KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

KWSP 17AA(AHL) - Khas

NOTIS PILIHAN MENCARUM MELEBIHI KADAR BERKANUN (SYER PEKERJA)
(A) MAKLUMAT MAJIKAN

Nombor Majikan Nama Majikan

(B) 1.

MAKLUMAT AHLI/PEKERJA tahun

Kami dengan ini membuat pilihan untuk mencarum melebihi kadar berkanun bagi syer pekerja sebanyak 3% (tertakluk jumlah di dalam Jadual Ketiga) berkuat kuasa untuk bulan caruman

Pilihan ini berkuat kuasa mulai bulan caruman yang dinyatakan di atas atau satu (1) bulan selepas notis ini diterima oleh KWSP; mengikut mana-mana yang terkemudian. 2. Pilihan ini berkuat kuasa sehingga upah/gaji bulan Disember 2010 dan terbatal selepas itu atau sehingga kami mencapai umur 55 tahun atau sehingga kami bertukar majikan; mengikut mana-mana yang terdahulu.
No. Ahli No. Kad Pengenalan Nama Ahli/Pekerja (Nama Penuh Seperti Kad Pengenalan) Tandatangan Ahli/ Pekerja

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

(C)

PENGESAHAN MAKLUMAN MAJIKAN

SAYA DENGAN INI MENGAMBIL MAKLUM BAHAWA AHLI/PEKERJA TELAH MEMBUAT PILIHAN MENCARUM MELEBIHI KADAR BERKANUN SEPERTI DI ATAS

Tandatangan Majikan Nama No. Kad Pengenalan Jawatan No. Tel / Bimbit Tarikh Cop Rasmi Majikan

UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA
Tarikh Terima (HH/BB/TT) No. Anggota Cawangan
Sila hubungi Pusat Pengurusan Panggilan KWSP 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan.

/

/

Cop Tarikh Terima

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful