You are on page 1of 382

F O R G C S J ZSEF

A trsas rintkezs pszicholgija

FORGCS JZSEF

A trsas rintkezs pszicholgija

KAIROSZ

Joseph P. Forgs: Interpersonal Behaviour. The Psychology of Social Interaction cm m vnek jelen kiadsa a Pergamon Books Ltd., Headington Hill Hall, Oxford 0X3 OBW, Anglia engedlye alapjn jelent meg. Illusztrcik RICHARD JONES Fordtotta LSZL JNOS Kontrollszerkesztette s szakmailag ellenrizte CSEPELI GYRGY

Tizenegyedik kiads

ISBN 963 9137 71 5


Joseph P. Forgs Lszl Jnos, Hungarian translation

Tartalom

Elsz / 7 1 Bevezet: Az emberi interakcik pszicholgija 7 11 2 Msok szlelse: a pontossg krdse / 31 3 Az embereket olyannak ltjuk, amilyenek elvrsaink velk kapcsolatban: burkolt szemlyisgelmletek / 49 4 A benyoms kialaktsa / 71 5 Emberekkel kapcsolatos kvetkeztetsek: attribcielmlet / 91 6 nattribcik: a sajt viselkeds rtelmezse / 115 7 Szemlykzi kommunikci: hogyan hasznljuk a nyelvet? / 133 8 Nem verblis kommunikci / 155 9 A nem verblis zenetek vltozatai / 173 10 Az elnys oldalak bemutatsa: a benyomskelts / 199 11 Az emberi szociabilits: ktds s vonzalom / 223 12 A szemlyes kapcsolatok fejldse / 247 13 Intim kapcsolatok / 275 14 Trsas befolysols: konformits, engedelmessg s vezets / 295 15 Interakci a csoportban / 317 16 A trsas interakci kolgiai, mdszertani s alkalmazott vonatkozsai / 339 Jegyzetek / 359

Elsz

Aligha kell hangslyozni a fontossgt annak, hogy mind a m agnletnk ben, m ind a m unkahelynkn kpesek legynk az interakcik hatkony rsztvevi lenni. Ez a k nyv azoknak a kszsgeknek a szocilpszichol gijval foglalkozik, amelyek az em berek m indennapi interakciiban sze repet jtszanak. Jllehet a szemlyek kztti viselkeds nagy rsze tudatos reflexi nlkl, autom atikusan jtszdik le, a viselkeds mgtt meghz d pszichikus folyamatok rendkvl bonyolultak lehetnek. Ebben a knyvben szemgyre vesszk majd, hogyan szleljk s rtelmezzk em bertrsaink viselkedst; hogyan formlunk benyom st trsainkrl; m iknt hasznljuk a verblis s nem verblis kom m unikcit; sz lesz arrl, hogyan keltnk kedvez benyom st; hogyan ptnk olyan kapcso latokat, m elyekben rm nk te lik ; sz lesz tovbb a klcsns befolyso lsi folyamatokrl s a csoportviselkedsrl. A fenti krdsek irnt az utbbi idben szles kr rdeklds m utatko zik. M irt rdekel egyre tbb em bert a szemlykzi viselkeds ? Az elm lt kt-hrom vszzadban lezajlott pldtlan trsadalmi, gazdasgi s politi kai vltozsok ktsgkvl fontos szerepet jtszanak abban, hogy az iparo sodott tm egtrsadalmakban sok ember szmra egyre nagyobb gondot jelent a trsas interakcikban val rszvtel. Az em berekkel val kapcsola taink a korbbi idkhz kpest bonyolultabbakk, kuszbbakk s specializltabbakk vltak. Egyre tbb ember szenved az elszigeteltsgtl s magnyossgtl, egyre tbb ember szmra okoz gondot, hogy rmt lelje az rintkezsben, s olyan szemlyes kapcsolatokat ltestsen, am elyekben tmaszt nyer. Valamennyi orszgban hatalmas fejldsen m ent keresztl a harm adik", azaz a szolgltatsi szektor, s ez is arra utal, hogy az emberi kszsgek" jelentsge m egnvekedett a m unkink sorn gyakorolt egyb kszsgeinkhez kpest. Az em berekkel val bns jrtassga ma nagyon sok em ber m unkjnak lnyeges rsze. Ez a tendencia a jvben valsznleg mg gyorsulni is fog, am int a mszaki halads egyre t b b em bert szabadt fl, hogy a szolgltat
7

szfrban talljon llst, ahol az egyik legnagyobb igny a kzvetlen emberi interakcikban val jrtassg irnt nyilvnul meg. Annak ellenre, hogy az interakcis kszsgek fontossga manapsg nyilvnval, a trsas interakci folyamatairl meglehetsen kevs megbz hat ismeret ll rendelkezsre. Szmos szakmai tanfolyamon, pldul a vezetkpzs, a jog, az egszsggy, a szocilis gondozs, a kereskedelem s az oktats terletn is tantanak olyan trgyakat, amelyek a trsas rintkezs pszicholgijval foglalkoznak. E knyv clja, hogy olvasm nyos s kzrthet ttekintst adjon a teljessg ignye nlkl azokrl a szocilpszicholgiai ismeretekrl, amelyek a szemlykzi viselkedsrl gyltek ssze. A knyvet elssorban azon terletek szakem bereinek s leend szakembereinek sznjuk, ahol a szemlykzi viselkeds ismerete lnyeges. A knyv teht hasznlhat tanknyvknt is, de ugyangy szl a trsas interakci irnt rdekld laikusokhoz is. Olvasshoz nincs szksg elzetes pszicholgiai ismeretekre, szmos plda, gyakorlat, bra s rajz knnyti meg, hogy a klnbz httrism eretekkel rendelkez olvask egyarnt megrtsk. A knyvben m indvgig hangslyozzuk azt a szerepet, amelyet a bem utatott ismeretek a trsas lt m indennapi probl minak megoldsban tltenek be. Az anyag bemutatsa egyszer s logikus sorrendet kvet. Rvid trt neti bevezetst kveten (1. fejezet) a knyv els felben az interakci kt alapvet sszetevjt vesszk szem gyre: a szemlyszlelst (2-6. fejezet) s a szemlykzi kom m unikcit (7 fejezet). A knyv msodik felben 10. bonyolultabb krdseket trgyalunk: nevezetesen a szemlyes kapcsola tok term szett s fejldst (11 fejezet), a trsas befolysols folyama 13. tait (14. fejezet) s a csoportokban folytatott interakcit (15. fejezet). A befejez fejezet klnbz szlakat fog ssze, a szemlykzi viselkeds kolgiai, m dszertani s klinikai aspektusait tekintve t. A trsas interak ciban gyakran van dolgunk a bonyolult benyomskeltssel, valam int rtelmezsi (attribcis) s kommunikcis stratgikkal. Ezekre a lnye ges kognitv jrtassgokra a knyvben m indvgig klns figyelmet ford tunk. Ugyancsak erteljesen hangslyozzuk a krnyez kultra szablyoz szerept az interakcis folyam atban. Trsainkat kulturlisan rvnyes sztereotpik s szem lyprototpusok alapjn szleljk, rtkeljk, s ezek alapjn form lunk benyom st rluk; m ind szbeli, m ind pedig nem verb lis zeneteink j rsze a megfelel kulturlis konvenciktl fgg; a kzeli szemlyes kapcsolatok kezdemnyezse, fenntartsa s lezrsa a kultur lis kvetelm nyekkel sszhangban zajlik le. A htkznapi interakci az a terep, ahol az emberek, akik egyedlll mdon kpesek arra, hogy lm nyeiket elvonatkoztassk s szimblumokkal fejezzk ki, egymssal egyttm kdve megvalstjk a trsadalm i valsg kzs rtelmezst. Az
8

interakcis helyzetek vagy epizdok kzs reprezentcii viszont a hason l jeleg interakciban val viselkedst irnytjk. Mg az olyan mlyen l" szemlyes tulajdonsgoknak is, m int az nkp vagy az nbecsls, trsas eredetk van, am ennyiben ezek azt tkrzik, hogy a trsak hogyan ltnak bennnket, s hogyan reaglnak r n k a kznapi interakcikban. A legtbb ember term szetesen lnyegileg mris egszen j szakembere a szocilpszicholginak. Kivtel nlkl valam ennyinknek sok s sokfle trsas ism erettel kell rendelkeznnk, egyszeren azrt, hogy a kznapi helyzetekben hatkonyan tu d ju n k kzrem kdni. E tuds nagy rsze azonban rendszerezetlen s burkolt. A knyvben bem utatsra kerl pszicholgiai kutats nem kis m rtkben azrt rdekes, m ert valami olyas mit helyez j megvilgtsba, amit mindig is m agunk krl l tu n k : hogyan boldogulnak az em berek egymssal m indennapi letkben. Sok em bernek s szervezetnek tartozom hlval, akik a knyv megrs ban segtsgemre voltak. A k nyv nagyobb rszt a nyugat-nm etorszgi Giessenben rtam, ahol a Giesseni Egyetem szocilpszicholgia tanszk nek vezetjeknt dolgoztam, valam int az egyeslt llamokbeli Stanford Egyetemen tett 1984-es ltogatsom alkalmval. M indkt intzm nynek hls vagyok a rendelkezsem re bocstott berendezsekrt s a segtsgrt. Klaus Fiedler, Renate M uenzig, Stephanie Moylan s Gill H ew itt sokfle segtsget n y jto tt a kzirat elksztsben, valam int szmos tovbbi kollga olvasta s kom m entlta a knyv klnbz fejezeteit. N hny itt bem utatott vizsglatot az Ausztrl Kutatsi Tmogatsi Bizottsg s a Nmet Kutatsi Trsasg tm ogatott anyagilag. M indenekeltt azonban felesgemnek, Letitinak vagyok hls, aki egyb elfoglaltsgai kzepette idt szaktott arra, hogy m inden egyes fejezetet tbbszr is elolvasson s kijavtson. Vgl pedig ksznettel tartozom ngyves fiamnak, Paulnak, aki az rs hossz rit kveten a kikapcsolds szmos rmteli pillana tval ajndkozott meg. Taln mondanom sem kell, hogy a fent em ltett szemlyek vagy szervezetek kzl senki sem tartozik semmilyen felelssggel ezrt a knyvrt, kivve taln Pault. Joseph P. Forgs, Sydney, 1985. mjus

1. Bevezet: Az emberi interakcik pszicholgija

Mi a szocilpszicholgia? / I I Szocilpszicholgia s jzan sz / 13 A trsas interakci m ltja s jelene: trtneti ttekints / 17 A trsas jrtassgok s a flnksg / 19 A trsas interakci vizsglati megkzeltsei / 21 Az emberi termszet modelljei s a trsas interakcik / 23 Az emberi rintkezs tudom nyos elmletei / 26 Nhny javaslat arra, hogyan hasznljuk ezt a knyvet / 28

Bevezet: Az em beri interakcik pszicholgija

Ez a k nyv a htkznapi em beri rintkezsrl szl, vagyis olyan tmrl, ami a legtbb em bert rdekli. Az bren tlttt id nagy rszt ms emberek trsasgban tltjk. Valam ennyink szmra nagyon fontos, hogy inter akciinkban s szemlyes kapcsolatainkban rm nk teljen, s sikereket rjnk el. Szemlykzi viselkedsnk nem tekinthet csupn magnle t n k egyik fontos rsznek. Egyre tbb ember dolgozik olyan terleteken, ahol a ms em berekkel folytatott interakcikra val kpessg taln a legfontosabb alkalmassgi kvetelm ny. Am ikppen n az egyes szolglta tsi szektorok gazdasgi jelentsge, gy vlik egyre fontosabb m un knkban is az em berekkel folytatott interakci kpessge - az emberi jrtassgok" birtoklsa. Azt, hogy az em berek m iknt oldjk meg az egyttls igencsak bonyo lult feladatt, elssorban a szocilpszicholgia vizsglja. Ebben a knyv ben azokat az ism ereteket fogjuk ttekinteni, am elyeket a szocilpszichol gusok halmoztak fel a trsas interakcit lehetv tev folyam atokrl s jrtassgokrl. Olyan krdsekkel fogunk foglalkozni, m int a szemly szlels s a vlemnyalkots az emberi cselekedetek rugirl (attribci); a szbeli s nem verblis kommunikci hasznlata; az em beri trsas kapcsolatok fejldse s jellemzi; a szemlykzi befolysols, valam int a csoportviselkeds. M indenekeltt azonban vessnk egy pillantst arra a tudom nyra, amely a legkzvetlenebbl foglalkozik a szemlykzi viselke dssel: szljunk nhny szt magrl a szocilpszicholgirl.

Mi a szocilpszicholgia?
Az emberi trsas viselkeds rejtelmeivel emberemlkezet ta foglalkoznak a filozfusok, m vszek s m indennapi em berek. Az kori klasszikus filozfusok, pldul Platn s Arisztotelsz sok figyelm et szenteltek az olyan krdseknek, m int pldul: Hogyan vlik lehetv a trsas let?" Hogyan kpesek az egymstl klnbz egynek sikeresen egytt lni egy trsadalom ban?" Milyen korm nyzsi forma felel meg legjobban az
11

ember igazi termszetnek, azaz a legalkalmasabb a trsadalmi egytt lsre?" Az ilyen krdsek ma is nyitva llnak, azonban a vlaszokat ma mr nem a filozfiban keressk, s kevesen gondoljk, hogy ltezik az emberi term szetnek egy olyan rk rvny szemllete, amelyet ha egyszer m egrtnk, kulcsul szolgl majd az egsz trsadalmi let megrt snek. Napjainkban m egprblunk tudom nyos mdszerekkel kzeledni ezek hez a problm khoz. A pszicholgin bell nll tudom nyg a szocil pszicholgia j tt ltre a trsas-trsadalmi viselkeds tanulmnyozsra. EgyrUporttl (1968) szrmaz meghatrozs szerint a szocilpszicholgia azt vizsglja, hogyan zajlanak le az emberi interakcik, s hogyan befoly solja a trsak tnyleges Vagy im pliklt jelenlte az emberek gondolatait, rzseit, viselkedst vagy szndkait. Ebben a knyvben figyelm nket elssorban a szocilpszicholgiai kutats azon eredm nyeire fogjuk ford tani, amelyek segtenek megmagyarzni, hogyan jtszdnak le az emberi interakcik. \ A szocilpszicholgia nem az egyetlen tudom ny, amely emberi inter akcikkal foglalkozik. A szociolgusok vtizedek ta foglalkoznak hasonl problm kkal annak rdekben, hogy megrtsk a nagyobb lptk trsa-

Mit akarsz elrni, Humphrey? A szemlykzi viselkedsben val jrtassg, klnsen a nehz helyzetek megoldsnak kpessge mind tbb ember, pldul kereskedik, vezetk, szemlyzeti gyekkel feglalkoz tisztviselk, orvosok, a szocilis elltsban dolgoz emberek stb. munkjban egyre nagyobb szerepet jtszik.

12

dalm i rendszerek m kdst. Msok, pldul a szocilantropolgusok ltalban kisebb trsadalmak struktrjt, szoksait s kultrjt tanulm nyozzk. Utbbiak a kultra s az interakcis folyamatok kztti rdekes kapcsolatokra hvtk fl figyelm nket. Ezek a kapcsolatok a kulturlis sszehasonlt pszicholgia rdekldsre is szmot tartanak (Bochner, 1981). A szocilpszicholgia azonban legalbbis kt vonatkozsban kln bzik a szomszdos tudom nyterletektl. Elszr is, a szocilpszicholgia m dszertana sokkal nagyobb hangslyt helyez a mennyisgileg is kifejezett lersokra s az ellenrztt felttelek kztt folytatott ksrletezsre, m int az akr a szociolgiban, akr a trsadalmi antropolgiban szoksos. Msodszor, az emberi rintkezs szocilpszicholgiai kutatsa pszicholgiai, nem pedig trsadalmi vagy kulturlis irnyultsg. rdekldsnk az emberi interakcikban szerepet jtsz pszicholgiai folyam atokra s vltozkra irnyul, nem pedig annak a nagyobb kultrnak a megrtsre, amelyben az em berek lnek. A szo cilpszicholgit azonban aligha lehet m ereven elvlasztani a szomszdos tudom nyterletektl. Nemcsak klnbzsg, de hasonlsg is sok van kzttk, s sok szocilpszicholgus nagyon is kvnatosnak tartja a szociolgiai s szocilantropolgiai kutatsok eredm nyeinek fokozottabb figyelembevtelt. Ebben a knyvben klnleges figyelmet fogunk szen telni azoknak a hatsoknak, am elyeket a kultra s a trsadalom gyakorol az em berek interakcijra.

Szocilpszicholgia s jzan sz
Az olvas termszetesen flteheti a krdst: Mi jat tudhatnak a szocil pszicholgusok m ondani neknk, amit ne tudnnk, hiszen legtbbnk egszen trheten kpes rintkezni trsaival?" Ahhoz, hogy trsas inter akciink sikeresek legyenek, kpesnek kell lennnk pontosan szlelni, rtelmezni s elre jelezni a msik em ber viselkedst, s jl kell kom m uni klnunk gondolatainkat, rzseinket s szndkainkat trsainknak. Sokat kell tu d n u n k a trsadalmi let szablyszersgeirl, hogy a trsadalom tagjaiknt megfelelen tudjunk m kdni. Ez elvezet bennnket a tudo m nyknt v ett szocilpszicholgia els fontos jellemzjhez. A szocil pszicholgia taln m inden ms tudom nynl inkbb a htkznapi, kzvet lenl m egfigyelhet szinten foglalkozik az em beri viselkedssel, vagyis olyan viselkedssel, amelynek valam ennyien eleve szakrti" vagyunk (lsd az 1.1 gyakorlatot). V alam ennyinknek vannak elmletei, taln mg konkrt adatai is olyan problm krl, hogy mirt lesznek az em berek szerelmesek, m ilyen krl m nyek k z tt valszn, hogy segtenek egym snak, hogyan hatnak rjuk kl n b z nem verblis zenetek, milyen felttelek kztt alkalmaz kodnak, engedelm eskednek vagy llnak ellen egym snak, s hogyan
13

1.1 GYAKORLAT
Jzan sz i s tudomny: Nzzk friss szemmel a trsas viselkedst Ebben a gyakorlatban nagyon egyszer dolgot krnk ntl. Mintegy t percen keresztl prbljon megfigyelni egy trsas interakcit kt ember kztt egy nyilvnos helyen, pldul az utcn, egy zletben, egy kocsmban stb. A megfigyels kzben (a) prblja meg gy nzni ezeknek az embereknek minden egyes mozdulatt, mintha ilyen mozdulatokat elszr ltna letben, s (b) a megfigyels utn tegye fel a krdst nmagnak, hogy az egyes mozdulatokat mirt hajtottk vgre. Ms szavakkal, prbljon meg friss szemmel nzni valamire, amit korbban mr sokszor ltott. Mikzben ezt a ltszlag egyszer feladatot vgzi, tapasztalni fogja, milyen nagy klnbsg van a mindennapi tuds s a tudomnyos ismeret kztt. Az n ltal megfigyelt emberek mindennapi tudsukat hasznljk egy interakciban. Percrl percre verblis s nem verblis zeneteket kldenek s fogadnak, gyakran anlkl, hogy gondolkodnnak rluk, vagy egyltaln tudnnak arrl, amit tesznek. Tudsuk rejtett s automatikus. nnek, mint megfigyelnek egszen ms a ltszge. Az n szmra az interakci vizsglat trgya. Azltal, hogy az interakcis epizdon kvl helyezkedik el, s a rendszeres megfigyels empirikus mdszert alkalmazza, kpess vlik arra, hogy sok olyan finomsgot s szablyszersget szrevegyen, melyek rejtve maradnak az n ltal megfigyelt emberek eltt. Felfedezheti pldul, miknt hasznljk az n vizsglati szemlyei a nem verblis jelzseket, pldul a tvolsgtartst, ide-oda fordulst, a testtartst vagy a tekintetet, hogy sttusukat, rdekldseiket vagy attitdjeiket kzljk partnerkkel. Felfigyelhet arra, milyen automatikusan hangol jk ssze, hogy egy adott idpontban kettejk kzl ki beszljen, tekintetk hova irnyuljon, vagy hogyan vltoztassk testtartsukat. Kt embernek mg a legegyszerbb s leghtkznapibb interakcija is telis tele van olyan szablyszersgekkel, amelyek knnyen rzkelhetk, ha egy megfigyel a rszt vev jzan szre alapozott megkzelts helyett tudomnyos alapllst vett fel!

fejldnek s vltoznak kapcsolataik. Ezek a krdsek nemcsak a szocil pszicholgusok kutatsi tmi, hanem valam ennyink m indennapi gond jai is. M ivel a szocilpszicholgia annyira benssgesen sszekapcsoldik a trsas let m indennapi problmival, nha felmerl a vd, hogy a szocil pszicholgia eredm nyei s problmi egyszeren nyilvnval dolgok jrafogalmazsai, vagy ppen ellenkezleg, hogy a szocilpszicholgiai vizsglatok eredm nyei nyilvnvalan ellentm ondanak a jzan sznek. Mi is ht a viszony a jzan sz, a naiv" pszicholgia s a tudom nyos szocilpszicholgia kztt? M indenekeltt azt kell m egrtennk, hogy a jzan sz s a tudom ny semmikppen sem zrja ki egymst. ppen ellenkezleg: a tudom nyos hipotzisek gyakran a m indennapi tapasztalatokban gykereznek s vi szont; a jzan szt is alaktjk a tudom nyos eredm nyek. Ennek a kl csnhatsnak a szocilpszicholgiban szmos pldja van. Szinte m inden ki rendelkezik hallgatlagos tudssal arrl, hogyan hasznljuk a nem verblis kom m unikcit a m indennapi interakcikban. Terjedelmes tudo mnyos kziknyvek tanulmnyozsa nlkl is kpesek vagyunk arra, hogy olyan jelzseket rtelmezznk, m int a tekintet, a gesztusok, az arckifejezs vagy a hangszn. Gondolkods nlkl, szinte autom atikusan
14

kpesek vagyunk leolvasni" ezeket a jelzseket, megrteni, hogy rdekl d st, szorongst vagy rm t kzvettenek-e. Nem tudunk azonban m indent az ilyen nem verblis zenetekrl, s n e m minden igaz, amit tu d u n k rluk. A szocilpszicholgia feladata, hogy az ilyen burkolt" tudst kibontsa"; hogy ellenrztt felttelek kztt pontosan lerja, amit az egyes nem verblis jelzsek klnbz krlm n y e k kztt kom m uniklnak. M ikor jelez a tekintet intim itst, s mikor versengst vagy agresszit? Klnbzen hasznljk-e az eltr kultrk az arckifejezst az rzelmek kzvettsre ? Egy szemly hangsznben mi az, ami megsejteti velnk, hogy az illet szorong vagy mrges? E krdsek tlm ennek a kznapi rintkezsben szksges tuds hatra in. Hogy megvlaszoljuk ket, bonyolult m dszereket, pldul rendszeres megfigyelst, interjkat, krdveket, terepvizsglatokat s ms sajtos eljrsokat, belertve a laboratrium i ksrleteket (lsd a 16. fejezetet a pszicholgiai mdszerek lersrl) kell alkalm aznunk. A vizsglatok ered m nyei azutn befolysoljk a jzan szre alapozott tudst. A nem verblis kom munikci kutatsi eredm nyeirl szl 8. s 9. fejezet elolvassa utn az olvas valsznleg m sknt fog gondolkodni ezekrl a jelzsekrl: e jelensgeknek a jzan szre alapozott megrtse megvltozik. A tudom nyos kutats s a jzan sz ismeretei ily mdon klcsnsen fggenek egymstl. A szocilpszicholgia s a jzan sz kztti kapcsolatok msik pldjt nyjtjk a konformits vizsglatai. Ezek azt bizonytjk, hogy a legtbb em bert nyilvnvalan rtelm etlen nzetek vagy tletek hangoztatsra lehet ksztetni, ha a tbbsg az adott llspontot kpviseli (m inderrl a 14. fejezetben bvebben olvashat majd). Solomon Asch egyik jl ismert vizsglata kim utatta, hogy sok ember mg olyan egyszer dolgokrl is kpes hibs tleteket alkotni, m int klnbz vonalak hosszsgnak megtlse, ha jelenltben tbb trsa (valjban a ksrletvezet beava tottjai) m agabiztosan kpviseli a hibs tletet. Ez a kutats az vek folya mn olyan ism ertt vlt, hogy manapsg szinte rsze a kzgondolkods nak. A lapvetven befolysolja m indennapi elm leteinket a csoportnyo msrl s a konformitsrl. Napjainkban aligha lehetne m egismtelni ezt a ksrletet elsves egyetemi hallgatkkal, m ivel a legtbb dik mr hallott rla. M indennapi tudsuk mr magban foglalja azt a konfor mizmus-felfogst, ami a laboratriumi kutatson alapult. A tud o m n y s a htkznapi ism eretek egymst kiegszt jellege ellen re a szocilpszicholgit gyakran brljk amiatt, hogy t l nyilvnval", vagy t l kzhelyszer". Mi ennek az oka? A legalapvetbb problm nak azt vlem, hogy m indennapi tudsunk egyfell nagyon gazdag, msfell nagyon rendezetlen. Szinte mindenre s m indennek az ellenkezjre is van a jzan szre alapozott m agyarzatunk. Ebben az rtelem ben a trsas letet
15

1.2 GYAKORLAT
Nem tbb, mint jzan sz? A htkznapi trsasletrl mindannyian j adag mindennapi tudssal rendelkeznk. Ez a gyakorlat az n mindennapi tudst ellenrzi. Krjk, gondosan olvassa el a trsas interakci klnbz mozzanataira vonatkoz krdseket, s az ntl telhet legpontosabban vlaszoljon rjuk. 1. Az elsszltt testvrek INKBB/KEVSB keresik ms emberek trsasgt, mint a ksbb szletett testvrek. 2. Az emberek, ha szoronganak valamitl, inkbb szeretnek EGYEDL/MSOK TRSASGBAN lenni. 3. Az eurpai emberek nagyon KLNBZ/HASONL arckifejezsekkel kommunikljk az rzelmeket, mint az j-guineai bennszlttek. 4. A szbeli zenetek HATKONYABBAN/KEVSB HATKONYAN kommunikljk a msik ember irnti attitdket, mint a nem verblis jelzsek. 5. IGAZ/NEM IGAZ, hogy a pontos trsszlels kpessge szemlyisgvons, mely egyeseknek megvan, msokbl hinyzik. 6. Egy ember kls megjelense BEFOLYSOLJA/NEM BEFOLYSOLJA, hogy az illett felelsnek tartjk-e egy bncselekmnyrt vagy szablysrtsrt. 7. Ha egy kiemelkeden kompetens ember valamilyen hibt kvet el, ez VONZBB/KEVSB VONZ V teszi t. 8. A legtbb ember gy vli, hogy ha valaki szokatlan vlemnyt fejt ki, akkor VALSZNBB/KEVSB VALSZN, hogy valban hisz az adott vlemnyben. 9. Ha fizetnk valakinek, hogy olyasvalamit tegyen, amit lvezettel csinl, ezt a tevkenysget a jvben GYAKRABBAN/KEVSB GYAKRAN fogja vgezni. 10. Az emberek ELUTASTANK/NEM UTASTANK EL egy ksrletvezet utastst, hogy egy msik embernek veszlyes elektrosokkot adjanak. 11. A csoportok hajlamosak SZLSSGES/KEVSB SZLSSGES dntseket hozni, mint az egynek. 12. Ha egy ember szinttlensgt tetten akarjuk rni, leghelyesebb az illet ARCRA/KEZRE S LB RA figyelnnk. A fenti krdsek csak tredkt mutatjk azoknak a krdseknek, melyekkel mind a szocilpszichol gia, mind a kznapi tuds foglalkozik. Ha a jzan sz valban j vezrfonal, a krdsekre adott vlaszok tbbsgnek helyesnek kell lenni. A ltez szocilpszicholgiai kutats alapjn, amelyrl rszletesebb kpet kap majd, ha elrehalad ebben a knyvben, a helyes vlaszok a kvetkezk: 1. inkbb; 2. trsakkal; 3. hasonl; 4. kevsb; 5. nem; 6. befolysolja; 7. vonzbb; 8. valsznbb; 9. kevsb gyakran; 10. teljestenk; 11. szlssgesebb; s 12. kezre s lbra. A problma az, hogy a jzan sz a legtbb esetben az egyik vlaszt legalbb annyira elfogadhatnak tartja, mint a msikat. Bizonyos krlmnyek kztt mindkt vlasz nyilvnval lehet. Miknt a pldk mutatjk, valban valami baj van a nyilvnval sg rvvel. Mivel mindenfle emberi reakci elkpzelhet, nagy jelentsge van annak, hogy ismerjk, adott krlmnyek kztt mely reakcik jelennek meg leggyakrabban. A szocilpszicholgia pontosan ebben klnbzik a kznapi megrtstl.

16

illeten a szocilpszicholgusoknak nem sok m inden adatik meg, aminek a lersa teljesen meglepne bennnket. Am ikor pedig valamilyen nem nyilvnval jelensget rnak le, a jzan sz vlasza ltalban a hitetlensg. J okunk van arra, hogy ktsgbe vonjuk a m indennapi tapasztalatokat, amikor ezek a trsas viselkeds ltalnostshoz rnek. A jzan sz ritkn mondja meg neknk, hogy egy adott viselkeds milyen specilis felttelek kztt jelenik meg, s amikor ezt teszi, gyakran tved. Az olvas kpet alkothat errl a konfliktusrl, ha kitlti az 1.2 gyakorlat krdvt. Amint lttuk, a tudom nyos kutatst nemcsak serkenti a kznapi ta pasztalat, de a kutatsi eredm nyek segtenek formlni a trsas viselkeds rl kialakult naiv" elm leteinket. Krjk, hogy a fenti pldkat a knyv olvassa sorn mindvgig tartsa szem eltt. Gyakran fog olyan jelensgek rl olvasni, amelyek rszei sajt kzvetlen interakcis lmnyeinek. A k u tatk ltal knlt elmletek s m agyarzatok azonban tlm ennek a m inden napi elmleteken, s m egprblnak ltalnosabb s rvnyesebb m agyar zatokkal szolglni.

A trsas interakci mltja s jelene: trtneti ttekints


Taln furcsn hangzik, m indenesetre trtneti tny, hogy a trsas-trsa dalmi interakci tudom nyos vizsglata nagyon j jelensg. Termszetesen a filozfusok, rk, kltk s festk m indig is sok idt szenteltek azoknak a gondolatoknak s rzseknek a feljegyzsre s kifejezsre, amelyek az emberi rintkezsben lpnek fel. A tnyleges folyamat azonban, ahogyan az ilyen interakcik lezajlanak, a legutbbi idkig nem szmtott rendsze res tanulm nyozsra rdemes tmnak. Knnyen lehet, hogy a mi korunk klnleges abbl a szempontbl, hogy ami egykor termszetes folyamat nak szmtott, vagyis az emberi interakci, mra problm v, vagyis a tudom nyos kutats trgyv vlt. M irt nvekszik az rdeklds az emberi interakcik irn t? Az interakcis lehetsgeket illeten m iben klnbzik sajt ko ru n k a megelz koroktl? Lpjnk ht vissza a trtnelemben, s hasonltsuk ssze sajt trsas-trsadalmi krnyezetnket a megelz korokval. f Az emberi trtnelem sorn az em berek mindig trsas krnyezetben ltek: ilyen volt a csald, a trzs, a kzpkori falu s mg a kisvros is, ahol szinte m indenki m indenkit szemlyesen ism ert maga krk/A trsas rintkezs volt a m indennapi let lnyege ezekben a kzssgekben, ahol m indenki kzvetlenl ismerte a msikat. Kpzeljk csak el egy pillanatra azt a ltformt, amely a legtbb em ber szmra term szetes volt a trtnel mi fejlds folyamn. Az let a szletstl a hallig szinte teljes m rtkben egy kis ismers csoport keretei kztt zajlott. O l^ ^ .k rn y e z e t volt ez, amelyet csaldtagok, bartok s ismersk ^Resttifek1 bei l'Jipdenki,
17

akivel a napi tevkenysg sorn az ember tallkozott, ismers volt, gyakor latilag sohasem bukkant fl egy j arc", egy idegen. H asonltsuk ssze ezt az interakcis krnyezetet azzal a trsadalmi lettel, melyet a nyugati ipari trsadalm akban nap m int nap tapasztalunk. Idegenekkel vagyunk krlvve, s ismers arcot ltni az utcn vagy egy nyilvnos helyen inkbb kivtelnek szmt, m int szablynak'f^Szmos szociolgus tprengett azon, hogy a kislptk kzssgeknek nagylpt k trsadalm akk val talakulsa m ilyen hatst gyakorolt az emberi interakcikra. Egy kiskzssgben vagy elsdleges csoportban" (lsd a 15. fejezetet), ahol m indenki ismer m indenkit, s ahol az em berek nap mint nap rendszeresen tallkoznak, a kzssg lete s az egyn lete gyakorlati lag elvlaszthatatlan. A trsas interakci a ltezs kzppontjban l s m inden szemly megszmllhatatlan lehetsggel rendelkezik, hogy a r k i mssal kapcsolatokat ptsen. Senki nem m aradhat nvtelen vagy a tbbi ektl elszigetelt. Ilyen krlm nyek kztt a trsakkal folytatott rintke zs valsznleg ppolyan termszetes, m int az evs vagy a llegzs - legalbbis semmikppen sem problem atikus az egynek tbbsge szm ra. Az elsdleges csoportok kisszm rsztvevje kztti folyamatos inter akci korntsem volt annyira idillikus, m int am ilyennek els pillantsra feltnhetne. trsadalmi kohzi s az alkalmazkods ra a szocilis ktttsg s az egyni szabadsg hinya volt.] Jllehet a kom m unk vagy a kzssgi let ms formi nosztalgikusan Tcvnatosnak tnhetnek ma napsg nm elyeknek, akik kiprbltk mr ezeket, bizonythatjk, hogy e kicsiny elsdleges csoportok gyakran zsarnokibbak, m int brmi ms abban az idegen trsadalom ban", amelyben mi lnk. I A kiskzssgek felbomlsa s a nagylptk trsadalm ak megjelense nagyon j folyamat, mindssze nhny szz vre tekint vissza. A trtn szek a francia forradalm at tartjk e fejlds fordulpontjnak. A 18. szza dig a kiscsoport, a csald, a nemzetsg vagy a falu m int elsdleges trsadal mi egysg a legtbb ember lett alapveten meghatrozta. A francia forradalom s a felvilgosods filozfija alapvet vltozsoknak ksztette el a talajt. A felvilgosods racionalista filozfija azt lltotta, hogy az egynek, am ennyiben felszabadulnak a kzssgi let ktttsgeitl, fg getlenek, racionlisak s boldogok lehetnek az elsdleges csoportok tmo gatsa (s korltozsai) nlkl is. sszehasonltva azokkal az vezredekkel, amelyekre feltehetleg szk sg volt, hogy az em berek alkalmazkodjanak azokhoz a kvetelm nyek hez, am elyeket a kis, ismers csoportokban val let tmaszt, az elmlt nhny vszzad feltehetleg tl rvid idszak volt ahhoz, hogy alkalmaz kodjunk azokhoz a gigantikus mret vltozsokhoz, amelyek trsas kap csolatainkban vgbementek. | Nem szksges itt elemeznnk, hogy vajon
18

a racionalizmus gondolatai, a francia polgri forradalom politikai eszm nyei vagy az ipari forradalom kvetelm nyei voltak-e elsdlegesen felel sek az egyszer, szemtl szembeni ismerssgen alapul trsadalmak fel bomlsrt. A lnyeg az, hogy az ipari trsadalm akban a trsadalmi letnek ez az si kerete az elmlt kt vszzad sorn gyakorlatilag eltnt. Az emberi nem tagjaiknt ma azzal a feladattal llunk szemben, hogy letn ket a trsadalom ban olyan felttelek kztt folytassuk le, amelyekhez alig volt idnk alkalmazkodni. M elyek a jellemzi azoknak a nagylptk trsadalmaknak, amelyek az elmlt nhny vszzadban alakultak ki? Vilgunkat ma idegenek npestik be. Az utcn olyan arcok ezreivel tallkozunk, amelyeket azon nal elfelejtnk, olyan em berek jnnek szembe velnk, akikkel tudjuk sohasem fogunk egyetlen szt vagy gesztust sem vltani. Azok az emberek, akiket ism ernk, pldul a bartaink vagy rokonaink, ismerseink, fld rajzi s trsadalmi rtelem ben egyarnt sztszrtak; csak kisebb-nagyobb idkzkkel ltjuk ket, s letnk csak kism rtkben kapcsoldik ssze az letkkel. Egytt dolgozunk, szrakozunk, lnk csaldi letet vagy folytatjuk hobbinkat ms emberekkel, de ritkn fordul el, hogy ezekben a tevkenysgekben valam ennyi ignynket egyetlen ember kielgthet n. Ersen specializlt s differencilt trsas letet lnk, egyes em berek kel a m unkban tallkozunk, msokkal a szrakozsban, megint msokkal a csaldban vagy otthon. A legtbb ember akivel a m indennapi letben tallkozunk, pldul az elrustk, a buszvezetk, az polnk, a hivatalnokok vagy a rendrk, tkletesen idegenek szmunkra. Idrl idre rintkeznk velk, de rit kn ismerjk meg ket. Nagyon sokan kzlnk pszicholgusok, orvo sok, polnk, kereskedk, tanrok, portsok vagy gyvdek - m unkjuk legnagyobb rszt idegenekkel folytatott interakcival tltik/'S zinte azt m ondhatjuk, hogy az interakci szakem bereinek" j osztlya alakul ki, hogy kielgtse egy m indinkbb vltoz s elszemlytelened trsadalom emberi szksgleteit. |

A trsas jrtassgok s a flnksg


A trsas interakci ilyen krlm nyek kztt valban zavarba ejt feladat lehet, amely szmottev jrtassgot ignyel. Ha egy pillanatra odafigye lnk azokra a finomsgokra s bonyodalmakra, amelyeket a bartunkkal folytatott megfelel hang beszlgets, a bolti eladkkal val csevegs, a szeretett partnernkkel folytatott vita vagy egy autvsrls foglal mag ba, nyilvnvalv lesz, hogy a trsas interakci m ilyen rendkvli feladat t, nem ritkn teherr kpes vlni. Ha mindez nem gyzi meg nt, kipr blhatja az 1.3 gyakorlatban lert ksrletet. Az emberekkel folytatott interakcinak szmtalan s rendkvl bonyo19

1.3 GYAKORLAT
Az interakci szablyai Els lpsben prblja meg nmagt megfigyelni, ahogyan msokat megfigyelt az 1.1 gyakorlatban, mikzben rintkezik (a) szerelmi partnervel, (b) legjobb bartjval, (c) egy bolti eladval s (d) egy csaldtagjval. rja le, hogy melyek voltak viselkedsnek legfontosabb vonsai ezekben az interakcis helyzetekben (pl. szerelmnek mlyen a szembe nzett, bizalommal s klnsebb rdeklds nlkl nzett a bolti eladra, blogatott, mikzben bartja beszlt stb.). Ezutn keverje ssze ezeket a szablyokat tetszse szerint, s prbljon meg interakcira lpni most mr az j, tetszleges szablyok szerint (pl. nzzen mlyen a bolti elad szembe, vagy bizalommal s klnsebb rdeklds nlkl bartjra stb.). A feszlyezettsg, melyet n (s partnerei) rezni fognak az ilyen interakciban, arrl rulkodik majd, hogy a trsas let nagyon fontos szablyai s konvencii srltek meg.

lult szablya van, melyeket ism ernnk s m indenkor habozs nlkl, azonnal s helyesen alkalm aznunk kell, ha az interakciban sikeresen akarunk rszt venni. Mivel trsas kapcsolataink nagyon sokflk s specia lizltak, olyan interakcis jrtassgokra van szksgnk, melyek sokszo rosan bonyolultabbak, m int az elsdleges csoportokban szksges jrtass gok. Ezek utn taln nem annyira meglep, hogy a trsas interakci m int problma, m int kutatsi tma csak nemrgen bukkant fel. Van mg egy dolog, ami azt jelzi, hogy a trsakkal folytatott interakci egyre tbb nehzsget okoz: egyre tbb em bernek van problmja ezen a terleten, sokan flnek a trsas rintkezstl s sokan szgyenlsek. Az em berekkel folytatott interakci sokunk szmra idnknt valban nehz feladatot jelent. Egy felvteli beszlgetst, egy fnkkel folytatott vitt vagy egy j szemllyel val tallkozs els t perct szinte m indenki a szoksosnl feszltebbnek rez. Sok ember szmra azonban az egyszer s m indennapi tallkozsok ugyanilyen nehezek s feszltsgkeltek le hetnek. Az ilyen reakcik kzs megnevezse a flnksg, amelyet Zimbardo (1982, 446. o.) a kvetkezkppen hatrozott meg: Kulcssz mindazon bennnk lv er s a trsadalombl rkez kls nyoms jellsre, amelyek egymssal sszefogva elszigetelnek bennnket egymstl. Ebben az rtelem ben a flnksg a tlnk klnbz em berektl val flelmet (s a velk szembeni eltletet), valam int az j trsas helyzetek irnt rzett flelmet egyarnt magban foglalja." Maga a szgyenlssg lmnye sem j jelensg. Darwin (1890) majdnem szz vvel ezeltt megjegyezte, hogy A flnksg lthatan a trsak j vagy rossz vlem nyre val rzkeny sgtl f g g ... Egyes szemlyek ... annyira rzkenyek, hogy mr a msik megszltsnak puszta tnye is elg arra, hogy felbredjen bennk az n tu d at... szinte m indenki nagyon ideges, ha elszr kell a nyilvnossg hoz szlnia, s a legtbb embernl ez gy is marad egsz letben" (330-332. o.).
20

A flnksget vizsglva Zimbardo (1982) azt tallta, hogy a felntt amerikaiak 40%-a flnknek tartja magt. A flnk emberek arnya a legmagasabb Japnban (60%), a legalacsonyabb pedig Izraelben (30%) volt. A flnksget az em berek ltalban kellem etlennek lik t, noha a kls szemllk nha klnsen nk esetben szeretetre mlt vonsnak tartjk. A flnksg leggyakrabban azokban az interakcikban jn el, amelyeket idegenekkel, a msik nem kpviselivel vagy magasabb rang szemlyekkel folytatunk, gyakran elhvjk tovbb az j s ersen szab lyozott helyzetek is. Az ilyen interakcik tbbsge nyilvnvalan jellemz a szemlytelen tmegtrsadalmak trsas rutinjra. A flnksget tekinthetjk bizonyos interaktv jrtassgok hinynak is. Ezek a jrtassgok ktdhetnek az szlelshez (a trsak s a helyzetek helyes szlelshez), az ism eretek hasznostshoz (ahhoz a kpessghez, hogy helyes s sszer tleteket alkossunk), a viselkedshez (ahhoz, hogy tudjuk, egy helyzetben m it kell m ondanunk s tennnk), s az rzelmek hez (ahhoz, hogy megfelel, nem pedig oda nem ill rzelmekkel reagl junk). Az emberek nem szletnek flnknek, s a szocilis gyessg sem velnk szletett tulajdonsg. A szksges jrtassgokat gyerm ekkorunk ban sajttjuk el, s interaktv stratgiink finomtsa egsz felntt le tnkben folytatdik. A k n yvnkben ttekintett szocilpszicholgiai k u tatsok fkppen olyan stratgikkal foglalkoznak, amelyek a hatkony trsas viselkedst megalapozzk. Amikor a kutatk ezeket az ltalban rejtve marad jrtassgokat kibontjk (lsd az 1.1 gyakorlatot), dvzlen d mdon m egterem tik annak a lehetsgt, hogy sajt interakcis kszs geinkrl elgondolkozhassunk.

A trsas interakci vizsglati megkzeltsei


Mi is trtnik valjban, ha kt vagy tbb ember interakciba lp egyms sal? M ilyen lehetsgek vannak az interakcis folyam atok vizsglatra s m agyarzatra? Az em berek kztti interakcikra legalbb hrom szinten kereshetnk magyarzatot. (!) Tekintetbe vehetjk a nagyobb, m indent fellel trsadalmi-gazdas gi s politikai rendszert, amely jelents m rtkben befolysolja attitdjein ket s szemlyes viselkedsnket. Ezt makroszociolgiai m egkzeltsnek nevezhetjk. I mgttes elgondols itt egyfajta trsadalm i determ iniz mus : a trsadalmi rendszer s annak normi okozatilag meghatrozzk az egynek viselkedst. Az olyan tnyezk, m int pldul a trsadalm i osz tly, a faj, a jvedelem vagy az uralkod politikai rendszer valban befolysoljk interaktv viselkedsnket. A kzposztlyhoz tartoz em berek m skppen folytatjk interakciikat, mint a m unksosztlyhoz tar tozk, s a spontn interakciknak a nyugati trsadalm akban tipikus

szmos formja hinyzik a hagyomnyos trsadalm akban vagy a diktat rkban l emberek interakcis repertorjbl. 1(2) A msodik lehetsg, hogy a trsas rintkezs folyam atait az egyr^ nzpontjbl vizsgljuk. Ezt pszicholgiai megkzeltsnek nevezhetjk/: A neveltets, az intelligencia, a kls megjelens, az egyni attitdk vagy kommunikcis jrtassgok fontos szerepet jtszanak abban, hogy milyen interakcikat folytatunk. M skppen reaglunk pldul a jl ltztt em berre m int a szakadtra" (lsd a 12. fejezetet), s m indannyiunknak megvan a sajt, kln bejrat elmlete az emberekrl, jellemzikrl s m otvum aikrl (lsd a rejtett szemlyisgelmletekrl szl 3. fejezetet), amelyek meghatrozzk, hogyan viselkednk velk szemben. (3)^A harm adik lehetsg m aguknak az interakcis folyam atoknak a tanulmnyozsa. Ez esetben az a mgttes felttelezs, hogy az interakcis folyamatok nem reduklhatok sem a trsadalomra, sem az egynekre vonatkoz magyarzatokra. Ahelyett, hogy azt feltteleznnk, hogy az emberi interakcik akr trsadalmi (els megkzelts), akr egyni (mso dik megkzelts) vltozk termkei, megfordthatjuk az rvelst, s feltte lezhetjk, hogy mind a trsadalmi rendszer, mind a szemlyisg valjban a trsas-trsadalmi interakci folyamn jn l trd Fontos hangslyoznunk ennek a gondolatnak az eredetisgt, melyet legvilgosabban a szimbolikus interakcionistk, pldul George H erbert Mead (1934), Cooley (1902) s msok (Stone s Farbermann, 1970) stb. fejeznek ki. E felfogs szerint az emberek interakcijban sok m inden trtnik. Mivel intelligens lnyek vagyunk, akik kpesek szimbolikusan kifejezni s elvonatkoztatni sajt lmnyeiket, m inden j interakci eredm nyeknt valamilyen ltalnos ismeret s az elvrsoknak egy kplete alakul ki arrl, hogy az adott helyzetben mi a helyes viselkeds. Gondoljunk csak az els egyetemi eladsra, az els szeminriumra, az els napra j m unkahelynkn: ezek s az ezekhez hasonl interakcik szablyozott, elre lthat interakcis rutinok kpzett alakthatjk ki bennnk. M inden tmegtrsadalom vgs soron a sajt rendjre, szablyszersgeire s elrejelezhetsgre vonatkoz ilyen elvrosokon alapul, m elyeket a trsadalom tagjai klcsnsen birtokolnak. A trsadalom rend szerei a m indennapi interakcik folyamn alakulnak ki, nyernek megers tst s vltoznak. A trsakkal folytatott interakci azonban a sajt ma gunkrl, tarts szemlyisgnkrl alkotott kpnek is legfbb forrsa. A m sokkal folytatott interakciban kell ltrehoznunk, m egvdennk vagy - ha szksges - fellvizsglnunk nkpnket (lsd mg a 10. fejezetet). Ebben a kt rtelem ben vltk teht a szimbolikus interakcionista elmlet kpviseli, hogy az rintkezs m ind a trsadalmi, m ind a szem lyes valsg forrsa. E k nyv htralev rszben szmos oldalrl fogjuk megvizsglni, ho
22

gyan folynak le a pros vagy csoportos interakcik. A bemutatsra kerl vizsglatok tbbsge a msodik megkzeltsnek megfelel pszicholgiai hagyom nyt kveti. A szocilpszicholgusok taln m inden ms tudom nyterlet kpviselinl inkbb hozzjrultak ismereteinkhez, hogy a kln bz egyni tulajdonsgok hogyan befolysoljk az em berek kztti inter akcit, de az olvas gyakran fog szociolgiai pldkkal s a szimbolikus interakcionistktl klcsnztt magyarzatokkal is tallkozni. A trsadal mi helyzet s a demogrfiai vltozk szerepe a bartsg kialakulsban a szociolgiai magyarzatokra ad pldt (12. fejezet). Elmleti szempontbl azonban taln a harm adik megkzelts, a szimbolikus interakcionizm us tnik a leggymlcszbbnek. Ez az egyetlen olyan felfogs, amely az emberi rintkezst nem tekinti ms folyamatokra reduklhatnak. A leg jabb szocilpszicholgiai fejlemnyek ebbe az irnyba mutatnak (lsd Farr, 1981). A legjabb kutatsok arrl, hogyan kpesek az em berek szlelni, szben tartani" (reprezentlni) s gondolkodsukban megjelenteni az ket krlvev trsas vilgot, megnyitja az u tat annak pontos megismerse fel, hogyan tesznk szert erre a tudsra a msokkal folytatott interakcik sorn (Forgs, 1981).

Az emberi termszet modelljei s a trsas interakcik


M int korbban mr lttuk, az em beri interakcival foglalkoz rendszeres kutatsok viszonylag nem rgen jelentek meg, az emberi trsas viselkeds irnti rdeklds azonban termszetesen sokkal rgebbi kelet. Az kortl napjainkig az em ber trsas term szett sokan gy prbltk megrteni, hogy ltalnos elmleteket alkottak az emberi termszetrl. Az emberi viselkeds magyarzatnak legnyilvnvalbb (s taln legkevsb term keny) mdja egyszeren azt felttelezi, hogy az valam ilyen mlyen gyke rez szksgletnek vagy ksztetsnek a kifejldse, vagy mg inkbb, hogy az ltalnos emberi term szetet" tkrzi. Allport (1968) a szocil pszicholgia trtnetrl szl ttekintsben ezeket a m agyarzatokat egyszer s egyeduralkod" elmleteknek nevezi, m ivel ezek m inden emberi viselkedst egyetlen elv segtsgvel kvnnak megmagyarzni. Mivel szmos ilyen elmlet, mg a pszicholgiban is, m ind a mai napig tovbb l, hasznos lehet, ha nhnyukat rviden m egem ltjk (lsd 1.4 gyakorlat). A hedonizmus az emberek felttelezett hajlama, hogy az rmt keressk s a fjdalmat elkerljk. Epikurosz ta ez az elv az em beri viselkeds befolysos m agyarzata volt. Termszetesen tvolrl sincs csupn arrl sz, hogy az em berek a gynyr maximalizlsra s a fjdalom minimali zlsra trekednek a kzvetlen helyzetekben klnben senki sem menne fogorvoshoz, vagy senki sem hallgatna unalmas eladsokat az
23

1.4 GYAKORLAT Egyszer s egyeduralkod elmletek Olvassa el az albbi kt rvid trtnetet, s prblja meg eldnteni, hogy a szemly mirt cselekedett a lert mdon! 1. Ebdsznetben Jnos le akart lni egy asztalhoz, ahol olyan emberek ltek, akiket alig ismert. 2. Egyik nap vsrls kzben Anna a bevsrlkzpontban beszdbe elegyedett egy asszonnyal, aki ppen egy kisgyermeket gymszlt a vsrlkocsijba.
KRJK, JELLJE MEG AZT A MAGYARZATOT (MAGYARZATOKAT), AMELY(EK)ET A LEGVALSZiNBB(EK)NEK TART JNOS S ANNA VISELKEDSRE! Jnos Anna

Mirt tette ? rme telt benne Azrt, hogy fggetlenebbnek s ersebbnek rezze magt Kedves akart lenni msokhoz Clszernek tnt Ezek a magyarzatok szemlltetik, hogyan hasznlhatjuk az egyszer s egyeduralkod elmleteket az egybknt rthetetlen vagy kevss vilgos trsas viselkeds rtelmezsre. A fenti listn alternatv magyarzatok tallhatk olyan cselekedetekre, amelyek nmagukban meglehetsen rtelmetlenek. Ezek a magyarzatok a hedonizmus, a hatalom, az altruizmus s a racionalits egyszer s egyeduralkod elmleteit kpviselik. Ha felttelezzk, hogy egy szemlyt hedonisztikus, egoista, altruista" vagy racionlis motvum, vagy ezeknek valamilyen kombincija vezetett egy adott cselekvsre, a trsas viselkedst magyarzhatjuk az emberi termszetrl alkotott ilyen ltalnos elmleteknek megfelelen is. A trsadalomfilozfusok szzadunk els negyedig gyakran hagyatkoztak hasonl tpus magyarzatok ra, pontosan gy, ahogy valsznleg n is viszonylag knnyen alkalmazta ezeket a magyarz eszkz ket Jnos s Anna cselekedetnek rtelmezsre. -

egyetemen. Egyes filozfusok, pldul John Stuart Mill, Jerem y Bentham s H erbert Spencer, tovbbfejlesztettk ezt a gondolatot, s egy olyan bonyolult kalkulust" feltteleztek, m elynek alapjn az em berek kisz moljk" m inden egyes viselkedsk tnyleges s vrhat kltsgeit s hasznt a jelenlegi s az eljvend helyzetekben. A fogorvos felkeresse gy hedonista tettnek is felfoghat, mivel hossz tvon cskkenti a fogfjs valsznsgt! Ez az elgondols utat tallt a pszicholgiai gondolkodsba. A hedoniz mus egyszer s egyeduralkod elmletnek f kveti a behaviouristk, akik a trsas viselkeds magyarzatra olyan fogalmakat hasznlnak, m int megersts, jutalom vagy bntets. Szmos interakci-elmlet hasznlja fel a hedonizm us gondolatt. E nzetek szerint az em berek csak addig
24

tartanak fnt egy trsas interakcit valamely partnerkkel, amg annak tnyleges s vrhat elnyei tlslyban vannak a rfordtsokhoz kpest. A gynyrkeressen t l a hatalom, az ellenrzs s tekintly irnti igny szintn alapknt szolglhat a trsas interakci valamely egyszer s egyed uralkod magyarzathoz. Ennek a filozfinak Nietzsche volt az egyik jl ismert kpviselje. M achiavellit, a renesznsz kori olasz rt, az uralkodk nak adott tancsai tettk ismertt, melyet knyvben, A fejedelemben rt le. Ezek a tancsok a legjobb (s a legcinikusabb) m dokat m utatjk meg, hogyan kell m egragadni s fenntartani hatalmat. Ha az emberi viselkedst ltalnos hajlamokkal akarjuk megmagyarzni, akkor harmadik lehetsgknt az altruizm us jhet szba: lehetsges, hogy az em bereket az a vgy vezrli, hogy j t tegyenek, s segtsk egymst, am ennyire csak lehet. Az altruizm us mint a trsas viselkeds egyszer s egyeduralkod elmlete ezt a felttelezst igencsak valsznnek tartja. Annak magyarzata, hogy az emberek m irt m kdnek egytt, segtik egymst, vagy ppensggel mirt Hoznak ldozatokat egymsrt, nehezebb, m int az agresszi s az erszak megmagyarzsa. Az altruizm us s az evolcis gondolatkr tvzse azonban sajnlatosan megfosztja ragyog stl az ember nzetlennek belltott trsas viselkedsrl alkotott kpet. Az evolucionistk szerint amikor a hozznk legkzelebb llkat (csaldtag jainkat, bartainkat, rokonainkat) segtjk, akkor valjban a sajtjaink hoz hasonl genetikai jellemzk fennmaradst szolgljuk. Biolgiai rte lemben mg az nfelldoz viselkeds is lehet nz, m ivel ez vgs soron a velnk kapcsolatban ll egyedek tllst segti (Dawkins, 1976). Legalbbis a francia forradalom ta egy msik egyszer s egyeduralko d elmlet, a racionalizmus is egyre npszerbb vlik. Ez az elmlet azt felttelezi, hogy az em berek lnyegben intelligens s jzan dntshozk, akik az elttk ll vlasztsi lehetsgek tekintetbe vtelvel s mrlege lsvel sszeren szablyozzk trsas viselkedsket. Az interakcis folya matokra vonatkoz befolysos elmletek egsz sora alapul ezen a rejtett felttelezsen. Az attribcielm let (lsd a 4. s 5. fejezetet) felttelezi, hogy az emberek naiv tudsokknt" viselkednek, azaz m egprblnak a msik ember viselkedse mgtt meghzd okokra kvetkeztetni, s ezltal igyekeznek rendet s jsolhatsgot terem teni trsas letkben. Az emberi viselkedsnek ez a modellje szmos kvetre tallt a m egismerstu domnyban, akik azt hittk, hogy ha a szmtgpeket olyan program ok kal ltjk el, amelyek rvn azok az emberi lnyek ltal hozott dntsekhez hasonl dntsek meghozatalra lesznek kpesek, akkor egyttal az embe ri viselkeds alapjainak megrtshez is kzelebb k erlnk majd. Taln a racionalizmusra adott reakciknt, szzadunk els vtizedeiben egyre-msra jelentkeztek az olyan elmletek, amelyek az emberi viselkeds magyarzatban az rzelmeket s az irracionalitst hangslyoztk a racio25

Nem gondolja, tisztelend r, hogy az evilgi let egy siralomvlgy? Az a vgy, hogy az sszes emberi viselkedsre egyetlen egyszer s fggetlen elmletet talljunk, egyids az emberisg gel. Az ilyen magyarzatok, pldul a hedonizmus, az egoizmus, az altruizmus vagy a racionalizmus - gyakran pszicholgiai elmletek kntsben - napjainkban is srn felbukkannak.

nlis gondolkodssal szemben. M indenekeltt Freud pszichoanalitikus el mlett kell m egemltennk, amely az emberi viselkeds egszt a tudatta lan, rzelmi s motivcis energikbl kiindulva kvnta megmagyarzni. Jllehet Freud legtbb kijelentsrl kiderlt, hogy em pirikusan nem ellenrizhetek, s ennlfogva ezek a kijelentsek nem is kpezik rszt a tudom nyos llektannak, sok gondolata s fogalma tovbbra is kulcssze repet jtszik. Az nvd elhrts gondolata pldul, amely a fenyeget informcik kezelsnek dinamikus, m otivlt jellegt rja le, tbb szem pontbl is jl alkalmazhat az interakcis folyamatok vizsglatban. Az a sok torzts, amely a trsak szlelsben s viselkedsk m agyarzatban fellp, valsznleg az ilyen nvd elhrts kvetkezm nye (5. fejezet).

Az emberi rintkezs tudom nyos elmletei


Az egyszer s egyeduralkod elmletek dominancijt a tudom nyos llektan megjelense trte meg a 19. szzad msodik felben. 1908-ban kt szocilpszicholgiai knyv jelent meg, melyek sok m indent elrevettettek a tudom nyg ksbbi fejldsbl. William McDougall knyve individualisztikus pszichologizl llspontot foglal el, amellett rvelve, hogy a trsas viselkeds gykereit olyan sztnk kpezik, m int a kvncsisg, az nrvnyests vagy a visszahzds. A msik knyv, melyet Ross rt, inkbb szociolgiai belltottsg: a szerz felttelezi, hogy az interaktv viselkedst olyan trsas folyamatok alaktjk, m int az utnzs, a szuggesz26

ti s konformits. A szocilpszicholgia kialakulsa olyan tudom nyknt, amely a trsas viselkedshez az egyn nzpontjbl kzelt, 1924-re nyilvnvalan vgbement (Allport, 1924). Nem klnsebben meglep teht, hogy az interakcis folyamatok szempontjbl rdekes legtbb eredm ny ebbl a pszicholgiai hagyom nybl szrmazik. A kvetkez nhny vtized a szocilpszicholgiai kutatsok gyors elterjedsnek idszaka volt. Egszen a legutbbi idkig a vezet elmleti irnyzat a behaviourizmus volt, amely a kls jutalm ak s bntetsek szerept hangslyozza a viselkeds szablyozsban. Valban, szmos egyszer s viszonylag jelentktelen viselkeds knnyszerrel m anipull hat jutalm ak s bntetsek ltal. Verplanck (1955) kim utatta pldul, hogy ha egy beszlgetsben a vlemny kim ondsakor egyetrtek" vagy igaza van" elhangzsval rendszeresen megerstik a szemlyt igaznak tudatban, akkor a szemly vlem nynyilvnt viselkedse" drmai m rtkben megnvekszik. M indazonltal a behaviouristk tbbnyire elha nyagoltk a trsas viselkedst befolysol aktv, alkot term szet bels folyamatokat. Egy msik iskola, az alakllektan gy kvnta helyrelltani az egyen slyt, hogy klns figyelmet szentelt annak, m ikppen szabjk meg a bels folyamatok s bels reprezentcik azt, hogy m iknt szleljk s rtelmezzk a vilgot. Solomon Asch (lsd a 3. fejezetet) e gondolatot a szemlyszlelsre alkalmazta, felttelezve, hogy valahnyszor egy msik emberrl benyom st form lunk, autom atikusan jelentsteli egszleges k pet hozunk ltre. Lewin mezelmletben hasonl elvekre tmaszkodik. Felttelezi, hogy a trsas viselkeds legfbb meghatrozja az a md, ahogyan szubjektvan szleljk s tljk sajt krnyezetnket s viselke dsi lehetsgeinket egy adott pillanatban (azaz letternket"). Az elm lt vtizedekben a kognitv megkzelts egyre nagyobb tlslyra tett-szert. E modell alapvet feltevse szerint a trsas viselkeds megrts hez kpess kell vlnunk arra, hogy pontosan tud ju k elemezni az em berek nek m int trsas cselekvknek az szlelseit, ism ereteit s informcifeldol gozsi stratgiit. A msok szlelse s az attribci terletn jelenleg foly kutats jl illusztrlja ezt az elmleti htteret. E nzet szerint a msik szlelse lnyegben nem ms, m int az informcik integrcija, amelyet egyszer aritm etikai elvek segtsgvel modellezni is lehet (4. fejezet). A msokra emlkezssel (hogyan em lkeznk vissza em berekre?") foglal koz kutatsok is nagy hatst gyakoroltak erre a terletre az elm lt nhny vben. Termszetesen szmos egyb elmlet s megkzelts is van, amelyekrl itt nem tu d u n k beszmolni. A lnyeg az, hogy a szocilpszicholgia sok elmlettel dolgoz tu d o m n y : az emberi viselkedsre vonatkoz egyetlen nzetnek sincs abszolt monopliuma. Az elm leteknek az a szerepk,
27

hogy segtsk szervezni a mr sszegyjttt em pirikus megfigyelseket, s ezltal lehetv tegyk, hogy a kutatk a megfelel krdseket tegyk fl a kvetkez lpsben. Amikor majd elrkeznk oda, ahol az itt futlag em ltett folyamatokat rszletesebben trgyaljuk, az elmleteknek ez a szervez funkcija is vilgosabb vlik. Az utols fejezetben kertnk majd mdot arra, hogy a szocilpszicholgiban hasznlatos mdszerekrl is szt ejtsnk, remlve, hogy mire odig eljutunk, az olvas mr jobban fel tudja becslni az ott trgyalt problm k nmelyikt.

Nhny javaslat arra, hogyan hasznljuk ezt a knyvet


Szmos olyan knyv van a piacon, amely lltsa szerint az emberek interakcijval foglalkozik. Ezek legtbbje valamilyen egyszer s knynyen emszthet receptet knl a szemlykzi kapcsolatok problm inak egyetemes megoldsaknt. Az ilyen knyvek lehetnek akr szrakoztatk s tanulsgosak is, s valsznleg nagyon sok lehetsget adnak arra, hogy olvass kzben az olvas sajt viselkedsi stratgiirl elgondolkoz hasson. Sajnos e knyvek kzl valjban csak nagyon kevs tmasztja al megbzhat em pirikus tapasztalatokkal az emberi viselkedsre vonatkoz leegyszerst elemzseit. Ez termszetesen nem baj, ha szrakoztat ol vasm nyknt, nem pedig szksgkppen igaz ismeretek forrsaknt kezel j k ket. Ebben a knyvben gykeresen eltr megkzelts rvnyesl. A knyv az emberi trsas-trsadalmi interakcival sszefgg tudom nyos ismere teket kvnja bem utatni s sszefoglalni. A cl teht a tmval foglalkoz em pirikus kutatsok eredm nyeinek sszefoglalsa s megvitatsa. Egyel re nem ll rendelkezsre egyetlen tfog modell vagy elmlet sem, amely alkalmas volna arra, hogy az interakci valam ennyi jelensgt magyarzza. A szocilpszicholgia valban nagyon fiatal tudom ny, s eddig elrt eredm nyei mg nem rejtik m agukban egy ltalnos elmlet kibontsnak lehetsgt. A szocilpszicholgia eredm nyeit inkbb a tapasztalatok sszegyjtse s a szablyszersgek felismerse jellemzi, s ezek a megfi gyelsek s felismersek nem is llnak mindig sszhangban egymssal. M indazonltal gy vlem, hogy azok a vizsglatok, amelyekkel az olvas ebben a knyvben tallkozni fog, s az, amit ezek a vizsglatok a trsas interakcirl elm ondanak, nem lesz kevsb izgalmas, m int amit az irodalmi m vek knlnak. Radsul az az elnyk is megvan, hogy tudo mnyosan ellenrizhetk: e vizsglatok megllaptsainak rvnye, igaz vagy hibs volta puszta megismtlsk rvn kiderthet. Szmos ered mny az olvasottak kzl izgalmas lehet, s ktsgkvl lesznek kztk olyanok is, amelyeket az olvas meglepnek fog tallni. Nincs m inden benne ebben a knyvben, ami a trgy szempontjbl rdekes volna, mert
28

ha m indent bele akartunk volna venni, az j nhny hasonl terjedelm ktetet tlttt volna meg. A vlogats magtl rtetden szemlyes zlst tkrz. Ha a knyvben em ltett brm elyik vizsglat felkeltette az olvas rdekldst, vagy egy adott terletet m lyebben akarna megismerni, a leghelyesebb, ha elolvassa az irodalom jegyzkben felsorolt eredeti tanul m nyok vagy knyvek egynmelyikt. Brmelyik egyetemi knyvtr bizonyra segtsgre lesz abban, hogy megtallja ezeket a forrsanyago kat. A szvegbe szmos Gyakorlatot is felvettnk. Ezek ltalban rvid, knnyen elvgezhet feladatok, amelyek a szemlyes lmny s rintettsg rzst kelthetik az olvasott anyaggal kapcsolatban. Ezeknek a formja lehet egy rvid krdv, nhny gondolatbreszt krds vagy instrukci egy ksrlethez vagy megfigyelsi tervhez, amelyet brki klnsebb energia- vagy idrfordts nlkl el tu d vgezni. Nem valszn, hogy brki is azonnal elvgezn ezeket a gyakorlatokat, m ihelyt elolvasta ket. Mindazonltal arra krem az olvast, hogy figyelmesen olvassa el az utastsokat, s ha lehetsge addik r, prblja ki ket. A knyv tartalm a vilgos logikai rendet kvet. A msok szlelsvel s az attribcikkal kezdnk, azutn a verblis s nem verblis kom m unik cit, valamint a benyomskeltsi stratgikat trgyaljuk, s innen hala dunk a trsas kapcsolatok s a csoportokban zajl interakcik vizsglata fel. Az els hrom fejezet (2., 3. s 4.) a msok szlelsnek folyamataival foglalkozik, vagyis olyan jrtassggal, amely nlklzhetetlen ahhoz, hogy a trsas interakciba bekapcsoldjunk. A kvetkez kt fejezet a msokkal kapcsolatos (5. fejezet) s az nm agunkkal kapcsolatos (6. fejezet) attribci kkal foglalkoz kutatsokat foglalja ssze. Ezutn kerl sor a kom m uni kci problmjra, amely az emberek kztti rintkezs legfontosabb eleme. Bemutatjuk a szbeli kom m unikcit (7. fejezet) s a nem verblis kommunikcit (8. s 9. fejezet), majd rtrnk a benyomskeltsre, vagyis azokra a stratgikra, amelyek ezt a kom m unikcit szablyozzk (10. fejezet). A kvetkez hrom fejezet a trsas kapcsolatok term szetvel s fejld svel foglalkozik. A 11. s 12. fejezetben az sszes trsas interakci elkerl hetetlen kvetkezm nyeinek trgyalsra kerl sor. Klns figyelmet szentelnk majd az intim kapcsolatoknak (13. fejezet). Vgl a kvetkez kt fejezetben a szocilis befolysols folyam atait (14. fejezet) s a csoport viselkedst (15. fejezet) tek intjk t. Az utols fejezet (16.) hrom fontos krdssel foglalkozik: a trsas interakci kolgijval, a szocilpszichol giai kutats mdszereivel, vgl pedig a szemlykzi viselkeds kutatsi eredm nyeinek alkalmazsval a szocilis jrtassgok tantsban s a terpiban.
29

2. M sok szlelse: a pontossg krdse

M iben klnbzik a fizikai szlels a szocilis szlelstl? / 32 A szemlyszlels kutatsi terletei / 33 A szemlyszlelsi tletek pontossga / 34 M it is rt n k pontos" tleten? / 36 Pontossg az rzelmek szlelsben / 36 A szemlyisgvonsok szlelsnek pontossga / 38 A hangulat hatsa a szemlyszlelsi tletekre / 43 A sztereoptipizls m int a pontatlansg egyik forrsa / 45 Nhny gyakorlati kvetkeztets / 46

30

2 .

Msok szlelse: a pontossg krdse

A trsas interakciba val sikeres bekapcsolds rdekben elszr is kpeseknek kell lennnk arra, hogy helyesen szleljk az embereket, akikkel dolgunk van. A msok szlelse egyike a legfontosabb, m ugyan akkor a legbonyolultabb feladatoknak, amelyekkel a htkznapi letben tallkozunk. Hogyan tu d ju k megmondani, vajon tnyleg bartsgos-e valaki, vagy egyszeren csak hzeleg, arrogns vagy pusztn bszke, becsletes vagy lnok, feleltlen vagy vllalkoz szellem? Szinte minden, amit az emberek m ondanak vagy tesznek, egyszerre tbbflekppen is rtelmezhet. Mgis, ha sikerrel akarunk jrni intrakciinkban, kpesek nek kell lennnk a msik em ber viselkedsnek helyes rtelmezsre, megrtsre s elreltsra. Kpzeljk csak el, mi trtnne, ha egy ember az esetek tbbsgben hibs tletet alkotna embertrsairl. Az em berekkel kapcsolatos vrakoz saiba gyakran hiba csszna, s kommunikcii is m eghisulnnak. Az ilyen emberrel rintkezni igencsak zavarba ejt volna, ha nem egyenesen lehetetlen. Ez az ember bizonyosan elszigeteldne trsaitl, kptelen volna rtelmes szemlyes kapcsolatokat terem teni em bertrsaival. Az a kszsg teht, hogy trsainkat s m agunkat olyannak lssuk, am ilyenek valjban vagyunk, jelents gyakorlatot s jrtassgot kvn, s valam ennyink szmra nagyon fontos. Hogyan oldjuk meg ezt a feladatot? A szemlypercepcis kutatsoknak ez a kzponti krdse. A msok szlelst tekinthetjk gy is, m int brm ely interakci els, dnt fontossg szakaszt. Elszr is szlelnnk s rtelm eznnk kell em bertrsainkat, mieltt rtelmes kapcsolatba lpnnk velk. Az interak ci folyamn radsul llandan figyelemmel kell ksrnnk partnernket. Ez a monitorozsnak (szemmel tartsnak) nevezett lland figyelem, a m sok szlelsnek msik fontos oldala. Vgl, m inden tallkozs a msik ember szemlyvel kapcsolatos benyomsok, vrakozsok s elrejelzsek kialakulsval jr egytt. Msok szlelse teht vgig fontos szerepet jtszik a trsas interakcik kezdem nyezsben, fenntartsban s be
31

fejezsben. Ez az oka annak, hogy a trsas interakci folyam atainak m egbeszlst ebben a k nyvben a msok szlelsnek problm jval kezdjk.

Miben klnbzik a fizikai szlels a szocilis szlelstl ?


A szocilis szlels s a msok szlelse idetartozik, szmos lnyeges vonatkozsban klnbzik a fizikai trgyak szlelstl. Az egyik ilyen lnyeges klnbsg, hogy mg a fizikai vilg trgyainak szlelse (fizikai szlels) fkppen a kzvetlenl megfigyelhet felszni" tulajdonsgokra (mret, szn, sly, z stb.) irnyul, addig a szocilis trgyak, gy az emberek szlelse tlnyom rszt olyan tulajdonsgokat rint, amelyek kzvetlenl nem megfigyelhetk, hanem kvetkeztetni kell rjuk (pl. ilyen az intelli gencia, az attitdk, a jellem stb.). Ez azt jelenti, hogy szocilis szlelsi tleteket sokkal bonyolultabb s nehezebb hozni, m int a fizikai vilgra vonatkoz tleteket. A fentiekbl az is kvetkezik, hogy az emberek szlelsben valsznleg gyakrabban kvetnk el hibkat, m int a trgyak szlelsben. Ez nem okozna komolyabb gondot, ha legalbb arra kpesek volnnk, hogy knnyszerrel kijavtsuk tleteinket, ha azok hibsnak bizonyul nak. M ivel azonban a szemlyes jellemzk rejtettek", a msok hibs szlelst (pl. azt hisszk valakirl, hogy nagy nbizalommal rendelkezik, valjban azonban nincs nbizalma) sokkal nehezebb szrevenni, m int egy fizikai szlelsi hibt, nem is beszlve a kijavtsrl. Vgtre is, ha hibzunk egy k vagy egy btordarab m retnek a megtlsben, a hiba msodik rnzsre" nyilvnvalv vlik, s gondosabb megfigyelssel knnyedn korriglhat. Nem ez a helyzet, ha az em berekkel kapcsolatos tletekrl van sz. A szocilis szlels, szemben a fizikai szlelssel, igen nagy m rtkben alapul rejtett minsgekre trtn kvetkeztetseken. Tl azon a sajtos nehzsgen, hogy msok szlelsekor bels tulajdonsgokrl kell dnteni, egy msik komoly problma is jelentkezik. Ha emberekkel kapcsolatos tletekrl van sz, ritkn vagyunk elfogulatlan megfigyelk. ltalban mr elzetesen rendelkeznk rzelmekkel, attitdkkel s moti vcikkal, amelyek kezdettl fogva befolysoljk tleteinket. A sajt m agunk s az tletnk trgyt kpez ember kztt szlelt hasonlsgok s klnbzsgek pldul az elfogultsgok fontos forrsai lehetnek. Haj iunk arra, hogy a hozznk hasonl em berekben j tulajdonsgokat, mg a tlnk klnbzekben rossz tulajdonsgokat lssunk meg. Gyakran komoly rdeknk fzdik hozz, hogy az em berek bizonyos osztlyait eltorztva szleljk. Kevs em bernek sikerl teljesen trgyilagos kpet alkotnia fnkeirl, szleirl, szerelmeirl vagy ppen alrendeltjei rl. A pszicholgusok ezeket a torztsokat motivcis elfogultsgoknak"
32

A fizikai s a szocilis szlels klnbsgei. A fizikai trgyak szlelsben a hibk ltalban knnyen megfigyelheti tulajdonsgokkal kapcsolatosak. Az Ilyen hibk Ismtelt megfigyelssel kjevithatk. A szocilis szlels hibit sokkal nehezebb szrevenni s kijavtani, mivel ezek az emberek bels, nem megfigyelhet minsgeire vonatkoznak.

nevezik, ezekrl rszletesebben a kvetkez fejezetekben fogunk szlni. Ha figyelembe vesszk hibink felfedezsnek s kijavtsnak nehzsge it, ezek a szemlyes elfogultsgok msok szlelsben komoly veszlyt jelentenek tleteink pontossgra nzve. Nha mg az is elfordul, hogy az ilyen szemlyes elfogultsgok nm agukat beteljest jslatok forrsv vlnak: a fnknket pldul zsarnoknak ltjuk, s ez olyan viselkedst vlthat ki bellnk, ami t valban azz te h e ti! A fenti nehzsgek ellenre az esetek tbbsgben meglehetsen j m unkt vgznk msok szlelse kor. Hogyan rjk el ezt a figyelemre mlt teljestm nyt? E knyv els fejezeteit a msok szlelsre vonatkoz tletek alapjt kpez folyamatok megbeszlsnek szenteljk.

A szemlyszlels kutatsi terletei


A szocilpszicholgusok az vek folyamn a msok szlelsvel kapcsola tos tletek szmos oldalval foglalkoztak. Az els kzenfekv krds, melyre vlaszt kerestek, gy szlt: M ilyen fontos is valjban a msik ember szlelse? A fentebb em ltett okok, de a m indennapi tapasztalatok alapjn is gy tnik, hogy a szemlyszlelsi tletek gyakran pontatlanok. Szmos olyan helyzet addik azonban, ahol klnsen lnyeges, hogy em bertrsainkat pontosan szleljk. A politikai vezetk megvlasztstl a klnbz llsok betltsekor szba jhet jelentkezk kivlasztsig trsadalm unkban szmos dnts annak alapjn trtnik, hogy m iknt
33

szleljk em bertrsainkat. Javthat-e az ilyen tletek pontossga? Lehet-e olyan em bereket tallni, akik klnsen jl tlnek trsaikrl? Ha igen, mik a j tl" jellemzi? Egyebek kztt ilyen krdsek indtottk a szocilpszicholgusokat arra, hogy a szemlyszlels problm it vizsgl ni kezdjk. A pontossg krdsn tl a pszicholgusok vizsgltk a szemlyszlels szmos egyb problm it is, amelyekkel a kvetkez fejezetekben fogunk foglalkozni. Az egyik ilyen krds, hogy milyen hatst gyakorolnak az em berekrl alkotott ltalnos vlekedseink, az gynevezett burkolt sze mlyisgelmletek", msok szlelsnek folyamatra. E rejtett elmleteknek a vizsglata rdekes felismerseket eredm nyezett arrl, hogy az emberek m ennyire merev kategrikat hasznlnak, amikor egymsrl tlnek. Sokat vizsglt problma a trsakrl alkotott benyomsok alakulsa is. Milyen eljrsaink vannak arra, hogy az em berekrl rendelkezsre ll sokfle informcit egysges benyomss szervezzk? Tovbbi fontos kutatsi terlet az, hogy m iknt kvetkeztetnk ki s tulajdontunk emberi tulaj donsgokat, amelyek a megfigyelt informcik alapjn kzvetlenl nem hozzfrhetk? Hogyan dntjk el pldul azt, hogy egy szemly mirt viselkedik az adott m don? Hogyan llaptjuk meg, m ikor felels valaki tetteirt? Az ilyen kvetkeztetsi folyamatok vizsglata, az gynevezett attribcikutats az elmlt nhny vtizedben a kutatsok egyik legln kebb terlete volt. Mieltt azonban rtrnnk ezekre a tmkra, fordtsuk figyelm nket a szemlyszlelsi tletek pontossgnak problmjra.

A szem lyszlelsi tletek pontossga


Htkznapi interakciinkban hajiunk arra, hogy kszpnznek fogadjuk el azt, hogy a tbbi emberrel kapcsolatos szlelseink tbb-kevsb ponto sak. Valban az a helyzet, hogy legtbbnk meglehetsen pontos a sze m lyszlelsben? Vannak-e olyan szemlyek, akik rendelkeznek azzal az adottsggal, hogy tbbsgknl pontosan tlik meg trsaikat? Tanthatk-e az em berek arra, hogy jobb megtli legyenek egym snak? rthet okokbl ezek a krdsek az elsk kztt voltak a szemlypercepci kutat sa sorn vizsglt krdsek sorban. Mivel az em berekrl alkotott tletek annyira fontosak a m indennapi letben, a pontossg krdsnek nyilvn valan elsrend gyakorlati fontossga van. A m odern trsadalom ban sok olyan plda tallhat, amikor szemlyszlelsi tletekre hagyatkozunk lnyeges dntsek meghozsban. Gondoljunk csak a tanvallom sok hitelessgnek a megtlsre, vagy azokra az tletekre, amelyeket az eskdtszk tagjai, a rendrk vagy a felvteli bizottsgok tagjai alkotnak ms emberekrl. M ennyire megbzhatak az ilyen szlelsek? Az olvas kzvetlenebbl is szembe tallja majd magt nhny hasonl krdssel, amikor a 2.1 gyakorlatot elvgzi.
34

2.1 GYAKQRIAr
Ki a j tl? Krjk, hogy vlaszoljon az albbi krdsekre, s rviden indokolja meg a vlaszt: 1. Vlemnye szerint egyes emberek valban jobban tlik-e meg trsaikat, mint m sok? 2. Ha igen, vlemnye szerint melyek a j tl" tulajdonsgai? 3. Hogyan tudjuk eldnteni, hogy egy szemlyszlelsi tlet tnyleg pontos-e? Ha pldul valakit bart sgosnak, magabiztosnak s melegszvnek tlnk, hogyan tudjuk eldnteni, hogy tleteink helyesek-e? Ha lerta vlaszait, a paprt tegye maga el, mikzben a fejezet htralev rszt olvassa, s ltni fogja, hogy gondolatait milyen mrtkben tmasztjk al a kutatsok.

2.1 TBLZAT A szemlyszlels pontossgnak kutatsban hasznlt eljrsok

1. A -

clszemly bemutatsnak mdjai: szemlyesen (szemtl szembe tallkozs vagy beszlgets) szemlyesen (megfigyels detektvtkr mgl) kpmagnfelvtel mozgkp fnykp magnfelvtel standardizlt eszkzkn elrt teszt pontszm vagy attitd pontszm szemlyes dokumentumok (levelek, rajzok, nletrajz) hivatkozs az tlk mltbeli tapasztalataira

2. Szemlyszlelsi tletek gyjtsnek eljrsai: - rtkels ktplus sklkon - a clszemlyrl alkotott szakrti, pldul orvosi, pszichitriai tletek megjslsa - a clszemly viselkedsnek megjslsa egy standardizlt tesztben - a clszemly megtlse tulajdonsg-listkon - a clszemly rangsorolsa ms emberekhez viszonytva - a clszemly ktetlen lersa - a clszemlyrl hozott dntsek (pl. alkalmazs munkra, osztlyzat stb.) 3. Az tletek pontossgnak elbrlsra hasznlt kritriumok: - a clszemly eredmnyei objektv pszicholgiai tesztekben - a clszemlytl szrmaz informcik (pl. nrtkels) - a clszemlyt ismer trsaktl szerzett informcik (pl. bartoktl) - a munkatrsak s felettesek tletei - demogrfiai vagy egyb tnyszer informci - kzvetlenl megfigyelhet tulajdonsgok vagy viselkeds
CHne, 1964, 224. o. nyomn

35

A szemlyszlelsi tletek pontossgnak objektv vizsglata rdekben hrom dolog szksges: (1) valam ikppen be kell m utatni az szlelknek egy embert, akit ltalban ingerszem lynek" vagy clszemlynek" ne veznek, (2) ssze kell gyjteni az szlelknek a clszemly szlelsre vonatkoz vlaszait, (3) s szksg van egy megbzhat mrcre vagy kritrium ra", amelyhez viszonytva az tletek pontossga megllaptha t. E feladatokat, m iknt az albbi tblzat mutatja, tbbflekppen is vgre lehet hajtani.

Mit is rtnk pontos tleten?


A pontossg vizsglatban tbbfle nehzsggel talljuk szembe m agun kat. Az egyik nehzsg annak eldntse, hogy az szlelt em bernek milyen valsgos tulajdonsgai vannak, amelyekhez szlelsnk helyessgt vi szonythatjuk. Ms szavakkal, mi is valakinek a valban pontos" ? Erre a krdsre sokkal nehezebb vlaszt adni, m int gondolnnk. Mivel a msok kal kapcsolatos tletek ltalban nem kzvetlenl megfigyelhet tulajdon sgokra vonatkoznak (olyan vonsokra, m int pldul a bartsgossg, az nzs, az extroverzi stb.), hogyan llapthatnnk meg teljes biztonsggal egy ember valsgos tulajdonsgait? Objektv pszicholgiai tesztekhez kell folyam odnunk? Magt a clszemlyt kell m egkrdeznnk? A clsze mly legjobb bartaihoz kell fordulnunk? M indhrom lehetsget hasznl jk, noha m indegyiknek megvan a htrnya. A tesztek nem tkletesen m egbzhatak, s egy adott tulajdonsg szempontjbl vett rvnyessgk is korltozott. Az em berek sohase elfogulatlanok, amikor nm agukrl van sz. A bartok pedig gyakran ppolyan keveset tudnak egy ember tulaj donsgairl, m int az idegenek. Azzal a problm val llunk teht szemben, hogy esetleg nincs is az em berek lersnak olyan abszolt helyes s pontos mdja, ami m rceknt hasznlhat. Egy ember legtbb tulajdonsgt csak megkzelt pontossggal rhatjuk le. Ez a szemlyszlels pontossg nak mrse szempontjbl azt jelenti, hogy gyakran olyan mrchez kell folyam odnunk, amelyrl tudjuk, maga is pontatlan.

P ontossg az rzelmek szlelsben


Mg a tarts szemlyisgvonsok szlelse meglehetsen nehz, gyakran az is elegend, ha partnernk pillanatnyi, rvid ideig tart rzelmi reakci it pontosan szleljk. Idnknt sokkal fontosabb, ha egy-egy adott pilla natban tudjuk, hogy beszlgetpartnernk rdekldik irntunk vagy unatkozik, vidm vagy szomor, feszlt vagy nyugodt, szemben azzal, hogy ltalban vve extrovertlt, tmogat, flszeg vagy dominns. Kvet keztets valakinek a pillanatnyi rzelmi llapotaira a szemlyszlels sorn trtn tletalkots sajtos esete. M ennyire j k ltalban vve az embe rek e meglehetsen szkre szabott szemly szlelsi feladat megoldsban?
36

Az arckifejezsek taln a legfontosabb informciforrst kpviselik egy ember rzelmi llapotrl. Darwin egyike volt az elsknek, aki empirikus m dszereket alkalm azott az em berek s llatok rzelmi kifejezseinek vizsglatra (lsd mg a 8. fejezetet). Nyom ban szmos kutat tette fl a kvetkez kt, egymssal sszefgg k rd st: (a) m ennyire pontosan lehet az arckifejezsekbl egy ember rzelmi llapotaira kvetkeztetni? (b) Az arc jelzsei azonosak-e a klnbz k ultrkban? A korai vizsglatok igen egyszer eljrst alkalm aztak: a ksrleti szemlyeknek olyan fnykpek alapjn kellett eldntenik egy szemly rzelmi llapott, amelyeket akkor ksztettek, amikor az adott szemly rzelemkelt helyzetben volt. Egy vizsglatban pldul (Landis, 1924) a clszemlyt olyan rzelemkivlt helyzetekben fnykpeztk, am ikor pornogrf kpeket nzegetett, elektrosokkot kapott, zent hallgatott, bkt fogott meg egy vdrben, vagy ppen l patkny fejt vgta le (!). Landis (1924) megllaptotta, hogy az tlk nem voltak tlzottan sikeresek a lefnykpezett em ber ltal kifeje zett rzelmek eltallsban* s maguk a clszemlyek is nagyon eltr kifejezsekkel reagltak egy s ugyanarra a helyzetre. Egy hasonl vizsglatban Sherman (1927) hes, m eglepett, dhs vagy fjdalomtl szenved csecsemk fnykpein tkrzd rzelmek megtl st krte ksrleti szemlyeitl. A legtbb szlel ezttal is meglehetsen pontatlan volt. M indkt fenti vizsglattal az a problma, hogy valjban nem tudjuk, hogy a clszemlyek tnylegesen milyen rzelmeket ltek t - kvetkezskppen hogyan m ondhatnk meg, vajon az arckifejezseket megtl szlelk pontosak voltak-e az rzelmek felismersben, vagy sem? Vgtre is ugyanaz a helyzet (pl. a zenehallgats, az elektrosokk, az hsg vagy egy patkny fejnek levgsa) klnbz em bereknl nagyon is klnbz rzelmeket vlthat ki (pl. flelmet, depresszit, izgalmat, haragot s gy tovbb). E vizsglatok els tanulsga, hogy az em berek ritkn reaglnak egyetlen, tiszta rzelemmel egy bonyolult helyzetre. Inkbb arrl van sz, hogy egyszerre tbb, egymssal mg ssze is kevere d rzelmet lhetnek t s kom m uniklhatnak. Nem tl meglep teht, ha a ksrleti szemlyek nem tudjk felismerni ezeket az sszetett rzelmi zeneteket anlkl, hogy tbbet tudnnak magrl a helyzetrl, amely ben ezek az rzelmek megjelentek. Az jabb kutatsokban Izard (1971) s Ekman, Sorenson s Friesen (1969) olyan arckpeket vlasztottak ki, amelyek alaprzelmeket (lvezet, bnat, harag, flelem, undor, meglepets stb.) fejeztek ki. Azt talltk, hogy ebben az esetben a legtbb ksrleti szemly meglehets pontossggal kpes azonostani az arcon tkrzd rzelmet. Ekman tovbb megllap totta, hogy nagyon klnbz kultrkbl szrmaz ksrleti szemlyek (pl. j-guineai bennszlttek) is kpesek voltak pontosan szlelni ezeket az rzelmeket, amelyek eurpai em berek arcrl ksztett fnykpeken
37

tkrzdtek. A korbbi s az jabb vizsglatok eredm nyei egyttesen azt jelzik, hogy az em berek ltalban kpesek az alapvet, tiszta rzelmeket felismerni az arckifejezsek alapjn. Valsgos helyzetekben azonban arc kifejezseink gyakran tlsgosan is egyniek, sszetettek s kevss vegy tisztk ahhoz, hogy ugyanolyan pontossgot tegyenek lehetv, m int amilyen a tiszta" rzelemkifejezsek megtlsben elrhet. A vals gos letben elfordul interakcik sorn azonban nem kell kizrlag az arckifejezsekre hagyatkoznunk, amikor egy ember rzelmi llapott sz leljk. A krnyez szituci, korbbi tallkozsaink s a kommunikci megelz szakaszai egyarnt hasznos jrulkos jelzsekkel segtik el a kevert s illkony arckifejezsek rtelmezst. Valsznnek tnik, hogy a valsgos letbeli interakciinkban jobban fejtjk meg az rzelmi zene teket, m int azt Sherman s Landis vizsglatai alapjn felttelezni lehetne, egyszeren azrt, m ert a krnyez szitucirl sokkal tbbet tudunk, m int az ksrleti szemlyeik. A 9. fejezetben visszatrnk ahhoz a krdshez, hogy a nem verblis zenetek m ilyen szerepet jtszanak a trsas rintkez sekben. Az rzelmek felismerse az arckifejezsek alapjn teht viszonylag egyszer szemlyszlelsi feladat. Gyakorta azonban sokkal nehezebb tleteket kell alkotnunk valakinek a szndkairl, jellem vonsairl s valszn jvbeni viselkedsrl.

A szem lyisgvonsok szlelsnek pontossga


A szemlyisgszlels clja ltalban nem merl ki abban, hogy felismerjk a rvid lejrat rzelmeket a msik arcn, hanem az emberek tarts szemlyisgvonsainak felismerse is beletartozik a clok sorba. Korb ban mr lttuk, hogy a pontossgra vonatkoz kutatsok egyik komoly problmja annak eldntse, hogy melyek a valdi" tulajdonsgok, ame lyekhez viszonytva az tletek helyessge mrhet. Mg ennl is nagyobb gondot okoz, hogy az emberek az egyes helyzetekben nem mindig visel kednek kvetkezetesen. Aki egyes helyzetekben bartsgos (pl. a m unka helyn, trsasgban) nagyon is bartsgtalanul viselkedhet mskor msok kal szemben (pl. rokonaival, szomszdaival). Kinek az szlelse pontos a m unkatrsak, akik gy vlik, hogy az illet bartsgos, vagy a rokonok, akik szerint nem az? A szemlyisgvonsokat tanulm nyoz pszicholgusok egyre inkbb tudatra brednek annak a tnynek, hogy szemlyisgnk" nem tarts, vltozatlan valami, hanem rszben attl a helyzettl fgg, amelyben egy adott ember van. Mg azokrl az emberekrl is, akiket nagyon jl isme rnk, klnbz jellemzket llapthatunk meg, attl fggen, hogy trsa sgban tallkozunk velk vagy egyetemi eladson (Forgs, Argyle s Ginsburg, 1979). Szemlyszlelsnk gyakran fgg attl is, hogy az szlelt
38

ember hasonlt-e hozznk, vagy klnbzik tlnk. A 2.2 gyakorlat meg vilgtja a kapcsolatot sajt m agunk szlelse s a trsak szlelse kztt. Mit m ondhatunk ezek utn a szemlyszlelsi tletek pontossgrl? A szemlyszlels pontossgra vonatkoz szertegaz ksrletek, kutat sok szmos ellentmond eredm nyt hoztak. Vernon (1933) pldul megl laptotta, hogy egyes em berek a bartaik, mg msok az idegenek megtl sben voltak jobbak, s megint msok voltak azok, akik nm agukat tltk meg a legpontosabban. Ms vizsglatok arrl szmoltak be, hogy egy szemly emptis kszsge sszefggsben ll az illet szemlyszlelsi pontossgval. Taft (1955) a korbbi kutatsokat ttekintve kevs bizony tkot tallt arra, hogy a szemlyszlels pontossga az em berek ltalnos jellemz vonsa volna. A klnbz vizsglatok a j szemlyszlelket hol

2.2

GYAKORLAT

A szemlyszlels pontossgnak vizsglata Ha elvgzi ezt a gyakorlatot, nmi fogalmat alkothat arrl, hogy milyen krdsekkel foglalkozik a szemly szlels pontossgnak vizsglata. Arra krjk, hogy az albbi tblzat segtsgvel hozzon szemlyszle lsi tleteket. Az els oszlopban, amely a Bart nevet viseli, tlje meg egy bartjt vagy ismerst a bal oldalon lthat sklkon! A kvetkez oszlopban, melynek neve n, ugyanezeken a sklkon nmagt tlje meg, de tleteit ne mutassa meg a bartjnak! A harmadik oszlopban, amely a Bart nrtkelse" nevet viseli, a bartjt krje meg, hogy ugyanezeken a sklkon nmagt rtkelje, de eltte ne lssa az n tleteit! Miutn ezeket az adatokat sszegyjttte, tbbfle elemzsk is elvgezhet.
AZ ALACSONYABB PONTSZMOT MINDEN ESETBEN VONJA KI A MAGASABB PONTSZMBL

1
RTKELSI SKLK BART

2
N

3
BART NRTKELSE

(1) (3)
PONTOSSG

(2H 3)
TNYLEGES KLNBSG

(1H 2)
SZLELT KLNBSG

(1=teljes mrtkben igaz; 5=teljes mrtkben hamis) 1. Sokat olvas 2. Dominns 3. Gyakran beszl politikrl 4. Bartsgos 5. Jlltztt 6. Becsletes 7. Szeret tncolni 8. Kompetens
SSZPONTSZM

39

1. A szemlyszlelsi kutatsok gyakorlata szerint bartja nrtkelst hasznlva kiszmthatja, mennyi re pontosan szleli t. Vonja ssze az 1. s 3. oszlop rtkeit (mindig a nagyobb rtkbl vonja ki a kisebbet, s adja ssze a klnbsgeket)! Ez lesz a pontossg pontszma. 2. Kln-kln is megnzheti, hogy milyen pontosan tlte meg a viselkedses jellemzket (1, 3, 5, 7 sklk) szemben a szemlyisgjellemzkkel (2, 4, 6, 8 sklk), ha e kt skla-csoport pontossgi pontszmt kln-kln kiszmolja. Az emberek ltalban jobban szlelik a konkrt viselkedsre utal rszleteket, mint a szemlyisgvonsokat, amelyekre kvetkeztetni kell. 3. A kvetkez lpsben megnzheti a tnyleges klnbsgeket sajt maga s bartja kztt, ha kiszmt ja a klnbsget sajt nrtkelse s bartja nrtkelse kztt (2. s 3. oszlop). 4. Vgl elemezheti az szlelt klnbsgeket bartja s sajt maga kztt, ha kiszmtja a klnbsget sajt nrtkelse s bartjrl adott rtkelse kztt (1. s 2. oszlop). E gyakorlat elvgzse utn van mirl elgondolkodnia. Mennyire tartja kielgtnek, hogy bartja nrtkelst hasznlta sajt pontossgnak kritriumaknt? El tudna kpzelni ms kritriumokat is, amelyekhez sajt tleteit hozzmrhetn? Lt-e sszefggst sajt nrtkelse s bartjrl adott rtkelse kztt? Pontosabban tlte-e meg a viselkedsjellemzket, mint a szemlyisgvonsokat? Milyen tnyezk befolysolhattk tleteinek pontossgt? Mint ltja, a szemlyszlels pontossgnak vizsglata bonyolultabb problma, mint els pillantsra tnik!

artisztikusabb szemlyisgnek, hol intelligensebb em bereknek, hol jobb tanulm nyi eredm nnyel rendelkezknek, hol rzelmileg jobban alkalmazkodknak, hol a drma s a m vszetek irnt rdekldknek talltk, s volt olyan vizsglat is, amelyik azt llaptotta meg, hogy a szemlyszlels pontossga azzal fgg ssze, hogy az illet nem a viselkedstudom nyok terletn dolgozik vagy tanul (Taft, 1955). Ez utbbi eredm ny nem annyira meglep, m int am ilyennek els pillan tsra tnik. A pszicholgiailag kpzett em berek pldul hajlanak arra, hogy tl nagy figyelmet szenteljenek az egyni klnbsgeknek. Ennek kvetkeztben gyakran tlzottan m egklnbztetik a clszemlyeket, s eltlozzk a megfigyelt klnbsgeket. Ez az oka, hogy a pontossg szem pontjbl gyengbben teljestenek. A pontossgot befolysol egyb t nyezk kztt olyanok szerepelnek, m int az szlel s a clszemly isme retsgnek mrtke, az adott tlethez szksges kvetkeztetsek (extrapo lci) mennyisge s a clszemly sszetettsge (Cline, 1964). A pontossg nvekszik, ha az szlelt szemlyt jl ismerjk, a tulajdonsgok kzvetlenl m egfigyelhetk s nem kvetkeztetsen alapulnak, illetve ha a clszemly egyszer, nem pedig bonyolult valaki. Ezek aligha meglep kvetkeztetsek. A pontos szlel" kutatsnak ltalnossgban csaldst kelt eredm nyeit legalbbis rszben a problma nem megfelel m eghatrozsnak szmljra rhatjuk. Valjban milyen tnyezk is jtszanak szerepet a pontos szlelsben? Cronbach (1955)
40

szerint a pontos szlels nem egyetlen egysges jellemzje az em bereknek, hanem tbb, gyakran egymstl fggetlen kszsgbl s tnyezbl tev dik ssze. Akik jl szlelik az em berek valamelyik csoportjnak ltalnos jellemzit (sztereotpia-pontossg), gyakran nem tudjk jl m egklnbz tetni az adott csoporton bell az egyes egyneket (differencilis pontossg). Ugyanez m egfordtva is igaz. Az szlelk klnbzhetnek az rtkel sklk hasznlatt illeten is. Egyes emberek pldul hajlanak arra, hogy csak a skla kzps rszt hasznljk, mg msok tleteikben a szlssgeket kedvelik. Ezek a k lnbsgek szintn befolysoljk, hogy milyen eredm nyt r el valaki egy pontossgi ksrletben. A 2.2 gyakorlatban adott vlaszai alapjn n vajon melyik csoportba tartozik? szreveszi-e, hogy a szlssges vagy kevsb szlssges sklartkek hasznlata milyen knnyen teheti tleteit tbb vagy kevsb pontoss? Bartjnak megtlsben m ilyen m rtkben t maszkodott a tipikus csoporttulajdonsgokra (sztereotpia-pontossg) s milyen m rtkben az egyni jellem zkre (differencilis pontossg)? Ltjuk most mr, hogy a szemlyszlels pontossga nem egyszer kszsg, hanem olyan folyamat, amely bonyolult, tbbtnyezs vltoztl fgg. Ez az oka annak, hogy a trsak pontos szlelst clz tants gyakran ellenttes hatst vlt ki. Az oktats ltalban a differencilis pontossgra sszpontost, vagyis az egyni klnbsgeket hangslyozza. A tanulk (a pszicholgusokhoz hasonlan) em iatt arra hajlanak, hogy eltlozzk az em berek kztti klnbsgeket, s a tnylegesen ltezkhz kpest nagyobb szlssgeket vlnek ltni. Ez a tny segtsgnkre lehet annak a klns eredm nynek a megrtsben, mely szerint a specilis kpzs s a rszletes informci birtoklsa inkbb cskkenti, mintsem nveli a szemlyszlels sorn szlet tletek pontossgt. Crow (1957) azt tapasztalta, hogy a specilis kpzsen keresztlm ent orvostanhallgatk tletei kevsb voltak pontosak, m int azoknak az orvostanhallgatknak az tletei, akik semmifle kpzsben nem vettek rszt. Az els csoport hajlott az egyni klnbsgek tlhangslyozsra (tldifferencils). Gage (1952) arrl szmolt be, hogy a nagyon ltalnos informcin alapul, emberekre vonatkoz tletek pontosabbak voltak, m int az olyan tletek, amelyek az illetvel folytatott kzvetlen rintkezs nyom n szlettek. A pontossg eme cskkense ismt csak annak tulajdonthat, hogy az tlk a szemlyes tallkozst kveten az egyni klnbsgeket eltloz tk. Azoknak a ksbbi kutatsoknak az alapjn, amelyek a pontossg Cronbach (1955) ltal feltrt sszetevit rszletesebben elemeztk (Cline s Richards, 1960), gy tnik, hogy a klnbz clszemlyek szlelsnek ltalnos pontossgrt fkppen a sztereotpia-pontossg felels (vagyis az a kszsg, hogy az em berek egy tpusnak" ltalnos jellemzjt
41

Ez Bruce, a szrft. Krem az Olvast, hogy gondosan vegye szemgyre, s llaptsa meg, hogy milyen ember . Sok szemlyszlelsi tletnk alapja az emberekrl kialaktott sztereotipink. Lehet, hogy semmit nem tudunk Bruce-rl, de sokat tudunk a szrfskrl, gy nem lesz szmunkra nehz, hogy Bruce egyb tulajdonsgaira kvetkeztessnk. Az ilyen sztereotipi k segthetik, de ronthatjk is tleteink pontossgt, attl fggen, hogy sztereotpiink mennyire torztottak.

azonostani tudjuk). Ez elg meglepnek tnik, mivel a pontossgot gyak ran az szlelt em berek egyedi szemlyes jellemzinek aprlkos megrts vel hozzuk sszefggsbe. Valjban azonban ennek ppen a fordtottjrl van sz: gyakrabban fordul el, hogy szlelsnk akkor vlik pontosabb, ha arra treksznk, hogy a clszemly csoportjnak ltalnos, tipikus jellegzetessgeit helyesen azonostsuk, anlkl hogy tl sokat trdnnk az adott egyn specilis, egyedi jellemzivel. Egyb tnyezkrl is kide rlt, hogy befolysoljk a szemlyszlelsi tletek pontossgt. A kvet kez rszben ezekkel foglalkozunk.

A hangulat hatsa a szemlyszlelsi tletekre


A szemlyszlels pontossgt az szlel pillanatnyi llapota is befolysol ja. Brmilyen meglep is, az, ahogyan az szlel az tletalkots pillanat ban rez, szrevehet hatst gyakorol szlelsnek pontossgra. gy tnik, hogy egy j hangulatban lv szemly sokkal inkbb hajlik arra, hogy pozitv> kvnatos jellem zket tulajdontson trsainak, m int egy olyan szemly, aki rossz hangulatban van. Egy ksrletben azt talltk, hogy a pozitv rzelmi llapotban lv emberek ktrtelm arckifejezse ket sokkal pozitvabbnak tltek, m int a rossz hangulatban lv emberek, akik ugyanezeket az arckifejezseket sokkal negatvabbnak rtkeltk (Schiffenbauer, 1974). jabban Clark s m unkatrsai (1984) azt az ered m nyt kaptk, hogy azok az emberek, akik maguk is felfokozott rzelmi llapotban voltak, nagyobb valsznsggel vltek felfedezni izgatott" rzelmeket trsaikban. Ez a hats nemcsak a szemlyszlelsben jelentke zik. Anyagi javak (pl. tarts fogyasztsi cikkek) vagy semleges jelenetekrl szl kpek rtkelst ugyangy kpes nagym rtkben befolysolni, hogy az rtkel szemly az adott pillanatban mit rez (Clark s lsen, 1981). Schwarz (1984) egy izgalmas vizsglatsorozatban azt az eredm nyt kapta, hogy a hangulatra gyakorolt enyhe befolys, amit olyan tnyezk okoz nak, m int pldul a j id, egy pnzdarab vratlan megtallsa, egy kellemes, m egnyugtat szoba, vagy az a hr, hogy kedvenc futballcsapatuk jl szerepelt, elegend ahhoz, hogy az em berek megvltoztassk tletket arrl, hogy m ennyire boldogok, m ennyire vannak megelgedve m unk jukkal, laksukkal vagy egszben vve letkkel! Mi trtnik akkor, ha az em bernek trgyi bizonytkai" vannak, ame lyekre tleteit alapozhatja, pldul megnzhet egy videofelvtelt a clsze mly trsas viselkedsrl? Ebben az esetben is eltorzulnak tleteik attl fggen, hogy m ilyen rzelmi llapotban vannak? Forgs, Bower s Krantz (1984) felvteli beszlgetseket vett kpm agnra; az egyik esetben a felv teli knny, a m sikban nehz volt. Egy nappal ksbb ugyanazokat a szemlyeket, akik a felvteli beszlgetsben rszt vettek, hipnzis segts gvel boldog, pozitv vagy szomor, negatv rzelmi llapotba hoztk, s arra krtk ket, hogy nzzk meg a kpm agnfelvtelt, s tljk meg m ind a maguk, m ind pedig partnerk viselkedst abbl a szempontbl, hogy milyen szocilis jrtassgrl tettek tansgot. Azok a szemlyek, akik pozitv hangulatot ltek t, sokkal tbb pozitv s kevesebb negatv viselkedst lttak m ind nm agukban, m ind partnerkben. Azok a szem lyek azonban, akikben rossz hangulatot keltettek, sajt viselkedskben sokkal tbb negatv elemet lttak, de partnerk viselkedst nem rtkel tk hasonl negatv mdon (lsd a 2.1 brt). Hogyan tudjuk megmagyarzni ezeket a hangulat kivltotta torztsokat
43

SAJT VISELKEDS

PARTNER VISELKEDSE

35 <
N

co
IL I
_l

w >C 3
LL L

(5

LU

NEGATV AKTUSOK

POZITV AKTUSOK

AKTUSOK

AKTUSOK

2.1 BRA A hangulat hatsa a szemlyszlelsi tletekre. A | hangulat ksrleti szemlyek tbb pozitv s kevesebb negatv cselekedetet fedeztek fel mind a sajt, mind a partnerk Interakciiban, mint a rossz hangulat ksrleti szemlyek (Forgs, Bower s Krantz, 1984).

a szemlyszlelsben? A szocilis szlels szelektv s kvetkezetes jelle g: a teljes informcinak csupn egy kis rszre tu d u n k koncentrlni, s az, hogy mit ltunk meg, fgg attl, hogy az adott idben milyen fogalmak, gondolatok vagy rtelmez kategrik llnak rendelkezsnkre. (Lsd mg a kvetkez fejezetet is, a burkolt szemlyisgelmletrl s Kelly szemlyes konstruktum okrl szl elmlett.) Gordon Bower (1983) hlzatmodellje szerint az rzelmi llapot megszabja, hogy milyen konstruktum ok llnak rendelkezsnkre a trsas viselkeds rtelmezsben. Az adott rzelmi llapot ugyanis szelektven mozgstja azokat a kategrikat, amelyek korbban hasonl hangulattal sszekapcsoldtak. Amikor valaki rl, pozitvabb, rm telibb gondolatok, konstruktum ok s szemlyes tulajdonsgok aktivldnak. Kvetkezskppen az illet haj lik arra, hogy ezeket a konstruktum okat hasznlja a trsak eredenden tbbrtelm trsas viselkedsnek az rtelmezsre. Ennek eredm nye knt a trsak s a sajt viselkedsben a pozitv, rmteli elemeket fogja szrevenni. Rossz hangulat esetn ennek ppen az ellenkezje trtnik. A 2.1 brn az em berek valsznleg udvariassgbl rtkeltk a trsakat kevsb negatvan, m int nmagukat. A trsak rossz viselkedst szreven ni nem ill dolog, ezzel szemben a sajt viselkedst illeten rossz hangulat ban ilyen korltozsok nincsenek. Ugyanez az oka annak, hogy ktrtelm vagy semleges, nem trsas
44

ingereket, pldul kpeket vagy jeleneteket, szintn a hangulattal ssz hangban szlelnk. Clark s lsen (1981) szmolt be ilyen hangulati eltrt hatsokrl jelenetek megtlsben. Amilyen m rtkben tbbrtelm s bonyolultabb a szemlyszlels, olyan m rtkben lehetnek a hangulatfg g elfogultsgok az em berek megtlsben mg kom olyabbak, s jelent hetnek szmottev fenyegetst az szlels pontossgra.

A sztereotipizls mint a pontatlansg egyik forrsa


Korbban lttuk, hogy azon csoportjellem zinek az azonostsa, amelyhez egy-egy ember tartozik, jelents segtsg lehet a szemly szlelsben. Vala m ennyinknek szksgnk van ilyen leegyszerstett kpekre az emberek csoportjairl, s hasznljuk is ezeket a kpeket, hogy segtsgnkre legye nek krnyezetnk osztlyozsban. Elkpzelseink azonban egy csoport tipikus jellemzirl nm agukban is torztottak lehetnek. Ezek a jellemzk nem szksgszeren rvnyesek egy csoport valam ennyi egynre, mg abban a valszntlen esetben sem, ha nagyon pontos fogalm unk van az adott csoportrl, pldul az olaszokrl", feketkrl", futbbjtkosok rl", a szrfzkrl" vagy a m agyarokrl". A sztereotipizls nemcsak segti, hanem htrltatja is a szemlyszlelst. W alter Lippmann, a neves jsgr egyike volt az elsknek, akik a szte reotpia" kifejezst hasznltk az em berek kategorizlsval sszefggs ben. A leggyakoribb s legjobban m eggykeresedett sztereotpik az etni kai, faji s nemzeti jellem zkkel vannak sszefggsben, s klnsen elterjedtek a tbbnem zetisg trsadalm akban, am ilyen pldul az Egye slt llamok, Ausztrlia s Kanada. Egy jl ismert vizsglatban Katz s Braly (1933) azt az eredm nyt kapta, hogy az am erikaiaknak vilgos s nagyon is negatv sztereotpiik vannak a trkkrl, a ngerekrl s a zsidkrl. A usztrliban a bennszlttekkel s egyes bevndorl csopor tokkal szembeni attit d t szintn befolysoljk a sztereotpik (Taft, 1959). A sztereotipizls befolysolhatja azt a kpessgnket is, hogy a sztereotipizlt csoport tagjai kztt klnbsget tegynk. Volt-e mr olyan eset, hogy az olvas gy rezte, hogy a ms etnikum ok tagjai kztti klnbsgttel nehezebb, m int ugyanez a sajt etnikum tagjai kztt? A csoportsztereotpia erejtl fggen nehzsget okozhat a megjelens, az arcberendezs stb. egyni klnbsgeinek szlelse a msik csoport tagjainl. A szem tank gyakran emlkeznek egy szemly faji vagy etnikai csoport-hovatartozsra, azonban nem emlkeznek egyni jellemzire (Loftus, 1979). Brigham s Barkowitz (1978) szintn beszmol arrl, hogy a fehr ksrleti szemlyek knnyebbnek talljk a fehrek fnykpeinek felismerst, m int a feketkt, mg a fekete ksrleti szemlyek ellenkez problmval kzdenek: szmukra m inden fehr em ber tnik hasonlnak.
45

TRS A SG TOLLAS MADARAK MEGELZSRE

Egy pontossgra vonatkoz eltlet. A sztereotlpizls s az eltlet gyakran kz a kzben jrnak. Azok az emberek, akik eltlettel szemllnek egy embercsoportot (vagy ppensggel a tollas madarakat), valsznleg pontatlan tletsket alkotnak eltletk trgyrl.

Az etnikai s faji sztereotpik gyakran jrnak egytt az eltlet ers rzelmeivel. Szksgtelen em ltennk, hogy az ilyen eltletek az objek tv szemlyszlelst m rhetetlenl megneheztik. Van nhny adat arra, hogy a megosztott trsadalm akban, pldul szak-rorszgban, a gyerme kek mr nagyon korai letkorban elsajttjk az elfogult sztereotpikat csaldjaikban. A sztereotipizls termszetbl addik, hogy az eltletes szlelst m rhetetlenl nehz m egvltoztatni: az em beri viselkeds gazdag vltozatossgban csaknem mindig lehetsges valam ilyen bizonytkot tallni, ami megersti sztereotpinkat, ha ezt nagyon akarjuk. s, m int ltni fogjuk, a szemlyszlelsnek legalbb annyi kze van ahhoz, amit ltni szeretnnk a msikban, m int a clszemly tnyleges tulajdonsgaihoz (3. fejezet).

Nhny gyakorlati kvetkeztets


Ha tekintetbe vesszk azoknak a szemlyszlelsi kutatsoknak a viszony lag csaldst kelt eredm nyeit, amelyek a pontos tl" tulajdonsgait kvntk megragadni, m ennyire bzhatunk az olyan szemlypercepcis tlet rvnyessgben, amelyet olyan helyzetekben hoznak, m int a brsgi trgyalterem , a felvteli beszlgets stb.? A tanvalloms kl nsen alaposan vizsglt pldja az ilyen tleteknek (Loftus, 1979). A ter mszetesen bekvetkez esemnyek szemtani gyakran nagyon eltr
46

beszmolkat adnak arrl, amit lttak. A Rbert Kennedy elleni m ernylet nl jelen lv emberek legtbbje nagyon eltr lersokat adott a trtntek rl (Langman s Cockburn, 1975). Egy ksrleti vizsglatban Buckhout, Figueroa s Hoff (1974) m egrendezett egy inzultust egy tanr ellen egy egsz osztly eltt, s nhny httel ksbb arra krte a szemtankat, hogy azonostsk a tmadt. A tbbsg, belertve az ldozatot is (!), nem az igazi szemlyt vlasztotta ki. Az em berek figyelmt gyakran vonjk el lnyegte len tnyezk. Kassin (1983) megllaptotta, hogy az eskdtek tlett egy tvol lv tanrl jelentsen befolysolta annak az em bernek a viselked se, aki trtnetesen felolvasta a tanvallom st! A szemlyszlels pontossgra vonatkoz kutatsokbl kt kvetkezte tst lehet levonni. Elszr is, gy tnik, hogy az egsz problm t nmileg hibs perspektvbl szemlltk. A kutatk a laikusokhoz hasonlan gy vltk, hogy a pontos szemlyszlels, azaz a szemlyszlels pontossga egyetlen, azonosthat tulajdonsga az em bereknek. Egyre inkbb kiderl azonban, hogy a trsak pontos megtlsnek kszsge nem egyedi, ltal nos kszsg. Sokkal inkbb arrl van sz, hogy brki pontos szlelje lehet meghatrozott trsaknak m eghatrozott helyzetekben. Ha gy fogjuk fel a dolgot, azt m ondhatjuk, hogy nincs ltalban pontos (vagy pontatlan) szlels. A pontossg fgg az szlel tulajdonsgaitl, adott pillanatban fennll hangulattl, a clszemlytl s a helyzettl. Taln ezzel magyarz hat, hogy a szemlypercepcis kutatsok az elmlt vekben m irt told tak t ms krdsek fel. A pontos" szlel vizsglata helyett manapsg jval nagyobb rdeklds nyilvnul meg azon folyamatok irnt, amelyek ben a sokfle inform ci-bem enetbl a benyom sok s az tletek felpl nek (lsd az 5. fejezetet). A msodik kvetkeztets, amit a szemlyszlels pontossgt illet kutatsok alapjn tehetnk, vatossgra int. M ind sajt letnkben, m ind a nyilvnos dntshozatal helyzeteiben fontos em lkeznnk arra, hogy az em berekkel kapcsolatos dntsek sokkal nehezebbek s problem atikusab bak, m int azt ltalban gondoljuk. Sajt m agunk s msok megtlsben sokkal vatosabbnak kell lennnk, m int ltalban vagyunk. Ez az els s m indenkppen m egteend lps szemlyszlelsi kszsgeink megjav tsban. Ha felism ertk, hogy az em berekkel kapcsolatos elkpzelseink gyakran hibsak s elfogultak, knnyebb lesz megjavtani tletalkotsi folyamatainkat. Az elfogultsg egyik leggyakoribb forrst azok a prekon cepcik jelentik, amelyeket az em berek tpusairl alaktunk ki. Ezekhez a tpusokhoz klnbz szemlyes tulajdonsgokat kapcsolunk, s ezeket elvrjuk az szlelsben. A kvetkez fejezetben ezekkel a problm kkal foglalkozunk.

47

3. Az embereket olyannak ltjuk, amilyenek elvrsaink velk kapcsolatban: burkolt szemlyisgelmletek

Burkolt szemlyisgelmletek / 49 A szemlyes konstruktum ok s a szerep-repertor teszt / 50 A burkolt szemlyisgelmletek kutatsa / 53 A szemlyisg kulturlis elmletei / 56 szlels s osztlyozs / 58 Szemlyszlels s szemlytpusok / 58 M ennyire tipikus" egy adott em ber? / 59 Mindig knnyebb-e a tipikus" emberekrl tletet m ondani? / 60 Az emberek osztlyozsnak torzt hatsai / 64 Nhny gyakorlati megfontols / 67 Kvetkeztetsek / 67

48

Az em bereket olyannak ltjuk, am ilyenek elvrsaink velk kapcsolatban: burkolt szem lyisgelm letek

Az elz fejezetben lttuk, hogy szemlyszlelsnk pontossga gyakran megkrdjelezhet. Klnbz megfigyelk ugyanazt az em bert nagyon is klnbzen rhatjk le, s ugyanaz az szlel klnbz em bereket gyakran ugyanazzal a nhny tulajdonsggal jellemez. M irt van ez gy? A legvalsznbb m agyarzat az, hogy valam ennyien ism ereteink sajt kln bejrat" trhzbl m ertnk, amikor msokrl tlnk. Ms szavakkal, a szemlyszlels sorn sajt korbban felhalmozott tapasztala tainkra s elgondolsainkra tm aszkodunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy m iknt szervezdnek a szemlyes tulajdonsgok. Ennek alapjn nem meglep, hogy mg akkor is, ha klnbz egynekrl alkotunk tletet, ezt ugyanannak a szm unkra fontos tulajdonsgnak a m entn tesszk. Ebben a fejezetben ttek in tnk nhny okot, hogy m irt befolysoljk a szemlyes ismeretek s elvrsok msok szlelst.

Burkolt szem lyisgelm letek


A szemlyszlels nagy m rtkben aktrv, konstruktv folyamat, amelyben az szlel tudsa s korbbi tapasztalata nha fontosabb szerepet jtszik, m int az szlelt ember tnyleges tulajdonsgai. Am int Jones s Nisbett (1971, 11. o.) megfigyeltk, a tulajdonsgok inkbb a megfigyelk szemben lteznek, m int a cselekv pszichikum ban". Az em berekrl felhalmozott tudsunk eredm nyeknt valam ennyien rendelkeznk burkolt szemlyi sgelmlettel", amit gy hatrozhatunk meg, m int felhalmozott hipotzise ink s elvrsaink sszegt arrl, hogyan szervezdnek az emberi tulajdon sgok s jellemvonsok. Ezt a gondolatot meglehetsen knnyen szem lltethetjk. Az olvas vlemnye szerint valszn-e, hogy egy intelligens szemly egyszersmind nagyvonal is? Udvariasabb-e ltalban az alzatosabb em ber? Az ilyen krdsekre adott vlaszok tkrzik az olvas burkolt szemlyisgelmlett, az olvas sajtos feltevseit a szemlyes tulajdonsgok kztti kapcsolatok rl, melyek az olvas egyni lettrtnetn s az em berekkel kapcsolatos
49

tapasztalatain alapulnak. Egy tkletesen trgyilagos megfigyel vagy egy jszltt csecsem (ha tudna beszlni) kptelen volna ilyen krdsekre vlaszolni. Kvetkezskppen, arra a krdsre, hogy vajon kt tulajdonsg tnylegesen kapcsolatban ll-e a clszemlynl, nem lehet vlaszt adni a megfigyel korbbi tapasztalatai alapjn!

A szem lyes konstruktum ok s a szerep-repertor teszt


George Kelly (1955) volt az egyik els pszicholgus, aki az em berekrl alkotott burkolt elmleteket vizsglta. Felttelezte, hogy m indannyian naiv tudsokknt" viselkednk, amikor m egprbljuk megrteni s el re jelezni krnyezetnkben az esemnyeket s em bereket. Kelly szerint tapasztalatainkat gy rendszerezzk, hogy megismersi konstruktum okat" hozunk ltre, am elyeken keresztl szleljk a vilgot. Az ember ttetsz m intkon vagy sablonokon keresztl szemlli vilgt, amelyeket maga hoz ltre, majd ezeket megprblja rilleszteni a valsgos dolgok ra, amelyek a vilgot alkotjk. ... Nevezzk ezeket a m intkat m rettl fggetlenl konstruktum oknak. Ezek a vilg konstrulsnak mdjai." (Kelly, 1955, 8-9. o.) A konstruktum ok nagyon szemlyesek: egyes embe rek olyan konstruktum ok szerint szemllik trsaikat, m int szeret engem nem szeret engem", msok olyan tulajdonsgokra tm aszkodhatnak, m int hasznos a karrierem szempontjbl - rtalmas a karrierem szem pontjbl", nbizalommal rendelkezik - flnk" vagy hatrozott hat rozatlan". Amikor kifejlesztjk a szemlyes konstruktum ok rendszert (s ezt vala m ennyien megtesszk), arra treksznk, hogy azt megerstsk, s az j tapasztalatokat a korbban ltrehozott konstruktum m intba beptsk. A hasznlt konstruktum ok szma jelezheti egy ember megismer tev kenysgnek kom plexitst vagy annak finomsgt, hogy m ennyire kpes az illet klnbsget tenni az em berek kztt. Kelly egy em pirikus eljrst, a szerep-repertor tesztet is kifejlesztett az em berek konstruktum -rendszernek feltrsra s mrsre. A tesztben arra krik az alanyokat, hogy rjk le, m iben hasonlt egymsra kt ltaluk jl ismert szemly (pl. az apjuk s az anyjuk), s azt is, hogy k miben klnbznek egy harm adik szemlytl (pl. a nvrktl vagy a btyjuktl). Egy sor ilyen krds alkalmazhat a konstruktum ok" vagy tulajdonsgok feltrsra, amelye ket az illet a szmra jelents ms emberek m egklnbztetsre hasznl. Tbb statisztikai elemzs is van, amelyekkel az ilyen konstruktum m trixok elemzse elvgezhet. Ezek lehetv teszik a kutatnak, hogy vizsglja egy szemly konstruktum -rendszernek minsgt, kom plexit st s kidolgozottsgt, azaz az illetnek az em berekrl kialaktott nzeteit. Kelly elmlete s a szerep-repertor eljrs nemcsak a szocilpszicholgi-

51

A tloldalon lv szerep-repertor tesztet a kvetkezkppen tltse ki:


1 rja be valsgos emberek nevt minden oszlop fl! Mostantl fogva mint egynekre gondoljon rjuk, s ne mint elvont kategrikra! 2 Minden sorban van hrom kereszt. Gondolja vgig, s dntse el, hogy a keresztekkel jellt hrom ember kzl kett miben hasonlt egymsra gy, hogy ugyanebben a tulajdonsgban klnbzzenek a harma diktl! rja ennek a tulajdonsgnak a nevt a jobb oldali konstruktumok oszlopba. 3 Ezutn htfok sklt hasznlva valamennyi szemlyt rtkelje az adott konstruktumban, hogy vlem nye szerint az egyes szemlyekre milyen mrtkben jellemz az adott tulajdonsg! Ha pldul egyltaln nem rendelkeznek vele, a pontszm 1 lesz, ha viszont nagyon ersen jellemz rjuk, 6 vagy 7 pontszmot kell adnia. Ha kszen van a szerep-repertor teszt kitltsvel, tleteit tbbflekppen elemezheti. Ha tnzi a konstruktumokat a jobb oldalon, ltni fogja, hogy milyen tulajdonsgokat hasznl ltalban az emberek megtlsre. Ez persze csak egy nagyon kis hl, amely az n szemlyes konstruktumrendszernek csak kicsiny rszt tkrzi. Ezutn megvizsglhatja burkolt szemlyisgelmlett, vagyis azt, hogy miknt viszonyulnak egyms hoz konstruktumal. A konstruktumok minden lehetsges prja kztt kiszmthat egy ltalnos hasonl sgi pontrtket, ha sszevonja az egyes clszemlyekre adott rtkelseinek klnbsgeit a kt konstruktum mentn. A hl lehetv teszi annak elemzst is, hogyan szleli egymshoz viszonytva a felsorolt embereket. Kiszmthatja kt clszemly hasonlsgi pontrtkt, ha a kt clszemlyre adott rtkelsek klnbs geit az sszes konstruktumban sszeadja. Ennek az informcinak az alapjn elksztheti az emberek ternek modelljt, ami azt mutatja, hogy miknt ltja ezeket az egyneket egymshoz viszonytva. Statisztikai eljrsok segtsgvel termszetesen sokkal finomabb elemzs vgezhet. De mr ez a rvid demonstrci is kpes rzkeltetni a mdszer lnyegt. Ezzel a viszonylag egyszer eljrssal gyakran egszen meglep beltsokra tehetnk szert sajt burkolt szemlyisgelmleteinkkel valamint azzal kapcsolatosan, hogy miknt szleljk Ismerseinket.

bn alkalmazhat; igen fontos a klinikai gyakorlatban is. A nnak elemzse, hogy m iknt ltja a beteg a vilgot s benne a szmra jelents trsakat, nyilvnvalan fontos szmos pszicholgiai problm a diagnzisban s kezelsben. Az olvas jobban megrti majd Kelly szerep-repertor eljr snak hasznossgt, ha kitlti a 3.1 gyakorlatot. George Kelly munkssgt kveten szmos vizsglatot vgeztek a bur kolt szemlyisgelmletekkel kapcsolatban. Az em berekkel kapcsolatos prekoncepcik fontossgnak szemlltetsre tekintsk t rviden Dornbusch, Hastorf, Richardson s M uzzy (1965) egyik rdekes vizsglatt. Ezek a kutatk egyszeren azt krtk egy gyerm ekcsoport tagjaitl egy tborban, hogy sajt szavaikkal elemezzk m inden trsukat. Ha az ilyen tletek valban a lert gyerek tulajdonsgait tkrzik, azt kell vrnunk, hogy a sok klnbz megfigyel ugyanazt a clszemlyt (gyermeket) hasonlan fogja jellemezni, mg az egyes szlelk jellemzsei a klnbz gyerekekrl klnbzni fognak egymstl.
52

3.2

GYAKORLAT

Milyen ember Jo e ? Az albbiakban rvid lerst olvashat egy Joe nev emberrl. Krjk, hogy gondosan olvassa el a lerst, s a kvetkez sklkon dntse el, hogy milyen ember Joe. Joe kinyitotta egy tterem ajtajt, s mieltt belpett volna, maga el engedett egy hzasprt. Az tterembe lpve udvariasan megkrdezte a pincrtl, hogy melyik asztalnl lhet le. Nem sokkal azutn, hogy helyet foglalt, megrkezett partnere. Gyorsan felllt, lesegtette partnernje kabtjt, s felakasztotta a fogasra. Lelsnl udvariasan fogta partnernje szkt. Vlemnye szerint milyen ember Joe ? Krjk, hogy az albbi jelzkkel jellemezze Joe-t a kvetkez tfok skla segtsgvel: 1 = Joe egyltaln nem ilyen 2 = Nem nagyon jellemz Joe-ra 3 = Nem tudom eldnteni 4 = Kicsit jellemz Joe-ra 5 = Nagyon jellemz Joe-ra. A sklk neve: intelligens, kedves, melegszv, udvarias, dominns, elbvl, extrovertlt, kompetens, j klsej, hatrozott, impulzv, npszer Mieltt tleteit jra szemgyre venn, olvassa tovbb a knyv szvegti

A valsgban pontosan az ellenkezje trtnt. A legtbb gyerek ugyan azzal a nhny jellemvonssal rt le szinte m indenkit, s a klnbz gyerekek kztt kevs egyetrts volt egy s ugyanannak a clszemlynek a jellemzsben. A gyerekek, ahelyett hogy a valsgos klnbsgekre sszpontostottak volna, szemmel lthatan azokat a korbban kialaktott elkpzelseket hasznltk trsaik megtlsben, amelyek arra vonatkoz tak, hogy m elyek a fontos" tulajdonsgok (vagyis burkolt szemlyisgel m letkre" tmaszkodtak). Szmos vizsglat tansga szerint a felnttek is hajlanak arra, hogy gy jrjanak el (lsd mg a 3.2 gyakorlatot).

A burkolt szemlyisgelmletek kutatsa


Korbban m r lttuk, hogy a szemlyszlelsben csaknem m indig szembe talljuk m agunkat azzal a problmval, hogy teljes s befejezett benyom st kell kialaktanunk meglehetsen vzlatos informci alapjn. ltalban burkolt" szemlyisgelmletnkre hagyatkozunk annak eldntsekor, hogy mely tulajdonsgok fontosak, s hogy egy szemly kevs megfigyel het tulajdonsga m ennyire valsznen kapcsoldik ssze egyb, nem megfigyelhet jellemzkkel. Ha azt ltjuk, hogy valaki pldul udvarias, m iknt az elz trtnetben Joe, felttelezhetjk, hogy az ilyen em ber nemcsak udvarias, hanem egyszersmind kedves, m elegszv, elbvl, npszer is stb. noha Joe esetben abszolt semmilyen kzvetlen tud sunk sincs az utbbi tulajdonsgokrl. Joe elbbi lersban nem m ond tunk semmi m st a jellemrl, m int azt, hogy egy nyilvnos helyen felsz53

nes udvariassgot tanstott. Mgis sok ember meglehetsen kom petens nek rzi magt, annak eldntsre, hogy Joe kedves, melegszv, st mg taln azt is kpes mondani rla, hogy intelligens. Vagyis olyan tulajdons gokrl is dnthet, amelyekrl semmilyen informcit nem adtunk. Az olvas, ha megprblja msokkal elvgeztetni a 3.2 gyakorlatot, azt fogja tapasztalni, hogy nagyon kevs ember fogja elutastani krst azon az alapon, hogy nem elgsges az informci! Most vessnk egy pillantst az olvas tleteire. Ha az olvas kpes volt Joe-t az udvariassgon kvl ms tulajdonsgok m entn megtlni, ezt csakis burkolt szemlyisgelmlete alapjn tehette. Minl szlssgesebb tletet adott Joe-rl egy tulajdonsgban, annl ersebben kapcsoldik az adott tulajdonsg az udvariassghoz az olvas implicit szemlyisgelmle tben. Az olvas gondolhatja gy, hogy az udvarias emberek egyszers m ind kedvesek is, vagy ellenkezleg, gondolhatja azt, hogy az udvarias emberek ltalban bartsgtalanok. Az tletek valjban sokkal tbbet rulnak el nrl, az n emberekkel kapcsolatos nzeteirl, m int Joe-rl, akirl vgs soron nem tu d u n k tbbet, m int azt, hogy udvarias! Bruner s Tagiuri (1954) a szocilpszicholgiban az elsk kztt voltak, akik felismertk, m ennyire fontos annak vizsglata, hogyan kapcsoldnak ssze az emberek ism ert tulajdonsgai ms, ismeretlen tulajdonsgokkal. Az ilyen kapcsolatok sajt egyni, burkolt szemlyisgelmletnket t k r zik. Hogyan elemezhetjk az em berekrl kialaktott ilyen burkolt elmle teket? Az elz gyakorlat az egyik lehetsges mdszert szemllteti. Az a md, ahogyan az olvas az egyes konstruktum okat hasznlta a klnbz emberek lersra (3.1 gyakorlat), szintn azt mutatja, hogy az olvasnak az em berekrl kialaktott szemlyes nzeteiben milyen kzel vagy tvol vannak egymstl ezek a konstruktum ok. Vannak ms, bonyolultabb mdszerek is, amelyek ugyanezen az elven alapulnak. A burkolt szemlyisgelmletek vizsglatnak rdekes pldja Rosenberg s Jones (1972) egy vizsglata. Ezek a kutatk azt kvntk tanulm nyozni, hogy Theodor Dreiser, egy amerikai r, hogyan gondolkodik az emberekrl. Az r im plicit szemlyisgelmlett gy kvntk vizsglni, hogy megnztk, milyen lersokat ad a szereplkrl egyik knyvben, A Gallery o f Wmenben. Rosenberg s Jones abbl indultak ki, hogy minl gyakrabban jelenik meg egyms mellett kt jelz egy szerepl lersban, annl ersebben kapcsoldik ssze az adott kt tulajdonsg Dreisernek az em berekkel kapcsolatos nzeteiben. M inden egyes lehetsges jelzpr esetben kiszmoltk az egytt elfordulsi indexet, s ezeket az adatokat tbbdimenzis sklzsi eljrs segtsgvel elemeztk. Az eljrs, a jelz ket egy trbeli modellben brzolja, ahol az egyes jelzk kztti tvolsg a knyvbli egytt elfordulsuk gyakorisgt mutatja. Az eredm ny a Dreiser ltal hasznlt jelzk pszicholgiai trkpt, azaz
54

INTELLEKTULIS-J
TU D SFAJTA H ATROZO TT

0 K PZ ETT
SZO RG ALM AS # IN T E L L IG E N S K P Z EL ET D S

EM BERKER L

/
TRSAS ROSSZ

HIDEG

'H U M O RT ALAN

TRSAS J
0 T RELM ES

F EL LETE S #

# JELEN T K TELEN RZELM ES^

S E G T K S Z # A SZIN TE

M EG B ZH A T A LA N
F ELEL TLE N *

B EFO L Y SO L H A T
LO M PO S

H U M O RO S# ^N PSZER J T ERM SZET # T R SA S G I

PO CSKO L

# B UT A ^

0
FRIVOL

B O LO N D O S

INTELLEKTULIS-ROSSZ
3.1 BRA A szemlyisgvonsok egymshoz viszonytott helyzete a dikok burkolt szemlyisgelmletben: ezek a vonsok kt alapvet dimenzi mentn szem zdnek: Intellektulisan J vagy rossz, s trsasan j vagy rossz (Rosenberg, Nelson s Vivekananthan, 1968).

Dreiser burkolt szemlyisgelmlett" mutatja. E trkp szerint az r kt f dimenzi m entn tett klnbsget az em berek k z tt: frfias (kemny) - nies (lgy) s alkalmazkod nem alkalmazkod. Dreiser lettrtnett ismerve ezek a burkolt szemlyisg-dimenzik nagyon is rthetk. A nk kel val kapcsolata kzponti jelentsg volt mind magnletben, mind hivatsban, ugyangy a konformits s a konvencik elleni harc kzponti tmja volt mind magnletnek, m ind rsainak. Nem meglep teht, hogy a tulajdonsgok, melyek Dreiser letben fontosak voltak, ott vannak az em berekkel kapcsolatos nzetei gykereinl is, m iknt a fenti elemzs kimutatta. Ezt a mdszert term szetesen brmely ms ember vagy em berek burkolt szemlyisgelmletnek vizsglatra alkalmazni lehet. Rosenberg s m un katrsai (1968) egyetemi hallgatk burkolt szemlyisgelmleteit elemez tk, s azt talltk, hogy ez a csoport kt f dimenzi m entn klnbztette meg az em bereket: intellektulis szempontbl j vagy rossz, s trsas szempontbl j vagy rossz (3.1 bra). Egy ilyen elemzshez mg rsos dokum entum okra sincs szksg - kijelentseink, tleteink s a trsainkrl adott jellemzsek elemzsre vr gazdag informcit nyjtanak burkolt szemlyisgelmleteinkrl!

Lehet-e agy ilyen n bar nagynni s ie re t? Burkolt szamlyisgelmletalnk lehetv teszik, hogy az ismert jelleaizk aiap|in tletet a lk o s s u k az ismeretlenekrl. A legtbb ember Agy gondolta, hogy ha valaki utcai rus, nem valszia, hegy egyszersmind nagyszer szereti" is legyen, jllehet tarmszetesen semmi oka sincs, amirt ne lehetne.

Rosenberg s Sedlak (1972) hasonl eljrsokat alkalmaztak annak vizs glatra, hogyan ltjk az egynek egymst. Egy ilyen elemzs alapulhat egyszeren azokon a lersokon is, am elyeket az em berek adnak nagy szm trsukrl, akiket ismernek. A jelzk egyttjrsi gyakorisgnak vizsglatval sajtos egyni szemlyisgelmleteket lehet feltrni. Az egy ni tletekre erteljesen jellemzek a tulajdonsgok sajtos nyalbjai, pl dul j klsej, lusta, homoszexulis" vagy vrshaj, buta, kicsapon g". M indebbl azt fontos megjegyeznnk, hogy valam ennyien haszn lunk ilyen elmleteket a szemly szlels ben. A szemlyszlelsi tletek minsge gyakran legalbb annyira fgg az szleltl, m int az szlelt szemlytl, m ivel valam ennyink nmileg eltr elvrsokat s feltevse ket visz bele tleteibe.

A szem lyisg kulturlis elmletei


Nem szksgszer, hogy a burkolt szemlyisgelmletek teljesen egyniek s idioszinkrtikusak legyenek. Az azonos kultrban l egynek kisebb vagy nagyobb m rtkben osztoznak az em berekrl alkotott burkolt elm
56

leteikben (pl. 3.1 bra). M ilyen eredm nyt kapunk, ha sszehasonltjuk tbb klnbz ember burkolt szemlyisgelmlett? Norman (1963) meg vizsglta sok ember egymsrl, 20 tulajdonsgra adott rtkelst, kzlk egyesek jl ism ertk egymst, mg msokkal csak felsznes viszonyban voltak. A vizsglat eredm nybl az t n t ki, hogy nagyon keveset szmt, m ennyire ismeri az tl a clszemlyt, ak it rtkel - valam ennyi tlet esetn nagyjbl ugyanazokat a tulajdonsgokat hasznltk az alanyok. Egy ksbbi vizsglatban (Tassini s Norman, 1966) a tkletesen idegen em berekrl adott tletek ugyanazt a stru k t rt m utattk, m int amit a korbbi vizsglatban tapasztaltak. M ivel az tletek fggetlenek voltak attl, m ennyire ism ertk az tlk a clszemlyeket, gy tnik, hogy Norman megtlsi dimenzii burkoltan az szlelkben rejtznek, s az szlelk alapvet, kzs szemlyisgelmletre utalnak. A Norman ltal tallt dim enzik olyan tulajdonsgokkal rhatk le, m int az extroverzi, szeretetremltsg, lelkiismeretessg s rzelmi stabilits. M ennyire ltalnosak ezek a dimenzik' a szemlyszlelsben? A ksbbi vizsglatok egy lpssel to v bbm entek: anlkl, hogy valakit meg kellett volna tlni, arra krtk a ksrleti alanyokat, hogy a Norman ltal hasznlt 20 tulajdonsg m inden lehetsges prja kztti kapcsolatrl alkossanak tletet. Ismt csak ugyanazok a dimenzik bukkantak fel, s ez azt jelzi, hogy szemlyisgelmleteinkben az olyan szereptulajdonsgok, m int az extroverzi, szeretetremltsg, lelkiismeretessg s az rzelmi stabilits egyetemesen jelen vannak. M indezeket a vizsglatokat azonban nyugati kultrkban vgeztk. Vajon a msmilyen kultrkban ms burkolt szemlyisgelmletek ltez nek-e? A knaiak pldul ugyanazokra az alapvet dim enzikra tmaszkodnak-e egymsrl alkotott tleteikben, m int am elyeket Norman fede zett fel? Tudjuk, hogy a knai kultra a kzssgi szellemet s a konformitst sokkal magasabbra rtkeli, m int a mi verseng individualisztikus kultrnk. Vajon tkrzdik-e ez a knaiak burkolt szemlyisgelmletei ben? Egy nemrgen vgzett vizsglatban ezt a krdst tettk vizsglat trgyv. Ausztrliai s knai (H ongkongban l) ksrleti szemlyek szemlyisgszlelsi tleteit hasonltottk ssze. A lelkiismeretessg pl dul sokkal fontosabb volt a knai csoportban, mg az ausztliaiaknl az extroverzi t n t a szemlyszlels fontosabb determ innsnak. A burkolt szemlyisgelmletek a szemlyszlelst befolysol legfonto sabb tnyezk kz tartoznak. Taln nem meglep, ha felhalmozott tapasz talataink s tudsunk arrl, hogy m ilyenek az emberek, llandan befoly solja azt, hogy m ilyen jellem zket tulajdontunk az em bereknek, akikrl meglehet, nagyon keveset tudunk. M indazonltal a trsakrl kialaktott feltevseink nem mindig fogalmazdnak meg elszigetelt jellem vonsok alakjban. Nha tipolgikat" hasznlunk a trsak osztlyozsra. M int
57

3.3 GYAKORLAT Az emberek tipolgii rja le egy paprra azoknak az embereknek a tpusait", akiket munkahelyn vagy bartai s Ismersei kztt megismert! Minden tpusnak (a) adjon egy elnevezst, s (b) rja le rszletesebben az adott tpus tulajdonsgait! Legalbb 5 - 8 ilyen tpust prbljon megnevezni. Ezutn tpusonknt gondoljon egy-egy olyan szemlyre, aki az adott tpust jl kpviseli! Most olvasson tovbb, s majd akkor trjen vissza listjhoz, ha mr tbbet tud arrl, hogyan hasznljuk az ilyen szemly prototpusokat!

albb ltni fogjuk, az ilyen szemlytipolgikrl is kim utattk, hogy fontos hatst gyakorolnak a szemlyszlelsre. (Lsd a 3.3 gyakorlatot.)

szlels s osztlyozs
Sok vvel ezeltt Bruner (1958) megjegyezte, hogy A leginkbb magtl rtetd m egllapts..., hogy egy trgy vagy egy krnyezeti esemny szlelse vagy regisztrlsa magba foglalja az osztlyozs aktust" (92. o.). Krnyezetnket nem aszerint ltjuk, ahogy nmagban van, hanem azok nak a kategriknak megfelelen, amelyekkel lersra rendelkeznk. Ez ugyanaz a gondolat, m elyet George Kelly vetett fel a szemlyes konstruktum ok elmletben. A konstruktum ok a vilg osztlyozsra szolgl egyszer kategrik. A kognitv pszicholgiban Bartlett (1985) emlkezet rl rott ttr m unkja szintn megmutatta, hogy az em berek aktvan s folytonosan alkotjk s m dostjk a krnyezetkre vonatkoz ism eret reprezentcik rendszert, m elyeket gyakran smknak hvnak. Az ilyen smkat az j informci osztlyozsra s rtelmezsre hasznljuk. Az osztlyozs teht az szlels szerves rsze.

Szem lyszlels s szemlytpusok


Burkolt tudsunk az em berekrl teht nem korltozdik a tulajdonsgok egyttjrsra vonatkoz feltevsekre. Az informci msik forrsa az a tuds, melyet az u tunkba kerl em berek tpusaira nzve birtoklunk. Ha egyszeren gy jellem znk valakit, mint dikvezrtpus", ni hivatal noktpus" vagy tipikus fiatal elad", ez nhny szban nagyon is gazda gon brzolja az rintett szemlyt. Azltal, hogy az em bereket tpusokba" soroljuk, kpesek vagyunk az em berekrl felhalmozott ism ereteinket rendszerezni, s a szemlyszlels feladatt nagym rtkben leegyszerste ni. Az ilyen tipolgik" lehetv teszik, hogy a m indenki szmra ismert tpus" tulajdonsgaival egy lnyegben ismeretlen egynt is jellemezni tudjunk. Ha a tpusokat jl lthat etnikai vagy faji jellegzetessgek hatrozzk meg, s az emberek kztt szles krben ismertek, sztereotpi rl beszlhetnk (lsd 2. a fejezetet).
58

A htkznapi szemlyszlels leggyakoribb problmi az osztlyozssal fggenek ssze. Ahhoz, hogy gyors s viszonylag pontos benyomst legynk kpesek kialaktani egy jonnan megismert szemlyrl, a legjobb stratgia ltalban az, ha m egprbljuk eldnteni, melyik sajtos csoport hoz vagy kategrihoz tartozik az illet. Az olvas taln visszaemlkszik, hogy az emberek tpusainak helyes azonostsa a szemlyszlels pontoss gnak egyik fontos sszetevje (v. sztereotpia-pontossg). Ha helyesen soroljuk be az em bereket olyan tpusokba", mint az extrovertlt", a radiklis dik", a feminista", a szrfs" vagy a strber", nagym rtk ben egyszerstjk a megtls m unkjt. A kvetkezkben a szemlytpu sok szerinti osztlyozsok nhny kvetkezm nyt vesszk szemgyre.

Mennyire tipikus egy adott em ber?


Az emberek szlelse nem kivtel az osztlyozs ltalnos szablyai all. letnk sorn valam ennyien szert tesznk a szem lytpusok" kiterjedt kszletre, s ezeket a tpusokat" a ksbbiekben az utunkba kerl j szemlyek osztlyozsra hasznljuk. Az em berekrl alkotott tleteket befolysol szemlykategrikat gyakran szemly-prototpusoknak neve zik. A szem ly-prototpusok ismeretsmk (mentlis smk) a trsas kr nyezetnkben megismert em bertpusokrl. A prototpus a tulajdonsgok idelis kombincija, a krdses em bercsoport tkletes" pldja. Term szetesen nem m indenki illeszkedik egyformn jl egy prototpusba: a prototpusossgnak klnbz mrtkei vannak. Egyes szemlyek j" pldi az olyan ismers prototpusoknak, m int m unkam nis" vagy ext rovertlt", vagy gyakorlatias em ber", mg msok a m egkvnt tulajdon sgok kzl csak nhnnyal rendelkeznek. Ezek az em berek kevsb j" pldnyai a p ro to tp u sn ak : kevsb prototipikusak. Valamennyien isme rnk olyan embereket, akik tipikusak" vagy atipikusak" az em berek egy osztlya szempontjbl. (Azt tancsoljuk az olvasnak, hogy trjen vissza a 3.3 gyakorlatban ksztett szemlytpus listhoz, s dntse el m inden egyes felsorolt szemlyrl, hogy m ennyire tipikus" az illet az adott osztly szempontjbl.) Amg a burkolt szemlyisgelmletek kutatsa azzal foglalkozik, milyen felttelezett kapcsolatok vannak a jellem vonsok vagy konstruktum ok kztt, amelyek befolysoljk a trsakrl alkotott tleteinket, a szemly prototpusokkal foglalkoz kutats azt mutatja meg, hogy az em berekrl val gondolkodsunkat a megtlt emberek prototipikussga is befolysol ja. Vegynk egy pldt. Ha az olvas egy ABC-ruhzban tallkozik valakivel, aki a tipikus hziasszony" vagy a tipikus pnk" nyilvnval jellemzivel rendelkezik, valsznleg knnyen fog valamilyen benyom st kialaktani az illetrl, s a ksbbiekben emlkezni fog r. Ezzel szemben, ha olyan szemllyel tallkozik, aki nem emlkezteti semmilyen sajtos
59

embercsoportra, vagy a tulajdonsgok valamilyen keverkvel rendelke zik (vagyis nem prototipikus), a benyoms kialaktst nehezebb feladat nak fogja tallni. Egy szemly teht lehet tbb vagy kevsb prototipikus", attl fgg en, hogy egy prototpus hny meghatroz jellemzjvel rendelkezik. Ms szavakkal, a hziasszonysgnak" vagy a punksgnak" klnbz m rt kei vannak; egyes emberek jobb" pldnyai a tipikus" hziasszonynak vagy a tipikus" pnknak, m int msok. Minl nagyobb a prototpusossg mrtke, annl knnyebb benyom st kialaktani egy szemlyrl s vissza emlkezni r. Ezt ksrletileg is bizonytani lehet. Cantor s Mischel (1979) egyes szemly-prototpusokkal sszhangban ll, illetve azoknak ellent mond szemlylersokat alaktott k i : olyan prototpusokrl volt sz, m int a tipikus extrovertlt" vagy a tipikus introvertlt". Ksrleti szemlyek nek benyomsokat kellett kialaktaniuk, s ksbb vissza kellett emlkez nik ezekre az emberekre. Az eredm nyek azt m utattk, hogy a protot pussal sszhangban ll szemlylersokra ltalban jobban emlkeztek, m int a prototpustl eltr jellemzsekre.

Mindig knnyebb-e a tipikus emberekrl tletet m ondani?


A problm a azonban nmileg bonyolultabb. Valban az a helyzet, hogy a tipikus em berekre mindig knnyebb visszaemlkezni, s knnyebb be nyom st kialaktani rluk? Gondoljunk csak pldnkra, a tipikus hziaszszonyra, akivel ppen most tallkoztunk az ABC-ruhzban. Amikor a kvetkez gondolhoz lpnk, ahol a polcon m ondjuk fszerek vannak kirakva, egy msik asszonnyal tallkozunk, aki nagyon nem prototipikus. Valjban tbb egymsnak ellentmond prototpusra emlkeztet bennn ket, gy viselkedik, m int egy hziasszony, azonban szokatlan ru h t visel, grkorcsolya van a lbn, s drga kszereket hord. Valban olyan nehz benyomst kialaktani egy ilyen nem prototipikus asszonyrl s visszaem lkezni r? ppen ellenkezleg. M indnyjan tudjuk, hogy nha sokkal knnyebb tletet formlni olyasvalakirl, aki sajt elvrsainktl eltr. A prototpus elgondols egyik problmja, hogy az a szemlyszlelsnek kizrlag a racionlis, megismersi (kognitv) oldalra sszpontost. Az emberek szlelst s osztlyba sorolst lnyegben informcifeldolgoz si s emlkezeti problm nak tekinti. A szemlyszlelsi tletek azonban sok m inden m st is m agukban foglalnak. Csaknem m indig vannak rzse ink, rzelmeink, attitdjeink vagy elvrsaink az szlelt em berekkel kap csolatban, amelyek tkznek az egyszer informcifeldolgozssal. A prototpusm odell abban az alakjban, ahogy Cantor s Mischel elterjesztette, figyelmen kvl hagyja a szemlyszlelsi tletek nem kognitv, eseten knt rtkkel teltett, rzelmi jellegt (pl. a hangulatnak a szemlyszlels
60

MRNK

w *

, !* ^ * I A I

v - f M i i / 1 w s ^ f COLEC ; / N A K N i j ^KE h

SZORGOS DfK

'

KOLLGISTA TPUS

Egy mvsz benyomsai hrom klnbz diktpusrl. Az egyetemi hallgat olvask szmra bizonyra ismersek ezek a tpusok, melyekrl egybknt egyetemi hallgat vizsglati szemlyeink szmoltak be - Sydneyben!

fontossgra kifejtett hatst, melyet a 2. fejezetben trgyaltunk). Cantor cs Mischel (1979) eredm nyeitl eltren ms kutatk kim utattk, hogy az szlelk nha jobban emlkeznek a prototpussal ssze nem ill, nem prototipikus emberekre - olyanokra, akik szokatlan, jszer tulajdons gokkal rendelkeznek, amelyek nem illeszkednek elvrsainkhoz (Hastie s Kumar, 1979). Korbbi pldnkra visszatrve, valsznleg legtbbnk igen knnyen tudna benyom st alkotni a fent emltett, nem prototipikus grkorcsolyz hziasszonyrl. gj

Lehetsges-e ezeknek az ellentm ond eredm nyeknek az rtelmezse? M ikor knnyebb benyom st formlni a prototipikus emberekrl, s mikor azokrl, akik eltrnek a prototpustl? Az em berek rzelmi belltds nak egy-egy prototpussal szemben kzponti fontossga lehet abban, hogy a benyomsok alaktsnak fenti kt lehetsges stratgija kzl melyik rvnyesl. Ms szavakkal, az a md, ahogyan egy m eghatrozott szemly tpus irnt rznk, meghatrozhatja, hogy a prototipikus vagy a nem prototipikus em bereket knnyebb-e szlelnnk vagy emlkezni rjuk. Egy nemrgiben vgzett vizsglatban m egprbltuk elklnteni ezt a kt hatst, melyek befolyst gyakorolnak a benyomsok alakulsra: egyfell a clszemly prototpusossgt, msfell az rzelmet, amelyet az adott prototpus irnt rznk (Forgs, 1983). Azt vrtuk, hogy az szlelk klnbz stratgikat fognak alkalmazni attl fggen, hogy egy adott szemly tpus irnt ers vagy gyenge rzelmet reznek. A vizsglatot azzal kezdtk, hogy sszegyjtttk az egyetemi krnye zetben hasznlt tnyleges szemly prototpusok reprezentatv listjt. Az olvast rdekelheti, milyen tpusokat" talltunk a legyakoribbaknak a dikok kztt. Ezeket a 3.1 tblzat m utatja be. Azt is elemeztk, hogy a
3.1 TBLZAT Egyetemi hallgatk csoportja ltal leggyakrabban emltett 16 dlktpus listja s lersa

1. RADIKLISOK. Hanyag megjelens, gyakran protestlnak, overallt vagy Indin ruht viselnek, a knyvtr eltt rpcdulkat osztogatnak, jelvnyeket viselnek, tntetseket szerveznek, szkimondak, zajosak, ltalban balosak, kommunban lnek, agresszvek. 2. KERESZTNYEK. Meglehetsen rtatlanok, j szndkak, szorgalmasok, tisztk, gondosak, szk ltkrnek, J z u s szeret tged stlus jelvnyeket viselnek a tskjukon, hal jelek vannak a knyvei ken, megprblnak msokat meggyzni a valls fontossgrl, bibliakrbe jrnak. 3. TLKOROS DIKOK. Szorongok, lelkiismeretesek, hziasszonyok, finoman ltzttek, rendezettek, jszndkak, szeminriumokon gyakran beszlnek, kitartak, anyskodk, jmdak, kzpkorak, konzervatvok. 4. SZORGOS DIKOK. Hajtsak, spadtak, makacs brzatuk van, lelkiismeretesek, rendezetten ltzt tek, tanvben s tantsi sznetben egyarnt kitartan dolgoznak, sokat vannak knyvtrban, dolgo zataikat beadjk", hozzolvasnak a tananyaghoz, mindent behoznak az rkra, soha nem mulaszta nak eladst, j jegyeket kapnak, nincs sok trsas letk. 5. LUSTA FAJANKK. Hanyagok, rendetlenek, csak azrt vannak itt, hogy elssk az idt, unatkoznak, egykedvek, a fvn szeretnek napozni, minimlis munkt vgeznek, elmulasztjk az eladsokat, buknak, fogalmuk sincs, mirt jrnak egyetemre, gondatlanok, lskdk. 6. KOLLGISTK. Egszsges falusi kinzet, tiszta, polt, emiatt egy kicsit szgyellik magukat, az egye tem trikjt hordjk, gyakran bergnak, kellemesen tltik az idejket, kollgikhoz jrnak ebdelni, a sznidt vidken tltik, kollgiumbl vlasztjk a bartaikat.

62

7. MEDIKUSOK. Konzervatvan ltzttek, nagyon kzposztlybeli jellegk van, hajlamosak klikkeket alkotni, sznobok, elitistk, nzk, fehr kpenyt hordanak, hidegen viselkednek, a Golf kvhzban jrnak ssze, orvosi tmkrl beszlgetnek, ritkn keverednek ms szakokra jr egyetemistkkal, materialistk, gazdagok. 8. SPORTOLK. Mindig rvidnadrgban jrnak, a tanrkon ostobk. Adidas cipben jrnak, s trningru hban, klubokhoz tartoznak, sportversenyeken vesznek rszt, sok idt tltenek a tornateremben, gyakran visznek squasht vagy tenisztt, ebdidben kocognak, egszsgesnek nznek ki. 9. NTUDATOS HOMOKOSOK. Flk ki van frva s flbevalt hordanak, a homoszexulisok egyenjog sgt hirdet jelvnyeket hordanak, sajt diszkjuk s trsasguk van, rszt vesznek a tiltakozsok ban s tntetsekben, affektlva beszlnek, intenzv rzelmi letk van, bizonytalanok, szocibilisak. 10. PUBIK. Gazdagok, kzposztlybeliek, nagyon divatosan ltzttek, keleti elvrosi httr, soha nem viselnek vt, megfelelen beszlnek, a nk sminkelik magukat, szoros, formatervezett farmernadr got viselnek, sportkocsit vezetnek, tengerentli utazsokra jrnak, gyakran jrnak diszkba s tte rembe, selni jrnak, ambicizusak, elitistk, gyakran jrnak a kvhzba. 11. ZSIAI DIKOK. Tisztk, lelkiismeretesek, szemvegesek, ambicizusak, versengek, magnyosak, hajtsak, tapadnak egymsra, bartsgtalanok, csoportjukban egyms kztt soha nem beszlnek angolul, rtelmesek, konzervatvak. 12. MRNKK. Gyakran vannak egyms kztt, sovinisztk, kocks inget s nadrgot viselnek, rvid hajak, szemvegesek, srivk, otthon lnek a szleikkel, szocilisan gyetlenek, arrognsak, kevs rzkk van a kultrhoz, zsebszmolgpet hordanak, faragatlanok, futball irnt rdekldnek, gyak ran jrnak kocsmba, krtyznak. 13. RADIKLIS FEMINISTK. Balosak, szabad szjak, gyakran leszbikusok, ltalban csnyk, nem hordanak kszert, a nk felszabadtsi mozgalmnak jelvnyeit viselik, feminista irodalmat rulnak, agresszvak, overallban jrnak. 14. NYUGODT MAGNYOSOK. Flnkek, nem rintkeznek emberekkel, egyedl tltik az ebdidt, keveset szlnak a tanrkon, kerlik a feltnst, nehz megismerkedni velk, nem jrnak trsasgba. 15. SZRFSK. Napsztta szke hajuk van, vt s rvdnadrgot viselnek, lakkocsijuk van, a tenger partra jrnak htvgn, egsz vben napbarntottak, ostobk, j karban vannak, szexistk, kbtszert hasznlnak. 16. ENTELLEKTELEK. Becsletes, introvertlt, tudomnyos tpus, rgimdi ruhkban jrnak, sok kny vet hordoznak, korn kezdik a munkt, hasonszrekkel gyakran homlyos tmkrl vitatkoznak, elmerlnek a munkban, ismerik az irodalmat s a kultrt, sznhzba s operba jrnak, szemvege sek, ltzetk tiszta.
Forgs, 1983, 158-159. o. nyomn

dikok m iknt tesznek klnbsget a klnbz prototpusok kztt. Amint a 3.2 brn lthat, a tpusok szlelsben a tanulm nyi teljest mny, az extroverzi, a trsas sttus s a politikai radikalizm us voltak a f meghatrozk.
63

A vizsglat igazolta vrakozsunkat: egy prototpus rzelmi jellege meghatrozta, hogy a prototipikus vagy a nem prototipikus szemlyler sokat volt-e knnyebb feldolgozni. Az eredm nyek szerint egy adott szem lytpushoz" val pontos illeszkeds csak akkor elnys a benyoms kialaktsa szmra, ha az adott tpushoz ers pozitv vagy negatv rzelmi reakci ktdik. Egybknt a bonyolultabb szemlyek, akik tbb tpus" tulajdonsgait testestik meg, emlkezetesebbek lehetnek, s erteljesebb benyom st kelthetnek.

Az emberek osztlyozsnak torzt hatsai


M iknt azt Snyder s Uranowitz (1978) egy rdekes vizsglata kim utatta, az em berek kategorizlsnak mg visszafel hat kvetkezm nyei is le hetnek. Ebben a ksrletben a ksrleti szemlyeket arra krtk, hogy olvassk el egy asszony, bizonyos Betty K. hossz s rszletes jellemzst, belertve sok rszletet a gyermekkorrl, neveltetsrl, bartairl, plyavlasztsrl stb. Az letrajz elolvassa utn nhny ksrleti alanynak azt m ondtk, hogy Betty K. leszbikus letvezetst folytat, mg msoknak azt, hogy heteroszexulis, m egint msik csoport pedig nem kapott kiegszt informcit. Ezt az informcit azrt adtk, hogy a ksrleti alanyok Betty K.-t normlis heteroszexulis szemlyknt, illetve leszbikus tpusknt osztlyozzk". Egy httel ksbb a ksrleti szemlyeket arra krtk, hogy idzzenek fl annyi rszletet Betty K-rl, am ennyit csak tudnak. Azok a szemlyek, akiknek azt m ondtk, hogy Betty leszbikus, jrartel meztk a lny lett, s a msik kt csoport tagjainl lnyegesen tbb olyan esemnyt idztek fel", amelyik a hom oszexualitsra utal. Snyder s Uranowitz (1978) felttelezse szerint ezek a torztsok azt jelzik, hogy egy erteljes szemlykategria mozgstsa visszamenleg interferl az emlke zettel. Ezzel az rtelmezssel az a baj, m int Bellezza s Bower (1982) rm utat, hogy nem ism ernk olyan emlkezeti folyamatot, amelyik megmagyarz n, hogyan mdosul az informci, ha mr egyszer bekerlt az emlkezetbe (azaz, m iutn a ksrleti szemlyek elolvastk a kiindul letrajzokat). M iutn elraktroztuk" az informcit Betty K.-rl, a ksbbi informci valjban nem tu d interferlni ezzel az emlkezeti nyommal. A kategri val sszhangban ll leszbikus", illetve heteroszexulis" esemnyek jobb felidzst" inkbb azzal lehetne magyarzni, hogy a ksrleti sze mlyek, akiket a ksbb kapott prototpus cmke vezrel, kiegsztik a kpet. Figyelemre mlt, hogy a ksrleti szemlyek ily mdon m integy a prototpusba belel jellemzket gyrtanak az illet szmra anlkl, hogy felismernk, nincs valsgos bizonytkuk, ami altmasztan tletket. Lvn szocilpszicholgusok, az e folyamatok alapjnl ll emlkezeti
64

(eozo) pacnaaNatyiv
< <

QIZH3AO1X3
SS 5
t - CL h h IU < * 2 3 n tt >

A|ZSS3dV

ui 2 5

O z

O >> - N $ Z

<

' < U J

Ili

<c o 5 /n, ILI ^ g J C5 ' r >" ^Q-

3.2 BRA A szemlyprototipusok szlelse. Ausztrl egyetemi hallgatk gy tettek klnbsget 1 prototipikus" dikkategria 6 kztt (Forgs, 1983,160. o nyomn). .

2 =j LU Q ^

Nehezebb-e vajon benyomst formlni a nem tipikus emberekrl, akiknek ssze nem Ill tulajdonsgaik vannak? Nagymrtkben fgg ez attl, hogyan rznk az illet irnt. Tbbet tudunk a tipikus hziasszonyokrl, azonban egy nem tipikus, pldul egy grkorcsolyn kzleked hziasszony klnsen emlkezetes s informatv Inger leheti

m echanizmusok termszete kevsb rdekes szmunkra, m int az a tny, hogy az olyan kategria-cmkk, m int a leszbikus" vagy heteroszexu lis", extrovertlt" vagy introvertlt", strber" vagy szakbarbr" mi lyen erteljes hatssal vannak a benyomsok alaktsra mg akkor is, ha a kzlskre csak azutn kerl sor, m iutn az egyb relevns informci mr megemsztsre kerlt. Az emberek osztlyozsnak van mg egy rnyoldala. Ha egyszer mr besoroltunk egy szemlyt egy adott kategri ba, gyakran hajiunk arra, hogy kivlogassuk azokat az informcikat, amelyek megerstik osztlyozsunkat, s figyelmen kvl hagyjuk az olyan informcikat, melyek ellentm ondanak annak. Snyder s Campbell (1980) s Snyder s W hyte (1981) tbb ksrlete is bizonytja ezt. Ksrleti szemlyeiknek azt a feladatot adtk, hogy vlassza nak ki 12 olyan krdst, m elyeket egy jvbeli partnerktl meg szeretn nek krdezni annak rdekben, hogy kidertsk, vajon az illet extrover tlt-e vagy introvertlt. A szemlyek tlnyom rszt olyan krdseket vlasztottak ki, amelyek sajt elvrsaikat tm asztottk volna al. Mg abban az esetben is gy jrtak el, ha nem volt tnyleges, m egbzhat informcijuk a partnerkrl. Ms szavakkal, gy tnt, hogy szndkosan igyekeztek kizrni annak a lehetsgt, hogy krdseik nem vrt cfolat hoz vezessenek.
66

Nhny gyakorlati m egfontols


Ezeknek az eredm nyeknek fontos tanulsga van a m indennapi emberis meret szmra. Klnsen azok az em berek, akik sokszor lpnek rintke zsbe felsznesen ismert trsakkal, pldul eladk, polnk, orvosok stb., benyomsalaktsi stratgiikat gyakran alapozzk partnereik tpusba so rolsra. Krdezznk csak meg egy polnt, milyen tpus emberekkel van dolga egy krhzban, s azonnal kpes lesz meglehetsen kimert osztlyozst adni. John M enyhrt vgzett egy idevonatkoz vizsglatot egy sydneyi hazateleptsi krhzban, s azt tapasztalta, hogy mg a nvr tanulk is igen gyorsan kialaktanak egy vilgos osztlyozsi smt a krhzi krnyezetben lv emberekrl. Az ilyen rvidre zrsok szksgesek, hogy cskkentsk az informcifeldolgozsra nehezed terheket, am elyek akkor lpnnek fel, ha m inden jonnan felbukkan em bert nllan prblnnk felmrni, m ezek gyak ran hibs benyomsokat is eredm nyezhetnek. Noha az emberek osztlyo zsa informcifeldolgozsi kapacitsunk korltozottsgnak elkerlhetet len kvetkezm nye (kpzeljk csak el, ha m inden egyes bit informcit az em berekrl kln kellene kezelnnk, anlkl hogy egyszerst kate grikra tm aszkodhatnnk!), meg kell tanulnunk m dostanunk kateg riinkat a ksbbi tapasztalatok fnyben. Ha a msik oldalon vagyunk, vagyis valaki bennnket mr fl egy olyan helyzetben, m int egy felvteli beszlgets vagy egy els tallkozs, el nynkre fordthatjuk a kategorizls ltalnos tendencijt. Ha m indjrt az elejn pozitvan rtkelt szemlysztereotpit hozunk m kdsbe a megfigyelben, ez a prototpus meghatrozhatja a jvbeni benyomsokat.

Kvetkeztetsek
sszefoglalva gy tnik, hogy az emberek osztlyozsa lnyeges rsze a szemlyszlelsi folyamatoknak, amely nagym rtkben segti a benyom sok kialaktst az emberekrl. Az osztlyozs azonban komoly torzt hatsokkal is jrhat. Az em berek hajlanak arra, hogy a kategrival sszeil l informcira emlkezzenek s tmaszkodjanak. Visszamenlegesen to r ztjk azt, amirl gy vlik, hogy beleillik a kategriba, s kivlogatjk azokat az informcikat, amelyek megerstik, nem pedig cfoljk korb ban ltrehozott osztlyozsaikat. Mivel az emlkezeti folyam atokra s a fentebbi kategorizcira sszpontost kognitv elmletek csak nem rgi ben jelentek meg a szocilpszicholgiban, korai volna vgs kvetkezte tseket levonni. Egy dolog azonban biztos: a szemlyszlelsi folyam atok nem reduklhatok egyszer racionlis informcifeldolgozsra, m iknt ezt jabban nhny elmletalkot javasolja (pl. Hassie s m unkatrsai, 1980). Az ilyen tletek klnleges rdekessgt s fontossgt az adja, hogy trsas jellegek, m otivltak s rtkekkel teltettek (Tajfel s Forgs, 191).
67

M inden okunk megvan azt felttelezni, hogy szmos informcifeldolgoz si stratgia ll rendelkezsnkre, hogy a klnfle szemlykategrikkal ms s ms mdon jru n k el. Ebben a fejezetben lttuk, m ennyire fontosak az emberekkel kapcsola tos prekoncepcik a szemlyszlelsben. M ind a tulajdonsgm intkra vo natkoz felttelezsek (a burkolt szemlyisgelmlet), m ind a szemlyek osztlyozsi smi befolysoljk az tleteket. Elmleteink s feltevseink azonban csak egyik forrst jelentik a szemlyszlelsi tletekre hat tnyezknek. A benyomsok kialakulsban tbb eltr informciforrs vesz rszt, melyek kzl egyesek kzvetlenl megfigyelhetk, msokra kvetkeztetnk, gy vgl egyetlen kp jn ltre. Hogyan vgezzk el ezt a feladatot? Ez a kvetkez fejezet tmja lesz.

4. A benyom s kialaktsa

A Gestalt megkzelts s a kzponti vons hipotzise / 72 A benyomsok alaktsnak aritm etikai modelljei / 75 Az informci integrlsval kapcsolatos kutatsok / 76 Az aritm etikai modellek nhny problmja / 77 A httr s a krnyezet befolysa / 79 H oldudvarhatsok / 80 Elsbbsgi s jdonsgi hats / 82 Sztereotipizls s osztlyozsi torztsok / 85 Az elvrsoknak tulajdonthat egyb torztsok / 86 Torzts negatv irnyban / 87 Elnz" torztsok / 88 Kvetkeztetsek / 88

70

A benyoms kialaktsa

Az elz fejezetekben lttuk, hogy a szemlyszlels sokkal problem atiku sabb feladat, m int ltalban gondoljuk. Nemcsak arrl van sz, hogy trsainkrl alkotott tleteink gyakran hibsak s pontatlanok (2. fejezet), de gyakori eset az is, hogy sajt feltevseink s elkpzelseink fontosabbak a benyomsok kialaktsban, m int az szlelt szemly tnyleges jellemzi (3. fejezet). Az ilyen problm k m iatt a szocilpszicholgusok az elmlt vekben m indinkbb annak vizsglata fel fordulnak, pontosan hogyan is alaktjuk ki benyom sainkat trsainkrl. Szemben a megelz fejezetekkel, amelyekben azt vizsgltuk, m it ltunk, amikor trsainkrl tlnk (a sze mlyszlels tartalmt), ebben a fejezetben egy ezzel sszefgg krdst, a hogyan krdst vesszk szemgyre (a szemlyszlels folyamatait). A benyomsok alakulsra vonatkoz m inden kutats mgtt egyszer krds hzdik meg. Hogyan tu d u n k egysges, kerek benyom st kialak tani egy emberrl, amikor az informcik, amelyekre benyom sunkat alapozzuk, ltalban tredkesek, s kln-kln rszletekben kapjuk ket? M ilyen m entlis folyamatok segtsgvel rakjuk ssze az em berekre vonatkoz ism ereteink elszigetelt rszecskit? Vegynk egy p ld t! Ann rl, egy ism ersnkrl tudjuk, hogy magas", barna haja van", barts gos", nagy barna szemei vannak", j alakja van", kitartan dolgozik", s ports egy szllodban". Hogyan alaktjuk ki A nnrl azt az tfog benyomst, hogy csinos, kellemes s kvnatos trs? Tbb alternatv modell is van, amely a benyoms ilyen alakulst magyarzza. Lehetsges, hogy egy benyoms felptsben nhny valban fontos s inform atv kzponti" vonsra tm aszkodunk, s az egyb jellem zket a kzponti vonshoz igaztjuk. A msik lehetsg, hogy valam ilyen aritm etikai folya mat keretben sszegezzk vagy tlagoljuk az informci klnbz da rabjait. Az albbiakban olyan eredm nyeket tekintnk t, am elyek m ind kt modellt altmasztjk.

71

A Gestalt megkzelts s a kzponti vons hipotzise


A Gestalt elmlet (Gestalt nm etl alakot jelent) szzadunk els felben keletkezett a behaviourista s strukturalista elmlet ltal kpviselt atomisztikus pszicholgira adott reakciknt. A korai Gestalt teoretikusok (W er theimer, Koffka s Khler) elssorban az szlelssel foglalkoztak, s mint az elmlet neve is sugallja, gy vltk, hogy az em berek gy vannak programozva", hogy egysges, oszthatatlan formkat szleljenek, nem pedig tredezett, elszigetelt informcirszleteket. Az szlels pszichol gijnak egyik kzponti problmja abban az idben a ltszat mozgsok" jelensgnek magyarzata volt: m irt ltunk mozgst a moziban, vagyis akkor, ha llkpeket gyors egym sutnban vettnk? A Gestalt elmletal kotk vlasza am ennyire egyszer, olyan radiklis v o lt: nincs mit megma gyarzni, hiszen egyszeren az emberi llek egyik lnyegi tulajdonsgrl van sz, hogy olyan egszleges, jelentsteli struktrkat s formkat, vagyis Gestaltokat" szlelnk s ilyenekre reaglunk, amelyek nem ve zethetk vissza sszetev elemeikre. Solomon Asch a Gestalt mozgalom taln legfontosabb kpviselje a szocilis szlels kutatsban. A Gestalt elmlet ms kpviselihez hasonl an t is az rdekelte, hogyan alakul ki egszleges, teljes benyoms az em berekrl az szlel szmra rendelkezsre ll sok-sok informci rsz leteibl, vagyis egy olyan krds, amely napjaink szemlypercepcis kuta tsainak is a kzppontjban ll. Asch felttelezte, hogy a benyoms kialaktsa nem egyszeren a clszemly klnbz vonsainak mentlis tlagolsval trtnik. Sokkal inkbb az egszet megragad folyamatrl van sz, amelyben bizonyos kzponti" vonsok arnytalanul nagy hatst gyakorolnak a benyomsokra. M integy horgonypontknt szolglnak, s a tbbi informci krlttk kristlyosodik ki: az szlel szemly az szlelt szemly lnyegt a vonson vagy vonsokon keresztl igyekszik megragadni" (Asch, 1946, 284. o.). E feltevs ellenrzse rdekben Asch tulajdonsglistt adott ksrleti alanyainak, amely egy clszemlyt rt le. A ksrleti alanyokat arra krte, hogy a clszemlyrl kialaktott benyom saikat egy msik tulajdonsglistn jelezzk. Nhny ksrleti alany szm ra a clszemlyt az intelligens, gyes, szorgalmas, melegszv, hatrozott, gyakorlatias s vatos" jelzkkel jellemezte. Ms ksrleti szemlyek ugyanezt a lerst olvastk, de a melegszv" jelzt a hideg" vltotta fel. A benyomsalakuls aritm etikai elmletei szerint htbl egy jelz felcser lsnek csak kism rtkben szabadna befolysolnia a vgs benyoms minsgt. Asch azt tallta, hogy egyetlen, kzpponti vons felvltsa, vagyis a melegszv felcserlse hidegre, valjban jelents hatst gyakorolt a benyomsokra. A clszemlyt a melegszv" s a hideg" felttelben
72

4.1 TBLZAT Egy kzpponti tulajdonsg (1. lista, illetve 2. lista) i s egy periferikus tulajdonsg (3. lista, illetve 4. lista) kicserlsnek hatsa a benyoms alakulsra

Kzpponti vonsok Inger 1. lista Inger 2. lista Inger 3. lista

Periferikus vonsok Inger 4. lista

intelligens gyes szorgalmas


MELEGSZV

intelligens gyes szorgalmas


HIDEG

intelligens gyes szorgalmas


UDVARIAS

intelligens gyes szorgalmas


UDVARIATLAN

hatrozott gyakorlatias vatos

hatrozott gyakorlatias vatos

hatrozott gyakorlatias vatos

hatrozott gyakorlatias vatos

A ksrleti szemlyek szzalka, akik az adott tulajdonsgot a clszemlyre jellemznek talltk: nagyvonal blcs boldog szerencss termszet humoros szocibilis npszer humnus altruista
kpzeletgazdag

91 65 90 94 77 91 84 86 69 51

8 25 34 17 13 38 28 31 18 19

56 30 75 87 71 83 94 59 29 33

58 50 65 56 48 68 56 77 46 31

Asch, 1946,263. o. nyomn

-------------------

merben klnbzen tltk meg. (Lsd a 4.1 tblzatot.) Egy kontrolivizsglatban Asch ugyanezt az eljrst alkalmazta, de a kzpponti meleg szv-hideg tulajdonsgpr helyett kt periferilis tulajdonsgot (udva rias-udvariatlan) m anipullt. Ezeknek a nem centrlis tulajdonsgoknak a felcserlse csupn csekly hatst gyakorolt a benyom sokra (4.1 tbl zat). A 4.1 tblzaton lthat, hogy amikor a melegszv" tulajdonsg volt a jellemzs rsze, a szemlyt gyakrabban tltk nagyvonalnak, blcsnek, boldognak, szerencss term szetnek, npszernek, szocibilisnak s h u morosnak, m int a hideg" felttelben. Egy periferilis tulajdonsg felcser
73

lse, pldul az udvarias felcserlse udvariatlanra, nem jr ilyen hatssal. Asch felttelezse szerint egy tulajdonsg egyebek kztt attl fggen lesz centrlis" vagy periferilis", hogy milyen egyb informci ll rendelkezsnkre. Lehetsges, hogy ms tulajdonsgok kz helyezve a meleg, illetve a hideg tulajdonsgnak kisebb hatsa lett volna a benyom sokra. Asch eredm nyei nagy rdekldst keltettek, de komoly brlatokat is kivltottak. M ilyen m rtkben ltalnosthatunk a valsgos em berek szlelsre ht tulajdonsgrl adott dntsek alapjn? Asch vizsglatnak gyakori brlata, hogy nagyon valszertlen ingereket s tleteket alkal4.2 TBLZAT Az elzetes bemutatsban egyetlen fetz kicserlsnek hatsa egy tnylegesen megismert szemlyrl alkotott tletekre*

Vlaszok nz visszahzd npszertlen formlis ingerlkeny humortalan kegyetlen

Melegszv lers 6,3 5,6 4,0 6,3 9,4 8,3 8,6

Hideg lers 9,6 10,4 7,4 9,6 12,0 11,7 11,0

* Minl magasabb a szm, annl inkbb tartjk jellemznek az adott tulajdonsgot a clszemlyek.
KeHey, 1950, 434. o. nyomn

mazott. Kelley (1950) valszerbb krlm nyek kztt megismtelte Asch ksrlett. Pszicholgus egyetemi hallgatknak egy vendgeladrl elze tes lerst adott, amely a tulajdonsgok ugyanolyan m anipulcijt tartal mazta, m int Asch esetben. A ksrleti alanyok felnek lersban a me legszv", mg msik felknl a hideg" szerepelt. Ezutn valsgos el adt m utatott be a hallgatknak, aki m integy 20 percig eladst tartott. Ezt kveten az egyetemi hallgatknak nhny skln meg kellett tlnik az eladt. Az eredm nyek azt m utattk, hogy egyetlen jelz megvltozta tsa is jelents hatst gyakorolt az tletekre, mg ebben a realisztikus s bonyolult helyzetben is (4.2 tblzat). Azok a dikok, akik a melegszv elzetes jellemzst kaptk, nemcsak pozitvabban tltk meg a vendgel adt, hanem a vele val interakcit is knnyebbnek talltk, m int a hideg" csoport.
74

A benyomsok alaktsnak aritmetikai modelljei


Asch egszlegessget szem eltt tart alakllektani belltdsa a benyoms alakuls vizsglatban csupn az egyik lehetsges felfogs. Ms kutatk ms alapllsbl kzeltenek a krdshez, olyan matematikai modelleket prblnak ltrehozni, amelyek kpesek megragadni azt a folyamatot, aho gyan az informcikat a trsakrl alkotott egysges benyomss formljuk. Ez a megkzelts, amelyet gyakran kognitv algebrnak" is neveznek, a benyomsok alaktsnak kt alternatv modelljt eredmnyezte, az gynevezett sszegzsi s az tlagolsi modelleket. Az sszegzsi modell szerint az ltalnos benyoms egy szemlyrl egyszeren a szemly ltal birtokolt jellem zk rtknek sszege (Fishbein s Hunter, 1964). Ha pldul gy vljk, hogy egy Dick nev clszemly becsletes s segtksz, s ezeknek a jellem zknek az rtke a kedvez sgre vonatkoz szubjektv sklnkon, mely mnusz httl plusz htig terjed, 7 s 6, akkor a kedvezsg rtke a Dickrl alkotott vgs benyo msban 7 + 6, vagyis 13 lesz. E modell szerint brmely olyan tulajdonsg, amely, ha marginlisan is, kedvez, nvelni fogja a vgs benyoms kedvezsgt. Ha pldul radsul felfedezzk, hogy Dick a gyufacmk ket is gyjti (ez olyan tulajdonsg, am inek kedvezsgi rtke m ondjuk + 1), ez az informci kedvez benyom sunkat mg pozitvabb teszi (+ 1 4 lesz). Ha elfogadjuk az sszegzsi modellt, felttelezzk, hogy br m ennyire marginlis is, m inden apr pozitv (vagy negatv) informci szmt. Kvetkezskppen ha azt akarjuk, hogy j benyomst keltsnk az em berekben, a legjelentktelenebb j" tulajdonsgainkat is fel kell tr nunk. A benyoms alapulsnak tlagolsi modellje, m elyet Anderson (1965; 1974) dolgozott ki, ms kvetkezm nyeket von maga utn. E modell szerint a a vgs benyoms a bemeneti jellemzk egyszer szmtani tlaga. Korbbi pldnkat vve, a Dickrl kialaktott ltalnos benyoms akkor lenne kedvezbb, ha csak az els kt ersen pozitv tulajdonsg (becsletes s segtksz) kerlne bemutatsra [(7 + 6)/2 = 6,5], Teht (7 + 6)/2 = 6,5. A h arm ad ik m arginlisan pozitv vons (gyufacm kegyjts) hozz adsa cs k k en ten az tlagos kedvezsget a vgs benyom sban (7 + 6 + l)/3 = 4,67). Az tlagolsi modellbl az kvetkezik, hogy csak az az inform ci javtja a benyomst, amelyik kedvezbb, m int a ltez tlag. G yakorlatiasan fogalmazva, ha pldul llsra plyzunk, csupn ersen po zitv tulajdonsgainkat kell megemltennk, s hallgatnunk kell m arginlisan pozitv jellem zinkrl (pl. a gyufacm kegyjtsrl)!

75

Az informci integrlsval kapcsolatos kutatsok


A benyomsalakuls aritm etikai modelljei gyakorlatilag a szemlyisgvo nsokat ler jelzk olyan kszletn alapulnak, amelyet a szeretetremltsg" szempontjbl mr korbban sklztak. Anderson (1968) szeretetre mltsgi norm kat alaktott ki 555 szemlyisgvonst ler jelzrl, gy, hogy ezeket a jelzket ksrleti szemlyekkel sklkon tltette meg (a 4.3 tblzat ennek a listnak egy rszlett tartalmazza). Egy tipikus ksrletben a ksrleti szemlyek olyan szlistt kapnak, am elyben a jelzk szeretetremltsgi rtke ismert. A ksrleti szemlyek nek azt mondjk, hogy a jelzlista egy em bert m utat be. Ezutn annak rtkelst krik, hogy k maguk m ennyire szeretnnek egy ilyen embert. A 4.3 tblzaton lthat, elzetesen rtkelt listhoz hasonl listk alkal mazsval a kutatk megprbljk eldnteni, vajon az sszegzsi vagy pedig az tlagolsi modell a vgs benyoms jobb elrejelzje. Szmos vizsglat kim utatta, hogy j jellem zk hozzadsa (a jelzkszlet terjedel mnek megnvelse) tovbb befolysolja a benyomsokat (ez az gyneve zett mrethats"), vagyis ezek az eredm nyek els pillantsra az sszegz si modellt tmasztjk al (Fishbein s H unter, 1964). A nderson (1967) azonban felhvta a figyelmet arra, hogy az ilyen m rethats az tlagolsi modell keretben is megmagyarzhat, ha abbl a feltevsbl indulunk ki, hogy az szlelk egy eredetileg semleges benyomsbl indulnak ki, amely a 7-tl + 7-ig terjed szeretetremltsg skln a 0 rtket foglalja el. A kszletm ret" nvekedsnek tulajdonthat vltozsokat a benyo msban teht m indkt modell kpes magyarzni. A kt modellt vgs soron gy szembesthetjk, ha azt vizsgljuk, hogyan kpesek magyarzni a benyom sok alakulst, ha marginlisan pozitv vagy negatv informcit tesznek hozz a kpekhez. Anderson (1965) elvgzett egy ksrletet, am elyben eredetileg ersen pozitv (PP) s ersen negatv (NN) lersokhoz vagy ersen pozitv, vagy ersen negatv (PPPP vagy NNNN), illetve marginlisan pozitv vagy negatv (PPpp; NNnn) jelzket tettek hozz. A ksrlet eredm nyeit a 4.4 tblzat foglalja ssze. Ez a vizsglat az tlagolsi modellt tm asztotta al, m ivel a marginlisan pozitv ttelek hozzadsa a benyoms pozitivitsnak cskkenst ered mnyezte, nem pedig nvekedst, m int azt az sszegzsi modell felttelez te volna (a 4.4 tblzat els, illetve harm adik oszlopa). Az tlagolsi elmlet mdostsa sorn Anderson figyelembe vette azt a krlm nyt is, hogy nem m inden tulajdonsg befolysolja egyenl m rtkben a benyomsokat. (Ezt a gondolatot term szetesen elszr Asch vetette fel a kzponti vons" hipotzisvel.) A fellvizsglt slyozott tlagolsi modellt nhny laborat rium i vizsglat is megerstette. Klnsen rdekes az a krds, hogy mi
76

4.3 TBLZAT Szemlyisgtulajdonsgok szeretetremltsgnak s felentstelisgnek rtkelsei: a nagyon, a kzepesen s a kevss szeretetremlt tulajdonsgok nhny pldja

Rang hely (555 kztt)


ERSEN POZITV SZAVAK

Szeretetremltsg Sz (7-fok skla)

Jelentstelisg (7-fok sk.)

1 2 3 4
7

8 12 16 18
ERSEN NEGATV SZAVAK

becsletes szinte megrt hsges intelligens megbzhat megfontolt meleg kedves nagyszj nz szk ltkr durva szmt kapzsi szinttlen bartsgtalan megbzhatat lan malicizus kellemetlen

5,73 5,55 5,49 5,47 5,37 5,36 5,27 5,22 5,20 0,83 0,82 0,80 0,76 0,74 0,72 0,66 0,66 0,65 0,52 0,48 0,40 0,36

3,70 3,84 3,68 3,66 3,68 3,86 3,72 3,56 3,68 3,76 3,64 3,74 3,76 3,78 3,38 3,64 3,78 3,76 3,46 3,76 3,76 3,92

531 532 533 538 539 540 543 544 545 548 549

552 , brutlis, 555 hazug


Anderson, 1968 nyomn

hatrozza meg a klnbz tpus informcik slyt vagy relatv fontos sgt. Nhny vltozt, melyek befolysoljk az egyes szemlyisgjellem zknek tulajdontott slyt, e fejezet msodik rszben fogunk szemgyre venni.

Az aritmetikai modellek nhny problmja


M ennyire reduklhat a valsgos emberekrl alkotott valsgos benyo msok formldsa ilyen egyszer s elegns m atem atikai form ulkra? Els pillantsra ezek a formalizlsok nagyon tetszetsek. Kzelebbrl
77

4.4 TBLZAT A benyomsalkots sszegzsi, illetve tlagols! modellje: ersen, illetve mrskelten pozitv vagy negatv tulajdonsgok hozzadsnak hatsa a clszemlyrl alkotott tletekre

Szeretetremltsgi tletek* Kiindul halmaz Ersen pozitv vagy negatv ttelek hozzadsa (2) Mrskelten pozitv v. negatv ttelek hozzadsa (3)

(1)

Pozitv listk Negatv lista

(PP)72,85 (NN)23,70

(PPPP)79,39 (NNNN)17,64

(PPpp)71,11 (NNnn)25,67

* A nagyobb rtkek nagyobb vonzalmat jellnek.


Anderson, 1965, 396. o. nyomn

nzve azonban szmos problm a eltnik. Ezek a kutatsok kt, egymssal szorosan sszefgg felttelezsen alapulnak: (a) a szemlyisgvonsok nak tarts s vltozatlan szeretetremltsgi rtke" van, s (b) a benyo ms kialaktsa lnyegben egyszer, racionlis kognitv folyamat. Egyik feltevs sem felttlenl helyes. Lehetsges, hogy egyes tulajdonsgokat bizonyos helyzetekben pozitvnak tlnk (pl. a bszke" tulajdonsg pozitv jellemz, ha egy fggetlen s magabiztos szemly kontextusban ltjuk), mg ugyanezeknek a tulajdonsgoknak ms kontextusban negatv rtkk lehet (pl. az olyan szemly kontextusban, aki szemtelen s agresszv). (Lsd Hamilton s Zanna, 1974.) Asch ezt gy fogalmazta m eg: M ihelyt kt vagy tbb tulajdonsgot gy rtelmeznk, hogy ugyanahhoz a szemlyhez tartoznak, ezek a tulajdons gok tbb nem elszigetelt vonsok ... a vonsok intenzv trsas letet lnek, trekszenek arra, hogy egymssal szorosan szervezett rendszert alkossanak." (1946, 284. o.) Arrl sincs sz, hogy elfogulatlan szmtg pekknt m kdnnk, ami a bemeneti jelzseket tlagolja. N hny negatv informci egy szemlyrl tkletesen elmoshatja a korbbi pozitv jelz sek hatst, fggetlenl a matematikai tlagtl (lsd Riskey s Birnbaum, 1974). A benyomsok alakulsval foglalkoz kutatsok jl szemlltetik a szocilpszicholgia laboratrium i kutatsainak nhny ltalnos probl mjt. Jl tudjuk, hogy a m indennapi letben benyomsok alakulst tnyezk ezrei befolysoljk, belertve olyan ellenrizhetetlen" vltoz kat, m int az aznapi idjrs (lsd Schwarz, 2. fejezet), s hogy jl aludtunk-e
78

elz jszaka. A tudom nyban elfogadott eljrs az ilyen hatsok kiksz blse vagy ellenrzse, annak rdekben, hogy egyszerre csak nhny vltoz tiszta, tm ny" hatst lehessen vizsglni. Pontosan ez az, amire a kognitv algebra ksrletet tett. A jelzlistk alkalmazsa valsgos embe rek helyett alkalmas a szeretetrem ltsg" egzakt manipullsra, anl kl hogy ms vltozk zavar kzrejtszsval szmolni kellene. Ez azon ban azt eredmnyezi, hogy a dntsi problm a olyan tvol kerl a benyomsalaktsi dntsek tipikus kom plexitstl, hogy nhny brl szerint az eredm nyek egyltaln nem rvnyesek a valszerbb helyzetekben. Az olvasnak azt javasoljuk, hogy ezen a ponton gondolkodjon el, vajon igazuk van-e a brlknak, s hogy van-e a benyomsok alakulsnak vizsglatra jobb mdszer. A kutatsi m dszerekrl egybknt a 16. feje zetben fogunk bvebben szlni. A nderson slyozott tlagolsi formulja elvezet bennnket a benyom sok alakulsval foglalkoz kutatsok legfontosabb krdshez: mi hat rozza meg, hogy m ilyen slyt rendelnk azokhoz a klnbz jelzsekhez, amelyeket a clszemlyrl szlelnk? M irt van az, hogy egyes jelzsek nek bizonyos helyzetekben nagy slya van, mg mskor ugyanezt a jelzst esetleg teljesen figyelmen kvl hagyjuk a benyoms kialaktsban? A be nyomsalakulst gyakran befolysoljk irracionlis, rzelmi elfogultsgok, mint pldul az ers vonzalom vagy elutasts, a burkolt szemlyisgelm letek kzrejtszsa, szemlyes meggyzdsek stb. A tovbbiakban n hny tipikus torzt tnyezvel foglalkozunk, amelyek befolysoljk a benyomsok alakulst.

A httr s a krnyezet befolysa


Az informcit, amelyet trsainkrl szerznk, m indig sajtos kontextus ban rtelmezzk. Egy szlelt tulajdonsg vagy vons jelentse nem llan d, rszben a httrtl, a helyzettl, a krlm nyektl s az szlelt sze mlyrl korbban szerzett informcitl fgg. Mg az olyan ltszlag irrelevns informci is, m int amilyen egy megfigyelt interakci fizikai httere, befolysolhatja, hogyan rtelmezzk az em berek viselkedst. Egy vizsglatban (Forgs s Brown, 1978) egyszeren lefnykpeztk nhny fiatal pr beszlgetst. A beszlgetsek az intim its klnbz fokn zajlottak. Ezutn fototechnikai eljrsok segtsgvel a kpeket klnbz fizikai htterekre fnykpeztk r (sznhzi elcsarnok, utca stb.). Az eredm nyek azt m utattk, hogy ugyanazokat az em bereket, akik pontosan ugyanabban a beszlgetsben vettek rszt, klnbzen tltk meg, attl fggen, hogy m ilyen fizikai krnyezetben szleltk a tallkozst. A nnak az informcinak, amit a pr tagjai nmagukrl kzltek, nagyobb slya volt egy meleg, intim krnyezetben, mint egy hideg, szemlytelen krnye zetben.
79

Holdudvarhatsok
A holdudvarhatsok a benyomsalaktsi torztsok specilis esetei. Az szlelknek azt a hajlamt jelentik, hogy felttelezzk, ha valaki valami ly e n j (vagy rossz) tulajdonsggal rendelkezik, az illet egyb tulajdons gai is valsznleg sszhangban lesznek ezzel, vagyis jk vagy rosszak lesznek. Ha Pista nev kollgnkat pozitvan rtkeljk, m ert egyszer segtett tladni hasznlt autnkon, s valaki megkrdez bennnket, vajon Pista megfelel ember lenne-e a hivatali nnepsg megrendezsre, val sznleg igennel vlaszolnnk. Nem m intha brmilyen tudsunk is volna arrl, hogy Pista rendelkezik-e az ehhez szksges jrtassggal, hanem azrt, m ert ltalban pozitvan vlekednk rla. A holdudvar hatsok rdekes pldja, amikor a kls megjelens szolgl a bels szemlyes tulajdonsgokra trtn kvetkeztetsekhez (lsd a 4.1 gyakorlatot). Din, Berscheid s W alster (1972) arra krtk ksrleti szemlyeiket, hogy klnbz sklkon rtkeljk vonz, csnya s tlagos klsej em berek fnykpt. A sklk olyan tulajdonsgokat mrtek, amelyek nem llnak sszefggsben a kls megjelenssel (pl. szemlyisget, foglalkoz si sttust, intelligencit stb.). A j klsej em bereket egybehangzn pozitvabban rtkeltk, m int a rossz klsej clszemlyeket. gy tnik, hogy az tlk feltteleztk, a vonz emberek mg az olyan, a kls megjelenstl fggetlen tulajdonsgok esetben is flnyben vannak, m int
4.1 GYAKORLAT

Mit tegynk Judittal? Az albbiakban rvid beszmolt olvashat egy esemnyrl, amelyben egy kisgyerek szerepel. Krjk, hogy a trtnet elolvassa utn vlaszoljon az albbi krdsekre. Judit aranyos hromves kislny. Gynyr szke haja s csodlatos kk szeme van. Egyik nap, amikor a szomszdok ngyves kisfival jtszott, a kisfit megdobta egy kve), olyan slyos srlst okozva i ezzel, hogy a kisfit krhzba kellett vinni." Kpzelje el, hogy tanja volt ennek az esemnynek! Vlemnye szerint az adott krlmnyek kztt Juditnak szndkban llt srlst okozni a kisfinak? Meg kell bntetni Juditot? Valszn-e, hogy jra elkvet majd hasonl dolgokat? Valszn-e, hogy Judit rtelmes gyerek? Megengedn-e a gyereknek, hogy Judittal jtsszon ? Mieltt jra szemgyre venn tleteit, olvassa tovbb a knyv szvegt!

80

< intelligencia. Ms vizsglatok kim utattk, hogy a j klsej embereket iz (vagy ppen gyerekeket) kevsb szigoran brljk el, ha valamilyen szablysrtst kvetnek el, m int az elnytelen klsej embereket. Vessnk egy pillantst m ost arra, hogy az olvas milyen tleteket alkotott Juditrl az elz gyakorlatban. gy gondolja, kevsb szigor volt vele, egyszeren azrt, m ert vonz klsej gyereknek m utattk be? Taln rdekelni fogja az olvast, hogy sok vizsglat pontosan ilyen elfo gultsgokat m utatott ki a szemlyszlelsi tletekben (a rszleteket lsd j 12. fejezetben!). rdekes, hogy nemcsak a vonz fizikai kls, ami legalbbis lland jellemzje az em bereknek, hanem mg a rvid, ideiglenes megnyilvnul sok is, m int amilyen a mosoly, hasonl holdudvarhatsokat eredmnyez hetnek (Mueser s m unkatrsai, 1984). Egy nemrgiben vgzett vizsglat ban (Forgs, O'Connor s Morris, 1983) nhny krdst tettek fel a ksrleti szemlyeknek, amelyek nagyon hasonltottak a Juditrl feltett krdsek hez. A ksrleti szemlyeknek azt kellett eldntenik, m ennyire bns egy dik, aki csalt a vizsgn, s meg kellett jellni a legmegfelelbb bntetst a szmra. Az eset rszletes lersa mellett a szemlyek megkaptk a krdses egyn fotit is, amelyik az egyik esetben egy mosolyg, a msik esetben egy nem mosolyg, kzmbs arcot m utatott. Azok az tlk, akik a mosolyg fnykpet kaptk, gy vltk, hogy a dik kevsb felels a szablysrtsrt, s kevsb szigor bntetst javasoltak a szmra, m int azok a ksrleti szemlyek, akik a nem mosolyg kpet lttk! Mg meglepbbek Harari s McDavid (1973) eredmnyei. k ltalnos iskolai tanrokat krtek arra, hogy osztlyozzanak olyan fogalmazsokat, amelyeket lltlag negyedikes, tdikes gyerekek rtak. A gyerekeknek csak keresztnevk volt rrva a dolgozatra, pldul Dvid" s A ndrs" (gyakori, pozitvan rtkelt nevek) vagy Hug" s M ric" (szokatlan, negatvan rtkelt nevek). Jllehet a fogalmazsok pontosan ugyanazok voltak, Hug" s M ric" tlagosan majdnem egy teljes osztlyzattal rosszabb eredm nyt rt el, m int A ndrs" s Dvid". A holdudvarhatsok msik pldjt W ilson (1968) m utatta be, aki ksr leti szemlyeinek, ausztrliai dikoknak, azt mondta, hogy a vendgel ad, akit vrnak, professzor, docens, adjunktus, tanrsegd vagy egyetemi hallgat egy msik egyetemen. Az elads utn a dikokat egyebek kztt arra krte, hogy becsljk meg a vendg magassgt. A dikoknak ezutn sajt lland eladjuk magassgt is meg kellett becslnik. Azok a dikok, akik gy tudtk, hogy a vendg professzor, a vendg magassgt csaknem 6 cm-rel m agasabbnak becsltk, m int azok, akik gy tudtk, hogy az illet dik. Ezek a torztsok a szoksos elad magassgnak megbecslsnl nem jelentek meg. Ebben az esetben az fordult el, hogy < sttus dim enziban megjelen pozitv jellemz, i tudom nyos rang
81

Holdudvarhats. Gyakran hajiunk arra a felttelezsre, hogy azok az emberek, akik egy bizonyos terleten, mondjuk a kls meglelsns tern, elnys tulajdonsgokkal rendelkeznek, az ettl fggetlen egyb terleteken, pldul motivcljukat vagy szakrtelmket Illeten Is jobbak a tbbieknl.

holdudvarba vonta azokat az tleteket, amelyek egy fizikai tulajdonsg ra, a magassgra vonatkoztak. Az ilyen holdudvarhatsokat sajtos bur kolt szemlyisgelmleteknek" is tekinthetjk, amelyek valamennyink-: ben kzsek, ugyanis valam ennyien gy gondoljuk, hogy a j tulajdons gok ltalban valsznbben jrnak egytt ms j tulajdonsgokkal, m int rosszakkal.

Elsbbsgi s jdonsg! hats


Az els vagy a legutols benyoms befolysolja-e jobban az emberekrl alkotott tleteinket? A holdudvarhats mellett nagym rtkben befoly solja az informci viszonylagos slyt" a benyoms alakulsban az a sorrend, amelyben a msik szemlyre vonatkoz inform cikat kapjuk. Viselkedsnk ltalban azt a feltevst kveti, hogy az els benyomsok minden tovbbi benyomsnl fontosabbak. Klns gonddal gyelnk megjelensnkre, s m indent megtesznk, hogy jl nzznk ki, barts gosnak s intelligensnek ltsszunk amikor elszr tallkozunk valakivel, legyen az illet leend partner, potencilis bart vagy kollga. Solomon Asch az elsk kztt vizsglta az ilyen sorrendi hatsokat. Az egyik vizsglatban egy hipotetikus szemlyrl ktfle lerst adott. Az els
82

gy hangzott: intelligens, szorgalmas, im pulzv, kritikus, makacs, irigy". A msik lista ugyanezeket a jelzket tartalm azta, de fordtott sorrendben: irigy, makacs, kritikus, im pulzv, szorgalmas, intelligens". A kt lista olvastn klnbz kpek alakultak-e ki nben az illet szemlyrl ? Asch ksrleti alanyai esetben gy trtnt. Az els esetben (intelligens stb.) a szemlyt sokkal pozitvabban rtkeltk, m int a msodik lista alapjn (makacs stb.). Ez a vizsglat vilgos bizonytkot nyjt arra, hogy az elsnek kapott informcinak arnytalanul nagyobb hatsa van az tle tekre, ez az gynevezett elsbbsgi hats. Asch gy vlte, hogy a jelensget az okozza, hogy a ksbbi jelzk jelentse elmozdult az elsnek bem utatott jelz irnyba, hogy jobban sszhangba kerljenek vele. Ez a jelentsasszimilci feltevs termszete sen tkletesen sszhangban van a Gestalt szemllettel, amely szerint egy szemlyisgvons jelentse nem lland, hanem a szemly ms tulajdons gaitl fgg. Asch ksrlett ismt csak amiatt kritizltk, hogy nhny jelz rtkelse nagyon klnbzik a bonyolult ingerek megtlstl. Luchins (1957) valszerbb ingeranyaggal dolgozott. Ksrleti alanyainak kt rsz letes lerst adott egy Jzsefnek" nevezett ember tevkenysgeirl. Az els szveg Jzsefet m int bartsgos, extrovertlt s trsasgkedvel sze mlyt m utatta be, mg a msodik szvegben Jzsef gy viselkedett, m intha szgyenls, introvertlt s ltalban bartsgtalan volna. A ksrleti ala nyok ezt a kt szveget vagy extrovertlt-introvertlt, vagy introvertlt -extrovertlt sorrendben olvastk. Az ers elsbbsgi hats ezttal is jelentkezett: a benyom sokat nagym rtkben meghatrozta, m elyik szve get olvastk elbb a ksrleti alanyok. Mg ennl is valsznbb helyzetet terem tettek Jones s m unkatrsai (1968). Ebben a ksrletben a ksrleti alanyok olyan em bert figyeltek meg, aki egy 30 krdsbl ll tesztet tlttt ki. Az egyik ksrleti felttel szerint a z illet nagyon jl kezdett, csaknem m inden krdst helyesen vlaszolt meg, azonban a teszt msodik rszben teljestmnye rom lott. A msik ksrleti felttelben pontosan fordtva t rtn t: az illet nagyon rosszul kezdett, de teljestmnye drmaian jav u lt a teszt msodik rszben. Valj ban m indkt szemly egyformn teljestett, hiszen m indketten 15 krdsre vlaszoltak a 30-bl. Mgis, a ksrleti alanyok, akik ezeket a teljestm nyeket lttk, gy vltk, hogy az a szemly, aki jl kezdett, intelligensebb s jobban teljest majd egy ksbbi tesztben, m int az a szemly, aki rosszul kezdett. Meglep azonban, hogy ezeket az ers elsbbsgi hatsokat m ilyen knny kikszblni. A ksrleti alanyokat figyelm eztetjk arra, hogy ne dntsenek addig, amg valam ennyi relevns informcit nem olvastk el, vagy ha az els s a msodik informcicsomag" bem utatsa kz szne tet iktatunk, az elsbbsgi hats eltnik. Ilyen krlm nyek kztt egy
83

jdonsgi hats rvnyesl - azaz az utoljra kapott informci fogja meghatrozni a benyomsokat. Az jdonsgi hats legnyilvnvalbb ma gyarzata az emlkezettel ll kapcsolatban. Ha egy szlel nem dnttt mg egy szemlyrl a korbbi informcik alapjn, akkor az utols nhny informci egyszeren azrt fogja a legnagyobb hatst gyakorolni, m ert ezekre emlkezik az szlel a legnagyobb valsznsggel vissza. jdons gi hats jelentkezik akkor is, ha az alanyokat figyelm eztetjk vagy utast juk arra, hogy az informci m inden rszletnek egyforma figyelmet

Az els benyoms ereje.


W m i B Bi KBMMVQBS H U M H I n n l i M ||f M U f M |H v e R f l v M n H I L
a - - --------- - -------------- - in f j _

Az elsbbsgi hats legegyszerbb magyarzata, hogy az em berek a ksbbi informcinak kevesebb figyelmet szentelnek, m int a korbbiak nak. Ha a ksrleti szemlyeket flbeszaktjuk a feladat kzepn, vagy azt m ondjuk nekik, hogy egyformn figyeljenek m inden informcirszetre, az elsbbsgi hats eltnik. H endrick s Costantani (1970) ilyen helyzetet hozott ltre, egyszeren gy, hogy ksrleti alanyaiknak hangosan kellett elolvasniuk egy szem ly jellemzst. Ilyen krlm nyek kztt az embe rek ugyanolyan m rtkben koncentrlnak az utols, m int az els rszletek re. A felttelezssel sszhangban az elsbbsgi hats helyett enyhe jdon sgi hats jelentkezett. sszefoglalva, helytllnak tnik a megllapts, miszerint a legtbb htkznapi helyzetben az els benyoms valban rendkvl fontos. Elg knny azonban az ilyen torztsokat kikszblni,
84

pldul gy, hogy m egszaktjuk a bem utatst, vagy valam ilyen ms m don rbrjuk az szlelket, hogy a ksbbi informciknak is szenteljenek ugyanolyan figyelmet, m int a korbbiaknak. Ha nem ll m dunkban befolysolni az szlelket, a klnsen fontos ismerkedsi helyzetekben mgiscsak a legjobb arra koncentrlni, hogy a lehet legjobb els benyo mst keltsk!

Sztereotipizls s osztlyozsi torztsok


Az olvas bizonyra emlkszik mg, hogy korbban beszltnk mr a szem ly-prototpusok s sztereotpik hatsrl a szemlyszlelsi tletek pontossgra. Az a kpessg, hogy helyesen ism erjk fel egy csoportnak a tulajdonsgait, amelyhez az szlelt szemly tartozik, nagym rtkben segtheti a benyomsalaktsi folyamatot. Valjban a szocilis szlels sorn mindig lezajlik ilyen kategorizci. Amikor em berekkel tallkozunk, nagyon gyakran felbukkan bennnk azon csoport kritikus tagjnak vagy prototpusnak" a kpe, amelyhez az ppen utunkba kerlt ember tarto zik (lsd a 3. fejezetet). Am int az szlelt szemlyt kapcsolatba hoztuk egy ilyen tpussal vagy kategrival, autom atikusan felttelezzk, hogy sok kzs tulajdonsga van a kritikus csoporttaggal. Ez a szemlyszlelsi tletek komoly torztshoz vezethet. Razran (1950) beszmol egy vizsglatrl, amely vilgosan szemllteti az ilyen torztsokat. Arra krte ksrleti alanyait, hogy vszonra kivettett kpek alapjn tljenek meg 30 egyetemi hallgatnt szeretetremltsg, intelligencia, ambci, jellem s szpsg szempontjbl. Kt hnappal ksbb ugyanezeket a ksrleti alanyokat ismt arra krte, hogy tljk meg ugyanazokat a fnykpeket. (A ksrleti alanyok nem tudtk, hogy ugyanazokrl a fnykpekrl van sz, mivel azok szmos ms fnykp kz voltak keverve.) Ezttal azonban kzlte a lnyok nevt is, s a neveket termszetesen m anipullta. Egyes lnyoknak nyilvnvalan r, msoknak zsid, olasz vagy angolszsz neveket adott. E csoportsztereot pik hatsa az tletekre dbbenetes volt. Az ugyanarra a lnyra adott korbbi tletekkel sszehasonltva a zsid lnyok pldul most sokkal intelligensebbeknek s ambicizusabbaknak, de kevsb szeretetrem lt nak minsltek. Nyilvnval, hogy azok a tulajdonsgok, m elyeket abban az idben a zsidk tipikus tulajdonsgainak tartottak, rszv vltak az e szemlyekrl kialaktott benyomsoknak. A sztereotipizls ltalban jl lthat jellemz, pldul a brszn, a kls megjelens, a tjszls vagy mint Razran ksrletben, a nv alapjn jelenik meg. Gyakori, hogy egy ember ruhzata is elegend egy sztereot pia kivltshoz. Egy brit vizsglatban (Sissons, 1978) egy sznsz krt felvilgostst egy vastllomson, hol kzposztlybeli (kem nykalap
85

stb.), hol munksosztlybeli ltzkben. A reakcik drmaian klnbz tek, s a kzposztlybeli szemly sokkal tbb segtsget kapott. Bizonyos helyzetekben azonban a szokatlan (hippi) ltzk biztost elnyket a viseljnek. Egy tntetsen a szakadt" ruht visel em berek sikereseb bek voltak az alrsgyjtsben, m int a hagyomnyos ruhzatot visel trsaik (Suedfeld, Bochner s Matas, 1971). Az emberek ismert tpusokba" trtn besorolsa nem szksgszeren jelenti, hogy az szlel eltletes vagy szndkosan elfogult. A bennnket r informcik vgtelen vltozatossgt figyelembe vve szksgszer a krnyez vilgot ismers kategrikba egyszersteni s szervezni. Hadd emlkeztessnk arra, hogy ez az elgondols volt az alapja George Kelly szemlyes konstruktum elmletnek, s alapul szolgl a legtbb modern szemly szlelsi kutatshoz is (3. fejezet). De az ilyen kategorizls a szemlyszlelsben jelents torztsok forrsa is lehet. Ha tudatban va gyunk annak, hogyan m kdik a kategorizls az tletek befolysols ban, kpess vlhatunk arra, hogy ellenrizzk ezeket a torztsokat. Errl a ksbbiekben tbbet fogunk mondani.

Az elvrsoknak tulajdonthat egyb torztsok

A vilgrl felhalmozott ism ereteinket nemcsak emberek, hanem esem nyek tipolgiiba is szervezzk (Forgs, 1979). A tipikus, vrhat ese m nysorokrl rztt tuds, ms szval a forgatknyv-ism eret" szintn befolysolhatja a szemlyszlelsi tleteket. Nagyon jl m utatja ezt a hatst egy ksrlet, amit Owens, Bower s Black (1979) vgeztek. A kutatk t rvid szvegrszt m utattak be a ksrleti szem lyeknek egy szereplrl, i akit N ancynek neveztek. A szvegek Nancy napi tevkenysgt rtk le: vsrolt, kvt fztt, m eghallgatott egy eladst, felkeresett egy orvost, s elment egy partira. A ksrleti szemlyek felnek azonban tovbbi hrom m ondatot is adtak elolvassra, mieltt a tbbi szveget olvastk volna: . Nancy ismt rosszul rezte magt, amikor felbredt, s azon gondolko dott, vajon valban terhes-e. Hogyan mondja ezt el a tanrnak, akivel egytt j r? s a pnzzel is problma volt." A kvetkez nap m egkrtk a ksrleti szemlyeket, hogy idzzk fel mindazt, amit csak tu d n ak Nancy rutinjbl. Azok, akik a Nancy terhess gt sugalmaz rvid bevezett olvastk, hajlamosak voltak olyan rszlete ket felidzni", amelyek megfeleltek egy tipikus nem kvnatos terhessg forgatknyvnek. gy tnik, a nem kvnatos terhessggel kapcsolatos helyzetekrl fennll hatrozott nzetek s elvrsok (a forgatknyv") nagyon is befolysoltk, hogyan rtelmeztk s idztk fel a ksrleti szemlyek a N ancyvel kapcsolatos informcit. Ez a hats nagyon hasonlt azokhoz a torztsokhoz, amelyeket Snyder s Uranowitz m utattak ki egy
86

korbban ism ertetett vizsglatban, a h o l a ksrleti szemlyek benyomsai ersen fggtek azoktl az inform ciktl, amelyeket egy lny szexulis letrl (homoszexulis, illetve heteroszexulis) elzetesen kaptak.

Torzts negatv irnyban


Amikor benyomst alaktunk ki egy em berrl, vajon egyformn kezeljk-e a pozitv s a negatv inform cikat? Vajon ugyanakkora pozitv hatst vlt-e ki bellnk, ha m egtudjuk, hogy valaki szorgalmas, intelligens vagy kellemes, m int amekkora negatv hatst kivlt az, ha lusta, buta vagy kellem etlen? A kutatsok azt m u tattk ki, hogy a negatv informcinak ltalban arnytalanul nagyobb szerepe van a benyomsok meghatrozs ban, s a negatv els benyom sok sokkal ellenllbbak a vltozssal szemben, m int a pozitvak. Ezt a torztst legjobban a pozitv s negatv jelzsek viszonylagos inform cirtkvel lehet magyarzni. A pozitv cselekedetek s jellemvonsok ltalban sszhangban vannak a trsadalmi elvrsokkal, s gy viszonylag keveset m ondanak egy egynrl: az illet egyszeren olyan, am ilyennek lennie kell. Valamennyinktl ltalban azt vrjk, hogy pozitv cselekedeteket hajtsunk vgre s pozitv dolgokat m ondjunk egymsnak. A negatv cselekedetek azonban ltalban nem felelnek meg a trsadal milag elfogadott mrcknek, kvetkezskpp valszn, hogy valdi s inform atv egyni jellem zket trnak fel. A negatv informcit egy sze mlyrl gyakran kezeljk az igazi" jellem klnsen m egbzhat jelzse knt, s arnytalanul nagy szerepet ju tta tu n k neki a benyoms kialakts ban.

Kedves ember, ugye? Vlasztanunk kell: elnzek legynk a jra vagy elfogultak a rosszra. A kulturlis normk hatsra ltalban Inkbb pozitv, mint negatv tulajdonsgokat tteleznk fi trsainkrl. Ha viszont a negatv tulajdonsgokrl kzvetlen bizonytkot szerznk, ennek ltalban arnytalanul nagy hatsa van a benyoms alakulsra.

87

Elnz torztsok
Ezek a torztsok arra a tnyre utalnak, hogy ha nyilvnval negatv informcit nem kapunk, ltalban inkbb pozitv, m int negatv tulajdon sgokat tteleznk fel az emberekrl. M iknt a negatv viselkedsnek arnytalanul nagy hatsa van a benyomsokra, hiszen az ilyen viselkedst nem lehet a kulturlis konvencikhoz val igazodssal magyarzni, nega tv informci hinyban az emberek hajlanak arra, hogy ugyanezeket a konvencikat kvessk, amikor pozitv jellemzket tteleznek fel. Ez az oka annak, hogy a Gallup Intzet ltal vizsglt kzszereplk tbb m int 75%-t pozitvan tlik meg, noha a statisztikai valsznsg szerint ennek az arnynak csak 50% krl kellene jrnia. Nem szeretnk trsainkrl negatvan tlkezni, hacsak nem ll rendelkezsnkre nyilvnval bizo nytk. Ez az ltalnos szeldsg" magyarzza azt is, hogy pldul mirt kszek a dikok arra, hogy a nekik tantott tantrgyakat szlssgesen brljk, anlkl hogy a tantrgyat tant tanrt magt brlnk. M ert ha nincs direkt informci a butasgrl vagy nemtrdmsgrl, ltalban a legjobb szndkot ttelezik fe l! A szocilpszicholgusok sem kivtelek az elnzsi torztsok all. Csak egyetlen pldt emltve, a vonzalommal kapcsolatos kutats hatalmas irodalmban az elnytelen klsej clszemlyeket soha sem nevezik csnynak". A legtbb knyv, belertve a m inket is, ms, kevsb les szavakat hasznl, pldul egyszer" vagy mesterklet len" (!). Ha nincs okunk a negatv rtkelsre, nem szvesen hasznlunk slyos vagy kritikus szavakat.

Kvetkeztetsek
A benyom sok alakulst befolysol klnbz tnyezk listjt kornt sem m ertettk ki. Az ltalnos tanulsg az, hogy trsaink szlelsben z berkez informcit mindig egyszerstjk s kategorizljuk. Ez az egy szersts s osztlyozs burkolt szemlyisgelmletnkkel", korbbi tapasztalatainkkal, a szemlyek tpusaival s az esemnyek forgatkny veivel kapcsolatos ismereteinkkel, valam int a kulturlis elvrsokkal s norm kkal sszhangban ezeknek megfelelen trtnnek. A korbbi feje zetben tanultakat gy tu d juk sszektni a benyomsalakts problmj val, hogy a klnbz torztsokat slyoz tnyezknek tekintjk, amelyek nvelik vagy cskkentik egy adott informciegysg slyt valakirl A benyomsalkots egy ilyen slyozott tlagolsi modellje elgg ltalnos ahhoz, hogy m ind Asch kzponti vons hipotzist, m ind Anderson infor mci integrlsi modelljt magyarzni lehessen vele. A legfontosabl krd s: mi hatrozza meg azt a slyt, amit egy szlelt szemlyre vonatkoz informciegysgnek tulajdontunk? Lttuk, hogy az szlelben rejl t
88

nyezk, pldul feltevsei, rzelmei s ism eretei meghatroz szerepet jtszanak ebbl a szempontbl. Az ilyen elvrsok hatsa a benyoms alaktsra nha meglehetsen zavar kvetkezmnyekkel jrhat, pldul nbeteljest jslatokhoz vezet het, amikor is a clszemly vgl tnylegesen alkalmazkodik a mi elvrsa inkhoz. Van nhny rdekes vizsglat, amelyek ilyen hatsokat m utatnak be. Rosenthal s Jacobson (1968) ltalnos iskolai tanroknak azt mondtk, hogy osztlyukbl nhny (vletlenszeren kivlasztott) gyerek az v folyamn vrhatan nagyot fog javtani teljestm nyn (a tanroknak nem m ondtk meg, hogy vletlenszeren vlasztottk ki a gyerekeket, ehelyett egy tesztre hivatkoztak, hogy annak alapjn vrhat a javuls). Az iskola v vgn a gyerekek intelligenciahnyadost egy valsgos intelligencia teszttel mrtk meg. Azok az eredetileg vletlenszern kivlasztott gyere kek, akiktl tanraik javulst vrtak, trsaikhoz kpest 10 ponttal na gyobb nvekedst rtek el az intelligenciahnyadosban. gy tnik, hogy a j benyomsok s a javuls elvrsa a tanrok rszrl valsgos javuls ba fordult t, valsznleg azrt, m ert a tanrok klns figyelmet szentel tek azoknak a gyerekeknek, akiktl j teljestm nyt vrtak el. Az nbeteljest jslatok mg ennl is fontosabbak lehetnek, ha a krd ses jellemzt nem lehet olyan knnyen mrni, m int az intelligencit. Ha azt vrjuk valakitl, hogy bartsgtalan vagy agresszv lesz, ezeknek az elvrsoknak az rvnyessgrl nehz informcit szerezni. Ezek az em berek vgl azutn gyakran viselkednek a mi elvrsainknak megfelelen. Ez nem azrt trtnik gy, m ert valban bartsgtalan vagy agresszv emberek, hanem m ert mi viselkedtnk velk szemben bartsgtalan s vdekez mdon. Hasonlkppen, a pozitv viselkeds elvrsa gyakran nyer megerstst a ksbbi tapasztalatban, egyszeren azrt, m ivel sajt viselkedsnk pozitv volt, erre aztn pozitvan lehetett vlaszolni. Taln ez az oka a fentebb em ltett elnzsi torztsnak" is. gy tnik, nem ostoba dolog felttelezni, hogy a msik ember pozitv tulajdonsgokkal rendelkezik, ha mg nem vagyunk meggyzdve az ellenkezjrl, mivel ez a h it m egknnyti sajt viselkedsnk tervezst, s term kenyebb teszi viselkedsnket. A benyom salkotsban rszt vev klnbz folyam atokat s torztso kat ttekintve nagyon kzel kerltnk annak a problm nak a trgyals hoz, hogy m iknt kvetkeztetnk ms emberekre, s milyen attribcikkal lnk irnyukban, azaz mit s hogyan tulajdontunk nekik. Sok vlto z, ami a benyom salkotst befolysolja, hatssal van arra is, ahogyan szndkokat tulajdontunk az embereknek. A szndk tulajdontsa olyan krds, ami az elmlt vekben igen nagy figyelmet kapott. A kvetkez fejezetben azokat a kutatsokat tekintjk t, melyek az em berekkel kap csolatos kvetkeztetsekkel foglalkoznak, vagyis az attribcielm let te r letre lp n k . gg

5. Emberekkel kapcsolatos kvetkeztetsek: attribcielmlet

Heider s az attribci logikja / 92 Jones s Davis elmlete az egymsnak megfelel (korrespondl) kvetkeztetsekrl / 95 Kelley tbbdimenzis modellje az attribcirl / 96 Az attribcis modellek nhny feltevse / 98 A ttribcis kutatsok / 99 A siker s a kudarc attribcija / 101 A gazdagsg s a szegnysg magyarzatai / 101 A felelssg attribcija / 103 Az okozs irnyban trtn torzts az attribcikban / 104 Torzts a bels attrbcik irnyba / 105 Cselekv-megfigyel torzts / 106 Lthatsgi hatsok / 107 A konszenzusra vonatkoz informci torzulsa / 108 nkiszolgl torztsok / 110 Hamis konszenzuson alapul torzts / 110 Az igazsgos vilg" feltevse / 111 sszefoglals s kvetkeztetsek / 112

90

Emberekkel kapcsolatos kvetkeztetsek attribcielmlet

Az elz fejezetekbl kiderlt, hogy a szemlyszlels lnyegt tekintve kvetkeztetses jelleg. Egy em ber lthatatlan tulajdonsgait s jellemzit a kzvetlenl megfigyelhet cselekedetekbl s viselkedsbl rekonstrul juk. A kvetkeztetsek egy sajtos osztlya a kvetkez krdsre keresi a vlaszt: mirt viselkedik valaki az adott m don? Az attribcielm let az ilyen tpus krdsekkel foglalkozik. Az attribcielm let nem valami vilgosan megfogalmazott elmlet, ahogy ezt a neve sugallja. Inkbb elkp zelsek, szablyok s feltevsek halmaza, amelyek arra vonatkoznak, hogy m iknt kvetkeztetnek az em berek a sajt s a msok viselkedsnek okaira (lsd az 5.1 gyakorlatot). A szemlyszlels taln legfontosabb s legbonyolultabb llomsa annak pontos megllaptsa, hogy mi is az emberek viselkedsnek tnyleges oka. A legtbb emberi viselkedsre nagyon sokfle, egyarnt kzenfekv ma gyarzatot adhatunk. Egy kollgnk lehet bartsgos, m ert (a) szeret bennnket, (b) m ert pnzt szeretne klcsnkrni tlnk, (c) mindig, m indenkivel szemben bartsgos vagy (d) a fnke m ondta neki, hogy tegyen gy stb. H onnan tudjuk, hogy az egymsnak ellentm ond rtelm e zsek kzl melyik a helytll? Az attribcikutatk gy vlik, hogy az emberek viselkedsnek okrl tlve olyan krdsekkel foglalkozunk, mint (a) egy cselekvs oki elzmnyeinek meghatrozsa, s (b) a cseleke det szndkossgnak meghatrozsa. Egy cselekedet oki elzmnye benne lehet a cselekvben (pl. az illet szeret engem") vagy lehet az a cselekv hz kpest klsleges (a fnke krte t, hogy legyen bartsgos ve lem"). Ha az okozs bellrl jtt, akkor mg dntennk kell arrl, hogy a cselekedet szndkos volt-e vagy sem. Az attribcielm let azzal foglal kozik, hogyan s milyen krlm nyek kztt hozzuk meg az ilyen dnt seket (Nesdale, 1983).

91

5.1 GYAKORLAT
M i rt tette ?

Az albbiakban tbb htkznapi esemny lerst fogja olvasni. Minden epizdot gondosan olvasson el, s kln lapon, rsban vlaszoljon a krdsekre! 1. Egy kzlekedsi rendr forgalmas keresztezdsben szrevette, hogy egy aut thaladt a keresztez dsen, miutn a lmpa mr srgra vltott. Meglltotta az autt, s megbntette a vezett! Mirt tette? 2. A krzeti orvos, Dr. Smith keseren szidja az j betegbiztostsi rendszer bevezetst. Azt lltja, hogy az gtolni fogja az orvos-beteg kapcsolatot, s rosszabb elltst eredmnyez majd. Ismeretes, hogy az orvosok az j rendszerben valamivel kevesebb pnzt fognak keresni. Mirt panaszkodik Dr. Smith? 3. Az n bartja ppen tengerentli utazsrl trt vissza, s gynyr ajndkot hozott nnek, mely sokkal szebb, mint a ms embereknek sznt ajndkai. Bartja mindig sokkal kedvesebb nhz, mint ms emberekhez. Mirt hozta az ajndkot nnek? 4. Szlei ellenkezse ellenre, akik azt akartk, hogy knyvelst tanuljon, Rbert gy dnttt, hogy pszicholgit fog tanulni az egyetemen, noha tudja, hogy az elhelyezkedsi lehetsgek ezen a terleten nagyon korltozottak. Mirt tette? Ezek a pldk rzkeltetik, hogy milyen problmkkal foglalkozik az attribcielmlet. Minden vlasz esetben vizsglja meg, hogy faj vajon a viselkedst bels vagy kls okokkal magyarzta, s (b) vajon az ok, melyet megnevezett, lland s tarts vagy rvidlejrat volt! A szveget olvasva gondoljon vissza az itt adott vlaszokra, s ltni fogja, hogy sajt attribcis stratgii hogyan illeszkednek a klnbz modellekben.

.M .. i... Heider s az attribci logikja


Fritz Heider (1958) volt taln az els pszicholgus, aki nyltan rdekldtt az ilyen attribcik irnt. Vlemnye szerint a szocilis interakciban val sikeres rszvtel attl fgg, hogy kpesek vagyunk-e szocilis krnyeze tnket hatkonyan megrteni, jsolni s ellenrizni. Heider szerint ezt a feladatot gy oldjuk meg, hogy a viselkeds mgtt okokat tteleznk fel, s az okozs forrst a cselekv szemlyben vagy a krnyezetben keressk. Heider szemben az em berek a m indennapi letben naiv tudsokknt" m kdnek, vagyis az okozs s a logika ugyanazon elveit alkalmazzk egyms megrtsre, m int amelyeket a tudsok hasznlnak a fizikai vilg megrtsre. Azt a hitnket, hogy az emberek cselekedetei okokra vezethetk vissza, Heider alapvet s egyetemes em beri jellem znek tartotta. Mivel tudat ban vagyunk annak, hogy sajt szndkos cselekedeteink okozatilag kpe sek befolysolni trsas s fizikai krnyezetnket, m sokban is hasonl kauzlis erket keresnk, hogy megmagyarzzuk a klvilgban lejtszd esemnyeket. g y rdekes ksrletben Heider s Smmel (1981) kim utattk, hogy amikor egy vettvsznon emberi lnyekre semmikppen nem eml keztet geometriai alakzatok mozogtak, az szlelk eme alakok mozgst gyakran gy rtelmeztk, m intha" ezek a trgyak emberi cselekvk lettek
92

volna, azt okozva", hogy ms geometriai alakok is gy viselkedjenek, m intha" szintn emberek volnnak (harcnak, m eneklsnek, ldzsnek stb. lttk az alakzatok egyttes mozgsait). Heider a logikra tm aszkodott, am ikor lerta a m indennapi attribciban alkalm azott okozati elveket. Az em berek viselkedsnek bejslsakor elszr a kls, krnyezeti befolysokat prbljuk elklnteni a bels, egyni befolysoktl. Bels okozsra csak akkor kvetkeztetnk, ha nincs jelen nyilvnval kls nyoms, ami megm agyarzn egy ember cselekv st. A korbbi pldban, ha tudjuk, hogy m unkatrsunk azrt bartsgos, mert a fnke m ondta neki (kls ok), nem tudjuk megmondani szeret-e bennnket valjban, vagy sem (bels ok). Hasonlkppen, az 5.1 gyakor latban a rendr cselekedetei teljes sszhangban llnak szerepnek kvetel mnyeivel, teht nincs valsgos alapunk arra, hogy bels tulajdonsgairl s szndkairl kvetkeztetseket vonjunk le. Ha egy szemly valami olyasmit tesz, ami ellentmond a helyzeti kvetelm nyeknek, pldul Rbert az 5.1 gyakorlatban gy dnt, hogy a szli nyoms s a rem nytelen llshelyzet ellenre pszicholgit fog tanulni, tudjuk, hogy ers bels szndkok s erfesztsek magyarzzk legjobban ezt a cselekedetet. A szemlyben rejl okoz tnyez ismt csak kt sszetevre oszthat: az egyik a kpessg, mellyel az em berek egy cselekvs kivitelezsre rendelkeznek, a msik az erfeszts, amivel kivitelezik. Heider felttelezte, hogy a krnyezeti s a bels (diszpozcis) erk sszeadsi v a ^ kivonsi viszonyban llnak egym ssal: kpesek nvelni, cskkenteni vagy .ppen kikszblni egymst. A szemlyes okozs kt bels sszetevje, a kpes sg s az erfeszts, szorozzk egymst, ami azt is jelenti, hogy ha brme lyikk hinyzik, az egyttes hats nulla lesz. Kpessg erfeszts nlkl vagy erfeszts kpessg nlkl nem vezet eredm nyre semmilyen akci ban. Azt a viszonyt, amelyet a kpessg bels tnyezje s a krnyezet ltal kozott nehzsg kls tnyezje kztt szlelnk, Heider szerint gy - szleljk, hogy valaki valamire kpes. Ha a kls nehzsg nagyobb, m int a kpessg, a cselekedet lehetetlenn vlik, ha viszont csekly a nehzsg, : nem kell nagyfok kpessg a cselekvshez. Egy cselekv kpessgrl E teht legvalsznbben a kzepesen nehz helyzetekben tu d u n k hasznos 1 informcit szerezni. A cselekvs naiv elemzsnek m sik alapja a prbl kozs szlelse, melyet kt dolog hatroz meg: a cselekv szndka s - erfesztse egy cselekedet vgrehajtsra. Heider elgondolsai m gtt a - k t alapvet attribcis krds hzdik meg: (a) a cselekedetet bels diszpozci vagy kls nyoms okozta? (b) ha bels okokrl van sz, szndkos volt-e a cselekedet vagy szndkolatlan ? A m indennapi letben folyamatosan kell ilyen dntseket hoznunk nagyon rvid id alatt. Vajon a bolti elad, aki mr t perce semmibe vesz bennnket, faragatlan,
93

m unkjhoz nem rt ember (bels attribci) vagy nagy nyoms neheze dik r, hogy az eltte lv paprm unkt elvgezze (kls attribci)? Az, hogy m unkatrsunk reggel nem viszonozta a ksznsnket, ellenszenvt jelzi-e (diszpozci), vagy egy csaldi perpatvar vonta el a figyelm t? Az orvosunk bartsgos velnk, m ert szintn szeret bennnket (diszpozci), vagy m ert ez a m unkja s megfizetik rte (kls attribci)? A vlaszok, am elyeket ezekre a krdsekre adunk, viselkedsnket irnytjk (pl. tlk fgg, tesznk-e panaszt a bolti elad ellen, megismteljk-e kszn snket m unkatrsunknak hangosabban, vagy j orvoshoz fordulunk-e), s ha megfelelen akarunk viselkedni, lnyeges, hogy attribciink helye sek legyenek. Az attribcielm let azt prblja meg feltrni, hogyan teljestjk ezt a feladatot.

M irt nz engem levegnek? Az attribcielmlet azzal foglalkozik, hogyan magyarzzk az emberek egyms viselkedst. A szndkossg feltte lezse az olyan esetekben, mint a kpen is lthat, befolysolja, hogy miknt reaglunk.

M int korbban lttuk, Heider felttelezte, hogy a trsas cselekv naiv tudsknt" viselkedik, aki a logika hideg szablyait hasznlja annak eldntsben, hogy egy akcinak voltak-e bels okai vagy sem. Valahny szor egy cselekedet sszhangban van a kls nyomssal s elvrsokkal (mint pl. az orvos fenti viselkedse) kevs okunk van arra, hogy bels okokat tulajdontsunk neki. Ha kls korltozs nem ri a viselkedst, gondolkodnunk kell arrl, hogy szndkos volt-e az akci vagy sem. A naiv cselekv fenomenolgijnak lersra trekedve Heider modellje meglehetsen specifiklatlan m aradt. Ez olyan fogyatkossg, melyet az attribcielmlet ksbbi k utati prbltak meg orvosolni.

94

Jones s D avis elmlete az egy m sn ak megfelel (korrespondl) kvetkeztetsekrl


Ha egyszer eldntttk mr, hogy egy adott cselekvsnek bels okai vannak, hogyan llaptjuk meg, hogy mi volt az adott cselekvs motivci ja? Jones s Davis (1965) felttelezik, hogy az eredm nytl visszafel haladva elemezzk ki, hogy a sok hats kzl, amelyet m inden egyes akci maga utn von, az adott esetben melyik volt a szndkolt. Ezt gy dnthet j k el, ha m egllaptjuk, hogy a cselekvnek volt-e elzetes tudsa ilyen hatsrl, s abban a hiszemben volt-e, hogy kpes ilyen hats elidzsre. Az olyan cselekedeteket, amelyek (a) trsadalmilag nemkvnatosak, s (b) csak kisszm hatssal jrnak, am elyek (c) kizrlagosan az adott akcihoz kapcsoldnak, knnyebb a diszpozciknak tulajdontani, mint a trsadalmilag kvnatos cselekedeteket, am elyeket sokfle, kevss saj tos ok vlthat ki. A megfigyel gy egyfajta leszmtolst vgez: Egy adott ok szerept egy adott hats kivltsban leszmtjuk, ha ms nyilvnval okok is jelen vannak." (Kelly, 1971, 8. o.) Ezt az elvet szmos vizsglat illusztrlja. Jones, Davis s Gergen (1961) ksrleti alanyaiktl tleteket krtek olyan emberekrl, akik llsrt folya modva az adott m unka kvetelm nyeivel sszhangban, illetve annak el lentm ondan viselkedtek. Egyes jelentkezk introvertltnak s zrkzott nak tntek, amikor az introverzit kvn llsra felvteliztek, msok introvertltnak tntek, noha a m unka extroverzit kvnt volna, vagy extrovertltnak tntek, szemben a megclzott m unka introvertlt jelleg vel. Azokat az em bereket, akik az lls kvnalm aival sszhangban visel kedtek, a ksrleti alanyok a skla semleges vezetben rtkeltk. Ezzel szemben azoknak az em bereknek a viselkedst, akik a szerepkvetelm nyeknek ellentm ondan viselkedtek, gy tltk meg, m intha az valdi szemlyes tulajdonsgaikra utalna. Egy msik vizsglatban egyeslt lla mokbeli egyetemi hallgatkat arra krtek, hogy tulajdontsanak politikai belltdst egy Castro-ellenes, illetve egy Castro-prti essz rjnak. Di: kok egy rszvel azt kzltk, hogy az esszk a szerz sajt akaratbl, ms rszkkel pedig azt, hogy knyszerbl szlettek. A ksrleti szemlyek akkor voltak tleteikben a legbiztosabbak, ha (a) az esszk szabad elhatt rozsbl szlettek (nincs kls ok) s (b) nem konformista, devins (Castro1 prti) attitdt tkrztek (Jones s Harris, 1967). Ha valaki a kls krlm nyek, esetenknt a sajt nyilvnval rdekei ellenre cselekszik, nagyobb biztonsggal lehet szndkossgot tulajdonI tani neki, s viselkedsnek hitele is nagyobb lesz. Ezt a hatst is tanstjk ksrleti eredm nyek: egy alacsony sttus kom m uniktor, pldul egy eltlt bnz, meggyzbb s hitelesebb lehet, m int egy magas sttus kommuniktor, pldul egy jogsz, ha amellett rvel, hogy a brsgok hatalmt meg kell nvelni, mivel ez a kls elvrsok s sajt legjobban
95

felfogott rdekei ellenre van (Walster, Aronson s Abrahams, 1966). s megfordtva, amikor a gyakorl orvosok egy egszsggyi rendszert, ami ben kevesebb pnzt tudnak keresni, m int m kdkptelent" brlnak (lsd 5.1 gyakorlat), hajiunk arra, hogy leszmtoljuk azt a lehetsget, hogy a mi rdekeink vezetik ket.

Kelley tbbdimenzis modellje az attribcirl

Eddig nhny tbb-kevsb intuitv elvvel foglalkoztunk, amelyek ab ban segtenek bennnket, hogy megbzhat bels attribcikkal ljnk: csekly trsadalmi kvnatossg, sajtos hatsok s rendszeres egyttjrs az ok s a hats kztt. Harold Kelley (1967; 1971) egy bonyolultabb elmletet fejlesztett ki, amely egyszerre hrom vltoz csoportot kezel: innen a kockaelmlet" vagy hromdimenzis elmlet" elnevezs. A h rom dimenzi a kvetkez: (1) a helyzet vagy kontextus, amelyben a viselkeds megjelenik, (2) az akci clja vagy trgya s (3) a cselekvk, akik az akcit vgrehajtjk. Egy adott akcit a fenti hrom kategria brmelyi knek tulajdonthatunk: a cselekvnek, a cltrgynak vagy a helyzetnek. Az egyttvltozs (kovariancia) Kelley rendszernek kzppontjban ll: akkor tulajdontunk oksgot, ha az okok s a kvetkezm nyek idrl idre egyszerre (szimultn) jelennek meg vagy tnnek el. Az attribcit gy vgezzk, hogy e hrom dimenzi egyttvltozst vizsgljuk. Egy megfigyel elszr is arra lehet kvncsi, hogy a megfigyelt akci idben lland marad-e, s klnbz helyzetekben ugyangy jelentke zik-e. Ugyangy reagl-e egy szemly egy hasonl helyzetre klnbz idpontokban s a helyzet klnbz m odalitsaiban"? Ha az llandsg alacsony szint, mind bels, mind kls attribcival nehz lni - a cse lekv viselkedst legjobb esetben is a vletlennel vagy a vltoz krim -: nyekkel m agyarzhatjuk. Akr a kls, akr a bels attribcihoz nagy llandsg szksges. Visszatrve korbbi pldnkhoz, kollgnk barts-: gos viselkedst nehz vagy ppen lehetetlen volna rtelm eznnk, hacsakkorbban nem szleltk mr a bartsgossg idben s klnbz helyze tekben viszonylag lland mintjt. i Megfigyelnk msodszor azt szeretn tudni, vajon egy cselekedet m eg-' klnbztetett jelleg-e (disztinktv)? Vajon a megfigyelt viselkeds egy bizonyos szemlyre (helyzetre) vagy ingerre adott reakci-e (ers disztinktivits), vagy a cselekv ezt a viselkedst mindenfle m egklnbztets nlkl ms ingerekre, szemlyekre s helyzetekre is alkalmazza (gyenge disztinktivits). A krds az, hogy kollgnk mindenkihez bartsgos, vagy csak ppen hozznk? Az ers disztinktivits kls, helyzeti attribcikhoz vezet. Egy megfigyel harm adjra informcit gyjt arrl, hogy ms emberek
96

vajon ugyanezt a reakcit adjk-e ugyanerre az ingerre, ms szavakkal, a megfigyelt viselkeds konszenzusnak m rtkre kvncsi. Ha ms embe rek is ugyangy reaglnak egy hasonl helyzetre, ers konszenzusrl beszlhetnk; ha csak az ltalunk megfigyelt cselekv viselkedik az adott mdon, a konszenzus gyenge. Ha valam ennyi kollgnk m indenkor bart sgos hozznk (ers konszenzus), nem csak klnsen szerencss emberek vagyunk, de abba a helyzetbe is kerlnk, hogy viselkedsket megbzha tan tu d ju k egy hozzjuk kpest kls oknak tu lajd o n tan i: sajt magunk nak ! E hrom minsg (llandsg, disztinktivits s konszenzus) klnbz kombincii klnbz attribcis stratgikhoz vezetnek. Kelley elmle tnek ellenrzse megkveteli, hogy e hrom vltozt, a disztinktivitst, .1 konszenzust s az llandsgot egymstl fggetlenl vltoztassk. Egy ilyen vizsglatot vgzett el M cA rthur (1972), aki ksrleti szemlyeitl egy felttelezett egyszer esemnyrl (Mrt nevetett M ari az jszakai lokl komikusn elm lt jjel?) k rt attribcikat. A trtneten vgrehajtott vltoztatsokat s az eredm nyknt kapott attribcikat az 5.1 tblzat foglalja ssze. Ezen a tblzaton lthatjuk, hogy az eredm nyek tbb-kevsb meg erstik Kelley vrakozsait: az ers disztinktivits s ers konszenzus kls, a gyenge disztinktivits s gyenge konszenzus bels attribcikhoz
5.1 TBLZAT Mirt nevetett Mari a sznszen? Kelley hromdimenzis modelljnek szemlltetse: a Mhmtfcezetessg, a wegklalwztatett jaiieg s a koasiaazas hatsa az attribcira

Kvetkezetessg

Az szlelk rendelkezsre ll informci Megklnbztetett Konszenzus jelleg

Tipikus attribci

1. Magas: mindig nevet rajta 2. Magas: mindig nevet rajta 3. Alacsony: mskor soha nem szokott nevetni rajta
McArthur, 1972 nyomn

Magas: senki mson nem nevetett Alacsony: mindig nevet a sznszeken Magas: senki mson nem nevetett

Magas: mindenki ms is nevetett Alacsony: senki ms nem nevetett Alacsony: senki ms nem nevetett

Az ingernek: a sznsznek A szemlynek: Marinak

A helyzetnek/ krlmnyeknek

97

vezetett, de csak abban az esetben, ha az llandsg magas volt. A vals gos letben term szetesen nincs mindig pontos informcink errl a hrom m insgrl. G yakran nagyon korltozott informci alapjn kell okot tulajdontanunk, m iknt az olvasnak is ezt kellett tennie az 5.1 gyakorlat ban. Az ilyen helyzetekben Kelley felttelezse szerint olyan ltalnos kauzlis m odellekre tmaszkodunk, amelyeket az idk folyamn az egyes elfordulsok m agyarzatra alaktunk ki. Ez az, amit az olvas is szksg kppen m egtett, am ikor az 5.1 gyakorlatot kitlttte.

Sherlock Holmes mdszere. Az attrlbcieimlet valamennyi kpviselje felttelezi, hogy az emberek j detektvek mdjra a tudomny s a logika szablyait hasznljk, amikor az esemnyek okaira kvetkeztetnek. Az emberi termszetrl alkotott ilyen elkpzels taln rillik Sherlock Hoimesra, de aligha Illik r msokra.

Az attribcis modellek nhny feltevse


Az eddig ttekintett attribcis modellek feltevseket tartalm aznak arra nzve, hogy m iknt gondolkodnak s viselkednek az emberek. Megfogal mazsaikban burkoltan jelen van az a feltevs, hogy (a) az attribci lnyegt tekintve racionlis, logikus s ennek kvetkeztben elrelthat folyamat, amelyben (b) az szlelk f clja egy cselekedet rtelmezsben az adott cselekvshez szksges megelz okok azonostsa. M iknt Shaver (1975) megjegyezte: Heider idelis szleljt gy kpzelhetjk el, mint egy filozfust, aki a logika szablyain kvl semmi m st nem hasznl ... Jones s Davis idelis szleljt gy gondolhatjuk el, m int egy igen fegyel
98

mezett informcifeldolgozt... ezzel szemben Kelley idelis szlelje egy trsadalomtuds, akinek az a feladata, hogy egy esemny forrst gy tallja meg, hogy egyebek kztt, ms szemlyek tleteit veszi tekintet be." (58-59. o.) A tudom nyos, tvolsgtart szlel elkpzelse, amely mindezekben az elmletekben megtestesl, nem ms, m int tlegyszersts. Msokra vo natkoz attribciinkat gyakran befolysoljk irracionlis, motivcis tor ztsok, tovbb az is, hogy kptelenek vagyunk hatkonyan foglalkozni a rendelkezsre ll informcival. A klnbz attribcis hibaforrsok kal kapcsolatos kutatsokbl az tletalkotsi hinyossgok elbvl vlto zatossga derl ki, am elyekkel e fejezet msodik rszben foglalkozunk majd.

Attribcis kutatsok
A kutatk azrt kedvelik az attribcielm letet, mivel modellt knl sok htkznapi tletalkotsi jelensg m agyarzatra. M ik a valsgos attitd jei az em bereknek, akikkel tallkozunk? Hogy tudunk megmagyarzni vratlan viselkedseket? M irt sikerl valami egyeseknek, msoknak pe dig nem ? Ezek a krdsek szemlltetik, hogy milyen szertegaz krdsek kel foglalkozik az attribcis kutats. Korbban em ltettk mr az attit dk attribcijnak krdst. Minl kevsb kvnatos trsadalmi szem pontbl egy cselekedet, s m inl kevesebb kls korltozs nehezedik egy cselekvre, annl biztosabbak vagyunk abban, hogy a megfigyelt viselke ds valsgos attitdket fejez ki. Ezt a gondolatot szemllteti Jones s
5.2 TBLZAT A szabad vlaszts, illetve knyszer, valamint a ktfajozett attitwl kvnatossgnak hatsai a szban forj attitdikkal kapcsolatos attribcikra

A kifejezett attitd

Vlasztsi felttelek* Szabad vlaszts Nincs szabad vlaszts

Kvnatos attitd (Castro-ellenes essz) Nemkvnatos attitd (Castro-prti essz)

17,38

22,87

59,62

44,10

* Minl nagyobb a szm, annl ersebb a Castro-prti attitd tulajdontsa.


Jones s Harris, 1967 nyomn

99

Harris (1967) vizsglata, amelyben a szabad elhatrozsbl rott Castroprti esszk (nemkvnatos attitd) eredm nyeztk a legersebb attribcikat az esszk rinak valsgos attitdjeit illeten (5.2 tblzat). E ksrlet rdekes eredmnye, hogy a ksrleti szemlyek akkor is kpesnek reztk magukat, hogy kvetkeztessenek az r valsgos atti tdjeire, amikor gy tudtk, hogy az rnak nem volt vlasztsa, m elyik tpus esszt kell megrnia. Errl a hajlandsgrl a ksbbiekben tbbet fogunk mondani. Ugyanez az elv rvnyesl akkor, amikor az ltalunk megtlend szemly cselekvsnek szabadsga a mi akciink kvetkeztben korlto zott. Strickland (1958) arra krte ksrleti szemlyeit, hogy felgyel knt" viselkedjenek, s gyakran (kilencszer), illetve ritkn (csupn kt szer) ellenrizzenek egy m unkst", aki tz prbt vgzett egy unalmas feladatban. Noha a kt m unks egyforma teljestm nyt nyjtott, a felgye-

anm nwronn s t it k o.
A mharak ltalban felttelezik, hegy magas sttas, M atyim eariMfeknak aanubfe szabadtl! n a Mtiul z
szerint cselekedni, mint nekik aguknak. Az ellenrk s vezetik viszont annl kevesebb bels motivcit s megbzha tsgot tulajdontanak alrendeltjeiknek, minl inkbb ellenrzik ket.

lk kevsb bztak a gyakran ellenrztt m unksban, s gy vltk, hogy teljestmnye a kls nyom snak (vagyis a felgyeletnek) tulajdonthat. Ezek az eredm nyek fontos m ondanivalt hordoznak a valsgos let sz mra, ahol azok az emberek, akiknek hatalom van a kezben (pl. csoportvezetk, tanrok stb.) negatvabb attribcikkal lhetnek azokkal az al rendeltekkel szemben, akiknek a teljestmnyt a legkzvetlenebbl ellen rzik.

100

A siker s a kudarc attribcija


Az a krds, hogy az emberek m irt sikeresek, vagy m irt vallanak kudar cot egy feladatban, nemcsak a htkznapi let klnsen rdekes krdse, hanem az attribcis kutatsok is. Vajon azrt lptettk-e el kollgnkat, m ert (a) az utbbi idben nagyon kem nyen dolgozott, (b) rendelkezik a szksges kpessgekkel s intelligencival, (c) a fnk kivtelezett vele vagy (d) egyszeren szerencsje volt? A m unkval szembeni attitdnket s viselkedsnket nyilvnvalan befolysolni fogja, hogyan vlaszolunk ezekre a krdsekre. A fenti ngy alternatv magyarzat egy olyan smt pldz, amelyet W einer (1974) lltott fel a siker s a kudarc okainak tulajdontsrl. W einer szerint a siker vagy kudarc attribcijban a Heider s Kelley ltal javasolt bels vagy kls okozs m ellett egy tovbbi krdsrl is d n t n k : vajon az ok lland vagy ideiglenes ? E kt dimenzi mentn (kls-bels s lland-ideiglenes) W einer ngy attribcis kate grit alkotott a siker vagy kudarc tulajdontsbn (lsd 5.3 a tblzatot).
5.3 TBLZAT Weiner kategorizicija a siker i s a kudarc attribcfirl

Bels lland Nem lland pl. kszsg pl. erfeszts

Kls pl. a helyzet pl. szerencse

W einer kategrii alapjn a siker, illetve kudarc tulajdontsrl szmos kutatst vgeztek. A tulajdontott okok ilyen osztlyozsi rendszernek ktsgtelen haszna ellenre nem bizonyos, hogy a valsgos letben az emberek szksgkppen ugyanezekre a kategrikra tm aszkodnak a siker s a kudarc m agyarzatban. Amikor egy teljestm nyre n y lt krdezs tjn krtek magyarzatot, a kutatk nem mindig kaptk meg ezeket a kategrikat (Falbo s Beck, 1979).

A gazd agsg s a szegnysg magyarzatai


Az a md, ahogy a sikert vagy a kudarcot magyarzzuk, jelents trsadalm i s politikai kvetkezm nyekkel is jrhat. M it gondol n , a gazdagok, Sttusukat kemny munkval, intelligencival s j kpessgekkel rtk el, vagy szerencse s a gazdasgi rendszer egyenltlensgei rvn ? A sze gny emberek nmaguk is felelsek-e sorsukrt, vagy a rendszert" kell hibztatni? Felelsek-e - legalbbis rszben a m unkanlkliek azrt, hogy nem dolgoznak, vagy m indezt kls erk okozzk, am elyekkel
101

szemben tehetetlenek? Az e krdsekre adott vlaszoknak komoly ideol giai s politikai kvetkezm nyeik vannak. Az jabb kutatsok kim utattk, hogy a gazdagsg s a szegnysg attribcii pldul nem pontosan kve tik W einer ngyes osztlyozst (Furnham, 1983). Egy nemrgiben vgzett vizsglatban azt talltuk, hogy a gazdagsg magyarzatra leggyakrabban hasznlt ngy vltoz a kvetkez: kls/ szocilis, bels/individulis, a csaldi httr s a szerencse/kockzatvlla ls (Forgs, M orris s Furnham, 1982). A teljestm nnyel kapcsolatos kznapi attribcik ersen fggenek a nemtl, a jvedelemtl s a megtlk politikai rzelmeitl, valam int a clszemly etnikai hovatartozstl s trsadalmi osztlytl. Vizsglatunkat Ausztrliban vgeztk. Azt talltuk, hogy a megkrde zettek a meggazdagodott bevndorlk sikert a bevndorlk egyni erfe sztseinek tulajdontottk, szemben az Ausztrliban szletett gazdagok kal, akiket megtlve ez a tendencia ritkbban jelentkezett. Azok a meg krdezettek, akik maguk is bevndorlk voltak vagy bevndorlktl szrmaztak, a tbbiekhez kpest inkbb vlekedtek gy, hogy a meggaz dagods az egyni erfesztsek gymlcse. Ez a vizsglat azt is szemllteti, hogy az attribci nem mindig egyni tevkenysg (Smin, 1980). Gyakran elfordul, hogy a tipikus esemnyek rl adott magyarzatainkat a trsadalmi s politikai csoportjainkbl szr m aztatjuk. Egyebek mellett a politikai prtok, az egyhzak s ms intzm nyek felruhzzk tagjaikat ilyen attribcis smkkal a gyakori s proble m atikus esemnyeket illeten. A fenti vizsglatban a baloldali szavazk inkbb hajlottak arra, hogy a jltet a csaldi httrnek vagy a szerencs nek tulajdontsk, mg a bevndorlk s a konzervatv szavazk gy \ vltk, hogy az egyni kpessgek s erfesztsek kpeztk a szemlyes jlt f okait. ; A siker s a kudarc attribcijra a clszemly neme is hatst gyakorol. Nknek ltalban kevsb ismerik el a szakmai sikert, m int a frfiaknak, i s inkbb hibztatjk ket, ha kudarcot vallanak. Feather s Simon (1975)' azt talltk, hogy ha egy n sikeresen vgzett el egy feladatot, azt inkbb ( a szerencsnek s a feladat knnysgnek tulajdontottk, szemben a ; frfi esetvel. M egfordtva, a kpessgek hinyt gyakrabban tartjk a : nk, semmint a frfiak kudarcrt felels tnyeznek. Az is figyelem re mlt, hogy egy foglalkozs sttusa s presztzse kzvetlen kapcsolatban van az adott foglalkozsban dolgoz frfiak arnyval (Feather, 1975). , Ennek az lehet az oka, hogy a magas presztzs foglalkozsokban ersebb J diszkriminci nyilvnul meg a nkkel szemben. De az is lehetsges, hogy a nk magas koncentrcija cskkenti a kpessg attribcijt, s ezltal cskken a foglalkozs presztzse is. rdekes plda erre a szovjet orvosok esete, akik kztt igen magas a nk arnya (Hendrick-Sm ith, 1977). Az
102

orvosok foglalkozsi presztzse a Szovjetuniban nyilvnvalan alacso nyabb a nyugati orszgokban l orvosok presztzsnl. Ezek a vizsglatok azt jelzik, hogy a htkznapi attribcikat nem mindig vezeti olyan rszrehajlstl m entes logikai oknyomozs, amilyent Heider s az attribcielm let legtbb kpviselje felttelezett. Attribcis stratgiinkat ktsgkvl befolysoljk olyan tnyezk is, m int neveltet snk, politikai rzelmeink, sttusunk, nem nk, attitdjeink, szemlyis gnk s motivciink. Az attribcis tleteket befolysol ilyen nem racionlis hatsokra egy ksbbi alfejezetben visszatrnk.

A felelssg attribcija
Egy msik idevonatkoz krds, hogyan tulajdontunk felelssget az em bereknek a kznapi letben. M ikor krhoztatunk s m ikor m entnk fel valakit egy szablysrtsrt? Hogyan hozzuk ezeket az tleteket, amelyek lnyegileg erklcsi jellegek? E krdsnek m indennapi letnkben nagy jelentsge van. Sok egynnek s testletnek (tanroknak, jogszoknak, brknak, rendrknek, szlknek) nap m int nap kell ilyen dntseket hozniuk, melyek msok felelssgnek m rtkre vonatkoznak. Piaget (1965) az attribcielm let legtbb kpviseljvel egytt gy vlte, hogy a felelssg attribcija lnyegt tekintve racionlis folyamat, amelyet az egynfejlds sorn tan u lu n k meg. Gyerekekkel vgzett vizsglataiban Piaget azt tallta, hogy htves kor alatt a legtbb gyerek a felelssget kizrlag azon az alapon tli oda, hogy melyek a cselekedet objektv kvetkezm nyei. Eszerint egy gyerek, aki vletlenl eltrt tbb poharat, nagyobb bntetst rdemel, m int egy msik gyerek, aki szndkosan ugyan, de csak egy poharat trt el. Kilencves kor utn azonban a legtbb gyerek figyelembe veszi mr tleteiben a szubjek tv szndkokat. Ebben az idszakban a szndkos rossz cselekedeteket mr szigorbban bntetik, mg akkor is, ha a kvetkezm nyek kevsb komolyak, m int egy hasonl, de szndkolatlan baleset. Tudom nyos szem pontbl az a krds, pontosan mit is rt n k valakinek a felelssgn. Azt jelenti-e ez egyszeren, hogy az adott cselekedetet az adott szemly okozta? Szndkosnak kell-e lenni a cselekedetnek? Sz mt-e a kvetkezm nyek slyossga? Szmtsba veend-e a trvnyes vagy erklcsi be szmi thatsg? A legtbb trsadalom rott s ratlan trv nyeit az ilyen megfontolsok pragmatikus kombincii alkotjk. A nnak ellenre, hogy a felelssg m rtknek eldntst m egknnytend rott trvnyek lteznek, a felelssg megllaptsa mg az igazsgszolgltats ban sem egyszer. Dnt szerepet jtszik a felelssg meghatrozsban, hogy m iknt rtelmezik az rott trvnyt a brk, az eskdtek s az gyvdek. Hogyan birkznak meg az egynek a felelssg attribcijnak feladatval a m indennapi letben?
103

Az attribcis kutatsok kim utattk, hogy a felelssggel kapcsolatos htkznapi tleteket gyakran befolysoljk nyilvnvalan irracionlis megfontolsok. W alster (1966) azt tapasztalta, hogy egy szemlyt felelsebbnek tartottak egy elre nem lthat balesetrt (egy parkol aut kzifkje elromlott, s az aut legurult egy hegyrl), ha az okozott kr slyos volt, m int akkor, ha csak csekly kr trtnt. gy tnik, hogy ez ugyanaz a stratgia, amit Piaget tallt fiatal gyerekeknl. Gyakran elfor dul, hogy rtatlan ldozatokat rszben felelseknek tartu n k ellenrizhetet len esem nyekrt (Lerner, 1965; lsd mg az Igazsgos vilg feltevse" c. fejezetet albb). Shaver (1970) azt tallta, hogy azokat az em bereket, akik hasonltanak hozznk, ugyanazrt a cselekedetrt kevsb tartjuk felels nek, m int azokat, akik klnbznek tlnk. Vonz s j klsej em bereket gyakran kevsb tartu n k felelsnek egy szablysrtsrt, m int az elnyte len klsejeket (Sigall s Ostrove, 1975; lsd mg a 4.1 gyakorlatot), s mint az elz fejezetben lttuk, mg egy olyan futlagos, nem verblis kifejezs is, m int amilyen egy mosoly, befolysolhatja a felelssg attribcijra vonatkoz tleteket (lsd pl. Forgs, O'Connor s Morris, 4. feje zet). A valsgos letben elfordul attribcis problm k vizsglata teht hamarosan jelezte, hogy az elmleti attribcis modellek, amelyek azt felttelezik, hogy az okokat elfogulatlan informcifeldolgozk keresik, a valsgnak csak egy rszt trjk fel. Klnbz kognitv s motivcis torztsok gyakran nagyon fontos szerepet jtszanak az attribcikban. A kvetkezkben nhny ilyen torztst vesznk szemgyre.

Az okozs irnyban trtn torzts az attribcikban


Van egy igen tekintlyes filozfiai nzet, amely szerint az oksg nem a termszetes vilgegyetem tulajdonsga, hanem csak az oki kapcsolat szle ljnek vlelme. Ms szavakkal, az ok-okozat kapcsolat gondolata emberi tallmny. Ktsgtelen, hogy az em berek ersen hajlanak arra, hogy oksgi fogalmakban gondolkodjanak mg akkor is, ha erre kevs okuk van. Nhny ksrleti kutats hasonl kvetkeztetsekre vezetett. Hajiunk arra, hogy akkor is oksgot, szablyszersget, st szndkossgot szleljnk, amikor ilyesmirl sz sem lehet. Egy korbban mr rintett vizsglatban Heider s Smmel (1981) ksrleti szemlyeiknek egy animcis filmet m utatott, am elyben klnbz geometriai alakzatok mozogtak klnbz plykon. A ksrletben rszt vev nk az brk mozgst oksgi s diszpozcis fogalmakkal rtelmeztk, m intha csak a film em bereket m uta tott volna, akik ldztk egymst", harcoltak egymssal" vagy mene kltek egyms ell". Egy jabb vizsglatban Bassili (1976) olyan szmtgppel ltrehozott
104

filmeket hasznlt ingerknt, amelyeken absztrakt alakzatok mozogtak. A f vltozk az akcik kztti tvolsg s id voltak. A ksrleti szem lyek leginkbb akkor kvetkeztettek oksgra, ha az alakzatok kzvetlenl egyms utn mozogtak. Az, hogy m ilyen interakcit szleltek (ts, kergets stb.) attl fggtt, milyen kzel kerltek az brk egymshoz. Ezek a vizsglatok sszhangban vannak a szocilis szlels Gestalt modelljvel, amely szerint hajiunk arra, hogy a vilgot sszefgg s jelentsteli min tkban lssuk mg akkor is, ha a rendelkezsnkre ll informci nagyon vzlatos. Mivel a legtbb informci, amivel dolgozunk, em berekre vonatkozik, hajlamunk, hogy a dolgokra gy tekintsnk, m intha" emberek volnnak, egyszer s tipikus mdja a vilg rtelmezsnek. Mivel tudjuk", hogy szndkainknak s cselekedeteinknek okozati hatsa lehet a krnyeze tnkre, szvesen rtelmezzk ms emberek, st lettelen trgyak viselke dst is hasonl mdon. Az attribcik kom oly hibaforrsv vlhat az okozati viszonyok irnyba hz torzts. Ezltal ott is okokat s sznd kokat szlelnk, ahol nincs tbbrl sz, m int arrl, hogy a cselekedetek s kvetkezm nyeik trben s idben egybeesnek.

Torzts a bels attribcik irnyba


Az attribcis tletek ers tendencija az is, hogy bels okokat tulajdont sunk olyan esetekben is, am elyekben a krnyezeti erk nyilvnvalan dnt szerepet jtszanak. gy tnik, m intha az volna a legegyszerbb s leginkbb kielgt magyarzat, hogy egy esemny oka egy szemly. Valban, a cselekv viselkedse annyira betlti az szlelsi mezt, hogy gyakran elhomlyostja a tnylegesen krnyezeti okokat" (Shaver, 1975, 38. o.). Jones s Harris (1967) korbban em ltett vizsglatban az tlk, akiknek a Castrrl esszt rott clszemlyek attitdjeit kellett megbecsl nik, hajlottak arra, hogy valsgos diszpozcit tulajdontsanak az essz rjnak mg akkor is, ha azt m ondtk nekik) hogy az esszt knyszer hatsra rtk. Ms vizsglatok mg erteljesebben bizonytjk a diszpozcis attribci k irnyba trtn torztsokat. Schneider s Miller (1971) kierszakolt vlem nyt kommunikl sznokok lelkesedst m anipulltk. Ism t csak az trtnt, hogy az szlelk, akik tudtk hogy kierszakolt vlem nyrl van sz, a vlem nyt bizonyos mrtkig a tnyleges attitdk kifejezj nek tartottk, mg abban az esetben is, ha a sznok lelkeseds nlkl, blazrtan beszlt. Br a sznokok olyan esszket olvastak fel, am elyeket lltlag ms rt, az tlk mgis azt gondoltk, hogy a sznokok egyetrtet tek a kifejezett gondolatokkal. Szmos kznapi helyzetben a cselekvk viselkedse olyan m rtkben meghatrozza" a mezt, hogy tves bels attribcik jnnek ltre. Az a
105

hajlam, hogy az esemnyeket bels diszpozcikkal magyarzzuk, olyan ers, hogy nhny pszicholgus alapvet attribcis hibnak" nevezi (Ross, 1977).

Cselekv-m egfigyel torzts

Ahogyan hajiunk arra, hogy egy megfigyelt trsunk viselkedst inkbb bels, mint kls okoknak tulajdontsuk (ez a most trgyalt diszpozcis torzts), gy ltezik egy ezzel ellenttes hajlam is, nevezetesen, hogy sajt viselkedsnket kls, helyzeti tnyezknek tulajdontsuk (Jones s Nisbett, 1971). Amikor fi egyetemi hallgatknak m agyarzatot kellett adniuk arra, hogy legjobb bartjuk (a) m irt tanul egy adott tantrgyat, s (b) mirt szereti a bartnjt, az attribcik fleg diszpozcis jellegek voltak (mert ezt akarja csinlni"; m ert bizonytalan"). Amikor sajt magukat illeten kellett vlaszolniuk ugyanezekre a krdsekre, az attribcik tlnyom rszt helyzetiek voltak (mert rdekes az elad"; m ert a bart nm szp"). Egyszeren fogalmazva: hajlam unk van arra, hogy azt gondoljuk, mi azrt tesznk meg dolgokat, m ert a helyzet m egkveteli tlnk, azonban msok azrt cselekednek gy, ahogy teszik, m ert gy akarjk. Egy msik vizsglatban W est, Gunn s Chernicky (1975) rvett nhny em bert arra, hogy vegyenek rszt egy W atergate-stlus aprlkosan kidolgozott bet rsben (potencilis cselekvs), ms em bereknek pedig egyszeren csak lertk a krlm nyeket (megfigyelk). A cselekvk ksbb sajt viselke dsket kls krlm nyekkel m agyarztk (nagy nyoms nehezedett rm", meglehet, hogy hasznos tapasztalat volt"), mg a megfigyelk gy vltk, hogy a cselekv viselkedse bels diszpozcikra volt visszavezet- het (taln erklcstelen emberek voltak"). Valsznleg ugyanezek a folyamatok befolysoltk ahogyan Nixon emberei szleltk sajt viselke- : dsket: azt m ondtk, hogy hatalmas kls nyoms nehezedett rjuk, hogy gy cselekedjenek, ahogy tettk (lsd mg az 5.2 gyakorlatot). Az emberek kevsb szlssges helyzetekben sem szoktk sajt visel- ' kedsket bels okokhoz ktni. Kevesen m ondjuk, hogy Elnzst a kssrt, de fegyelmezetlen ember vagyok". Inkbb kls tnyezket, pldul az rnkat, a kzlekedst vagy egy utols pillanatban kapott ! telefont hibztatunk. Ennek ppen az ellenkezje trtnik, amikor msok tetteinek tulajdontunk okokat. Ha valakire hosszasan vrnunk kell, szinte kivtel nlkl mindig az illett hib ztatju k : udvariatlan, fegyelm ezetlen, vagy feledkeny ember. Vajon az olvas is ezt a stratgit alkalmazta-e, ' amikor az 5.2 gyakorlat krdseire vlaszolt? Az ilyen attribcis torztsok klnsen fontosak lehetnek az olyan kapcsolatokban, ahol a partnerek kztti erviszonyok nem egyenlk. Az alrendeltek tbb bels ert s cselekvsi szabadsgot tulajdonthatnak
106

5.2

GYAKORLAT

nm agunk s m so k m agyarzata

Krjk, hogy egy kln lapon vlaszoljon az albbi krdsekre: 1. Gondoljon vissza arra az alkalomra, amikor utoljra elksett egy randevrl I Mirt ksett el, s hogyan magyarzta ksst partnernek? 2. Gondoljon arra, amikor legutbb valakire vrnia kellett! Vlemnye szerint az illet szemly mirt ksett? 3. Gondoljon egy olyan esetre, amikor egy magasabb beoszts szemly megbrlta vagy megbntette nt! Vlemnye szerint mirt tette ezt a fnke? Viselkedhetett volna mskppen is ? 4. Emlkezzen vissza egy olyan helyzetre, amikor n brlta vagy bntette meg egy alrendeltjt! Mirt tette? Most prblja meg osztlyozni ezeket az attrlbcikat abbl a szempontbl, hogy kls vagy bels okok szerepelnek-e a magyarzatban! Idzze fel sajt vlaszait, amikor a kvetkez rszt olvassa!

feljebbvaliknak, m int azt az utbbiak gondoljk magukrl. Megfordtva, a fnkk gy vlhetik, hogy beosztottaik teljestm nyt fkppen bels tnyezk (lustasg, butasg) hatrozzk meg, mg az alrendeltek inkbb a kls tnyezket teszik felelss. Egy ilyen helyzet ksrleti vizsglat ban Burwitz s Panciera (1975) vletlenszeren kivlasztott ksrleti sze mlyeknek tanul", illetve tanr" szerepeket adott. A tanulk egybe hangzan gy vlekedtek, hogy tanruknak tbb hatalm uk van bntetni vagy jutalm azni ket, m int azt maguk a tanrok gondoltk sajt magukrl. Ha az olvas olyan, m int a legtbb ember, akkor az 5.2 gyakorlat harm adik s negyedik krdsre adott vlaszai valsznleg ugyanezt a torztst fogjk szemlltetni!

Lthatsgi hatsok
Hogyan tu d ju k m agyarzni az attribcis folyamatok ilyen erteljes torz tsait? Az egyik lehetsg, hogy a cselekvk s a megfigyelk klnbz nzpontbl tekintenek ugyanarra az esemnyre. Amg a kls szemll figyelmnek kzppontjban termszetes krlm nyek kztt a cselekv ll, s ez a fntebb lert diszpozcis torztshoz vezet, m agukat a cselekv ket ltalban lekti a helyzet, amellyel meg kell birkzniuk. A figyelem kzppontjban ll informci ezttal a helyzetre vonatkozik, kvetke zskppen az itt lk az okokat ennek tulajdontjk. Storms (1973) azt tallta, hogy amikor a cselekvknek informcit adtak arrl, hogy kls megfigyelk hogyan ltnk ket, egy sajt magukrl szl kpm agnfelvtcl megtekintse utn sokkal tbb bels attribcit adtak. A ttribciik teht a megfigyelk attribciihoz hasonlbb vltak.
107

gy t n ik teht, hogy az attribcikat az irnytja, ami a figyelem kzppontjban ll, ami a helyzetben kiem elked" vagy ersen lthat. Taylor s Fiske (1975) ezt az elmletet egy igen rdekes ksrlettel prbl tk meg ellenrizni. Feltteleztk, hogy az interakcit megtlve, a megfigyelk nokozati hatst fognak tulajdontani azoknak az egyneknek, akiket knnyebben ltnak, vagyis akik az szlels szmra kiemelkedek. A clszemlyek egymssal szemben l cselekvk voltak, akik rvid beszlgetst folytat tak a csaldrl, a m unkrl stb. Hat megfigyel lt krlttk olyan elrendezsben, hogy ketten az A cselekvvel, ketten pedig a B cselekvvel ltek szemben, mg ketten egyformn jl lttk m indkt cselekvt (lsd az 5.1 brt). Amint az 5.1 brn lthat, a megfigyelk ersebb okoz hatst tulajdo ntottak annak a szemlynek, akivel trtnetesen szemben ltek. Azok az tlk, akik egyformn jl lttk a kt partnert, m indkettejknek egyenl m rtkben tulajdontottak okoz hatsokat. Egy nm ikpp hasonl vizsg latban M cA rthur s Post (1977) ksrleti szemlyeiktl attribcikat kr tek kt egymssal alkalmi beszlgetst folytat frfirl. Kettejk kzl az egyiket vizulisan kiem elkedbb tettk azltal, hogy egy jl megvilgtott helyre, vagy egy szokatlan hintaszkbe ltettk. A kiem elked" partner ismt csak tbb bels attribcit kapott. Kassin msodik fejezetben em ltett vizsglatban egy eskdtszk tagjai nak szlelst egy jelen nem lv tanrl befolysolta annak a szemlynek a viselkedse, aki felolvasta a jelen nem lv ember vallomst. gy tnik, hogy figyelm nket csaknem autom atikusan a kiemelked^ clszemlynek szenteljk, s ritkn vagyunk tudatban azoknak az sz le l lsi torztsoknak, amelyek ebbl kvetkeznek. Mg valakinek a hangereje is okozhat ilyen attribcis torztsokat (Robinson s M cA rthur, 1982)., A kiemelkedssel, lthatsggal kapcsolatos kutatsok alapjn felttelezhet t, hogy azoknak az em bereknek, akik valam ilyen okbl jobban lthatak; kitnnek vagy ers profiljuk" van, gyakrabban tulajdontunk felelss get s gyakrabban tekintjk ket olyan cselekedetek okozinak, amelyek, tulajdonkppen nincsenek a hatalm ukban. '

A konszenzusra vonatkoz informci torzulsa


Taln mg emlkszik r az olvas, hogy a Kelley ltal fontosnak tartott dimenzik egyike az attribciban a konszenzus volt: ugyangy viselked nek-e ms em berek is egy hasonl helyzetben, m int a clszemly? Ha az attribci tisztn racionlis folyamat volna, ennek a dim enzinak ugyan akkora sllyal kellene latba esnie, m int a msik kettnek. Ezzel szemben komoly bizonytkok vannak arra, hogy a ms em berek ltalban vett" viselkedsre vonatkoz informcit (a konszenzus informcit) gyakran
108

ATTRIBUCIK MEGFIGYEL MEGFIGYEL A CSELEKVNEK 1. S 2. MEGFIGYEL B CSELEKVNEK

MEGFIGYEL

A CSELEKV

MEGFIGYEL

B CSELEKV

MEGFIGYEL 5. S 6. MEGFIGYEL

5.1 b r a A vizulis lthatsg s az attribcik. A megfigyelk az Interakci nagyobb okozati ellenSrzst tulajdontottk a velk szemben li, ltaluk legjobban ltott szemlyeknek (Taylor s Fiske, 1975,441. o.).

figyelmen kvl hagyjuk az attribcis tletekben. Elragadnak bennnket az elttnk lv szemly viselkedsnek konkrt rszletei, s elfelejtke znk a statisztikai alapinformcirl (Kahneman s Tversky, 1973). Amikor a dikok eldntik, hogy mely tantrgyakat vlasszk, egy vagy kt ismers tancsa rendszerint sokkal tbbet nyom a latban, m int az alternatv" tanknyvekben tallhat kevsb megejt, de jval megbz hatbb statisztikai informci, mely az adott tantrgy npszersgt jelzi (Borgida s Nisbett, 1977). A konszenzus informcit azonban csak akkor hagyjuk figyelmen kvl, ha lnkebb specifikus in form ciin rendelkezsre. Amikor az szlel egy kpmagnfelvtelt ltott a klnbz trgyakrl, melyek kzli egy cselekvnek kellett vlasztania, hajlott arra, hogy a cselekv vlasztst a trgyaknak tulajdontsa anlkl, hogy szmtsba vette volna, ms embe rek m iknt vlasztottak volna (lnyegben figyelm en kvl hagyva a konszenzus informcit). A trgyak kpm agnfelvtele nlkl viszont (azaz a m egragad" rszletek nlkl) a konszenzus inform cinak je lents hatsa volt az attribcikra (Feldman, Higgins, Karlovac s Ruble, 1976).
109

nkiszolgl torztsok

Az eddig trgyalt attribcis torztsok tbb-kevsb a hibs szlels vagy informcifeldolgozs kvetkezm nyei voltak. Az em bereket semmi nem motivlta, hogy hibsan szleljenek egy helyzetet, ezt szlelsi s kognitv korltaik miatt tettk. Az ilyen kognitv torztsok mellett van egy msik fontos, motivcis jelleg forrsa is az attribcis torztsoknak: az, hogy jutalm at szerez znk, illetve elkerljk a megszgyenlst (hadd emlkeztessk az olvast itt a hedonizmus 1. fejezetben em ltett egyszer s egyeduralkod elmle tre!). Az ilyen nkiszolgl" torztsok klnsen gyakoriak a siker s a kudarc magyarzatban. Sajt sikereinket felvllaljuk" (bels okoknak tulajdontjuk), de ugyancsak bels okokat tulajdontunk a trsaknak is, amikor kudarc ri ket. Viszont helyzeti m agyarzatot adunk sajt kudar cainkra s msok sikereire. Az ilyen torztsok gyakori pldi azok a magyarzatok, melyeket politikusok adnak egy vlaszts megnyerse vagy elvesztse utn, vagy sportolktl hallhatunk egy mrkzs megnyerse vagy elvesztse utn. A gyztesek kem ny m unkjukra s teljestm nyk re hivatkoznak, mg a vesztesek kivtel nlkl kls krlm nyekre, pldul az ellenflre, az eljrsra vagy a brkra hrtjk a felelssget. Az nkiszolgl torztsok befolysolhatjk msokhoz fzd kapcsola tainkat is. Egy Cialdini, Braver s Lewis (1974) ltal vgzett ksrletben a ksrleti szemlyek azt az egyszer feladatot kaptk, hogy gyzzk meg a ksrletvezet egy beavatottjt. A beavatott szemlyt nha meg lehetett gyzni, nha nem. A sikeres" rbeszlk p artnerk intelligencijt sokkal magasabbra rtkeltk, m int a sikertelenek. Ugyangy azokat a szemlyeket szeretjk s becsljk, akik jutalomban^ rszestenek bennnket vagy egyetrtenek velnk. Az ilyen nkiszolgl, torztsoknak gyakran fontos kvetkezm nyeik lehetnek a m unkahelyikapcsolatokban. A tanrok gyakran tulajdontjk nm aguknak dikjaik jl teljestmnyt, a teljestmny javulsnak hinyrt viszont a d i k o k a t okoljk. Az ilyen vlogats" attribcik m inden ktsget kizran gyako- riak ms helyzetekben is. "' ' 1

H am is konszenzuson alapul torzts


Az nkiszolgl torztsok msik vltozata a Ross (1977) ltal megfigyelt^ gynevezett hamis konszenzus hats. Eszerint az em berek szvesen feltte-* lezik, hogy attitdjeik, vlemnyeik, rtkeik vagy viselkedsmdjuk^ valjban egybeesik az em berek tbbsgnek attitdjeivel, rtkeivel,J nzeteivel s viselkedsvel. Valamennyien szeretjk azt gondolni ma gunkrl, hogy normlis" em berek vagyunk, ami magban foglalja azt a vlekedst is, hogy fontos vonatkozsokban hasonlak vagyunk a krlt t n k lv legtbb emberhez". A klnbz politikai mozgalmak kpvise li)

li javthatatlanul tlbecslik a tmogatst, amit gyk lvez, s szmos kisebbsg, a hom oszexulisoktl az eszperantistkig rdekeik szlesebb kr konszenzulis tmogatsra hivatkozik, m int ahogy az valjban van. Ezt a hamis konszenzus" torztst ksrletek is altmasztjk. Az egyik vizsglatban egyetemi hallgatkat krtek meg, hogy nkntes vllals alapjn az egyetemi faluban vigyenek krbe egy nagy tblt, amely arra kri az embereket, hogy egyenek Joe vendgljben!". Akik elfogadtk a felkrst, 62%-ban gy gondoltk, hogy a krst m inden dik teljesten. Akik viszont elutastottk, gy vltk, hogy k alkotjk a tbbsget, s a dikok 67%-a szintn elutastan, hogy a tblt krbevigye. Az alapelv teht a kvetkez: brmit teszek, azt a legtbb ember szintn megtenn, kvetkezskppen normlis" vagyok!

Az igazsgos vilg feltevse


Azt a hajlamot, hogy msok kudarcait s balszerencsjt nagym rtkben az illet sajt hibjnak tulajdontsuk, egy nkiszolgl, nvd torztssal is magyarzhatjuk. Lerner (1965) felttelezte, hogy az ilyen attribcik legalbbis rszben tkrzik azt a vgyunkat, hogy fenntartsuk az igazs gos vilgba vetett hitnket, ahol az em berek azt kapjk, amit megrdemel nek. Lerner vizsglatai m egm utattk, hogy az tlk mg az olyan teljesen rtatlan ldozatokat is hibztattk, akiket vletlenszeren vlasztottak ki, hogy elektrosokkot kapjanak. A htkznapi letben szmos pldja van

A munkanlklisg s az igazsgos rilg effektus. Azzal, hogy az embereket hibztatjuk az ltaluk elleniirizhetetlen esemnyek, pldul a munkanlklisg bekvetkez srt, az igazsgos vilgba vetett sajt hitnket erstjk meg. Ugyanakkor azt is felttelezzk, hogy - mivel a balszerencse bels okokra volt visszavezethet - mskppen cselekedve mi magunk elkerlhetjk.

111

annak, hogy az erszak, a balesetek vagy ms ellenrizhetetlen esemnyek ldozatait legalbbis rszben felelsnek tartjuk balszerencsjkrt. Azzal, hogy az ldozatot krhoztatjuk, nemcsak a knyvelst prbl ju k meg egyenslyban tartani", s nem is csupn egy igazsgos vilgba" vetett hitnket erstjk meg. Az em bereket sorsukrt felelsnek tartva azt a hitet is segtnk fenntartani, hogy az esemnyek ellenrizhetek. Ha az em bereket felelsnek tartjuk kudarcaikrt, ezzel egyszersmind azt is felttelezzk, hogy valamilyen m rtkben ellenrzsk alatt tartottk balszerencsjket. Ebbl az is kvetkezik, hogy mi m agunk el tudjuk kerlni majd a hasonl problm kat, ha m sknt viselkednk.

sszefoglals s kvetkeztetsek

Ebben a fejezetben lttuk, hogy az attribcielm let olyan krdsek szles krvel foglalkozik, amelyek arra vonatkoznak, hogy m iknt magyarz zuk a kznapi viselkedst. Az attribci eredetileg Heider ltal kifejlesztett logikai modellje szmos vltozson m ent keresztl. A legtbb attribcis modell m egtartotta azt a felttelezst, hogy az em berek okokat keresnek trsaik viselkedsnek magyarzata sorn, s ezt a racionlis, term szettu domnyos elveknek megfelelen teszik. A feladat azonban valjban sok kal bonyolultabb. A ttribciinkat nemcsak szlelsi s kognitv folyama taink sajtos korltai befolysoljk, hanem jelents norm atv s kulturlis tnyezk is. Arrl sincs sz, hogy az sszes lehetsges megfigyelt cselekedetre m a - J gyarzatot kerestnk: csakis a szokatlan vagy vratlan esemnyek bizo nyos osztlyai hvjk el az attribcis magyarzatot (Hastie, 1984; Nesdale, 1983). 4 Egy cselekedet magyarzata nem csupn tudom nyos, hanem erklcsi _ folyamat is (Harr, 1981). Annak, hogy milyen okokat azonostunk egy.-, akci mgtt, kvetkezm nyei vannak az adott akci indokolhatsgt slj jogossgt illeten. Nha nem m ltbli okokat keresnk, hanem egy akcit^ egy jvbeni clnak tulajdontunk. Az olvas feltehetleg nem valamilyen 1 m ltbli ok m iatt vette kezbe ezt a knyvet, hanem valamilyen j v b e n i: cl rdekben, pldul le akar tenni egy vizsgt, pszicholgus szeretne^ lenni, vagy egyszeren szeretn jobban megrteni az em bereket. A leg3 utbbi vekben az attribcis kutatsokban tfog vltozs trtnt. M a,| mr inkbb a htkznapi magyarzatok pszicholgijrl (Antaki, 1981;! Lalljee, 1984), m int az okozati m agyarzatokrl, m int olyanokrl van sz.J Ebben a helyzetben az attribcis torztsok vizsglata klnsen fo n -j tos. A legtbb itt bem utatott attribcis torztst m ind kognitv, mind motivcis tnyezkkel magyarzni lehet. Az attribcis torztsok kogni tv forrsai felelsek a rendelkezsre ll informci torztott szlelsrt s rtelmezsrt. Mg az ldozat krhoztatsa" jelensget is meg lehet
112

Csak a szokatlan esemnyek agy emberek hvnak elS attribclkat. Szemben tbb attribcis elmlet felttelezsvsl, nem mindig kutatunk oki magyarzatok utn, csak akkor, ha szokatlan vagy vratlan esemnnyel talltuk szembe magunkat.

magyarzni ilyen kognitv torztsokkal. Lehet olyan m egalapozott" haj lamunk, hogy a msokra hat esemnyek kzl a m ltbelieket ellenrizhe tbbeknek tartsuk, m int a jvbenieket, amelyekrl kevesebb informci nk van. Az n vd torztsok, amelyek segtenek, hogy pozitv s ellent mondsmentes n-kpet tartsunk fenn, minsgileg klnbznek a kogni tv alap torztsoktl. Noha az attribcis kutatsokban sok vita folyt arrl, vajon az attribcis folyam atok kznapi torztsait a kognitv vagy a motivcis tnyezkkel lehet-e legjobban megmagyarzni (Zuckermann, 1979), e krdsnek gyakorlatilag nincs klnsebb rdekessge, lehet, hogy rossz krds. M irt ne ttelezhetnnk fel, hogy a kognitv s a motivcis hatsok egyms mellett egyttesen befolysoljk az tleteket? Lttuk, hogy a legtbb attribcis stratgia keretben dntseket ho zunk nm agunkrl s msokrl, A kvetkez fejezetben az attribcis kutats ltal vizsglt egyik legrdekesebb krdssel foglalkozunk: hogyan hasznljuk az attribcis stratgikat sajt viselkedsnk m agyarzat ban?

6. Enattribcik: a sajt viselkeds rtelmezse

Bem nszlelsi elmlete / 115 nattribcis folyamatok / 117 A cselekv m int megfigyel: objektv ntudatossg / 117 Az nattribci hatsai a motivcira / 119 nkrost stratgik / 120 Tanult tehetetlensg / 122 Pszicholgiai ellenlls / 124 rzelmek tulaj dontsa az nnek / 124 Az izgalmi hats tves attribcija / 125 Az nattribcik nhny gyakori kvetkezm nye / 126 Az izgalomtvitel" kutatsa / 127 A megismers nattribcija / 128 sszefoglals s kvetkeztetsek / 130

nattribcik: A sajt viselkeds rtelm ezse

Eddig abbl a felttelezsbl indu ltu n k ki, hogy az attribcis tletek legfbb clja, hogy pontosan kvetkeztessnk ms emberek viselkeds nek okaira. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy sajt cselekedeteink s viselkedsnk kevsb problem atikus egyszeren tudjuk", mirt viselkednk gy, ahogy viselkednk. Brmilyen meglepen is hangzik, sok adat arra utal, hogy sajt viselkedsnk okainak felismersben nincs kivtelezett helyzetnk. Valsznleg ugyanazon elvek szerint kvetkez tetnk sajt attitdjeinkre, vlekedseinkre s szndkainkra, m int ame lyek szerint msokat megtlnk. Ez meglehetsen radiklis feltevs. Ellentmond a sajt m agunkrl alko tott legddelgetettebb hiedelm eink egyiknek, hogy teljes m rtkben k pesek vagyunk ellenrizni, ami a fejnkben vgbemegy. Az nszlels s nattribci elmletei az elmlt vekben j megvilgtsba helyeztk a szocilis tletalkotst. Ezen elmletek szerint az nre vonatkoz tuds gyakran nem bellrl", bels folyam ataink kzvetlen szlelse alapjn, hanem kvlrl", sajt tnyleges viselkedsnk megfigyelse s rtelme zse kvetkeztben j n ltre. M int ksbb ltni fogjuk, ezek az elmletek klnsen fontosak a trsas interakcis folyamatok megrtse szempontj bl.
Bem nszlelsi elm lete

Bemet eredetileg az foglalkoztatta, honnan ismerik az em berek sajt atti tdjeiket. Festinger s Carlsmith (1981) egy jl ism ert vizsglata kim utatta, hogy ha az emberek sajt viselkedskrl megllaptjk, hogy az nincs sszhangban korbbi attitdjeikkel, s ha arra a viselkedsre nem tallnak ms elfogadhat m agyarzatot, akkor attitdjeiket gy vltoztatjk meg, hogy azok sszhangban legyenek a viselkedssel. Bem nszlelsi m agya rzata azon a feltevsen alapul, hogy az egynek rszben azltal ism erik meg sajt attitdjeiket, rzelmeiket s bels llapotaikat, hogy kvetkez tetnek rjuk sajt viselkedsk megfigyelsbl s/vagy azoknak a krl
115

m nyeknek megfigyelsbl, amelyekben az adott viselkeds m egjelenik" (Bem, 1972, 2. o.). Ms szavakkal, az emberek ugyanazokra a folyamatokra tmaszkodnak, amikor a sajt attitdjeikre kvetkeztetnek, m int amelyeket a msokkal kapcsolatos attribcikban hasznlnak. A folyamat valahogy gy jtszd hat le: ppen most adtam kt dollrt egy erszakos adom nygyjtnek jtkonysgi clokra, amit egybknt nem szoktam tenni. Mivel ltalban nem vagyok knnyen befolysolhat, arra kell kvetkeztetnem , hogy a jtkonykods irnt sokkal pozitvabb az attitdm , m int eredetileg gon doltam. Noha az nszlelsi elmletrl bebizonyosodott, hogy a Festinger s Carlsmith, valam int msok ltal vgzett disszonancia ksrletekben fell p m otivlt attitdvltozsok magyarzatra nem alkalmas (W icklund s Frey, 1981), ms terleteken jelents m rtkben elfogadott vlt. Bem llspontja sszhangban van a radiklis behaviourista elmletekkel is. Ms behaviouristkhoz, pldul Skinnerhez hasonlan gy vli, hogy a kls, megfigyelhet viselkeds mindig elsdleges, s a bels llapotok msodlagosak, amelyekre a megfigyelt viselkedsbl kell kvetkeztetni. Nem a bels llapotok, pldul az attitdk okozzk a viselkedst, hanem ppen m egfordtva: a viselkeds okozza az attit d k e t! gy megfogalmaz va persze az elmlet meglehetsen szlssgesnek tnik. Sajt attitdjeink rl mg akkor is vannak bizonyos ismereteink, ha a viselkedses inform ci teljesen hinyzik. Vgtre is az em bereknek vannak olyan attitdjeik, amelyek az adott pillanatnl tovbb tartanak, s nem teljes m rtkben alapulnak a pillanatnyi viselkedsen. A legvalsznbb az, hogy ez az nszlelsi hats akkor rvnyesl a legjobban, ha a szban forg attitdk lnyegtelenek, vagy nem jrnak komoly kvetkezm nnyel. Z Taylor (1975) egyik vizsglata megersteni ltszik ezt a kvetkeztetst. Taylor az attribcik fontossgt" varilta gy, hogy nket krt meg e g y : frfival kapcsolatos attribcikra, mikzben azt m ondta nekik, hogy az,, adott frfival tallkozni fognak, illetve nem fognak tallkozni. M ikzben3 a frfiak kpeit nztk, a nk hamis visszajelzst kaptak. (Azt m ondtk nekik, hogy a flhallgatn, amit viseltek, a sajt szvversket halljk, holott a ritm us egy elzetes ksrleti terv szerint volt meghatrozva.) ' Korbbi vizsglatok kim utattk, hogy a szemlyek hajlanak arra, hogy egy ilyen hamis szvritm us-visszajelentst gy rtelmezzenek, m int sajt reak -i cijukat valamire, olyan kvetkeztetsekkel, m int pldul Ha a szvem ' gyorsabban ver, m inden bizonnyal pozitv reakcit lek t", vagy M iv e l; szvritmusom nem vltozott, bizonyra nem rintett a dolog". Taylorvizsglatban az ilyen hamis visszajelzsnek csekly hatsa volt az tletek re, amikor az attribci fontos volt, vagyis amikor a nk azt vrtk, hogy az adott frfival tallkozni fognak. A hamis visszajelzs azonban valban befolysolta a frfiak vonzerejrl adott becslseket, amikor egy jvbeni
116

Azt hiszem, tnyleg tetszik ez az autl Az nszlelsi elmlet szerint sa|t attitdjeinkre viselkedsink alapin kvetkeztetnk. Ha sokat trdnk az autnk kal, ez biztos alapot szolgltat ahhoz, hogy a kocsi Irnti pozitv attitvdnkre kvetkeztessnk.

tallkozsnak nem volt valsznsge, s az tletalkots ezrt lnyegtelen volt a nk szmra.

nattribcis folyam atok


Bem elmlete nem ad kzelebbrl m eghatrozott vezrfonalat arrl, ho gyan kvetkeztetnk az attitdkre s vlekedsekre a viselkedsbl. Rszletesebb elrejelzsekrt az attribcielm lethez kell folyam odnunk, amilyen pldul Kelley hromdimenzis modellje. Kelley azt hangoztatta, hogy a disztinktivits, a konszenzus s az llandsg a sajt bels llapota ink attribcijnak is az alapja. Az olvas jobban megrtheti, hogyan m kdik ez a modell az nattribcira alkalmazva, ha kitlti a 6.1 gyakor latot. Az nattribci elvt a trsas viselkeds szmos terletn alkalmaz tk, hogy megmagyarzzk vele azokat a gyakran meglep s vratlan rtelmezseket, amelyekkel az emberek sajt viselkedsket illetik. A kvetkezkben nhny olyan rdekes pldt fogunk ttekinteni, amelyek megmutatjk, hogyan m kdik az nattribci valszer helyze tekben.

A cselekv mint m egfigyel: objektv ntudatossg


Az olvas bizonyra emlkszik mg azokra a fontos klnbsgekre/ mlye ket az elbbi fejezetben a cselekvk s a megfigyel kztt hangslyoz tunk. Amg a cselekv figyelmt az t krlvev helyzetre irnytja, s hajlik arra, hogy az oki erket a krnyezetben lelje fel, a megfigyelk a cselekvre koncentrlnak, s ltalban benne ltjk az okokat. nattrib117

6.1.GYAK0RLAT
M irt te sz e m ?

Kpzelje el, hogy otthon l a tv eltt, s a Monty Python televzis filmsorozat egyik epizdjnak ismtlst nzi, mikzben nevetsben tr ki (azok szmra, akik nem tudjk: Monty Python angol tvkomdia)! Mit gondol, mirt nevet? Viselkedsnek okt a msorban, nmagban vagy valamilyen ms tnyezben kell keresni ? Ennek eldntsben Kelley modellje szerint a kvetkezkppen jrhat el: 1. Kvetkezetes-e a viselkedsem? Gyakran nevetek a Monty Pythonon, vagy ez csak egy elszigetelt jelensg ? Csak az ersen kvetkezetes viselkeds vezethet megbzhat bels vagy kls attribcikhoz. 2. Megklnbztetett jelleg-e a viselkedsem ? Vajon mindenfajta vidm msoron nevetek-e, vagy csak a Monty Python epizdjain ? Ha viselkedse nagyon megklnbztetett jelleg (csak a Monty Pythonon nevet), a nevetst kls attribcival megbzhatan tulajdonthatja a msornak. Ha viselkedse nem megklnbztetett jelleg, nevetsnek okt valsznleg bell, nmagban kell keresnie: taln jl fejlett humorrzkben ? 3. Hogyan viselkednek ms emberek ? Nagy konszenzus esetn (mindenki ms is nevet) kls attribci val lhet. Ha viszont csak n nevet egyedl, az ok valsznleg bell helyezkedik el: lehet, hogy n valami olyasmit vett szre a msorban, ami msok figyelmt elkerlte. Hasonltsa ssze ezt a folyamatot azzal, ahogyan McArthur szemlltette Kelley modelljnek mkdst a kls attribcikat illeten (5.1. tblzat). szrevette a prhuzamokat az nattribcik s a trsattrlbcik kztt? A htkznapi letben termszetesen nem haladunk gy lpsrl lpsre, de a folyamat igen hasonl lehet. Idnknt mindannyian fltesszk magunknak a krdst, Mirt teszem ? Kelley modellje segt vlaszt adni erre a krdsre! Prblja meg a modell segtsgvel egyik cselekedett megmagyarzni, amelyet klnsen rejtlyesnek tall!

ci esetn ez a problma m sknt je le n tk e z ik s a j t cselekedeteinkrl; gondolkodva akr a cselekv, akr a megfigyel nzpontjt felvehetjk. Duval s W icklund (1972) az objektv, illetve szubjektv ntudatossg fogalmnak bevezetsvel kivlan foglalkozik ezzel a krdssel. Tipikus, esetben ltalban a krnyezetre koncentrlunk, s csak szubjektve va gyunk tudatban sajt m agunknak. Egyes helyzetekben azonban arra knyszerlnk, hogy gy tekintsnk nm agunkra, ahogyan msok ltnak ; bennnket. Ilyen helyzetekben az objektv ntudatossg llapotban tall ju k m agunkat. gy tnik, hogy elg knny ilyen llapotot elidzni. Ha egyszeren a tkrbe nznk, vagy tudatban vagyunk annak a tnynek, hogy msok nznek bennnket vagy fnykpeznek bennnket, vagy valamilyen m don regisztrljk a viselkedsnket, mr elegend, hogy egy kls megfigyel nzpontjba hozzon bennnket, amikor nm agunk rl gondolkodunk. gy nzzk nm agunkat, ahogy valsznleg msok
118

nznek rnk, vagyis objektvan. Befolysoljk-e az attribcis stratgikat ezek az eltr ntudatossgi llapotok? Tbb vizsglat is kim utatta, hogy az objektv ntudatossg llapotban az emberek hajlanak arra, hogy sajt viselkedsket a kls megfigyelk hz hasonlan magyarzzk, vagyis az okokat ne a krnyezetben, hanem nm agukban keressk. ltalban az olyan egyszer beavatkozs, m int egy nagy t k r elhelyezse a szemllyel szemben, elegend, hogy az attribcikban ilyen lnyeges vltozst idzzen el (Duval s W icklund, 1973). Ez a kutats altmasztja azt a felfogst, hogy az attribcik, belertve az nattribcikat is, nagym rtkben fggenek attl, hogy egy adott pillanat ban mi ll a szemly figyelmnek kzppontjban. Taylor s Fiske elz fejezetben em ltett kutatsa a lthatsgi hatsokrl ugyanezt a gondolatot szemllteti: brmi legyen is a figyelem kzppontjban, megn a valsz nsge annak, hogy ami odakerlt, annak fogjk tulajdontani az okokat mg akkor is, ha az a valami trtnetesen sajt m agunk vagyunk!

Az nattribci hatsai a motivcira


Az attribcielm let arra a feltevsre pl, hogy az emberi cselekedeteket vagy kls, vagy bels okok idzik el. Heider szerint ha egy viselkeds megfelelen magyarzhat azzal, hogy kls jutalom vagy nyoms okozta, nem szksges bels okok utn nznnk. Itt egy rdekes krds vetdik fel: ha az em berek jutalm at kapnak egy olyan cselekedetkrt, amelyet korbban egyszeren azrt csinltak, mert szerettek gy tenni (bels motivcibl"), a cselekvk a jutalm at sajt bels m otivcijuk hinynak jelzseknt rtelmezhetik, s elfordulhat, hogy a kvetkezkben csak akkor hajtjk majd vgre az adott cselekvst, ha jutalm at kapnak rte. A krdsnek komoly gyakorlati jelentsge van. Arra utal tudniillik, hogy a javul tanulm nyi vagy m unkateljestm nyrt adott kls jutalm ak, m int pldul a kln fizetsg, j rdem jegyek vagy piros pontok nha a szndkkal pontosan ellenkez hatst rnek el. Ahe lyett, hogy m egnvelnk egy szemly bellrl fakad rmt s m otivci jt egy feladat elvgzsre, cskkenthetik azt. Lepper, Greene s -Misbett (1973) zt a hatst 3 s 5 ves gyerekeknl m utattk ki. Egyeseknek kzlk jutalm at grtek nhny rajz elkszts rt, mg msok ugyanezt a feladatot jutaloip elvrsa nlkl vgeztk. Egy vagy kt httel ksbb a kutatk azt tapasztaltk, hogy azok a gyerekek, akik megelzen a rajzolsrt jutalm at vrtak s kaptak, sokkal kevesebbet jtszottak a-rajzeszkzkkel, m int azok a gyerekek, akiket nem jutalm az tak. Ugyanez trtnt azokkal az iskols gyerekekkel, akiket 12 napon keresztl azrt jutalm aztak, m ert matematikai feladatokon dolgoztak. Ami kor a jutalmazs megsznt, ezek a gyerekek sokkal kevesebbet foglalkoz tak matematikai problm kkal, m int ms gyerekek, akik korbban nem
119

kaptak jutalm at (Greene, Sternberg s Lepper, 1976). Ezek a vizsglatok arra a zavar lehetsgre utalnak, hogy a kzzelfoghat s elvrt jutalom kizrlagos okv vlhat olyan cselekvs elvgzsnek, amelyet korbban a cselekv sajt rmre vgzett. Ez arra vezethet vissza, hogy a cselekv a cselekvs okt teljes m rtkben kls tnyezknek tulajdontja. Nem m inden jutalom cskkenti azonban a bels m otivcit: a nem kzzelfogha t trsas megerstsnek, pldul a szbeli dicsretnek pozitv hatsai lehetnek (Deci, 1975). Sok htkznapi pldt lehetne felhozni arra, hogy a kls jutalm aknak a szndkkal ellenttes hatsa van. Egyes vizsglatok eredm nyei szerint, ha egy zlethlzat azltal prblja az em bereket a sajt zleteiben val ; vsrlsra rbrni, hogy m inden vsrlsrt kln utalvnyt ad, az utal vnyidszak elmltval knytelen tapasztalni, hogy az emberek nem is mtlik meg vsrlsaikat. Ahhoz, hogy ilyen hats fellpjen, a kls jutalom nak lthatnak (kzzelfoghatnak) s elvrtnak kell lennie. Hadd emlkeztessk az olvast arra, hogy az attribci szemszgbl nem az a tny befolysolja a motivcit, hogy valakit megjutalmaznak, hanem az a szimbolikus rtelmezs, amelyet valaki a jutalom nak ad. Ha viselkedsnk egyedli oknak tekintjk, a jutalom cskkentheti bels motivcinkat. ; Msfell viszont ha a jutalm at nem tekintjk viselkedsnk egyedli oknak, kevss valszn, hogy a bels motivcinkat befolysolni fogja. ; A gyakorlati kvetkeztets itt az lehet, hogy m inden esetben, amikor valakinek jutalm at adunk valami olyasmirt, amit korbban jutalm azsi nlkl vgzett, biztostanunk kell, hogy a korbbi bels motivci fenn- i maradjon. Ez gy rhet el pldul, hogy a jutalom alkalmi jellegt hangs-^ lyozzuk, majd felhvjuk a figyelmet arra a bels rtkre s rmre, ami 3Q feladat elvgzsbl nyerhet, tekintet nlkl a jutalom ra. nkrosft stratgik j

Van egy nagyon fontos klnbsg az nre vonatkoz s a trsakra v o n a tk o r z attribcik k z tt: a knyszer, hogy sajt m agunkrl negatv kvetkezel tetseket vonjunk le, sokkal fenyegetbb s kellem etlenebb lehet, m in tilyen tletet m ondani msokrl. Nem meglep teht, hogy klnleges-* elhrt stratgikat alkalmazunk, hogy ne kelljen nm agunkat hibztatni n u n k a negatv eredm nyekrt. Kpzeljnk el egy helyzetet, amelyben- fontos vizsgn kell rszt vennnk, s j okunk van felttelezni, hogy nem ' fog sikerlni. M it tennnk ilyen helyzetben? = 5 Berglas s Jones (1978; Jones s Berglas, 1978) szerint az emberek ilyen t helyzetekben gyakran mestersges htrnyokat terem tenek m aguknak azrt, hogy a bekvetkez kudarcot inkbb a kls nehzsgeknek, mint sajt fogyatkossgaiknak tulajdonthassk. Ksrleti szemlyeiknek, akik kel elzetesen elhitettk, hogy egy kvetkez feladatban jl, illetve rosszul
120

100 h

I------ 1 SEGT GYGYSZER

T77X AKADLYOZ

GYGYSZER

2 o LU >- N o CO c O n LU I > N CO o
LU N

co >

* oc * in LU N >
LU

ai <

75-1

-LU

50.

25-

< < >


SIKERRE SZMT KUDARCRA SZMT

SZEMLYEK VRAKOZSA
6.i b ra nkrost stratgik. Ha vlasztsi lehetsgk volt, azok a ksrleti szemlyek, akik kudarcot vrtak, szvsan folyamodtak olyan gygyszerhez, amely gtolta teljestmnyket, s ezrt ksbbi kudarcukat egy kls okra hrthat tk. A sikerre szmt ksrleti szemlyek olyan gygyszert vlasztottak, amely segtette teljestmnyket (Berglas s Jones, 1978 nyomn).

fognak teljesteni, vlasztsi lehetsget adtak kt gygyszer kztt, ame lyek kzl az egyik lltlag segtette, a msik lltlag gtolta a teljest mnyt. Azok a ksrleti szemlyek, akik gy vltk, hogy rosszul fognak teljesteni, elnyben rszestettk a msodik gygyszert (lsd a 6.1 brt). A teljestm nyt gtl gygyszer bevtele lehetv tette szmukra, hogy kudarc esetn a gygyszert hibztassk, ugyanakkor ktszeres sikert knyvelhettek el, ha jl teljestettek. Berglas s Jones (1978) ezt az eljrst nkrost stratginak neveztk. Hasonl viselkeds a htkznapi letben is megfigyelhet. Az em berek gyakran isznak tl sokat, alszanak tl keveset vagy vesznek be gygyszert fontos esemnyek, pldul vizsgk, felvteli beszlgetsek vagy fontos trgyalsok eltt. Az ilyen nyilvnvalan irracionlis viselkeds egyik oka az lehet, hogy lehetv teszik az esetleges kudarcnak a kls okokra trtn hrtst (az ital, a gygyszerek vagy az alvs hinya), s ezltal lehetv vlik, hogy az egyn m egvdje nkpt, am it sajt magrl m int felelssgteljes, rtelmes szemlyrl tart fenn! Az ilyen viselkedsi hajlam mg kifejezettebb, ha teljestm nynket msok is figyelik (Kolditz s Arkin, 1982). Az nkrosts bizonyos esetekben benyom skeltsi strat giaknt is hasznlhat. ltalnosabban fogalmazva, az nattribcik elm121

lete szerint az emberek olyan helyzetekben szeretnek rszt venni s olyan helyzeteket szeretnek teremteni, amelyben a negatv nattribcik szks gessge minimlis.

Tanult tehetetlensg

Termszetesen nem vagyunk mindig kpesek a viselkedst gy strukturl ni, hogy a negatv nattribcikat el tudjuk kerlni. Elfordul, hogy teljesen ellenrizhetetlen, st vletlenszer helyzetekben talljuk m agun kat. Ha az em bereket (vagy akr az llatokat) hosszabb ideig ellenrizhetet len kellemetlen esemnyek veszik krl, vgl is feladjk, hogy megbir kzzanak a helyzettel vagy elmenekljenek - olyan llapotba kerlnek, amit Seligman (1975) tanult tehetetlensgnek" nevezett el. Rviden fogal mazva, ha egy ember viselkedsnek az eredm nye fggetlen a viselked stl, akkor megtanulja, hogy az eredm ny fggetlen a viselkedstl" (46. o.), s felad m inden ksrletet, hogy az eredm nyt ellenrizze. Van nhny drmai pldja a tanult tehetetlensg"-nek. Azok az llatok, melyeket ltaluk ellenrizhetetlen mdon elektrosokkolnak, teljesen paszszvv vlhatnak. A termszeti katasztrfkat, hnsget s ms hinyokat elszenved emberek hasonlkppen, passzivitssal s beletrdssel rea glhatnak. Gyakran lthatunk ilyen em bereket a fldrengsekrl, tzv szekrl s rvizekrl szl hradfilm ekben. Sok kznapibb s kevsb a drmai kontextusban az olyan egynek, akik llandan kudarcokat lnek t egy terleten (pl. a bartsgban, elhelyezkedsben, a partnerkapcsola tokban), vgl passzvv, st klinikai rtelem ben depressziss vlhatnak.,, A tanult tehetetlensget eredeti formjban egyszer tanulsi folyamat*] knt fogalmaztk meg. Fontos befolysa van azonban annak is, hogy egyszemly szubjektve hogyan magyarzza s rtelmezi a negatv esemnyek^ okait. A szimbolikus rtelmezsek, amelyeket tapasztalatainkhoz fznk,J tagadhatjk a tan u lt tehetetlensg jelensgt. Amikor olyan gyerekeknek! akiket a m atematikai feladatok sorn lland kudarcok rtek, ismtelten^ azt m ondtk, hogy azrt vallottak kudarcot, m ert nem dolgoztak elgi szorgalmasan, nem jelentkezett nluk a ta n u lt tehetetlensg" (Dweck~ 1975). A tanult tehetetlensg modellje s az attribucielm let, melyek az' elmlt vekben kzeledtek egymshoz, egyttesen j lehetsget knlnak i az olyan ellenrizhetetlen eredm nyekre adott viselkedses vlaszok elem zsben, m int a m unkanlklisg, a szegnysg, a hzassgok felbom lsa: s ms stresszel teltett helyzetek. Azok a m unkanlkliek akik (jllehetok nlkl) nm agukat hibztatjk sajt negatv tapasztalataikrt, valsz nleg kevsb adjk fel a m unkakeresst, m int azok az emberek, akik problm jukat kls, ellenrizhetetlen gazdasgi tnyezknek tulajdont jk.
122

Doktor r, meg tudn nvelni a gipszemet 7 Ha a valszn kudarccal kerlnek szembe, az emberek gyakran olyan dolgokat tesznek, amik nvelik a kudarc valszinsgt, hogy a siker elmaradst kls tnyezkre hrthassk. A htrny Ilyen nkntes felvllalsa segt abban, hogy az emberek megrizzk a felelssgteljes s hozzrt ember kpt nmagukrl.

A tehetetlensget tanulni is lehet! Ha az embereket hossz idn keresztl ltaluk ellenrizhetetlen befolysok rik, passzivitsba sllyednek s felhagy nak azzal, hogy sajt sorsukat megksreljk befolysolni. Ezt az llapotot a pszicholgusok tanult tehetetlensgnek nevezik.

123

Pszicholgiai ellenlls

Ha elvesztjk ellenrzsnket viselkedsnk eredmnyei fltt, az els reakci ltalban nem a tanult tehetetlensg, hanem a motivci megnve kedse, hogy az elvesztett kontrollt s szabadsgot visszanyerjk. Brehm (1972) a pszicholgiai ellenlls" fogalmval rta le azt a motivcis llapotot, amely akkor lp fl, amikor fenyegetve rezzk cselekvsi, szabadsgunkat. Az ellenlls a krlm nyektl fggen szmos form t\ lthet. Azok a cselekedetek vagy trgyak, amelyek valamilyen korltozs] al esnek, attl a pillanattl fogva, hogy kevsb tu d u n k hozzjuk frni, f rtkesebb s rdekesebb vlnak. Gondoljunk csak arra, hogy m ilyen j nagy az rdeklds a cenzra ltal betiltott anyagok ir n t! | Pszicholgiai ellenlls akkor is fellphet, ha tl ers nyoms nehezedik 1 rnk, hogy valamilyen attitdt vagy vlem nyt elfogadjunk. Az ily en t helyzetekben gy igazoljuk sajt nllsgunkat, hogy pontosan az ellen-^ kez llspontra helyezkednk. ltalnos veszlye ez az olyan hirdetsi 1 kam pnyoknak, amelyek ers nyom st alkalmaznak. Az ellenlls kln- ^ sen jl megfigyelhet a gyerekeknl. ket fokozottan lelkestik az o ly a n . jtkok vagy tevkenysgek, melyek szmukra tilosak, s a tizenvesek i gyakran nem egyb okbl szegik meg a szli hz szablyait, m int sajt szabadsguk igazolsaknt. A pszicholgiai ellenlls gondolata igen csb t a htkznapi viselkeds szmos rejtlynek magyarzatra. A szemtl szemben zajl interakcikban az ellenlls igen gyakori vlasz a szem lyi: szabadsg fenyegetseire.

rzelmek tulajdontsa az nnek


Az nattribcis kutats egyik rdekes s igen bonyolult krdse, hogy m iknt azonostjuk s rtelm ezzk sajt rzseinket s rzelmeinket. Mi lyen folyamatok jtszanak szerepet annak eldntsben, hogy milyen rzelmeket lnk t egy adott idben? Egy rzelem objektven mrhet tulajdonsga ltalban csupn a fiziolgiai izgalom, ami szaporbb szvve rsben, a tenyerek izzadsban, gyorsabb llegzsben stb. jelentkezik. De honnan tudjuk, hogy m indez rmet, bnatot, haragot vagy szorongst jelent? A pszicholgiai kutatsbl az tnik ki, hogy a klnbz rzelmi llapotokkal kapcsolatos izgalmi llapot gyakorlatilag nlklzhetetlen. Tbb mint szz vvel ezeltt William James felttelezte, hogy az rzel mek kt sszetevbl llnak: az rzelmi izgalombl, s az izgalom ezt kvet kognitv minstsbl s rtelmezsbl. Az rzelmek teht nem az okai, hanem a kvetkezm nyei a fiziolgiai reakciknak. Kznapi pld val, ha jjel egy erdben hirtelen zajt hallunk, azonnal izgalmat lnk t, s valsznleg futni kezdnk. A fiziolgiai izgalmat azonban csak ksbb azonostjuk mint flelm et", m iutn a lnyeges krlm nyeket figyelembe vettk.
124

Schachter s Singer (1962) elvgeztek egy klasszikus ksrletet, amelyik ezt a folyamatot szemllteti. Ksrleti szemlyeiknek egy izgalmi llapotot nvel gygyszert adtak (epinephrine-t). A ksrleti szemlyek egyik csoportjnak azt m ondtk, hogy a gygyszer szapora szvverst okoz, mg egy msik csoporttal azt kzltk, hogy rtalm atlan vitamininjekcirl van sz. Egyes ksrleti szemlyek teht rtesltek" a bekvetkez izgalmi tnetek okairl, mg msok nem tu d tak " ezekrl. Ezutn a ksrleti szemlyekhez csatlakozott a ksrletvezet egy betantott megbzottja, aki egyik esetben kirobban rmmel, eufrikusn, ms esetben pedig dh sen, idegesten viselkedett. Amikor a ksrleti szemlyeket ksbb meg krtk, hogy szmoljanak be sajt rzelmeikrl, a nem informlt" csoport tagjai, akiknek nem volt kznl lv m agyarzatuk sajt izgalmi szintjk megemelkedsre, az informlt" csoport tagjainl inkbb hajlottak arra, hogy olyan rzelmekrl szmoljanak be, amelyek sszhangban lltak a ksrletvezet beavatottjnak rzelmvel, vagyis haragrl vagy rmrl. gy tnik, hogy azok a ksrleti szemlyek, akiknek nem volt elvrsuk vagy nyilvnval m agyarzatuk sajt izgalmi llapotukra, sajt rzelmeik magyarzatban a legnyilvnvalbb krnyezeti jelzsre, a beavatott sze mly viselkedsre tm aszkodtak. Schachter s Singer modellje szerint a klnbz rzelmek lnyegben ugyanazon alapvet izgalmi tnetek klnbz kognitv rtelmezsei vagy attribcii. A modell tllp az nattribcis rtelmezsi kereten, mivel felttelezi, hogy nemcsak sajt viselkedsnk, hanem krnyezetnk csak nem valam ennyi esemnye kzrejtszhat rzelmi lm nyeink meghatro zsban. A kvetkezm nyek igen messzire nylnak: ha az em bereknek nincs kzvetlen, kivtelezett hozzfrsk sajt rzseikhez s rzelmeik hez, megfelel kls informcikkal knnyen lehet befolysolni azt, ho gyan rtelmezzk sajt rzseiket. E gondolat sokfle gyakorlati alkalmaz shoz ksbb visszatrnk.
Az izgalm i hats tves attribcija

A Schachter s Singer vizsglatnak m dszereit s rtelmezst rt jabb brlatok ellenre (Maslach, 1979; Marshall s Zimbardo, 1979) az vek folyamn jelents m ennyisg bizonytk gylt ssze, amely az rzelmek nek ezt a felfogst tmasztja al. A modellt Valins (1966; 1972) vitte egy lpssel tovbb, aki felttelezte, hogy egy rzelem tlshez mg izgalmat sem felttlenl szksges tlni. A ksrleti szemlyek szmra az is elegend, hogy egy rzelmet tlje nek, ha azt hiszik, hogy izgalmat lnek t. Egy nmileg bizarr ksrletben frfi ksrleti szemlyeknek nhny, a Playboy magazin kzps oldalrl vett aktkpet m utattak, m ikzben a szemlyek egy flhallgatn keresztl szvdobogst hallottak, amelyrl azt hittk, hogy a sajtjuk. Valjban
125

azonban a szvdobogs sebessgt egy elre meghatrozott terv szerint m anipulltk. Egyes kpekhez gyorsabb, msokhoz lassabb szvdobogst trstottak. A ksrlet befejezsekor a szemlyek azokat a kpeket tartottk a leg vonzbbaknak, amelyeknl sajt" szvdobogsuk gyors volt. Mg akkor is, ha a ksrlet vgn megmondtk a szemlyeknek, hogy a szvdobogs visszajelentse hamis volt, vltozatlanul azok irnt a kpek irnt nyilv nult meg a legnagyobb vonzalom, amelyek az izgalommal" sszekapcso ldtak. Em lkeztetnnk kell azonban az olvast arra, hogy az ilyen vlasz tsokat akkor a legknnyebb manipullni, ha a dntsnek a ksrleti szemly szemben csekly fontossga van. A klnbz aktkpek kztti vlaszts aligha komoly dnts brkinek is. Amint a dntsek fontosabb vlnak, pldul felttelezzk, hogy az illetvel, akirl tletet krtek, tallkozni fogunk, a hamis szvritm us visszajelentsi eljrs sokkal kevs b lesz hatkony, am int ezt Taylor (1975) korbban em ltett vizsglatban; lttuk.

Az nattribcik nhny gyakori kvetkezmnye

Schachter s Singer (1962) kttnyezs rzelemelmlete s Valins (1972) j kutatsa az nattribci s az izgalmi szint kapcsolatrl egyttesen azt ! sugalljk, hogy egy rzelem tlshez nem szksges sem fiziolgiai izgalom, sem kzvetlenl hozzfrhet bels reakci. Az rzelmek nattri- j bcis modellje nhny rdekes gyakorlati kvetkezm nyt is maga utn ] von. Ha az rzelmi lmny kvetkeztetsek dolga, az attribci manipul- lsa rvn taln ellenrizni tu d u n k olyan negatv rzelmeket is, m int amilyen a szorongs? ? Nisbett s Schachter (1966) pontosan erre tettek ksrletet. Ksrleti? szemlyeiknek placb tablettkat (semleges tablettkat, m elyeknek nincs] semmilyen kmiai hatsuk) adtak, s kzlk nhnynak azt mondtk, hogy j izgalmat, remegst fognak tlni (a tbbiek nem vrtak semmilyen fiziol-J giai tnetet). A kvetkez lpsben m indkt csoport kapott egy sorozati elektrosokkot. Az a csoport, am elyik izgalmi szintjnek megnvekedst I legalbbis rszben a korbban bevett tablettnak tudta tulajdontani, kisebb fjdalomrl szmolt be, s nagyobb trelemmel viseltetett a sokkal szemben, m int a msik csoport. A ksrlet azt sugallja, hogy a bels; lm nyekkel kapcsolatos attribcik, m int pldul a fjdalom s az izga- j lom, jelentsen kpesek befolysolni, hogyan reaglunk ezekre az llapo-j tokra. Egy msik vizsglatban Storms s N isbett (1970) ugyanezt az elveti terpis mdon prblta alkalmazni. Feltteleztk, hogy az lmatlansgban szenved emberek esetleg azrt j kzdenek ezzel a problmval, m ert nem kpesek cskkenteni a fiziolgiai |
126

izgalmat. Szorongsuk s izgalmi szintjk, legalbbis rszben, azrt nem cskken, m ert lmatlansguk miatt aggdnak. Ha magas izgalmi szintjket valamilyen kls oknak tulajdonthatnk, kevsb aggdnnak m iatta s knnyebben elaludnnak. A ksrletben Storms s Nisbett az lmatlansg ban szenved szemlyeknek placb tablettkat adott, egyeseknek ismt csak azt m ondvn, hogy izgalmi t n etek et vrhatnak, mg msoknak pontosan az ellenkezjt, hogy ellazuls fog bekvetkezni. Azok a ksrleti szemlyek, akik azt vrtk, hogy izgalm i szintjk nvekedni fog, knynyebben m entek aludni, felteheten azrt, mert izgalmi szintjket a tablet ta hatsnak tulajdonthattk. Noha ezeknek az eredm nyeknek a megbz hatsga nem ll m inden ktsgen fell, a klinikai pszicholgusok egyre inkbb trekednek arra, hogy betegeik magyarzatait s kvetkeztetseit terpis ton befolysoljk. Az nattribcis modell szmos egyb rdekes lehetsget is ad arra, hogy befolysolni lehessen az em bereknek a sajt lmnyeikrl adott rtelmezseit. M inden olyan esetben, amikor a viselkedst az izgalmi llapotok befolysoljk, alkalm azhatk az ilyen eljrsok. Dienstbier s M uster (1971) pldul feltteleztk, hogy a tisztessgtelen viselkeds (mondjuk a vizsgn val csals) kvetkezm nyei sorban a kellemetlen izgalom is ott tallhat. Ha az emberek az ilyen izgalmat egy kls tnyeznek, pldul egy gygyszernek tulajdonthatjk, hajlamosabbak lesznek arra, hogy csalja nak, mivel a negatv izgalmat mr nem nmagban a csalsnak tulajdont jk. Vizsglatukban a ksrleti szemlyeknek placb tablettt adtak, s egy rszknek azt nondtk, hogy izgalmi llapotot fognak tlni, mg ms rszk gy tudta, hogy a tabletta nem j r izgalommal. Ezt kvetn a ksrleti szemlyeknek lehetsgk volt, hogy csals tjn lemsoljk egy nehz teszt vlaszait. Azok a szemlyek, akik a gygyszer hatsra" izgalmat vrtak, inkbb hajlottak arra, hogy csaljanak, m int a msik cso port. E vizsglatok ltalnos tanulsga elgg vilgos: az izgalmi llapoto kat ltalban a krlm nyek fnyben rtelmezzk, s az ltalunk vlasz tott" rtelmezs nagym rtkben fgg attl, hogyan reaglunk az izgalmi llapotra. Az ilyen nattribcis folyamatok klnsen fontosak a szemtl szembeni interakcikban, ahol az ilyen kls hatsok a partnerekkel szembeni rzelmi vlaszokat befolysoljk.

Az izgalomtvitel kutatsa
Schachter s Singer (1962) ksrlett, valam int az izgalmi szint tves attribcijval kapcsolatos kutatsokat m dszertani kifogsok rtk (Cotton, 1981), mivel az rzelmek alapjnl ll rzelmi llapotokat csak kzve tett mdon m anipulltk. Zillmann (1972; 1978) msfajta, meglehetsen eredeti eljrst alkalma
127

zott az rzelmek nattribcijnak vizsglatban. A ksrleti szemlyek nem adrenalin injekcit kaptak, hanem egyszeren egy izgalmi szintet nvel feladatot vgeztek (egy szobabiciklin kerkproztak), s ezzel befo lysoltk fiziolgiai llapotukat. A szemlyeket azutn a ksrletvezet egy beavatottja srtegette. Az izgalmi llapotban lv ksrleti szemlyek agresszvabban reagltak a srteget szemlyre, m int azok a ksrleti szem lyek, akiknek izgalmi szintjt nem emeltk meg. Ezt az eredm nyt is megmagyarzhatjuk az nattribcis modell segts gvel. Az izgalmi llapotba hozott, s ezutn megsrtett szemlyek knynyen tulajdonthattk magas izgalmi szintjket a srtsnek, s gy reakci ju k at haragknt tu d tk azonostani, ami agresszvabb vlaszhoz vezetett. A nyugodt" ksrleti szemlyeknek nem volt semmifle alapjuk, hogy haragot tulajdontsanak m aguknak, s gy nem vltak agresszvv. Zillm ann felttelezse szerint ezek az eredm nyek azt jelzik, hogy az izgalom attribcis folyamatok rvn tevdik t egy elfogadhat kls okra - ezrt a lert jelensget az izgalomtvitel" kifejezssel illette. A kznapi let szempontjbl vett tanulsgok ismt nyilvnvalak. Ha izgalmi llapotba kerlnk, izgalm unkat knnyen tulajdontjuk valamilyen kls krl m nynek, s knnyen adunk nem megfelel reakcikat. Ha pldul m un knk miatt idegesek vagyunk, vagy otthon veszekeds volt, izgalmi lla potba kerlnk, amit esetleg knnyen tvisznk valami ms zavar tnye zre, ami krnyezetnkben az adott idben a leginkbb a szemnkbe tnik.

A m egism ers nattribcija


Az a gondolat, hogy sajt rzelmeinkhez nem tu d u n k kzvetlenl hozz frni, hanem a krlm nyekbl kell kvetkeztetni rjuk, meglehetsen ellentmondsos. De m ennyit tu d u n k sajt megismer s dntshozatali folyam atainkrl? Vlaszolni tudunk-e a mentlis folyam atainkra vonatko z krdsekre kizrlag nmegfigyels alapjn? Ha valaki megkrdez bennnket, milyen alapon vlasztottunk egy bizonyos ruhadarabot egy msik helyett, mirt szeretjk az egyik em bert s a m sikat nem, hogyan dntjk el, melyik autt vsroljuk, tudjuk-e valjban, hogyan hozzuk az ilyen dntseket? Legtbbnk azt vlaszoln, hogy egyszeren tudja ezeket a dolgokat, hisz vgtre is valam ennyien m agunk hozzuk ezeket a dntseket. De meg tudjuk-e figyelni nm agunkban, hogyan szletnek az ilyen dntsek? Tudjuk-e valjban, mi van a fejnkben? N isbett s W ilson (1977) egy kihv rsban azt fejtegetik, hogy sajt dntsi folyam ataink pontos lersra valsznleg ugyanannyira kptele nek vagyunk, m int am ennyire kls tm pontok nlkl kptelenek va gyunk rzelm einket meghatrozni. Tipikus ksrletkben a ksrletvezet
128

egy olyan vltozt m anipull, am ely a ksrleti szemlyek vlasztsait megbzhatan befolysolja. A ksrleti szemlyeket azutn a rra krik, hogy magyarzzk meg, mirt vlasztottak gy, ahogy vlasztottak. A ksrleti szemlyek ltalban nem tudjk azonostani azt a vltozt, am elyik a viselkedsket befolysolta. Ha pldul a ksrleti szemlyeket arra krik, hogy tbb azonos harisnya kzl vlasszanak ki egyet, a szemlyek ltalban a jobb oldalit veszik el. Amikor megkrik ket, hogy m agyarzzk meg vlasztsukat, a szemlyek nem ltez minsgi klnbsgekrl vagy szemlyes preferencikrl be szlnek, anlkl hogy felismernk, hogy a harisnya helyzete volt az, ami meghatrozta vlasztsukat. Amikor felvetettk nekik, hogy a harisnya helyzete volt a lnyeges, a ksrleti szemlyek tagadtk, hogy a helyzet brmiben is befolysolta volna dntsket. N isbett s Wilson szerint ezek az eredm nyek altmasztjk azt a nzetet, hogy az em bereknek nincs kln bejrat" tudsuk sajt kognitv folyamataikrl. Noha a jobb oldali helyzetrl a fenti ksrletben nyilvnvalan kim utattk, hogy meghatroz ta a ksrleti szemlyek vlasztsait, a ksrleti szemlyek nem voltak kpesek beszmolni errl a vltozrl. Egy msik vizsglatban a ksrleti szemlyeket arra krtk, hogy tljk meg egy olyan ember kls megjelenst, aki az egyik esetben meleg, bartsgos mdon, a msik esetben hidegen, ellensgesen viselkedett. A ksrletben a szoksos holdudvarhats (lsd a 4. fejezetet) jelentkezett: ugyanazt az em bert kevsb vonznak tltk, amikor viselkedse ellens ges, negatv volt. Amikor a ksrleti szemlyeket m egkrdeztk, hogy mi befolysolta tleteiket, beszmolikban nem volt utals arra, hogy a clszemly visel kedsnek brm ilyen hatsa is lett volna szlelskre. Am ikor ezt meg mondtk nekik, tagadtk, hogy igaz lett volna. A tanulsgok nyilvnval ak. Sok interperszonlis helyzetben hasonl m don racionalizlhatjuk sajt viselkedseinket s tleteinket anlkl, hogy valjban tudnnk, hogyan s mirt reaglunk az adott mdon. Ha az emberek valban nem tudjk, hogy mi van a fejkben, mirl szmolnak be, ha krdezik ket? Nisbett s W ilson (1977) szerint szinte valam ennyien hajiunk arra, hogy olyan m agyarzatokat adjunk, am elyek rl gy vljk, hogy megfelelnek a krlm nyeknek. A racionlisan" gondolkod ember nem engedheti meg,, hogy vlasztst egy trgy puszta helyzete befolysolja, a ksrleti szemlyek teh t tagadjk ennek a vltoz nak a hatst. Ehelyett trsadalmilag elfogadott vlaszokat adnak (min sg, tetszs) mg akkor is, ha ezek nem felelnek meg a valsgnak. Hason lkppen, az emberekrl alkotott tleteinkben meg kell tu d n u n k kln bztetni a viselkedst a kls megjelenstl, kvetkezskppen ez a meg klnbztets jelenik meg a ksrleti szemlyek beszmoliban. Ha meg
129

krdezik tlnk, M irt gondolkozott, vlasztott vagy cselekedett az adott m don?" - az igazsg -helyett hajlamosak vagyunk az elvrt dolgokat m ondani tanstjk ezek a vizsglatok. Annak ellenre, hogy ksrletileg igazoltnak m ondhat az llts, misze rint az em berek valban kptelenek megnevezni viselkedsk valdi okait az olyan helyzetekben, ahol a ksrletvezet ksrletileg hozza ltre ezeket az okokat", a krds tvol ll attl, hogy m egoldottnak tekinthetnnk. Egybknt tnyleg rdekes filozfiai krds, hogy a mentlis folyamatokra vonatkoz pontos beszmoln voltakppen mit is rtsnk? Mivel a dnt sek egymssal sszefgg mentlis folyamatok hossz sorban szletnek, honnan tudjuk, hogy egy okozati lnc klnbz llomsai" kzl, m elyik az igazi" magyarzat? Az olvas bizonyra emlkszik, milyen nehz volt m eghatrozni, hogy mibl ll egy pontos interperszonlis tlet. Azt, hogy mi is egy pontos beszmol egy ilyen tlet alapjainl ll mentlis folyamatokrl, me ennl is sokkal bonyolultabb meghatrozni (White, 1984). M indazonltal Nisbett s Wilson kutatsai m indenkppen nagyon fon tos s kritikus krdst vetettek fel, am elyik ktsgbe vonja azt a felfog sunkat, hogy sajt kognitv folyamatainkhoz korltlanul hozz tu d u n k frni. Legalbbis bizonyos krlm nyek kztt nyilvnvalan hibs az a ddelgetett hiedelm nk, hogy egyszeren meg tud ju k m ondani", hogyan gondolkodunk. Ahelyett, hogy valjban tudnnk, mi megy vgbe a fe jnkben, hajiunk arra, hogy olyan magyarzatokat adjunk, amelyek a helyzethez illnek tnnek. Az nattribcis modell teht egy sor rdekes s tovbbgondolsra serkent magyarzatot nyjt arrl, hogyan indokol jk (vagy egyes esetekben hogyan nem kpesek indokolni) az emberek m indennapi dntseiket.

sszefoglals s kvetkeztetsek
Az elm lt nhny vtizedben a kvetkeztetsekrl s oktulaj dontsokrl a szocilpszicholgiban jelents kutatsok folytak. Sok m indent m egtud tu n k arrl, hogyan rtik meg egymst az emberek, hogyan jsoljk meg egyms viselkedst, s m ilyen hibk fordulhatnak el, melyek ezekbe a folyamatokba elfogultsgokat keverhetnek. Az attribcis torztsok vizs glata klnsen fontos, m ert ha ezek a tendencik tudatosodnak, objekt vabban tlkezhetnk m ind nmagunkrl, mind msokrl. Az attribcielm let kt feltevsre pl: (1) az emberek racionlis infor mcifeldolgozk, s (2) a tudsokhoz hasonlan elzetes okokat keresnek egyms viselkedsnek elrejelzshez. Lttuk, hogy az els feltevst alapjaiban fell kellett vizsglni. Az irracionlis, motivcis torztsok teljesen sztzzhatjk a racionlis informcifeldolgoznak azt a modelljt, amit Heider, Kelley s msok javasoltak.
130

Az attribcielm let msodik feltevst, hogy az szlelk mindig elze tes okokat keresnek, jabban szintn brljk. Az emberi cselekvst nem lehet mindig elzetes okokkal m agyarzni. Valjban mg az a gondolat is ktsges, hogy egyetlen elzetes ok ltezik. Minden emberi cselekedet az okoz esemnyek hossz sornak eredm nye. Lehetetlen s nknyes dolog az esemnyek ilyen lncolatbl egyetlen okot" kiragadni mint igazi magyarzatot. Azt a tnyt, hogy m ost itt lk s ezt a bekezdst gpelem, szmos ok" eredmnyezi, pldul csaldi krlmnyeim, nevel tetsem, tudom nyos foglalkozsom, am elyben az rst rtkelik, a trsas viselkeds irnti rdekldsem, szerzdsem a Pergamon Kiadval ennek a knyvnek a megrsra stb. Ezek kzl egyik oknak sincs abszolt monopliuma viselkedsem m agyarzatban, inkbb arrl van sz, hogy egy hossz okozati lnc rszei, am elynek vgeredmnye az, hogy ezeket a szavakat lerom. Az emberi viselkedst nemcsak m ltbeli okokkal lehet magyarzni. Ms tpus okok, pldul egy jvbeni cl, am it egy cselekedettel el akarunk rni, szintn nagyon fontosak lehetnek (Buss, 1978), klnsen az nattribcikat illeten. Gyakori, hogy az em berek sajt s msok viselkedst clokkal, indtkokkal vagy erklcsi felszltsokkal magyarzzk (pl. azrt tettem ezt vagy azt, m ert gy gondoltam, hogy ez a helyes). A gyakorlatban a sajt vagy msok viselkedsnek indoklsa erklcsi jelleg, ahol a klnbz trsadalmi s kulturlis norm k s konvencik befolysoljk, hogy m ilyen magyarzatok elfogadhatak" az adott krl m nyek kztt. (Lsd Antaki, Harr s Lalljee elz fejezetben emltett m unkit.) Az attribcis kutatsok taln legrdekesebb terlete az nattribci krdse. A magyarzatok, melyeket msoknak (s nm agunknak) adunk sajt cselekedeteinkrl, rzelmeinkrl s gondolatainkrl, a pszicholgia kzponti krdsei. Az attribcis folyamatok kijzant beltst engedtek azokba a folyamatokba, am elyekben az ilyen dntsek szletnek. Szemben azzal az elgondolssal, hogy egy racionlis informcifeldolgoz tesz kije lentseket a szmra kzvetlenl hozzfrhet bels esemnyekrl, ami lyenek pldul az attitdk, az rzsek s a gondolatok, be kellett ltnunk, hogy az emberek idnknt kptelenek arra, hogy gy jrjanak el. Az attribcis s nattribcis kutatsok segtenek bennnket, hogy trsas tleteink valszerbbek s sszerbbek legyenek. Mivel az attribcik s kvetkeztetsek az emberek kztti interakcik kzppontjban is llnak, az itt ttekintett kutatsok segtenek bennnket abban is, hogy rzke nyebbek legynk a trsainkkal val rintkezsben.

131

7. Szemlykzi kom m unikci: hogyan hasznljuk a nyelvet?

A kommunikci folyamata / 133 Egyedlll dolog-e a nyelv? / 134 Hogyan tanuljuk meg a nyelv hasznlatt? / 136 A nyelv vizsglata / 136 Nyelv, gondolkods s kultra / 137 A nyelvi relativits elmlete / 138 gy gondolkodunk, ahogy beszlnk? / 139 A nyelvi relativits elmletnek rtkelse / 141 M inek nevezzelek? Emberek megszltsa a trsas interakciban / 143 Trsadalmi csoportok nyelve / 145 A nyelv s a trsas helyzetek / 149 Jelents nlkli megnyilatkozsok / 150 Szbeli kom m unikcik - kvetkeztetsek / 153

Szemlykzi kommunikci: hogyan hasznljuk a nyelvet?

Partnernk szlelse, megrtse, st viselkedsnek elrejelzse a trsas interakcis folyamatok szksgszer els lpse. Az elz fejezetekben a trsas interakci olyan vonatkozsaival foglalkoztunk, m int msok szlel se, a benyomsalakts s az attribci problmi. A szemlyszlels azon ban szksges, de nem elgsges sszetevje az interakcinak. Gondoljunk csak brm ilyen tipikus trsas rintkezsre, pldul bartunkkal beszlge t n k vagy vsrolunk valamit egy zletben. Az ilyen rintkezsekben a msik ember szlelse bizonyos rtelem ben elfelttele a tnyleges interak cis folyamatnak, azonban nem maga az interakci. Az em berek kztti interakci nagyrszt zenetek szablyozott cserjbl, ms szval komunikcibl ll. Ebben a fejezetben a szemlykzi kommunikci legfontosabb jellemzivel kezdnk foglalkozni, klns tekintettel arra a szerepre, amelyet a nyelv jtszik a szocilis interakciban. A kvetkez fejezet tmja a nem verblis zenet lesz.

A kom m unikci folyamata


Legltalnosabb rtelem ben a kom m unikcit gy hatrozhatjuk meg, m int informcik tvitelt egy feladtl egy cmzetthez. Ebbl a meghat rozsbl kvetkezik, hogy brmely kom m unikcinak ngy fontos eleme van: (a) a felad vagy forrs, aki kdolja (b) az zenetet, (c) amely egy m eghatrozott csatornn kerl tvitelre d) a vevhz, aki dekdolja az zenetet. M ind a felad, m ind az zenet, m ind a csatorna, mind pedig a vev tulajdonsgai fontos hatst gyakorolnak a kom m unikcis folyam at ra. A telefonnak pldul m int kommunikcis csatornnak komoly fizikai korltai vannak (pl. a vizulis jelzsek hinya), am elyek felttlenl mdo stjk kommunikcis stratgiinkat, amikor ezt a csatornt hasznljuk. Hasonlkppen, a felad s a vev tulajdonsgai (pl. a sttus, a hatalom, az intelligencia, a kzs rdek) szintn befolysoljk, hogy milyen kom m u nikcis stratgit alkalmazunk. Vgl maga az zenet is igen fontos lehet a kommunikci szempontjbl: egszen ms nyelvet hasznlunk, ha az
133

7.1

G YAKO R LA T

M i van egy m on d atb an ?

E gyakorlat elvgzsvel valsznleg jobban megrti majd, hogy mit rtnk kzs szocilis tuds alatt. Rgztsen hrom klnbz rvid beszlgetst kt ember kztt I Veheti ezeket a rdibl vagy a televzi bl, knyvekbl vagy megfigyelhet kznapi interakcikat. Ezutn mondatrl mondatra elemezze ezeket a beszlgetseket gy, hogy mindig flteszi a krdst: mit kell a hallgatnak mr elzetesen tudnia ahhoz, hogy megrtse a mondatot ? Valsznleg azt fogja tapasztalni, hogy a beszlgets szinte minden mondata az zenet megrtshez szksges ismereteknek csupn nagyon kis rszt tartalmazza. A beszl s a hallgat elzetesen ltez kzs tudsa, amely kommunikcijukat lehetv teszi, nha olyan kiterjedt, hogy lehetetlen szmba venni. Minl nagyobb a kzs tuds a partnerek kztt, annl knnyebben tudnak egymssal kommuniklni, s annl nehezebb a kvlllknak mondataik jelentst megrteni.

idjrs irnt rdekldnk, mint akkor, ha m unkahelynkn fizetseme lst krnk. M indazonltal a kommunikcirl fentebb adott meghatrozsnak is vannak korltai. Azt sugallja ugyanis, hogy a kommunikci egyszer, egyirny folyamat, s hogy az zeneteket anlkl kldjk s fogadjuk, hogy tekintetbe vennnk a krnyez vilgot, valamint az elmlt s feltte lezett jvbeni esemnyek sorozatt. A kommunikci alternatv elmletei azt hangslyozzk, hogy a kommunikci ltalban dinamikus, ktirny folyamat, amelyben az zenetek kldse s a partner figyelemmel kvetse egyszerre van jelen. A szemlykzi kom munikci tovbb bizonyos mrtkig a felad s a vev kzs trsas trsadalmi ismeretein nyugszik. Ms szavakkal, az zeneteknek csak egy adott, jl m eghatrozott trsas krnyezetben, pldul egy csaldban, egy iskolai osztlyban vagy egy kulturlis csoportban van rtelme. Kt agysebsz, kt bridzsjtkos vagy kt iskols gyerek egyms kztt vltott m ondataikat kitnen rthetik, mg ugyanezek a m ondatok a kvlllk szmra teljesen rtelmetlenek lehetnek. A kom m unikciban egymsrl nagyon sok kzs tudst ttele znk fl (lsd a 7.1 gyakorlatot). Korbbi m eghatrozsunkat kiegsztve teht a kom munikci dinami kus, klcsns folyamat, amely a korbban szerzett ismeretekre s a partnerek kzs trtnetre pt. A korbban adott meghatrozs hinyos sgai ellenre clszer szem eltt tartani a kommunikci ngy alapvet elemt (felad, zenet, csatorna s vev) a kvetkez rsz olvassa sorn, amely a trsas interakci verblis s nem verblis kommunikcis csator ninak sajtos tulajdonsgaival foglalkozik.

Egyedlll dolog-e a nyelv?


A nyelv a legtbb interakciban jelen van. Az emberi nyelv bonyolults gt s finomsgt meg sem kzelti a tbbi faj ltal hasznlt egyetlen
134

kommunikcis rendszer sem. Ha az emberi nyelv tulajdonsgait sszeha sonltjuk ms kommunikcis rendszerek tulajdonsgaival, azt ltjuk, hogy a nyelv szmos jellemzje nem egyedi, hanem ms fajoknl is megta llhat. H ockett (1963) szerint a nyelv nhny alaptulajdonsggal" jelle mezhet. Ilyen tulajdonsgok pldul (a) a levlasztottsg, vagyis az a kpessg, hogy kzvetlenl jelen nem lv dolgokra utaljon; (b) nyitottsg, vagyis az a kpessg, hogy j jelentseket alkosson s kom m unikljon; (c) hagyo mnyozs, vagyis kpesg j szimblumok s zenetek tanulsra s kibo cstsra; s (d) ketts mintzottsg, vagyis az a kpessg, hogy vges szm szavakbl, szimblumokbl vagy sszetevkbl vgtelen szm lehetsges zenetet hozzon ltre. Sok kommunikcis rendszer rendelkezik ezekkel a tulajdonsgokkal, de egyedl a nyelv rendelkezik valam ennyivel. Van nhny sikeresnek tn ksrlet arra, hogy csim pnzoknak olyan nyelvi kdot tantsanak, amely rendelkezik a hagyomnyozssal s a ketts m intzottsggal (Gard ner s Gardner, 1969; Tremack, 1971), jllehet e megkzelts kritikusai szerint az llatok teljestm nyt egyszer utnzssal is meg lehet magya rzni. A m hek tnc" rvn kpesek kzlni egy tvoli lelemforrs helyt, vagyis egy olyan kommunikcis kd rvn, amelyre jellemz a levlasztottsg. A nyelv azonban, m int kommunikcis rendszer egyedl ll, mivel a Hockett-fle alaptulajdonsgokat egyszerre viseli". Valban, a nyelvhasznlat egyike azon kevs dolgoknak, amelyek egye temlegesen minden eddig ismert emberi kultrban jelen vannak. Az emberi nyelv egyedisge egyes elmletalkotkat, pldul Lenneberget (1967) arra a felttelezsre vezette, hogy a nyelv fajspecifikus kszsg, amely termszetes kivlasztds rvn jn ltre. Ez a szemllet azt is magban rejti, hogy vannak olyan genetikai megha trozk, amelyek az embereket, s csakis az em bereket predesztinljk arra, hogy elsajttsk s hasznljk a nyelvet. Ennek az gynevezett naturista" szemlletnek msik jl ismert kpviselje Chomsky. A msik, alternatv szemlletet a nyelvrl fkppen a tanulselm let kpviseli, pldul Skinner hangoztatjk, akik szerint a nyelv elsajttsa ugyangy trtnik, m int brmely ms viselkedsnek az elsajttsa az em bereknl s az llatoknl: rendszeres megerstsi eljrsokon keresztl. Azok a ksr letek azonban, hogy az llatoknak hasonl kommunikcis kdot tantsa nak meg, eddig nem tu d tk meggyzen igazolni, hogy ms fajok is kpesek ennek az eszkznek a hasznlatra. A csimpnzok nyelvhez hasonl teljestmnyei egyes kritikusok szerint megerstsek ltal ellenr ztt, jelents nlkli ism tlsekknt is magyarzhatk.

135

Hogyan tanuljuk m eg a nyelv hasznlatt?


A legutbbi vekben Bruner (1983) (Bruner s Sherwood, 1981) egy harma dik nyelvi fejldsi modellt javasolt, ami m ind a nativista, mind a tanuls elmleti felfogssal szemben ll. Csecsemkkel s gyerm ekekkel vgzett sokves oxfordi kutatsai nyomn Bruner felttelezi, hogy a trsas interak cis jrtassgok s egy nyelv tanulsa szoros kapcsolatban llnak. Bruner s m unkatrsai azt talltk, hogy a tipikus vlekedsekkel ellen ttben a csecsemk letk els napjtl fogva aktvan felfedezik fizikai s trsas krnyezetket, s sokkal ham arabb kpesek a trsas zenetekre reaglni, s azokat utnozni, m int korbban gondoltk. A csecsemk egyttm kdnek gondozikkal olyan interakcis rutinok kialaktsban, melyeket klcsnsen m egrtenek, s strukturlt m don hasznljk az olyan nem verblis jelzseket, m int a mosoly, a srs, a ggygs, a fogs stb. Ms szavakkal, a gyermekek tudjk, hogyan kell interakcit folytatni, mieltt azt tudnk, hogyan kell beszlni (Bruner, 1985). Ez az elzetes szocilis tuds biztostja, hogy a nyelvelsajtts, amikor vgbemegy, olyan gyorsan zajlik le, m int az ltalban megfigyelhet. Valban dbbenetes az a kognitv teljestmny, amit a gyermekek egy nyelv m egtanulsban tanstanak. Attl az idponttl, hogy mg egylta ln nem beszlnek, kevesebb m int 12 hnap telik el a csaknem folykony beszdig. Valsznleg a ksbbi let semmilyen ms teljestmnye nem hasonlthat e korai eredmnyhez. Hogyan csinljk ezt a gyerekek? Bruner kutatsai szerint a gyerekek nem annyira egy nyelvet tanulnak, mint azt, hogyan kell interakcit folytatniuk s kom m uniklniuk a trsak kal. Ha egy mg nem beszl gyerek tudja, m ikor van rajta a sor a kukucs" jtkban, hogyan hasznlja a mosolyt, a kacajt s a srst az rzelmek kommunikcijra, hogyan koordinlja figyelmt s tekintett a gondozval, az effle zenetek behelyettestse szavakkal mr kevsb nehz vllalkozs, m int az els pillantsra gondolhat volna. A gyerekek, mg mieltt beszlni tudnnak, jl megtanuljk az olyan ltalnos interak cis form tum okat" is, m int amilyenek pldul a tpllkozs s a jtk epizdjainak szablyai s viselkedsminti (Bruner, 1985). Bruner kutat sai rvilgtanak a nyelv s a trsas interakci megtanulsa kztti szoros kapcsolatra. A nyelvet letnk sorn ktsgtelenl nemcsak a trsas inter akci eszkzeknt hasznljuk, de azrt vagyunk egyltaln kpesek egy nyelvet megtanulni, m ert elszr m egtanultuk, hogyan kell interakcit folytatni.

A nyelv vizsglata
A nyelv vizsglata hagyomnyosan tbb, egymssal sszefgg krdsre terjed ki. A nyelvtan vagy szintaxis trgya az a rend vagy struktra, amely szablyozza, hogyan kell a szavakat egymshoz illeszteni. A fonolgia a
136

hangok m intit s szablyszersgeit vizsglja a beszlt nyelvben. A nyelv lnyege azonban, hogy jelentst kom m unikl. A szavak vagy morfmk a legkisebb jelentsteli egysgek egy nyelvben, s egy nyelv jelentst a szemantika vizsglja. Van egy negyedik szintje is a nyelvi elemzsnek, amely a szocilpszicholgia szempontjbl taln a leglnyegesebb. A nyelv kommunikcis rendszer, s nem lehet elklnteni attl a tnyleges gya korlattl, ahogyan a htkznapi letben az zeneteket kldik s fogadjk. Charles M orris (1946) pragmatiknak" nevezte a vizsglat e negyedik szintjt, amely a nyelvhasznlattal foglalkozik. Egy nyelv tkletes tudsa nemcsak azt jelenti, hogy ismerjk a szavakat, a nyelvtant s a kiejtsi szablyokat, hanem azt is, hogy tudjuk, mit, hol, mikor, hogyan s kinek m ondjunk. Egy egsz kutatsi terlet, a szociolingvisztika j tt ltre annak vizsglatra, hogyan befolysoljk a szocilis vltozk a nyelvhasznlatot (Forgs, 1985).

Nyelv, gondolkods s kultra


Az emberi nyelv egy msik fontos tulajdonsgra Vigotszkij (1967) hvta fel a figyelmet. A nyelv nem csak az em berek kztti kls kommunikci eszkze, hanem olyan bels kommunikcis eszkz is, amelyet a gondolko dsban s a vilg reprezentcijban, rendszerezsben s megszervezs ben is hasznlunk. A nyelv m int a kls s a bels vilg kztti kapocs, fontos szerepet jtszik m ind a kulturlis, m ind az egyni fejldsben. M int egyneknek lehetv teszi, hogy tapasztalatainkat szimbolizljuk, felhal mozzuk s kzztegyk, a csoportoknak s trsadalm aknak pedig lehetv teszi, hogy a felhalmozott tudst az eljvend generciknak tovbbadjk. A nyelv m int szimblumrendszer az emberi trsadalm i let (Mead, 1973), valamint a trsadalmi s kulturlis fejlds alapvet tnyezje. Egy megelz alfejezetben az emberi nyelv nhny olyan tulajdonsg rl beszltnk, amelyek a nyelvet a kom m unikcik egyedlll eszkz v teszik. Jllehet, mint lttuk, a nyelv hasznlata egyetemes emberi jellemz m inden kultrban, a kulturlis klnbsgek a nyelvhasznlat ban legalbb ilyen fontosak. A nyelv s a kultra szoros klcsnhatsban van egymssal. A dolgok elnevezse s kategorizlsa tkrzi, hogyan ltjuk a vilgot, s viszont, krnyezetnket a rendelkezsnkre ll nyelvi kategriknak megfelelen szleljk, s ezekben gondolkodunk rluk. A klcsns fggs gondolata mg tovbb is vihet. M int Vigotszkij (1967) rm utatott, a bels beszd (a gondolkods mdiuma) s a kls beszd (a trsadalmi kommunikci mdiuma) klcsnsen fggenek egymstl. Kvetkezskppen a kulturlis klnbsgek nemcsak befolysoljk a nyelvnek m int kulturlis m dium nak a hasznlatt, hanem a nyelven keresztl a gondolkodsi klnbsgeket is m eghatrozzk.
137

A nyelvi relativits elmlete

A nyelvi relativits elmlete, amelyet Sapir s W horf lltottak fel, a nyelv s a gondolkods kztti klcsns fggssel foglalkozik. Az elmlet szerint a klnbz nyelvek nem csupn alternatv eszkzk ugyanannak a valsgnak a lersra, hanem arrl van sz, hogy a klnbz nyelveken beszl emberek feltehetleg a vilgot is klnbzkppen ltjk. Az elmlet legkilezettebb formjban azt lltja, hogy a nyelv meghatrozza a gondolkodst. Mivel a vilgegyetemet csak a rendelkezsnkre ll fogalmakban tu d ju k megrteni, s mivel ezeket a fogalmakat a nyelv biztostja, a hozznk kpest ms nyelveken beszl em bereknek tlnk eltren kell ltniuk a vilgot: ms megismersi univerzum ban" kell lnik. Az elmlet szle sebb krben elfogadott enyhe" formja nem megy ilyen messzire. Ez csupn azt felttelezi, hogy a nyelvi klnbsgek hajlamoss tehetik az embereket, hogy klnbzkppen lssk a vilgot. A nyelv s a gondol kods kztti kapcsolat sem kzvetlennek, sem abszoltnak nem tekinthe t. Benjmin L. W horf, a nyelvi relativits elmletnek taln legismertebb kpviselje, plyjt m int tzkrbiztostsi felgyel kezdte, s ksbb vlt igen tehetsges s befolysos amatr nyelvssz. W horfra mly benyo mst tett az a md, ahogy klnbz emberek m agyarztk s indokoltk az ltala vizsglt tzesetek okait. Az gy megfigyelt nyelvhasznlati k lnbsgek vezettk t ms kultrk, pldul az amerikai indinok kln bz csoportjai nyelvnek tanulmnyozsra. Vizsglatai alapjn W horf arra a kvetkeztetsre ju to tt, hogy ezek a klnbz kulturlis csoportok nemcsak klnbz nyelveket hasznlnak, hanem klnbz megismersi , univerzum okban is lnek. j gy vlte, hogy a gondolatok megfogalmazsa nem fggetlen, a rgi | rtelem ben vett szigoran racionlis folyamat, hanem egy adott nyelvtan J rsze, s klnbz lehet az eltr nyelvtanokban. A klnbsg m rtke j az enyhtl a nagyon kifejezettig terjedhet. A term szetet az anyanyelvnk ltal lefektetett vonalak m entn elem ez-zk ... a term szetet flszabdaljuk, fogalmakba szervezzk, amelyek ler jk jelents mozzanatait, s fkppen azrt tesszk ezt, mivel egy meg-'i egyezs rszesei vagyunk, hogy ezen a mdon kell szerveznnk. Egy olyan i megegyezs rszesei, amely beszdkzssgnkben m indentt rvnyes,s nyelvnk m intiban kodifikldott" (Whorf, 1956, 212-213. o.). Az ilyen m intkra rengeteg plda hozhat fel. Az angol nyelvben pldul klnbsget tesznk az l s a nem l repl trgyak kztt. A hopi indinok azonban ugyanazt a szt hasznljk a mhekre, m int a replg pekre. Az eszkimknak a h klnbz fajtinak a lersra klnbz szavaik vannak. A japn szemlyes nvmsok a szemlyes kapcsolatok
138

sokkal finomabb m egklnbztetst teszik lehetv, m int az eurpai nyelvek nvmsai. Az sszetett bels llapot lersra a nm etben sok olyan sz van, ami az angolbl hinyzik, viszont az angol nyelvben ktsgkvl nagyobb szkszlet ll rendelkezsre a humorra, m int a nmet ben.

gy gondolkodunk, ah ogy beszlnk?


A htkznapi letben szmos pldt tallhatunk a fentebb lert nyelvkultra-gondolkods kapcsolatra. A klnbz politikai mozgalmak ltal hasznlt szavak kitnen szemlltetik, hogyan lehet a kultrt s a gondol kodst a nyelv segtsgvel szndkosan manipullni. Orwell pldul 1984 cm knyvben ler egy j nyelvet, az gyneve zett j beszlt, amelyet egy utpikus, totalitrinus trsadalom uralkodi kifejezetten azzal a cllal fejlesztettek ki, hogy manipulljk az emberek gondolatait s azt a kpessgket, hogy az ket krlvev valsgot megrtsk s lerjk. A rendszer szmra veszlyes szavak kikszblse megnehezti, hogy az em berek ilyen dolgokra egyltaln gondolni tudja nak. Orwell a maga m vt a korabeli totalitrinus trsadalmakrl mintz ta, de napjaink totalitrinus trsadalm ainak nyelvhasznlatban is fellel hetnk hasonl pldkat. A politikai rendszerek kztti klnbsg az ltaluk hasznlt politikai fogalmaknak tulajdontott jelentsek klnbsgben is (vlaszts", prt", jellt", alkotm ny", szavazs") tkrzdik. A kelet-eurpai olvask pldul az jsgokban megjelen olyan ltalnos fogalmaknak, m int demokrcia", szabadsg", bke" vagy emberi jogok", ms jelen tst tulajdontanak, m int a nyugat-eurpai jsgok olvasi. A fogalomhasznlat termszetesen sszefgg az uralkod politikai rendszerek legiti mlsval. Aligha vletlen, hogy az olyan negatv rzelmi jelents fogal makat, mint hadgy", titkos rendrsg", remels", propaganda" csak ritkn alkalmazzk a hazai viszonyokra. Ezeket a fogalmakat a hivatali zsargonban olyan rtatlanabb" kifejezsek jellik, m int vdelem ", l lambiztonsg", rrendezs", tjkoztats" stb. Van, aki gy vli, hogy a politikai fogalmaknak a sajttl eltr hasznla ta ideolgiai kihvst jelent a fennll trsadalm i rendszerrel szemben. (Lsd a 7.2. gyakorlatot.) Egy adott kultrban nevelkedett megfigyelnek nha klnsen ne hz, hogy egy msik kultra alternatv jelentseit megrtse. De, m int lttuk, a nyelvhasznlat a kultra s a gondolkods politikai m anipulci jra is felhasznlhat. A nci Nmetorszg propagandagpezete sok klaszszikus pldval szolglt az ilyen m anipulcikra, m elyek sajnos napjaink totalitrinus trsadalmaiban is fel-felbukkannak mg. Egyes nyelvi kam pnyok, pldul napjaink mozgalma a nem szexista nyelvhasznlatrt,
139

7.2

G YAKO R LA T

A jelents politikja

Van, aki gy vli, hogy a politikai fogalmak eredetktl eltr hasznlata politikai veszlyeket rejt magban, nehezti a trsadalom egszsges mkdst. Gombr Csaba politolgus is ezen a vlemnyen van. Olvassa el albbi rst, s ha egyetrt vele, keressen hasonl jelentstorzulsokat a magyar politikai kznyelvben. A mi krlmnyeink kztt a lobby nem sokkal tbb, mint egy metafora, egy hagyomnyos angolszsz intzmny korcsosult, formtlan megjelense. A sz maga elcsarnokot jelent, a trvny hoz intzmny folyosjt, ahol a lobbystk a dntst hoz kpviselkkel tallkozhattak, hogy informcikkal lssk el, illetve befolysoljk ket. Az USA-ban ma ltez lobbyk a trvnyhozsban, de a vgrehajtsban is kifejtik tevkenysgket. A lobbykat, azaz meghatrozott rdekek kijrit hivatalosan be kell jegyezni, pnzgyeiket ellenrzik, gy tevkenysgk szablyozhat s a nyilv nossg szmra is kvethet. (...) ... ha (Magyarorszgon) a lobbyk legalizldnak, s a klnbz szervezetek a parlamenti demokrcia keretben a nyilvnossg eltt egymshoz mretnek, akkor a trsadalmi csoportok, prtok megis merik s ellenrizni tudjk a szervezeti rdekekbl fakad trekvseket, torztsokat. Akkor vissza szorthatjk, de legalbbis cskkenthetik a hivatali manipulci lehetsgt. Mi jelenleg olyan sza vakkal operlunk, mint parlamenti demokrcia, lobby, prt, de valjban az idk sorn e kifejezsek eredeti megfeleli kotyvalkk vltak. Csak remlni lehet, hogy a politikai szerkezet korszersts vel ezek a fogalmak is visszanyerik eredeti, eurpai jelentsket. (let s Irodalom, 1988. december 2. Magyar lobby. Beszlgets Gombr Csaba politolgussal)

szintn szemlltetik, hogy a nyelv s a gondolkozs m ilyen kapcsolatban vannak. B kam pny harcosai felttelezik, hogy ha kikszblnnk pldul a frjezett s a hajadon nkre alkalmazott nyelvi kategrik klnbsgt (az angol M rs" vagy Miss" helyett egyszeren M s"-t hasznlnnk), vagy kikszblnnk a frfi s a n kztti klnbsget (azltal, hogy az angol him ", illetve her" szemlyes nvmsok helyett egyszeren person"-t hasznlnnk), ez vgl is megvltoztatn gondolkodsunkat a fenti klnbsgekrl. (rdekes megjegyezni, hogy az ilyen kam pnyoknak egy akaratlan m ellkhatsa is lehet. Bevezethetnek j, aligha szndkos kate gria m egklnbztetseket. Azokat a nket, akik M rs" vagy Miss" helyett M s"-t hasznlnak, sokan feministaknt vagy a nk felszabadtsi mozgalmnak hveknt azonostjk, ami lehet, hogy mg diszkrim inat-, vabb kognitv megklnbztets, m int az eredeti frjezett/hajadon kateg rik voltak, m elyeket a kam pny igyekezett megszntetni.) A nyelvi relativits elmlete rvnyes az egy kultrn belli klnbz csoportok nyelvhasznlatra is. Valamennyien kom m unikltunk mr olyan szemllyel, aki tlnk gykeresen eltr httrrel rendelkezett. Noha ugyanazt a nyelvet beszltk, merben eltren hasznltuk a nyelv rendszert. A trsadalmi osztlyok s a nyelvhasznlati m intk sszevetse klnsen fontos eredm nyeket hozhat. Nagy-Britanniban folytatott k u tatsai alapjn Bernstein (1970) felttelezte, hogy a m unksosztlyhoz
140

A jelents politikja agy a politika jelentse 7 A politikai kifejezsek klnsen alkalmasak arra, hogy mindazok, akiknek ez rdekben li, tndatos manipulcival befolysoljk az emberek gondolkodst azokrl az gyekrl, amelyekre ezek a kifejezsek utalnak.

tartoz emberek konkrtabb s korltozottabb nyelvi kdot hasznlnak, mint a kzposztlybeli egynek. Ennek Bernstein szerint az a kvetkez mnye, hogy a m unksosztlybl szrmaz gyerekek autom atikusan ht rnyt szenvedhetnek egy olyan oktatsi rendszerben, ahol a tanrok kzposztlybeliek, s a kzposztly olyan nyelvi kdjt hasznljk, amely klns hangslyt fektet a kidolgozott absztrakt gondolatok kifejt sre. Ms szavakkal a nyelv, amit a m unksosztlybeli gyerekek hasznl nak, bezrhatja ket egy kognitv univerzum ba", ami m egnehezti tan raikkal val kommunikcijukat, s ezrt oktatsi htrnyt jelenthet sz mukra.

A nyelvi relativits elmletnek rtkelse


A nyelv, a kultra s a gondolkods kztti rdekes kapcsolatok ellenre a klnbz nyelveken beszl kulturlis csoportok kognitv klnbsge nem mindig olyan szlssges, m int azt W horf nha felttelezte. W horf szerint a nyugati kultra olyan klnbz nagy ltalnostsai, mint az id, a sebessg s az anyag sem elengedhetetlenek a vilgegyetem sszefg g kpnek kialaktshoz" (1956, 216. o.), hanem ezek is csupn sajt kultrnkra jellemz nyelvi konvencik. Nem valszn, hogy a nyelv egy 141

megismersi vilgegyetem brtnbe zr bennnket, amelynek falai thatolhatatlanok, s ahonnan a vilgot csak egyetlen, m egvltoztathatatlan mdon lthatjuk. Vgtre is a jelentseket klnsebb nehzsg nlkl le tud ju k fordtani egyik nyelvrl a msikra. Az amerikai politikusok s zletemberek meg tudjk tanulni a szovjet szkincset, s viszont, nem beszlve arrl, hogy maga W horf is meglehets sikereket rt el annak megrtsben, hogy a hopik hogyan ltjk a dolgokat. A nyelv teht nem llt lekzdhetetlen kognitv akadlyokat elnk, br valszn, hogy nyelvnk fogalmai s struktri figyelm nket bizonyos dolgokra sszpontostjk, mg msokat elhomlyostanak, s ezltal befolysoljk, hogyan kategorizljuk a dolgo7.3 GYAKORLAT
M e gne vezs s emlkezet

Knnyebben emlkeznk az olyan dolgokra, melyeknek nevk van, mint a hasonl, de nv nlkli trgyak ra? Egyszer ksrlet segtsgvel knnyen ellenrizhet ez a feltevs. Vsroljon kt sznmintt (melyek sok sznt tartalmaznak) brmely festkzletben! A sznek kzl egyeseknek lesz nevk (pl. kk vagy piros), msok sszetett, kevert sznek lesznek, melyeknek nincs ltalnosan ismert nevk. Vgja fel a sznmintt kis sznkockkra, s vgja le a sznek nevt! Vlasszon ki tz sznt, amelynek jl ismert neve van, s tz olyat, amelynek nincs ltalnosan hasznlt neve! Keverje ssze a kivlasztott sznkockkat, s nkntes ksrleti szemlyeknek rvid idre mutassa meg ket! Nhny perc mlva adja oda nekik a msodik, rintetlen sznmintt (ahol persze a sznek nevt szintn levgta, vagy kifestette!) Krje meg ket, hogy vlasszk ki azokat a szneket, amelyeket az elbb lttak! Befolysolta-e a sznek neve, hogy mennyire emlkeztek rjuk? Sapir-Whorf hipotzise rtelmben a ksrleti szemlyeknek jobban kellett felismernik azt a tz sznt, aminek ltalnosan elfogadott neve van, mint azt a tz sznt, amelyeknek nincs jl ismert neve.

kt, s hogyan em lkeznk vissza rjuk. Az emberi lnyek a nyelv aktv, kreatv, nem pedig pusztn passzv hasznli, s azok a ksrletek, ame lyek a nyelv segtsgvel a gondolkozst prbljk meg m anipullni, nha a szndkolthoz kpest pontosan az ellenkez hatst rik el. A nyelvi relativits elmlete nemcsak a tnyleges nyelvhasznlatot rinti, hanem mondanivalja van a kognitv informcifeldolgozs szmra is. Sapir s W horf elmlete szerint azokra a trgyakra s fogalmakra, m elyeknek explicit nyelvi kategrijuk (nevk) van, knnyebben emlke znk vissza, knnyebben ism erjk fel, kdoljuk s dolgozzuk fel ket, m int az olyan trgyakat vagy fogalmakat, am elyeknek nincs vilgos sze mantikai cmkjk. Ezt az elgondolst sok ksrlet is altmasztja. Brown s Lenneberg (1954) pldul kim utattk, hogy azokra a sznekre, amelyek nek egyrtelm szemantikai cmkjk vagy nevk van, sokkal jobban em lkeznk vissza, m int az olyan sznekre, amelyekhez nem kapcsoldik ilyen nv (lsd a 7.3 gyakorlatot).
142

M inek neveztelek? Em berek m egszltsa a t rsa s interakciban


M inden trsas rintkezs els lpse, s a nyelv interakciban val haszn latnak egyik legfontosabb mozzanata, a p a rtn e r megszltsa. A szemlyes nvm sokat s a megszltsi formkat, am elyeket egy beszlgetsben alkalm azunk, ersen befolysoljk a kulturlis konvencik. Klnbz kultrkban klnbz idpontokban nagyon is klnbz nyelvi kszlet ll az emberek rendelkezsre, melyet n api interakcijukban hasznlhat nak. Roger Brown kiterjedt vizsglatokat vgzett arrl, hogy az idvel m iknt vltoztak a szemlyes nvmsok s a megszltsi formk a kln bz kult rk b an (Brown, 1965; Brown s Gillaman, 1960). A megszltsi formk a tbbi nyelvi formhoz hasonlan explicit szablyokat kvetnek, m elyeket egy adott trsadalom egyetemesen elismer. Sok eurpai nyelvben kt lehetsg van egy szemly megszltsra: egy informlis, csaldias alak, s egy formlis, udvarias alak; d u " vagy Sie" a nm etben, ,,"tu" vagy vous" a franciban, tu " vagy lei" az olaszban, te" vagy n" a m agyarban. Sok zsiai nyelvben, pldul a japnban, a megszltsi formk mg finom abban differencildtak, m integy tkrzve, hogy ezek ben a kultrkban a sttusklnbsgek kidolgozottabbak s nagyobb jelentsgk van (Wetzel, 1985). Roger Brown felttelezte, hogy a megszltsi formk hasznlata egyete mesen kt egyszer formt k v e t: a sttus (hatalom) normjt s a szolida rits normjt. A sttus norma azt rja el, hogy az als osztly tagjainak megszltsban az informlis, csaldias megszltsi formt kell alkalmaz ni, tekintet nlkl arra, hogy a beszl ugyanabbl az osztlybl vagy felsbb osztlybl szrmazik. A sttus norma szerint az udvarias, formlis megszltst kell hasznlni mind a fels, mind az als osztlyhoz tartoz szemlyeknek, valahnyszor fels osztlyhoz tartoz em bereket szltanak meg. A sttus norm nak ez a tiszta formja a francia forradalom eltt Eurpa szmos feudlis trsadalm ban volt rvnyben, am ikor mg a fels osztly olyan tagjai is, akik egymssal intim kapcsolatban lltak (pl. frj s felesg), formlis megszltst hasznltak egymssal szemben. Az als osztly tagjai viszont informlisan szltottk meg egymst, mg akkor is, ha idegenek voltak egymsnak. Az alternatv szolidaritsi norma a megszlts szablyozsban a partne rek sttusa helyett viszonyuk intim itst veszi figyelembe. Ez a norm a az udvarias megszltsi forma alkalmazst rja el m inden olyan szemllyel szemben, akivel a beszl nincs intim viszonyban, mg az informlis, csaldias forma alkalmazst kvnja minden olyan esetben, am ikor a beszl partnervel intim viszonyban van, m indkt esetben fggetlenl a partnerek osztlyhelyzettl. Az a krlmny, hogy a francia forradalm a kat kveten a szolidarits normja rrakdott a sttus norm ra, konfliktu
143

sos elvrsokat eredm nyezett a megfelel megszltsi formkat illeten. Amint a 7.1 brn lthat, a kt norm a a fels osztlybeli intim s az als osztlybeli nem intim kapcsolatoknl ellenttben ll egymssal. Ez a konfliktus Eurpban vgl is gy olddott meg, hogy fokozatosan elhalvnyodott a sttus norma, s csaknem egyetemleges elfogadottsgra tett szert a szolidaritsi norma. Ez a plda jl szemllteti, hogyan hatroz-

MAGAS STTUS
FORMLIS FORMLIS

f c k ------------------H
w _i < cc

< 2 oc O

INFORMLIS INFORMLIS

yr |

ALACSONY STTUS
7.1 b r a A megszlts! formk sttusnorm|a. A hagyomnyos sttusnormk szerint minden alacsony sttus embert Informli san, s minden magas sttust formlisan szltanak meg, tekintet nlkl a partnerek kzttl kapcsolat Intimitsra (Brown, 1965 nyomn).

zk meg a trsadalmi s kulturlis vlasztsok a nyelvhasznlat megfelel J mintit. A sttus norma a feudlis korszakban tipikus mereven h ie ra rc h ia zlt trsadalmakra volt jellemz, mg a szolidarits normja inkbb ssz- * hangban van a liberlis kultra rtkeivel s elvrsaival, amely k u lt ra . a francia forradalommal vette kezdett. Azoknak, akik nem szoktak hozz ezekhez a megszltsi formkhoz, J pldul az angol beszlknek (a modern angolban nincs hasonl megkln-1 ^ bztets) mg manapsg is meglehets nehzsget okozhat nmetl vagy j franciul trsalogva eldnteni, hogy melyik megszltsi formt alkalm az^ zk. Azon a nmet egyetemen, ahol korbban tantottam, a legtbb tanr formlisan szltja meg egymst, mg akkor is, ha sok-sok ve dolgoznak egytt, mg a dikok, akkor is, ha idegenek, informlisan szltjk meg egymst. Ezek a megszltsok a sttusnorma m aradvnyait tkrzik. Nmetorszgban a formlis magzdsrl az informlis tegezdsre val tmenetet szigor ritulk szablyozzk. A csaldias forma kezdemnyez
144

se az idsebb vagy magasabb sttus p artn e r eljoga, s az ttrst ltal ban megjelli egy ital elfogyasztsa vagy valam ilyen ms kisebb nnepsg. Egy szemly politikai ideolgija szintn befolysolhatja, hogyan hasznlja az illet a klnbz megszltsi form kat. Brown s Gillman (1960) pldul azt talltk, hogy a radiklis s a konzervatv emberek klnbz tek abban is, hogy milyen megszltsi form kat alkalmaztak. Franciaor szgban a radiklis dikok gyakrabban hasznltk a tu" informlis alakot, m int azt a konzervatv em berek tettk.

Trsadalm i csoportok nyelve


Fentebb lttuk, hogy a n y elvet mint kom m unikcis rendszert a krnyez kultra alaktja s befolysolja. Interakciikban az emberek kikerlhetet lenl sajtos nyelvi kdokat fejlesztenek ki. Ennek egyik oka, hogy egyre jobban ismerik egymst, s m ind kevsb van szksg arra, hogy szbeli kom m unikcijukban m inden rszletet kim ondjanak. Ms szavakkal, nyelvk m indinkbb indexikuss v lik : a kom m unik cira sznt zenetek egy rszt nem m ondjk ki tnylegesen, hanem csak jelzik vagy implikljk (lsd mg a 7.1 gyakorlatot). A kvetkez krds pldul Jssz egy mrtsra ?" nmagban nem rtelmes. A helyes rtelme zshez sok, a krdsben csak impliklt dolgot kell tudni, pldul (a) a mrts olyan szleng kifejezs, amit ebben a csoportban az szsra hasznl nak, (b) a krds egy kzeli uszodra vonatkozik, amelyet m indkt partner ismer, (c) m indketten tudnak szni, (d) a m ltban szs cljbl mr m entek egytt ebbe az uszodba.

145

A kom m unikcik gazdasgossga teht gy valsul meg, hogy a nyelv mindig a partnerek kzs tudsra pt. Minl kzelebbi kapcsolatban ll egymssal a felad s a vev, annl specifikusabb vlik nyelvhasznlatuk. A szeretk, a jbartok s a csaldok olyan nyelvi kdokat fejleszthetnek ki, amelyek a kvlllk szmra csaknem rthetetlenek. Kevsb intim csoportok, pldul ugyanarra az egyetemre jr emberek, egy tantestlet tagjai vagy egy m unkacsoport tagjai, szintn kialakthatjk sajt klnle ges szlengjket". Egy csoport kzs trsas krnyezete teht szksgszeren valamilyen csoportszleng" kialakulshoz vezet. Az ok azonban nemcsak a kzs ismeretek kihasznlsa s a kom munikci gazdasgosabb ttele. Akik ismerik a helyi nyelvet, rtelemszeren bell" vannak, a csoport tagjai, mg a kvlllk szmra nehznek bizonyulhat, hogy megrtsk a nyel vet, s ez a csoportba val bejutsukat is nehezti. A nyelvhasznlat teht olyan eszkz is lehet, amely egy csoport elkl nlt szocilis identitsnak meghatrozst s megerstst is szolglhatja. Viszonylag kevs em pirikus vizsglat elemezte a csoportidentits s a nyelv kztti kapcsolatot. Az egyik ilyen vizsglatban Friendly s Glucksberg (1970) feltteleztk, hogy a helyi zsargon megtanulsa egyike azoknak a vzvlasztknak, amelyek m entn egy szemly az ltaluk vizsglt princetoni dikcsoport megfelelen szocializlt tagjv vlhat. A szerzk az adott i szubkultrban rvnyes zsargon kifejezseibl egy listt lltottak ssze, majd tbbdim enzis sklzsi eljrssal azt elemeztk, hogyan rtik a dikok ezeknek a kifejezseknek a szemantikai jelentst. Azt talltk, hogy az j dikok egyszerbben rtettk meg ezeket a szavakat, m int a felssk, akiknek bonyolult s kidolgozott ismereteik voltak a szavakkal kifejezett jelentsek rnyalatairl. A 7.1 tblzat jelentsvel egytt bem u tat nhny szt, amelyek tagjai voltak ennek a szubkulturlis sztrnak.^ Egy nmileg hasonl vizsglatban ausztrl egyetemi hallgatk egyms* lersra hasznlt kategriit vizsgltuk (Forgs, 1983). Tanulsgos ssze-1 hasonltani a mi listnkat, amelyet a 3. fejezetben m utattunk be (lsd a 3 .lj tblzatot) Friendly s Glucksberg (1970) listjval. Jllehet az ausztrl-! egyetemi hallgatk olyan specifikus kifejezseket is hasznltak, mint^ szrfsk", lusta bunkk" s zsiai dikok", am elyeket a princetonil csoportban nem alkalmaztak, a kt sztr meglepen hasonlt egymsra, j gy tnik, hogy nhny ersen helyhez kttt kifejezstl eltekintve? a dikszubkultrban meglehetsen hasonl nyelvi kifejezsek jnnek ltre a klnbz kultrkban. A csoportok nem m indig azrt alkalmaznak klnleges nyelvi kdot, hogy a kom m unikcit m egknnytsk. Az imnt lttuk, hogy a sajt nyelv hasznlatnak fontos msodlagos kvetkezm nyei vannak a csoport sajt szocilis identitsnak m egteremtsben s megerstsben. Az
146

7.1

TBLZAT

Egyes princetoni zsargon kifejezsek sztra

sz

jelents

knyvmoly bika sztr hlyag hsgombc lgs strber primadonna Cottage-tpus

introvertit dik, aki mindig tanul; ltalban elnytelen klsej j klsej dik, akinek sikerei vannak a nknl; hvs s trgyilagos 1. a figyelem kzpontja 2. kivl atlta esetlen, trsas szempontbl kevss kvnatos dik ugyanaz, mint a hlyag, csak testileg s intellektulisan mg kevsb vonz keveset tanul dik, aki haszontalan dolgokkal (pl. tvzssel) tlti az idejt idszakos knyvmoly, aki kpes idnknt szorgalmasan tanulni 1. vonz dik, aki mindig j els benyomst kelt 2. dik, aki mindig kelleti magt a Cottage Klubhoz, egy tekintlyes s tagjait megvlogat tkezsi klubhoz tartoz szemly sztereotpija; ltalban konzervatvnak s felletesnek tekintik az Ivy Klubhoz, egy tekintlyes s tagjait megvlogat tkezsi klub hoz tartoz szemly sztereotpija; ltalban arisztokratikusnak s sznobnak tekintik a Cannon Klubhoz, egy tagjait megvlogat s jl ismert (de nem tekintlyes) tkezsi klubhoz tartoz szemly sztereotpija; ltalban faragatlannak, mveletlennek tartjk. a Colonial Klubhoz, egy tagjait megvlogat s tekintlyes tkezsi klubhoz tartoz szemly sztereotpija; ltalban nypic ficknak tart jk, aki szvesen jtssza az rtelmisgit a Kulcs s Pecst Klubhoz, egy tagjait megvlogat, de trsadalmilag kevss rangos tkezsi klubhoz tartoz szemly sztereotpija, ltal ban hlyagnak tartjk. a Woodrow Wilson Trsasghoz, egy mindenki szmra nyitott, presz tzs nlkli tkezsi trsasghoz tartoz szemly sztereotpija; ltal ban szakllas, hossz haj, sovny, radiklis s betrg olyan dik, akinek kevs rdemleges gondolata van, de a vizsgkon kpes kibeszlni magt; lusta tanul a kiskapu olyan kurzus, amit nagyon knny elvgezni; a kiskapu z teht olyan dik, aki ilyen kurzusokat vlaszt. olyan dik, aki gyakran beszl, de ritkn mond valamit is; res fecseg

Ivy-tipus

Cannon-tpus

Colonial-tpus

Kulcs s Pecst-tpus

Wilcox-tpus

Nagy dums Kiskapuz Szsztyr

olyan csoportok, amelyek klnsen bizonytalanok sajt sttusukat ille ten, vagy sajt sttusuk problmja klnsen foglalkoztatja ket, gyak ran vesznek fel zsargonszavakat, egyszeren sajt sttusuk szimbluma knt, nem pedig azrt, hogy a kom m unikcit elsegtsk. Egyes szakmai csoportok s tudom nyos krk klnsen hajlanak az ilyen gyakorlatra. A jogszok ltal a jogi dokum entum okban hasznlt archaikus angol kifeje147

Ez a dik knyvmoly, bika, hlyag vagy kiskapuz? Egyik sem. Legvalsznbb, hogy a Friendly s Giucksberg ltal gy|tStt princetoni zsargonlexikon (7.1 tbl.) szerint strber. A csoporton belli zsargon hasznlata megknnyti a kommunikcit s elsegti a csoport sajtos azonossgtudatnak kialakulst.

7.2

TBLZAT

tmutat a (csaknem) rtelmetlen zsargonhoz

A nyelv kreatv hasznlata gyakran szksgtelen s zavaros zsargonhoz vezet, amely sokkal inkbb szolglja egy trsadalmi csoport identitsnak megszilrdtst, mint a j kommunikcit. Az albbi oszlopokban nhny ilyen kifejezst tall, amit a trsadalomtudsok hasznlnak. Az 1. oszlop brmely szavt kombinlhatja a 2. s 3. oszlop brmely szavval, hogy hatsos, de valsznleg csaknem rtelmetlen kifejezseket kapjon! 1. folyamatos komplementer bizonyt disszonns jvbeli racionlis sikeres intuitv manipulativ klasszikus jelenlegi komplex 2. szemlyes kulturlis trsadalmi individulis termszetes tudomnyos kognitv pszicholgiai fogalmi destriktv funkcionlis mentlis 3. konstruktum komplexus reakci inger rtkels reprezentci dnts rtkels elrejelzs struktra percepci helyzet

Sokkal knnyebb egy ilyen listt sszelltani, mint gondoln. Brki megprblhatja!

148

zsek mr nem a pontos jogi megfogalmazst szolgljk, hanem csak azrt hasznlatosak, hogy jelezzk a jogszok klnleges tudst s sttust, vagyis azt, hogy csak a jogszoknak van kpestse, hogy ezeket a kifejez seket rtelmezzk. Ha ezeket a dokum entum okat egyszer angol nyelven rnk (amint azt sok tuds szakrt javasolja), brki megrten s kvet hetn ket, s a kpestett jogszok irnti szksglet, hogy ezt a drga" m unkt elvgezzk, sokkal kevsb volna nyilvnval. Hasonlkppen, az orvosok rgta elnyben rszestik a homlyos latin kifejezsek hasznlatt olyan m indennapi betegsgek lersra, amelyek tkletesen megfelel angol nvvel is rend elveznek. A zsargon ismerete ismt csak a specializlt tudst s ennek a szakmai csoportnak az rtkt szimbolizlja. Sajnos a pszicholgusok is sokszor vtkesek a szksgtelen zsargon hasznlatban (Harre, 1985). A 7.2 tblzat mutatja, hogy a pszi cholgia (s csaknem m indegyik trsadalom tudom ny) bonyolult trgya kitn lehetsget nyjt a tudsoknak, hogy csaknem jelents nlkli zsargont hasznljanak.

A nyelv s a trsas helyzetek


Lttuk, hogy a trsas interakciban rendelkezsnkre ll nyelvet sok tekintetben meghatrozza az a szlesebb kultra, amelyben lnk, s csoportunknak vagy interakcis egysgnknek a normi, szablyai s kzs trtnete. A szociolingvisztikai kutats tovbb kim utatott egy sor ms fontos hatst, amelyek nyelvhasznlatunkat befolysoljk. A nyelv m int kommunikcis rendszer olyan gazdag, hogy hasonl zenetek kife jezsre szmos alternatv szbeli forma kztt vlaszthatunk. Sajtos szocilis helyzetnk kvetelm nyeinek komoly befolysa van arra, hogy mit m ondunk s hogyan m ondjuk. Az albbiakban az ilyen helyzeti hatsokat tekintjk rviden t. Ha egy adott kzssgben egynl tbb nyelvet vagy dialektust beszl nek (ezt poliglosszinak nevezik), az egyik kd vlasztsa a msikkal szemben rdekes betekintst nyjt a verblis interakcit vezrl szocilis szablyokba. Fishman (1971) kim utatta, hogy a spanyolul s angolul beszl ktnyel v amerikaiak a kt nyelvet m erben klnbz helyzetekben hasznljk. Angolul beszlnek a m unkahelykn s az oktatsi intzm nyekben, mg spanyolul otthon, a szomszdsgban s a vallsgyakorls sorn. Gyakran egy s ugyanazon a m ondaton bell jelenik meg kd vlts. Rayfield (1970) pldul olyan beszlgetseket r le, am elyekben a Santa Monica-i zsid kzssg tagjai egybknt angol m ondatokban a csaldi dolgokrl beszlve jiddis szavakat hasznlnak. Hasonlkppen, a Gumperz s Hymes (1972) ltal vizsglt norvg kzssgben a vroslakk helyi dialektust hasznltak, amikor a kzsghzn a tisztviselket dvzltk, s a csaldjuk irnt
149

rdekldtek. A dialektusrl a szabvnykdra vltottak t, m ihelyt az zleti gyekrl hivatalosan kezdtek beszlni. Az ilyen vizsglatok megmu tatjk, hogy a trsas interakciban az em berek pontosan tisztban vannak a kommunikcis helyzet kvetelm nyeivel, s nyelvi vlasztsaikat en nek megfelelen teszik. Egy adott helyzet nemcsak azt befolysolja, hogy mit m ondunk, hanem azt is, hogyan kell a m ondottakat rtelmezni. Gallois s Callan (1985) azt tallta, hogy az em berek mg a beszl kiejtsre is eltren reaglnak a klnbz helyzetekben. Ausztrliban az em berek sokkal elfogadhatbb nak talltak egy grg vagy egy slakos kiejtst ktetlen, em berkzpont helyzetekben, m int formlis, teljestm nyorientlt szitucikban. A hely zet hatsa a nyelvre mr nagyon korai letkorban jelentkezik: a gyerekek enyhn klnbz nyelvi m intkat hasznlnak aszerint, hogy kooperatv vagy verseng jtkban vesznek rszt (Garton, 1983), s 5 ves gyerekek 7 mr meglehets szakszersggel kpesek hozzigaztani kommunikcis stratgiikat azokhoz a specifikus szablyokhoz, melyeket elrnak nekik (Patt, 1983). Egy msik rdekes krds, hogy a szmos lehetsges jelentsvltozat kzl hogyan vlasztjuk ki azt, amelyik legjobban illik a helyzethez. Partne remmel pldul tbbflekppen is kzlhetem, hogy csukja be az ajtt: Huzat v an "; Nem akarod becsukni az ajt t?"; Fzom"; Be tudnd csukni az ajt t?"; Csukd be az ajtt!"; Ki hagyta nyitva az ajtt?"; Nlatok cipzr van o tthon?" stb. M irt vlasztunk ki egy adott alternat vt az sszes tbbi lehetsggel szemben, amikor krsnket kom m unikl ju k ? A szociolingvisztikai kutats rvilgtott, hogy az em berek pontosan s aprlkosan ismerik a klnbz helyzetek kvetelm nyeit, sajt ma guk s partnereik sttust, a kapcsolat jellegt s azt, hogy m ennyire elfogadhat egy zenet az adott krlm nyek kztt (Forgs, 1985). A fen-;. 3 tebb felsorolt krsi vltozatok kzl brmelyik konvencionlis" krsi^* forma lehet bizonyos helyzetekben (Gibbs, 1985). Valamennyi trsalgs- ; bn m inden egyes megnyilatkozst nagyszm, hasonl jelentssel b r alternatv nyelvi forma kzl vlasztunk ki aszerint, hogy melyik lehet- sg illeszkedik legjobban a szocilis kvnalmakhoz.

Jelents nlkli m egnyilatkozsok


A trsas interakci egyik legfontosabb jellemzje, hogy a partnereknek bizonyos szablyokkal sszhangban kell cselekednik. A beszlgets sorn olyan dolgokat kell m ondanunk, amelyek relevnsak, megfelel sorrend ben kell ezeket mondani, udvariasaknak s figyelmeseknek kell lenni, kerlnnk kell a szneteket stb. Grice (1975) szerint az ilyen gynevezett trsalgsi posztultum ok" a szbeli interakcik lnyegt hordozzk. Nha mgis gy rezzk, jobb nem szlnunk semmit. Ha legjobb bartunk
150

7.4 GYAKORLAT Kommunikci konfliktus helyzetben


Kpzelje el, hogy ppen most kapott egy furcsa, haszontalan ajndkot, s nem tudja, vajon az ajndkot komoly szndkkal vagy trfbl adtk-e. Tallkozik az jndkozval, aki megkrdezi: Nos, hogy tetszett az ajndkom V Mit vlaszolna? Vlasszon egyet az albbi alternatvk kzl: 1. Ksznm szpen a kedves ajndkot, valban nagyon rlk neki. Nagyon kedves volt ntl, hogy pontosan ezt vlasztotta. 2. Ksznm, de igazbl nem nagyon kedvelem az ilyen dolgokat, hogyan jutott eszbe, hogy nekem ilyesmit vegyen? 3. Ksznm, megkaptam az ajndkt. Nemde mindenki olyan ajndkot ad, amit kapni szeretne? Remlem, lesz mg mdom a kedvessgt viszonozni. Ha n a harmadik lehetsget vlasztotta, vlasztsa sszhangban van az emberek tbbsgnek valszn vlasztsval. Nyilvn szrevette, hogy ez az zenet szinte semmit nem mond az ajndkrl, arrl, hogy tetszett vagy sem, s ugyanilyen keveset rul el nrl, illetve a szemlyrl, aki az ajndkot adta. A fentebb lert helyzet konfliktus helyzet: ha lelkesen rvendezik egy ajndknak, amit trfnak szntak, nevetsgess vlhat, ha viszont olyan ajndk miatt elgedetlenkedik, melyet jszndkkal adtak, megsrtheti az ajndkoz szemly rzseit. A legjobb kit valami olyasmit mondani, amely sokflekppen rtelmezhet - vagyis, lnyegben nem mondani semmit! A kvetkez rszben tbbet is mondunk majd az Ilyen zenetekrl.

pocsk dolgozatot olvas fel egy szeminriumon s utna megkrdezi Hogy tetszett?", mit m ondjunk neki? Lehetnk becsletesek (ekkor m egsrtjk rzseit), tekintettel lehetnk rzseire (ekkor hazudunk), vagy m ondha tu n k valami olyasmit A tled telhet legjobbat nyjtottad", vagy Msok ennl rosszabbul csinltk volna". Az ilyen kijelentsek kielgtik azt a kvetelm nyt, hogy m ondjunk valami relevnst, anlkl azonban, hogy valamilyen vlem nyt tnylegesen kifejeznnk (lsd a 7.4 gyakorlatot). Azokat a megnyilatkozsokat, am elyek nagyon kzvetettek s kevss informatvak, Bavelas (1985) nyomn diszkvalifiklt" zeneteknek nevez hetjk. Bavelas az ilyen zeneteket rszletesebben vizsglta, s azt tallta, hogy az em berek akkor tesznek ilyen megnyilatkozsokat, ha elkerlsielkerlsi konfliktussal llnak szem ben: azaz kt nem szeretem " kom m u nikcis lehetsg kztt kell vlasztaniuk. M int a korbbi pldban s a 7.4 gyakorlatban lttuk, vagy m egsrtik valakinek az rzseit, vagy hazudnak. Az ilyen diszkvalifiklt zenetek a m indennapi letben megle hetsen gyakoriak. Ha el akarjuk adni az autnkat, amirl tudjuk, elg tragacs mr, vagy meg akarjuk vigasztalni egy bartunkat, aki megrde melten bukott meg egy vizsgn, valsznleg m indannyian hasznljuk az ilyen diszkvalifiklt zeneteket.
151

7.3 TBLZAT Milyen j is az a hs? A konfliktus hatsa a szbeli zenetekre*

zenetek

Skla rtkek

Nincs konfliktus (azaz a hs j)

Igen, ez j minsg hs Egszen biztos, ez els osztly. Igen, ez nagyon j minsg. Nem rulunk rossz hst, hiszen gyis visszahozn. igen, ez mind teljesen friss, csak azrt szlltottuk le az rt, hogy a kszletet cskkentsk. Biztosthatom magt, hogy ez j. Nem volt semmi problmm ezzel a hssal korbban. Ha tnkremenne, mint a csirke, ki lehet cserlni.

-3,28 -2,34 -1,74 -1,48

-0,85

-0,54

Konfliktus (a hs ktes minsg)

Azt hiszem egsz j. Az rt megri. Azrt olcs, mert egy ideje mr az zletben van, de ez nem jelenti, hogy rossz. Igen, persze ez j hs persze, szeretnm, ha tudn, hogy hm, hm ez egy napos mr vagy mg tbb, s lehet, hogy a szne nem olyan, mint a frissen vgott hs... szval ez nem ppen szuper hs, de nincs semmi klnsebb baj vele, de ht persze nem a friss beefsteak van leszlltva, de ht semmi baj ezzel a hssal, csak biztos a szne egy kicsit elment. Persze, elg j. Ja, hogy mrt olcsbb, mert egy kicsit reg mr. Csak a szoksos.

0,85

0,13

0,91 2,6 3,52 3,94

* A pozitv sklartkek a nem kommunikatv ktrtelmnek minstett zeneteket; a negatv sklart kk az egyrtelm zeneteket jellik.
Bavelas, 1985 nyomn.

Bavelas (1985) egy sor rdekes ksrletet vgzett el azoknak a felttelek nek a vizsglatra, amelyek kztt az em berek diszkvalifiklnak", vagyis m egkerlik a minstst. Az egyik vizsglatban a rsztvevknek egy boltos szerept kellett jtszaniuk, aki j minsg, illetve ktsges minsg hst akar eladni. A ksrleti szemlyeknek telefonon keresztl kellett vlaszol niuk a hsra vonatkoz krdsekre, vlaszaikat fljegyeztk s ksbb elemeztk. Nhny tipikus vlasz a 7.3 tblzaton lthat. A szmok azt jelzik, milyen m rtkben voltak az egyes kommunikcik ktrtelm ek (diszkvalifikltak). A pozitv szmok a ktrtelm ek, a negatv szmok a direktnek s inform atvnak tlt zeneteket jellik.

Szbeli kom m unikcik - kvetkeztetsek


A terjedelmi korltok miatt aligha tehettnk tbbet, m int hogy rzkeltet ni prbltuk az emberi nyelvnek m int a szemlykzi kom munikci eszk znek bonyolultsgt. Az elmletalkotk, m int lttuk, vagy a nyelv kizr lagosan emberi, egyetemes jellemzit hangslyozzk (Lenneberg, Hockett, Vigotszkij), vagy a nyelvhasznlat specifikus kulturlis vltozatait (Brown, W horf, Sapir stb.). A nyelv ktsgtelenl egyike azon kevs jellem zknek, amelyek vilgosan elklntik az em bereket ms fajoktl. A nyelv teszi lehetv, hogy elvonatkoztassunk a htkznapi lm nyek tl, s gondolkodjunk rluk, hogy bonyolult szimbolikus reprezentcikat ptsnk fel, s ezltal nagyobb kulturlis rendszereket hozzunk ltre. Klnsen a szimbolikus interakcionista elmlet kpviseli, pldul George H erbert Mead, Cooley s Blumer hangslyoztk a nyelvnek m int a trsa dalmi s kulturlis let eszkznek fontos szerept. A nyelv szerepe a htkznapi trsas interakcikban klns figyelmet rdemel. A legklnbzbb trsadalmi csoportokban megfigyelhet az a trekvs, hogy tbb-kevsb specializlt nyelvi kdot alaktsanak ki. A trsadalmi s politikai vltozsok is befolysoljk a nyelvhasznlatot, m int ezt Brown elemzse a megszltsi formkrl kim utatta. A sajtos helyi nyelvi kd ismerete elfelttele a sikeres trsas interakcinak. Vgl szmos finom trsadalmi s helyzeti tnyez jtszik szerepet abban, hogy a beszlk verblis repertorjbl m elyik zenet kerl tnylegesen kiv lasztsra. A nyelvnek azonban korltai is vannak a szemtl szembe zajl interakcikban. A hallsi csatorna, amelyen a nyelvi zenetek (pl. egy trsalgsban) kzlekednek, csak nagyon korltozott szlltsi kapacitssal rendelkezik. A szemtl szembe zajl interakcikban sokkal tbbet kz lnk, m int am ennyit szavakkal kim ondunk, ennek nagy rszt vizulisan tesszk. A kom munikci nem verblis csatornival a kvetkez fejezet ben foglalkozunk.

153

8. Nem verblis kommunikci

A szbeli s nem verblis kommunikci hasonlsgai s klnbzsgei / 156 Darwin s az rzelemkifejezs vizsglata / 160 A nem verblis kommunikcik funkcii / 162 A trsas helyzet kezelse / 163 Az n bemutatsa / 165 rzelmi llapotok kommunikcija / 166 Az attitdk kommunikcija / 167 Csatorna vezr ls / 168 A nem verblis zenetek osztlyozsa / 168 Tanulsgok / 170

8.
Nem verblis kommunikci

A szbeli zenetek a szemlykzi kom m unikcinak csak kis rszt alkot jk. A szavakat s m ondatokat ltalban nem verblis jelzsek gazdag rama ksri, mely altmasztja, mdostja vagy ppen teljesen felvltja a verblis zenetet. Nhny igen bonyolult trsas rintkezsi forma teljes m rtkben ilyen nem verblis zenetekbl ll. Ha a nylt szbeli kommu nikci valamilyen ok miatt nehz vagy lehetetlen (nagy a httrzaj, a partnerek kztt nagy a tvolsg, szerelmesekrl van sz, akiket zavar msok jelenlte), a beszdet helyettestheti a nem verblis jelzsek bonyo lult cserje, a tekintet, a mosolyok, a gesztusok, a testtarts vltozsai stb. Az ellenkez nem partnerek kztt sok rintkezs nem verblis jelzsek kifinom ult cserjvel kezddik, amely jelzi az rdekldst s a hozzfrhe tsget, mieltt egyetlen sz is elhangzana. Ltni fogjuk, hogy a nem verblis zenetek kldsnek s vtelnek

A testnyelv hasznlata heteroszexulis rdeklds jelzsre. Szmos trsas helyzetben az attitdk s rzelmek kommunikcija szempontjbl a nem verblis zenetek fontosab bak, mint a szbeli kzlsek. H U nagyon is bonyolult zenetvltsokra kerlhet sor kizrlag nem verblis jelzsek segitsgvel. A fenti karikatra a testi kommunikci egy nagyon egyszer formjt mutatja.

155

kpessge lnyeges a sikeres szocilis interakci szempontjbl. Argyle (1969) szerint ez a kpessg a tbbi kszsgekhez hasonlan, tanuls tjn alakul ki. Egyes em berek egyszeren jobban rtenek hozz, m int msok. A nem verblis kommunikcis kszsgek kvetkezetes hinya gyakran eredmnyez komoly alkalmazkodsi zavarokat, amelyek megfelel tants s gyakorls rvn orvosolhatk (lsd a 16. fejezetet). K nyvnknek ebben a rszben a nem verblis kom munikci legfonto sabb jellemzit vesszk szemgyre, s azt, hogy a nem verblis kom m uni kci m iben klnbzik a nyelvtl. Trgyalni fogjuk a nem verblis zenetek evolcis gykereit, vgl sszefoglaljuk a klnbz tpus nem verblis zenetekkel (pl. a tekintettel, az arckifejezssel, a trkz szablyozssal, a testtartssal) kapcsolatos kutatsokat. A legtbb ilyen kutats viszonylag j kelet. Jllehet Darwin (1872) tbb m int 100 vvel ezeltt rt egy knyvet az ember s az llat rzelmeinek kifejezdsrl, a szocilpszicholgusok a legutbbi idkig nem trtek vissza erre a tmra. A nem verblis kommunikci folyamata sokkal bonyolultabb, m int azt napjaink npszer knyvei a testnyelvrl", nma zenetekrl" stb. brzoljk. Albb ltni fogjuk, hogy a szocilpszicholgiai mdszerek alkalmazsa rvn az ism eretek jelentsen megszaporodtak ezen a terle ten.

A szbeli s nem verblis kom m unikci hasonlsgai s kiilnbzsgei

A nem verblis zenetek nem egyszeren a nyelv hasznlatnak alternat vi. A nem verblis kom m unikcinak (NVK) m int kommunikcis rend szernek a nyelvtl jelentsen eltr tulajdonsgai vannak. A nem verblis zenetek dekdolsa s a rjuk adott reakci ltalban sokkal kzvetle nebb s autom atikusabb, m int a szbeli zenetekre adott vlaszok. Amikor interakcis p artn er n k rnk mosolyog, rnk bmul, rnk kacsint, ltal-* * bn ksedelem nlkl rtelm ezzk ezeket a jelzseket, s reaglunk rjuk; nincs szksgnk arra, hogy tudatosan elemezzk s dekdoljuk, mit jelentenek. Ezzel szemben a szbeli zenetek ltalban sokkal alaposabbdekdolson s bekdolson esnek t: sokkal tbb idbe telik, amg egy ^ szbeli kijelentst m egrtnk, rtelm eznk s vlaszolunk r. gy t n ik teht, hogy a nem verblis zeneteket gyakran kevsb , tudatosan rtelm ezzk s kvetjk figyelemmel, m int a nyelvet. E n n e k kvetkeztben a nem verblis jelzsek gyakran kiadjk" a beszlt, feltrva olyan attitdjeit, rzseit s rzelmeit, m elyeket meglehet nem akar kinyilvntani. Az ilyen nem verblis fecsegs tjkoztathat bennnket arrl is, hogy egy szemly m ikor m ond igazat s mikor hazudik. Ekman s Friesen (1974), akik ezt a jelensget rszletesebben is vizsgltk, azt talltk, hogy a perifris jelzsek, pldul a test, a karok s a lbak
156

8.1 TBLZAT Nem verblis fecsegs: megfigyelk szleletei a fej vagy a test ltal kommuniklt vizulis nem verblis jelzsek alapjn egy szorong betegrl, aki megprbl normlis alkalmazkodst s rmt szimullni Fej Test

Tlnyomrszt a fej jelzseivel kommuniklt tulajdonsgok:

rzkeny bartsgos kooperatv n-bntet feszlt ingerlkeny tlfesztett aggd siet vltozkony szeszlyes panaszkod rzkeny rzelmes nyugtalan impulzv trelmetlen merev

83* 50 50 50 44 22 39 33 0 39 33 11 28 33 06 17 0 17 89 89 72 72 50 56 56

36* 14 14 02 82 79 75 68 61 61 61 54 54 54 50 50 50 50 100 82 82 71 68 57 50

Tlnyomrszt a test jelzsei rvn kommuniklt tulajdonsgok:

Mind a fej, mind a test ltal kommuniklt tulajdonsgok:

szorong emocionlis zavaros vdekez zavarodott elgedetlen csggedt

* Azoknak az ftlknek a szzalka, akik az egyes jelzsek alapjn felismertk az adott rzelmet.
Ekman s Frfesen, 1969.101, a nyomn

mozgsainak tudatos kontrollja gyengbb, kvetkezskppen ezek kevs b leplezik a hazugot, m int a figyelm nk fkuszban ll arckifejezs vagy a tekintet. E hatsrl tbb vizsglatot is vgeztek, s ezek sorn pldul olyan filmfelvteleket elemeztek, am elyeken pszichitriai betegek leplezni prbltk szorongsukat s izgalmukat azltal, hogy optim izm ust tettet tek s azt a ltszatot igyekeztek kelteni, hogy urai az rzseiknek s jl rzik m agukat" (Ekman s Friesen, 1969, 100. o.).
157

A betegekrl kszlt filmeket megfigyelknek m utattk be. A filmek egy rszben csak a betegek feje, ms rszben csak a betegek teste, mg egy harm adik film tpusnl a fejk s a testk egyszerre ltszott. A megfi gyelket arra krtk, hogy egy tulajdonsglistn jelljk meg azokat a szavakat, amelyek legjobban jellemzik a beteg llapott. A 8.1 tblzatban sszefoglalt eredm nyek vilgosan m utatjk, hogy a testi zenetek hatko nyabbak voltak a beteg valsgos llapotnak (feszltsg, izgalom s tb .); feltrsban, m int a fej zenetei. Az utbbiakat a betegek jobban ellenriz tk, s megtveszten rzkeny, bartsgos s kooperatv attitdt kom m unikltak. Volt tovbb nhny tnetrtk zenet, melyeket m ind a test, m ind a fej jelzsei feltrtak. A ksbbi vizsglatok altmasztani ltszanak ezeket az eredm nyeket, vagyis hogy a periferikus nem verblis jelzsek tudatos ellenrzse valban gyengbb, m int a kzponti nem verblis jelzsek, amelyek mg mindig kevsb jl kontrollltak, m int a] verblis zenetek. A nem verblis kom munikci ms szempontbl is ' klnbzik a nyelvtl. A nem verblis zenetek ltalban sokkal hatko- j nyabbak az attitdkrl s rzelmekrl szl zenetek tovbbtsban, mint a nyelv. Els pillantsra ez meglepnek tnhet, hiszen a kzhiedelem > szerint a nem verblis jelzsek csupn ksrik s altmasztjk a nyelvet, j Ahhoz, hogy a kt kommunikcis rendszer egymshoz viszonytott h at-i konysgrl dntsnk az attitdkre s rzelmekre vonatkoz informci j szlltsban, azt kell szemgyre vennnk, mi trtnik, ha a nem verblis J kom munikci tnylegesen ellentmond a szbeli zenetnek. A kt ellent- | tes zenet kzl m elyik fogja ersebben befolysolni egy megfigyel j tleteit? j E krdssel kapcsolatban Argyle s m unkatrsai (Argyle, Salter, Nichol- j sn, Williams s Burgess, 1970; Argyle, Alkema s Gilmour, 1971) vgez- tek vizsglatokat. M indkt ksrletben megfigyelknek kellett benyom st^ kialaktaniuk emberekrl, akik a szbeli s a nem verblis m odalitsban^ egymsnak ellentmond, illetve egymssal sszhangban ll zeneteket! kom m unikltak. Az els ksrletben a ksrleti szemlyeknek egy o ly a n j kpm agnfelvtelt m utattak, amelyen egy eladn ersen felsbbrend'j attitdket kom m uniklt szban (Ktlem, hogy n k meg fogjk rte n ij ezt a ksrletet" stb.) az alrendelds nem verblis jelzseinek - pldul^ belenyugv, ideges mosoly, lecsggesztett fej, ideges, tetszeni v g y i beszd" ksretben (Argyle s m unkatrsai, 1970, 224. o.). A msik* ksrleti felttelben m egfordtva, a verblis csatornn kom m uniklt az J elad alrendeldst, s a nem verblis csatornn felsbbrend attitd- I kt. Volt kt tovbbi ksrleti felttel is, amelyekben az elad m ind a j verblis, mind a nem verblis csatornn egybehangzan felsbbrend, illetve alrendeld attitdket kom m uniklt. Az eredm nyek azt m utat- J tk, hogy a nem verblis zenetek sokkal hatkonyabbak voltak, m int a :
158

szavak: A nem verblis jelzsek 4,3-szer akkora hatst gyakoroltak az rtkelsek eltoldsra, m int a verblis jelzsek, s 10,3-szer akkora variancirt voltak felelsek." (222. o.) Hasonl eredm nyeket kaptak a msodik vizsglatban is, am elyben bartsgos s bartsgtalan attitdk kommunikcija szerepelt (lsd a 8.1 gyakorlatot). Ezeknek az rdekes eredm nyeknek egyik lehetsges magyarzata az lehet, hogy a kultra korltozza azon dolgoknak a krt, melyeket elfogad hat mdon szavakba lehet nteni. A legtbb nyugati kultra nem fogadja el a szemlykzi attitdk s rzelmek nylt kifejezst. Kvetkezskppen az ilyen inform cikat nem verblisn kzljk. Ha a szbeli s nem verblis zenetek ellentm ondanak egymsnak, a nem verblis jelzseket valsznleg a kulturlis tanuls kvetkezm nyeknt fogjuk a valdi ze net kifejezinek tekinteni. Darwin szerint ms okai is lehetnek annak, hogy az rzelmeket s attitdket kifejez nem verblis jelzsek flnyben

8.1 GYAKORLAT M i a fontosabb: Amit mondunk vagy ahogy mondjuk? Argyle s munkatrsainak eredmnyeit n is megismtelheti. Nem kell mst tennie, mint egy tkr eltt kicsit gyakorolni az ellentmondsos szbeli s nem verblis kommunikcit. Egyakorls utn mr hasznl hatja az ellentmondsos kommunikcit tnyleges partnerekkel szemben, s megfigyelheti a hatst. Pldul mondhat valamit bartsgosan, mikzben nagyon bartsgtalan zeneteket kld, vagy mondhat valamit, ami alzatossgot sugall, mikzben a flny nem verblis jelzseit kommuniklja. Mit vesznek jobban tekintetbe a partnerek, azt, amit mond, vagy azt, ahogy mondja? Argyle-hoz hasonlan szre fogja venni, hogy gyakran sokkal tbbet nyom a latban a kommunikci mikntje, mint az, amit szavakban kzl!

vannak a szavakhoz kpest. Evolcis szempontbl a nem verblis jelzrendszer sokkal idsebb a nyelvnl, s gy inkbb megfelel az rzelmekkel kapcsolatos alapvet zenetek kzlsnek. sszefoglalva teht, a nyelvi s a nem verblis zenetek abban kln bznek egymstl, hogy a nem verblis jelzseket ltalban gyorsabban kldjk s fogadjuk, kevesebb tudatos kontroll irnyul rjuk, s kevsb kvetjk ket figyelemmel, valam int hatsosabban kom m uniklnak attit dket s rzelmeket, m int a nyelv. Ezeknek a klnbsgeknek az egyik kvetkezm nye, hogy amg a nyelv elssorban a kls vilgra vonatkoz, a megoldand problm kkal kapcsolatos informcik tovbbtsra alkal mas, a nem verblis zenetek klnsen fontos szerepet jtszanak a trsas letben, az rtkek, attitdk, vonzalmak s ms szemlyes reakcik kom m uniklsban.
159

A nem verblis zenetek klnsen fontos szerepet jtszanak az rzelmi llapotok kommunikcijban.

Darwin s az rzelem kifejezs vizsglata

Darwin evolcis elmletnek htterben sok utazs s igen sok llatfaj megfigyelse ll. Darwin az sszehasonlt viselkedstudom nynak is el futra volt, s 1872-ben publiklt knyve, A z ember s az llat rzelmeinek kifejezse, az els em pirikus pszicholgiai m unka a tmban. Darwinra mly benyom st tettek azok a hasonlsgok, amelyeket klnbz kult rhoz tartoz emberek nem verblis rzelemkifejezseiben megfigyelt, tovbb az a feltn hasonlsg, amelyet az emberi rzelemkifejezsek nmelyike s egyes llatfajok, klnsen az emberszabs majmok rzelmi jelzsei kztt tapasztalt. Vgskig egyszerstett formban Darwin rvel se a kvetkezkppen han gzik: mivel gy tnik, hogy az rzelmek kifeje zse (mosoly, nevets, srs, rmlet stb.) rendkvl hasonl valam ennyi emberi trsadalom ban, ennek a kommunikcis rendszernek valam ennyi em berben kzs genetikai alapjai vannak. Tovbb, mivel az emberhez kzel ll nhny llatfaj, pldul az em berszabs majmok egyes rzelem kifejezsei ktsgkvl nagyon hasonltanak az emberi rzelemkifejezsek re, az rzelmek kommunikcija nemcsak genetikailag meghatrozott, hanem valsznleg ugyanazon evolcis knyszerek alaktottk ki azo kat, m int a testi jellemzket. Darwin lenygz terjedelm em pirikus anyagot gyjttt elmletnek altmasztsra. Az rzelmi jelzsekrl rendszeres kultrakzi megfigyel seket vgzett, az llati s emberi rzelmek kifejezsrl fnykpeket gyj ttt s tanulm nyozott, s klns figyelmet szentelt a csecsemk s elmebetegek rzelmi kom m unikcijnak, akikrl felttelezte, hogy tiszta * formban, a kulturlis szablyok s elvrsok torzt hatstl mentesen adnak genetikailag m eghatrozott jelzseket. A 8.1 brn lthat nhny bizonytk, m lyeket Darwin a kom munikci evolcis elmletnek al-j tmasztsra hasznlt. ' Darwin knyve az elm lt vekben komoly rdekldst keltett az rzel-a mek kommunikcija irnt. Ekman s m unkatrsai (Ekman, 1973; Ekmari s Friesen, 1975; Ekman, Friesen s Ellsworth, 1972) nagy mennyisgd adatot gyjtttek Darwin elmletvel sszefggsben. Ezek az adatok azt" m utatjk, hogy nhny arckifejezs az emberi fajnl valban egyetemes jelleg. j-guineai bennszlttek, akik szinte semmilyen kapcsolatban nem lltak a nyugati civilizcival, kpesek voltak helyesen rtelmezni a fehr emberek arckpn tkrzd rzelmeket, s viszont, arckifejezseik, amelyekkel rzelemkelt ingerekre vlaszoltak, hasonltottak sajt k ult rnk arckifejezseihez. Az jabb eredm nyek alapjn levonhatjuk azt a 160

8.1 b r a

Az rzelem arckifejezsei. Ezeket a fnykpeket, melyek dr. Duchenne korai fnykpein alapulnak, Darwin hasznlta fel a rmlet (baloldalon), valamint az Iszonyat s az agnia (|obb oldalon) arckifejezseinek szemlltetsre (Darwin, 1872 nyomn).

kvetkeztetst, hogy legalbbis nhny rzelmi jelzs (pl. az arckifejez sek) egyetemes jelleg. Sokkal nehezebb bizonytani Darwin msodik feltevst, hogy ezek a kifejezsek prim itvebb llati jelzsekbl alakultak ki. Az llatok alrendeldst jelz vicsortsa" felsznesen szemllve hasonlt az em beri mosoly ra, azonban egy mosoly jelentse annyira fgg a bonyolult kulturlis konvenciktl, hogy brmifle evolcis folyamatossg szksgkppen ktsgesnek tnik. Valsznbb, hogy az em ber s az em berszabs maj mok arckifejezseinek brmifle hasonlsga a kt faj hasonl arccsont s arcizom struktrjnak a kvetkezm nye. Ekman megvizsglta azokat az izmokat is, amelyek az arckifejezsekben m kdnek. Azt tallta, hogy az elllthat arckifejezsek szma meglehetsen korltozott. Nem meglep teht, hogy az emberek arckifejezsei nha em lkeztetnek az emberszabs majmok arckifejezseire. Ezek a hasonlsgok azonban nem jelentik azt, hogy egy kifejezs jelentse is kzs volna. Egy jabb vizsglatban Ekman, Levenson s Friesen (1983) mg egy lpssel tovbbm entek. Ksrleti szemlyeiket arra krtk, hogy a megfele l arcizmok mozgatsval klnbz arckifejezseket hozzanak ltre. A rra a kvetkeztetsre ju tottak, hogy ha izomrl izomra ltrejn egy rzelem prototpusos arckifejezse, akkor az autonm idegrendszerben az adott rzelemnek megfelel aktivits keletkezik'' (221. o.). Ezek az eredm nyek azt sugalljk, hogy az rzelem lm nyt s az arckifejezst kzvetlen idegplyk kapcsoljk ssze. Ez a megllapts m intha sszhangban lenne
161

Darwin eredeti elgondolsaival. Jelenleg azonban a kapcsolat mg tvolrl sem tekinthet meggyzen bizonytottnak. szre kell azt is vennnk, hogy az rzelmi jelzsek tlnyom tbbsge semmikppen sem olyan egyetemes jelleg, m int az arckifejezsek jelent se. A legtbb nem verblis zenet kultrhoz kttt, s az adott kultra mg azokat a jelzseket is mdostja s finomtja, amelyek nagyon sok kultrban jelen vannak. Darwin vizsglatai s Ekman jabb kutatsai sikerrel irnytottk a figyelmet a nyelv s a nem verblis kommunikci kztti egyik alapvet klnbsgre. Szemben a nyelvvel, nem verblis jelzrendszereket a fejlds szmos szintjn tallhatunk az llatvilgban. Sok faj trsas szervezdse, s ennek kvetkeztben fennmaradsi kpes sge alapul ilyen hatkony kommunikcis rendszereken. M ivel a nem ! verblis zenetek a nyelvnl sokkal rgebbi kommunikcis rendszereket j kpviselnek, jogosnak ltszik evolcis magyarzatot adni arra a klns j hatkonysgra, amellyel egyes nem verblis jelzsek kpesek rzelmeket j s attitdket azonnal kivltani s kommuniklni. ,

A nem verblis kom m unikcik funkcii

M int korbban lttuk, a nyelvnek s a nem verblis zeneteknek mint;] kommunikcis rendszereknek nagyon klnbz jellegzetessgeik van-J nak, s ezek bizonyos m rtkig m eghatrozzk optimlis szerepket is a | trsas interakciban. A legtbb kznapi rintkezsben a verblis s a n e m | verblis zeneteket egytt hasznljuk, azonban klnbz clokkal. Ez a | kt kommunikcis modalits ltalban sszehangoltan, egymst tmogat- | va m kdik, pldul gesztusaink, tekintetnk s hangsznnk hangs lyozza s finomtja a szavakban kom m uniklt informcit. Valjban azt j m ondhatjuk, hogy valaki nem beszl jl egy nyelvet, amg nem tudja J pontosan, hogyan kell beszdt megfelelen kiegsztenie ksr, n e m i verblis gesztusokkal. A nyelvszek kztt terjed az a felismers, hogy a nyelvet nem lehe| absztrakt kommunikcis rendszerknt vizsglni, hanem tekintetbe keli-*
8.2 GYAKORLAT Kulturlis klnbsgek a nem verblis kommnikdban Knnyen demonstrlhatja, hogy a klnbz npek eltr nem verblis jelzsekkel ksrik beszdket.' Nem kell mst tennie, mint kpmagnra felvenni a televziban sugrzott klfldi filmekbl nhny beszlgetst. Vegye le a hangot, s krje meg bartait, hogy talljk ki, milyen nyelven beszlnek a filmbeli emberek. Arra viszont vigyznia kell, hogy a kivlasztott jelenetekben a gesztusokon kvl ms jelzsek, pldul a ruhzat vagy a krnyezet ne rulja el a beszlk nemzetisgt. Azokat a nyelveket, amelyekben a nem verblis csatornkat intenzven hasznljk (pl. az olasz vagy a francia), knnyebben fogjk felismer ni, mint azokat, amelyek csak kevs nem verblis ksrjelzst hasznlnak.

' "H

162

vennnk azt is, m iknt hasznljk tnylegesen a nyelvet a htkznapi letben (Forgs, 1985). Amikor egy nyelvet beszlnk, nemcsak szavakat hasznlunk, hanem egsz testnket. A francik, az olaszok, az angolok s a grgk beszlgetseikben teljesen klnbz nem verblis jelzseket hasznlnak (lsd a 8.2 gyakorlatot). Elfordul, hogy a verblis s a nem verblis csatornn egymsnak ellentm ond zenetek jelennek meg, vagy hogy egymstl fggetlenl m kdnek. Egyetlen homlokrncols is alkalmas lehet akr a legkifinomul tabb beszd tagadsra, jelezvn, hogy brm it is m ondhat a msik szavak kal, nem kell kom olyan venni. Vegynk egy msik pldt. Egy frfi, m ikzben formlis eladst tart a verblis skon, nem verblisn heterosze xulis rdekldst fejezhet ki a hallgatsg egyik ntagja irnt. A verblis s nem verblis modalits kztti kapcsolat nem m indig ilyen szlssges: van kzttk bizonyos munkamegoszts is. A nem verblis zeneteket ltalban olyan clokra hasznljuk, m elyeket a nyelv segtsgvel nem valsthatunk meg knnyen. A nem verblis jelzseknek t fbb funkcija van: (1) a trsas helyzet kezelse, (2) nmegjelents, (3) az rzelmi llapotok kzlse, (4) az attit dk kommunikcija s (5) csatorna-ellenrzs (Argyle, 1969; 1972).

A trsas helyzet kezelse


Jllehet ennek ltalban nem vagyunk tudatban, mg a legegyszerbb trsas interakci is gondos s bonyolult kezelst ignyel a partnerek rszrl. Folyamatosan jeleznnk kell partnernknek pozitv vagy negatv reakcinkat az ltala kzltekkel kapcsolatosan, jeleznnk kell nvekv, cskken vagy vltozatlan rdekldsnket az interakciban, kvnsgun kat, hogy valamilyen m don megvltoztassuk vagy befejezzk az rintke zst, s sok egyb zenetet, amelyek lnyegesek az rintkezs zkkenm entes lezajlsa szempontjbl. Amikor kt em ber beszlgetsbe bocstko zik egymssal, a beszlgetst nem verblis zenetek irnytjk, tmogatjk, s a nem verblis csatornra folyamatos figyelem irnyul. Ezek a jelzsek klnsen fontosak. Csaknem lehetetlen olyasvalakivel beszlgetni, aki szavakban kifejezi ugyan rdekldst, de nem verblisn azt kzli, hogy unatkozik s nincs benne rdeklds. N eheznkre esik beszlgetni olyan em berekkel, akik nem nznek rnk, nem blintanak nha-nha arra, amit m ondunk, tl messze llnak tlnk, elfordulnak vagy olyan testtartst vesznek fl, melybl kiderl, hogy gyet sem vetnek rnk. Brmi legyen is egy beszlgets tmja - a szomszd macskja, a politika vagy a futball - az rintkezst tmogat s irnyt nem verblis zenetek folyamatos radsa nlkl az interakcit lehetetlen volna fenntartani. Az ilyen nem verblis zenetek nemcsak egy mr ltrejtt interakci szablyozsban fontosak. Az rintkezsek kezdemnyezse s befejezse
163

Egy csoporthoz csatlakozs nam verblis kszsge. A nem verblis zenetek egyik fontos funkcija a trsas helyzetek Irnytsa. Nem verblis jelzsekkel lnk pldul, ha egy tallkozst kezdemnyezni akarunk vagy be akarunk felezni, ha csatlakozni kvnunk egy csoporthoz vagy tvozni kvnunk belle stb. A tekintet s a test odairnyitsa vagy a mosoly rdekldst jelent, kifejezi, hogy szeret nnk a beszlgetsbe bekapcsoldni, br termszetesen, mint a rajz Is awtstja, lhetnk direktebb eszkzkkel Is!

mg nehezebb feladat, amelyet ltalban nem verblis jelzsekkel oldunk meg. Olyan helyzetekben, ahol lehetsg van j kapcsolatok kezdem nye zsre (partik, gylsek, szeminriumok stb., ahol idegenek is a viselked si szablyok megszegse nlkl rintkezsbe lphetnek egymssal), az interakcikat ltalban finom nem verblis jelzsek sorozata vezeti be. Az els jelzs ltalban a szem kontaktus kezdemnyezse, amit ha elfogadnak, ^ tovbbi bonyolultabb jelzsek kvetnek, pldul mosoly s fejblints, melyek a potencilis partner ltezsnek elismerst tkrzik. Ezt kveti ltalban a partnerek egyms irnyba tett mozgsa, a fej s a test tirny tsa a partner fel, vgl betetzskppen megjelennek az els szavak. Az ilyen nem verblis rtusok bonyolultabb pldja, amikor egy partin valaki egy kisebb trsasg beszlgetsbe kvn bekapcsoldni. Az illet mozgsa a nyilvnos tvolsgbl a trsas tvolsgba (lsd a trkzszablyo zsi viselkedsrl szl bekezdst a kvetkez fejezetben), s a leghozzfrhetbb csoporttagokkal val szemkontaktus felvtele a bekebelezsi" ritulhoz vezet. A m egkrnykezett csoporttag enyhn az illet fel fordul, egy picit oldalra hzdik, hogy helyet adjon az illetnek a krben, vgl ms csoporttagok is elismerik az illet bekapcsoldst azltal, hogy rvid szem kontaktust ltestenek vele s esetleg rmosolyognak. 164

Taln mg fontosabb az a nem verblis jrtassg, hogy gyesen tudjuk befejezni tallkozsainkat. Valamennyien ism erjk azokat a borzasztan suta helyzeteket, amelyek akkor lpnek fel, ha egyik partner sem kpes gyesen vget vetni egy interakcinak, amelyet mr m indketten rgta be szeretnnek fejezni. Az rra vetett pillants nagyon durva eszkz! A he lynval nem verblis jelzssorozat d u rv n a fordtottja a bekebelezsi ritulnak. A szem kontaktus cskkentse, az oldalra pillants, a tvolsg lass nvelse (lls esetn) vagy a felllshoz tett elkszletek (ha lnk) ltalban megteszik a m agukt. Az elnzsnek s elm ensnek" a koktl partikon jl kialakult ritulja van.

Az n bemutatsa
Valamennyi trsas interakcinak lnyeges jellemzje, hogy nbecslsnk s nkpnk valamilyen mdon tertkre kerl. Az j partnerekben ki kell alaktanunk, a rgi partnerekben pedig fenn kell tartanunk azt a kpet, amelyet sajt m agunkrl rznk. A feladat gytren nehznek s fenyege tnek tnhet, ha normlis trsas krnyezetnkbl kiszaktva, sok idegen, gyakran egy nagyobb csoport eltt kell megjelenni anlkl, hogy olyan em bereknek a tmogatsra szm thatnnk, akik mr tudjk, kik va gyunk! Ilyen helyzetbe kerlhetnk pldul nyri egyetemeken, bentla ksos rtekezleteken, trsasutazsokon, vagy ha j intzm ny, vllalat vagy egyetem ktelkbe lpnk. Ilyen helyzetekben a szbeli kzlsek keveset segtenek az nt bem utat zenetek tovbbtsban. Ritkn m utatjuk be m agunkat idegeneknek gy, hogy kzljk rendes, intelligens, j klsej, m rhetetlenl kedves em ber vagyok, akit a legtbb ember szeret, s elvrom, hogy n k is ezt tegyk". A nyugati kultrk ltalban, s az angolszsz kultrk kln sen tiltjk az ilyen zenetek nylt szbeli kim ondst, m indazonltal lteznik kell olyan jelzseknek, amelyek valami hasonlt kzlnek. M ind ezt nem verblisn vgezzk el, mosolyokkal, jindulat fejblintssal vagy homlokrncolssal sugalmazzuk, hogy bartsgosak, kedvesek, intel ligensek vagyunk, rendelkeznk kritikai kpessgekkel stb., m ikor mit kvetel a helyzet. Az egyrtelm bb szemlyes jellem zket, pldul a sttust, a szexulis nyitottsgot vagy a gazdagsgot kzvetlenebbl is lehet jelezni. Az zenetet ilyenkor a ruhzat, a kls megjelens vagy klnbz jelvnyek (kszerek, rangjelzsek, kitntetsek stb.) hordozhatjk. A brit futballszurkolkrl vgzett vizsglatukban M arsh, Rosser s Harr (1978) kim utattk pldul, hogy e szurkolk ktsgkvl furcsa ltzke (a bokig r nadrgok, a csp kr tekert kocks nyakkend stb.) valjban igen finom jelzs az illet szurkolnak a szubkultrn bell elfoglalt sttusrl s helyzetrl. A futballszurkolk, mint m indenki ms, hierarchikus trsadalom ban lnek, s azt a plyt, amg joncbl trzstag
165

g vlnak, a leltn elfoglalt helyk s ruhjuk vltozsa jelzi. Ezeknek a futballszurkolknak, m iknt valam ennyinknek, nagyon fontos, hogy kialakult sttusunkat s nkpnket a tbbiek elfogadjk s megerstsk. Az ilyen megerstst ltalban nem verblis eszkzkkel krjk s fogad juk.

Megprbl ez az ember kizSIni valamit? A jelvnyek, bizonyos ruhk vlselete, e frizura vagy az arcklfe|ezs mind szolglhatja a nem verblis nmeglelents cljt s az attitdk, szemlyisgvonsok stb. kommunikcijt.

rzelmi llapotok kommunikcija


Korbban mr lttuk, hogy egyes nem verblis jelzsek, pldul az arckifejezsek, az rzelmi llapotokrl szl informcik ersen specializlt s kulturlisan egyetemes hordozi. Az rzelmekre vonatkoz verblis ze netek nemcsak lassabbak, de gyakran hom lyosabbak is. Idevg rdekes krds, hogy az rzelmek hatkony kom m unikcijhoz elszr az tlt rzelem vilgos azonostsra s megnevezsre van szksg, amely hoszszadalmas s nha elgg m egbzhatatlan folyamat, am int azt az rzelmek nattribcijrl szl korbbi alfejezetben lttuk (6. fejezet). Ilyen prob lmk nincsenek, ha arckifejezsek segtsgvel kldnk rzelmi zenetekt. Ekman s m unkatrsai (1983) nem rgen kim utattk, hogy az rzelmek s az arckifejezs kztti kapcsolat olyan ers, hogy az em berek a megfele l rzelmet mr egyszeren azltal is tlik, ha arcizmaikat egy rzelmi jelzs kibocstsnak megfelel helyzetben mozgatjk. Lttuk tovbb, hogy a nyugati trsadalm akban az rzelmek szbeli kzlst a kulturlis norm k ersen korltozzk. Szigor szablyok hat
166

, '

_ -

rozzk meg ki, kinek, m ilyen krlm nyek kztt, milyen rzelmekrl beszlhet. A leggyakoribb, hogy a nem verblis zeneteknek kell ezt a fontos funkcit teljestenik. Az olyan rzelmeket, mint a szorongs, a boldogsg, a flelem, az rm vagy az undor, az arckifejezsek mellett ms, nem verblis csatornkon is kifejezhetjk, pldul testtartssal, gesztusok kal, trkzszablyozssal, tekintettel stb. Az ilyen rzelmi zenetek kibo cstsnak s rtelmezsnek kpessge egynenknt vltozik. Van nmi bizonytk arrl, hogy a nk mind az rzelrry zenetek kibocstsban, mind ezek felfogsban jo b bak a frfiaknl.

Az attitdk kommunikcija
ltalban a legtbb tarts attit d t m ind verblisn, mind nem verblisn ki lehet fejezni. A politikai vezetkkel kapcsolatos nzetekrl, a mospo rokrl vagy a dobozos kutyaeledelekrl lehet vitatkozni, azonban az ilyen beszlgetseket ksr nem verblis jelzsek ltalban jelentsen kiterjesz tik a beszlgets szbeli tartalm t. Vizsglatok m utattk ki, hogy mg a legelfogulatlanabb televzis hrolvask is szndkukon kvl sok m indent elrulhatnak sajt politikai nzeteikrl azzal, ahogyan a klnbz politi kai hreket felolvassk. A trsas rintkezsben sok egyb attitdt, klnsen azokat, amelyek ideiglenesek s a pillanattal vltoznak, kizrlag nem verblis kom m unik cis csatornkon kzlnk. A ttit d n k az irnt, ahogyan a p artnernk a vacsorjt fogyasztja, az ltala vlasztott trsalgsi tma irnt, a lgy irnt, mely az tel krl repked, vagy anysunk irnt, aki ppen szba kerlt, ritkn rdemel szbeli emltst. Az ilyen attitdket nem verblisn kzl jk, pillanatnyi mosolyok, fejblintsok, m egdermedsek s szem kontak tusok folyamatos ramlsa rvn. Ezek az zenetek nemcsak az attitdre vonatkoz informci hordozi, hanem, m iknt fentebb lttuk, a trsas helyzet kezelsnek" is rszei. rdemes megjegyezni, hogy az egyes nem verblis csatornknak a hatkonysga az attitdk kom m unikcijban klnbz. M ehrabrian s m unkatrsai attitdket kom m unikl voklis, mimiki s szbeli jelzse ket kom binltak ellentmondsmentes, illetve egymsnak ellentm ond jel zsekbl ll zenetekk. Eredmnyeik szerint a voklis jelzsek tszr, a mimiki jelzsek csaknem nyolcszor olyan hatkonyak voltak, m int a szbeli jelzsek. A kapcsolatot a kvetkez formulval lehetett kifejezni (M ehrabrian s W einer, 1967; M ehrabrian s Ferris, 1967): SZLELT ATTITD = 0,07X SZBELI JELZSEK + 0,38X VOKLIS JELZSEK + 0,55X MIMIKI JELZSEK. A pontossg, amelyet egy ilyen kplet sugall, termszetesen illuzrikus. Argyle s munkatrsai korbban em ltett vizs glatt figyelembe vve azonban, gy tnik, hogy komoly bizonytkok llnak rendelkezsre arra nzve, hogy a szemlykzi attitdk kom m uni
167

kcijban a nem verblis jelzseknek a nyelv szerept messze meghalad slyuk van.

Csatornavezrls

A trsas helyzetek kezelsnek sajtos oldala annak irnytsa, hogy ki beszljen, m ennyi ideig, s ki legyen a kvetkez megszlal. A szbeli interakci ltalban ersen szervezett s strukturlt, mivel a halls csator njnak csak nagyon korltozott kapacitsa van. Brmekkora is legyen a csoport, egyszerre csak egy ember beszlhet, hogy az rthet is legyen. A korltozott forrsok hatkony kihasznlsa rdekben a beszlvlts nak ersen k o o rd in ln ak kell lennie, hogy minl kisebb legyen a veszte sg. A csatornavezrls a nem verblis jelzseknek a verblis csatorna ellenrzsben betlttt funkcijra utal. Ha egy csoport hromnl tbb emberbl ll, igen bonyolult koordinci ra lehet szksg, mgis ez ltalban verblis zenetek nlkl valsul meg anlkl, hogy az egynek nyltan szt krnnek, vagy szt adnnak egymsnak. Erre a clra jl felismerhet nem verblis jelzsek szolglnak. A beszl jelezheti kszsgt a sz tadsra azltal, hogy leereszti a hangjt, feltekint s a hallgatsgban szemvel keres valakit, akinek tad hatja a szt, ellazthatja testtartst s izom tnust stb. A sztvtel s sztads koordinlsnak az ilyen finom szekvencii, m int azt Michael W alker (1983) nhny jabb ksrletben kim utatta, sokkal bonyolultabbak, m int korbban gondoltk. Kendn (1967) kim utatta, hogy a megnyilatkozs elejn s vgn egszen eltr tekintetm intk jelentkeznek. Aki t akarja venni a szt, szndkt ltlban gy jelzi, hogy megprblja elkapni a beszl tekintett, vesz egy (nha hallhat) mly llegzetet, elrehajol, s taln ad valamilyen figye lemfelkelt testtartsbeli s gesztusjelzst is. Ha a ritul valamilyen ok miatt nem m kdik, s tbb beszl is elkezd egyszerre beszlni, r v id 1 csata bontakozhat ki, amelyben a hanger, a beszdsebessg s a tekintet vagy a gesztusok kitartsa dntheti el, hogy ki legyen a gyztes, miutn nhny szt egyszerre m ondtak ki a beszlk. Mivel a nem verblis jelzsek mgttes rama sokkal bonyolultabb, m int azt korbban gyantot- , tk (W alker, 1983), figyelemre mlt teljestmny, hogy a legtbb beszl- getsben a beszlvlts simn vagy szrevehet zkken nlkl zajlik le.

A nem verblis zenetek osztlyozsa


Sohasem elszigetelten k ld nk vagy fogadunk nem verblis zeneteket: kom m unikcinkban m indig egyszerre tbb jelzs vltozatos modalitsok ban kom binldik, pldul tekintet, gesztusok, voklis jelzsek. Hogyan vagyunk akkor kpesek jellemezni egy sszbenyomst, amit ilyen bonyolult zenetsor kom m unikl? M ehrabrian (1969) nagyszm,
168

8.2 TBLZAT

A szeretet, a sttus agy kontroll s a nyitottsg kommuniklsra hasznlt nem verblis jelzsek

1. tezvetlensgi jelzsek (szeretetet vagy ellenszenvet kommuniklnak) Szemkontaktus Testfordulat Test elrehajlsa Szemlykzi tvolsg rints 2. Ellazulsi jelzsek (sttust s trsadalmi kontrollt kommuniklnak) Test oldalt dl Karok sszefondnak vagy sem A felstest ellaztsa Kezek ellaztsa Lbak egymsra tve vagy sem 3. Aktivitsjelzsek (vlaszkszsget, nyitottsgot kommuniklnak) Gesztikulci mrtke Lb- s lbfejmozgsok Fejblintsok Arcmozgsok s az arckifejezs kellemessge Hanger, beszdsebessg s intonci
Mehrabrian, 1969 nyomn

nem verblis viselkedst elemzett em pirikusan, s megllaptotta, hogy a nem verblis zenetek jelentsei hrom elklnlt dimenzi m entn rha tk le: (1) a kzvetlensg vagy intim its jelzseit a szeretet s megbecsls kommunikcijra hasznljuk; (2) az ellazuls jelzseit a sttusklnbs gek s a trsadalmi ellenrzs klnbsgeinek kom m uniklsra hasznl juk, s (3) az aktivits jelzseket az bersg s vlaszkszsg kom m unikl sra hasznljuk. A 8.2 tblzat e hrom dim enziban hasznlt nhny tipikus nem verblis zenetet m utat be. A szeretet jelzsre pldul olyan kzvetlensgi jeleket hasznlhatunk, m int az rints, a szem kontaktus s a kzelsg. Az ellazuls jelzsei sttust s hatalm at kom m uniklnak: m inl magasabb egy szemly sttusa, annl ellazultabb s knnyedebb lesz az illet, mg az alacsony sttus emberek figyelmessget s feszltsget kom m unikl nak ebben a dimenziban. A vlaszkszsget, a partner irnti nyitottsgot aktivitsjelzsek kom m unikljk: minl magasabb az arc s a test aktivit snak szintje, annl fogkonyabbnak tnnk trsaink szemben. rdemes megjegyezni, hogy a nem verblis zenetek M ehrabrian ltal
169

javasolt hrom dimenzija sszhangban van a kommunikci osztlyozs nak nhny korbbi mdszervel. Osgood, Suci s Tannenbaum (1957) eredmnyei szerint a legtbb szt, illetve szemantikai egysget hrom dimenzi mentn le lehet rni: ezek az rtkels, az er s az aktivits. Schlossberg (1954) felttelezte, hogy az rzelemkifejezseket hrom jellemz mentn lehet osztlyozni: kellemessg, feszltsg s figyelem. Termszetesen nem valszn, hogy ezek a smk, akrcsak M ehrabrian (1969) modellje, az zenetek minden tpusra rillenek. A nem verblis zenetek lehetsges kombinciinak mrhetetlen vltozatossgra tekin tettel azonban ezek a smk segthetnek bennnket abban, hogy figyel m nket az zenetek leggyakoribb fajtira fordtsuk. Az olvasnak rde mes szem eltt tartania ezt az osztlyozst, amikor a kvetkez fejezetben a nem verblis kommunikci klnbz csatornirl olvas.

Tanulsgok
Ebben a fejezetben a nem verblis kommunikcik nhny ltalnos jel lemzjt tekintettk t : hogyan klnbznek a nyelvtl, hogyan egsztik ki vagy gyzik le" a szbeli kzlst, s melyek a nem verblis zenetek f funkcii. Lttuk, hogy arcunk, szemnk, gesztusaink s testnk milyen fontosak, ha arrl van sz, hogy szemlykzi zeneteket kell kommunikl nunk arrl, hogy kik vagyunk, mit rznk, s hogyan reaglunk a ben nnket krlvev emberekre s trgyakra. A nyelvnek komoly korltai vannak, ha ezekben az gyekben kell kommuniklni. A nem verblis zeneteket szmos clra hasznljuk, pldul interakciink kezelsre, r zelmek s attitdk kifejezsre s nmagunkrl szl informci tovbb tsra. Taln ez az oka annak, hogy a nem verblis jelzsek hatsa kpes meghaladni a verblis zenetek hatst, ha pldul attitdk kom m unik^ cijrl van sz. Eddig azonban keveset m ondtunk arrl, hogy az egyes nem verblis kommunikcis csatornkat valjban hogyan hasznljuk az; interakciban. A kvetkez fejezetben ezzel a krdssel foglalkozunk.

9. A nem verblis zenetek vltozatai

A tekintetek jtka: nzs s klcsns nzs / 173 Meslnek a pupillk / 176 M ennyit kell nznnk? Vizulis egyensly az interakciban / 177 A tekintet m int agresszv jelzs / 179 Az intim its-egyensly elmlete / 180 A tr rejtett dimenzija / 182 Felsgterletek (territorialits) / 185 rints vagy fizikai rintkezs / 187 Amit a hang m ond: paralingvisztikai jelzsek / 190 Kommunikci a testnkkel: a test nyelve / 194 Nemi klnbsgek a testnyelvben / 195 Gesztusok / 196 Tanulsgok / 197

A nem verblis zenetek vltozatai

A megelz fejezetben kiderlt, hogy a legtbb valsgos interakciban a nem verblis zeneteket egyszerre tbb csatornn kldjk s fogadjuk. Tekintetnkkel, arckifejezsnkkel, testtartsunkkal, gesztusainkkal, hangm insgnkkel, ltzetnkkel s trkzszablyoz viselkedsnkkel egyszerre kom m uniklunk, s hogy ezek az zenetek ltalban egymssal is, s a szbeli zenetekkel is ssze vannak hangolva. Pldul az egyik csatornn k ldtt jelzs, m ondjuk egy gesztus jelentst egy msik csator nn, m ondjuk a szem kontaktus rvn kldtt msik jelzs minsti, amely jelezheti, hogy a gesztus kinek is szlt. A nem verblis kom munikci kutatsban azonban az egyes zenettpusokat (kommunikcis csatorn kat) ltalban kln vizsgltk, s mi is ezt a gyakorlatot fogjuk kvetni, amikor az albbiakban a legfontosabb kutatsi eredm nyeket sszefoglal ju k . Az olvast azonban arra krjk, hogy m indig tartsa szem eltt, hogy ezeket a jelzseket alig-alig hasznljk elszigetelten: az egsz zenet m in dig klnbz rszek sszessge.

A tekintetek Jtka: nzs s klcsns nzs


A szem kontaktus egyike a rendelkezsnkre ll leggyakoribb s leger teljesebb nem verblis jelzseknek. A szemek kpe mg a m odern nyugati kultrkban is az egyik leghatkonyabb vizulis szimblum, am elyre az emberek autom atikus figyelemmel reaglnak. A hirdettblk s jsghir detsek mr egszen felletes tanulm nyozsa is megmutatja, hogy a hirdetsi szakemberek felismertk, m iknt aknzzk ki ezt a reakcit. rdemes felfigyelni arra is, hogy a szemekkel kapcsolatos si hiedelm ek s babonk sok kultrban ma is lnek. A hagyom nyos flelem az rdg szemtl s az elhrtst clz eljrsok m ind a mai napig gyakoriak Dl-Eurpa szmos rszn. A csecsemk a szemet formz m intkra mr reaglnak, mieltt a legtbb egyb ingert felismernk. Korbban gy tartottk, hogy a szem a llek tkre, s a bels informcik feltrulkozst
173

illeten mg ma is sok ember klnleges jelentsget tulajdont a szemek nek. A tanrok abban a hitben szltjk fel a csalssal gyanstott dikokat, hogy nzz a szemembe", hogy a szemek nem tudnak hazudni. (Ekman s Friesen korbban bem utatott kutatsa alapjn inkbb a kz- s lbmozg sok periferikus jelzseit kne figyelnik, ha a csalst fel akarjk ism erni!) A filozfusok is klnleges figyelmet szentelnek a szem kontaktus jelen tsnek. Jean Paul Sartre, az egzisztencialista filozfus egy jl ismert bekezdsben az interszubjektivits lnyegt s a szemlyes szabadsg elidegenedst gy rta le, hogy m ondanivaljnak szemlltetsre a szemkontaktus pldjt hasznlta fel. rvelse valahogy gy hangzik: Amikor a msik ember rm nz, beltni knyszerlk, hogy egyni szubjektivit som nem egyedi, hogy ez a msik ember a maga mdjn nzi a vilgot, s ez a md szmomra hozzfrhetetlen. A tekintetn keresztl felismerem, hogy az univerzum ban n csupn egy trgy vagyok, az n egyedi individualitsom s szubjektivitsom nem ltezik az szmra. Az szemkontaktusa az n szabadsgom elidegenedst jelzi. A fenomenolgusok, pldul Schtz, a trsas interakcirl rott elemzseikben szintn felismertk a szem kontaktus fontossgt: ezeknek az elemzseknek a k zppontjban egyms szubjektivitsnak a klcsns tudata ll, melyet legerteljesebben a szem kontaktus kzvett. A szocilpszicholgusokat kevsb foglalkoztatjk a szemekre vonatko z szubjektv hiedelmek. Jobban rdekli ket annak vizsglata, hogyan hasznljuk a szem kontaktust kom m unikcinkban. A tekintet ltalban koncentrlt rdekldst jelez, s a izgalom nvekedst idzi el a vev ben, a szem kontaktus pontos jelentse azonban nagym rtkben fgg a helyzettl. A szem kontaktus jelezhet intim itst, bevondst s vonzalmat.

I ALKALMI

SZEM EK

A szemekben benne van! A szemek szmos szemlykzi attitd s rzelem nem verblis kommunikcijban kzponti szerepet jtszanak.

174

175

vagy jelezhet dominancit, agresszit s felsbbrendsgt. Gondoljunk csak arra, m ekkora klnbsg van egy fiatal szerelmespr tagjainak gyako ri szemkontaktusa s kt ellensg tekintetvltsa kztt, ahogy vgigm rik egymst, mieltt megmrkznnek. A tekintet m indkt esetben izgal m at vlt ki a partnerekben, de az izgalom jelentse nagyon klnbz. (Az olvas bizonyra emlkszik az rzelmek nattribcijval kapcsolatos kutatsokra, m elyeket a 6. fejezetben trgyaltunk. Ezek megmagyarzzk, hogyan lehet egy s ugyanazt az izgalmi reakcit a helyzetben jelen lv egyb jelzsektl fggen nagyon is klnbz rzelm ekknt rtelmezni.)

Meslnek a pupillk
Taln meglepen hangzik, de a tekintet nemcsak izgalmat vlt ki abban a szemlyben, akire rnznk, de szemeink sajt izgalmi llapotunkat is kom m uniklhatjk. A 9.1 gyakorlatban szerepl kt fnykp kzl melyi ket tartotta az olvas vonzbbnak? A kt fnykp valjban teljesen azonos volt, egy csekly klnbsgtl eltekintve. Az egyik fnykpen a pupillkat kicsit nagyobbra retusltk. Ha az olvas gy vlasztott, ahogy a legtbb ember tette volna, akkor a retuslt pupillj kp nyerte meg jobban a tetszst. Mi ennek az oka? A kutatsok kim utattk, hogy pupillnk nemcsak a fnyerssgre reaglva vltozik, hanem izgalmi lla potunk fggvnyben is. Izgalmi szintnk folyamatos vltozsnak egyik oka, hogy a krnyezetnkben lv trgyakra s em berekre tetszssel vagy nemtetszssel reaglunk. Az e krdssel kapcsolatos tekintlyes m ennyisg kutats alapjn gy tnik, hogy m egtanuljuk nem tudatosan szlelni partner nk pupilljnak mrett, a pupillam ret megfigyelhet vltozsait gy rtelmezzk, m int
9.1 TBLZAT Frfiak s nk pupillamratnak vltozsa klnbz kpak nzsekor

A bemutatott kp

A pupillamret %-os vltozsa Nk Frfiak

Csecsem Anya s csecsemje Meztelen frfi Meztelen n Tjkp


Hess, 1975, 15. o. nyomn

+ 2% + 5,5% + 7,0% +18,0% - 7,0%

+17,0% +24,5% +20,0% + 5,5% + 1,6%

176

pozitv vagy negatv attit d kifejezst partnernk rszrl. Hess (1965; 1975) pupillometrinak nevezte azokat a ksrleti kutatsokat, melyek a pupillam ret hatst vizsgltk az ilyen pszicholgiai reakcikban. A vizs glatok kim utattk, hogy az em berek a pupilla megnagyobbodsval rea gltak olyan trgyakra vagy em berekre, am elyeket vagy akiket ersen szerettek vagy gylltek. Egyebek mellett a szexulis izgalmat is lehet a pupillam ret m egnveke dsvel komm uniklni. A nk a pupillam ret m egnvekedsvel reaglnak szmukra rdekes olyan kpekre, m int pldul egy csecsem vagy egy meztelen frfi. M egfordtva is igaz, egy meztelen n kpt ltva a frfiak pupillja nvekedik meg (lsd a 9.1 tblzatot). A homoszexulis frfiak pupillja viszont inkbb meztelen frfiak, m int meztelen nk kpnek lttn nvekszik meg.

Mennyit kell nznnk? Vizulis egyensly az interakciban


Jllehet normlis krlm nyek kztt soha nem gondoljuk vgig, mennyi szem kontaktust hasznljunk, a kutatsok kim utattk, hogy a legtbb kznapi rintkezsben a nzs helyes arnyait illeten rzkeny szablyok rvnyeslnek. A vizulis egyenslyt (ki nz, mikor, kire s m ennyit) a legtbb interakciban a partnerek neme, sttusa, kapcsolatuk intimitsa s az interakcik termszete hatrozza meg. Mg az olyan egyoldal interakcikban is, m int amilyen egy elads, a helyes nzsi m intk lnyegesek az interakcik zkkenmentes lefolysa szempontjbl. Az eladnak megkzeltleg egyenletesen kell elosztania a szem kontaktuso kat a hallgatsggal, psztznia kell a hallgatsgot, hogy felismerje az rdeklds, az elgedetlensg, az unalom stb. nem verblis jelzseit. Ezzel szemben a hallgatsgnak az id tlnyom rszben a beszlre kell nznie. Ha ezeket a nagyon egyszer szablyokat megsrtik, az interakci kudarcba fulladhat. Egy plda jobban megvilgthatja, mirl van sz. Am ikor Angliban tantottam egy nyri egyetemen, a hallgatsgot arra krtem , hogy az elads els felben a bal oldalon lk tekintetket m indvgig irnytsk az eladra (egyik kollgmra, aki nem tu d o tt a manipulcirl), mg a jobb oldalon lk kzl senki ne tegye ezt. Az elads msodik felben viszont a szerepek megcserldtek, a jobb oldalon lk nztk az eladt, s a bal oldalon lk fordtottk el rla a szemket. Kollgmat kezdetben zavarta nmileg a figyelem teljes hinya a terem jo b b oldaln, azonban gyorsan alkalm azkodott a helyzethez, teljes m rtkben a terem bal oldala fel fordult, s fkppen a figyelmes hallgatsgra irnytotta a tekintett. Amikor flidben bekvetkezett az tkapcsols, kom oly zavarba jtt,
177

elvesztette rvelsnek fonalt, s igen nehz volt szmra, hogy jra alkalmazkodjon a helyzethez. Termszetesen nagyon m egknnyebblt, amikor a hallgatsg klns viselkedsnek okt ksbb elm ondtuk neki. A lnyeg az, hogy az interakci fenntartsa rdekben mindig r vagyunk utalva a vizulis kom munikci ilyen egyszer szablyaira, s mg a kis eltrsek is az rintkezs megszakadshoz vezethetnek. Az intenzvebb rintkezsekben a szem kontaktus mennyisge igen fino man ki van porcizva. A hallgat valamivel tbbet nz a partnerre m int a beszl, klcsns szemkontaktus a teljes interakcis idnek csak egy rgztett arnyban ll fenn (Exline, 1974). Egy tipikus ktszemlyes beszlgetsben az emberek az id mintegy 61 szzalkban nznek egy msra, ebbl tekintetk tallkozik az id mintegy 31 szzalkban (Argyle s Ingham, 1972). A klcsns nzs tlagosan krlbell egy msodpercig tart, mg az egyes partnerek nzse ltalban hrom msodpercig. Ugyanaz a szemly tbbet nzi a partnert, amikor hallgatja (az id 75 szzalk ban), m int amikor beszl (az id 41 szzalkban). Van nhny fontos kulturlis klnbsg ezekben az elvrt tekintetirnytsi m intkban. rde kes m don a ngereknl a fehrekvel pontosan ellenttes m inta figyelhet meg: k tbbet nznek, amikor beszlnek, m int amikor hallgatnak (La Franc s Mayo, 1976).

9.2 GYAKORLAT A nzs szablyai Ezekkel a jelensgekkel kapcsolatban n Is elvgezhet egy ksrletet. Elszr Is olyan ksrleti alanyt vlasszon, lehetleg egy j bartjt, akirl nem valszn, hogy srtsnek fogja fl az n furcsa viselked st! Viselkedjen gy kivlasztott partnervel szemben, mint normlis krlmnyek kztt egybknt, kivve a szemkontaktust I Krlbell tperces interakci utn kezdjen el tl sok szemkontaktust ltesteni a partnerrel, vagyis egsz id alatt partnert nzze, vagy cskkentse jelentsen a szemkontaktust, vagyis szinte soha ne nzzen a partnerre! Viselkedse minden ms szempontbl legyen teljesen normlis! Nagyon valszn, hogy partnere eibb-utbb a zavar jeleit fogja mutatni, s vgl megkrdezi nt szokatlan viselkedse okrl. Partnere reakcii szemlltetik, hogy az olyan finom konvencik, mint a tekintet szablyai, mennyire fontosak a zkkenmentes trsas interakci lefolytatsa vgett.

A tl sok nzs ugyanolyan kellemetlen lehet, m int a t l kevs, vagy a nzs teljes hinya (lsd a 9.2 gyakorlatot). Ms vltozk, pldul valakinek a ktdsi szksglete, neme, a partnerek kztti versengs stb. szintn befolysolhatjk a tekintet irnytst. Exline (1974) azt tallta, hogy a nk sszessgkben tbbet nzik partnerket, m int a frfiak, s hogy a partner nzse gyakoribb egyttm kdsi, m int versengsi helyze tekben. Versengsi helyzetben az ismtelt szem kontaktus kilezi a feszlt
178

sget, klnsen nknl: versengsi helyzetben a klcsns tekintetbe foglalt intim itst gy is lehet rtelmezni, m int a harc intim itst" (Exline, 1974, 75. o.).

A tekintet mint agresszv jelzs


A szem kontaktus teht nem mindig jelez vonzalm at s intimitst, hanem kifejezhet agresszit is, ha m eghatrozott egyb jelzsek ksrik. A tekin tetnek a partnerre szegezse a kihvs s a dominancia si jelzse. A gyere kek nha farkasszemet" nznek egymssal, ami lehetv teszi szmukra, hogy tljk azt az izgalmat, amely a tarts szem kontaktushoz fzdik. Exline s Yellin (1965) feltteleztk, hogy a folyamatos bmulsnak" m int agresszv jelzsnek evolcis gykerei vannak. A partner kitart nzse dominancia jelzs szmos madrfajnl, a ku ty k s majmok kztt is. Gyakran figyelhetjk meg e fajok tagjait, am int hosszas szem kontaktust ltestenek harcuk bevezetjeknt vagy a sttushierarchia eldntse rde kben. Egyms klcsns mregetse mg klnbz fajok tagjai kztt is hasonlan rtelmezhet. Exline s Yellin (1965) azt talltk, hogy ha a ksrletvezetk egy llatkertben a rhesusm ajm okat hosszasan nztk, a majmok ezt a viselkedst ktsgtelenl agresszinak rtelmeztk, s izga lommal s flelemmel reagltak r. Az olvas ezt a ksrletet legkzelebbi llatkerti stja sorn maga is kiprblhatja! A partner arcnak oda nem ill bmulsa em berek kztt is hasonl kvetkezm nyekkel jr, m iknt ezt Ellsworth, Carlsmith s Henson (1972) ksrlete kim utatta. A kihvs jelzsre adott tipikus reakci llatok kztt vagy a harc, vagy a menekls. Ellsworth s m unkatrsai rdekes ksrletet terveztek annak igazolsra, hogy az em bereknl is hasonl reakcik jelentkeznek. Egyes jrm vezet ket, akiket egy tkeresztezdsben a piros lmpa meglltott, a ksrletve zetk beavatottjai mdszeresen bmultak, mg msokat nem. A fgg vltoz a sofr meneklsi (tvozsi) sebessge volt. Ezt gy m rtk, hogy megnztk, m ennyi id telt el a lmpa zldre vltsa s egy elre kijellt pont elrse kztt. Azok a jrm vezetk, akiket a ksrletvezet megb zottai bm ultak, sokkal nagyobb sebessggel hztak el", m int akiket nem nzett senki sem. Ezt az eredm nyt Ellsworth s m unkatrsai gy rtelmez tk, m int a szmos ms fajnl megfigyelhet si m enekls"-reakci mdosult formjt. A ksrletet azta gyalogosokkal s biciklistkkal is megismteltk, akik termszetesen a tudtukon kvl voltak a ksrlet alanyai, s az eredm nyek lnyegben mindig azonosak voltak. M ivel a partner oda nem ill, merev bmulsa nyilvnvalan agresszv jelzs, amely agresszv vlaszhoz is vezethet, semmikppen sem btortanm az olvast arra, hogy megfelel vintzkedsek nlkl ezt a ksrletet megis mtelje!
179

Az intimits-egyensly elmlete
Lttuk, hogy a tekintetnek m int az intim its vagy az agresszi jelzsnek a jelentse nagym rtkben fgg a kontextustl s ms nem verblis jelzsektl. Argyle s Dean (1965) feltteleztk, hogy az intim itsnak m inden interakciban s kapcsolatban van egy gondosan szablyozott szintje, amelyet a partnerek a klnbz nem verblis intimitsjelzsek (tekintet, mosolyok, trkzszablyozs stb.) folyamatos egymshoz igaz tsval tartanak fenn. Klnbz rintkezsekben az intim its klnbz szintjeit kom m unikljuk s tartjuk fenn attl fggen, kivel (bart, koll ga, menyasszony stb.), mirl (az idjrsrl, pnzgyekrl) s hol (az utcn, egy vendglben, a liftben stb.) beszlnk.

Agresszv bmuls Az Idegenek alkalomhoz non IN5 bmulsa gyakran agresszv lelzsknt mkdik, ami az rintett szemlyben mene kli agy harcolj vlaszt vlt ki. Egy vizsglatban azok az autvezetk, akiket egy keresztezdsben piros lmpnl bmultak, a lmpa zldre vltsakor sokkal gyorsabban adtak gzt, mint azok a vezetk, akiket nem bmultak.

Az intim its-egyensly elmlete szerint, ha a jelzett intim its az egyik modalitsban megn, pldul a szemlyek kztti kzelsg rvn, a t t emberek ezt az intim itsnak ms m odalitsban vagy modalitsokban v&lr cskkentsvel kom penzljk, pldul cskkentik a szem kontaktust. Argyle s Dean (1965) ksrletben a ksrleti szemlyek a ksrletvezetegy velk azonos nem vagy tlk eltr nem beavatottjval folytattak beszlgetst, aki klnbz tvolsgra helyezkedett el tlk. Az eredm-^ nyk azt m utattk (lsd a 9.1 brt), hogy am int a beavatott kzelebb-' mozdult, s a beszlgetsi tvolsg kisebb lett, a ksrleti szemlyek auto m atikusn cskkentettk a szem kontaktust, hogy az intim its korbbi^ szintjt fenntartsk. Hasonl jelensgek figyelhetk meg a m indennapi letben, amikor az emberek zrt trbe lpnek, pldul liftbe szllnak. Amikor az embe rek arra knyszerlnek, hogy ilyen szokatlanul kzeli interperszonlis tvolsgot tartsanak egymssal, ltalban az a reakcijuk, hogy cskkentik vagy teljesen m egszntetik a szemkontaktust.
180

A lift utasai ltalban nem nznek kzvetlenl egymsra, legfeljebb utlag m rik fl egymst, amikor belpnek, vagy amikor elhagyjk a liftet (Zuckerman s m unkatrsai, 1983). A szem kontaktus cskkensnek egyik kvetkezm nye, hogy a beszlgets nehezebb vagy ppen lehetetlenn v lik : ha nem vagyunk kpesek partn er n k re nzni s figyelemmel kvet ni t, nehz folytatni a beszlgetst. Kvetkezskppen gyakran megfi gyelhet jelensg, hogy az emberek abbahagyjk a beszlgetst, amikor egy liftbe belpnek, s a beszlgets fonalt azonnal flveszik, amint elhagyjk azt (lsd a 9.3 gyakorlatot).

140

L BB A N M R T T V O LS G

SVBRA
Az Intimits-egyensly modell. A szemlykzi tvolsg cskkensvel a szemkontaktus mennyisge Is csikken. Figyel tk n sg, hogy a szemkontaktus mennyisge a pr szexulis sszetteltl is igg (Argyle s Dean, 1965,300. o.)l

9.3

GYAKORLAT

Az intimits-egyensly modell Az intimitsegyensly-elmlet mkdsrl rendszeres megfigyelseket vgeztek olyan helyzetekben, amelyek az embereket arra knyszertik, hogy kzel kerljenek egymshoz, pldul a liftben vagy a tmegkzlekedsi eszkzkn. Figyelheti pldul, hogy (aj beszlgetnek-e egymssal az emberek ilyen trben, pldul egy liftben, (b) mekkora tvolsgot vesznek fel egymstl az emberek egy liftben (ez rszben attl fgg, milyen zsfolt a lift), (c) a szemkontaktus mennyisgt a partnerek kztt, (d) abbahagyjk-e a beszlgetst vagy sem, s ^felveszik-e a beszd fonalt, amikor elhagyjk a liftet. Valszn leg azt fogja tapasztalni, hogy a kzelkerls sorn a szemkontaktus cskken vagy eltnik, s a beszlge ts megszakadsa kzvetlen sszefggsben van a szemkontaktus megsznsvel.

181

Az interakci gtlsa liftben. Ha az emberek arra knyszerlnek hogy szokatlanul kis tvolsgra legyenek egymstl, pldul liftbe szllnak, az Intimits nvekedst a szemkontaktus cskkentsvel ellenslyozzk, ami viszont a beszlgetst neheziti meg vagy teszi ppensggel lehetetlenn.

A tr rejtett dimenzija

A tekintet utn taln a tr s a felsgterlet a msodik legegyetemesebb nem verblis jelzs, ami a rendelkezsnkre ll. A kutatk kt meglehet sen eltr megkzeltst alkalmaztak annak vizsglatra, hogy a tvolsg s a tr milyen szerepet jtszik az emberi interakcikban. Az egyik lehet sg egy ler jelleg szocilis antropolgiai szemllet. Hall (1966) ezt a megkzeltst alkalmazta, am ikor m egprblta lerni azokat a vltozatosa kulturlis szablyokat s konvencikat, amelyek a tr hasznlatt szab lyozzk. Hall ezt a kutatsi terletet proxemiknak nevezte el. Ezzel szem ben Sommer (1959, 1969) ksrleti, szocilpszicholgiai m dszereket alkal- mazott annak vizsglatra, hogy m iknt befolysoljk a klnbz helyze- ' ti tnyezk a tr hasznlatt. a Hall szerint trsas krnyezetnket egymstl jl elklnl rgikra osztjuk fl, amelyek gy veszik krl testnket, m intha lthatatlan b u b o -j rkok" volnnak, melyeket mindig m agunkkal hordunk. Hall a krnyez szemlyes tr ngy ilyen znjt llaptotta meg: az intim znt (kb. 0-60 cm); a szemlyes znt (kb. 0,60-1,20 m); a trsas konzultatv znt (kb. 1,20 3,30 m) s a nyilvnos znt (kb. 3,30 m). A klnbz inter akcis znkat igen klnbz normk, elvrsok s viselkeds jellemzi (lsd a 9.4 gyakorlatot). Az tm enetet az egyik tvolsgi znbl a msikba ltalban a viselkeds 182

9.4

GYAKORLAT

A szemlyes hatr thgsa Hall felttelezte, hogy a szemlyes teret jl krvonalazhat hatrok vezik. Ez a felttelezs knnyen ellenrizhet. Srtse meg azt a szablyt, mely megszabja, hogy a msik ember sajt terbe rve el kell fordtanunk tekintetnket rla! Nzze csak tovbb a msikat, s figyelje meg, hogy mi fog trtnni! Az utcn stlva az nnel szembe jv szemlyek kzl vletlenszeren vlassza ki minden harmadikat vagy negyediket! k lesznek a ksrleti szemlyek. Vlasszon krlbell tz frfit s tz nt! Nzze mereven ksrleti szemlyeit mindaddig, amg krlbell hrom mter tvolsgra nem rnek! Akkor fordtsa el a szemt! Hasonl szm szemllyel ismtelje meg az eljrst, de most ne fordtsa el a szemt, hanem nzze ket mindaddig, amg el nem haladnak n mellett! Nagyon valszn, hogy a ksrleti alanyok ebben a msodik esetben valamilyen ksrletet tesznek, hogy kapcsolatot ltestsenek nnel, amikor belpnek az n szocilis" znjba, st mg azt is megkrdezhetik, Ismerjk valahonnan egym st?. Ez nyilvnos bizonytka annak, hogy a szocilis znn bell a szemkontaktus csak az ismersk szmra megenge dett, idegenek kztt nem az.

jl felismerhet vltozsa jelzi. Tipikus plda, hogy amikor egy idegen kzeledik hozznk az utcn, zavartalanul nzzk az illett mindaddig, amg a nyilvnossg znjban van. Am int azonban szocilis znnk hatrt tlpi (kb. 3 mternl kzelebb kerl), a szem kontaktust ltalban beszntetjk. A m ennyiben ennl a pontnl nem fordtjuk el tekintetn ket, az illet valamilyen ritulis felismerse szksgess vlik (egy mosoly vagy egy elmormogott kszns rvn), annak jelzseknt, hogy ezen az intim ebb rgin bell valamilyen minimlis trsas kontextus ltrejtt. Az interakciban felvett tvolsg attl is fgg, m ennyire szeretjk partnernket, illetve milyen az egymshoz viszonytott sttusunk. Bartok kisebb tvolsgot tartanak, mint az idegenek, s a magas sttus em bereket nagyobb tvolsgbl szltjk meg, m int az alacsony sttusakat. Az antropolgiai megkzelts egyik erssge, hogy kifejezetten keresi a tr kzszablyozs nha nagyon is rdekes kulturlis klnbsgeit. A kzelkeleti kultrkban pldul a szemlykzi tvolsgok sokkal kisebbek. Az arabok lltlag sokfle modalitst szeretnek hasznlni szemlyes interak ciikban, belertve a szagrzkelst is, ennlfogva a mi m rcinkhez kpest knyelm etlenl kzel llnak egymshoz. Ezek a klnbsgek sz pen m utatjk, milyen finoman kiegyenslyozott elvrsaink vannak a normlis" interaktv viselkedst illeten. Egy ltszlag jelentktelen sza bly megsrtse azltal, hogy nhny centim terrel kzelebb llunk part nernkhz, elegend lehet, hogy az interakcit knyelm etlenn tegye, s egy ember trsas kikzstshez vezessen egy olyan kultrban, amely ben nagyobb szemlykzi tvolsgot vrnak el. Iskolai jtszteireken ksztett fnykpek alapjn Aiello s Jones (1971; Jones s Aiello, 1973) beszmolnak arrl, hogy a fekete gyerekek hajlamo183

9.5

GYAKORLAT

Milyen kvetkezmnyekkel jr, ha tl kzel llunk? A szocilpszicholgusok gy demonstrljk a trkzszablyoz viselkeds fontossgt, hogy szndko san megsrtik a viselkeds burkolt szablyait. Az egyik ksrletben a kutat egyszeren kzelebb hzdott beszlgetpartnerhez, mint ahogy a szablyok megengedtk volna. gy eljrva sikerlt neki partnert tbbszr is krbemozgatnia a szobban, ahol a beszlgets zajlott, mivel partnere folyamatosan htrlt, hogy helyrelltsa a beszlgetsben a szmra knyelmes tvolsgot. Megismtelheti ezt a ksrletet, amely a tvolsgtarts szablyait demonstrlja a trsas interakciban. Keressen egy viszonylag nagy s res teret (pl. egy sznhz elcsarnokt vagy egy strandot), s egy olyan partnert, aki nem srtdik meg! Ezutn a beszlgets sorn vegyen fel egy olyan tvolsgot, ami nhny centimterrel kisebb, mint a szoksos, s figyelje meg a reakcikat! Nagy az esly arra, hogy partnere nyomban htrlni fog, hogy a kell tvolsgot helyrelltsa. Ha ezutn megismtli a kzeledst, feltve, hogy elegend id ll rendelkez sre, kpes lesz partnert tetszse szerint mozgatni!

sak a fehr gyerekeknl kzelebb llni az emberekhez, s hogy a munksosztlybl szrmaz gyerekek is hajlamosak kzelebb llni egymshoz, mint a kzposztlybl szrmaz gyerekek (lsd a 9.5 gyakorlatot). Sommer a tri viselkeds egy ksrletibb jelleg elemzst vgezte el. A szemlyes tr: a krnyezettervezs viselkedses alapja cm knyvben azt vizsglta, hogyan hasznljuk az ember alkotta krnyezetet a szemlykzi kom munikci cljaira. (Lsd mg a 16. fejezetet.) Ezt a megkzeltst jl pldzza az a vonzds, ahogy az emberek bizonyos lhelyeket elnyben rszestenek egy asztal krl, attl fggen, hogy m ilyen trsas interakci ban vesznek rszt. gy tnik, bizonyos beptett" vonzalm unk van bizonyos lhelyek irnt, de ezek a helyek nem azonosak vendglben, egyttes m unka esetn vagy versengsi szituciban. A 9.2 bra ennek a vizsglatnak az eredm nyeit m utatja. A nagyobb helyisgek, pldul a repltri vrterm ek, templomok, brsgi trgyalterm ek s kvhzak hasonlkppen korltozzk az interakcis lehetsgeket sajtos bels el rendezsk folytn. A formlis trsas folyamat, pldul egy mise vagy egy brsgi kihallgats, rnyomja blyegt arra a helyisgre, amelyben lezaj lik. Egy res templom vagy egy elhagyott brsgi trgyalterem alkalmi ltogatja igen knnyen rekonstrulni tudja a helyisgben zajl trsadalmi esemnyt magbl a trbeosztsbl. A kevsb strukturlt trgyi krnye zet, m int am ilyen pldul egy utcasarok, egy zlet, egy hivatal vagy egy sznhz, szintn ersen befolysolja, hogy m ilyen interaktv viselkeds jhet ltre a keretei kztt. Valjban egy egsz vros viselkedsi lehets geit elemezni lehet abbl a szempontbl, hogy klnbz idpontokban m ikppen llhatnak rendelkezsre ezek a klnfle viselkedses krnyeze tek, m ikppen Barker (1968) s msok kim utattk. A nem verblis viselke184

FELTTELEK
LSREND o l ) BESZL
gets

EGYTT
m kds

EGYTTES
c sele kvs

VERSENGS

63

83

13

12

:: ::
X
0

17

36

25

20

10

52

63

SSZESEN K
1_____ 1

100

100

100

100

42 46
1 0 11

19 25 5
0

3 3 43 3 7 41
100

7 41
20

m
X X
1 1

1 1

5
8

X
1 *1

X
1

51
0 100

I*

0 100

18
100

sszesen

9.2 BRA T in t Interakcik s kedvelt lsrendek. Az enberek szzalkos megoszlsa aszerint, hogy interakcijuk termszet tl fggen szgletes, Illetve kerek asztal krl lve arityeu tpus lsreadeket rszestettek elnyben (Soaunar, 1965, 343-345.0.).

ds ugyanakkor legalbbis rszben attl a viselkedses krnyezettl kapja jelentst, amelyben megjelenik, m iknt ezt Forgs s Brown vizsglata kim utatta (lsd a 4. fejezetet).

Felsgterletek (territorialits)
A tr s a tvolsg dinamikus, knnyen vltoz nem verblis dimenzii m ellett a fizikai terletek irnt tartsabb ignyeink is vannak. A felsgte rletekhez val ragaszkods, ms szval a territorialits az llatok trsas rendszereinek az egyik leginkbb egyetemes jellemzje. Az em berek ritkn
185

ragaszkodnak egsz letk folyamn egy s ugyanazon terlethez, m int ezt az llatok teszik, m indazonltal az em bereket is rzkeny kapcsolatok fzik a fizikai terletekhez. Goffman (1963) szerint az em berek nem kvn nak tartsan birtokba venni egy-egy terletet, hanem ideiglenes ellenr zst ignyelnek bizonyos terletek felett. A felsgterletek egy msik osztlyozsa Altmantl (1975) szrmazik, aki elsdleges felsgterleteket (pl. sajt laksunk), msodlagos" felsgterleteket (pl. egy kzs iroda) s nyilvnos" felsgterleteket klnbztetett meg. Sok pldja van annak, hogyan fejezik ki az emberek ignyket egy terletre. Egy kem pingben pldul, ahol az tmszkls veszlye igen nagy, vltozatos formj dsztseket s ideiglenes kertseket figyelhe tnk meg, amelyek meghatrozzk s vdik az apr, msodlagos" felsgterleteket, m integy elklntve ezeket a krnyez nyilvnos" terlettl. A htvgi kertszkedk tm ntelenl sok idt kpesek tlteni birtoku kon", s csppnyi kertjeiket felismerhet mdon klnbzv igyekeznek tenni a szomszdoktl. Az irodai dolgozk gyakran szenvedlyesen k tdhetnek szobikhoz s asztalaikhoz, s meg kell mondanom, magam is nagyon kiborultam , amikor meghallottam, hogy msik szobba helyeztek, amg egy klfldi egyetemen dolgoztam. Hzunk s laksunk szintn elsdleges felsgterlet, amelyik egyszers mind kifejezi vlasztott rtkeinket s identitsunkat, s ezltal nagyon fontos nem verblis inform ciforrsknt m kdik. Az egyetemi oktatk, hivatalnokok vagy orvosok dolgozszobinak berendezse is hasonl ter ritorilis szerepet tlt be. Azzal, ahogyan az rasztalunkat elhelyezzk a

A terletjelzk nhny pldla. A nyilvnos terleteket, pldul a knyvtri asztalokat szemlyes trgyakkal {pldul flig megevett szendvics) nem pedig szemlytelenekkel (pldul egy knyv) lehet e leghatkonyabban lefoglalni.

186

szobban, mris egy attitdt jelznk a szobba belp szemlyek irnt. A btorzat megfelel elrendezsvel a szobt jl felismerheten nyilv nos" (az asztal eltti rsz) s magn" (az asztal mgtti rsz) rszekre oszthatjuk fel. Sok vizsglat kim utatta, hogy egy em ber szemlyisgre meglehets pontossggal lehet kvetkeztetni pusztn abbl, hogy m ilyen fnykpeket tart irodja, laksa vagy kollgiumi hlszobja faln. Az ilyen tartsan birtokolt terletek mellett van szmos olyan nyilvnos terlet, pldul knyvtri rasztal, utcai pad vagy ttermi asztal, amelyet csak rvid idre foglalunk el. Az em berek az ilyen tm eneti felsgterle teket szimbolikus terletjelzkkel, pldul szemlyes trgyakkal vagy egy jsggal tartjk fenn. Az ilyen terletjelzknek a hatsa abbl a szempont bl, hogy m ennyire kpesek a behatolkat" tvol tartani, egyenesen arnyos a jelzsek szemlyes jellegvel, s fordtottan arnyos a tr irnt megnyilvnul szksgletek nyomsval. Nhny kutat egyetemi knyv trakban nyugodt s forgalmas idszakokban a knyvtri asztalokra sze mlyes (flig elfogyasztott uzsonna), illetve szemlytelen (egy kinyitott knyv) trgyakat helyezett.

9.6

GYAKORLAT

A tarletjelzsek szerepe A klnbz terletjelzsek viszonylagos hatkonysgt olyan helyen demonstrlhatja, ahol az emberek ltalban terleteket foglalnak le maguknak (pl. repltri vrtermek, vasti vrtermek, knyvtrak vagy padok egy parkban stb.), s nagyon szemlyes (ruhadarab, tska, flig elfogyasztott tzrai stb.) vagy szemlytelen (jsgpapr, knyv stb.) jelzseket hagynak htra. Figyelembe veheti a terlet irnti igny vltozst is, ha ksrlett nyugodt s forgalmas idszakban egyarnt elvgzi. Figyelje meg, milyen gyakran hatolnak be megjellt terletre, s klnbz krlmnyek kztt mennyi ideig tart, amg egy ilyen behatols megtrtnik!

A terletre val behatolst (a fenntartott asztal elfoglalst) gyakrabban figyeltk meg, ha a jelzsek szemlytelenek voltak, s ha a tr irnti igny nagy volt. M indennek az a tanulsga, hogy ha az olvas biztos akar lenni abban, hogy egy helyzetben, ahol nagy versengs folyik a terletrt, senki nem foglalja el a helyt, nagyon szemlyes jelleg felsgterlet-jelzseket kell hasznlnia (lsd a 9.6 gyakorlatot)!

rints vagy fizikai rintkezs


Az rints az egyik legfontosabb nem verblis jelzs az let korai szakasz ban : a szlk s a csecsemk nagyon sokat kom m uniklnak rints rvn. A legtbb nyugati kultrban azonban a felnttek kztti rintseket bonyolult kulturlis konvencik szablyozzk, mghozz igen m ereven.
187

ANYA

APA

AZONOS NEM BART

ELLENKEZ NEM BART

f r f i a k

ANYA

AZONOS NEM BART

ELLENKEZ NEM BART

0-25 26-50

51-75

76-100

9.3 b r a Az rints szablyai. A ni, Illetve frfi test azon rszel, melyeket megrinthet az anya, az apa, az azonos nem bart s az ellenkezi nem bart (Jourard, 1966,229. o. nyomn).

Vilgosan meg van hatrozva, hogy ki, hol, hogyan, m ikor s kit rinthet meg. Jourard (1966) 300 fiatal amerikai felnttet - frfiakat s nket vegyesen - k rt meg arra, hogy jelljk meg, hogy klnbz kategrikba tartoz em berek (pl. desanyjuk, desapjuk, azonos nem bartjuk, ellen kez nem bartjuk) testknek mely rszeit rin th etik meg. Vlaszaikbl az t n t ki, hogy igen nagy egyetrts van az rints elfogadhat formit illeten. Az eredm nyeket a 9.3 bra foglalja ssze. Ms kultrkban a mienktl teljesen eltr rintsi trkp" lehet rvnyben. Sok buddhista kultrban pldul kifejezetten tilos a msik szemly fejnek brmely pontjt m egrinteni, mivel a fejet a llek szkhelynek tartjk. A mi k u ltrnkban a puha rints ltalban intim itst s rdekldst jelez, s a m egrintett szemlyben enyhe izgalmi vlaszt vlt ki. rdekes sgknt megemltjk, hogy az rints mg pozitvabb attitdket eredm nyezhet, ha a m egrintett szemly nem tudja, hogy m egrintettk. Egy ezzel kapcsolatos ksrletben a knyvtrban l dikok kzl nhnyat a knyvtros m egrintett, m ikzben tadta nekik a krt knyvet. Ksbb a dikoknak nhny krdst tettek fel. Azok a lnyok, akiket a knyvtros m egrintett, pozitvabb attitdkrl szmoltak be a knyvtr, a knyvt ros s sajt maguk irnt. A fikat azonban nem befolysolta az rin ts (Fisher, Rytting s Heslin, 1976). Vannak ms bizonytkok is arrl, hogy a frfiak s a nk eltren reaglnak egy s ugyanarra az rintsre. Azok a nk, akiket egy nvr m egrintett egy krhzban, kzvetlenl azeltt, hogy sebszeti opercit vgeztek rajtuk, kisebb szorongssal s alacsonyabb vrnyomssal vlaszoltak, mg a frfiaknl ezzel pontosan ellenttes reakci volt megfigyelhet (W hitcher s Fisher, 1979). Az rints leggyakrabban valamilyen ritulis form ban jelenik meg. Heslin s Boss (1980) egy repltren az utasok s az ket bcsztat emberek kztti rintkezseket figyelt meg. Azt talltk, hogy ebben a helyzetben az em bereknek csaknem 60 szzalka m egrintette egymst. A frfiak tbb rintst kezdem nyeztek a nkkel, m int m egfordtva, s az idsebb em berek a fiataloknl gyakrabban kezdem nyeztek rintst. Az rints lehet a felsbbsg s dom inancia jelzse is. Az alrendeld vagy alrendelt helyzet egynek fizikailag hozzfrhetbbek, m egrinthetbbek", m int a dominns egynek. A gyerekek, a testi fogyatkosok, a szolgk vagy alrendeltek inkbb ki vannak tve az ilyen egyirny", nem viszonozhat rintseknek. Az rints politikja" (Henley, 1977) mind a kt nem tagjai, mind a klnbz sttus csoportok s osztlyok tagjai kztt m kdik. Nyilvnos helyeken ltalban a frfiak kezdem nyeznek rintst a nkkel, s a nem ek kztti testi kontaktus bizonyos esetei legalbb annyira hivatottak arra, hogy a tulajdonosi jogokat" kifejezzk, m int arra, hogy az rzelmet s elktelezettsget hirdessk (pl. a partner cspjre helyezett kz stb.).
189

Az rints szablyai. A legtbb kultrban Igen szigoran szablyozott, hogy ki, mikor, kit, hogyan s milyen helyzetben rinthet meg.

M iknt a szemlyes megszltsok klnbz vltozatainak vizsglat ban (Roger Brown, 7. fejezet, 7.1 bra), ebben az esetben is gy tnik, hogy az rints olyan zenetek kommunikcijra szolgl, amelyeket a sttus s az intim its dimenzija m entn lehet osztlyozni.

Amit a hang mond: paralingvisztikai jelzsek


Amint korbban lttuk, egy beszlgetsben a szbeli tartalom csak kis rszt kpviseli a teljes zenetnek. A kim ondott szavakon kvl nagyon sok m indent kifejezhetnk a hangunkkal is. Amit m ondunk, az a szbeli zenet, ahogyan m ondjuk, az a paralingvisztikai zenet rsze. Nagyjbanegszben m inden voklis jelzs, ami nem beszd, paralingvisztikai jelzs nek tekinthet. Egyes paralingvisztikai jelzsek nagyon szorosan kapcso ldnak a kim ondott szavakhoz: a beszd sebessge, a hangmagassg, a ritmus, a hanger s a beszdtemp nem verblis jelzsek, azonban nagyon szorosan sszefggnek a verblis tartalommal. Ms voklis jelzsek, pld ul az akcentus, a szemlyes hangminsg, a hang tnusa vagy ereje a beszl tartsabb szemlyisgvonsaira utalhatnak, s nem llnak kapcsolat ban valamilyen meghatrozott szbeli zenettel. Van tovbb sok olyan hang ads is, amely nmagban kpes egy zenetet kom m uniklni: ilyenek a srs, az sts, a nevets, a ftty vagy a hangos llegzs. Ahhoz, hogy a nyelvet ksr voklis jelzseket a trsas interakciban tanulm nyozni lehessen, szksges elklnteni egy m ondat szavainak jelentst a kiejtett szavak anyagul" szolgl hangminsgektl. Ezt elektronikus szrssel lehet elrni, amely a szavakat rthetetlenn teszi, azonban m egtartja a hangminsgeket, de el lehet rni gy is, ha egyszer en arra krik a ksrleti szemlyeket, hogy olvassanak fel rtelmetlen szavakat klnbz hanghordozssal. Davitz s Davitz (1959) ez utbbi
190

eljrst alkalmazta, amikor m egkrt nyolc ksrleti szemlyt, hogy tz klnbz rzelmet fejezzenek ki a hangjukkal (pl. szorongst, haragot, fltkenysget stb.), mikzben az bct olvassk fel. A felvett anyagot 30 msik ksrleti szemly hallgatta meg, akik m egprbltk a kifejezett rzelmeket azonostani. Az eredm nyek (9.2 tblzat) azt m utattk, hogy egyes rzelmeket, pldul a haragot, az idegessget, a szomorsgot vagy a boldogsgot sokkal knnyebb volt felismerni a hang alapjn, m int msokat, pldul a szerelmet, a fltkenysget s a tisztessget. Ms vizsg latok (Davids, 1964) is megerstik, hogy a voklis jelzsek igen hatko nyak bizonyos rzelmi informcik kom m uniklsban. rdekes krds, vajon ezek a voklis jelzsek kulturlisan ugyanannyira egyetemes jellegek-e, m int amilyenek az rzelmek arckifejezsei (lsd Darwin s Ekman, 8. fejezet). Erre a krdsre nem tu d u n k vgleges vlaszt adni. Pontosan mi is az a hangunkban, ami egy m eghatrozott rzelmet kom m unikl? E krds megvlaszolsa rdekben olyan hangsorokat kell ltrehozni, amelyek a voklis jellem zket ksrletileg m anipulljk. Sche rer (1974) szintetiztor segtsgvel utnozta egy rvid m ondat intoncis kontrjt, t jellemz m entn vgzett rendszeres vltoztatsokat, melyek a kvetkezk v o ltak : hangmagassg, a hangmagassg vltozsai, hanger, a hanger vltozsai s temp. Tz ksrleti szemly hallgatta meg ezeket a hangsorokat, majd nhny skln rtkelte ket, s megprblta meglla-

9.2 TBLZAT Klnbz rzelmek felismerse hang alapjn (a szmok a felismersek szmt felzik 240 lehetsges felismersbl, amelyek 30, egyenknt 8 beszlt meghallgat rtkeltl szrmaznak)

A kifejezett rzsek

A helyes felismersek szma

harag flelem boldogsg fltkenysg szerelem idegessg bszkesg szomorsg elgedettsg egyttrzs
Davitz s Davitz, 1959 nyomn

156 60 104 59 60 130 50 118 74 93

191

ptani, hogy milyen rzelmet kom m uniklnak. Az eredm nyek szerint a hangmagassg vltozsai s a temp klnsen fontos informciforrsok voltak. A lass temp s a csekly hangmagassg-vltakozs ltalban negatv, kellemetlen rzelmeket jelzett (szomorsg, harag, unalom, un dor, flelem), mg a gyors temp s a hagy hangmagassg-vltakozs pozitv rzelmekre utalt (kellemessg, aktivits, meglepets). Az eredm nyek rszletesebben a 9.3 tblzatban lthatk. A m odern szmtgpek mg finom abb elemzst tesznek lehetv. Klaus Scherer laboratrium ban a Giesseni Egyetemen a hangosan kim ondott m ondatokat szmszer ada tokk alaktjk t, miltal a felvtelek tetszs szerint vltoztathatak, s a megvltozott m ondatok azutn visszaalakthatak szintetizlt beszdd (Scherer, 1985). A hang alapjn n yert ltalnos benyoms fgghet a jellemzk m inden napi beszdben elfordul sajtos kombincijtl is. Ostwald (1963) lelki betegek s egszsges emberek hangm intit elemezte beszdspektogrffal. Ezzel a mdszerrel ngyfle hangtpust llaptott meg: (a) panaszosan, gyermekesen s izgatottan szl les hang, ami egyes neurotikus betegekre volt jellem z; (b) fak hang, ami egyes depresszis s fggsgi panaszok kal (alkohol, kbtszer stb.) kezelt betegekre volt jellemz; (c) res hang, ami egyes debilizldott vagy agy krosult betegeket jellemzett, s (d) extrovertlt, bizalomgerjeszten zeng hang, mely a jl alkalmazkod, egszsges szemlyek kztt volt a leggyakoribb. A hang az izgalom s a szorongs komm unikcijnak klnsen hat kony jelzse. Valamennyien hallottunk mr embereket, akiknek hangja azonnal elrulta izgalmukat. Szlssges esetekben a slyos komm unikci s szorongs klnbz beszdzavarokhoz, pldul dadogshoz (Bergmann s Forgs, 1985) vezethet. A voklis jelzsek alkalmasak a hazugsg leleplezsre is, s nhny vizsglat beszmol arrl, hogy a hang mg az arcnl is jo b b an segti a csals leleplezst (Zuckerman s m unkatrsai, 1982). Nhny pszicholgus gy vli, hogy a hangm intk spektrogrfis elemzst megbzhat hazugsgvizsgl m dszerknt lehet alkalmazni, azonban ezt a felttelezst mg nem tmasztjk al tudom nyos bizonyt kok. Az olyan nehezen megfoghat jelzsek, m int a hangminsg, nagyon fontosak lehetnek azoknak az em bereknek, akik m unkjukban nagym r tkben tm aszkodnak a szbeli kzlsekre, pldul valszn, hogy az orvosok igencsak odafigyelnek rjuk. Nilmoe s m unkatrsai (1967) szelle mes eljrs segtsgvel vizsgltk meg ezt a lehetsget. Az ltaluk vizs glt orvosok alkoholelvon klinikn dolgoztak, s feladatukhoz tartozott a betegek meggyzse, hogy nkntesen vessk al m agukat a kezelsnek. Nilmoe eredm nyei szerint az orvosok hangminsge alapjn jl meg lehetett jsolni, hogy milyen sikert fognak elrni a betegek meggyzs192

9.3 TBLZAT A klnbz akusztikai vltozk hatsa az rzelmek szlelsre

Akusztikai vltozk

Minsg

A z szlelt rzelem

amplitd vltozatossg hangmagassg vltakozs hanglejts

mrskelt szlssges mrskelt szlssges lefel felfel alacsony magas lass gyors

kellemessg, aktivits, boldogsg flelem harag, unalom, undor, flelem kellemessg, aktivits, boldogsg, meglepets kellemessg, unalom, szomorsg er, harag, flelem, meglepets kellemessg, unalom, szomorsg aktivits, er, harag, flelem, meglepets unalom, undor, szomorsg kellemessg, aktivits, er, harag, flelem, boldog sg, meglepets

hangmagassg

temp

tartam (alak)

kerek les alacsony mrskelt szlssges atonlis moll dr nem ritmikus ritmikus

er, unalom, undor, flelem, szomorsg kellemessg, aktivits, rm, meglepets szomorsg, kellemessg, unalom, rm er, aktivits harag, undor, flelem, meglepets undor harag kellemessg, rm unalom aktivits, flelem, meglepets

szrs (felhangok hinya)

tonalits

ritmus

Scherer, 1974,109. .a nyomn

ben, vagyis abban, hogy a betegek vllaljk a beutalst. Ez az eredm ny termszetesen nem jelenti, hogy a hangminsg s a beutalsi siker kztt okozati kapcsolat volna. M eglehet pldul, hogy a kellemes s szim patikus szemlyisg orvosok hangja is kellemesebb, s sikerk is nagyobb a betegek beutalsban. Nem m inden paralingvisztikai jelzs korltozdik rzelmek s attitdk kommunikcijra. Beszdnk ms tulajdonsgai sok m indent elrulnak rlunk. Az akcentus pldul tanskodhat etnikai htternkrl, trsadalm i sttusunkrl vagy m veltsgnkrl (Giles, 1970). Az akcentus megtlse fgghet a beszl nemtl s a helyzettl is. Ausztrliban pldul az akcentussal beszlt angol nyelv inkbb elfogadott ktetlen, bartsgos,
193

mint formlis, hivatalos helyzetekben (Gallois s Callan, 1985). A voklis kommunikci ms jellemzi is fggenek az adott helyzettl. Angliban egyszer kzs szobnk volt egy kollgval, aki a kznapi rintkezsben ers cockney dialektust beszlt (a szegny rtegek ltal beszlt londoni tjszls a ford.), ezzel is jelezve m unksosztlybeli szrmazst s baloldali politikai nzeteit. Amikor jsgrkkal, riporterekkel vagy knyvkiadkkal trgyalt, kiejtse drmaian m egvltozott: a fels osztly oxfordi" kiejtst hasznlta, m integy jelezve szakmai s tudom nyos sttust. Sok vizsglat eredm nye tanskodik arrl, hogy egyazon szbeli zenetnek az elfogadsa, az zenet meggyz ereje fgg attl, hogy az zenetet als vagy fels osztlybeli kiejtssel mondtk-e. Sok szakmai csoport szerepvel sszhangban sajtos beszdstlust fejleszt ki.

Kom m unikci a testnkkel: a test nyelve


Az interakcikban egsz testnkkel kom m uniklunk. Ekman kim utatta, hogy a keznk s lbunk finom mozgsai ltal hordozott informci elegend lehet arra, hogy a megfigyelt tjkoztassa, vajon igazat mon dunk-e. A kommunikci valam ennyi nem verblis csatornja kzl legin kbb taln a testnyelv" fel fordult a nagykznsg figyelme. Errl a tmrl sok igen felletes knyv jelent meg, melyek olvasiknak azt grtk, hogy bevezetik ket trsaik s sajt maguk motvum ainak, sznd kainak megismersbe. A testnyelv termszetesen sokkal bonyolultabb annl, m int azt az ilyen knyvek sugalljk. Noha a legtbb normlis felntt em bernek nem okoz gondot a testi kommunikci, sok interakcis probl ma visszavezethet az ilyen zenetek kibocstsnak s rtelmezsnek zavaraira. Egyebek kztt ilyen zavarokkal foglalkozik a szocilis jrtass gok trningje s a terpia (16. fejezet). A tudsok tbb szempontbl is vizsgltk a testi kommunikcit. Az egyik lehetsg az ilyen kom m unikcit nyelvnek tekinteni, amelyet mozgsok kisebb alapvet egysgei alkotnak, s ezek az alapvet egysgek kom binldnak a mozgs valamilyen nyelvtannak" szablyai rvn nagyobb kijelentsekk". Az antropolgus Ray Birdwhistell az egyik ttrje a testi kommunikci e kvzi-nyelvszeti vizsglatnak. Kutatsai sorn m egprblta azonostani s osztlyozni a testmozgs alapvet egys geit, az gynevezett kinm kat", am elyekbl a bonyolultabb, zenethor doz mozgsmintk, az gynevezett kinem orfm k" sszetevdnek. Ez az antropolgiai megkzelts rvid interakcis trtnsek filmfelvtel nek msodpercrl msodpercre trtn elemzsn alapul. Mindannak az trsa s elemzse, amely egy tperces beszlgetsben vagy egy tizen nyolc msodperces cigaretta-knlsi s rgyjtsi szituciban trtnik, sokves m unkt adhat egy egsz kutatcsoportnak (Birdwhistell, 1952; 1970).
194

Az ilyen aprlkos elemzs rdekes tnyeket t rt fel a testnyelvrl. A gesztusok s testmozgsok ramt pldul a partnerek finom an koordi nljk az interakciban. A viselkedsnek ezt a szinkronizlst eredetileg Condon s Ogston (1967) rtk le, s ksbb Kendn (1970) s msok fejlesztettk tovbb. Ez a szinkrnia m eglepbb, m int ahogy elszr gon dolnnk. Egy beszlgetsben a hallgat nem egyszeren reagl a beszl ltal kibocstott jelzsekre, hanem aktvan elvtelezi ezeket a jelzseket, gy, hogy az sszehangolt mozgsm intk egyszerre, szimultn jelennek meg. A testi jelzsek hasonl koordincijt rta le Scheflen, aki pszichitriai kezelsen rszt vev em berek interakcis m intit figyelte meg. szrevette, hogy a gesztusok s testtartsok vltozsai szoros kapcsolatban vannak a rsztvevk szemlyes szndkaival s stratgiival. Az els pillantsra ltszlag lnyegtelen viselkedsek, m int a babrls" (a nyakkend, a haj, a ruhzat stb. igaztsa), a lb kereszt bevetse stb. az interakci kritikus pontjain jelennek meg, s egy m eghatrozott trs irnti rdekldst fejez nek ki, s azt jelzik, hogy a szemly az illet trssal van elfoglalva. Scheflen az ilyen viselkedseket kvzi udvarlsnak" nevezte. Az ilyen kvzi udvarlst gyakran hasznljk arra, hogy egy m eghatrozott trsat bevonja nak az interakciba, vagy bekapcsoldsi ksrlett visszautastsk, s hogy az interakcis jelenlt" megfelel szintjt szablyozzk s fenntartsk. Scheflen (1974, 193. o.) szerint a kvzi udvarls: olyan rendszerfenntart eljrsok kszlete, m elyeket akkor alkalmaznak, amikor valamilyen gtls kvetkeztben a szociabilits vagy a figyelem elgtelenn vlik". Ez elg gyakran fordul el nemcsak a pszichoterpiban, hanem a kznapi rintke zsben is. A testmozgs mintzatai szoros kapcsolatban llnak az illet lelki egsz sgvel is. Fisch, Frey s H irsdunner (1983) elszr akkor elemezte 13 ember mozgsmintit; amikor slyos depressziban szenvedtek, majd ak kor, amikor teljesen felgygyultak a betegsgbl. Azt talltk, hogy a gygyuls utn a betegek tbbet mozogtak, bonyolultabb mozgsmintik voltak, s gyorsabban indtottk s fejeztk be mozgsukat, m int am ikor depresszisak voltak" (316. o.). gy tnik teht, hogy a testmozgsok bonyolult, rnyalt szerepet jtszanak a trsas rintkezsben, de ezt a szerepet mg nem sikerlt teljes m rtkben megrteni.

Nemi klnbsgek a testnyelvben


A testi kom munikci szoros kapcsolatban ll a nemmel is. A frfiaknak s a nknek nagyon klnbz m ozgsrepertorjuk van. A nemi identits zavarhoz gyakran trsul a mozgskszlet zavara is. Egyes hom oszexuli sok a normlistl eltr nemi identitsukat az ellenkez nem mozgsmin tinak felvtelvel kommunikljk. Ha egy frfi fem inin mozgsokat v195

9.7

GYAKORLAT

Frfiak s nk testnyelve A frfiak s nk testmozgsainak jelents klnbsgt jl megvilgtja az albbi egyszer vizsglat. 1. Gondosan figyeljen meg tz frfit s tz nt, amint (a) stl, (b) lbt elhelyezi ls kzben, (c) kezt hasznlja beszd kzben, (d) fels testt tartja ls kzben, s fej a fejt tartja a testhez kpest! 2. Prblja eljtszani a megfigyelt mozgsmintkat tkr eltt! Milyen rzs? 3. Prblja eljtszani a msik nem mozgsmintit egy j bartjval folytatott beszlgetsben! Milyen rzs? Hogyan reagl a bartja?

gz, pldul ringatja a cspjt vagy knyeskedve jr s tl finom gesztusai vannak, ezt ltalban a homoszexualits jeleknt fogjuk fel (lsd a 9.7 gyakorlatot). Nhny npszer r, pldul Desmond M orris felvetette, hogy a test mozgs nemek kztti klnbsgei annak kvetkeztben alakultak ki, hogy az em beri fajnl ms fajokhoz kpest viszonylag hinyoznak a m sodlagos nemi jellemzk. Ms szavakkal, mivel a frfi s n nagyon hasonlt egymsra (legalbbis az egyb fajoknl megfigyelhet szexulis eltrshez viszonytva), az emberek klnbz mozgsmintkat hasznl nak nem k jelzsre. Brmennyire rdekes is ez a gondolat, m indeddig nem sikerlt megfelel em pirikus bizonytkkal altmasztani (lsd a 9.7 gyakorlatot).

Gesztusok
A gesztusok a testmozgsok klnleges osztlyt kpviselik. Velk kap csolatban taln az a legfigyelemremltbb, hogy nagyon ersen kultrhoz ktttek. A francik, az olaszok vagy az angolok jelentsen klnbz gesztuskszletet ism ernek s hasznlnak (lsd mg a 8.2 gyakorlatot). Ha megfigyelnk egy beszlgetst m ondjuk kt olasz kztt, ezek a klnbs gek mris nyilvnvalv vlnak. Nhny gesztusunknak fggetlen, vil gosan megfogalmazott jelentse van (pl. az ujjakkal formzott V a gyzelem jele, a felhzott vllak tancstalansgot, meg nem rtst fejeznek ki stb.). Az ilyen gesztusokat nha emblm knak hvjk. Szmos egyb gesztusnak nincs sajt jelentse, egyszeren ksri ms szbeli s nem verblis kom m unikcinak (pl. az eladk kzmozgsai, amikor m ondanivaljukat hangslyozzk vagy szemlltetik). Az ilyen gesztusokat, melyek csupn altmasztjk a tbbi zenetet, Ekman s Friesen (1975) illusztrtoroknak neveztk. A legtbb kutats napjainkig az emblmkra irnyult, vagyis azokra a
196

gesztusokra, am elyeknek rgztett jelentsk van. Desmond M orris s m unkatrsai (Morris, Marsh, Collett s O'Shaugnessy, 1981) gy vlik, hogy az ilyen gesztusok hasznlata kulturlis, nyelvi s etnikai hatrokhoz kttt. Ez azt jelenti, hogy azokat a gesztusokat, amelyeket m ondjuk Dl-Itliban hasznlnak s m egrtenek, a nmetek nem rtenk meg. A kutatk feltevse az volt, hogy a gesztusok eloszlsa bizonyos fldrajzi s etnikai hatrokat kvet. Kivlasztottak nhny kritikus" gesztust, s Eurpa legklnbzbb helyein arra krtk az em bereket, hogy ezeket a gesztusokat rtelmezzk. A vizsglat ktsgtelenl sikeres volt: a klnb z gesztus-repertorok hasznlatban jl m eghatrozhat fldrajzi hatro kat talltak.

Tanulsgok
A kt legutbbi fejezetben a nem verblis kom munikci nhny ltalnos jellemzjt tekin tett k t, s m egprbltuk bem utatni a htkznapi let ben hasznlt legfontosabb nem verblis jelzseket. Noha a trsas interak cirl szlva figyelm nk kzppontjban taln termszetes mdon a sz beli kzlsek llnak, a nem verblis jelzsek ugyanolyan fontosak, nha mg fontosabbak lehetnek, m int a nyelv. A nem verblis jelzsek kln sen hatkonyak az attitdk, rzelmek s rokonszenv kommuniklsban, vagyis az olyan zenetek kzvettsben, am elyeket nehz vagy krlm nyes szban kifejezni. A m ennyiben a trsas interakciban fleg pozitv s negatv rzelmi reakcik hullmzsa zajlik (Zajonc, 1980), a nem verblis zenetek taln legfontosabb hordozi ezeknek az informciknak. Az ebben a fejezetben bem utatott klnbz nem verblis kom m unik cis csatornkat ltalban egymssal sszehangoltan hasznljuk. A tekin tet, a trkzszablyozs, a gesztusok s az arckifejezs tmogatjk s megerstik egymst a valsgos interakcikban. A nem verblis zenetek vizsglatnak rdekes krd se: mi okozza a nem verblis jelzsek kibocs tsban s felfogsban m egnyilvnul egyni klnbsgeket? A szocilis kszsgek tfog krdseivel a 16. fejezetben foglalkozunk majd. Eltte azonban a szemlykzi kom munikci egy msik fontos mozzanatt veszszk szem gyre: hogyan keltenek az emberek a kommunikci segtsg vel egy m eghatrozott benyom st?

10. Az elnys oldalak bemutatsa: a benyom skelts

A dram aturgiai modell / 200 A benyomskelts mestere / 202 M ilyen kpet m utassunk? / 203 Kp s nkp / 205 ntudatossg s az nmegjelents tudatos ellenrzse / 207 Az llandsg ignye a benyom skeltsben / 209 A csbts tr k k je: a hzelgs / 211 A helyesls irnti szksglet / 213 A kznapi interakcis epizdok szlelse / 214 A szocilis epizdok em pirikus kutatsa / 216 Az interakcis epizdokat meghatroz tm pontok / 219 Tanulsgok / 220

10

Az elnys oldalak bem utatsa: a benyomskelts

Az eddigiekben gy kezeltk a szemlykzi kom m unikcit, m intha egy szeren zenetek kibocstsbl s fogadsbl llna. Valjban sokkal bonyolultabb folyamatrl van sz. Termszetesen nagyon fontos tudnunk, hogy a klnbz szbeli s nem verblis jelzsek mit jelentenek, s hogy miknt, mikor, hol s kivel szemben alkalmazzuk ket. M ieltt egy adott zenet kibocstsa m ellett dntennk, stratgiai szempontbl sok m indent vgiggondolunk, elterveznk s rtkelnk. Kzlseink java rsze valami lyen cl elrst szolglja, jllehet gyakran csupn az a clunk, hogy pozitv, kedvez benyoms alakuljon ki kzlseink rvn rlunk trsaink ban. A benyomskelts kifejezssel azoknak a terveknek, gondolatoknak, motivciknak s jrtassgoknak az sszessgt rjuk le, amelyek mind befolysoljk msoknak sznt kzlseinket. A kom m unikcinak ez a megtervezett, stratgiai aspektusa termszetesen nagyon fontos. Kereske delmi hasonlattal lve, reklmozzuk, kirakatba tesszk" s ajnljuk n magunkat, hogy a trsakkal folytatott interakciban a lehet legmagasabb cserertket kapjuk. Ha benyomskeltsi stratgink sikeres, s a trsak pozitvan kezdenek gondolkodni rlunk, ez visszahat nkpnkre, kedve zbb teszi azt, s javtja nrtkelsnket. Az olvas bizonyra visszaem lkszik a m odern tmegtrsadalmak interakcis szervezeteirl az 1. fejezet ben adott elemzsnkre. Egy olyan trsadalmi kzegben, ahol sok em ber rel kell igen felsznesen rintkeznnk, nagyon fontos az a kpessg, hogy gyorsan s knnyedn alaktsunk ki pozitv benyomsokat. A kisebb, intenzvebb szemlyes kapcsolatokat pol kzssgekben, am ilyenek pldul a kzpkori falvak, a kisebb munkakzssgek vagy a prim itv trzsek voltak, a benyomskelts kevsb fontos, mivel az em berek vals gos tulajdonsgai nagy valsznsggel m egnyilvnultak az ismtld interakcikban. A megfelel benyoms felkeltse klnsen fontos azoknak, akik ms emberekkel tbbnyire csak rviden s felsznesen rintkeznek, pldul a
199

politikusok vagy a kereskedelmi gynkk szmra. A lexander Haig, a Reagan-kormnyzat egykori klgym inisztere em lkirataiban nhny megjegyzst fz a televzi s a benyomskelts fontossghoz a politikai letben: A televzis kamera bizonyos m rtkig kivonta a termszetest, a szvbl jvt nemzeti letnkbl. Rgen a szably gy hangzott: mit m ondok?. Ma gy hangzik: milyennek ltszom ?" (Time, 1984. prilis 2., 32. o.). Termszetesen nem a politikusok az egyedliek, akiknek megfe lel benyom st kell keltenik a siker rdekben. Kisebb m rtkben ugyan, de valam ennyien szem beslnk ezzel a feladattal a tmegtrsadalmakban, ahol interakciink a trsakkal gyakran rvidek s felsznesek. Nem vlet len teht, hogy ppen napjainkban vlhatnak sikerknyvekk az olyan m unkk, m int Dal Carnegie knyve, a Hogyan szerezznk bartokat s hogyan befolysoljuk az embereket. Egyesek szmra mr magnak a benyom skelts kifejezsnek is negatv felhangjai vannak. gy hangzik, m intha valaki m egprbln az szinte, becsletes interakcit m anipulativ, becstelen taktikkkal felcserlni. A szocilpszicholgusok nem felttlenl gy rtik a benyomskeltst. Abbl indulunk ki, hogy m inden trsas interakcit term szetszeren befolysolnak a cselekvk tervei s m otvumai. Az em beri trsas let lnyeghez tartozik, hogy vannak bizonyos elkpzelseink nm agunkrl, interakcis partnereinkrl s a vilgrl, amelyben lnk, s ezeket meg prbljuk kifejezni a trsakkal folytatott rintkezs sorn. A benyoms kelts teht nem az szinttlen interakci szinonimja. Sokkal inkbb arra az alapvet emberi hajlamra vonatkozik, hogy gy kpzeljk el, tervezzk meg s szablyozzuk trsas viselkedsnket, hogy a benyoms, amit kel tnk, kifejezze sajt m agunkrl s trsainkrl alkotott kpnket.

A dramaturgiai modell
Erving Goffman volt az egyik legnagyobb hats trsadalom tuds, aki a szemlykzi kommunikci stratgiai, clra irnyul term szett felismer te. Goffman szociolgiai mdszereket alkalmazott, kznapi rintkezseket rt le s elemzett kritikailag. Nevhez fzdik a trsas interakcis folyama tok egyik rdekes elmlete, az gynevezett dram aturgiai" modell. Goff man elmletnek alapgondolata, hogy a szerepjtszs s ltalban a sznhz metaforja klnsen jl kzelti meg azt, amit az em berek htkznapi interakciikban m egprblnak lerni. A hivatsos sznszekhez hasonlan mi is m eghatrozott szerepeket prblunk eljtszani, m egksreljk elrni, hogy a kznsg gy szleljen bennnket, ahogy mi szeretnnk. Eladsa inkra, m iknt a sznszek is teszik, a sznfaiak mgtt kszlnk fel (frdszobnkban vagy ltztkrnknl), nem kisebb gonddal vlaszt ju k ki napi ltzknket, s m egprbljuk meggyzni kznsgnket
200

(bartainkat, idegeneket vagy szerelmnket) eladsunkkal, hogy azt val sgosnak fogadjk el. A sznhzi kifejezsek jl illenek a kznapi interakcik elemzshez is. A sznhzi eladsokhoz hasonlan sajt bem utatink" is lehetnek sikere sek vagy sikertelenek. N eknk is vannak vlogatott forgatknyveink, eladsainkhoz vannak sznpadaink, s vannak dolgok, amiket a sznfalak mgtt csinlunk. A megfelel dszts vagy btorzat kivlasztsa irodnk ban vagy laksunkban hasonlt a dszlettervezshez: trsas letnk olyan sznpadt kvnjuk megalkotni, amely tkrzi s meghatrozza, hogyan ltjuk nm agunkat. Amikor a nyilvnossg szmra m utatjuk meg m agun kat, maszkot vagy hom lokzatot" is hasznlunk. Goffman hom lokzat nak" nevezte azokat a pozitv trsadalmi rtkeket, amelyekrl egy sze mly sikerrel hirdeti, hogy kpviseli ket. A homlokzat az n kivettett kpe, amelyet elismert trsadalmi tulajdonsgok alkotnak (Goffman, 1959). Az ltzk, a viselkedsi stlus, a kiejts s a szkincs mind, m ind rsze lehet a nyilvnossg szmra bem utatott hom lokzatnak". Ha alaktsaink balul tnek ki, vagy a hom lokzat" sszeomlik, ez nem csak zavart eredmnyez, hanem fenyegeti azt az rzsnket is, hogy trsas-trsadalmi kapcsolataink elre lthatak s rendezettek. Ha az em berek szerepkn kvl" cselekednek, nem tudjuk, hogy a tovbbiakban mire szmtsunk, hogyan lssunk elre egy helyzetet s hogyan birkz zunk meg vele. Az ennek eredm nyeknt elll feszltsg gyakran vezet a partnerek olyan kzs erfesztsre, hogy a hom lokzatot" helyrellt sk annak rdekben, hogy visszalljon a szerepek megszokott s elre lthat rendszere. A zavarodottsggal s a hom lokzat sszeomlsval" jr esetek utn bekvetkez ideges nevets, erltetett viccelds vagy knos csend figyelmeztet bennnket, hogy a trsas rend megbomlott. A rend helyrelltsra ltalban egyttes erfesztssel treksznk, pld ul olyan taktikk rvn, hogy m indenki azt sznleli, m intha semmi nem trtnt volna. A Goffman ltal lert stratgiai szerepjtszs a trsadalm i let m indent that jellem zje: Az a folyamat, hogy a szemtl szembe zajl interakci kban klcsnsen fenntartsuk a helyzet valamilyen meghatrozst, tr sadalmilag szervezdik olyan szablyok rvn, melyek meghatrozzk, hogy mi illik oda s mi nem illik oda ... Sokkal inkbb ezeknek a laza szablyoknak, mintsem a kls vilg rendthetetlen jellegnek ksznhet j k szilrd valsgrzknket ... A suta vagy brdolatlan viselkeds, a hibs beszd vagy mozdulat egyenl azzal, hogy valaki veszedelmes ris knt, a vilg leromboljaknt viselkedik." (Goffman, 1963, 81. o.)

201

A benyom skelts mestere


Noha a benyomskelts rdekben valam ennyien szerepeket jtszunk, nem vagyunk egyenlen j jtkosok. Mi tesz valakit j szerepjtszv, a benyomskelts sikeres m esterv? M indannyian ism ernk embereket, akik sohasem vesztik el nbizalm ukat, mindig kedvesek s szocibilisak de vajon ezek az em berek egyszersmind a benyom skeltsnek is meste rei-e? Nem szksgkppen. Egyes esetekben ppensggel a homlokzat veszni hagysa", a tancstalansg vagy az indulatossg a legmegfelelbb benyomskeltsi stratgia. Hasonlan egy kpzett sznszhez, a benyoms kelts m esternek pontos fogalommal kell brnia arrl, hogy a kznsg mit vr el, tudnia kell, m iknt szletnek az tletek, s rzkenynek kell lennie a legklnbzbb trsas helyzetek kvetelm nyei irnt. A trsak manipullsa a hatalom s a trsadalmi lls erstse rdekben nem napjainkban kezdte el foglalkoztatni a tudsokat. A renesznsz tuds, Machiavelli (1469-1527) klasszikus XVI. szzadi m vben, a Fejedelemben rszletes tancsokat ad, hogyan lehet a kvnatos stratgiai jrtassgo kat kifejleszteni. Christie s Geis (1970) Machiavelli gondolataihoz nylt vissza, amikor egy olyan sklt ksztett, amelyik kpes m egklnbztetni a j s a rossz benyomst keltket. Krdvk olyan lltsokat tartalmaz, m int pldul az emberek kezel snek legjobb mdja, hogy azt m ondjuk nekik, amit hallani akarnak", aki teljesen megbzik trsaiban, csak bajt keres magnak" s azok az embe rek, akik elvont problm kat trgyalnak, ltalban nem tudjk, hogy mirl beszlnek" (!). Ezzel a sklval kiterjedt em pirikus vizsglatokat folytat tak, m elyeknek eredmnyei szerint a vezetsben vagy emberekkel kapcso latos foglalkozsokban, pldul az igazgatsban vagy tancsadsban dolgo z kzposztlybeli vrosi frfiak magasabb pontszmot rtek el, m int msok. A machiavellizmus s az intelligencia, a kpzettsg vagy a politikai belltds kztt azonban nem talltak kapcsolatot. A machiavellizmus-skla rvnyessgt nhny valszer helyzetben is kiprbltk. Magas s alacsony pontszm ot elrt em bereket pldul arra krtek, hogy alkudozzanak egymssal. Az egyik vizsglatban a machiavellizmus-skln magas, kzepes s alacsony pontszmot elrt em bereknek 10 dollrt kellett elosztaniuk egyms kztt. A magas pontszm ak tlagosan 5,57, a kzepes pontszm ak 3,14, az alacsony pontszmak viszont csu pn 1,29 dollrt kaptak! Egy msik vizsglatban a machiavellizmus-skln magas pontszm ot elrt frfiak tisztelet, vonzalom s segtsgkrs kom munikcija rvn sikeresebben gyztek meg egy nt, hogy egy partira menjen el velk. A machiavellizmus egyik kulcsmozzanata a helyzet hideg fej, intellektulis mrlegelse s az rzelmi rintettsg hinya. A machiavellistk hajlamosabbak az olyan krm nfont taktikk, m int a hazugsg vagy a csals alkalmazsra is, ha ezek sikeresnek grkeznek,
202

Mikuls bcsi, te olyan blcs vagy! A machiavellizmus korn megnyilvnul. A machiavelllstk egyik jellemzje, hogy partnerktl s a helyzettl fggen vltoztatjk Interakcis stratgijukat s kommunikcijukat is ennek megfelelen kontrollljk.

s a leleplezs eslye kicsi. Az egyik vizsglatban a skln magas s alacsony pontszm ot elrt em bereknek azt a feladatot adtk, hogy egy teszt kitltsn gykd szemly figyelmt tereljk el anlkl, hogy ez az illetnek feltnne. A szlssges machiavellistk" meglep esemnyeket produkltak, pldul ftyltek, ceruzjukkal kopogtak, sztszereltek egy golystollat, amely vletlenl" az asztalra esett, majd ezt kveten hango san s szintn" bocsnatot krtek. Az ilyen m anipulatv kszsgek mr kisgyerekkorban m egnyilvnulnak. A machiavellizmus-krdv egy vltozata ezt a tulajdonsgot gyerekek nl vizsglja. Braginsky (1970) egy rdekes vizsglatban 10 ves gyereke ket krtek arra, hogy vegyenek r ms gyerekeket keser z (elzleg kininbe m rtott) stem nyek fogyasztsra, egy lltlagos piackutats rszeknt. A gyerekeknek 5 centet grtek m inden stem nyrt, am it ms gyerekekkel m egetetnek. Az ersen machiavellista gyerekek tlagosan 6,46 stem nyt etettek meg trsaikkal, szemben a gyengn m achiavellista gyerekekkel, akiknek mindssze 2,79 stem nyt sikerlt m egetetnik. Az interakcik megfigyeli ugyanakkor a machiavellista gyerekeket becsle tesebbnek, hatkonyabbnak, rtatlanabbnak s term szetesebbnek rt keltk, m int a gyengn machiavellistkat.

Milyen kpet m u tassu n k?


Mr magbl a benyomskelts kifejezsbl kvetkezik, hogy bizonyos szabadsgot lveznk annak kivlasztsban, hogy milyen nkpet kv
203

nunk egy adott helyzetben nyilvnossgra hozni". Dominns, dicsekv emberrel szemben valsznleg hatrozottnak s magabiztosnak akarunk ltszani, ha viszont partn ernk alzatos s flnk, valsznleg a nyugodt sg s a szernysg kpt m utatjuk fel (Gergen s W ishnow, 1965). Leg gyakrabban olyan alaktst vlasztunk, amelyik sszeillik a partnernk ltal m utatott kppel. Mi is m egprblunk beleilleszkedni a helyzetbe s megfelelni partnernk elvrsainak. Az emberek mg szmukra igen fon tos politikai attitdk m egvitatsakor is igyekeztek a kznsg ltal elvrt attitdknek megfelel vlem nyt hangoztatni, m int ahogyan az trtnt a vietnam i hborval kapcsolatos attitdk megvitatsa sorn (Newtson s Czerlinsky, 1974). Ksbb ltni fogjuk, hogy j okai vannak e stratgia kvetsnek: az em berek azokat szeretnk szeretni, akik hasonltanak hozzjuk. Ktsgtelenl rtelmes dolog, klnsen a kapcsolat els szakaszban hasonlnak feltnni. Hogy ksrletet tesznk-e a vlem nyek ilyen sszeegyeztetsre a j benyomskelts rdekben, nagym rtkben fgg attl, m ennyire rtkel j k partnernket, s m ilyennek ltjuk kapcsolatunk lehetsgeit. Egy vizsglatban princetoni egyetemi hallgatlnyok a ni szerepekre vonat koz vlem nyket lehetsges jvbeli partnerk vlenienyhez igaztot tk, ha ezt a p artnert jkp, magas, nluk idsebb, ntlen princetoni egyetemi hallgatknt rtk le (vagyis nagyra rtkelt" partnerknt). Ha azonban az illett nluk fiatalabb, kis term et, nem princetoni egyetemi hallgatknt rtk le, akinek radsul bartnje is van, a vlemnyegyezte ts nem trtnt meg (Zanna s Pack, 1975). Ebben a vizsglatban a poten cilis partner vagy nagyra rtkelt volt vagy egyszeren semleges. Mi trtnik, ha valaki, akit nem szeretnk, a mienkhez hasonl gondolatokat s vlem nyeket fejt k i? Vizsglatok m utattk ki, hogy ilyen helyzetekben az em berek hajlanak olyan nbemutatsi stratgik alkalmazsra, ame lyek a nem szeretett partnertl m egklnbztetik ket. A m ennyiben szk sges, kpesek vagyunk mg attitdjeink s vlem nyeink megvltoztat sra is, csak hogy elhatroljuk m agunkat az illet szemlytl (Cooper s Jones, 1969). Az ilyen benyomskeltsi stratgik meglehetsen gyakoriak a htkz napi letben. nm agunkrl ltalban olyan kpet vlasztunk ki, amelyik megfelel azoknak az em bereknek, akiket szeretnk s becslnk, s ellenttes azokval, akiket nem szeretnk. Ez lland veszlyforrs azok nak a hirdetknek, akik jl ismert kzleti szemlyisgeket, pldul politi kusokat vagy sznszeket alkalmaznak, hogy term keiket ajnljk. A le hetsges vsrlkznsg azon tagjai, akik nem szeretik az illet ajnlt, ezt az rzelm ket knnyen tvihetik az ajnlott trgyra is, egyszeren azrt, hogy elhatroljk magukat a szemlytl, aki a trgyat ajnlotta.
204

A veszly azonban mg nagyobb kzleti szemlyisgek esetben: ha nevket adjk az ruk reklmozshoz, a vevkznsgben ellenszenv alakulhat ki irntuk egyszeren azrt, m ert a vsrlk el akarjk hatrolni m agukat a hirdetktl s a hirdetett term ktl!

Kp s nkp
Fentebb kifejtettk, hogy az em bereknek jelents szabadsguk van vltoz tatni azt a kpet, amelyet nmagukrl trsaiknak bem utatnak. Mgis ltezik egy ltalnos hiedelem, hogy valam ennyinknek csupn egyetlen hiteles nkpe van. Ebbl logikusan az kvetkezne, hogy a klnbz kpek, m elyeket trsainknak bem utatunk, valam ikppen hamisak, gyak ran ellentm ondanak az igazi" nnknek. Mi is ht a viszony a trsaknak bem utatott kpek s valsgos" nkpnk kztt? Hiba volna azt gondolni, hogy nkpnk valam ikppen elklnl a klnbz bem utatott kpektl, vagyis nem tarthatjuk az nkpet a tr sakkal folytatott interakcik m inden hullmzsa kzepette is szilrdan s vltozatlanul ltez kpzdm nynek. Am int azt a szimbolikus interakcionistk, pldul George H erbert Mead s Charles Horton Cooley vilgosan felismertk, a ktfajta kp sokkal szorosabb kapcsolatban van egymssal. Ahogyan nm agunkat ltjuk, nem fggetlen attl, ahogyan msok gondol kodnak rlunk, az elbbi az utbbi termke. A htkznapi trsas interakci k folyamn klnbz nyilvnos nkpeket prblunk fel", s ezek kzl a legsikeresebbek vgl tarts nkpnk rszei lesznek. M ead (1973) szerint az n (self) ... lnyegben trsadalmi struktra s a trsadalmi lmnybl ered" (179. o.). M skppen fogalmazva, az n nem valamifle m isztikus egyni fogalom. Az n a mi kpnk arrl, hogyan ltnak ben nnket ms emberek, az reakciiknak a sajt m agunkba beptett megfe lelje. A benyomskelts teht nemcsak a trsak rlunk alkotott nzeteit befolysolja, hanem vgs soron azt is meghatrozza, hogy mi m agunk hogyan gondolkodunk nm agunkrl! Valjban teht mi azok lesznk, aminek a tbbi ember tart bennnket! A sikeres nyilvnos" kp s privt" nkpnk kztti klcsnhatst jl szemllteti Jones, Gergen, Davis (1962) egy vizsglata. Ezek a kutatk arra krtk ksrleti szemlyeiket, hogy nm agukrl a lehet leghzelgbb kpet mutassk be egy beszlgetpartnernek, aki valjban a ksrletveze t beavatottja volt. A belavatott beszlgetpartnerek ksrleti szemlyek felnl a pozitv nbem utatsokat elfogadtk s megerstettk, mg msik felknl az ilyen nbem utatsokat elutastottk s rvnytelentettk. Ezt kveten a ksrleti szemlyeket megkrdeztk, hogy nbem utatsuk mi lyen m rtkben felelt meg sajt valdi" nkpknek. Azok a ksrleti szemlyek, akiknek nbem utatst a beavatott beszlgetpartner elfogad ta, sokkal jobban hittek sajt alaktsukban, s azt lltottk, hogy valj205

bn olyanok, m int am ilyennek bem utattk magukat. Azok a szemlyek viszont, akiknek nbem utatst elutastottk, hajlottak arra, hogy elhat roljk m agukat a sikertelenl bem utatott kptl. jabban Fazio s m unkatrsai (1981) azt talltk, hogy az emberek nszlelst mg az is kpes befolysolni, hogy m ilyen krdseket tesznek fel nekik egy beszlgetsben. Ebben a vizsglatban egyes szemlyektl olyan informcikat krtek, amelyek az illett extrovertlt em berknt jellemeztk, mg msoktl olyan informcikat, amelyek introverzira utalnak. A beszlgetseket kveten az alanyok hajlottak arra, hogy nma gukat a beszlgetsben elhangzott krdsek irnyval sszhangban szem lljk ! Vannak rdekes adatok arrl is, hogy a femlsknl is kialakulhat egy kezdetleges nkp, de csak akkor, ha az llatok intenzv trsas interakcit folytatnak. Az llatoknl, ugyangy, m int az embereknl, az nkp azon a kpessgen alapul, hogy nm agukat m int kln egyneket ismerjk fel. Egy vizsglatban a kutatk tkrt helyeztek el a csimpnzok ketrecben, s megfigyeltk, hogy nhny nap elmltval a majmok mr nem gy reagltak sajt tkrkpkre, m intha az egy msik majom volna, hanem tisztlkodshoz, vakardzshoz s nm aguk megfigyelshez hasznltk. M inderre azonban csak azok a majmok voltak kpesek, akik rendszeres trsas interakci kzegben nevelkedtek. Azoknak a majmoknak, akik elszigeteltsgben nevelkedtek, nem alakult ki kpk nmagukrl m int klnll egynekrl, s sohasem tanultk meg, hogy a tkrkp nmaguk visszatkrzdse. M ivel nem ismertek egyetlen fajtrsat sem, nm aguk rl sem volt kpk" m int kln egynekrl. gy t n ik teht, hogy a trsas interakcira szksg van, hogy sajt m agunkrl m int egynekrl kpet alkossunk. Embernl az nkp mins ge nagym rtkben attl fgg, hogyan ltnak a trsak bennnket, vagyis attl, m ennyiben t n n k klnbznek, msnak, m int a trsak. Sok 3 vizsglat prblta meg feltrni az nkp s a trsak tletei kztti kapcso latot. A leggyakrabban arra krik a ksrleti szemlyeket, hogy rtkeljk nmagukat klnbz sklkon (pl. intelligencia, nbizalom, a kls meg- ; jelens vonzereje, szeretetremltsg stb.), s azt is becsljk meg, hogy ugyanezeken a sklkon msok hogyan rtkelnk ket. Sok esetben a-, bartoktl s az ismersktl is krnek ilyen rtkelst. ltalban az derl ki, hogy azok az emberek, akik egy adott skln magasra rtkelik nm a- gukat, gy vlik, hogy msok is magasra rtkelik ket, s valban magas rtkelseket is kapnak. Az ilyen vizsglatok is azt sugalljk teht, hogy az nkp s a trsak vlemnye kztt szoros kapcsolat van. nkpnk gyakran a helyzet vltozsai kvetkezm nyeknt igen gyors talakulson mehet keresztl. Morse s Gergen (1970) szerint nrtkel snket ersen befolysolja olyan trsak viselkedse hasonl helyzetben,
206

akik nm agunk megmrse sorn vonatkoztatsi csoportot" alkotnak. Az ltaluk vgzett ksrlet jl szemllteti ezeket a folyamatokat. A ksrleti szemlyek egy nrtkelsi krdvet tltttek ki, amelyrl azt m ondtk nekik, hogy rsze egy mellklls elnyersrt zajl felvtelinek. M iutn a ksrleti alany kitlttte a krdvet, egy msik jelentkez jelent meg a szobban, aki valjban a ksrletvezet m unkatrsa volt. A beavatott m unkatrs az egyik esetben nagyon kvnatos tulajdonsgokkal rendelke zett (szp ltnyt viselt, diplom atatskt hordott, m elyben tudom nyos s filozfiai knyvek voltak, a teszthez jl kihegyezett ceruzkkal kszlt fel stb.), a msik esetben hatrozottan taszt tulajdonsgai voltak (piszkos, viseltes ltny, hinyz zoknik, figyelmetlensg s felkszletlensg a tesztre). A msik jelentkez" megrkezse utn a ksrleti szemly kitl ttt egy msik krdvet is, amelyik szintn nrtkelst mrte. A nemkvnatos partner jelenlte esetn a ksrleti szemly sajt nrtkelse a megelz krdvhez kpest jelentsen megntt. Pontosan ennek az ellen kezje trtnt viszont abban az esetben, ha a partnernek igen kvnatos tulajdonsgai voltak. Ez a vizsglat arra utal, hogy nkpnk akr egyetlen rn bell is drmaian megvltozhat, annak az informcinak a hatsra, amelyet hasonl helyzetben msokrl szerznk. Az nkp teht nem az a mlyen l, ers s tarts kp nm agunkrl, aminek nha gondoljuk, hanem eredenden trsas kpzdmny. A nnak a termke, ahogyan ms emberek nznek rnk, amit viszont ersen befoly sol sajt jrtassgunk a benyomskeltsben. Elfordulhat velnk, hogy egyetlen napon bell rtelmesnek s butnak, szpnek s csnynak, nbizalomtl duzzadnak s szgyenlsnek rezzk m agunkat, attl fg gen, hol vagyunk s a tbbi ember m iknt reagl rnk.

ntudatossg s az nmegjelents tudatos ellenrzse


A kp, amelyet a trsas interakciban nm agunkrl bem utatni kvnunk, kzs term ke teht a trsas helyzet kvetelm nyeinek s sajt nkpnk nek, mely a trsakkal folytatott korbbi interakcikban j tt ltre. Nem m inden ember rzkeny egyformn ezekre a kvetelm nyekre. Ugyanaz az ember egyes helyzetekben jobban tudatban lehet sajt nmegjelent snek, m int ms helyzetekben. Duvall s W icklund (lsd 6. fejezetet) szerint objektv ntudatossg llapota lp fel, amikor az ember figyelme nmaga fel fordul, vagyis amikor mi m agunk vlunk sajt figyelm nk trgyv. Az objektv ntuda tossg llapota elidzhet tkr, fnykpezgp vagy magnetofon segt sgvel. Valamennyien ism erjk azokat a helyzeteket, amikor egy tkrbe nzve, egy fnykpfelvtelhez bellva vagy egy magnba beszlve egy pillanatra sajt figyelm nk fkuszba kerlnk. Ilyenkor klnsen odafi
207

gyelnk arra, hogyan nznk ki, hogyan hangzik, amit m ondunk, msok mit fognak gondolni teljestm nynkrl. A kutatsok kim utattk, hogy a m egnvekedett ntudatossg ilyen helyzeteiben az em bereket jobban fog lalkoztatja, hogyan fognak msok a viselkedskre tekinteni. Ezltal hajla moss vlnak arra, hogy jobban igazodjanak a trsadalmi szablyokhoz s normkhoz, s jobban ellenrzsk alatt tartsk az interakcikat, amelyek nek stratgiai" jellege ersdik. Vannak tarts egyni klnbsgek is abban, m ennyire vagyunk tudat ban nm agunknak, msok rlunk alkotott kpnek s a klnbz trsas helyzetek kvetelm nyeinek. Egyes em berek kpesek arra, hogy gondosan

10.1

GYAKORLAT

Mennyire figyel nmagra? Az albbi lltsok klnbz helyzetekre adott lehetsges reakcikat tartalmaznak. Gondosan olvasson el minden egyes lltst, s dntse el, hogy mennyire illik nre. Legyen szinte amennyire csak lehet nincs j vagy rossz vlasz! 1. Bartsgos tudok lenni olyanokhoz is, akiket valjban nem szeretek. 2. ltalban nem bnom, ha egy trsasgban a figyelem msokra irnyul. 3. Viselkedsem gyakran klnbzik attl fggen, hogy kivel llok szemben. 4. Nagyon jl tudom utnozni ms emberek viselkedst. 5. Ha bizonytalan vagyok abban, hogyan kell viselkedni, msokat figyelek. 6. Nehezen tudom megszerettetni magam msokkal. 7. Valsznleg j sznsz lennk 8. Nem vltoztatok vlemnyemen azrt, hogy ms emberek tetszst megnyerjem. 9. Ha nem is lvezem ms emberek trsasgt, gy teszek, mintha rlnk. 10. Nem nagyon tudom viselkedsemet a klnbz helyzetekhez igaztani. Az rtkels gy trtnik, hogy a pros szm krdsekre adott .nem igaz vlaszok szmt sszeadja a pratlan szm krdsekre adott igaz" krdsek szmval. Minl kzelebb van a pontszm tzhez, annl valsznbb, hogy n ersen figyeli nmagt. Snyder azt tallta, hogy akik klnsen jl kvetik figyelem mel sajt viselkedsket s igaztjk azt a helyzet kvetelmnyeihez, pldul a hivatsos sznszek, klnsen magas pontszmot rtek el egy hasonl krdven. Felhvjuk a figyelmt arra, hogy ez nem hivatalos", megfelelen ellenrztt pszicholgiai skla. Csupn arra szolgl, hogy szemlltesse azokat az lltsokat, amelyek az nre figyels szempontjbl lnyegesek, gy nem kell klnsebb jelentsget tulajdontani a pontszmoknak!

208

ellenrizzk trsas alaktsaikat", mg msok meglehetsen hatstalanul kpesek csak ellenrizni nm agukat ebbl a szempontbl. Snyder (1974) gy hatrozta meg az nmaga ltal ellenrztt egynt, m int aki a trsadal mi kvnatossgot, helynvalsgot szem eltt tartva klnsen rz keny a trsak kifejezseire s nmegjelentseire a szocilis helyzetekben, s ezeket a jelzseket sajt nmegjelentsei ellenrzsben vezrfonalknt hasznlja fel" (528. o.). Snyder ltrehozott egy 25 ttelbl ll sklt, amelyik az egynek nellenrzsi kpessgt mri. A 10.1 gyakorlatban az olvas is prbt tehet a Snyder ltal hasznlt ttelekhez hasonl krdsek kel. Azok az emberek, akik ezen a skln magas pontszm ot rnek el, inkbb kpesek viselkedsket hozzigaztani egy helyzethez, jobban kom m uni kljk az rzelmeket mg akkor is, ha nem rzik ket, s jobban kpesek figyelemmel ksrni s megllaptani, hogyan reaglnak a tbbiek az alaktsaikra. Snyder s Monson (1975) egy vizsglata jl szemllteti az nellenrzst. Egy vitacsoportban rszt vev ksrleti szemlyeknek azt mondtk, hogy kpmagnra veszik ket, s hogy a szalagot majd (a) kizrlag ugyanannak a csoportnak vagy (b) kizrlag egy msik dikcso portnak fogjk bem utatni. Az ersen nellenrz ksrleti szemlyek viselkedsket attl fggen vltoztattk, hogy mi volt a kiltsba helye zett kznsg. Amikor ez sajt vitacsoportjuk volt, szeretetrem ltbbnak s engedkenyebbnek m utatkoztak, vagyis olyan tulajdonsgokat jelen tettek meg, amelyeket a csoport feltehetleg nagyra rtkelt. Amikor viszont azt vrtk, hogy a kznsg egy msik dikcsoport lesz, fggetlen nek, autonm nak s nonkonform istnak tntek fel, vagyis olyan jellemz ket jelentettek meg, amelyekrl gy vltk, hogy ms egyetemi hallgatk rtkelni fogjk ket. Az nellenrzs alacsony szintjvel rendelkez egy nek m indkt helyzetben hasonlan viselkedtek: a vrhat kznsgtl fggetlenl mrskelt szint fggetlensget s konform itst tanstottak. Az nellenrzs kpessge lehetv teszi az egyn szmra, hogy a kln bz kznsgek szlelt ignyeihez igaztsa viselkedst, s ennek rvn alaktsa az nmagrl keltett benyomst.

Az llandsg Ignye a benyom skeltsben


Az elbbiek alapjn gy tnhet, hogy a benyomskelts m estere kamle

onszer jellem, olyasvalaki, aki csaknem tetszs szerint, minden helyzet


ben tudja m anipullni nbem utat stratgiit. Br az ilyen stratgik igen sikeresek lehetnek olyan emberekkel szemben, akikkel csak egyszer tall kozunk, vagy akikkel csak felsznes interakcit folytatunk, nmegjelent snk llandsga m inden tarts kapcsolatunkban rendkvl fontos. Nem tnhet n k nagyvonalnak az egyik nap s zsugorinak a msikon, barts gosnak ma s bartsgtalannak holnap. Ha mr egyszer kialaktottunk egy
209

nyilvnos szemlyisget", amit a trsak elfogadtak, ersen hajiunk arra, hogy hek m aradjunk ehhez a kphez. Szmos vizsglat tanstja, hogy kvetkezetesnek kell tnnnk, m sk lnben nehz helyzetbe kerlnk benyomskeltskor. Sok direkt eladsi technika kifejezetten tkt kovcsolt az em bereknek abbl a szksglet bl, hogy kvetkezetesnek akarnak ltszani.

Az sszhang fontossga a benyomskeltsben. Az nmsgislentsnkben fellp ellentmondsok elkerlhetetlenl oda vezetnek, hogy elvesztjk hitelnket, vagy csodabogrnak tartanak bennnket. Sok embernek annyira fontos, hogy ellentmondsmentes kpet mutasson nmag ri, hogy csupn a kvetkezetessg ltszatnak fenntartsrt kpes megtenni olyan dolgokat, amiket egybknt nem.

Freedman s Fraser (1966) szerint ha valakit egyszer meggyztek arrl, hogy egy csekly, mltnyos krst teljestsen, a szksglet, hogy kvetke zetesnek tnjn, arra indtja az illett, hogy ksbb egy nagyobb s nem m ltnyos krst is teljestsen. A jelensget ahhoz hasonltottk, m int amikor valaki megveti a lbt egy ajtban". Nyilvnval, hogy knnyebb bejutnunk, ha mr az egyik lbunk bent van. A ksrlet altmasztotta felttelezsket. A ksrletben az volt a csekly krs, hogy egyetemi hallgatk kaliforniai hziasszonyokat egy felhvs alrsra krtek vagy arra, hogy ablakukba tegyenek ki egy jelvnyt, ami biztonsgos vezetsre vagy a krnyezet tisztn tartsra szlt fel. Nhny ht m lva ugyaneze ket a hziasszonyokat jra felkerestk, de m ellettk felkerestek olyan hziasszonyokat is, akikkel korbban nem lptek rintkezsbe. Ez utbbi ak alkottk a kontrollcsoportot. Ezttal nagy" szvessget krtek a hzi
210

asszonyoktl: a korbban is szerepelt gyek tmogatsra egy nagy tblt kellett elhelyeznik a kertjkben. Erre sokkal tbben voltak hajlandk az olyan hziasszonyok kzl, akik korbban beleegyeztek a csekly szves sg teljestsbe. Ezt az eljrst term szetesen jl ismerik a hzal gynkk, akik gyak ran indulnak ki abbl, hogy ha mr egyszer sikerlt rvennik bennnket arra, hogy valamilyen csekly dologban a segtsgkre legynk (pl. adjunk egy pohr vizet), valsznbb, hogy nagyobb dolgokban is segteni fogjuk ket (pl. vesznk tlk egy lexikont). Egy msik eladi eljrs szintn azt hasznlja ki, hogy az emberek szeretnek kvetkezetes benyom st kelteni. Az autkereskedk ltal gyakran alkalmazott eljrst Cialdini, Cacioppo, Bassett s Miller (1978) mzes madzag" techniknak neveztk. A mdszer az, hogy a vsrljelltet egy specilis, alacsony rral meggyzik, hogy dntsn a vsrls mellett. Az utols pillanatban azonban kzk vele, hogy a fnk nem hagyta jv ezt az alacsony rat, mivel vesztennk rajta", s egy j, a korbbinl gyakran jval magasabb rat knlnak. A vevk mgis megvsroljk az rut, most mr az j, magasabb ron, mivel kvetkezetesek akarnak m aradni korbbi vsrlsi dntskhz. A j" kp fenntartsa irnti szksgletet az eladk m skppen is kiaknzzk. Egy nagy s m ltnytalan krs (m ondjuk pnz vagy ado mny) visszautastsa utn az emberek hajlanak arra, hogy egy kvetkez csekly s m ltnyosabb krst teljestsenek, azrt, hogy ne tnjenek fukarnak (Cialdini s m unkatrsai, 1975). Ez az ajtban m egvetett lb hats" msik oldala, amit a homlokzaton nyitott ajt"-nak is neveznek: a clba vett szemly azrt teljesti a krst, hogy a manipull gynk ltal korbban rknyszertett elutastst valam ikppen jv tegye. M indezek ben a pldkban az illet viselkedst az vezrli, hogy a korbban bem uta tottakkal sszhangban ll pozitv benyom sokat jelentsen meg mg ak kor is, ha ennek jelents kltsgei vannak. A htkznapi letben termsze tesen nagyon sok pldt ltunk e furcsa benyomskeltsi stratgikra. Az emberek kpesek gyakran nagyon messzire elmenni, hogy hom lokzatukat megvjk, kom olynak, kvetkezetesnek s kiszm thatnak tnjenek.

A csbts trkkje: a hzelgs


A benyomskelts gyakori formja, amikor egy szemly gy prbl valaki tl valamilyen szvessget vagy pozitv rtkelst kapni, hogy m egkedvel ted magt vele. A m egkedveltets" kifejezst gyakran lekicsinyl rte lemben hasznljk, m int amely a trsak befolysolsnak szinttlen s becstelen taktikira vonatkozik. Valjban a m egkedveltets nem szksg kppen csalrd, s a megkedveltets technikit lete folyamn a legtbb ember alkalmazza egyszer-msszor. Jones, aki behatan foglalkozott ezzel a krdssel, a hzelgst ltalban vve a kvetkezkppen hatrozta m eg:
211

a trsas viselkeds azon epizdjainak a srtse, amelyek clja a cselekv vonzerejnek nvelse a clszemly szemben" (1964, 2. o.). E kritrium szerint a hzelgs valban nagyon gyakori jelensg! Jones szerint a hzel gsnek ngy f stratgija van: (1) a msik ember feldicsrse, vagyis az egyszer hzelgs, (2) a vlemnyek, tletek s viselkeds konformitsa, (3) kzvetlen ndicsret az nm egjelentsben s (4) szvessgek. A hzelgs ltalban nagyon bonyolult szemlykzi feladat, m ert ponto san azokban a helyzetekben, ahol a kedvez benyoms hasznos, a kzn sg valsznleg beren figyeli, nem alkalmaznak-e vele szemben hzelgsi stratgit. Az ilyen ktelyek legyzse rdekben a hzelgshez folyamod szemlyek ltalban bonyolult s kifinom ult taktikkhoz folyamodnak (Tedeschi, 1981). A helyett, hogy llandan hzelegnnk felettesnknek, hihetbbnek tnhet, ha lnyegtelenebb krdsekben konstruktv kritikt gyakorolunk, s fenntartjuk a dicsretet a fontosabb dolgok szmra. Noha ltalban fontos, hogy a partner a hzelgst szinte cselekedetnek lssa, ez nem mindig lnyeges. A hzelgs nagyon jl m kdhet akkor is, ha olyan tulajdonsgait dicsrjk a msik szemlynek, am elyekben az illet a legbi zonytalanabb. Az emberek ersen m otivltak arra, hogy kszpnznek vegyk a rluk szl pozitv informcikat, mg akkor is, ha a kom m uni ktor m otvumai ktsgesek. A hzelgsi stratgia fgg a partnerek kztti sttus- s hatalomviszo nyoktl is. Jones, Gergen s Davis (1962) egyenl sttus s nem egyenl sttus prokba osztott be haditengerszeti tiszti iskolsokat, s arra krte ket, hogy behzelgen (prbljanak meg a lehet leginkbb alkalmazkod ni egymshoz) vagy nem behzelgen (prbljanak meg a lehet legszin tbbek lenni) viselkedjenek egymssal szemben. Az egymsnak kldtt rott zeneteket ksbb a klnbz behzelgsi stratgik szempontjbl elemeztk. Az alacsonyabb sttus ksrleti szemlyek (els ves kadtok) kedvelt hzelgsi stratgija a bkols s a partner feldicsrse volt, mg a magasabb sttus kadtok (a felsves hallgatk) a pozitv nmegjelen tst s a tengerszeti gyekben m egnyilvnul vlem nykonform itst rszestettk elnyben. gy tnik teht, hogy a hzelgs magas sttus s alacsony sttus egyneknl ugyanolyan gyakran elfordul, br a kedvelt hzelgsi stratgik fgghetnek a szemlyek trsadalmi sttustl (lsd a 10.2 gyakorlatot). M irt folyam odnak az em berek hzelgshez? A kzhiedelemmel ellen ttben a hzelgst nemcsak akkor alkalmazzuk, amikor valam ilyen sajtos clt akarunk elrni. Mg ha nincs is kzvetlen rdeknk, m egprblunk pozitv kpet sugallni nm agunkrl, m egprbljuk elrni, hogy a trsak elfogadjanak bennnket s jkat gondoljanak rlunk. M r nmagban az a tny, hogy elfogadnak bennnket, jutalm az hats, anlkl hogy brmilyen tovbbi elnyre szmtannk. Jones szerint amikor a hzelgs212

10.2 GYAKORLAT
S t tu s s hzelgs

Figyeljen meg legalbb kt interakcit, mely az albb felsorolt kategrikba es emberek kztt zajlik: 1. Kt azonos sttus alkalmi ismers (pl. beszlget hziasszonyok az ABC-ruhzban, buszon beszlge t emberek). 2. Kt egyenltlen sttus alkalmi ismers (boltvezet s elad egy zletben). 3. Kt azonos sttus bart vagy rokon (hzastrsak, kollgk stb.). 4. Kt egyenltlen sttus bart vagy rokon (apa s fia, idsebb testvr s fiatalabb testvr stb.). Figyelje meg, hogy milyen zeneteket cserlnek! Minden kommunikcit prbljon meg a Jones ltal lert ngy hzelgsi stratginak megfelelen elemezni! Tall-e klnbsgeket az interakcik kztt a partnerek viszonylagos sttusa s kapcsolatuk intimitsa fggvnyben?

nek valamilyen sajtos clja van, m otvum ainkat a kvetkezkppen lehet osztlyozni: (a) valamilyen szerzemny vagy kzzelfoghat nyeresg re mnye, pldul ellptets vagy fizetsemels; (b) vdekezs a msik ltal okozhat veszly vagy kr ellen (pl. egy szeszlyes fnk vagy egy bossz ll rokon esetben); vgl a taln legtipikusabb (c) a szeretetvgy. Ez az utbbi motvum messze a leggyakoribb a htkznapi letben, noha, m int albb ltni fogjuk, jelents klnbsgek vannak az em berek kztt, hogy milyen m rtkben ignylik trsaik pozitv rtkelst.

A helyesls irnti szksglet


Az em berek ersen klnbznek aszerint, hogy m ennyire kvnjk vagy rtkelik a msoktl szrmaz helyeslseket. A kiknek nagy a helyesls irnti szksgletk, felteheten szlesebb krben fognak benyomskeltsi stratgikkal lni (jllehet nem szksgkppen nagyobb sikerrel), hogy trsaik helyeseljenek nekik, szemben azokkal, akiknek ez a szksgletk kicsi. Crowne s Marlowe (1964) e jellemz mrsre ksztette el a Trsa dalmi Kvnatossg Skljt. A skla ktfle tteleket tartalm az. Az els tpusba tartoz ttelek kvnatos attitdket s viselkedseket rnak le, amelyeket aligha tart be brki is a htkznapi letben, pldul sohasem hazudok" vagy szavazs eltt gondosan tanulm nyozom a jelltek min stseit". A msodik tpusba tartoz ttelek nem kvnatos jellem zket rnak le, melyek viszont a legtbb em bernl ltalban elfordulnak, pld ul Nha dhs vagyok s bosszankodom, am ikor nem kapom meg, ami nekem jr". Azok az emberek, akik igenl vlaszt adnak az els tpus ttelekre, s negatv vlaszt a msodik tpusakra, nagy helyeslsi szk213

Valiban nagyon hls vagyok kedves s segtksz kritikai megjegyzseirt, uram! A hzelgs egyik oka, hogy megvdje a kommuniktort a balti. Gyakran nem klnsebben szmit, mennyire igaz a kommunikci, mivel az emberek azon tulajdonsgaikkal kapcsolatban hajlamosak leginkbb elhinni a hzelgst, amelyekben a leginkbb bizonytalanok.

sglettel rendelkeznek - nagyon igyekeznek nm agukat pozitv sznben feltntetni, mg akkor is, ha vlaszaik igazsgnak valsznsge nagyon alacsony. A nagy helyeslsi szksglettel rendelkez emberek azonban nem szk sgkppen mesterei a benyom skeltsnek. Hajlamosak arra, hogy csoport ban nyugodtan s alkalmazkodan viselkedjenek, s az elutaststl val flelem m iatt ritkn kezdem nyeznek trsaikkal interakcit. M iknt Schlenkel (1980) sszefoglalja, az ers helyeslsi szksglettel jellemezhe t em berek sszkpe olyan valakit brzol, aki borzasztan kvnja, hogy szeressk, mgis hinyzik belle az nbizalom, a hatrozottsg s a megfe leljrtassg, hogy a legtbb trsas helyzettel m egbirkzzon" (79. o.). M int fentebb lttuk, a klnbz trsas helyzetek kvetelm nyeinek pontos szlelse valban az egyik nagyon fontos elfelttele a sikeres benyoms keltsnek. A kvetkezkben azokat a tnyezket vesszk majd szemgy re, melyek a klnbz trsas epizdok pontos szlelsben szerepet jtszanak.

A kznapi interakcis epizdok szlelse


B fejezetben ismtelten hangslyoztuk, hogy a benyomskelts ersen fgg attl a kpessgnktl, hogy helyesen rtelmezzk a klnbz trsas helyzetek kvetelm nyeit. Az epizdoknak, am elyekben htkznapi inter akciink sorn rszt vesznk, nagy hatsuk van viselkedsnkre, szlel snkre s benyomskeltsi stratgiinkra, valam int hangulatunkra (Stone s Neal, 1984). Eljtt az ideje, hogy kzelebbrl szemgyre vegyk a klnbz trsas helyzetek termszett, valam int azt, m iknt szlelik az em berek ezeket az alkalmakat, s hogyan gondolkodnak rluk.
214

A legtbb htkznapi interakcink, amelyben benyomskeltssel lnk, jl kialakult, szablyosan visszatr interakcis rutinok vagy szocilis epizdok" keretben zajlik. Az olvas bizonyra szrevette, hogy ennek a kifejezsnek a gykerei is a sznhzi szkincsbe nylnak. Ugyanezzel az ervel a jelenet" fogalmt is hasznlhattuk volna. M indkt kifejezs azt sugallja, hogy interakciink csaknem mindig megjsolhat plyt kvet nek, m intha csak egy elfogadott forgatknyv" (ismt egy sznhzi kifeje zs!) irnytan ket. Az ilyen visszatr interakcis epizdokra nem nehz pldkat talln i: szombat reggeli bevsrls a m enyasszonyunkkal, reggeli kvzs kollginkkal az irodban, vendgli tkezs bartainkkal vagy csevegs ismerskkel a buszra vrva, tipikus pldi az ilyen kznapi rintkezseknek. Taln meglep, de valjban a trsainkkal folytatott csaknem valam ennyi htkznapi interakci beleillik az ilyen visszatr rutinok egy korltozott kszletbe (lsd a 10.3 gyakorlatot). A kutatk azt tapasztaltk, hogy a legtbb ember kpes napi interakcis rutinjait krlbell 15-30 ilyen visszatr epizdba megfelelen sszefog lalni (Pervin, 1976; Forgs, 1976, 1982). A sikeres interakci s benyoms kelts szempontjbl fontos tudni, hogy az egyes epizdoknak milyen kvetelm nyei vannak. Azok a gesztusok s nem verblis jelzsek, ame lyeket egy futballmeccsen hasznlunk, teljessggel elfogadhatatlanok egy nnepi vacsorn, s ms nyelvet hasznlunk s m sknt irnytjuk a tekintetnket, ha felettesnkkel vitatunk meg egy problm t a m unkahe lynkn, m int akkor, ha csaldunkkal otthon beszlgetnk. A trsas interakciban s a benyom skeltsben val jrtassg nemcsak azt jelenti,

10.3

GYAKORLAT

Interakcis epizdok gyjtse Ez a gyakorlat megismerteti nnel azokat az egyszer eljrsokat, amelyek segtsgvel tanulmnyozhat, miknt gondolkodnak az emberek a szocilis epizdokrl. Elszr is rja le krtyalapokra az sszes trsas rintkezst, amelyben csak rszt vett az elmlt kt napban (az rintkezsekben termszetesen egy vagy tbb partnere is lehetett)! Minden egyes rintkezssel kapcsolatban jegyezze fel a lnyeges rszleteket, pldul az Idt, a helyet, a partner(eke)t, a tevkenysgeket, az idtartamot stb.! Amikor ezt befejezte, egsztse ki a listt tovbbi krtykkal, amelyekre azokat a trsas rintkezseket rja fl, amelyek egybknt gyakran fordulnak el letben, de nem fordultak el az elmlt kt napban! Hny epizdot tudott felrni? rzse szerint helyesen tkrzi a lista trsas tevkenysgeinek krt? A kvetkez lpsben csoportostsa a krtykat, hogy minden halomba az egymshoz hasonl epizdok kerljenek! Kt epizd hasonlsgt tetszs szerinti kritrium alapjn dntheti el. Az osztlyozst mindaddig folytassa, amg gy nem rzi, hogy az egy csoportba kerlt epizdok valban jobban hasonlta nak egymsra, mint brmely ms epizdra, mely ms csoportokban tallhat! Hny epizdkategrit hozott ltre? Milyen jellemzk alapjn hozta ltre a csoportokat? Azon az alapon osztlyozott, hogy miknt rezte magt az interakciban (pl. j-rossz, magabiztos-flnk stb.) vagy az epizdok objektv tulajdonsgai alapjn (pl. otthon-nyilvnos helyen)?

215

hogy tudjuk, hogyan hasznljuk a nyelvi s nem verblis kommunikcit, hanem azt is pontosan kell tudnunk, hogy a klnbz epizdok milyen viselkedst kvnnak. A szocilis epizdokrl alkotott feltevseink s m eghatrozsaink a htkznapi interakcik folyamn alakulnak ki. Mead (1973) szerint az ember egyedlll kpessge, hogy tapasztalatait szimbolizlja s elvonat koztassa, ami lehetv teszi szmra, hogy nmagnak s trsas krnyeze tnek kvetkezetes kpt kialaktsa. Valamennyi interakcinkban viselke dsnk a hasonl epizdokban korbban felhalmozott tapasztalatokon alapul, ugyanakkor magnak az interakcinak az eredm nyeknt ezek az elvont felttelezsek megerstst nyernek vagy fellvizsglatra kerlnek. Ms szavakkal, az epizdok szablyait gy tanuljuk, hogy rszt vesznk bennk, s ha mr egyszer m egtanultuk ket, ugyanezeket a szablyokat hasznljuk viselkedsnk irnytsra a hasonl rintkezsekben. Felvet dik a krds: lehetsges-e egyltaln vizsglni a trsas rintkezs ilyen nehezen megfoghat reprezentciit? A legtbb korbbi vizsglat eredm nye szerint az emberek tbbsgnek nehzsget okoz 30-nl tbb ilyen epizd azonostsa, s hogy az emberek az epizdok kztt fleg aszerint tesznek klnbsget, hogy m ilyen rzelmeket tpllnak irntuk. gy tnik, hogy az epizdok objektv jellemzi csekly szerepet jtszanak az ilyen tletekben.

A szocilis epizdok em pirikus kutatsa


Az elmlt nhny vben a pszicholgusok egyre nagyobb figyelmet szen teltek a szocilis helyzetek kutatsnak. Egy szocilis epizdot gy hat rozhatunk meg, m int a trsas interakci tipikus s visszatr egysgt egy m eghatrozott szubkulturlis krnyezeten bell, amelyrl az adott szub kultra tagjai vilgos s kzs ism eretreprezentcival rendelkeznek (For gs, 1976). Az ilyen szocilis epizdok vizsglatnak els lpse a tipikus rintkezsi m intk sszegyjtse. Ez elvgezhet az emberek kikrdezs vel vagy a naplrats mdszervel, amikor arra krik az embereket, hogy rjk le valam ennyi trsas rintkezsket egy idszakban. A beszmolk ban szerepl epizdok szma, m int fentebb lthattuk, ltalban kezelhet. A kvetkez lpsben m egkrhetjk az embereket, hogy vegyk szemgy re jra ezeket az epizdokat, s tljk meg ket hasonlsg vagy egyb jellemzk szempontjbl, pontosan gy, ahogy az olvas tette az elz gyakorlatban. Ezeket az eredm nyeket azutn olyan eljrsokkal lehet elemezni, m int a tbbdim enzis sklzs, miltal egy trkpet" kapunk, melyen jl lthat, hogyan klnbzik egyik epizd a msiktl az emberek szemben. A nnak szemlltetsre, hogy m iknt is nz ki egy ilyen epizdt r k p " , a 10.1 brn bem utatjuk, hogyan ltja egy egyetemi csoport sajt trsas rintkezseit (Forgs, 1978).
216

00

ir> cT 0,50

15. titkrsg

6 . gyakorlat 7. csaldi sszejvetel

2 L ^ _i < 3 *
Z LU

0,25 12. piknik 17. hallgati klub 9 . konzultci 2 . htf * 5 . ellenrzs

C/3 UJ LU 2 * J

0,25

QC UJ LU ^

W - o _i

13. bf 4 . kollgium 3. szeminrium 8 . kocsma 1. munkamegbeszls 10. ebd a dolgozszobban 11. kzs italozs 14. trsasgi vacsora 16. buli

_L
-0 ,2 5 NYUGODT (0,786) KNNYED (0,781) KTETLEN (0,708)

_L
0,25

-L
0,50

FESZLT KNYSZEREDETT FORMLIS

1. DINEMZI-SZORONGS
CM i -

a. $

15. titkrsg 0,50

5 1| Iz O H < Q <
QC

6 . gyakorlat 9. konzultci

0,25 5. ellenrzs 3. szeminrium 11. kzs italozs 17. hallgati klub


1. munkamegbeszls

i (h
(fi

UJ N CE

<

0,251

cc p

10. ebd a dolgozszobban 2. htf 4 kollgium 7. csaldi sszejvetel * 13. bf ... 12. piknik 16 bul1 *1 4 . trsasgi ! * 8 . kocsma |_____________ | , -0 ,2 5 0 0,25 0,50

CSEKLY NBEVONTSG (0,873) EGYSZER (0,624)

NAGYFOK NBEVONTSG BONYOLULT

2. DIMENZI-N-BEVONTSG

io.i bra
Egy egyetemi csoport szocilis epizdjai. Azt mutatja, aiiknt ltjk a csoporttagok (tanszki oktatk, kutatsban rszt vev dikok s ais tanszki alkalmazottak, lsd a 11.2 brt) szoksos interakcis epizdjaikat (Forgs, 1978,444. o. nyomn).

Az eljrst alkalmazva szmos klnbz csoport epizdjait vizsgltk meg napjainkig (amerikai, ausztrl, svd, brit egyetemi hallgatk, hziaszszonyok, egyetemi csoportok s sportolk) (Battistich s Thomson, 1980; Forgs, 1979, 1982; Pervin, 1976). Az eredm nyek szerint az epizdrepre zentcik azon alapulnak, m ilyen rzelmeket tpllnak a rsztvevk az adott rintkezs irnt. A fbb jellemzk, amelyek m entn az emberek az epizdok kztt klnbsget tettek, a kvetkezk: szorongs vagy nbiza lom, intimits, bevonds, kellemessg s formalits. Ezek az szlelsek fggenek a szemly szubkultrjban rvnyes norm ktl s rtkektl is. A hziasszonyok s a dikok ugyanazt az epizdot nagyon klnbzen lthatjk (Forgs, 1979), s a klnbz kultrhoz tartoz (hongkongi, knai s ausztrliai) dikokrl az derlt ki, hogy a diklet azonos mozza natairl nagyon klnbzen gondolkodnak (Forgs s Bond, 1985). Val ban igaz, ha meg akarjuk tudni, hogyan viselkedjnk egy idegen kultr ban, meg kell ism ernnk az illet krnyezetben elfodul tipikus epizdo kat (Triandis, 1972). A kulturlis kikpz program ok gyakran tmaszkod nak egyetlen interakcis egysgre vagy epizdra m int a viselkeds k u lt rakzi klnbsgeinek leghatkonyabb bem utatsi mdjra. Az epizdreprezentcik egyni klnbsgei is fontosak. A szorong, introvertlt s csekly szocilis jrtassggal rendelkez em bereknek sokkal leegyszerstettebb kpk van ugyanarrl az epizdrl, m int a szocilisan

NBIZALOM

RTKELS

KOMOLYSG

N-BEVONTSG

10.2 b ra A trsas |rtassg s az epizdszlals sszefggse. A kevs jrtassggal rendelkez szemlyek csak sajt magabiz tossguk szempontbl, mg a nagy jrtassggal rendelkez szemlyek szmos ms dimenzi szempontjbl is szlel tk az epizdokat (Forgs, 1983 nyomn).

218

jrtasabb, magabiztos s extrovertlt em bereknek (Forgs, 1983). A szoci lisan jratlan dikok egy csoportjnak epizdszlelsi stratgijt a trsas szorongs uralta, mg nluk jrtasabb kollgik az epizdok perceptulis dimenziira tmaszkodva sokkal finom abb klnbsget tettek az epizdok kztt (lsd a 10.2 brt). gy tnik, hogy a szocilis jrtassg s a sikeres benyomskelts legalbbis rszben attl fgg, milyen pontosan kpes egy ember a klnbz epizdok kztt klnbsget tenni. Az em berek trsa dalmi sttusa is befolysolja az epizdszlelst. Az egyik egyetemi csoport ban (lsd a 10.1 brt) az oktatk, a tanszki szemlyzet s a kutatsban rszt vev dikok egy s ugyanazt az epizdot nagyon klnbz jellem zk m entn szleltk. Az oktatk szmra az interakcik legfontosabb jellemzje a bevonds volt; a kutatsban rszt vev dikok szmra az egyik fontos epizddimenzi a trsas-rzelmi, illetve feladatorientci volt; mg a tanszki szemlyzet szmra az epizdok egyetlen fontos tulajdonsga az volt, hogy m ennyire vltanak ki szorongst. gy tnik teht, hogy valam ennyinknek van egy egyedi lelki epizdkszlete'', amely megmondja neknk, hogyan reagljunk s hogyan viselkedjnk az olyan gyakori interakcis helyzetekben, amelyek krnyezetnkben el fordulnak. Kultrnk, szubkultrnk s referenciacsoportunk csakgy, mint sajt szemlyes h tternk s trtnetnk sszefggenek az ilyen epizdreprezentcikkal.

Az interakcis epizdokat meghatroz tmpontok


Honnan tudjuk, hogy ppen egy adott epizd kerl sorra? M ilyen tm pontok bresztenek r bennnket, hogy egy m eghatrozott rintkezsrl van sz? Nagyon sokfle informci jtszik itt fontos szerepet. Az els maga a krnyezet vagy viselkedsi helyszn, ahol az interakci felbukkan. Egyes pszicholgusok, pldul Barker (1968) kim utattk, hogy egy kisv ros teljes interakcis repertorjt le lehet rni egyszeren azoknak a trgyi viselkedsi helyszneknek az elemzse rvn, amelyek klnbz idpon tokban rendelkezsre llnak az emberi interakcik szmra. Egy utcasarok, egy sznhzi elcsarnok, egy tterem vagy egy kzhivatal helyisge olyan trgyi viselkedshelysznek, amelyek nagyon ers hatst gyakorolnak arra, hogy hatraik kztt normlis krlm nyeket felttelezve milyen interakcik jtszdnak le. A msik fontos informcitpus, amely m eghat roz egy epizdot, a partnerek kztti kapcsolat. Klnbzkppen visel kedhetnk ugyanazzal a szemllyel szemben attl fggen, vajon az illet a rokonunk-e, vagy az rintkezs utn azt vrjuk-e, hogy kapcsolatunk fejldni fog, illetve azt, hogy vget r. Vizsglatok m utattk ki azt is, hogy igen vilgos fogalmaink vannak azokrl a kapcsolatfajtkrl, amelyek kult rnkban rendelkezsnkre llnak (lsd a 13. fejezetet), s hogy ezt az informcit is flhasznljuk interakciink meghatrozsra s kdolsra.
219

A sikeres szemlykzi kom munikci s benyomskelts fontos kvetel mnye teht, hogy ism erjk az interakcis epizd kvnalm ait, s pontos kognitv reprezentcink legyen arrl, hogy az adott epizdban mi a megfelel s elfogadott viselkeds. A szocilis jrtassggal rendelkez s ersen nellenrz szemlyek az interakcis epizdokrl finom abb s rzkenyebb nzetekkel rendelkeznek (Forgs, 1983; Snyder s Monson, 1975). A szocilis epizdok jellemzit manapsg erteljesen kutatjk. Mi vel az eredmnyes trsas viselkeds nagym rtkben fgg a helyzet kve telm nyeinek pontos szlelstl, a bennnket krlvev helyzetek vlto zatos tpusainak felismerse fontos lps lehet sajt trsas kom petencink nvelsben.

Tanulsgok
Ebben a fejezetben azt lttuk, hogy a trsas interakciban sokkal tbbrl van sz, mint arrl az egyszer kommunikcis jrtassgrl, hogy verblis s nem verblis zeneteket bocstunk ki s fogadunk. Az emberi interak ci mindig stratgiai interakci abban az rtelemben, hogy a trsakkal val interakcikban mindig sajt cljaink, elvrsaink s terveink kielgtst keressk. Lttuk, hogy a benyoms, amelyet a trsakra gyakorolunk, nemcsak az viselkedsket befolysolja irnyunkban, de vgs soron azt is meghatrozza, hogyan fogjuk ltni nm agunkat. Az eredm nyes benyo mskelts lnyeges elfelttele, hogy rzkenyek legynk a klnbz helyzetek kvetelm nyeire, kvetkezetesek legynk az nmegjelents ben, s jl m rjk fel sajt viselkedsnket. Ha egy szemly szert tesz ezekre a jrtassgokra, sokkal hatkonyabb lesz abban, hogy trsaival olyan interakcikat kezdemnyezzen s tartson fenn, amelyek jutalm at biztostanak szmra. A szemlyes kapcsolatok fejldsben rszt vev pszicholgiai folyam atokkal a kvetkez fejezetben foglalkozunk.

11. Az emberi szociabilits: ktds s vonzalom

A szocilpszicholgia s a kapcsolatok vizsglata / 224 Termszettl fogva trsasak-e az em berek? / 224 Az elszigeteltsg kvetkezm nyei / 225 Magnyossg / 228 A szociabilits okai / 230 Ktds s vonzalom / 231 A szeretet meghatrozsa fel: a vonzalom m int attitd / 234 A vonzalom mrse / 235 A vonzalom kt vltozata: szeretet s csodlat / 239 A vonzalom elmletei / 239 Jutalom, csere s vonzalom / 239 Kognitv egyensly elmletek / 241 Tanulsgok / 244

11Az em beri szociabiiits: ktds s vonzalom

Az eddigiekben a trsas interakci alapvet sszetevit trgyaltuk: ho gyan szleljk s rtelmezzk trsainkat, hogyan hasznljuk a szbeli s nem verblis zeneteket s a benyomskeltsi stratgikat a trsakkal val kom m unikciban. Most elrkezett az ideje, hogy a trsas interakcit egy harm adik nagyon fontos szempontbl vegyk szem gyre: ebben a fejezet ben az emberek kztti ktdssel s vonzalommal, valam int a szemlyes kapcsolatok kialakulsval fogunk foglalkozni. A~trsas interakci s a kapcsolat fejldse szorosan sszefgg egymssal./ Amikor trsainkkal interakcit folytatunk, viselkedsnk ltalban'kifejezi a vonzalom s intim its bizonyos szintjt, amelyet a partnernkhz fzd kapcsola tunkb an megfelelnek rznk. Az olvas bizonyra emlkezni fog arra, hogy ez volt az alapja Argyle s Dean intim its-egyensly elmletnek, amelyet a 9. fejezetben trgyaltunk. Az elbbiek rvnyesek megfordtva is. Egy adott rintkezs kimeneteltl fggen a viszonyuls s intimits eredeti szintje a partnerek kztt jvhagyst nyer, cskken vagy ers dik. A trsas interakci epizdjai teht egyszerre elzmnyei s kvetkez mnyei az em berek kztti ktdsnek s vonzalomnak. A szemlykzi kapcsolatokkal foglalkoz pszicholgusok ltalban ilyen krdseket tesznek fel: M irt keresik ltalban az em berek egyms trsasgt? Mi vonzza egyik embert a msikhoz? Mifle emberek lesznek a bartaink? Milyen felttelek kztt fejldik egy szerelmi kapcsolat hzassgg? M irt nem fejldnek egyes kapcsolatok? Ezek olyan krdsek, amelyek a filozfusokat, rkat, kltket s m vszeket mr a rgm lt idktl kezdve rdeklik. Kulturlis rksgnkben sok olyan m van, amelynek ltrejttt ers ktdsi rzelmek, pldul szerelem, bartsg, bajtrsiassg vagy rokonsg segtettk. Ebben a fejezetben az emberi szociabiiits nhny alapvet jellemzjt tekintjk t. A kvetkez fejezet ben ezt a tm t a trsas kapcsolatok kialakulsval s fejldsvel folytat juk.
223

A szocilpszicholgia s a kapcsolatok vizsglata


A ktdsen alapul kapcsolatoknak letnkben betlttt kzponti szere pe volt valsznleg a legfbb oka annak, hogy m irt haboztak a szocil pszicholgusok a legutbbi idkig, hogy ezeket az igen szemlyes s rzelmileg teltett lm nyeket a hideg tudom nyos vizsgldsnak alves sk. Sok ember mg most is azt hiszi, hogy a szemlyes kapcsolatok szent s srthetetlen rszei letnknek, s hogy ezeket nem szabad kitenni az objektv elemzsnek, m ert az valsznleg lerombolja az ket vez misz trium ot. Egyes politikusok mg a legutbbi vekben is lesen brltk a szerelemmel foglalkoz pszicholgiai kutatsokat. William Proxm ire ame rikai szentor mindssze nhny vvel ezeltt jelentette k i : gy vlem, hogy 200 milli amerikai azt szeretn, ha m aradna letben valami titokza tossg, s m indenekeltt arra nem vagyunk kvncsiak, hogy mirt szeret bele egy frfi egy nbe s m egfordtva." Az emberi kapcsolatokkal foglalkoz tudom nyos kutatssal szembeni gyanakvst sok ember osztja. Nem hiszem, hogy ezek az aggodalmak jogosak. Nem valszn, hogy a kzeljvben m indent m egtudunk az emberi kapcsolatokrl, gy ht elegend tere marad a titoknak s a rom an tiknak. Ugyanakkor azoknak az em bereknek a szma, akik szemlykzi kapcsolataikban komoly nehzsgekkel kszkdnek, a nyugati trsadal m akban llandan nvekszik. Philip Zimbardo, aki behatan foglalkozott a trsas elszigeteldssel s flnksggel, kim utatta, hogy ez nemcsak az Egyeslt llamokban, hanem sok ms orszgban is nagy gond. Szeretnm emlkeztetni az olvast a m odern ipari trsadalm ak em bernek nvekv elszigeteldst eredmnyez valszn trtnelm i okokrl az els fejezet ben elm ondottakra. E tm akrt illeten ism ereteinkben mg nagy hzagok vannak, de a szemlyes kapcsolatokkal foglalkoz kutatsok mr feltrtak nhny rdekes tn y t arrl, hogyan s mirt vonzdnak az emberek egymshoz.

Termszettl fogva trsasak-e az em berek?


Alapvet krdssel kell kezdeni: valban szksgnk van-e intim trsas kapcsolatokra? Nem lhetnnek-e ugyanolyan jl, vagy taln mg jobban az emberek egyedl, msok trsasga nlkl? gy tnik, hogy a vlasz egyrtelm nem". Nha azt mondjk, hogy a homo sapiens eredenden trsas faj, s ebben az lltsban ktsgkvl sok igazsg van. Szemmel lthatan keressk s lvezzk egyms trsasgt, a szemlyes kapcsolatok rendkvl fontos szerepet jtszanak letnkben, s az a kpessgnk, hogy a csoportos tevkenysgben egymssal egytt tu d u n k m kdni, valsz nleg nagym rtkben jru lt hozz fajunk evolcis sikerhez. letnk nagyobb rszt msok trsasgban tltjk. Latane s Bidwell (1977) pusztn megfigyeltk az em bereket egy egyetemi faluban, s azt
224

tapasztaltk, hogy a ltott emberek m integy 60 szzalka msok trsasg ban volt. A nk gyakrabban voltak trsasgban m int a frfiak, ami azt jelzi, hogy - legalbbis nyilvnos helyeken a nk tbb ktdsi viselke dst tanstanak, m int a frfiak. A trsakkal tlttt id arnyrl ponto sabb kpet is alkothatunk, ha az em bereket arra krjk, hogy egy napl ban jegyezzk fel valam ennyi interakcijukat. Deaux (1978) ezt az eljrst alkalmazva azt tallta, hogy az emberek ber riknak csak m integy 25 szzalkt tltik egyedl. A m aradk id a kvetkezkppen oszlott m eg: 12% ellenkez nem trssal, 15% azonos nem trssal, 17% azonos nem emberek egy csoportjval s 30% vegyes nem csoporttal. Ez az idbeli eloszls azonban termszetesen csupn tlag, az egyes szemlyek tbbkevsb eltrtek ettl. Az emberek kztt a szociabilits szempontjbl termszetesen nagy klnbsgek vannak (11.1 gyakorlat). Swap s Rubin (1983) a szemlykzi

11.1

GYAKORLAT

M ilyen szo cib ilis f in ?

Trsasg kedvel ember n ? Mennyire fontosak a trsas rintkezsek az letben? Mit gondol, ber rinak mekkora rszt tlti ms emberek trsasgban? Becslje meg rsban, hogy ber rinak hny szzalkt tlti (a) egyedl, (b) az ellenkez nem tagjainak trsasgban, (c) az azonos nem tagjainak trsasgban, (d) azonos nem trsak csoportjban s (e) vegyes csoportban! Azt, hogy becslsei mennyire felelnek meg a valsgnak, hasonl eljrssal ellenrizheti, mint Deaux (1978). Vezessen nhny napig naplt, amelyben 15 percenknt feljegyzi sajt tevkenysgt, mit, hol, kivel csinl! Ksbb sszead hatja, mennyi idt tlttt a klnbz tpus emberekkel. A naplt a helyek (hol?) s a tevkenysgek tpusainak (munka, pihens stb.) elemzsre is felhasznlhatja. Ez az egyszer eljrs egszen biztosan rdekes tnyeket hoz felsznre trsas rintkezseinek tnyleges mintirl, amelyek igencsak klnbzhet nek korbbi becslseitl I

irnyultsgot jabban azzal a m rtkkel hatroztk meg, am ennyire valaki ms emberek irnt rdekldik s reagl rjuk" (208. o.). A fenti szerzk szerint a szemlykzi irnyultsg szemlyisgvonshoz hasonlthat, mely standard pszicholgiai sklval megbzhatan m rhet. M iknt egy koll gm megjegyezte, meglehetsen paradox dolog, hogy a szocilpszicholgu sok s ms tudsok szembetn kivtelt kpeznek a szociabilits csaknem egyetemes m intja all: idnk legnagyobb rszt egyedl, olvasssal s rssal tltjk vagy a szmtgp kpernyje eltt lnk, m int m ost n is teszem, amikor ezt a m ondatot lerom!

Az elszigeteltsg kvetkezmnyei
Mi trtnik, ha valamilyen okbl arra knyszertik az em bereket, hogy megszokott trsas kreiket elhagyjk, s a trsaktl elszigetelten ljenek?
225

Elvtve vannak ism ereteink olyan embercsecsemkrl, akiket llatok ne veltek fel, s gy nttek fel, hogy nem volt semmilyen kapcsolatuk ms emberi lnyekkel. Az ilyen egynek, brm ilyen gondosan poljk is ket ksbb, javthatatlan szellemi visszam aradottsgban szenvednek. Ilyen esetekben termszetesen soha nem lehet megmondani, hogy a visszamara dst nem valamilyen szletskor vagy az eltt bekvetkezett krosods okozta-e, nem pedig az, hogy a csecsem kikerlt az emberi trsadalombl. Az elszigeteltsg kvetkezm nyeirl megbzhat kpet kapunk, ha nor mlis egszsges egynek reakciit tanulm nyozzuk, akik valamilyen ok bl hossz ideig elszigeteltsget ltek t. Sok trtnelm i s irodalmi besz molt ism ernk hajtrtt tengerszekrl, akik egyes esetekben tbb vig ltek egyedl. Az beszmolik egyhangan kedveztlenek. Mg ha elegend lelem s megfelel menedk ll is rendelkezsre, az emberi lnyek hinya hamar okoz szenvedst s depresszit. Az elnyl elszige teltsgre adott gyakori vlasz ms pszicholgiai tnetek megjelense, pl dul hallucincik s hajlamossg arra, hogy az emberek nm agukban vagy az llatokhoz beszljenek. A ksrleti vizsglatok tovbbi informcikkal szolglnak az elszigetelt sg kvetkezm nyeirl. Schchter (1979) napi 20 dollrt (ami akkor sokkal tbbet rt, m int m anapsg!) fizetett nkntesen jelentkez egyetemi hall gatknak, hogy m aradjanak egy tkletesen elszigetelt, ablak nlkli, mestersgesen m egvilgtott szobban. A ksrleti szemlyek a szablyos tkezsi idkben tpllkot kaptak, de nem tallkozhattak senkivel, nem olvashattak, nem hallgathattak rdit s nem nzhettek televzit. Az t ksrleti szemly nagyon klnbzen reaglt az elszigeteltsgre. Az egyik csupn 20 percet brt ki, mg egy msik kpes volt 8 napig maradni. A tbbiek tlagosan 2 napot m aradtak, s arrl szmoltak be, hogy nem reztek semmi klnsebbet, vagy pedig arrl, hogy egyre knyelm etle nebbl reztk magukat. gy t n ik teht, hogy hatalmas egyni klnbsgek vannak abban, m ennyire t rik az emberek az elszigeteltsget, s m ennyi trsas rintkezs re s trsas ingerlsre van szksgk. Egyes pszicholgusok, pldul Hebb (1956) s Eysenck (1969) szerint az egynek klnbznek alapvet izgalmi szintjkben, s ennek kvetkezm nyeknt abban is, hogy milyen az optimlis stimulci, amire szksgk van. Eysenck szerint a klnbz izgalmi szint, melyet biolgiai s genetikai tnyezk hatroznak meg, felels az olyan fbb szemlyisgklnbsgekrt is, m int am ilyen az extroverzi-introverzi s a neuroticizmus. Ezek az elmletek azt sugalljk, hogy a szociabilits sszefgg a szemlyisg alapvet mintzatval, csak gy, m int egy szemly genetikai s fiziolgiai felptsvel. Noha ez a nagyon rdekes elmlet egyike azoknak a - nem tl nagyszm trekv seknek, amelyek a trsas viselkedst biolgiai vltozkhoz kvnjk kap226

Ksznm, hogy rm gondolt, Mr. Pomeronky, de nem hinnm, hogy valben kezelni tudnm a cici terhessgt. A magnyra adott gyakori reakd, hogy ms llnyek, elssorban llatok trsasgt keressk, akiket azutn szinte emberi tulajdonsgokkal ruhzunk fel.

csolni, az Eysenck modellje ltal felvetett krdsekre mg nem sikerlt megfelel megoldst tallni a pszicholgiai irodalomban. Az idleges trsas elszigeteltsgnek ms rdekes kvetkezm nyei is vannak. A bban az idszakban, amikor megvonjk tlk a trsas rintke zst, az emberek ltalban igen nyitott vlnak az j lm nyekre s benyomsokra, lnk lmokat s kpzeleti kpeket ltnak, nha hallucincikat lnek t (Suedfeld, 1974). A ltom soknak" s jelenseknek" legalbbis egy rsze, melyekrl vallsos elveik m iatt szlssges trsas elszigeteltsgben l emberek, pldul rem etk vagy szerzetesek szmol nak be, szintn az ilyen hallucinciknak tulajdonthat. A trsaktl val elszigetels az agymossi eljrsnak is rsze, s a rvidebb izolcit olyan terpis clokra is hasznljk, m int pldul a dohnyzsrl val leszoktats. Ezek a mdszerek azt a krlm nyt hasznljk ki, hogy a kom m unik cinak a trsas elszigeteltsg llapotban vagy utna jval nagyobb hatsa van, m int egybknt. Valam ennyinknek szksge van trsas rintkezsre ms emberi lnyekkel, ha fenn akarjuk tartani a normlis pszicholgiai alkalmazkodst, noha nagy egyni klnbsgek vannak a tekintetben, hogy pontosan m ennyi rintkezs is az optim lis" szm unkra. A trsas rintkezs megvonsa idegest, a legtbb em bert elbizonytalantja s befolysolhatv teszi.
227

M agn yossg
letnk sorn alighanem valam ennyien tltk mr a magnyt. A magny idszakban emberi trsasgra vgyunk, szeretnnk a trsakkal valami lyen egyttes tevkenysget folytatni, vgydunk a szeretet s az elfoga ds valamilyen jele utn. A magny rzst nagyon nehz meghatrozni, mivel az em bereknek klnbz szksgleteik s elvrsaik vannak a trsas rintkezssel szemben. Amg az egyik ember magnyosnak rezheti magt akr tucatnyi bartja kztt is, msokat tkletesen kielgt, ha egyetlen szemly van a trsasgukban. Rubinstein s Shaver (1979) krd vet kzltek egyszer a magnyossgrl egy jsgban, s ennek rvn az Egyeslt llamok m integy 25 ezer lakostl gyjtttek rszletes informci t errl az lmnyrl. A magnyos em berek lettrtnetben a szlk vlsa volt a legfbb elzmny, m intha csak ezek az em berek attl szen vednnek, hogy szleik elutastottk ket. A kutatk a magnyossg klnbz tpusairl szmoltak be, pldul (1) remnytelensg (az illet tehetetlen, flelemmel teltett s remnytelen),

11.2

GYAKORLAT

A magnyossg mreszkze A magnyossgot nehz objektvan meghatrozni. A kutatk a magnyossg vizsglatban ltalban az albbihoz hasonl szubjektv sklkat hasznlnak. A skla kitltsekor minden egyes krdst gondosan olvasson el s az egyik szm bekarikzsval vlaszoljon olyan szintn, amennyire csak tud: 1 Hatrozottan nem Igaz. 2 Valsznleg nem igaz. 3 Nem vagyok biztos benne. 4 Valsznleg igaz. 5 Biztosan igaz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Gyakran nagyon egyedl rzem magam. Nehezen tallok bartokat. Gyakran egyedl csinlok dolgokat. Gyakran vrom, hogy telefonljanak vagy rjanak nekem. Nehezemre esik emberekkel tallkozni. Az emberek gyakran kikzstenek. Szeretnm, ha tbb embert ismernk, akikkel sszejhetnk. gy vlem, az emberek igazbl nem rtenek engem.

9 Nincs vonz szemlyisgem. Vlaszait gy rtkelheti, hogy a bekarikzott szmokat egyszeren sszeadja. Minl kzelebb van az sszegknt kapott szm 45-hz, annl valsznbb, hogy n valban tli a magnyossgot. A fenti skla valjban nem tekinthet szakmailag jl elksztett eszkznek, azonban tartalmban s formjban hasonlt azokra a magnyossgsklkra, melyeket a kutatk gyakran hasznlnak.

228

Mirt vagyok Ilyen magnyos? A magny lmnye ersen szubjektv, s a magnyra adott reakci is nagymrtkben fgg attl a magyarzattl, amit az emberek sajt llapotukra tallnak.

(2) trelmetlen unalom (az illet valahol mshol akar lenni, unatkozik s knyelm etlenl rzi magt), (3) depresszi (az illet elszigeteltnek rzi magt, melankolikus s szomor) s (4) nbecsmrls (az illet csnynak, bizonytalannak s butnak rzi magt). Az emberek reakcija a magnyra nagym rtkben fgg attl, hogyan magyarzzk meg nm aguknak mag nyossgukat. Az olvas bizonyra emlkezik arra, hogy az attribcieimlet kpviseli az ilyen m agyarzatokat aszerint osztlyoztk, hogy hova helyezik a kivlt okokat (kvlre vagy bellre) s m ennyire tartjk az okokat stabilnak (lland-alkalmi) (lsd az 5. fejezetet). Azok a mag nyos emberek, akik m agnyossgukra bels-lland m agyarzatot adnak (pl. kls megjelensk, szemlyisgk) a leginkbb lemondak s dep resszisak. Azok, akik magnyossgukat sajt erfesztseik hinynak tulajdontjk (bels-alkalmi) kevsb idegesek s jobban bznak a vltozs ban. Az alkalmi kls okok (pl. azrt vagyok magnyos, mivel ppen most kltztem egy j krnykre) tbb rem nnyel kecsegtetnek a vltozsra, mg az lland kls okok (pl. az emberek szndkosan kikzstenek engem) gyakran vezetnek ellensgessghez. Azok az emberek, akik idejk nagyobb rszben magnyosak, paradox m don mg akkor is visszahzdhatnak az alkalmi szocilis rintkezstl, amikor lehetsgk lenne erre. gy tnik azonban, hogy erre j okuk van. A magnyt, gy tnik, slyosbtja a trsas rintkezs, s a rkvetkez elszigeteltsg" (Schultz, Moore, 1984, 67. o.). Ms szavakkal, a magnyos em berek kevsb vllaljk az alkalmi rintkezsek kockzatt, mivel ezek a tarts m agnyt nem enyhtik, hanem mg fjdalmasabb teszik. A magnyrl szl beszmolkkal leggyakrabban sszekapcsolt szem lyisgvons a flnksg. A flnk emberek flnek az emberi kapcsolatok229

ti, klnsen akkor, ha valamilyen tekintllyel vagy rzelmileg fenyeget szemllyel kell kapcsolatba lpnik. Zimbardo (1977) eredm nyei szerint az em berek csaknem 80%-a flnk vagy volt lete sorn flnk. A flnks get alapos gyakorlssal lehet lekzdeni, de vannak olyan helyzetek, ami kor a flnksg kifejezetten kvnatos jellemz lehet. Azltal, hogy vissza hzdnak az emberi kapcsolatoktl, a flnk em bereknek tbb idejk marad, hogy trsaikrl gondolkodjanak s megrtsk ket, s kevsb valszn, hogy trsaikkal szemben agresszven vagy tmadlag lpjenek fel. Ltjuk teht, milyen nehz feladat a trsas rintkezsbl pontosan annyit kapni, am ennyire szksgnk van. A kvetkez rszben azt fogjuk megvizsglni, m irt van szksgnk a szociabilitsra.

A szociabilits okai
M irt keresik az em berek egyms trsasgt olyan kitartan? Milyen elnynk szrmazik abbl, ha msokkal egytt vagyunk? Az emberi szociabilitsra tbbfle pszicholgiai magyarzat ltezik. Egyes gondolko dk szerint a trsak jelenlte nmagban jutalm az, megerst jelleg. Meglehet, hogy a trzsfejlds kvetkezm nyeknt alakult ki, hogy em bertrsainkban inkbb a pozitv, m int a negatv lmnyek forrst ltjuk. Lehet, hogy ezt a tanulsi tapasztalatot" terjesztettk ki valamennyi lehetsges trsas rintkezsnkre. Ms elmletek szerint az emberek trsasga azrt szksges szmunkra, hogy kpesek legynk nm agunk rtkelsre. E nzet szerint, ms objek tv m rtk hinyban az emberek a trsas sszehasonlts (Festinger, 1976) folyamata rvn msokhoz viszonytva rtkelik nmagukat. Ha nem volnnak ms emberek, nehzsget okozna nm agunk rtkelse s az, hogy kvetkezetes nkpet alaktsunk ki nm agunkrl. Az elz fejezet ben mr lttuk, hogy az nkp alapveten trsas kpzdmny, amely a trsakkal folytatott interakciban, a tlk kapott visszajelentsek alapjn jn ltre. A szociabilits harm adik magyarzata - a szocilis csereelmlet szerint azrt keressk msok trsasgt, m ert a trsakkal val egyttm k dsben nagyobb jutalm at s kielglst tu d u n k szerezni, m int egyedl.(Az interakci teht szksges eszkz, m elynek rvn cljainkat elrjk, gy ht jutalm az jellegl A trsasg segt a stressz cskkentsben is, s a szorong vagy valami miatt aggd em berek gyakran keresik ms em berek trsasgt. Schchter (1959) ezt a hajlamot rdekes ksrletben demonstrlta. Egyetemi hallgat nknek azt mondta, hogy egy ksrlet rszeknt elektrosokkot fognak kapni. Egyes szemlyeknek azt m ondtk, hogy a sokk fjdalommentes lesz, akr egy csiklandozs. Ms ksrleti szemlyekkel azt kzltk, hogy a sokk igen fjdalmas lesz, de nem okoz tarts krosodst. Ezutn a ksrleti szemlyekkel kzltk, hogy a berendezs felszerelsig van mg nhny
230

perck, s m egkrdeztk tlk, hogy egy kzs vrhelyisgben, a trsa ikkal egytt, vagy pedig egyedl kvnnak-e vrakozni. Schchter gy vlte, hogy azok a nk, akikben a fjdalmas sokk elrejel zsvel szorongst keltettek, elnyben fogjk rszesteni a trsas vrako zst. A 32 szorong ksrleti szemly kzl 20 a trsakkal val vrakozst vlasztotta. A 30 nem szorong ksrleti szemly kzl viszont csak 10 tett gy. Eszerint az em berek klnsen keresik a trsasgot, amikor szoronga nak vagy stresszet lnek t. Egy msik vizsglatban a szorong ksrleti szemlyek tovbbi vlasztsi lehetsget kaptak. Azt kellett eldntenik, hogy kikkel akarnak egytt vrakozni: olyan emberekkel, akik szintn fjdalmas sokkra vrnak, vagy pedig olyanokkal, akik mg a ksrletben sem vesznek rszt. A legtbb ksrleti szemly azokkal kvnt vrakozni, akikre ugyanaz a jv" vrt, m int rjuk. Ms szavakkal, a hozznk hasonl helyzetben lv em berek trsasga klnsen hatsos a szorongs cskkentsben: gy tnik, valban igaz a monds, hogy a b a bnat trsasgt k ed v e li"! Azt azonban, hogy ms emberek jelenlte segthet-e bennnket, hogy jobban rezzk m agunkat, fgg a sajtos helyzettl is. Amikor a szemlyek azrt szorongtak, m ert egy zavarba ejt (nem pedig fjdalmas) ksrletre vrakoztak, legtbbjk elnyben rszestette az egye dli vrakozst (Sarnoff s Zimbardo, 1961).

Ktds s vonzalom
A ms emberek irnti igny, a trsas letre val motivci, m int fentebb lttuk, csaknem egyetemes. Idnket azonban nem vletlenszeren tltjk el brkivel, aki csak kznl van. Trsas kapcsolatainkat ltalban a poten cilisan hozzfrhet partnerek nagyobb m intjbl vlasztjuk ki. Hogyan trtnnek az ilyen vlasztsok ? Mi hatrozza meg, hogy kapcsolatot ltes t n k egy szemllyel vagy sem? Az egyetemi vfolyam unkon, m unkahe lynkn, szomszdsgunkban vagy klubunkban potencilisan rendelke zsre ll tbb szz vagy ppen tbb ezer ember kzl hogyan dntjk el, hogy ki lesz az a nhny, akivel kzeli ismeretsgbe k erlnk? Sok vltoz jtszik ebben fontos szerepet. A legmeglepbb taln az a tny, hogy a kapcsolat korai szakaszban valjban nem mi dntjk el, hogy kivel tltsk az idnket, nem tudatosan vlasztjuk ki partnereinket. Azok a vltozk, melyek a felletes ismersk potencilis krt meghatrozzk, ltalban nem tlnk fggenek, s mg gondolni se nagyon szoktunk rjuk. Az ismeretsg legnyilvnvalbb, de szinte teljesen elhanyagolt tnyezi egyszeren a tr s az id : ahhoz, hogy egy lehetsges partnerrel tallkoz zunk, meghatrozott idben, meghatrozott helyen kell lennnk. Brmi lyen meglep is, ez az egyszer s nyilvnval krlm ny trsas kapcsola taink taln legnagyobb korltja. A fldn l sok milli em ber kzl csak
231

nagyon kis hnyaddal fogunk letnkben tallkozni. Ezeknek is csupn egy mg kisebb tredke lesz elg ideig elg kzel hozznk, hogy szreve gyk ket. Ez a kis csoport m inden jvbeni ism eretsgnk s bartsgunk potencilis forrsa. Sok rdekes vizsglat bizonytja a trbeli kzelsg fontossgt a bartsg kialakulsban. Egy jl ismert terepvizsglatban Festinger, Schchter s Back (1950) a fizikai kzelsg szerepre voltak kvncsiak a kapcsolatok fejldsben. Vajon az a krlm ny, hogy kt ember egyms kzelben l s nagyobb lehetsge van, hogy egymsba tkzzn, megnveli-e bartsguk valsz nsgt? Ezek a kutatk egy kollgium j laki kztti bartsgok szvdst elemeztk a M assachussettsi M szaki Egyetemen (MIT). Azt vrtk, hogy ha olyan emberek kltznek a krzetbe, akiknek az adott kzssg ben nem voltak korbbi kapcsolataik, a bartsgok valsznleg azoknak a rvid s passzv rintkezseknek az alapjn fognak kifejldni, amelyek m unkba menet vagy haza ton vagy a krnyken tett stk alkalmval jnnek ltre. Ezek a rvid tallkozsok, ha elg gyakoriak, elszr csak klcsns ksznss, majd beszl viszonny, vgl, ha a pszicholgiai tnyezk is megfelelnek, bartsgg alakulnak (34. o.). Az eredm nyek ltalban altmasztottk ezeket a feltevseket: minl kisebb volt a fizikai tvolsg kt laks kztt, annl nagyobb volt a valsznsge annak, hogy a lakk barti kapcsolatot ltestenek. Amikor a lakkat arra krtk, hogy soroljk fel legjobb bartaikat, a kzvetlen ajtszomszdokat em ltettk 41%-ban, a ktajtnyira lakkat 22%-ban, mg a hrom ajtval tvolabb lakkat csak 10%-ban em ltettk. Ksbb ltni fogjuk, hogy a hasonl vletlenek, pldul az, hogy ki l m ellettnk az els egyetemi eladson, ki foglalja el a szomszdos rasztalt, m unkapa dot vagy irodt, kpes vekre meghatrozni szemlyes bartsgainkat (lsd a 11.3 gyakorlatot). Festinger eredm nyei termszetesen csupn azt jelentik, hogy a fizikai kzelsg serkenti a vonzalmat, azonban nem szksgkppen okozza azt. Gyakran elfordul, hogy a knyszer szlte kzelsg pontosan ellenkez hatst vlt ki. A zsfolt brhzakban l em berek gyakran bartsgosab bak egy tvoli lakval, m int kzvetlen szomszdukkal, hogy megelzzk az esetleges behatolsokat szemlyes letkbe. M indazonltal ha valaki egy krnyken j jvevny, s trsas kapcsolatai korltozottak, a vletle nl kzelbe kerl em berek kpezik szmra a legnyilvnvalbb mintt, amelybl jvbeli bartait kivlaszthatja. Oxfordban a doktorl dikok szmra fenntartott kollgiumi blokkban ltem, amely sok tekintetben hasonltott ahhoz az plethez, melyet Festinger s m unkatrsai vizsgltak. Az Oxfordban tlttt hrom v alatt ktsgtelenl az volt a benyomsom, hogy az egyms kzelben l vagy ugyanazt a lpcshzat hasznl emberek gyakrabban lettek bartok, m int a tvolabbi szomszdok.
232

11.3 GYAKORLAT Tr s bartsg Festinger, Schachter s Back eredmnyeinek ellenrzsre elvgezhet egy kisebb vizsglatot. Ksztsen vzlatot kzvetlen lakkrnyezete (plet, utca stb.) trbeli elrendezsrl. Jelljn be a trkpen minden kit, /'ajakivei ltsbl ismerik egymst, de soha nem beszltek, (b)akivel felsznes, ksznsi kapcsolat ban van csak, fel akivel esetenknt beszlget s (d) akiket bartainak nevezne. Van-e valamilyen kapcsolat a trbeli kzelsg s a fenti csoportok kztt ? Ha nem tall sszefggst a trbeli kzelsg s a bartsg kztt, van-e az n helyzetnek olyan sajtos jellemzje, amivel ezt az eredmnyt meg tudn magyarzni ?

11.4

GYAKORLAT

Ismerssg i s kedvels Valban azrt vonzdnak az emberek jobban a msikhoz, mert egyszeren ismersnek ltjk? Ennek a feltevsnek az ellenrzshez szereznie kell nhny azonos mret fnykpet klnbz emberekrl. J forrsok lehetnek az jsgok, amelyek futballcsapatok vagy kormnyok kpt kzk, illetve az rettsgi tablk. Vgja ki ezeket a kpeket, s gy rendelkezsre ll egy kszlet azonos mret fnykpekbl. Vletlenszeren vlassza ki a fnykpek felt, s jellje meg ket! Mutassa meg ezeket a fnykpeket ksrleti szemlyeinek, s engedje meg, hogy rvid ideig nzzk ket! Megkrdezheti tlk pldul, hogy mennyi ids lehet a kpen brzolt szemly? Kt nappal ksbb, amikorra ksrleti szemlyei mr bizonyosan elfelejtettk a korbban ltott fnyk peket, mutassa meg nekik ket jra, de most mr elkeverve ket a teljes kszletben! Ezttal azt krje tlk, hogy minden fnykpet rtkeljenek abbl a szempontbl, hogy mennyire vonzdnak a kpen brzolt szemlyhez! Hasznlhatja az albbi htfok sklt: A kpen brzolt szemlyt nagyon vonznak tartom A fnykpen brzolt szemlyt nagyon ellenszenvesnek tartom

Szmtsa ki az tletek tlagrtkt a fnykpek mindkt csoportjra! Valsznleg azt az eredmnyt fogja kapni, hogy br az emberek bizonyra nem emlkeznek r, hogy korbban lttak-e egy fnykpet vagy sem, az ismers kpeket (azokat, melyeket korbban lttak) ltalban vonzbbnak tltk, mint az ismeretleneket.

A fizikai kzelsg gyakran eredm nyez vonzalm at, mivel megnveli a rvid rintkezsek valsznsgt. Figyelemre m lt tny, hogy a msik ember futlagos ltvnya is gyakran elegend ok az irnta rzett vonzalom megnvekedshez (lsd a 11.4 gyakorlatot). Erre a gyakran tapasztalt hatsra az a legvalsznbb magyarzat, hogy egy szemly ism telt ltv nya nveli az ismerssgt, s valam ennyien jobban vonzdunk az ismers szemlyekhez s trgyakhoz, m int az ism eretlenekhez (Zajonc, 1970). Gyakran figyeltem fel magam is erre a tnyre, m ikzben dikjaim vizsgadolgozatait osztlyoztam. Amikor az vfolyam nagy, s sok ism eret
233

len emberbl ll, ismers nvvel tallkozva autom atikusan kedvezbb attitdjeink s vrakozsaink lpnek fel. Mivel szocilpszicholgus va gyok, termszetesen megprblom kivdeni", hogy ez a hats befolysol ja az osztlyzatot! A vonzalmat gyakran tpllhatjk teljessggel elre lthatatlan tnye zk. Valsznleg jobban fogunk vonzdni egy szemlyhez, ha kellemes, nyugodt helyen tallkozunk vele, amikor boldognak s elgedettnek rez zk magunkat, m int akkor, ha ugyanezzel a szemllyel egy kellemetlen, zajos krnyezetben tallkozunk. Staats s Staats (1958) felttelezte, hogy az em bereket a klasszikus kondicionls elveinek megfelelen akaratlanul is pozitv vagy negatv minsgekkel kapcsoljuk ssze. Ksrletkben a ksrleti szemlyeknek neveket m utattak (Bili, Tm, Joe stb.), s ezzel egy idben kellemes (pl. boldog) vagy kellemetlen (pl. keser, csnya) szava kat m ondtak. Ksbb arra krtk a ksrleti szemlyeket, hogy rtkeljk a ltott neveket. A szemlyek a kellemes szavakkal trstott neveket kellem esebbnek rtkeltk, mint azokat a neveket, melyek kellemetlen szavakkal kapcsoldtak ssze. Ezt az elvet kvetve, a valsgos letbeli tallkozsok helyzete s krnyezete sszekapcsoldhat fejnkben az em berek felttelezett tulajdonsgaival s ezltal befolysolhatja az irntuk rzett vonzalmat.

A szeretet m eghatrozsa fel: a vonzalom mint attitd


M indeddig gy beszltnk a vonzalomrl s a kapcsolatokrl, mintha ezeknek a kifejezseknek a jelentse m indenki szmra vilgos volna. De mit is jelent pontosan az, hogy szeretni, vagy szeretve lenni? Valban felttelezhetjk-e, hogy a klnbzfajta vonzalmak, pldul az osztly ban lvezett npszersg, a szerelem, egy lls elnyerse vagy egy megh vs a kollgnk rszrl egy partira, ugyanazokon a folyamatokon alapul nak? A kznapi letben az olyan szavakat, m int szeretet" vagy vonza lom" nagyon vltozatos helyzetekben hasznljuk. Nem arrl van-e inkbb sz, hogy a klnbz helyzetek s klnbz kapcsolatok a vonzalom klnbz folyamataival llnak kapcsolatban? A legtbb szocilpszichol gus nzete szerint a klnbsgek ellenre a szemlykzi vonzalom legtbb formja alapveten hasonl szablyokat kvet. A szemlykzi vonzalom legltalnosabban elfogadott meghatrozsa szerint a vonzalom egyszeren a msik szemly irnti pozitv attitd. Az attitd a szocilpszicholgia egyik kzponti fogalma. Az attitd sszetett fogalma arra a tnyre vonatkozik, hogy m inden em bernek van nak bizonyos tarts hajlamai, belltdsai, rzsei, hiedelmei s ismeretei az tjba kerl szemlyekkel s trgyakkal szemben. Emlkeztetni szeret nnk az olvast arra, hogy az attitd fogalmval mr tallkoztunk a
234

6. fejezetben, amikor Bem nszlelsi elmlett trgyaltuk. Egy szles krben elfogadott modell szerint az attitdt hrom alapvet sszetevre lehet felbontani: (a) megismersi sszetevre, vagyis az attitd trggyal kapcsolatos tudsra s hiedelm ekre; (b) affektv kom ponensre, vagyis az attitd trggyal szembeni rzsekre s rzelm ekre; s (c) viselkedsi ssze tevre, vagyis az attitd trggyal kapcsolatos viselkedsi szndkokra vagy tervekre (Berscheid s W alster, 1969; Rubin, 1973). Ezt a m intt kvetve a vonzalom is hrom egymssal sszefgg kom ponenskszletbl ll; a msik szemlyre vonatkoz hiedelmekbl, az irnta rzett rzelmek bl s a vele szemben tanstott viselkedsbl. Ha a vonzalmat a msik ember irnti pozitv attit dknt hatrozzuk meg, kielgten ltalnos fogalmunk van ahhoz, hogy m indazokban a helyzetekben alkalmazni lehessen, ahol csak vonzalom fellp. A vonzalom attitdknt val meghat rozsa azt is lehetv teszi, hogy az attitdm rsre kidolgozott klnbz m dszerekkel mrni tudjuk.

A vonzalom mrse
A trsas kapcsolatok legkorbbi kutatsai ltalban arra korltozdtak, hogy megprbljk em pirikusan mrni az em berek egyms irnti pozitv hajlandsgt. A Bogardus (1925) ltal kifejlesztett trsadalmi tvolsg skla az egyik els ilyen em pirikus eszkz, amely a trsak irnti attitd mrsre szolgl. Ez az eljrs annak jelzsre kri a vlaszolkat, hogy m ilyen szoros kapcsolat ltestsre llnak kszen klnbz tpus em berekkel. A vlaszoknak hat lpcsje van: a nagyon kzelitl kezdve (megengedn, hogy az illet hzassg rvn kzeli rokonsgba kerljn vele) a kzepesen keresztl (egytt dolgozna az illetvel) a teljes elutast sig terjednek (kitiltan az illett az orszgbl). Az olvas bizonyra szre vette, hogy ez a skla viselkedsi szndkot, nem pedig rzseket (rzelmi komponens) vagy hiedelm eket (megismersi komponens) mr emberrel kapcsolatban. A trsadalmi tvolsg sklt hasznl 1925-s vizsglat eredm nyei szerint a fehr amerikai ksrleti szemlyek a kanadaiakat s az angolokat engedtk a legkzelebbi" kapcsolatba, s a ngerektl, japnoktl s trkktl tartottk a legnagyobb trsadalmi tvolsgot. Az eljrst szleskren hasznljk a sztereotpia-kutatsban, s a szemlykzi kapcsolatok vizsglatban. A szemlyes vonzalom elemzsnek rzkenyebb mdszert fejlesztette ki M oreno (1934). A bban az idben nagy rdeklds nyilvnult meg a csoportfolyamatok irnt, s M oreno szociometrii mdszere alkalmas volt egy kis csoport tagjai kztti pozitv s negatv kapcsolatok teljes stru k t rjnak az objektv feltrkpezsre. A M oreno ltal alkalmazott elv meg lepen egyszer volt. M egkrte egy kis csoport valam ennyi tagjt, hogy egy darab paprra rjk le azoknak a nevt, akiket a csoportban a legjobban
235

11.1 BRA

Egy kpzeletbeli csoport szociogramja. A krk a csoporttagokat, a nyilak a vonzalml vlasztsokat jellik. Ebben a csoportban Rbert a trsas kzpont, s Dn peremhelyzet.

(esetleg a legkevsb) kedvelnek. Ennek az informcinak az alapjn azutn szociogramot ksztett, ami valjban a csoportnak olyan trkpe, amely az egyes egyneket s az egynek kztti szimptiakapcsolatokat brzolja (lsd a 11.1 brt). Egy ilyen trkpre rpillantva egyszerre lthatjuk a csoportnak m int egsznek a trsas struktrjt, s az egyes tagok szemlyes vonzalmait. Az ilyen trkpet felhasznlhatjuk arra is, hogy az egynek tpusait kapcsolataik alapjn jellemezzk. A sztrok a csoportnak azok a tagjai, akiket sok trsuk vlaszt, a perem helyzet egynek pedig azok, akiket trsaik ritkn vlasztanak. A fenti brn Robertet tekinthetjk sztrnak s Dnt perem helyzet nek. A szociometria mdszert a csoportkutatsokban szleskren hasz nltk, s m ind a mai napig npszer. A tanrok pldul hasznlhatjk a mdszert arra, hogy az osztlyukon belli szemlyes kapcsolatokrl kpet alkossanak. A szociogramok hasznosak lehetnek abbl a szempontbl is, hogy kpesek megvilgtani klnbz alcsoportokat vagy klnbz klikkeket" egy nagyobb csoporton bell. Ha m unkatrsai hajlandak az egyttm kdsre, az olvas is sszegyjtheti a szksges informcit akr sajt m unkahelyn is, s megrajzolhatja a szociogramot. A m ennyiben ezt teszi, gondoskodjon rla, hogy az adatok bizalmasak m aradjanak: nha fjdalmas s zavarba ejt az emberek szmra, ha nyltan feltrjk egy csoportban elfoglalt helyzetket. Senki sem szeret perem helyzet lenni, s a perem helyzetek nem mindig felelsek azrt, hogy kiszorultak a csoportbl! jabban a szociometrii eljrst bonyolult statisztikai technikk, pld236

SZSZTYR

BESZDKSZSG CSENDES

KOMPETENCIA
11.2 BRA Egy egyetemi csoport struktrja. Az U r a ennek a 15 tag csoportnak az szlelt struktrit mutatja, amely az egymsrl adott tletek tbbdimenzis sklzssal trtnt elemzsn alapul. A csoportban elfoglalt helyzetet egy adott tag elhelyezkedse a szoclaMllts, a kreativits s a kompetencia dimenzii mentn hatrozza meg. A -E tanszki oktatk; F -M kutatsban rszt vev dikok; N -P egyb tanszki dolgozk (ugyanennek a csoportnak az epizdszlel st lsd a 10.1 brn). (Forgs, 1978 nyomn.)

237

ul tbbdimenzis sklzs alkalmazsa rvn tovbbfejlesztettk gy, hogy a rokonszenvi rtkelseket a csoport tbbdimenzis geometriai trkpv alaktottk t (Jones s Young, 1972). Egy jabb vizsglatban ezt az eljrst alkalm aztuk (Forgs, 1978), s a segtsgvel m egalkottuk egy egyetemi csoport vonzalmi kapcsolatainak modelljt. A csoport tagjai teljes lls oktatk, kutatsban rszt vev dikok s a tanszki szemlyzet ms tagjai voltak (lsd a 11.2 brt). Ilyen modellben brmely kt csoport tag kztti tvolsg az brn arnyos a kettejk szlelt hasonlsgval, s a csoporttr" dimenzii jelzik, mely szemlyes jellemzk voltak a legfon tosabbak a tagok megklnbztetsben. A 11.2 brn lthat, hogy a sttus meglehetsen fontos mozzanata volt az szlelt csoportstruktrnak, mg egy olyan lltlag liberlis csoportban is, m int amilyen az egyetemi em berek! A trsadalmi tvolsg skla s a szociometria fentebb em ltett mdszere mellett az attitdknt felfogott vonzalom m rsnek ms eljrsai is van nak. M egkrhetjk az em bereket arra, hogy tltsenek ki egy tulajdonsglistt, mely egy trsuk irnti attitdjket rja le ; alkalm azhatunk ktplu s sklkat, szemantikus differencil sklkat, vagy ppensggel egy inter j keretben feltehetnk nyitott krdseket. A vonzalom legtbb mrse gyakorlatilag az attitd rzelmi sszetevjt prblja megragadni. A von zalom feltrsra alkalmazhatk a viselkedsi sszetevt elemz kzvetett eljrsok. A nem verblis viselkeds megfigyelhet gyakorisga vagy intenzitsa, pldul a szemkontaktus, a beszd vagy a mosoly mennyisge, a gesztusok tpusa, a kzelsg s a testi irnyuls szintn a vonzalomrl rulkodik (lsd a 9. fejezetet). Msik lehetsg a vonzalom nak a fiziolgiai izgalom rvn trtn mrse, mivel az rtkel reakcikat gyakran ksrik ilyen izgalmi vla szok. A vonzalom vizsglatt gy is el lehet vgezni, hogy a partner jelenltben m rjk a szvritm ust, a lgzsritmust vagy a brelektrom oss got. A vonzalom m rsnek rdekes m dszert Hess (1975) fejlesztette ki, aki felismerte, hogy az izgalom megbzhat kapcsolatban ll az ember pupillinak tgulsval. Az olvas bizonyra emlkszik a 9. fejezetben emltett vizsglatra, amelyben a ksrleti szemlyeknek m eztelen frfiak s nk kpt m utattk be. A ksrleti szemlyek csak az ellenkez nem kpekre reagltak pupillatgulssal, azaz vonzalommal, az azonos nem ekre nem (lsd a 9.1 tblzatot). A folyamat fordtott volt a homoszexulisok nl, akik az azonos nem kpekre reagltak pupillatgulssal. Az ilyen fiziolgiai mrsek azonban nagyon krlm nyesek, s csak nagyon ritkn alkalmazzk ket a vonzalom kutatsban. A leggyakrabban a papr-ceruza eljrsokat hasznljk, amelyek rvn a clszemly irnti rzelmekrl lehet rdekldni.
238

A vonzalom kt vltozata: szeretet s csodlat


A vonzalom legtbb em pirikus vizsglatban a kutatk egy sor ktplus Likert-sklt alkalmaztak, amelyeken a clszemlyt meg kellett tlni. A kt leggyakrabban hasznlt sklatpus (a) az illet szeretetremltsgt s (b) az illet kom petencijt vagy m unkatrsknt val kvnatossgt mri. A vonzalmi rtkelsek elemzse ltalban azt mutatja, hogy a kt dolog fggetlen egymstl. Szerethetnk valakit szeretetre mlt trsas tulajdonsgai (bartsgossga, kellemessge, npszersge stb.) okn, vagy csodlhatjuk s tisztelhetjk az illett, m ert kom petens s feladatt jl teljesti (ez utbbit clozzk az olyan sklk, melyek az intelligencira, a kompetencira, a hatkonysgra s a m unkastlusra vonatkoznak). Bizonyos rtelem ben a szeretet s a tisztelet kt klnll oldala a msik szemllyel szemben tanstott pozitv attitdknek. Szerethetnk valakit anlkl, hogy csodlnnk t. Vannak persze ms, krlrtabb mozzanatai is a vonzalomnak. Rubin (1973) szerint pldul a szeretetet s a szerelmet nagyon klnbz tulajdonsgok jellem zik (lsd a 12. fejezetet). A legtbb kutat azonban megelgszik azzal, hogy a vonzalmat m int ltalnos pozitv attitdt hatrozza meg, s egyszer ktplus sklkkal mrje, melyek az adott attitd kt alapvet komponense, a szeretet s a csodlat kzl vagy az egyiket, vagy a msikat, vagy m indkettt letapogatjk.

A vonzalom elmletei
Most, hogy mr fogalmat alkottunk az emberi szociabilits termszetrl s fontossgrl, rtrhetnk arra, hogy rszletesebben bem utassunk n hny elmletet, am elyekkel a pszicholgusok a ktds s vonzalom csak nem egyetemes szksgletnek kvetkezm nyeit magyarzzk. Taln a legrgebbi gondolat, hogy az emberek azrt keresik egyms trsasgt, m ert egy velk szletett sztn, a ktdsi (affilicis) m otvum kszteti ket erre. E nzet szerint a trsakkal val egyttlt nmagban jutalmaz. Nha felvetdik, hogy az affilicis sztn" evolcis jellemz annak a genetikai rksgnek a rsze, amely fajunk evolcis sikert magyarzza. Termszetesen ez is krkrs magyarzat azt lltvn, hogy a ktds sztns, nem ju tu n k sokkal kzelebb annak megrtshez, hogyan is m kdik.

Jutalom, csere s vonzalom


A tanulselmletek alternatv m agyarzatot knlnak. Byrne s Clore (1970) megersts-rzelem elmlete szerint azokhoz az em berekhez vonzdunk, akiktl a m ltban pozitv megerstst vagy jutalm at kaptunk. Amikor valaki tesz vagy m ond valamit neknk, ami j rzst kelt bennnk, az rm rzst hozztanuljuk" ahhoz a szemlyhez, aki az rm t okozta.
239

A jvben vonzdni fogunk ehhez a szemlyhez. A vonzalom nak ez az egyszer elmlete egy mg rgebbi elven alapul, a jutalom elvn, vagyis azon az elmleten, amely a hedonizm ust az emberi term szet alapvet sszetevjnek tartja. Ez az srgi nzet felttelezi, hogy az emberi viselke dst nagyjban-egszben gy lehet magyarzni, m int a gynyr keresst s a fjdalom kerlst. A tanulselmlet megersts fogalma ezen a hedonisztikus elven alapul, s gy a szemlykzi vonzalom tanulselmleti magyarzata alig tbb, m int a hedonizmus elmletnek alkalmazsa (lsd az 1. fejezetet). A csereelmlet a tanulselmleti modell tovbbfejlesztett vltozata. Ez az elmlet figyelembe veszi a partnerek sajtos kltsgt s hasznt, melyre egy kapcsolatban szert tesznek. A csereelmlet az emberi kapcsolatok nyltan gazdasgtani szemllete. Felttelezi, hogy m inden szemly nyere sgre akar szert tenni kapcsolataiban, vagyis tbb jutalm at akar, m int kltsget. A mkd kapcsolatokban m indkt partnernek rtelemszeren nyeresgre kell szert tenni, m sklnben, vagyis m ihelyt az egyik partner kltsgei meghaladjk a hasznot, a kapcsolat befejezdik. Brmilyen zletinek" is tnjn ez a szemllet, a szemlyes kapcsolatok ban szleskren hasznlt eljrsok kzl legalbbis nhnyat meglehet sen jl kzelt meg. Sok rgi s m odern trsadalom ban egy partner juta lom rtkt" a csaldok meglehetsen nyltan felmrtk, s ehhez a part nerrtkekre" nzve szleskren elfogadott nzetek szolgltattak alapot. Hacsak fut pillantst is vetnk brm elyik jsg hzassghirdetseire, mris vilgos elkpzelsnk lehet arrl, hogy a szemlykzi kapcsolatok mai piacn mi szmt a legfbb t k n ek : j kls, fiatalsg, pnz, utazs s kaland kedvelse, kpzettsg stb. Nem is olyan rgen mg hzassgkz vett szakemberek foglalkoztak azzal a knyes feladattal, hogy sszemr jk a potencilis m enyasszony szpsgt, hozomnyt s trsadalmi sttu st a hozzill vlegny csaldi httervel, szoksaival, vagyonval s kls megjelensvel. A csereelv ma is rvnyben van, mg ha kevss intzm nyeslt form ban is: valjban azt m ondhatjuk, hogy a hzassgkzvettsrl val lemonds mg nyltabban behozta az alkudozsi attitdt a szerelmi kap csolatokba. Mg korbban a csaldok alkudoztak, ma m indenkinek mag rt kell kzdenie" (Willard, Waller, 1970, 1982. o.). M anapsg egyre nehezebb felmrni a szemlyes tkt, ami term szetszeren szli a szem lyes kapcsolatokban eligazt knyveket, melyek kzl egyiknek-m siknak igencsak rulkod cme van, pldul A szemlykzi piac: beruhzi kziknyv (Rubin, 1973, 67. o.). ltalban hajiunk arra a felttelezsre, hogy az ilyen szemlyes beruh zsok m inden kapcsolatban egyenslyban vannak. Ha egy klnsen vonz fiatal nt egy reged s nem klnsebben kellemes frfival
240

sszeill pr s? A legtbb szemlyes kapcsolatrl felttelezzk, hogy - nha a ltszat ollanre - a partnerek szmra egyformn elnys. A heteroszexulis kapcsolatok egyik tipikus cseregyletben pldul a n fiatalsga s testi vonzerele ll szemben egy idsebb, s fizikailag ltalban kevsb vonz frfi anyagi Javaival vagy kivl szemlyes tulajdonsgai val.

ltunk, autom atikusan hajiunk arra a kvetkeztetsre, hogy a ltszat ellenre klcsnsen elnys cserrl van sz. Az reg frj taln klnsen gazdag, esetleg ragyog intellektusa van, amely lenygzi fiatal felesgt vagy taln a m ltban fontos szolglatokat tett. Amikor Jacqueline Kenne dy frjhez ment Aristotle Onassishoz, az em bereknek nem okozott nehz sget, hogy a trtntekben a mltnyos csert lssk: a partnerek olyan forrsokat bocstottak egyms rendelkezsre, m elyeket klcsnsen rt keltek. Vizsglatok m utattk ki, hogy az olyan szemlyes rtkeknek, m int a testi szpsg, tarts hatsa van, s mg a partner szlelt helyzetre is kisugroznak. A vonz n trsasgban megjelen frfit gyakran pozit vabban rtkelik m int azt, aki ilyen trsasg nlkl m utatkozik (lsd Sigall s Landy vizsglatt a 12. fejezetben).

Kognitv egyenslyelmletek
A kognitv egyenslyelmletek megint msfajta m agyarzatot adnak a ktdsre s vonzalomra. E nzet szerint ltalban olyan em bereket vlasz tu n k partnernek, akik segtenek bennnket a vilgrl alkotott kvetkeze tes s kiegyenslyozott k pnk fenntartsban. Bartvlasztskor teht azokat rszestjk elnyben, akikrl gy vljk, hogy hasonltanak hoz znk, hasonl attitdkkel rendelkeznek s hasonlan viselkednek, mivel ezek az em berek megerstik a vilgrl alkotott nzeteinket. A kognitv egyenslyelv legfbb kpviseli Fritz Heider s ksbb Newcomb (1965) 241

voltak. Elgondolsuk szerint a hrom alapvet elem, a szemly (P), a trs (O) s az attitd trgy (X) kztti kapcsolat egyttesen elemezhet nhny hromszgviszonynak megfelelen. Pldul, ha n (a szemly, P) szeretem Jnost, a bartom at (a trs, O), s m indketten egyetrtnk az ingyenes egszsggyi elltssal (az attitd trgy, X), a kapcsolat kiegyenslyozott s szilrd. Ha azonban n (P) szere tem Jnost (O), de ellenzi az ingyenes egszsggyi elltst, mg n tmogatom azt, kognitv egyenslyhiny lp fel, amely csak akkor olddhat fel, ha Jnos vagy n megvltoztatom vlemnyemet X-rl, vagy n vltoz tatom meg vlemnyemet Jnosrl (O)! Jnos irnti vonzalmam teht nyilvnvalan fgg attl, hny s milyen tpus hromszglet kognitv egysgben vesznk rszt. Ha viszont Jnossal nem klnsebben trdm, nem fog rdekelni, vajon osztja-e attitdjeim et: a kapcsolat m inden tovbbi kvetkezm ny nlkl nyugodtan m aradhat kiegyenslyozatlan (lsd a 11.3 brt). A ki egyenslyozatlan kapcsolatokat kizrlag valamilyen balszerencse m iatt vlasztjuk, pldul ha bntets ri a nem szeretett trsat (Eiser, 1980). Newcomb (1968) s ksbb Feather (1964; 1977) tovbbfejlesztettk Heider kognitv egyenslymodelljt, s meghatroztk, hogy a klnbz elemek kztt milyen tpus kiegyenslyozott, egyenslyhinyos s kie gyenslyozatlan kapcsolatok llhatnak fenn (lsd a 11.3 brt). Lthatjuk, hogy ez az egyszer elkpzels igen hatkony lehet a P, O s X kztt lehetsges kapcsolatok magyarzatban! Sok vizsglati eredm ny tmasztja al a kognitv egyenslyelv rvnye slst a kapcsolatokban. Egy klasszikus vizsglatban, amely nagy hatst gyakorolt a szemlyes kapcsolatok ksbbi kutatsaira, Theodore New comb (1961) a megismerkedsi folyamatot" tanulm nyozta. Newcomb arra volt kvncsi, vajon a szemlyes attitdk, rtkek s vlemnyek hasonlsga valban sszefgg-e a bartvlasztssal, m iknt azt az egyen slyelmlet felttelezi. Ksrleti szemlyei frfi egyetemi hallgatk voltak, valam ennyien idegenek egymsnak, akik ugyanabban az idben kltztek be egy kollgiumba. Bekltzs eltt megvizsgltk attitdjeiket, rtkei ket s a tbbi dikkal szemben tpllt rzelmeiket, s ezt a vizsglatot tbbszr megismteltk ottlaksuk idejn. Az eredm nyek azt m utattk, hogy a bekltzs eltt m rt attitdk s rtkek hasonlsga nagyon j elrejelzje volt annak, hogy ki kivel bartkozott ssze. Azok a kollgis tk, akik szerettk egymst, ltalban hasonlan rtkeltk a tbbi koll gistkat is, ami arra utal, hogy a harm adik fllel szemben tanstott hasonl attitdk is belejtszottak a bartsgok kialakulsba. Ez volt az egyik els olyan vizsglat, amely, megerstve az egyenslyel mletbl levezetett felttelezseket, bizonytkokat szolgltatott arrl, hogy az attitdbeli hasonlsg a szemlyes kapcsolatok fejldsnek lnye242

KIEGYENSLYOZOTT Ka p c s o l a t o k KIEGYENSLYOZATLAN KAPCSOLATOK O P

|- \

*> 0

P-t------- ----- > 7 0

P t ------ -- ------ * y O

EGYENSLYHINYOS KAPCSOLATOK

11.3 b ra Az egyenslymodell. P = egyik szemly. 0 = msik szemly s X = attitdtrgy. Az attitdk Irnyt a nyilak, rtkt a leiek mutatjk. Ha P-nek pozitv attitdjei vannak 0 irnt, a kapcsolat attl fggen kiegyenslyozott vagy kiegyens lyozatlan, hogy milyen attitdjei vannak X-szel szemben. Ha P nem szereti 0-t, a kapcsolat egyenslyhinyos (Newcomb, 1981, 9. o. nyomn).

ges tnyezje. A hasonl a hasonlt szereti" gondolata a szemlyes kap csolatok fejldsnek az egyik legfontosabb elve marad (lsd a kvetkez fejezetet is). A kognitv egyenslyelmletnek azonban vannak messzebbre nyl kvetkezm nyei is. Igaz-e pldul az, hogy egy szemlyt szeretni fogunk csupn azrt, m ert az illet a mi ellensgeink ellensge? (Eiser, 1980.) Az egyenslyform ula ezt az eredm nyt jsolja. Aronson s Cope (1968) ksrletileg vizsglta meg ezt a lehetsget. A ksrleti szemlyekkel egy ksrletvezet nyersen, illetve kedvesen bnt, majd ksbb a ksrleti szemlyek kihallgattk, am int ezt a ksrletvezett a felettese megleckzte ti, illetve megdicsri. A felettes ezutn arra krte a ksrleti szemlyeket, hogy segtsenek neki egy telefonhvsban. Tbb ksrleti szemly vllalko zott nkntesen, s tbb telefonhvst hajtottak vgre a felettes kedvrt, ha az illet elzleg utlatos volt az eredeti ksrletvezetvel szemben, akit a ksrleti szemlyeknek j okuk volt nem szeretni. A ksrleti szemlyek kevsb hajlottak a segtsgre, ha a felettes kedves volt az ellensgkhz! Brmilyen klns is, a ksrleti szemlyek kedvezbben viszonyultak
243

Az ellensgem ellensge a bartom. Az egyenslyelmletbl kvetkezik, hogy egyb szereteti mlt tulajdonsg hjn Is szeretlk mindazokat, akik ellens geinknek krt okoznak. Aronson s Cope (lsd a szvegben) valban ezt az eredmnyt kaptk.

ahhoz a szemlyhez, akinek undok viselkedst figyelhettk meg, m int ahhoz, akinek a viselkedse kedves volt, egyszeren azrt, m ert az elz szemly az ellensgkkel szemben volt undok!

Tanulsgok
Ezek az elmletek s vizsglatok jl szemlltetik a szemlyes kapcsolatok kal foglalkoz kutats fejldst a szocilpszicholgiban. Ebben a fejezet ben elszr a trsas kapcsolatok egyetemes emberi szksgletnek eredett s jellegt prbltuk megmagyarzni. Ksbb a vonzalom" meghatroz snak lehetsgeit trgyaltuk, s ttekintettnk nhny em pirikus mrsi eljrst, melyeket gyakran hasznlnak a vonzalom vizsglatban. Lehet sgnk volt a kutats terletn vgzett nhny korai vizsglat sszefogla lsra is. Ezeket a korai vizsglatokat tlnyom rszt termszetes krnye zetben (laktelepek, kollgiumok) vgeztk, s valsgos letbeli kapcsola tokat vizsgltak. A szemlykzi kapcsolatok elmleteinek megjelense, valam int a kapcsolatok irnt a hatvanas s hetvenes vekben m egnveke dett rdeklds nyom n a kutatsi mdszerek is vltoztak. A terepvizsg latok helyett a laboratriumi ksrletek vltak meghatrozv, s a vonza lom vizsglatnak bonyolultabb eljrsait fejlesztettk ki. M indennek eredm nyeknt ma mr sokkal m egbzhatbb kpnk van egy kapcsolat klnbz szakaszairl, mint korbban volt. A kvetkez fejezetben rsz letesebben ttekintjk azokat a kutatsokat, amelyek a vonzalom s a kapcsolatok fejldst befolysol sok-sok tnyez rtkelsre tesznek ksrletet.
244

12. A szem lyes kapcsolatok fejldse

A kapcsolatok fejldsi modellje / 247 Kapcsolatok az 1. szinten: az egyoldal szrevtel szakasza / 249 2. szint kapcsolatok: a felsznes rintkezs szakasza / 250 3. szint kapcsolatok: a klcsnssg szakasza / 251 A kapcsolatltests fontossga: trbeli kzelsg / 251 A trsadalmi helyzet s a demogrfiai jellemzk hasonlsga / 252 A j kls fontossga: testi vonzer / 254 M adarat tollrl: attitdhasonlsg s vonzalom / 258 Egymst kiegszt szksgletek / 262 Kompetencia s vonzalom / 264 nbecsls s vonzalom / 266 Pozitv szemlyes jellemzk s vonzalom / 266 Viszonossg s vonzalom / 267 A nyeresgek s vesztesgek hatsa a kapcsolatra / 267 nfeltrs / 269 sszefoglals s tanulsgok / 272

1 2 .

A szem lyes kapcsolatok fejldse

Mivel oly sok idt tltnk letnk folyamn msok trsasgban, igen nagy szmban alaktunk ki kapcsolatokat, melyek idtartam a s intenzit sa vltoz. A kellemes csevegsben kimerl ismeretsg a sarki fszeressel, a formlis, udvarias kapcsolat egyik kollgnkkal, a tarts, rejtett ellens geskeds anysunkkal vagy az intenzv, mly bartsg, m elynek gykerei a kzs gyerm ekkorba nylnak vissza, mind, m ind olyan kapcsolatok, am elyeknek volt kezdetk, meghatrozott m intk szerint fejldtek, s vgl elrkeztek egy tarts egyenslyi llapothoz. Sok ms kapcsolatunk nem tu d o tt kielgten fejldni, s nem m aradt bellk ms, m int elhalv nyult emlk. V alam ennyinknek vannak ilyen, a m ltban befejezett kap csolatai. Az az iskolai bartsg vagy szerelmi kapcsolat, ami hajdan grete sen kezddtt, m irt nem alakult gy, ahogy annak idejn szerettk volna? M ilyen tnyezk befolysoljk a szemlyes kapcsolatok fejldst (vagy kudarct)? Jllehet m inden szemlyes kapcsolatunk term szetesen kln bzik valam ennyi tbbitl, felfedezhetnk-e fejldskben ltalnos sza blyokat? Pontosabban fogalmazva, milyen tnyezk jtszanak szerepet' egy kapcsolat fejldsnek klnbz szakaszaiban? Ebben a fejezetben azoknak a kutatsoknak az eredm nyeit foglaljuk ssze, amelyek a kapcso latok fejldst befolysol vltozkkal foglalkoznak. Mieltt azonban rtrnnk az egyes tnyezk trgyalsra, elszr lta lnos m odellt kell kialaktanunk arrl, hogyan vltoznak a kapcsolatok.

A kapcsolatok fejldsi modellje


A kapcsolat fejldsvel sok dolog m egvltozik: a szeretet, az intenzits, a bizalom ba kiszmthatsg, a klcsns fggs, hogy csak nhnyat emltsnk.jz emberi kapcsolatok taln legfontosabb egyetemes jellemzje azonban a partnerek bevondsnak, elktelezettsgnek m rtkejL evinger s Snoek (1972) szerint ^ bevonds az egyetlen legfontosabb jellemz je egy kapcsolatnak. kutatk erre a jellemzre ptettk fel kapcsolatfej247

frr
svuvnad-N?

N3N391 0ZS3O3IM 1SVWA03


oldal a fe|l6dst a egyes szinteken a leginkbb befolysol tnyezket mutatja (Levinger Snoek, z s 1972, 102. o nyomn). . szakaszait, a K M

VLTOZK

oYSOHNOSVHanniiv

QH3ZNOA I1S31

1
9isi3zi ividvtoowsa s innvavsuyi

3 ------------

sgsiazo* reausi

s
-s

J 3? .2 - 8
O i 8.

r~ \

TRS

b
s~ \ o.

o
CL

o
CL
L J

O
CL

g ? s
S

SZEMLY

\~ S

CL

SZINT

<< o> > >d o o UJ > o < UJ


Q Q

248

ldsi modelljket. A kapcsolatok fejldst befolysol tnyezk trgya lsnl mi is erre az igen egyszer, azonban nagyon hasznos modellre fogunk tmaszkodni. vLevinger s Snoek (1972) modellje arra a feltevsre pl, hogy m inden kapcsolat kt em ber kztti viszony kt elmleti szlssge kztt helyez kedik el, ahol a szlssgeket egyfell a kapcsolat hinya, msfell a partnerek kztti teljes s klcsns azonosuls jelenti. Ezen a kontinuumon szmos szakasz klnthet el (lsd a 12.1 bra bal oldalt): (a) nincs kontaktus, (b) egyoldal szrevtel (amikor csak az egyik partner van tudatban a msiknak, tnyleges interakcik nincsenek), (c) felsznes kapcsolat (amelyben felsznes, szemlytelen interakcik zajlanak) s (d) klcsnssg (amikor bizonyos mlysgig valdi, m lyrehat interakcira kerl sor). Az albbiakban rviden szemgyre vesszk az egyes szakaszok jellegzetessgeit.

Kapcsolatok az 1. szinten: az egyoldal szrevtel szakasza


Az ilyen tpus kapcsolatban csak minimlis rintkezs van a partnerek kztt, egyszeren arrl van sz, hogy az egyik szemly szreveszi a msikat anlkl, hogy tnyleges interakci folyna. Trsas kapcsolataink dnt tbbsge ebbe a tpusba tartozik: a legtbb em bert csak tvolrl ism erjk". Az autbuszon m ellettnk l ember, a jrkel, akivel az utcn tallkozunk, kedvenc sznsznk a npszer tvsorozatban, a csi nos n, aki ppen most stl el ablakunk alatt kihv ltzkben: ezek mind els szint kapcsolatok Levinger s Snoek (1972) modellje rtelm ben. szlelnk egy szemlyt, gy vagy gy reaglunk r (jvhagylag, szeretettel vagy elutastssal), s ltalban elhaladunk m ellette anlkl, hogy egyetlen szt is vltannk. Egyes esetekben az ilyen egyoldal, els szint kapcsolatok is mly s nagy bevondsra utal lm nyeket hvhatnak el. Tipikus plda erre a popsztr s a rajong vagy a hres sznszn s a tvoli csodl kztti kapcsolat. (John Hinckley, aki m ernyletet ksrelt meg Reagan elnk ellen, arra hivatkozott, hogy egy filmsznsznbe szerelmes, s a m ernylet rvn akart hress vlni, hogy szerelmvel tallkozhasson.) A leggyako ribb azonban, hogy fz els szint kapcsolatok rvidek, felsznesek, s ritkn vezetnek intenzvebb bevondshoz. JVnnak ellenre, hogy els szinten a kapcsolatok csak minimlisak, ezek a kapcsolatok kpezik az alapot, am elybl valam ennyi intenzvebb kapcsolatunk kialakul\M i segti ezeknek a kapcsolatoknak a tovbbfejldst? Mi befolysolja azt, hogy m iknt reaglunk azokra az em berekre, akiket csak futlag s felsznesen ltunk? Ezekre a krdsekre e fejezet ksbbi lapjain keresnk vlaszt. Taln meglep, hogy a felsznessg ellenre az elm lt tz vben a szoci
249

lpszicholgiban az els szint kapcsolatok a legtbbet vizsglt kapcsolattpusok kztt voltak. Ennek az az oka, hogy az els szint kapcsolatokat nagyon knny ltrehozni s m anipullni egy ksrleti laboratrium ban. Mindssze annyit kell tenni, hogy a ksrleti szemlyeknek m utatunk nhny m anipullt kpet, filmet, videofelvtelt vagy lersokat ms embe rekrl, s m egkrdezzk ket, m ennyire (vagy milyen kevss) szeretik az illet szemlyt. Ennek a kutatsi stratginak az az elnye, hogy lehetv teszi a kutatnak azon tnyezk pontos ellenrzst, amelyek feltehetleg befolysoljk a szerepeket.

2. szint kapcsolatok: a felsznes rintkezs szakasza


( Kapcsolataink kztt, am elyekben tnyleges interakcit folytatunk trsa inkkal, a legnagyobb szmban a 2. szint kapcsolatok vannak. ) \ Levinger s Snoek (1972) a felsznes rintkezst olyan kapcsolatknt hatrozta meg, amelyben minimlis a szemlyes bevonds, s az emberek fknt szigoran elrt szerepeiknek megfelelen viselkednek.IA 2. szint kapcsolatok pldi az eladkkal, portsokkal, jegy rusokkal", biztostsi gynkkkel vagy autkereskedkkel folytatott rintkezseink[~Ezeket az em bereket nem nm agukrt val egynekknt, hanem bizonyos szerepek vgrehajtiknt ltjuk, s viszonyunk hozzjuk szintn szemlytelen^) Termszetesen ms kapcsolataink is m egm aradhatnak a felsznes rintke zs szintjn. Ha nniknket kizrlag nagynninek" ltjuk, s soha nem alakul ki bennnk rzelmi ktds irnta, ez a kapcsolatunk is a felsznes rintkezs kapcsolattpusba soroldik, mg akkor is, ha 25 vig tart. Az ilyen felsznes kapcsolatokban egy ember jellemzi, amelyek meghatroz hatjk, hogy egy kapcsolat tovbbfejldik-e, nagyrszt kzvetlenl megfi gyelhet felszni jellemzk. A betlttt szerep jellemzi, a ruhzat, a testi vonzer, verblis s nem verblis jelzsek, pldul szemkontaktus, mo soly, gesztusok s szemlyes modorossgok, nagym rtkben befolysoljk, hogyan reaglunk az ilyen felszni kapcsolatokra. M ivel a kereskedelem terletn oly sok felsznes rintkezs tpus kapcsolat van, az itt dolgoz em bereket gyakran specilis oktatsban rszestik, hogy kpesek legyenek a lehet legkedvezbb vlaszt kivltani az gyfelekbl s vevkbl. A pincrekt, telefonkezelket, portsokat s eladkat gyakran tantjk m unkjuk rszeknt a pozitv verblis s nem verblis jelzsek hasznla tra. \A termszetes j megjelens vagy testi vonzer klnsen fojitos szere pet jtszik az ilyen felsznes rintkezs tpus kapcsolatokban. ]Egy ksr letben a testi vonzert a legjobb elrejelznek talltk arra, hogy a szmt gp ltal vletlenszeren sszeprostott tncosprok tagjai m ennyire fog jk szeretni egymst, mg abban az esetben is, hogyha a prok tbb rt
250

egytt tltttek (W alster, Aronson, Abraham s s Rothman, 1981). A sz mos pszicholgiai teszt kzl, melyet a szemlyekkel felvettek, egyik sem volt olyan j elrejelzje a partnerek kztti vonzalomnak, m int a j megjelens. A testi vonzernek a kapcsolatokban jtszott szerepvel a ksbbiekben mg bvebben foglalkozunk majd.

3. szint kapcsolatok: a klcsnssg szakasza


A htkznapi nyelvhasznlatban ltalban csupn a 3. szint kapcsolato kat nevezzk kapcsolatnak". Csak ezen a szinten van mr bizonyos m rtk valdi szemlyes bevonds, s a partnerek kztt bizonyos intim its alakul ki. A 3. szint kapcsolatokban partnernket mr valban egynnek ltjuk, m egrtjk s m ltnyoljuk egyni, szubjektv nzett a vilgrl. rzelmi, kognitv s viselkedsi klcsnssg alakul k i : a partne rek tbb-k^vsb ugyanazt rzik, ugyanazt gondoljk s ugyangy cse lekszenek. A kapcsolat olyan tnyezk kvetkezm nyeknt fejldik erre a szintre, m int az nfeltrs, az attitdk s rtkek hasonlsga, a szemlyes szk sgletek kiegszt jellege s a klcsnsen rtkelt szemlyes jellem von sok. A klcsnssg kialakulsnak klnsen rdekes szempontja a part nerek kztti rzelmi ktds. Nagyon keveset tu d u n k pldul arrl, hogy a szerelem kezdeti intenzitsa hogyan fejldik a ksbbiekben a hzaslet gazdagabb s mlyebb, de taln kevsb intenzv rzelmeiv.fA szerelmi kapcsolatok a 3. szint kapcsolatok sajtos osztlyt alkotjk,! melyekkel rszletesebben a kvetkez fejezetben foglalkozunk majd. sszefoglalva, Levinger s Snoek (1972) modellje egyszer, de jl hasz nlhat vezrfonalat knl, hogy a klnbz emberi kapcsolatokrl gon dolkodjunk. E modellre tbbszr fogunk utalni, amikor a fejezet htralev rszben azokat a tnyezket tekintjk t, amelyek befolysoljk a kapcso latok fejldst a Levinger s Snoek (1972) ltal m eghatrozott rzelmi bevondsi kontinuum on (lsd a 12.1 bra jobb oldalt). Ltni fogjuk, hogy a kapcsolatok fejldst a klnbz szinteken klnbz tnyezk hatrozzk meg. Bizonyos rtelem ben azt is m ondhatjuk, hogy a kapcsola tok fejldsk sorn egy sor szrn m ennek keresztl, s ezek a szrk a fejlds egyes szintjein mindig ms jellem zkre rzkenyek. Ezt a mo dellt szem eltt tartva a fejezet htralev rszben ezeket a jellemzket egyenknt fogjuk szemgyre venni.

A kapcsolatltests fontossga: trbeli kzelsg


^Kapcsolataink taln legfontosabb kivlasztsi tnyezje a trbeli kzelsge Ez az a vltoz, ami nagyjbl meghatrozza, hogy a krlttnk lv sok
251

Msfa|ta s z n i n ? A tarts heteroszexulis kapcsolatokban, pldul a hzassgban a korai Intenzv rzelmeket gyakran vltik fel kiegyenslyozottabb, m egyszersmind hvsebb rzelmek.

ember kzl kiket fogunk szrevenni, ki fogja tlpni a 0. szint (nincs kapcsolat) s az 1. szint (egyoldal szrevtel) kztti hatrt. Festinger, Schchter s Back elz fejezetben bem utatott vizsglata nyom n sok ms kutat is kim utatta, hogy a trbeli kzelsg fontos tnyezje a kapcsolatok nak. Taln Segal (1974) vizsglata a legjobb szemlltetje ennek az elvnek. Ebben a vizsglatban egy rendrakadm ia jonnan rkezett hallgatit szigor bcsorrendben helyeztk el az eladterm ekben s a hlter mekben. Ms szval, minl kzelebb volt egymshoz kt ember neve az bcben, annl kzelebb ltek egymshoz az eladteremben, s annl kzelebb volt egymshoz az gyuk a hlterem ben. Hat hnappal ksbb m inden hallgatt m egkrtek arra, hogy nevezze meg legkzelebbi bartjt az akadmin. A megjellt legjobb bart tlagosan mindssze 4,5 betnyire volt az bcben, ami megersti, hogy a trbeli kzelsg igen nagy hatst gyakorol a bartsgok kialakulsra (lsd a 12.2 brt).

A trsadalm i helyzet s a dem ogrfiai jellemzk hasonlsga


Termszetesen kzvetlen krnyezetnkben nem m indenki vlik bartunk k. fA trsadalm i s demogrfiai hasonlsg szintn fontos szr szerepet jtszik annak befolysolsban, hogy kialakul-e kt ember kztt egyolda l szrevtel s felsznes rintkezs/inkbb akadunk ssze olyan em berek kel s inkbb vesszk szre ket, akik csaldi httere, vallsa, foglalkozsa, sttusa vagy anyagi helyzete hasonl a minkhez. Ha pedig mr egyszer szrevettk, valsznbb, hogy vele val kapcsolatunk legalbb a felsznes
252

A VLASZTOTT SZEMLY HELYE AZ ABC-BEN


1 5 10 15 20 25 30 35 40 45

12.2 BRA A trbeli kzelsg hatsa a bartsgra. A rendrtiszti fiskolsok kztti trbeli kzelsget gy hatroztk meg, hogy mind az osztlyteremben, mind a hlteremben szigor ABC-sorrendben helyztk el ket. Mint az bra mutat|a, vgl is azokat vlasztottk bartjuknak, akik az bcben, teht az osztlyteremben s a hlteremben is kzel voltak hozzjuk (Segal, 1974 nyomn).

rintkezs szintjig fejldik majd, m int olyan valaki esetben, akitl szo cilis s demogrfiai h tternk klnbzik. Statisztikai tny, hogy a leg tbb bartsgban, hzassgban vagy szerelmi kapcsolatban olyan emberek vesznek rszt, akik ren dkvl hasonl httrrel rendelkeznek. Egy ameri kai kisvros, Elm stown" ma mr klasszikusnak szmt vizsglatban Hollingshead s Redlich (1958) arra a kvetkeztetsre ju to tt, hogy a hzas sgokat, a bartsgokat, a barti trsasgokat s az iskolai csoportosulso kat elssorban olyan em berek alkottk, akiknek igen hasonl trsadalmi s demogrfiai h tterk volt.

253

A j kls fontossga: testi vonzer


A testi vonzer igen nagy szerepet jtszik annak befolysolsban, hogy egy kapcsolat az rintkezs hinytl eljut-e az 1. szintre (egyoldal szrevtel) s az egyoldal szrevteltl a 2. szintre (felsznes rintkezs). A msik lthat jellemzi, m indenekeltt kls megjelense szolgl ltalban alapul az em bereknek ahhoz a dntshez, hogy valakivel, akit ltsbl ismernek, egyltaln interakciba lpjenek-e vagy sem. Gondol ju n k csak egy pillanatra arra, hogy milyen fontos a testi vonzer annak meghatrozsban, hogy a sok lny kzl a fik kit krnek fl tncolni. Vagy egy koktlparti vendgei kzl kivel elegyednk szba, vagy a sok rr elad kzl k it szltunk meg. Ezeknek az em bereknek a kls megjelense ersen befolysolja vlasztsunkat. Azokkal, akiket nem szl tunk meg, a kapcsolatfejlds az egyoldal felismers szintjn autom atiku san befejezdik. Mit is jelent pontosan a testi vonzer? Vgs soron a szpsg a mi szemnkben van, vagyis fgg attl, hogy mit ltunk szpnek. A szpsg meghatrozsnak nincsenek rgztett tudom nyos kritrium ai, s amit ma vonznak tartunk, nem felttlenl lesz az holnap. A klnbz korok festmnyeire vetett fut pillants meggyzhet bennnket arrl, hogy pldul a ni szpsggel kapcsolatos elkpzelsek m ilyen nagy vltozso kon m entek keresztl a szzadok folyamn. M inden korszaknak megvan a szpsgidelja, s a szpsggel kapcsolatos mrcink letnk folyamn is vltoznak. A testi vonzer valban nagyon nehezen megfoghat tulajdonsg. Az arckifejezs apr vltozsa is befolysolhatja a vonzerrl adott rtkelse ket (Mueser s m unkatrsai, 1984). A szpsgrl alkotott tletek a kzvetlen sszehasonltsi alaptl is fggenek: egy egyetemi hallgatnt kevsb vonznak tltek, mint egybknt, amikor az rtkelsre kzvetlenl azutn kerlt sor, hogy a frfi rtkelk a Charlie angyalai cm tv-film et lttk, am elyben nagyon vonz nk szerepelnek (Kenrick s Gutieres, 1980). A szpsg mrcivel kapcsolatban az a legfontosabb, hogy ezek a mrck bizonyos letkor, bizonyos trsadalmi osztlyhoz tartoz, bizonyos sttussal rendelkez vagy bizonyos fldrajzi rgiban l em berek szmra kzsek. M indenki, aki ezeknek a m rcknek birtokban van, tudja, hogy a j megjelens rendkvl fontos, s nem okoz szmukra nehzsget a trsak megjelens nek rtkelse. letnk bizonyos szakaszaiban, pldul serdlkorban, szenvedlyesen rdekel bennnket a kls megjelens. Emlkszem mg serdl veimre, amikor a megfelel frizurnak s ltzknek csaknem kozm ikus jelents ge volt, s emlkszem arra is, hogy a klnbz bulikon m ennyi idt
254

tltttek el a lnyok s a fik a mosdban, azon fradozva, hogy megjele nsket megfelelv" tegyk. A nnak ellenre, hogy a kls megjelens fontossga a trsas interakciban nyilvnval, a pszicholgusok megint csak viszonylag ksn kezdtk el vizsglni ezt a terletet. A komolyabb kutatsok csak a hatvanas vek vgn kezddtek, 1974-re azonban a testi vonzervel kapcsolatos irodalom mr igen terjedelmess vlt. 1969-ben A ronson mg gy tprengett arrl, hogy m irt hagytk figyelmen kvl a kutatk a testi vonzert: Nehz vlaszt adni arra a krdsre, hogy m irt nem voltak rendszeres vizsglatok a testi vonzervel kapcsolatban. Bizonyos szinten az is lehet a magyarzat, hogy nem szerettnk volna olyan eredm nyeket kapni, amelyek azt jelzik, hogy a szp nket jobban szeretjk, m int a kedves nket, mivel ez valahogy antidem okratikusnak t n ik " (1969, 160. o.). Noha vannak hatrai annak, hogy az em berek m ennyit tehetnek kls megjelensk rdekben, a kutatk pontosan azt tapasztaltk, amit Aron son gyantott: az em berek rtkelsben nagy szerepet jtszik a testi vonzer. Dion, Berscheid s W alster (1972) feltettk a krdst: Vajon van-e a testi vonzernek valamilyen sztereotpija, s ha van, mi a tartalm a a klnbz dimenzik m entn?" (72. o.) Vizsglati eljrsuk egyszer volt, s sok ksbbi vizsglatban is alkalmazsra kerlt. A ksrleti szem lyeknek olyan em berek fnykpt m utattk be, akiket elzetes osztlyo zssal hrom csoportba soroltak: vonz klsej, elnytelen klsej s tlagos kinzet. A ksrleti szemlyeknek klnbz sklkon kellett rtkelnik a fnykpeket. A j megjelens em bereket csaknem m inden dimenziban magasabbra rtkeltk, kivve a szli kom petencit (lsd a 12.1 tblzatot). A vonz em berekrl gy vltk, hogy jobb a szemlyisgk, boldogab bak s kom petensebbek, nagyobb az eslyk a hzassgra - ezzel szemben az tlagos klsej em berekrl azt gondoltk, hogy azok jobb szlk. (rdekes, hogy m irt ppen a szli szereprl gondoltk gy a ksrleti szemlyek, hogy nincs kapcsolata a j megjelenssel. Taln m ert a csinos em bereknek knnyebb alternatv kapcsolatokat terem tenik?) Ezek az tletek igen meglepek, ha tekintetbe vesszk, hogy az rtkelk tnyle gesen semmit nem tu d tak ezekrl az emberekrl, kivve a m egjelensket! tleteik nyilvnvalan valami fontosat rulnak el sajt elvrsaikrl s burkolt szemlyisgelmleteikrl, amelyben a testi vonzer ktsgtelenl fszerepet jtszik (lsd a 4. fejezetet). A szpsgnek sok ms elnye is van. A j megjelens em berek a legklnbzbb terleteken elnyben rszeslnek. Landy s Sigall (1974) azt talltk, hogy egy s ugyanazt a dolgozatot kedvezbben tltk meg a frfiak, ha gy t n tettk fel nekik, hogy a dolgozatot egy csinos n rta, mint amikor gy tudtk, hogy tlagos klsej ntl szrmazik (lsd a 12.2
255

12.1 TBLZAT Egy szemly klsejbl rad vonzerejnek hatsa egyb tulajdonsgainak szlelsre

rtkelt tulajdonsgok

A clszemly kls megjelense Vonz Ellenszenves tlagos

A szemlyisg trsadalmi kvnatossga Foglalkozsi sttus Mennyire j hzastrs Mennyire j szl Mennyire elgedett trsadalmi helyzetvel s hivatsval Mennyire boldog Hzassgnak valsznsge

56,31 1,70 0,37 3,91

62,42 2,02 0,71 4,55

65,39 2,25 1,70 3,54

5,28 8,83 1,52

6,34 11,60 1,82

6,37 11,60 2,17

* A magasabb szmok pozitvabb rtkelseknek felelnek meg.


Dion, Berscheid s Walster, 1972, 288. o. nyomn

12.2 TBLZAT Egy n klsejbl rad vonzerejnek hatsa az ltala rott essz frfiak ltal trtn rtkelsre*

Az essz tnyleges minsge

vonz

Az r testi vonzereje kontroll ellenszenves sszesen

Az essz minsgnek rtkelse

j essz rossz essz sszesen

6,7 5,2 6,0 6,4 5,7 6,5

6,6 4,7 5,5 6,3 4,7 5,6

5,9 2,7 4,3 6,0 3,4 4,7

6,4 4,2

Az r kpessgeinek l j essz rossz essz talnos rtkelse sszesen

6,2 4,6

* A magasabb szmok pozitvabb rtkelst tkrznek 1-tl 10-ig terjed skln.


Landy s Sigall, 1974, 302. o. nyomn

256

tblzatot). M intha hinnnk abban, hogy ami szp, egyszersmind j is" (Din s m unkatrsai, 1972). A j megjelens em bereket az elnytelen klsejeknl kevsb tartjuk felelsnek a szablysrtsekrt is. Din (1972) eredm nye szerint az elnytelen klsej gyerek ltal elkvetett szablysrtst szigorbban tltk meg, s valsznbbnek tartottk jbli elfordulst, m int azt egy vonz gyerek hasonl szablysrtse esetn tettk (lsd a 4.1 gyakorlatot). Efran (1974) egyetemi hallgatkat arra krt, hogy jtsszk el egy egyetemi brsg szerept, s dntsenek ms dikok olyan szablysrtseirl, m int pldul csals a vizsgn. A brsg tagjai kevsb hittek a vdaknak, s kevsb szigor tletet hoztak, ha a vdlott j megjelens volt. M indazonltal a szp j is" feltevsnek vilgos hatrai is vannak. Ha az tlk azt ltjk, hogy valaki visszal a j megjelensvel, a vonz szemlyekkel szemben klnsen szigorak. Sigall s Ostrove (1975) ered mnyei szerint a vonz szemly szigorbb tletet kapott akkor, ha vonz erejt egy bncselekm ny (csals) elkvetsre hasznlta fel. Ugyanakkor cselekmnyt enyhbben tltk meg, m int msokt, ha a bncselekm ny, brmilyen slyos is volt (betrs), nem llt kapcsolatban vonzerejvel (lsd a 12.3 tblzatot). Mg az is lehetsges, hogy egy mosolynak ugyanaz a hatsa van, m int a vonzernek: egy jabb vizsglat eredm nyei szerint (Forgs, O'Connor s M orris, 1983) a mosolyg dikok kedvezbb rtke lst s kevsb szigor bntetst kaptak egy szablysrtsrt, m int ugyan ezek a dikok akkor, ha nem mosolyogtak (lsd a 12.4 tblzatot). M irt hiszik olyan ersen azt az emberek, hogy a j megjelens egytt jr a j szemlyes jellem zkkel? Az egyik lehetsges magyarzat, hogy a
12.3 TBLZAT Egy n klsejbl rad vonzerejnek hatsa olyan bncselekmnyekrt kapott tletekre, amelyekben a vonzer szerepet jtszott (szlhmossg), Illetve nem jtszott szerepet (betrs)

A javasolt tlagos tlet (vekben) Bncselekmny Vonz clszemly Ellenszenves clszemly Kontroll clszemly

Szlhmossg Betrs
Sigall s Ostrove, 1975, 412. o. nyomn

5,45 2,80

4,35 5,20

4,35 5,10

257

12.4 TBLZAT Az arckifejezs hatsa a felelssg attribcijra s a szablysrtst elkvetett szemly rtkelsre

Arckifejezs

tlagos tletek* Felelssg rtkels attribci

Mosoly Nincs mosoly

1,83 0,715

1,04 -0 ,6 0

* A magasabb szmok kisebb tulajdontott felelssgnek s pozitvabb rtkelsnek felelnek meg.


Forgs, O'Connor s Morris, 1983 nyomn

j kls valamilyen holdudvarhatst" hoz ltre, amirl a 4. fejezetben mr ejtettnk szt. Vagy taln a vonz klsej em berek tnyleg jobbak s kpzettebbek? Van-e valamilyen magva annak a kzhiedelemnek, hogy a szp egyszersmind j is? Goldman s Lewis (1977) pontosan ezt a krdst tettk fel. Vizsglatukban a kls megjelens szempontjbl elzetesen rtkelt dikoknak kellett egymssal beszlgetst folytatniuk anlkl, hogy lttk volna egymst. (A beszlgets telefonon trtnt, s a partnere ket gy vlogattk, hogy ellenkez nem prok legyenek.) A beszlgets utn m indegyik dikot m egkrtk arra, hogy rtkelje (nem ltott) partnert nhny szempontbl (pl. m ennyire szeretetre mlt, szorong, milyenek a trsas kszsgei, m ennyire szeretne vele tallkozni stb.). Az eredm nyek meglep mdon azt m utattk, hogy a jobb megjelens em bereket tnylegesen szeretetrem ltbbnak s jobb trsas kszsgekkel rendelkeznek rtkeltk, m int a kevsb vonz dikokat, br a vizulis kapcsolat ki volt zrva. Ezek az eredm nyek azt sugalljk, hogy vgl is lehet valami a vonz emberek irnti elfogultsgban. Br nem valszn, hogy felsbbrendnek szlettek, knnyen lehet, hogy a j megjelens emberek kora gyerm ekkoruktl fogva jobb s jutalm azbb interakcikban vesznek rszt. Ennek eredm nyeknt jobb s szeretetrem ltbb felnttek lesznek.

Madarat tollrl: attitdhasonlsg s vonzalom


M iutn egy kapcsolat legalbbis a felsznes rintkezs szakaszba (2. szint) lpett, szemlyesebb, belsbb jellemzk lpnek m kdsbe a kapcsolat
258

fejldsnek befolysolsban. Taln a legfontosabb ilyen hats egy kap csolat korai szakaszaiban az attitdk hasonlsga. Ennek a tnynek mr Arisztotelsz is tudatban volt, amikor ezt rta : Bartok azok, akik szm ra ugyanaz j illetve rossz, s akiknek ... ugyanazok a bartaik, azokat szeretjk, akik hasonltanak rnk s ugyanazokat a clokat kvetik ... akik ugyanazokra a dolgokra vgynak, m int mi" (1932, 103-105. o.). Az elz fejezetben bem utatott Newcomb-fle terepvizsglat meggyzen szemll teti az attitdk s a vonzalom kztti kapcsolatot: azok a dikok, akiknek hasonl attitdjeik voltak a kollgiumba kltzs eltt, nagyobb valsz nsggel lettek a ksbbiekben bartok. A m adarat tollrl, em bert bartjrl" kzm ondsnak teht ktsgkvl van valsgos alapja. Newcomb terepvizsglatt kveten a hasonl attitdknek a vonza lomra gyakorolt hatst a szocilpszicholgiai laboratrium okban szles kren vizsgltk. Egy tipikus ksrlet gy zajlik, hogy a ksrleti szemly attitdjeit a tnyleges ksrlet eltt (sokszor hetekkel) egy kln alkalom mal felmrik. A tulajdonkppeni ksrletben a ksrleti szemlynek mani pullt informcit nyjtanak egy msik szemlyrl, akit gy tntetnek fel, hogy a ksrleti szemlyhez nagyon hasonl, illetve tle nagyon klnbz attitdjei vannak. Vgl arra krik a szemlyt hogy jelezze, m ennyire szereti az gy bem utatott egynt. Byrne (1971) kiterjedt kutatsokat vg zett ebben a tm akrben, s egybehangzan azt az eredm nyt kapta, hogy a ksrleti szemly s a clszemly hasonl attitdjeinek arnya ersen befolysolja a vonzalmat. Ez az sszefggs rvnyesl a legklnbzbb csoportokban s kultrkban, s olyan erteljes, hogy mg matematikai kplettel is kifejezhet, m int ezt a 12.3 bra m utatja (Byrne s Nelson, 1965). Az ilyen tpus vizsglatokban a ksrleti szemlyek nem tallkoz nak azzal az emberrel, akit meg kell ism ernik. Levinger s Snoek (1972) modellje szerint a kapcsolat csupn az egyoldal szrevtel szintjn van, s nincs is kilts a szemtl szembe tallkozsra. Felvetdik a krds, m ennyire ltalnosthatk az ilyen felsznes kapcsolatokban kapott ered m nyek a sokkal nagyobb bevondssal jellem ezhet kapcsolatokra? Elre jelzi-e pldul az attitdhasonlsg a vonzalmat, ha a partnerek szlssges stresszel teltett, nehz helyzetben tallkoznak? Griffith s Veitch (1974) ezt a lehetsget prblta meg ellenrizni. A vonzalom alakulsnak m int it 13 nkntes frfi ksrleti szemllyel vizsgltk, akiknek 10 napot kellett eltltenik egy szimullt vhelyen. A krlm nyek, m int pldul a zsfolt, knyelm etlen lakhelyisg, a magas hm rsklet s pratartalom, a korltozott tkezs, nagyon stresszel hatsak voltak. Felttelezhetjk, hogy ilyen nehz helyzetekben az attitdhasonlsgnl sokkal alapvetbb szemlyes jellemzk hatrozzk meg, hogy ki ki irnt rez vonzalmat. Meglep m don az attitdk hasonlsga a 13 nkntes kztt, melyet elzetesen egy 14 krdsbl ll krdvvel vizsgltak meg, nagyon j
259

A HASONL ATTITDK ARNYA


12.3 b ra Az attttdhasonlsg i s a vonzalom kztti kapcsolat. Az bra szemllteti, hogy a kzs attitdk arnya kzvetlen kapcsolatban van kt ember egyms irnti vonzalmval (Byrne s Nelson, 1965,661. o. nyomn).

elrejelzje volt a bartvlasztsoknak a szimulcis helyzet rvn (lsd a 12.4 brt). Annak ellenrzse rdekben, hogy az attitdhasonlsg vonzalom kapcsolat valban olyan ers-e, m int ahogy Byrne (1971) feltte lezte, ms kutatk is a valsgos letbeli kapcsolatok vizsglathoz fordul tak. Kandel (1978) egy krdv segtsgvel 1800 13 s 18 v kztti fiatalembertl gyjttt adatot. A vizsglt szemlyek s legjobb bartaik attitdjeit s rtkeit elemezve arra a kvetkeztetsre ju to tt, hogy ezek szorosan sszefggenek. A hasonl attitdk s rtkek teht ktsgtelenl fontos rszei egy kapcsolat fejld snek. De m irt pont az attitdhasonlsg ilyen fontos, hogy egy kapcsolat a 2. szintrl a 3. szintre fejldjn? Ennek tbb oka is lehet. Heider (elz fejezetben emltett) kognitv egyenslyelmlete rtelmben lehet, hogy szeretjk sajt nzeteinket s vlekedseinket msok ltal megerstve ltni. A tanulselmleti ttelek szerint a hozznk hasonlan gondolkodk nagyobb valsznsggel okoznak neknk j rzst, azaz nyjtanak pozi tv megerstst, melyet mi rvid ton sszekapcsolunk az ilyen szem lyekkel. Kpzeljk csak el a helyzetet, amikor elszr tallkozunk valaki vel, s klnbz tm krl kezdnk beszlgetni! Valjban a legtbb tma szemlyes attitdjeinkkel kapcsolatos (kzs ismerskkel, letmddal, vallssal, telekkel, italokkal stb. kapcsolatos attitdk). Nyilvnval, hogy
260

minl jobban egyetrt velnk az illet, annl jobban fogjuk kedvelni. gy tnik, hogy a kezdeti vonzalom kitart mg a nagyobb rzelmi bevondst felttelez kapcsolatokban is, mint azt Griffith s Veitch vizsglata kim u tatta. Termszetesen nem lnyegtelen, hogy melyik attitdnket vagy attit d jeinket osztja a partnernk. Kandel (1978) korbban em ltett vizsglatban azt tallta, hogy a bartok attitdjei nagyobb valsznsggel esnek egybe
0,70 0,69

0,68
< >0,67

Z <
o
Q

0,66

65_
0,64-

<

0,63-

O co <
X

0.62-|
0,61-

<
0,60-

0,5 9 -

0,5 8 0,57

Legjobban kedvelt

Msodik legjobban kedvelt

Msodik legkevsb kedvelt

Legkevsb kedvelt

AZ VHELYI NKNTES-TRSAKRA ADOTT REAKCIK


AttRMiionMiii s vonzalom. Az atutfidhasonlsg akkor Is
12.4 b r a nagyon j elrejelzig maradt a bartvlasztsoknak, ha a szemlyek tbb napot egytt tltttek egy vhelyen nehz krlmnyek kztt (Brlffltt s Weitch, 1974,170. o. nyomn).

a kbtszerekkel kapcsolatosan, mint szleikre vagy tanraikra vonatko zlag. A frfiak s a nk vonzalmra egyforma hatst gyakorolnak-e a vallssal s a szexulis viselkedssel kapcsolatos attitdk? Touhey (1972) szmtgpes program alapjn hozott ssze prokat, s gy vizsglta ezt a krdst. A prok kialaktsakor figyelembe vettk, hogy a tagok vagy hasonl, vagy eltr attitdket tplltak-e a vallssal s a szexualitssal kapcsolatosan. Bizonyos ideig tart interakci utn m indenkitl megkr deztk, hogy m ennyire tallja vonznak partnert. ltalban azt tapasztal tk, hogy a hasonl attitdkkel rendelkez prok jobban szerettk egy mst, m int azok a prok, amelyek tagjainak klnbz attitdjei voltak. A nk szmra azonban a vallssal kapcsolatos attitdk fontosabbak voltak, m int a szexulis attitdk, szemben a frfiak esetvel, ahol ponto san fordtott volt a helyzet. Klnsen rdekesek azok az adatok, melyek szerint az attitdk hason lsga elre jelzi a vonzalmat mg az elrehaladottabb kapcsolatokban is, amikor az emberek, m int Griffith s Veitch (1974) vizsglatban, tarts stresszhelyzetben vannak egytt, vagy m int Newcomb vizsglatban, ahol kapcsolatuk mr j nhny hnapra tekint vissza. Az attitdhasonlsg s a vonzalom kztti kapcsolat taln egyszeren azrt llja a prbt, mivel ritkn bonyoldunk intim ebb kapcsolatba olyasvalakivel, akinek kezdet tl fogva tlnk nagyon klnbz attitdjei vannak. Ms szavakkal, az attitdhasonlsg kvetelm nye a kapcsolat korai szakaszaiban valamifle szrknt m kdik. Kevs kapcsolat fejldik gy, hogy elszr nem tisztzdik ez a krds, ezrt valjban nem meglep, hogy a tartsabb vagy intenzvebb kapcsola tok is megjsolhatok a korai attitdhasonlsg alapjn. Termszetesen az is lehetsges, hogy ha egy kapcsolat mr ltrejtt, a partnerek egyms befolysolsa rvn mg nagyobb fok attitdhasonl sgot alaktanak ki. Byrne s Blaylock (1963) eredm nyei szerint a hzasp rok attitdjei meglehetsen hasonlak voltak, de m indkt fl azt hitte, hogy partnere attitdje a valsgos hasonlsgnl mg inkbb hasonlt sajt attitdjkhz. gy tnik, hogy a hossz tv kapcsolat, mg ha nincs is befolyssal az attitdhasonlsgra, legalbbis arra a feltevsre indtja az embereket, miszerint attitdjeik jobban hasonltanak egymsra, m int ko rbban hasonltqttak.

Egym st kiegszt szksgletek


Az attitdhasonlsgra vonatkoz kutatsok teht nagyjban-egszben altmasztottk azt a kzkelet vlemnyt, hogy hasonl a hasonlnak rvend. Van azonban egy legalbb ilyen gyakori, de az elbbinek ellent mond hiedelem is, miszerint azok vonzdnak jobban egymshoz, akik eltr, egymst kiegszt jellemzkkel rendelkeznek ez az ellenttek
262

vonzzk egym st elve. Valamennyien ism ernk hzassgokat vagy ers bartsgokat, amelyeket szemmel lthatlag a partnerek klnbzsge tart ssze. gy tnik, hogy az ilyen kapcsolatokban az emberek kiegsztik egymst. A klcsns kiegszts hipotzist W inch (1958) vetette fel. W inch szerint a hzastrs kivlasztsban az em berek hajlamosak olyan partnert vlasztani, akirl felttelezik, hogy kielgti szksgleteiket s kiegszti sajt hajlamaikat. Az extrovertlt s introvertlt, alrendeld s domi nns, fgg s gondoskod em berek azrt vonzdnak egymshoz, m ert a m sikban sajt szksgleteik kielgtsnek eszkzt ltjk. Az is lehets ges, hogy a klcsns kiegszts csak akkor fejldik ki, amikor egy kapcsolat mr kialakult. Az egyttls sorn az emberek kialakthatnak egy modus vivendit", amely szemlyisgk klnbzsgre pl. Ho gyan lehet kibkteni a hasonlsgi s a klcsns kiegsztsi hipotzisek kztt feszl ktsgtelen ellenttet? Hosszabb ideig tart terepvizsglat keretei kztt Kerckhoff s Davis (1962) a kt hipotzis kibktsre tett ksrletet. Sok kom olyan elktelezett" prt toboroztak, akikkel sokfle szemlyisg- s attitdvizsglatot vgeztek. A proknak azt is jeleznik kellett, hogy m ennyire elgedettek a kapcsolatukkal. Hat hnap elteltvel a ksrleti szemlyekkel ismt felvettk a kapcsolatot, s m egkrtk ket, hogy szmoljanak be kapcsolatuk fejldsrl. Kerckhoff s Davis eredm nyei szerint azoknl a proknl, akik csak rvid ideje ism ertk egymst (a vizsglat kezdetn kevesebb m int 18 hnapja), a kapcsolat fejldsnek az attitdhasonlsg volt a legjobb elrejelzje. Azoknl a proknl vi szont, akiknek mr hossz trtnete volt (a vizsglat kezdetn tbb- m int 18 hnap), a szemlyes szksgletek klcsns kielgtse fontosabbnak bizonyult. Hogyan m agyarzhatjuk ezeket a ktsgkvl ellentmondsos eredm nyeket? Kerckhoff s Davis gynevezett szr hipotzist" felttelezett a kapcsolatok fejldsben. A legels szakaszokban a felsznes jellemzk, mint pldul a hasonl szocilis s demogrfiai httr, a trbeli kzelsg s a testi megjelens a fontosak egy kapcsolat fejldse szempontjbl. Ksbb a hasonl attitdk jtsszk a fszerepet a partnerek kztti kapcsolat elmlylsben. A klcsnsen kiegszt szemlyes szksgle tek jval ksbb veszik t a fszerepet, am ikor az rzelmi bevonds mr megntt. A szr hipotzis els pillantsra nagyon m egnyernek tnik, s jl illeszkedik a kapcsolatfejlds Levinger s Snoek (1972) ltal javasolt modelljhez. Sajnos azonban a folyamatra nagyon nehz megbzhat bizo nytkot szerezni, mivel ez azt kvnja a kutattl, hogy a kapcsolatokat hossz idn keresztl kvesse. Az ilyen hossz tv vizsglatok ritkk, s gyakran problem atikusak. Levinger, Senn s Jorgensen (1970) m egprbltk megismtelni Kerck263

hoff s Davis eredm nyeit, de nem jrtak sikerrel. Azt talltk, hogy a kapcsolat sikernek kt j elrejelzje van. Az egyik elrejelz az volt, hogy a vizsglat kezdetekor a partnerek milyen m rv rzelmi elktelez dsrl szmoltak be, a msik elrejelz pedig az volt, hogy a partnerek m ilyen m rtkben vettek rszt kzs tevkenysgekben. M indezek ellen re biztosak lehetnk abban, hogy a kapcsolat fejldst befolysol kln bz tnyezk fontossga eltr egy kapcsolat klnbz szakaszaiban. Azt, hogy ezek a hatsok egy adott kapcsolatban m ilyen sorrendet kvetnek, valsznleg olyan tnyezk hatrozzk meg, m int a partnerek elvrsai (lsd a kvetkez fejezetet) s a kapcsolat tpusa.

Kompetencia s vonzalom
Aligha meglep, hogy jobban vonzdunk a kompetens, intelligens s sikeres emberekhez, m int azokhoz, akik tehetsgtelenek, butk s sikerte lenek. Mi tbb, rokonszenvnk akkor is ers marad, ha egy jvbeni partnernk kompetencijbl semmifle elnynk nem szrmazik. gy tnik, hogy az intelligencinak s a kom petencinak ugyanolyan holdud varhatsa van, m int a testi vonzalomnak. Termszetesen sok a jbl is m egrthat. A klnsen kom petens em berek nem felttlenl kellemesek, s kpessgeiket fenyegetnek is lthatjuk, ami az irntuk rzett ellenszen vet tpllja. Valjban az ilyen szuper kom petens szemly irnti rokonszenvnket nvelheti, ha az illet valamilyen hibt kvet el, mivel ez em beribb (s taln hozznk hasonlbb?) teszi t. Az ilyen folyamatokra sok rdekes plda van. Aronson (1976) figyelte

A hiba hatsai a vonzalomra. Ha egy szakavatott ember kisebb hibt kvet el, a hiba mg vonzbb teszi. A kevsb szakavatott emberek ltal elkvetett nagyobb hibknak viszont egszen ms kvetkezmnyeik vannak I

264

meg azt a paradoxont, hogy Kennedy npszersge egy nagy hiba, a diszn-blbeli kudarc utn tnylegesen nvekedett. Fiatal, jvgs, okos, szellemes, elbvl, kisportolt em ber volt - az hrlett rla, hogy rengeteget olvas s hogy mestere a politikai manverezsnek, hogy a msodik vilghborban hsknt viselkedett s zoksz nlkl tri a fizikai fjdalmat. Volt egy gynyr felesge (aki tbb idegen nyelven beszlt), kt aranyos gyereke s hta mgtt a tehetsges, sszetart Kennedy csald (Aronson, 1978; 228 229. o.). Aronson, W illerman s Floyd (1966) ezt a folyamatot ellenrztt laboratrium i felttelek kztt vizsglta. A ksrleti szemlyeket arra krtk, hogy rtkeljk azoknak a jelentkezknek a vonzerejt, akik az egyetemet kvntk kpviselni egy versenyen. A ksr letben ktfle m anipulcit alkalmaztak. Az egyik jelltet gy m utattk be, m int aki kivl kpessgekkel s kom petencival rendelkezik, a krd sek 92%-ra helyesen vlaszol, mg a msik kzepes kpessg volt, a krdseknek csak 30%-ra vlaszolt helyesen. Ehhez jrult, hogy m indkt vltozatban a ksrleti szemlyek felvel kzltk, hogy a jellt elkvetett egy kisebb hibt: lenttte magt kvval.
12.5 TBLZAT Egy hiba elkvetsnek hatsa egy kivl s egy gyengbb jellt irnt rzett szeretetre

tlagos vonzalmi pontrtkek: (a magasabb pontszmok nagyobb szeretetet fejeznek ki) Hiba Kivl kepessgu jellt tlagos kpessg jellt
Aronson, Willerman s Floyd, 1966 nyomn

Nincs hiba

30,1 -0 ,2 5

20,8 17,8

Az eredm nyek sszhangban lltak a vrakozssal. Az alkalmasabb jelltet ltalban jobban szerettk. De m ikppen befolysolta a kisebb hiba (a kv kintse) a jelltek vonzerejt? Paradox mdon, a kivl jelltet mg jobban szerettk a kvincidens utn, mg az tlagos jelltet negat vabban rtkeltk a hibt kveten (lsd a 12.5 tblzatot). gy tnik, hgy egyb informci hinyban a kom petens em bereket szeretjk, s mg jo b b an szeretjk ket, ha a hibzs ltalnos emberi kpessgrl tesznek tansgot.

265

nbecsls s vonzalom
A vonzalom s az nbecsls kapcsolata is szoros. Ms em berek szeretete pozitv nrtkelsnk legfontosabb forrsa. Klnsen rtkeljk s ml tnyoljuk a pozitv kapcsolatokat azokban az idszakokban, amikor kte lyeink tm adnak nm agunk rtkeit illeten. W alster (1965) rdekes ksr letben dem onstrlta ezt az sszefggst. Ksrletben nk vettek rszt, akiket - m ikzben a ksrletre vrtak a ksrletvezet egy megbzottja szltotta meg. A megbzott csinos frfi volt, udvarolni kezdett, vgl randevt krt tlk. A tnyleges ksrletben a ksrleti szemlyek pozitv, illetve negatv megerstst kaptak nhny tesztben elrt eredm nykre, miltal pozitv, illetve negatv rzsek alakultak ki bennk nmagukrl. A ksrlet vgn tbbek kztt azt is m egkrdeztk tlk, m ennyire tlik vonznak azt az embert, akivel a vrterem ben tallkoztak. A negatv visszajelentssel elbizonytalantott ksrleti szemlyek sokkal jobban sze rettk a fiatalembert, m int azok a nk, akiknek megnveltk az nbecsl st. nbecslsnk szintje szerepet jtszik abban is, hogy milyen em bereket vlasztunk partnernek. Ha nbecslsnk alacsony szint s bizonytalan, klnsen lehangol az elutasts, ezrt blcs stratgia a biztonsgra jtsza ni, s olyan partnert keresni, akirl felttelezhet, hogy pozitvan reagl rnk. Kiesler s Baral (1970) eredm nyei szerint azok a frfiak, akiknek nbe cslst felpumpltk", ha vlasztaniuk kellett, a csinos nvel kezdtek ki, szemben a msik esettel, amikor a frfiak nbecslst ksrleti szemlyek kztt leszlltottk, s ilyenkor a frfiak inkbb a nem vonz nt rszes tettk elnyben, akirl feltteleztk, hogy nagyobb sikert aratnak majd nla. Msok szeretett teht akkor rtkeljk s viszonozzuk leginkbb, amikor nbecslsnk alacsony szint, s ezt feltehetleg nagyon is szem eltt tartjuk, amikor p artnert vlasztunk m agunknak.

Pozitv szem lyes jellemzk s vonzalom


A fentebb trgyalt kom petencia s nbecsls m ellett egy sor ms szem lyesjellem z is befolysolhatja, m ennyire szeretnk valakit. Nagyjbl azt m ondhatjuk, hogy a j" tulajdonsgokat rokonszenvvel s a rossz" tulajdonsgokat ellenszenvvel jutalm azzuk. Azt, hogy mely tulajdonsgo kat tekintenek az em berek szeretetre mltnak vagy ellenszenvesnek, knnyen m egllapthatjuk, ha kellen nagyszm em bert krnk meg arra, hogy klnbz szemlyes tulajdonsgokat rtkeljenek szeretetremltsg" szempontjbl. Norman Anderson pontosan ezt tette, amikor 555 szemlyes tulajdonsgrl tlagos szeretetremltsgi" rtket szm to tt (lsd a 4. s 5. fejezetet).
266

12.1

G Y AKO R LA T

M l a szeretetremlt? rja le egy paprlapra, hogy n szerint melyik az az t tulajdonsg, amelyik a legszeretetremltbb, s melyik az az t, amelyik a legkevsb szeretetre mlt az emberekben! rdekes lesz az sszehasonlts Anderson listjval (amelynek kivonatt a 4. fejezetben a 4.3 tblzat tartalmazza). Anderson tlagos szeretetremltsgi rtkelst gyjttt 555 klnbz szemlyisg tulajdonsgrl.

Nagy egyni klnbsgek vannak a tekintetben, hogy egy tulajdonsgot m ennyire tartanak szeretetre mltnak. A becsletessget s szintesget ltalban magasra rtkelik, de az egynek nagyon is klnbz tulajdon sgokat llthatnak sajt szeretetremltsgi" listjuk lre (lsd a 12.1 gyakorlatot).

V iszonossg s vonzalom
Az a csaknem egyetemes tendencia, hogy a kiegyenslyozott kapcsolato kat kedveljk a kiegyenslyozatlanokkal szemben, szintn ersen befoly solja a vonzalmat. Ha rbrednk, hogy valaki szeret m inket, szinte autom atikusan mi is pozitvan viszonyulunk az illet szemlyhez. Ugyan gy, ha valaki irnt szeretetet m utatunk, ezltal rhetjk el legbiztosabban, hogy az illet viszonzskppen szeressen bennnket. Egy vizsglatban egy vitacsoport tagjait arrl tjkoztattk, hogy bizonyos trsaik szeretik ket. Amikor lehetsgk volt kisebb csoportokat alkotni, a szemlyek gy viszonoztk a szeretetet, hogy azokkal kvntak egytt dolgozni, akik szerettk ket (Secord s Backman, 1972). A viszonossg termszetesen m indkt irnyban m kdik. Nemcsak szeretjk azokat, akik bennnket szeretnek, hanem ellenszenvet is rznk azok irnt, akik velnk ellenszenveznek. A vonzalom viszonzsra val hajlam olyan ers, hogy nagyon sok kereskedelmi vllalkozs is megprblja kihasznlni. Amikor az alkalm azottakat arra tantjk, hogy az gyfelek irnti szeretet felszni jeleit fejezzk ki (pl. mosolyok, tekintet s pozitv szbeli zene tek), felttelezik, hogy az gyfelek viszonozzk a szeretetet, s a szerveze tet kedvezbb fnyben fogjk ltni.

A nyeresgek s vesztesgek hatsa a kapcsolatra


A viszonossg ilyen autom atikus reakcii leginkbb a meglehetsen felsz nes, 1. szint (egyoldal szrevtel) vagy 2. szint (felsznes rintkezs) kapcsolatokat jellemzik. Ha egy kapcsolat mr valam ennyire megllapo dott, a partnernktl kapott rtkelsek s az irnta rzett vonzalm unk mr nemcsak a viszonossgtl fgg, s sokszor rvid idn bell is jelent
267

sen vltozik. rdekes krds, hogy msok irntunk rzett szeretetnek vltozsa m ennyire befolysolja az irntuk m egnyilvnul vonzalm unkat. Jobban szeretjk-e azt az embert, aki m indig is pozitv rzelmekkel viselte tett irntunk, m int azt, aki a kezdeti negatv reakcik utn kezdett el szeretni bennnket ? Pusztn a megerstsi elmletet alapul vve, az els em bert kellene jobban szeretnnk, m ert ism eretsgnk ideje alatt tbb pozitv megerstst kap tu n k tle. A dolgok azonban nem ilyen egyszer ek. Sokszor jobban rtkeljk az olyan ember pozitv rzelmeit, aki kez detben ellenszenvet rzett irntunk, s megfordtva, nagyobb ellenszenvet rznk az irnt, aki valaha bartunk volt, m int egy olyan ember irnt, akivel sohasem volt j a kapcsolatunk. A vonzalom szintjnek ilyen vltozsait egy kapcsolaton bell Aronson nyeresg-vesztesg hatsoknak nevezte. A nyeresg-vesztesg hipotzist gy lehet ksrletileg ellenrizni, hogy a ksrleti szemlyeknek klnbz sorrendben adnak szemlyes rtkelseket. Aronson s Linder (1981) rde kes ksrlet sorn lehetv tette egy tanulsi feladaton dolgoz ksrleti szemlyeknek, hogy kihallgassk", milyen rtkelseket ad rluk partne rk, aki valjban a ksrletvezet megbzottja volt. Az rtkelsek vagy mindig pozitvak, vagy mindig negatvak voltak, illetve egyszer a pozitv rtkelst negatv kvette (vesztesghelyzet), msszor pedig a negatv rtkelst pozitv kvette (nyeresghelyzet). Ezutn a ksrleti szemlyek nek meg kellett m ondaniuk, hogy m ennyire szeretik partnerket. Az eredm nyek szerint a szemlyek a kvetkezetesen pozitvan rtkel part nernl jobban vonzdtak az olyan partnerhez, aki csak ksbb adott pozitv rtkelseket (nyeresghelyzet), s a kvetkezetesen negatvan rtkel partnernl nagyobb ellenszenvet reztek az irnt a partner irnt, aki a pozitv rtkelst negatvra vltotta t (vesztesghelyzet). (Lsd a 12.6 tblzatot.)
12.6 TBLZAT

Nyeresg i s vesztesig hatsa a vonzalomra

Kapcsolattrtnet

A szeretet mrtke*

Pozitv reakci kvet negatvat Pozitv reakci kvet pozitvat Negatv reakci kvet negatvat Negatv reakci kvet pozitvat * Minl magasabbak a szmok, annl nagyobb a szeretet.
Aronson s Linder, 1981. 469. o. nyomn

7,67 6,42 2,52 0,87

268

Az ilyen nyeresg-vesztesg hatsok meglehetsen gyakoriak a m inden napi letben. Nha mr a nem verblis kifejezsek vltozsai is elgsgesek ilyen paradox reakcik kivltshoz. Clore, Wiggins s Itkin (1975) egy vizsglatban a ksrleti szemlyek videofelvtelt nztek, amelyen a vonzalom nem verblisn nyilvnult meg. A ksrleti szemlyek gy tltk meg, hogy a nem verblis reakcik hideg-meleg sorrendje nagyobb vonzalmat fejez ki, m int a kvetkezetesen meleg nem verblis kommunikci. Ezek a ksrletek azonban a nyeresg vesztesg hatsokat rvid let, 1. vagy 2. szint kapcsolatokban vizsgl tk. M ilyen szerepet jtszanak ezek a hatsok a hossz tv kapcsolatok ban, pldul a hzassgokban vagy a bartsgokban? Aronson (1976) elgondolsa szerint a tipikus hzassgokban a kapcsolat korai, rom antikus szakaszaiban a legersebb a vonzalom, s ezek a pozitv rzsek a ksbbi szakaszokban gyakran halvnyulnak el. Ez az ltalnos vesztesg"-minta lehet az oka a vonzalom arnytalanul nagy cskkensnek, ami viszont egyes hzassgok felbomlshoz vezethet (lsd a 13. fejezetet).

nfeltrs
Amikor egy kapcsolat a felsznes rintkezs vagy a klcsnssg szintjre fejldik, a tovbbi fejlds egyik fontos m otorja a partnerek nfeltrsa. nmagunk kiadsa" s partnernk kiismerse hatkony mdszere egy kapcsolat elmlytsnek. Az nfeltrs azonban bonyolultabb folyamat, m int els pillantsra tnik. Azt, hogy ki mit, kinek s a kapcsolat mely szintjn trhat fel, finoman hangolt szablyok s elvrsok irnytjk. Az nfeltrs kutatsnak ttrje Jourard volt, aki sszelltotta a Jourard nfeltrsi Krdvet. Ez a krdv hatvan szemlyes beszlgets tmjt tartalm azza. A vizsglt szemlyeket ltalban annak megjellsre krik, hogy a klnbz tm k kzl melyekrl beszlnnek szvesen klnbz partnerekkel. Ezzel a m dszerrel Jourard kim utatta, hogy a legtbb ember fejben a feltrhatsgnak" vilgos hierarchija van. Egyes tmk, amelyek pldul az idjrssal, nyilvnos esemnyekkel, zlssel, rdekldssel, attitdk kel, m unkval vannak kapcsolatban, knnyen fltrhatok. Ms tmkat, melyek pldul anyagi helyzetnkkel, testnkkel, szemlyisgnkkel vagy szexulis letnkkel llnak kapcsolatban, ltalban csak akkor t runk fel, ha a kapcsolat mr elgg intim. Az nfeltrsban jelents nemi klnbsgek is vannak. A nk a legtbb dolgot desanyjuknak trjk fel, t kvetik a bartnk, azutn a frfi bartok, s csak ket kveti az apa. Ezzel szemben a frfiak az desanyjukat kveten frfi bartaiknak, majd apjuknak trjk fl a legtbb dolgot, s csak t kveti a bartn. A feltrt dolgok mennyisge attl is fgg, hogy m ennyire szereti egymst kt ember.
269

Jourard szerint nm agunk feltrsnak kpessge nagyon fontos a nor mlis alkalmazkodshoz. Az nfeltrs rvn ju tu n k el a tmogat, intim trsas rintkezshez, ami nlkl az let elviselhetetlen volna. Tapasztalati tny, hogy a frfiak kevsb hajlamosak nfeltrsra, mint a nk. Ez egyik sszetevje lehet annak, hogy a frfiak nagyobb stresszhats alatt llnak, s gyakrabban betegednek meg. Nincs messze az id, amikor lehetv vlik, hogy megfelelen ellenr ztt ksrletekkel bizonytsuk az egyttjrst az nfeltrs szintje s menynyisge, a betegsgre val hajlam s/vagy a korai hall kztt" - vlte Jourard (1964, 4. o.). Jourard azt is felttelezte, hogy az nfeltrs klnsen fontos szerepet jtszik a kapcsolat fejldsben: Amikor kt szemly rintkezsbe lp, klcsnsen szablyozott tem pban leplezik le nm agukat a msik eltt. ltalnossgban igaz, hogy az intim nfeltrs intim nfeltrst szl, mg a szemlytelensg szemlytelensget." (Jourard, 1971, 17. o.) St az nfel trs a legfbb eszkz is lehet arra, hogy felsznes rintkezssel jr kapcsolatok tforduljanak a klcsnssgbe. Intim nfeltrs rvn val sul meg az a folyamat, amelyben szerepviszonyban ll idegenek szem lyesebb alaktjk t kapcsolatukat, amelyben a kzelsg fokozdst nemcsak elviselik, hanem szvesen fogadjk" (Jourard 1971, 140. o.). Az nfeltrsnak m inden kapcsolatban van egy eltrt s elvrt optim um" szintje. E szint fokozatos, lass emelse, am ennyiben klcsnsen trtnik, segthet egy kapcsolat elmlytsben s fejldsben. _ Az nfeltrs viszonzatlansga s mlysge azonban ellenkez hatsok kal is jrhat. Rubin (1973) beszmol egy ksrletrl, amely mg kzepes szint s felsznes nfeltrs hatst vizsglta a vonzalomra, felsznes rintkezs tpus kapcsolatokban. A ksrleti szemlyek egy repltri vrterem ben vrakoz utasok voltak. A ksrletvezetk odam entek az utasokhoz s azt krtk tlk, hogy kzrs alapjn alkossanak tletet emberekrl. Valjban a kzrs mindig ugyanaz volt, de az rs tartalma klnbztt. Egyes esetekben kevs, mskor kzepes mennyisg, mg harm adik esetben sok s ersen intim jelleg nfeltr informcit tartal mazott. Az eredm nyek azt m utattk, hogy a ksrleti szemlyek nem felttlenl a legm lyebben kitrulkoz egyneket tltk a legvonzbbak nak. A kzepes szint nfeltrs m ind a mly, m ind a felsznes nfeltrsi felttelhez kpest nagyobb vonzalmat eredm nyezett. A ksrletet nhny vvel ezeltt megismteltk, de rsos zenetek helyett m agnfelvteleket hasznltunk ingerknt. A ksrleti szemlyek feladata az volt, hogy egy em bert a szalagon hallhat hang minsgei alapjn tljenek meg. Valjban a hang mindig ugyanaz volt, de a beszd tartalma ezttal is a felsznes nfeltrstl (pl. az idjrsrl szl beszd) a mly kitrulkozsig (pl. szemlyes szexulis problmk) terjedt. Eredm
270

nyeink lnyegben azonosak voltak Rubin eredmnyeivel. A kzepesen kitrulkoz em bereket jobban szerettk, m int a tl mlyen vagy tl kevss kitrulkoz em bereket. gy tnik teht, hogy csaknem automati kusan kirtkeljk, hogy mi szmt elfogadhat nfeltrsnak egy adott kapcsolatban. A tl keveset ugyanolyan negatvan rtkeljk, mint a tl sokat. Valsznleg kerljk azt az embert, aki tl korn fed fel nagyon intim inform cit nmagrl, mivel gy vljk, hogy rosszul alkalmazko dik, illetve az intim its nagyon magas szintjt vrja el tlnk, amelyre mg nem biztos, hogy kszen llunk.

Jbl is megrt a s o k ? A feltrulkozs feltrulkozst von maga utn, s ezltal a szemlyes kapcsolatok fejldAsnek hajtereje lehet. A tl sok vagy nem a helyzethez Ill bizalmas feltruikozsnak ppen ellenkez hatsa van, a partnert vatoss, visszahzdv teszi.

M indkt lehetsg azt jelenti, hogy az ersen nfeltr em ber fenyeget, s m int ilyen ellenszenvet breszt. Mivel a normlis kapcsolatokban a szablyozott, fokozatos nfeltrs rvn kialakul intim its nagyon fontos, felvetdik a krds, hogyan egyeztetjk nfeltrsi stratgiinkat partnereinkkel? Davis (1976) feltte lezte, hogy hrom alternatv lehetsg v a n : (a) a partnerek versenghetnek az nfeltrs folyam atnak ellenrzsrt, mely elssorban olyankor lp fel, amikor a partnerek sokat ruhznak be" a kapcsolatba; (b) nylt megbeszls rvn egyttm kdhetnek az intim its szintjnek m eghatro zsban; (c) az egyik partner felveheti a kapcsolat irnytjnak" szere pt, s kezdem nyezheti az nfeltrs szintjnek fokozatos emelst. A fenti alternatv folyamatokat vizsglva Davis (1976) azt tallta, hogy egyb instrukcik hjn a ksrleti szemlyek a harm adik stratgit rszes tik elnyben. ltalban a partnerek egyike vllalja magra, hogy az intim i tst nvel tm kat vessen fel. A msik partner pedig hallgatlagosan elfogadja ezt a megoldst. Amikor a partnereket arra btortjk, hogy nyltan vessk fel az intim its krdst, az nfeltrsban tbbnyire a msodik, dem okratikus stratgia valsul meg.
271

Az nfeltrs teht a kapcsolatfejlds egyik legfontosabb meghatroz ja, klnsen a klcsnssg mlyebb szintjeinek elrse szempontjbl. Klnbz csoportokba tartoz partnerek kztt ltesl kapcsolatban a kulturlis norm knak nagy szerepk van abban, hogy milyen szint s m rtk nfeltrs jelentkezik. A nemi s az letkori klnbsgeknek valamint a viszonossg irnti szksgletnek szintn nagy szerepe van abban, hogy ki kinek s mit trhat fel. Az nfeltrs folyamatt a partnerek egyiknek kell burkoltan irnytania vagy kzsen kell nekiltniuk. A legfontosabb azonban taln az, hogy az nm agunkra vonatkoz intim informcik feltrsnak kpessge pszicholgiai szksgszersg, egsz sges lelki alkalm azkodsunk elfelttele.

sszefoglals s tanulsgok
Ebben a fejezetben a kapcsolatok fejldsnek legfontosabb szakaszait s a fejldsre hat legfontosabb tnyezket tekintettk t. Levinger s Snoek (1972) modelljt kvetve a kapcsolatokat gy kpzelhetjk el, mint amelyeket a bevonds s intimits meghatrozott szintje jellemez az rintkezs teljes hinya s a tkletes klcsnssg kztt. Amint a kapcsolat az egyoldal tudom sulvteltl a felsznes rintkezsen keresztl a klcs nssg egyre nvekv fokozatig fejldik, a fejldst befolysol tnye zk is vltoznak (lsd a 12.1 brt). A trgyalt tnyezk tbbsgnek csak egy-egy meghatrozott szakaszban van kritikus hatsa a kapcsolatfejlds re, noha a kapcsolat fenntartsban valamilyen szerepet ms szinteken is jtszhatnak. A trsadalmi helyzet s a demogrfiai jellemzk hasonlsga pldul kritikus az egyoldal szrevtel s a felsznes rintkezs kialakulsa szem pontjbl, de a hasonl trsadalmi httr az ers rzelmi bevondssal jellemezhet kapcsolatban is megtartja a kapcsolatot erst szerept. Hasonlkppen, a klsbl ered vonzer akkor a legfontosabb, amikor segti az egyoldal szrevtelt felsznes rintkezss tvltoztatni. A part nerek testi vonzereje azonban mg a tbbves hzassgokban is megtartja szerept a kapcsolat fenntartsban. M int Sigall s Landy kim utatta, egy frfit, akit nagyon vonz nvel ltnak, pozitvabban rtkelnek, m int ugyanazt a szemlyt vonz trs nlkl. Az attitdhasonlsg, a szksgle tek klcsns kiegsztse, a kompetencia, a pozitv szemlyes tulajdons gok s az nfeltrs egyre fontosabbakk vlnak, am int a kapcsolat a felsznes rintkezstl az egyre nvekv klcsnssgig fejldik. A kapcsolat fejldse teht bonyolult interakcik sorn megy vgbe, amelyekben a partnerek fokozatosan megismerik egymst, s egyre jobban elktelezdnek egyms irnt. Kerckhoff s Davis (1962) elgondolst k vetve ezt a folyamatot egy tbblpcss szrhz hasonlthatjuk. Egy
272

kapcsolat brmely szakaszban elakadhat, fejldse megsznhet. De min den szr utn ott van egy mg nagyobb kvetelm nyeket tmaszt szr, amin t kell ju tn i. Vgl elrjk a kapcsolat olyan szintjt, amikor a viszonyra a tarts elktelezettsg vlik jellemzv. Ezek az intim kapcsola tok, fzdjenek ezek br szerelmeinkhez, jegyeseinkhez vagy legjobb bartainkhoz, klnleges szerepet jtszanak letnkben. Az intim kapcso latok nhny tulajdonsgt a kvetkez fejezetben beszljk meg.

273

13. Intim kapcsolatok

A szerelem / 275 Szeretet s szerelem / 276 A szerelem elmletei / 279 Frusztrci s vonzalom: a Rme s Jlia hats / 282 Az intim kapcsolatok ltalnos modellje fel / 283 A kapcsolati forgatknyvekre" gyakorolt kulturlis hatsok / 284 Konfliktus a szoros kapcsolatokban / 289 Elgedetlensg a kapcsolattal / 289 Az intim kapcsolatok lezrulsa / 292 sszefoglals s tanulsgok / 293

1 3 .

Intim kapcsolatok

Ms em berekkel fenntartott intim kapcsolataink letnk taln legmlyebb lmnyei. A szerelem, a j bartok, a harm onikus kapcsolat szlinkkel, gyerm ekeink s testvreink rendkvl fontosak valam ennyink szmra. A legtbb ember m inden msnl fontosabbnak tartja sajt boldogsga szempontjbl, hogy j kapcsolata legyen trsaival. Ezt az em pirikus kutats is altmasztja. Campbell, Converse s Rotgers (1976) sok em bert m egkrdezett, hogy klnbz dolgok m ennyire fontosak a szmra. A vlaszok szerint az anyagi s m unkasikerek a legtbb vlaszad szmra kevsb voltak fontosak ahhoz kpest, hogy j bartaik legyenek, boldog legyen a hzassguk s a csaldi letk. Sok bizonytk van arra is, hogy az ilyen tmogatst ad intim kapcsola tok hinya az egynre nzve komoly kvetkezm nyeket vonhat maga utn. Az letbiztostk Amerikai Tancsa (1978) ltal ksztett statisztikk m egdbbent adatai szerint a magnyos vagy trstalan em berek eslye sokkal nagyobb pldul a szvrohamra, tdbajra, rkra, alkoholizmusra, gyakrabban szenvednek balesetet, nagyobb a halandsguk s az ngyil kossgi arnyuk, m int a hzas em bereknek, akik intim kapcsolatok hlj ban lnek. Egy intim kapcsolat bevgzdse pldul vls vagy a szl, bart, jegyestrs halla miatt, egyike a legborzasztbb lm nyeknek, me lyeket valaha is tlhetnk. Ebben a fejezetben az intim kapcsolatok nhny tulajdonsgt fogjuk megvizsglni. Olyan kapcsolattal kezdjk majd elemzsnket, amely legtbbnk szmra klnsen fontos: a szere lemmel.

A szerelem
Az elz kt fejezetben a szemlykzi vonzalmat s a kapcsolatok fejld st ltalban vve szemlltk anlkl, hogy klnbsget tett n k volna az emberek kztti kapcsolatok tpusai kztt. Elm ondottuk, hogy legrtke sebb kapcsolataink kzs jellemzje a partner irnti pozitv attitd, szere tet, tisztelet vagy megbecsls. Egyes kapcsolataink azonban ennl sokkal
275

tovbb m ennek: sokkal intenzvebb rzelmekkel vesznk rszt bennk. Most eljtt az ideje, hogy szemgyre vegyk a kapcsolatok egy klnleges fajtjt, amely sok tekintetben klnbzik m inden ms kapcsolatunktl. A szerelemrl van sz. A szerelmi kapcsolatok a legnagyobb hats, legintenzvebb s legemlkezetesebb emberi lmnyek kz tartoznak. A szerelem szubjektv lmnyt azonban rendkvl nehz mrni. Ennek kvetkeztben a szocilpszicholgusok inkbb azokat a trsadalmi s pszicholgiai tnyezket vizsgltk, amelyek befolysoljk a szerelem kialakulst s fejldst, semmint magt a szerelem lmnynek a term szett.

Szeretet s szerelem
A 11. fejezetben mr lttuk, hogy a szemlykzi vonzalom mrsnek szmos klnbz eljrsa van. Felvetdik a krds, vajon ezek az eljr sok alkalmasak-e a szerelem mrsre is? Rubin (1973) szerint a szerelem s a szeretet mrskelt sszefggsben ll, mindazonltal elklnlt dimenzii egy ember attitdjeinek egy msik ember irnt". (215. o.) Rubin kifejlesztett egy attitdsklt, m elyet a szeretettl elklnlt szerelem mrsre sznt. Els lpsben a szerelemmel sszefgg nagyszm ttelt gyjttt, m elyeket szerelemskla" alakjba nttt. Felttelezte, hogy a szerelemnek hrom olyan tulajdonsga van, amely m egklnbzteti a puszta szeretettl: (a) trds, vagyis gondoskods a msik szemly bol dogsgrl s jltrl; (b) ktds, vagyis igny arra, hogy a partnerrel egytt legynk s a partner gondoskodjon rlunk; s (c) intimits. Ezzel szemben a szeretetre jellemz (a) pozitv rtkels s tisztelet, valamint megbecsls a partner irnt s (b) az a feltevs, hogy a partner hasonl hozznk. Rubin (1973) m ind a szerelemsklt", m ind a szeretetsklt" szmos szerelmesprral kitltette, akiknek e kt skla segtsgvel arrl kellett beszmolniuk, hogy m iknt reznek szerelmi partnerk s legjobb bart ju k irnt. A vrakozsnak megfelelen a szerelmi partnereket magasabbra rtkeltk a szerelemskln, s a legjobb bartokat a szeretetskln. Eszerint Rubin skli valban klnbsget tesznek a kzeli kapcsolatok e kt fajtja kztt. Ms vizsglatok kim utattk, hogy a szerelemskln elrt pontszm ok jo b b elrejelzi egy pr vrhat hzassgnak, m int a szeretetskln kapott pontszmok. A szerelemskln elrt pontszmok sszefggsben lltak a megfigyelhet viselkedsi klnbsgekkel is. Az egyik vizsglatban Rubin egy detektvtkr mgl prokat figyelt meg, mikzben k egy ksrlet elkezdsre vrtak. Azok a prok, akik a szere lemskln magas pontszm ot rtek el, nagyobb nem verblis rdekldst rultak el egyms irnt, tbbet s tbbszr nztek egymsra, m int azok a prok, akik a szerelemskln viszonylag alacsony pontszm ot rtek el.
276

13.1 GYAKORLAT
Szerelem s szeretet Krjk, jelezze, mennyire tkrzik az albbi kijelentsek az n valsgos rzelmeit: faj jelenlegi vagy legutols szerelmi partnere irnt s (b) legjobb bartja irnt. Minden tlet esetben htfok sklt hasznljon, ahol 1 = egyltaln nem rtek egyet a kijelentssel, s 7 = teljesen egyetrtek a kijelentssel. Legjobb bartom Nv 1. Ha szomor volna, ktelessgemnek reznm, hogy felvidtsam. 2. Szerintem nagyon kiegyenslyozott. ............................................................ ............................................................ Szerelmi partnerem Nv

3. Elmondhatok neki mindent, ami velem trtnik................................................................ 4. Szerintem nagyon jl vgezne egy felelssgtel jes munkt. 5. Szinte nincs olyan dolog, amit meg ne tennk rte. ............................................................ ............................................................

6. gy vlem, szokatlanul rett szemlyisg................................................................ 7. Gyakran gy rzem, hogy kisajttom t................................................................ 8. tletei ltalban helyesek. 9. Nagyon szomor lennk, ha nem tallkozhatnk vele. 10. gy vlem, nagyon hasonltok hozz. 11. Knnyen megbocstok neki brmit. 12. Nagyon intelligens ember. ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................

A pontszmok elemzse gy trtnik, hogy a pros s a pratlan krdsekre adott pontszmokat kln a legjobb bart s kln a szerelmi partner esetben sszevonjuk. rja le ezeket a szmokat az albbi res helyekre: A pratlan szm krdsek sszpontszma (1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,1 1 ) 'A pros szm krdsek sszpontszma (2 ,4 ,6 ,8 ,1 0 ,1 2 ) ............................................................

............................................................

277

A pratlan szm krdsek nagyon hasonltanak Rubin (1973) szerelemskljhoz, a pros szm krdsek pedig Rubin szeretetskljhoz, melyeket a kapcsolatok e kt tpusnak megklnbztetsre tervezett. Ennek megfelelen n a szerelemskln valsznleg magasabb pontszmot rt el a szerelmi partner esetben, mg a szeretetskln (pros szm krdsek) a legjobb bart esetben. Rubin legalbbis nagy csoport vizsglati szemllyel ezt az eredmnyt kapta. A kvetkez rsz elolvassa utn rdemes visszatrnie a krdsekhez, hogy vilgosabb kpet kapjon arrl, mely tulajdonsgok klnbztetik meg legjobban a szeretetet s a szerelmet. Rubin, 1973 nyomn.

A szerelem msik jellemzje, hogy van szexulis sszetevje, amely a puszta szeretetkapcsolatokbl hinyzik. Dermer s Pyszczynski (1978) azt vizsgltk, hogy a szexulis izgalom a szerelemskln adott rtkelsek s a szeretetskln adott rtkelsek kzl m elyeket befolysolja inkbb. Ksrleti szemlyeiket arra krtk, hogy bartniket m ind a szerelem-, m ind a szeretetskln rtkeljk azutn, hogy egy egyetemi hallgatn szexulis fantziirl s viselkedsrl szl lers elolvassa rvn szexu lisan izgatott llapotba kerltek. A szexulis izgalom nvelte a frfiak szerelmi vonzalmt partnerk irnt, melyet a szerelemskln lehetett mr ni, de nem nvelte szeretetket, ami a szeretetskln volt megfigyelhet. A kizrlagossg a szerelem sszetevje, mely ltalban hinyzik az egyszer szeretetbl. Ez nha azt jelenti, hogy egy intenzv szerelmi kapcsolat egy szemly egsz trsas letn uralkodhat, s m inden egyb kapcsolat gyenglshez vezethet. Milardo s m unkatrsai (1983) azt az eredm nyt kaptk, hogy a szerelmesprok az udvarls ksi, nagyobb

A hzassg fontossga. A kielgt, tarts intim kapcsolatok, pldul a hzassg s a bartsg a legtbb embernek szinte minden msnl fontosabbak.

278

A szeretet s a szerelem kt klnbz dolog. A szerelem a vonzalomnak a szeretettl eltr form|a. Ers rzelmek, gondoskods, ktds, bevonds, kizrlagos sg s Intimits Jellemzik, mg a szeretetni ltalban a klcsns megbecsls, pozitv rtkels s a partnerek kztti hasonlsg lellemz.

rzelmi bevondssal jellemezhet szakaszaiban kevesebb emberrel, rit kbban s rvidebb ideig rintkeztek" (964. o.), mint az rzelmileg kevs b elktelezett prok. A szerelmi kapcsolatok stabilitsa furcsa m don ms kapcsolatokhoz kpest kevsb fgg az igazsgosnak tartott csereviszony tl. A viszonylagos nyeresg s vesztesg, amelyre a partnerek szerelmi kapcsolatukban szert tesznek, hosszabb idn t is egyenltlen lehet (Lujansky s M ikula, 1983). A szerelmi vonzalom teht m egklnbztethet a szeretettl. De a szerelem maga sem vltozatlan. Tapasztalatbl valam ennyien tudjuk, hogy szerelmesnk irnti rzelmeink is hullmzanak, s a kezdeti intenzv rzelmi lmny idvel a ktds egyenletesebb s taln m lyebb rzseiv alakul t. W alster s W alster (1978) pontosan ilyen m egklnbztetst javasol a szerelem kt tpusa kztt: szenvedlyes szerelemrl s partner jelleg szerelemrl beszlnek. A szenvedlyes szerelem intenzv s teljesen thatja a partnereket, mg a partner jelleg szerelem kiegyenslyozottabb, ragaszkods jelleg rzelem, amely gyakran tipikusan jellemzi a tarts szerelmi kapcsolatokat. A szerelem m indkt tpusban azonban nagyon fontosak az rzelmi reakcik, s m indkt tpus olyan magyarzatot ignyel, amely meghaladja a szeretetnek m int egyszer attitdnek a hagyomnyos meghatrozst.

A szerelem elmletei
gy tnik, hogy a szerelem olyan rzelem, amelyik jelentsen klnbzik a szemlykzi vonzalom ms formitl. Ha a szerelem egy rzelem, akkor valsznleg ugyanazok a folyamatok befolysoljk, m int a tbbi rzelmet. Az nattribcirl szl 6. fejezetben trgyaltuk Schachter s Singer kttnyezs rzelemelmlett. E modell szerint az rzelmek kt sszetev bl llnak: fiziolgiai izgalombl s egy kognitv cmkbl, m elyet az
279

izgalomhoz trstunk, vagyis a fiziolgiai izgalmat az adott idpontban rendelkezsnkre ll informcik fnynl m eghatrozott rzelem knt rtelmezzk. Ugyanezt az elgondolst a szerelemre alkalmazva azt vrhat juk, hogy a szerelemnek szintn kt kln sszetevje van: izgalom s kognitv cmkzs. Szerelmesnek lenni" teht nem alapvet formja az emberi lm nyek nek. Meg kell tanulnunk" felismerni azokat a jelzseket, amelyek alapjn helytllan cm kzhetjk rzelmi izgalm unkat szerelemnek". K ultrnk ban pldul ilyen jelzsnek szmt egy m eghatrozott ellenkez nem partner ottlte s hozzfrhetsge, aki msok szmra nem hozzfrhet (kizrlagossg). Az uralkod, kultra szabta felfogstl is fgg, hogy mit cm kzhetnk szerelemnek. Egyes helyeken s egyes idpontokban a szerelem uralkod meghatrozsa nagyon is klnbz lehet. Nehz elfogadnunk ezt a cmk zsi elmletet, mivel legtbbnk szvesen ddelgetett eszmje, hogy a szerelem valami egyedi, knnyen azonosthat lmny. Egyszeren tud ju k ", mikor vagyunk szerelmesek anlkl, hogy Schachter s Singer elm letnek megfelelen alkalmas jelzseket kellene keresnnk izgalmi llapo tu n k rtelmezsre. Schachter s Singer gondolataira tm aszkodva Berscheid s W alster (1974) javasolt egy elmletet a szerelemrl, amely ugyancsak az nattribcis keretbe illeszkedik. A szerelem ebben a m eghatrozsban is kt tnye zbl ll: (a) izgalmi llapot s (b) megfelel jelzsek arrl, hogy az izgalmi llapotot az illet szerelemnek" cmkzheti. A modellbl kvetkezik, hogy minl ersebb fiziolgiai izgalmat l t valaki, brmi is annak a forrsa, annl szerelmesebb" lesz, ha a krnyez jelzsek megfelelek. Ms szavakkal, brm ilyen izgalmi llapot eredm nyezheti a szerelmi rzs fokozdst, ha az izgalmi llapotot szerelmi forrsnak tulajdontjuk. Sok kutat prblt olyan helyzetet ltrehozni, amelyben a kls tnyezk ltal okozott izgalmi llapot olyan helyzeti jelzsekkel trsult, amelyek a szere lem" cmke alkalmazsnak helyessgt jeleztk. D utton s ron (1974) ksrletben frfi ksrleti szemlyeket egy csinos n (helynval a szerelem" cmke) vagy egy msik frfi (nem helynval a szerelem" cmke) krdezett ki egy izgalomkelt helyzetben (azutn, hogy tstltak egy himbldz fgghdon), illetve egy izgalommentes helyzetben (azutn, hogy tstltak egy szilrd hdon). Az eredm nyek altmasztottk Berscheid s W alster (1974) elm lett: a ksrleti szem lyek jobban vonzdtak a nhz ha izgalomkelt helyzetben tallkoztak vele, mg a frfi partnerrel szembeni rzelmeket nem befolysolta az izgalmi llapot. Egy msik vizsglatban Dutton s ron (1974) azt tapasz taltk, hogy frfi ksrleti szemlyeik, akiket egy begrt elektrosokk tartott izgalomban, jobban vonzdtak a ksrletvezet ltal kzjk kl280

13.1 TBLZAT
Az izgalom h a t sa a szerelm i vonzalom ra egy vonz s egy elnytelen klsej n irnt

Felttel

A nre adott reakcik* a szemlyisgvonsra adott tletek Szeretet pontrtkek szerelmi vonzalom pontrtkek

Ersen vonz n - izgalmi llapotba hozott ksrleti szemlyek - izgalommentes ksrleti szemlyek Elnytelen klsej n - izgalmi llapotba hozott ksrleti szemlyek - izgalommentes ksrleti szemlyek

98,15 86,63

28,54 25,13

32,38 26,06

58,69 68,50

12,62 17,42

9,38 15,08

* Minl magasabb a pontrtk, annl kedvezbb a vlasz.


White, Fishbein s futstein, 1981, 59. o. nyomn

dtt nhz, m int azok a szemlyek, akiknek izgalmi llapott nem m anipu lltk. M indazonltal ezek a ksrletek nem teljesen meggyzek. Mivel m indkt helyzetben az izgalmat flelem vagy szorongs vltotta ki, a ni p artner irnti szeretetet az is okozhatta, hogy jelenlte jutalm az volt, s cskkentette a szorongst, nem pedig az, hogy valsgos vonzalom lpett fel irnta. jabban W hite, Fischbein s Rutstein (1981) szmolt be kt ksrletrl, amelyek szerint az izgalom tves attribcija valban elsegt heti a szerelmi lm nyt. Az els ksrletben az izgalmi szintet egy semleges eljrssal, tornagyakorlatokkal m anipulltk. Egyes frfi ksrleti szem lyek izgalmi szintjt elzetes tornagyakorlatokkal felemeltk, mg msokt nem. A ksrleti szemlyek ezutn egy nt lttak kpmagnfelvtelrl, akirl gy tudtk, hogy szemlyesen is tallkozni fognak vele. A n az egyik felvtelen rokonszenvesen, a msikon ellenszenvesen viselkedett. A rokonszenves helyzetben azt m ondta, hogy nagyon szeret em berek kel tallkozni, s klnsen vrja az adott ksrleti szemllyel val tallko zst, s hogy pillanatnyilag nincs bartja". Testre simul, vonz ruht viselt, arca s haja polt volt. Az ellenszenves helyzetben formtlan, zlstelen ru h t viselt, fejt sl bortotta, szip k o lt... s ostobn fecsegett" (57. o.). A ksrleti szemlyeket ezutn arra krtk, hogy hrom szempont281

bl rtkeljk a ltott nt: (a) ltalnos szemlyisgvonsok, (b) m ennyire kedveltk meg, s (c) m ennyire reztek szerelmi vonzdst irnta. Azok a ksrleti szemlyek, akiknek izgalmi llapott elzetesen megemeltk, a vonz nhz jobban s az ellenszenves nhz kevsb vonzdtak, m int azok a szemlyek, akiknek izgalmi llapott elzetesen nem befolysoltk (lsd a 13.1 tblzatot). Ez a ksrlet nemcsak azt mutatja, hogy az izgalmi szint megnvekedse megfelel cltrgy esetn szerelmi vonzalomhoz vezethet, hanem az ellen kezjt is: az izgalmi llapotba kerlt em berek sokkal negatvabban tlik meg az ellenszenves clszemlyt, m int azok, akik nincsenek izgalmi lla potban! gy tnik, hogy az izgalmi llapotba kerlt ksrleti szemlyek izgalmi szintjk megnvekedst valsznleg hibsan tulajdontottk a szerelmi vonzalomnak, amikor az szlelt n vonz volt, illetve a viszoly gsnak vagy idegenkedsnek, amikor a n ellenszenves volt. Egy msodik vizsglat, amelyben W hite s m unkatrsai (1981) pozitv (humoros) vagy negatv (vres) videofelvteleket alkalmaztak az izgalmi szint m anipulci jra, szintn altmasztotta ezeket az eredm nyeket. Ezek a ksrletek termszetesen igen tvol esnek a m indennapi szerelmi kapcsolatokban rvnyesl bevondstl s a szerelmi kapcsolatok folyam atainak ssze tettsgtl. A szerelem kttnyezs elmletnek elfogadhatsga nagy m rtkben fgg attl, m iknt hatrozzk meg azokat a feltteleket, ame lyek az izgalmi llapot tves attribcijhoz szksgesek. Ehhez valszn leg valsgos kapcsolatok vizsglatra van szksg. A kvetkezkben ltni fogjuk, hogy a valsgos kapcsolatokat kutat vizsglatok egyes eredm nyei szerint a tves attribci valban elsegtheti a szerelmet.

Frusztrci s vonzalom: a Rm e s Jlia hats


A htkznapi letben az izgalom egyik leggyakoribb forrsa a frusztrci. Ha a szerelmesek azt tapasztaljk, hogy akadlyok keresztezik tjukat, hogy anyagi, vallsi vagy szli nyoms hat kapcsolatuk ellen, akkor gyakran szerelmk s ktdsk fokozsval reaglnak. A nyugati m v szet s irodalom szmos klasszikus mve szemllteti ezt az elvet. A Rme s Jlia trtnet taln a legismertebb plda. Berscheid s W alster (1974) elmletnek megfelelen felttelezhet, hogy a frusztrcik ltal okozott izgalmat Rme s Jlia szerelmi ktdsk fokozdsaknt rtelmeztk. A kls akadlyoknak a szerelmi kapcsolat intenzitsra gyakorolt hatst vizsglta Driscoll, Davis s Lipetz (1972). 91 hzasprt s 49 jegyesprt krtek fel olyan sklk kitltsre, amelyek a szerelmet, a bizalmat, a bajtrsiassgot s a szli ellenkezs m rtkt m rtk. A mr sszehzasodott prok esetben nem volt kapcsolat a szli ellenkezs s a szerelem kztt. A mg kln l prok kzl azonban azok, akik szli
282

ellenkezsrl szmoltak be, ersebb szerelmi ktdst tanstottak. Egy utvizsglatban Driscoll s m unkatrsai azt is feltrtk, hogy a szli ellenkezs vltozsa egytt jrt a szerelmi ktds vltozsval. Ez az eredm ny vilgosan altmasztja a Rme s Jlia hatst". Taln hozz kell mg tennnk, hogy a Driscoll s m unkatrsai ltal vizsglt prok a vizsglat idejre a szli ellenllst mr sikeresen lekz dttk. Ktsgtelen, hogy sok gretes kapcsolatnak nincs lehetsge elg g elm lylni ahhoz, hogy ilyen Rme s Jlia hats megjelenhessen. Taln a M ontague s Capulet hats" kifejezssel rhatjuk le a szerelmi kapcsolatot r olyan kls hatsokat, amelyek sikeresen szaktanak szt egy kapcsolatot, mieltt mg a valban ers szlak kialakulnnak. Ha viszont a kapcsolat tlli a kezdeti tmadst, valsznnek tnik, hogy a kls akadlyok erstik, nem pedig gyengtik a szerelmi ktdst.

Az intim kapcsolatok ltalnos modellje fel


A szerelem csupn egyik formja az em berek kztti szoros kapcsolatok nak, mg ha taln a legintenzvebb is. Sok ms szoros kapcsolatunk is meghatroz szerepet tlt be let n k b en : a bartsgokra, az anyai s apai szeretetre stb. gondolunk. Hogyan rhatjuk le a klnbz tpus szoros kapcsolatok jellemz klnbsgeit? Az olvas bizonyra emlkszik r, hogy a kapcsolatfejlds Levinger s Snoek ltal javasolt modellje (12. fejezet) viszonylag keveset mond arrl, hogyan fejldnek a kapcsolatok, ha mr a klcsnssg szakaszt elrtk. Levinger (1980) maga tette fl a krdst: Hogyan m rhetjk a klcsns fggs fokozatait? M it tekinthe t n k a trsak kztti ers, illetve gyenge sszekapcsolds megfelel jelzsnek?" (514. o.) Felttelezte, hogy a szoros kapcsolatokat nagyjbanegszben hrom tulajdonsg jellemzi: Intenzv lelkillapotok pillanatai, a viselkeds klcsns fggse sok terleten s a tartssg." (512. o.) E nzetet valban altmasztja nhny em pirikus bizonytk. Rands s Levinger (1979) arra krtk ksrleti szemlyeiket, hogy a kapcsolat szoros sga s a tagok neme szerint eltr prok klnbz viselkedseinek megjelensi valsznsgt tljk meg. Az tletek azt tanstottk, hogy a ksrleti szemlyek a klnbzfajta kapcsolatok kztt kt fbb tulaj donsg m entn tettek klnbsget: ezek az rzelmek klcsns fggse s a viselkeds klcsns fggse voltak. Ms szavakkal, egy kapcsolat annl szorosabb, minl tbb s vltozatosabb egyttes viselkedsi tevkenysget folytatnak a partnerek, s minl nagyobb az rzelmi bevonds s klcs ns fggs a partnerek kztt. A pr nemi sszettelnek is van szerepe: a frfi prokat kisebb klcs ns rzelmi fggs jellemezte, m int a ni vagy heteroszexulis prokat. A klcsnssg fokozdsa nemcsak a pozitv rzelmek ersdst jelenti.
283

A klcsns kritika s az idszakos ellensgeskeds szintn fontos rsze az intim its kialakulsnak. Amikor a prok klcsns szksgleteik s tevkenysgeik meghatrozsrl alkudoznak, a konfliktusok nha elke rlhetetlenek (Huston s Burgess, 1979). Az intim kapcsolatok elnyeit s htrnyait gyakran elemzik a csereelmlet keretben (lsd a l l . fejezetet). Ez a modell felttelezi, hogy az egyes lpsekkel sszekapcsold klts gek s nyeresgek meghatrozan befolysoljk egy kapcsolat fejldst (Kelley, 1979). Tbb ilyen folyamatot figyelembe vve Levinger (1980) a hossz tv kapcsolatok tszakaszos modelljt javasolta, melyet a knnyebb megje gyezhetsg kedvrt A, B, C, D, E m odellnek nevezett el. Az els, A szakasz a vonzalomra (attraction) utal egy kapcsolat korai szakaszban. B egy kapcsolat ptsre (building) utal. C a folyamatossgot (continuation) jelli, egy kialakult kapcsolat kzps szakaszt. Ennek klnbz formi lehetnek, pldul (a) folyamatos fejlds egy kielgt klcsns fggs irnyba, (b) m indkt partnernek megfelel, kellemes egyms mel lett ls vagy (c) bizonytalan, hullmz kapcsolat. D egy kapcsolat gyeng lst (decline) vagy bomlst jelenti. Vgl E a befejezdst (ending), a kapcsolat megszakadst jelli hall vagy az elvls valamely ms formja miatt" (521. o.). A 13.1 bra szemllteti a hossz tv kapcsolatok nhny lehetsges fejldsi tjt. Megjegyezzk, hogy az rzelmi bevonds", mely a 13.1 bra fggleges tengelyn lthat, szksgkppen csak az egyik partner nzpontjt tkrzi. Elfordulhat, hogy a bevonds szempontjbl a partnerek kzt nagy klnbsgek vannak, klnsen egy kapcsolat p l" s hanyatl" szakaszban. E modellbe helyezve a legtbb kutats, melyrl az elz fejezetben beszltnk, az pl szakaszokban megnyilv nul vonzalommal foglalkozik. Sokkal kevesebbet tu d u n k egy kapcsolat folytatdsrl, hanyatlsrl s lezrulsrl. A kapcsolatfejlds m inden szakaszban befolysolnak bennnket kultrnk ltalnos szoksai s meghatrozsai is, amelyek gynevezett kapcsolati forgatknyvekben" fejezdnek ki.

A kapcsolati forgatknyvekre gyakorolt kulturlis hatsok


A szerelmi kapcsolatok ms intim kapcsolatokhoz hasonlan klnbz tpusokba sorolhatk. Eddig kevs figyelmet szenteltnk az egyes kapcso lattpusok kztti klnbsgeknek. Nyilvnval azonban, hogy a kapcso latok olyan klnbz tpusaiban, m int am ilyen pldul az egy jszakra szl kapcsolat", a hossz vekig tart jegyessg", a plti kapcsolat egy idsebb partnerrel" vagy a hszves hzassg" nagyon klnbz elvr sok s jelenetek vannak.
284

A BEVONDS MRTKE A KAPCSOLATBAN ALACSONY MAGAS

7; >
u

o
C f)

r> H
(/)

c_
z -< >

I >

a>

>

H r~

13.1 b ra Az Intim kapcsolatok fejldse. Az bra az Intim kapcsolatok fejldsinek tbb lehetsges szakaszt szemllteti: A-wmzalom, B-pitkszs, C-folytats, -hanyatls s E-lezrs (levinger, 1 9 80,522. 0. nyomn).

285

M inden kultrban meghatrozott szm ltalnosan elismert kapcso lattpus van. Amikor valakivel elszr tallkozunk, nagyon gyorsan kiala kul bennnk a vele val kapcsolat lehetsges lefolysra vonatkoz elkp zels. Ezt az elkpzelst kapcsolati repertorunk alapjn alaktjuk ki, vagyis a szmunkra hozzfrhet, ltalunk ismert kapcsolatok tpusai alapjn. Ezek a kapcsolatmeghatrozsok ltalban ltalnosan ismertek egy kultra tagjai kztt. A kapcsolatok kutatsnak egyik legizgalmasabb feladata a kapcsolatok osztlyozsa s annak vizsglata, hogy az ilyen elvrsok m ikppen befolysoljk egy kapcsolat tnyleges fejldst. Irodalmi ttekintsben Huston s Levinger (1978) megjegyezte, hogy a kapcsolatokrl nincs tfog osztlyozs, s ezt a problm t csak most kezdjk felismerni" (116. o.). Amg a korai vizsglatok nagy rsze, pldul Moreno szociometrii kutatsai, Newcomb ismerkedssel foglalkoz m un kja s Festinger kollgiumi vizsglata valsgos kapcsolatokra irnyul tak, az elmlt nhny vtizedben vgzett ksrleti kutatsok fknt idege nek kztti egyoldal benyomsokat vagy felsznes rintkezseket vizsgl tak laboratriumi krlm nyek kztt. Az 1972-76 kztti vonzalom kuta tsrl adott ttekintskben Huston s Levinger (1978) azt talltk, hogy a megjelentetett vizsglatok tbb mint ktharm ada kizrlag 1. s 2. szint kapcsolatokkal foglalkozott. A maradk egyharm adba tartoz vizsglatok tbbsge azonos nem bartsgokat, szerelmesprokat vagy hzasprokat elemzett. A kapcsolatok egyb tpusait, pldul a plti szerelmet, a hzassgon kvli kalandot, a szl-gyerek kapcsolatot vagy az ellenkez nem partnerek kztti bartsgot viszonylag ritkn vizsgltk. A klnbz kapcsolattpusok kztti eltrsek megrtse teht fontos krds. Sajt vizsglatunk sorn (Forgs s Dobosz, 1980) nagyszm ksrleti szemlytl azt krtk, hogy soroljk fl a heteroszexulis kapcso latok szmukra ismers valam ennyi tpust. E listbl tovbbi vizsglat cljra kivlasztottuk a 25 leggyakrabban em ltett kapcsolattpust (lsd a 13.2 tblzatot). Arra voltunk kvncsiak, hogy milyen jellemzk mentn klnbztetik meg az emberek a kapcsolattpusokat egymstl. M ind a 25 kapcsolatot felrtuk egy kln kis krtyra, majd 129 vizsglati szemlyt arra krtnk, hogy ezeket a kapcsolattpusokat hasonlsguk alapjn osszk be kisebb csoportokba. Az osztlyozs m inden ksrleti szemly esetben bizonyos szm csoportot eredm nyezett, am elyekben az egy mshoz hasonlnak vlt kapcsolattpusok foglaltak helyet. Ezeket az tle teket tbbdimenzis sklzssal vizsgltuk, mely feltrta azokat a mgttes reprezentcikat, melyekre tmaszkodva a vizsglati szemlyek meghoz tk hasonlsgi tleteiket. Eredmnyeink szerint a 13.2 tblzatban bem u tatott 25-fle heteroszexulis kapcsolatot az albbi hrom f jellemz mentn lehetett lerni: (a) trsadalmi kvnatossg s a kapcsolat egyens286

13.2

TBLZAT

2 5-f le szerelm i kap c so la t listja

1. Folytats nlkli szbeli s testi szptevs egy bulin. 2. Tbb hnapos egyttjrs utni egyttls egy fi s egy lny kzt. 3. Nem trvnyestett kapcsolat kt elvlt ember kzt. 4. Nem kvnt terhessg utni fiatalkorban kztt hzassg. 5. Tarts, de nem testi kapcsolat kt vallsos fiatal kztt. 6. Tarts egyttjrs, fleg a kortrsakra val hats kedvrt. 7. Hossz s meghitt plti kapcsolat. 8. Tarts egyttjrs, ahol mindkt felet ms kapcsolatok is fzik az ellenkez nemhez. 9. Kt megzvegylt kzpkor ember hzassga tbbvi magny utn. 10. Egyetlen jszakra szl testi rintkezs. 11. Huszont vi hzassg. 12. Fknt testi kapcsolat egy idsebb s tapasztaltabb szemllyel. 13. Tanr-dik szerelmi viszony. 14. 15. 16. 17. 18. Rvid, gyorsan flizz kapcsolat egy sszeszokott trsasg tagjai kztt. Hossz, rzelemteli udvarls utn fiatalon kttt hzassg. Kapcsolat, ahol csak az egyik fl rintett igazn. Viszony egy hzassgban l emberrel. Rvid, fknt testi viszony kt dik kzt.

19. Kt fiatal rendszertelen, alkalomszer randevzsa, melynek clja pusztn egyms szrakoztatsa. 20. Rgebbi szemlyes kapcsolat folytatsa klfldrl, levlben vagy telefonon. 21. Rvid, viharos erej viszony egy nyarals alatt. 22. Hossz, rzelemgazdag dikszerelem. 23. Szerelem az els ltsra: rvid, de intenzv kapcsolat, melyet eljegyzs kvet. 24. Rvid, klcsns els szerelem. 25. Egy rgi, annak idejn kiteljesedni nem tud kapcsolat fellngolsa.

lya, (b) a partnerek kztti szerelem s elktelezds s (c) a kapcsolat szexulis jelleg-e vagy sem (az eredm nyeket lsd a 13.2 brn). Az effle vizsglatok lehetv teszik, hogy m rni tudjuk, m iben ltjk az em berek a klnbsget az olyan kapcsolattpusok kztt, m int a hzas sg, a plti szerelem, a felsznes egyttjrs vagy a hzassgon kvli kapcsolat. Ezeknek a klnbsgeknek az ismerete lnyeges, ha azt akarjuk vizsglni, hogy az ilyen szlelsek m ilyen szerepet jtszanak a kapcsolatok fejldsben. Vannak pldul olyan eredm nyek, amelyek szerint a nagy fok alkalmazkodst ignyl, ideiglenes jelleg kapcsolatokban, m elynek egyik pldjaknt a jegyessget em lthetjk, a felek elzetes elvrsai s szleletei nagym rtkben befolysoljk, hogy a kapcsolat sikeresen elre halad-e vagy inkbb felbomlik (Morris, 1983). A klnbz tpus kapcso latok kpeivel sszhangban vlasztjk meg az em berek azt is, hogy milyen interakcit folytassanak egymssal. Argyle s Furnham (1982) eredm nyei szerint a partnerek kztti kapcsolat tpusa jelentsen befolysolta, hogy milyen helyzeteket s m ilyen tevkenysgeket rszestettek elnyben.
287

17

A heteroszexulis kapcsolatok szlelse. Az bra azt mutatia, hogy dikok egy csopor^a hogyan tett klnbsget a 13.2 tblzatban lert 25 kapcsolattpus kztt. A hrom dimenzi, rtkels s egyensly, szerelem s olktelezettsg s szexualits a heteroszexulis kapcsolatok alapveti Jellemzi (Forgs s Dobosz, 1980,295. o. nyomn).

A kulturlis forgatknyvek s az egyni szlelsek klnsen fontosak az olyan kapcsolatokban, m int pldul a jegyessg, amelyek nagyfok vltozkonysggal s alkalmazkodssal jellemezhetk. A jegyessg a kz tudatban l kp szerint boldog korszak, amelyben a partnerek nagyon szerelmesek egymsba, s csaknem kizrlag pozitv tapasztalataik s elvrsaik vannak eljvend letkkel szemben. A valsg azonban ettl nagyon is klnbzhet. A jegyessg a legtbb jegyespr szmra a nagy vltozsok idszaka. A felek taln ekkor talljk szembe m agukat elszr kisebb-nagyobb problmkkal, amelyek az egyttls sorn feltehetleg jelentkezni fog nak. Elrkezik az ideje annak, hogy szembenzzenek a valsggal, felis merjk partnerk szemlyisgnek s szoksainak m ind kellemes, mind
288

kellemetlen oldalt, felkszljenek a kzs felelssgvllalsra. A kutat sok kim utattk, hogy a kapcsolat ksbbi sikert jelentsen befolysolja, hogy a partnerekben m ilyen kp lt a jegyessgrl, s milyen elvrsaik voltak. Azoknak a proknak, akik a jegyessget kezdetben boldog, probl mamentes idszaknak tartottk, a ksbbiekben sokkal tbb gondjuk volt, m int azoknak a proknak, akik a valsgnak jobban megfelel elvrsok kal rendelkeztek. A kapcsolatok szlelsre vonatkoz kutatsok segts gvel jobban m egrthetjk azt a szerepet, m elyet az ilyen szlelsek s elvrsok egy kapcsolat ksbbi vitelben jtszanak (Morris, 1983).

Konfliktus a szoros kapcsolatokban


A korbbiakban elm ondottakbl kitnik, hogy az intim kapcsolat nem felttlenl jelent boldog rzelmi s viselkedsi ktdst. Az intim its gyakran ppen azltal jn ltre, hogy a partnerek konfliktusaikat klcs ns megelgedsre oldjk meg. Sokat szmt, hogy egy pr m iknt kezeli sajt konfliktusait. Az egyik felmrs a hzasprok hrom konfliktusmegoldsi stratgijt rta le : konfliktuskerls, megoldsi ksrlet a partner tmadsa rvn s kompromisszumos megolds. E stratgik kzl csak a harm adik korrellt pozitvan a hzassggal val megelgedssel, mg az els kett negatv korrelcit m utatott (Levinger, 1980). Falbo s Peplau (1980) 13 rdekrv nyestsi stratgit rtak le, melyek az intim kapcsolatokban gyakran fordulnak el. Ilyen stratgik voltak a krs, az alkudozs, a pozitv vagy negatv rzelmek kifejezse, a meggyzs, a visszahzds stb. A 13 stratgit a szakrtk alapveten kt tulajdonsgban tartottk klnbz nek : az egyik a kzvetlensg (kzvetlen/kzvetett), a msik, hogy m indkt partnert vagy csak az egyiket rinti (egyoldal/ktoldal). (Lsd a 13.2 gyakorlatot.)

Elgedetlensg a kapcsolattal
Kevs intim kapcsolat kveti a 13.1 bra fels rszn lthat idelis" grbt. Az tlagos hzassgban pldul idrl idre csaknem biztosan elfordul, hogy a hzassggal val elgedettsg tbb vagy kevss vissza esik (Blood s Blood, 1978). A csereelmlet szerint a gyenglseket az okozza, hogy a partnerek nvekedni rzik a kltsgeket s cskkenni a jutalm akat, amelyekre a kapcsolatban szert tesznek. Levinger (1980) sze rint klnsen a kapcsolatok korai alakul s ksi hanyatl szakaszaiban rzkenyek a partnerek a kapcsolatbl szrmaz jutalm uk s kltsgk egyenlegre. Az egyenleg fontos rsze az a kltsg, m elyet az elmulasztott alternatvk jelentenek. Potencilis veszlyjelzs, ha a partnerek tl sokat foglalkoznak a tisztessges" cservel, ami valam ennyi kapcsolatnak alap jt kpezi.
289

13.2

GYAKORLAT

Hogyan boldogulunk az emberekkel?

hogyan boldogul az emberekkel? Melyek az n kedvelt megoldsi stratgii, ha konfliktus merl fel n klnbz tpus intim kapcsolataiban? Prbljon meg vlaszolni az albbi nhny krdsre:
1. Emlkezzen vissza legutbbi vitjra jelenlegi/legutbbi szerelmi partnervel I Milyen megoldsi strat git vlasztott? 2. Emlkezzen vissza legutbbi nzeteltrsre egy olyan emberrel, akinek tekintlye van n eltt (fnk, szl stb.)l Megint prbljon visszaemlkezni, hogy milyen stratgihoz folyamodott, hogy a helyzetet megoldja! 3. Most arra prbljon visszaemlkezni, amikor utoljra konfliktusa volt egy fiatalabb vagy alrendelt emberrel! Hogyan kezelte azt a konfliktust? Valsznleg azt fogja tapasztalni, hogy a legtbb emberhez hasonlan nnek is viszonylag sokfle megoldsi stratgia ll rendelkezsre. A lehetsgek kzl a helyzet kvetelmnyeitl fggen vlasztja ki a legmegfelelbbet. Prblja meg sajt megoldsi stratgiit Falbo s Peplau kzvetlensg s iateralits dimenziinak megfelelen osztlyozni! Mikor alkalmaz a kzvetettel szemben kzvetlen s a ktoldalval szemben egyoldal stratgikat? J alkalom ez annak tgondolsra is, hogy mennyire sikeresek strat gii. Gondolja t, nem boldogulna-e jobban egyes konfliktushelyzetekben ms stratgia alkalmazsval!

A gyengl kapcsolat vgleges megszakadsa fgg attl is, hogy vannak-e alternatv partnerek. Az em berek gyakran kitartanak a nem kielgt kapcsolatok mellett, ha nincs kedvezbb vlasztsi lehetsg a lthatron. A hzassgok felbomlst gyakran sietteti, hogy a partnerek egyiknek vagy m indkettjknek alternatv szexulis kapcsolata van (Jaffe s Kanter, 1976). Az em berek ritkn vlasztjk a magnyossg alternatvjt egy nem kielgt hzassggal szemben. Amikor az elgedettsg m rtke gyenglni kezd egy intim kapcsolatban, az ltalban vve lehetsges ngy reagls kzl az egyik mindig bekvetkezik: (1) kilps a kapcsolat formlis elhagysa, (2) hangads - a problm k megbeszlse, kls segtsgkrs, ksrlet a vltoztatsra, (3) lojalits - kivrs s rem nykeds a javulsban s (4) mellzs a partner s a problm k semmibevtele, a partner kritizlsa, hadd m enjenek tnkre a dolgok" (Rusbult, Zambrodt s Gunn, 1982). E ngy reakcit megint kt dimenzi m entn lehet osztlyoz ni : konstruktivits (a hangads s a lojalits konstruktv, mg a kilps s a mellzs destruktv) s aktivits (a kilps s a hangads aktv, a lojalits s a mellzs passzv). Fkppen hrom krlm ny hatrozza meg, hogy e ngy vlaszlehet sg kzl melyik lesz a tnyleges reakci az elgedetlensgre: (a) m ennyire voltak elgedettek a partnerek a kapcsolattal mg a problm k megjelense eltt, (b) m ekkora volt a beruhzs a kapcsolatba (pl. az egytt tlttt id,
290

A kapcsolatot lezr ni. A kilps a kapcsolattal val elgedetlensg megoldsnak egyik mdja, amelyet ltalban akkor vlasztanak, amikor a kapcsolatba elzleg keveset ruhztak be, Illetve kevs rmt szereztek belle, s alternatv kapcsolatok llnak rendelkezsre. A kutatsok kimutattk, hogy azok a szerelmi kapcsolatok, amelyeket a nk fejeztek be, kisebb valsznsggel folytatdnak bartsgknt.

a kzs tulajdon stb.) s (c) a rendelkezsre ll legjobb alternatva mins ge (Rusbult s m unkatrsai, 1982, 1230. o.). A fenti elzetes vltozk s a valsgos" kapcsolatokban elfordul elgedetlensgrekcik kztti sszefggseket Rusbult s m unkatrsai (1982) em pirikus vizsglata llap totta meg. A kutatk arra krtk vizsglati szemlyeiket, hogy rjk le szerelmi kapcsolatuk gyenglsre adott m ltbeli reakciikat. Az eredm nyek azt m utattk, hogy a nagyfok korbbi megelgedettsg s a nagy beruhzs hajlamoss teszi az embereket, hogy hangadssal s lojalitssal reagljanak, mg a kilps vagy a mellzs azzal fggtt ssze, hogy milyen alternatv kapcsolatok lltak rendelkezsre (lsd a 13.3 tblzatot).
13.3 TBLZAT Elgedetlensg a szerelmi kapcsolatokban: az elrejelz vltozk s az elgedetlensgre adott reakcik korrelcii

Elrejelz vltozk Kilpssel

Reakcik az elgedetlensgre Hangadssal Hsggel

Elhanyagolssal

Korbbi elgedettsg Beruhzs nagysga Alternatv kapcsolatok

-,4 8 -,27** ,54**

,56** ,59** -1 4

,49 ,38** -,4 8

-,4 5 -,3 8 ,19

**p 0,001
Rusbult s munkatrsai, 1982, 1239. o. nyomn

291

Az intim kapcsolatok lezrulsa


Tekintet nlkl arra, hogyan viszonyul valaki a felmerl problmkhoz, a kapcsolatokat nha nem lehet megjavtani. A m odern trsadalm akban m ind gyakoribb, hogy a mly, rzelmi bevondst felttelez kapcsolatok nak ms okok vetnek vget, m int az egyik partner halla. Az s, kapa, nagyharang vlasszon el bennnket" m onds mr nem rvnyes a m odern hzassgokra: az Egyeslt llamokban becslsek szerint a hzassgok krlbell 40%-a vgzdik vlssal. Taln elkerlhetetlen, hogy minl nagyobb egyni szabadsgot lvez nek az emberek, annl kevsb valszn szoros kapcsolataik srtetlenl maradsa. Az els fejezetben ltalnossgban foglalkoztunk a trsadalmi s kulturlis vltozsokkal, melyek az individualisztikus, racionlis filoz fia beksznte ta vgbementek. A szabadsg, az individualizm us s mobilits nem m indig bkthet ki a szoros kapcsolatokkal, amelyek ter mszetknl fogva korltoz jellegek, mivel hossz idre szlnak s nagy elktelezettsget kvetelnek. A m odern trsadalm ak termszetesen dvzlik a szabadsgot s a mobi litst, s sok alternatv kapcsolattpust knlnak. Nemcsak a hzassgok, hanem a szoros bartsgok s a hagyomnyos csaldi kapcsolatok is ve szlyben forognak. Az intenzv, elktelezett bartsgok, amelyek az ltal nos iskoltl a srig tartottak vagy az a fajta szl-gyermek kapcsolat, amely sok vtizedes kzs csaldi leten alapul, manapsg egyre ritkb bak. Kvetkezskppen mind gyakoribb, hogy a szoros kapcsolatoknak a partnerek dntse vet vget. Ami a szerelmi kapcsolatokat illeti, Hill, Rubin s Peplau (1976) adatai szerint az ltaluk vizsglt 231 egyetemista pr kzl 103 (45%) szaktott kt ven bell. Legnagyobb valsznsggel akkor kerlt sor szaktsra, amikor a partnerek letm djban kritikus vltozsok trtntek. Az egyetemi v kezdete vagy vge npszer" id pontok voltak klnsen akkor, ha a szaktst az rzelmileg kevsb elktelezett partner kezdemnyezte. A legtbb szakts nem volt klcsns, hanem a partnerek egyike kezdemnyezte, ltalban inkbb a nk, m int a frfiak. rdekes mdon, ha a szakts a frfitl indult ki, nagyobb volt a valsznsge, hogy a pr tagjai bartok m aradnak, m int azokban az esetekben, ha a szaktst a n kezdemnyezte. A hzassgok felbomlsa kom olyabb trsadalmi gond, m ivel nemcsak egyneket, hanem egsz csaldokat rint. Jllehet pontos adatokkal nehz szolglni, m inden bizonnyal a gyerekek azok, akikre klnsen kedvezt lenl hat egy hzassg felbomlsa. A negatv kvetkezm nyek nem mindig nyilvnvalak, s a pszicholgiai krosodst sokkal nehezebb felmrni, m int a fizikai vagy anyagi krokat. gy tnik, sokkal tbbet tu d u n k arrl, m irt j n ltre egy kapcsolat, m int azokrl az okokrl, amirt lem ondanak
292

A kapcsolatot lezr frfi. Azok a szerelmi kapcsolatok, amelyeket a frfi fejezett be, gyakran folytatdnak bartsgknt.

rla. M ivel az intim kapcsolatok lezrulsa trsadalm unkban egyre gyako ribb jelensg, ennek a krdsnek nyilvnvalan tovbbi kutatsokat kell szentelni.

ssz e fo glal s s tanulsgok


Ebben a fejezetben ttek in tettk a szoros kapcsolatokat, am elyekben a partnerek kztt tbb-kevesebb klcsnssg nyilvnul meg. Lttuk, hogy a viselkedsi s rzelmi klcsns fggs, valam int a tartssg az intim kapcsolatok lnyeges jellemzi sorba tartozik. A szerelem s a heteroszexulis kapcsolatok a legtbb ember legintenz vebb s taln leggyakoribb intim kapcsolatai kz sorolhatk. Ez tkrz dtt elem zsnkben is, amelyben a legtbb figyelmet az ilyen hetero szexulis kapcsolatoknak szenteltk. A szerelem Schachter s Singer kttnyezs rzelemelmletre pl tudom nyos magyarzatai meglehetsen provokatv nzetek, m elyeket nem m inden kutat fogad el. Lttuk azt is, hogy a konfliktus s a konfliktusok megoldsa mg az igen sikeres kapcso latoknak is lnyeges sszetevje: a szemlyes kapcsolatok fejldse a partnerek kztti folyamatos illeszkeds, alkalmazkods s alkudozs r vn megy vgbe. Az intim kapcsolatok keretben folytatott trsas interakcinak klnle ges minsgei vannak. A csereelmlet kpviseli arra tesznek ksrletet, hogy ezeket a folyam atokat a rfordtsok s jutalm ak olyan cserinek fogalmaival elemezzk, amelyek vgs soron m indkt partner javt szolgl jk. Az intim kapcsolatok mellett a nagyobb csoportokban viselt tagsg is klnleges interakcis helyzetet terem t. A trsas befolysols s a csoport interakci folyamatainak jellemzit a kvetkez kt fejezetben vesszk szemgyre.
293

14. T rsas befolysols: konformits, engedelm essg s vezets

A trs puszta jelenltnek hatsa a viselkedsre / 296 Lazsls s a jrkel kzmbssge / 300 Konformits / 301 A konformits vltozatai / 304 Trsas fertzs / 305 Engedelmessg / 306 Engedelmessg a laboratrium ban / 307 Az engedelmessget befolysol tnyezk / 309 Vezets / 311 Tanulsgok / 315

Trsas befolysols: konformits, engedelmessg s vezets

Az emberek kztti m inden interakci tartalm az bizonyos m rtk trsas befolysolst. Mg a legfelsznesebb rintkezs is hagy valamilyen nyom ot a partnereken, brm ilyen csekly is legyen az. Szigor rtelem ben vve minden vlemny, amit kifejtnk, m inden krs, amelyet partnernkhz intznk, s m inden viselkedsnk vele szemben gy vagy gy befolysol ni fogja az illett. A trsas befolysolsnak term szetesen erteljesebb formi is vannak, m elyek fleg nagyobb csoportokban fordulnak el. Az eddigiekben figyelm nket olyan interakcikra fordtottuk, amelyekben egyszerre csak kt ember vett rszt. Ezeket didikus interakcinak nevez zk. m nem m inden interakci zajlik pros kapcsolatokban. Sokszor egy idben tbb emberrel folytatunk interakcit. Az idmrleg-vizsglatok (pl. Deaux kutatsa, amelyrl a l l . fejezetben volt sz) azt m utatjk, hogy a msokkal egytt tlttt id jelents rszt egyszerre tbb ember trsasg ban tltjk. Ilyenkor tbb-kevsb tarts trsas csoportok tagjaiknt m kdnk. Van nhny jelents klnbsg az egyvalakivel, illetve egy egsz csoporttal folytatott interakci kztt. A csoportok, mr csak ltsz m uknl fogva is sokkal nagyobb befolyst kpesek az em berre gyakorolni, m int az egyedli partner. Ennek megfelelen az olajozott interakci a csoportban sokkal nehezebb s nagyobb kvetelm ny lehet az egyn szmra, m int az egyetlen partnerrel folytatott interakci. Termszetesen a trsas befolysols nem m inden formja csoportspecifikus. Mg a konfor mits, az engedkenysg, a trsas serkents vagy a vezets csoporthoz ktd befolysolsi folyamatok, addig a trsas befolysols ms formi, pldul az engedelmessg, nem ktdnek specilisan a csoportokhoz. Ebben a fejezetben a trsas befolysolssal foglalkoz szocilpszicholgiai kutatsokat fogjuk szemgyre venni, klns tekintettel a csoportokban vgbemen ilyen folyamatokra. A kvetkez fejezetben ezt a tm t folytat ju k majd a csoportos interakcik sajtos jellem zinek trgyalsval.

295

A trs puszta jelenltnek hatsa a viselkedsre


Ha valban meg akarjuk rteni, m ilyen szerepet jtszanak a trsak viselke dsnk befolysolsban, az elemzst a lehet legegyszerbb esettel kell kezdeni: hogyan befolysol m inket ms em berek puszta jelenlte, akikkel semmilyen trsas interakcit nem folytatunk? A pszicholgusok mr a m lt szzad vgn megfigyeltk, hogy az em berek sokfle feladatot jobban vgeznek msok jelenltben, m int egyedl. Ezek a hatsok megjelennek, fggetlenl attl, hogy a trsak a cselekvt egyszeren csak figyelik-e (kznsghats) vagy maguk is hasonl tevkenysget vgeznek (egyttes cselekvsi hatsok). Triplett 1897-es ksrletnek (1981) eredm nyei szerint pldul az egy nek gyorsabban tu d tak horgszorskat feltekerni msok trsasgban, m int egyedl. Travis (1925) arrl szmolt be, hogy kznsg jelenlte messze a magnyos helyzetben elrt eredm ny fl emelte a vizsglati szemlyek teljestm nyt egy trgykvetsi feladatban (egy pontot kellett kvetni egy forg korongon). A jelensg rendszeresebb vizsglatban Allport (1981) ksrleti sze mlyeitl klnbz feladatok elvgzst krte. A feladatok sklja az egyszertl (betket kellett thzni egy szvegben) a bonyolultig (cfola tot kellett rni logikai rvelsekre) terjedt. A ksrleti szemlyeknek a feladatokat egy szobban vagy egyedl, vagy t msik ember trsasgban kellett vgezni. Szinte m inden feladatban jobb eredm nyek szlettek, ha az t ember egytt volt. A pszicholgusok ezt a jelensget a trsas serkents" hatsnak neveztk el. M indazonltal a trsak jelenltben nem mindig kvetkezett be javuls. Az utols, legbonyolultabb feladatban az rvek minsge rom lott a trsak jelenltben. Ehhez a paradox hatshoz ksbb visszatrnk. M ennyire ltalnos is ez az gynevezett trsas serkents" hats? Sok kutat vizsglta llatcsoportokban, vajon a trsas serkents ms fajoknl is elfordul-e. Chen (1937) homokkal tlttt tejesvegekbe helyezett han gykat egyenknt, prosval vagy hrmas csoportokban, s gondosan mrte az egyes helyzetekben kisott homok mennyisgt, am int a hangyk fszkket stk. A csoportos hangyk sokkal ham arabb fogtak a fszekptshez, s fejenknt" tbb anyagot stak ki, m int amikor ugyanezek a rovarok egyedl dolgoztak. A trsas serkentst szmos ms llatfajnl is kim utat tk, pldul az aranyhalaknl, melyek csoportosan ham arabb tanultak meg egy szlabirintust (Welty, 1934) vagy patknyoknl, m elyek gyakrabban kopulltak, ha ketreckben kt msik pr is volt (Larsson, 1956). Nem m inden ksrlet eredm nyezett azonban trsas serkentsi hatso kat. Az im nt lttuk, hogy Allport (1981) vizsglatban a trsak jelenlte
296

A trsas facilltci illusztrclja. A teljestmny rendszerint javul, amikor tbb ember vgzi ugyanazt a jl betanult egyedi feladatot (az egyttes tevkeny sg hatrai).

rontotta a teljestm nyt, ha egy j bonyolult feladatot (rvelst) kellett elvgezni. Dashiell (1930) szintn azt tallta, hogy egy bonyolult szorzsi feladatban a szemlyek tbb hibt vtettek, ha kznsg volt jelen, s Pessin (1932) is arrl szmolt be, hogy kznsg jelenlte htrnyosan befolysolta a teljestm nyt egy emlkezeti feladatban. A trsas gtls" hasonl m intirl nhny llatfaj esetben is beszm oltak: a pintykk s az arapapagjok pldul bizonyos feladatokat jobban vgeznek egyedl, m int trsaik jelenltben. Hogyan rtelmezzk ezeket az ellentm ond eredm nyeket? M ikor ser kenti s mikor gtolja egy szemly teljestmnyt az, hogy csoportban van? Rbert Zajonc (1965) m inden rendelkezsre ll adatot gondosan megvizs glt, s a kvetkez meglep eredm nyre ju to tt: a trsak jelenlte mindig javtotta a teljestm nyt, ha a feladat egyszer vagy jl begyakorolt volt. A teljestmny viszont romlott, ha a feladat j vagy bonyolult volt. Zajonc (1965) szerint ezek az eltr eredm nyek sszebkthetk, ha tekintetbe vesszk, hogy a trsak jelenlte mindig izgalom, fokozott ksz tets s motivci forrsa. Ha a feladat jl ismert (a szervezet vlaszhierarchijban elkel helyen van), a fokozott motivci mindig teljestm nyjavulst eredmnyez. Ha a feladat j s kevss ism ert (a vlaszhierarchiban alacsony szinten helyez kedik el), a m egnvekedett motivcis szint inkbb tkzik a tanulssal s a teljestmnnyel, semmint serkenten azt. Ezt az elmletet knnyen ellenrizhetjk, ha az elvgzend feladat nehzsgt kzvetlenl m anipu lljuk. H unt s Hillery (1973) pontosan ezt tettk. A ksrleti szemlyeket arra krtk, hogy egy knny vagy egy nehz tvesztt tanuljanak meg, s ezt vagy egyedl, vagy msok trsasgban tegyk. A ksrleti szem lyek teljestmnye akkor volt a legjobb, ha egy nehz tvesztt egyedl vagy egy knny tvesztt msok trsasgban tanultak. (Lsd a 14.1 tblzatot.)
297

14.1 TBLZAT
T rs a s serke nts s g tl s: knny s nehz feladat tan u l sa so rn elkvetett h ib k szm a egyedl, illetve kzn s g eltt

Egyedl

Kznsg eltt

Knny feladat Nehz feladat


Hunt s Hillery, 1973, 566. o. nyomn

44,67 184,91

36,19 220,33

Zajonc (1965) izgalomelmlete klnsen em bereknl a trsas serkents hatsainak nem az egyetlen lehetsges magyarzata. Az elmlet figyelmen kvl hagyja azt a krlm nyt, hogy az emberek nemcsak tudattalanul, az autonm izgalmi szint vltozsval reaglnak a trsak jelenltre, hanem arra a kpessgkre tmaszkodva, hogy a klnbz helyzeteket megk lnbztessk s rtelmezzk tudatosan is. Cottrell (1972) szerint a trsak puszta jelenlte legalbbis rszben azrt vlt ki izgalomemelkedst, m ert m egtanultuk, hogy ha msok figyelnek bennnket, akkor valamilyen rtkelsre, s azt kveten jutalom ra vagy bntetsre szmtsunk. Az egyn motivcis szintjt a trsak jelenlte ltal kivltott vrakozsok nvelik." (227. o.) Ha a trsak fizikailag jelen vannak, de teljestm nyn ket nem kpesek rtkelni (pl. m ert nem nznek rnk vagy be van ktve a szemk), ltalban gyengbb a trsas serkentsi hats (Innes s Young, 1975). M rkus (1978) rdekes letszer ksrletet tervezett, amely rzkletesen szemllteti az izgalom s az rtkelstl val szorongs elklnlt hatst. A ksrleti szemlyeknek knny, jl ismert feladatot kellett elvgeznik (sajt ruhjukat kellett felvennik), vagy egy nehz j feladatot (egy j, ismeretlen ru h t kellett felvennik). Az egyik esetben egyedl voltak, a msik esetben trsaik is a helysznen tartzkodtak. Tovbbi vltoz volt, hogy a trsaknak hol volt lehetsgk, hogy a ksrleti szemlyek teljest m nyt megfigyeljk, hol pedig nem. Az eredm nyek azt m utattk, hogy az rtkelsre" kpes trsak jelenlte a legkedvezbb hatst az ismers feladatra gyakorolta, s leginkbb a szokatlan feladat elvgzst htrltat ta. Olyan trsak jelenlte, akik nem tudtk rtkelni a ksrleti szemly teljestmnyt, hasonl, de gyengbb hatsokkal jrt. (Lsd a 14.1 brt.) M int a fentiekbl kitnik, a trsak puszta jelenlte is ers s taln meglep hatst gyakorolhat viselkedsnkre. Ez a hats sok kznapi helyzetben nagyon fontos lehet. M indazok a szemlyek, akik feladatukat msok eltt vagy msokkal egytt vgzik, ilyen trsas serkentsi s gtlsi
298

folyamatok alanyai. A sznszek, nekesek vagy verseny sportolk kln sen ki vannak tve ilyen hatsoknak. A valsgos helyzetekben azonban nem valszn, hogy egy izgalom autom atikus, ellenrizetlen reakciknt lp fel a trsak jelenltben. Az izgalom m rtke egyebek kztt attl is fgg, m ennyire fenyeget vagy j a helyzet, s m ennyire kpesek a szemlyek figyelemmel ksrni vagy szemmel tartani" a jelenlv trsa kat. Szmos vizsglat bizonytja, hogy a msok figyelemmel ksrsre lehetsget nyjt felttelek egyben azok, amelyek kapcsn msok jelenl te befolysolja a feladat sikeres m egoldst" (Guerin s Innes, 1982, 7. o.). Egyik vizsglatunk sorn arra voltunk kvncsiak, m iknt befolysolja a kznsg jelenlte a squash-t jtsz em bereket. (Forgs s m unkatrsai, 1980) (lsd a 14.1 gyakorlatot). Ksrleti szemlyeink squash-jtkosok voltak az egyetem plyjn, persze sejtelmk sem volt arrl, hogy ksrlet ben vesznek rszt. A pontos s hibs tsek sszeszmllsa alapjn a prokat men" s kezd" csoportokba osztottuk, s hasonl objektv mrs alapjn m eghatroztuk m inden prban a jobb s a rosszabb jtkost. A kznsget igen egyszeren m anipulltuk: m eghatrozott idben n hny megfigyel tnteten helyet foglalt a squash-plya leltjn, s jegy zeteket ksztett a jtkosok teljestmnyrl. Amikor sszehasonltottuk a jtkosok ebben az idszakban n y jto tt teljestm nyt azzal a teljest mnnyel, amit egy hasonl idszakban, de lthat megfigyelk nlkl nyjtottak, rdekes s vrakozsainktl nmileg eltr eredm nyeket kap tunk.
IL I
I I EGYEDL NEM RTKEL KZNSG RTKEL KZNSG

-LU

Q W C L O U
uj

LU

4030m

kO
< D

u j lu
LU CL

20

I- cc
38

10 -

Itg
< 2
ISMERS FELADAT ISMERETLEN FELADAT

A FELADAT TPUSA
14.1 BRA Trsas serkents s gtls. Az Ismers leiadatot gyorsabban, az j, Ismeretlen feladatot lassabban hajtjuk vgre trsak jelenltben, klnsen akkor, ha a kznsgnek lehetsge van teljestmnynk rtkelsre (Mrkus, 1978 nyomn).

299

14.1 GYAKORLAT Trsas serkents A trsas serkents s gtls gyakori jelensg a mindennapi letben. Ha tall nhny vllalkoz szellem ksrleti szemlyt, ezeket a hatsokat n is demonstrlhatja. Elszr is olyan feladatokat kell szerveznie, amelyek egyszerek s jl ismertek vagy pedig nehezek s jszerek a ksrleti szemlyeknek. Erre a clra pldul hasznlhat egyszer s nehz ceruza-labirintusokat. A trsas befolysolst gy manipullhatja, hogy egyes ksrleti szemlyeket egyedl hagy dolgozni egy szobban, mg msok mell kznsget llt, akik az illet teljestmnyt figyelik. Vgl manipullhatja a kznsg rtkelsi kpessgt azltal, hogy a kznsg egyik esetben kzvetlenl nzi s felmri a ksrleti szemly teljestmnyt, mg msik esetben elfordul, s nem nzi, amit a ksrleti szemly csinlt. Valsznleg hasonl eredmnyeket fog kapni, mint amilyenekrl Mrkus beszmolt: a legnagyobb serkents/gtls figyel kznsg mellett, s hasonl, de gyngbb hatsok nem figyel kznsg mellett fognak bekvetkezni. letszer mdszereket Is alkalmazhat, pldul megfigyelheti teniszjtkosok teljestmnyt, amikor nzik, illetve nem nzik ket. A trsas serkents s gtls mintja az ilyen operatv jtkokban igen bonyolult lehet, mint ezt Forgs s munkatrsai (1980) vizsglata kimutatta.

A kznsg legfbb hatsa az volt, hogy a pr kt jtkosa a korbbinl jobban sszehangolta tseit. Ennek eredm nyeknt a pr jobbik tagja valamit romlott, a gyengbb jtkos viszont valamivel jobban szerepelt. Maga a jtk sim bb" vlt, kevesebb volt a megszakts, m intha csak a partnerek arra trekedtek volna, hogy egymssal egyttm kdve a lehet legkedvezbb arcukat" m utassk a megfigyelknek. Ezek az eredm nyek azt sugalljk, hogy a kznsghatsok valban sok tekintetben fgghetnek olyan bonyolult .tnyezktl, m int az a kpessgnk, hogy figyelemmel ksrjk a megfigyelket (Guerin s Innes, 1982) vagy sajt finom nmegje lentsi eljrsaink egy adott helyzetben (Bond, 1982).

Lazsls s a jrkel kzm bssge


Ha a trsak nem csupn megfigyelk vagy nem csupn ugyanazt csinljk, amit mi, hanem tnylegesen egyttm kdnk velk, a teljestm nynkre gyakorolt hatsuk sokkal bonyolultabb lehet. A kzs tevkenysg gyak ran azt jelenti, hogy az egyni teljestm nyt nem lehet objektvan felmrni. Ilyen krlm nyek kztt az em berek nha olyasmibe kezdenek, amit Latane s m unkatrsai (1979) trsas lazslsnak" neveztek. A kifejezs arra a tnyre utal, hogy az egynek kisebb erfesztst fejtenek ki m unk jukban, ha tudjk, hogy egyni hozzjrulsukat egy csoportfeladathoz nem lehet megbzhatan megllaptani. Az egyik magyarzat erre a reakcira, hogy a kollektv teljestm nyrt val felelssg a sok egyn kztt megoszlik. Annak, hogy sok csoporttag egyttesen felels az eredm nyrt, a szemlyes motivci s felelssg ltja krt. Ugyanilyen tpus folyamat figyelhet meg az olyan helyzetekben is, amikor egy msik szemly nkntes megsegtsre van szksg. Latane
300

s Darley (1970) azt vizsgltk, hogy milyen valsznsggel lpnek kzbe a jrkelk nyilvnos helyeken, pldul utcn, m etrkocsiban, hivatalok ban stb. a baleseteknl vagy szksghelyzetekben. M inden ilyen helyzet ben azt tapasztaltk, hogy minl nagyobb a segtsgre kpes nzk cso portja, annl kevsb valszn, hogy valaki nknt segtsget nyjtson. Ez term szetesen senki rszrl sem tudatos cselekvs. M indenki tudat ban van a segtsgnyjts szksgessgnek, de felttelezi, hogy valaki ms fogja ezt m egtenni. M inl nagyobb a csoport, annl knnyebben felttelezzk, hogy valaki ms megteszi, amit kell, s annl nagyobbnak ltjuk a kockzatot, hogy valami zavaros s esetleg kellem etlen helyzetbe keverednk. Ez a csoportbefolys igen finom pldja, amely annak kvet keztben lp fel, hogy a felelssg egy cselekedetrt egy nagyobb trsas egysgben autom atikusan megoszlik. Ha a trsak egyszer jelenlte ilyen alapos befolyst gyakorolhat a viselkedsre, nyilvnvalnak tnik, hogy a tnyleges interakci tovbb nveli ezt a hatst. A valsgos" csoportokban az em berek termszetesen nem csupn trsasgban vannak, hanem interakcit folytatnak egymssal, s kzvetlenl befolysoljk a tbbi csoporttagot. A trsas serkents s gtls hatsai, a trsas lazsls s a jrkeli kzmbssg a trsas befoly sols folyam atainak legalapvetbb tpusait pldzzk. A kvetkez oldala kon a konformitssal, a csoportbefolysols egyik legerteljesebb s leg kzvetlenebb formjval fogunk foglalkozni.

Konform its
A trsas let egyik rejtlye, hogy az egynenknt nagyon klnbz em berek m iknt kpesek sikeresen egytt lni csoportokban, kzssgek ben s trsadalm akban. Hogyan lehesges ez? Mi kszteti az em bereket arra, hogy egyedi, egyni vgyaik s szoksaik egy rszt feladjk azrt, hogy nagyobb trsas egysgekben vagy csoportosulsokban rszt vehesse nek? gy tnik, az emberek kztti interakci alapja az alkalmazkods, az a kpessg, hogy elfogadjuk azoknak a csoportoknak a gyakran szinte tetszleges konvenciit, amelyekhez tartozunk. M inden emberi csoport, legyen az lakhelyi kzssg, m unkacsoport, egyetem vagy egy egsz trsadalom, csak azrt ltezhet, m ert tagjai bizonyos norm khoz alkalmaz kodnak. M inden csoport kifejleszti a sajt ratlan (s gyakran rott) viselke dsi szablyait, s elvrja, hogy tagjai ezeket betartsk. Hogyan lehetsges ez a konform its? M ilyen folyamatok ksztetnek bennnket arra, hogy gy viselkedjnk, m int msok? A konformitssal kapcsolatos kutatsok ilyen krdsekre keresnek vlaszt. A konform its taln legalapvetbb mozzanata, hogy az emberek cso portjai kzs, m indenki ltal jvhagyott s szinte autom atikusan rv nyesl viselkedsm dokat s vilgszemlletet alaktanak ki mg akkor is,
301

ha semmilyen objektv okuk nincs arra, hogy gy tegyenek. Sherif (1935) ezt a jelensget egy eredeti eljrs segtsgvel demonstrlta. Ksrlett arra a gyakori szlelsi illzira ptette, hogy egy tkletesen stt szobban egy ll fnypontot tvesen mozogni ltunk (ez az n. autokinetikus hats). Amikor az em bereket arra krik, hogy becsljk meg a fnypont mozgst, ltalban nagyon klnbz, nhny centim tertl egy mterig vagy mg tovbb terjed becslseket adnak. Sherif trsas tnyezt vezetett be ebbe az eredenden bizonytalan helyzetbe. Arra krt meg embereket, hogy becslseiket msok jelenltben tegyk meg, akik termszetesen elzleg mr meglehetsen eltr tleteket adtak. Nhny prba utn a ksrleti szemlyek hajlottak arra, hogy gy vizsgljk fell sajt becslseiket, hogy az a trsakhoz hasonlbb legyen, s vgl a dntsek egyetlen kzs csoportnorm ba" konvergltak. Ez a ksrlet a konform itsnak csaknem tiszta formjt mutatja. gy tnik, hogy megbzhat informci hjn msokat kvetnk, m intha csak auto m atikus hajlam unk volna arra, hogy egyetrtsnk azzal, amit ms emberek gondolnak. M ihelyt a csoportnorma kialakult, a szemlyek nknt elfogadtk azt. A ksbbi egyni vizsglatokban becslseik tovbbra is a korbbi cso portegyetrtst tkrztk. Vajon kitartannak-e az em berek egy tklete sen mestersges csoportnorma m ellett is? Jacobs s Campbell (1961) be avatott" csoporttag segtsgvel, aki kvetkezetesen a szoksosnl na gyobb becslseket adott (40-45 cm-t a norm aknt" adott kb. 10 cm helyett) ltrehozott egy ilyen mestersges normt. Ezutn elkezdtk lecse rlni a tagokat, s ezt m indaddig folytattk, amg a csoport tagsga tbbszr egyms utn ki nem cserldtt. Azt tapasztaltk, hogy mg az jonnan jttek hatodik genercijban is fennm aradt a mestersges norma! gy tnik, hogy a csoportok igen konzervatvok s fenntartjk normikat, valam int rutinjaikat jval azutn is, hogy ezek kialakulsnak kezdeti okai megszntek. Mi trtnik, ha az tletek nem egy bizonytalan ingerre, hanem egy jl lthat clra vonatkoznak? A kkor is a tbbiekkel tartunk, ha tletk nyilvnvalan hibs? Erre a krdsre a legtbb ember nemmel felelne. Asch (1980) ezt a lehetsget vizsglta meg, s igen meglep eredm nyeket kapott. Ksrleti szemlyeit arra krte, hogy jl lthat vonalak hosszs grl hozzanak tletet. A ksrleti szemlyeknek pldul azt kellett eldn tenik, hogy hrom vonal kzl melyik volt ugyanolyan hossz, m int egy negyedik clvonal. A feladat rendkvl egyszer volt, s m indenki kpes volt helyes vlaszt adni, amikor egyedl krdeztk. Ascht azonban a csoportbefolys rdekelte, s gy alaktotta a helyzetet, hogy az utols szemly (az egyedli valdi" ksrleti szemly) tlete eltt tbben (valam ennyik a ksrletvezet beavatottja) hoztk meg dnts
302

kt gy, hogy annak a ksrleti szemly tanja volt. Az els nhny prbban a beavatottak a nyilvnvalan helyes vlaszt adtk, s gy cselekedett a valdi ksrleti szemly is. Hamarosan azonban a beavatottak elkezdtek egyhangan helytelen vlaszokat adni. Mit tett volna az Olvas egy ilyen helyzetben ? Csak kt lehetsg v a n : ellenszeglni a csoportnak s a helyesnek vlt vlaszt adni, vagy egytt m enni a tbbiekkel, s nyilvnvalan hibs vlaszt adni. Meglep mdon a ksrleti szemlyek 35%-ban a msodik lehetsget vlasztottk. Alkalm azkodtak a csoport ltal kialaktott norm hoz mg akkor is, ha az nyilvnvalan hibs volt. Asch megvizsglt nhny specilis vltozt, amelyek a konformitst befolysoljk. Igaz-e pldul az az llts, hogy minl nagyobb a csoport, annl nagyobb a konform its? rdekes m don nem ez a helyzet: a hrom vagy ngytag csoport csaknem akkora konform itst vltott ki, m int a sokkal nagyobb csoport. Nhny valsgos letbeli helyzetben azonban ms eredm nyeket kaptak. Milgram a konform itst kznapi helyzetben vizsglta egy forgalmas New York-i utcn. N hny a ksrletbe beavatott em bert azzal bzott meg, hogy az utcrl meresszk a szemket egy irodahz hatodik emeletn egy ablakra. Amikor csak egy szemly nzett fel, a konformits alacsony volt: a jrkelknek mindssze 4 szzalka kvette a megbzott tekintett. Ha t szemly nzett fel, a konformits 16 szzalkra ntt, tz szemllyel 22 szzalkra, 15 szemllyel pedig elrte a 40 szzalkot. Ms szavakkal, a csoport m retnvelse tovbb nvelte a konformitst. M indazonltal a konformits irnyba hat nyomsok Asch s Milgram ksrletben nagyon klnbzek voltak, m int ezt rvidesen ltni fogjuk. Egy msik tnyez, ami Asch szerint befolysolja a konformitst, a tmogatk jelenlte vagy hinya. Asch azt tapasztalta, hogy ha akad legalbb mg egy szemly, aki elutastja a helytelen csoporttletet, a konformits drmaian cskken. Ilyenkor a ksrleti szemlyek mr nem voltak egyedl, s szemmel lthatan kevsb feszlyezte ket, hogy a csoporttal szemben fellpjenek". Asch vratlan eredm nyei nyom n ms pszicholgusok is rdekldni kezdtek a konformits vizsglatai irnt. Crutchfield (1973) olyan berende zst hasznlt, ami lehetv tette, hogy a ksrleti szemlyek ne szemtl szembe ljenek a csoporttal. A szemlyek a csoport ms tagjainak a dntseirl egy elektromos jelztbla segtsgvel rtesltek, mikzben egyedl ltek egy flkben. A trsak felttelezett vlem nye (ami valj ban a ksrletvezettl szrmazott, aki a jelztblt a ksrleti terv szerint manipullta) mg ebben az ersen reduklt csoporthelyzetben" is nagy sllyal esett latba. A ksrleti szemlyeket mg az abszurdits hatrt srol lltsok elfogadsra is r lehetett venni (pl. a frfiak vrhat tlagletkora az Egyeslt llamokban 25 v", vagy a frfiak tlagosan
303

25-30 cm-rel magasabbak, m int a nk"), ha azt tapasztaltk, hogy a tbbi csoporttag ezeket az lltsokat igaznak fogadja el. A konformits m rtke fgg attl a sajtos kultrtl is, amelyhez a ksrleti szemlyek tartoznak. Milgram (1961) francik s norvgek konformitsi kszsgt hasonltotta ssze egy hangjelzs hosszsgnak a megtlsben. A heterogn s individualisztikus kultrhoz tartoz fran cik sokkal kevsb alkalmazkodtak a csoporttlethez, m int a norvgek, akik homogn kultrjukban a kzssgi szellemet s az egyformasgot nagyra rtkelik. Shouval s m unkatrsai (1975) a kulturlis klnbsgek mg rdekesebb pldjval szolgltak. Eredmnyeik szerint a Szovjetuni ban nevelkedett, de jelenleg Izraelben l gyerm ekek konformitsa sokkal nagyobb volt, m int az Izraelben szletett gyermekek. A klnbsg nyil vnvalan a nevelsi klnbsgekkel fgg ssze. Mg Izraelben a gyermek kort a csnyek s kalandok, az egynisg kibontakozsa idszaknak tekintik, a Szovjetuniban sokkal nagyobb hangslyt helyeznek a fegye lemre, a tekintlyeknek val engedelmessgre. gy tnik, hogy az izraeli ek felntt letkben is megrgztt individualistk m aradnak. Mann (1977) a buszmeglli sorban llst vizsglta Jeruzslemben, s azt tallta, hogy legalbb hat-nyolc em bernek kell mr sorban llnia ahhoz, hogy az jon nan rkezk belljanak a sorba. gy tnik, hogy a buszmeglli sorban lls nem tlzottan bevett szoks Jeruzslem ben" (Mann, 1977, 441. o.), mg a nyilvnos konform itsnak ez a formja ms kultrkban, pldul Angliban igen fejlett.

A konform its vltozatai


Mi is trtnik valjban a konformits e klnbz helyzeteiben? Ktsg telenl normlis emberek, akik tkletesen tudjk a helyes vlaszt, ha egynileg krdezik ket, mirt adnak kvetkezetesen rossz vlaszt, ha msok mr elttk ezt tettk? Ezek a vizsglatok m indennl vilgosabban szemlltetik a valam ennyinkben m kd konform its erejt. Valamenynyien mlyrl jv szksgt rezzk annak, hogy ms em berekhez hason ltsunk, msokhoz hasonlan gondolkodjunk s ms em berek elfogadjanak minket. M indazonltal jelents eltrsek vannak az e ksrletekben kivl to tt konformits klnbz tpusai kztt. Sherif vizsglatban a ksrleti szemlyek feltehetleg tnyleg azt hittk, hogy a tbbi szemly tletei valban pontosabbak voltak, m int az vk. Nem egyszeren az trtnt, hogy az elfogads rdekben alkalmazkodtak, mikzben fenntartottak egy eltr szemlyes vlem nyt - a kapott infor mci hatsra csaknem bizonyosan m egvltoztattk szemlyes nzetket is. Asch ksrleti helyzete nagyon klnbzik ettl. A ksrleti szemlyek itt nyilvnosan behdoltak egy tbbsgi elvrsnak anlkl azonban, hogy szemlyes vlem nyket m egvltoztattk volna. Amikor egyedl krdez
304

tk ket, ismt visszatrtek a helyes vlaszokhoz. A csoportnyom snak val engedelmeskeds kt alapvet formjt, az igazi konform itst s a nyilvnos behdolst teht meg kell klnbztetnnk egymstl. M ilyen eszkzk llnak egy csoport rendelkezsre, hogy ilyen nyom st fejtsen ki egy egynre? Deutsch s Gerard (1955) szerint a konformits irnyba hat nyomsok durvn kt csoportba sorolhatk: informcis befolys s normatv befolys. Informcis befolysols akkor trtnik, ha a csoport j ismereteket, rveket vagy inform cit bocst az egynek rendelkezsre, ami sikeresen vltoztatja meg az illet nzeteit vagy visel kedst. Milgram bmul tmeg" vizsglata j pldja a csaknem tiszta informcis befolysolsnak. A norm atv befolysols ettl meglehetsen klnb zik : az egyn nem kap j ismereteket, hanem azrt alkalmazkodik, hogy a csoport elfogadja t, m iknt ez Asch helyzetben trtnt, s m int hamarosan ltni fogjuk, a csoportok sok m indent kpesek m egtenni azrt, hogy tagjaikat kzs nevezre hozzk. A csoportfolyamatok letszerbb vizsglatban Schachter (1981) vita csoportokat alaktott ki, am elyekben vltozatos tmk kerltek tertkre. A rsztvevk tu d tn kvl m inden csoportba beltette kt m unkatrst, akik kzl az egyik kvetkezetesen nonkonform ista, a tbbiektl eltr vlem nyeket kpviselt, mg a msik kezdetben nonkonform ista llspon tot foglalt el, azonban vlem nyt lassan m egvltoztatta a csoportvle m ny irnyba. A csoporttagok sok idt s energit fordtottak arra, hogy a kt devins csoporttagot a csoport llspontjnak elfogadsra rvegyk. Ezek az erfesztsek csak nvekedtek, ha a kt devins kzl az egyik a vltozs jeleit m utatta (az illetnek ez volt a dolga). Amikor vgl is nyilvnvalv vlt, hogy a msodik devins megmarad nonkonform istnak, a fel irnyul kom m unikcik m egszntek: a csoport az illett nem tekintette tbb tagjnak. Ezt a folyamatot gy is tekinthetjk, m int a csoport nfenntartsnak hatkony rendszert. Ahhoz, hogy trsas egy sgknt m kdhessen, a csoportnak bizonyos m rtk kzmegegyezst kell kialaktania, s ennek elrsre a csoport hajland jelents energit fordtani. Ha az erfesztsek kudarccal jrnak, nem marad ms htra, m int hogy a nonkonform ista tagot elutastsk s figyelmen kvl hagyjk, s ezltal biztostsk a csoport fennmaradst.

T rsas fertzs
Msokhoz hasonlan cselekedni s gondolkodni alapvet em beri hajland sg. Az emberek azonban nem egyszeren csak engedelm eskednek egy csoport informcis s norm atv nyomsainak. Nha mr az is elegend a viselkeds megvltozshoz, hogy csoportban vannak. A csoportbefolysoknak val autom atikus engedelm eskedst elszr Le Bon, a francia szociolgus s orvos rta le, aki szerint az rzelmessg, az agresszi s az
305

erszak szinte jrvnyos betegsg mdjra terjedhet el egy tmegben. A trsas fertzs nem korltozdik a tmegekre vagy az agresszv viselke dsre. Sok jl dokum entlt esetet ism ernk pldul rejtlyes betegsgek terjedsrl" trsas fertzs rvn. A szenvedk utnozzk msok tnete it anlkl, hogy tudnnak errl. Legutbb az izraeliek ltal elfoglalt nyugati part egyik palesztin iskolj ban sok lny esett ldozatul egy rejtlyes betegsgnek, melyet lltlag az izraeliek okoztak. A nemzetkzi vizsglbizottsg nem tallt semmilyen bizonytkot brmifle betegsgkelt tnyezre, s a lnyok nhny napon bell felgygyultak. Az ilyen hisztris fertzsek gyakran elfordulnak ms orszgokban is. Nha a trsas fertzsi hatsnak veszlyes kvetkezm nyei lehetnek. Az ngyilkossgok szma megn pldul, ha egy hres ember ngyilkossga nyilvnossgra kerl (Phillips, 1979). A trsas fertzs sok ms csoportje lensgben is, pldul a divat, az j politikai nzetek vagy az j viselkedsi stlusok terjedsben szerepet jtszik. M inden esetben, amikor vezet csoportok vagy egynek vlasztsa vagy vlemnye nyilvnossgra kerl, a kvetkezm ny szles kr nkntes konformits lesz. A fenti pldk a szndkolatlan" trsas befolysols folyamatait szemlltetik, amikor az emberek bels hajlandsgbl, nem pedig valamilyen szndkos meggy zsi vagy nyomsi ksrlet eredm nyeknt cselekednek gy, m int msok. M ind a konformits, m ind a trsas fertzs hatsai fontos szerepet jtsza nak a kooperatv trsas let lehetsgnek megteremtsben.

Engedelm essg
A konformits valsznleg a legfbb formja annak a kzvetett trsas befolysolsnak, amelyet a csoportok az egynekre gyakorolnak. Vannak azonban a befolysolsnak kzvetlenebb formi is, melyek kvetkezm nyei nem kevsb rdekesek. A befolysols kvetkez fbb tpusa, ame lyet szemgyre vesznk, az engedelmessg a kzvetlen parancsoknak vagy utastsoknak. Az engedelmessg, vagyis az, ha azt tesszk, amit m onda nak, els pillantsra nm ikpp visszatetsznek t n ik azt jelenti, hogy feladjuk egyni cselekvsi szabadsgunkat, s viselkedsnk ellenrzst valaki ms utastsaira bzzuk. Valamennyien szvesen gondoljuk azt n magunkrl, hogy nllan cseleksznk, nem pedig egyszeren engedelme sen kvetjk msok parancsait. M ekkora szerepet is jtszik ht letnkben az engedelmessg? A nyugati k ultrk tbbsge nagyra rtkeli az egyn cselekvsi sza badsgt s felelssgt, kvetkezskppen az engedelmessget nem tartja m inden szempontbl kvnatosnak. (Lsd az 1. fejezetet.) Mgis, szinte valam ennyi trsadalm i szervezet s csoportosuls hatkonysgt legalbb is rszben abbl merti, hogy nylt engedelmessgi viszonyokra tmaszko
306

dik. A hadsereg, a rendrsg vagy a tzoltsg csak a legnyilvnvalbb pldi azoknak a szervezeteknek, am elyekben az engedelmessg kzponti szerepet jtszik. Csaknem valam ennyi trsas szervezetnek, pldul a kr hzaknak, a kzzemeknek, a kzigazgatsnak, st mg az egyetemeknek is van nylt tekintlystruktrja, m elynek (nem mindig jindulattl vez relt!) utastsait az alrendelteknek teljestenik kell. A brit egyetemi rendszerben a tanszkvezetk formlisan felelsek a tanszkkn foly oktatsrt s kutatsrt, s elvben brm ilyen feladat elvgzsre utasthat jk a tudom nyos szemlyzetet, ami ezekkel a clokkal sszefgg. Ez vgl is nem sokban klnbzik attl az engedelmessgtl, ami a hadseregben vagy az iparban nyilvnul meg.

Engedelm essg a laboratriumban


M aguk a pszicholgiai ksrletek a csaknem vak engedelmessg leggyak rabban citlt pldi kz tartoznak. A ksrletek rsztvevi a ksrletveze t szinte m inden krst vagy utastst elfogadjk, s legjobb kpessgk szerint teljestik azt. Az ilyen vak engedelmessg hatrait valban nehz megvonni. Egyes kutatk m egprbltak annyira abszurd s rtelmetlen feladatokat adni, hogy a ksrleti szemlyek ne hajtsk vgre ket. Az egyik emlkezetes vizsglatban a ksrletvezet egy halom matematikai feladatokat tartalmaz paprt adott a ksrleti szemlyeknek, s arra krte ket, hogy (a) oldjk meg a feladatokat, s (b) m iutn egy oldallal vgeztek, dobjk a p aprt a szemtkosrba, csak ezutn fogjanak a kvetkez oldal hoz. A helyett, hogy elutastottk volna, a ksrleti szemlyek rkon keresztl folytattk ezt a hibaval m unkt, s csak akkor hagytk abba, amikor a ksrletvezet erre felszltotta ket. A ksrleti szemlyek ilyen szlssges behdolsa mdszertani gondok forrsa is: mivel a ksrleti szemlyek szinte brm it megtesznek a ksrletvezet kedvrt", a ksrlet valdi cljt titokban kell tartani elttk, nehogy olyan eredm nyeket adjanak, am elyeket felttelezsk szerint a ksrletvezet kapni szeret ne. (Lsd mg a 16. fejezetet.) A ksrletekben tbbnyire az engedelmessg jl m eghatrozott tekintlyi viszonyokra korltozdik, s sz sincs arrl, hogy brkitl is trvnytelen vagy erklcstelen viselkedst kvetelnnek. Mi trtnik azonban akkor, ha arra utastjuk a ksrleti szemlyeket, hogy viselkedjenek agresszvan egy rtatlan em berrel szemben, okozzanak neki komoly fjdalmat s szenvedst, esetleg mg az lett is veszlyeztessk? Azt gondolhatnnk, hogy termszetesen elutastjk az ilyen krst. Sajnos azonban, m int Milgram (1963) jl ismert vizsglatbl kitnik, ez kornt sem biztos. A ksrleti szemlyeknek ebben az lltlagos tanulsi" ksrletben azt m ondtk, hogy egy msik ksrleti szemlynek (aki valjban a ksrletve zet beavatottja volt) kell m egtantaniuk nhny szprt. A tanulra", aki
307

a szomszd szobban lt, elektrdkat szereltek fel. A ksrleti szemlyek nek azt m ondtk, hogy valahnyszor hibt kvet el a tanul", nvekv erssg elektrosokkal kell bntetni. Ebbl a clbl egy tekintlyes kin zet sokk-genertor llt rendelkezsre, amelyen a nyomgombok 15 V-tl 450 V-ig klnbz sokkerssgeknek feleltek meg. A magasabb feszlts gek veszly" s klnleges veszly" felirattal voltak jellve. A ksrleti szemlyek maguk is kaptak egy meglehetsen fjdalmas sokkot, hogy kpk legyen az ltaluk adand bntets nagysgrl. Errl a meglehet sen fjdalmas sokkrl a ksrletvezet azt mondta, hogy nagyon enyhe". A ksrlet elrehaladtval a tanul" elkerlhetetlenl elkvetett n hny hibt, s a ksrleti szemlynek egyre fjdalmasabb s veszlyesebb sokkokat kellett adni. A tanul" a szomszd szobban nemsokra fjdal mas hangokat hallatott, drm blt a falon, knyrgtt, hogy engedjk ki; vgl, a sokk szlssges fokozatainl, teljesen elhallgatott. M it tett volna az Olvas, ha ksrleti szemlynek krik fl ebben a ksrletben? Milgram eredm nyei szerint a ksrleti szemlyeknek csak m integy 12,5 szzalka utastotta el, hogy olyan elektrosokkot adjon, ami hallos is lehet, 65 szzalkuk pedig elment egszen 450 voltig! (Lsd a 14.2 brt.) Ez aztn valban meglep eredm ny volt. A ksrleti szemlyek normlis, jl alkal----EREDETI VIZSGLAT

100
LLf

-------AZ ENGEDELMESSGET MEGTAGAD MODELL MELLETT FOLYTATOTT VIZSGLAT

-I tr W * O Q U J * co
'LU

80-

60

LU <

40-.

UI O gj LU > -J Z'W
uj

20-

2 LU

C O
ERS VESZLY: 450 VOLT

RAMTS MRTKE
14.2 b r a Engedelmessg a tekintlynek. A ksrleti szemlyek mintegy 85 szzalka engedelmeskedett a kisrletvezetnek, s 450 voltos ramtst adott egy rtatlan ldozatnak (fels vonal). Ha kt trs elutastotta, hogy tllpjen az Intenzv ts hatrn, az engedelmessg lelontsen cskknt (als vonal) (Milgram, 1974 nyomn).

308

mazkod am erikaiak voltak, korbban antiszocilis viselkedsrt semmif le bntetst nem kaptak, mgis kpesek voltak annyira engedelmeskedni, hogy fjdalmat s krosodst okozzanak egy msik em bernek. Mivel m agyarzhatjuk az ilyen viselkedst?

Az engedelm essget befolysol tnyezk


Az engedelmessget sok tnyez befolysolja. A legfontosabb taln az lehetett, hogy a ksrleti szemlyek nem reztek felelssget szemlyes cselekedeteikrt, hiszen mindaz, ami trtnt, a ksrletvezet ellenrzse alatt llt, aki vgtre is egy tekintlyes egyetem elismert kutatja volt. Ezt a feltevst Milgram gy ellenrizte, hogy megismtelte a ksrletet az egyetemen kvl, egy lerobbant belvrosi irodban, ahol a tudom nyos tekintlynek semmifle nyilvnval jele nem volt. Az eredm nyek csak nem azonosak voltak. Egy msik tnyez a ksrleti szemly s a tanul" kztti trbeli tvolsg lehet. Az, hogy a ksrleti szemly csak kzvetve szembeslt a tanul" szenvedsvel, taln m egknnytette, hogy engedel meskedjen a ksrletvezetnek. Egy utvizsglatban Milgram a tanul s a ksrleti szemly kztti tvolsgot is vltoztatta: az egyik helyzetben nemcsak ugyanabban a szobban helyezkedtek el, hanem a tanul" kezt magnak a ksrleti szemlynek kellett az elektrdhoz hozzrinteni. Milgram azt tapasztalta, hogy a ksrleti szemly s az ldozat kztti tvolsg cskkentsvel az engedelmessg m egbzhatan lecskkent 65 szzalkrl 49 szzalkra. Ennek az eredm nynek fontos kvetkezm nyei vannak a valsgos letre nzve. Ktsgtelenl sokkal knnyebb szenvedst okozni valakinek, ha az ldozat messze van. H borban sokkal kevsb valszn, hogy a bombz gpek pilti szembesljenek akciik kvetkezm nyeivel, szemben azzal, ahogy a kzvetlen csatkban rszt vev katonkkal trtnik. A politiku sok s ms dntshozk termszetesen mg tvolabb vannak dntseiknek az em berekre gyakorolt hatstl, ami taln segt megmagyarzni, hogy idnknt m irt nem trdnek ezekkel a kvetkezm nyekkel. Az utastsokat ad ksrletvezet kzelsge szintn jelents tnyez volt. Ha elm ent a ksrleti szemly kzelbl s utastsait m ikrofonon vagy magnszalagon keresztl adta, az engedelmessg ismt lecskkent krlbell 45%-ra. De valam ennyi ksrleti felttelben az engedelmessg biztostsnak dnt tnyezje az a hit volt, hogy a vgs felelssget a ksrletvezet viseli. M ivel a zavar semmilyen lthat jelt nem m utatta, amikor a tanul" ktsgbeesett kiltozst hallotta, a ksrleti szemlyek azrt m aradhattak tovbbra is engedelmesek, m ert sszekeveredett ben nk, hogy mi is trtnik valjban (Mixon, 1972). Jl ismert tny, hogy a msodik vilghbort kveten a nrnbergi per
309

nci hbors bns vdlottai ugyangy prbltk meg igazolni borzaszt tetteiket: parancsokat hajtottak vgre. Az a felelssg, aki a parancsot adja. M ennyire fogadhat el az ilyen igazols? Milgram ksrletben a ksrleti szemlyek m inden kvetkezm ny nlkl, egyszeren kistlhat tak volna. Arra is van bizonytk, hogy a ncizmus idejn nm et katonk is m egtettk ezt. Igen kevs dokum entum tanskodik olyan egynek kivgzsrl, akik elutastottk, hogy a polgri lakossggal szembeni ke gyetlenkedsekben rszt vegyenek. gy tnik azonban, hogy legtbbszr albecsljk sajt cselekvsi szabadsgunkat, s a knnyebb u tat vlasztva m inden felelssget elhrtunk m agunkrl olyan cselekedeteinkrt, melye ket parancsra tettnk. A tekintlyeknek val engedelmeskeds hajlama valban nagyon ers befolyst gyakorol az emberi viselkedsre. M ilyen m rtkben kpesek az em berek veszlyes ram tseket adni nylt utasts hjn is? Milgram (1964) ezt a lehetsget is megvizsglta. A korbban alkalma zott eljrson annyit vltoztatott, hogy megengedte ksrleti szemlyeinek, dntsk el maguk, milyen erssg ram tst adnak. Ilyen krlm nyek kztt a ksrleti szemlyeknek kevesebb m int 5%-a adott veszlyes tst. M ondhatjuk-e ezek utn azt, hogy a ksrleti szemlyeket az adott viselke dsre elssorban a ksrletvezet tekintlye, illetve annak elfogadsa kny szerti? Nem egszen. A ksrletben rszt vev tbbi szemly-ltal kifejtett egyszer csoportnyom snak csaknem ugyanakkora hatsa volt arra, hogy a ksrleti szemlyek hallos elektrosokkot adjanak, m int a ksrletvezet kzvetlen utastsnak. Az eljrs egy tovbbi vltozatban Milgram (1964) hromfs csoporto kat krt meg arra, hogy az ts megfelel szintjre javaslatot tegyenek. Az instrukci gy szlt, hogy a legenyhbb javaslat autom atikusan elfogads ra kerl. Valjban a hrom szemly kzl kett a ksrleti szemly beavatottja volt, s k m inden prbban egyre ersebb ram tst javasol tak. Ebben a helyzetben a magnyos igazi" ksrleti szemly biztosthatta volna, hogy m indvgig a minimlis 15 voltos tst alkalmazzk, persze csak azon az ron, ha szembeszll a tbbiek vlemnyvel. Ehelyett az trtnt, hogy a ksrleti szemlyek csaknem 70%-a engedett a csoportnyo msnak, s 150 voltos tst is adott. Igaz, mindssze 20% volt azoknak az arnya, akik egszen a 450 voltig elmentek. gy tnik teht, hogy a kt ember ltal kifejtett egyszer csoportnyom s is elegend volt ahhoz, hogy sok ksrleti szemlyben konform itst vltson ki anlkl, hogy ehhez a ksrletvezet brmifle tmogatst adott volna. A trsak viselkedse nem felttlenl rossz irnyban fejti ki hatst. Amikor a hromfs csoportok tagjai kzl ketten (ismt csak a ksrletve zet beavatottjai) a veszlyes tserssg elrsekor visszautastottk a ksrlet folytatst, a valsgos" ksrleti szemlyeknek is tbb mint
310

SUMO BIRKZKu/B
MOST LEPJ B E KERL EL A TLEKEDST!

Ha kzel vagy, engedelmeskedned kell! Az engedelmessg klnsen nagyfok, ha az utastsokat ad szemly a ksrleti szemly kzvetlen kzelben i

90%-a ellene szeglt a ksrletvezet akaratnak, s elutastotta a maximlis erej tsek alkalmazst (Milgram, 1965, lsd a 14.2 brt). Ezek az ered m nyek drmai m don vilgtjk meg az engedelmessg hatsnak erejt. Nem kell azonban ilyen szlssges pldkat keresni. gy tnik, hogy ha a kltsgek nem tlzottan nagyok, az em berek gyakran megteszik, amit m ondanak nekik. Az egyik vizsglatban buszon utaz idegeneket egy szemmel lthatan egszsges fiatalember egyszeren utastott arra, hogy adjk t a helyket neki. Nagyon kevesen voltak, akik ezt nem tettk meg. A csoportokban zajl interakcikban gyakran m egfigyelhetk ilyen tbbkevsb kzvetlen trsas befolysolsi stratgik, melyek akr az engedel messg, akr a konformits irnyba trtn nyoms alakjt lthetik.

Vezets
Az engedelmeskeds m agban foglalja, hogy elfogadjuk az illet szemly tekintlyt s vezetst. M it rtnk pontosan azon, hogy egy szemly j vezet? Az illet szemlyes tulajdonsgaira gondolunk vagy arra a hatalomra, amit az llsa biztost neki, esetleg az em berek befolysolsban megnyil vnul klnleges kpessgeire? A vezets a trsas let nagyon fontos tnyezje, s a vezets mellett lezajl interakcik m ind a vezetk, mind a kvetk szmra klnleges problm kat jelentenek. A vezetsnek nagy jelentsge van a gazdasgi letben is. A legtbb emberi szervezetben a vezetkre hrul, hogy a szervezet cljaival sszhangban m otivljk a
311

m unksokat, s megszervezzk a termelsi folyamatokat. Ebben a rszben rviden ttekintjk a vezets nhny jellemzjt. A vezets taln legkorbbi s m ind a mai napig legnagyobb figyelmet keltett elmlete a vezet klnleges szemlyes tulajdonsgaira helyezi a hangslyt. A trtnelem ben sok pldja van az olyan vezetknek, akik rendkvli szemlyes tulajdonsgokkal rendelkeztek, amelyek segtettk ket trsaik hsgnek s engedelmessgnek elnyersben. A baj csupn az, hogy a vezetst a krlm nyektl fggen sok eltr szemlyisgvons segtheti: nehz eldnteni, mi szolgl jobban egy vezett, az emptia vagy a knyrtelensg, az intelligencia vagy a demaggia, a nyltsg vagy a titkoldzs, az nzs vagy a nagyvonalsg stb. Az ism ert vezetk kztt a szemlyes tulajdonsgok csaknem m inden kombincija elfordult. Churchill s Sztlin, De Gaulle s Hitler, Gandhi s Mao valam ennyien vezetk" voltak, de valam ennyiknek nagyon eltr szemlyisge volt. gy tnik hogy nincs egyetlen egy olyan vezeti tulajdonsg sem, amely e kis csoport tagjaiban kzs volna, s mg kevsb valszn, hogy a trtnszek valamilyen vezeti tulajdonsgot trnnak fel, amely a trtnelem sok nagy em berben" kzs volna. Azok a pszicholgusok sem ju to ttak messzire, akik egy-egy vezet kritikus tulaj donsgait prbltk meg azonostani. A jelents erfesztsek ellenre sem sikerlt sszelltaniuk olyan tulajdonsglistt, amely egyetemlegesen k pes volna klnbsget tenni vezetk s nem vezetk kztt. El kell fogadnunk teht azt a kvetkeztetst, hogy az optimlis vezeti tulajdonsgok nagym rtkben fggenek attl a sajtos helyzettl, amely ben a vezet tevkenykedik. Megfelel krlm nyek kztt szinte min denkibl lehet j" vezet. Churchill nem bizonyult tl sikeres politikus nak bkeidben, a hbor kitrse kvetkeztben elllt helyzet idelisan megfelelt a tehetsgnek. Hasonlkppen, Hitler felemelkedse szorosan sszefggtt a gazdasgi vlsg uthatsaival. A helyzetszemllet bell tds szerint a vezets sorn mkd trsas befolysolsi folyamatok mr nem egyirnyak. A vezet nem egyszeren azrt van, hogy befolysolja a csoportot, hanem a csoport, a csoport eltt ll problm k vlasztjk ki a megfelel vezett, a ksbbiekben is alaktva, befolysolva t. A kevss strukturlt csoportokban a potencilis vezetnek bizonyos tekintlyre s pozcira kell szert tennie - melyet gyakran azltal r el, hogy elszr konform itst m utat m ieltt rdemleges prbt tehetne trsai befolyso , lsra. Hollander ezt a folyamatot az idioszinkrtikus hitel felhalmozs nak nevezte, am elyben megfelel m ennyisg tisztelet s rang konformits rvn val megszerzse egy szemly szmra lehetv teszi, hogy a ksb biekben kreatv s nonkonform ista legyen. A klnbz vezetknek gyakran nagyon eltr vezeti stlusuk van. Egy korai vizsglatban Lewin, Lippit s W hite (1969) a dem okratikus,
312

autokratikus s laissez fair (engedkeny) vezets hatst hasonltotta ssze a teljestm nyre s a csoportok megelgedettsgre. Eredmnyeik szerint a dem okratikus vezetk, akiknek stlust a megbeszls jellemezte, nagyobb term elkenysget s nagyobb fok elgedettsget rtek el a ksrleti csoportokban. Korntsem bizonyos azonban, hogy a dem okrati kus vezetk hasonl elnyket lveznnek ms kultrkban, ms krl m nyek kztt.
14.2 GYAKORLAT

A vezets tulajdonsgai Gondoljon t, n ltal jl ismert szemlyre, akikrl gy vli, hogy j vezetk. rja le a nevket egy paprlapra! Ezutn nevezze meg az illetknek azt a hrom tulajdonsgt, ami n szerint j vezetv teszi ket! A tulajdonsgokat is rja fl paprra! Sajt vlemnyt hasonltsa ssze azzal, amit ebben a rszben olvasott, s gy ltni fogja, hogy a vlasztsaiban tkrzd szemlyes elmlete a vezetsrl milyen sszhangban ll a szocilpszicholgiai kutats eredmnyeivel.

Sok fgg attl is, hogy milyen forrsbl tpllkozik a vezet hatalma. French s Raven (1959) nagy hats elemzst kzltek a vezetk (s msok) rendelkezsre ll szocilis hatalom vltozatairl. A hatalom eredhet abbl a kpessgnkbl, hogy bntethetnk (knyszert hatalom) vagy ju tal m azhatunk {jutalmaz hatalom) msokat, eredhet valamilyen klnleges jrtassgunkbl, szakrtelm nkbl vagy tudsunkbl [szakrti hatalom), biztosthatja annak a pozcinak a tekintlye s trvnyessge, amit elfog lalunk (trvnyes hatalom), vgl alapulhat gondolataink vagy szemlyis gnk vonzerejn, amely arra indtja a trsakat, hogy igazodjanak hozznk s azonosuljanak velnk (vonatkoztatsi hatalom). A vezet hatalm nak tpusa nyilvnvalan befolysolja, m ennyire kpes hatkonyan m kdni. M ilyen tpus hatalm uk van az Olvas ltal a 14.2 gyakorlatban megneve zett vezetknek? Ms pszicholgusok annak m eghatrozsban lptek elre, hogy milyen jellemzik vannak az egyes helyzeteknek, amelyek m eghatrozott tpus vezetket ignyelnek. Fred Fiedler (1967) a vezets gynevezett kontingencia modelljt alaktotta ki, amely azt felttelezi, hogy a hatkony vezets a vezeti szemlyisgtulajdonsgok s a szitucis jellemzk kom bincijnak eredm nye. Fiedler szerint a vezetk fknt abban k lnbznek egymstl, hogy feladatorientltak vagy szemlyorientltak. Egyes vezetk a teljestm nyre koncentrlnak mg a j szemlyes kapcso latok rn is, mg msokat inkbb az rdekel, hogy meleg, sszetart lgkrt tartsanak fenn, m inthogy a feladatot teljestsk. Ezeket a vezeti tulajdonsgokat egyszer krdv segtsgvel em pirikusan fel lehet mr ni. A krdv arra kri a vezetket, hogy rjk le azt a szemlyt, akivel
313

------- KAPCSOLATORIENTLT VEZET

A HELYZET NEHZSGE
14.3 BRA A vezets szitucis modellje. A feladatra irnyult vezetk akkor teljestenek a legjobban, ha a helyzet nagyon kedvez vagy nagyon kedveztlen; a kapcsolatra Irnyult vezetk teljestmnye akkor a legjobb, ha a helyzet kzepesen nehz (Fledler, 19S7 nyomn).

legkevsb szeretnek egytt dolgozni, vagyis legkevsb szeretett m unka trsukat (LKSZM). A feladatorientlt vezetk a trsasan orientlt vezetk nl kedveztlenebbl tlik meg a feladatukat nem hatkonyan vgz embereket. A vezetvel szemben ll helyzetet Fiedler az ltalnos kedvezsg szempontjbl elemezte. Ez (a pontossg cskken sorrendjben) olyan tnyezktl fgg, m int (a) a vezet s a csoport kztti j vagy rossz kapcsolat, (b) az elvgzend feladat struktrja s vilgossga s (c) a vezet hatalma a csoporttagok fltt. A kzvetlenl irnyt vezetk legjobban az igen kedvez vagy az igen kedveztlen helyzetekben m kd nek; a kzvetetten irnyt, trsas belltottsg vezetk viszont akkor, ha a helyzet kzepesen nehz. A 14.3 bra sszefoglalan brzolja Fiedler modelljt. Fiedler s msok szmos em pirikus vizsglatot vgeztek katonai egys gekkel, term elbrigdokkal s ms csoportokkal, hogy ezt az elmletet igazoljk. M indazonltal a modellt azon az alapon brljk, hogy a vezeti stlus mrse az LKSZM-sklval nem megbzhat, s hogy a Fiedler ltal szmtsba vetteken kvl ms helyzeti jellemzk is fontos szerepet jtsza nak az optimlis vezeti stlus m eghatrozsban (pl. trvnyesnek tekin tik-e egy vezet hatalm t a csoport tagjai vagy sem). A kinevezett vezet ket pldul gyakran tekintik kevsb trvnyesnek, s az ilyen vezetk nek gyakran kevesebb hatalm uk van, m int azoknak a vezetknek, akiket a csoport vlasztott meg s fogadott el (French s Raven, 1959).
314

M iknt Fiedler s msok is felismertk, a hatkony vezetsnek kt, egymssal gyakran nehezen sszeegyeztethet funkcija van: egyfell biztostani kell, hogy a csoporttagok boldogok, elgedettek s egymssal szemben bartsgosak legyenek, msfell gondoskodni kell arrl, hogy a csoport feladatt a lehet leghatkonyabban vgezze. Az els tpus vezet gynevezett trsas-emocionlis vezet, mg a msodik tpus gynevezett feladat-vezet. Gyakran egyazon csoportban kt klnbz szemly teljesti ezt a kt feladatot. Mg egyikk a feladatteljestm nyt hangolja ssze s kveteli meg, a msik vezet" segt a tagoknak abban, hogy megoldjk szemlyes konfliktusaikat, cskkentsk a feszltsgeket s kielglst talljanak a csoporttagsgban. Ha most az Olvas visszatr ahhoz az t vezethz, akit az elbbi gyakorlatban m egnevezett, meg tudja-e mondani, hogy kzlk ki feladat-vezet, ki trsas-emocionlis vezet, s ki tudja vgrehajtani m indkt funkcit hatkonyan?

Tanulsgok
A szemlykzi befolysols a trsas interakci lnyeges rsze. Akr akar juk, akr nem, mg a legfelsznesebb interakciban is befolysoljuk egy mst, br ez a befolys sokszor alig szrevehet. A legalapvetbb szint, hogy egy msik ember puszta jelenlte nvelheti az izgalmat, s a teljest m nyjavulshoz vagy romlshoz vezethet. A konformits s a behdols folyamatai ltalban akkor jelennek meg, ha a csoportok megksrlik befolysolni tagjaikat, hogy a csoport ltal elfogadott mdon viselkedje nek. Szinte valam ennyien igen rzkenyek vagyunk az ilyen csoportkvetelm nyekre s csoportelvrsokra, s a legtbb helyzetben alkalmazko dunk hozzjuk. Valamennyi magasabb szint trsadalmi szervezet hatkonysga ezen az ltalnos emberi hajlamon nyugszik. A trsas befolysols nem korltozdik a csoportokra. Egynek, akik kzvetlenl intznek krseket vagy parancsokat trsaikhoz, szintn k pesek a trsak befolysolsra. A legtbb em berben ers hajlandsg van arra, hogy az ilyen rendelkezseknek engedelmeskedjen. M iknt Milgram kim utatta, mg egy erklcstelen vagy m egfellebbezhet utastsnak is sok ember engedelmeskedik m indaddig, amg a szemlyes felelssget a csele kedet kvetkezm nyeirt t tudja hrtani msra. Vgl a szemlykzi befolysols folyam atainak egyik klnleges krdsvel foglalkoztunk: melyek azok a tnyezk, amelyek a hatkony vezetst befolysoljk? A befolysols e klnbz fajtit a m indennapi interakcikban knny szerrel megfigyelhetjk. A kvetkez fejezetben nhny sajtos interakci s folyamattal foglalkozunk, amelyek csoportokban fordulnak el.
315

15. Interakci a csoportban

A csoportban zajl interakcik mrse / 318 A csoportfejlds szakaszai / 320 A csoport struktrja / 321 Kommunikcis csatornk / 322 Csoportkohzi s vonatkoztatsi csoportok / 324 Csoportos dnts s csoportgondolkods" / 327 Csoportfertzs s megfoszts az egynisgtl / 328 Csoportkzi konfliktus s kooperci / 329 Polarizcis hatsok a csoportokban / 331 Trningcsoportok s nismereti csoportok / 333 Tanulsgok / 335

1 5 .

Interakci a csoportban

Az elz fejezetben a szemlykzi befolysols nhny alapvet folyamatt tekintettk t. Ebben a fejezetben elemzsnket kiterjesztjk a csoporto kon bell zajl interakcik nhny ltalnos jellemzjre. Valamennyien nagyszm csoporthoz tartozunk. Ezek a csoportok lehetnek kicsik vagy nagyok, tartsak vagy alkalmiak, tagjaik kzvetlenl rintkezhetnek egy mssal vagy sem. Az Olvas csaldja, m unkahelye, szomszdsga, klubja vagy iskolja ebben az rtelem ben mind, m ind csoportnak szmt, mely nek az Olvas is tagja. Mivel ebben a knyvben fkppen az interakci folyamataival foglalkozunk, elssorban a csoporttagok kzvetlen, szemtl szemben zajl interakciin alapul csoportok rdekelnek bennnket. Az emberi csoportokat nagyjbl kt osztlyba sorolhatjuk: kis intim csopor tok, m elyeket gyakori interakci s szemlyes ktds jellemez, s na gyobb formlis csoportok, am elyekben a csoporttagok kztti kapcsolato kat formlisabb s szemlytelenebb szablyok vagy szerzdsek szab lyozzk. A m lt szzad vgn alkot nmet szociolgus, Toennies a csoportok e kt fajtjt kzssgnek (Gemeinschaft) s trsasgnak (Gesellschaft) ne vezte. A kzssg jelleg csoportok melegek, rzelmileg bevonjk tagjai kat, akik szemtl szemben rintkeznek egymssal, jellemz rjuk az ssze tarts, a konformits s a kontroll. Ezzel szemben a trsasgok kevsb vonjk be tagjaikat, formlisabb s szemlytelenebb csoportok. A csoportok e kt tpusa term szetesen na gyon eltr interakcis krnyezetet biztost tagjainak. Charles Cooley (1902) az elsdleges csoport" s msodlagos csoport" kifejezseket hasz nlta az emberi trsas egysgek e kt alapvet formjnak lersra. Az olvas bizonyra emlkszik r, hogy e knyv bevezetjben feltte leztem, hogy az elsdleges csoportkapcsolatok trtnelm i hanyatlsa s eltnse, valam int a szemlytelen msodlagos csoportkapcsolatok nvekv fontossga sok tekintetben kzrejtszhat abban, hogy a trsas interakci mind tbb ember szmra jelent problm t. A m odern ipari trsadalm ak
317

kialakulsa felszabadtotta az em bereket a kzssgekre alapul falusi let ktelmeitl, lehetv tve a trsadalmi s fldrajzi mozgst. Ennek eredm nyeknt az elsdleges csoport"-kapcsolatok szma cskkent. A szemly telen msodlagos csoportoknak'' m int trsas interakciink f sznterei nek kialakulsa teht meglehetsen j fejlemny. Valjban azoknak az em bereknek a tbbsge, akikkel intim kapcsolatban llunk, nem egyetlen csoportba tartozik, hanem fldrajzilag s trsadalmilag sztszrdik. A tr sadalomtudsok ezt a kapcsolatok hlzatnak" nevezik. Az elsdleges csoportok fontossga ktsgtelenl cskken, ugyanakkor a szemtl szembe kapcsolatokra pl csoport ma is egyik forrsa az em berben bred bonyolult s magval sodr lm nyeknek. Az albbiakban a csoportokban zajl interakcik legfontosabb jellemzivel foglalkozunk majd.

A csoportban zajl interakcik mrse


Az elsdleges csoportokban zajl kzvetlen interakcik taln legfontosabb jellemzje a trtnsek vgtelen bonyolultsga. Mg egy olyan kis csoport ban is, m elyet hrom vagy ngy ember alkot, egy megfigyelnek nagyon nehz nyom on kvetnie valam ennyi interakcis folyamatot, nem is beszl ve a megfelel elemzsrl s rtelmezsrl (lsd a 15.1 gyakorlatot). A csoportban zajl interakcik pontos megfigyelsnek s lersnak nehzsgei rgta foglalkoztatjk a szocilpszicholgusokat. A legelemibb

15.1

GYAKORLAT

A csoportban zajl Interakci megfigyelse A csoportban zajl interakcis folyamatok teljes komplexitsnak megrtse vgett prbljon vgrehajtani egy kisebb megfigyelses vizsglatot! Vlasszon ki egy hrom vagy ngy tagbl ll csoportot valahol nyilvnos helyen (utcn, kocsmban stb.), s prblja tz percen keresztl pontosan megfigyelni mindazt, ami ebben a csoportban trtnik! Egyarnt figyelje a szbeli s a nem verblis zeneteket (lsd a 9. s 10. fejezetet)!A tovbbi elemzs rdekben prblja megfigyelseit egy paprra feljegyezni! Feljegyzseire mg tmaszkodhat ksbb is e fejezet folyamn.

elemzsi szinten eljrhatunk egyszeren gy, hogy feljegyezzk annak az idnek az arnyt, amelyet az egyes csoporttagok egy adott tevkenysg gel, pldul beszddel, hallgatssal, jvs-menssel, bmszkodssai stb. tltenek. Mg ez az egyszer megfigyelsi rendszer is sokat elrulhat egy csoportrl. A beszddel tlttt id pldul valsznleg j jelzse egy csoporttag viszonylagos dom inancijnak s vezeti helyzetnek a csopor ton bell. Vajon az Olvas a beszddel tlttt id alapjn fel tudna-e ismerni ilyen dominns szemlyt abban a csoportban, amelyet megfigyelt?
318

Termszetesen a legtbbet beszl csoporttagok nem felttlenl a legnp szerbbek. Egyes vizsglatok eredm nye szerint valjban a csoport mso dik legbeszdesebb embere tett szert a legnagyobb npszersgre! Az interakci ilyen elemi mrsei term szetesen nem nyjtanak rszletes ismereteket. Tl azon, hogy tudjuk, egy szemly mennyit beszl, rdekelhet bennn ket az is, hogy mit mond, pldul pozitv vagy negatv dolgokat stb. Az ilyen elemzs nagy gondja, hogy elzetesen ki kell dolgozni egy rtkelsi smt, hogy tudjuk, mit keresnk, amikor egy csoportot m egfigyelnk. Bales (1950) szles krben hasznlt eljrst dolgozott ki az interakci folyamatos megfigyelsre, amit interakcis folyamatelemzsnek nevezett el. Felttelezte, hogy egy csoport sikere kt tnyeztl fgg: milyen jl kpes megoldani az eltte ll feladatokat (feladatfunkci) s m ennyire

15.1 TBLZAT A csoportinterakci elemzsnek rendszere: Bales interakcis folyamatelemzse

a) TRSAS-RZELMI VISELKEDS

Pozitv reakcik

1. szolidaritst fejez ki 2. feszltsgcskkenst fejez ki 3. egyetrtst fejez ki

b) FELADATRA IRNYUL VISELKEDS

Vlaszksrletek

4. javaslatot tesz 5. vlemnyt nyilvnt 6. tmutatssal szolgl

c) FELADATRA IRNYUL VISELKEDS

Krdsek

7. tmutatst kr 8. vlemnyt kr 9. javaslatot kr

d) TRSAS-RZELMI VISELKEDS

negatv reakcik

10. vlemnyklnbsget fejez ki 11. feszltsget fejez ki 12. ellensges rzelmeket fejez ki

a b c d

= = = =

az orientci problmja az rtkels problmja az ellenrzs problmja a dnts problmja

e = a feszltsgkezels problmja = az integrci problmja


Bales, 1950 nyomn

319

kpes a tagokban a csoport irnti elgedettsget fenntartani (integratv vagy trsas-emocionlis funkci). Bales rtkelsi rendszere 12 interaktv lpsbl" ll, melyek a kvet kez ngy alapvet kategrira oszlanak: trsas-rzelmi pozitv (szolida rits vagy egyetrts kifejezse); feladat vonatkozs megoldsi ksrle tek (pl. javaslatot tesz vagy vlemnyt m ond); feladat vonatkozs - krd sek (vlemnyt vagy irnytst kr) s trsas-rzelmi - negatv (egyet nem rtst s antagonizmust fejez ki). (A rszleteket lsd a 15.1 tblzatban.) A tipikus eljrs szerint legalbb egy megfigyel kveti szemmel m inden egyes csoporttag viselkedst. A m dszert sok klnbz helyzetben hasznltk, s m indentt az a benyoms alakult ki rla, hogy a csoportin terakcik elemzsnek megbzhat s hasznos eljrsa.

A csoportfejlds szakaszai
Hogyan vlnak a korbban elszigetelt egynek csoportt"? Vizsglatok m utattk ki, hogy a termszetesen kialakul csoportokban az interakcis m intknak meglehetsen lland sorrendje van. Az a folyamat, amelyben nhny idegennel m egism erkednk s egy j trsas egysget, egy csopor tot alaktunk az egynek egyszer halmazbl, klnsen ignybe veszi a legtbb ember interakcis jrtassgait. Tuckm an (1965) s msok feltte leztk, hogy a csoportoknak ngy fejldsi szakaszon kell keresztlm enni k, mieltt vglegesen megersdnnek. Ezeket a szakaszokat a kvetke zkppen nevezhetjk: alakuls, viharzs, normzs, vgl mkds. Az alakuls egyms s a csoport eltt ll feladat megismerse. A vihar zs kritikus szakasz, amelyben az egyni klnbsgek s konfliktusok felsznre kerlnek, s a sttusokrt s klnbz szerepekrt foly versen gs megjelenik. A normzs az a szakasz, amelyben kzs csoportnormk, attitdk s szerepmeghatrozsok kialaktsa s elfogadsa rvn ezek a konfliktusok megolddnak. Vgl a mkds szakasza azt jelenti, hogy kialakul a szemlyes kapcsolatok s a feladatmegoszts szilrd mintja, ami lehetv teszi, hogy a csoport elkezdje normlis m kdst. (Az angol kifejezsek hangzsbeli hasonlsgt nem sikerl a fordtsban visszaadni: forming, storming, norming, performing. - A szerk.) Vajon az Olvas, amikor visszaemlkezik a legutols alkalomra, amikor ilyen jonnan ala kul csoportban v ett rszt, felismeri-e ezt a ngy szakaszt? Nhny vvel ezeltt Angliban tantottam a szabadegyetem nyri iskoljban, ahol a hallgatknak ilyen csoportokat kellett alaktaniuk abbl a clbl, hogy egy szimulcis gyakorlatban vegyenek rszt, m elyben klnbz orszgok korm nyaiknt kellett m kdnik. A tbb m int hatvan csoportban, me lyeket megfigyeltem, a csoportalakuls fenti ngy szakasza vilgosan felis merhet volt. A csoportban zajl interakci e ngy szakasza azt is mutatja, hogy mg
320

az olyan negatv viselkedsek is, m int pldul az ellensgessg s a versen gs a viharzs szakaszban, hasznos szerepet jtszanak a csoportalakuls ban. Ha az ilyen konfliktusok nem kerlnek felsznre s nem olddnak meg idejekorn, nem valszn, hogy a csoport a fejlds magasabb szint jre lp, s hatkonyan m kdik majd. E csoportalakulsi folyamat vg eredm nye egy trsas egysg, amelynek tagjai bizonyos norm kban osz toznak. M iknt Newcomb kifejtette, szocilpszicholgiai szempontbl egy csoport m egklnbztet jegye az, hogy tagjainak valamivel kapcsolatban kzs normi vannak. A csoport jvbeni sikere szempontjbl lnyeges, hogy specializlt szerepek jjjenek ltre (pl. a vezet", a trfacsinl", a programfelels" stb.) s viszonylag lland csoportstruktra alakul jon ki.

A csoport struktrja
A csoportalakuls fentebb lert folyamatainak elkerlhetetlen velejrja, hogy m inden tag egy-egy viszonylag lland s bejsolhat pozcit foglal el egymssal szemben a csoporton bell. Ezeket a klnbz pozcikat a szemlyek sttusnak, sajtos szerepeiknek, rangjuknak vagy az olyan klikkeknek vagy alcsoportoknak megfelelen rhatjuk le, amelyekhez a tagok tartozhatnak. Ha egy csoport ltrejtt, a ksbbiekben a napi inter akcik trtnseinek nagy rsze bejsolhat a mr ltez csoportstruktra alapjn. Az Olvas bizonyra emlkszik r, hogy a l l . fejezetben bem utat tu n k egy eljrst a csoportstruktra elemzsre, amelyet M oreno fejlesztett ki, s nevezett el szociometrinak. Ez a mdszer a csoporttagok egymsra vonatkoz klnbz vonzalmi vlasztsait trkpezi fel (pldt r a 11. fejezetben tallunk). A mdszer szociogramot eredm nyez (lsd pl. a 11.1 brt), amely lnyegben trkp" a csoportban ltez szemlyes kapcsola tok hlzatrl. A bartvlasztsokon alapul informlis csoportstruktrn tl, a formalizltabb csoportok (pl. m unkahelyi brigdok, egyetemi szeminriumi csoportok stb.) struktrjt ms kritrium ok is m eghatrozhatjk, pldul jrtassg, kompetencia, szakrtelem stb. Az olyan szervezetekben, m int pldul a gyrak vagy a hivatalok a formlis stru k t rt nyltan m egtervez hetik, st szervezeti trkpeken brzolhatjk. Egy termelsi egysgben pldul a csoportstruktra fgghet a termelsi folyamat kvetelm nyeitl vagy attl a lnctl, amelyen keresztl a vezets utastsa eljut a dolgozk hoz. Egy szeminriumi csoportban az rtelmi kpessg, a korbban elvg zett kurzusok vagy a beszdkszsg befolysolhatja a csoporttag helyt a csoportstruktrban. Jones s Young amerikai egyetemi csoportot vizsglt (lsd a l l . fejezet ben), amely tanszki oktatkbl, tanszki alkalmazottakbl s doktorl dikokbl llt. A csoporttag helyzete a csoportstruktrban hrom jellem321

Egyesek egyenlbbek, mint msok. Minden csoport hajlik arra, hogy kifejlessze sajt hierarchijt s struktrjt, ami azutn meghatrozza a csoporton belli interakcis mintkat s kommunikcis csatornkat. A magas sttus tagok tbb Interakcit folytatnak s a kommunikcis struktrban kzpontibb helyeket foglalnak el. Egy csoporttagnak a csoporton bell elfoglalt sttust s pozcijt szmos jel, pldul a ruhzat, klnbz nem verblis jelzsek vagy ms jelvnyek fejezhetik ki.

ztl fggtt: rtelmi kpessgtl, szociabilitstl s politikai nzeteitl (baloldali - jobboldali). Egy angol egyetemen folytatott hasonl vizsglat ban nagyon hasonl csoportstruktrt talltunk (lsd a 11.2 brt). Ezek a vizsglatok jl szemlltetik, hogy a szemly csoportstruktrban elfoglalt helyzete formlis s informlis tnyezk sszjtktl f g g : az extroverzi, a bartsgossg s szociabilits ppen olyan fontos lehet, m int a feladatvo natkozs tulajdonsgok, pldul az intelligencia s a kompetencia. Vajon az Olvas a 15.1 gyakorlatban megfigyelt csoportnl meg tudja-e tippelni az ilyen ltalnos csoportstruktrt s az egyes tagok helyzett? Mi hat rozta meg a csoportstruktrt s hogyan oszlottak el a sttusok s poz cik?

Kom m unikcis csatornk


Az lland csoportstruktra kialakulsnak fontos kvetkezm nye, hogy a csoportban kommunikcis csatornk lteslnek. Az informci m inden csoportban egyenltlenl oszlik el. A dott idpontban nem m indenki tud mindenrl. Azok a csoporttagok, akik a formlis vagy az informlis csoportstrukt rban kzel vannak egymshoz, knnyebben s gyakrabban kom m unikl nak egymssal, m int a tvoli vagy elszigetelt tagok. A kom munikci a legtbb csoportban a hatalom valsgos forrsa: tudni mi trtnik, kpes nek lenni a csoport tevkenysghez val hozzjrulsra s annak befoly solsra - ezek lnyeges dolgok, hogy valaki elgedett legyen csoporttag sgval. A szocilpszicholgusok szleskren vizsgltk a zrt s a nyitott csoportkommunikcis rendszerek kvetkezm nyeit a csoport teljestm322

nyre s a csoporttagok megelgedettsgre. Ezeknek a kutatsoknak az egyik ttrje Leavitt (1951) volt. Leavitt (1951) vizsglatban ttag csoportok azt a feladatot kaptk, hogy a m inden csoporttagnak kiosztott szmos szimblum kzl talljk meg azt az egyet, amelyik valam ennyiknl kzs volt. Ez a feladat m egoldhatatlan a tagok kztti kom m unikci nlkl. Leavitt klnbz fizikai akadlyok ltestse tjn szablyozta, hogy ki kldhet zenetet kinek a csoporttagok kztt, vagyis tbb vagy kevsb nyitott, illetve zrt kommunikcis hlkat hozott ltre (lsd a 15.1 brt).

KR

LNC

KERK

15.1 b r a Kommunikcis hlk. Az brn lthat kommunikcis hlk abban klnbznek egymstl, hogy mennyire kzponto stottak. A kerk a leginkbb, s a kr a legkevsb kzpontostott (Leavitt, 1969 nyomn).

Az eredm nyek ltalban azt m utattk, hogy az ersen centralizlt hlk, am elyekben m inden inform cinak egy vezetn" kellett thalad nia, m int amilyen pldul az brn lthat kerk, a problm a megoldsa szempontjbl a leghatkonyabbak voltak, azonban a tagokat elgedetlen n tettk a csoporttal. Msfell viszont a nyitottabb s diffzabb kommunikcis rendszerek jval kielgtbbek voltak a csoporttagok szmra, noha nha kevsb bizonyultak hatkonynak. Az egynek elgedettsge a csoporttal teht kzvetlen kapcsolatban llt azzal, hogy m ennyire frt hozz egy csoporttag a kommunikcis csatornkhoz. Ugyanezzel a krdssel foglalkoz vizsg latban Shaw (1954) a csoporttagok rendelkezsre ll informcit gy manipullta, hogy egyes szemlyeknek nagyon sok, m soknak nagyon kevs informcit adott. Ilyen felttelek kztt a kr" m inta volt a leghatkonyabb s egyszers mind a legkielgtbb, mivel lehetv tette az informci viszonylag kny323

ny sztterjedst. ltalban vve az a helyzet, hogy a szemly annl pozitvabban rez csoportja irnt, minl inkbb hozzfrhet az informci hoz. Ebben a tekintetben mindegy, hogy kzvetlenl kapja az informcit vagy csak hozzfrhet az informcis csatornhoz. Azok az em berek to vbb, akik informci birtokban vannak, nagyobb valsznsggel ju t nak vezet szerephez, st a tbbiek is valsznleg hajlanak arra, hogy vezetnek tekintsk ket. Az informci teht a csoportban zajl interak ci fontos erforrsa, s az informcihoz val hozzjuts rszben a ltez csoportstruktrtl fgg. Egy csoport struktrja az informcihoz val hozzjuts mellett ms dolgokat is befolysol. A csoportok gyakran adjk rzkletes kifejezst a tagok kztti strukturlis klnbsgeknek, m intha csak a klvilg sz mra akarnk jelezni s megersteni sajt szemlyes hierarchijukat.

15.2

GYAKORLAT

A sttus s a helyzet szimblumai egy csoportban Gondoljon klnbz csoportokra, melyeknek n is tagja! Vlasszon ki t csoportot, melyek a formalits szempontjbl klnbznek egymstl! Formlis csoport lehet pldul egy munkacsoport, egyetemi csoportja, iskolai osztlya stb., mg informlis csoportokat alkothatnak bartai, ismersei vagy csaldja. Figyelje meg, hogy a csoportstruktra s az egyes tagok sttusa vagy pozcija mikppen fejezdik ki megfigyelhet szimblumokban (pl. ltzkben, lsrendben, kommunikcis mintkban, az informci hoz val hozzfrs lehetsgben)! Ezeknek a klnbsgeknek ltalban nem vagyunk tudatban. Ha a kivlasztott csoportokat egy ideig megfigyeli, elkerlhetetlenl fel fog fedezni nhny j tnyt sttusstruk trjukrl, interakcis rtusaikrl s arrl, hogyan oszlik meg a hatalom a csoporttagok kztt.

Az rasztalok elhelyezse egy irodban, az egyetemi oktatk szobinak mrete, a kedvelt lhelyek az ebdlasztal krl (lsd a 9.2 brt) mind olyan dolgok, amelyek kifejezik egy csoport struktrjt s hierarchijt. Sommer, akinek a trhasznlattal kapcsolatos m unkjt a 9. fejezetben trgyaltuk, azt tallta, hogy a csoportvezetk kedvelt lhelye egy tgla lap alak asztalnl az asztal dominns vge, vagyis az asztalf (lsd a 15.2 gyakorlatot).

Csoportkohzi s vonatkoztatsi csoportok


A csoporttagok nem egyformn rdekeltek a csoportban, s nem egyfor mn elktelezettek irnta. Nem m inden csoport kpes kielgteni tagjainak vgyait s ignyeit. A csoportkohzit nagyjbl azzal hatrozhatjuk meg, hogy m ennyire elktelezettek a tagok a csoport kzs normi s cljai irnt, s m ennyire pozitv rzelmek fzik ket egymshoz s a csoporthoz. A pozitv rzsek jelents hatst gyakorolhatnak a csoport teljestmnyre.
324

A harctren vgzett vizsglatok ismtelten bizonytottk, hogy a katonk nem azrt harcolnak s kockztatjk letket, m ert hisznek a hbor vgs cljban, hanem azrt, m ert elktelezettek kzvetlen csapategysgk irnt, s szolidaritst reznek vele (Stouffer s m unkatrsai, 1949). A rendkvl feszlt s veszlyes helyzetekben a csoportlt a tagoknak az rzelmi biztonsg s elktelezettsg rzst adja. Furcsa mdon azokkal a csoportokkal szemben rznk klnleges tiszte letet s elktelezettsget, am elyekrt ldozatokat hoztunk, s amelyekbe nehz volt bekerlnnk. Egy rdekes vizsglatban Aronson s Mills (1981) kim utattk, hogy azok a szemlyek, akiknek nehz prbatteleken kellett keresztlm ennik, hogy egy csoportba bekerljenek, jobban szerettk a csoportot, m int azok, akiket m inden nehzsg nlkl elfogadtak. Valsz nleg hasonl folyam atok m kdnek az sszetart katonai egysgekben i s : a szigor kikpzs s a harc egyttes lmnye nyom n a katonk sokkal jobban rtkelik csoportjukat, mint am ennyire az a polgri letben meg szokott. A csoportszellem s kohzi erstse rdekben ezt az eljrst nha tudatosan alkalmazzk. A kim ert kikpzs, am ilyent pldul az amerikai tengerszgyalogsg elit egysgeinl vgeznek, nem hogy cskken ten, inkbb fokozza az joncok vonzalmt csoportjuk irnt. A kohzi a csoporton belli interakcis folyamatokat is befolysolja. Az sszetart csoportok kevsb trik a devins viselkedst, s ersebb nyom st fejtenek ki a konformits irnyba (Festinger, 1950). A kohzi s a konformits ugyanannak az rem nek kt oldala. Cserbe azrt, hogy csoportunktl kielglst s az identits pozitv rzst nyerjk, el kell nyom nunk egyni vgyainkat s alkalm azkodnunk kell a csoportnorm k hoz. A gyakorlatban ez sokkal kevsb t n ik knyszernek, m int ahogy els pillantsra gondolnnk. Amikor egy csoport kialakult s vilgos norm kkal rendelkezik, a csoporttagok ezekkel az elvrsokkal viszonylag knnyen azonosulnak, s tbb mr nem tekintik azokat knyszert korltoknak. A folyamat sorn csoportunk rtkei s normi sajt rtke inkk s norm inkk vlnak, rszei lesznek sajt nrzsnknek s identi tsunknak. A vizsglatok szerint, ha valaki egy csoporthoz csatlakozik, szemlyes rtkei s attitdjei gyorsan m egvltoznak: az illet alkalmazko dik a csoportm rckhez (lsd a 15.2 gyakorlatot). Az egyik klasszikus vizsglatot ebben a tmban Newcomb (1943) vgezte. Newcomb azirnt rdekldtt, hogy m ilyen vltozsok m ennek vgbe azokban a kzposztlybeli konzervatv csaldokbl szrmaz di kokban, akik egy liberlis attitdjeirl ism ert intzm ny (a Bennington Egyetem) hallgati lettek. A vrakozssal sszhangban az j csoport az attitdk talakulst eredm nyezte, s a dikok rvid idn bell a liber lis egyetemet fogadtk el vonatkoztatsi csoportjuknak. A vonatkoztatsi csoport" kifejezs azt jelenti, hogy sajt rtkeinket s vgs soron identi325

Ehhez a klubhoz nehz csatlakozni I Minl nehezebb, fradsgosabb vagy knyelmetlenebb egy csoport tagjv vlni, annl hsgesebbek s odaadbbak lesznek az | csoporttagok a csoport Irnt

tsunkat gyakran azoktl a csoportoktl klcsnzzk", amelyekhez tartozunk. Newcomb 25 v m lva elvgzett egy utvizsglatot is az egyko ri benningtoni hallgatkkal, s azt tapasztalta, hogy sok exdik az eltelt hossz id ellenre tovbbra is a kollgium liberlis rtkeivel azonosult. Ez ltalban gy sikerlt nekik, hogy tovbbra is olyan bartokat s csoportokat vlasztottak, melyek sszhangban voltak a kollgiumban elsa jtto tt rtkekkel. Az Olvas bizonyra emlkszik arra, hogy az attitdhasonlsg m inden esetben az egyik legfontosabb felttele a bartsg kialakulsnak. (Lsd a 12. fejezetet.) , Az sszetart csoportokban viselt tagsgnak vannak gyakorlati kvet kezmnyei is. M inl ersebben azonosul valaki egy csoporttal, annl valsznbb, hogy egyni viselkedst a csoportfolyamatok kpesek meg vltoztatni. A csoportdinam ikt elszr Kurt Lewin (1947) alkalmazta a vltozs elmozdtsra a msodik vilghbor folyamn, amikor kln sen fontos volt az em berek viselkedst a hbors s a hbort kvet idk kvetelm nyeihez hozzigaztani. A csoportazonosuls elveit alkalmaztk pldul klnbz hirdetsi s propaganda kam pnyok szervezsben, amelyek clja pldul az volt, hogy az em berek tkezsi szoksait befoly soljk. A narancsl vagy a belssgek fogyasztst elsegt kam pnyok pldul ilyen megkzeltst alkalmaztak. Lewin rakta le az alapjait a csoportdinam ika ksbbi alkalmazsainak, s sok reklm szakem ber a mai napig ezeket az eljrsokat alkalmazza anlkl, hogy tudn, honnan szr maznak.

Csoportos dnts s csoportgondolkods


Az ers csoportkohzi azonban nem mindig elnys. Ha egy csoportnak az a feladata, hogy sszetett s gyakran ellentmondsos informci alapjn dntst hozzon, komoly elnyk forrsa, ha a csoporttagok m inden korl tozs nlkl erteljesen rvelhetnek a verseng llspontok mellett. Az ersen kohzv csoportok ezt ltalban nem nagyon trik. Janis (1972) csoportgondolkodsnak" nevezte azt a jelensget, amikor ersen sszetar t csoportok ltalban egy ers s dinam ikus vezet hatsa alatt elszigete lik m agukat a krnyez helyzet valsgtl, s az sszetett problm knak csupn egyetlen oldalt veszik figyelembe. A csoport ltalban bizonyos s optimista sajt kpessgeit illeten, s a csoporttagok gy vlik, hogy a csoport tmogatsa brmifle esetleges ktelyknl fontosabb. A csoportgondolkods katasztroflis dntsekhez vezethet. Gyakran idzett plda Kennedy elnk s legkzelebbi m unkatrsainak dntse a diszn-blbeli invz megindtsa mellett Kuba ellen, dacra annak, hogy a feladat nehzsgrl komoly bizonytkok lltak rendelkezsre. Szmos zleti vagy informlis csoportban is fellphet csoportgondolkods. Valahnyszor az ers csoportkohzi megakadlyozza fontos eltr vle m nyek kifejtst, mindig fennll a veszly, hogy a valsgnak nem megfelel dntsek szletnek. A csoportgondolkods termszetesen csupn az egyik, szlssges esete egy csoport gyenge teljestmnynek". Mivel a kohzi, a konformits, st mg az rzelmi ktds is csaknem m inden csoport lnyeges mozzana ta, mindig fennll az a veszly, hogy az ilyen norm atv nyom sok kvet keztben hibs dntsek szletnek. M rtkad ttekintskben Janis s Mann (1977) a csoportos dntsi folyamatok szmos eredm nyt vizsgltk meg, s tbb racionlis" problmamegoldsi stratgit javasoltak, hogy a csoportok teljestm nyt ezen a terleten megjavtsk. A javaslatok kztt szerepelnek a dntsi alternatvk racionlis elemz snek eljrsai, pldul egyenleg" ksztse, amely a fontos alternatvk nak m ind a pozitv, mind a negatv mozzanatait tartalmazza. Janis s M ann (1977) szerint a rgta ltez csoportokban egszsges gyakorlat, hogy a megllapodott dntseket idrl idre krdsess teszik. Egy msik eljrs a dnts kvetkezm nyeinek szerepszer eljtszsa, vagyis az, hogy a csoporttagok elkpzelik, hogy egy adott dntst kveten hogyan cseleked nnek. Ez segt megvilgtani egy dnts valam ennyi lehetsges kvetkez mnyt. A dntsi teljestmny megjavtsnak rtkes forrsa lehet, ha kvlllk figyelik meg s kommentljk a csoportdntseket.

327

Csoportfertzs s m egfoszts az egynisgtl


A csoporttagsg msik gyakran megfigyelt hatsa, hogy az egynek hajla moss vlnak arra, hogy kevesebb kzvetlen, szemlyes felelssget rezzenek cselekedeteikrt, m int akkor, ha egyedl cselekszenek. Bizonyos rtelem ben a csoport elrejti" az egyneket. Ennek kvetkeztben msok kal egytt cselekedve olyan tetteket is vgrehajthatunk, am elyeket egye dl nem tennnk meg (lsd mg a 14. fejezetet). A m lt szzad ta sok tuds felismerte a csoportok ilyen serkent hatst. Francia szociolgusok, pldul Le Bon s Tarde a normlis emberi racionalits s etika ellentte knt rtk le a cscselk s a tmeg viselkedst. gy vltk, hogy a tmeg tagjait elsodorjk" a csoport rzelmei, s rtelm k ideiglenesen kikapcso ldik. Valban az a helyzet, hogy a csoporthelyzet az em bereknek gyakran hatalmas nbizalmat s hatrozottsgot klcsnz, amellyel egybknt nem rendelkeznek. A fentebb emltett rzelmi hatsokon kvl a csoportban val lt azt is magval hozza, hogy a csoport elmossa egyni m egklnbztethetsgnket s lthatsgunkat. Szoksos egyni azonossgtudatunkat ideiglenesen a csoportidentits rzse vlthatja fl s tetteink kikerlhetnek az egyni ellenrzs all. Minl kevsb azonosthatak az em berek m int egynek, annl valsznbb, hogy az egynisgveszts" lmnye bekvetkezik. A rendrk egyenruhja s napszemvege, a Ku-Klux-Klan tagjai ltal viselt csuklya, a motoros bandk vagy a futballszurkolk kedvenc jelvnyei s brruhi m ind azt a clt szolgljk, hogy m egknnytsk az egynisgvesz tst s erstsk a csoporttal val azonosulst. Zimbardo (1970) kim utatta, hogy ha az egynek egynenknt kevss azonosthatak, az agresszv cselekedetek valsznsge megn. Ksrlet ben az alanyoknak, akik egyetemi hallgatnk voltak, lehetsgk volt arra, hogy egy msik lnynak elektrosokkot adjanak. Egyes ksrleti szemlyeket nagym ret kpenybe ltztetett, s csuklyt adott a fejkre, ezltal tve felism erhetetlenn ket. A ksrleti szemlyek msik csoportja kis nvtblt viselt a kpenyn, miltal knnyen azonosthatv vltak. Az egynisgtl megfosztott" csoport csaknem ktszer annyi elektrosok kot adott, m int a msik csoport. gy tnik, hogy a nvtelensg lebontja az egyni viselkedsnek azokat a szoksos korltait, amelyek a htkznapi letben rvnyeslnek. A csoporttagsg az egyik gyakori mdja az ilyen nvtelensg megvalstsnak. Az egynisgveszts" nha furcsa viselkedshez vezethet. Sok besz molt ism ernk az gynevezett ngyilkossgba csalogatsrl", amikor egy csapat ember arra biztat egy ngyilkosjelltet, hogy ugorjon vagy ms mdon kvessen el ngyilkossgot. Len M ann (1981) szmos beszmolt vizsglt meg ilyen ngyilkossgba csalogats eseteirl. Megllaptsa sze328

15.3 GYAKORLAT Kicsoda n? Az n feladata ebben a gyakorlatban megtveszten egyszer: vegyen egy res paprlapot, s rjon r 20 olyan lltst, melyek arra a krdsre felelnek, hogy: Ki vagyok n ? . Ne olvasson tovbb, amg ezt el nem vgezte! Ez az eljrs az gynevezett 20 llts teszt" mely a szimbolikus interakcionalista kutatk kedvenc kutatsi eszkze volt. Bennnket most nmileg ms okokbl rdekelnek az n vlaszai. A legtbb ember, amikor trsadalmi identitsukrl krdezik ket, mint azt a 20 llts teszt is teszi, meglepen gyakran hivatkozik klnbz csoporttagsgaira. gy tnik, hogy nmagunkat nagymrtkben azon csoportok segtsgvel hatrozzuk meg, amelyeknek tagjai vagyunk. Amikor azzal jellemezzk nmagunkat, hogy fehr, ausztrl, frfi, egyetemet vgzett, kztisztvisel, sidneyi lakos stb. lnyegben csoportmeghatrozsokhoz folyamodunk. Ezek a kategrik hatrozzk meg valakinek az identitst, melyek mentn klnbzik azoktl, akik kre nem fehr, nemk n, egyete met nem vgeztek, nem ausztrlok, s nem kztisztviselk. Ezerfajta ms lehetsg kzl mirt vlasztunk ppen ilyen kategrikat? Az nmeghatrozsok tbb-kevsb azokat a csoporttagsgokat tkrzik, amelyeket pozitvnak s rtkesnek szlelnk, s amelyek megklnbztetnek bennnket ms csoportok tl. A 20 vlasz kzl hny vonatkozott valamilyen csoport-hovatartozsra? Tovbb olvasva a knyvet, mg vilgosabban kiderl, hogy a klnbz csoport-hovatartozsok milyen fontos szerepet jtszanak az ember trsadalmi identitsnak megerstsben.

rint az olyan krlm nyek, amelyek az egynisgvesztst elsegtik, pl dul nagy tmeg, sttsg s az esemny ismtldse, tlnyom rszt kap csolatban llnak az ngyilkossgba csalogatssal is. Pontosan ezek azok a krlm nyek, amelyek kztt lehetsg nylik arra, hogy az em bereket a csoporthangulat befolysolja, elvesztsk egyni identitsuk rzst s felelssgket, s valami olyat tegyenek, amit m int egynek valsznleg nem tennnek meg: arra biztassanak egy msik embert, hogy lje meg magt.

Csoportkzi konfliktus s kooperci


Csoporttagsgunk csak annyiban jrulhat hozz pozitv nrtkelsnk hz s identitsunkhoz, am ennyiben sajt csoportunkat ms hasonl cso portoktl klnbznek s jobbnak ltjuk. Egyebek kztt ezt a gondola tot szemllteti a 15.3 gyakorlat. Ennek megfelelen az em berek ersen hajlanak arra, hogy sajt csoportjaikat tlrtkeljk, mg msok csoportjait lertkeljk. Valahnyszor kt csoport verseng egymssal, a csoportok tagjai a kt csoport kztti klnbsgeket felnagytva szlelik. Egy mr klasszikuss vlt terepvizsglatban Sherif s m unkatrsai (1961) a csoport kzi versengs s konfliktus klnbz tulajdonsgait tanulm nyoztk. Vizsglati szemlyeik tboroz gyerekek voltak. Amikor a gyerekek ju tal mazst az egymssal verseng csoportok teljestmnytl tettk fggv, a gyerekcsoportok kztt ers versengs alakult ki. A kutatk ezutn
329

klnbz eljrsokkal m egprbltk kikszblni a versengst. A legsi keresebbnek az a mdszer bizonyult, hogy kollektv jutalm at tztek ki (pl. egy film megnzst), mely olyan feladat elvgzstl fggtt, melyet csak a csoportok kztti koopercival lehetett vgrehajtani. A sajt csoportunk tlrtkelsnek s ms csoportok lertkelsnek tendencija az eltlet s a m egklnbztets fontos forrsa a valsgos letben. Egy rdekes ksrletsorozatban Tajfel s m unkatrsai (Tajfel, 1978; Tajfel s Forgs, 1981; Turner, 1975) kim utattk, hogy mg egy rendkvl felsznes s rvid let csoportban viselt tagsg is elegend sok ember szmra, hogy ms csoportok tagjait htrnyosan klnbztessen mCg' A tipikus ksrletben az egymst korbbrl nem ismer ksrleti szem lyeket teljesen tetszleges kritrium ot vlasztva (kockadobs alapjn) kt csoportra osztjk. Ksbb arra krik a ksrleti szemlyeket, hogy jutalm at (pl. pnzt) osszanak szt kt ember kztt, akirl ismt csak nem tudnak tbbet, mint azt, hogy az illet a sajt csoportjukhoz vagy a msik csoport hoz tartozik-e. rdekes mdon, mg ez a szinte jelentktelen csoporttag sg" is nyilvnvalan elegend a legtbb em ber szmra, hogy a msik csoportot htrnyosan klnbztesse meg. Gyakran olyan stratgit alkal mazunk, amelyik maximalizlja a klnbsgeket a sajt csoport, s a msik csoport tagjai kztt, mg azon az ron is, hogy sajt csoportunk elesik a maximlis haszontl. Ha pldul az em bereknek a kztt kell vlasztaniuk, hogy sajt csoportjuknak nyolc, a msik csoportnak pedig ht dollrt adnak, illetve a sajt csoportjuknak hat dollrt s a msik csoportnak csak kt dollrt, gyakran a msodik lehetsget vlasztjk. Tajfel felttelezse szerint a msik csoport htrnyos megklnbztetse valamennyi emberre jellemz, csaknem automatikus folyamat. M intha csak programozva volnnk" a feltevsre, miszerint a sajt csoportunk jobb, mint ms hasonl csoportok. Az eltlet s a m egklnbztets szmos

15.4

GYAKORLAT

A tmegviselkeds megfigyelse Msknt viselkednek-e az emberek tmeghelyzetben, mint amikor egyedl vannak? Ha igen, igaz-e az, hogy tmeghelyzetben viselkedsk kevsb racionlis s inkbb rzelmi? Nmi betekintst kaphat ezekbe a krdsekbe, ha pldul egy felvonulson vagy egy sportesemnyen megfigyeli a tmeget. Figyelje meg az ilyen tmeg klnbz viselkedsforminak gyakorisgt, s azt, hogy az egyni akcik hoz kpest milyen gyakran fordulnak el kollektv akcik (pl. kntls s koordinlt mozgsok) I Prbljon meg klnleges figyelmet szentelni azoknak a viselkedseknek, amelyek ltalban nem volnnak elfogad hatk, ha valaki egyedl volna I Nem okoz majd nehzsget a trsadalmilag nemkvnatos viselkedsekre pldkat tallnia. Ugyanezek az emberek a tmeg serkent hatsa s a tmeg ltal biztostott egynisg veszts nlkl egyedl valsznleg nem kvetnnek el ilyen cselekedeteket.

330

formjnak m agyarzatt kereshetjk ezekben a mindig kznl lv torz tsokban, melyek a sajt csoportnak kedveznek. Elegend azt tudnom , hogy n az a" csoportban vagyok, az olvas pedig a b" csoportban, mris felttelezem, hogy az a" csoport magasabb rend, s ennek megfele len is cselekszem. Ezt azrt tesszk, m ert egy felsbbrend" csoport tagsga az identits pozitv rzst nyjtja. Az em bereknek teht termsze tesen rdekk, hogy sajt csoportjuk s msok csoportjai kztt a lehet legnagyobb klnbsget tegyk.

Polarizcis hatsok a csoportokban


Fentebb mr lttuk, hogy bizonyos krlm nyek kztt a csoportok nem az idelis dntst hozzk. Ersen sszetart csoportban a csoportgondol kods" fellkerekedhet, ami a rendelkezsre ll adatok torztott rtkel st eredmnyezi. Trsadalm unkban mgis gyakran hasznljk a csoporto kat dntshozatal eszkzeiknt. Minl fontosabb egy dnts, annl val sznbb, hogy csoportra, nem pedig egynre bzzk. Az eskdtszkek, felvteli bizottsgok, korm nyszervek, szakrti bizottsgok s elnks gek azon az elven m kdnek, hogy a csoportok jobb dntshozk, mint az egynek. A csoportoknak m int a dntshozatal eszkzeinek szles kr hasznlata valsznleg sszefgg a nyugati trsadalm ak dem okratikus ideolgijval. A csoportok nemcsak a kpviseletet valstjk jobban meg, hanem a kzhit szerint, kevsb valszn, hogy szlssges vagy m ltny talan dntseket hoznak. Korbban trgyaltuk a csoportokban mkd ers konformitsi folyamatokat, amelyek valsznleg kikszblik a de vins vagy szlssges egyni vlem nyeket (pl. Sherif, Asch, Schachter stb. m vei a 14. fejezetben). Az a feltevs azonban, hogy a csoportok kevsb szlssgesek, m int az egynek, nem mindig igazoldik be. Komoly adatok szlnak amellett, hogy legalbbis bizonyos krlm nyek kztt a csoportok szlssgesebbek lehetnek, s nagyobb kockzatot vllalhatnak, m int am ekkort a tagok egynileg vllalnnak. Szmos vizsglat eredm nyei szerint a kockzat elfogadhat szintjeirl hozott dntsekben a csoportok hajlamosak kock zatosabb alternatvkat elfogadni, m int az egynek: az gynevezett koc kzateltolds" jelensge lp fel. A tipikus ksrletben az egyneket kzna pi dilemmkkal szembestik s arrl krdezik ket, hogy m ekkora kock zatot vllalnnak a dntsben. Pldul, egy m rnknek, akinek lland, de rosszul fizetett m unkja van, egy jobban fizet m unkt knlnak egy j, mg bizonytalan sors vllalatnl - el kell fogadnia az j llst, ha a siker eslye 1 :10, 2:10 stb .? Ksbb ugyanezeket az egyneket csoportok ba osztjk be, s arra krik ket, hogy ugyanazokkal a problm kkal jra foglalkozzanak, de ezttal m int csoport hozzanak kzs dntst. Meglep
331

m don a csoport,ok a ,legtbb ilyen tpus krdsben kvetkezetesen magasabb elfogadhat kockzatszint mellett dntenek, m int az egynek (Kogan s Wallach, 1964). Hogyan m agyarzhatjuk ezt a klns hatst? Nem volna igaz, hogy a csoportok a szlssges vlemnyek s viselkeds elfojtsval" vatossg ra s konformitsra hajlanak? M irt vlt ki akkor a csoport ilyen eltoldst a kockzat irnyba? Szmos tnyez jtszhat itt szerepet. Az egyik lehetsges magyarzat, hogy egy csoportban a dntsrt viselt felelssg megoszlik. M ivel senkinek sem kell az egsz felelssget viselni a kockza tos dntsrt, m indenki egy picit btrabbnak rzi magt. Egy msik lehetsges magyarzat a vezetssel kapcsolatos. Lehetsges, hogy a kockz tatsra leginkbb hajlamos csoporttagok egyszersmind a legmeggyzbb vezetk is, s a csoport az szlssges llspontjukat foglalja el. Legalbb is nhny kutatsi eredm ny szerint azok az emberek, akiknek llspontja a tbbieknl szlssgesebb, egyttal bizonyosabbak is sajt dntseik ben. Harm adik magyarzati lehetsg, hogy trsadalm unkban s a minkhez hasonl trsadalm akban, ahol a kockzatvllals ltalban pozitv rtket kpvisel, egy csoport tagjai m egprblnak tltenni egymson a kockzatvllalsban, vagyis valami olyasmi trtnik, ami nem fordulhat el, ha az em berek egyedl hozzk dntseiket (Brown, 1965), Moscovici s Zavalloni (1969) ismt csak ms magyarzatot javasolnak. A csoportvita eredm nyeknt megn az egynek szemlyes rintettsge egy adott krdsben. Ennek eredm nyeknt megn a bizalmuk llspontjuk helyessgben s ersdik azonosulsuk az adott nzetekkel. Ez azzal a kvetkezm nnyel jr, hogy a korbban kpviselteknl szlssgesebb llspontok mellett rvelnek, s hajlamosabbak szlssgesebb llspontokat elfogadni. Az gynevezett kockzateltolds" jelensgvel foglalkoz tbbves kutatm unka nyom n egyes pszicholgusok feltettk a krdst, vajon a csoportok ms, nem a kockzattal sszefgg dntsi feladatokban is szlssgesebbek-e (Moscovici s Zavalloni, 1969). Ma mr megbzhat adatok vannak arrl, hogy az ilyen eltolds a szlssg irnyba ltalnos jelleg. Az olyan krdsekben hozott csoportdntsek, m int az attitdk, rtkek, szemlyszlelsi tletek s csoportsztereotpikkal kapcsolatos tletek egyarnt szlssgesebbnek bizonyultak, m int ugyanezek az tle tek, amikor az egynek magnyosan hoztk ket. Egyik vizsglatunkban (Forgs, 1977) a ksrleti szemlyeknek felvteli beszlgetsek videofelv telt m utattuk be, amelyeken 9 klnbz em ber szerepelt. A ksrleti szemlyeket arra krtk, hogy formljanak benyom st ezekrl az embe rekrl, elszr egyedl, majd ksbb m int csoport. Ismt csak azt tapasz taltuk, hogy a csoporttletek szlssgesebbek voltak. Egy utvizsglat ban (Forgs, 1981) a ksrleti szemlyeket annak eldntsre krtk, hogy
332

egy dik, akit egy vizsgn csalson kaptak rajta, m ennyire felels a tettrt, s m ennyire kell t m egbntetni. A csoportok szlssgesebbek voltak a felelssg megtlsben s szigorbb bntetsre hajlottak, m int az egynek. Ezek az eltoldsok ltalban nem tl nagyok, de statisztikai lag jelentsek. Ha figyelembe vesszk, hogy a dntshoz csoportokat szleskren alkalmazzk a htkznapi letben, m ilyen kvetkeztetseket vonhatunk le a fenti eredm nyekbl? Elfordulhat, hogy az eskdtszkek vagy a felvteli bizottsgok valban hajlanak arra, hogy m ltnytalanul szlss ges tleteket hozzanak? A problma szerencsre kevsb komoly, mint ahogy els pillantsra tnik. Ahhoz, hogy a csoporteltolds megjelenjen, a csoporttagok kztt teljesen szabad, korltozsoktl m entes s informlis vitra van szksg, ami lehetv teszi a tagok erteljes szemlyes bevon dst (Moscovici s Zavalloni, 1969). A formlis dntshoz csoportokban ltalban nem ez az eljrs rvnyesl. A formlis csoportok ltalban szigor eljrsi szablyokat kvetnek, idbeli korltoknak kell engedel m eskednik, s formlis vezetk vagy elnkk tekintlynek vannak alrendelve. Ilyen krlm nyek kztt kevsb valszn, hogy az eltol ds fellp, st ppen ellenkezleg, az vatossg irnyba val eltolds jelenhet meg. Egyes vizsglatok, amelyek a csoportvita formalitst m anipulltk (Moscovici s Zavalloni, 1969; Forgs, 1977; 1983), arrl szmolnak be, hogy a csoportvlem nyek ltalban csak az informlis csoportokban vlnak szlssgesebb az egyni vlem nyeknl. gy tnik teht, hogy a szabad s ktetlen vitt folytat barti, szomszdsgi, m unkahelyi cso portok nagyobb valsznsggel vlnak polarizlt attitdk s vlem nyek forrsv, m int a hivatsos dntshoz csoportok. gy tnik, ez valban m indannyiunk kzs tapasztalata. Sokkal jobban rint bennn ket, ha a szomszdok vagy ismersk egy csoportja informlisan beszl rlunk, m int ha egy formlis csoportban vitatkoznak rlunk. Levonhatjuk teht azt a kvetkeztetst, hogy a csoporteltolds hatsai nagyobb val sznsggel torztjk el a vlem nyeket a magnszfrban, m int a formlis, nyilvnos szfrban. A korbban bevezetett szakkifejezseket hasznlva, az elsdleges csoportok nagyobb valsznsggel term elnek ki szlssges vlem nyeltoldsokat, m int a msodlagos csoportok.

Trningcsoportok s nismereti csoportok


A csoportban zajl interakci nagy kielglssel jr lmny, m ugyanak kor nagy prbattel is lehet. A csoportviselkeds taln legfontosabb moz zanata az interakci szokatlan intenzitsa. Pros kapcsolatban vekbe is beletelhet, amg a partnerek a nagy rzelmi rintettsg s klcsnssg
333

szakaszt elrik (lsd a 12. s 13. fejezetet), addig mr a rvid let s felsznes csoportok is kpesek arra, hogy ers rzelmeket s nagyfok bevondst gerjesszenek. Gondoljunk csak az em berek viselkedsre a futballplyn, amikor csapatuk glt l vagy a kocsmai interakcikra, amelyek olyan emberek kztt folynak, akik egybknt alig ismerik egymst. A csoport lt, azaz a tudat, hogy a csoport rszei" vagyunk, egyike a lehet legin tenzvebb s legnagyobb bevondssal jr interakcis tapasztalatoknak. Nem csoda ht, ha terpis vagy m anipulativ clokbl gyakran alkalmaz nak alkalmi csoportokat. Lewin az elsk kztt alkalmazott trningcso portokat" (T-csoport), m elyeket a szemlyes s trsadalm i vltozsok vg rehajtsa eszkzeinek tekintett. Eredetileg a csoport vitt egyszeren arra hasznltk, hogy a tagokban j szlelseket s attitdket alaktsanak ki. Az utbbi idben a csoportoknak m int a vltoztats eszkzeinek alkal mazsa egyre jobban elterjedt. Sok htvgi kurzuson, m elyeket gyakran zleti jelleggel indtanak klnbz szemlyisgfejleszt szervezetek, a csoportnyoms szlssges eszkzeit alkalmazzk, hogy az em bereket sze mlyes s trsas fogyatkossgaik" beismersre ksztessk, abban a rem nyben, hogy javulst idznek el. Kevs m egbzhat adat van arrl, hogy az ilyen tapasztalatok nyom n tartsan kedvez vltozsok lpnek fel, noha a legtbb rsztvev valamilyen javulsrl beszmol. Termszete sen nem knny eldnteni, hogy a csoportlm ny valban m egvltoztat ja-e ket, vagy egyszeren arra befolysoltk ket, hogy kedvezbben jellemezzk magukat. Az ilyen intenzv csoportlsek veszlyesek is lehet nek, mivel a konform its s engedelmessg eri tcsaphatnak az esetleg szemlyisgzavarokkal kzd egynek trskszbe felett, akik radsul az adott helyzetben a trsas tmogats szoksos formitl is meg vannak fosztva. Sok olyan eset ismeretes, am elyben a pszicholgiai krosodst a lelkiism eretlenl alkalmazott csopor,ttrningprogramok vltottk ki. Az zleti jelleg nismereti csoportokrl szlva nem szabad elfeledkez nnk az lmny anyagi oldalrl. Az az ember, aki meglehet, tbb szz dollrt klttt egy htvgn, hogy kiabljanak vele s ms mdon bntal mazzk, nem valszn, hogy el fogja ismerni, hogy mindez id- s pnzpocskols volt. Am int Aronson s Mills (1981) vizsglata vilgosan kim u tatta, minl nagyobb a belpdj egy csoportba s minl ktesebb az lmny, annl valsznbb, hogy az em berek megvdelmezik sajt rszv telket, s ers elktelezettsggel reaglnak a csoportra. Taln ez az oka annak, hogy az ilyen program ok rszvteli dja gyakran messze meghaladja a szolgltats" tnyleges kltsgeit. Mindeme fenntartsok ellenre a trningcsoportoknak nagyon fontos szerepk van a vltozsok elmozdtsban. A pszichoterpiban a cso portfoglalkozsoknak fszerepe lehet az alkalmazkod viselkeds kialak tsban s megerstsben. A gazdasgi letben a csoportokat gyakran
334

M l a vonzer? Szmos szabadidcsoport az nismereti csoportokhoz hasonlan nmagban ve nem felttlenni lvezetes, st valj ban fenyeget is lehet. Az emberek elktelezettsge az ilyen csoportok irnt gyakran a nehzsgekkel egyenes arny ban n.

hasznljk a m unkam orl megjavtsra, j jrtassgok megtantsra vagy a vllalat irnti hsg s az sszetarts erstsre. Sok ms nismereti csoport is kpes izgalmas, tanulsgos s szrakoztat lm nyeket nyjtani, amelyek egybknt elrhetetlenek voltak. Szerintem az ilyen csoportlm nyek rtke szinte bizonyosan fordtott arnyban ll az anyagi kltsgek kel. M inl kltsgesebb a csoportlmny, annl valsznbb, hogy kizsk mnyol jelleg zleti vllalkozssal van dolgunk, ahol a pszicholgiai elvek csak m sodrendek.

Tanulsgok
Sok htkznapi interakcink csoportokban zajlik. A csoportok mrete, formalitsa, kohzija s struktrja klnbz lehet. A csoportok csak addig m kdhetnek trsas egysgknt, amg tagjai gy vlik, hogy tags guk kvnatos s rtkes. Valsgos csoportokban az sszetart-integratv funkcik s a feladatteljestm nnyel kapcsolatos funkcik sszehangolsa nehz feladat lehet, m elyet gyakran kln vezetkre bznak, akik a cso portlet e kt oldalra specializljk magukat. A csoporttagsg az identits fontos forrsa. Az em berek gyakran hatrozzk meg nm agukat azoknak a csoportoknak a segtsgvel, amelyekhez tartoznak. Mivel a pozitv identitsrzs s a csoporttagsg kztt szoros kapcsolat van, az emberek hajlanak arra, hogy sajt csoportjukat tlrtkeljk, mg msok csoportjait lebecsljk. A legtbb csoport, amelyben rszt vesznk, nemcsak azltal befolysol bennnket, hogy konform itst knyszert rnk. Ennl finom abb eszkzk is vannak. A trsas fertzs, vagyis egy csoport viselkedsnek autom ati
335

kus kvetse szlssges cselekedetekhez vezethet, amelyeket egybknt nem tennnk meg. A Mann ltal lert ngyilkossgba csalogats egy plda erre. Bizonyos krlm nyek kztt a csoportban zajl interakci szlss gesebb vlemnyek s tletek kialakulshoz vezethet. Az ersen ssze tart csoportok klnsen fogkonyak a csoportgondolkods" jelensg re, vagyis a valsg olyan vgy teljest kollektv szlelsre, amely nem azt tkrzi, ami van, hanem azt, amit ltni szeretnnk. A csoportok klnsen alkalmasak arra, hogy ers rzelmi bevondst gerjesszenek. letnk legerteljesebb pozitv, illetve negatv lmnyei valsznleg csoportokhoz fzdnek. Ha egy csoport elfogad s rtkel bennnket, az legalbb annyira izgalmas s rmteli lmny, m int amenynyire lehangol, ha egy egsz csoport elutast s brl bennnket. Ezt az elvet az engedelmessg s konformits kiknyszertsre is fel lehet hasz nlni. Az nismereti csoportok is jl szemlltetik a csoport-interakcik rzelmi potenciljt. Interakciink legsszetettebb s legnagyobb kvetel m nyeket tmaszt helyszneit a csoportok kpviselik. Erre a pontra rve ideje, hogy megvizsgljunk a trsas interakcikkal kapcsolatos nhny ltalnos krdst, nevezetesen a krnyezet szerept rintkezseinkben, a trsas jrtassgok fejlesztsnek elveit s mdjait, valam int az interakci kutatsok nhny m dszertani krdst. Ez a kvetkez, egyben befejez fejezet feladata lesz.

336

16. A trsas interakci kolgiai, mdszertani s alkalmazott vonatkozsai

A trsas interakcik krnyezettana / 339 A krnyezet lland mozzanatai / 340 Dinamikus krnyezeti tnyezk: hang, fny s hm rsklet / 344 Zsfoltsg vagy zavartalansg / 346 A trsas interakci vizsglatnak kutatsi mdszerei / 348 A kutatsi folyam at: alkot s kritikai szakaszok / 348 Nhny kutatsi eljrs / 349 A laboratriumi ksrlet / 350 A kutats etikja / 352 Az interakci m int jrtassg / 353 A trsas jrtassgok fogyatkossgai / 353 Trsas Jrtassg Trning s terpia / 355 Nhny zrmegjegyzs / 357

338

16

A trsas interakci kolgiai, mdszertani s alkalmazott vonatkozsai

ttekintsnk sorn a szemlyszlelstl kezdve, a kommunikcin, a kapcsolatalaktson s a trsas befolysolson keresztl egszen a csoport ban zajl interakcis folyamatokig a szemlykzi viselkeds pszicholgiai krdseinek nagy rszt rintettk. Ebben a befejez fejezetben nhny olyan tmval foglalkozunk, me lyek szigor rtelem ben nem rszei a trsas interakcik pszicholgijnak, de szorosan sszefggenek azzal. Az els ilyen tma a trsas interakci krnyezettana. M inden rintkezs valamilyen trgyi krnyezetben jtsz dik le, amely gyakran dnt befolyst gyakorol a trsas rintkezsre. E fejezet els rszben a krnyezet s a trsas viselkeds kztti kapcsola tokat vesszk szemgyre. Msodjra az interakcis folyamatok kutats nak nhny mdszertani krdsvel fogunk foglalkozni. Ebben a knyv ben mr rengeteg kutatsrl sz esett, s az olvas is elvgzett mr nhny kisebb gyakorlatot, melyek a kutatsi eljrsokat szemlltettk. Most eljtt az ideje, hogy nhny szt szljunk a szocilpszicholgusok kutatsi mdszereirl, melyek segtsgvel a trsas viselkedsre vonatkoz ismere teinket sszegyjtttk. A fejezet befejez rszben az interakcis folya matok kutatsi eredm nyeinek alkalmazsrl fogunk szlni az interakcis zavarok klinikai diagnzisban s terpijban. A kpzsnek ezt a formjt ltalban Trsas Jrtassg Trning (TJT) nven foglaljk ssze. Mieltt lezrnnk a fejezetet, s magt a knyvet, bem utatjuk a TJT nhny feltevst s eljrst.

A trsas interakcik krnyezettana


Az eddigiekben fleg az interakcis folyamatok pszicholgiai s kulturlis meghatrozirl beszltnk. Interakciinkat azonban ms fontos hatsok is rik, m elyeket gyakran figyelmen kvl hagyunk. Arrl a trgyi krnye zetrl van sz, amelyben az interakci lezajlik. M inden emberi interakci helyzethez kttt abban az rtelemben, hogy m eghatrozott fizikai hely zetben zajlik le. Az em berek mgis gyakran megfeledkeznek azokrl a
339

hatsokrl, m elyeket a trgyi krnyezet gyakorol rintkezseikre. A ko rbbi fejezetekben lttunk mr nhny pldt az ilyen hatsokra. Egy interakci fizikai httere jelents befolyst gyakorol arra, hogyan szleljk s rtelmezzk a trsas viselkedst (lsd Forgs s Brown, 4. fejezet), msrszt az olyan fizikai vltozk, mint pldul a btorok elrendezse vagy egy iroda berendezse annak a szemlynek a nem verblis kom m uni kcijaknt is felfoghat, aki az adott teret elfoglalja (9. fejezet). Reakcink a krnyezetre ltalban, s a krlttnk lv trre kln sen, gyakran tudattalan s autom atikus (a tr hasznlatrl lsd a 9. fejezetet). Egy pldval lve, a frfiak s a nk eltr trbeli elrendezseket rszestenek elnyben. A nk a bartjuk m ellett szeretnek lni, mg a frfiak vele szemben. M indkt nem kpviselit idegesti, ha egy idegen foglalja el pldul buszon vagy knyvtrban azt a helyet, amelyet legszve sebben partnerk szmra tartanak fenn (Fisher s Birne, 1975). Frfi s n dikok megfigyelse egy knyvtrban altmasztotta, hogy trgyi krnyezetket vonzalmaiktl" fggen eltren strukturltk. A frfiak knyvekbl, ruhadarabokbl vagy ms trgyakbl akadlyt ptenek ma guk eltt, gy zrjk ki, hogy egy idegen elfoglalhassa kedvenc partnerk helyt, a nk viszont ugyanezt maguk mellett teszik, gy vdelmezve meg a szmukra kedves lhelyet. Ez csak nhny plda, melyek mindazonltal azt sugalljk, hogy a krnyezet s a trsas viselkeds kztt szoros ssze fggs van. Ezt a kapcsolatot az albbiakban rszletesen megvizsgljuk (lsd a 16.1 gyakorlatot).
16.1 GYAKORLAT

A krnyezet hatsai Ennek a gyakorlatnak nagyon egyszer clja van: nvelni szeretn az olvas krnyezet-tudatt! Brhol Is van, amikor ezt a rszt olvassa, lljon meg egy pillanatra, s sszpontostsa figyelmt trgyi krnyezete klnbz oldalaira! Ha valamilyen pletben van, nzzen krl a szobban, figyelje meg alakjt, mrett, szneit, megvilgtst, btorzatt, padlburkolatt stb.! Ha a szabadban van, figyeljen a krnyezetre, a fnyre, a hangokra s a szagokra! Hogyan hat mindez nre? Optimlis-e a krnyezet az n ltal vgzett tevkenysg (olvass) szempontjbl? Segti vagy akadlyozza nt? Szereti-e ezt a krnyezetet? Fe szltt vagy nyugodtt, boldogg vagy szomorv, berr vagy lmoss teszi-e? Mit tudna knnyen kicserlni s mi vltoztathatatlan ? Mivel letnk nagy rszt eleve adott krnyezetben tltjk, gyakran termszetesnek fogadjuk el krnyezetnket, s ritkn vesszk szre jellegzetessgeit s lehetsgeit. A trsas interakcik taln minden ms emberi tevkenysgnl rzkenyebbek a krnyezetre: az, hogy hol vagyunk s mi trtnik krlttnk, alapveten befolysolja trsas viselkedsnket.

A krnyezet lland mozzanatai


Roger Barker (lsd mg a 10. fejezetet is) egyik ttrje volt a trsas interakcik kolgiai vizsglatnak. Azt tapasztalta, hogy bizonyos visel kedsi helyzetek (pl. tterem, utcasarok, lift, hlszoba, zlet stb.) s
340

bizonyos interakcik (pl. evs, beszlgets, vsrls stb.) kztt klnleges kapcsolat van, ami mr-mr azt sugallja, hogy a viselkedsi krnyezetek hatrozzk meg, hogy kereteik kztt mit lehet vgrehajtani. Az ilyen viselkedsi helyzetek kim ert listja pldul egy kisvrosban arrl is tjkoztat bennnket, hogy milyen viselkedsi lehetsgeik vannak a lakosoknak. Az ptszeknek klnsen ism ernik kell a trsas viselkeds trgyi meghatrozit. H ny laks nylik ugyanarrl a folyosrl vagy lpcshz bl? Vannak-e ktetlen hasznlatra nyilvnos helyisgek? M ennyire biz tostott a magnlet nyugalm a? M indezek olyan krnyezettnyezk, ame lyek befolysoljk, hogy valaki milyen jl rzi magt s m ennyire van megelgedve lettervel. Festinger, Schchter s Back vizsglata (lsd a l l . fejezetet) kivlan szemlltette, hogy egy lakplet trbeosztsa hogyan kpes befolysolni a bartsgok hlzatt. Az ptszetileg sikeres, m trsas szempontbl katasztroflis ptkezs egy sokat idzett pldja a Pruitt-Igoe-laktelep az egyeslt llamokbeli Pittsburghben. Noha a laktelep ltal biztostott trgyi komfort kivl volt, a hzak tervezse a lakk kztti ktetlen trsas rintkezst s a kzssg s a kzs felelssg rzsnek kibontakozst rendkvli m don megne heztette (Yancey, 1972). Nem voltak olyan helyek, ahol a lakk tallkoz hattak volna, s az a krlm ny sem segtette a dolgokat, hogy a lakk tbbsge a legkedveztlenebb helyzet trsadalmi rtegekbl jtt. A lak telep ltal okozott lekzdhetetlen trsadalmi problm kra az volt az egyet len megolds, hogy az egsz laktelepet, tbb m int negyven 11 emeletes hzat vgl le kellett bontani. M inden ember ltal kialaktott trnek hasonlan fontos, br kevsb szlssges kvetkezm nyei lehetnek. Egy laks, egy krhzi osztly, egy dikhlterem, egy iroda vagy egy gyr trbeosztsnak nagy hatsa lehet mindazok trsas letre, akik ezeket a tereket hasznljk (Canter s Stringel, 1976). Bizonyos terek s btorelrendezsek segtik a trsas interakcit, mg msoknak pontosan ellenkez hatsuk van. Az elbbi tpust gyakran szociopetlis" trnek nevezik, mivel vonzza az em bereket, az utbbit pedig szociofuglisnak", m ivel tasztan hat az em berekre. Sok nyilvnos helynek, pldul a vrterm eknek vagy az elcsarnokoknak segtenik kellene az interakcit, ennek ellenre gy alaktottk ki ket, hogy mg az alkalmi beszlgetst is csaknem lehetetlenn teszik. A krnyezetnek gyakran egszen finom hatsai vannak, amelyek hangu latunkat, szlelsnket s rzelm einket befolysoljk. Schwarz (1984; Schwarz s Clore, 1983) m utatta ki, hogy mg az igen kis idre elfoglalt szoba minsge is szrevehet mdon befolysolta azt, hogy a szemly m iknt rtkelte az lettel val elgedettsgt. (Az egyik esetben a szoba kicsi s sivr volt, lehangol ksrleti helyisg, tele vilidz fnyekkel, mg
341

a msik esetben knyelmes, jl megvilgtott szobban trtnt az rtke ls.) A ksrleti szemlyek a kellemetlen helyisgben ltalban sokkal kevsb voltak megelgedve letkkel, m int a kellemes szobban helyet foglal ksrleti szemlyek! Hasonlkppen, az em berek klnbzen szlelik egy tisztvisel hozzfrhetsgt s attitdjt attl fggen, hogy az gyfeleket kvzasztal mellett lve, pult mgtt llva vagy zrt ajtk mgtt, egy rasztalnl lve fogadja. Nmetorszgban az a gyakorlat, hogy a kztisztviselk irodikban, zrt ajtk mgtt lnek. Amikor udvarias kopogs utn belp az ember egy ilyen irodba, ez a trgyi krnyezet arra kszteti, hogy nmagt olyasvalakinek tekintse, aki a tisztvisel m agnte rlett ideiglenesen megsrti. A kt ember kztti interakcit termszete sen ersen sznezni fogja a trgyi berendezkeds termszete. Baum s Valins (1977) dikkollgiumok vizsglatban hasonl krnyeze ti hatsokat figyelt meg. A dikszobk gyakori tri elrendezse, vagyis az a krlm ny, hogy ltalban hossz folyosrl nylnak, szinte kiknysze rtette az interakcit, s ms trbeosztshoz, pldul rvid folyoskhoz" vagy laksokhoz" viszonytva sokkal kevesebb lehetsget adott a ma gnletre. rdekes mdon a kollgiumi tr beosztsa nemcsak a kollgiu mon bell, hanem a kollgiumon kvl is befolysolta a dikok lett. Baum s Valins (1977) megfigyelte ezeket a dikokat, mikzben ksrletre vrtak. A hossz folyosrl" j tt dikok antiszocilisabban viselkedtek,

A megfeleli krnyezet klvlasztenak nagy szerepe van a boldogsgban.

342

s magnletk felsgjogait sokkal jobban vdelmeztk, m int ms dikok. Valban meglep azt tapasztalni, hogy a bennnket krlvev trgyi krnyezet tulajdonsgai ilyen alapveten befolysoljk trsas viselked snket anlkl, hogy ezt szrevennnk! M indazonltal a krnyezet s a trsas interakcik kztti kapcsolat semmi kppen sem kzvetlen. Leginkbb az szmt, hogyan szleljk krnyeze tnket, s milyen kognitv kpet alaktunk ki rla. Ugyanaz az iroda, amelyet egy amerikai vagy eurpai hivatalnok vagy tudom nyos kutat alkalmatlannak, lehangolnak s komoly m unka szmra nem megfelel nek tart, egy harm adik vilghoz tartoz orszgban luxus jellegnek s magas sttust kifejeznek minslhet. A krnyezettel val elgedetts gnk teht a trsas sszehasonlts finom folyamataitl fgg, melyek fnyben kiderl, hogy m iknt viszonyul sajt krnyezetnk a velnk sszehasonlthat trsak krnyezethez. Annak fnyben vagyunk boldo gok vagy boldogtalanok, elgedettek vagy elgedetlenek a rendelkezsnkre ll trgyi krnyezetnkkel, amivel rendelkeztnk korbban, s ami fltt ma rendelkeznek a hozznk hasonl krlm nyek kztt l emberek (vonatkoztatsi csoportunk). A trre adott reakciban hatalmas kulturlis klnbsgek is vannak az emberek kztt. Egy knai ltogat, aki elszr jrt hazjn kvl, alig akarta elhini, hogy egyik kollgm tgas s napos ketts garzst Sydneyben nem emberi laks cljra hasznljk. K rnyezetnket nem objektvan ltjuk. Az gynevezett kognitv tr kpekkel" kapcsolatos kutatsok (Lynch, 1960) kim utattk, hogy az isme retek s bels reprezentcik, amelyekkel az emberek a trgyi krnyezet rl rendelkeznek, sokkal inkbb sajt viselkedsm intikat, szoksaikat s

16.2 GYAKORLAT Kognitv trkpek A kognitv trkpek mgtt meghzd elgondols meglehetsen egyszer. Krjen meg nhny embert, akik egy adott vrosban vagy krnyken ismersek, hogy rajzoljanak nnek egy trkpet, amely a krnyezet valamennyi fontos jellemzjt s tjkozdsi pontjt brzolja! Azt fogja tapasztalni, hogy a trkpek jelentsen klnbznek majd attl fggen, hogy aki rajzolta ket, milyen tevkenysget folytat a trkppel brzolt terleten, a trben hol helyezkedik el stb. A legfontosabb tjkozdsi pontokat illeten lesz nmi egyetrts, de lesznek nagy res helyek is olyan terletekrl, melyeket a vizsglt szemlyek nem ismernek, vagy nem tartanak fontosnak. Philip Pearce jelents kutatst vgzett turistk kognitv trkpeirl (Pearce, 1982) s kimutatta, hogy a turistk kognitv trkpei az ltaluk megltogatott vrosokrl az illet rdekldseit s tevkenysgeit tkrzik, nem pedig a vros valdi jellegzetessgeit. Azok a turistk pldul, akik Oxfordban egy dikszllban laktak, s egy adott tvonalon kellett elrnik a vroskzpontot, teljesen ms kognitv trkppel rendelkeztek, mint a szllodkban lak turistk vagy a helyi lakosok.

343

hasznlati mdjaikat, mintsem a krnyezet valsgos tulajdonsgait tkr zik. A 16.2 gyakorlat bepillantst nyjt az olvasnak abba, hogy m ilyen tnyezk befolysoljk az emberek kognitv trkpeit sajt krnyezetk rl.

Dinam ikus krnyezeti tnyezk: hang, fny s hmrsklet


Interakcis krnyezetnk nemcsak tglbl s m alterbl ll. A hang, a fny, a hm rsklet s egyb gyorsan vltoz dinam ikus" krnyezeti tnyezk is ugyanolyan fontos szerepet jtszanak. A zaj sok tekintetben gyengti az emberi teljestm nyt, belertve az interakcis folyam atot is (Glass s Singer, 1972). M athews s Canon (1975) egy rdekes vizsglatban azt talltk, hogy mr a kzeli fnyrgp zaja elegend volt ahhoz, hogy a legtbb ember megtagadja a segtsget egy diktl, aki leejtett egy halom knyvet. Amg zaj nlkl az emberek 80 szzalka segtett, zaj jelenltben a segtsg 10-15 szzalkosra cskkent. Nem m inden hang tekinthet zajnak. Kellemes hangok, pldul a zene,

NLKL KEDVELT ZENE (rock) ZENE

A ZENE TPUSA
16.1 A b m A zent ha t M a vonzalomra. Kedvenc zenlket (az adott esetben rockzent) hallgatva az emberek Inkbb vonzdtak partnerkhz, mint zene nlkl vagy nem kedvelt zent (krtre atoalls zenedarabot) hallgatva (May s Hanllton, 1977 ayomn).

344

n itt? A krnyezet nagymrtkben befolysolja, hogyan szleljk trsainkat s hogyan reaglunk rjuk.

pozitv hatst gyakorolhatnak interakciinkra. Nhny vizsglat kim utat ta, hogy a httrzaj minsge jelents befolyst gyakorolhat egy szemly irnti szeretetre. Kedvelt zene (adott esetben a rockzene) jelenltben a partner irnti vonzalom jelentsen nagyobb volt, m int zene nlkl vagy m int nem kedvelt zene mellett (kortrs atonlis zene!) (lsd a 16.1 brt). A fnynek (vagy hinynak) hasonlan ers hatsai lehetnek. Trsas letnk dnt rsze jl megvilgtott krnyezetekben zajlik, s a r vonat koz normk, szablyok s szerepek legnagyobb rsze nappali" norma. Mi trtnik, ha kialszik a fny? Gergen, Gergen s Barton (1973) meglep en egyszer vizsglatot vgzett. Egyszeren azt krtk ksrleti szemlye iktl, hogy tltsenek bizonyos idt nhny szmukra ism eretlen emberrel egy tkletesen stt szobban. Kiderlt, hogy trsas interakciik nagyon klnbztek attl, ahogyan azok a ksrleti szemlyek viselkedtek, akik nek ugyanezt kellett tennik, de egy jl megvilgtott szobban. A stt szobba kerlt szemlyek az intim its magas szintjt viszonylag gyorsan elrtk. Kszek voltak arra, hogy lthatatlan partnereikkel fontos tm kat beszljenek meg, s mintegy 90 szzalkuk gyakran nyltan szexulis term szet testi kapcsolatba kerlt trsaival. M irt kpes a sttsg nmagban ilyen alapvet befolyst gyakorolni a trsas interakcikra? gy tnik, hogy a nvtelensg s a lthatatlansg segtett az em bereknek elveszteni nappali gtlsaikat, s nyitottabb tette ket az intim em beri kapcsolatokra. Jllehet a helyzet hasonlt a klnbz egynisgvesztsi ksrletek helyzeteihez (lsd a 15. fejezetet), a reakcik nagyon eltrek: az agresszi nvekedse helyett az em berek szeretet s

345

intim its kifejezsvel reagltak. E vizsglatokban figyelemre mlt, hogy a ltszlag erteljes trsadalmi norm k s elvrsok knnyszerrel felold hatk egy olyan cseklysg rvn, m int a fny kioltsa! A trsas viselke dst befolysol krnyezeti tnyez az idjrs is. Tl meleg vagy tl prs idben az emberek inkbb hajlottak arra, hogy negatv rzelmeket fejezze nek ki, s egy idegenhez kevsb vonzdjanak, m int normlis krlm nyek kztt (Griffitt, 1970). Nhny eredm ny utal arra is, hogy a kelle metlen idjrs, pldul a forrsg, az agresszi s az erszak legklnb zbb formit serkentheti (Anderson s Anderson, 1984). A lincselsek s egyb erszakos cselekmnyek gyakran a forr nyri hnapokban trtn nek. Bron s Ransberger (1978) valban azt llaptottk meg, hogy legalbbis az Egyeslt llamokban - kapcsolat van az idjrs s a zavar gsok kztt. Az erszak legvalsznbben mrskelt forrsg idejn (kb. 30-35 C) jelent meg, szlssges forrsg m ellett viszont cskkent. E szer zk szerint a szlssges forrsg arra knyszerti az embereket, hogy elmenekljenek, s enyhlst keressenek - azaz az ilyen krlm nyek tlzottan kellemetlenek mg az erszakhoz is!

Zsfoltsg vagy zavartalansg


A trsas interakcit befolysol egyik legfontosabb krnyezeti tnyez, hogy egy m eghatrozott trben hny emberrel, lehet rintkezsbe kerlni. Amint a 12. fejezetben lttuk, a trbeli kzelsg a jvbeni kapcsolatok egyik legfbb meghatrozja. Ha viszont kis helyen tl sok em ber van, ez zsfoltsg rzett kelti. Az em berek sszehasonltsi alapjuktl fggen jelentsen klnbzhetnek aszerint, hogy m it tekintenek zsfoltsgnak. Egy 500 lakos kisvrosbl rkez ltogat Sydneyt lehetetlenl zsfolt nak tarthatja; a sydneyi lakosok New Yorkba ltogatva m egllapthatjk, hogy a vros trhetetlenl zsfolt emberekkel, s a New York-iak Hong kongban jrva gyakran reaglnak ugyangy. Az emberek reakcii a zsfoltsgra az izgalomnvekedstl egszen a patolgis reakcikig terjedhetnek. Mivel azonban a zsfoltsg krlm nyei kztt l em berek ltalban ms htrnyokat is szenvednek, pldul alacsony a jvedelm k, alacsony az iskolzottsgi szintjk s rossz mins g laksban lnek, a negatv reakcik nem rhatk kizrlag a zsfoltsg szmljra. gy tnik, hogy amikor ezeket az egyb tnyezket kiszrik, a zsfoltsg nem jr negatv kvetkezm nyekkel. llatoknl knnyebb megllaptani a zsfoltsgra adott szlssges reakcikat. Calhoun (1962) egy 48 tagbl ll patknycsoportnak lehetv tette, hogy egy meghatro zott trben folyamatosan szaporodjanak, s megfigyelte a populci sr sgnek nvekedsre adott reakcikat. A kvetkezm nyek sorban az utdok meglse, m egnvekedett agresszi, homoszexualits, az anyai
346

viselkeds zavarai, st testi fejldsi rendellenessgek voltak tapasztalha tk. Az em berek reakcii a tl sok vagy tl kevs trsas rintkezsre sokkal nehezebben megfoghatk. Nagyon sok fgg a szubjektv elvrsoktl. Altman (1975) szerint a vgyott trsas rintkezs mennyisge em beren knt, helyzetenknt, st mg napszakonknt is vltozik. Az emberek zavartalansgukat szablyoz eljrsokat" alkalmaznak, belertve trgyi krnyezetk manipullst is, hogy trsas rintkezseiket a kvnt szinten tartsk. Egyik kollgm egy idben egy kis cdult fggesztett az ajtajra, mely gy szlt: Ne zavarj, azt hiszem valami fontosnak jutottam a nyom ra a kutatsom ban." Az ilyen zenet, br kiss nagykp, hatkonyan biztostja a zavartalansgot. A zavartalansg valban nagyon bonyolult fogalom. A szt (angolul privacy) legalbb ngy klnbz rtelemben hasznljk: a trsaktl val trgyi elklnls vagy magny szabadsga, a zavartalan intimits szabadsga a szemly s egyes vlasztott trsai (pl. csaldtagok vagy szeret) kztt, a nvtelensg szabadsga msok kztt, s a tartzkods, az nm agunkrl szl informci visszatartsnak szabad sga (Westin, 1970). A zavartalansgnak csak az els kt fajtja vonatkozik a fizikai tr ellenrzsre, s csak ezeket rinti a zsfoltsg. A zsfoltsg hoz hasonlan a zavartalansg szlelse ersen vltoz. Nem kell vissza menni az idben csak szz vre, hogy a korabeli beszmolkbl m egtud juk, hogy egy kln szoba vagy csupn egy sajt gy a legtbb ember szmra elkpzelhetetlen luxus volt. Szmos paraszti trsadalom ban nagy ltszm csaldok ltek nemzedkrl nemzedkre ugyanabban az egyetlen szobban. Napjaink elkpzelsei teht a szksges lettrrl viszonylag j keletek, s inkbb a nyugati kulturlis rtkeket, mintsem az eredend emberi szksgleteket tkrzik. A trgyi krnyezet lland s dinam ikus mozzanatai egyarnt fontos szerepet jtszanak a trsas interakciban. Klnsen fontos, hogy az embe rek s krnyezetk kztti kapcsolatot m indazok felismerjk, akik a trgyi krnyezet kialaktsrt felelsek (pldul ptszek s tervezk). A kr nyezet/interakci kapcsolatnak szentelt nagyobb figyelem valam ennyink szmra fontos lehet, hogy interakcis jrtassgainkat kpesek legynk javtani. Interakcis krnyezeteinket jelents m rtkben m agunk vlogat juk, alkotjuk vagy legalbbis m dostjuk. Ez a sznpadtechnika" s az interakcis helyzetek tulajdonsgaira val ltalnos rzkenysg fontos rsze a trsas interakcis jrtassgoknak. A kvetkezkben, mieltt a trsas jrtassgok trningje s terpija fel fordulnnk, a trsas interakci kutatsainak nhny mdszertani krdst tekintjk t.

347

A trsas interakci vizsglatnak kutatsi mdszerei


Ebben a knyvben az olvas a trsas interakci klnbz problm inak em pirikus vizsglataival tallkozott. M indeddig azonban nem sok sz esett a kutatsi eljrsok jellemzirl. Ez azrt trtnt gy, m ert az olvas feltehetleg knnyebben tudja m ltnyolni a mdszerek kzti klnbsget azutn, hogy j nhny vizsglattal m egismerkedett. A szocilpszicholgira taln a pszicholgia m inden ms gnl in kbb jellemz a sokfle mdszer alkalmazsa. A vizsglt krdsek vltoza tossga tkrzdik a szocilpszicholgusok ltal alkalmazott eljrsok vltozatossgban. Amg a pszichofiziolgiban vagy a tanulssal kapcso latos kutatsokban a ksrleti mdszerek tbb-kevsb ktelezek, a szocilpszicholgus kutat taln legfontosabb dntse a problm hoz leg jobban illeszked mdszer kivlasztsa. A knyvben elrehaladva az olvas bizonyra szrevette, hogy a kutatk m ennyire klnbz mdsze reket talltak ki hasonl krdseknek a megkzeltsre. A szemlykzi vonzalom vizsglatban pldul alkalmaztak megfigyelst, interjt, felm rst, terepksrletet, laboratriumi ksrletet, krdves vizsglatot vagy nem beavatkoz ksrletet (amikor a szemlyek nem tudtk, hogy ksrlet ben vesznek rszt). Mi jellemzi ezeket az eltr m dszereket? Melyek elnyeik illetve htrnyaik ? A kvetkez nhny oldalon ezekre a krd sekre prblunk meg vlaszolni.

A kutatsi folyamat: alkot s kritikai szakaszok


M inden tudom nyos kutats em pirikus trvnyek s szablyszersgek megllaptsval foglalkozik, melyek ltalban a ha (a, b, c), akkor (x, y, z)" alakjt ltik. Meg kell m ondanunk, hogy az em pirikus trvnyek nem tartalm aznak abszolt igazsgokat, s nem is rkrvnyek: csupn sszegz kijelentsek tudsunk jelenlegi llapotrl, amelyek egy adott terleten vgzett megfigyelseken alapulnak. A kutat szerepe, hogy rendszeres s ismtelt megfigyelseket vgezzen, amelyek em pirikus tr vnyekhez vezetnek el. Egyes teoretikusok, pldul Louis Guttm ann rsz letes m dszertani smkat dolgoztak ki annak rdekben, hogy a logikus s rendszeres kutatsokat elsegtsk. Egy em pirikus trvny megllapt sban az els lps, hogy a kutatnak ki kell alaktania valam ilyen elkpze lst (hipotzist vagy vrakozst) arrl a dologrl, amit vizsgl, majd mso dik lpsben, a feltevsek ellenrzse rdekben kpesnek kell lennie olyan adatok gyjtsre, melyek a feltevsekkel sszefggenek. A kutatsok e kt szakaszt, a hipotzisalkotst s a hipotzisellenrzst alkot, illetve kritikai szakasznak nevezik (McGuire, 1973). Ma mg vi szonylag keveset tu d u n k az alkot szakaszrl. M irt azt a krdst teszik
348

fl a kutatk, amit fltesznek? Honnan szrmaznak vrakozsaik s intu ciik, melyek megfigyelseiket vezrlik? A vlasz nha nagyon egyszer. A korbbi em pirikus vizsglatok vagy ltez elmletek olyan gazdag alappal szolglnak, amelybl tovbbi gondolatok s hipotzisek bonthatk ki. Esetenknt kznapi esemnyek egyszer megfigyelse bresztheti r a kutatt bizonyos szablyszersgekre, m elyeket hipotzis alakjban for malizlhat. s vannak esetek, amikor a folyamat csaknem rejtlyes. M irt ppen Einstein fedezte fel a relativitselm letet? A frdkdban mirt ppen Arkhim dsz s nem a hasonlkppen frdz em berek millii gondoltak elszr a vzbe m ertett testekkel kapcsolatos trvnyszers gekre, jllehet az utbbiak ugyanazt szleltk, m int Arkhimdsz? A szoci lpszicholgiai hipotzisek leggyakrabban korbbi kutatsokbl szrmaz nak, de sokszor fordul el az is, hogy a kznapi trsas viselkeds megfigye lse alapjn szletnek. A hipotzis vagy vrakozs megfogalmazsa utn a kutat feladata, hogy a megfigyelhet adatok tkrben gondosan rtkelje azt. Ez a kutats msodik, kritikai szakasza. T udnunk kell azonban, hogy egy hipotzis em pirikus megerstse sohasem vgleges, s nem eredm nyez egyetemes trvnyeket. M indig lehetsg van j, addig mg ismeretlen sszefggsek felfedezsre, amelyek a korbbi megfigyelseket elavultt teszik. M iknt Kari Popper olyan meggyzen kifejtette, egy hipotzist gyakran meg lehet ersteni, azonban vglegesen soha nem lehet igazolni. Lehetsges viszont egy hipotzist cfolni, ha tallunk akr egyetlen esetet is, amelyben a hipotzis nem rvnyes! Az ismtelt igazolsok brm ekkora szma sem biztosthat bennnket egy jvbeni cfolat egyetlen esetnek lehetsge ellen. Ha az olvas rdekldik a tudom nyos m dszertan filozfiai s logikai alapjai irnt, felhvjuk a figyelmt Magee (1979) Popperrl rott rendkvl olvasmnyos s gondolatbreszt bevezetjre. M elyek a k uta ts kritikai szakasznak legfbb mdszerei? Az albbiakban erre a krds re vlaszolunk.

Nhny kutatsi eljrs


Nagyon sokfle eljrssal lehet em pirikus trvnyekhez vagy elzetes felttelek s megfigyelt kvetkezm nyek kztti kapcsolatokat ler kije lentsekhez eljutni. Nincs helynk itt arra, hogy valam ennyi eljrst bem utassuk. Az egyik lehetsg a trtnelmi adatok s feljegyzsek tanul mnyozsa s elemzse. Ha tudni szeretnnk, hogy valban volt-e kapcso lat a nyri hhullm ok s a zavargsok kztt Amerika dli rszn 1900 s 1970 kztt, a meteorolgiai jelentsekben s a rendrsgi feljegyzsek ben, illetve az jsgokban m inden szksges informci rendelkezsnkre ll. Nem kell mst tennnk, m int sszegyjteni ezt az anyagot, s ellenriz
349

ni, vajon sejtsnk (vagy formlisabban, hipotzisnk) helyes-e. Szmos kutat pontosan ezt teszi (Anderson s Anderson, 1984). Ha az adatok nem hozzfrhetk, neknk kell sszegyjteni ket. Ennek legegyszerbb mdja a megfigyels, amire sok korbbi gyakorlatban is krtk az olvast (pl. az 1.3. gyakorlat). Megfigyelseink m egbzhatbbak s pontosabbak lesznek, ha elre eldntjk, hogy mit keresnk; pldul felvzoljuk a megfigyelsi kategrik listjt. Ezt strukturlt megfigyelsnek nevezik. A Bales (lsd a 15.1 tblzatot) ltal kifejlesztett interakci-elem zsi mdszer kivl pldja az ilyen eljrsoknak. Esetenknt elre tu d h at juk, hogy egy bizonyos fontos esemny fel fog lpni. Ekkor a megfigyelst azzal a szndkkal vgezzk, hogy rtkeljk az em bereknek az esemnyre adott reakcijt. Ezt termszetes ksrletnek nevezik: a m anipulcit" az let vgzi el helyettnk, s neknk egyszeren csak fel kell jegyeznnk, hogyan reaglnak r a ksrleti szem lyek"! Nha elssorban az rdekel bennnket, hogy egy szemly milyen ma gyarzatot ad vagy hogyan nyilatkozik valamirl, amit egybknt term szetes krlm nyek kztt nagyon nehz volna m egfigyelnnk (pl. milyen gyakran veszekszik a felesgvel vagy m it gondol a jelenlegi m iniszterel nkrl). Az ilyen szbeli vlaszok vizsglatnak sok ersen specializlt eljrsa van. Ezek kz tartoznak az interjk, melyek lehetnek nyltak s strukturlatlanok, illetve strukturltak, ha elzetesen flkszltnk egy krdskszlettel, st taln vlaszalternatvkat is ksztettnk. Nagyon sok standardizlt krdv, rtkel skla, teszt stb. van, m elyeket a ksrleti szemly nmaga tlt ki. Ezeket nyilvnval okokbl tbbnyire papr-ceruza e/jrsoknak nevezik. A kutatsi m dszerek megint msik csoportjban a kutatk egy adott reakci kivltsa rdekben valam ilyen elre m egtervezett beavatkozst vgeznek. Ha a ksrleti szemlyek nem tudjk, hogy manipulljk s megfigyelik ket, nem beavatkoz ksrletrl van sz. Ellsworth s m unka trsainak vizsglata (lsd a 9. fejezetet), m elynek sorn autvezetket nztek kitartan a piros lmpnl, majd feljegyeztk, hogy milyen gyorsan haladtak t a keresztezdsen, amikor zldre vltott a lmpa, plda a nem beavatkoz ksrletre. Az ilyen vizsglatok nagy elnye, hogy a ksrleti szemlyek nem is tu d n ak arrl, hogy ksrletben vesznek rszt s ugyan gy viselkednek, m int a htkznapi letben.

A laboratriumi ksrlet
A legnagyobb ellenrzst s a legmegbzhatbb megfigyelseket a labora triumi ksrletekben lehet vgrehajtani. Ez az eljrs a ksrleti szemlye ket beviszi a laboratriumba, ahol a ksrletvezet gondosan elkszt egy m eghatrozott manipulcit, s ahol a ksrletvezetnek lehetsge van arra, hogy a ksrleti szemlyek reakciit gondosan ellenrztt felttelek
350

kztt figyelje meg. Valins nattribcis vizsglata (6. fejezet) plda erre a m dszerre: frfi ksrleti szemlyek flhallgatn keresztl hamis vissza jelentst kaptak szvritm usukrl, mikzben nk aktkpeit nztk. A hamis visszajelents a ksbbiekben befolysolta a kpekre adott vonzalmi v lasztsaikat. Nyilvnval, hogy ilyen manipulcit csak ersen ellenrztt krlm nyek kztt lehet vgrehajtani. Asch konformits-ksrletei vagy Milgram vizsglatai az engedelmeskedssel kapcsolatban (14. fejezet) to vbbi pldk erre a mdszerre. A laboratrium i ksrlet nagy elnye, hogy az elzetes s a rkvetkez esemnyek kztti kapcsolatot a legtisztbban, ellenrizetlen hatsoktl m entesen lehet megllaptani. A laboratriumi ksrletek maximalizljk a bels rvnyessget: meg hatrozott, kisszm m anipulci esetn bizonyosak lehetnk abban, hogy egy adott kapcsolat ltezik-e vagy sem. Nha azt mondjk, hogy a ksrletnek k it n tetett szerepe van az okozati kapcsolatok megllapts ban. Az okozs azonban, m int Hume s Berkeley rgen felismerte, nem ms, m int emberi attrib ci : ismtelten megfigyelt esemnysorok szablyszersgknt trtn rtelmezse. Ebben az rtelem ben a ksrletek nem sokban klnbznek az em pirikus megfigyels ms formitl. A laborat rium i ksrleteknek a szocilpszicholgiban ms sorsdnt fogyatkoss gaik is vannak. A legfbb gond az, hogy ha a ksrleti szemlyek m egtud jk a ksrlet szndkt, ez az ismeret nmagban is drmai mdon megvl toztathatja viselkedsket. Egy Asch-fle konform its-ksrletben nem va lszn, hogy alkalm azkodnnk, ha tudnnk, hogy a konform itst vizsgl jk. Ha a ksrleti szemlyek tudtk volna, hogy Milgram valjban nem a tanulst", hanem az engedelmeskedst vizsglja, engedelm eskedtek volna-e neki m int ksrleti szemlyek? A ksrletvezetknek jl hangz fedtrtneteket kell kitallniuk, hogy vizsglataik valsgos cljt elrejtsk a ksrleti szemlyek ell. Az eredm ny gyakran sznszversenyre hasonlt. A ksrletvezet gy prblja meg kialaktani a helyzetet, hogy a ksrleti szemlynek fogalma se legyen a vizsglat valdi cljrl, a ksrleti szemly pedig megprbl m indent m egtenni, hogy megfeleljen m indannak az elvrsnak, amit szlelt. Ez sok mdszertani gondot okoz: ha a fedtrtnet m kdik, a ksrleti szemly valami msra koncentrl, m int a ksrlet valsgos clja, s visel kedse esetleg nem lesz termszetes. Ha kitallja a vizsglat cljt, ersen m otivlt lehet arra, hogy j" ksrleti szemly legyen, s gy viselkedjen, ahogy a ksrletvezet elvrja tle. Ms szavakkal, teljesti a helyzet s a ksrletvezet burkolt kvetelm nyeit, ezrt a torztsoknak ezt a forrst kvetelmny jellemzknek nevezzk. A problm k ellenre a laboratriumi ksrlet az egyik legfontosabb eszkz a szocilpszicholgusok kezben, m iknt ezt az e knyvben ttekintett kutatsok vilgosan szemlltetik. Sok j, egyre inkbb hozzfrhet kutatsi eljrs is van azonban, amelyek
351

egyes esetekben megfelel alternatvi lehetnek a laboratrium i kutatsok nak (pl. Ginsburg, 1979).

A kutats etikja
A szocilpszicholgiai kutatssal, s nemcsak a laboratrium i ksrletekkel kapcsolatban sok etikai krds is felvetdik. M ilyen krlm nyek kztt vagyunk jogosultak valaki zavartalansgt, szemlyhez fzd jogait pldul megfigyelssel, interjval vagy krdvek kikldsvel megsrte ni? Mikor fogadhat el, hogy a ksrleti szemlyeknek knyelm etlensget okozzunk? Az Ellsworth s m unkatrsai vizsglatban megbmult autve zetk nyilvnvalan kiss knyelm etlenl reztk m agukat ettl a m anipu lcitl. Igazolhat-e az ilyen m anipulci? Sok ksrletben a ksrleti szemlyeknek hazudnak a vizsglat valsgos cljt illeten, mivel a ksr let rtelmetlen volna, ha a szemlyek tudnk, mit vrnak tlk. Erklcsileg elfogadhat-e hazudni a ksrleti szem lyeknek? Sok vizsglatban a ksr leti szemlyek jelents knyelm etlensget lhetnek t. Milgram szemlyei az engedelmessgksrletben feltnen idegesek voltak, amikor arra kr tk ket, hogy egy nyilvnvalan hallos elektrosokkot adjanak egy msik szemlynek, s mg idegesebbek lettek, amikor m egtudtk, hogy engedel m eskedtek ! M int a legtbb etikai problma esetben, ezekre a krdsekre nincsenek kznl gyors s hatrozott vlaszok. Az etikai mrck gyakran fggnek a megtlstl. A tudom nyos testletek, pldul az Amerikai Pszicholgiai Trsasg vagy Ausztrl Pszicholgiai Trsasg, kidolgozzk sajt etikai vezrfonalukat, s a legtbb egyetem nek van etikai bizottsga, amely jvhagyja vagy elutastja a kutatsi tvkt. A ksrletez felels a ksr leti szemlyekkel szemben alkalmazott bnsmdrt, nem szabad se testi, se pszicholgiai krosodst okoznia, tiszteletben kell tartania a ksrleti szemlyek szemlyisgi jogait, szintnek kell lennie, am ennyire csak a vizsglat cljai megengedik, s a kutats befejezse utn m inden lehetsges m don tjkoztatnia kell a ksrleti szemlyeket. Ezttal meg kellett elgednnk azzal, hogy az Olvas szmra a lehet legrvidebben sszefoglaljuk azokat a m dszereket, am elyeket a szocil pszicholgusok hasznlnak az interakcis folyam atok tanulm nyozsban. Lehet, hogy az olvas a ksbbiekben rszletesebben is foglalkozni kvn a klnbz kutatsi eljrsok elnyeivel s htrnyaival (lsd pl. Gins burg, 1979). A knyvben szerepl gyakorlatok kitltse nagym rtkben segtheti a kutatsi eljrsok jelents rsznek jobb megrtst. Most az interakcis folyam atok vizsglatnak utols aspektusval kezdnk foglal kozni : hogyan alkalm azhatjuk a m egszerzett tudst az em berek segtsre?

352

Az interakci mint jrtassg


Lttuk, hogy az em berekkel val sikeres interakci kpessge sok bonyo lult feladatot lel fe l: a szemlyszlelst, a benyomsalaktst, az attribcit, a szbeli s nem verblis komm unikcit, a benyom skeltst, a kapcso latptst s a csoportos interakcit. De mi a kzs ezekben a klnbz folyam atokban? gy gondolom, a leghelyesebb a trsas interakcit olyan folyam atnak tekinteni, am elyben szmos egymssal kapcsolatban ll j r tassg ju t szhoz, m elyeket gyerm ekkorunktl kezdden serdlkorun kon t egszen a felntt letig sajttunk el. A jrtassg s kompetencia ezen a terleten m indenfajta trsas let elfelttele. Az egynek kztt termszetesen nagy klnbsgek vannak abban, hogy az interakci klnbz terletein milyen jrtassggal rendelkeznek. Akik hivatsszeren zik a trsas interakcit, azoknak szakterletknek megfelelen tovbbi kiegszt jrtassgokra van szksgk. A tanrok nak, orvosoknak, jogszoknak, polnknek s eladknak rendelkeznik kell ltalnos interakcis jrtassgokkal, s ism ernik kell szakterletk specilis interakcis kvetelm nyeit is. gy pldul a segt hivatsokban dolgoz szemlyek fontos kszsge, hogy kpesek legyenek msokat n y u godt s fesztelen llapotba hozni s intim nfeltr m egnyilatkozsokra brni. (Ezek az n. lleknyitogatk"; Miller s m unkatrsai, 1983.) Szmos elny szrmazik abbl, hogy az interakcit kszsgnek tekint jk. Ezltal m indenekeltt eloszlik az interakcis folyam atokat vez titokzatossg. A kszsg", jrtassg" kifejezsek azt sugalljk, hogy elbb vagy utbb m indenkinek meg kell tanulnia ezeket a klnbz jrtassgokat, s ha vannak is olyanok, akik jelenleg kevsb jl boldogul nak, m int msok, kiegszt tanuls sorn szerzett tapasztalataik rvn a jvben tovbbfejleszthetik interakcis kszsgeiket. Trsas Jrtassg Te rpinak (TJT) nevezik az interakcis jrtassgokra kpz trningprogra m okat (Trower, Bryant s Argyle, 1978).

A trsas jrtassgok fogyatkossgai


A trsas jrtassgok hinya termszetesen nem ritka jelensg. Valamennyi en ism ernk embereket, akiknek nehzsget okoz a szemlyszlels vagy a trsakkal val kommunikci, akik szmra nehznek bizonyul, hogy jutalm az trsas kapcsolatokat alaktsanak ki, vagy sikeres interakcit folytassanak nagyobb csoportokban. Hogyan hatrozhatjuk meg s ho gyan diagnosztizlhatjuk a trsas jrtassgok hinyt? Sajnos nincsenek objektv kritrium ok annak megllaptsra, hogy pontosan mi is a jr tas" trsas teljestmny. A klnbz kultrknak, klnbz csoportok nak, st mg a klnbz egyneknek is nagyon klnbz elkpzelseik vannak arrl, hogy mi szmt elfogadhat jrtas trsas viselkedsnek. Ezen a m indennapi szinten a trsas jrtassg nagym rtkben szubjektv je
353

lensg. Ahhoz, hogy egy trsas jrtassg hinyrl beszlhessnk, a szem lynek ki kell fejeznie elgedetlensgt trsas interakciival s kapcsolataival. A trsas let zavarainak termszetesen vannak szlssgesebb esetei is, amelyeket tapasztalati ton biztonsgosabban lehet diagnosztizlni. A pszichs zavarok szmos formja sszefgg a trsas jrtassgok hiny val. A neurotikus vagy pszichotikus betegsggel krhzba kerlt embe reknl a trsas jrtassgok tern is nagy a hinyossg. M ind gyakoribb, hogy a pszichitriai intzm nybl trtn elbocstsok eltt a betegeknek valamilyen trsas jrtassg terpit nyjtanak, amely elssorban a kznapi letkszsgekre sszpontost (Goldstein, Sprafkin s Gershaw, 1976). A kutatk vlem nye megegyezik abban, hogy a szocilis jrtassgok hinyossgainak nemcsak viselkedsi, hanem kognitv s rzelmi sszete vi is vannak. A jrtassg hinyossgnak egyik mozzanata lehet, ha valaki nem tudja, hogyan kell vgrehajtania klnbz viselkedseket, melyek a jrtas trsas teljestmnyhez szksgesek, pldul nem tu d nem verblis jelzseket kibocstani vagy fogadni. Gyakori azonban, hogy az emberek rendelkeznek a szksges viselkedses jrtassgokkal, de hjn vannak a kognitv s szlelsi rzkenysgnek, miltal kptelenek felismerni a meg felel kontextust vagy a megfelel helyzetet, am elyben bizonyos viselke dseket vgre kell hajtani. Ilyen epizdszlelsi stratgikat trgyaltunk a 10. fejezetben, ahol azt is lttuk, hogy az alacsony szint trsas jrtassg gal rendelkez em berek htrnyban vannak ezen a terleten. A jrtassg hiny harm adik oldala rzelmi jelleg. Gyakori, hogy az em berek olyan ers szorongst s izgalmat lnek t egy egybknt rtatlan trsas helyzet ben, hogy azt interaktv viselkedsk komolyan megsnyli. A trsas jrtassgok hinynak diagnzist klnbz alternatv eljr sokkal lehet elvgezni. Szmos standardizlt pszicholgiai skla ll rendel kezsre a trsas szorongs s a nem megfelel trsas alkalmazkods felmr sre (Hersen s Bellack, 1977). Az ilyen sklk ltalnos gondja, hogy a pontszm ok nem szksgkppen felelnek meg egy szemly tnyleges tr sas viselkedsnek. Egy msik diagnosztikai mdszer a szemly viselked snek kzvetlen megfigyelsn alapul. A beteget pldul m egkrhetik, hogy vegyen rszt klnbz tpus, gyakran stresszkelt s nehz inter akcikban, ahol viselkedst valamilyen mdon rgztik s ksbb elemzik (Trower s m unkatrsai, 1978). A harm adik diagnosztikai eljrs valahol a kt elbb em ltett eljrs kztt helyezkedik el, azokat egszti ki: a betegeket arra krik, hogy viselkedsi problm ikrl valamilyen nyitott krdseket tartalm az krdven szmoljanak be. Vgl a trsas jrtass gok hinyainak diagnzisban a fiziolgiai mrseket, pldul az izgalom s a szorongs m rst szintn hasznljk. Sok tekintetben fgg a krnyez kultrtl, hogy mi szmt inadekvt
354

viselkedsnek. Ers mobilitssal, extroverzival, verblis expresszivitssal s individualizm ussal jellemezhet interakcis krnyezetben, amely az Egyeslt llamokban pldul sok viselkedsi krnyezetet jellemez, a hat rozottsg klnsen fontos jrtassg. Az ltalnos szocilis jrtassg tr ning vltozata a hatrozottsgtrning. Ez azoknak szl, akik flnkek, visszahzdk vagy tlzottan alrendeldk ahhoz, hogy sajt rdekeiket kpviseljk. (Bower s Bower, 1979.) Ms kulturlis krnyezetben, pldul Angliban, sokkal nagyobb hangslyt helyeznek a Trsas Jrtassg Tr ning sorn a szemlykzi rzkenysgre, arra, hogy az interakci rsztve vi egymst jutalm az partnerek legyenek, valam int slyt fektetnek a nem verblis jelzsek hasznlatra (Trower s m unkatrsai, 1978).

Trsas J rtassg Trning s Terpia


A trsas jrtassgok manapsg leginkbb elfogadott modellje a jrtassgok trningjben a szocilis tanuls szerept hangslyozza (Goldstein s m un katrsai, 1976; Eisler s Frederiksen, 1980). Ms szavakkal, az em bereket az utnzs, a modellkvets, a szocilis megersts s a transzfer tanuls folyamatainak segtsgvel tantjk meg j trsas jrtassgokra. Helynva lnak t n ik valam ennyi eljrsrl nhny szt szlni. A modellkvets s utnzs egyszeren azt jelenti, hogy az oktat vagy msok (nha kpmagnfelvtelen) bem utatjk a m egtanuland viselkedst. Ezt kveten felk rik a tanult, hogy utnozza a megfigyelt modell viselkedst. A szocilis megerstst, vagyis a dicsretet vagy btortst a hibtlan teljestmny

A hallgats kpessge. Mg az olyan, nyllvnvnlan passzv tevkenysg, mint a msik szemly hallgatsa, Is szmottev jrtassgot kvn. Szmos nem verblis jelzs gondos alkalmazsra van szksg ahhoz, hogy a msik embert folyamatosan beszltessk. A msikon hivatsbl segt foglalkozsokban klnsen szksges ez a jrtassg.

355

jutalmazsra hasznljk. Ha a trning csoportkeretben zajlik, a szocilis nyomst is fel lehet hasznlni a tanul viselkedsnek alaktsra. A transzfer tanuls sorn a tanul azt sajttja el, hogy a csoporttrning keretben megszerzett j jrtassgokat tvigye" htkznapi, normlis interakcis rutinjaiba. Ez gyakran hzi feladat" rvn valsul meg: a tanulnak bizonyos szm jonnan szerzett jrtassgot kell kiprblnia napi interakciiban otthon, m unkahelyn vagy a kocsmban. Milyen jrtassgokat lehet Trsas Jrtassg Terpia segtsgvel tanta ni? A Trsas Jrtassg Trninget nagyjbl hrom csoportba oszthatjuk: (a) ltalnos interakcis jrtassgok tantsa (Trower s m unkatrsai, 1978); (b) a kzssgi let jrtassgainak gygyt jelleg tantsa, pldul pszichitriai betegeknek elbocstsuk eltt (Goldstein s m unkatrsai, 1976) s (c) specializlt interakcis jrtassgok tantsa szakmai csoportok (pl. tanrok, polnk stb.) rszre. A Trower s m unkatrsai (1978) ltal kifejlesztett trningprogram keretben a kvetkez interakcis jrtassgo kat tantjk: odafigyels, beszd, az rzelmek kommunikcija s szlelse, a nem verblis jelzsek hasznlata s megrtse, melyek sorban kln tantjk a szemkontaktust, a testnyelvet, valam int a trhasznlat mdjait. Brmilyen meglepen is hangzik, mg az olyan alapvet jrtassg is, hogy m iknt kell msokra odafigyelni, gondos trninget kvn. Egy jabb vizsglatban Miller s m unkatrsai (1983) azt llaptottk meg, hogy az emberek nagyon klnbzek abbl a szempontbl, hogy milyen jl kpesek odafigyelni trsaikra s segteni m soknak m egnyilatkozni". Az rdeklds, a beszl megerstse, a j krdsek, a kell mennyisg szem kontaktus mind, mind az odafigyels jrtassgnak" rszei lehetnek. Ezek a trningprogram ok nagym rtkben az interakcis folyamatokkal kapcsolatos em pirikus kutatsokon alapulnak, amelyekkel ebben a knyv ben foglalkoztunk. A terapeutnak a nem verblis viselkeds kutatsi eredm nyeire kell tm aszkodnia (v. a 9. fejezettel), m sknt aligha lesz kpes megtantani pcienseit arra, hogy pldul a beszd s az odafigyels kzben milyen m rtk szem kontaktusra van szksg. Szmos ms eljrs is segtheti a TJT-t, melyek kzl nem egyet a sznhzi eladsok technikibl klcsnztek. A szemlykzi rzkenysg fokozsra szolgl szokvnyos mdszer alkalmazsa sorn a pcienst partnere szerepnek eljtszsra krik egy idre. Ezltal a pciensben rzkenysget bresztenek az irnt, hogy viselkedst m iknt lthatja a msik fl (Argyle, 1980). Gyakran kpmagnfelvtel segtsgvel szembe stik a tanult sajt korbbi teljestm nyeinek hinyossgaival, s gy hozzk ltre az nmegfigyels s objektv ntudatossg llapott (lsd mg a 10. fejezetet). Ez az eljrs arra is j, hogy ms fogyatkossgokra is
356

rzkenny tegye a tanult, pldul a helytelen nbem utat stratgikra vagy arra, hogy nem elgg jutalm az partnereivel. Ha az olvas behatbban rdekldik a Trsas Jrtassg Trningje irnt, az em ltettek kzl brmelyik szerz knyvt ajnlhatjuk elolvassra: Trow er s m unkatrsai (1978), Goldstein s m unkatrsai (1976) vagy Eisler s Frederiksen (1980). Sok kzkrhz, de szmos pszicholgiai s pszichit riai m agnrendel s klinika knl Trsas Jrtassg Trninget, gyakran olyan embereknek, akik letknek csupn egy specilis terletn tapasz talnak kisebb zavarokat. A lnyeg, hogy a trsas interakci kutatsa nem egyszeren ncl tudom nyos vllalkozs. M eghatrozott gyakorlati haszna van azltal, hogy segti az embereket, hogy jobban megrtsk sajt s trsaik trsas viselkedst.

Nhny zrmegjegyzs
Tekintsnk vissza egy pillanatra az e knyvben bem utatott anyagra. Az els fejezetben megvizsgltuk nhny okt annak, hogy m irt nvekszik az rdeklds a trsas interakci folyamatainak vizsglatai irnt. A francia forradalom ta vgbem ent trtnelm i fejlds s az iparosodott tmegtrsa dalmak kialakulsa nagy szerepet jtszik abban, hogy a trsas interakci s a ms emberekhez fzd kapcsolataink m ind bonyolultabb s proble m atikusabb vltak. Az elsdleges csoport termszetes kzssge helyett ma idegenek trsadalm ban kell lnnk. Bartaink s ismerseink ltal ban trben s idben ersen sztszrdnak, s tbbnyire igen specializlt s krlhatrolt szerepet tltenek be letnkben. Az idegenekkel trtn zkkenmentes interakci lefolytatsnak kpessge egyre tbb ember m unkakrnek elengedhetetlen tartozkv vlik, mivel a szolgltatsi gazat" a legtbb nyugati orszgban a npessg egyre nvekv arnyt foglalkoztatja. Az emberi jrtassgokkal" kapcsolatos pszicholgiai k uta tsok gy egyre nagyobb jelentsgre tesznek szert. Ebben a knyvben a trsas interakcis folyamatok sok oldalval foglal koztunk. Az els nagyobb problm akr, amelyet trgyaltunk, a szocilis szlels pontossgt, a benyomsalkotsi folyamatokat, a msokra s nma gunkra vonatkoz attribcis folyam atokat lelte fel (2 fejezet). A kz 6. napi rintkezsekben a szemly szlelsnek ezek a mozzanatai hatrozzk meg interaktv viselkedsnket. Ezutn a szemlykzi kom munikci folyamatait tek in tett k t: a nyelvhasznlatot, a nem verblis zenetek tpusait s jellemzit s a benyomskeltsi stratgik alkalmazst (7-10. fejezet). M ivel a trsas interakci elssorban zenetek szablyozott cserj bl ll, a kom munikci a trsas viselkeds kutatsnak kzppontjban ll. A szemlyes kapcsolatok kialakulsa a trsas interakci elkerlhetetlen velejrja. Foglalkoztunk az emberi szociabilitssal, azokkal a tnyezk
357

kel, amelyek a szemlyes kapcsolatok fejldst s hanyatlst befolysol jk, valam int az intim kapcsolatok klnleges tulajdonsgaival (11-13. fejezet). A kvetkez rsz a trsas befolysolsi folyam atok term szett s jellemzit, valamint a csoportos interakcik jelentseit jrta krl (14-15. fejezet). Ebben a befejez fejezetben m egprbltuk sszegezni ezeket a tmkat, s m egtrgyaltuk a trgyi krnyezet egyetemesen rvnyes szere pt a trsas interakciban, a szocilpszicholgiai kutats m dszertant s a trsas jrtassgok fogalmt. Mindvgig hangslyoztuk a kulturlis hatsok s az egyedi viselkeds kztti szoros sszefggst. Az interakcis jrtassgok term szetknl fogva tkrzik a krnyez kultra sajtos kvetelm nyeit. A sajt kultur lis krnyezetnkben rvnyes szem lyprototpusok, interakcis forgatknyvek" vagy kapcsolati m intk ismerete lnyeges elfelttele a hat kony trsas interakcinak. Ezek a kulturlisan kzs reprezentcik a htkznapi rintkezsekbl erednek, melyek fenntartjk s mdostjk azokat. A trsas interakcis folyamatok vizsglata adja a kulcsot annak megrtshez is, hogy m iknt tkrzi sajt nkpnk s nrtkelsnk azt, ahogyan ms em berek reaglnak rnk a kznapi interakcikban. Knyvnkben vgig igyekeztnk bem utatni, hogy a szocilis megismers jonnan kifejldtt kutatsi terlete e krdsek kzl tbbel is foglalko zik. A knyvben bem utatott ism eretanyag szksgkppen hinyos. A ku tatsi terlet llandan vltozik, j kutatsi eredm nyek szletnek, mg msok elvesztik idszersgket. Az emberi interakcik vizsglata a pszi cholgia egyik legizgalmasabb tmja. Vonzereje, de egyszersmind nehzs ge is abban a krlm nyben rejlik, hogy trgya valam ennyink szmra kzvetlenl rdekes. Remlem, hogy ez a knyv hozzjrult ahhoz, hogy az Olvas ismeretei bvljenek a trsas interakcis folyamatok pszichol gijnak tern, s felkeltette rdekldst tovbbi olvasmnyok irnt ezen az rdekes terleten.

Jegyzetek

1. FEJEZET
Allport, F. H. Social Psychology. Boston: Houghton-M ifflin, 1924. Allport, G. W. The historical background of m odern social psychology. In: G. Lindzey & E. A ronson (Eds) The Handbook o f Social Psychology. (Vol. 1), Reading, M ass.: AddisonW esley, 1968. Bochner, S. (Ed.) Cultures in Contact. Oxford: Pergamon Press, 1981. Cooley, C. H. Human Nature and the Social Order. New York: Scribner, 1902. Darwin, C. The Expression of Emotions in Man and Anim als. New York: A ppleton, 1890; m agyarul: A z ember s az llat rzelmeinek kifejezse. Gondolat, 1963. Dawkins, R. The Selfish Gene. New York: Oxford U niversity Press, 1976; m agyarul: A z nz gn. Gondolat, 1986. Farr, R. The social origins of the hum am m ind. In: J. P. Forgs (Ed.) Social Cognition: Perspectives on Everyday Understanding. London: Academic Press, 1981. Forgs, J. P. (Ed.) Social Cognition: Perspectives on Everyday Understanding. L ondon: Acade mic Press, 1981. McDougall, W. Introduction to Social Psychology. L ondon: M ethuen, 1908. Mead, G. H. Mind, Self and Society. Chicago: U niversity Press, 1934. m agyarul: A pszichikum, az n s a trsadalom. Gondolat, 1973. Ross, E. A. Social Psychology. New York: Macmillan, 1908. Stone, G. P. & Farberm an, H. E. Social Psychology Through Symbolic Interaction. W altham , M ass.: Ginn-Blaisdell, 1970. Verplanck, W . S. T he control of the content of conversation: reinforcem ent of statem ents of opinion. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1955, 51, 668-676. Zimbardo, P. G. Shyness and the stresses of the hum an connection. In : L. G oldberger & S. Breznitz Handbook o f Stress: Theoretical and Clinical Aspects. New York: Free Press, 1982.

2. FEJEZET
Bower, G. H. Affect and cognition. Philosophical Transactions o f the Royal Society, London, 1983. Brigham, J. C. 8t Barkowitz, P. Do th ey all look alike? Journal o f Applied Social Psychology, 1978, 8, 306-318. Buckhout, R. Figueroa, D. & Hoff, E. Eyew itness identification. Report No. CR-11, Center for Responsive Psychology, Brooklyn College, Brooklyn, 1974. Clark, M. & lsen, A. Az rzelmi llapotok s a szocilis viselkeds kztti sszefggs feltrsa fel. In: H unyady (Szerk.) Szocilpszicholgia. Gondolat, 1984, 580-636. Psychology. New York: Elsevier, 1981.

359

Clark, M. M ilberg, S. & Erber, R. Effects of arousal on judgm ents of others' emotions. Journal of Personality and Social Psychology, 1984, 46, 551 560. Cline, V. B. Interpersonal perception. In: B. A. M aher (Ed.) Progress in experimental persona lity research. Vol. 1. New York: Academic Press, 1964. Cline,'V. B. & Richards, J. M. Jr. Accuracy of interpersonal perception - a general trait? Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1960, 60, 1-7. Cronbach, L. J. Processes affecting scores on understanding others' and 'assum ed sim ilarity'. Psychological Bulletin, 1955, 52, 177-193. Crow, W. J. The effect of training upon accuracy and variability in interpersonal perception. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1957, 55, 355-359. Ekman, P., Sorenson, E. R. & Friesen, W. V. Pan-cultural elem ents in facial displays of emotions. Science, 1969, 164, 86-88. Forgs, J. P. Argyle, M. A. & Ginsburg, G. P. Social episodes and person perception: the fluctuating structure o f an academic group. Journal o f Social Psychology, 1979, 109, 207-222. Forgs, J. P. Bower, G. H. & Krantz, S. The effects of mood on perceptions of interactive behaviours. Journal o f Experimental Social Psychology, 1984 (in press). Gage, N. L. Judging interests from expressive behaviour. Psychological Monographs, 1952, 66, 18 (whole No. 350). Izard, C. E. The Face o f Emotion. New York: Appleton-Century-Crofts, 1971. Kassin, S. M. Deposition testim ony and the surrogate w itness. Personality and Social Psycho logy Bulletin, 1983, 9, 281-288. Katz, D. & Braly, K. W. Racial stereotypes o f one hu n d red college students. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1933, 28, 280-290. Landis, C. Studies of emotional reactions 2. General behaviour and facial expression. Journal o f Comparative Psychology, 1924, 4, 447-509. Langman, B. & Cockburn, A. Sirhan's gun. Harper's, January 1975, 250, 16-27. Loftus, E. Eyewitness Testimony. Cambridge: H arvard U niversity Press, 1979. Schiffenbauer, A. Effect of observers emotional state on judgm ents of the emotional state of others. Journal o f Personality and Social Psychology, 1974, 30, 31-35. Schwarz, N. Mood and inform ation processing. Paper given at the Congress of the European Association o f Social Psychologists, Tilburg, Holland, 1984. Sherman, M. The differentiation of emotional responses*in infants. Journal o f Comparative Psychology, 1927, 7, 265-284. Taft, R. The ability to judge people. Psychological Bulletin, 1955, 52, 1-23. Taft, R. Ethnic stereotypes, attitudes and fam iliarity: Australia. Journal o f Social Psychology, 1959, 49, 177-186. Vernon, P. E. Some characteristics of the good judge of personality. Journal o f Social Psychology, 1933, 4, 42-58.

3 . FE JE Z E T
Bartlett, F. C. Remembering. Cambridge: Cambridge U niversity Press, 1932, m agyarul: A z emlkezs, Gondolat, 1985. Bellezza, F. S. & Bower, G. H. Person stereotypes and m em ory for people. Journal o f Personality and Social Psychology, 1982, 11, 1-23. Bond, M. & Forgs, J. P. Linking person perception to behaviour intention across cultures. Journal o f Cross-Cultural Psychology, 1984 (in press). Bruner, J. S. Social psychology and perception. In : E. E. M accoby, T. M. Newcomb & E. L. H artley (Eds) Readings in Social Psychology. New York: Holt, Rinehart & W inston, 1958. Bruner, J. S. & Tagiuri, R. Person perception. In : Lindzey, G. (Ed.) Handbook o f Social Psychology. Vol. 2. Reading, M ass.: A ddison-W esley, 1954.

360

Cantor, N. & Mischel, W. Prototypicality and personality: effects on free recall and persona lity impressions. Journal o f Research in Personality, 1979, 13, 187-205. D ornbusch, S. M. Hastorf, A. H. Richardson, S. A. M uzzy, R. E. & Vreeland, R. S. The perceiver and the perceived: their relative influence on the categories of interpersonal cognition. Journal o f Personality and Social Psychology, 1965, 1, 434-440. Forgas, J. P. The effects o f prototypicality and cultural salience on perceptions of people. Journal o f Research in Personality, 1983, 17, 153-173. Hastie, R. & Kumar, P. A. Person m em ory: personality traits as organising principles in m em ory for behaviours. Journal o f Personality and Social Psychology, 1979, 37, 25-38. Hastie, R. Ostrom, T. M. Ebbesen, E. B. W yer, R. S. Jr. Hamilton, D. L. & Carlston, D. E. (Eds) Person Memory: The Cognitive Basis o f Social Perception. Hillsdale, N. J.: Erlbaum , 1980. Jones, E. E. & Nisbett, R. E. The A ctor and the Observer. M orristow n, N. J . : General Learning Press, 1971. Kelly, G. A. The Psychology o f Personal Constructs. New York: Norton, 1955. Norman, W. T. Tow ard an adequate taxonom y of personality attributes. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1963, 66, 574-583. Passini, F. T. & Norman, W. T. A universal conception of personality stru ctu re? Journal of Personality and Social Psychology, 1966, 4, 44-49. Rosenberg, S. & Jones, R. A. A m ethod for investigating a person's im plicit theory of personality: Theodore Dreiser's view of people. Journal of Personality and Social Psycho logy, 1972, 22, 372-386. Rosenberg, S. Nelson, C. & V ivekenanthan, P. S. A m ultidim ensional approach to the study o f personality impressions. Journal o f Personality and Social Psychology, 1968, 9, 283-294. Rosenberg, S. & Sedlak, A. Structural representations of im plicit personality theory. In : L. Berkowitz (Ed.) Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 6. New York: Academic Press, 1972. Snyder, M. & Campbell, B. Testing hypotheses about other people: the role o f the hypothesis. Personality and Social Psychology Bulletin, 1980, 6, 421-426. Snyder, M. & Uranowitz, S. R econstructing the past: some cognitive consequences of person perception. Journal o f Personality and Social Psychology, 1978, 36, 941-950. Snyder, M. 8c W hite, P. Testing hypotheses about other people: strategies of verification and falsification. Personality and Social Psychology Bulletin, 1981, 7, 39 43. Tajfel, H. & Forgas, J. P. Social categorisation: Cognition, values and groups. In : J. P. Forgas (Ed.) Social Cognition: Perspectives on Everyday Understanding, L ondon: Academic Press, 1981.

4 . FE JE Z E T
Anderson, N. H. Averaging vs. adding as a stim ulus-com bination rule in im pression forma tion. Journal o f Experimental Psychology, 1965, 70, 394 400. Anderson, N. H. A veraging m odel analysis o f set size effects in im pression form ation. Journal o f Experimental Psychology, 1967, 75, 158-165. Anderson, N. H. Likeableness ratings of 555 personality trait w ords. Journal o f Personality and Social Psychology, 1968, 9, 272-279. Anderson, N. H. Cognitive algebra: integration theory applied to social attribution. Advances in Experimental Social Psychology, 1974, 7, 1-101. Asch, S. Forming im pressions o f personality. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1946, 41, 258-290. Dion, K. K. Berscheid, E. 8t W alster, E. W hat is beautiful is good. Journal o f Personality and Social Psychology, 1972, 24, 285-290. Fishbein, M. & H unter, R. Sum m ation versus balance in a ttitu d e organisation and change. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1964, 69, 505-510.

361

Forgas, J. P. Social Episodes: The Study o f Interaction Routines. L ondon: Academic Press, 1979. Forgas, J. P. & Brown, L. B. Environm ental and behavioural cues in the perception of social encounters. American Journal o f Psychology, 1977, 90, 635-644. Forgas, J. P. O'Connor, K. & Morris, S. Smile and punishm ent: the effects of facial expression on responsibility a ttribution by groups and individuals. Personality and Social Psychology Bulletin, 1983, 9, 587-596. Hamilton, D. L. & Zanna, M. P. Context effects in im pression form ation processes for evaluation changes and connotative meaning. Journal o f Personality and Social Psychology, 1974, 29, 649 654. Harari, H. & McDavid, J. W. Name stereotypes and teachers' expectations. Journal o f Educational Psychology, 1973, 65, 222-225. Hendrick, C. & Constantini, A. F. Effects of varying trait inconsistency and response requirem ents on the prim acy effect in im pression form ation. Journal o f Personality and Social Psychology, 1970, 15, 158-164. Jones, E. E. Rock, L. Shaver, K. G. Goethals, G. R. & W ard, L. M. Patterns of perform ance and ability attribution: an unexpected prim acy effect. Journal o f Personality and Social Psychology, 1968, 10, 317-341. Kelley, H. H. The warm -cold variable in first im pressions of persons. Journal o f Personality, 1950, 18, 431 439. Luchins, A. S. Experim ental attem pts to minimize the im pact o f first im pressions. In : C. Hovland (Ed.) The Order o f Presentation in Persuasion. New H a v en : Yale U niversity Press, 1957. M ueser, K. T. Grau, B. W. Sussmann, S. & Rosen, A. You are only as p re tty as you fe e l: facial expression as a determ inant o f physical attractiveness. Journal o f Personality and Social Psychology, 1984, 46, 469-478. Owen, J. Bower, G. H. & Black, J. B. The soap opera effect in story recall. Memory and Cognition, 1979, 3, 185-191. Razran, G. Ethnic dislikes and stereotypes: a laboratory study. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1950, 45, 7-27. Riskey, D. R. & Birnbaum, M. H. Com pensatory effects in moral ju d g m e n t: tw o rights d o n 't m ake u p for a w rong. Journal o f Experimental Psychology, 1974, 103, 171-173. Rosenthal, R. & Jakobson, L. Pygmalion in the Classroom. New York: Holt, 1968. Sisson, M. Social class and nonverbal behaviour. D101 Course Notes, The Open University, 1978. Suedfeld, P. Bochner, S. & Matas, C. Petitioners attire and petition signing by peace dem onstrators: a field experim ent. Journal o f Applied Social Psychology, 1971, 1, 23-31. W ilson, P. R. The perceptual distortion of height as a function of ascribed academic status. Journal o f Social Psychology, 1968, 74, 97-102.

5 . FE JE Z E T
A ntaki, C. The Psychology o f Ordinary Explanations o f Social Behaviour. L ondon: Academic Press, 1981. Bassili, J. N. Tem poral and spatial contingencies in the perception of social events. Journal o f Personality and Social Psychology, 1976, 33, 680-685. Borgida, E. & N isbett, E. E. The differential im pact o f abstract vs. concrete inform ation on decisions. Journal o f Applied Social Psychology, 1977, 7, 258-271. Cialdini, R. B. Braver, S. L. & Lewis, S. K. A ttributional bias and the easily persuaded other. Journal o f Personality and Social Psychology, 1974, 30, 631-637. Falbo, T. 8t Beck, R. C. Naive psychology and the attributional model of achievem ent. Journal o f Personality, 1979, 47, 185-195. Feather, N. Positive and negative reactions to male and female success and failure in relation

362

to the perceived status and sex-typed appropriateness o f occupation. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 31, 536-548. Feather, N. T. & Simon, J. G. Reactions to male and female success and failure in sex-linked occupations. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 31, 20-31. Feldman, N. S. Higgins, E. T. Karlovac, M. & Ruble, D. N. Use of consensus inform ation in causal attributions as a function of tem poral presentation and availability o f direct in form ation. Journal o f Personality and Social Psychology, 1976, 34, 694-698. Forgas, J.P. M orris, S. & Furnham , A. Lay explanations of w ealth: attributions for economic success. Journal o f Applied Social Psychology, 1982, 12, 381-397. Furnham , A. A ttributions for affluence. Journal o f Personality and Individual Differences, 1983, 4, 3 H 0 . Gurwitz, S. B. & Panciera, L. A ttributions of freedom by actors and observers. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 32, 531-539. Harre, R. Social psychology as rhetoric. In : J. P. Forgas (Ed.) Social Cognition. London: Academic Press, 1981. Hastie, R. Causes and effects in causal attributions. Journal o f Personality and Social Psychology, 1984, 46, 44-56. Hedrick-Sm ith, S. The Russians. H arm ondsw orth: Penguin, 1977. Heider, F. The Psychology o f Interpersonal Relations. New York: W iley, 1958. Heider, F. 8c Simmel, M. A viselkeds szlelsnek ksrleti vizsglata. In : Csepeli (szerk.) A ksrleti trsadalomllektan frama. Gondolat, 1981, 178-195. Jones, E. E. & Davis, K. E. From acts to dispositions. In: L. Berkowitz (Ed.) Advances in Experimental Social Psychology, New York: Academic Press, 1965. Jones, E. E. Davis, K. E. 8c Gergen, K. J. Role playing variations and their inform ational value for person perception. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1961, 63, 302-310. Jones, E. E. 8c Harris, V. A. The attribution of attitudes. Journal o f Experimental Social Psychology, 1967, 3, 1-24. Jones, E. E. 8c Nisbett, R. E. The actor and the observer: divergent perceptions of the causes of behaviour. In : E. E. Jones et al. (Eds) Attribution: Perceiving the Causes o f Behaviour. M orristow n, N. J.: General Learning Press, 1971. Kahneman, D. 8c Tversky, A. On the psychology of prediction. Psychological Review, 1973, 80, 237-251. Kelley, H. H. A ttribution theory in social psychology. In: D. Levine (Ed.) Nebraska Sym posium on Motivation, Lincoln: U niversity of Nebraska Press, 1967. Kelley, H. H. Attribution in Social Interaction. M orristow n: General Learning Press, 1971. Lalljee, M. A knowledge structure approach to explanations. Paper presented at the General M eeting of the European Association of Experim ental Social Psychologists, Tilburg, Hol land, 1984. Lerner, M. J. Evaluation o f perform ance as a function of perform er's rew ard and attractive ness. Journal of Personality and Social Psychology, 1965, 3, 355-360. M cA rthur, L. The how and the w hat of w h y : some determ inants and consequences of causal attribution. Journal o f Personality and Social Psychology, 1972, 22, 171-193. M cA rthur, L. & Post, D. L. Figuri emphasis and person perception. Journal o f Experimental Social Psychology, 1977, 13, 520-536. Nesdale, A. Effects o f person and situation expectations on explanation seeking and causal attribution. British Journal o f Social Psychology, 1983, 22, 93-99. Piaget, J. The Moral Judgement o f the Child. Glencoe: The Free Press, 1965. Robinson, J. 8c M cA rthur, L. Z. Im pact of salient vocal qualities on causal attributions for speakers behaviour. Journal o f Personality and Social Psychology, 1982, 43, 236-247. Ross, L. The intuitive psychologist and his shortcom ings: distortions in the attribution process. In : L. Berkowitz (Ed.) Advances in Experimental Social Psychology, New York: Academic Press, 1977.

363

Schneider, D. S. & Miller, R. S. The effects of enthusiasm and quality of argum ents on attitude attributions. Journal o f Personality, 1975, 43, 693-708. Semin, G. A gloss on a ttribution theory. British Journal o f Social and Clinical Psychology, 1980, 19, 291-300. Shaver, K. G. Defensive attrib u tio n : effects of severity and relevance on the responsibilities assigned for an accident. Journal of Personality and Social Psychology, 1970, 14, 101-113. Shaver, K. G. A n Introduction to Attributional Processes. Cambridge, M ass.: W inthrop, 1975. Sigall, H. & Ostrove, N. Beautiful b u t d angerous: effects of offender attractiveness and nature of crime on juridic judgm ents. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 31, 410 414. Storms, M. D. Videotape and the attribution process. Journal o f Personality and Social Psychology, 1973, 27, 165-175. Strickland, L. H. Surveillance and trust. Journal o f Personality, 1958, 26, 200-215. Taylor, S. 8c Fiske, S. T. Point of view and perceptions of causality. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 32, 439-445. Thibaut, J. W. & Riecken, H. W. Some determ inants and consequences of the perception of social causality. Journal o f Personality, 1955, 24, 113-133. W alster, E. The assignm ent of responsibility for an accident. Journal o f Personality and Social Psychology, 1966, 5, 508 516. W alster, E. Aronson, E. 8c Abraham s, D. On increasing the persuasiveness of a low-prestige comm unicator. Journal o f Experimental Social Psychology, 1966, 2, 325-342. W einer, B. Achievement Motivation and A ttribution Theory. M orristow n, N. J . : General Learning Press, 1974. W est, S. G. Gunn, S. P. 8c Czernicky, P. U biquitous W atergate: an attributional analysis. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 32, 55-65. Zuckerman, M. A ttribution o f success and failure revisited. Journal o f Personality, 1979, 47, 288-305.

6 . FE JE ZE T
Bem, D. J. Self perception theory. In: L. Berkowitz (Ed.) Advances in Experimental Social Psychology, New York: Academic Press, 1972. Berglas, S. 8c Jones, E. E. Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success. Journal o f Personality and Social Psychology, 1978, 36, 405-417. Brehm, J. W. Responses to Loss o f Freedom: a Theory o f Psychological Reactance. M orristown, N. J . : General Learning Press, 1972. Buss, A. R. Causes and reasons in attribution theory: a conceptual critique. Journal of Personality and Social Psychology, 1978, 36, 1311-1321. Cotton, J. A review o f research on Schachter's theory of emotion and the m isattribution of arousal. European Journal o f Social Psychology, 1981, 11, 365-397. Deci, E. L. Intrinsic Motivation. New York: Plenum Press, 1975. Dienstbier, R. & M unter, P. Cheating as a function of labelling of natural arousal. Journal o f Personality and Social Psychology, 1917, 17, 208-213. Duval, S. 8c W icklund, R. A. A Theory o f Objective Self Awareness. New York: Academic Press, 1972. Duval, S. 8c W icklund, R. A. Effects of objective self awareness on a ttribution of causality. Journal o f Experimental Social Psychology, 1973, 9, 17-31. Dweck, C. S. The role o f expectations and attributions in the alleviation o f learned helpless ness. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 31, 674-685. Festinger, L. 8c Carlsmith, J. M. A kiknyszertett engedelmessg kognitv kvetkezm nyei. In : Csepeli (szerk.) A ksrleti trsadalomllektan frama. Gondolat, 1981, 342-355. Greene, D. Sternberg, B. 8c Lepper, M. R. Overjustification in a token economy. Journal of Personality and Social Psychology, 1976, 34, 1219-1234.

364

James, W. W hat is em otion? Mind, 1884, 9, 188-205. Jones, E. E. & Berglas, S. Control of attributions about the self through self handicapping strategies: the appeal of alcohol and the role of underachievem ent. Personality and Social Psychology Bulletin, 1978, 4, 200-206. Kolditz, T. A. & A rkin, R. M. A n im pression m anagem ent interpretation of self handicapping strategies. Journal o f Personality and Social Psychology, 1982, 43, 492-450. Lepper, M. R. Greene, D. & N isbett, R. E. U nderm ining children's intrinsic interest w ith extrinsic rew ard. Journal o f Personality and Social Psychology, 1973, 28, 129-137. M arshall, G. D. & Zimbardo, P.G. Affective consequences of inadequately explained emotion al arousal. Journal o f Personality and Social Psychology, 1979, 37, 970-988. Maslach, C. Negative emotional biasing of unexpected arousal. Journal o f Personality and Social Psychology, 1979, 37, 953-969. Nisbett, R. E. & Schachter, S. Cognitive m anipulation of pain. Journal o f Experimental Social Psychology, 1966, 2, 227-236. Nisbett. R. E. & W ilson, T. D. Telling more than we can know : verbal reports on mental processes. Psychological Review, 1977, 84, 131-159. Schachter, S. & Singer, J. E. Cognitive and social psychological determ inants of emotional state. Psychological Review, 1962, 69, 379-399. Seligman, M. Helplessness. San Francisco: Freeman, 1975. Storms, M. D. & Nisbett, R. E. Insom nia and the a ttribution process. Journal o f Personality and Social Psychology, 1970, 16, 319-328. Taylor, S. E. On inferring one's a ttitu d e from one's behaviour: some determ ining conditions. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 31, 126-131. Valins, S. Cognitive effects of false heart-rate feedback. Journal o f Personality and Social Psychology, 1966, 4, 400 408. Valins, S. Persistent effects of inform ation about internal reactions. In : H. London & R. A. N isbett (Eds) The Cognitive Alteration o f Feeling States. Chicago: Aldine, 1972. W hite, P. A model of the layperson as pragm atist. Personality and Social Psychology Bulletin, 1984, 10, 333-349. W icklund, R. & Frey, D. Cognitive consistency: m otivational vs. nonm otivational perspec tives. In : J. P. Forgas (Ed.) Social Cognition. L ondon: Academic Press, 1981. Zillman, D. Hostility and Aggression. Hillsdale, N. J.: Erlbaum , 1978. Zillman, D. Katcher, A. H. & M ilarsky, B. Excitation transfer from physical exercise to subsequent aggresive behaviour. Journal o f Experimental Social Psychology, 1972, 8, 247-259.

7 . FE JE Z E T
Bavelas J. B. A situational theory of disqualification: using language to 'leave the field'. In: J. P. Forgas (Ed.) Language and Social Situations. New York: Springer, 1985. Bernstein, B. B. A socio-linguistic approach to social learning. In : F. W illiams (Ed.) Language and Poverty. London: M arkham , 1970. Brown, R. Social Psychology. New York: Free Press, 1965. Brown, R. & Gilman, A. The pronouns of pow er and solidarity. In : T. Sebeok (Ed.) Style in Language. Cambridge: Technology Press, 1960. Brown, R. & Lenneberg, E. H. A stu d y in language and cognition. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1954, 49, 454-^162. Bruner, J. S. Children's Talk. New York: W .W . N orton, 1983. Bruner, J. S. The role of interaction formats in language acquisition. In : J. P. Forgas (Ed.) Language and Social Situations. New York: Springer, 1985. Bruner, J. S. 8t Sherwood, V. T hought, language and interaction in infancy. In : J. P. Forgas (Ed.) Social Cognition: Perspectives on Everyday Understanding. L ondon: Academic Press, 1981.

365

Fishman, J. (Ed.) Advances in the Sociology o f Language. The Hague: M outon, 1971. Forgs, J. P. (Ed.) Language and Social Situations. New York: Springer, 1985. Forgs, J. P. The effects of prototypicality and cultural salience on perceptions o f people. Journal o f Research in Personality, 1983, 17, 153-173. Friendly, M. L. & Glucksberg, S. On the description of sub-cultural lexicons. Journal of Personality and Social Psychology, 1970, 14, 550-565. Gallois, C. & Callan, V. J. Situational influences on perceptions of accented speech. In: J. Forgs (Ed.) Language and Social Situations. New York: Springer, 1985. Gardner, R. A. & G ardner, B. T. Teaching sign language to a chim panzee. Science, 1969, 165, 664-672. Garton, A. Children's language in collaborative and cooperative interactions. In : Proceed ings, 2nd International Conference on Social Psychology and Language, U niversity of Bristol, 1983. Gibbs, R. Situational conventions and requests. In : J. P. Forgs (Ed.) Language and Social Situations. New Y ork: Springer, 1984. Grice, H. P. Logic and conversation. In: P. Cole & J. L. M organ (Eds) Syntax and Semantics, Vol. 3. New York: Seminar Press, 1975. Gumperz, J. J. & Hymes, D. (Eds) The Ethnography o f Communication. New York: Holt, R inehart & W inston, 1972. Harre, R. Situational rhetoric and self-presentation. In : J. P. Forgs (Ed.) Language and Social Situations. New York: Springer, 1985. H edrick-Sm ith, J. The Russians. H arm ondsw orth: Penguin, 1977. Hockett, C. F. The problem of universals in language. In: J. H. G reenberg (Ed.) Universals o f Language. C am bridge: MIT Press, 1963. Lenneberg, E. H. Biological Foundations o f Language. London: W iley, 1967. Morris, C. Signs, Language and Behaviour. L ondon: Prentice-Hall, 1946. Pratt, C. Children's perform ance on a referential comm unication task: playing according to the rules of the game. I n : Proceedings, 2nd International Conference on Social Psychology and Language, U niversity of Bristol, 1983. Premack, D. Language in chimpanzees. Science, 1971, 172, 808-822. Rayfield, J. R. The Languages o f a Bilingual Community. The Hague: M outon, 1970. Shipler, D. Russia: Broken Idols, Solemn Dreams. L ondon: M acdonald, 1983. Vygotsky, L. S. Thought and Language. Cambridge: MIT Press, 1962. m agyarul: Gondolkods s nyelv. Akadmiai, 199. W etzel, P. Ingroup-outgroup deix is: situational variation in the verbs o f giving and receiving in Japanese. In J. P. Forgs (Ed.) Language and Social Situations. New York: Springer, 1985. W horf, B. L. Language Thought and Reality. Cambridge: MIT Press, 1956.

8 . FE JE ZE T
Argyle, M. Social Interaction. London: M ethuen, 1969. Argyle, M. The Psychology o f Interpersonal Behaviour. H arm ondsw orth: Penguin, 1972. Argyle, M. Alkema, F. & Gilmour, R. The comm unication o f friendly and hostile attitudes by verbal and nonverbal signals. European Journal o f Social Psychology, 1971, 1, 385-402. Argyle, M. Salter, V. Nicholson, H. W illiams, M. & Burgess, P. The comm unication o f inferior and superior attitudes by verbal and non-verbal signals. British Journal o f Social and Clinical Psychology, 1970, 9, 222-231. Darwin, C. The Expression o f Emotions in Man and Anim als. L ondon: John M urray, 1872 (reproduced by the U niversity of Chicago Press, 1965). m agyarul: Id. 1. fejezet. Ekman, P. (Ed.) Darwin and Facial Expression: A Century o f Research in Review. New York: Academic Press, 1973.

366

Ekman, P. & Friesen, W. V. N onverbal leakage and cues to deception. Psychiatry, 1969, 32, 88-106. Ekman, P. & Friesen, W. V. Detecting deception from the body or face. Journal o f Personality and Social Psychology, 1974, 29, 288-298. Ekman, P. & Friesen, W. V. Unmasking the Face. Englewood Cliffs, N .J .: Prentice-Hall, 1975. Ekman, P. Friesen, W . V. & Ellsworth, P. C. Emotion in the Human Face. New Y ork: Pergamon Press, 1972. Ekman, P. Levenson, R. W . 8t Friesen, W . V. Autonom ic nervous system activity distin guishes among emotions. Science, 1983, 221, 1208-1210. Forgas, J. P. (Ed.) Language and Social Situations. New York: Springer, 1985. Kendon, A. Some functions of gaze direction in social interaction. A cta Psychologica, 1967, 26, 22-63. M arsh, P. Rosser, E. & Harre, R. The Rules o f Disorder. L ondon: Routledge and Kegan Paul, 1978. M ehrabrian, A. Some referents and m easures of nonverbal behaviour. Behavioural Research and Instrumentation, 1969, 1, 201 207. M ehrabrian, A. & Ferries, S. R. Inference of attitudes from nonverbal comm unication in tw o channels. Journal o f Consulting Psychology, 1967, 31, 248-252. M ehrabrian, A. & W einer, M. Decoding inconsistent comm unications. Journal o f Personality and Social Psychology, 1967, 6, 109-114. Osgood, C. E. Suci, G. J. 8c Tannebaum , P. H. The Measurement o f Meaning. Urbana: University o f Illinois Press, 1957. Schlossberg, H. The three dimensions o f emotion. Psychological Review, 1954, 61, 81-88. W alker, M. The role of nonverbal signals in coordinating speaking tu rn s. Proceedings, 2nd International Congress on Language and Social Psychology, Bristol, 1983.

9 . F E JE Z E T
Aiello, J. R. 8c Jones, S. E. Field study of the proxem ic behaviour o f young children in three subcultural groups. Journal of Personality and Social Psychology, 1971, 19, 351-356. Altman, I. The Environment and Social Behaviour. M onterey: Brooks-Cole, 1975. Argyle, M. & Dean, J. Eye-contact, distance and affiliation. Sociometry, 1965, 28, 289-304. Argyle, M. & Ingham, R. Gaze, m utual gaze and proxim ity. Semiotica, 1972, 6, 32-49. Barker, R. G. Ecological Psychology. Stanford: U niversity Press, 1968. Bergmann, G. & Forgas, J. P. Situational influences on speech dysfluency. In : J. P. Forgas (Ed.) Language and Social Situations. New York: Springer, 1985. Birdwhistell, R. Introduction to Kinesics. Louisville: U niversity of Louisville Press, 1952. Birdwhistell, R. Kinesics and Context. H arm ondsw orth: Penguin, 1970. Condon, W . S. & Ogston, W. D. A segmentation of behaviour. Journal o f Psychiatric Research, 1967, 5, 221-235. Davitz, J. R. The Communication o f Emotional Meaning. New York: McGraw-Hill, 1964. Davitz, J. R. & Davitz, L. J. The comm unication of feelings by content-free speech. Journal o f Communication, 1959, 9, 6-13. Ekman, P. 8c Friesen, W. V. Unmasking the Face. Englewood Cliffs, N. J . : Prentice-Hall, 1975. Ellsworth, P. C. Carlsmith, J. M. 8c Henson, A. Staring as a stim ulus to flight in anim als: a series o f field studies. Journal o f Personality and Social Psychology, 1972, 21, 302-311. Exline, R. Visual interaction: th e glances of pow er and preference. In : S. W eitz (Ed.) Nonverbal Communication. New York: Oxford U niversity Pres, 1974. Exline, R. & Yellin, A. Eye contact as a sign betw een m an and m onkey. 19th International Congress o f Psychology, London, 1965. Fisch, H. U. Frey, S. 8c H irsbrunner, H. P. A nalysing nonverbal behaviour in depression. Journal o f Abnormal Psychology, 1983, 92, 307-318.

367

Fisher, J. D. Rytting, M. & Heslin, R. H ands touching hands: affective and evaluative effects of an interpersonal touch. Sociometry, 1976, 39, 416-421. Gallois, C. & Callan, V. Situational influences on perceptions of accented speech. In: J. P. Forgs (Ed.) Language and Social Situations. New York: Springer, 1985. Giles, H. Evaluative reactions to accents. Education Review, 1970, 22, 211-227. GofFman, E. Behaviour in Public Places. Glencoe: The Free Press, 1963. Hall, E. T. The Hidden Dimension. New York: Doubleday, 1966; m agyarul: Rejtett dimenzik. Gondolat, 1980. Henley, N. M. Body Politics: Power, Sex and Nonverbal Communication. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977. Heslin, R. & Boss, D. N onverbal intim acy in airport arrival and departure. Personality and Social Psychology Bulletin, 1980, 6, 248-252. Hess, E. H. A ttitude and pupil size. Scientific American, 1965, 212, 46-54. Hess, E. H. The Tell-tale Eye. New York: Van N ostrand, 1975. Jones, S. E. & Aiello, J.R. Proxemic behaviour of black and w hite first third and fifth grade children. Journal of Personality and Social Psychology, 1973, 25, 21-27. Jourard, S. M. An exploratory study of body accessibility. British Journal o f Social and Clinical Psychology, 1966, 5, 221-231. Kendn, A. M ovem ent coordination in social interaction: some examples considered. Acta Psychologica, 1970, 32, 1-25. LaFrance, M. & Mayo, C. Racial differences in gaze behaviour during conversations. Journal o f Personality and Social Psychology, 1976, 33, 547-552. Milmoe, S. Rosenthal, R. Blane, M. T. Chafetz, M. & W olf, I. The doctor's v o ice: postdictor of successful referral o f alcoholic patients. Journal o f Abnormal Psychology, 1967, 72, 78-84. M orris, D. M arsh, P. Collett, P. O'Shaugnessy, M. Gestures; Their Origins and Distribution. L ondon: Cape, 1979. Ostwald, P. F. Soundmaking. Springfield, 111.: Charles T. Thomas, 1963. Scheflen, A. E. Quasi-courtship behaviour in psychotherapy. In : S. W eitz (Ed.) Nonverbal Communication. New York: Oxford U niversity Press, 1974. Scherer, K. Acoustic concom itants of emotional dim ensions: judging affect from synthesised tone sequences. In : S. W eitz (Ed.) Nonverbal Communication. New York: Oxford Univer sity Press, 1974. Scherer, K. Project on vocal comm unication. U npublished, U niversity of Giessen, 1985. Sommer, R. Studies in personal space. Sociometry, 1959, 22, 247-260. Sommer, R. Personal Space: the Behavioural Basis o f Design. Englewood Cliffs, N. J . : PrenticeHall, 1969. W hitcher, S. J. & Fisher, J. D. M ultidim ensional reaction to therapeutic touch in a hospital setting. Journal o f Personality and Social Psychology, 1979, 37, 87-96. Zajonc, R. B. Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist, 1980, 2, 151-176. Zuckerman, M. Amidn, M. D. Bishop, S. E. & Pom erantz, S. D. Face and voice in the com m unication of deception. Journal o f Personality and Social Psychology, 1982, 43, 347-357. Zuckerman, M. M iserandino, M. 8t Bernieri, F. Civil inattention exists: in elevators. Persona lity and Social Psychology Bulletin, 1983, 9, 578-587.

1 0 . FE JE Z E T
Barker, R. G. Ecological Psychology. S tanford: U niversity Press, 1968. Battistich, V. A. 8i Thompson, E. G. Students' perceptions of the college milieu. Personality and Social Psychology Bulletin, 1980, 6, 74-82.

368

Braginsky, D. M achiavellianism and m anipulative interpersonal behaviour in children. Journal o f Experimental Social Psychology, 1970, 6, 77-99. Christie, R. & Geis, F. L. (Eds) Studies in Machiavellianism. New York: Academic Press, 1970. Cialdini, R. B. Vincent, J. E. Lewis, S. K. Catalan, J. W heeler, D. & Darby, B. L. A reciprocal concession procedure for inducing com pliance: the door-in-the-face technique. Journal of Personality and Social Psychology, 1975, 21, 206-215. Cialdini, R. B. Cacciopo, J. T. Bassett, R. & Miller, J. A. Low-ball procedure for producing com pliance: comm itm ent then cost. Journal o f Personality und Social Psychology, 1978, 36, 463 476. Cooper, J. St Jones, E. E. Opinion divergence as a strategy to avoid being miscast. Journal o f Personality and Social Psychology, 1969, 13, 13-40. Crowne, D. P. & Marlowe, D. The Approval Motive. New York: W iley, 1964. Fazio, R. H. Effrein, E. A. & Falender, V. J. Self-perceptions following social interaction. Journal o f Personality and Social Psychology, 1981, 41, 232-242. Forgas, J. P. The perception of social episodes: Categorical and dimensional representations in tw o different social milieus. Journal of Personality and Social Psychology, 1976, 33, 199-209. Forgas, J. P. Social episodes and social structure in an academic setting: The social environ m ent o f an intact group. Journal o f Experimental Social Psychology, 1978, 14, 434-448. Forgas, J. P. Social Episodes: The Study o f Interaction Routines. L ondon: Academic Press, 1979. Forgas, J. P. Episode cognition: internal representations of interaction routines. In: L. Berkowitz (Ed.) Advances in Experimental Social Psychology, New Y ork: Academic Press, 1982. Forgas, J. P. Social skills and episode perception. British Journal o f Clinical Psychology, 1983, 22, 195-207. Forgas, J. P. & Bond, M. Cultural differences in episode perception betw een A ustralian and Chinese students. Personality and Social Psychology Bulletin, 1985. Freedman, J. L. & Fraser, S. C. Compliance w ithout pressure: the foot-in-the-door technique. Journal o f Personality and Social Psychology, 1966, 4, 195-202. Gergen, K. J. & W ishnow , B. O thers' self-evaluations and interaction anticipation as deter m inants o f self-presentation. Journal o f Personality and Social Psychology, 1965, 2, 348-358. Goffman, E. The Presentation o f S elf in Everyday Life. New York: D oubleday, 1959. Goffman, E. Behaviour in Public Places. Glencoe: The Free Press, 1963. Haig, A. M emoirs excerpted in Time, 2 A pril 1984. Jones, E. E. Ingratiation. New York: Appleton-Century-Crofts, 1964. Jones, E. E. Gergen, K. J. 8t Davis, K. Some reactions to being approved and disapproved of as a person. Psychological Monographs, 1962, w hole of issue 76. Mead, G. H. Mind, Self and Society, Chicago: U niversity of Chicago Press, 1934. m agyarul: Id. 1. fejezet. Morse, S. J. & Gergen, K. J. Social comparison, self-consistency and the concept of self. Journal o f Personality and Social Psychology, 1970, 16, 149-156. Newtson, D. & Czerlinsky, T. A djustm ent of attitude comm unications for contrast by extrem e audiences. Journal o f Personality and Social Psychology, 1974, 30, 829-837. Pervin, L. A. A free response description approach to the study of person-situation interac tion. Journal o f Personality and Social Psychology, 1976, 34, 465 474. Schlenker, B. Impression Management. M onterey: Brooks-Cole, 1980. Snyder, M. Self-monitoring of expressive behaviour. Journal o f Personality and Social Psycho logy, 1974, 30, 526-537. Snyder, M. & M onson, T. C. Persons, situations and the control of social behaviour. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 32, 637-644.

369

Stone, J. A. & Neale, J. M. Effects o f severe daily events on mood. Journal o f Personality and Social Psychology, 1984, 46, 137-144. Tedeschi, J. T. (Ed.) Impression Management Theory and Social Research. New York: Academic Press, 1981. Triandis, H. C. The Analysis o f Subjective Culture. New York: W iley, 1972. Zanna, M. P. & Pack, S. S. On the self-fulfilling nature of apparent sex differences in behaviour. Journal o f Experimental Social Psychology, 1975, 11, 583-591.

1 1 . FE JE ZE T
Aronson, E. 8i Cope, V. M y enem y's enem y is m y friend. Journal o f Personality and Social Psychology, 1968, 8, 8-12. Berscheid, E. & W alster, E. H. Interpersonal Attraction. Reading: M ass.: Addison-W esley, 1969. Bogardus, E. S. M easuring social distance. Journal o f Applied Sociology, 1925, 9, 299-308. Byrne, D. & Clore, G. L. A reinforcem ent m odel o f evaluative responses. Personality: A n International Journal, 1970, 1, 103-128. Deaux, K. Looking at behaviour. Personality and Social Psychology Bulletin, 1978, 4, 207-211. Eiser, R. Cognitive Social Psychology. New York: McGraw-Hill, 1980. Eysenck, H. J. & Eysenck, S. B. G. Personality Structure and Measurement. L ondon: Routledge and Kegan Paul, 1969. Feather, N. T. A structural balance model of com m unication effects. Psychological Review, 1964, 71, 291-313. Feather, N. T. Organization and discrepance in cognitive structures. Psychological Review, 1971, 78, 355-379. Festinger, L. A trsadalm i sszehasonlts folyam atainak elmlete. In: Pataki (szerk.) Pedaggiai szocilpszicholgia. Gondolat, 1976, 259-291. Festinger, L. Schachter, S. & Back, K. Social Pressures in Informal Groups: A Study o f Human Factors in Housing. New York: H arper, 1950. Forgas, J. P. Social episodes and social structure in an academic setting: the social environ m ent o f an intact group. Journal o f Experimental Social Psychology, 1978, 14, 434-^448. Hebb, D. O. Drives and the CNS. Psychological Review, 1955, 62, 243-254. Hess, R. H. The Tell-tale Eye. New York: Van N ostrand, 1975. Jones, L. E. & Young, F. W. S tructure of a social environm ent: longitudinal individual differences scaling of an intact group. Journal o f Personality and Social Psychology, 1972, 24, 108-121. Latane, B. & Bidwell, L. D. Sex and affiliation in college cafeterias. Personality and Social Psychology Bulletin, 1977, 3, 571-574. M oreno, A. Who Shall Survive? A N ew Approach to the Problems o f Human Interrelations. W ashington, D. C .: Nervous and M ental Diseases Publishing Co. 1934. Newcomb, T. M. The Acquaintance Process. New York: Holt, R inehart & W inston, 1961. Newcomb, T. M. Interpersonal balance. I n : R. P. Abelson (Ed.) Theories o f Cognitive Consis tency: A Sourcebook. Chicago: Rand, McNally, 1968. Rubin, Z. Liking and Loving: A n Invitation to Social Psychology. New York: Holt, R inehart & W inston, 1973. Rubinstein, C. M. Shaver, P. & Peplau, L. A. Loneliness. Human Nature, 1979, 1, 59-65. Sarnoff, I. & Zimbardo, P. G. A nxiety, fear and social affiliation. Journal of Abnormal and Social Psychology, 1961, 62, 356-363. Schachter, S. The Psychology o f Affiliation. Stanford: U niversity Press, 1959. Schultz, N. R. & Moore, P. W. L oneliness: correlates, attributions and coping among older adults. Personality and Social Psychology Bulletin, 1984, 10, 67-77. Staats, A. W . & Staats, C. K. A ttitudes established by classical conditioning. Journal of Abnormal and Social Psychology, 1958, 57, 37-40.

370

Suedfeld, P. Social isolation: a case for interdisciplinary research. Canadian Psychologist, 1974, 15, 1-15. Swap, W. C. & Rubin, J. Z. M easurem ent o f interpersonal orientation. Journal o f Personality and Social Psychology, 1983, 44, 208-219. W aller, W. On the Family, Education and War. (Ed. by Goode, W. Furstenberg, F. 8c M itchell, L. R.). Chicago: U niversity Press, 1970. Zajonc, R. B. Brainswash: fam iliarity breeds comfort. Psychology Today, 1970, February, 32-35 & 60-64. Zimbardo, P. G. Shyness. New York: Jove, 1977.

1 2 . FE JE ZE T
Arisztotelsz. Retorika. Gondolat, 1980. Aronson, E. Some antecedents of interpersonal attraction. I n : W. J. A rnold & D. Levine (Eds) Nebraska Symposium o f Motivation. Lincoln: U niversity of Nebraska Press, 1969. Aronson, E. A trsas lny. Kzgazdasgi s Jogi, 1980. Aronson, E. & Linder, D. Gain and loss o f self-esteem as determ inants of interpersonal attractiveness. Journal o f Experimental Social Psychology, 1965, 1, 156-171. m agyarul: in: Csepeli (szerk.) A ksrleti trsadalomllektan frama. Gondolat, 1981. Aronson, E. W illlerman, B. & Floyd, J. The effects of a pratfall on increasing interpersonal attractiveness. Psychonomic Science, 1966, 4, 157-158. Byrne, D. The Attraction Paradigm. New York: Academic Press, 1971. Byrne, D. & Blaylock, B. Similarity and assumed sim ilarity betw een husbands and wives. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1963, 67, 636-640. Byrne, D. 8c Nelson, D. A ttraction as a linear proportion o f positive reinforcem ent. Journal o f Personality and Social Psychology, 1965, 1, 659-663. Clore, G. L. W iggins, N. 8c Itkin, S. Gain and loss in a ttrac tio n : attributions from nonverbal behaviour. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 312, 706-712. Davis, J. D. Self disclosure in an acquaintance exercise. Journal o f Personality and Social Psychology, 1976, 33, 787-792. Dion, K. K. Physical attractiveness and evaluations o f children's transgressions. Journal of Personality and Social Psychology, 1972, 24, 1311-1322. Dion, K. K. Berscheid, E. & W alster, E. W hat is beautiful is good. Journal o f Personality and Social Psychology, 1972, 24, 285-290. Efran, M. G. The effects o f physical appearance on the judgm ent in a sim ulated ju ry task. Journal o f Research in Personality, 1974, 8, 45-54. Forgas, J. P. O'Connor, K. 8c M orris, S. Smile and punishm ent: the effects o f facial expression on responsibility attributions by groups and individuals. Personality and Social Psychology Bulletin, 1983, 9, 587-596. Goldman, W . & Lewis, P. Beautiful is good: evidence th at the physically attractive are more socially skilful. Journal o f Experimental Social Psychology, 1977, 13, 125-130. Griffitt, W. & Veitch, R. Pre-acquaintance attitu d e sim ilarity and attraction revisited: ten days in a fall-out shelter. Sociometry, 1974, 37, 163-173. Hollingshead, A. B. & Redlich, F. C. Social Class and Mental Illness. New York: W iley, 1958. Jourard, S. M. The Transparent Self. New York: van N ostrand, 1964. Jourard, S. M. Self-disclosure: A n Experimental Analysis o f Transparent Self. New York: W iley, 1971. Kandel, D. B. Sim ilarity in real-life adolescent friendship pairs. Journal of Personality and Social Psychology, 1978, 36, 306-312. Kenrick, D. T. 8c Gutierres, S. E. Contrast effects and judgm ents o f physical attractiveness. Journal o f Personality and Social Psychology, 1980, 38, 131-140. Kerckhoff, A. C. 8t Davis, K. E. Value consensus and need com plem entarity in mate selection. American Sociological Review, 1962, 27, 295-303.

371

Kiesler, S. & Baral, R. The search for a rom antic partner. In : K.J. Gergen & D. M arlowe (Eds) Personality and Social Behaviour. Reading: A ddison-W esley, 1970. la n d y , D. & Sigall, H. Beauty is talent: task evaluation as a function of the perform er's physical attractiveness. Journal o f Personality and Social Psychology, 1974, 29, 299-304. Levinger, G. Senn, D. J. & Jorgensen, B. W. Progress tow ards perm anence in c o u rtsh ip : a test of the Kerckhoff-Davis hypothesis. Sociometry, 1970, 33, 427-443. Levinger, G. & Snoek, J. D. Attraction in Relationships. M orristow n: General Learning Press, 1972. M ueser, K. T. Grau, B. W. Sussman, S. & Rosen, A. You are only as p re tty as you feel: facial expression as a determ inant of physical attractiveness. Journal o f Personality and Social Psychology, 1984, 46, 469^178. Rubin, Z. Liking & Loving. New York: Holt, R inehart & W inston, 1973. Secord, P. & Backman, C. Szocilpszicholgia. Akadmiai, 19. Segal, M. W. A lphabet and a ttrac tio n : an unobtrusive m easure o f the effect of p ropinquity in a field setting. Journal o f Personality and Social Psychology, 1974, 30, 654-657. Sigall, H. & Landy, D. Radiating beauty: the effects of having a physically attractive partner on person perception. Journal o f Personality and Social Psychology, 1973, 28, 218-224. Sigall, H. & Ostrove, N. Beautiful but dangerous: effects of offender attractiveness and nature of crime on juridic judgm ents. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 31, 410-414. Touhey, J. C. Comparison of tw o dimensions of attitu d e sim ilarity on heterosexual attraction. Journal o f Personality and Social Psychology, 1972, 23, 8-10. W alster, E. The effect of self-esteem on rom antic liking. Journal o f Experimental Social Psychology, 1965, 1, 184-197. W alster, E., Aronson, E. Abrahams, D. & Rothman, L. Im portance of physical attractiveness on dating behaviour. Journal o f Personality and Social Psychology, 1966, 4, 508-516. W inch, R.F. M ate Selection: A Study o f Complementary Needs. New York: H arper Bros. 1958.

1 3 . F E JE Z E T
Am erican Council of Life Assurance. The Family Economist. 5 February, 1978. Argyle, M. & Furnham , A. The ecology of relationships: choice of situations as a function of relationship. British Journal o f Social Psychology, 1982, 259-262. Berscheid, E. 8c W alster, E. A little bit about love. In : T.L. H uston (Ed.) Foundations of Interpersonal Attraction. New York: Academic Press, 1974. Blood, R. O. & Blood, M. Marriage. (3rd edn) New York: Free Press, 1978. Campbell, A. Converse, P. E. 8c Rodgers, W. L. The Quality o f American Life. New York: Russell Sage Foundation, 1976. Dermer, M. & Pyszczynski, T. A. Effects o f erotica upon m en's loving and liking responses for wom en th ey love. Journal o f Personality and Social Psychology, 1978, 36, 1302-1309. Driscoll, R. Davis, K. E. 8c Lipitz, M. E. Parental interference and rom antic love: the Romeo and Juliet effect. Journal o f Personality and Social Psychology, 1972, 24, 1-10. D utton, D. G. & Aron, A. P. Some evidence for heightened sexual attraction under conditions of high anxiety. Journal o f Personality and Social Psychology, 1974, 30, 510-517. Falbo, T. 8c Peplau, L. A. Pow er strategies in intim ate relationships. Journal o f Personality and Social Psychology, 1980, 38, 618-628. Forgs, J. P. 8c Dobosz, B. Dimensions of rom antic involvem ent: tow ards a taxonom y of heterosexual relationships. Social Psychology Quarterly, 1980, 43, 290-300. Hill, C. T. Rubin, Z. 8c Peplau, L. A. Breakups before m arriage: the end of 103 affairs. The Journal o f Social A ffairs, 1976, 32, 147-167. H uston, T. L. 8t Burgess, R. L. Social exchange in developing relationships: an overview . I n :

372

R. L. Burgess & T. L. Huston (Eds) Social Exchange in Developing Relationships. New York: Academic Press, 1979. Huston, T. L. & Levinger, G. Interpersonal attraction and relationships. Annual Review of Psychology, 1978, 29, 115-156. Jaffe, D. T. & Kanter, R. M. Couple strains in communal households: a fourfactor model of the separation process. Journal of Social Issues, 1976, 32, 169-191. Kelley, H. H. Personal Relationships: Their Structures and Processes. Hillsdale, N. J . : Erlbaum, 1979. Levinger, G. Toward the analysis of close relationships. Journal o f Experimental Social Psychology, 1980, 16, 510-544. Lujansky, H. & M ikula, G. Can equity theory explain the quality and the stability of romantic relationships? British Journal o f Social Psychology, 1983, 22, 101-112. Milardo, R. M. Johnson, M. P. & Huston, T. Developing close relationships: changing patterns o f interaction betw een pair m em bers and social netw orks. Journal o f Personality and Social Psychology, 1983, 44, 964-976. Morris, S. L. Conflict and conflict resolution in engagement. U npublished M aster's Thesis, M acquarie U niversity, Sydney, 1983. Rands, M. & Levinger, G. Im plicit theories of relationship: an intergenerational study. Journal o f Personality and Social Psychology, 1979, 37, 645-661. R ubin, Z. Liking and Loving. New York: Holt, Rinehart & W inston, 1973. Rusbult, C. E., Zembrodt, I. M. & G unn, L. K. Exit, voice, loyalty and neglect: responses to dissatisfaction in rom antic involvem ents. Journal o f Personality and Social Psychology, 1982, 43, 1230-1242. W alster, E. 8c W alster, G. W. A N ew Look at Love. Reading, M ass.: A ddison-W esley, 1978. W hite, G. L. Fishbein, S. & Rutstein, J. Passionate love and the m isattribution of arousal. Journal o f Personality and Social Psychology, 1981, 41, 56-62.

1 4 . F E JE Z E T
Allport, F. H. Social Psychology. Cambridge, M ass.: Riverside Press, 1924. Asch, S. E. The effect of group pressure upon m odification and distortion of judgm ents. In: H. Guetzkow (Ed.) Groups, Leadership and Men. Pittsburgh: Carnegie Press, 1951; magvn ru l: In : Pataki (Szerk.) Csoportlelektan. Gondolat, 1980. Bond, C. F. Social facilitation: a self-presentational view . Journal o f Personality and Social Psychology, 1982, 42, 1042-1050. Chen, S. C. Social m odification o f the activity of ants in nestbuilding. Physiological Zoology, 1937, 10, 420 436. Cottrell, N. B. Social facilitation. In: C. G. M cClintock (Ed.) Experimental Social Psychology. New York: Holt, Rinehart & W inston, 1972. Crutchfield, R. S. Conform ity and character. American Psychologist, 1955, 10, 191-198. Dashiell, J. F. An experim ental analysis of some group effects. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1930, 25, 190-199. Deutsch, M. & Gerard, H. A stu d y of norm ative and inform ational influence upon individual judgm ent. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1955, 51, 629-636. Fiedler, F. A Theory o f Leadership Effectiveness. New York: McGraw-Hill, 1967. Forgas, J. P. Brennan, G. Howe, S. Kane, J. F. 8c Sweet, S. Audience effects on squash players' perform ance. Journal o f Social Psychology, 1980, 111, 41-47. French, J. R. P. & Raven, B. H. The bases of social pow er. In : D. C artw right (Ed.) Studies in Social Power. A nn A rbor: U niversity of M ichigan Press, 1959. Guerin, B. 8c Innes, J. M. Social facilitation and social m onitoring: A new look at Zajonc's m ere presence hypothesis. British Journal o f Social Psychology, 1982, 21, 7-18. H unt, P. J. 8c Hillery, J. M. Social facilitation in a coaction setting. Journal o f Experimental Social Psychology, 1973, 9, 563-571.

373

Innes, J . M. & Young, R. F. The effects of presence of audience, evaluation apprehension and objective self-awareness on learning. Journal o f Experimental Social Psychology, 1975, 11, 35 42. Jacobs, R. C. & Campbell, D. T. The perpetuation o f an arb itrary tradition through several generations of laboratory m icroculture. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1961, 62, 649-658. Larsson, K. Conditioning and Behaviour in the Male Albino Rat. Stockholm : Alm quist & W iksells, 1956. Latane, B. & Darley, J. M. The Unresponsive Bystander: W hy Doesn't He Help?. New York: Appleton-Century-Crofts, 1970. Latane, B. Williams, K. & Harkins, S. M any hands m ake light the w ork: the causes and consequences of social loafing. Journal o f Personality and Social Psychology, 1979, 37, 822-832. Leavitt, H. J. Some effects of certain com m unication patterns on group perform ance. Journal of Abnormal Social Psychology, 1951, 46, 38-50. Lewin, K. Lippitt, R. & W hite, R. K. Patterns of aggressive behaviour in experim entally created social climates. Journal of Social Psychology, 1939, 10, 271-299. m agyarul: In: Pataki (Szerk.) Csoportllektan. Gondolat, 1980. M ann, L. The effect of stim ulus queues on queue-joining behaviour. Journal o f Personality and Social Psychology, 1977, 35, 437-442. M rkus, H. The effect of mere presence on social facilitation: an unobtrusive test. Journal of Experimental Social Psychology, 1978, 14, 389-397. Milgram, S. N ationality and conform ity. Scientific American, 1961, 205, 45-51. Milgram, S. Behavioural study of obedience. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1963, 67, 376. Milgram, S. G roup pressure and action against the person. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1964, 69, 137 143. Milgram, S. Some conditions of obedience and disobedience to authority. Human Relations, 1965, 18, 57-76. Milgram, S. Obedience to Authority. New York: H arper 8t Row, 1974. Mixon, D. Instead of deception. Journal fo r the Theory o f Social Behaviour, 1972, 2, 145-177. Pessin, J. The com parative effects of social and m echanical stim ulation on memorizing. American Journal o f Psychology, 1932, 45, 263-270. Philips, D. P. The influence of suggestion on suicide. American Sociological Review, 1974, 39, 340-354. Schachter, S. Devici, elutasts s kommunikci. In: Csepeli (Szerk.) A ksrleti trsadalom llektan fram a. Gondolat, 1981, 288-299. Sherif, M. A stu d y of some social factors in perception. Archives o f Psychology, 1935, 187. Shouval, R. Venaki, S. K. Bronfenbrenner, U. D evereaux, E. C. & Kiely, E. Anomalous reactions to social pressure of Israeli and Soviet children raised in family versus collective settings. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 32, 477-489. Travis, L. E. The effect of a small audience upon eye-hand coordination. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1925, 20, 142-146. Triplett, N. The dynamogenic factors in pacemaking and com petition. American Journal of Psychology, 1897, 9, 507-533. m agyarul: In: Csepeli (Szerk.) A ksrleti trsadalomllektan frama. Gondolat, 1981. 36-51. W elty, J. C. E xperim ents in group behaviour of fishes. Physiological Zoology, 1934, 7, 85-128. Zajonc, R. B. Social facilitation. Science, 1965, 149, 269-274.

374

1 5 . FE JE Z E T
Aronson, E. & Mills, J. The effect of severity of initiation on liking for a group. Journal of Abnormal and Social Psychology, 1959, 59, 177-181. m agyarul: In: Csepeli (Szerk.) A ksrleti trsadalomllektan frama. Gondolat, 1981. 300-308. Bales, R. F. Interaction Process Analysis: A Method fo r the Study o f Small Groups. Reading, M ass.: A ddison-W esley, 1950. Brown, R. Social Psychology. New York: The Free Press, 1965. Cooley, C. H. Human Nature and the Social Order. New York: Scribner, 1902. Festinger, L. Inform al social communication. Psychological Review, 1950, 57, 271-292. Forgs, J. P. Polarization and m oderation of person perception judgm ents as a function of group interaction style. European Journal o f Social Psychology, 1977, 7, 175-187. Forgs, J. P. Responsibility attribution by groups and individuals: the effects of the inter action episode. European Journal o f Social Psychology, 1981, 11, 87 99. Janis, I. Victims o f Groupthink. Boston: Houghton-M ifflin, 1972. Janis, I. & M ann, L. Decision Making: A Psychological Analysis o f Conflict, Choice and Commitment. New York: Free Press, 1977. Kogan, N. & W allach, M. A. Risk-taking: A Study in Cognition and Personality. New Y ork: Holt, R inehart & W inston, 1964. Leavitt, H. J. Some effects of certain comm unication patterns on group perform ance. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1951, 46, 38-50. Lewin, K. Frontiers in group dynamics. Human Relations, 1947, 1, 5-41. M ann, L. The baiting crow d in episodes of threatened suicide. Journal o f Personality and Social Psychology, 1981, 41, 703-709. Moscovici, S. & Zavalloni, M. The group as a polariser of attitudes. Journal o f Personality and Social Psychology, 1969, 12, 125-135. Newcomb, T. Personality and Social Change. New York: D ryden, 1943. Shaw, M. E. Some effects of unequal distribution o f inform ation upon group perform ance in various comm unication nets. Journal o f Abnormal and Social Psychology, 1954, 49, 547-553. Sherif, M. Harvey, O. J. W hite, B. J. Hood, W. R. & Sherif, C. W. Intergroup Cooperation and . Competition: the Robbers Cave Experiment. Norman, Okla.: U niversity Book Exchange, 1961. Stouffer, S. A. et al. Studies in Social Psychology in World W ar II: The American Soldier, Combat and its Afterm ath. Princeton: U niversity Press, 1949. Tajfel, H. (Ed.) Differentiation Between Social Groups. London: Academic Press, 1978. Tajfel, H. 8t Forgs, J. P. Social categorisations: cognitions, values and groups. In: J. P. Forgs (Ed.) Social Cognition: Perspectives on Everyday Understanding. L ondon: Academic Press, 1981. Tuckm an, B. Developm ental sequence in small groups. Psychological Bulletin, 1965, 63, 384-399. T urner, J. Social comparison and ethnic identity. European Journal o f Social Psychology, 1975, 5, 5-34. Zimbardo, P. G. The hum an choice: individuation, reason and order versus deindividuation, im pulse and chaos. In: W. J. A rnold & D. Levine (Eds) Nebraska Symposium on Motivation 1969, Lincoln: U niversity of Nebraska Press, 1970.

1 6 . FE JE Z E T
Altman, I. The Environment and Social Behaviour. M onterey, Calif.: Brooks-Cole, 1975. Anderson, C. A. & Anderson, D. C. A m bient tem perature and violent crime. Journal of Personality and Social Psychology, 1984, 46, 91-98. Argyle, M. Interaction skills and social competence. In: P. Feldman & J. Orford (Eds) The Social Psychology o f Psychological Problems. Chichester: W iley, 1980.

Baron, R. A. & Ransberger, V. M. A m bient tem perature and the occurence of collective violence: the 'long hot sum m er' revisited. Journal o f Personality and Social Psychology, 1978, 36, 351-360. Baum, A. 8c Valins, S. Architecture and Social Behaviour: Psychological Studies o f Social Density. Hillsdale: Erlbaum, 1977. Bower, C. 8c Bower, G. H. Assert Yourself. Englewood Cliffs, N. J . : Prentice-Hall, 1979. Calhoun, J. B. Population density and social pathology. Scientific American, 1962, 206, 139-148. Canter, D. 8c Stringer, P. Environmental Interaction. New York: International Universities Press, 1976. Eisler, R. M. Behavioural assessment of social skills. In: M. Hersen & A. Bellack (Eds) Behavioural Assessment. O xford: Pergamon Press, 1976. Eisler, M. 8c Frederiksen, L. W. Perfecting Social Skills. New York: Plenum, 1980. Fisher, J. D. 8c Byrne, D. Too close for comfort: sex differences in response to invasions of personal space. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 32, 15-21. Gergen, K. J. Gergen, M. M. & Barton, W . Deviance in the dark. Psychology Today, 1973, 7, 129-130. Ginsburg, G. P. (Ed.) Emerging Strategies in Social Psychology. Chichester: W iley, 1979. Glass, D. C. 8t Singer, J. E. Urban Stress. New York: Academic Press, 1972. Goldstein, A. Sprafkin, R. P. & Gershaw, N. J. Skill Training fo r Community Living. New York: Pergamon Press, 1976. Griffitt, W. Environm ental effects on interpersonal affective behaviour. Journal o f Personality and Social Psychology, 1970, 15, 240-244. Hersen, M. & Bellack, A. S. Assessment of social skills. In : A. Ciminero, K. Calhoun 8c H. Adams (Eds) Handbook o f Behavioural Assessment. New York: W iley, 1977. Lynch, K. The Image o f the City. Cambridge: M. I. T. Press, 1960. McGuire, W. J. The yin and the yang of progress in social Psychology: seven koan. journal o f Personality and Social Psychology, 1973, 3, 124-134. M athews, K. E. 8c Cannon, L. K. Environm ental noise level as a determ inant o f helping behaviour. Journal o f Personality and Social Psychology, 1975, 32, 571-577. May, J. L. 8c Hamilton, P. A. Females' evaluations of males as a function of affect arousing music. Paper presented at the M idw estern Psychological Association M eeting, Chicago, 1977. Miller, L. C. Berg, J. H. 8c A rcher, R. L. Openers: individuals w ho elicit self-disclosure. Journal o f Personality and Social Psychology, 1983, 44, 1234-1244. Pearce, P. The Social Psychology o f Tourist Behaviour. O xford: Pergamon Press, 1982. Schwarz, N. M ood and inform ation processing. Paper given at the T ilburg M eeting of the European Association of Social Psychologists, 1984. Schwarz, N. 8c Clore, G. Mood, m isattribution and judgm ents of well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45, 513-523. Trower, P. Bryant, B. 8c Argyle, M. Social Skills and M ental Health. L ondon: M ethuen, 1978. W estin, A. Privacy and Freedom. New York: Athenaeum , 1970. Yancey, W . L. A rchitecture, interaction and social c o n tro l: the case of a large-scale housing project. In: J. F. W ohlw ill & D. H. Carson (Eds) Environment and the Social Sciences. W ashington: A. P. A., 1972.

Trgymutat

agresszi 179, 328-329, 346 agymoss 226 akcentus 150-151 lmatlansg 126 altruizmus 25, 300-301 polnk 67 attitdk 158,167-168, 234-235 - s attribcik 94, 99-100 - mrse 235-236 - sszetevi 234-235 - s vonzalom 242-244, 258-262 attribci 91-114 (lsd mg nattribci 106-107,118) - attitdk s 94,99-101 - bels, ill. kls okai 93,101, - cselekv-megfigyel torzts 104 - elmletei 11,26,33, 92-99 - a felelssg 103-104 - gazdagsg s szegnysg 101 - a hamis konszenzuson alapul
102

- Heider elmlete 91-94 - az .igazsgos vilg feltevse 101,111 - kauzalits s 101-104 - Kelley elmlete 96-98 - konszenzussal szembeni torzts 97 - lthatsgi hatsok 107 - nem s 102 - nkiszolgl torztsok 110 - siker s kudarc 101-108 - sttus s 94,99 torzts 110-111 - torztsok benne 99,104-112 autokinetikus hats 302-303 bartsg kialakulsa 231-234 (lsd mg szemlyes kapcsolatok, vonza lom) behaviorizmus 23, 26,116,135,184 bels s kls motivci 119

bels, ill. kls okok 92,101,105 benyomskelts 111,199-220 - llandsga 209-211 - csbts s 211-213 - dramaturgiai modellje 200-202 - s nkp 205-207 - s ntudatossg 207-209 - s interakcis epizdok 214-216 - kszsgei 202-203 - meghatrozsa 199 - stratgii 203-205 a benyomskelts szummcis modell jei 75-80 benyomskialakts 33,72-88 - aritmetikai modelljei 77-79 - s kzponti vonzsok 72-76 - s prototpusok 67 - torztsai 79-88 a benyoms kialaktsnak tlagolst modelljei 77-79 beszd (lsd verblis kommunikci) beszlgets (lsd nyelv, szbeli kommu nikci) beszlvlts 168 burkolt szemlyisgelmletek 33, 44, 49-67 - defincija 49 - gyakorlati kvetkezmnyei 67 - s kultra 56-58 - kutatsa 53-56 - s a prototpusok 58-67 - s a szemlyisg felptse 50-55 csbts 211-213 - motvumai 213 - sttus s 213 - vltozatai 211 csatornavezrls a beszlgetsben 168 csere-elmlet 239-241 csoportdinamika 328 csoportdntsek 327 .csoportgondolkods 327

csoportkategorizls 329-331 csoportkohzi 324-327 csoportok 235-239, 317-338 - csoportfertzs 328-329 - csoportos dnts 327 - a deviancira adott reakcik 302 - elsdleges, ill. msodlagos

317-318 - interakci bennk 318-320 - kialakulsuk 320-321 - kohzi 324-327


- kommunikcis csatornk

322-324
- konfliktus s kooperci 329-331 - nyelv 145, 322 - sttus s pozci 324 - szerkezetk 321-322 csoportpolarizci 331-333 csoportszleng 146 csoportviselkeds 11 demogrfiai kzelsg a kapcsolatban

252
diszkvalifiklt zenetek 150-153 disztingtivits az attribcikban 96 dntshozatal 327, 331-333 egyoldal szrevtel 242 egyttmkds a csoportokban

329-331
egyszer s egyeduralkod elmletek

24
eladsi technikk 209-211 eljegyzs 288 elnz torztsok a benyoms kialakt sban 88 eltlet 45-46, 317-318 elsbbsgi s jdonsgi hats 82-85 elsdleges s msodlagos csoportok 18 elszigeteltsg 225-228 emberi termszet 23-26 emlkezs emberekre 58-67,86-87

377

nattribci 115-132 - s lmatlansg 126 - rzelmek 124-125,279-282 - fjdalom 126 - gyakorlati kvetkezmnyei 126-127 - izgalom 125-126, 127-128, 280-282 - kognclj 128-130 - s motivci 119-120 - s objektv ntudatossg 117-119 - s nkrost stratgik 120-122 - s nszlels-elmlet 115117 - s pszicholgiai ellenlls 124 - s tanult tehetetlensg 122-124 encounter csoportok 333-335 engedelmessg 306-307 - laboratriumi vizsglatai 307-309 - a befolysol tnyezk 309-311 nkp 205-207, 230 az nmegjelents tudatos ellenrzse 207-209 ntudatossg 207-209 epizdrepertor 218 (lsd mg trsas epizdok) rints 187-190 - kulturlis klnbsgek 187 - hatsai 187-189 erklcsi tletek 103 az rzelem arckifejezse 34-36, 160-162 rzelmek 59,124-125,127,160,166, 177-279 - kttnyezs elmletk 124-125, 279-282 rzelmek kifejezse 34-36, 160-162, 166,177 etikai problmk a pszicholgiai kuta tsban 352-353 evolci 25,160-162,230 fjdalom s nattribci 126 a felelssg attribcija 103,108,118 - s testi vonzer 256 a felelssg megosztsa 332 flnksg 19-21, 229-230 felszni kontaktus a kapcsolatokban 250-251 feminizmus 137 fizikai, ill. szocilis szlels 32-33 fizikai kontaktus lsd rints fonolgia 136 forgatknyvek 200, 214, 284, 289 (lsd mg interakcis epizdok) formlis, ill. informlis csoportok 332 femlsk kommunikcija 134

francia forradalom 19,144, 292 frusztrci s vonzalom 282-283 gazdagsg s szegnysg attribcija 103 Gestalt elmlet 72-75 Gestalt pszicholgia 27 gesztusok 196-197 halmazmrethats 76 hamis visszacsatols 115-117,125 hangminsg 190-194 hangulati hatsok s a krnyezet 340-343 hangulati hatsok a szemlyszlelsre 43-45, 59 hatalmi stratgik 290 hatalom 25,102,105, 313 - vltozatai 313 hatrozottsg 355 hzassg (lsd szemlyes viszonyok, in tim kapcsolatok, vonzalom, szerelem) hedonizmus 23, 239 a helyesls irnti szksglet 213-214 helyzeti tnyezk az attribclkban 103 a Heider-fle attribcls modell 92-95, 98 a htkznapi cselekedetek magyarzata 13 (lsd mg attribci, nattribci) hzelgs 211-213 (lsd mg csbts) hipotzis-ellenrzs 67, 348-349 holdudvarhats 80-82 homlokzaton nyitott ajt 211 a .homlokzaton nyitott ajt' 209 identits 329-331, 335 idloszinkrtikus hitel 312 az igazsgos vilg-hipotzis 104,111 intencionalits 95,103 az interakci krnyezettana 339-346 - dinamikai aspektusai 344-346 - statikus aspektusai 340-344 interakcis epizdok lsd trsas epiz dok interakcis folyamatelemzs 320 az intimits egyensly elmlete 180-182 intim kapcsolatok 275-294 (lsd mg szemlyes kapcsolatok, szerelem) - elgedetlensg bennk 289 - jelentsgk 289,293 - jellemzik 283-284 konfliktus bennk 289 - lezrulsuk 292-293 - mrsk 280 - szakaszaik 283-284 - tpusaik 284-289

introspekci 128-130 ipari forradalom 19 ismerssg s vonzalom 233 izgalmi llapot (arousal) 124-125,127, 280, 297-298 az izgalom tvitele 127 az izgalom tves attribcija 116-117, 125-126, 280-282 a jrkel kzmbssge 300-301 jelentsasszimilci hipotzise 83 jzan sz 13-17 kapcsolat kialakulsa 247-274 kapcsolatok (lsd szemlyes kapcsola tok, intim kapcsolatok, vonzalom, szerelem) kategorizls a szemlypercepciban 58-67 kauzalits 93, 98, 101, 104, 112, 130-131,350 Kelet-Eurpa 139-141 Kelley hromdimenzis attribcimodellje 96-98 kerlget kommunikci 150-153 kinezika 194 a ksrleti mdszer 13-15, 350-352 kockzat ttolsa 331-333 - elmletei 332 kognci 26, 27 kognitv algebra 75-76 kognitv disszonancia 115,324 kognitv egyenslyelmletek 241-244 kognitv trkpek 343 kognitv torzts az attribcikban 108 komformits 14, 301-305, 350-352 - kulturlis klnbsgek 351 - vltozatai 304-305 kommunikci - az attitdk 159,167-168 - a csoportban 322-324 - az rzelmek 159,167 - folyamata 133-134 - a femlsknl 134-135 kommunizmus 139-141 kompetencia 144, 264-266 konfliktus 283, 289, 320-321, 329-331 konszenzus az attribcikban 96,107, 110 kontextushatsok a benyoms kialak tsra 79 konzisztencia az attribcikban 96 krhzi krnyezet 67 korrespondl kvetkeztetsek 95 klcsnssg a kapcsolatokban 250-251, 262-264 krnyezeti tnyezk a vonzalomban 231-234

378

krnyezeti tnyezk az interakciban 231-234 ktds s vonzalom 224-244 ktdsi (affiiicis) motvum 239 kvetelmnyjellemzk 352 kvetkeztetsek lsd attribci kzny 300-301 kzssgek 17,18,317 kzponti vonsok 72-74 a kzvetlensg jelzsei 169 kultra 11-13 - s burkolt szemlyisgelmlet 56-58 - s kapcsolati forgatknyvek 284-289 - s komformits 351 - s szerelem 279-282 kultrk kztti klnbsgek - az epizdszlelsben 216-219 - a nem verblis kommunikciban 160-162,183 kultrkzi pszicholgia 12-13 kutatsi mdszerek 348-353 - alkot, ill. kritikus szakaszai 348-349 - etikai krdsei 352-353 - vltozatai 349-352 laboratriumi ksrletek 350-352 lthatsgi hatsok az attribciban 106 ltszatmozgs 72 logika 92, 98,102 machiavellizmus 202-203 magnlet 346-348 magn s nyilvnos terletek 185 magny 228-230 - attribcii 229 - mrse 228 - vltozatai 228-229 makroszociolgia 21 megersts 355 megersts-rzelem elmlet 239 megfoszts az egynisgtl 328-329 meggyz kommunikci 95,108-109 227 megszltsi formk 143-145 mezelmlet 27 mzesmadzag technika 211 modellezs 355 mdszertan 13,14, 21-23, 348-353 motivci 119, 297 motivcis torzts a szemlyszlels ben 33-34 munkanlklisg 123

naiv pszicholgia 11,16, 26, 92-95 a naiv tuds 93,94 nem s attribcik 103 nem verblis kiszivrogtats 156-157 nem verblis kommunikci 11, 13, 155-172 - s csatornavezrls 168 - dimenzii 168-170 - s nmegjelents 165,166 - evolcis gykerei 155 - az rzelmek 163,166,170 - kzponti, ill. perifris tmpontok 156-158 - kulturlis klnbsgek benne 159, 160 - ms fajoknl 156-157,160-162 - nemi klnbsgek 195-196 - osztlyozsa 168-170 - szemben a szbeli kommunikci val 153 - s trsasszitucik 163-165 norma kialaktsa 301-304 normk 321, 344-346 normatv, ill. informcis trsas befolys 304 nyelv 134-153 - s csoportszleng" 146 - eredete 134 - s gondolkods 137,139-141 - s kultra 137-139,141-143 - nativista elmlete 134 - s nem verblis kommunikci 155-160 - nyelvi relativits elmlete 141-143 - osztlyklnbsgek benne 141, 143-145 - s politika 139-141 - pragmatikja 137 - sttus s szolidaritsi normk 143-145 - szexizmus 140 - tanulsa 136 - s trsadalmi csoportok 145-149 - s trsadalmi identits 139-145 - s trsas szitucik 145-149 nyelv elsajttsa 136 nyelvszet 136 nyelvi relativits hipotzise 141-143 nyeresgek s vesztesgek a kapcsolat ban 267-269 objektv ntudat 117-119, 207-209 nbecsls s vonzalom 266 nszlels 115-132 (lsd mg nattribci)

nfeltrs 269-272 ngyilkossgba csalogats 328 nkrost stratgik 120-122 nkiszolgl torztsok az attribciban 108-110 nmagt beteljest jslat 88 paralingvisztikai tmpontok 190-194 politika s nyelv 139-141 prototpusok 85 (lsd mg szemlyi pro totpusok) proxemika 182 pszichoanalzis 26 pszicholgiai ellenlls 124 pupillometria 176, 238 racionalits 98-99,112 racionalizmus 18,19, 25, 26 referencia csoportok 206-207, 324-325 relaxcis hvjelek 168 Rme s Jlia-hats 282-283 SapirWhorf-elmlet 137-143 segt magatarts 300-301 serdlkor 254 siker ill. kudarc attribcija 101,108 sorrendi hatsok a benyomskeltsben 82-85 stabil s labil okok 101 sttus s attribci 95-96, 99 sttus s szolidaritsi normk a meg szltsi formkban 143-145 - intimits egyensly-elmlete 180-182 - mint az agresszi jelzse 179-180 - nemi klnbsgek 176 - a trsas interakciban 176-179 - vlekedsek felle 173-176 szablyok 18, 20 - az interakcii 136 szemantika 136 szemantikus differencil 238 szemlyes konstruktumok 44,50-53 szemlyes kapcsolatok 223-246, 247-274 (lsd mg intim kapcsola tok, vonzalom, szerelem) - attitd hasonlsg 251, 262-264 - demogrfiai kzelsg 252 - egymst kiegszt szksgletek 252, 262-264 - kompetencia s 264-266 - modellje 247-249, 283 - nyeresgek s vesztesgek 267-269

379

- nfeltrs s 269-272 - nbecsls s 266 - szakaszai 242-251 - szrhipotzis 263 - trbeli kzelsg 251-252 - testi vonzer 251, 254-258 szemlyes tr 182-185 - kulturlis klnbsgek 184 - osztlyklnbsgek 184 - sttus s 184, 323 - s territorialits 185-187 szemlyszlels 11, 31-48 - csoportok ltal 332-333 - defincija 31 - az rzelmek megtlse 36-38 - gyakorlati kvetkezmnyei 46 - s hangulat 43-45,59 - kategorizlsa 58-67 - kritriumai 36 - kutatsi terletei 33-34 - sszetevi 35 - pontatlansgai 32-33,39-42 - pontossga 31-48 - a szemlyisgvonsok megtlse 38-43 - s sztereotipizls 45-46 - tanulmnyozsnak mdszerei 35 szemlykzi befolys lsd trsas befo lys szemlykzi kommunikci 133, 154, 155,172,173,198 szemlykzi orientci 225 szemlykzi tr 322-323, 339-340 (lsd mg szemlyes tr) szemlykzi viszonyok 223-246 (lsd mg intim kapcsolatok, szemlyes kapcsolatok) szemly prototpusok 58-59 - s benyomsalakts 67 szemkontaktus 14,173-182 a szemtan vallomsa 46 szerelem 275-294 - elmletei 279-282 - mrse 278 - s nemi izgalom 279-282 - sajtossgai 278 szerepelvrsok s attribcik 95 szerepjtszs 200-202, 250, 355 szereprepertor hl 50 szeretet s szerelem 276-279 szeretetremltsgi normk 76 szexizmus 140-141 szexualits 278, 289 (lsd mg intim kapcsolatok, szerelem) szimbolikus interakcionizmus 22, 23, 137,153 szinkrnra 195

szintaxis 136 szitucik (lsd interakcis epizdok) szocibilits 224-225 (lsd mg vonza lom) - s szorongs 230-231 - okai 230-231 szocilantropolgia 13 szocilis csereelmlet 230 szocilis gtls 297-300 szocilis identits s nyelv 145-149 szocilis hatsok a nyelvre 149-150 szocilis sszehasonlts-elmlet 230, 343 szocilpszicholgia 13-17 - defincija 11-13, 28 - s emberi termszet 11-12, 17, 23-26 - etikai krdsek 352-353 - laboratriumi ksrlet 350-352 - megkzeltsei 21-23 - mdszerei 348-353 - trtnete 11-12,17,23-26 szociogram 235-239 szociolgia 11,12, 23 szociometria 235-239, 284, 321 szociopetlis s szociofuglis terek 340 szorongs 230-231, 281 Szovjetuni 139-141, 304, 335 sztereotpik 39-42, 45-46, 235, 254 sztereotipizls a benyomskeltsben 85-85 tallkozsok kezdete s lezrsa 163-165 tanult tehetetlensg 122 trsas epizdok 14,214-216 - s napi rutin 215 - tmpontok a meghatrozshoz 219-220 trsadalmi osztly s nyelv 141-143, 143-145 trsasg megvonsa 225-228 trsas befolysols 295-316 - a feladat vgzse 296-300 trsas facilitci 295-300 - izgalmi elmlete 298-299 - rtkel elmlete 299 trsas fertzs 305-306, 327-328, 335 trsas hlk 315-316 - trbeli tnyezk 231-234 trsas interakci - llandsga 209-211 - csoportokban 317-338 - dramaturgiai modellje 200-202 - s az emberi termszet modelljei 23-26

s rints 187-190 s hangulat 43-45 s a helyesls ignye 213-214 jrtassg benne 353-357 s kapcsolatok 223 kis kzssgekben 18 krnyezeti hatsok 339-348 kzelsg 231 s kultra 12 s magnyossg 228-230 msok befolysolsa 295-316 a munkban 11 nagy kzssgekben 18-19 s nyelvelsajtts 136 paralingvisztikai tmpontok 190-194 - stratgii 203-205 - szablyai 19,20 - s szemlyszlels 31 - s szemkontaktus 173-182 - s szocilis epizdok 214-216 - tanulmnyozsnak mdszerei 348-353 - a tr hasznlata 182-185 - trtnete 17-19, 20, 26-28 - tudomnyos elmletei 26-28 - vizsglatnak mdjai 21-23 - s vonzalom 224-241 trsas jrtassgok 19-21, 155, 353-357 - defincija 353 - diagnzisa 353 - s epizdszlels 214-216 - fogyatkossgai 353-355 - s testi vonzer 256-258 -> trning s terpia 355-357 - vltozatai 355-357 trsas kapcsolatok 223-246 (lsd mg vonzalom, szemlyes kapcsolatok) trsas kategorizls 329-330 trsas kvnatossg 213-214 trsas szitucik 21 (lsd mg interak cis epizdok) - s nyelv 149-150 trsastvolsg-skla 235 - defincija 214 - szlelse 216-219 - gyjtsnek mdszerei 215 - kulturlis klnbsgek 218 tvolsg s vonzalom 231-234 tvolsgtart magatarts 182-187 tekintet s klcsns tekintet 173-176 (lsd mg szemkontaktus, nem ver blis kommunikci) tr (lsd interperszonlis tr) trbeli kzelsg a kapcsolatokban 251-252

380

territorialits 185-187 terletkijells 186 testi vonzer 80, 250, 254-258 - defincija 254 - a felelssg attrlbcija s 256-258 - s a felelssg attribcija 103 - megtlse 255-258 - szocilis jrtassgok s 258 testnyelv 194-197 (lsd mg nem ver blis kommunikci) torztsok az attribcikban 99, 104-112 torzts negatv irnyban 87-88 totalitarianizmus 139-141 tbbcsatorns kommunikci 168-170 tbbdimenzis sklzs 238, 286 tbbnyelvsg 149 tmegllektan 305, 328-329 trningcsoportok 333-335

tudomny 13,14, 26-28 - s jzan sz 13,14,15,16 tudomnyos mdszerek 348-353 jbeszl 139 Unesco 140 utnzs 355 vezets 311-315, 332 - kontingencia modellje 313-314 - vltozatai 314 viselkedsi helyszn 219,340 (lsd mg trsas epizd) viszonossg a vonzalomban 267 vonzalom 224-244 (lsd mg intim kapcsolatok, szemlyes kapcsolatok, szerelem) - attitdhasonlsg s 242-243, 251,258-262 - csoportokban 235-236

elmletei 239 frusztrci s 282-283 ismerssg s 233 kompetencia s 264-265 klcsnssg 266-267 kls megjelens s 250 meghatrozsa 234-235, 239 mrse 235-238 nyeresgek s vesztesgek benne 267-269, 254-258 nbecsls s 266 nfeltrs s 269-272 trbeli kzelsg s 231-234 vltozk, melyek befolysoljk 247-272

zaj 344 zene 344 zsargon 145-149 zsfoltsg 346-348

Nyomta: Text-Print Nyomdaipari Kft. Felels vezet: Bozsoki Rudolf gyvezet igazgat