ANUL UNIVERSITAR z0fi _ 2AI2

M. S. Striblea

TEORIA GENERALA A DREPTULUI
TEMATICA CURSULUI
TEMA T. ORIGINEA, EVOLUTIA $I DETINIREA DREPTULUL CARACTERELE, PRINCIPilI,E, ROLUL, TUNCTIILE $I FINALITATEA ACESTUIA intoductivl 1. Terminologie gi dezvoltarea dreptului 2' Aparrlra 3. Factoriide configurare dreptului a 3.1. Cadrulna-tural 3.2.Cadrulsocial economic 3.3.Cadrulsocial Politic 3.4.Cadrulcultural- ideologic 3.5. Cadrulinternational cuvf,ntulai drePt 4. Sensurile 4.1. Dreptulsubiectiv 4.2.Dreptulobiectiv a.3. Dreptulca qtiinl[ 4.4.Dreptulca art[ 5. Definigia dreptului drePtului 6. Caracterele ale 7. Principiile generale dreptului 8. Rolul qi fi$cfiile drePtului 9. Finalitateadreptului TEMA II. DREpTIIL tN SrSrnnnUL REGLEMENTARILOR SOCIALE sociale reglemantdrilor 1. Sistemul 2. Dreptul gi morala 3. Dreptul gi religia 4. Dreptul gi politica TEMA III. ' DREPTUL $I STATUL 1.Definireastatului ale constitutive statului 1.1. Elementele l.z.Rolul qi fun4iile statului 2. Formastahrlui

ii 5itr#Jffff#**

Legeagi actele 4.. Procedura elaborare adoptare actelornormative de 4.2. Structwanormeijuridice logico-juridicl (interni) 3.1.2. a CriteriiG'aeconstituire sisterruluidreptului de 3.3.Acfiuneanormelor TEMA VI.2 Caractenstrcile ale existenld statuluide drept 3.'Crcnbeptulde '2.AcSunea jwidice asupra persoanelor 5.Condigiild-de TEMA rv.Noliune Stahrluide dreptcontemporan 3. Conceptulde izvor al dreptului izvoarelordreptului 2. Acfiuneanormelorjuridice in timp ' jwidice in spafiu normelgr 5.:'$:ffitrti'?H1ffif lll. Sistemul dreptanglo-saxon dreptuluisocialist 6. Acliuneanormelor 5.1. SISTEMUL DREPTULUI al sistem drepttrlui 1. MVOARETE DREPTULUI 1.2. Izvoarele materiale 4. Caracterele 3..*.Structura . Irvoarelefonnale normativesubordonate acesteia 4. NORMA JURIDICA (common law) de 6.Cutuma gi 4.Jurisprudenfa doctrina 4.4.Alte izvoareformale TEMA VII. Principiilece guverneazd gi a 3. (extern[) tehnico-legislativ[ 3. Elaborarea procesul legiferarii 2. Structura jwidice 4. Componentele sistemale dreptului ale 4. Clasificarea 3.1. Pdrfile constitutiveqi structurainterni a actelornormative .3. 1.'r-- politic .3.3.4. Sisteme dreptreligioase tradi$onale TEMA V. Clasificarea nofinelor juridice 5.2.1.. Sistemul qi de 6.*"#$f 3.f. ELABORAREA $I STSTEMAT:IZAREADREPTULUI actelornormative 1. Ramuriledr-ptului u*tl. Divizfunile generale dreptului romfinescactual 5. Conceptul norrrdjuridicd de nonneijuridice 2.

: -.2. Diferitele categoriide raporturijuridice TEMA XI. Rolul limbEului gi al stilului in procesul elaborefreactelornormative z&r 6.3.4.Nofiuneade raportjruidic raportuluijuridic 2.Argrimente inteqpretare 5. .Fapta 4.RAPORTUL JURIDIC 1.3.Acceptarea gi prin respectarea executarea normelor dreptriluide bun6voie. Rispunderea disciplinar[ 5. Obiectulinterpret[rii juridice anorrnelor 3. Subiectele juridice 4.3.2. Formele intetpretare de .Vinovdlia juridice 5. Obiectulraportului 4.Rdspunderea contravenfional5 5.L Nofiuneagi scopulinterpretdfii juridice normelor 2. Fazele 5. Legilfixade cauzalitate 4. Formele rdspunderii penali 5.4.3.Rlspunderea civild 5. Realizarea dreptuluiprin aplicarea stahrlui a procesului aplicare dreptului de 4.Prejudiciul 4.2.Realtzarea juridice juridice de c[fre organele norrnelor 3.:: 4.2.Nofiuneaderdspundere jwidice 2. Principiile rdspunderii rispunderiijuridice 3. NASPUNDEREA JURIDICA juridicd 1.Con$nutulraportului jwidic 3.-. Sistemati eaactelornormative' TEMA VIIL INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE . Limitele aplicirii dreptului TEMA X.1.Metodede interpretare de 4. Rezultafirlinterpretlrii nonnelorjuridice TEMA DL APLICAREA DREPTULUI de regulilorjuridice de cdtresubiectele drept 1. 2.1.a de 5.Rdspunderea . Cwacterele raportului 3' Structura jff"tit* juridic juridic 3. Condifiilerdspunderii ilicitd 4.

H. 2008 unfi ers . Editura C. 2: Mircea DJUVARA. Teoria generald a dreptului.r $I cuRENTE cANurnn iN EvoLUTIA FENOMENULU JURIDIC .. Tratat de teoria generald a dreptutui. utilitarist6---. seria Restitutio. izvoare gi drept pazifiv.'1. edilia a II-4 revizut[ qi ad[ugitI.rla. Teoria generald a dreptului (Enciclopedia juridicd). Alte curente. Scoala ' 4.Alte fonne de r[spundere juridice 6" Finalitatearbspunderii un TEI# xn. Pragmatismul jwidic 6.5. 1999 3.juridic[ 5. Bucuregti. Bucurdgti. Drept rapional.) 5. pRrNcrpALELE $col. Beck. $coala sociologic6'(pozitivist5. Editura Llniversul Juridic.. 2AO9 . ed\ia 3.conceplii sauteorii in leg[turE cu fenomenul a I ': BIBLIOGBATIE OBLIGATORIE L. Nicolae POPA. Bucureqti. $coala . Dreptulnatural istoric[ 2. Ion CRAIOVAN. 3.--:-. Editura All Beck. seriaCurs itar.:.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.