1 - codare canal
2 - aranjare
3 - criptare
4 - decriptare
5 - rearanjare
6 - decodare canal
7 - microcontroler incorporat
D - subsistem radio
1 - modulator
2 - convertor-sus
3 - comutator
'4 - convertor-jos
5 - demodulator
6 - sintetizator
E - RAM 512kx8
K
ă suplimentar de ţ Telefoanele mobile pentru F - ROM 128kx8
Sistemul GSM actual a fost sistemul GSM ă dimensiuni ş G - ă ş ş
ă ă ţ prin unele ă ţ ş puteri reduse. Din ă ă cele H - ţ ă date
ă -"voice mail", servicii digitale trei circuite integrate, În tehnologie I -Control
directe etc.) ş prin reducerea CMOS,autensiunidealimentarede3 J - Microfon
ă a vitezei de ă ş a sau 5 V ş consum redus, ţ K - Antena
ă de ă necesare. ă peste 2 ore de convorbire ă L - Difuzor
variante ale GSM care folosesc ş sau peste 40 de ore În ţ Bibliografie
ţ "standby". Ele au 176, 128 ş 1. Analog Devices, 1994;
mari de 1,8 ş 1,9 GHz, pentYJ ş ă ţ 2. Telecom, nr.5/1996.
utilizarea unor celule mai mici ale 12 cm', cu ă de 1,4mm.
24
TEHNIUM • Nr. 4/1997
'.


-.<

VITACOM
ELECTRONICS
CLUJ-NAPOCA, Str. Pasteur nr.73
TEL.:064-438401*, 88S:064-438402 ă ora 16:30)
FAX:064-438403, E-MAIL: vitacom@zortec.ro
BUCURESTI,Str.Popa Nan nr.9,TeI/Fax:01-2S03606
,
DISTRIBUITOR
TRANSFORMATOARE LINII HR
SI TELECOMENZI TIP HQ.
,
DISTRIBUITOR COMPONENTE SI
,
MATERIALE ELECTRONICE DIN IMPORT:
REZISTOARE, CA PA CI TOARE, DIODE,
TRANZISTOARE, CIRCUITE INTEGRATE,
MEMORII, SPRAYURI TEHNICE,
PIESE TV- VIDEO, CABLURI SI
, ,
CONECTORI ...
LIVRARE Ă DIN STOC!
CUPRINS:
AUDIO
Brumul În etajele de amplificare - Zanca Alexandru Pag. 1
LABORATOR
ă de lumini - ing. ă Daniel Sorin Pag. 2
Sonerie ă - Sebastian Burgher Pag. 4
Avertizoare de ţ sau polei - dr. ing. Tony E. Karundy Pag. 5
CQ-YO
Receptor SSB cu filtru LC - ing. Dinu Costin Zamfirescu(urmare) Pag. 7
CALLBOOK (urmare din ă anterior) Pag. 9
Schema ă a receptorului T. V. În culori
de tip Royal(Recor) - partea l-a Pag. 12-13
VIDEO-T.V.
Depanarea televizoarelor În culori (IV)
Etajul preamplificator F.l.cale ă - ing. Ş Naicu Pag. 14
ing. Horia Radu ă
CATALOG
Dioda Zener ă TL430/ 1 - ing. Serban Naicu Pag.20
Circuitul integrat LM4861 - Aurelian ă ă ă ă ă ă Pag.22
"Un ci p pentru GSM" - ing. Nicolae Sfetcu Pag.24
1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful