ANALIZA APELOR

Lucrarea nr. 14. ANALIZA APELOR
1. Consideraţii generale Apa naturală este un sistem dispers complex, care conţine o mare varietate de impurităţi în suspensie, dispersate coloidal sau dizolvate. În apa naturală pot fi dizolvate: a) gaze: O2, N2, CO2, iar în regiunile industriale cantităţi variabile de NO2, SO2, HCl etc. (agenţi poluanţi); b) săruri minerale: săruri solubile de calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fier, amoniu etc.; c) compuşi organici proveniţi din descompunerea aerobă sau anaerobă a resturilor animale şi vegetale. În plus mai apar: - particule în stare coloidală: săruri hidrolizate de aluminiu, fier, silicaţi, unii compuşi organici macromoleculari; - particule insolubile aflate în suspensie (dispersie grosieră): nisip, argilă, resturi vegetale sau animale. În funcţie de destinaţia unei ape (potabilă, industrială, materie primă sau auxiliară în industria chimică, alimentară, construcţii etc.), aceasta trebuie să îndeplinească anumite condiţii de calitate prevăzute de standarde pentru fiecare caz în parte. După domeniul de utilizare, apele se clasifică în: - ape potabile; - ape industriale: * ape tehnologice (de fabricaţie); * ape de alimentare a cazanelor de aburi; - ape reziduale, rezultate după folosirea apelor industriale şi potabile. Apele reziduale, bogate în substanţe nocive (microorganisme, săruri, acizi etc.), înainte de a fi deversate în râuri, trebuie epurate spre a le face inofensive pentru flora şi fauna acvatică. În studiul apelor se urmăreşte calitativ şi cantitativ: aspectul, culoarea, aciditatea sau alcalinitatea, prezenţa unor săruri dizolvate şi duritatea.
93

ANALIZA APELOR Aciditatea apei se datorează dioxidului de carbon liber. care reprezintă conţi-nutul tuturor celorlalte săruri de calciu şi magneziu. La rândul ei.duritate temporară (dtp) sau carbonatică.1n în prezenţa indicatorilor fenolftaleină sau metilorange. carbonaţilor şi hidroxizilor (mai rar fosfaţilor şi silicaţilor) . carbonaţi şi 2/3 din fosfaţi.+ 2/3 PO43În majoritatea cazurilor. Aceasta se numeşte şi duritate totală a apei şi se notează dT. duritatea se împarte în două categorii: . Determinarea se face prin titrare cu NaOH 0. în val/l. sau conţinutului total de carbonaţi. Aciditatea determinată în prezenţa fenolftaleinei constituie aciditatea totală şi se datorează acizilor minerali şi CO2 liber. Se distinge: alcalinitatea permanentă (p). 2/3 din fosfaţi: m = OH. determinată faţă de fenolftaleină şi care corespunde conţinutului de hidroxizi (OH-). Aciditatea determinată prin titrare în prezenţă de metilorange constituie aciditate minerală şi se datorează acizilor minerali.1n (sau alt acid tare) în prezenţa unui indicator (fenolftaleină sau metilorange).+1/2 CO32. în afară de bicarbonaţi (cloruri.). -duritate permanentă (dp) sau necarbonatică. bicarbonaţi şi dacă este cazul. Duritatea apei reprezintă suma cationilor metalici prezenţi în apă (în afara cationilor metalelor alcaline). dacă aceştia sunt prezenţi: p = OH. acizilor minerali şi sărurilor acizilor tari cu baze slabe şi se exprimă în val/l.săruri cu hidroliză bazică. Suma acestora reprezintă duritatea totală (dT) a apei: 94 . exprimaţi prin concentraţiile echivalente în oxid de calciu.+ 1/3 PO43Alcalinitatea totală (m) se determină prin titrare în prezenţa metilorange-ului şi corespunde conţinutului total de hidroxizi.şi se exprimă.+ 2/3 PO43m = CO32. azotaţi etc. sulfaţi. Determinarea se face prin titrare cu soluţie de HCl 0. Alcalinitatea apei se datorează prezenţei bicarbonaţilor. plus jumătate din conţinutul de carbonaţi (1/2CO32-) şi o treime din fosfaţi (1/3 PO43-). care reprezintă conţinutul în ioni de calciu şi magneziu corespunzător bicarbonaţilor. ca mai sus. HCO3-.+ CO32. alcalinitatea apelor naturale faţă de metilorange se datorează bicarbonaţilor şi corespunde totodată durităţii temporare (dtp) a apei.+ HCO3.

1n pentru 100 ml apă (volumul unei probe). care este adoptat de standardele româneşti. 2. echiv. corespunzătoare la un litru. cu 10. echiv..] 95 . deci trebuie împărţită cantitatea de oxid de calciu. corespunzând la 1000 ml. când produsul lor de solubilitate este depăşit. deci pentru calculul durităţii se va lucra cu produsul 10·v.ANALIZA APELOR dT = dtp + dp (1) Sărurile care conferă duritatea temporară (bicarbonaţii de calciu şi magneziu) precipită la fierbere. Însă 1 od = 10 mg de CaO/l . se determină prin dozarea volumetrică (titrarea) bicarbonaţilor de calciu şi magneziu din apă cu un acid tare (HCl sau H2SO4) în prezenţă de metilorange la pH = 4.1. Calculul se bazează pe următorul raţionament: 1000 ml soluţie de HCl 1n conţin 36. datorită descompunerii cu depunere de carbonaţi insolubili: Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 Mg(HCO3)2 → MgCO3 + H2O + CO2 Sărurile care dau duritatea permanentă nu se depun decât în urma evaporării apei.8/10 [ od] = v·f·2. Acesta corespunde gradului german de duritate. pentru un echivalent de acid. Astfel. Determinarea durităţii temporare Duritatea temporară (dtp).8 g CaO Aşadar. 1 ml HCl 0.65 g HCl.8 mg CaO. Un grad de duritate reprezintă concentraţia de săruri echivalentă cu 10 mg oxid de calciu pentru un litru de apă.1n " 3. Determinarea durităţii apei 2. echivalentă cu alcalinitatea totală (m). conform ecuaţiilor: Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + 2CO2 Mg(HCO3)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O + 2CO2 Rezultă că. 28g CaO 1000 ml soluţie de HCl 0.5 (virajul culorii de la galben la roşuportocaliu). duritatea temporară (dtp) va fi: (2) dtp = 10·v·f·2. Duritatea apei se exprimă în grade de duritate (od) sau în miliechivalenţi-gram/l (mval/l).8[ od.50 g HCl. adică un echivalent de CaO. La dozare se consumă v ml soluţie HCl 0. corespunde un echivalent de bicarbonat. 2..1n este echivalent cu 2.

raportul dintre titrul real şi cel teoretic (vezi factorul.ANALIZA APELOR unde: f = Tr/Tt este factorul de corecţie al soluţiei 0. cationii bivalenţi reacţionează cu complexonul III până la epuizare. Acesta formează cu cationii bivalenţi (Mg2+.8·v’.EDTA). fiind eliberat eriocromul T. care are proprietatea de a forma şi el complecşi cu cationii bivalenţi. Duritatea totală dT se calculează ţinând seama că: 1 ml complexon III 0. În urma titrării cu complexon III. dar solubili datorită grupărilor ionizate.1n este echivalent cu 2. Ca2+. Soluţii).2. dar mai puţin stabili decât complexonul III. Adăugând indicator în apa de analizat se formează complecşi de culoare violetă. relaţia (8).8 od. conform ecuaţiei: Titrarea se face utilizând ca indicator “negru eriocrom T”. Determinarea durităţii totale Duritatea totală (dt) se determină prin titrarea cationilor cu complexon III. Fe2+ etc. Na2H2Y (sarea disodică a acidului etilendiaminotetraacetic . 2. 96 . (3) unde: v’ este volumul soluţiei de complexon III folosit la titrarea unei probe de 100 ml apă. La punctul de echivalenţă culoarea se schimbă din violet în albastru (culoarea eriocromului T liber în mediu bazic).) complecşi interni foarte stabili.1n de HCl. deci: dT = 2.

1 n care se calculează: f ' = TREAL/TTEORETIC)..ANALIZA APELOR 2. cu condiţia ca decationizarea să fie totală. Aceasta reprezintă o măsură a gradului de mineralizare a apei. are loc reacţia: ROH + HX RX + H2O Produsul obţinut este “apademineralizată” .1n folosit la titrare se poate calcula aciditatea apei decationizate. Se utilizează practic două tipuri de răşini: cationiţii şi anioniţii. . se bazează pe utilizarea răşinilor schimbătoare de ioni. exprimat în mval/l reprezintă aciditatea.Soluţie EDTA. 97 . Dacă peste răşina ROH se trece apa decationizată care conţine un acid HX. 3 buc. .1n. 1 buc. Cationiţii (răşini schimbătoare de cationi) conţin grupări funcţionale acide ca: -SO3H (denumite grupe sulfonice).Erlenmeyer 300 ml. având în molecule grupe funcţionale capabile de schimb ionic.3. . Aciditatea apei decationizate se calculează ştiind că : 1 ml NaOH 0.1 n.1n în prezenţă de fenolftaleină. care aciduleză soluţia. R-NH3OH). ⇒ f '·v" ml NaOH 0. consumaţi corespund la . după o prealabilă fierbere a apei. 0.y mval/l Rezultatul. 0..similară ca proprietăţi apei distilate .Soluţie HCl. pH = 10 (v. eliberând în soluţie o cantitate echivalentă de protoni (H+). în zilele noastre.. 6 buc.Biuretă 50 ml. Anioniţii (răşini schimbătoare de anioni) au ca grupări schimbătoare de ioni funcţiuni cu azot cuaternar (R-NH3X. consumat = 1 miliechivalent/l = 1 mval/l. Aparatură şi reactivi .1n. -COOH (carboxilice) sau -OH (fenolice) care schimbă reversibil ionul H+ cu cationii din apă conform echilibrului reversibil: RM + HX RH + MX Se observă că ionii metalici se fixează pe răşină. . Dedurizarea apei Una din cele mai utilizate căi de dedurizare a apei. Acestea sunt substanţe macromoleculare. dar aceasta nu este echivalentă cu mineralitatea totală a apei ( f ' este factorul soluţiei de NaOH 0..Spatulă. Acidul rezultat se poate titra cu o soluţie de NaOH 0. 3.fiind superioară apei dedurizate în utilizări tehnologice.1 n.. .. de structură şi compoziţie foarte diversă. Din volumul de NaOH 0.Soluţie tampon.

. în prezenţă de fenolftaleină. Modul de lucru Duritatea temporară (alcalinitatea).Indicator Metilorange (0. Se trece apă pentru analiză prin coloana de cationit (forma H+) cu o viteză de 0.Cilindru gradat 5 – 10. Se face media volumelor celor două probe şi se obţine volumul “v”.Cilindru gradat 25 ml. Se adaugă cu 2 ml HCl 0. după relaţia (2).3 picături de metilorange şi se titrează cu o soluţie de acid clorhidric. până la virajul culorii de la galben la portocaliu. m: m = v·f [mval/l] (4) Mineralitatea totală a apei. iar prin diferenţă se calculează volumul consumat). Soluţii). Duritatea temporară se calculează. . . 2 . în plus faţă de 98 . . .1n. Se face media volumelor celor două probe şi se obţine volumul v". se titrează cu NaOH 0. Pentru calcul se foloseşte formula: Aciditatea apei decationizate = v"·f " [mval/l] (5) Duritatea totală.1n. De asemenea se poate calcula alcalinitatea.2 ml/min pentru un ml de răşină. 1 buc.Indicator Fenolftaleină (0. HCl 0.1n. Prima porţiune recoltată se aruncă (circa 50 ml) şi apoi se iau două probe de câte 25 ml. 1 buc.3 % în NaCl).Cilindru gradat 100 ml. Se notează de fiecare dată volumul consumat (Se citeşte volumul iniţial şi final.1% în apă). Se notează de fiecare dată volumul consumat (Se citeşte volumul iniţial şi final. ml.1 % în alcool 60%).Eriocrom-negru T (ERIO T). . Câte 100 ml de apă de analizat se introduc în două flacoane Erlenmeyer. . relaţia (8).ANALIZA APELOR . Soluţii) soluţiei de acid clorhidric 0. 1 buc. În două flacoane Erlenmeyer de 300 ml se introduc câte 100 ml apă de analizat.8·v·f [od] unde: f este factorul (vezi factorul. până la apariţia culorii roz (pH=9). adică: dtp = 2..1 n. iar prin diferenţă se calculează volumul consumat).Soluţie NaOH 0.. (0..1n. 4.

g/ml Tr = _ _ _ _ _ _ g/ml Titrul teoretic al HCl 0. Se notează de fiecare dată volumul consumat (Se citeşte volumul iniţial şi final. va rezulta: v"·f " .1. Se face media volumelor celor două probe şi se obţine volumul v ’. Se fierbe timp de 5 minute.1n . iar prin diferenţă se calculează volumul consumat). Se titrează cu soluţia de EDTA 0.1n f = ______ Volumul soluţiei de HCl 0.1n (factorul f ' = 1).1n Tt = _ _ _ _ _ _ g/ml Factorul soluţiei de HCl 0. Prelucrarea datelor Întrucât la determinarea durităţii totale s-au consumat v' ml EDTA (de factor f = 1 prin modul de preparare) cărora le corespund v' mval/l cationi metalici (fără metalele alcaline). Se va completa tabelul recapitulativ: Titrul soluţiei HCl 0.1n Tr = _ _ _ _ _ _ g/ml Titrul teoretic al NaOH 0. iar la determinarea mineralităţii totale s-au obţinut v"·f " mvali/l cationi metalici (inclusiv ionii metalelor alcaline). se adaugă un vârf de spatulă de indicator ERIO T. se adaugă 2 ml soluţie NaOH 0.ANALIZA APELOR cantitatea folosită la determinarea durităţii temporare.1n şi 5 ml soluţie tampon. Soluţii) soluţiei de NaOH 0. Pentru calcul se foloseşte relaţia (3).1n f =______ Aciditatea apei decationizate v"·f " = _ _ _ _ _ _ mval/l Conţinut de alcaline = _ _ _ _ _ _mval/l 99 . care asigură un pH = 10 ± 0. relaţia (8). adică: dT = 2... 5.8·v’ [od] unde: f " este factorul (vezi factorul.1n.v' = conţinut de alcaline (6) deoarece factorul soluţiei de EDTA este f ' = 1. se răceşte la temperatura camerei.1n v = _ _ _ _ _ _ ml Duritatea temporară: dtp = _ _ _ _ _ _ _ od Volumul soluţiei de EDTA 0. până la virajul culorii de la mov la albastru.1n v’ =_ _ _ _ _ _ ml Duritatea totală: dT =_ _ _ _ _ _ _ od Duritate permanentă: dp = _ _ _ _ _ _ _ od Titrul soluţiei de NaOH 0.1n Tt = _ _ _ _ _ _ g/ml Factorul soluţiei de NaOH 0.

…. 67 mg CaO 2.0045 g/ml) a unei probe de 50 ml de apă..1n (Tr = 0.4 = 6. şi duritatea permanentă a apei este de 5od? R: 4.. Să se calculeze duritatea permanentă a apei.. La determinarea durităţii apei s-au consumat la titrare 5 ml soluţie de EDTA 0..8 ml 100 ..3 mval/l 5... dacă la titrarea cu NaOH 0..0039 g/ml).6 ml HCl (fHCl = 1)...2 mg.5 ml 4. o R: 6. pentru determinarea dt.3.6 ml soluţie HCl (Tr = 0.1n şi respectiv 2 ml soluţie de HCl 0.. R: dp= 8. Rezolvare: 300 ml apă ..1 n (Tr = 0.1n 100 ml apă .1n (Tt = 0... O probă de apă de 300 ml se titrează cu HCl 0.004 g/ml) la o probă de 100 ml apă. Probleme 1.72 od mg CaO = 6. se consumă 5.8·v·f = 2. Care va fi aciditatea apei decationizate.2n.2 ml 0..2/3 ml = 2.72 od·10mg/ od = 676.0 ml soluţie de NaOH ? R: 11. s-au folosit 5..ANALIZA APELOR 5.00315 g/ml) se vor consuma la titrarea unei probe de apă de 100 ml.8·2..1n dtp = 2. ştiind că duritatea temporară a apei este de 6od ? R: 2..4 ml HCl 0. 7.7 d .. Câţi ml soluţie de HCl 0... în grade de duritate. Care va fi volumul soluţiei de EDTA necesare la titrarea unei probe de 200 ml apă. dacă tot pe o probă de 200 ml...2n ≅ 7...4 od 3.. Se consumă la titrare 3. Să se calculeze duritatea temporară a apei în mg CaO şi în grade de duritate.6 ml HCl 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful